ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 33

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
4. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 167/2006/EY, tehty 18 päivänä tammikuuta 2006, tiettyjen kolmansien maiden toimista meriliikenteessä (kodifioitu toisinto)

18

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/89/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä ( 1 )

22

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/90/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet) ( 1 )

28

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (kodifioitu toisinto) ( 1 )

82

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2110/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta (EUVL L 344, 27.12.2005)

86

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005)

87

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/84/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (EUVL L 344, 27.12.2005)

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 166/2006,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2006,

epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY (3) mukaan on tuettava sellaisen tiedon saattamista kansalaisten ulottuville, joka koskee ympäristön tilaa ja kehitystä suhteessa sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveyttä koskeviin kehityssuuntiin. Päätöksessä edellytetään myös yleisen ympäristötietoisuuden lisäämistä.

(2)

YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksessa tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, jäljempänä ”Århusin yleissopimus”, jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 25 päivänä kesäkuuta 1998, tunnustetaan, että yleisön paremmat mahdollisuudet saada ympäristöä koskevia tietoja ja tällaisten tietojen levittäminen edistävät ympäristötietoisuuden parantamista, vapaata mielipiteenvaihtoa, yleisön tehokkaampaa osallistumista ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja viime kädessä ympäristön tilan parantamista.

(3)

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevat rekisterit, jäljempänä ”PRTR-rekisterit”, ovat kustannustehokas väline, jolla voidaan edistää ympäristönsuojelun tason parantamista ja saattaa yleisön käyttöön tietoa epäpuhtauspäästöistä ja laitoskokonaisuuksien ulkopuolelle tehtävistä epäpuhtauksien ja jätteiden siirroista ja jota voidaan käyttää kehityssuuntausten selvittämiseen, pilaantumisen vähentämisessä saavutetun edistyksen osoittamiseen, tiettyjen kansainvälisten sopimusten noudattamisen seuraamiseen, ensisijaisten tavoitteiden määrittämiseen sekä yhteisön ja kansallisen ympäristöpolitiikan ja -ohjelmien avulla saavutetun edistyksen arvioimiseen.

(4)

Yhdennetty ja yhdenmukainen PRTR-rekisteri tarjoaa yleisön, teollisuuden, tutkijoiden, vakuutusyhtiöiden, paikallisviranomaisten, valtioista riippumattomien järjestöjen ja muiden päätöksentekijöiden käyttöön vankan tietokannan ympäristöasioita koskevien vertailujen ja tulevien päätösten pohjaksi.

(5)

Euroopan yhteisö allekirjoitti 21 päivänä toukokuuta 2003 YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä, jäljempänä ”pöytäkirja”. Jotta yhteisö voisi tehdä pöytäkirjan, yhteisön lainsäädännön on oltava sen kanssa yhdenmukainen.

(6)

Euroopan epäpuhtauspäästörekisteri, jäljempänä ”EPER-rekisteri”, perustettiin komission päätöksellä 2000/479/EY (4). Pöytäkirja pohjautuu samoihin periaatteisiin kuin EPER-rekisteri mutta on sitä laajempi kattaen useampia ilmoitettavia päästöjä ja toimintoja ja koskien myös maaperään kohdistuvia päästöjä, hajakuormituslähteistä aiheutuvia päästöjä ja laitoskokonaisuuksien ulkopuolelle tapahtuvia siirtoja.

(7)

Eurooppalaiselle PRTR-rekisterille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan, jos tiedot ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tiedonkeruu ja -siirtojärjestelmä on tarpeen yhdenmukaistaa riittävällä tavalla. Eurooppalainen PRTR-rekisteri olisi pöytäkirjan mukaisesti suunniteltava sellaiseksi, että se on mahdollisimman helposti yleisön käytettävissä Internetin välityksellä. Päästöjä ja siirtoja koskevien tietojen olisi oltava helposti saatavilla erilaisissa kootuissa ja eritellyissä muodoissa, jotta tietoa voitaisiin saada mahdollisimman paljon kohtuullisessa ajassa.

(8)

Jotta voitaisiin edelleen edistää tavoitetta, jonka mukaan ympäristön tilaa ja kehitystä koskevien tietojen saattamista yleisön saataville ja yleisen ympäristötietoisuuden lisäämistä olisi tuettava, eurooppalaisesta PRTR-rekisteristä olisi oltava linkit jäsenvaltioiden, yhteisön ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten organisaatioiden vastaaviin tietokantoihin.

(9)

Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä olisi pöytäkirjan mukaisesti oltava tietoja myös erityisistä jätteiden käsittelytoimista, jotka ilmoitetaan päästöinä maaperään; hyödyntämistoimia, kuten lietteen ja lannan levittämistä, ei ilmoiteta tässä luokassa.

(10)

Jotta voitaisiin saavuttaa eurooppalaisen PRTR-rekisterin tavoite eli luotettavien tietojen antaminen yleisölle ja tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistaminen, on tarpeen asettaa kohtuulliset mutta tiukat aikarajat tietojen keruulle ja ilmoittamiselle; tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle.

(11)

Teollisuuslaitosten päästöistä ilmoittaminen on jo vakiintunut menettely useissa jäsenvaltioissa, joskaan tietoja ei vielä ilmoiteta johdonmukaisesti, täydellisesti eikä vertailukelpoisessa muodossa. Silloin kun se on aiheellista, hajakuormituslähteistä aiheutuvien päästöjen ilmoittamista olisi parannettava, jotta päätöksentekijät voisivat paremmin suhteuttaa nämä päästöt laajempaan yhteyteen ja valita tehokkaimman ratkaisun pilaantumisen vähentämiseksi.

(12)

Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen olisi oltava korkealaatuisia erityisesti siltä osin kun on kyse niiden täydellisyydestä, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta. On erittäin tärkeää koordinoida sekä toiminnanharjoittajien että jäsenvaltioiden tulevia pyrkimyksiä ilmoitettujen tietojen laadun parantamiseksi. Tästä syystä komissio käynnistää laadunvarmistusta koskevat toimet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(13)

Yleisölle olisi Århusin yleissopimuksen mukaisesti sallittava eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin sisältyvien tietojen saanti ilman, että pyynnön esittäjän on osoitettava, että asia koskee häntä ensisijaisesti varmistamalla, että tiedot ovat saatavilla suoraan sähköisessä muodossa Internetin kautta.

(14)

Eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin sisältyvien tietojen olisi oltava saatavilla rajoituksetta; poikkeusten tulisi olla mahdollisia ainoastaan tapauksissa, joissa siitä on nimenomaisesti säädetty voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä.

(15)

Århusin yleissopimuksen mukaisesti yleisön osallistuminen olisi varmistettava eurooppalaisen PRTR-rekisterin tulevassa kehittämisessä antamalla yleisölle mahdollisuuksia esittää päätöksentekomenettelyä koskevia huomautuksia, tietoja, analyysejä ja asiaa koskevia mielipiteitä hyvissä ajoin ja tehokkaasti. Pyynnön esittäjien olisi voitava saattaa pyyntöön liittyvä viranomaisen toimi tai laiminlyönti hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi.

(16)

Eurooppalaisen PRTR-rekisterin hyödyllisyyden ja vaikutuksen parantamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista tukevia ohjeita, lisättävä yleisön tietoisuutta ja annettava asianmukaista ja oikea-aikaista teknistä tukea.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(18)

Suunnitellun toiminnan tavoitetta eli yleisön mahdollisuuksia saada ympäristöä koskevia tietoja ottamalla käyttöön yhdennetty ja yhdenmukainen yhteisönlaajuinen sähköinen tietokanta, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska kaikkien jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistaminen edellyttää laajaa yhdenmukaistamista, vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Sanotussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(19)

Vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/689/ETY (6) ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 24 päivänä syyskuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/61/EY (7) olisi muutettava ilmoitusvaatimusten yksinkertaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

(20)

Eurooppalaisella PRTR-rekisterillä pyritään muun muassa ilmoittamaan yleisölle tärkeistä haitallisista päästöistä, jotka aiheutuvat etenkin direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluvista toimista. Tämän asetuksen mukaan yleisölle olisi siten ilmoitettava edellä mainitun direktiivin liitteen I kattamien laitosten päästöistä.

(21)

Päällekkäisten ilmoitusten vähentämiseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevat rekisterijärjestelmät voidaan pöytäkirjan mukaan mahdollisuuksien rajoissa sisällyttää olemassa oleviin tietolähteisiin, kuten lisensseihin ja toimintalupiin liittyviin ilmoitusmekanismeihin. Pöytäkirjan mukaisesti tämän asetuksen säännösten ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen säilyttää tai ottaa käyttöön kattavampi tai avoimempi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri kuin pöytäkirja edellyttää,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytäkirja”, täytäntöönpanemiseksi, yleisön osallistumisen helpottamiseksi ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja vähentämiseksi tällä asetuksella perustetaan yhteisön tasolla yhdennetty epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri, jäljempänä ”eurooppalainen PRTR-rekisteri”, julkisesti käytettävissä olevana sähköisenä tietokantana ja säädetään sen toimintasäännöistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

”yleisöllä” yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä sekä kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

2)

”toimivaltaisella viranomaisella” yhtä tai useampaa kansallista viranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, jonka jäsenvaltio on nimennyt;

3)

”laitoksella” kiinteää teknistä kokonaisuutta, jossa suoritetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa sekä mitä tahansa niihin suoranaisesti liittyvää toimintaa, joka on teknisesti sidoksissa kyseisellä paikalla suoritettavaan toimintaan ja joka mahdollisesti vaikuttaa päästöihin ja pilaantumiseen;

4)

”laitoskokonaisuudella” yhtä tai useampaa samalla paikalla sijaitsevaa laitosta, jonka toiminnanharjoittaja on sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

5)

”paikalla” laitoskokonaisuuden maantieteellistä sijaintia;

6)

”toiminnanharjoittajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai jolla on hallinnassaan laitoskokonaisuus tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, henkilöä, jolle on luovutettu merkittävää taloudellista päätäntävaltaa laitoksen teknisen toiminnan suhteen;

7)

”ilmoitusvuodella” kalenterivuotta, jonka osalta epäpuhtauksien päästöjä ja laitoskokonaisuuden ulkopuolelle tapahtuvia siirtoja koskevat tiedot on koottava;

8)

”aineella” kaikkia alkuaineita ja niiden yhdisteitä radioaktiivisia aineita lukuun ottamatta;

9)

”epäpuhtaudella” ainetta tai aineiden ryhmää, joka voi ominaisuuksiensa ja ympäristöön joutumisensa vuoksi olla haitallinen ympäristölle tai ihmisten terveydelle;

10)

”päästöllä” epäpuhtauksien joutumista ympäristöön ihmisen tahallisen tai tahattoman, tavanomaisen tai poikkeuksellisen toiminnan johdosta, mukaan luettuina vuoto, erittyminen, purkautuminen, injektointi, hävittäminen tai mereen laskeminen, tai sellaisten viemärijärjestelmien kautta, joissa jätevettä ei loppukäsitellä;

11)

”siirrolla laitoskokonaisuuden ulkopuolelle” hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi tarkoitetun jätteen ja jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä olevien epäpuhtauksien liikkumista laitoskokonaisuuden rajojen yli;

12)

”hajakuormituslähteillä” useita pieniä tai hajanaisia lähteitä, joista epäpuhtauksia voi päästä maahan, ilmaan tai veteen ja joiden yhteisvaikutus näihin ympäristön osa-alueisiin voi olla merkittävä ja joiden osalta on epäkäytännöllistä koota ilmoituksia kustakin yksittäisestä lähteestä;

13)

”jätteellä” jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (8) 1 artiklan a alakohdassa määriteltyä ainetta tai esinettä;

14)

”vaarallisella jätteellä” direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä ainetta tai esinettä;

15)

”jätevedellä” yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY (9) 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyä yhdyskuntajätevettä, talousjätevettä, teollisuusjätevettä sekä muuta käytettyä vettä, joka kuuluu sisältämiensä aineiden tai esineiden perusteella yhteisön säännösten piiriin;

16)

”käsittelyllä” kaikkia direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A säädettyjä toimintoja;

17)

”hyödyntämisellä” kaikkia direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B säädettyjä toimintoja.

3 artikla

Eurooppalaisen PRTR-rekisterin sisältö

Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä on oltava tietoja

a)

5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien päästöistä, joista liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien on ilmoitettava;

b)

5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista jätteiden siirroista ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista jätevedessä olevien epäpuhtauksien siirroista laitoskokonaisuuden ulkopuolelle, joista liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien on ilmoitettava;

c)

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hajakuormituslähteistä aiheutuvista epäpuhtauksien päästöistä, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

4 artikla

Suunnittelu ja rakenne

1.   Komissio julkaisee eurooppalaisen PRTR-rekisterin, jossa tiedot esitetään sekä kootussa että eritellyssä muodossa siten, että tietoja päästöistä ja siirroista voidaan hakea ja yksilöidä seuraavin perustein:

a)

laitoskokonaisuus, mukaan lukien mahdollisesti sen emoyhtiö, ja sen maantieteellinen sijainti, vesistöalue mukaan luettuna;

b)

toiminto;

c)

pilaantuminen jäsenvaltion tai yhteisön tasolla;

d)

epäpuhtaus tai jäte tarvittaessa;

e)

ympäristön osa-alueet (ilma, vesi, maaperä), joihin epäpuhtautta päästetään;

f)

jätteiden siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle ja niiden määränpää tarvittaessa;

g)

jätevesien epäpuhtauksien siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle;

h)

hajakuormituslähteet;

i)

laitoskokonaisuuden omistaja tai toiminnanharjoittaja.

2.   Eurooppalainen PRTR-rekisteri on suunniteltava sellaiseksi, että se on mahdollisimman helposti yleisön käytettävissä siten, että tiedot ovat normaaleissa toimintaoloissa jatkuvasti ja helposti saatavissa Internetin ja muiden sähköisten välineiden kautta. Rekisterin suunnittelussa on otettava huomioon sen mahdollinen tuleva laajentaminen, ja siihen on sisällyttävä kaikkien edellisten ilmoitusvuosien tiedot asteittain aina vähintään kymmeneen edelliseen ilmoitusvuoteen saakka.

3.   Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä on oltava linkit vähintään seuraaviin lähteisiin:

a)

jäsenvaltioiden kansalliset PRTR-rekisterit;

b)

muut asiaankuuluvat, yleisön käytettävissä jo olevat tietokannat, jotka koskevat PRTR-rekisteriin liittyviä aiheita, mukaan luettuina pöytäkirjan muiden sopimuspuolten ja mahdollisuuksien mukaan muiden maiden kansalliset PRTR-rekisterit;

c)

laitoskokonaisuuden olemassa olevat Internet-sivut ja linkit, jotka laitoskokonaisuudet tarjoavat vapaaehtoisesti.

