ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. tammikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 151/2006, annettu 24 päivänä tammikuuta 2006, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 152/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 153/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, varainhoitovuodelle 2006 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille annetun asetuksen (EY) N:o 1819/2005 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 154/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 2. yksittäistä tarjouskilpailua varten

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 155/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 2. yksittäistä tarjouskilpailua varten

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 156/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 97. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 157/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 158/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 33. yksittäistä tarjouskilpailua varten

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 159/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 160/2006, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä tammikuussa 2006 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

21

 

*

Komission direktiivi 2006/10/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta forklorfenuronin ja indoksakarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle

28

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, luvan antamisesta Latvialle jatkaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 151/2006,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2006,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 1996 tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 (1). Yhteisön kyseisten tuotteiden hankintatarpeet olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin ehdoin. Tämän vuoksi olisi avattava uusia, sopivan suuruisia yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta ja jatkettava eräiden nykyisten tariffikiintiöiden voimassaoloaikaa häiritsemättä kuitenkaan näiden tuotteiden markkinoita.

(2)

Eräiden yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät ole riittävän suuria tyydyttämään yhteisön teollisuuden tarpeet nykyisen kiintiökauden aikana, joten näitä kiintiömääriä on syytä korottaa 1 päivästä tammikuuta 2005 ja mukauttaa 1 päivästä tammikuuta 2006.

(3)

Vuonna 2006 ei ole enää yhteisön etujen mukaista ylläpitää sellaisten tuotteiden yhteisön tariffikiintiöitä, joiden tullit suspendoitiin vuonna 2005. Nämä tuotteet olisi näin ollen poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I olevasta taulukosta.

(4)

Monien tehtävien muutosten vuoksi ja selkeyden takia asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteen I teksti olisi korvattava kokonaan.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

(7)

Koska tämän asetuksen liitettä on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2006, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I tämän asetuksen liitteellä 1 päivästä tammikuuta 2006.

2 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005 kestävän kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

tariffikiintiön 09.2603 määräksi 3 900 tonnia ja tullin suuruudeksi 0 %,

tariffikiintiön 09.2975 määräksi 540 tonnia ja tullin suuruudeksi 0 %.

3 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006 kestävän kiintiökauden osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I:

tariffikiintiön 09.2002 määräksi 600 tonnia,

tariffikiintiön 09.2003 määräksi 1 400 000 yksikköä,

tariffikiintiön 09.2030 määräksi 300 tonnia,

tariffikiintiön 09.2603 määräksi 4 500 tonnia,

tariffikiintiön 09.2612 määräksi 1 500 tonnia,

tariffikiintiön 09.2624 määräksi 425 tonnia,

tariffikiintiön 09.2837 määräksi 600 tonnia,

tariffikiintiön 09.2975 määräksi 600 tonnia,

tariffikiintiön 09.2979 määräksi 800 000 yksikköä.

4 artikla

Tariffikiintiöt 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 ja 09.2998 suljetaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1151/2005 (EUVL L 185, 16.7.2005, s. 27).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Kiintiötulli

(%)

Kiintiökausi

09.2002

2928 00 90

30

Fenyylihydratsiini

600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 30 × 30 mm

1 400 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

Hajuttomaksi sertifioitu 1,1,1,2-tetrafluorietaani, jossa on enintään:

600 ppm 1,1,2,2-tetrafluotietaania

2 ppm pentafluorietaania

2 ppm klooridifluorimetaania

2 ppm klooripentafluorietaania

2 ppm diklooridifluorimetaania.

