ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 29

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
2. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 177/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 178/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta liitteen I vahvistamiseksi niiden elintarvikkeiden ja rehujen luetteloimiseksi, joihin torjunta-ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 179/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, tuontitodistusmenettelyn perustamisesta kolmansista maista tuotavia omenoita varten

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 180/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2005/2006 ja asetuksesta (EY) N:o 1159/2003 poikkeamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 181/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta ( 1 )

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 182/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

35

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2006, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 177/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1 päivänä helmikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 178/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta liitteen I vahvistamiseksi niiden elintarvikkeiden ja rehujen luetteloimiseksi, joihin torjunta-ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti komission on laadittava kyseisen asetuksen liitteet I, II, III ja IV, sillä niiden laatiminen on ehto kyseisen asetuksen II, III ja V luvun soveltamiselle.

(2)

On tarpeen sisällyttää asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen I kaikki tuotteet, joille on olemassa yhteisön tai kansalliset jäämien enimmäismäärät, sekä tuotteet, joihin on aiheellista soveltaa yhdenmukaistettuja jäämien enimmäismääriä.

(3)

Asetus (EY) N:o 396/2005 olisi siksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(5)

Kalojen ja yksinomaan rehuksi tarkoitettujen viljelysten osalta ei vielä ole vaadittu yksittäisiä jäämien enimmäismääriä, eikä jäämien enimmäismäärien asettamisen perustaksi ole saatavissa tietoja. On aiheellista antaa tarvittava aika tällaisten tietojen tuottamiseksi tai keräämiseksi. Kolmen vuoden ajanjakson on katsottu riittävän tietojen tuottamiseksi tai keräämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeksi I.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.


LIITE

”LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eläin- ja kasviperäiset tuotteet

Koodinumero (1)

Ryhmät, joihin sovelletaan jäämien enimmäismääriä

Esimerkkejä yksittäisistä tuotteista ryhmissä, joihin sovelletaan jäämien enimmäismääriä

Tieteellinen nimi (2)

Esimerkkejä määritelmään kuuluvista sukua olevista lajikkeista tai muista tuotteista, joihin sovelletaan samaa jäämien enimmäismäärää

Tuotteiden osat, joihin sovelletaan jäämien enimmäismääriä

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

 

 

Koko tuote

0110010

 

Greipit

Citrus paradisi

Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo, ugli ja muut hybridit

 

0110020

 

Appelsiinit

Citrus sinensis

Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit

 

0110030

 

Sitruunat

Citrus limon

Sukaattisitruuna, sitruuna

 

0110040

 

Limetit

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariinit

Citrus reticulata

Klementiini, tangeriini ja muut hybridit

 

0110990

 

Muut (3)

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

 

 

 

Koko tuote kuoren poistamisen jälkeen (paitsi kastanjat)

0120010

 

Mantelit

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Parapähkinät

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Cashewpähkinät

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanjat

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kookospähkinät

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Hasselpähkinät

Corylus avellana

Corylus maxima

 

0120070

 

Australianpähkinät

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekaanipähkinät

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjansiemenet

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaasipähkinät

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Saksanpähkinät

Juglans regia

 

 

0120990

 

Muut (3)

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0130010

 

Omenat

Malus domesticus

Metsäomena

 

0130020

 

Päärynät

Pyrus communis

Päärynäomena

 

0130030

 

Kvittenit

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mispelit (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japaninmispeli (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Muut (3)

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen

0140010

 

Aprikoosit

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Kirsikat

Prunus cerasus, Prunus avium

Imeläkirsikat, hapankirsikat

 

0140030

 

Persikat

Prunus persica

Nektariinit ja vastaavat hybridit

 

0140040

 

Luumut

Prunus domestica

Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu

 

0140990

 

Muut (3)

 

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

Koko tuote lakin/latvuksen ja varsien poistamisen jälkeen paitsi herukoiden tapauksessa: varrelliset marjat

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

 

 

0151010

 

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

 

 

0153010

 

Karhunvatukat

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Sinivatukat

Rubus ceasius

Loganinmarja, boysenmarja ja lakka

 

0153030

 

Vadelmat

Rubus idaeus

Japaninvadelma

 

0153990

 

Muut (3)

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

0154010

 

Pensasmustikat

Vaccinium corymbosum

Mustikat; puolukat

 

0154020

 

Karpalot

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Karviaismarjat

Ribes uva-crispa

Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa

 

0154050

 

Ruusunmarjat

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mulperinmarjat (4)

Morus spp.

Mansikkapuun hedelmä

 

0154070

 

Acerolakirsikka (4) (Välimeren mispeli)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Mustaselja

Sambucus nigra

Musta marja-aronia, pihlaja, acerola, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat

 

0154990

 

Muut (3)

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

Koko tuote varren tai latvuksen (ananas) poistamisen jälkeen

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

0161010

 

Taatelit

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Viikunat

Ficus carica

 

 

0161030

 

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvatit (4)

Fortunella species

Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti

 

0161050

 

Karambolat (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kakit (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolaani (4) (jaavanluumu)

Syzygium cumini

Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka (grumichama), surinaminkirsikka

 

0161990

 

Muut (3)

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

 

0162010

 

Kiivihedelmät

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litsi

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan

 

0162030

 

Passionhedelmät

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Kaktusviikuna (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Tähtiomena (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikanpersimoni (4) (kaki)