5 artikla

Toiminnanharjoittajien ilmoitukset

1.   Kunkin sellaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintoa siinä määritelty sovellettava kapasiteettikynnys ylittäen, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat määrät vuosittain sekä mainittava, perustuvatko tiedot mittaukseen, laskelmaan vai arvioon:

a)

sellaiset liitteessä II mainittujen epäpuhtauksien päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, joiden osalta liitteessä II määritelty sovellettava kynnysarvo ylittyy;

b)

sellaiset vaarallisen jätteen siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle, joiden määrä on yli 2 tonnia vuodessa, tai sellaiset muun kun vaarallisen jätteen siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle, joiden määrä on yli 2 000 tonnia vuodessa, hyödyntämis- tai käsittelytoimintojen, lukuun ottamatta 6 artiklassa mainittuja maaperäkäsittelyyn ja syväinjektointiin liittyviä käsittelytoimia, osalta siten, että tiedot merkitään R- tai D-kirjaimella sen mukaan, onko jäte tarkoitettu hyödynnettäväksi vai käsiteltäväksi, ja vaarallisen jätteen rajat ylittävien siirtojen osalta ilmoitetaan jätteen hyödyntäjän tai käsittelijän nimi ja osoite sekä varsinainen hyödyntämis- tai käsittelypaikka;

c)

sellaiset liitteessä II mainittujen epäpuhtauksien siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä, joiden osalta liitteen II sarakkeessa 1b määritelty kynnysarvo ylittyy.

Kunkin sellaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintoa liitteessä I määritellyt sovellettavat kapasiteettikynnykset ylittäen, on toimitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle liitteen III mukaisen laitoskokonaisuuden tunnistamistiedot, jos nämä tiedot eivät jo ole toimivaltaisten viranomaisten käytössä.

Jos tietojen on mainittu perustuvan mittauksiin tai laskelmiin, on ilmoitettava käytetty analyysimenetelmä ja/tai laskentamenetelmä.

Liitteessä II tarkoitettuihin tämän kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitettuihin päästöihin on sisällytettävä kaikki kaikista laitoskokonaisuuden paikalla sijaitsevista liitteeseen I sisällytetyistä lähteistä aiheutuvat päästöt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä tiedot päästöistä ja siirroista, jotka aiheutuvat yhteensä kaikista tahallisista, tahattomista, tavanomaisista tai poikkeuksellisista toiminnoista.

Näitä tietoja toimittaessaan toiminnanharjoittajat ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan tahattomia päästöjä koskevat tiedot.

3.   Kunkin laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan on koottava asianmukaisin väliajoin tiedot, jotka tarvitaan niiden laitoskokonaisuuden päästöjen ja laitoskokonaisuuden ulkopuolelle tapahtuvien siirtojen määrittämiseksi, joihin sovelletaan 1 kohdassa säädettyjä ilmoitusvaatimuksia.

4.   Toiminnanharjoittajan on ilmoitusta laatiessaan käytettävä parhaita saatavilla olevia tietoja, joihin voi sisältyä seurantatietoja, päästökertoimia, ainetaselaskelmia, epäsuoraa seurantaa tai muita laskelmia, teknisiä päätelmiä ja muita menetelmiä 9 artiklan 1 kohdan ja kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, aina kun sellaisia on saatavilla.

5.   Kunkin asianomaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan on pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla sellaisten tietojen arkistot, joista ilmoitetut tiedot on saatu, viiden vuoden ajan kyseisen ilmoitusvuoden päättymisestä lukien. Näissä arkistoissa on myös selostettava menetelmät, joita on käytetty tietojen kokoamiseksi.

6 artikla

Päästöt maaperään

Ainoastaan sen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, josta jäte on peräisin, on ilmoitettava päästöinä maaperään syntyvä jäte, johon sovelletaan direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A määriteltyjä käsittelytoimintoja ”maaperäkäsittely” ja ”syväinjektointi”.

7 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on asetettava, ottaen huomioon tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetut vaatimukset, määräaika, johon mennessä toiminnanharjoittajien on toimitettava kaikki 5 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetut tiedot oman maansa toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti liitteessä III esitetyssä muodossa ja seuraavien määräaikojen puitteissa:

a)

ensimmäisen ilmoitusvuoden osalta 18 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä;

b)

kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien osalta 15 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä.

Ensimmäinen ilmoitusvuosi on 2007.

3.   Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, tallentaa jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin seuraavien määräaikojen puitteissa:

a)

ensimmäisen ilmoitusvuoden osalta 21 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä;

b)

kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien osalta 16 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä.

8 artikla

Hajakuormituslähteistä aiheutuvat päästöt

1.   Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, sisällyttää eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin hajakuormituslähteistä aiheutuvat päästöt, jos nämä tiedot ovat olemassa ja jäsenvaltiot ovat ne jo ilmoittaneet.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on järjestettävä siten, että käyttäjät voivat hakea ja yksilöidä hajakuormituslähteistä aiheutuvia epäpuhtauksien päästöjä koskevia tietoja tarkoituksenmukaisesti maantieteellisesti jaoteltuina. Tiedoissa on mainittava menetelmät, joita niiden saamiseksi on käytetty.

3.   Jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja, se toteuttaa toimenpiteet aloittaakseen ilmoittamisen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen.

9 artikla

Laadunvarmistus ja -arviointi

1.   Sellaisten laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien, joita koskevat 5 artiklassa säädetyt ilmoitusvaatimukset, on varmistettava ilmoittamiensa tietojen laatu.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 1 kohdassa tarkoitettujen laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien antamien tietojen laatu etenkin siltä osin, kun on kyse niiden täydellisyydestä, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta.

3.   Komissio koordinoi laadunvarmistukseen ja laadunarviointiin liittyviä toimia kuullen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa.

4.   Komissio voi hyväksyä päästöjen seurantaa ja niistä ilmoittamista koskevia ohjeita 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Näiden ohjeiden on tarvittaessa oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien ja niiden on oltava muun yhteisön lainsäädännön mukaisia.

10 artikla

Tietojen saatavuus

1.   Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, asettaa eurooppalaisen PRTR-rekisterin yleisön saataville maksutta Internetissä 7 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.   Jos eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä olevat tiedot eivät ole helposti yleisön saatavilla suoraan sähköisesti, kyseinen jäsenvaltio ja komissio helpottavat eurooppalaisen PRTR-rekisterin sähköistä käyttöä julkisissa tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy.

11 artikla

Luottamuksellisuus

Jos jäsenvaltio pitää tietoja salassa ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (10) 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on mainittava tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamassaan ilmoituksessa kunkin ilmoitusvuoden osalta ja erikseen kunkin tietoja salassa pitävän laitoskokonaisuuden osalta, minkälaisia tietoja on pidetty salassa ja mistä syystä tiedot on pidetty salassa.

12 artikla

Yleisön osallistuminen

1.   Komissio tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua hyvissä ajoin ja tehokkaasti eurooppalaisen PRTR-rekisterin tulevaan kehittämiseen, mukaan luettuina toimintaedellytysten parantaminen ja tämän asetuksen muutosten valmistelu.

2.   Yleisöllä on oltava mahdollisuus esittää asiaan liittyviä huomautuksia, tietoja, analyysejä tai mielipiteitä kohtuullisessa määräajassa.

3.   Komissio ottaa tällaisen yleisön panoksen asianmukaisesti huomioon ja tiedottaa yleisölle sen osallistumisen tuloksista.

13 artikla

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Ympäristöä koskevien tietojen julkiseen saatavuuteen liittyvää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta voidaan käyttää direktiivin 2003/4/EY 6 artiklan mukaisesti ja yhteisön toimielinten osalta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (11) 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Opas

1.   Komissio laatii eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista tukevan oppaan mahdollisimman pian, viimeistään neljä kuukautta ennen ensimmäisen ilmoitusvuoden alkamista, kuullen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa.

2.   Eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista koskevassa oppaassa on käsiteltävä yksityiskohtaisesti erityisesti seuraavia seikkoja:

a)

ilmoitusmenettelyt;

b)

ilmoitettavat tiedot;

c)

laadunvarmistus ja -arviointi;

d)

luottamuksellisten tietojen osalta ilmoittaminen salassa pidettävien tietojen tyypistä ja salassapidon syistä;

e)

viittaus kansainvälisesti hyväksyttyihin päästöjen määritys- ja analyysimenetelmiin ja näytteenottomenetelmiin;

f)

emoyhtiöiden ilmoittaminen;

g)

toiminnoista käytettävät koodit tämän asetuksen liitteen I ja direktiivin 96/61/EY liitteen I mukaisesti.

15 artikla

Tietoisuuden lisääminen

Komissio ja jäsenvaltiot edistävät yleisön tietoisuutta eurooppalaisesta PRTR-rekisteristä ja varmistavat avun antamisen eurooppalaisen PRTR-rekisterin käytössä sekä rekisterissä olevien tietojen ymmärtämisessä ja käytössä.

16 artikla

Lisätiedot, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava

1.   Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi annettava komissiolle yhdessä 7 artiklan mukaisesti ilmoitettavien tietojen kanssa yhtenäinen raportti, joka perustuu edellisten kolmen ilmoitusvuoden tietoihin ja jossa kuvataan seuraavien seikkojen osalta noudatettuja käytäntöjä ja toteutettuja toimenpiteitä:

a)

5 artiklan mukaiset vaatimukset;

b)

9 artiklan mukainen laadunvarmistus ja -arviointi;

c)

10 artiklan 2 kohdan mukainen mahdollisuus saada tietoja;

d)

15 artiklan mukainen tietoisuuden lisääminen;

e)

11 artiklan mukainen tietojen luottamuksellisuus;

f)

20 artiklan mukaisesti säädetyt seuraamukset ja niiden soveltamisesta saadut kokemukset.

2.   Jäsenvaltioiden 1 kohdassa tarkoitetun raportoinnin helpottamiseksi komissio toimittaa kyselyä koskevan ehdotuksen, joka hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

17 artikla

Komission tekemä uudelleentarkastelu

1.   Komissio tarkastelee jäsenvaltioiden 7 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja ja jäsenvaltioita kuultuaan julkaisee joka kolmas vuosi kertomuksen, joka perustuu viimeisiltä kolmelta ilmoitusvuodelta saatavilla oleviin tietoihin. Kertomus julkaistaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun nämä tiedot on esitelty Internetissä.

2.   Tämä kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä eurooppalaisen PRTR-rekisterin toimintaa koskevan arvion kanssa.

18 artikla

Liitteiden muuttaminen

Muutokset, jotka ovat tarpeellisia

a)

tämän asetuksen liitteiden II tai III mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen,

tai

b)

tämän asetuksen liitteiden II ja III mukauttamiseksi pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan liitteisiin tehtyihin muutoksiin,

hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

19 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

20 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, ja niiden on ilmoitettava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

21 artikla

Muutokset direktiiveihin 91/689/ETY ja 96/61/EY

1.   Poistetaan direktiivin 91/689/ETY 8 artiklan 3 kohta.

2.   Poistetaan direktiivin 96/61/EY 15 artiklan 3 kohta.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  Lausunto annettu 6. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. heinäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 2. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(9)  EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(10)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


LIITE I

Toiminnot

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

1.

Energia-ala

 

a)

Kaasun- ja öljynjalostamot

* (1)

b)

Kaasutus- ja nesteytyslaitokset

*

c)

Lämpövoimalat ja muut polttolaitokset

Polttoaineteho 50 MW

d)

Koksaamot

*

e)

Hiilen murskauslaitokset

Kapasiteetti 1 tonni/h

f)

Kivihiilituotteita ja kiinteitä savuttomia polttoaineita valmistavat laitokset

*

2.

Metallien tuotanto ja jalostus

 

a)

Malmin (sulfidimalmi mukaan luettuna) pasutus- ja sintrauslaitokset

*

b)

Raakaraudan tai teräksen tuotantolaitokset (primaari- tai sekundaarisulatus), jatkuva valu mukaan luettuna

Kapasiteetti 2,5 tonnia/h

c)

Laitokset, joissa rautametalleja jalostetaan:

 

i)

kuumavalssauksella

Kapasiteetti 20 tonnia raakaterästä/h

ii)

takomalla vasaroilla

Iskuenergia 50 kilojoulea/vasara ja käytetty lämpöteho yli 20 MW

iii)

suojakäsittelemällä sulalla metallilla

Käsittelymäärä 2 tonnia raakaterästä/h

d)

Rautametallivalimot

Tuotantokapasiteetti 20 tonnia/pv

e)

Laitokset:

 

i)

joissa tuotetaan muita kuin rautapitoisia raakametalleja malmeista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä prosesseilla

*

ii)

joissa sulatetaan, seostaminen mukaan luettuna, muita kuin rautapitoisia metalleja, jälleenkäsiteltävät tuotteet mukaan luettuina (puhdistuksesta, sulattovalusta jne.)

Sulatuskapasiteetti 4 tonnia/pv lyijyn ja kadmiumin osalta tai 20 tonnia/pv kaikkien muiden metallien osalta

f)

Metallien ja muovien pintakäsittelylaitokset, joissa käytetään elektrolyyttistä tai kemiallista prosessia

Käsittelyaltaiden tilavuus 30 m3

3.

Mineraaliteollisuus

 

a)

Maanalainen kaivoslouhinta ja siihen liittyvä toiminta

*

b)

Avokaivoslouhinta ja louhinta

Kaivannaistoimien kohteena varsinaisesti olevan alueen pinta-ala 25 hehtaaria

c)

Laitokset, joissa tuotetaan:

 

i)

sementtiklinkkeriä kiertouuneissa

Tuotantokapasiteetti 500 tonnia/pv

ii)

kalkkia kiertouuneissa

Tuotantokapasiteetti 50 tonnia/pv

iii)

sementtiklinkkeriä tai kalkkia muissa uuneissa

Tuotantokapasiteetti 50 tonnia/pv

d)

Asbestia ja asbestipohjaisia tuotteita valmistavat laitokset

*

e)

Lasia, mukaan luettuna lasikuitua, valmistavat laitokset

Sulatuskapasiteetti 20 tonnia/pv

f)

Mineraaleja sulattavat laitokset, mukaan luettuina mineraalikuituja tuottavat laitokset

Sulatuskapasiteetti 20 tonnia/pv

g)

Laitokset, joissa valmistetaan polttamalla keraamisia tuotteita, erityisesti kattotiiliä, tiiliä, tulenkestäviä tiiliä, laattoja, kivitavaraa tai posliinia

Tuotantokapasiteetti 75 tonnia/pv tai uunitilavuus 4 m3 ja lastauskapasiteetti 300 kg/m3 uunia kohden

4.