Inhalaatiosumutteiden ponneaineiden, jotka ovat lääkelaatua, valmistuksessa käytettävät (1)

4 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Klorotaloniili

300 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina:

2,0–4,0 % N,N-dimetyyli-1-oktanamiinia

vähintään 94 % N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia

enintään 2 % N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia ja korkeampaa

4 500 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyleenidiamiini

1 800 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi

4 500 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Kloorimetyleeni)dimetyyliammonium-kloridi

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena

55 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklooribentsidiinidihydrokloridi

1 500 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleiinihappo

110 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)

1 300 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-kloorimantelihappo

100 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienyyliasetonitriili

80 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto

500 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)

425 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Polypropeenipolymeereistä valmistetut biaksiaalisesti orientoidut kalvot, joiden paksuus on vähintään 3,5 μm mutta alle 15 μm, leveys vähintään 490 mm mutta enintään 620 mm, vaihesiirtokondensaattoreiden valmistukseen (1)

170 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 814,8 mm (± 1,5 mm) valonläpäisy 51,1 prosenttia (± 2,2 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 12,5 mm

500 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m2 (± 10 g/m2) ja jollaista käytetään rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiininen teleskooppikädensija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukkujen valmistukseen (1)

240 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistamiseen (1)

13 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Alkoholiin säilötyt makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm, tarkoitettu suklaatuotteiden valmistukseen (1):

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia

sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia

2 000 tonnia

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Alkoholiin säilötyt hapankirsikat (Prunus cerasus), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm, tarkoitettu suklaatuotteiden valmistukseen (1):

sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia

sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia

2 000 tonnia

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 – menetelmän mukaisesti mitattuna

10 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia

50 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen (1)

10 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia,

happoluku enintään 110 ja

sulamispiste vähintään 100 °C

1 600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromikloorimetaani

600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia

10 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Jäädytetyt Auricularia polytricha -lajin sienet, keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (1)  (2)

700 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia

20 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutationi

15 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena

90 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfaattitärpätti

20 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveyskorkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m

8 500 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Raaka tai valmistamaton luonnontupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (1)

6 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja

38 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Systiini

600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (1)

2 600 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklooribentseeni

2 600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonit ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut

200 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksyloosi

400 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinyylideenifluoridi), jauheena, metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (1)

1 300 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (1)

8 400 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Betnsofenoni-3,3′:4,4′-tetrakarboksyylihappo-dianhydridi

600 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm3 alanimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden tai alanimikkeen 8433 20 10 moottoroitujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut 8433 20 10 (1)

750 000 yksikköä (3)

0

1.7.2005–30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm) valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm

800 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW:

alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien, istuimellisten ajoleikkureiden

alanimikkeen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina tai

alanimikkeen 8433 20 10 moottoritilavuudeltaan vähintään 300 cm3 nelitahtimoottorilla varustettujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (1)

210 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina:

vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia,

vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia,

vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia,

tarkoitettu käytettäväksi amiinioksidien valmistukseen (1)

14 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190 ° C:ssa, ASTM D 3236 menetelmällä määritettynä, liimana käytettäväksi alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa (1)

1 000 tonnia

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Näppäimistöt, jotka koostuvat

silikonikerroksesta ja polykarbonaattinäppäimistä tai

kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin alanimikkeeseen 8525 20 20 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut (1)

20 000 000 yksikköä

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Tätä erityiskäyttöä on valvottava yhteisön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

(2)  Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(3)  Asetuksen (EY) N:o 1151/2005 mukaisesti kyseisen kiintiön alaisten tavaroiden 1 päivästä heinäkuuta 2005 vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät otetaan kyseisessä määrässä täysimääräisesti huomioon.

(4)  Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 152/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä tammikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 153/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

varainhoitovuodelle 2006 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille annetun asetuksen (EY) N:o 1819/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1819/2005 (3) hyväksytään varainhoitovuoden 2006 osalta käytettävissä olevista määrärahoista rahoitettava jakelusuunnitelma interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (4) 2 artiklan mukaisesti. Suunnitelmassa vahvistetaan kunkin toimea soveltavan jäsenvaltion osalta erityisesti käytettävissä oleva enimmäisrahoitus suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa, jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa interventiovarastoista ja määrärahat eräiden tuotteiden ostamiseksi markkinoilta.

