ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 22

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
26. tammikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 121/2006, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1858/2005 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 122/2006, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 123/2006, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2002 muuttamisesta ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2002 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 124/2006, annettu 25 päivänä tammikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 125/2006, annettu 24 päivänä tammikuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 126/2006, annettu 25 päivänä tammikuuta 2006, yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2005 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 127/2006, annettu 25 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2006 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Bulgarian ja Romanian osalta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 128/2006, annettu 25 päivänä tammikuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 129/2006, annettu 25 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

22

 

*

Komission direktiivi 2006/9/EY, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen dikvatin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

32

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2006, Turkin liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja edellytyksistä

34

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2006, kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

51

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2005, Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevan polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

52

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2005, muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/572/EY muuttamisesta

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 121/2006,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2006,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1858/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Elokuussa 1999 neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1796/1999 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’ tai ’asianomainen tuote’, tuonnissa yhteisöön.

(2)

Marraskuussa 2005 neuvosto päätti perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen asetuksella (EY) N:o 1858/2005 (3), että asianomaisen muun muassa Intiasta peräisin olevan tuotteen tuontiin sovellettavat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi pidettävä voimassa.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksellä 1999/572/EY (4) hintasitoumuksen intialaiselta yritykseltä Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd:ltä. Yrityksen nimi on sittemmin muuttunut ja on nyt Usha Martin Ltd, jäljempänä ’UML’. Nimenmuutos ei ole vaikuttanut millään tavoin yrityksen toimintaan.

(4)

Tämän seurauksena asianomaisen Intiasta peräisin olevan tuotteen tuonti yhteisöön vapautettiin lopullisista polkumyyntitulleista, jos tuotteen oli valmistanut UML tai mikä tahansa siihen etuyhteydessä oleva yritys missä päin maailmaa tahansa ja jos se oli sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa lajia, jäljempänä ’sitoumuksen soveltamisalaan kuuluva tuote’.

(5)

Tältä osin olisi huomattava, että tiettyjä UML:n nykyisin valmistamia teräsköysilajeja ei viety yhteisöön lopullisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa käytetyn tutkimusajanjakson aikana, mistä syystä sitoumuksen mahdollistamaa vapautusta tulleista ei ole sovellettu niihin. Näin ollen tällaisista teräsköysistä oli maksettava polkumyyntitullia, kun ne luovutettiin vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

B.   SITOUMUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

(6)

UML (ja jokainen siihen etuyhteydessä oleva yritys kaikkialla maailmassa) on antamansa sitoumuksen perusteella velvollinen muun muassa soveltamaan vähintään sitoumuksessa määrättyjä vähimmäishintoja, kun se vie sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä. Näillä hinnoilla korjataan polkumyynnin vahingolliset vaikutukset. Kun etuyhteydessä olevat tuojat jälleenmyyvät sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä, niiden veloittamien jälleenmyyntihintojen on asianmukaisten myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä kohtuullisen voiton huomioon ottavien oikaisujen jälkeen oltava myös tasoa, joka korjaa polkumyynnin vahingolliset vaikutukset.

(7)

UML:n on sitoumuksen ehtojen mukaisesti myös toimitettava komissiolle säännöllisesti eli neljännesvuosittain raportti, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja asianomaisen Intiasta peräisin olevan tuotteen myynnistä yhteisöön (sekä yritykseen etuyhteydessä olevien osapuolten jälleenmyynnistä yhteisössä). Näissä raporteissa on tarkoitus antaa tietoja sekä sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, joille voidaan myöntää vapautus polkumyyntitullista, että niistä teräsköysilajeista, jotka eivät kuulu sitoumuksen soveltamisalaan ja joista on tämän vuoksi maksettava polkumyyntitullia.

(8)

Ellei toisin osoiteta, komissio olettaa, että UML:n toimittamat myyntiraportit (ja siihen etuyhteydessä olevien, yhteisössä toimivien yritysten jälleenmyyntiraportit) ovat kattavia, tarkkoja ja kaikilta osin virheettömiä.

(9)

UML hyväksyi lisäksi sen, että sitoumuksen mahdollistama vapautus polkumyyntitulleista voidaan saada vain, jos yhteisön tulliviranomaisille esitetään ”sitoumuslasku”. Yritys sitoutui myös olemaan laatimatta sitoumuslaskuja sellaisten tarkasteltavana olevan tuotteen lajien myynnistä, jotka eivät kuulu sitoumuksen soveltamisalaan ja joista näin ollen on maksettava polkumyyntitullia.

(10)

Sitoumuksen edellytyksenä on lisäksi se, että sen ehtoja ja määräyksiä sovelletaan kaikkiin UML:ään etuyhteydessä oleviin yrityksiin, kaikkialla maailmassa.

(11)

Jotta sitoumuksen noudattaminen voitaisiin varmistaa, UML lupasi myös toimittaa kaikki komission tarpeellisina pitämät tiedot ja sallia toimitiloihinsa ja siihen etuyhteydessä olevien yritysten toimitiloihin tehtävät tarkastuskäynnit, joiden yhteydessä tarkistettaisiin mainittujen neljännesvuosittaisten myyntiraporttien paikkansapitävyys ja oikeellisuus.

(12)

Tarkastuskäyntejä on tehty UML:n toimitiloihin Intiassa ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen, Brunton Wolf Wire Ropes FZE:n, toimitiloihin Dubaissa.

(13)

Intialaiseen yritykseen tehty tarkastuskäynti osoitti, että merkittäviä määriä sitoumuksen soveltamisalaan kuulumattomia teräsköysiä oli jätetty pois komissiolle toimitetuista sitoumuksen mukaista myyntiä koskevista neljännesvuosiraporteista. Lisäksi UML oli myynyt kyseiset tuotteet siihen etuyhteydessä oleville tuojille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tanskassa, ja niistä oli laadittu sitoumuslaskut.

(14)

Dubailaiseen yritykseen tehty tarkastuskäynti osoitti, että tiettyjen Dubaista yhteisöön vietyjen teräsköysien oli yhteisöön tuotaessa ilmoitettu olevan peräisin Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, vaikka ne tosiasiassa olivat peräisin Intiasta ja kuuluivat tämän vuoksi Intiasta peräisin olevien teräsköysien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden soveltamisalaan. Kyseisiä tuotteita ei mainittu sitoumuksen mukaista myyntiä koskevissa neljännesvuosiraporteissa, eikä niistä, kuten yritys itsekin myönsi, oltu maksettu polkumyyntitullia. Tuotteet oli lisäksi jälleenmyyty ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä vähimmäishintoja alhaisempaan hintaan.

(15)

Todettujen rikkomusten yksityiskohdat esitetään komission päätöksessä 2006/38/EY (5).

(16)

Näiden rikkomusten vuoksi Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd:n, joka on nykyiseltä nimeltään Usha Martin Ltd (Taric-lisäkoodi A024), tarjoamalle sitoumukselle annettu hyväksyntä on peruutettu päätöksellä 2006/38/EY. Tämän vuoksi asianomaisen yrityksen yhteisöön viemän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa olisi otettava viipymättä käyttöön lopullinen polkumyyntitulli.

(17)

Polkumyyntitullin määrä on perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan mukaisesti vahvistettava sitoumuksen hyväksymiseen johtaneen tutkimuksen yhteydessä vahvistettujen seikkojen perusteella. Koska kyseinen tutkimus päätettiin asetuksella (EY) N:o 1796/1999, polkumyyntiä ja siitä aiheutuvaa vahinkoa koskevaan lopulliseen määritykseen, lopullinen polkumyyntitulli olisi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kyseisessä asetuksessa vahvistetun tasoisena ja siinä vahvistetussa muodossa, jolloin se olisi 23,8 prosenttia vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta.

C.   ASETUKSEN (EY) N:o 1858/2005 MUUTTAMINEN

(18)

Edellä esitetyn perusteella asetus (EY) N:o 1858/2005 olisi muutettava tätä vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1858/2005 2 artiklan 1 kohdassa oleva taulukko taulukolla seuraavasti:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

”Etelä-Afrikka

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Etelä-Afrikka

A023”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 217, 17.8.1999, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 1.

(4)  EYVL L 217, 17.8.1999, s. 63. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/2003 (EUVL L 238, 25.9.2003, s. 13).

(5)  Ks. tämän virallisen lehden s. 54.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 122/2006,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2006,

lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa 13 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 (2) 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 74/2004 käyttöön lopullisen tasoitustullin Intiasta peräisin olevien, CN-koodeihin ex 6302 21 00 (Taric-koodit 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (Taric-koodi 6302229019), ex 6302 31 00 (Taric-koodi 6302310090) ja ex 6302 32 90 (Taric-koodi 6302329019) kuuluvien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita osapuolia oli paljon, intialaisista vientiä harjoittavista tuottajista valittiin otos, johon kuuluneille yrityksille määrättiin 4,4–10,4 prosentin suuruiset yksilölliset tullit, kun taas muille yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille määrättiin 7,6 prosentin suuruinen tulli. Yrityksille, jotka eivät joko ilmoittautuneet tai eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksessa, määrättiin 10,4 prosentin tulli.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa säädetään, että jos uusi intialainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävät tiedot siitä, ettei se ole vienyt yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän lokakuuta 2001 ja 30 päivän syyskuuta 2002 välisenä aikana (ensimmäinen edellytys) ja ettei se ole etuyhteydessä yhteenkään intialaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja tukien vastaisia toimenpiteitä (toinen edellytys), ja että se on tosiasiallisesti vienyt asianomaisia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön (kolmas edellytys), kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa voidaan muuttaa vahvistamalla asianomaiselle uudelle vientiä harjoittavalle tuottajalle sama tulli kuin se, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli 7,6 prosentin tulli.

(3)

Asetuksella (EY) N:o 2143/2004 (3) lisättiin 15 yritystä asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevan intialaisten viejien/tuottajien luetteloon.

B.   UUSIEN VIEJIEN/TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(4)

Kolmetoista intialaista yritystä on pyytänyt, että niille myönnetään sama asema kuin alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (’uuden viejän asema’).

(5)

Neljä uuden viejän asemaa hakeneista intialaisista yrityksistä ei vastannut kyselyyn eikä yksi yritys toimittanut lisätietoja, joita siltä oli pyydetty vajavaisten kyselyvastausten toimittamisen jälkeen. Tämän vuoksi oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö ne asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa asetetut edellytykset, joten niiden pyynnöt oli hylättävä.

(6)

Muut kahdeksan yritystä vastasivat kyselyyn, jonka avulla pyrittiin varmistamaan, että ne täyttivät asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa asetetut edellytykset.

(7)

Edellä mainituista intialaisista viejistä/tuottajista viisi esitti sellaisen riittäväksi katsotun näytön, jonka perusteella niille voitiin vahvistaa sama tulli kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (7,6 prosenttia), minkä johdosta ne voidaan lisätä asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä, jäljempänä ’liite’, olevaan viejien/tuottajien luetteloon.

(8)

Kolmesta muusta intialaisesta viejästä/tuottajasta kaksi vei tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana (1 päivästä lokakuuta 200130 päivään syyskuuta 2002). Yksi yritys ei pystynyt esittämään mitään näyttöä siitä, ettei se vienyt tuotetta yhteisöön tarkasteluajanjakson aikana.

(9)

Näin ollen katsottiin, että edellä tarkoitettujen kolmen yrityksen tapauksessa ainakin yksi asetuksen (EY) N:o 74/2004 2 artiklassa vahvistetuista edellytyksistä (ensimmäinen edellytys) jäi täyttymättä. Tämän vuoksi niiden pyynnöt oli hylättävä.

(10)

Yrityksille, joille ei myönnetty uuden viejän asemaa, ilmoitettiin tähän päätökseen johtaneet syyt, ja niille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti.

(11)

Kaikki asianomaisten osapuolten esittämät väitteet ja kannanotot tutkittiin ja otettiin asianmukaisesti huomioon aina, kun se oli perusteltua,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraavat yritykset asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaan luetteloon intialaisista viejistä/tuottajista:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2143/2004 (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 1.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 123/2006,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2006,

lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2002 muuttamisesta ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan ja 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 13 ja 19 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti heinäkuussa 2002 asetuksella (EY) N:o 1338/2002 (3) käyttöön lopulliset tasoitustullit Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa. Samana päivänä neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1339/2002 (4) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa, jäljempänä ’toimenpiteet’.

(2)

Komissio hyväksyi näiden menettelyjen yhteydessä päätöksellä 2002/611/EY (5) intialaisen yrityksen Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, jäljempänä ’yritys’, tarjoaman hintasitoumuksen.

(3)

Komissio pani kesäkuussa 2003 vireille polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 12 artiklan mukaisen absorptiotutkimuksen, joka koski Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia (6).

(4)

Joulukuussa 2003 yritys ilmoitti komissiolle haluavansa peruuttaa sitoumuksensa vapaaehtoisesti. Tästä syystä sitoumuksen hyväksymisestä tehty komission päätös kumottiin päätöksellä 2004/255/EY (7).