Kemianteollisuus

 

a)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa orgaanisen kemian peruskemikaaleja, kuten:

i)

yksinkertaisia hiilivetyjä (suoraketjuisia tai rengasrakenteisia, tyydyttyneitä tai tyydyttymättömiä, alifaattisia tai aromaattisia)

ii)

happea sisältäviä hiilivetyjä, kuten alkoholeja, aldehydejä, ketoneita, karboksyylihappoja, estereitä, asetaatteja, eettereitä, peroksideja ja epoksihartseja

iii)

rikkipitoisia hiilivetyjä

iv)

typpipitoisia hiilivetyjä, kuten amiineja, amideja, typpiyhdisteitä, nitroyhdisteitä tai nitraattiyhdisteitä, nitriilejä, syanaatteja ja isosyanaatteja

v)

fosforia sisältäviä hiilivetyjä

vi)

halogenoituja hiilivetyjä

vii)

organometallisia yhdisteitä

viii)

perusmuoveja (polymeerejä, synteettisiä kuituja ja selluloosapohjaisia kuituja)

ix)

synteettisiä kumeja

x)

väriaineita ja pigmenttejä

xi)

pinta-aktiivisia aineita

*

b)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa epäorgaanisen kemian peruskemikaaleja, kuten:

i)

kaasuja, kuten ammoniakkia, klooria tai vetykloridia, fluoria tai vetyfluoridia, hiilen oksideja, rikkiyhdisteitä, typen oksideja, vetyä, rikkidioksidia ja karbonyylikloridia

ii)

happoja, kuten kromihappoa, vetyfluoridihappoa, fosforihappoa, typpihappoa, vetykloridihappoa, rikkihappoa, oleumia ja rikkihapokkeita

iii)

emäksiä, kuten ammoniumhydroksidia, kaliumhydroksidia ja natriumhydroksidia

iv)

suoloja, kuten ammoniumkloridia, kaliumkloraattia, kaliumkarbonaattia, natriumkarbonaattia, perboraattia ja hopeanitraattia

v)

epämetalleja, metallioksideja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä, kuten kalsiumkarbidia, piitä ja piikarbidia

*

c)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisia lannoitteita (yksi- tai moniravinteisia)

*

d)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa kasvinsuojeluaineiden perusaineita ja biosidejä

*

e)

Laitokset, joissa käytetään kemiallista tai biologista prosessia farmaseuttisten tuotteiden perusaineiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa

*

f)

Laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa räjähteitä ja pyroteknisiä tuotteita

*

5.

Jätehuolto ja jätevesien käsittely

 

a)

Vaarallisen jätteen hyödyntämis- tai käsittelylaitokset

Vastaanottokyky 10 tonnia/pv

b)

Jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY (2) soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin vaarallisten jätteiden polttolaitokset

Kapasiteetti 3 tonnia/h

c)

Muiden kuin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset

Kapasiteetti 50 tonnia/pv

d)

Kaatopaikat (lukuun ottamatta pysyvän jätteen kaatopaikkoja sekä kaatopaikkoja, jotka on poistettu pysyvästi käytöstä ennen 16. heinäkuuta 2001 tai joiden osalta toimivaltaisten viranomaisten kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (3) 13 artiklan mukaisesti vaatima jälkihoitovaihe on päättynyt)

Vastaanottokyky 10 tonnia/pv tai kokonaiskapasiteetti 25 000 tonnia

e)

Ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelyyn tai kierrätykseen tarkoitetut laitokset

Käsittelykapasiteetti 10 tonnia/pv

f)

Yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset

Kapasiteetti 100 000 asukasvastinelukua

g)

Itsenäisesti toimivat teollisuuden jätevesien käsittelylaitokset, jotka liittyvät ainakin yhteen tässä liitteessä mainituista toiminnoista

Kapasiteetti 10 000 m3/pv (4)

6.

Paperin ja puun tuotanto ja jalostus

 

a)

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan massaa puusta tai vastaavista kuitumateriaaleista

*

b)

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan paperia, kartonkia ja muita primaarisia puutuotteita (lastulevyä, kuitulevyä ja vaneria)

Tuotantokapasiteetti 20 tonnia/pv

c)

Teollisuuslaitokset, joissa puuta ja puutuotteita suojataan kemiallisesti

Tuotantokapasiteetti 50 m3/pv

7.

Voimaperäinen karjankasvatus ja vesiviljely

 

a)

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatuslaitokset

i)

40 000 paikkaa siipikarjalle

ii)

2 000 paikkaa tuotantosioille (paino yli 30 kg)

iii)

750 paikkaa emakoille

b)

Voimaperäinen vesiviljely

Tuotantokapasiteetti 1 000 tonnia kalaa tai äyriäisiä/v

8.

Elintarvike- ja juomateollisuuden eläin- ja kasvituotteet

 

a)

Teurastamot

Tuottavat ruhoja 50 tonnia/pv

b)

Sellaisten elintarvikkeiden ja juomien käsittely ja jalostus, jotka valmistetaan:

 

i)

eläinperäisistä raaka-aineista (paitsi maidosta)

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 75 tonnia/pv

ii)

kasviperäisistä raaka-aineista

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 300 tonnia/pv (neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella)

c)

Maidon käsittely ja jalostus

Vastaanotettu maitomäärä 200 tonnia/pv (vuosittain laskettavan keskiarvon perusteella)

9.

Muut toiminnot

 

a)

Kuitujen tai tekstiilien esikäsittely- (pesu, valkaisu, merserointi) tai värjäyslaitokset

Käsittelykapasiteetti 10 tonnia/pv

b)

Nahanparkituslaitokset

Käsittelykapasiteetti 12 tonnia lopputuotteita/pv

c)

Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittelylaitokset, erityisesti tasoitusta, painatusta, pinnoitusta, rasvanpoistoa, vedenkestokäsittelyä, liimausta, maalausta, puhdistusta tai kyllästystä orgaanisten liuottimien avulla suorittavat laitokset

Liuottimen kulutuskapasiteetti 150 kg/h tai 200 tonnia/v

d)

Hiilen (kivihiilen) tai elektrografiitin tuotantolaitokset, joissa käytetään polttoa tai grafitointia

*

e)

Laitokset, joissa rakennetaan ja maalataan laivoja tai poistetaan niistä maali

Kyky käsitellä 100 m pitkiä aluksia


(1)  Asteriski (*) tarkoittaa, että toimintoon ei sovelleta lainkaan kapasiteettikynnystä, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia laitoskokonaisuuksia.

(2)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  Kapasiteettikynnystä tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoteen 2010 mennessä ensimmäisen ilmoitusjakson tulosten valossa.


LIITE II

Epäpuhtaudet (1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus (2)

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

ilmaan

(sarake 1a)

kg/vuosi

veteen

(sarake 1b)

kg/vuosi

maaperään

(sarake 1c)

kg/vuosi

1

74-82-8

Metaani (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Hiilimonoksidi (CO)

500 000

3

124-38-9

Hiilidioksidi (CO2)

100 milj.

4

 

Fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet) (4)

100

5

10024-97-2

Dityppioksidi (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniakki (NH3)

10 000

7

 

Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC-yhdisteet)

100 000

8

 

Typen oksidit (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) (5)

100

10

2551-62-4

Rikkiheksafluoridi (SF6)

50

11

 

Rikin oksidit (SOx/SO2)

150 000

12

 

Kokonaistyppi

50 000

50 000

13

 

Kokonaisfosfori

5 000

5 000

14

 

Osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet) (6)

1

15

 

Kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) (7)

1

16

 

Halonit (8)

1

17

 

Arseeni ja arseeniyhdisteet (arseenina) (9)

20

5

5

18

 

Kadmium ja kadmiumyhdisteet (kadmiumina) (9)

10

5

5

19

 

Kromi ja kromiyhdisteet (kromina) (9)

100

50

50

20

 

Kupari ja kupariyhdisteet (kuparina) (9)

100

50

50

21

 

Elohopea ja elohopeayhdisteet (elohopeana) (9)

10

1

1

22

 

Nikkeli ja nikkeliyhdisteet (nikkelinä) (9)

50

20

20

23

 

Lyijy ja lyijy-yhdisteet (lyijynä) (9)

200

20

20

24

 

Sinkki ja sinkkiyhdisteet (sinkkinä) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alakloori

1

1

26

309-00-2

Aldriini

1

1

1

27

1912-24-9

Atratsiini

1

1

28

57-74-9

Klordaani

1

1

1

29

143-50-0

Klordekoni

1

1

1

30

470-90-6

Klorfenvinfossi

1

1

31

85535-84-8

Kloorialkaanit, C10–C13

1

1

32

2921-88-2

Klorpyrifossi

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloorietaani (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dikloorimetaani (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldriini

1

1

1

37

330-54-1

Diuroni

1

1

38

115-29-7

Endosulfaani

1

1

39

72-20-8

Endriini

1

1

1

40

 

Halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX:nä) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptakloori

1

1

1

42

118-74-1

Heksaklooribentseeni (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksaklooributadieeni (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindaani

1

1

1

46

2385-85-5

Mireksi

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioksiinit + furaanit) (TEQ) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklooribentseeni

1

1

1

49

87-86-5

Pentakloorifenoli (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simatsiini

1

1

52

127-18-4

Tetrakloorietyleeni (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrakloorimetaani (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triklooribentseenit (TCB-yhdisteet) (kaikki isomeerit)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trikloorietaani

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloorietaani

50

57

79-01-6

Trikloorietyleeni

2 000

10

58

67-66-3

Trikloorimetaani

500

10

59

8001-35-2

Toksafeeni

1

1

1

60

75-01-4

Vinyylikloridi

1 000

10

10

61

120-12-7

Antraseeni

50

1

1

62

71-43-2

Bentseeni

1 000

200

(BTEX:nä) (12)

200

(BTEX:nä) (12)

63

 

Bromatut difenyylieetterit (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonyylifenoli ja nonyylifenolietoksylaatit (NP/NPE-yhdisteet)

1

1

65

100-41-4

Etyylibentseeni

200

(BTEX:nä) (12)

200

(BTEX:nä) (12)

66

75-21-8

Etyleenioksidi

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturoni

1

1

68

91-20-3

Naftaleeni

100

10

10

69

 

Orgaaniset tinayhdisteet (kokonaistinana)

50

50

70

117-81-7

Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenolit (kokonaishiilenä) (14)

20

20

72

 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Tolueeni

200

(BTEX:nä) (12)

200

(BTEX:nä) (12)

74

 

Tributyylitina ja tributyylitinayhdisteet (16)

1

1

75

 

Trifenyylitina ja trifenyylitinayhdisteet (17)

1

1

76

 

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) (kokonaishiilenä tai COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluraliini

1

1

78

1330-20-7

Ksyleenit (18)

200

(BTEX:nä) (12)

200

(BTEX:nä) (12)

79

 

Kloridit (kokonaiskloorina)

2 milj.

2 milj.

80

 

Kloori ja epäorgaaniset yhdisteet (HCl:nä)

10 000

81

1332-21-4

Asbesti

1

1

1

82

 

Syanidit (kokonais-CN:nä)

50

50

83

 

Fluoridit (kokonaisfluorina)

2 000

2 000

84

 

Fluori ja epäorgaaniset yhdisteet (HF:nä)

5 000

85

74-90-8

Syaanivety (HCN)

200

86

 

Hiukkaset (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktyylifenolit ja oktyylifenolietoksylaatit

1

88

206-44-0

Fluoranteeni

1

89

465-73-6

Isodriini

1

90

36355-1-8

Heksabromibifenyyli

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Bentso(g,h,i)peryleeni

 

1

 


(1)  Useaan epäpuhtausluokkaan kuuluvat epäpuhtauksien päästöt on ilmoitettava kussakin näistä luokista.

(2)  Jollei toisin säädetä, kaikki liitteessä II mainitut epäpuhtaudet on ilmoitettava kyseisen epäpuhtauden kokonaismassana tai, kun epäpuhtaus on aineiden ryhmä, ryhmän kokonaismassana.

(3)  Vaakaviiva (-) osoittaa, että kyseinen parametri ja ympäristön osa-alue eivät aiheuta ilmoitusvaatimusta.

(4)  Fluorihiilivetyjen kokonaismassa: HFC23:n, HFC32:n, HFC41:n, HFC4310mee:n, HFC125:n, HFC134:n, HFC134a:n, HFC152a:n, HFC143:n, HFC143a:n, HFC227ea:n, HFC236fa:n, HFC245ca:n ja HFC365mfc:n yhteenlaskettu määrä.

(5)  Perfluorihiilivetyjen kokonaismassa: CF4:n, C2F6:n, C3F8:n, C4F10:n, c-C4F8:n, C5F12:n ja C6F14:n yhteenlaskettu määrä.

(6)  Otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2003 (EUVL L 265, 16.10.2003, s. 1), liitteessä I olevassa ryhmässä VIII lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(7)  Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa ryhmässä I ja ryhmässä II lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(8)  Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa ryhmässä III ja ryhmässä VI lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(9)  Kaikki metallit on ilmoitettava alkuaineen kokonaismassana kaikissa päästössä esiintyvissä kemiallisissa muodoissa.

(10)  Halogenoidut orgaaniset yhdisteet, jotka voidaan absorboida kloridina ilmaistuun aktiivihiileen.

(11)  Ilmaistu I-TEQ:na.

(12)  Yksittäiset epäpuhtaudet on ilmoitettava, jos BTEX-kynnys (bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien summaparametri) ylittyy.

(13)  Seuraavien bromattujen difenyylieetterien kokonaismassa: 5-BDE, 8-BDE ja 10-BDE.

(14)  Fenolin ja yksinkertaisten substituoitujen fenolien kokonaismassa ilmaistuna hiilen kokonaismäärästä.

(15)  Ilmaan kohdistuvien päästöjen ilmoittamiseksi on mitattava seuraavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet): bentso(a)pyreeni (50-32-8), bentso(b)fluoranteeni (205-99-2), bentso(k)fluoranteeni (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyreeni (193-39-5) (perustuu pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 850/2004 (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5)).

(16)  Tributyylitinayhdisteiden kokonaismassa tributyylitinana ilmaistuna.

(17)  Trifenyylitinayhdisteiden kokonaismassa trifenyylitinana ilmaistuna.

(18)  Ksyleenin kokonaismassa (orto-ksyleeni, meta-ksyleeni ja para-ksyleeni).