Diospyros virginiana

Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote

 

0162990

 

Muut (3)

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

0163010

 

Avokadot

Persea americana

 

 

0163020

 

Banaanit

Musa × paradisica

Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani

 

0163030

 

Mangot

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaijat

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granaattiomenat

Punica granatum

 

 

0163060

 

Annonat, kirimoija (4)

Annona cherimola

Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät

 

0163070

 

Guavat (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananakset

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Leipäpuu (4)

Artocarpus altilis

Jakkipuun hedelmä

 

0163100

 

Duriot (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Annonat (4), guanabana

Annona muricata

 

 

0163990

 

Muut (3)

 

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

 

Koko tuote naattien (jos on) ja mullan poistamisen jälkeen (huuhtomalla tai harjaamalla)

0211000

a)

Perunat

 

Mukula Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

0212010

 

Kassavat

Manihot esculenta

Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia

 

0212020

 

Bataatit

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamssit

Dioscorea sp.

Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu

 

0212040

 

Nuolijuuri (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Muut (3)

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

 

0213010

 

Punajuuret

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Porkkanat

Daucus carota

 

 

0213030

 

Mukulasellerit

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Piparjuuri

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Maa-artisokat

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Palsternakat

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Juuripersiljat

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Retiisit ja retikat

Raphanus sativus var. sativus

Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet

 

0213090

 

Kaurajuuret

Tragopogon porrifolius

Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake)

 

0213100

 

Lantut

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Nauriit

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Muut (3)

 

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

 

 

Koko tuote helposti irrotettavan kuoren ja mullan (kuivana) tai juurten ja mullan (tuoreena) poistamisen jälkeen

0220010

 

Valkosipulit

Allium sativum

 

 

0220020

 

Kepasipulit

Allium cepa

Hillosipuli/hopeasipuli

 

0220030

 

Salottisipulit

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Varhaissipulit

Allium cepa

Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet

 

0220990

 

Muut (3)

 

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

Koko tuote varren poistamisen jälkeen (akanattoman sokerimaissin tapauksessa)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

0231010

 

Tomaatit

Lycopersicum esculentum

Kirsikkatomaatit

 

0231020

 

Paprikat

Capsicum annuum, var. grossum ja var. longum

Maustepaprikat

 

0231030

 

Munakoisot

Solanum melongena

Pepino (eli päärynämeloni)

 

0231040

 

Okra, ’syötävä hibiskus’

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Muut (3)

 

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

0232010

 

Kurkut

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Pikkukurkut

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Kesäkurpitsat

Cucurbita pepo var. melopepo

Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa)

 

0232990

 

Muut (3)

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

0233010

 

Melonit

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Kurpitsat

Cucurbita maxima

Jättikurpitsa

 

0233030

 

Vesimelonit

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Muut (3)

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

 

Zea mays var. saccharata

 

Jyvät ja tähkä ilman akanoita

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

 

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

Ainoastaan pää

0241010

 

Parsakaali

Brassica oleracea var. italica

Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali

 

0241020

 

Kukkakaali

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Muut (3)

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

Koko kasvi juurien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0242010

 

Ruusukaali eli brysselinkaali

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Ainoastaan kaalinnuput

0242020

 

Keräkaali

Brassica oleracea convar. capitata

Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali

 

0242990

 

Muut (3)

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

Koko kasvi juurien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0243010

 

Kiinankaali eli salaattikiinankaali

Brassica pekinensis

Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, kiinankaali (eli pe-tsai), Brassica oleracea palmifolia

 

0243020

 

Lehtikaalit

Brassica oleracea convar. Acephalea

Lehtikaali, (rehukaali)

 

0243990

 

Muut (3)

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Koko tuote juurien, naattien ja mullan (jos on) poistamisen jälkeen

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

 

Koko tuote juurien, pilaantuneiden ulompien lehtien ja mullan (jos on) poistamisen jälkeen

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

 

0251010

 

Vuonankaali

Valerianella locusta

Valerianella eriocarpa Desv.

 

0251020

 

Lehtisalaatti

Lactuca sativa

Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti

 

0251030

 

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi)

Cichorium endiva

Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri

 

0251040

 

Vihanneskrassi (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Krassikanankaali (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sinappikaali, (rocket, rucola) (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Isohietasinappi

 

0251070

 

Mustasinappi (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp:n lehdet ja idut (4)

Brassica spp.

Mizuna eli japaninkaali

 

0251990

 

Muut (3)

 

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

 

 

 

0252010

 

Pinaatti

Spinacia oleracea

Uudenseelanninpinaatti, lehtijuurikkaan tai nauriin naatit

 

0252020

 

Portulakat (4)

Portulaca oleracea

Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti

 

0252030

 

Mangoldi eli lehtijuurikas

Beta vulgaris

Punajuuren lehdet

 

0252990

 

Muut (3)

 

 

 

0253000

c)

Viinilehdet (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Vesikrassi

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Yrtit

 

 

 

 

0256010

 

Kirveli

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Ruohosipuli

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Yrttiselleri

Apium graveolens var. seccalinum

Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit

 

0256040

 

Persilja

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvia (4)

Salvia officinalis

Talvikynteli, kesäkynteli

 

0256060

 

Rosmariini (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timjami (4)

Thymus spp.

