ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 206/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 207/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 208/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VI ja VIII muuttamisesta biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien käsittelyvaatimusten ja lantaa koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 209/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 muuttamisesta kompostointi- ja biokaasulaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisajan pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 210/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien tuen määrästä markkinointivuonna 2006/2007

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 211/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1433/2003 poikkeamisesta

36

 

*

Komission direktiivi 2006/16/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta oksamyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

40

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006 tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta tehdyn päätöksen 2006/75/EY soveltamisen laajentamisesta koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu rahaliittoon

42

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisesta

43

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2006, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä epidemiologisen selvityksen ja lampaan bluetongue-taudin seurantatoimien täytäntöönpanoon kyseisen taudin torjumiseksi Portugalissa vuosina 2004 ja 2005 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 166)

45

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2006, päätösten 2005/759/EY ja 2005/760/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2006, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 172)

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 206/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 207/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 (1) ja erityisesti sen 122 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotkin jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet muutoksia asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteisiin kyseisessä asetuksessa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(2)

Ehdotetut muutokset johtuvat kyseisten jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä, joissa nimetään viranomaiset, jotka vastaavat sen varmistamisesta, että sosiaaliturvalainsäädäntö pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Järjestelmät, jotka otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosikustannusta asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 ja 95 artiklan mukaisesti, luetellaan liitteessä 9.

(4)

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta on antanut asiasta yksimielisen lausunnon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet 1–5 ja liitteet 7–10 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Vladimír ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1).


LIITE

1.

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työllisyys- ja sosiaaliministeriö), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (terveysministeriö), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (valtiovarainministeriö), Λευκωσία.”

b)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (sosiaaliministeriö, Riika).

2.

Veselības ministrija, Rīga (terveysministeriö, Riika).”

c)

Korvataan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

”O.   UNKARI:

1.

Egészségügyi Minisztérium (terveysministeriö), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (nuoriso-, perhe-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriö), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (työllisyys- ja työvoimaministeriö), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (valtiovarainministeriö), Budapest.”

d)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kansanterveys-, sosiaali- ja liikuntaministeri), Haag.”

e)

Korvataan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

”R.   ITÄVALTA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaaliturva-, ikäkausi- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri), Wien.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (liittovaltion talous- ja työministeri), Wien.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (liittovaltion terveys- ja tasa-arvoministeri), Wien.

4.

Virkamiesten erityisjärjestelmät:

Bundeskanzler (liittokansleri), Wien, tai kyseisen osavaltion hallitus.”

2.

Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan A alakohta seuraavasti:

”A.

Palkatut työntekijät:

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot;

b)

viihdealan työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (viihdealan työntekijöiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto), Rooma;

c)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma.”

ii)

Korvataan 3 kohdan B alakohta seuraavasti:

”B.

Itsenäiset ammatinharjoittajat:

a)

lääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (lääkäreiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

b)

proviisorit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (proviisorien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

c)

eläinlääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (eläinlääkärien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

d)

sairaanhoitajat, hoitoalan avustavat henkilöt ja lastenhoitajat:

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (sairaanhoitajien, hoitoalan avustavien henkilöiden ja lastenhoitajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

e)

insinöörit ja arkkitehdit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien insinöörien ja arkkitehtien kansallinen sosiaaliturvakassa);

f)

maanmittausteknikot:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien maanmittausteknikoiden kansallinen sosiaaliturvakassa);

g)

lakimiehet ja asianajajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (oikeustieteen alan ammatinharjoittajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

h)

ekonomistit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (ekonomistien kansallinen sosiaaliturvakassa);

i)

tilintarkastajat ja kirjanpitäjät:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kansallinen sosiaaliturvakassa);

j)

työvoima-asiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (työvoima-asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

k)

notaarit:

Cassa nazionale notariato (notaarien kansallinen kassa);

l)

tulliasioitsijat:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime FASC (kuljetusyritysten työntekijöiden sekä merenkulkualan asioitsijoiden ja välittäjien kansallinen sosiaaliturvarahasto);

m)

biologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (biologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

n)

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (maatalousteknikoiden ja -asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

o)

myyntiedustajat:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (myyntiedustajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

p)

teollisuusasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (teollisuusasiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

q)

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (aktuaarien, kemistien, agronomien, metsänhoitajien ja geologien kansallinen monialainen sosiaaliturvatoimisto);

r)

psykologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (psykologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

s)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos).”

b)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työvoima- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

c)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

Laitosten toimivallasta säädetään Latvian lainsäädännössä, jollei jäljempänä muuta mainita.

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

d)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár (Unkarin valtionkassa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

e)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

henkilöt, joiden on sairausvakuutuslain 2 §:n nojalla otettava vakuutus sairausvakuutuksen tarjoajalta: sairausvakuutuksen tarjoaja, jolta asianomainen henkilö on ottanut sairausvakuutuksen sairausvakuutuslain mukaisesti,

henkilöt, jotka eivät kuulu edeltävän luetelmakohdan mukaiseen ryhmään ja jotka asuvat ulkomailla ja joilla asetuksen tai ETA-sopimuksen tai Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen mukaisesti on oikeus terveydenhuoltoon asuinmaassaan Alankomaiden lainsäädännön nojalla,

1.

tai lakisääteisten maksujen rekisteröinti ja periminen: College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Diemen;

2.

tai terveydenhuolto: College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Tilburg;

b)

rahaetuudet:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (työntekijöiden vakuutusten hallinnoinnista vastaava laitos), Amsterdam;

c)

terveydenhuollon avustukset:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

f)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

i)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Sovellettaessa asetuksen 45 artiklan 6 kohdan säännöksiä, jollei ole Itävallassa täyttyneitä vakuutuskausia, sekä otettaessa huomioon ase- ja siviilipalveluskausia sekä lapsenhoitokausia, joita ei ole edeltänyt tai seurannut Itävallan lainsäädännön mukaan täyttynyt vakuutuskausi:

Pensionsversicherungsanstalt (eläkevakuutuslaitos), Wien.”

ii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Perhe-etuudet:

a)

Perhe-etuudet Kinderbetreuungsgeldiä (lapsenhoitoavustusta) lukuun ottamatta:

Finanzamt (verovirasto);

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsenhoitoavustus):

sairausvakuutuslaitos, jossa hakija on vakuutettuna tai oli viimeksi vakuutettuna; muutoin Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), johon hakemus jätettiin.”

g)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä maanviljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c alakohdan i ja ii alakohdassa, d alakohdan i ja ii alakohdassa sekä e alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Kyproksen tai Maltan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tšekin, Unkarin, Slovakian tai Slovenian alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Tanskan, Suomen, Ruotsin, Liettuan, Latvian tai Viron alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Belgian, Ranskan, Alankomaiden, Luxemburgin, Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

ii)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (kansallinen sairausvakuutuskassa), Varsova.”

iii)

Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

henkilöt, jotka toimivat palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina (itsenäisiä maanviljelijöitä lukuun ottamatta) riskin toteutumishetkellä, ja henkilöt, jotka olivat työttömiä vastavalmistuneita osallistumassa koulutukseen tai harjoitteluun riskin toteutumishetkellä:

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

henkilöt, jotka toimivat itsenäisinä maanviljelijöinä riskin toteutumishetkellä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

ammattisotilaat, jos riski toteutui asepalveluskauden aikana:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

2 kohdan d alakohdassa mainitut virkamiehet, jos riski toteutui palveluskauden aikana jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetellussa toimessa:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

vanginvartijat, jos riski toteutui tällaisen palveluskauden aikana:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

iv)

Korvataan 4 kohdan c, d ja e alakohta seuraavasti:

”c)

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d)

poliisit, kansallisen palokunnan palomiehet, rajavartiolaitoksen virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet:

sisäasiain- ja hallintoministeriön alaiset erikoisyksiköt;

e)

vanginvartijat:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

v)

Korvataan 4 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

eläkkeensaajat:

joilla on oikeus etuuksiin palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutusjärjestelmästä, itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta:

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

joilla on oikeus etuuksiin viljelijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmästä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

joilla on oikeus etuuksiin ammattisotilaiden eläkejärjestelmästä:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

joilla on oikeus etuuksiin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

joilla on oikeus etuuksiin vanginvartijoiden eläkejärjestelmästä:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

jotka ovat entisiä tuomareita ja syyttäjiä:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

vi)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

alueellinen sosiaaliavustuskeskus, jonka alueelliseen toimivaltaan etuuksiin oikeutettujen henkilöiden asuin- tai oleskelupaikka kuuluu.”

h)

Muutetaan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työttömyysetuudet:

a)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80–82 artiklan säännöksiä:

työttömyyskassa, joka on toimivaltainen käsittelemään etuushakemusta Ruotsissa esiintyneen työttömyyden osalta, tai

valvova viranomainen.

b)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 83 artiklan säännöksiä:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (työttömyysvakuutuksen valvontavirasto).”

3.

Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”B. TŠEKKI” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Luontoisetuudet:

a)

yleisesti:

sairausvakuutuslaitos (valinnan mukaan);

b)

lentopelastuspalvelu:

Ministerstvo zdravotnictví (terveysministeriö).”

b)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan A alakohta seuraavasti:

”A.

Palkatut työntekijät:

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot;

b)

viihdealan työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (viihdealan työntekijöiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto), Rooma;

c)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma.”

ii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot, IPSEMA.”

c)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

d)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

e)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

i)

Korvataan I kohdan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

Luontois- ja rahaetuudet:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (kansallinen sairausvakuutuskassa ja alueelliset sairausvakuutuskassat).”

ii)

Korvataan I kohdan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Unkarin valtionkassan alueellinen keskushallinto Budapestin ja Pestin maakunnassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

iii)

Korvataan II kohdan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

Luontois- ja rahaetuudet:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (kansallinen sairausvakuutuskassa ja alueelliset sairausvakuutuskassat).”

iv)

Korvataan II kohdan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Unkarin valtionkassan alueellinen keskushallinto Budapestin ja Pestin maakunnassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

f)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet:

i)

asuinpaikan laitos

College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Tilburg,

ii)

oleskelupaikan laitos:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (keskinäinen sairausvakuutusyhdistys), Amersfoort.”

g)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

kun kyseessä on hoito sairaalassa, josta vastaa alueellinen sairauskassa, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Landesgesundheitsfonds (alueellinen sairauskassa)”

ii)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kaikissa muissa tapauksissa täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan soveltamista lukuun ottamatta:

Pensionsversicherungsanstalt (eläkevakuutuslaitos), Wien.”

iii)

Korvataan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

kun kyseessä on hoito sairaalassa, josta vastaa alueellinen sairauskassa, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Landesgesundheitsfonds (alueellinen sairauskassa)”

iv)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Perhe-etuudet:

asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Finanzamt (verotoimisto).”

h)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c, d ja e alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tšekin, Unkarin, Slovakian tai Slovenian alueella,

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

ii)

Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

iii)

Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta):

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet itsenäisinä viljelijöinä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

ammattisotilaat puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut virkamiehet puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetelluista toimista, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan neljännessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

vanginvartijat puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan viidennessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt,

henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

4.

Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

b)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

c)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

i)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár (Unkarin valtionkassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).

Äitiysetuudet ja äitiysavustus:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

d)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, työtapaturmat ja ammattitaudit sekä työttömyys:

a)

luontoisetuudet:

College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Diemen;

b)

rahaetuudet:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (työntekijöiden vakuutusten hallinnoinnista vastaava laitos), Amsterdam;

c)

terveydenhuollon avustukset:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

e)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Perhe-etuudet

a)

Perhe-etuudet Kinderbetreuungsgeldiä (lapsenhoitoavustusta) lukuun ottamatta:

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaaliturva-, ikäkausi- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeriö), Wien;

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsenhoitoavustus):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Ala-Itävallan sairausvakuutuskassa) – toimivaltainen keskus lapsenhoitoavustusta varten.”

f)

Muutetaan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Luontoisetuudet:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (terveydenhuollon valvontaviranomainen), Bratislava”

g)

Korvataan jakso ”W. SUOMI” seuraavasti:

”W.   SUOMI

1.

Sairaus- ja äitiysvakuutus, kansaneläkkeet, perhe-etuudet, työttömyysetuudet ja työeläkkeet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

2.

Työeläkkeet:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto / Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsinki.”

5.

Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”67. TANSKA – SUOMI” seuraavasti:

”67.   TANSKA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan, 63 artiklan ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.”

b)

Korvataan jakso ”130. ESPANJA – RANSKA” seuraavasti:

”130.   ESPANJA – RANSKA

Sopimus, tehty 17 päivänä toukokuuta 2005, erityisjärjestelyistä terveydenhuoltoetuuksiin liittyvien vastavuoroisten saatavien hallinnointia ja selvittämistä varten asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti.”

c)

Korvataan jakso ”142. ESPANJA – PORTUGALI” seuraavasti:

”142.   ESPANJA – PORTUGALI

a)

Hallinnollinen sopimus, tehty 22 päivänä toukokuuta 1970, 42, 43 ja 44 artikla.

b)

Espanjan ja Portugalin sopimus, tehty 2 päivänä lokakuuta 2002, yksityiskohtaisista järjestelyistä terveydenhuoltoon liittyvien vastavuoroisten saatavien hallinnointia ja selvittämistä varten asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti, jotta helpotetaan ja nopeutetaan saatavien hoitamista asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaisesti.”

d)

Korvataan jakso ”146. ESPANJA – RUOTSI” seuraavasti:

”146.   ESPANJA – RUOTSI

Sopimus, tehty 1 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti maksettujen luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta.”

e)

Korvataan jakso ”290. PORTUGALI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” seuraavasti:

”290.   PORTUGALI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Järjestely, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaan ja 63 artiklan 3 kohtaan liittyen asetuksen mukaisten luontoisetuuksien kustannusten muista korvausmenetelmistä molemmissa maissa 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.”

f)

Korvataan jakso ”298. SUOMI – RUOTSI” seuraavasti:

”298.   SUOMI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: Sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan, 63 artiklan ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.”

6.

Muutetaan liite 7 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

”G.   ESPANJA

Banco Popular, Madrid.”

b)

Korvataan jakso ”W. SUOMI” seuraavasti:

”W.   SUOMI

Ei mitään.”

7.

Muutetaan liite 8 seuraavasti:

Korvataan A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

Belgian ja Tšekin välillä,

Belgian ja Saksan välillä,

Belgian ja Kreikan välillä,

Belgian ja Espanjan välillä,

Belgian ja Ranskan välillä,

Belgian ja Irlannin välillä,

Belgian ja Liettuan välillä,

Belgian ja Luxemburgin välillä,

Belgian ja Itävallan välillä,

Belgian ja Puolan välillä,

Belgian ja Portugalin välillä,

Belgian ja Slovakian välillä,

Belgian ja Suomen välillä,

Belgian ja Ruotsin välillä,

Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tšekin ja Tanskan välillä,

Tšekin ja Saksan välillä,

Tšekin ja Kreikan välillä,

Tšekin ja Espanjan välillä,

Tšekin ja Ranskan välillä,

Tšekin ja Irlannin välillä,

Tšekin ja Latvian välillä,

Tšekin ja Liettuan välillä,

Tšekin ja Luxemburgin välillä,

Tšekin ja Unkarin välillä,

Tšekin ja Maltan välillä,

Tšekin ja Alankomaiden välillä,

Tšekin ja Itävallan välillä,

Tšekin ja Puolan välillä,

Tšekin ja Portugalin välillä,

Tšekin ja Slovenian välillä,

Tšekin ja Slovakian välillä,

Tšekin ja Suomen välillä,

Tšekin ja Ruotsin välillä,

Tšekin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tanskan ja Liettuan välillä,

Tanskan ja Puolan välillä,

Tanskan ja Slovakian välillä,

Saksan ja Kreikan välillä,

Saksan ja Espanjan välillä,

Saksan ja Ranskan välillä,

Saksan ja Irlannin välillä,

Saksan ja Liettuan välillä,

Saksan ja Luxemburgin välillä,

Saksan ja Itävallan välillä,

Saksan ja Puolan välillä,

Saksan ja Slovakian välillä,

Saksan ja Suomen välillä,

Saksan ja Ruotsin välillä,

Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Kreikan ja Liettuan välillä,

Kreikan ja Puolan välillä,

Kreikan ja Slovakian välillä,

Espanjan ja Liettuan välillä,

Espanjan ja Itävallan välillä,

Espanjan ja Puolan välillä,

Espanjan ja Slovenian välillä,

Espanjan ja Slovakian välillä,

Espanjan ja Suomen välillä,

Espanjan ja Ruotsin välillä,

Ranskan ja Liettuan välillä,

Ranskan ja Luxemburgin välillä,

Ranskan ja Itävallan välillä,

Ranskan ja Puolan välillä,

Ranskan ja Portugalin välillä,

Ranskan ja Slovenian välillä,

Ranskan ja Slovakian välillä,

Ranskan ja Suomen välillä,

Ranskan ja Ruotsin välillä,

Irlannin ja Liettuan välillä,

Irlannin ja Itävallan välillä,

Irlannin ja Puolan välillä,

Irlannin ja Portugalin välillä,

Irlannin ja Slovakian välillä,

Irlannin ja Ruotsin välillä,

Latvian ja Liettuan välillä,

Latvian ja Luxemburgin välillä,

Latvian ja Unkarin välillä,

Latvian ja Puolan välillä,

Latvian ja Slovenian välillä,

Latvian ja Slovakian välillä,

Latvian ja Suomen välillä,

Liettuan ja Luxemburgin välillä,

Liettuan ja Unkarin välillä,

Liettuan ja Alankomaiden välillä,

Liettuan ja Itävallan välillä,

Liettuan ja Portugalin välillä,

Liettuan ja Slovenian välillä,

Liettuan ja Slovakian välillä,

Liettuan ja Suomen välillä,

Liettuan ja Ruotsin välillä,

Liettuan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Luxemburgin ja Itävallan välillä,