LIITE III

Jäsenvaltioiden komissiolle laatiman epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan ilmoituksen muoto

Viitevuosi

 

Laitoskokonaisuuden tiedot

 

Emoyhtiön nimi

Laitoskokonaisuuden nimi

Laitoskokonaisuuden tunnusnumero

Katuosoite

Postitoimipaikka

Postinumero

Maa

Sijainti

Vesipiiri (1)

NACE-koodi (4 numeroa)

Pääasiallinen toimiala

Tuotannon määrä (valinnainen)

Laitosten lukumäärä (valinnainen)

Toimintatunteja vuodessa (valinnainen)

Työntekijöiden määrä (valinnainen)

Tekstikenttä laitoskokonaisuuden tai emoyhtiön toimittamia lisätietoja tai Internet-osoitetta varten (valinnainen)

 

Kaikki liitteen I mukaiset laitoskokonaisuuden toiminnot (liitteessä I esitetyn merkintäjärjestelmän mukaisesti sekä IPPC-koodi, jos sellainen on saatavilla)

 

Toiminto 1 (liitteen I mukainen päätoiminto)

Toiminto 2

Toiminto N

 

Laitoskokonaisuuden päästöt ilmaan kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt ilmaan

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Laitoskokonaisuuden päästöt veteen kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt veteen

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Laitoskokonaisuuden päästöt maaperään kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt maaperään

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Kunkin sellaisen epäpuhtauden siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä, jonka osalta kynnysarvo ylittyy (liitteen II mukaisesti)

 

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

kg/vuosi

Sellaiset laitoskokonaisuuden tekemät vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden osalta kynnysarvo ylittyy (5 artiklan mukaisesti)

Maan sisällä:

Hyödynnettäväksi (R)

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Maan sisällä:

Käsiteltäväksi (D)

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Muihin maihin:

Hyödynnettäväksi (R)

Hyödyntäjän nimi

Hyödyntäjän osoite

Siirron vastaanottavan varsinaisen hyödyntämispaikan osoite

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Muihin maihin:

Käsiteltäväksi (D)

Käsittelijän nimi

Käsittelijän osoite

Siirron vastaanottavan varsinaisen käsittelypaikan osoite

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Sellaiset laitoskokonaisuuden tekemät muun kuin vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden osalta kynnysarvo ylittyy (5 artiklan mukaisesti)

Hyödynnettäväksi (R)

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Käsiteltäväksi (D)

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

tonnia/vuosi

Yleisön esittämiin pyyntöihin vastaava toimivaltainen viranomainen:

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Faksi

Sähköpostiosoite

 


(1)  Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY (EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1).


4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/18


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 167/2006/EY,

tehty 18 päivänä tammikuuta 2006,

tiettyjen kolmansien maiden toimista meriliikenteessä

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tiettyjen kolmansien maiden toimista meriliikenteessä 19 päivänä syyskuuta 1978 tehtyä neuvoston päätöstä 78/774/ETY (3) on muutettu huomattavilta osilta (4). Selkeyden ja järkeistämisen takia mainittu päätös olisi kodifioitava.

(2)

Olisi otettava käyttöön tietojärjestelmiä, jotta yhteisön toimielimet voivat saada tietoja sellaisten kolmansien maiden kauppalaivastojen toimista, joiden menettelytavat ovat haitallisia jäsenvaltioiden merenkulkuun liittyville eduille varsinkin, jos tällaiset toimet haittaavat jäsenvaltioiden kauppalaivastojen kilpailukykyä kansainvälisessä merenkulussa. Näiden tietojärjestelmien täytyy helpottaa neuvotteluja yhteisön tasolla.

(3)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet yhteisön tasolla, jotta jäsenvaltiot voivat yhdessä toteuttaa vastatoimenpiteitä tiettyjen kolmansien maiden meriliikenteen alan toimia vastaan,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sellaisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi, jonka avulla se voi kerätä tietoja sellaisten kolmansien maiden kauppalaivastojen toiminnasta, joiden toimet ovat haitallisia jäsenvaltioiden merenkulkuun liittyville eduille varsinkin, jos tällaiset toimet haittaavat jäsenvaltioiden kauppalaivastojen kilpailukykyä kansainvälisessä merenkulussa.

Siinä määrin kuin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi on tarpeen, tämän järjestelmän on luotava jokaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuus kerätä tietoja:

a)

tarjolla olevien meriliikenteen palvelujen tasosta;

b)

näitä palveluja tarjoavien alusten kyseisissä jäsenvaltioissa lastaamien tai purkamien tavaroiden laadusta, määrästä, arvosta, alkuperästä ja määränpäästä;

sekä

c)

tällaisiin palveluihin sovellettavien tariffien tasosta.

2 artikla

1.   Neuvosto päättää määräenemmistöllä, mitkä ovat ne kolmannet maat, joiden kauppalaivastoihin tätä tietojärjestelmää yhteisesti sovelletaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä on yksilöitävä, millaiseen meriliikenteeseen tietojärjestelmää sovelletaan, järjestelmän käyttöönottopäivä, tietojen toimittamista koskevat jaksot ja minkä tyyppisiä 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuja tietoja on kerättävä.

3.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava tietojärjestelmänsä tuottamat tiedot komissiolle määräajoin tai komission pyynnöstä.

4.   Komissio laatii yhdistelmän koko yhteisön tiedoista. Näihin tietoihin sovelletaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä suhteita meriliikenteen alalla sekä meriliikenteen alaan liittyvää toimintaa kansainvälisissä järjestöissä koskevasta neuvottelumenettelystä 13 päivänä syyskuuta 1977 tehdyn neuvoston päätöksen 77/587/ETY (5) 4 artiklaa.

3 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio tutkivat säännöllisesti päätöksen 77/587/ETY mukaista neuvottelumenettelyä noudattaen ja muun muassa 1 artiklassa tarkoitetun tietojärjestelmän tuottamien tietojen perusteella 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä määriteltyjen kolmansien maiden kauppalaivastojen toimia.

4 artikla

Neuvosto voi yksimielisesti päättää, että jäsenvaltioiden on sovellettava yhteisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä sisältyviä tarkoituksenmukaisia vastatoimenpiteitä sellaista kolmatta maata tai kolmansien maiden ryhmää kohtaan, josta on tehty 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös.

5 artikla

Jäsenvaltioilla on edelleen oikeus soveltaa yksipuolisesti kansallisia tietojärjestelmiään ja vastatoimenpiteitään.

6 artikla

Kumotaan päätös 78/774/ETY, sanotun rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksia kyseisen päätöksen täytäntöönpanon määräaikojen osalta.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 110, 30.4.2004, s. 14.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. maaliskuuta 2004 (EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 107), ja neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 258, 21.9.1978, s. 35, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 89/242/ETY (EYVL L 97, 11.4.1989, s. 47).

(4)  Katso liite I.

(5)  EYVL L 239, 17.9.1977, s. 23.


LIITE I

Kumottu päätös ja sen muutos

Neuvoston päätös 78/774/ETY

(EYVL L 258, 21.9.1978, s. 35)

Neuvoston päätös 89/242/ETY

(EYVL L 97, 11.4.1989, s. 47)


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Päätös 78/774/ETY

Tämä päätös

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

1 artiklan toisen kohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan toisen kohdan a alakohta

1 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan toisen kohdan b alakohta

1 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

1 artiklan toisen kohdan c alakohta

2–5 artikla

2–5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

Liite I

Liite II


4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/22


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/89/EY,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2006,

sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (3) on myötävaikuttanut merkittävästi sähkön sisämarkkinoiden luomiseen. Sähkön korkeatasoisen toimitusvarmuuden takaaminen on sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta keskeinen tavoite, ja kyseisessä direktiivissä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus asettaa julkisen palvelun velvoitteita sähköyhtiöille muun muassa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Nämä julkisen palvelun velvoitteet olisi määriteltävä mahdollisimman tarkasti ja tiukasti, eivätkä ne saisi johtaa sellaisen sähköntuotantokapasiteetin luomiseen, joka ylittää sen, mikä on tarpeen loppukäyttäjille tarkoitetun sähkönjakelun kohtuuttomien keskeytysten välttämiseksi.

(2)

Sähkönkysyntäennusteet koskevat tavallisesti keskipitkää aikaväliä ja perustuvat siirtoverkonhaltijoiden tai muiden ennusteiden tekemiseen pystyvien laitosten jäsenvaltion pyynnöstä laatimiin skenaarioihin.

(3)

Kilpailuun perustuvat Euroopan unionin sähkön sisämarkkinat edellyttävät avoimia ja syrjimättömiä toimitusvarmuuspolitiikkoja, jotka soveltuvat tällaisten markkinoiden vaatimuksiin. Kilpailu vääristyy, jos yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole vahvistaneet tällaista politiikkaa tai jos jäsenvaltioiden politiikkojen välillä on merkittäviä eroja. Siksi on ratkaisevan tärkeää määritellä selvästi toimivaltaisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden itsensä sekä kaikkien asiaankuuluvien markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuut sähkön toimitusvarmuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi välttäen kuitenkin samalla luomasta esteitä markkinatulokkaille, kuten yrityksille, jotka tuottavat tai toimittavat sähköä jäsenvaltiossa ja jotka ovat äskettäin käynnistäneet toimintansa kyseisessä jäsenvaltiossa, tai aiheuttamasta sähkön sisämarkkinoiden vääristymistä tai merkittäviä vaikeuksia markkinatoimijoille, mukaan lukien yritykset, joilla on pienet markkinaosuudet, kuten tuottajat tai toimittajat, joilla on hyvin pieni osuus asiaankuuluvilla yhteisön markkinoilla.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1229/2003/EY (4) määritetään joukko suuntaviivoja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevaa yhteisön politiikkaa varten. Verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 (5) määritetään muun muassa ylikuormituksen hallintaan liittyviä yleisiä periaatteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä.

(5)

Uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön tuotantoa edistettäessä on tarpeen varmistaa siihen liittyvän varakapasiteetin saatavuus, mikäli se on teknisesti tarpeen, sähköverkon luotettavuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

(6)

Yhteisön ympäristöä koskevien sitoumusten täyttämiseksi ja yhteisön riippuvuuden vähentämiseksi tuontienergiasta on tärkeää ottaa huomioon sähkön kysynnän kasvun pitkäaikaisvaikutukset.

(7)

Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö verkon varmuuteen liittyvissä kysymyksissä, mukaan luettuina siirtokapasiteetin määrittely, tietojen toimittaminen ja verkon mallinnus, on ratkaisevan tärkeää hyvin toimivien sisämarkkinoiden kehittämisessä, ja sitä voitaisiin parantaa edelleen. Verkon varmuuteen liittyvän koordinoinnin puute haittaa yhtäläisten kilpailuolosuhteiden kehittymistä.

(8)

Asiaa koskevien teknisten sääntöjen ja suositusten – kuten UCTEn (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) toimintakäsikirjassa olevien sääntöjen ja suositusten, Nordelin laatimien vastaavien sääntöjen ja suositusten, Itämeren alueen kantaverkkoa koskevien sääntöjen (Baltic Grid Code) sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin järjestelmiä koskevien sääntöjen – päätarkoituksena on tukea yhteenliitetyn sähköverkon teknistä toimintaa, jolloin verkko voidaan pitää tarvittavalla tavalla jatkuvasti toiminnassa järjestelmän häiriintyessä jossain yksittäisessä kohdassa tai kohdissa verkkoa, sekä minimoida tällaisen toimituskatkoksen vaikutusten lieventämiseen liittyvät kustannukset.

(9)

Siirto- ja jakeluverkonhaltijoilta olisi edellytettävä, että ne tarjoavat loppukäyttäjille palvelua, joka on niin keskeytysten yleisyyden kuin keston suhteen korkeatasoista.

(10)

Toimenpiteiden, joita voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että asianomainen varatuotantokapasiteetti säilyy, on oltava markkinapohjaisia ja syrjimättömiä, ja niihin voi sisältyä sellaisia toimia kuin sopimukseen perustuvat takuut ja järjestelyt, kapasiteettioptiot tai kapasiteettivelvoitteet. Toimenpiteitä voitaisiin täydentää myös muilla syrjimättömyyteen perustuvilla välineillä, kuten kapasiteettimaksuilla.

(11)

Jotta varmistetaan, että asianmukaista etukäteistietoa on saatavilla, jäsenvaltioiden olisi julkistettava toteutetut toimenpiteet tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainon säilyttämiseksi niiden keskuudessa, jotka investoivat tällä hetkellä tai mahdollisesti tulevaisuudessa sähköntuotantoon, sekä sähkönkuluttajien keskuudessa.

(12)

On tärkeää, että jäsenvaltiot luovat yksiselitteiset, soveltuvat ja vakaat puitteet, joilla parannetaan sähköntoimitusvarmuutta ja edistetään tuotantokapasiteettiin ja kysynnänhallintatekniikoihin tehtäviä investointeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 86, 87 ja 88 artiklan soveltamista. On myös tärkeää toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sellaisen sääntelykehyksen luomiseksi, joka kannustaa investoimaan uusiin siirtoyhteyksiin etenkin jäsenvaltioiden välillä.

(13)

Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi jäsenvaltioiden välisestä yhteenliityntäkapasiteetista. Alhainen yhteenliityntäaste aiheuttaa markkinoiden pirstaloitumista ja haittaa kilpailun kehittymistä. Riittävä fyysinen siirtoverkon yhteenliityntäkapasiteetti, olipa kyseessä rajatylittävä kapasiteetti tai ei, on välttämätön muttei riittävä edellytys sille, että kilpailu toimii tehokkaasti. Loppukuluttajien edun kannalta uusien yhteenliittämishankkeiden mahdollisten etujen ja kyseisten hankkeiden kustannusten välisen suhteen olisi oltava järkevässä tasapainossa.

(14)

On tärkeää määrittää suurin mahdollinen siirtokapasiteetti, ilman että verkon turvallista toimintaa koskevia vaatimuksia joudutaan rikkomaan, ja samalla taata täysi avoimuus siirtoverkon kapasiteetin laskenta- ja jakomenettelyssä. Tällä tavoin voisi olla mahdollista hyödyntää paremmin nykyistä kapasiteettia eikä markkinoilla anneta virheellisiä signaaleja pulasta, mikä tukee täysin kilpailullisten sisämarkkinoiden aikaansaamista direktiivin 2003/54/EY mukaisesti.

(15)

Siirto- ja jakeluverkonhaltijat tarvitsevat asianmukaisen ja vakaan sääntelykehyksen investointeja sekä verkkojen ylläpitoa ja uudistamista varten.

(16)

Direktiivin 2003/54/EY 4 artiklassa jäsenvaltioita edellytetään seuraamaan sähkön toimitusvarmuutta ja laatimaan siitä kertomus. Tässä kertomuksessa olisi katettava lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tekijät, jotka vaikuttavat toimitusvarmuuteen mukaan lukien siirtoverkonhaltijoiden aikeet investoida verkkoon. Tällaista kertomusta laatiessaan jäsenvaltioiden edellytetään viittaavan siirtoverkonhaltijoiden jo keräämiin tietoihin ja laatimiin arviointeihin sekä yksittäin että yhteisesti, myös Euroopan unionin tasolla.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tämän direktiivin tehokas täytäntöönpano.

(18)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita eli terveeseen kilpailuun perustuvan sähkönhuollon turvaamista ja täysin toimintakykyisten sähkön sisämarkkinoiden luomista, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen noiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on turvata sähkön toimitusvarmuus sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja varmistaa

a)

riittävä tuotantokapasiteetti,

b)

kysynnän ja tarjonnan riittävä tasapaino,

c)

sopiva yhteenliityntäaste jäsenvaltioiden välillä sisämarkkinoiden kehittämiseksi.