2)

Kreikan erityistarpeiden huomioon ottamiseksi vuoden 2006 suunnitelmaa olisi muutettava, jotta riisiä voitaisiin poistaa varastoista viljan ja viljatuotteiden maksuna asetuksen (ETY) N:o 3149/92 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan neljännen alakohdan mukaisesti. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1819/2005 liitteessä I Kreikalle alun perin vahvistettua riisin määrää olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Asetus (EY) N:o 1819/2005 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1819/2005 liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan b kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;

(2)

Korvataan c kohta tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 133/2006 (EUVL L 23, 27.1.2006, s. 11).

(4)  EUVL L 293, 9.11.2005, s. 3.


LIITE I

”b)

Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Riisi (paddy- eli raakariisi)

Voi

Sokeri

Belgia

12 121

2 800

450

 

Kreikka

 

7 500

 

 

Espanja

73 726

28 000

13 560

2 000

Ranska

75 851

55 000

10 564

 

Irlanti

 

 

120

 

Italia

115 253

20 000

6 833

3 500

Latvia

19 706

 

 

 

Liettua

16 000

5 000

 

 

Unkari

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Puola

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugali

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenia

1 262

600

 

300

Suomi

18 500

 

 

500

Yhteensä

500 778

153 500

41 500

12 847”


LIITE II

”c)

Riisin määrä, joka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista markkinoilta hankittujen viljan ja viljatuotteiden toimituksen maksuna a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

Jäsenvaltio

tonnia

Kreikka

7 500”


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 154/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 2. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun interventiovarastossa olevan voin vähimmäismyyntihinnat ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Voin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

Voiöljy

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

79

79

Voiöljy


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 155/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 2. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun tuen enimmäismäärä ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(euroa/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Voi < 82 %

34,1

34

Voiöljy

46

42,6

46

42

Kerma

18,5

15

Jalostusvakuus

Voi

42

42

Voiöljy

51

51

Kerma

20


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 156/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 97. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Mainitun asetuksen 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuden määrä tulee määritellä ottaen huomioon rasvattoman maitojauheen markkinahinnan ja vahvistetun vähimmäismyyntihinnan ero.

(3)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella vähimmäismyyntihinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella jalostusvakuus.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 mukaisesti järjestetyn erityisen 97. tarjouskilpailun, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 24 päivänä tammikuuta 2006, vähimmäismyyntihinta ja jalostusvakuus on vahvistettu seuraavasti:

vähimmäismyyntihinta:

190,97 EUR/100 kg

jalostusvakuus:

35,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1194/2005 (EUVL L 194, 26.7.2005, s. 7).


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 157/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) 47 artiklan mukaisesti interventioelimet avaavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Saman asetuksen 54 artiklassa säädetään, että kunkin yksittäisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten perusteella vahvistetaan tuen enimmäismäärä voiöljylle, jonka vähimmäisrasvapitoisuus on 96 prosenttia.

(2)

Olisi asetettava asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa säädetty käyttötarkoitusvakuus sen varmistamiseksi, että voiöljy siirtyy vähittäiskaupan haltuun.

(3)

Saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä olisi vahvistettava asianmukaiselle tasolle, ja käyttötarkoitusvakuus olisi määritettävä sen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti avatun pysyvän tarjouskilpailun 2. yksittäisen tarjouskilpailun osalta saman asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, rasvapitoisuudeltaan vähintään 96-prosenttisen voiöljyn tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 45 EUR/100 kg.

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi käyttötarkoitusvakuudeksi vahvistetaan 50 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 158/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 33. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet rasvattoman maitojauheen määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 214/2001 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 mukaisesti järjestetyssä 33. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 24 päivänä tammikuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 191,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1195/2005 (EUVL L 194, 26.7.2005, s. 8).


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 159/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 111/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 19, 24.1.2006, s. 4.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 28 päivästä tammikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 160/2006,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä tammikuussa 2006 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä I mainituista tietyistä kiintiöistä on 1 ja 10 päivän tammikuuta 2006 välisenä aikana jätetty hakemuksia määristä, jotka ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi olisi vahvistettava haettujen määrien myöntämisessä sovellettavat kertoimet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä I olevan I.A osan, I.B osan 1 ja 2 kohdassa, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G ja I.H osassa tarkoitettuihin kiintiöihin kuuluvien tuotteiden määrät, joista on haettu tuontitodistuksia 1 ja 10 päivän tammikuuta 2006 väliseksi ajanjaksoksi, kerrotaan tämän asetuksen liitteessä olevilla kertoimilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1036/2005 (EUVL L 171, 2.7.2005, s. 19).