Meirami, oregano

 

0256080

 

Basilika (4)

Ocimum basilicum

Sitruunamelissa, minttu, piparminttu

 

0256090

 

Laakerinlehti (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Rakuuna (4)

Artemisia dracunculus

Iisoppi

 

0256990

 

Muut (3)

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

 

Koko tuote

0260010

 

Tarhapavut (silpimättömät)

Phaseolus vulgaris

Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu

 

0260020

 

Tarhapavut (silpimättömät)

Phaseolus vulgaris

Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu

 

0260030

 

Herneet (silpimättömät)

Pisum sativum

Sokeriherne

 

0260040

 

Herneet (silvityt)

Pisum sativum

Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne

 

0260050

 

Linssit (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Muut (3)

 

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

 

 

Koko tuote pilaantuneiden osien, mullan ja juurien poistamisen jälkeen

0270010

 

Parsa

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardoni eli ruotiartisokka

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Lehtiselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenkoli

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Latva-artisokka

Cynara scolymus

 

Koko kukinto, myös kukkapohjus

0270060

 

Purjo

Allium porrum

 

 

0270070

 

Raparperi

Rheum × hybridum

 

Varret juurien ja lehtien poistamisen jälkeen

0270080

 

Bambunversot (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmunsydämet (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Muut (3)

 

 

 

0280000

viii)

Sienet  (4)

 

 

 

Koko tuote mullan tai kasvualustan poistamisen jälkeen

0280010

 

Viljellyt

 

Herkkusieni, osterivinokas, siitake

 

0280020

 

Luonnonvaraiset

 

Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti

 

0280990

 

Muut (3)

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät  (4)

 

 

 

Koko tuote pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

 

 

Koko tuote

0300010

 

Pavut

Phaseolus vulgaris

Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut

 

0300020

 

Linssit

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Herneet

Pisum sativum

Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä

 

0300040

 

Lupiinit (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Muut (3)

 

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

 

Koko tuote kuoren, kiven ja akanoiden poistamisen jälkeen, jos mahdollista

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

 

 

0401010

 

Pellavansiemenet

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Maapähkinät

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Unikonsiemenet

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Seesaminsiemenet

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Auringonkukansiemenet

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsinsiemenet

Brassica napus

Rypsinsiemenet, rypsi

 

0401070

 

Soijapavut

Glycine max

 

 

0401080

 

Sinapinsiemenet

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Puuvillansiemenet

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Kurpitsansiemenet (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Saflori (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Kurkkuyrtti (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Ruistankio (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Hamppu (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Risiini

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Muut (3)

 

 

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

 

 

 

0402010

 

Öljyoliivit (4)

Olea europaea

 

Koko hedelmä varren (jos on) ja mullan (jos on) poistamisen jälkeen

0402020

 

Öljypalmun siemenet (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Öljypalmun hedelmät (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Muut (3)

 

 

 

0500000

5.

VILJAT

 

 

 

Koko tuote

0500010

 

Ohra

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Tattari

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Maissi

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirssi (4)

Panicum spp.

Italianpantaheinä, tefheinä

 

0500050

 

Kaura

Avena fatua

 

 

0500060

 

Riisi

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Ruis

Secale cereale

 

 

0500080

 

Durra (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Vehnä

Triticum aestivum

Speltti, ruisvehnä

 

0500990

 

Muut (3)

 

 

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

Camellia sinensis

 

Koko tuote

0620000

ii)

Kahvipavut  (4)

 

 

 

Ainoastaan pavut

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat  (4) (kuivatut)

 

 

 

 

0631000

a)

Kukat

 

 

 

Kokonaiset kukat varsien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0631010

 

Kamomillan kukat

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Hibiskuksen kukat

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Ruusun terälehdet

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jasmiinin kukat

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Lehmus

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Muut (3)

 

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

 

Koko tuote juurien ja pilaantuneiden lehtien poistamisen jälkeen

0632010

 

Mansikan lehdet

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Punapensaan (rooibos) lehdet

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Muut (3)

 

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

 

Koko tuote naattien ja mullan poistamisen jälkeen (huuhtomalla tai harjaamalla)

0633010

 

Rohtovirmajuuren juuri

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ginsengjuuri

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Muut (3)

 

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

 

 

0640000

iv)

Kaakao  (4) (fermentoidut pavut)

 

Theobroma cacao

 

Pavut kuorien poistamisen jälkeen

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Koko tuote varren tai kukinnon poistamisen jälkeen

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

 

Humulus lupulus

 

Koko tuote

0800000

8.

MAUSTEET (4)

 

 

 

Koko tuote

0810000

i)

Siemenet

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Ryytineito eli mustakumina

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Sellerin siemenet

Apium graveolens

Liperin siemenet

 

0810040

 

Korianterin siemenet

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kuminansiemenet

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Tillin siemenet

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Fenkolin siemenet

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Sarviapila

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muskottipähkinä

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Muut (3)

 

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 

 

 

 

0820010

 

Maustepippuri

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Anispippuri (japaninpippuri)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kumina

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardemumma

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Katajanmarjat

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pippuri (musta- ja valkopippuri)

Piper nigrum

Pitkäpippuri, roseepippuri

 

0820070

 

Vaniljatangot

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindi

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Muut (3)

 

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 

 

 

 

0830010

 

Kaneli

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Muut (3)

 

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

 

 

0840010

 

Lakritsi

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Inkivääri

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Piparjuuri

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Muut (3)

 

 

 

0850000

v)

Nuput/silmut

 

 

 

 