2.   Direktiivissä vahvistetaan kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määriteltävä avoin, vakaa ja syrjimätön sähkön toimitusvarmuuspolitiikka, joka soveltuu kilpailullisten sähkön sisämarkkinoiden vaatimuksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä käytetään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklan määritelmiä. Lisäksi direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”sääntelyviranomaisella” direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan mukaisesti nimettyjä jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisia;

b)

”sähkön toimitusvarmuudella” sähköjärjestelmän kykyä toimittaa loppukäyttäjille sähköä tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla;

c)

”verkon toimintavarmuudella” sähkönsiirron ja soveltuvissa tapauksissa jakeluverkon jatkuvaa toimintaa ennakoitavissa olosuhteissa;

d)

”tarjonnan ja kysynnän tasapainolla” kuluttajien ennakoitavissa olevan sähkönkysynnän tyydyttämistä tarvitsematta ryhtyä kulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava sähkön toimitusvarmuuden korkea taso toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet vakaiden investointiolosuhteiden edistämiseksi ja määrittämällä, mitkä ovat toimivaltaisten viranomaisten, tarvittaessa mukaan lukien sääntelyviranomaiset, ja kaikkien asiaankuuluvien markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuut, ja julkistamalla tätä koskevaa tietoa. Asianomaisiin markkinatoimijoihin kuuluvat muun muassa siirto- ja jakeluverkonhaltijat, sähkön tuottajat, sähkön toimittajat ja loppukäyttäjät.

2.   Toteuttaessaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat tekijät:

a)

sähköntoimitusten jatkuvuuden varmistamisen tärkeys;

b)

avoimen ja vakaan sääntelykehyksen tärkeys;

c)

sisämarkkinat ja mahdollisuudet sähkön toimitusvarmuuteen liittyvään rajat ylittävään yhteistyöhön;

d)

siirto- ja jakeluverkkojen säännöllisen kunnossapidon ja tarvittaessa uudistamisen tarve verkon toimivuuden ylläpitämiseksi;

e)

sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY (6) ja hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY (7) sähkön toimitusvarmuuteen liittyvän asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisen tarve;

f)

vakaata toimintaa varten on tarpeen varmistaa riittävä sähkönsiirron ja -tuotannon varakapasiteetti;

ja

g)

on tärkeää edistää likvidien tukkumarkkinoiden perustamista.

3.   Toteuttaessaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltiot voivat myös ottaa huomioon seuraavat tekijät:

a)

kansallisen tai alueellisen sähköntuotannon monipuolisuuden määrä;

b)

sähkön kysynnän kasvun pitkäaikaisvaikutusten vähentämisen tärkeys;

c)

energiatehokkuuteen ja uusien tekniikoiden, erityisesti kysynnän hallintatekniikoiden ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien tekniikoiden käyttöönottoon sekä hajautettuun sähköntuotantoon kannustamisen tärkeys;

ja

d)

infrastruktuuria ja sähköntuotantoa koskeviin investointeihin kohdistuvien hallinnollisten esteiden poistamisen tärkeys.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät tämän direktiivin mukaisesti vahvistetut toimenpiteet ole syrjiviä ja aiheuta kohtuutonta taakkaa markkinatoimijoille, mukaan lukien markkinatulokkaat tai yritykset, joilla on pienet markkinaosuudet. Jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon toimenpiteiden vaikutus loppukäyttäjien maksamaan sähkön hintaan ennen niiden toteuttamista.

5.   Edellä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun asianmukaisen yhteenliityntäasteen varmistamisessa jäsenvaltioiden välillä on erityisesti otettava huomioon seuraavat tekijät:

a)

kunkin jäsenvaltion erityinen maantieteellinen sijainti;

b)

kohtuullisen tasapainon säilyttäminen uusien rajayhdysjohtojen rakentamiskustannusten ja loppukäyttäjien edun välillä;

c)

nykyisten rajayhdysjohtojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistaminen.

4 artikla

Verkon toimintavarmuus

1.

a)

Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat asettavat toimintaa koskevat vähimmäissäännöt ja verkon varmuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Ennen näiden sääntöjen ja vaatimusten asettamista niiden on neuvoteltava alan toimijoiden kanssa niissä maissa, joiden kanssa rajayhdysjohtoja on;

b)

Sen estämättä, mitä a alakohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, jäsenvaltiot voivat vaatia siirtoverkonhaltijoita toimittamaan kyseiset säännöt ja vaatimukset toimivaltaisille viranomaisille hyväksyttäviksi;

c)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkon ja soveltuvissa tapauksissa jakeluverkon haltijat noudattavat toimintaa koskevia vähimmäissääntöjä ja verkon varmuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia;

d)

Jäsenvaltioiden on vaadittava siirtoverkonhaltijoita ylläpitämään asianmukaista verkon toimintavarmuuden tasoa.

Tätä varten siirtoverkonhaltijoiden on ylläpidettävä tarkoituksenmukaista määrää siirtoverkon teknisiä tuotantoreservejä sekä tehtävä yhteistyötä niiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa, joiden kanssa niillä on yhteenliityntöjä.

Verkon toimintavarmuutta koskevissa säännöissä määritellään, minkälaisissa ennakoitavissa olosuhteissa toimintavarmuus on säilytettävä:

e)

Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että yhteenliitetyt siirtoverkon ja soveltuvissa tapauksissa jakeluverkon haltijat vaihtavat verkkojen käyttöä koskevia tietoja oikea-aikaisesti ja tehokkaasti verkkojen käyttöä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Samat vaatimukset koskevat soveltuvissa tapauksissa siirto- ja jakeluverkon haltijoita, jotka ovat yhteenliitettyjä yhteisön ulkopuolisten verkonhaltijoiden kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että siirtoverkon ja soveltuvissa tapauksissa jakeluverkon haltijat asettavat sähkön toimituksen laatua ja verkon varmuutta koskevat suorituskykytavoitteet ja saavuttavat ne. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä kyseiset tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Tavoitteiden on oltava objektiivisia, avoimia ja syrjimättömiä ja ne on julkaistava.

3.   Toteuttaessaan direktiivin 2003/54/EY 24 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä jäsenvaltiot eivät saa harjoittaa syrjintää rajatylittävien sopimusten ja kansallisten sopimusten välillä.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilanteessa toteutettavien toimitusten supistusten on perustuttava siirtoverkonhaltijoiden suorittamaa epätasapainon hallintaa koskeviin ennalta määriteltyihin kriteereihin. Varotoimenpiteet on toteutettava tiiviissä yhteistyössä muiden asianosaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa noudattaen asiaa koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, tietojenvaihtosopimukset mukaan lukien.

5 artikla

Tarjonnan ja kysynnän tasapainon ylläpitäminen

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tasapainon säilyttämiseksi sähkönkysynnän ja sähköntuotantokapasiteetin saatavuuden välillä.

Erityisesti jäsenvaltioiden on

a)

kannustettava sellaisen kehyksen luomiseen tukkumarkkinoille, joka tarjoaa sopivia hintasignaaleja sähköntuotannolle ja kulutukselle, tämän kuitenkaan vaikuttamatta pienten erillisten verkkojen erityisvaatimuksiin;

b)

vaadittava siirtoverkonhaltijoita varmistamaan, että tasapainon ylläpitämistä varten on käytettävissä riittävä varatuotantokapasiteetti, ja/tai hyväksymään vastaavia markkinapohjaisia toimenpiteitä.

2.   Rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista, jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa lisätoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi:

a)

säännökset, joilla edistetään uuden tuotantokapasiteetin syntymistä ja uusien tuotantoyhtiöiden tuloa markkinoille;

b)

esteiden poistaminen sellaisten sopimusten käytöltä, jotka voidaan keskeyttää;

c)

eripituisten sopimusten tekemistä haittaavien esteiden poistaminen sekä tuottajien että asiakkaiden osalta;

d)

tosiaikaiseen kysynnänhallintaan suunniteltujen tekniikoiden, kuten kehittyneiden mittausjärjestelmien, käytön edistäminen;

e)

energiansäästötoimenpiteisiin kannustaminen;

f)

tarjouskilpailumenettelyt tai kaikki vastaavat avoimet ja syrjimättömät menettelyt direktiivin 2003/54/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on julkaistava tämän artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet ja varmistettava, että niistä tiedotetaan mahdollisimman laajalti.

6 artikla

Verkkoinvestoinnit

1.   Jäsenvaltioiden on luotava sääntelykehys, joka

a)

antaa investointisignaaleja sekä siirto- että jakeluverkkojen haltijoille, jotta nämä kehittävät verkkojaan siten, että ne vastaavat markkinoiden ennakoitavissa olevaa kysyntää;

b)

edistää verkkojen kunnossapitoa sekä tarvittaessa uusimista.

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia kaupalliset investoinnit (”merchant investments”) yhteenliityntöihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1228/2003 soveltamista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteenliityntäinvestointeja koskevat päätökset tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden kesken.

7 artikla

Kertomus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2003/54/EY 4 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa katetaan sähköjärjestelmän kokonaiskattavuus sähkön toimituksia ja arvioitua kysyntää varten, mukaan lukien seuraavat seikat:

a)

verkon toimintavarmuus;

b)

kysynnän ja tarjonnan arvioitu tasapaino seuraavaksi viisivuotiskaudeksi;

c)

sähkön toimitusvarmuuden tulevaisuudennäkymät kertomuksen laadintapäivää seuraaviksi 5–15 vuodeksi;

d)

siirtoverkonhaltijoiden tai minkä tahansa muun osapuolen suunnittelemat investoinnit, joista ne ovat tietoisia, seuraaviksi viideksi tai useammaksi kalenterivuodeksi rajatylittävän yhteenliityntäkapasiteetin tarjoamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on laadittava kertomus tiiviissä yhteistyössä siirtoverkonhaltijoiden kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden on oltava soveltuvissa tapauksissa yhteydessä naapurisiirtoverkonhaltijoihin.

3.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa kertomuksen yhteenliityntä-investointisuunnitelmia käsittelevässä osassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 määritetyt ylikuormituksen hallinnan periaatteet;

b)

nykyiset ja suunnitellut siirtojohdot;

c)

odotetut tuotantoa, toimituksia, rajat ylittävää kauppaa ja kulutusta koskevat mallit, jotka ottavat huomioon kysynnänhallintatoimet;

ja

d)

alueelliset, kansalliset ja Euroopan tason kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan luettuina hankkeet, jotka ovat osa päätöksen N:o 1229/2003/EY liitteessä I mainittuja ensisijaisia hankkeita koskevia akseleita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat toimittavat tietoja suunnittelemistaan investoinneista tai minkä tahansa muun osapuolen suunnittelemista investoinneista, joista ne ovat tietoisia, rajatylittävän yhteenliityntäkapasiteetin tarjoamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat myös vaatia siirtoverkonhaltijoita toimittamaan tietoja investoinneista, jotka liittyvät rajatylittävien yhteenliityntöjen tarjoamiseen aineellisesti vaikuttavien valtionsisäisten johtojen rakentamiseen.

4.   Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tarvittavin keinoin edistetään sähköverkonhaltijoiden ja/tai toimivaltaisten viranomaisten pääsyä asianmukaisiin tietoihin, kun se on tarpeen niiden toimittaessa tätä tehtävää.

On varmistettava luottamuksellisten tietojen luottamuksellinen käsittely.

5.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille, toimivaltaisille viranomaisille ja komission päätöksellä 2003/796/EY (8) perustetulle Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmälle kertomuksen suunnitelluista investoinneista ja niiden vaikutuksesta 1 artiklan 1 kohdassa mainittuun tavoitteeseen 1 kohdan d alakohdassa mainituilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatujen tietojen pohjalta.

Tämä kertomus voidaan sisällyttää direktiivin 2003/54/EY 28 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen, ja se on julkaistava.

8 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä helmikuuta 2008. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on tehtävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän direktiivin alalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2007.

9 artikla

Kertomus

Komissio seuraa ja arvioi tämän direktiivin soveltamista ja antaa saavutetusta edistymisestä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 24 päivää helmikuuta 2010.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. heinäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2005.

(3)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/85/EY (EUVL L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1223/2004 (EUVL L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  EUVL L 296, 14.11.2003, s. 34.


4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/90/EY,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2006,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet sisältyvät yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä 23 päivänä syyskuuta 2002 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1786/2002/EY (3) hyväksyttyyn toimintaohjelmaan. Tuon päätöksen mukaisesti Euroopan yhteisö on sitoutunut edistämään ja parantamaan terveyttä, ehkäisemään sairauksia ja torjumaan mahdollisia terveysuhkia vähentääkseen vältettävissä olevaa sairauksien esiintymistä, ennenaikaista kuolleisuutta ja toimintaa haittaavaa vajaakuntoisuutta.

(2)

Aineet, jotka on lueteltu vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (4) liitteessä I ja jotka on luokiteltu ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi, voivat aiheuttaa syöpää. Aineet, jotka on lueteltu direktiivin 67/548/ETY liitteessä I ja jotka on luokiteltu ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi perimän muutoksia aiheuttaviksi aineiksi, saattavat aiheuttaa periytyviä geneettisiä vaurioita. Aineet, jotka on lueteltu direktiivin 67/548/ETY liitteessä I ja jotka on luokiteltu ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, saattavat aiheuttaa sikiövaurioita tai heikentää hedelmällisyyttä.

(3)

Ihmisen terveyden ja kuluttajien suojelun parantamiseksi äskettäin ryhmään 1 ja 2 kuuluviksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen aineiden käyttöä olisi säänneltävä ja niitä sisältävien aineiden ja valmisteiden saattamista markkinoille myytäväksi kuluttajille olisi rajoitettava.

(4)

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/769/ETY (5) sisältää tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia, joiden tarkoituksena on muun muassa parantaa ihmisten terveyden suojelua ja kuluttajien turvallisuutta.

(5)

Direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY (6) vahvistetaan direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäyksenä luettelo syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2 kuuluvista aineista. Näiden aineiden ja niitä sisältävien valmisteiden myyntiä kuluttajille olisi rajoitettava.

(6)

Direktiivissä 94/60/EY säädetään, että viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun direktiivin 67/548/ETY liitteen I, joka koskee ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi äskettäin luokiteltuja aineita, mukauttaminen tekniikan kehitykseen on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen direktiiviksi näiden äskettäin luokiteltujen aineiden sääntelemisestä direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäyksen saattamiseksi ajan tasalle. Kyseisessä komission ehdotuksessa otetaan huomioon äskettäin luokiteltujen aineiden vaarat ja edut sekä riskianalyysistä yhteisön lainsäädännössä annetut säännökset.