LIITE I.A

Kiintiön numero

Kerroin

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


LIITE I.B

1.   Romaniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Bulgariasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


LIITE I.C

AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Määrä (t)

09.4026

09.4027


LIITE I.D

Turkista peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Määrä (t)

09.4101


LIITE I.E

Etelä-Afrikasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Määrä (t)

09.4151


LIITE I.F

Sveitsistä peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


LIITE I.G

Jordaniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Määrä (t)

09.4159


LIITE I.H

Norja peräisin olevat tuottet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/24


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/10/EY,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2006,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta forklorfenuronin ja indoksakarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanja vastaanotti 7 päivänä joulukuuta 1998 SKW Trostberg AG:ltä (SKW Trostberg AG:n (Degussa AG) ja Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd.:n työryhmän puolesta) direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen forklorfenuroni-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2000/181/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, toisin sanoen sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Alankomaat vastaanotti 6 päivänä lokakuuta 1997 DuPont de Nemoursilta direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen indoksakarbi-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 1998/398/EY (3) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, toisin sanoen sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(3)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijoiden ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevät jäsenvaltiot toimittivat komissiolle tehoaineita koskevat arvioluonnokset 2 päivänä maaliskuuta 2001 (forklorfenuroni) ja 7 päivänä helmikuuta 2000 (indoksakarbi).

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arvioluonnoksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa. Tarkastelu saatettiin päätökseen 23 päivänä syyskuuta 2005 forklorfenuronia ja indoksakarbia koskevilla komission tarkastelukertomuksilla.

(5)

Forklorfenuronin tarkastelussa ei paljastunut ratkaisemattomia kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka olisivat edellyttäneet kasveja käsittelevän tiedekomitean tai kyseisen komitean tehtävät ottaneen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista.

(6)

Kasveja käsittelevälle tiedekomitealle toimitettiin kaksi indoksakarbia koskevaa kysymystä. Komiteaa pyydettiin kommentoimaan vaikutuksetonta tasoa (NOEL) rottien punaisiin verisoluihin kohdistuvien vaikutusten osalta ja soveltuvaa perustaa indoksakarbin lyhytaikaisen altistumisen suositusarvon (ARfD) johtamiseksi.

Tiedekomitea totesi lausunnossaan (4), että joissakin veren punasoluja koskevissa parametreissa havaitut muutokset olivat yleensä vähäisiä eikä niihin liittynyt merkittävää retikulosytoosia, joten yleiskäsitykseksi jäi lievä hemolyyttinen vaikutus. Koska selkeää NOEL-arvoa ei voitu vahvistaa, komitea määritti annoksen, johon asti havaitut vaikutukset eivät ole haitallisia.

Lisäksi tiedekomitea vastasi, että rotilla suoritetussa akuutin neurotoksisuuden tutkimuksissa havaittuja yleisiä ja epäspesifisiä merkkejä toksisuudesta voidaan käyttää perustana ARfD:n johtamisessa.

(7)

Tiedekomitean suositukset on otettu huomioon jäsenvaltioiden ja komission elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean puitteissa suorittamissa lisätarkasteluissa, tässä direktiivissä ja tarkastelukertomuksessa. Arvioinnissa vahvistettiin ainetta koskevat määritykset (ARfD ja ADI = hyväksyttävä päivittäinen saanti) komitean havaitsemien altistustasojen perusteella.