Luxemburgin ja Puolan välillä,

Luxemburgin ja Portugalin välillä,

Luxemburgin ja Slovenian välillä,

Luxemburgin ja Slovakian välillä,

Luxemburgin ja Suomen välillä,

Luxemburgin ja Ruotsin välillä,

Unkarin ja Itävallan välillä,

Unkarin ja Puolan välillä,

Unkarin ja Slovenian välillä,

Unkarin ja Slovakian välillä,

Maltan ja Slovakian välillä,

Alankomaiden ja Itävallan välillä,

Alankomaiden ja Puolan välillä,

Alankomaiden ja Slovakian välillä,

Alankomaiden ja Suomen välillä,

Alankomaiden ja Ruotsin välillä,

Itävallan ja Puolan välillä,

Itävallan ja Portugalin välillä,

Itävallan ja Slovenian välillä,

Itävallan ja Slovakian välillä,

Itävallan ja Suomen välillä,

Itävallan ja Ruotsin välillä,

Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Puolan ja Portugalin välillä,

Puolan ja Slovenian välillä,

Puolan ja Slovakian välillä,

Puolan ja Suomen välillä,

Puolan ja Ruotsin välillä,

Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Portugalin ja Slovenian välillä,

Portugalin ja Slovakian välillä,

Portugalin ja Suomen välillä,

Portugalin ja Ruotsin välillä,

Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Slovenian ja Slovakian välillä,

Slovenian ja Suomen välillä,

Slovenian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Slovakian ja Suomen välillä,

Slovakian ja Ruotsin välillä,

Slovakian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Suomen ja Ruotsin välillä,

Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.”

8.

Muutetaan liite 9 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

Etuuksien keskimääräiset vuosittaiset kustannukset lasketaan ottamalla huomioon valtion sairausvakuutuslaitoksen hallinnoimat luontoisetuudet (terveyspalvelut).”

b)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Landesgesundheitsfondsin (osavaltion sairaskassan) piiriin kuuluvissa sairaaloissa annetut etuudet”

9.

Muutetaan liite 10 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”A. BELGIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan ja 14 artiklan säännöksiä:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (kansallinen sosiaaliturvalaitos, Bryssel).”

ii)

korvataan 3 b kohta seuraavasti:

”3 b.

Sovellettaessa asetuksen 14 e ja 14 f artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 b artiklan säännöksiä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, Bryssel).”

iii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä ja

täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä:

a)

vain yksittäisissä erityistapauksissa:

Office national de sécurité sociale / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Bryssel.

b)

työntekijöiden erityisryhmiä koskevat poikkeukset:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, sosiaalipolitiikan osasto), Bryssel,

täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, itsenäisiä ammatinharjoittajia käsittelevä osasto), Bryssel.”

iv)

Korvataan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.

sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä, kun kyseessä on virkamiehiin sovellettava erityisjärjestelmä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles / Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

b)

Muutetaan jakso ”D. SAKSA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Sovellettaessa

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan säännösten kanssa,

asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan säännösten kanssa,

asetuksen 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 14 a artiklan 2–4 kohdan ja 14 c artiklan a alakohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa,

i)

sairausvakuutukseen piiriin kuuluvat henkilöt:

laitos, jossa heidät on vakuutettu, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta;

ii)

henkilöt, jotka eivät kuulu sairausvakuutukseen piiriin:

palkatut työntekijät:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittovaltion vakuutuslaitos virkamiehille), Berliini, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta,

ruumiillisen työn tekijät:

ruumiillisen työn tekijöiden toimivaltainen eläkevakuutuslaitos, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta.”

c)

Korvataan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

”G.   ESPANJA

1.

Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä yksittäisissä tapauksissa ja täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan (lukuun ottamatta erityissopimusta merenkulkijoiden ja ”Instituto Social de la Marina” -laitoksen välillä), 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan, 12 a artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan sekä 109 artiklan säännöksiä:

Tesorería General de la Seguridad Social (yleinen sosiaaliturvakassa), Madrid.

2.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan (lukuun ottamatta merenkulkijoita ja työttömyysetuuksia), 110 artiklan (lukuun ottamatta merenkulkijoita) ja 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Madrid.

3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä merenkulkijoihin (lukuun ottamatta työttömyysetuuksia) ja 110 artiklan säännöksiä:

Instituto Social de la Marina (merenkulkijoiden sosiaaliturvalaitos), Madrid.

4.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä, lukuun ottamatta merenkulkijoita, ja kahden viimeksi mainitun artiklan osalta asevoimien erityisjärjestelmään kuuluvia lukuun ottamatta:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallisen sosiaaliturvalaitoksen paikallistoimistot).

5.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan (merenkulkijoiden erityissopimus), 38 artiklan 1 kohdan (merenkulkijoiden osalta), 70 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (merenkulkijoiden sosiaaliturvalaitoksen paikallistoimistot).

6.

Sovellettaessa 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä työttömyysetuuksien osalta:

Servicio Público de Empleo Estatal (kansallinen työvoimaviranomainen), INEM, Madrid.

7.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan ja 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä työttömyyskorvausten osalta (merenkulkijoita lukuun ottamatta):

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallisen työvoimaviranomaisen paikallistoimistot), Madrid.

8.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä perhe-etuuksiin asevoimien erityisjärjestelmään kuuluvien osalta:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (puolustusministeriön henkilöresurssiyksikkö), Madrid.

9.

Virkamiesten erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (valtion virkamiesten yleinen keskinäinen vakuutusjärjestelmä, keskusyksiköt), Madrid.

10.

Asevoimiin kuuluvien erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (asevoimien sosiaalivakuutuslaitos), Madrid.

11.

Oikeushallinnon virkamiesten erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Mutualidad General Judicial (oikeushallinnon yleinen keskinäinen vakuutusjärjestelmä), Madrid.”

d)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (työllisyys- ja sosiaalipolitiikan ministeriö), Rooma.”

ii)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan ja 12 artiklan säännöksiä:

 

lääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (lääkäreiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

proviisorit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (proviisorien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

eläinlääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (eläinlääkärien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

sairaanhoitajat, hoitoalan avustavat henkilöt ja lastenhoitajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (sairaanhoitajien, hoitoalan avustavien henkilöiden ja lastenhoitajien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

myyntiagentit ja -edustajat:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (myyntiagenttien ja -edustajien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

biologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (biologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

teollisuusasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (teollisuusasiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

psykologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (psykologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos),

 

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (aktuaarien, kemistien, agronomien, metsänhoitajien ja geologien kansallinen monialainen sosiaaliturvatoimisto),

 

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (maatalousteknikoiden ja -asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

insinöörit ja arkkitehdit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (insinöörien ja arkkitehtien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

maanmittausteknikot:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (maanmittausteknikoiden kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

lakimiehet ja asianajajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (oikeustieteen alan ammatinharjoittajien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

ekonomistit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (ekonomistien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

tilintarkastajat ja kirjanpitäjät:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

työvoima-asiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (työvoima-asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

notaarit:

Cassa nazionale notariato (notaarien kansallinen kassa),

 

tulliasioitsijat:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (tulliasioitsijoiden sosiaaliturvakassa).”

e)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklan, 14 d artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 10 b artiklan, 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 1 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan, 86 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 2 kohdan ja 109 artiklan säännöksiä:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).

2.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan, 102 artiklan 2 kohdan ja 110 artiklan säännöksiä (rahaetuuksia varten):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).

3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan, 102 artiklan 2 kohdan, 110 artiklan ja 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä (luontoisetuuksia varten) sekä asetuksen 36 ja 63 artiklan säännöksiä:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).”

f)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

Sovellettaessa

a)

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 14 b artiklan 1 kohdan, 14 d artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

b)

täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklan, 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan ja 109 artiklan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

c)

täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä (yhdessä asetuksen 36 ja 63 artiklan säännösten kanssa):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika;

d)

asetuksen 70 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.”

g)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Poistetaan 2 kohta. Nykyisestä 3 kohdasta tulee 2 kohta ja nykyisestä 4 kohdasta tulee 3 kohta.

h)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 10 b artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 artiklan säännöksiä:

a)

luontoisetuudet:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (kansallinen sairausvakuutuskassa), Varsova;

b)

muut etuudet:

i)

palkatut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat lukuun ottamatta itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia maanviljelijöitä:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos – ZUS), paikallistoimistot, joiden toimivaltaan vakuutetun henkilön työnantajan (itsenäisen ammatinharjoittajan) virallinen toimipaikka kuuluu,

ii)

itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat maanviljelijät:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maatalouden sosiaalivakuutusrahasto – KRUS), aluetoimistot, joiden toimivaltaan maanviljelijän vakuutuspaikka kuuluu.”

ii)

Lisätään uusi 13 kohta seuraavasti:

”13.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 artiklan säännöksiä:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos), paikallistoimistot, joiden toimivaltaan työntekijän asuinpaikka kuuluu.”

i)

Muutetaan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a)

asetuksen 36 ja 63 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (terveydenhuollon valvontaviranomainen), Bratislava;

b)

asetuksen 70 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.”

j)

Muutetaan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a)

Försäkringskassan (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (työttömyysvakuutuksen valvontavirasto).”