0850010

 

Mausteneilikat

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaprikset

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Muut (3)

 

 

 

0860000

vi)

Luotit

 

 

 

 

0860010

 

Maustesahrami

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Muut (3)

 

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

 

 

 

 

0870010

 

Muskottikukka

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Muut (3)

 

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT (4)

 

 

 

 

0900010

 

Sokerijuurikas

Beta vulgaris

 

Koko tuote naattien ja mullan poistamisen jälkeen (huuhtomalla tai harjaamalla)

0900020

 

Sokeriruoko

Saccharum officinarum

 

Koko tuote pilaantuneiden osien, mullan ja juurien poistamisen jälkeen

0900030

 

Salaattisikuri (4)

Cichorium intybus

 

Koko tuote naattien ja mullan poistamisen jälkeen (huuhtomalla tai harjaamalla)

0900990

 

Muut (3)

 

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat – tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi; muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

 

 

Koko tuote tai ainoastaan rasva (5)

1011000

a)

Siat

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Liha

 

 

 

1011020

 

Silava vailla lihaskudosta

 

 

 

1011030

 

Maksa

 

 

 

1011040

 

Munuaiset

 

 

 

1011050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1011990

 

Muut (3)

 

 

 

1012000

b)

Naudat

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Liha

 

 

 

1012020

 

Rasva

 

 

 

1012030

 

Maksa

 

 

 

1012040

 

Munuaiset

 

 

 

1012050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1012990

 

Muut (3)

 

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Liha

 

 

 

1013020

 

Rasva

 

 

 

1013030

 

Maksa

 

 

 

1013040

 

Munuaiset

 

 

 

1013050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1013990

 

Muut (3)

 

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Liha

 

 

 

1014020

 

Rasva

 

 

 

1014030

 

Maksa

 

 

 

1014040

 

Munuaiset

 

 

 

1014050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1014990

 

Muut (3)

 

 

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Liha

 

 

 

1015020

 

Rasva

 

 

 

1015030

 

Maksa

 

 

 

1015040

 

Munuaiset

 

 

 

1015050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1015990

 

Muut (3)

 

 

 

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat, strutsit, kyyhkyset

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Liha

 

 

 

1016020

 

Rasva

 

 

 

1016030

 

Maksa

 

 

 

1016040

 

Munuaiset

 

 

 

1016050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1016990

 

Muut (3)

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

Jänikset, kengurut

 

1017010

 

Liha

 

 

 

1017020

 

Rasva

 

 

 

1017030

 

Maksa

 

 

 

1017040

 

Munuaiset

 

 

 

1017050

 

Muut syötävät osat

 

 

 

1017990

 

Muut (3)

 

 

 

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

 

 

 

Koko tuote tai ainoastaan rasva (6)

1020010

 

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

 

Lampaat

 

 

 

1020030

 

Vuohet

 

 

 

1020040

 

Hevoset

 

 

 

1020990

 

Muut (3)

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt; kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

 

Koko tuote tai ainoastaan rasva (7)

1030010

 

Kanat

 

 

 

1030020

 

Ankat

 

 

 

1030030

 

Hanhet

 

 

 

1030040

 

Viiriäiset

 

 

 

1030990

 

Muut (3)

 

 

 

1040000

iv)

Hunaja

 

Apis melifera, Melipona spec.

Kuningatarhyytelö, siitepöly

 

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Sammanreidet, krokotiilit

 

1060000

vi)

Etanat

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 

 

 

 

1100000

11.

KALAT, KALATUOTTEET, ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKETUOTTEET (8)

 

 

 

 

1200000

12.

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT VILJELYKSET (8)

 

 

 

 


(1)  Koodinumero annetaan tässä liitteessä, ja sen tarkoituksena on toimia asetuksen (EY) N:o 396/2005 tämän ja muiden asiaan liittyvien liitteiden luokitteluna.

(2)  Mahdollisuuksien mukaan mainitaan tarvittaessa sarakkeessa ’Esimerkkejä yksittäisistä tuotteista ryhmissä, joihin sovelletaan jäämien enimmäismääriä’ lueteltujen kohtien tieteellinen nimi. Kansainvälistä nimikkeistöä noudatetaan mahdollisimman pitkälle.

(3)  Sana ’muut’ kattaa kaikki muut tuotteet, joita ei ole erikseen mainittu loppujen koodien alla kohdassa ’Ryhmät, joihin sovelletaan jäämien enimmäismääriä’.

(4)  Liitteessä II ja III olevia jäämien enimmäismääriä sovelletaan ainoastaan, kun tuotetta käytetään ihmisravinnoksi. Tuotteen osiin, joita käytetään yksinomaan eläinrehun ainesosina, sovelletaan erillisiä jäämien enimmäismääriä.

(5)  Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat vesiliukoisia (eli log Pow on pienempi kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa lihaa (rasva mukaan luettuna), lihavalmisteita, muita eläimenosia ja eläinrasvoja kohti. Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat rasvaliukoisia (eli log Pow on suurempi tai yhtä suuri kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa lihan, lihavalmisteiden, muiden eläimenosien ja eläinrasvojen sisältämää rasvaa kohti. Jos elintarvikkeet sisältävät enintään 10 painoprosenttia rasvaa, jäämä suhteutetaan luut sisältävän elintarvikkeen kokonaismassaan. Tällöin enimmäismäärä on kymmenesosa rasvasisältöön suhteutetusta arvosta, mutta vähintään 0,01 mg/kg. Tämä sääntö ei koske lehmänmaitoa eikä lehmän täysmaitoa. Se ei myöskään koske muita tuotteita silloin, kun jäämien enimmäismääräksi on vahvistettu määritysraja.