(5)

Helmikuussa 2004 neuvoston asetuksella (EY) N:o 236/2004 (8) saatiin päätökseen Kiinasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskeva absorptiotutkimus, jonka seurauksena Kiinaa koskeva lopullinen polkumyyntitulli korotettiin 21 prosentista 33,7 prosenttiin, jäljempänä ’absorptiotutkimus’.

2.   Välivaiheen tarkastelua koskeva pyyntö

(6)

Yritys esitti absorptiotutkimuksen päättämisen jälkeen joulukuussa 2004 polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 19 artiklan mukaisen osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön, joka rajoittui sen sitoumuksen palauttamisen hyväksyttävyyden tarkasteluun.

(7)

Yritys väitti, että sen alkuperäinen toivomus sitoumuksen peruuttamisesta johtui siitä, että toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen vuonna 2002 kiinalaiset viejät absorboivat käyttöönotetut polkumyyntitullit, minkä vuoksi hinnat laskivat ja sitoumus osoittautui tuloksettomaksi. Yritys viittasi myös siihen, että Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavaa tullia korotettiin absorptiotutkimuksen päättämisen seurauksena, minkä vuoksi markkinahinnat nousivat. Tästä syystä yritys ilmoitti komissiolle olevansa jälleen valmis tarjoamaan sitoumusta noudattaen aiempia ehtoja ja vaatimuksia, joita pidettiin soveltuvina polkumyynnin ja tukien vahingollisten vaikutusten poistamiseen.

(8)

Yritys toimitti riittävän näytön siitä, ettei yrityksen rakenne ollut aikaisempien päätelmien tekemisen jälkeen muuttunut siten, että se voisi vaikuttaa sitoumuksen hyväksyttävyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

(9)

Huhtikuussa 2005 Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (9) julkaistun ilmoituksen jälkeen komissio pani vireille Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa sovellettavia polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka rajoittui yrityksen tarjoaman sitoumuksen hyväksyttävyyden tarkasteluun.

3.   Menettely

(10)

Komissio ilmoitti välivaiheen tarkastelun vireillepanosta virallisesti viejämaan edustajille, pyynnön esittäjälle ja yhteisön tuotannonalalle ja antoi kaikille osapuolille, joita asia suoraan koski, mahdollisuuden esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi.

(11)

Yritys tarjosi virallisesti uudelleen alkuperäisen sitoumuksensa.

(12)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki sitoumuksen uudelleen hyväksymiseksi tarpeellisina pitämänsä tiedot.

B.   TUTKIMUKSEN PÄÄTELMÄT

(13)

Tutkimus osoitti, ettei yrityksen rakenne ollut alkuperäisen tutkimuksen jälkeen muuttunut siten, että se voisi vaikuttaa kielteisesti sitoumuksen hyväksyttävyyteen ja toteutettavuuteen. Lisäksi alkuperäisen sitoumuksen soveltamisen aikana saadut kokemukset osoittivat, että yritys noudatti sitoumuksen ehtoja ja että komissio pystyi valvomaan tehokkaasti sitoumuksen noudattamista.

(14)

Tästä huolimatta olisi huomattava, että erään sulfaniilihapon tuotannossa käytetyn tärkeän aineosan (erityisesti aniliinin) ja sen tärkeän lähtöaineen (bentseenin) hinnoissa todettiin merkittäviä eroja alkuperäisen tutkimuksen jälkeen. Edellä esitetyn perusteella pyynnön esittäjä lupasi indeksoida alun perin tarjotun vähimmäishinnan poistaakseen sulfaniilihapon hintojen suhdannevaihtelut siten, että vahingollisen polkumyynnin poistumisesta saadaan kohtuullinen varmuus. Koska bentseenin kansainvälisistä hinnoista on olemassa julkinen, riippumaton ja luotettava tietokanta, mutta tällaista ei ole olemassa aniliinin hinnoista ja ottaen huomioon bentseenin hinnan ja aniliinin hinnan välinen voimakas vastaavuus, indeksointi perustui bentseenin hintaan.

(15)

Yhteisön tuotannonala väitti, ettei pyynnön esittäjä saisi valita toimenpiteiden muotoa eikä varsinkaan sitä, että se noudattaa vähimmäistuontihintaa vain silloin, kun vallitsevat markkinahinnat ovat yrityksen kannalta suotuisat. Yritys ei todellakaan saisi muuttaa toimenpiteiden muotoa markkinoiden kehityksen perusteella. Tässä tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon poikkeukselliset olosuhteet. Todettakoon, että absorptiotutkimuksessa kävi ilmi, että markkinahintojen lasku samaan aikaan kuin yritys peruutti sitoumuksensa vapaaehtoisesti johtui Kiinasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa sovelletun polkumyyntitullin absorboitumisesta. Tästä syystä ja absorptiotutkimuksen jälkeen muuttuneiden olosuhteiden perusteella katsotaan, että yrityksen toivomus palauttaa sitoumuksensa on asianmukainen.

(16)

Yhteisön tuotannonala väitti myös, että sitoumustarjous tulisi hyväksyä vasta täydellisen välivaiheen tarkastelun valmistuttua, koska uuden sitoumuksen oikeuttava markkinoiden kehitys voisi oikeuttaa myös yrityksen polkumyyntimarginaalin tarkastelun vireillepanoon. Tältä osin on huomautettava, että nykyinen tutkimus rajoittuu yrityksen tarjoaman sitoumuksen hyväksyttävyyden tarkasteluun eikä pyyntöä soveltamisalaltaan erilaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta ole saatu. Siksi pyyntö oli hylättävä.

(17)

Eräs käyttäjä pyysi polkumyyntitullin alentamista tai vaihtoehtoisesti puhdistetun sulfaniilihapon saatavuuden lisäämistä yhteisön markkinoilla ottamalla käyttöön kiintiöjärjestelmä. Koska nykyisen tutkimuksen soveltamisala on rajoitettu, tämäkin pyyntö oli hylättävä.

C.   SITOUMUS

(18)

Edellä esitetyn perusteella komissio hyväksyi sitoumuksen päätöksellä 2006/37/EY (10).

(19)

Jotta komissio voisi tehokkaasti valvoa yrityksen antaman sitoumuksen noudattamista, on vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen yhteydessä mahdollista saada vapautus tulleista ainoastaan esittämällä toimivaltaisille tulliviranomaisille kauppalasku, johon sisältyvät ainakin liitteessä mainitut tiedot. Nämä tiedot ovat välttämättömiä myös siksi, että tulliviranomaiset voisivat riittävällä tarkkuudella varmistua siitä, että lähetykset vastaavat kaupallisia asiakirjoja. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, olisi kannettava asianmukainen polkumyynti- ja tasoitustulli.

(20)

Sitoumuksen noudattamisen varmistamiseksi tuojille olisi myös tehtävä selväksi, että kaikenlainen sitoumuksen rikkominen saattaa johtaa polkumyynti- ja tasoitustullin kantamiseen taannehtivasti kyseessä olevista tuontitapahtumista. Tästä syystä on tarpeen panna täytäntöön säännökset, joiden mukaan asianmukaisen polkumyynti- ja tasoitustullin määrää vastaava tullivelka syntyy aina, kun yhtä tai useampaa tullista vapauttamisen ehtoa ei noudateta. Tullivelka syntyy siis aina, kun tavaranhaltija on luovuttanut tavarat vapaaseen liikkeeseen polkumyynti- ja tasoitustullia maksamatta ja myöhemmin todetaan, että yhtä tai useampaa sitoumuksen ehdoista on rikottu.

(21)

Polkumyynti- ja tasoitustulli voidaan sitoumuksen rikkomistapauksessa kantaa jälkikäteen, jos komissio on peruuttanut sitoumukselle antamansa hyväksynnän polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan tai tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti ja viitannut tässä yhteydessä kyseiseen tuontitapahtumaan ilmoittaen tarvittaessa, että siihen liittyvä sitoumuslasku ei ole pätevä. Tulliviranomaisten olisi tästä syystä polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 14 artiklan 7 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikista tapauksista, joissa havaitaan viitteitä sitoumuksen rikkomisesta.

(22)

Olisi huomattava, että jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan tai jos komissio peruu sitoumuksen hyväksynnän, polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöönotettuja polkumyynti- ja tasoitustulleja aletaan soveltaa ilman eri toimenpiteitä ensiksi mainitun asetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja jälkimmäisen asetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään asetuksen (EY) N:o 1338/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1339/2002 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, lopullista tullia ei kanneta 2 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetuista tuontituotteista.”

2.   Lisätään asetukseen (EY) N:o 1338/2002 artikla seuraavasti:

”2 artikla

2.1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi ilmoitetut tuontituotteet, joita koskevan kauppalaskun ovat laatineet komission hyväksymän sitoumuksen antaneet, komission päätöksessä 2006/37/EY (11), sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna, luetellut yritykset, vapautetaan 1 artiklalla käyttöön otetuista tulleista mikäli.

kyseiset yritykset ovat valmistaneet asianomaiset tuontituotteet, lähettäneet ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja laskuttaneet tätä niistä suoraan, ja

tuotteiden mukana toimitetaan pätevä sitoumuslasku. Sitoumuslasku on kauppalasku, joka sisältää ainakin liitteessä tarkoitetut tiedot ja siinä määrätyn vakuutuksen, ja

tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin sitoumuslaskussa esitettyä kuvausta.

2.   Tullivelka syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä aina, kun 1 kohdassa lueteltujen ehtojen mukaisesti tulleista vapautettujen, 1 artiklassa kuvattujen tuotteiden osalta todetaan, että yksi tai useampi mainituista ehdoista ei täyty. Tällöin katsotaan, että 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty ehto ei täyty, jos todetaan, että sitoumuslasku ei ole liitteen säännösten mukainen tai että se ei ole aito, tai jos komissio on peruuttanut sitoumukselle antamansa hyväksynnän polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (12) 8 artiklan 9 kohdan tai perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti asetuksella tai päätöksellä, jossa viitataan yhteen tai useampaan tiettyyn liiketoimeen ja ilmoitetaan, että vastaava yksi tai useampi sitoumuslasku ei ole pätevä.

3.   Tuojien on hyväksyttävä tavanomaisena kaupallisena riskinä se, että jos jokin osapuoli jättää täyttämättä yhden tai useamman 1 kohdassa luetelluista ja 2 kohdassa tarkemmin eritellyistä ehdoista, tämä voi johtaa tullivelan syntymiseen yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (13) 201 artiklan mukaisesti. Tullivelka kannetaan komission peruutettua sitoumukselle antamansa hyväksynnän.

3.   Lisätään asetukseen (EY) N:o 1339/2002 artikla seuraavasti:

”2 artikla

3.1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi ilmoitetut tuontituotteet, joita koskevan kauppalaskun ovat laatineet komission hyväksymän sitoumuksen antaneet, komission päätöksessä 2006/37/EY (14) sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna, luetellut yritykset, vapautetaan 1 artiklalla käyttöön otetuista tulleista mikäli

kyseiset yritykset ovat valmistaneet asianomaiset tuontituotteet, lähettäneet ne ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä ja laskuttaneet tätä niistä suoraan, ja

tuotteiden mukana toimitetaan pätevä sitoumuslasku. Sitoumuslasku on kauppalasku, joka sisältää ainakin liitteessä tarkoitetut tiedot ja siinä määrätyn vakuutuksen, ja

tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin sitoumuslaskussa esitettyä kuvausta.

2.   Tullivelka syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä aina, kun 1 kohdassa lueteltujen ehtojen mukaisesti tulleista vapautettujen, 1 artiklassa kuvattujen tuotteiden osalta todetaan, että yksi tai useampi mainituista ehdoista ei täyty. Tällöin katsotaan, että 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetty ehto ei täyty, jos todetaan, että sitoumuslasku ei ole liitteen säännösten mukainen tai että se ei ole aito, tai jos komissio on peruuttanut sitoumukselle antamansa hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 9 kohdan tai tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti asetuksella tai päätöksellä, jossa viitataan yhteen tai useampaan tiettyyn liiketoimeen ja ilmoitetaan, että vastaava yksi tai useampi sitoumuslasku ei ole pätevä.

3.   Tuojien on hyväksyttävä tavanomaisena kaupallisena riskinä se, että jos jokin osapuoli jättää täyttämättä yhden tai useamman 1 kohdassa luetelluista ja 2 kohdassa tarkemmin eritellyistä ehdoista, tämä voi johtaa tullivelan syntymiseen yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (15) 201 artiklan mukaisesti. Tullivelka kannetaan komission peruutettua sitoumukselle antamansa hyväksynnän.

4.   Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti sekä asetukseen (EY) N:o 1338/2002 että asetukseen (EY) N:o 1339/2002.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004.

(3)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 492/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 492/2004.

(5)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 36.

(6)  EUVL C 149, 26.6.2003, s. 14.

(7)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 29.

(8)  EUVL L 40, 12.2.2004, s. 17.

(9)  EUVL C 101, 27.4.2005, s. 34.

(10)  Katso tämän virallisen lehden s. 52.