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 208/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VI ja VIII muuttamisesta biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien käsittelyvaatimusten ja lantaa koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 säädetään toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että lanta ja siitä johdetut tuotteet käytetään tai hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä eläinten tai kansanterveydelle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevassa II luvussa vahvistetaan eläimistä saatavia sivutuotteita käyttävien biokaasu- ja kompostointilaitosten hyväksymistä koskevat erityiset vaatimukset.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 7 päivänä syyskuuta 2005 lausunnon turvallisuudesta eläimistä saatavia sivutuotteita koskevien, biokaasuun ja kompostointiin liittyvien käsittelyvaatimusten biologisiin riskeihin nähden, ja lausunnon perusteella on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI oleva II luku siten, että käsittelyssä sallitaan muitakin parametreja.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa III luvussa vahvistetaan lantaa, käsiteltyä lantaa ja käsiteltyjä lantatuotteita koskevat vaatimukset sekä lannan käsittelyä ja valvontaa koskevat parametrit, jotta lanta täyttäisi käsiteltyä lantaa ja käsiteltyjä lantatuotteita koskevat vaatimukset.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lannan lämpökäsittelyn bioturvallisuudesta 7 päivän syyskuuta 2005 antaman lausunnon perustella on aiheellista muuttaa liitteessä VIII olevan III luvun asiaa koskevat vaatimukset lausunnon huomioon ottamiseksi.

(6)

Asetus (EY) N:o 1774/2002 olisi siksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet VI ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan II luvun C osan 13 a kohdan ja liitteessä VIII olevan III luvun II jakson A osan 5 kohdan c alakohdan vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet VI ja VIII seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä VI oleva II luku seuraavasti:

a)

Korvataan A osan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Biokaasulaitoksissa on oltava

a)

pastörointi-/hygieniayksikkö, jota ei voida ohittaa ja jossa on

i)

laitteet lämpötilan seuraamiseksi tosiaikaisesti;

ii)

tallentimet i alakohdassa tarkoitettujen mittaustulosten jatkuvaa kirjaamista varten; ja

iii)

asianmukainen turvajärjestelmä, joka estää liian alhaisen lämpötilan syntymisen;

b)

riittävät välineet ajoneuvojen ja säiliöiden puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi niiden lähtiessä biokaasulaitoksesta.

Pastörointi-/hygieniayksikkö ei kuitenkaan ole pakollinen biokaasulaitoksille, jotka muuntavat ainoastaan

i)

ensimmäisellä käsittelymenetelmällä käsiteltyjä eläimistä saatavia sivutuotteita;

ii)

luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, jolle on tehty pastörointi-/hygieniakäsittely muualla; tai

iii)

eläimistä saatavia sivutuotteita, joita saa käyttää raaka-aineena ilman käsittelyä.

Jos biokaasulaitos sijaitsee tiloissa, joissa tuotantoeläimiä pidetään, eikä laitoksessa käytetä ainoastaan kyseisistä eläimistä peräisin olevaa lantaa, laitoksen on sijaittava riittävän etäällä alueelta, jolla tällaisia eläimiä pidetään, ja laitoksen on joka tapauksessa oltava fyysisesti täysin erotettu kyseisistä eläimistä ja niiden rehusta ja alusista, tarvittaessa aitauksen avulla.

2.

Kompostointilaitoksissa on oltava

a)

suljettu kompostointireaktori, jota ei voida ohittaa ja jossa on

i)

laitteet lämpötilan seuraamiseksi tosiaikaisesti;

ii)

tallentimet i alakohdassa tarkoitettujen mittaustulosten tarvittaessa jatkuvaa kirjaamista varten; ja

iii)

asianmukainen turvajärjestelmä, joka estää liian alhaisen lämpötilan syntymisen;

b)

riittävät välineet käsittelemättömiä eläimistä saatavia sivutuotteita kuljettavien ajoneuvojen ja säiliöiden puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi.

Muuntyyppisiä kompostointijärjestelmiä voidaan kuitenkin sallia, jos

i)

niillä taataan riittävät toimenpiteet tuholaisten torjumiseksi;

ii)

niitä käytetään siten, että kaikki järjestelmässä oleva aines saavuttaa vaaditut aika- ja lämpötilaparametrit ja että parametreja seurataan tarvittaessa jatkuvasti;

iii)

ne täyttävät kaikki muut tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Jos kompostointilaitos sijaitsee tiloissa, joissa tuotantoeläimiä pidetään, eikä laitoksessa käytetä ainoastaan kyseisistä eläimistä peräisin olevaa lantaa, laitoksen on sijaittava riittävän etäällä alueelta, jolla eläimiä pidetään, ja laitoksen on joka tapauksessa oltava fyysisesti täysin erotettu eläimistä ja niiden rehusta ja alusista, tarvittaessa aitauksen avulla.”.

b)

Korvataan B osan 11 kohta seuraavasti:

”11.

Mädätysjätteitä ja kompostia on käsiteltävä ja varastoitava biokaasu- tai kompostointilaitoksessa siten, ettei uudelleensaastuminen ole mahdollista.”.

c)

Korvataan C osan 12 kohta seuraavasti:

”12.

Luokkaan 3 kuuluvan aineksen, jota käytetään raaka-aineena pastörointi-/hygieniayksiköllä varustetussa biokaasulaitoksessa, on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

a)

enimmäispartikkelikoko ennen yksikköön siirtymistä: 12 mm;

b)

kaikkien ainesten vähimmäislämpötila yksikössä: 70 °C; ja

c)

vähimmäisaika keskeytyksettä yksikössä: 60 minuuttia.

Luokkaan 3 kuuluvaa maitoa, ternimaitoa ja maitotuotteita saa kuitenkin käyttää raaka-aineina biokaasulaitoksessa ilman pastörointi-/hygieniakäsittelyä, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei niihin sisälly vakavaa tartuntataudin leviämisriskiä.”.

d)

Korvataan C osan 13 kohta seuraavasti:

”13.

Luokkaan 3 kuuluvan aineksen, jota käytetään raaka-aineena kompostointilaitoksessa, on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

a)

enimmäispartikkelikoko ennen kompostointireaktoriin siirtymistä: 12 mm;

b)

kaikkien ainesten vähimmäislämpötila reaktorissa: 70 °C; ja

c)

vähimmäisaika reaktorissa 70 °C:ssa (kaikki aines): 60 minuuttia.”.

e)

Lisätään C osaan 13 a kohta seuraavasti:

”13 a.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia muiden standardoitujen prosessiparametrien käyttämisen, jos hakija osoittaa, että niillä taataan biologisten riskien minimointi. Osoittamiseen on sisällyttävä validointi, joka on suoritettava a–f alakohtien mukaisesti:

a)

Mahdollisten vaarojen, myös lähtöaineiden vaikutusten, tunnistaminen ja analysointi, joka perustuu käsittelyvaatimusten täydelliseen määrittelyyn.

b)

Riskinarviointi, jossa arvioidaan kuinka a alakohdassa tarkoitetut erityiset käsittelyvaatimukset käytännössä täytetään tavanomaisissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa.

c)

Aiotun prosessin validointi mittaamalla seuraavien elinkelpoisuuden/tarttuvuuden väheneminen:

i)

endogeeniset indikaattoriorganismit prosessin aikana, jossa indikaattori

esiintyy jatkuvasti raaka-aineessa suurina määrinä,

ei ole vähemmän lämmönkestävä käsittelyn letaaleille osatekijöille, muttei myöskään merkittävästi vastustuskykyisempi kuin patogeenit, joiden valvontaan sitä käytetään,

on suhteellisen helppo ilmaista määrällisenä, tunnistaa ja vahvistaa;

tai

ii)

hyvin kuvattu testiorganismi tai virus, altistamisen aikana, laitetaan soveltuvassa testauselimessä lähtöaineeseen.

d)

Edellä c alakohdassa tarkoitetun aiotun prosessin validoinnin on osoitettava, että käsittelyllä pystytään vähentämään kokonaisriskiä seuraavasti:

i)

lämpö- ja kemiallisissa käsittelyissä seuraavasti:

bakteerien Enterococcus faecalis tai Salmonella Senftenberg (775W, H2S-negatiivinen) määrän väheneminen 5 log10,

lämpökestävien virusten, kuten parvoviruksen, infektiivisyystitterin väheneminen vähintään 3 log10, aina kun ne on todettu merkittäväksi vaaraksi;

sekä

ii)

kemiallisten käsittelyjen osalta myös seuraavasti:

vastustuskykyisten loisten kuten ascaris sp.:n munien määrän väheneminen vähintään 99,9 prosentissa (3 log10) elinkelpoisista vaiheista.

e)

Kattavan valvontaohjelman suunnittelu, johon kuuluvat c alakohdassa tarkoitetun prosessin toimivuuden valvontamenettelyt.

f)

Toimenpiteet, joilla taataan valvontaohjelmassa vahvistettujen merkittävien prosessiparametrien jatkuva seuranta laitoksen ollessa toiminnassa.