(6)  Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat vesiliukoisia (eli log Pow on pienempi kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa maitoa ja maitotuotteita kohti. Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat rasvaliukoisia (eli log Pow on suurempi tai yhtä suuri kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa lehmänmaitoa ja täysrasvaista lehmänmaitoa kohti. Määritettäessä lehmän raakamaidossa ja täysrasvaisessa lehmänmaidossa olevia jäämiä perustana olisi pidettävä 4 painoprosentin rasvapitoisuutta. Muusta eläimestä peräisin olevan raakamaidon ja täysrasvaisen maidon osalta jäämät ilmaistaan rasvan perusteella. Niiden muiden lueteltujen elintarvikkeiden osalta, joiden rasvapitoisuus on alle 2 painoprosenttia, enimmäismääränä pidetään puolta raakamaidolle ja täysrasvaiselle maidolle asetetusta, ja niiden elintarvikkeiden osalta, joiden rasvapitoisuus on vähintään 2 painoprosenttia, enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa rasvaa kohti. Tällöin enimmäismäärä on 25 kertaa raakamaidolle ja täysrasvaiselle maidolle asetettu määrä. Viimeksi mainittua ei sovelleta, kun jäämien enimmäismääräksi on vahvistettu määritysraja.

(7)  Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat vesiliukoisia (eli log Pow on pienempi kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan milligrammoina kilogrammaa tuoreita kuorettomia munia, linnunmunia ja munankeltuaisia kohti. Jos torjunta-aine ja/tai metaboliitit (jotka sisältyvät jäämien määritelmään) ovat rasvaliukoisia (eli log Pow on suurempi tai yhtä suuri kuin 3), jäämien enimmäismäärä ilmaistaan samoin milligrammoina kilogrammaa tuoreita kuorettomia munia, linnunmunia ja munankeltuaisia kohti. Niiden munien ja munatuotteiden, joiden rasvapitoisuus on suurempi kuin 10 %, enimmäismäärä ilmaistaan kuitenkin milligrammoina kilogrammaa rasvaa kohti. Tällöin enimmäismäärä on 10 kertaa suurempi kuin tuoreille munille asetettu enimmäismäärä. Viimeksi mainittua ei sovelleta, kun jäämien enimmäismääräksi on vahvistettu määritysraja.

(8)  Jäämien enimmäismääriä ei sovelleta ennen yksittäisten tuotteiden nimeämistä ja luetteloimista.”


2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 179/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

tuontitodistusmenettelyn perustamisesta kolmansista maista tuotavia omenoita varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön omenantuottajat ovat viime aikoina joutuneet vaikeaan tilanteeseen, joka johtuu muun muassa tietyistä eteläisen pallonpuoliskon kolmansista maista peräisin olevien omenoiden tuonnin merkittävästä kasvusta.

(2)

Sen vuoksi olisi tehostettava omenoiden tuonnin seurantaa. Asianmukainen väline sen toteuttamiseksi on tuontitodistusmenettely, jossa todistuksen myöntämisen edellytyksenä on vakuuden asettaminen sen varmistamiseksi, että toimet, joita varten tuontitodistusta on haettu, toteutetaan tosiasiallisesti.

(3)

Olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (2) ja maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2220/85 (3).

(4)

Hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   CN-koodiin 0808 10 80 kuuluvien omenoiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Asetusta (EY) N:o 1291/2000 sovelletaan tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin.

2 artikla

1.   Tuojat voivat jättää tuontitodistushakemuksia minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Heidän on merkittävä alkuperämaa tuontitodistushakemusten kohtaan 8 ja rastittava kohta ”kyllä”.

2.   Tuojien on asetettava hakemuksensa yhteydessä asetuksen (ETY) N:o 2220/85 III osaston mukainen vakuus, jolla taataan sitoutuminen tuontiin todistuksen voimassaoloaikana. Tämän vakuuden määrä on 15 euroa tonnilta.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta vakuus on pidätettävä kokonaan tai osittain, jos tuontia ei toteuteta tuontitodistuksen voimassaoloajan kuluessa tai jos se toteutetaan vain osittain.

3 artikla

1.   Tuontitodistukset on myönnettävä viipymättä kaikille hakijoille riippumatta heidän sijoittautumispaikastaan yhteisössä.

Alkuperämaa on ilmoitettava tuontitodistuksen kohdassa 8 ja kohta ”kyllä” on rastittava.

2.   Tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta.

Tuontitodistukset ovat voimassa ainoastaan ilmoitetusta maasta peräisin olevan tuonnin osalta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin viikon keskiviikkona kello 12.00 (Brysselin aikaa) omenamäärät, joille on myönnetty tuontitodistuksia edellisen viikon aikana, eriteltyinä alkuperämaina olevien kolmansien maiden mukaan.

Määrät on ilmoitettava komission esittämän elektronisen järjestelmän avulla.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1856/2005 (EUVL L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).


2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 180/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2005/2006 ja asetuksesta (EY) N:o 1159/2003 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 39 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullivapaiden toimitusvelvoitteiden määrittämistä.