(11)  Katso tämän virallisen lehden s. 52.

(12)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Aasetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(13)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).”

(14)  Katso tämän virallisen lehden s. 52.

(15)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).”


LIITE

”LIITE

Yrityksen myydessä sitoumuksen mukaisesti sulfaniilihappoa yhteisöön kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1)

Otsikko: ’SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU’.

2)

Kauppalaskun laatineen, sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn komission päätöksen 2006/37/EY 1 artiklassa mainitun yrityksen nimi.

3)

Kauppalaskun numero.

4)

Kauppalaskun päivämäärä.

5)

Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat on tullattava yhteisön rajalla.

6)

Tavaroiden tarkka kuvaus, mukaan luettuina

tuotteen valvontakoodi (PCN), jota käytetään tutkimuksessa ja sitoumuksessa (esimerkiksi PA99, PS85 tai TA98),

valvontakoodin tekniset/fysikaaliset eritelmät; esim. PA99:n ja PS85:n osalta valkoinen vapaasti virtaava jauhe ja TA98:n osalta harmaa vapaasti virtaava jauhe,

yrityksen käyttämä tuotekoodi (CPC) (jos käytössä),

CN-koodi,

määrä (ilmoitetaan tonneina).

7)

Myyntiehdot, joista ilmenevät

hinta tonnilta,

sovellettavat maksuehdot,

sovellettavat toimitusehdot,

kaikki alennukset ja hyvitykset.

8)

Sen yhteisössä tuojana toimivan yrityksen nimi, jolle viejäyritys on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.

9)

Yrityksen sen työntekijän nimi, joka on laatinut kauppalaskun, ja seuraava allekirjoituksella varustettu vakuutus:

’Minä allekirjoittanut vahvistan, että tässä laskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti Euroopan yhteisöön suuntautuvaa suoraa vientiä varten tapahtuu [yrityksen nimi] esittämän ja Euroopan komission päätöksellä 2006/37/EY hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Vakuutan, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansa pitävät.’”


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 124/2006,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2006,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25 päivänä tammikuuta 2006 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

84,2

204

51,4

212

97,4

624

140,9

999

93,5

0707 00 05

052

148,3

204

101,5

999

124,9

0709 10 00

220

68,9

624

101,2

999

85,1

0709 90 70

052

96,9

204

132,8

999

114,9

0805 10 20

052

43,8

204

55,0

212

59,9

220

49,7

624

58,2

999

53,3

0805 20 10

204

74,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,5

204

89,2

400

78,4

464

148,0

624

76,5

662

32,0

999

81,1

0805 50 10

052

55,9

220

60,5

999

58,2

0808 10 80

400

129,0

404

104,0

720

67,5

999

100,2

0808 20 50

388

100,4

400

93,4

720

37,7

999

77,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 125/2006,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2006,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

34,72

19,92

993,09

259,08

543,21

8 700,18

119,87

24,16

14,90

133,25

8 313,78

1 301,03

322,99

23,79

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

23,69

13,59

677,65

176,78

370,67

5 936,71

81,80

16,49

10,17

90,92

5 673,04

887,78

220,40

16,23

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

166,35

95,45

4 758,52

1 241,39

2 602,86

41 688,04

574,38

115,78

71,42

638,48

39 836,53

6 234,07

1 547,66

113,99

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

69,23

39,73

1 980,37

516,63

1 083,24

17 349,44

239,04

48,19

29,72

265,72

16 578,89

2 594,45

644,10

47,44

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

48,40

27,77

1 384,48

361,18

757,30

12 129,04

167,12

33,69

20,78

185,76

11 590,35

1 813,79

450,29

33,17

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

97,22

55,78

2 780,98

725,49

1 521,16

24 363,33

335,68

67,67

41,74

373,14

23 281,27

3 643,32

904,49

66,62

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

43,68

25,06

1 249,47

325,96

683,44

10 946,21

150,82

30,40

18,75

167,65

10 460,05

1 636,91

406,38

29,93

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

73,86

42,38

2 112,76

551,17

1 155,66

18 509,29

255,02

51,41

31,71

283,48

17 687,23

2 767,90

687,16

50,61

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

365,89

209,95

10 466,16

2 730,38

5 724,87

91 690,93

1 263,33

254,66

157,07

1 404,31

87 618,62

13 711,56

3 404,02

250,72

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

173,81

99,73

4 971,80

1 297,03

2 719,52

43 556,46

600,13

120,97

74,62

667,10

41 621,97

6 513,48

1 617,03

119,10

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,88

12 357,36

3 223,76

6 759,33

108 259,20

1 491,61

300,67

185,46

1 658,06

103 451,04

16 189,20

4 019,11

296,03

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

253,33

145,36

7 246,47

1 890,44

3 963,73

63 484,17

874,69

176,32

108,75

972,30

60 664,62

9 493,49

2 356,84

173,59

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

172,09

98,75

4 922,74

1 284,23

2 692,68

43 126,71

594,21

119,78

73,88

660,51

41 211,30

6 449,22

1 601,07

117,93

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

147,55

84,66

4 220,67

1 101,08

2 308,66

36 976,03

509,46

102,69

63,34

566,31

35 333,80

5 529,44

1 372,73

101,11

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,59

47,96

2 390,96

623,75

1 307,83

20 946,48

288,60

58,18

35,88

320,81

20 016,17

3 132,36

777,64

57,28

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

334,34

191,84

9 563,80

2 494,98

5 231,28

83 785,60

1 154,41

232,70

143,53

1 283,23

80 064,40

12 529,39

3 110,53

229,11

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

114,81

65,88

3 284,21

856,78

1 796,43

28 772,04

396,42

79,91

49,29

440,66

27 494,17

4 302,60

1 068,16

78,68

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

91,43

52,46

2 615,42

682,31

1 430,61

22 912,96

315,70

63,64

39,25

350,93

21 895,32

3 426,43

850,64

62,65

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

68,81

39,48

1 968,24

513,47

1 076,60

17 243,18

237,58

47,89

29,54

264,09

16 477,36

2 578,56

640,15

47,15

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

157,39

90,31

4 502,18

1 174,52

2 462,64

39 442,31

543,44

109,54

67,57

604,08

37 690,54

5 898,25

1 464,29

107,85

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

muut

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

74,30

42,63

2 125,21

554,42

1 162,47

18 618,38

256,53

51,71

31,89

285,15

17 791,47

2 784,21

691,21

50,91

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

60,18

34,53

1 721,41

449,08

941,59

15 080,73

207,78

41,88

25,83

230,97

14 410,95

2 255,19

559,87

41,24

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

84,88

48,70

2 427,87

633,38

1 328,01

21 269,83

293,06

59,07

36,44

325,76

20 325,16

3 180,71

789,64

58,16

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

161,75

92,81

4 626,90

1 207,05

2 530,86

40 534,93

558,50

112,58

69,44

620,82

38 734,63

6 061,64

1 504,86

110,84

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

43,62

25,03

1 247,75

325,51

682,50

10 931,17

150,61

30,36

18,73

167,42

10 445,68

1 634,66

405,82

29,89

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

40,98

23,51

1 172,22

305,80

641,19

10 269,44

141,49

28,52

17,59

157,28

9 813,34

1 535,70

381,25

28,08

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

94,56

54,26

2 704,80

705,62

1 479,50

23 695,98

326,49

65,81

40,59

362,92

22 643,56

3 543,52

879,71

64,80

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

134,41

77,13

3 844,84

1 003,03

2 103,08

33 683,50

464,10

93,55

57,70

515,88

32 187,50

5 037,07

1 250,50

92,11

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

451,47

259,05

12 914,22

3 369,03

7 063,93

113 137,66

1 558,83

314,22

193,81

1 732,78

108 112,83

16 918,73

4 200,22

309,37

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

231,56

132,87

6 623,71

1 727,98

3 623,09

58 028,33

799,52

161,16

99,41

888,74

55 451,10

8 677,62

2 154,30

158,67

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

176,17

101,09

5 039,35

1 314,65

2 756,47

44 148,28

608,28

122,61

75,63

676,16

42 187,50

6 601,98

1 639,00

120,72

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

154,90

88,88

4 430,89

1 155,92

2 423,65

38 817,74

534,84

107,81

66,50

594,52

37 093,71

5 804,85

1 441,10

106,14

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

322,94

185,30

9 237,79

2 409,93

5 052,96

80 929,54

1 115,06

224,77

138,64

1 239,49

77 335,18

12 102,29

3 004,50

221,30

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

530,81

304,58

15 183,87

3 961,13

8 305,40

133 021,44

1 832,79

369,45

227,88

2 037,31

127 113,50

19 892,17

4 938,41

363,74

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 068,17

612,92

30 555,00

7 971,11

16 713,23

267 683,40

3 688,18

743,45

458,57

4 099,74

255 794,67

40 029,67

9 937,72

731,96

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

158,53

90,96

4 534,74

1 183,01

2 480,45

39 727,49

547,37

110,34

68,06

608,45

37 963,06

5 940,89

1 474,88

108,63

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

201,31

115,51

5 758,47

1 502,26

3 149,82

50 448,29

695,08

140,11

86,42

772,65

48 207,71

7 544,09

1 872,89

137,95

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

166,13

95,32

4 752,01

1 239,69

2 599,29

41 630,98

573,60

115,62

71,32

637,61

39 782,00

6 225,54

1 545,55

113,84

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 126/2006,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2006,

yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2005 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten mukaisesti säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2040/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ensimmäiselle vuosineljänneksellä 2006 tuontitodistushakemukset ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan.

(2)

Olisi määritettävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3)

On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2040/2005 mukaisesti ajanjaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2006 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun määräisinä.

2.   Jaksolle 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2006 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 2040/2005 säännösten mukaisesti.

3.   Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisten tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 328, 15.12.2005, s. 34.


LIITE I

Järjestysnumero

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2006 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

09.4671

09.4751

09.4752

09.4756


LIITE II

(t)

Järjestysnumero

1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisenä aikana käytettävissä oleva kokonaismäärä

09.4671

4 400,0

09.4752

2 125,0

09.4756

15 625,0


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 127/2006,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2006 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Bulgarian ja Romanian osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston päätöksissä 2003/286/EY ja 2003/18/EY Bulgarialle ja Romanialle säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1279/98 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 1279/98 1 artiklassa vahvistetaan Romaniasta ja Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden painona ilmaistu vastaava lihamäärä, joka voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivästä heinäkuuta 200530 päivään kesäkuuta 2006. Romaniasta ja Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden määrät, joille tuontitodistuksia on haettu, ovat sellaiset, että hakemukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1279/98 tarkoitettujen kiintiöiden mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2006 väliselle ajanjaksolle esitetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1899/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EYVL L 176, 20.6.1998, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1240/2005 (EUVL L 200, 30.7.2005, s. 34).


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 128/2006,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullivapaiden toimitusvelvoitteiden määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kirjaamisen yhteydessä on käynyt ilmi, että toimitusjaksolla 2005/2006 on vielä käytettävissä sokerin määriä Intiasta tulevaan etuuskohteluun oikeutetun sokerin toimitusvelvoitteisiin, joiden osalta rajat on jo saavutettu.

(3)

Näissä olosuhteissa komission on ilmoitettava, että kyseisiä rajoja ei olekaan vielä saavutettu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Intiasta toimitusjaksolla 2005/2006 tulevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin toimitusvelvoitetta koskevia rajoja ei ole vielä saavutettu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 129/2006,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2006,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 111/2006 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 19, 24.1.2006, s. 4.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2006 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

33,91

8,28

1701 99 10 (2)

33,91

4,16

1701 99 90 (2)

33,91

4,16

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/24


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/9/EY,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2006,

neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen dikvatin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY mukaan tiettyihin viljelykasveihin käytettävien kasvinsuojeluaineiden salliminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Sallimisen on perustuttava ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Arvioinnissa huomioon otettaviin tekijöihin on sisällyttävä käyttäjien ja sivullisten altistuminen, maaperään, vesiin ja ilmaan kohdistuvat ympäristövaikutukset sekä ihmisten ja eläinten nauttimien käsiteltyjen viljelykasvien torjunta-ainejäämien vaikutukset ihmisiin ja eläimiin.

(2)

Jäämien enimmäismäärät vahvistetaan sen mukaan, mikä on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman pieni sekä toksikologisesti hyväksyttävä etenkin arvioitaessa saantia ravinnon mukana.

(3)

Torjunta-ainejäämien enimmäismääriä olisi arvioitava jatkuvasti uudelleen. Niitä voidaan muuttaa uusien käyttötapojen ja uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

(4)

Jäämien enimmäismääriksi vahvistetaan analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(5)

Komissiolle on ilmoitettu direktiivin 90/642/ETY soveltamisalaan kuuluvan dikvatin uusista tai muuttuneista käyttötavoista.

(6)

Kuluttajien elinikäinen altistuminen näille torjunta-aineille niiden jäämiä mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu ja mitattu yhteisössä käytettävien menettelyiden ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (3). On arvioitu, että kyseiset jäämien enimmäismäärät takaavat, ettei hyväksyttävä päiväsaanti ylity.