Biokaasu- tai kompostointilaitoksissa käytettäviä prosessiparametreja koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja muut kriittiset kohdat on talletettava ja säilytettävä siten, että omistaja, hoitaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen voi valvoa kyseisen laitoksen toimintaa. Tiedot on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön sen pyynnöstä.

Tämän alakohdan nojalla sallittua prosessia koskevat tiedot on annettava komission käyttöön sen pyynnöstä.”.

f)

Korvataan C osan 14 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

katsoo mädätysjätteiden ja kompostin olevan käsittelemätöntä ainesta.”.

g)

Korvataan D osan 15 kohta seuraavasti:

”15.

Biokaasu- tai kompostointilaitoksessa käsittelyn aikana tai välittömästi käsittelyn jälkeen mädätysjätteistä tai kompostista käsittelyn valvomiseksi otettujen edustavien näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grammassa;

tai

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grammassa;

ja

biokaasu- tai kompostointilaitoksessa varastoinnin aikana tai varastostaoton yhteydessä mädätysjätteistä tai kompostista otettujen edustavien näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

jossa

n

=

testattavien näytteiden määrä;

m

=

bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä kaikissa näytteissä on enintään m;

M

=

bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden bakteerimäärät ovat enintään m.

Mädätysjätteet tai komposti, joka ei ole tässä luvussa asetettujen vaatimusten mukainen, käsitellään uudelleen, ja Salmonellan tapauksessa käsitellään tai hävitetään toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.”.

2)

Korvataan liitteessä VIII olevan III luvun II jakson A osan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Käsitellyn lannan ja käsiteltyjen lantatuotteiden markkinoille saattamista koskevat seuraavat a–e alakohdassa asetetut edellytykset:

a)

Niiden on tultava toimivaltaisen viranomaisen tämän asetuksen mukaisesti hyväksymästä teknisestä laitoksesta, biokaasulaitoksesta tai kompostointilaitoksesta.

b)

Niille on täytynyt tehdä lämpökäsittely vähintään 70 °C:ssa vähintään 60 minuutin ajan, ja niiden on oltava käsiteltyjä itiöiden ja myrkyllisten aineiden muodostuksen vähentämiseksi.

c)

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia muiden kuin b alakohdassa kuvattujen standardoitujen prosessiparametrien käyttämisen, jos hakija osoittaa, että niillä taataan biologisten riskien minimointi. Osoittamiseen on sisällyttävä validointi, joka on suoritettava seuraavasti:

i)

Mahdollisten vaarojen, myös syöttöaineiden vaikutusten, tunnistaminen ja analysointi, joka perustuu käsittelyvaatimusten täydelliseen määrittelyyn, sekä riskinarviointi, jossa arvioidaan kuinka erityiset käsittelyvaatimukset käytännössä täytetään tavanomaisissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa.

ii)

Aiotun prosessin validointi

ii-1)

mittaamalla endogeenisten indikaattoriorganismien elinkelpoisuuden/tarttuvuuden väheneminen prosessin aikana, jossa indikaattori

esiintyy jatkuvasti raaka-aineessa suurina määrinä,

ei ole vähemmän lämmönkestävä käsittelyn letaaleille osatekijöille, muttei myöskään merkittävästi vastustuskykyisempi kuin patogeenit, joiden valvontaan sitä käytetään,

on suhteellisen helppo ilmaista määrällisenä, tunnistaa ja vahvistaa;

tai

ii-2)

mittaamalla hyvin kuvatun testiorganismin tai viruksen, joka laitetaan soveltuvassa testauselimessä lähtöaineeseen, elinkelpoisuuden/tarttuvuuden väheneminen altistamisen aikana.

iii)

Edellä ii alakohdassa tarkoitetun validoinnin on osoitettava, että käsittelyllä pystytään vähentämään kokonaisriskiä seuraavasti:

lämpö- ja kemiallisissa käsittelyissä Enterococcus faecalis -bakteerin määrän väheneminen vähintään 5 log10 ja lämpökestävien virusten, kuten parvoviruksen, infektiivisyystitterin väheneminen vähintään 3 log10, jos ne on todettu merkittäväksi vaaraksi;

kemiallisissa käsittelyissä myös vastustuskykyisten loisten kuten ascaris sp.:n munien määrän väheneminen vähintään 99,9 prosentissa (3 log10) elinkelpoisista vaiheista.

iv)

Kattavan valvontaohjelman suunnittelu, johon kuuluvat prosessin toimivuuden valvontamenettelyt.

v)

Toimenpiteet, joilla taataan valvontaohjelmassa vahvistettujen merkittävien prosessiparametrien jatkuva seuranta laitoksen ollessa toiminnassa.

Laitoksessa käytettäviä prosessiparametreja koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja muut kriittiset kohdat on talletettava ja säilytettävä siten, että omistaja, hoitaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen voi valvoa kyseisen laitoksen toimintaa. Tiedot on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön sen pyynnöstä.

Tämän alakohdan nojalla sallittua prosessia koskevat tiedot on annettava komission käyttöön sen pyynnöstä.

d)

Laitoksessa käsittelyn aikana tai välittömästi käsittelyn jälkeen lannasta käsittelyn valvomiseksi otettujen edustavien näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 grammassa;

tai

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 grammassa;

ja

teknisessä, biokaasu- tai kompostointilaitoksessa varastoinnin aikana tai varastostaoton yhteydessä lannasta otettujen näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

jossa

n

=

testattavien näytteiden määrä;

m

=

bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä kaikissa näytteissä on enintään m;

M

=

bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden bakteerimäärät ovat enintään m.

Käsiteltyä lantaa ja käsiteltyjä lantatuotteita, jotka eivät ole edellä mainittujen vaatimusten mukaisia, pidetään käsittelemättöminä.

e)

Ne on varastoitava tavalla, joka minimoi saastumisen tai toisen tartunnan ja kosteuden esiintymisen käsittelyn jälkeen. Siksi ne on varastoitava

i)

tiiviisti suljettuihin ja lämpöeristettyihin siiloihin; tai

ii)

asiamukaisesti suljettuihin säkkeihin (muovisäkit tai suursäkit).”.


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 209/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 muuttamisesta kompostointi- ja biokaasulaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisajan pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevista terveyssäännöistä. Sääntöjen tiukkuuden vuoksi on myönnetty siirtymäajan toimenpiteitä.

(2)

Kompostointilaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2003 (2) säädetään tietyistä siirtymäkauden toimenpiteistä, jotta alalle annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua ja kehittää vaihtoehtoja 31 päivään joulukuuta 2005 asti kompostointilaitoksissa sovellettaville, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksille.

(3)

Biokaasulaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 810/2003 (3) säädetään tietyistä siirtymäkauden toimenpiteistä, jotta alalle annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua ja kehittää vaihtoehtoja 31 päivään joulukuuta 2005 asti biokaasulaitoksissa sovellettaville, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksille.

(4)

Euroopan elintarvikeviranomaisen 7 päivänä syyskuuta 2005 antaman lausunnon perusteella vahvistettavat parametrit eroavat niistä käsittelyvaatimuksista, jotka jäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään joulukuuta 2005 asti asetusten (EY) N:o 908/2003 ja (EY) N:o 810/2003 nojalla. Jäsenvaltioilta vie myös jonkin aikaa ottaa käyttöön uusi validointimenettely, josta säädetään 7 päivänä helmikuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 208/2006 (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VI ja VIII muuttamisesta biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien käsittelyvaatimusten ja lantaa koskevien vaatimusten osalta.

(5)

Asetuksissa (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 säädettyjen siirtymäajan toimenpiteiden soveltamisaikaa olisi pidennettävä, jotta jäsenvaltiot voisivat antaa toimijoilleen luvan jatkaa kompostointi- ja biokaasulaitoksissa käytettyjen, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevien kansallisten sääntöjen soveltamista.

(6)

Asetukset (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 809/2003 1 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2006”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 810/2003 1 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2006”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 12/2005 (EUVL L 5, 7.1.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 12/2005.

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 25.


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 210/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien tuen määrästä markkinointivuonna 2006/2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (2) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio julkaisee jalostettaviksi tarkoitettuihin tomaatteihin sovellettavan tuen määrän viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten ja yhteisön jalostuskynnysten noudattaminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa tutkitaan tomaattien osalta niiden kolmena viimeksi kuluneena markkinointivuonna tukea saaneiden määrien perusteella, joita koskevat lopulliset tiedot ovat käytettävissä asianomaisten jäsenvaltioiden osalta.