(7)

Huhtikuun 29 päivänä 2004 annettu komission direktiivi 2004/73/EY, jolla mukautetaan neuvoston direktiivi 67/548/ETY, ja erityisesti sen liite I, tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran, sisältää 146 nimikettä, jotka sisältävät syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 1 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta, 21 nimikettä, jotka sisältävät syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta, 152 nimikettä, jotka sisältävät perimän muutoksia aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta ja 24 nimikettä, jotka sisältävät lisääntymiselle vaaralliseksi, ryhmään 2 kuuluvaksi äskettäin luokiteltua ainetta.

(8)

Direktiivillä 2004/73/EY muutetaan myös huomautuksia, jotka koskevat nimeämisen, luokittelun ja merkintöjen osalta neljää ryhmään 1 kuuluvaksi, syöpää aiheuttavaksi luokiteltua ainetta, kolmeakymmentäkuutta nimikettä, jotka sisältävät ryhmään 2 kuuluvaksi, syöpää aiheuttavaksi luokiteltua ainetta, kuutta nimikettä, jotka sisältävät ryhmään 2 kuuluvaksi, perimän muutoksia aiheuttavaksi luokiteltua ainetta, kahta nimikettä, jotka sisältävät ryhmään 1 kuuluvaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltua ainetta sekä kolmea nimikettä, jotka sisältävät ryhmään 2 kuuluvaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Tämän vuoksi direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäys olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Huomioon on otettu direktiivissä 2004/73/EY äskettäin syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi luokiteltujen aineiden vaarat ja edut, varsinkin sellaiset, jotka liittyvät aineisiin, joiden käyttöä markkinoille kuluttajille myytäväksi saatetuissa aineissa tai valmisteissa ei aikaisemmin ollut rajoitettu (aikaisemman luokituksen perusteella). Selvityksen perusteella nämä äskettäin luokitellut aineet voidaan lisätä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevaan lisäykseen.

(10)

Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta niiden yhteisön säännösten soveltamista, joilla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset. Nämä säännökset sisältyvät toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY (7) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/37/EY (8),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäys tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä helmikuuta 2007. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina sekä taulukko säännösten ja tämän direktiivin välisestä vastaavuudesta.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä 24 päivästä elokuuta 2007 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 255, 14.10.2005, s. 33.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 216, 16.6.2004, s. 3).

(5)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/98/EY (EUVL L 305, 1.10.2004, s. 63).

(6)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50, oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23.


LIITE

1.

Muutetaan yleisjohdannon kohta ”Huomautukset” seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat huomautukset:

”Huomautus A:

Päällysmerkinnöissä on ilmoitettava aineen nimi käyttämällä jotakin direktiivin 67/548/ETY liitteessä I mainittua nimitystä (ks. 23 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I käytetään aineille joskus yleisnimiä kuten: ’… yhdisteet’ tai ’… suolat’. Tällöin valmistajan tai muun henkilön, joka pitää tällaista ainetta kaupan, on ilmoitettava päällysmerkinnöissä aineen oikea nimi, jolloin noudatetaan yleisjohdannon kohdassa ’Nimikkeistö’ annettuja ohjeita.

Direktiivissä 67/548/ETY edellytetään myös, että kaikille aineille käytetään liitteessä I esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita (23 artiklan 2 kohdan c, d ja e alakohta).

Aineille, jotka kuuluvat johonkin direktiivin 67/548/ETY liitteessä I mainittuun erityiseen ryhmään, käytetään liitteen I asianomaisessa nimikkeessä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita.

Aineille, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen direktiivin 67/548/ETY liitteessä I mainittuun ryhmään, käytetään liitteen I kaikissa asianomaisissa nimikkeissä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita. Kun sama vaara luokitellaan kahdessa nimikkeessä kahdella eri tavalla, käytetään tiukempaan luokitukseen johtavaa vaaraluokitusta.”

”Huomautus D:

Itsestään herkästi polymerisoituvat tai hajoavat aineet luovutetaan markkinoille yleensä stabiloituina. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä I ne otetaan huomioon tässä muodossa.

Tällaisia aineita luovutetaan kuitenkin toisinaan markkinoille stabiloimattomina. Tällöin valmistajan tai muun henkilön, joka luovuttaa tällaisen aineen markkinoille, on ilmoitettava päällysmerkinnöissä aineen nimen lisäksi sana ’stabiloimaton’.”

”Huomautus E:

Aineet, joilla on erityisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen (ks. direktiivin 67/548/ETY liitteen VI luku 4) ja jotka on luokiteltu syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi ja/tai lisääntymiselle vaarallisiksi (luokka 1 tai 2), varustetaan huomautuksella E, jos ne on luokiteltu myös erittäin myrkyllisiksi (T+), myrkyllisiksi (T) tai haitallisiksi (Xn). Tällaisten aineiden vaaralausekkeisiin R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (haitallinen), R 48 ja R 65 sekä kaikkien näiden vaaraa osoittavien lausekkeiden yhdistelmiin on lisättävä sana ’myös’.”

”Huomautus H:

Aineelle ilmoitettu luokitus ja merkinnät koskevat R-lausekkeen mukaista ominaisuutta (mukaisia ominaisuuksia) mainitun vaarallisuusryhmän yhteydessä. Kaikkiin muihin luokitukseen ja merkintöihin liittyviin näkökohtiin sovelletaan direktiivin 67/548/ETY 6 artiklassa säädettyjä aineen valmistajia, jakelijoita ja maahantuojia koskevia vaatimuksia. Lopullisten päällysmerkintöjen on oltava direktiivin 67/548/ETY liitteen VI jakson 7 mukaiset.

Huomautus koskee tiettyjä direktiivin 67/548/ETY liitteessä I mainittuja hiilestä ja öljystä johdettuja yhdisteitä sekä tiettyjä liitteessä I olevia aineiden ryhmänimikkeitä.”

”Huomautus S:

Tätä ainetta ei ehkä tarvitse merkitä direktiivin 67/548/ETY 23 artiklan mukaisesti (ks. liitteen VI jakso 8).”

b)

Korvataan huomautus K seuraavasti:

”Huomautus K:

Ainetta ei luokitella syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieenia (EINECS 203-450-8). Jos ainetta ei luokitella syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavaksi, siihen sovelletaan vähintään S-lausekkeita (2-)9-16. Tämä huomautus koskee ainoastaan tiettyjä direktiivin 67/548/ETY liitteessä I mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.”

2.

Muutetaan otsakkeen ”Kohta 29 — syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 1” alla oleva luettelo seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat nimikkeet:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Trietyyliarsenaatti

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattujen hiilivetyjen jakotislauksesta ja käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C4:ään, pääasiassa C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1-5-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:sta C6:een, pääasiassa C1:sta C5:een.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C6:een, pääasiassa C2:sta C4:een.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Kaasut (maaöljy) katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C4:een.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Kaasut (maaöljy), C3-5 olefiininen parafiininen alkylointisyöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos olefiinisia ja parafiinisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een ja joita käytetään alkyloinnin syötteenä. Ympäröivät lämpötilat normaalisti ylittävät näiden seosten kriittiset lämpötilat.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Kaasut (maaöljy), C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen jakotislausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Kaasut (maaöljy), etaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioita. Sisältää pääasiassa etaania ja etyleeniä.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Kaasu (maaöljy), isobutaanin poistotornin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeeni-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu pääasiassa propyleenista, mukana myös etaania ja propaania.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Kaasut (maaöljy), Girbatoliyksikön syöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota käytetään syötteenä Girbatoliyksikköön rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Kaasut (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislauslaite, C4-rikas rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kirkastetun öljyn ja lämpökrakatun tyhjöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä lämpökrakattua tyhjöjäännöstä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:ään.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabilisoinnin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabilisoinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:ään.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja vedyllä tapahtuvan rikinpoiston yhdistetty jakotislauslaite; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla tuotteita seuraavista prosesseista: katalyyttinen krakkaus ja reformointi sekä rikin poisto vedyllä, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiinin, tislausjäännöskaasun ja katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloijajäännöskaasun jakotislausstabiloinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanista ja isobutaanista.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1-2-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislejäännöskaasun, suorajuoksutetun teollisuusbensiinin, katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloijajäännöskaasun jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa metaanista ja etaanista.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjöjäännökset lämpökrakkausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjöjäännösten lämpökrakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C3:sta C4:ään.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Kaasut (maaöljy), laajan tislausalueen suoratislausteollisuusbensiinin heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajan tislausalueen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä määriä vetyä ja rikkivetyä.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin stabilisoinnista. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Jäännökset (maaöljy), alkylointijakotislauskolonni, C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen jäännös useiden jalostusoperaatioiden virtojen tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä C5:een, pääasiassa butaanista, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –11,7 °C:sta 27,8 °C:een.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Hiilivedyt, C1-4; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakkaus- ja absorbointioperaatioista ja raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta –0,5 °C:een.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Hiilivedyt, C1-4, makeutettu; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla hiilivetykaasut makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta –0,5 °C:een.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Hiilivedyt, C1-3; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta –42 °C:een.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Hiilivedyt, C1-4, debutanoitu fraktio; Maaöljykaasu

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Kaasut (maaöljy), C1-5, märkä; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai tornikaasuöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Hiilivedyt, C2-4; Maaöljykaasu

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Hiilivedyt, C3; Maaöljykaasu

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuöljyn katalyyttisestä krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotislauspoisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa butaanista, isobutaanista ja butadieenista.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Kaasut (maaöljy), jalostesekoitus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos, saatu useista prosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:stä C5:een.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-4, makeutettu; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla öljytisle makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –51 °C:sta –34 °C:een.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Kaasut (maaöljy), raakaöljyn jakotislauspoisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Kaasut (maaöljy), heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu yhdistettyjen teollisuusbensiinivirtojen jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyt suoratislausbensiinin jakotislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun bensiinin jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistoprosessista ja stripattu teollisuusbensiinituotteesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformoinnin poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja jakotislaamalla koko virta. Koostuu metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla C3–C4-jakotislauskolonnin latausta. Koostuu pääasiassa C3-hiilivedyistä.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla nestettä ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislaukseen. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikkö; Maaöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun tisleen ja teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin ja tisleen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:een.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakattu tisle, kaasuöljyn ja teollisuusbensiinin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu eristämällä lämpökrakatut tisleet, teollisuusbensiini ja kaasuöljy. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakatun hiilivedyn jakotislausstabilointiyksikkö, maaöljykoksaus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislausstabiloimalla lämpökrakattuja hiilivetyjä maaöljyn koksausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyet höyrykrakatut, butadieenikonsentraatti; Maaöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformointiyksikön stabilointikolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja jakotislaamalla koko virta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Hiilivedyt, C4; Maaöljykaasu

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maaöljykaasu

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Kaasut (maaöljy), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana propaania, ja kiehuu likimäärin välillä –70 °C:sta 0 °C:een.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisle; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat C4, pääasiassa 1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu likimäärin välillä –12 °C:sta 5 °C:een.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamet epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä C4-hiilivedyistä.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetaattiuute, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadieenivapaa; Maaöljykaasu

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin syöte; Jalostuskaasu

(Syötekaasu amiinisysteemiin rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia, hiilidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön rikinpoistoyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Bentseeniyksikön tuottamat poistokaasut. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een, mukaan luettuna bentseeni.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kierrättämällä bentseeniyksikön kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-typpirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoiteöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, — saatu tislaamalla tuotteita C6-C8:n katalyyttisestä reformoinnista ja kierrätetty vedyn säilyttämiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa myös sisältää useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttinen reformointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita C6-C8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een ja vedystä.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-palautusvirta; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla vetykaasuvirrasta, joka koostuu pääasiassa vedystä, jonka mukana on pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, metaania, etaania ja etyleeniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, kuten metaanista, etaanista ja etyleenistä, mukana pieniä määriä vetyä, typpeä ja hiilimonoksidia.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, kaasunkonsentrointiyksikön poistot; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentrointiyksiköstä. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasujen konsentrointi-reabsorberin tislausyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seoshiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita yhdistetyistä kaasuvirroista kaasujen konsentroinnin reabsorberissa. Koostuu pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, typestä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C3:een.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Kaasut (maaöljy), vetyabsorbointiyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu absorboimalla vetyä vetyrikkaasta virrasta. Koostuu vedystä, hiilimonoksidista, typestä ja metaanista, mukana pieniä määriä C2-hiilivetyjä.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Kaasut (maaöljy), vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, erotettu kaasuna hiilivetykaasuista jäähdyttämällä. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, typpeä, metaania ja C2-hiilivetyjä.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu kierrätetystä vetykäsitellystä sekoiteöljystä. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Kaasut (maaöljy), kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu kierrätetyistä reaktorikaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä, rikkivetyä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoijista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista ja etaanista, mukana pieniä määriä rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Kaasut (maaöljy), lämpökrakkaustisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislausabsorbointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden uudelleenjakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä krakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän suoratislausteollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoratislausteollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyllä. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja tämän jälkeen jakotislaamalla koko virta. Sisältää vetyä, metaania, etaania ja propaania.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu korkeapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran matalapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu matalapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Kaasut (maaöljy), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, erotettu tislaamalla kaasuvirtaa, joka sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, tai saatu krakkaamalla etaania ja propaania. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C2:een, vedystä, typestä ja hiilimonoksidista.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön vedynpoistoyksikön pentaaninpoistoyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu käsittelemällä bentseeniyksikön syötettä vedyllä katalyytin läsnäollessa, jonka jälkeen poistetaan pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een. Saattaa sisältää pieniä määriä bentseeniä.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Kaasut (maaöljy), sekundäärisen absorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja katalyyttisessä leijukrakkaajassa. Koostuu vedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Maaöljytuotteet, jalostuskaasut; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen matalapaineinen erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu vetykrakkausprosessireaktorin sivuvirran neste-höyryerotuksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Kaasut (maaöljy), jalostus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu useista maaöljyn jalostusoperaatioista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu nafteenien kemiallisesta reformoinnista aromaateiksi. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu vetykäsitellyn kerosiinin pentaaninpoistostabiloinnista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, rikkivetyä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu yksikön, joka käsittelee hapanta kerosiinia vedyllä katalyytin läsnäollessa, leimahdusrummusta. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Kaasut (maaöljy), tisleen yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, stripattu yhdistäjärikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu rikkivedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotislauksen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön kaasujen pesu; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu pesemällä katalyyttisen leijukrakkaajan ylimenokaasuja. Koostuu vedystä, typestä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen vedynpoistoyksikön rikinpoistostrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, stripattu nestemäisestä tuotteesta, joka saadaan raskaan tisleen vedyllä tehtävästä rikinpoistosta. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikkö, stabilointiyksikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotislaus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla kevyitä loppujakeita platinareformerin platinareaktoreista. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Kaasut (maaöljy), esileimahdustornin poisto, raakatisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislauksessa. Koostuu typestä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Kaasut (maaöljy), tervastrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu pelkistetyn raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Kaasut (maaöljy), yhdistäjästrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Seos vetyä ja metaania, saatu yhdistäjäyksikön tuotteiden jakotislauksesta.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratislatun teollisuusbensiinin rikinpoistoyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Kaasut (maaöljy), imeytysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikinpoiston jakotislauksen ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla tuotteita katalyyttisestä leijukrakkaajasta ja kaasuöljyn rikinpoistajasta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Kaasut (maaöljy), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu raakatislaus- ja katalyyttisestä krakkausprosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä, hiilimonoksidista ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn dietanoliamiinipesurin poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu poistamalla rikki kaasuöljystä dietanoliamiinilla. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston sivuvirta; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu erottamalla nestefaasi hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen kaasuseos, saatu reformoijasta ja hydrausreaktorin tyhjennyksistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Kaasut (maaöljy), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen kaasuseos, saatu leimahduttamalla sivuvirrat hydrausreaktion jälkeen. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu sekoituksena teollisuusbensiinin höyrykrakkausprosessin kondensoitumattomista osista sekä myöhempien tuotteiden valmistelusta saaduista jäännöskaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een, joihin saattaa olla sekoittuneena luonnonkaasua.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Kaasut (maaöljy), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jäännösten viskositeetinvähennyksestä uunissa. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C3-4; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita raakaöljynkrakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa propaanista ja propyleenistä, ja kiehuu likimäärin välillä –51 °C:sta –1 °C:een.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin jakotislausabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisesti krakatuista tisleistä ja katalyyttisesti krakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti polymeroitujen teollisuusbensiinin jakotisleiden stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä teollisuusbensiinin polymeroinnin tuotteiden jakotislausstabiloinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoitujen teollisuusbensiinin jakotisleiden stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislausstabiloimalla katalyyttisesti reformoitua teollisuusbensiiniä ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä lämpökrakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutettujen tisleiden katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuöljyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuöljyn katalyyttisen krakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän tisleen ja teollisuusbensiinin jakotislauskolonni, happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla teollisuusbensiiniä ja tislattuja hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), sellaisen vakuumikaasuöljyn strippausyksikkö, josta rikki on poistettu vedyllä, ei sisällä rikkivetyä; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn, josta on poistettu rikki vedyn avulla katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, rikkivety on poistettu amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-propyleeni alkylointisyöte valmistelevaan etaaninpoistoyksikköön; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla propaanin reaktiotuotteita propyleenin kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakattu ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –48 °C:sta 32 °C:een.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaanit, C1-2; Maaöljykaasu