(7)

Käytettävissä olevien tietojen arviointi on osoittanut, että akuutin altistumisen viiteannosta ei ole tarpeen vahvistaa, eikä lyhyen aikavälin arviointia tämän vuoksi tarvita.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa uudet enimmäismäärät dikvatin jäämille.

(9)

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien vahvistaminen tai muuttaminen yhteisön tasolla ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta dikvatille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja sen liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta pidetään riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa dikvatin tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän jälkeen yhteisössä vahvistetun jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(10)

Direktiivi 90/642/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/EY liite I seuraavasti: Lisätään ryhmään ”4. ÖLJYKASVIN SIEMENET” uusi rivi ”Hampunsiemenet” rivien ”Puuvillansiemenet” ja ”Muut” väliin.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II oleva A osa tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 26 päivänä heinäkuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 27 päivästä heinäkuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/76/EY (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 14).

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/72/EY (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 63).

(3)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


LIITE

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevassa A osassa dikvattia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämä ja enimmäismäärä (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Dikvatti

”1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

0,05 (1)  (2)

i)

SITRUSHEDELMÄT

 

Greipit

 

Sitruunat

 

Limetit

 

Mandariinit (klementiinit ja muut hybridit mukaan luettuina)

 

Appelsiinit

 

Pomelot

 

Muut

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

 

Mantelit

 

Parapähkinät

 

Acajoupähkinät

 

Kastanjat

 

Kookospähkinät

 

Hasselpähkinät

 

Queenslandin pähkinät

 

Pekaanipähkinät

 

Männynsiemenet

 

Pistaasimantelit

 

Saksanpähkinät

 

Muut

 

iii)

SIEMENHEDELMÄT

 

Omenat

 

Päärynät

 

Kvittenit

 

Muut

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

Aprikoosit

 

Kirsikat

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

Luumut

 

Muut

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

Karhunvatukat

 

Sinivatukat

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

Vadelmat

 

Muut

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

Mustikat

 

Karpalot

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

Karviaiset

 

Muut

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

Avokadot

 

Banaanit

 

Taatelit

 

Viikunat

 

Kiivit

 

Kumkvatit

 

Litsit

 

Mangot

 

Oliivit

 

Papaijat

 

Passionhedelmät

 

Ananakset

 

Granaattiomenat

 

Muut

 

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

0,05 (1)  (2)

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

 

Punajuurikkaat

 

Porkkanat

 

Kassavat

 

Mukulasellerit

 

Piparjuuret

 

Maa-artisokat

 

Palsternakat

 

Juuripersiljat

 

Retiisit ja retikat

 

Kaurajuuret

 

Bataatit

 

Lantut

 

Nauriit

 

Jamssit

 

Muut

 

ii)

SIPULIKASVIT

 

Valkosipuli

 

Kepasipulit

 

Salottisipulit

 

Varhaissipulit

 

Muut

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

a)

Solanum-suvun vihannekset

 

Tomaatit

 

Paprikat

 

Munakoisot

 

Muut

 

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

Kurkut

 

Pikkukurkut

 

Kesäkurpitsat

 

Muut

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

Melonit

 

Kurpitsat

 

Vesimelonit

 

Muut

 

d)

Sokerimaissi

 

iv)

KAALIT

 

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

Parsakaalit

 

Kukkakaalit

 

Muut

 

b)

Kerivät kaalit

 

Ruusukaalit

 

Keräkaalit

 

Muut

 

c)

Lehtikaalit

 

Kiinankaalit

 

Lehtikaali

 

Muut

 

d)

Kyssäkaali

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

 

a)

Salaatit ja sen kaltaiset vihannekset

 

Vihanneskrassi

 

Vuonankaali

 

Lehtisalaatti

 

Siloendiivi

 

Muut

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

Pinaatti

 

Mangoldi (lehtijuurikas)

 

Muut

 

c)

Vesikrassi

 

d)

Sikuri

 

e)

Yrtit

 

Kirveli

 

Ruohosipuli

 

Persilja

 

Yrttiselleri

 

Muut

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

 

Pavut (silpimättömät)

 

Pavut (silvityt)

 

Herneet (silpimättömät)

 

Herneet (silvityt)

 

Muut

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

 

Parsat

 

Kardoni

 

Lehtisellerit

 

Fenkoli

 

Latva-artisokka

 

Purjo

 

Raparperi

 

Muut

 

viii)

SIENET

 

a)

Viljellyt sienet

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,2 (2)

Pavut

 

Linssit

 

Herneet

 

Muut

 

4.   

Öljykasvin siemenet

Pellavansiemenet

5 (2)

Maapähkinät

0,1 (1)  (2)

Unikonsiemenet

0,1 (1)  (2)

Seesaminsiemenet

0,1 (1)  (2)

Auringonkukansiemenet

1 (2)

Rapsinsiemenet

2 (2)

Soijapavut

0,2 (2)

Sinapinsiemenet

0,5 (2)

Puuvillansiemenet

0,1 (1)  (2)

Hampunsiemenet

0,5 (2)

Muut

0,1 (1)  (2)

5.

Perunat

0,05 (1)  (2)

Varhaisperunat

 

Varastoperunat

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis laji))

0,1 (1)  (2)

7.

Humala (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,1 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien enimmäismäärä vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2006,

neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

(2006/34/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen (1) liitteen II a 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston työjärjestyksen (jäljempänä ’työjärjestys’) 11 artiklan 5 kohdassa määrätään, että kun neuvosto tekee päätöksen, joka edellyttää määräenemmistöä, ja jos joku neuvoston jäsen sitä pyytää, tarkistetaan työjärjestyksen liitteen II a 1 artiklassa olevien väestölukujen mukaisesti laskemalla, että tämän enemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä.

(2)

Äänten painotusta neuvostossa koskevien määräysten soveltamisen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevassa työjärjestyksen liitteen II a 2 artiklan 2 kohdassa määrätään, että neuvosto mukauttaa sanotun liitteen 1 artiklassa olevat luvut joka vuosi ensimmäisestä päivästä tammikuuta alkaen niiden tietojen mukaisesti, jotka Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolla oli käytössään edellisen vuoden syyskuun 30 päivänä.

(3)

Tästä syystä olisi mukautettava työjärjestys vastaavasti,

PÄÄTTÄÄ SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan työjärjestyksen liitteen II a 1 artikla seuraavalla tekstillä:

”1 artikla

Kunkin jäsenvaltion väkiluku Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 4 kohdan, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 118 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 34 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana on:

Jäsenvaltio

Väkiluku

(× 1 000)

Saksa

82 500,8

Ranska

62 370,8

Yhdistynyt kuningaskunta

60 063,2

Italia

58 462,4

Espanja

43 038,0

Puola

38 173,8

Alankomaat

16 305,5

Kreikka

11 073,0

Portugali

10 529,3

Belgia

10 445,9

Tšekin tasavalta

10 220,6

Unkari

10 097,5

Ruotsi

9 011,4

Itävalta

8 206,5

Tanska

5 411,4

Slovakia

5 384,8

Suomi

5 236,6

Irlanti

4 109,2

Liettua

3 425,3

Latvia

2 306,4

Slovenia

1 997,6

Viro

1 347,0

Kypros

749,2

Luxemburg

455,0

Malta

402,7

Yhteensä

461 324,0

Raja-arvo (62 %)

286 020,9”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Neuvoston päätös 2004/338/EY, Euratom, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22). Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/701/EY, Euratom (EUVL L 319, 20.10.2004, s. 15).


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2006,

Turkin liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja edellytyksistä

(2006/35/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Turkille osana liittymistä valmistelevaa strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymistä valmistelevan kumppanuuden luomisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 390/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 390/2001 mukaan neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä Turkkia koskevan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä sekä siihen myöhemmin sovellettavista merkittävistä muutoksista.

(2)

Tämän perusteella neuvosto hyväksyi liittymiskumppanuuden Turkin kanssa vuosina 2001 ja 2003 (2).

(3)

Komission vuonna 2004 antamassa Turkkia koskevassa suosituksessa korostettiin, että Euroopan unionin olisi edelleen seurattava poliittisten uudistusten etenemistä ja että vuonna 2005 olisi esitettävä tarkistettu liittymiskumppanuus.

(4)

Joulukuussa 2004 Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että Euroopan unioni seuraa edelleen tarkasti poliittisten uudistusten etenemistä liittymiskumppanuudessa määritettyjen uudistusprosessin keskeisten tavoitteiden perusteella.

(5)

Jäsenvaltiot aloittivat 3 päivänä lokakuuta 2005 neuvottelut Turkin kanssa Turkin liittymisestä Euroopan unioniin. Neuvottelujen eteneminen riippuu Turkin edistymisestä liittymiseen valmistautumisessa. Edistymistä mitataan muun muassa säännöllisesti tarkistettavan liittymiskumppanuuden täytäntöönpanolla.

(6)

Valmistautuakseen jäsenyyteen Turkin odotetaan laativan suunnitelman, johon sisältyy aikataulu ja erityistoimet liittymiskumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Turkin liittymiskumppanuuden periaatteet, ensisijaiset tavoitteet, välitavoitteet ja edellytykset luetellaan tämän päätöksen liitteessä, joka on sen erottamaton osa.

2 artikla

Liittymiskumppanuuden toteuttamista tarkastelevat ja valvovat assosiaatiosopimuksella perustetut elimet ja neuvosto komission esittämien vuosikertomusten perusteella.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  EYVL L 58, 28.2.2001, s. 1.

(2)  Päätös 2001/235/EY (EYVL L 85, 24.3.2001, s. 13) ja päätös 2003/398/EY (EUVL L 145, 12.6.2003, s. 40).


LIITE

TURKKI: VUODEN 2005 LIITTYMISKUMPPANUUS

1.   JOHDANTO

Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että liittymiskumppanuus on olennainen osa liittymistä valmistelevaa vahvistettua strategiaa ja sillä otetaan käyttöön kaikki ehdokasmaille suunnattavat tukimuodot yhteen kehykseen yhdistettyinä. Tällä tavoin yhteisö kohdistaa tukensa kunkin ehdokasvaltion erityistarpeisiin ja tukee niitä liittymisongelmien erityisongelmien ratkaisemisessa.

Neuvosto hyväksyi Turkin ensimmäisen liittymiskumppanuuden maaliskuussa 2001. Komission lokakuussa 2002 julkistamassa laajentumisen strategia-asiakirjassa todettiin, että komissio aikoo tehdä ehdotuksen Turkkia koskevasta tarkistetusta liittymiskumppanuudesta. Komissio esitti maaliskuussa 2003 tarkistetun liittymiskumppanuuden, ja neuvosto hyväksyi sen saman vuoden toukokuussa. Lokakuussa 2004 antamassaan suosituksessa komissio ehdotti, että jatkuvuuden ja poliittisen uudistusprosessin peruuttamattomuuden takaamiseksi EU:n olisi edelleen seurattava poliittisten uudistusten etenemistä erittäin tarkasti. Komissio ehdotti ennen muuta tarkistetun liittymiskumppanuuden hyväksymistä vuonna 2005.

Turkin odotetaan laativan suunnitelman, johon sisältyy aikataulu ja erityistoimet liittymiskumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistettu liittymiskumppanuus on perustana tietyille politiikan välineille, joita käytetään ehdokasvaltion auttamiseksi sen valmistautuessa jäsenyyteen. Tarkistettu liittymiskumppanuus on myös tulevien poliittisten uudistusten perusta ja mitta-asteikko edistymistä arvioitaessa.

2.   PERIAATTEET

Turkin tärkeimmät ensisijaiset tavoitteet liittyvät sen valmiuksiin täyttää Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa vuonna 1993 määritellyt edellytykset ja neuvoston 3 päivänä lokakuuta 2005 hyväksymien neuvottelukehysten vaatimukset.

3.   ENSISIJAISET TAVOITTEET

Liittymiskumppanuuteen sisältyvien ensisijaisten tavoitteiden valinnassa on perusteena käytetty maan realistisia mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteet tai edistyä niiden toteuttamisessa huomattavasti lähivuosien aikana. Tavoitteet jaetaan lyhyen aikavälin tavoitteisiin, jotka odotetaan toteutettavan vuoden tai kahden kuluessa, ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin, jotka odotetaan toteutettavan kolmen tai neljän vuoden kuluessa. Tavoitteet liittyvät sekä lainsäädäntöön että sen täytäntöönpanoon.

Tarkistetussa liittymiskumppanuudessa määritetään Turkin liittymisvalmistelujen ensisijaiset alat. Turkin on kuitenkin lopulta pyrittävä ratkaisemaan kaikki määräaikaiskertomuksessa mainitut ongelmat, myös lujittamaan poliittista uudistusprosessia sen peruuttamattomuuden takaamiseksi ja sen täytäntöönpanon varmistamiseksi koko maassa ja hallinnon kaikilla tasoilla. Lisäksi on tärkeää, että Turkki täyttää lainsäädännön lähentämistä ja yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa koskevat sitoumuksensa, jotka on tehty assosiaatiosopimuksen, tulliliitosta tehdyn sopimuksen ja EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätösten nojalla tehtyjen sitoumusten mukaisesti muun muassa maataloustuotteiden kauppajärjestelmän osalta.