(8)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että kyseisiä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää forklorfenuroni ja indoksakarbi liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(9)

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset forklorfenuronia ja indoksakarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden väliaikaiset luvat sen varmistamiseksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahvistetut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi muutettava nykyiset väliaikaiset luvat pysyviksi luviksi, muutettava niitä tai peruutettava ne direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti. Edellä esitetystä määräajasta poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(10)

Forklorfenuronin sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustuu asiakirja-aineistoon, joka kattaa kyseisen tehoaineen käytön kiivihedelmissä. Muita käyttötarkoituksia ei tällä hetkellä ole perusteltu riittävällä tavalla ilmoittajan toimittamissa tiedoissa, eikä kyseisten käyttötarkoitusten kaikkia riskejä ole selvitetty riittävästi direktiivin liitteessä IV vaadittujen perusteiden mukaisesti. Jos jäsenvaltiot aikovat myöntää lupia muihin käyttötarkoituksiin, niiden olisi tämän vuoksi vaadittava tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyseiset käyttötarkoitukset ovat yhteensopivia etenkin kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskevien direktiivin 91/414/ETY perusteiden kanssa.

(11)

Tämän vuoksi on aiheellista muuttaa direktiivi 91/414/ETY vastaavasti.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava forklorfenuronia ja indoksakarbia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat 30 päivään syyskuuta 2006 mennessä. Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että forklorfenuronia ja indoksakarbia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisiä tehoaineita koskevien tekstien B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto tai pääsy sellaiseen mainitun direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät forklorfenuronia ja indoksakarbia joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan, jotka kaikki on 31 päivään maaliskuuta 2006 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja ottaen huomioon forklorfenuronia ja indoksakarbia koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvion perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

forklorfenuronia ja indoksakarbia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2007 tai

b)

forklorfenuronia ja indoksakarbia yhtenä monista tehoaineistaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2007 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/6/EY (EUVL L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  EYVL L 57, 2.3.2000, s. 35.

(3)  EYVL L 176, 20.6.1998, s. 34.

(4)  Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto inoksakarbin arviointia koskevista komission erityisistä kysymyksistä (SCP/Indoxa/002-lopullinen) 18. heinäkuuta 2002.


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun rivit seuraavasti

Nro

Yleisnimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityiset säännökset

”119

Forklorfenuroni

CAS-numero: 68157-60-8

CIPAC-numero: 633

1-(2-kloro-4-pyridinyyli)-3-fenyyliurea

≥ 978 g/kg

1.4.2006

31.3.2016

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten.

B OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat forklorfenuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kiivikasveissa, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23 päivänä syyskuuta 2005 valmiiksi saadun forklorfenuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, jos tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Riskinhallintatoimenpiteitä on toteutettava tarvittaessa.

120

Indoksakarbi

CAS-numero: 173584-44-6

CIPAC-numero: 612

metyyli (S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksikarbonyyli)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiatsin-2-yylikarbonyyli]-4′-(trifluorometoksi)karbanilaatti

TC (tekninen materiaali): ≥ 628 g/kg indoksakarbia

1.4.2006

31.3.2016

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten.

B OSA

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 23 päivänä syyskuuta 2005 valmiiksi saadun indoksakarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieliöiden suojeluun.

Käyttöehtojen on tarvittaessa sisällettävä riskinhallintatoimenpiteet.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2006,

makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle

(2006/41/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellään 97/787/EY (2) neuvosto myönsi Armenialle ja Georgialle poikkeuksellista rahoitusapua avustuksina ja pitkäaikaisina lainoina.

(2)

Päätöksellä 2000/244/EY neuvosto myönsi poikkeuksellista rahoitusapua Tadžikistanille sekä jatkoi Armenialle ja Georgialle myönnetyn rahoitusavun täytäntöönpanoaikaa vuoteen 2004 saakka.

(3)

Georgian osalta rahoitusavun tavoitteita ei ole kokonaan saavutettu, mikä johtuu siitä, että maan talouspolitiikassa on ollut lähes koko ajan ongelmia rahoitusavun täytäntöönpanon aikana.

(4)

Tämän vuoksi avustusten 65 miljoonan euron kokonaismäärästä ainoastaan 31,5 miljoonaa euroa on sidottu ja maksettu poikkeuksellisen rahoitusavun puitteissa.