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaanit, C2-3; Maaöljykaasu

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaanit, C3-4; Maaöljykaasu

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaanit, C4-5; Maaöljykaasu

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Polttokaasut; Maaöljykaasu

(Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai matalamolekyylipainoisista hiilivedyistä.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Polttokaasut, raakaöljytisleet; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos kevyitä kaasuja, saatu raakaöljyntislauksesta ja teollisuusbensiinin katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 217 °C:sta –12 °C:een.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Hiilivedyt, C3-4; Maaöljykaasu

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Hiilivedyt, C4-5; Maaöljykaasu

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas; Maaöljykaasu

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Maaöljykaasut, nesteytetyt; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –40 °C:sta 80 °C:een.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –40 °C:sta 80 °C:een.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Kaasut (maaöljy), C3-4, isobutaanirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiililuvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanin ja isobutaanin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa isobutaanista.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Tisleet (maaöljy), C3-6, piperyleenirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiililuvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa piperyleeneistä.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla butaanivirtaa. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-3; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen jakotislausprosessin tuotteiden tislauksesta. Sisältää pääasiassa etaania, etyleeniä, propaania ja propyleeniä.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn hiilivetyvirtaa ja käsitelty rikkivedyn ja muiden happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikön pohjat, C3-5-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu isomeerisoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointituotteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 ja 612-042-00-2 korvataan seuraavilla:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Kromi(VI)trioksidi

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Bentseeni

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftyyliamiini; betanaftyyliamiini

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Bentsidiini; 4,4′-diaminobifenyyli; bifenyl-4,4′-yleenidiamiini; 1,1′-bifenyl-4,4′-diamiini;

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E”

3.

Muutetaan otsakkeen ”Kohta 29 — syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 2” alla oleva luettelo seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat nimikkeet:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Isobutyylinitriitti

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Kadmiumsulfidi

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmium (pyroforinen)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Isopreeni (stabiloitu)

2-Metyyli-1,3-butadieeni

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Kloropreeni (stabiloitu)

2-Klooributa-1,3-dieeni

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-Triklooripropaani

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α,α,α,4-Tetraklooritolueeni

p-Klooribentsotrikloridi

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bis(Dimetyyliamino)bentsofenoni

Michlerin ketoni

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

4-Metyylibentseenisulfonaatti- (S)-oksiraanimetanoli

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-Nitrotolueeni

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metyleenibis(4,1-fenyleeniatso(1-(3-(dimetyyliamino)propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-oksopyridiini-5,3-diyyli)))-1,1′-dipyridiniumdiklorididihydrokloridi

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotolueeni, tekninen tuote - aineiden [2] ja [3] seos

metyylifenyleenidiamiini [1]

4-metyyli-m-fenyleenidiamiini [2]

2-metyyli-m-fenyleenidiamiini [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-Kloori-o-toluidiini [1]

4-Kloori-o-toluidiinihydrokloridi [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-Trimetyylianiliini [1]

2,4,5-Trimetyylianiliinihydrokloridi [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-Tiodianiliini [1] ja sen suolat

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-Oksidianiliini [1] ja sen suolat

p-Aminofenyylieetteri [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-Diaminoanisoli [1]

4-Metoksi-m-fenyleenidiamiini

2,4-Diaminoanisolisulfaatti [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-Tetrametyyli-4,4′- metyleenidianiliini

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 jossa ≥ 0,1 % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Metoksi-m-toluidiini

p-Kresidiini

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni

Oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni

613-199-00-X

421-550-1

 

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio

Pesuöljy

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreosoottiöljy

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreosootti

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H”

b)

Aineet, joiden indeksinumerot ovat 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 ja 649-006-00-0 korvataan seuraavilla:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Hydratsiini

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-Dimetyylihydratsiini

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetyylisulfaatti

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Kaliumdikromaatti

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromaatti

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromaatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromaatti, dihydraatti

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kobolttidikloridi

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Kobolttisulfaatti

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Kadmiumoksidi

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Kadmiumfluoridi

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumkloridi

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Kadmiumsulfaatti

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-Dibromietaani; etyleenidibromidi

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-Diklooribut-2-eeni

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-Epoksipropan-1-oli; glysidoli Oksiraanimetanoli

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-Allyyli-1,3-bentsodioksoli; safroli

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akryylinitriili

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-Dinitrotolueeni; Dinitrotolueeni, tekninen laatu [1] Dinitrotolueeni [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-Dinitrotolueeni

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Atsobentseeni

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trinatrium-[4′-(8-asetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4″-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)bifenyyli-1,3′,3″,1‴-tetraolaatto-O,O′,O″,O‴-]kupari(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-Metoksianiliini; O-Anisidiini

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-Diaminodifenyylimetaani; 4,4′-Metyleenidianiliini

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimetyyliamiini; Dimetyylinitrosamiini

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-Metyyliatsiridiini; Propyleeni-imiini

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, asenafteenivapaa; pesuöljytisle

(Öljy, joka jää jäljelle, kun kivihiilitervasta peräisin olevasta asenafteeniöljystä on poistettu asenafteeni kiteyttämällä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleenista.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle; Pesuöljytisle

(Jäännös pesuöljyn, joka kiehuu likimäärin välillä 270 °C:sta 330 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreosoottiöljy, korkealla kiehuva tisle; Pesuöljy

(Korkeassa lämpötilassa kiehuva tislausfraktio, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen, jota jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi, korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleiden komponentteja. Kiteetön likimäärin 5 °C:ssa.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottiöljyhappo; Pesuöljyuutejäännös

(Monimutkainen seos hiilivetyjä kivihiilitervan tislauksen emäsvapaasta fraktiosta, kiehuu likimäärin välillä 250 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa bifenyylistä ja isomeerisista difenyylinaftaleeneista.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreosoottiöljy, matalalla kiehuva tisle; Pesuöljy

(Matalassa lämpötilassa kiehuva tislausfraktio, joka on saatu hiilettämällä korkeassa lämpötilassa bitumipitoista kivihiiltä, joka jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleen komponentteja. Kiteetön likimäärin 38 °C:ssa.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisleliuotin

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Uutteet (raakaöljy), raskas parafiinitisleliuotin

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Uutteet (raakaöljy), kevyt parafiinitisleliuotin

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisleliuotin

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjiökaasuöljyliuotin

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Hiilivedyt, C26-55, aromaattipitoisuus suuri

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H”

c)

Indeksinumeron 611-063-00-4 kohdalle lisätään numero ”164058-22-4” sarakkeeseen ”CAS-numero”.

d)

Poistetaan aineet, joiden indeksinumerot ovat 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 ja 649-210-00-X.

4.

Muutetaan otsakkeen ”Kohta 30 — Perimän muutoksia aiheuttavat aineet: ryhmä 2” alla oleva luettelo seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat nimikkeet:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Kromi(VI)trioksidi

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Kadmiumsulfaatti

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Bentseeni

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Nitrotolueeni

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-Oksidianiliini [1] ja sen suolat

p-Aminofenyylieetteri [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendatsiimi (ISO)

Metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyyli (ISO)

Metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)- bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattujen hiilivetyjen jakotislauksesta ja käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C4:een, pääasiassa C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1-5-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:sta C6:een, pääasiassa C1:sta C5:een.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C6:een, pääasiassa C2:sta C4:ään.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Kaasut (maaöljy) katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C4:ään.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Kaasut (maaöljy), C3-5 olefiininen parafiininen alkylointisyöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos olefiinisia ja parafiinisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een ja joita käytetään alkyloinnin syötteenä. Ympäröivät lämpötilat normaalisti ylittävät näiden seosten kriittiset lämpötilat.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Kaasut (maaöljy), C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen jakotislausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Kaasut (maaöljy), etaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioita. Sisältää pääasiassa etaania ja etyleeniä.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Kaasu (maaöljy), isobutaanin poistotornin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeenirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu pääasiassa propyleenista, mukana myös etaania ja propaania.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Kaasut (maaöljy), Gibratoliyksikön syöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota käytetään syötteenä Girbatoliyksikköön rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Kaasut (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislauslaite, C4-rikas rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kirkastetun öljyn ja lämpökrakatun tyhjöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä ja lämpökrakattua tyhjöjäännöstä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabilisoinnin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotislauslaite; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla tuotteita seuraavista prosesseista: katalyyttinen krakkaus ja reformointi sekä rikin poisto vedyllä, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiinin, tislausjäännöskaasun ja katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloijajäännöskaasun jakotislausstabiloinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanista ja isobutaanista.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1-2-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislejäännöskaasun, suorajuoksutetun teollisuusbensiinin, katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloijajäännöskaasun jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa metaanista ja etaanista.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjöjäännökset lämpökrakkausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjöjäännösten lämpökrakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C3:sta C4:ään.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Kaasut (maaöljy), laajan tislausalueen suoratislausteollisuusbensiinin heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajan tislausalueen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä määriä vetyä ja rikkivetyä.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin stabilisoinnista. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Jäännökset (maaöljy), alkylointijakotislauskolonni, C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen jäännös useiden jalostusoperaatioiden virtojen tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä C5:een, pääasiassa butaanista, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –11,7 °C:sta 27,8 °C:een.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Hiilivedyt, C1-4; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakkaus- ja absorbointioperaatioista ja raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta –0,5 °C:een.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Hiilivedyt, C1-4, makeutettu; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla hiilivetykaasut makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 164 °C:sta –0,5 °C:een.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Hiilivedyt, C1-3; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 164 °C:sta –42 °C:een.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Hiilivedyt, C1-4, debutanoitu fraktio; Maaöljykaasu

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Kaasut (maaöljy), C1-5, märkä; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai tornikaasuöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Hiilivedyt, C2-4; Maaöljykaasu

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Hiilivedyt, C3; Maaöljykaasu

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuöljyn katalyyttisestä krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotislauspoisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa butaanista, isobutaanista ja butadieenista.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Kaasut (maaöljy), jalostesekoitus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos, saatu useista prosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-4, makeutettu; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla öljytisle makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –51 °C:sta –34 °C:een.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Kaasut (maaöljy), raakaöljyn jakotislauspoisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Kaasut (maaöljy), heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu yhdistettyjen teollisuusbensiinivirtojen jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyt suoratislausbensiinin jakotislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun bensiinin jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistoprosessista ja stripattu teollisuusbensiinituotteesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformoinnin poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja jakotislaamalla koko virta. Koostuu metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla C3–C4-jakotislauskolonnin latausta. Koostuu pääasiassa C3-hiilivedyistä.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla nestettä ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislaukseen. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikkö; Maaöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakatun tisleen ja teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin ja tisleen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakattu tisle, kaasuöljyn ja teollisuusbensiinin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu eristämällä lämpökrakatut tisleet, teollisuusbensiini ja kaasuöljy. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakatun hiilivedyn jakotislausstabilointiyksikkö, maaöljykoksaus; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislausstabiloimalla lämpökrakattuja hiilivetyjä maaöljyn koksausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kevyet höyrykrakatut, butadieenikonsentraatti; Maaöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformointiyksikön stabilointikolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja jakotislaamalla koko virta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Hiilivedyt, C4; Maaöljykaasu

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maaöljykaasu

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Kaasut (maaöljy), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana propaania, ja kiehuu likimäärin välillä –70 °C:sta 0 °C:een.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisle; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat C4, pääasiassa 1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu likimäärin välillä –12 °C:sta 5 °C:een.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamet epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä C4-hiilivedyistä.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetaattiuute, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadieenivapaa; Maaöljykaasu