3.1   LYHYEN AIKAVÄLIN ENSISIJAISET TAVOITTEET

Vahvistettu poliittinen vuoropuhelu ja poliittiset arviointiperusteet

Demokratia ja oikeusvaltioperiaate

Julkishallinto

On jatkettava julkishallinnon ja henkilöstöpolitiikan uudistusta tehokkuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi.

On varmistettava tehokas, avoin ja osallistava paikallishallinto etenkin hiljattain hyväksytyn uuden lainsäädännön täytäntöönpanon kautta.

On perustettava täysin toimiva oikeusasiamiesjärjestelmä.

Siviilihallinnon ja armeijan suhteet

On jatkettava armeijan siviilivalvonnan saattamista vastaamaan EU:n jäsenvaltioissa sovellettavaa käytäntöä. On huolehdittava siitä, että siviiliviranomaiset toteuttavat valvontatehtävänsä kaikilta osin, erityisesti kansallisen turvallisuusstrategian laadinnassa ja täytäntöönpanossa. Turvallisuusasioissa on edettävä kohti suurempaa vastuullisuutta ja avoimuutta.

On perustettava sotilas- ja puolustuspolitiikan ja kaikkien niihin liittyvien menojen parlamentaarinen valvontajärjestely, johon kuuluu myös ulkoinen tarkastus.

On poistettava sotilastuomioistuimilta kaikki vielä jäljellä olevat valtuudet tuomita siviileitä.

Oikeusjärjestelmä

On varmistettava, että kaikki oikeusviranomaiset tulkitsevat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia säännöksiä, uusi rikoslaki mukaan luettuna, johdonmukaisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräysten ja siihen liittyvän oikeuskäytännön mukaisesti.

On varmistettava oikeuslaitoksen riippumattomuus erityisesti tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston sekä uusien tuomarien ja syyttäjien nimittämisen osalta.

On varmistettava syyttäjän ja puolustuksen tasavertaisuus rikosasiain käsittelyssä ja oikeudenkäynneissä.

On annettava lisää Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön liittyvää koulutusta tuomareille ja syyttäjille.

On lisättävä oikeuslaitoksen tehokkuutta etenkin parantamalla sen institutionaalisia valmiuksia ja hyväksymällä uusi siviiliprosessilaki.

On edettävä alueellisten väliasteen muutoksenhakutuomioistuinten perustamisessa.

Lahjonnan vastainen toiminta

On sitouduttava kaikilla tasoilla torjumaan lahjontaa, myös vahvistamalla kaikkia lahjonnan vastaisissa toimissa mukana olevia instituutioita sekä niiden välistä koordinointia.

On varmistettava virkamiesten eettisen käytöksen periaatteita koskevan asetuksen täytäntöönpano ja ulotettava sen säännökset koskemaan myös vaaleilla valittuja edustajia sekä oikeuslaitosten, yliopistojen ja armeijan henkilöstöä.

On rajattava parlamentaarisen koskemattomuuden soveltamisalaa EU:n käytännön mukaiseksi.

Ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojelu

Kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen

On edistettävä ihmisoikeuksia riippumattoman ja riittävät voimavarat omaavan kansallisen ihmisoikeuksien valvontalaitoksen aktiivisella tuella YK:n periaatteiden mukaisesti. On valvottava ihmisoikeustapauksia sekä tilastotietojen luotettavuutta.

On lisättävä poliisi- ja oikeusvirastojen kouluttamista ihmisoikeuksiin ja tutkintamenetelmiin liittyvissä kysymyksissä erityisesti kidutuksen ja pahoinpitelyn estämisen tehostamiseksi.

On ratifioitava kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaiset pöytäkirjat. On noudatettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiä muun muassa panemalla täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot kaikilta osin.

On pantava täytäntöön säännökset oikeudesta uuteen oikeudenkäyntiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevien tuomioiden mukaisesti.

On taattava sekä lainsäädännössä että käytännössä kaikille yksilöille täydet ihmisoikeudet ja perusvapaudet ilman syrjintää ja riippumatta kielestä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, poliittisista mielipiteistä, uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautuneisuudesta.

On ratifioitava viranomaisten harjoittaman syrjinnän yleisesti kieltävä Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja N:o 12.

Poliittiset oikeudet ja kansalaisoikeudet

Kidutuksen ja pahoinpitelyn estäminen

On varmistettava kidutuksen ja pahoinpitelyn ”nollatoleranssi”-politiikan yhteydessä hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpano Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean suositusten mukaisesti.

On tehostettava rankaisemattomuuden vastaisia toimia. On varmistettava, että syyttäjät huolehtivat tapausten nopeasta ja tehokkaasta tutkimisesta, jonka perusteella tuomioistuimet saavat selville syylliset ja rankaisevat heitä.

On varmistettava Istanbulin pöytäkirjan täytäntöönpano koko maassa erityisesti lisäämällä lääketieteellistä asiantuntemusta.

On ratifioitava kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, jossa määrätään säilöönottolaitosten riippumattoman valvontajärjestelmän perustamisesta.

Oikeussuojan saatavuus

On parannettava mahdollisuuksia puolustautua tehokkaasti, esimerkiksi oikeusavun ja tasokkaiden tulkkipalveluiden saatavuutta.

On varmistettava, että heti pidätyksen jälkeen kansalaiset tietävät oikeutensa olla luottamuksellisesti yhteydessä asianajajaan ja kykenevät käyttämään tätä oikeutta sekä tiedottamaan tapahtuneesta sukulaisille.

Sananvapaus, yhdistymisvapaus ja rauhanomaisen kokoontumisen vapaus

On varmistettava oikeus harjoittaa sananvapautta, johon kuuluu myös lehdistönvapaus, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

On korjattava niiden ihmisten tilanne, jotka on asetettu syytteeseen tai tuomittu rangaistukseen väkivallattomien mielenilmauksien vuoksi.

On pantava täytäntöön yhdistymisvapauteen ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauteen liittyvät uudistukset Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän oikeuskäytännön mukaisesti. On pantava täytäntöön toimenpiteitä turvallisuusjoukkojen liiallisen voimankäytön estämiseksi.

On yhdenmukaistettava poliittisiin puolueisiin sovellettavat säännökset EU:n käytännön kanssa.

On yhdenmukaistettava poliittisten puolueiden rahoitus ja tilintarkastus EU:n käytännön kanssa.

On edistettävä kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja sen mahdollisuuksia vaikuttaa julkisen sektorin toimintalinjoihin.

On edistettävä avointa kommunikaatiota ja yhteistyötä kaikkien turkkilaisen kansalaisyhteiskunnan alojen ja niiden eurooppalaisten kumppanien välillä.

Uskonnonvapaus

On hyväksyttävä laki, joka käsittelee kattavasti kaikkia muiden kuin islamilaisten uskonnollisten vähemmistöjen ja yhteisöjen kohtaamia vaikeuksia eurooppalaisten normien mukaisesti. On pidätyttävä kaikkien muiden kuin islamilaisten uskonnollisten yhdyskuntien järjestöille kuuluvan tai kuuluneen omaisuuden kaikesta myynnistä ja takavarikoinnista ennen edellä mainitun lain hyväksymistä.

On saatettava kaikkien yksilöiden ja uskonnollisten yhteisöjen ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta koskevat säännökset Euroopan ihmisoikeussopimusta vastaaviksi ja pantava nämä säännökset täytäntöön sekä otettava huomioon Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission suositukset.

On varmistettava kaikkien uskonnollisten yhteisöjen toimintaedellytykset EU:n jäsenvaltioiden käytännön mukaisesti. Tämä käsittää yhteisöjen, niiden jäsenten ja varojen oikeussuojan (muun muassa oikeushenkilöyden kautta), opetuksen, pappien koulutuksen ja nimittämisen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan N:o 1 mukaisen omaisuudensuojan.

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

Naisten oikeudet

On pantava täytäntöön naisten oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö, erityisesti siviililaki, uusi rikoslaki ja perheen suojelua koskeva laki.

On jatkettava kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan, kunnian nimissä tehdyt rikokset mukaan luettuina, vastaisia toimenpiteitä. On varmistettava erikoiskoulutus tuomareille, syyttäjille, lainvalvontaviranomaisille, kunnallisviranomaisille ja muille vastuullisille instituutioille sekä perustettava kaikkiin suurempiin kuntiin väkivallan uhassa eläville naisille turvapaikkoja nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

On jatkettava naisten yhteiskunnallisen aseman edistämistä, johon sisältyy myös heidän koulutuksensa ja osallistumisensa työmarkkinoille sekä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään, ja tuettava naisjärjestöjen kehittämistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lasten oikeudet

On edistettävä lasten oikeuksien suojaamista EU:n ja kansainvälisten normien mukaisesti.

On jatkettava toimia katulapsia koskevan ongelman ratkaisemiseksi.

Ammattiyhdistystoiminta

On varmistettava, että ammattiyhdistysten kaikkia oikeuksia kunnioitetaan EU:n normien ja ILO yleissopimusten mukaisesti erityisesti järjestäytymisoikeuden, lakko-oikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden osalta.

On lujitettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä edistettävä yhteistyötä EU-kumppanien kanssa.

Vähemmistöjen oikeudet, kulttuurilliset oikeudet ja vähemmistöjen suojelu

On varmistettava kulttuurinen monimuotoisuus ja edistettävä vähemmistöjen kunnioittamista ja suojelua Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan yleissopimuksen periaatteita noudattaen sekä jäsenvaltioiden parhaiden käytänteiden mukaisesti.

On taattava vähemmistöjen oikeudellinen suoja ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan N:o 1 mukainen omaisuudensuoja.

On varmistettava, että muitakin kieliä kuin turkkia tosiasiassa käytetään TV- ja radiotoiminnassa. On poistettava etenkin paikallisen ja alueellisen yksityisen radio- ja TV-toiminnan esteet.

On hyväksyttävä tarvittavat toimenpiteet muiden kielten kuin turkin opettamisen tukemiseksi.

Tilanne itä- ja kaakkoisosassa

On lakkautettava kylävartiointijärjestelmä maan kaakkoisosassa. Alue on puhdistettava jalkaväkimiinoista.

On kehitettävä kokonaisvaltainen lähestymistapa alueellisten erojen vähentämiseksi ja erityisesti tilanteen parantamiseksi Turkin kaakkoisosassa pyrkien parantamaan kaikkien Turkin kansalaisten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä mahdollisuuksia, kurdit mukaan luettuina.

On jatkettava toimenpiteitä, joilla helpotetaan maan sisäisten pakolaisten paluuta alkuperäisille asuinseuduilleen YK:n pääsihteerin erityisedustajan suositusten mukaisesti.

On varmistettava oikeudenmukainen ja nopea korvaus niille, joille on aiheutunut menetyksiä ja vahinkoa kaakkoisosan turvallisuustilanteen takia.

Alueelliset kysymykset ja kansainväliset velvoitteet

Kypros

On varmistettava jatkuva tuki ponnisteluille löytää Kyproksen ongelmaan kokonaisvaltainen ratkaisu YK:n puitteissa ja Euroopan unionin perustana olevien periaatteiden mukaisesti edistäen samalla kokonaisvaltaiselle ratkaisulle suopeampaa ilmapiiriä.

On pantava kaikilta osin täytäntöön pöytäkirja, jolla Ankaran sopimus mukautetaan kymmenen uuden jäsenvaltion, joihin myös Kypros kuuluu, liittymiseen EU:hun (1).

On toteutettava konkreettisia toimia Turkin ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, Kyproksen tasavalta mukaan luettuna, kahdenvälisten suhteiden normalisoimiseksi mahdollisimman pian (1).

Rajariitojen rauhanomainen ratkaiseminen

On jatkettava ponnisteluja selvittämättömien rajariitojen ratkaisemiseksi YK:n peruskirjan mukaista riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen periaatetta noudattaen käyttäen tarvittaessa hyväksi Kansainvälisen tuomioistuimen toimivaltaa.

On yksiselitteisesti sitouduttava hyvien naapuruussuhteiden ylläpitoon, selvitettävä kaikki eripuraa naapurimaiden kanssa aiheuttavat asiat ja pidätyttävä toimista, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti rajakiistojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen.

Assosiaatiosopimuksen mukaiset velvoitteet

On pantava täytäntöön assosiaatiosopimuksen yhteydessä annetut sitoumukset tulliliitto mukaan luettuna.

On poistettava naudanlihan, elävien nautaeläinten ja naudanlihasta jalostettujen tuotteiden kaupan rajoitukset.

Taloudelliset arviointiperusteet

On jatkettava nykyisen rakenneuudistusohjelman, josta on sovittu Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kanssa, täytäntöönpanoa ja varmistettava erityisesti julkisten menojen valvonta.