(5)

Georgian nykyiset viranomaiset ovat sitoutuneet talouden vakauttamiseen ja rakenneuudistuksiin, joita tuetaan köyhyyden vähentämis- ja kasvujärjestelyyn (PRGF) kuuluvalla Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kolmivuotisella ohjelmalla; ohjelma hyväksyttiin 4 päivänä kesäkuuta 2004 ja tuen kokonaismäärä on 98 miljoonaa erityisnosto-oikeutta. Tämän jälkeen Pariisin klubin velkojat hyväksyivät 21 päivänä heinäkuuta 2004 Georgian kahdenvälisen julkisen velan uudelleenjärjestelyn Houstonin ehdoin.

(6)

Georgian uusi hallitus sai myös kansainvälisen yhteisön selkeän tuen Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2004 pidetyssä rahoittajien konferenssissa.

(7)

Kesäkuussa 2004 Maailmanpankki hyväksyi 24 miljoonan Yhdysvaltain dollarin uudistustukiluoton ja jatkaa Georgian tukemista köyhyyden vähentämiseen tähtäävillä tukioperaatioilla uuden maakohtaisen kumppanuusstrategian mukaisesti.

(8)

Georgian viranomaiset ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan velkojen ennenaikaista takaisinmaksua yhteisölle, jotta maa voi saattaa julkisen velkansa kestävämmälle tasolle.

(9)

Yhteisön tukea hallituksen talousuudistusohjelmalle on pidettävä asianmukaisena, koska EU:n ja Georgian suhteita kehitetään Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa, minkä odotetaan syventävän taloudellista lähentymistä.

(10)

Yhteisö tukee asianmukaisesti köyhyyden vähentämiseen ja talouskasvuun liittyvien Georgian strategioiden täytäntöönpanoa myöntämällä maalle tukea määrän, joka vastaa poikkeukselliseen rahoitusapuun sisältyvää avustusta, jota ei sidottu aiemmin; näin voidaan tukea maan talousuudistuksia ja auttaa vähentämään ulkoista velkaa.

(11)

Jotta yhteisön taloudelliset edut suojataan tehokkaasti tämän makrotaloudellisen rahoitusavun yhteydessä, on tarpeen edellyttää Georgian toteuttavan asianmukaisia toimenpiteitä petosten, korruption ja muiden tähän rahoitusapuun liittyvien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi sekä komission valvontaa ja tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksia.

(12)

Komission yksiköt ja asianmukaisesti valtuutetut ulkoiset asiantuntijat suorittivat lokakuussa 2004 Georgian valtiovarainministeriön ja keskuspankin rahoitusketjujen ja hallintomenettelyjen operatiivisen arvioinnin varmistaakseen, että on terveen julkisen talouden hallinnalle on olemassa puitteet.

(13)

Tämän avustusosuuden maksaminen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.

(14)

Komissio on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa ennen ehdotuksensa esittämistä.

(15)

Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän päätöksen tekemiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Georgialle makrotaloudellista rahoitusapua suorina avustuksina enintään 33,5 miljoonaa euroa tavoitteenaan tukea talousuudistuksia ja auttaa maata julkisen velan saattamisessa kestävämmälle tasolle.

2.   Komissio hallinnoi tätä yhteisön makrotaloudellista rahoitusapua yhteistyössä talous- ja rahoituskomiteaa kuullen ja tavalla, joka on IMF:n ja Georgian välisten sopimusten mukainen.

3.   Yhteisön makrotaloudellinen rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä tämän päätöksen voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. Olosuhteiden vaatiessa komissio voi talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan kuitenkin päättää jatkaa kyseistä aikaa enintään yhdellä vuodella.

2 artikla

1.   Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Georgian viranomaisten kanssa rahoitusapuun liitettävistä talouspoliittisista ja rahoitusehdoista, jotka on vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Näiden ehtojen on oltava IMF:n ja Georgian välisten sopimusten mukaisia.

2.   Yhteisön rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komissio tarkastaa, että tämän yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusketjut, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat luotettavia Georgiassa.

3.   Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin, että Georgian talouspolitiikka on tämän rahoitusavun tavoitteiden mukaista ja että sovitut talouspoliittiset ja rahoitusehdot täytetään.