(2)

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen 3 ja 7 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan 3 kohdan sekä 11 ja 12 artiklan soveltamisen vuoksi komissio määrittää käytettävissä olevien tietojen perusteella kullekin viejämaalle toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksoksi 2005/2006.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kyseisen artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos toimitusvelvoitteen alaisen määrän ja kirjatun etuuskohteluun oikeutetun AKT-Intia-sokerin kokonaismäärän erotus on enintään 5 prosenttia toimitusvelvoitteen alaisesta määrästä. Toimitetut määrät ovat Norsunluurannikon osalta 6,7 prosenttia, Intian osalta 7,6 prosenttia ja Madagaskarin osalta 6,7 prosenttia toimitusvelvoitteen alaista määrää pienemmät. Koska kyseiset määrät ovat pienet ja niiden vaikutus yhteisön sokerimarkkinoihin ja yhteisön jalostamoihin suuntautuneisiin raakasokerin toimituksiin mainitulla toimitusjaksolla on ollut hyvin vähäinen, Intiaan, Norsunluurannikkoon ja Madagaskariin ei pitäisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 1 kohtaa ja toimittamattomat määrät olisi lisättävä näiden maiden toimitusvelvoitteen alaisiin määriin toimitusjaksolle 2005/2006 kyseisen asetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1159/2003 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen artiklan 1 kohtaa ei sovelleta Norsunluurannikon, Intian ja Madagaskarin osalta toimitusjaksolla 2004/2005 todettuihin toimittamattomiin määriin.

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimittamattomat määrät lisätään 2 artiklassa tarkoitettuihin toimitusvelvoitteen alaisiin määriin.

2 artikla

Valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolle 2005/2006 ja kullekin asianomaiselle viejämaalle vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuontia koskevat toimitusvelvollisuuden alaiset määrät toimitusjaksolla 2005/2006 valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuina

AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaat

Toimitusvelvoitteet 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Norsunluurannikko

10 772,81

Fidzi

165 305,43

Guyana

159 259,91

Intia

10 781,10

Jamaika

118 851,82

Kenia

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mosambik

6 018,62

Saint Kitts ja Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Swazimaa

116 631,85

Tansania

10 298,66

Trinidad ja Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Sambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Yhteensä

1 315 964,78


2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 181/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 2 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 kielletään muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan levittäminen laidunalueelle. Kielto on EU:n nykyisen rehukiellon mukainen, ja sen tarkoituksena on estää sellaisiin laidunalueisiin, joilla voi esiintyä luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, liittyvät saastumisriskit. Riskit voivat johtua tuotantoeläinten luonnonlaiduntamisesta tai ruohon käytöstä säiliörehuna tai heinänä. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että kiellon täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet, valvontatoimet mukaan lukien, on vahvistettava asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen.

(2)

Useat eri tiedekomiteat ovat antaneet monia tieteellisiä lausuntoja, jotka liittyvät eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden maahan levittämiseen. Niistä ensimmäinen on tieteellisen ohjauskomitean 24 ja 25 päivänä syyskuuta 1998 antama lausunto nisäkäsperäisten orgaanisten lannoitteiden turvallisuudesta, toinen myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean 24 päivänä huhtikuuta 2001 antama lausunto taudinaiheuttajien esiintyvyyden pienentämiseksi tehtävien lietteen käsittelytapojen arvioimisesta, kolmas tieteellisen ohjauskomitean 10 ja 11 päivänä toukokuuta 2001 antama lausunto märehtijöistä peräisin olevien orgaanisten lannoitteiden turvallisuudesta ja neljäs Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaisen biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan 3 päivänä maaliskuuta 2004 antama lausunto eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden laidunalueelle levittämisen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä biologisista vaaratekijöistä, TSE:t mukaan lukien.

(3)

Näissä tieteellisissä lausunnoissa suositellaan, että TSE-taudinaiheuttajia todennäköisesti sisältäviä eläinkudoksia ei pitäisi yhdistää sellaisiin eloperäisiin lannoitteisiin ja maanparannusaineisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi alueilla, joille karja voi päästä. Muita aineksia voidaan käyttää eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistuksessa tiettyjen terveyttä koskevien vaatimusten mukaisesti, jolloin esimerkiksi kuumentamisen ja turvallisen hankinnan myötä vähennetään entisestään mahdollisia riskejä.

(4)

Kyseisten tieteellisten lausuntojen perusteella olisi vahvistettava täytäntöönpanosäännöt ja valvontatoimenpiteet, jotka koskevat eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden sekä mädätysjätteiden ja kompostin maahan levittämistä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät rajoita tällä hetkellä voimassa olevien, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisten siirtymätoimenpiteiden soveltamista.

(6)

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamisen ja maasta viennin olisi oltava mahdollista, jos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella ei rajoiteta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti hyväksyttyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamista.

2.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia kansallisia sääntöjä sen osalta, millä tavoin eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita käytetään niiden alueella, jos tällaiset säännöt ovat eläinten terveyden tai kansanterveyden kannalta perusteltuja.

2 artikla

Muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I oleva 39 kohta seuraavasti:

”39)

’laidunalue’: ruohon tai muun laidunkasvillisuuden peittämä alue, joka on tarkoitettu tuotantoeläinten laiduntamiseen tai niiden rehuksi, lukuun ottamatta alueita, joille on levitetty eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita komission asetuksen (EY) N:o 181/2006 (2) mukaisesti,

3 artikla

Eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita koskevat vaatimukset

Eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on valmistettava ainoastaan luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta.