On saatettava päätökseen rahoitusalaa koskevan uudistuksen toteuttaminen erityisesti siltä osin kuin on kyse vakavaraisuus- ja avoimuusvaatimusten ja niiden valvonnan mukauttamisesta kansainvälisiin normeihin.

On turvattava markkinoiden sääntelystä vastaavien viranomaisten riippumattomuus.

On nopeutettava valtion yritysten ja laitosten, erityisesti valtion omistamien pankkien, yksityistämistä sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

On jatkettava markkinoiden vapauttamista ja hintauudistuksia erityisesti energian ja maatalouden aloilla ja varsinkin tupakkatuotteiden ja sokerin osalta.

On jatkettava taloudellista vuoropuhelua EU:n kanssa erityisesti liittymistä valmistelevien julkisen talouden seurantamenettelyjen yhteydessä ja painottaen makrotalouden vakautta ja ennustettavuutta edistäviä toimenpiteitä sekä rakenneuudistusten toteuttamista.

On pantava täytäntöön toimia epävirallisen talouden aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

On parannettava erityisesti nuorempien ikäluokkien ammatilliseen koulutukseen suunnattuja toimia.

On pyrittävä ratkaisemaan työmarkkinoiden epätasapaino.

On parannettava liiketoimintaympäristöä ja erityisesti kauppatuomioistuinten toimintaa. Tätä varten on parannettava kaupallisen oikeuslaitoksen toimintaa ja kiinnitettävä erityistä huomiota oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja asiantuntijatodistajajärjestelmän asianmukaiseen käyttöön.

On jatkettava maatalousalan uudistusta.

On varmistettava yleisen koulutus- ja terveystason parantaminen kiinnittäen erityistä huomiota nuorempiin sukupolviin ja epäedullisessa asemassa oleviin alueisiin.

On helpotettava ja edistettävä ulkomaista suoraa sijoittamista.

Edellytykset täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

On saatettava päätökseen kaupan teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen. On varmistettava tavaroiden markkinavalvonta ja vapaa liikkuvuus.

On saatettava päätökseen EY:n perustamissopimuksen 28–30 artiklan vastaisten toimenpiteiden määrittäminen ja lakkautettava kyseiset toimenpiteet. Erityisesti on lakkautettava kaikki laittomat harkinnanvaraiset tuontilisenssit ja pantava yhdenmukaistamattomilla aloilla täytäntöön molemminpuolisen tunnustamisen periaate.

On poistettava kaikki tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuvat EU:n jäsenvaltioista kotoisin olevien liikenteenharjoittajien syrjinnästä näiden kansallisuuden tai aiempien satamakäyntien vuoksi.

On varmistettava varmentamisen, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja CE-merkinnän toteuttaminen uutta yleistä lähestymistapaa soveltavien direktiivien mukaisesti. On vahvistettava nykyisiä markkinavalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin elimiä laitehankintojen ja koulutuksen avulla, minkä lisäksi on luotava yhteensopiva hallinnon infrastruktuuri.

On kehitettävä tehokas metrologian infrastruktuuri ja tuettava mahdollisuuksia käyttää tieteellistä ja teollista metrologiaa laajemmin.

Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisvapaus

On määriteltävä menettelytavat ja etenemissuunnitelma sijoittautumisoikeuteen ja palvelujen tarjoamisvapauteen liittyvien EY:n perustamissopimuksen määräysten soveltamista mahdollisesti haittaavien esteiden tutkimiseksi.

On määriteltävä etenemissuunnitelma ammatillisten tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskevan säännöstön lähentämiseksi yhteisön säännöstön kanssa sekä tarvittavien hallinnollisten valmiuksien hankkimiseksi ja pantava etenemissuunnitelma täytäntöön.

On määriteltävä etenemissuunnitelma postipalveluja koskevien yhteisön säännösten panemiseksi täytäntöön.

Pääomien vapaa liikkuvuus

On poistettava kaikki ulkomaisia EU:n alueelta peräisin olevia suoria sijoituksia koskevat rajoitukset kaikilta toimialoilta.

Julkiset hankinnat

On nopeutettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa erityisesti yleishyödyllisen alan myönnytysten ja muutoksenhakumenettelyjen suhteen.

On lisättävä julkisista hankinnoista vastaavan viranomaisen valmiuksia panna täytäntöön uusi julkisia hankintoja koskeva laki.

Teollis- ja tekijänoikeuslaki

On parannettava teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla lainvalvontaelinten ja oikeusviranomaisten hallinnollisia valmiuksia ja koordinaatiota. On pyrittävä ratkaisemaan etenkin tavaramerkkien väärentämiseen erityisesti autojen varaosien ja ylellisyystuotteiden osalta ja laittomaan kopiointiin liittyvät ongelmat erityisesti kirjojen ja muiden medioiden osalta.

On päästävä EU:n kanssa molempien osapuolten hyväksymään ratkaisuun lääkealalla geneerisiä valmisteita koskevien käsiteltävänä olevien hakemusten osalta.

Kilpailu

On yhdenmukaistettava valtiontukea koskeva lainsäädäntö yhteisön säännöstön kanssa myös herkillä aloilla kuten teräsalalla, perustettava kansallinen valtiontukien valvontaviranomainen ja varmistettava valtiontukien tarkka valvonta.

On varmistettava kilpailun ja valtiontukien alalla avoimuus ja jatkuva tietojenvaihto.

On saatava päätökseen yhteisön kilpailua koskevan johdetun oikeuden säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Rahoituspalvelut

On toteutettava tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet uuden pankkilain mukaisesti. On varmistettava jatkuva edistyminen luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettavia pääomavaatimuksia koskevan uuden sääntelykehyksen etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa.

On lujitettava pankkien ulkopuolisen rahoitussektorin vakavaraisuus- ja valvontanormeja sekä tarpeen mukaan järkiperäistettävä valvontarakenteita.

Tietoyhteiskunta ja tiedotusvälineet

On varmistettava tariffeja ja toimilupia koskevan lainsäädännön täytäntöönpano.

On hyväksyttävä ja pantava täytäntöön sähköistä viestintää koskeva yhteisön säännöstön kanssa yhdenmukaistettu lainsäädäntö etenkin tariffeja ja toimilupia koskevan lainsäädännön, kiinteiden yhteyksien, käyttöoikeuksien ja yhteenliittämisen, operaattorin valintamahdollisuuden ja numeron siirrettävyyden suhteen. On parannettava TV/radiotoimintaa valvovien viranomaisten valmiuksia ja riippumattomuutta.

On jatkettava audiovisuaalialan lainsäädännön yhdenmukaistamista erityisesti Televisio ilman rajoja -direktiivin osalta.

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

On hyväksyttävä tarvittavat lainsäädäntötoimenpiteet ja perustettava maaseudun kehittämiseen liittyvien EU:n välineiden toimintaan soveltuvat hallintorakenteet.

Elintarviketurvallisuus-, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikka

On jatkettava nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän yhdenmukaistamista EU:n vaatimusten kanssa ja aloitettava toimet lampaiden ja vuohien merkitsemiseksi ja niiden liikkeiden rekisteröimiseksi.

On hyväksyttävä strategia tärkeimpien eläintautien hävittämiseksi.

On valmisteltava ohjelma elintarvikkeiden jalostuslaitosten nykyaikaistamiseksi EU:n hygienia- ja kansanterveysnormien mukaisiksi.

On pantava täytäntöön jäämien ja zoonoosien valvontaohjelmat.

Kalatalous

On yhdenmukaistettava kalavarojen hoitoa, kalastusalan valvontaa, tuotteiden kaupan pitämistä ja alan rakennesopeutusta koskeva lainsäädäntö yhteisön säännöstön kanssa. On parannettava hallinnollisia valmiuksia.

Liikenne

On poistettava kaikki nykyiset rajoitukset Kyproksen lipun alla purjehtivilta aluksilta ja Kyproksen kauppaa palvelevilta aluksilta sekä sellaiset ilmailusopimusten määräykset, jotka asettavat jäsenvaltioiden alukset eriarvoiseen asemaan kansallisuuden perusteella.

On jatkettava lainsäädännön yhdenmukaistamista liikennettä koskevan yhteisön säännöstön kanssa kaikkien liikennemuotojen osalta.

On vahvistettava merenkulkuhallintoa erityisesti lippuvaltion suorittaman valvonnan osalta ja parannettava kiireellisesti Turkin laivaston turvallisuutta, jotta Turkki voidaan poistaa Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan mustan listan lippuvaltioiden joukosta.

On laadittava ohjelma Turkin tieliikennekaluston mukauttamiseksi yhteisön normeihin.

Energia

On varmistettava sähkö-, maakaasu- ja ydinenergia-alan sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja toimintakyky.

On luotava kilpailukykyiset energian sisämarkkinat sähkö- ja kaasudirektiivien mukaisesti.

On tuettava asteittain yhdentyvien alueellisten energiamarkkinoiden perustamista osana laajempia eurooppalaisia energiamarkkinoita. On poistettava esteet rajatylittävältä kaupalta ja kolmansien osapuolten pääsyltä markkinoille.

On laadittava energiastrategia, jolla edistetään yhteisön säännöstön mukaisten oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanoa.

On aloitettava lainsäädännön yhdenmukaistaminen energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevan yhteisön säännöstön kanssa ja kehitettävä näiden alojen hallinnollisia valmiuksia.

Verotus

On jatkettava valmiste- ja arvonlisäverotuksen yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa erityisesti sovellettujen verokantojen, verottomien liiketoimien soveltamisalan ja verojen rakenteen osalta, minkä lisäksi on kumottava syrjintää mahdolliset aiheuttavat verotoimenpiteet.

On jatkettava lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa välittömän verotuksen alalla. Tämä koskee myös tietojenvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden kanssa veronkierron ja veropetosten estämisen helpottamiseksi.

On sitouduttava yritysverotukseen sovellettavissa menettelysäännöissä vahvistettuihin periaatteisiin ja varmistettava, että tuleva lainsäädäntö on kyseisten periaatteiden mukaista.

On tehostettava toimia verohallinnon nykyaikaistamiseksi ja vahvistamiseksi, jotta veronmaksajat saataisiin noudattamaan paremmin säännöksiä ja välittömien verojen ja alv-veron, tullitulojen sekä muiden epäsuorien verojen kantoa voitaisiin tehostaa. On kehitettävä tehokkaat välineet petosten estämiseksi.

On alettava valmistella tietotekniikkajärjestelmien kehittämistä, jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa voidaan vaihtaa tietoja sähköisessä muodossa.

Tilastot

On saatettava päätökseen menettelyt uuden EU:n normien mukaisen tilastolain antamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Henkilöstön riittävä koulutus on varmistettava ja hallinnollisia valmiuksia parannettava.

Tilastoinnin kehittämisstrategiaa on vahvistettava erityisesti ensisijaisilla aloilla, joita ovat: väestötilastot, työmarkkinatilastot, aluetilastot, yritystilastot (mukaan lukien yritysrekisteri) ja maataloustilastot.

On hyväksyttävä valmisteilla olevat perusluokitukset ja otettava käyttöön tarvittavat tilastoyksiköt yritysrekisterissä.

Kansantalouden tilinpitomenetelmiä on parannettava EKT95-järjestelmän mukaisiksi.

Sosiaalipolitiikka ja työllisyys

On laadittava vuosittainen investointien rahoitussuunnitelma, jonka pohjana on realistinen arvio lainsäädännön yhdenmukaistamisen kustannuksista ja käytettävissä olevista julkisista ja yksityisistä resursseista.

On luotava mahdollisuudet työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle muun muassa poistamalla ammattiyhdistystoimintaa rajoittavat määräykset ja varmistamalla ammattiyhdistysten oikeuksien kunnioittaminen.

Työmarkkinaosapuolten toimintakyvyn kehittämiseen tähtääviä pyrkimyksiä on tuettava ottaen erityisesti huomioon niiden tuleva asema työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehittämisessä ja täytäntöönpanossa riippumattoman työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kautta.

Ponnisteluja lapsityövoiman käyttöä koskevan ongelman ratkaisemiseksi on jatkettava.

Kaikkien niiden laitosten, jotka ovat mukana yhteisön tämän alan säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, valmiuksia on vahvistettava.

Yritys- ja teollisuuspolitiikka

On hyväksyttävä teräsalan kansallinen rakenneuudistusohjelma tavoitteena alan elinkelpoisuus ja EU:n valtiontukisääntöjen noudattaminen.

Turkkiin suuntautuvien ulkomaisten sijoitusten edistämiseksi on laadittava strategia ja pantava se täytäntöön, riitojenratkaisu mukaan luettuna.

Aluepolitiikka ja rakennepoliittisten välineiden yhteensovittaminen

Taloudellisen ja sosiaalisen koheesion strategisten puitteiden, joiden tavoitteena on alueellisten erojen vähentäminen, kehittämistä on jatkettava.

On kehitettävä liittymisvalmisteluihin myönnettyjen EU:n varojen käytön edellyttämät oikeudelliset ja hallinnolliset puitteet.