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin syöte; Jalostuskaasu

(Syötekaasu amiinisysteemiin rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia, hiilidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön rikinpoistoyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Bentseeniyksikön tuottamat poistokaasut. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een, mukaan luettuna bentseeni.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kierrättämällä bentseeniyksikön kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-typpirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoiteöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita C6-C8:n katalyyttisestä reformoinnista ja kierrätetty vedyn säilyttämiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa myös sisältää useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttinen reformointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita C6-C8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een ja vedystä.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-palautusvirta; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla vetykaasuvirrasta, joka koostuu pääasiassa vedystä, jonka mukana on pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, metaania, etaania ja etyleeniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, kuten metaanista, etaanista ja etyleenistä, mukana pieniä määriä vetyä, typpeä ja hiilimonoksidia.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, kaasunkonsentrointiyksikön poistot; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentrointiyksiköstä. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasujen konsentrointi-reabsorberin tislausyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita yhdistetyistä kaasuvirroista kaasujen konsentroinnin reabsorberissa. Koostuu pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, typestä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C3:een.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Kaasut (maaöljy), vetyabsorbointiyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu absorboimalla vetyä vetyrikkaasta virrasta. Koostuu vedystä, hiilimonoksidista, typestä ja metaanista, mukana pieniä määriä C2-hiilivetyjä.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Kaasut (maaöljy), vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, erotettu kaasuna hiilivetykaasuista jäähdyttämällä. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, typpeä, metaania ja C2-hiilivetyjä.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu kierrätetystä vetykäsitellystä sekoiteöljystä. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Kaasut (maaöljy), kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu kierrätetyistä reaktorikaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä, rikkivetyä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoijista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista ja etaanista, mukana pieniä määriä rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Kaasut (maaöljy), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Kaasut (maaöljy), lämpökrakkaustisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislausabsorbointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden uudelleen jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä krakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän suoratislausteollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoratislausteollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyllä. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja tämän jälkeen jakotislaamalla koko virta. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu korkeapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran matalapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu matalapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Kaasut (maaöljy), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, erotettu tislaamalla kaasuvirtaa, joka sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, tai saatu krakkaamalla etaania ja propaania. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C2:een, vedystä, typestä ja hiilimonoksidista.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön vedynpoistoyksikön pentaaninpoistoyksikön ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu käsittelemällä bentseeniyksikön syötettä vedyllä katalyytin läsnäollessa, jonka jälkeen poistetaan pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een. Saattaa sisältää pieniä määriä bentseeniä.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Kaasut (maaöljy), sekundäärisen absorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja katalyyttisessä leijukrakkaajassa. Koostuu vedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Maaöljytuotteet, jalostuskaasut; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen matalapaineinen erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu vetykrakkausprosessireaktorin sivuvirran neste-höyryerotuksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Kaasut (maaöljy), jalostus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu useista maaöljyn jalostusoperaatioista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu nafteenien kemiallisesta reformoinnista aromaateiksi. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu vetykäsitellyn kerosiinin pentaaninpoistostabiloinnista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, rikkivetyä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu yksikön, joka käsittelee hapanta kerosiinia vedyllä katalyytin läsnäollessa, leimahdusrummusta. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Kaasut (maaöljy), tisleen yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, stripattu yhdistäjärikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu rikkivedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotislauksen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön kaasujen pesu, sekundäärisen absorbointiyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu pesemällä katalyyttisen leijukrakkaajan ylimenokaasuja. Koostuu vedystä, typestä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen vedynpoistoyksikön rikinpoistostrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, stripattu nestemäisestä tuotteesta, joka saadaan raskaan tisleen vedyllä tehtävästä rikinpoistosta. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikkö, stabilointiyksikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotislaus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla kevyitä loppujakeita platinareformerin platinareaktoreista. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Kaasut (maaöljy), esileimahdustornin poisto, raakatisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislauksessa. Koostuu typestä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Kaasut (maaöljy), tervastrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu pelkistetyn raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Kaasut (maaöljy), yhdistäjästrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu

(Seos vetyä ja metaania, saatu yhdistäjäyksikön tuotteiden jakotislauksesta.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratislatun teollisuusbensiinin rikinpoistoyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiinin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Kaasut (maaöljy), imeytysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikinpoiston jakotislauksen ylimeno; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla tuotteita katalyyttisestä leijukrakkaajasta ja kaasuöljyn rikinpoistajasta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Kaasut (maaöljy), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu raakatislaus- ja katalyyttisestä krakkausprosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä, hiilimonoksidista ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn dietanoliamiinipesurin poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu poistamalla rikki kaasuöljystä dietanoliamiinilla. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston sivuvirta; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu erottamalla nestefaasi hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu

(Monimutkainen kaasuseos, saatu reformoijasta ja hydrausreaktorin tyhjennyksistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Kaasut (maaöljy), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen kaasuseos, saatu leimahduttamalla sivuvirrat hydrausreaktion jälkeen. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu sekoituksena teollisuusbensiinin höyrykrakkausprosessin kondensoitumattomista osista sekä myöhempien tuotteiden valmistelusta saaduista jäännöskaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een, joihin saattaa olla sekoittuneena luonnonkaasua.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Kaasut (maaöljy), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu jäännösten viskositeetinvähennyksestä uunissa. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C3-4; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita raakaöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa propaanista ja propyleenistä, ja kiehuu likimäärin välillä –51 °C:sta –1 °C:een.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin jakotislausabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisesti krakatuista tisleistä ja katalyyttisesti krakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti polymeroitujen teollisuusbensiinin jakotisleiden stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä teollisuusbensiinin polymeroinnin tuotteiden jakotislausstabiloinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoitujen teollisuusbensiinin jakotisleiden stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislausstabiloimalla katalyyttisesti reformoitua teollisuusbensiiniä ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä lämpökrakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutettujen tisleiden katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuöljyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuöljyn katalyyttisen krakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän tisleen ja teollisuusbensiinin jakotislauskolonni, happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla teollisuusbensiiniä ja tislattuja hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasun öljystrippausyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn, josta on poistettu rikki vedyn avulla katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, rikkivety on poistettu amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiinin jakotislausstabiloinnista ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-propyleeni alkylointisyöte valmistelevaan etaaninpoistoyksikköön; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla propaanin reaktiotuotteita propyleenin kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakattu ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –48 °C:sta 32 °C:een.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaanit, C1-2; Maaöljykaasu

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaanit, C2-3; Maaöljykaasu

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaanit, C3-4; Maaöljykaasu

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaanit, C4-5; Maaöljykaasu

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Polttokaasut; Maaöljykaasu

(Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai matalamolekyylipainoisista hiilivedyistä.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Polttokaasut, raakaöljytisleet; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos kevyitä kaasuja, saatu raakaöljyntislauksesta ja teollisuusbensiinin katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä – 217 °C:sta –12 °C:een.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Hiilivedyt, C3-4; Maaöljykaasu

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Hiilivedyt, C4-5; Maaöljykaasu

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas; Maaöljykaasu

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Maaöljykaasut, nesteytetyt; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –40 °C:sta 80 °C:een.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä –40 °C:sta 80 °C:een.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Kaasut (maaöljy), C3-4, isobutaanirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiililuvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanin ja isobutaanin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa isobutaanista.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Tisleet (maaöljy), C3-6, piperyleenirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiililuvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa piperyleeneistä.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla butaanivirtaa. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Kaasut (maaöljy), C2-3; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen jakotislausprosessin tuotteiden tislauksesta. Sisältää pääasiassa etaania, etyleeniä, propaania ja propyleeniä.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn hiilivetyvirtaa ja käsitelty rikkivedyn ja muiden happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikön pohjat, C3-5-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu isomeerisoidun teollisuusbensiinin jakotislausstabilointituotteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 ja 048-008-00-3 korvataan seuraavilla:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Kaliumdikromaatti

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromaatti

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromaatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromaatti, dihydraatti

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kadmiumfluoridi

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumkloridi

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”

5.

Korvataan otsakkeen ”Kohta 31 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 1” alla olevat nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 082-001-00-6 ja 082-002-00-1, seuraavilla:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

082-001-00-6

A, E

Lyijyalkyylit

082-002-00-1

A, E”

6.

Muutetaan otsakkeen ”Kohta 31 – lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 2” alla oleva luettelo seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat nimikkeet:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Linuroni (ISO)

3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Kaliumdikromaatti

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromaatti

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromaatti, anhydraatti

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromaatti, dihydraatti

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Natriumkromaatti

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Kadmiumsulfaatti

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-Bromipropaani

Propyylibromidi

n-Propyylibromidi

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-Triklooripropaani

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenyylieetterin oktabromijohdannainen

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-Dimetoksietaani

Etyleeniglykolidimetyylieetteri

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani

TEGDME

Trietyleeniglykolin dimetyylieetteri

Triglyymi

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahydrotiopyraani-3-karboksialdehydi

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haarautunut ja suoraketjuinen [1]

n-Pentyyli-isopentyyliftalaatti [2]

Di-n-pentyyliftalaatti [3]

Di-isopentyyliftalaatti [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Bentsyylibutyyliftalaatti

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-Bentseenidikarboksyylihapon

C7-11-haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti;

trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksido-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokappi (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyyli) karbamoyyli-1-naftyyliatso]-7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyyli)-karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni

611-131-00-3

420-580-2

 

Atsafenidiini

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendatsiimi (ISO)

Metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyyli (ISO)

Metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)- bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyylibutyyli)-1,3-oksatsolidiini

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni;

Oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni

613-199-00-x

421-550-1

—”

 

b)

Nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 048-006-00-2, 048-008-00-3 ja 603-063-00-8 korvataan seuraavilla:

Aineen nimi

Indeksinumero

EY-numero

CAS-numero

Huomautuksia

”Kadmiumfluoridi

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumkloridi

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-Epoksipropan-1-oli; glysidoli

Oksiraanimetanoli

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E”


4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/82


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/1/EY,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2006,

ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä 19 päivänä joulukuuta 1984 annettua neuvoston direktiiviä 84/647/ETY (3) on muutettu huomattavilta osilta (4). Selkeyden ja järkeistämisen takia mainittu direktiivi olisi kodifioitava.

(2)

Käyttämällä vuokrattuja ajoneuvoja voidaan tietyissä tilanteissa eri tekijöihin panostaa siten, että käytetään tuotantotekijöitä kansantaloudellisesti mielekkäällä tavalla.

(3)

Liiketaloudellisesti tämä mahdollisuus tuo kuljetusten järjestämiseen joustavuutta, joka lisää siten asianomaisten yritysten tuottavuutta.

(4)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

”ajoneuvolla” sellaista moottoriajoneuvoa, perävaunua, puoliperävaunua ja ajoneuvoyhdistelmää, joka on tarkoitettu yksinomaan tavaran kuljetukseen;

b)

”vuokratulla ajoneuvolla” ajoneuvoa, joka on ajoneuvon käyttöön luovuttaneen yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella korvausta vastaan tietyksi ajaksi annettu toisen lukuun tai omaan lukuunsa maanteiden tavaraliikennettä harjoittavan yrityksen käyttöön.

2 artikla

1.   Jokaisen jäsenvaltion on sallittava, että vuokrattuja ajoneuvoja käyttävät jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä sen alueella yritykset, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon, jos

a)

ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön viimeksi mainitun jäsenvaltion lakien mukaisesti;

b)

sopimus koskee ainoastaan ajoneuvon vuokraamista ilman kuljettajaa eikä siihen liity saman yrityksen kanssa tehtyä sopimusta, joka koskee kuljettajan tai muun henkilökunnan palkkaamista;

c)

vuokrattu ajoneuvo on vuokrasopimuksen voimassaoloaikana ainoastaan ajoneuvoa käyttävän yrityksen käytössä;

d)

vuokrattua ajoneuvoa kuljettaa sitä käyttävän yrityksen henkilökunta.

2.   Edellä 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen ehtojen noudattaminen on todistettava seuraavilla asiakirjoilla, jotka on pidettävä mukana ajoneuvossa

a)

vuokrasopimus tai sen oikeaksi todistettu ote, josta ilmenevät ennen kaikkea vuokralle antajan ja vuokralle ottajan nimi, sopimuksen päiväys ja voimassaoloaika ja ajoneuvon tunnistetiedot;

b)

jos kuljettaja ei ole ajoneuvon vuokralle ottaja, kuljettajan työsopimus tai sen oikeaksi todistettu ote, josta ilmenevät erityisesti työnantajan ja työntekijän nimi, työsopimuksen päiväys ja kesto tai viimeisin palkkaliuska.

Tarvittaessa a ja b alakohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata vastaavalla jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamalla asiakirjalla.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden yritykset voivat maanteiden tavaraliikenteessä käyttää vuokrattuja ajoneuvoja, jotka on rekisteröity tai otettu liikenteeseen yritysten maiden lainsäädännön mukaisesti, samoin ehdoin kuin omistamiaan ajoneuvoja, jos 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2.   Jäsenvaltiot voivat jättää 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle omaan lukuun tapahtuvat kuljetukset, joihin käytettyjen ajoneuvojen suurin sallittu kokonaispaino on enemmän kuin 6 tonnia.

4 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisen jäsenvaltion säännöksiin tai määräyksiin, jossa vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä koskevat rajoitukset ovat lievemmät kuin 2 ja 3 artiklassa säädetään.

5 artikla

Rajoittamatta 2 ja 3 artiklan soveltamista tämä direktiivi ei vaikuta niiden sääntöjen soveltamiseen, jotka koskevat

a)

toisen lukuun tai omaan lukuun tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoiden järjestämistä ja etenkin markkinoille pääsyä sekä erityisesti tavaraliikenteen kuljetuskyvyn mukaan asetettuja kiintiörajoituksia;

b)

maanteiden tavaraliikenteen hintoja ja kuljetusehtoja;

c)

vuokrahintojen määräytymistä;

d)

ajoneuvojen maahantuontia;

e)

ehtoja pääsystä toimintaan tai ammattiin, jossa vuokrataan maantieajoneuvoja.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 84/647/ETY, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 18 päivänä tammikuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. WINKLER


(1)  EUVL C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. helmikuuta 2004 (EUVL C 97 E, 22.4.2004, s. 66), ja neuvoston päätös, tehty 8. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 335, 22.12.1984, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/398/ETY (EYVL L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.


LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutos

(6 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 84/647/ETY

(EYVL L 335, 22.12.1984, s. 72)

Neuvoston direktiivi 90/398/ETY

(EYVL L 202, 31.7.1990, s. 46)

B osa

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Direktiivi 84/647/ETY

30. kesäkuuta 1986

Direktiivi 90/398/ETY

31. joulukuuta 1990


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 84/647/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan johdantolause

1 artiklan johdantolause

1 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan a alakohta

1 artiklan toinen luetelmakohta

1 artiklan b alakohta

2 artiklan johdantolause

2 artiklan 1 kohdan johdantolause

2 artiklan 1–4 alakohta

2 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

2 artiklan 5 alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

2 artiklan 5 alakohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta

2 artiklan 5 alakohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artikla

5 artiklan johdantolause

5 artiklan johdantolause

5 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

5 artiklan a alakohta

5 artiklan toinen luetelmakohta

5 artiklan b alakohta

5 artiklan kolmas luetelmakohta

5 artiklan c alakohta

5 artiklan neljäs luetelmakohta

5 artiklan d alakohta

5 artiklan viides luetelmakohta

5 artiklan e alakohta

6 artikla

7 artikla

8 artikla

6 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

Liite I

Liite II


Oikaisuja

4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/86


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2110/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 344, 27. joulukuuta 2005 )

Sivulla 1, ensimmäisessä viitteessä:

korvataan:

”ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 ja 181a artiklan,”

seuraavasti:

”ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan,”


4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 33/87


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 255, 30. syyskuuta 2005 )

Sivulla 15, 16 artiklan ensimmäisessä kohdassa:

korvataan:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.”

seuraavasti:

”Jäsenvaltioide