4 artikla

Taudinaiheuttajien valvonta sekä pakkaaminen ja merkinnät

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden on oltava liitteessä olevissa I ja II osissa vahvistettujen taudinaiheuttajien valvontaa sekä pakkaamista ja merkintää koskevien vaatimusten mukaisia.

5 artikla

Kuljetus

Eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on kuljetettava liitteessä olevassa III osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

6 artikla

Käyttö ja laiduntamista koskevat erityisrajoitukset

1.   Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettuja laiduntamista koskevia erityisrajoituksia sovelletaan silloin, kun eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita levitetään maahan.

2.   Käsiteltyjä tuotteita, jotka on johdettu eläimistä saatavista sivutuotteista käsittelylaitoksessa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti, ei saa levittää sellaisenaan suoraan alueille, joille tuotantoeläimet voivat päästä.

7 artikla

Kirjanpito

Henkilön, joka on vastuussa alueesta, jolle levitetään eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita ja jolle tuotantoeläimet pääsevät, on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan seuraavat tiedot:

a)

levitettyjen eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden määrät;

b)

päivämäärä, jolloin eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita levitettiin maahan, sekä paikat, jonne niitä levitettiin;

c)

päivämäärät, jolloin karja saa laiduntaa mailla tai jolloin maahan kylvetään rehukasvia.

8 artikla

Markkinoille saattaminen, vienti ja kauttakuljetus

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamisen, viennin ja kauttakuljetuksen on tapahduttava liitteessä olevissa I ja II osissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

9 artikla

Valvontatoimenpiteet

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tätä asetusta noudatetaan.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava valvontaa säännöllisin välein alueilla, joille levitetään eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita ja joille tuotantoeläimet pääsevät.

3.   Jos toimivaltaisen viranomaisen toteuttama valvonta osoittaa, että tätä asetusta ei noudateta, toimivaltainen viranomainen ryhtyy aiheellisiin toimiin.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 31.”


LIITE

MAAHAN LEVITETTÄVÄKSI TARKOITETTUJA ELOPERÄISIÄ LANNOITTEITA JA MAANPARANNUSAINEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I   Taudinaiheuttajien valvonta

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuottajien on varmistettava, että ne puhdistetaan taudinaiheuttajista ennen maahan levittämistä seuraavien säännösten mukaisesti:

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan I luvun D kohdan 10 alakohta, kun on kyse käsitellystä eläinvalkuaisesta tai luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta jalostetuista tuotteista,

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI oleva II luku, kun on kyse kompostista ja biokaasun tuotantojätteestä.

II   Pakkaaminen ja merkinnät

1.

Kun eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on käsitelty ja/tai jalostettu tapauksesta riippuen joko asetuksen (EY) N:o 1774/2002 5 artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ne on säilytettävä asianmukaisesti ja kuljetettava pakattuna.

2.

Pakkaukseen on merkittävä selkeästi tuotantolaitoksen nimi ja osoite sekä seuraava maininta: ”eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita / tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen”.

III   Kuljetus

1.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää olla soveltamatta II kohdan 1 ja 2 alakohtaa sellaisiin eloperäisiin lannoitteisiin ja maanparannusaineisiin, jotka kuljetetaan samaan jäsenvaltioon ja/tai käytetään samassa jäsenvaltiossa, tai jotka kuljetetaan sellaiseen jäsenvaltioon ja/tai käytetään sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka kanssa asiasta on tehty keskinäinen sopimus. Tällainen päätös edellyttää, että siitä ei aiheudu vaaraa eläinten terveydelle eikä kansanterveydelle.

2.

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa on oltava seuraava maininta: ”eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita/tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen”.

3.

Kaupallista asiakirjaa ei vaadita, kun vähittäiskauppiaat toimittavat eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita muille loppukäyttäjille kuin alan toimijoille.

IV   Laiduntamista koskevat erityisrajoitukset

1.

Toimivaltainen viranomainen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantoeläimet eivät pääse alueelle, jolle on levitetty eloperäistä lannoitetta ja maanparannusainetta, aikaisemmin kuin 21 päivää viimeisimmän levityksen jälkeen.

2.

Kun eloperäisen lannoitteen ja maanparannusaineen viimeisimmästä levittämisestä on kulunut yli 21 päivää, laiduntaminen voidaan sallia tai ruohoa tai muuta laidunkasvillisuutta voidaan leikata käytettäväksi rehuissa sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen ei katso toimenpiteestä aiheutuvan vaaraa eläinten terveydelle tai kansanterveydelle.

3.

Toimivaltainen viranomainen voi eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevilla perusteilla vahvistaa 2 kohdassa määriteltyä pidemmän ajanjakson, jolloin laiduntaminen kielletään.

4.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että laaditaan hyvään maatalouskäytäntöön kuuluvat menettelytavat, joissa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, ja että ne ovat eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita maahan levittävien henkilöiden saatavilla.


2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 182/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittomien tariffikiintiöiden määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklassa avataan Brasiliasta, Kuubasta ja muista kolmansista maista tapahtuvan CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden tuontia varten tariffikiintiöt, joissa tulli on 98 euroa tonnilta.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 23 ja 27 päivän tammikuuta 2006 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää yhden asianomaisen maan osalta AKT–Intia-sokerille asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan perusteella vahvistetun toimitusvelvoitteen määrän.