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

On edelleen kehitettävä ja tehostettava kaikkia lainvalvontaelimiä sekä niiden aseman ja toiminnan lähentämistä eurooppalaisiin normeihin muun muassa kehittämällä viranomaisten välistä yhteistyötä. On laadittava poliisia koskevat eettiset säännöt. On perustettava riippumaton ja tehokas valitusjärjestelmä poliisin ja santarmilaitoksen vastuullisuuden lisäämiseksi. On kehitettävä nykyaikaisten tutkimustekniikoiden ja rikoksentorjuntastrategioiden käyttöä. On edettävä oikeuslaitosta avustavan poliisin kouluttamisessa ja sen valmiuksien kehittämisessä.

On jatkettava toimia turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskevan kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi, laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja takaisinottosopimuksen tekemiseksi kiireellisesti EU:n kanssa.

On hyväksyttävä rajavalvonnan kansallinen toimintasuunnitelma ja aloitettava sen täytäntöönpano muun muassa ryhtymällä toimiin ei-sotilaallisen ammattirajavartioston perustamiseksi ja raivaamalla raja-alue miinoista.

On hyväksyttävä ja pantava täytäntöön järjestäytyneen rikollisuuden vastainen kansallinen strategia. On tehostettava järjestäytyneen rikollisuuden, huumeiden, ihmiskaupan, petosten, lahjonnan ja rahanpesun torjuntaa.

On laadittava yhteisön huumausainestrategian ja -toimintasuunnitelman mukainen kansallinen huumausainestrategia ja aloitettava sen täytäntöönpano.

On annettava yhteisön säännöstön mukainen laki henkilötietojen suojasta ja perustettava riippumaton valvontaviranomainen.

On nimettävä elin, jolla on valmiudet suojata euro väärennöksiltä.

Tiede ja tutkimus

On alettava suunnitella ja soveltaa kokonaisvaltaista tutkimusstrategiaa.

Koulutus ja kulttuuri

On tuettava kansallisen toimiston toimintaa Sokrates-, Leonardo da Vinci- ja nuoriso-ohjelmiin osallistumisen lisäämiseksi. Kulttuuri 2000 -ohjelmaan osallistumista on edistettävä.

Ympäristö

On laadittava tarkistettu ohjelma yhteisön säännöstön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoksi. On laadittava investointien rahoitussuunnitelma.

Yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa on jatkettava puitelainsäädännön, kansainvälisten ympäristösopimusten sekä luonnonsuojelua, veden laatua, ympäristön pilaantumisen yhtenäistä ehkäisyä ja vähentämistä ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön osalta. Muutettu ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi on saatettava voimaan ja pantava täytäntöön.

On jatkettava ympäristövaatimusten sisällyttämistä muihin alakohtaisiin politiikkoihin.

On laadittava suunnitelma ympäristölainsäädännön hallinnollisten valmiuksien, täytäntöönpanon ja soveltamisen vahvistamiseksi.

On jatkettava rajojen yli ulottuvaa vesialan yhteistyön kehittämistä vesipuitedirektiivin ja niiden kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, joiden sopimuspuolena EY on.

Kuluttaja-asiat ja terveyden suojelu

On jatkettava lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa.

Täytäntöönpanon edellyttämiä institutionaalisia rakenteita on kehitettävä edelleen erityisesti markkinavalvontaa varten.

Vaarallisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmien kehittämistä kansallisella tasolla on jatkettava ja samalla on hyödynnettävä mahdollisuudet vaihtaa näitä tietoja kansainvälisellä tasolla TRAPEX-järjestelmän tai muiden vastaavien järjestelmien kautta.

Tulliliitto

On hyväksyttävä uusi tullikoodeksi, jotta tullimääräykset alkuperäsääntöineen yhdenmukaistetaan yhteisön säännöstön kanssa.

Vapaakauppa-alueita koskevaa lainsäädäntöä on yhdenmukaistettava yhteisön säännöstön kanssa ja sovellettava sitä erityisesti tullivalvontaa ja verotarkastusta koskevien määräysten osalta.

On jatkettava tullihallinnon hallinnollisten ja toiminnallisten valmiuksien vahvistamista ja lähennettävä sisäisiä menettelytapoja EU:n normeihin.

On alettava valmistella tietotekniikkajärjestelmien kehittämistä, jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa voidaan vaihtaa tietoja sähköisessä muodossa, ensi vaiheessa tariffi- ja passitustietoja.

Ulkosuhteet ja ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

On saatettava päätökseen yhdenmukaistaminen EY:n yhteisen kauppapolitiikan kanssa saattamalla säännökset vastaamaan EY:n etuuskohtelujärjestelyjä, EY:n uusi yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP-järjestelmä) mukaan luettuna.

Toimia puuttuvien vapaakauppasopimusten tekemiseksi kolmansien maiden kanssa on jatkettava.

Politiikkoja, jotka koskevat suhteita kolmansiin maihin, ja kantoja kansainvälisissä järjestöissä on asteittain lähennettävä EU:n ja sen jäsenvaltioiden vastaaviin politiikkoihin ja kantoihin, joihin kuuluu myös kaikkien EU:n jäsenvaltioiden jäsenyys tietyissä järjestöissä ja järjestelyissä kuten Wassenaarin järjestelyssä.

Varainhoidon valvonta

On varmistettava julkista varainhoitoa ja valvontaa koskevan lain ripeä täytäntöönpano.

On annettava tarvittava uusi lainsäädäntö ulkoisen tarkastuksen uudistamiseksi kansainvälisen valtiontalouden tarkastusvirastojen järjestön INTOSAI:n sääntöjen ja julkista varainhoitoa ja valvontaa koskevan lain mukaisesti Turkin tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuuden turvaamiseksi.

On otettava käyttöön liittymistä valmistelevaan tukeen kohdistuvien sääntöjenvastaisuuksien ja petosepäilytapausten käsittelyssä tarvittavat menettelyt, mikä käsittää myös sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisen komissiolle.

Täytäntöönpanojärjestelmää liittymisvalmisteluihin myönnettyjen yhteisön varojen hallinnointia varten on lujitettava ja mukautettava liittymistä valmistelevien välineiden kehitykseen.

On perustettava EU:n varojen tehokkaan ja yhtäläisen suojelun ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa tehtävän yhteistyön edellyttämät hallinnolliset rakenteet.

3.2   KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN ENSISIJAISET TAVOITTEET

Taloudelliset arviointiperusteet

Yksityistämisohjelma on saatettava päätökseen.

Maatalousuudistus on saatettava päätökseen.

Eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys on varmistettava.

Yleistä koulutus- ja terveystasoa on edelleen parannettava kiinnittäen erityistä huomiota nuorempiin sukupolviin ja epäedullisessa asemassa oleviin alueisiin.

Edellytykset täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet

Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisvapaus

On poistettava esteet rajatylittävältä sijoittautumisoikeudelta ja palvelujen tarjoamisvapaudelta.

Postipalveluja koskevien säännösten yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa on aloitettava. Postipalvelujen vapauttaminen on aloitettava ja on perustettava kansallinen sääntelyviranomainen.

Ammattitutkintojen tunnustamista koskevia säännöksiä on merkittävästi yhdenmukaistettava yhteisön säännöstön kanssa.

Julkiset hankinnat

On varmistettava, että hankintaviranomaiset ja -yksiköt panevat julkisia hankintoja koskevat määräykset tehokkaasti täytäntöön kaikilla tasoilla, mikä koskee myös operationaalisten välineiden kehittämistä ja käyttämistä, koulutuksen tarjoamista sekä hankintaviranomaisten ja yksiköiden hallinnollisten valmiuksien parantamista.

On edistettävä sähköisten välineiden käyttöä hankintaprosessissa.

On otettava käyttöön kattava kansallinen strategia, johon sisältyy myös sähköisten välineiden käyttö hankintaprosessin kaikissa vaiheissa, Turkin julkisia hankintoja koskevan järjestelmän kehittämiseksi.

Teollis- ja tekijänoikeuslaki

On saatettava teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön yhdenmukaistaminen päätökseen ja varmistettava sen soveltaminen lujittamalla täytäntöönpanorakenteita ja -menettelyjä, täytäntöönpanoviranomaiset ja oikeuslaitos mukaan luettuna.

Rahoituspalvelut

On edistyttävä huomattavasti pääomavaatimuksia koskevan uuden sääntelykehyksen täytäntöönpanossa pankkivalvonta- ja sääntelyviraston (BRSA) yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman mukaisesti.

On edistyttävä merkittävästi lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa pankkien ulkopuolisella rahoitussektorilla.

Yhtiöoikeus

Lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa on saatettava päätökseen.

On otettava käyttöön EU:n normien mukainen yleinen tilinpäätössäännöstö, jossa hyödynnetään yhteisön säännöstön mukaisia poikkeuksia.

On tiukennettava tiedonantovaatimuksia. Erityisesti on edellytettävä kaikilta yrityksiltä, että ne esittävät varmennetut lausunnot oikeushenkilön asemastaan ja konsolidoidut tilinpäätökset niin, että ne ovat julkisesti nähtävillä.

On parannettava kaikkien alan viranomaisten valmiuksia valvoa tilinpäätösnormeja ja soveltaa niitä.

Kilpailu

On tehostettava täytäntöönpanoa kilpailunrajoituksiin ja valtiontukiin liittyvillä aloilla kiinnittäen erityisesti huomiota monopoleihin ja erityis- tai yksinoikeuksista nauttiviin yrityksiin.

On jatkettava teräsalan uudelleenjärjestelyä yhteisesti sovitun kattavan alakohtaisen ohjelman puitteissa.

Tietoa kilpailunrajoitus- ja valtiontukisäännöistä on lisättävä markkinoiden kaikkien toimijoiden ja tuen myöntäjien keskuudessa.

Tietoyhteiskunta ja tiedotusvälineet

On saatettava päätökseen televiestintäalan yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa ja valmisteltava markkinoiden täyttä vapauttamista.

Audiovisuaalisalan lainsäädännön yhdenmukaistaminen on saatettava päätökseen ja parannettava televisio- ja radiotoimintaa valvovan riippumattoman viranomaisen toimintavalmiuksia.

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

On jatkettava yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamistyötä erityisesti viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän osalta.

Elintarviketurvallisuus, eläinlääkintä ja kasvinsuojelu

On yhdenmukaistettava eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja kasvinsuojelulainsäädäntö yhteisön säännöstön kanssa.

On huolehdittava eläinlääkintä-, kasvinsuojelu- ja elintarviketurvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä hallinnollisista valmiuksista.

On perustettava EU:n vaatimusten mukainen eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä lampaille ja vuohille.

Elintarvikkeiden jalostuslaitoksia on kehitettävä sen varmistamiseksi, että ne pystyvät täyttämään EU:n elintarviketurvallisuutta koskevat normit ja lainsäädännön vaatimukset. Maitotilat on nykyaikaistettava.

Elintarviketurvallisuuden valvontajärjestelmä on pantava täytäntöön.

On perustettava eläinten ruhojen keräysjärjestelmä ja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyjärjestelmä.

On pantava täytäntöön tärkeimpien tautien hävittämistä koskevat suunnitelmat.

Kasvilajikerekisteröintijärjestelmä on yhdenmukaistettava EU:n vaatimusten mukaiseksi.

Torjunta-ainejäämiä koskevia vaatimuksia on edelleen yhdenmukaistettava EU:n säännösten mukaisiksi.

Kalatalous

On saatettava loppuun yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon varmistavien asianmukaisten hallintorakenteiden perustaminen ja välineistön hankinta keskus- ja paikallistasolla.

Liikennepolitiikka

Lainsäädännöllinen ja hallinnollinen yhdenmukaistaminen on saatettava loppuun kaikkien liikennemuotojen osalta. Tieliikenteen osalta tämä koskee etenkin markkinoillepääsyä, liikenneturvallisuutta, ajoneuvojen katsastamista, maanteillä tehtäviä tarkastuksia sekä sosiaali- ja verosäännöksiä ja teknisiä määräyksiä. Myös meriturvallisuuden olisi sisällyttävä meriliikenteeseen.

On varmistettava liikennelainsäädännön täytäntöönpano ja soveltaminen maantie-, meri- ja ilmaliikenteen osalta (erityisesti lentoturvallisuus ja ilmaliikenteen hallinta). Tämän vuoksi on parannettava asiaan liittyvien instituutioiden valmiuksia panna lainsäädäntö täytäntöön ja soveltaa sitä siviili-ilmailun sekä tie- ja raideliikenteen kaikilla osa-alueilla.

On saatettava loppuun kansallisen rautatieyhtiön uudelleenjärjestely ja avattava rautatiemarkkinat yhteisön säännöstön edellyttämällä tavalla.

On pantava täytäntöön ohjelma Turkin meri- ja tieliikennekaluston tekniseksi mukauttamiseksi yhteisön normeihin.

Energia

Kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa on saatettava päätökseen.

Hallinto- ja sääntelyrakenteiden vahvistamista on jatkettava.

Energialaitosten toiminta on järjestettävä uudelleen ja energiamarkkinat on avattava kilpailulle yhteisön säännöstön mukaisesti.