3 artikla

1.   Avustus annetaan Georgian käyttöön vähintään kahdessa erässä siltä osin kuin maan nettovelkaa yhteisölle on pienennetty pääsääntöisesti vähintään samalla määrällä.

2.   Ensimmäisen avustuserän maksamisen edellytyksenä on, että IMF:n köyhyyden vähentämis- ja kasvujärjestelyn mukaisesti tukeman talousohjelman toteuttaminen etenee tyydyttävästi.

Toinen erä ja mahdolliset lisäerät maksetaan sillä edellytyksellä, että IMF:n tukema talousohjelma ja muut 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaiset toimenpiteet on toteutettu tyydyttävästi, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua edeltävän erän maksamisesta.

3.   Varat maksetaan Georgian keskuspankille. Varojen lopullinen saaja on Georgian valtiovarainministeriö.

4 artikla

Tämän rahoitusavun täytäntöönpano toteutetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002 (3) ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Erityisesti 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa on edellytettävä Georgian toteuttavan asianmukaisia toimenpiteitä petosten, korruption ja muiden tähän rahoitusapuun liittyvien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi. Siinä on edellytettävä myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontaa, johon sisältyy oikeus suorittaa paikan päällä tarkastuksia ja todentamisia, sekä tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksia, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikan päällä.

5 artikla

Komissio antaa vähintään kerran vuodessa ennen syyskuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta edellisen vuoden aikana.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  Lausunto annettu 15. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 322, 25.11.1997, s. 37, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/244/EY (EYVL L 77, 28.3.2000, s. 11).

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


28.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2006,

luvan antamisesta Latvialle jatkaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista

(Ainoastaan latviankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/42/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverojärjestelmän yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltiolle luvan ottaa käyttöön kyseisestä direktiivistä poikkeavia erityistoimenpiteitä veronkannon yksinkertaistamiseksi tai tietyntyyppisen verovilpin tai veronkierron estämiseksi.

(2)

Latvia pyysi komission pääsihteeristössä 16 päivänä maaliskuuta 2005 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa jatkaa sahatavaraliiketoimia koskevan poikkeustoimenpiteen soveltamista.

(3)

Komissio antoi direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti Latvian pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 10 päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Latvialle 31 päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki pyynnön arvioimiseksi tarvittaviksi katsomansa tiedot.

(4)

Latvian sahatavaramarkkinoita hallitsevat pienet paikalliset yhtiöt ja yksittäiset tavarantoimittajat. Markkinoiden ja niillä toimivien yritysten luonteen takia alalla esiintyy veropetoksia, joita veroviranomaisten on ollut vaikeaa valvoa. Väärinkäytösten torjumiseksi Latvian arvonlisäverolainsäädäntöön on lisätty erityissäännös, jonka mukaan tietyissä olosuhteissa veron on velvollinen maksamaan se arvonlisäverovelvollinen, jolle verolliset tavarat toimitetaan tai verolliset palvelut suoritetaan.

(5)

Direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin se on kyseisen direktiivin 28 g artiklassa, säädetään, että sisäisen järjestelmän mukaan verovelvollinen, joka toimittaa verollisia tavaroita tai suorittaa verollisen palvelun, on yleensä velvollinen maksamaan veron. Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 7 luvun 1 kohdan b alakohdassa Latvialle kuitenkin annetaan määräajaksi lupa jatkaa arvonlisäveron kantamista sahatavaraliiketoimista aiemman menettelyn mukaisesti.

(6)

Komissio ymmärtää, että tämän järjestelyn avulla Latvian on onnistunut vähentää mahdollisuuksia arvonlisäveron kiertämiseen ja yksinkertaistaa sahatavaramarkkinoilla sovellettavaa veronkantomenettelyä.

(7)

Tämä poikkeus ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin yhteisöjen omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, sellaisena kuin se on kyseisen direktiivin 28 g artiklassa, säädetään, Latvialle annetaan lupa nimetä vastaanottaja edelleen arvonlisäverovelvolliseksi sahatavaraliiketoimien yhteydessä 1 päivästä toukokuuta 200531 päivään joulukuuta 2009.

Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.-H. GRASSER


(1)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/92/EY (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 19).