(3)

Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden osalta kansallisten ja yhteisön jalostuskynnysten noudattaminen arvioidaan niiden määrien perusteella, joille on markkinointivuoden 2004/2005 aikana tosiasiallisesti myönnetty tukea ja joita markkinointivuoden 2005/2006 tukihakemukset koskevat, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 5 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 416/2004 (3) 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Tukijärjestelmään kuuluvien tomaattijalosteiden määrä, joka otetaan huomioon tutkittaessa kansallisten ja yhteisön jalostuskynnysten noudattamista, on 978 544 tonnia yhteisön kynnyksen yläpuolella. Jalostuskynnyksensä ylittäneiden jäsenvaltioiden osalta jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien tuen määrää markkinointivuonna 2006/2007 olisi sen vuoksi muutettava asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa säädetystä tasosta kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 ja 4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 416/2004 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan mukainen tomaattien tuen määrä markkinointivuonna 2006/2007 on

a)

Kreikassa, Ranskassa, Portugalissa, Tšekissä, Kyproksessa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa ja Slovakiassa 34,50 euroa tonnilta;

b)

Italiassa 30,43 euroa tonnilta;

c)

Espanjassa

i)

34,50 euroa tonnilta tomaateille, jotka on tarkoitettu jalostettaviksi kuorituiksi kokonaisiksi tomaateiksi,

ii)

23,35 euroa tonnilta muuhun jalostukseen tarkoitetuille tomaateille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1663/2005 (EUVL L 267, 12.10.2005, s. 22).

(3)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 550/2005 (EUVL L 93, 12.4.2005, s. 3).


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 211/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1433/2003 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003 (2) 13 ja 14 artiklassa säädetään, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätökset ohjelmista, rahastoista ja näitä koskevista muutoksista viimeistään 15 päivänä joulukuuta sen jälkeen, kun tuottajaorganisaatiot ovat ne toimittaneet mainitun asetuksen 11 ja 14 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin perustelluista syistä siirtää määräaikaa 15 päivästä joulukuuta hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 20 päivään tammikuuta.

(2)

On käynyt ilmi, että tehtävän hallinnollisen monimutkaisuuden vuoksi eräät jäsenvaltiot, vaikka ovatkin hyödyntäneet mahdollisuutta siirtää määräaikaa 20 päivään tammikuuta, eivät ole kyenneet tekemään päätöksiä kuluvaa varainhoitovuotta koskevista hakemuksista kyseiseen päivämäärään mennessä. Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1433/2003 tiettyihin säännöksiin olisi varainhoitovuoden 2006 osalta tehtävä eräitä poikkeuksia.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/2003 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä tehdä päätökset toimintaohjelmista ja rahastoista viimeistään hakemusta seuraavan helmikuun 10 päivänä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200314 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä tehdä päätökset toimintaohjelmien muuttamista koskevista hakemuksista viimeistään hakemusta seuraavan helmikuun 10 päivänä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200316 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen poikkeusten mukaisesti hyväksyttyjen toimintaohjelmien toteuttaminen on aloitettava niiden hyväksyntää seuraavan helmikuun 15 päivänä.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200317 artiklassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltioiden on tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia soveltaessaan ilmoitettava hyväksytyn tuen määrä tuottajaorganisaatioille viimeistään 10 päivänä helmikuuta ja kaikkien toimintaohjelmien osalta hyväksytyn tuen kokonaismäärä komissiolle viimeistään 15 päivänä helmikuuta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003, (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 203, 12.8.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2190/2004 (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 21).


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/37


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/16/EY,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta oksamyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon kuuluu oksamyyli.

(2)

Oksamyylin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 703/2001 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Oksamyylin osalta esittelijänä toimiva jäsenvaltio oli Irlanti, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 25 päivänä elokuuta 2003.

(3)

Kyseistä arviointikertomusta ovat tarkastelleet jäsenvaltiot vertaistarkasteluna ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arviointia koskevassa työryhmässään, ja se on esitetty komissiolle 14 päivänä tammikuuta 2005 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen oksamyyliä koskevan tieteellisen kertomuksen (4) muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 15 päivänä heinäkuuta 2005 on valmistunut komission tarkastelukertomus oksamyylistä.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että oksamyyliä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää oksamyyli liitteeseen I sen varmistamiseksi, että tätä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

Rajoittamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamista on kuitenkin asianmukaista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on asianmukaista vaatia, että oksamyylille tehtäisiin lisätestejä riskinarvioinnin vahvistamiseksi joidenkin seikkojen osalta ja että ilmoittajat esittelisivät tällaiset tutkimukset.

(6)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksien tulkinnassa saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saatavuuden osalta. Lisävaikeuksien ehkäisemiseksi näyttää tämän vuoksi olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sen sisällyttämisestä johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta oksamyyliä sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan muutettava tai peruutettava nykyisiä lupia tai korvattava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämiseksi ja arvioimiseksi direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(9)

Direktiivi 91/414/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä helmikuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava 31 päivään tammikuuta 2007 mennessä sellaisia kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat, jotka sisältävät oksamyyliä tehoaineena.

Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että oksamyyliä koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto tai pääsy sellaiseen mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät oksamyyliä joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään heinäkuuta 2006 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon mainitun direktiivin liitteessä I olevan oksamyyliä koskevan tekstin B osan. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvion perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät oksamyyliä ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä heinäkuuta 2010; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät oksamyyliä yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä heinäkuuta 2010 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/6/EY (EUVL L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 26, 1–78, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (lopullinen versio: 14. tammikuuta 2005).

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27).


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

N:o

Yleisnimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityiset säännökset

”117

Oksamyyli

CAS-numero: 23135-22-0

CIPAC-numero: 342

N,N-dimetyyli-2-metyylikarbamoyylioksimino-2-(metyylitio) asetamidi

970 g/kg

1 päivänä elokuuta 2006

31 päivänä heinäkuuta 2016

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan ankeroisten ja hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15 päivänä heinäkuuta 2005 valmistuneen oksamyyliä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen ja nisäkkäiden, lierojen, vesieliöiden sekä pinta- ja pohjaveden suojeluun haavoittuvissa olosuhteissa.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä;

jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin pohjavesien saastumisen osalta happamilla maaperäalueilla sekä lintujen, nisäkkäiden ja lierojen osalta. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä oksamyyli on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2006,

tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

(2006/75/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2001/923/EY (3) 13 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 ohjelman hallinnoijasta riippumattomien asiantuntijoiden laatiman kertomuksen, jossa arvioidaan ohjelman aiheellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus, sekä tiedonannon, jossa arvioidaan, onko aihetta tämän ohjelman jatkamiseen ja muuttamiseen; komissio liittää tiedonantoon asiaa koskevan ehdotuksen.

(2)

Päätöksen 13 artiklan mukainen arviointikertomus annettiin 30 päivänä marraskuuta 2004. Kertomuksessa tultiin siihen tulokseen, että ohjelma on vastannut tavoitteitaan, ja suositettiin ohjelman jatkamista.

(3)

Päätökseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4) 34 kohdan mukainen rahoitusohje ohjelman koko keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(4)

Ohjelman jatkamista puoltaa se, että euron suojaaminen rahanväärennykseltä edellyttää jatkuvaa valppautta, koulutusta ja teknistä tukea.

(5)

Ohjelman vaikutusta euron suojaamiseen voitaisiin tehostaa laajentamalla tekninen tuki käsittämään rahoitustuen myöntämisen Europolin myötävaikutuksella yhteistyölle, jota tehdään valtioiden rajat ylittävissä operaatioissa; tätä tavoitetta voitaisiin edistää myös lisäämällä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa joustavuutta yhteisön rahoitusosuuden ja yhden jäsenvaltion esitettävissä olevien hankkeiden lukumäärän osalta.

(6)

Tämän vuoksi päätös 2001/923/EY olisi muutettava vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVA:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös 2001/923/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Se pannaan täytäntöön 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana.”

2)

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

pyrkiä julkistamaan saavutetut tulokset osana tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa”.

3)

Lisätään 3 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

toissijainen rahoitustuki valtioiden rajat ylittävissä operaatioissa tehtävälle yhteistyölle, kun muut Euroopan unionin toimielimet tai elimet eivät tarjoa tällaista tukea.”

4)

Korvataan 6 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Rahoitusohje yhteisön toimintaohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2005 väliselle kaudelle on 4 miljoonaa euroa.

Rahoitusohje yhteisön toimintaohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliselle kaudelle on 1 miljoona euroa.”

5)

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Yhteisö korvaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa osarahoituksena enintään 80 prosenttia 3 artiklassa tarkoitetusta operatiivisen tuen kustannuksista, ja erityisesti:”

6)

Korvataan 11 artiklassa ilmaisu ”70 prosentin” ilmaisulla ”80 prosentin”.