(5)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 23 ja 27 päivän tammikuuta 2006 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa tarkoitetun etuuskohteluun oikeutetun sokerin kiintiön.

(6)

Näin ollen komission on vahvistettava vähennyskerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava kyseisten määrien täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 23 ja 27 päivän tammikuuta 2006 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 23.1.2006–27.1.2006

Raja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

0

Täynnä

Fidžisaaret

100

 

Guyana

100

 

Intia

92,9965

Täynnä

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambik

0

Täynnä

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

100

 

Tansania

0

Täynnä

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Täynnä


Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 23.1.2006–27.1.2006

Raja

Intia

100

Täynnä

AKT

0

Täynnä


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 23.1.2006–27.1.2006

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

100

 

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2006,

tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta

(2006/53/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa, aiemmin ”linturutoksi” kutsuttu, on erittäin vaikea lintujen tartuntatauti, joka aiheuttaa erittäin vakavan riskin eläinten terveydelle. Lintuperäinen influenssavirus voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa riskin myös ihmisten terveydelle.

(2)

Tietyistä eläinlääkinnällisistä kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (3) säädetään mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltioille yhteisön rahoitusta määrättyjen eläintautien hävittämiseksi. Mainitun päätöksen mukaisesti on mahdollista myöntää tällaista rahoitusta niin kutsutun korkeapatogeenisen viruskannan aiheuttaman lintuinfluenssan hävittämiseksi.

(3)

Viimeaikaisten lintuinfluenssaepidemioiden aikana tautipesäkkeitä aiheuttaneet matalapatogeeniset lintuinfluenssavirukset ovat muuntuneet myöhemmin korkeapatogeenisiksi viruksiksi, mistä on aiheutunut vakavia seurauksia ja riskejä kansanterveydelle. Mutaation jälkeen virusta on äärimmäisen vaikea torjua. Yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi 20 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (4) vahvistetaan pakolliset valvonta- ja torjuntatoimenpiteet myös matalapatogeenisten virusten osalta, jotta korkeapatogeenisen lintuinfluenssataudin puhkeaminen voidaan estää.

(4)

Direktiivin 2005/94/EY tultua hyväksytyksi on aiheellista muuttaa päätöstä 90/424/ETY, jotta yhteisön taloudellista apua voidaan myöntää myös niille jäsenvaltioiden suorittamille hävittämistoimenpiteille, joiden avulla torjutaan lintuinfluenssan matalapatogeenisiä viruskantoja, jotka voivat muuntua korkeapatogeenisiksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 90/424/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan kuudes luetelmakohta;

b)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten, jotka ovat saaneet tartunnan tai sairastuneet taikka jotka ovat voineet saada tartunnan tai sairastua, teurastaminen ja hävittäminen,”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos yhteisön tilanteen kehityksen vuoksi osoittautuu tarpeelliseksi jatkaa 2 kohdassa ja 3 a artiklassa säädettyjä toimia, voidaan 41 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdä uusi päätös yhteisön rahoitusosuudesta, joka voi olla suurempi kuin 5 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty 50 prosenttia. Tätä päätöstä tehtäessä voidaan säätää kaikista kyseisen jäsenvaltion toteutettaviksi tarkoitetuista toimenpiteistä, joilla varmistetaan toimien onnistuminen, ja erityisesti muista kuin 2 kohdassa mainituista toimenpiteistä.”;

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

1.   Tätä artiklaa sekä 3 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan lintuinfluenssan puhjetessa jäsenvaltion alueella.

2.   Kyseinen jäsenvaltio saa yhteisöltä rahoitusta lintuinfluenssan hävittämiseksi, jos 20 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (5) säädetyt torjunnan edellyttämät vähimmäistoimenpiteet on pantu kaikilta osin tehokkaasti täytäntöön yhteisön asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti ja jos taudille alttiisiin lajeihin kuuluvat eläimet, jotka ovat saaneet tartunnan tai sairastuneet tai jotka ovat voineet saada tartunnan tai sairastua, on lopetettu ja karjanomistajille on maksettu nopeasti riittävä korvaus.

3.   Tarvittaessa useaan erään jaettu yhteisön rahoitusosuus on

50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat jäsenvaltiolle siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettyjen lintujen lopettamisen korvaamisesta karjanomistajille,

50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat jäsenvaltiolle eläinten lopettamisesta ja hävittämisestä, eläintuotteiden hävittämisestä, tilojen ja välineiden puhdistuksesta ja desinfioinnista, saastuneiden rehujen hävittämisestä ja sellaisten saastuneiden välineiden hävittämisestä, joita ei voi desinfioida,

kun hätärokottamisesta päätetään direktiivin 2005/94/EY 54 artiklan mukaisesti, 100 prosenttia rokotteen hankintakustannuksista ja 50 prosenttia rokotuksen suorittamiskustannuksista.

3)

Lisätään 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa olevan viittauksen ”3 artiklan 1 kohdassa” jälkeen viittaus ”3 a artiklan 1 kohdassa”.

4)

Lisätään liitteessä olevaan 1 ryhmään luetelmakohta seuraavasti:

”—

lintuinfluenssa.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Lausunto annettu 1 päivänä joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 28 päivänä syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(4)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.”;