7)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot esittävät enintään yhden tai poikkeuksellisesti kaksi 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin työkokouksiin, tapaamisiin ja seminaareihin liittyvää hanketta vuodessa; tämän lisäksi ne voivat tehdä harjoittelua, henkilövaihtoa tai avunantoa koskevia hanke-esityksiä.”;

b)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos sama jäsenvaltio esittää useamman kuin yhden ehdotuksen, niitä koordinoi asetuksen (EY) N:o 1338/2001 2 artiklan b kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettu toimivaltainen kansallinen viranomainen.”;

c)

Korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

hankkeen omat ansiot sen perusajatuksen, organisoinnin, esittämisen ja tavoitteiden kannalta sekä hankkeen kustannus-hyötysuhde”;

d)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

yhteensopivuus rahanväärennyksen torjunnan alalla toteutettavien EU:n toimien osana tehtävän tai tehtäväksi suunnitellun työn kanssa”.

2 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka on määritelty euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (5) 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  Lausunto annettu 13. lokakuuta 2005 muun kuin pakollisen kuulemisen johdosta (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 161, 1.7.2005, s. 11.

(3)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 50.

(4)  EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(5)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1).


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/42


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2006

tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta tehdyn päätöksen 2006/75/EY soveltamisen laajentamisesta koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu rahaliittoon

(2006/76/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehdessään päätöksen 2006/75/EY (2) neuvosto vahvisti, että sitä sovelletaan osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka on määritelty euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (3) 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa.

(2)

Koska Perikles-ohjelman nojalla toteutettavien tietojenvaihdon, henkilövaihdon sekä avunantoa ja koulutusta koskevien toimenpiteiden olisi kuitenkin oltava yhdenmukaisia koko yhteisössä, olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet samantasoisen suojan varmistamiseksi eurolle myös niissä jäsenvaltioissa, joiden virallinen valuutta ei ole euro,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 2006/75/EY soveltaminen laajennetaan koskemaan myös muita kuin asetuksen (EY) N:o 974/98 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

U. PLASSNIK


(1)  Lausunto annettu 13. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 40.

(3)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1).


Komissio

8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä joulukuuta 2005,

kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisesta

(2006/77/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklassa Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden tehtäväksi annettiin edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, edistää hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, ympäristönsuojelun korkeaa tasoa ja ympäristön laadun parantamista, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä.

(2)

Komissio on ilmoittanut komission tiedonannon ”Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: EU:n valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet – Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan” (1) mukaisesti aikovansa pyytää kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevältä korkean tason ryhmältä neuvoa, erityisesti perus- ja välituotteita tuottavaa teollisuutta koskevissa asioissa.

(3)

Korkean tason ryhmän olisi tarkasteltava teollisuus-, energia- ja ympäristöpolitiikan välisiä yhteyksiä ja varmistettava yksittäisten aloitteiden keskinäinen johdonmukaisuus sekä edistettävä samalla kestävää kehitystä ja kilpailukykyä; sen olisi luotava kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien tasapainoisen osallistumisen kautta vakaa ja ennakoitavissa oleva sääntelykehys, jossa kilpailukyky, energia ja ympäristö kytkeytyvät toisiinsa, erityisesti tukeutumalla tällä alalla tehdyn tutkimuksen tuloksiin.

(4)

Korkean tason ryhmän tehtävänä olisi saattaa yhteen komission, jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien edustajat, erityisesti teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan alueelta, kuten kuluttajat, ammattiyhdistykset, valtioista riippumattomat järjestöt sekä tutkijat ja/tai tiedeyhteisö.

(5)

Kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevä korkean tason ryhmä on siis perustettava, ja sen tehtävät ja rakenne on määriteltävä yksityiskohtaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komissio perustaa korkean tason ryhmän, jäljempänä ’ryhmä’.

2 artikla

Toimeksianto

Ryhmän toimeksiantona on kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä koskevien kysymysten käsitteleminen. Toimeksianto on voimassa kaksi vuotta. Sitä voidaan pidentää komission päätöksellä.

Ryhmä antaa neuvoja parhaaksi katsomassaan muodossa yhteisön ja kansallisen tason päätöksentekijöille sekä teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille.

3 artikla

Kokoonpano – nimeäminen

1.   Komissio nimeää ryhmän teollisuus-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijoista, joilla on kyseisillä aloilla tarvittava pätevyys ja vastuu.

2.   Ryhmä muodostetaan enintään 28 edustajasta.

3.   Ryhmän kokoonpanoon ja nimeämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

ryhmän jäsenet nimetään henkilökohtaisesti heidän asiantuntemuksensa perusteella. Jokainen ryhmän jäsen nimeää henkilökohtaisen edustajan valmistelevaan alaryhmään, jäljempänä ’sherpa’-alaryhmä,

ryhmän jäsenet pysyvät tehtävässään kunnes he eroavat, heidät vaihdetaan tai heidän toimeksiantonsa päättyy,

jäsen, joka ei enää kykene osallistumaan tehokkaasti ryhmän työskentelyyn, joka eroaa ryhmästä tai ei noudata tämän artiklan 1 kohdassa taikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä ehtoja, voidaan vaihtaa toimeksiannon jäljellä olevaksi ajaksi,

henkilökohtaisesti nimettyjen jäsenten nimet julkaistaan yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Internet-sivuilla ja/tai Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Edustajien nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti (2).

4 artikla

Toiminta

1.   Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio.

2.   Sherpa-alaryhmä valmistelee keskustelut ja kannanotot sekä toimista ja/tai politiikkaan liittyvistä toimenpiteistä annettavat neuvot, jotka ryhmä vahvistaa; Sherpa-alaryhmä työskentelee kiinteässä yhteistyössä komission yksiköiden kanssa.

3.   Ryhmä voi tilapäisjärjestelyjen avulla käyttää apunaan asiantuntijoita ja sidosryhmiä; se voi muodostaa rajoitetun määrän tilapäisiä työryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä ryhmän asettamien ehtojen mukaisesti; tilapäiset työryhmät lakkautetaan heti kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

4.   Komissio voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai -tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai tilapäisten työryhmien työskentelyyn, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.

5.   Ryhmässä saatuja luottamuksellisia tietoja tai tilapäisten työryhmien toimintaa koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille.

6.   Ryhmä, sherpa-alaryhmä ja tilapäiset työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio huolehtii ryhmän sihteeripalveluista.

7.   Ryhmä päättää esityslistalle otettavista aiheista.

8.   Komissio voi julkistaa ryhmän laatimia yhteenvetoja, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

5 artikla

Kokouskulut

Komissio korvaa komissiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti ryhmän toimintaan liittyvät ryhmän ja alaryhmien jäsenten sekä asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matka- ja tarvittaessa oleskelukustannukset. Ryhmän, sherpa-alaryhmän tai tilapäisten työryhmien jäsenille ei makseta palkkiota heidän suorittamistaan työtehtävistä.

Kokouskulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä asianomaiselle osastolle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  KOM(2005) 474 lopullinen, 5.10.2005.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä tammikuuta 2006,

yhteisön rahoitustuen myöntämisestä epidemiologisen selvityksen ja lampaan bluetongue-taudin seurantatoimien täytäntöönpanoon kyseisen taudin torjumiseksi Portugalissa vuosina 2004 ja 2005 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 166)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/78/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Portugalissa esiintyi 24 päivänä marraskuuta 2004 lampaan bluetongue-tautitapauksia. Taudin esiintyminen saattaa aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön kotieläinkannalle.

(2)

Jotta epidemian leviäminen voidaan ehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, yhteisön olisi päätöksessä 90/424/ETY säädetyin edellytyksin osallistuttava niiden tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen, joita Portugalille on aiheutunut taudin torjumiseksi toteutetuista hätätoimenpiteistä. Tästä syystä komissio teki 15 päivänä syyskuuta 2005 päätöksen 2005/660/EY (2) yhteisön rahoitustuen myöntämisestä lampaan bluetongue-taudin torjumiseksi Portugalissa vuosina 2004 ja 2005 toteutettuihin hätätoimenpiteisiin.

(3)

Komissio on pyrkinyt eri päätöksillään määrittelemään suoja- ja valvontavyöhykkeet ja asettamaan ehdot, jotka näiltä vyöhykkeiltä siirrettävien eläinten on täytettävä; päätöksistä viimeisin on lampaan bluetongue-tautiin liittyvistä suoja- ja valvontavyöhykkeistä sekä näiltä vyöhykkeiltä ja niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2005 tehty päätös 2005/393/EY (3).

(4)

Portugalin poikkeuksellinen kuivuus on syksystä 2004 lähtien vakavasti vaikeuttanut rehunsaantia ja samalla eläinten ruokintamahdollisuuksia, mikä on aiheuttanut lisäkustannuksia tuottajille. Seuraukset ovat erityisen ongelmallisia Portugalissa, sillä vasikointiin ja karitsointiin erikoistuneet tilat sijaitsevat alueilla, joita eläinten kuljetusrajoitukset koskevat, kun taas lihotustilat, jotka ovat näiden tilojen luonnollinen jatkumo, sijaitsevat rajoitusalueiden ulkopuolella.

(5)

Portugali on toteuttanut yhteistyössä Espanjan kanssa muita toimenpiteitä epidemian torjumiseksi epidemiologisin tarkastuksin ja taudinvalvontatoimin, joihin sisältyivät serologiset ja virologiset laboratoriotestit eläinten siirtoa edeltävän testauksen yhteydessä sekä entomologinen seuranta.

(6)

Portugali ja Espanja ovat esittäneet todisteet taudin seurantaa koskevasta keskinäisestä yhteistyöstään taudin leviämisen estämiseksi.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (4) 3 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintäalaa ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon valvonnassa sovelletaan kyseisen asetuksen 8 ja 9 artiklaa.

(8)

Yhteisön rahoitustuen maksaminen edellyttää, että suunnitellut toimet on toteutettu tosiasiallisesti ja että viranomaiset antavat kaikki tarvittavat tiedot asetetussa määräajassa.

(9)

Portugali esitti 25 päivänä helmikuuta 2005 alustavan arvion kuluista, jotka ovat aiheutuneet taudin torjumiseksi toteutetuista muista hätätoimenpiteistä, joihin sisältyvät myös epidemiologiset seurantatoimet. Epidemiologisen seurannan kustannusten arvioidaan olevan 4 303 336 euroa.

(10)

Ennen paikalla tehtäviä komission tarkastuksia on syytä vahvistaa yhteisön taloudellisen tuen ensimmäinen maksuerä. Ensimmäisen maksuerän olisi oltava 50 prosenttia yhteisön rahoitustuesta laskettuna epidemiologisten seurantatoimien arvioitujen tukikelpoisten kustannusten perusteella. On myös tarpeen vahvistaa enimmäismäärät seurantatoimien yhteydessä käytetyistä testeistä ja pyyntivälineistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiselle.

(11)

Portugali on täyttänyt kaikki päätöksen 90/424/ETY 3 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät tekniset ja hallinnolliset velvoitteensa.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen myöntäminen Portugalille

1.   Portugali saa yhteisön rahoitustukea 50 prosenttia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet serologisesta ja virologisesta laboratoriotestauksesta, entomologisesta seurannasta sekä pyyntivälineiden hankinnasta lampaan bluetongue-tautia vastaan toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä vuosina 2004 ja 2005.

2.   Portugalille korvattavat, 1 kohdassa tarkoitetuista testeistä ja pyyntivälineistä syntyvät kustannukset eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

a)

serologinen valvonta, Elisa-testi: 2,5 euroa testiä kohti;

b)

virologinen valvonta, RT-PCR-testi: 15 euroa testiä kohti;

c)

entomologinen valvonta, pyyntiväline: 160 euroa pyyntivälinettä kohti.

3.   Yhteisön rahoitustuki ei kata arvonlisäveroa.

2 artikla

Rahoitustuen maksaminen

Osana 1 artiklassa tarkoitettua yhteisön rahoitustukea maksetaan päätöksen 90/424/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisten, paikalla tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella 600 000 euron suuruinen ensimmäinen erä.

Maksaminen perustuu Portugalilta saataviin todistusasiakirjoihin, joista ilmenevät 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laboratoriotestit ja pyyntivälineiden hankinta.

3 artikla

Maksuehdot ja liiteasiakirjat

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu yhteisön rahoitustuki maksetaan seuraavien asiakirjojen perusteella:

a)

tämän artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa toimitettu hakemus, joka sisältää liitteessä eritellyt tiedot;

b)

edellä 2 artiklassa tarkoitetut todistusasiakirjat, mukaan luettuna epidemiologinen kertomus ja rahoitusselvitys;

c)

päätöksen 90/424/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti paikalla tehtyjen tarkastusten tulokset.

Edellä b alakohdassa tarkoitetut asiakirjat on annettava pyydettäessä käyttöön c alakohdassa tarkoitettuja paikalla tehtäviä komission tarkastuksia varten.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemus on toimitettava sähköisessä muodossa 60 kalenteripäivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamispäivämäärästä. Ellei määräaikaa noudateta, yhteisön rahoitustukea vähennetään 25 prosenttia jokaista myöhästymiskuukautta kohti.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 244, 20.9.2005, s. 28.

(3)  EUVL L 130, 24.5.2005, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/828/EY (EUVL L 311, 26.11.2005, s. 37).

(4)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.


LIITE

3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot

Aiheutuneet kustannukset

Toimenpidelaji

Lukumäärä

Summa ilman alv:tä

Elisa-testit

 

 

RT-PCR-testit

 

 

Muut virologiset testit

 

 

Pyyntivälineet

 

 

Yhteensä

 


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä tammikuuta 2006,

päätösten 2005/759/EY ja 2005/760/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 187)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/79/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (4) ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on kuolemantapauksia ja häiriöitä aiheuttava siipikarjan ja lintujen tarttuva virustauti, joka voi nopeasti saada epitsoottiset mittasuhteet ja näin ollen vaarantaa eläinten ja ihmisten terveyden sekä alentaa huomattavasti siipikarja-alan tuottavuutta. On olemassa riski, että taudinaiheuttaja kulkeutuu muiden kuin siipikarjaan kuuluvien elävien lintujen kansainvälisen kaupan ja myös omistajiensa mukana seuraavien lintujen (lemmikkilintujen) välityksellä.

(2)

Komissio ryhtyi useisiin lintuinfluenssaa koskeviin suojatoimenpiteisiin sen jälkeen, kun erittäin patogeenisen H5N1-viruskannan aiheuttama lintuinfluenssaepidemia puhkesi Kaakkois-Aasiassa joulukuussa 2003. Kyseisiin toimenpiteisiin kuuluivat erityisesti tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan eräissä kolmansissa maissa sekä omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin kolmansista maista 27 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/759/EY (5) ja vankeudessa pidettävien lintujen maahantuontia koskevista erityisistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen eräissä kolmansissa maissa 27 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/760/EY (6).

(3)

Koska eräissä Maailman eläintautijärjestön (OIE) jäsenvaltioissa on havaittu uusia lintuinfluenssatapauksia, lemmikkilintujen kuljettamista ja muiden lintujen tuontia tietyiltä riskialueilta koskevien rajoitusten soveltamista olisi jatkettava. Siksi on aiheellista pidentää päätösten 2005/759/EY ja 2005/760/EY soveltamisaikaa.

(4)

Päätökset 2005/759/EY ja 2005/760/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/759/EY 5 artiklassa päivämäärä ”31 päivään tammikuuta 2006” päivämäärällä ”31 päivään toukokuuta 2006”.

2 artikla

Korvataan päätöksen 2005/760/EY 6 artiklassa ilmaisu ”31 päivään tammikuuta 2006” ilmaisulla ”31 päivään toukokuuta 2006”.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1).

(4)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 18/2006 (EUVL L 4, 7.1.2006, s. 3).

(5)  EUVL L 285, 28.10.2005, s. 52. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/862/EY (EUVL L 317, 3.12.2005, s. 19).

(6)  EUVL L 285, 28.10.2005, s. 60. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/862/EY.


8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/50


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä helmikuuta 2006,

eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 172)

(Ainoastaan italian-, portugalin-, puolan-, ranskan-, slovakin-, tšekinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2006/80/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/102/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioille voidaan myöntää lupa jättää 3 artiklan 1 kohdassa edellytetyn luettelon ulkopuolelle luonnolliset henkilöt, jotka pitävät yhtä omaan käyttöön tai kulutukseen tarkoitettua sikaa, tai ottaa huomioon erityiset olosuhteet sillä edellytyksellä, että kyseiselle eläimelle tehdään direktiivissä säädetyt tarkastukset ennen eläimen siirtämistä.

(2)

Tšekin, Ranskan, Puolan ja Slovakian viranomaiset ovat pyytäneet tätä lupaa sellaisten tilojen osalta, joilla pidetään vain yhtä sikaa, ja ne ovat esittäneet eläinlääkärintarkastuksia koskevat asianmukaiset vakuutukset.

(3)

Tšekin, Ranskan, Puolan ja Slovakian olisi tämän vuoksi sallittava soveltaa poikkeusta.

(4)

Komission päätöksessä 95/80/EY (2) myönnetään Portugalille eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetty poikkeus.

(5)

Komission päätöksessä 2005/458/EY (3) myönnetään Italialle eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetty poikkeus.

(6)

On aiheellista luetella yhdessä päätöksessä jäsenvaltiot, joille on myönnetty eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetty poikkeus.

(7)

Päätökset 95/80/EY ja 2005/458/EY olisi tämän vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetelluille jäsenvaltioille myönnetään lupa soveltaa direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta sellaisten tilojen osalta, joilla pidetään vain yhtä sikaa.

2 artikla

Kumotaan päätökset 95/80/EY ja 2005/458/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 355, 5.12.1992, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  EYVL L 65, 23.3.1995, s. 32.

(3)  EUVL L 160, 23.6.2005, s. 31.


LIITE

Jäsenvaltiot, joille myönnetään lupa soveltaa direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta sellaisten tilojen osalta, joilla pidetään vain yhtä sikaa

 

Tšekki

 

Ranska

 

Italia

 

Puola

 

Portugali

 

Slovakia