On varmistettava korkea ydinturvallisuuden taso. Kun luodaan ydinenergian tuotantovalmiudet, on hyvissä ajoin ennen kuin lupien myöntäminen alkaa varmistettava sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja lisättävä sen voimavaroja. On varmistettava, että ympäristövaikutusten arvioinnit tehdään täysin ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaisesti.

Verotus

On edettävä merkittävästi siinä, että verotuksen yhdenmukaistaminen yhteisön verosäännöstön ja yritysverotukseen sovellettavien menettelysääntöjen kanssa arvonlisäveron, valmisteveron ja välittömän verotuksen osalta saatetaan päätökseen.

On jatkettava verohallinnon tehostamista ja nykyaikaistamista myös tietotekniikka-alan osalta, verotulojen kannon parantamiseksi. On jatkettava tietotekniikkajärjestelmien kehittämisen valmistelua, jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa voidaan vaihtaa tietoja sähköisessä muodossa.

Talous- ja rahapolitiikka

Lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa niiden säännösten osalta, jotka koskevat julkisten viranomaisten rahoituslaitoksilta saamien erityisoikeuksien ja julkisen sektorin suoran rahoituksen kieltämistä, on saatettava loppuun.

Tilastot

Yritysrekisteri on saatettava vastaamaan Euroopan unionin normeja.

Makrotalouden tilastojen yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa on jatkettava erityisesti BKT-arvioiden, yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien, lyhyen aikavälin indikaattoreiden, maksutaseen ja työllisyystilastojen osalta.

On lujitettava valtion tilastolaitoksen suorittamaa koordinointia valtion eri virastoista peräisin olevien tietojen keruun ja käsittelyn parantamiseksi.

On tehostettava hallinnollisten lähteiden käyttämistä tietojen keruussa.

Julkista taloutta koskevien tilastojen yhdenmukaistaminen kaikilta osin EKT 95:n vaatimusten kanssa on saatava päätökseen.

Sosiaalipolitiikka ja työllisyys

Yhteisön säännöstön ottaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatettava päätökseen ja lujitettava siihen liittyviä hallinto- ja täytäntöönpanorakenteita, työsuojeluhallinto mukaan lukien.

Sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpano ja soveltaminen on varmistettava.

On laadittava kansallinen työllisyysstrategia, jossa tavoitteeksi asetetaan osallistuminen eurooppalaiseen työllisyysstrategiaan, mikä käsittää myös yhteisen työllisyyskatsauksen valmistelun ja toteutuksen; lisäksi on kehitettävä valmiuksia seurata työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kehitystä.

On laadittava sosiaalisen osallisuuden edistämisen kansallinen strategia ja koottava tähän liittyviä tietoja EU:n käytännön mukaisesti.

Sosiaalista suojelua on kehitettävä edelleen muun muassa vakiinnuttamalla sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän uudistus niin, että sen rahoitus saadaan kestävälle pohjalle ja sosiaalinen turvaverkko vahvistuu.

Yritys- ja teollisuuspolitiikka

On jatkettava pk-yritysten liiketoimintaolosuhteiden yksinkertaistamista ja yhdenmukaistettava pk-yrityksen määritelmä EU:ssa käytetyn määritelmän kanssa.

Euroopan laajuiset verkot

Liikenneinfrastruktuurin tarvearvioinnissa ensisijaisiksi määritellyt hankkeet on pantava täytäntöön Euroopan yhteisön liikenteen alan Euroopan laajuisia verkkoja koskevien suuntaviivojen mukaisesti.

Energia-alan Euroopan laajuisia verkkoja koskevissa Euroopan yhteisön suuntaviivoissa yhteisen edun mukaisiksi merkittyjen hankkeiden täytäntöönpanoa Turkissa on edistettävä.

Aluepolitiikka ja rakennepoliittisten välineiden yhteensovittaminen

On jatkettava aluepolitiikan täytäntöönpanon edellyttämien hallinnollisten valmiuksien parantamista sekä keskus- että aluetasolla.

On laadittava monivuotiset talousarviomenettelyt, joiden yhteydessä vahvistetaan perusteet maan eri alueilla tehtävien julkisten investointien asettamiseksi tärkeysjärjestykseen.

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Santarmiston asema ja toimenkuva on mukautettava eurooppalaisiin normeihin.

Viisumilainsäädännön ja -käytäntöjen yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa on jatkettava.

Turvapaikkaoikeutta koskevien säännösten yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa on jatkettava poistamalla vuoden 1951 Geneven yleissopimukseen tehty maantieteellinen varauma. On vahvistettava turvapaikkahakemusten käsittely- ja ratkaisujärjestelmää ja kehitettävä sosiaalista tukea ja integraatiotoimenpiteitä pakolaisia varten.

Huumeiden torjunnan alalla on jatkettava kansallisen yhteyspisteen vahvistamista.

On jatkettava tullilaitoksen valmiuksien kehittämistä muun muassa tulliyhteistyösopimuksia tekemällä ja ottamalla käyttöön liikkuvia valvontayksiköitä.

Tietosuojan alalla yhteisön säännöstön täytäntöönpano on varmistettava perustamalla riippumaton valvontaviranomainen.

Maahanmuuttoa koskeva yhteisön säännöstö ja parhaat käytänteet on omaksuttava ja pantava täytäntöön laittoman maahanmuuton estämiseksi.

Yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön ja parhaiden käytänteiden kanssa on jatkettava rajavalvonnan kansallisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja valmistaudutaan täydelliseen yhdenmukaisuuteen Schengenin säännöstön kanssa.

Yhteisön säännöstö on omaksuttava ja pantava täytäntöön lahjonnan, huumausaineiden, järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjunnassa sekä rikos- ja yksityisoikeudellisissa kysymyksissä tehtävän oikeudellisen yhteistyön aloilla sekä euron ja yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellisessa suojaamisessa.

Koulutus ja kulttuuri

Lainsäädäntö on yhdenmukaistettava EU:n kulttuurista monimuotoisuutta koskevien politiikkojen kanssa, joihin kuuluu myös kulttuurillista monimuotoisuutta koskeva Unescon yleissopimus.

Ympäristö

Yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä on jatkettava ja samalla vahvistettava ympäristönsuojelun toteuttamisessa tarvittavia institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia sekä valvontakapasiteettia, tietojen keruu mukaan luettuna.

Kestävän kehityksen periaatteet on sisällytettävä alakohtaisten politiikkojen määrittelyyn ja täytäntöönpanoon.

Muutetun ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin ottaminen kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, voimaan saattaminen ja täytäntöönpano on varmistettava.

On vahvistettava jätehuoltosuunnitelma ja pantava se täytäntöön.

Tulliliitto

Tullilainsäädännön yhdenmukaistaminen on saatettava päätökseen erityisesti tariffikiintiöiden hallinnointia, vapaa-alueita, kaksikäyttötuotteita ja -teknologioita, huumausaineiden esiasteita sekä tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita koskevien säännösten osalta.

On jatkettava toimia tullivalvonnan ja -toiminnan nykyaikaistamiseksi ja varmistettava, että kaikki tullitoimipaikat on varustettu tietotekniikan infrastruktuurilla.

Valmisteluja tietotekniikkajärjestelmien yhteenliitettävyyden saavuttamiseksi EU:n kanssa on jatkettava.

Varainhoidon valvonta

On parannettava kaikkien instituutioiden, jotka osallistuvat hajautetussa täytäntöönpanojärjestelmässä (DIS) liittymisvalmisteluihin myönnettyjen yhteisön varojen hallinnointiin, nykyisiä hallinto- ja valvontavalmiuksia.

On valmisteltava kaikki liittymisvalmisteluihin myönnettyjen yhteisön varojen hallintoon osallistuvat instituutiot laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän (EDIS) mukaiseen akkreditointiin.

On valmistauduttava nimittämään operationaalisesti riippumaton petostentorjuntaviranomainen.

On parannettava EY:n taloudellisten etujen turvaamista varten perustettujen hallintorakenteiden valmiuksia.

4.   OHJELMASUUNNITTELU

Komissio tekee vuosittain rahoituspäätökset liittymiskumppanuudessa yksilöityjen ensisijaisten tavoitteiden saamasta rahoitustuesta noudattaen liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille (vuoden 2006 ohjelmalle) 17 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2500/2001 (2) 8 artiklassa vahvistettua menettelyä ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annettavaa asetusta, sen jälkeen kun se on vahvistettu vuosien 2007–2013 ohjelmille. Rahoituspäätösten tekemisen jälkeen Turkin kanssa allekirjoitetaan asiaa koskeva rahoitussopimus.

5.   EHDOLLISUUS

Liittymistä valmistelevien välineiden kautta hankkeiden rahoittamiseen myönnettävän yhteisön tuen edellytyksenä on, että Turkki noudattaa EY:n ja Turkin välisten sopimusten mukaisia sitoumuksiaan, myös niitä, jotka on vahvistettu tulliliittoa koskevassa päätöksessä N:o 1/95 ja muissa päätöksissä, jatkaa konkreettisia toimia Kööpenhaminassa vahvistettujen edellytysten tehokkaaksi täyttämiseksi ja edistyy ennen kaikkea tämän tarkistetun liittymiskumppanuuden erityisten ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa. Näiden yleisten edellytysten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa neuvoston päätökseen rahoitusavun keskeyttämisestä asetuksen (EY) N:o 2500/2001 5 artiklan nojalla. Yksittäisiin vuosiohjelmiin sisällytetään lisäksi erityisehtoja.

6.   SEURANTA

Liittymiskumppanuuden täytäntöönpanossa tapahtuvaa edistystä tarkastellaan assosiaatiosopimuksessa määritettyjen soveltuvien mekanismien puitteissa ja komission määräaikaiskertomuksissa.

Assosiaatiosopimuksen mukaisissa alakomiteoissa on mahdollista tarkastella liittymiskumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista ja lainsäädännön lähentämisessä, täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa tapahtunutta edistymistä. Assosiaatiokomitea käsittelee liittymiskumppanuuden ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvää yleistä kehitystä, edistymistä ja ongelmia sekä alakomiteoiden sen käsiteltäviksi toimittamia erityisiä kysymyksiä.

Turkki ja Euroopan komissio huolehtivat yhdessä liittymistä valmistelevan rahoitustukiohjelman seurannasta yhteisen seurantakomitean välityksellä. Jotta seurannan tehokkuus voitaisiin varmistaa, kustakin rahoitussopimuksesta rahoitettaviin hankkeisiin on sisällytettävä todennettavissa ja mitattavissa olevat tulosten osoittimet. Näihin osoittimiin perustuvan seurannan avulla komissio, Phare-ohjelman hallintokomitea (ja sen IPA:n mukainen seuraaja) ja Turkki voivat tarvittaessa tarkistaa ohjelmien kohdentamista ja suunnitella uusia ohjelmia.

Phare-ohjelman hallintokomitea huolehtii siitä, että liittymistä valmistelevan ohjelman yhteydessä tehdyt rahoituspäätökset ovat yhteensopivia sekä keskenään että liittymiskumppanuuden kanssa, kuten asetuksessa (EY) N:o 2500/2001 säädetään.

Liittymiskumppanuutta muutetaan tarvittaessa vastedeskin Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymiskumppanuusjärjestelmän perustamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 622/98 (3) 2 artiklan mukaisesti.


(1)  Katso myös Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 antama julkilausuma.

(2)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23).

(3)  EYVL L 85, 20.3.1998, s. 1.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä tammikuuta 2006,

kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

(2006/36/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 247 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 b artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnot (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Giorgio CLEMENTEn, Juan Manuel FABRA VALLÉSin, Máire GEOGHEGAN-QUINNin, Morten Louis LEVYSOHNin, Robert REYNDERSin, Aunus SALMEN, Vítor Manuel da SILVA CALDEIRAn ja Lars TOBISSONin toimikaudet päättyvät 28 päivänä helmikuuta 2006.

(2)

Tämän vuoksi on syytä nimittää uudet jäsenet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt tilintarkastustuomioistuimen jäseniksi 1 päivän maaliskuuta 2006 ja 29 päivän helmikuuta 2012 väliseksi kaudeksi:

Olavi ALA-NISSILÄ,

Máire GEOGHEGAN-QUINN,

Lars HEIKENSTEN,

Morten Louis LEVYSOHN,

Karel PINXTEN,

Juan RAMALLO MASSANET,

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

Massimo VARI.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Lausunto annettu 13. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


Komissio

26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2005,

Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevan polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä

(2006/37/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Neuvosto otti heinäkuussa 2002 asetuksella (EY) N:o 1338/2002 (3) käyttöön lopulliset tasoitustullit Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa. Samana päivänä neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1339/2002 (4) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa.

(2)

Komissio hyväksyi näiden menettelyjen yhteydessä päätöksellä 2002/611/EY (5) intialaisen yrityksen Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, jäljempänä ’yritys’, tarjoaman hintasitoumuksen.

(3)

Joulukuussa 2003 yritys ilmoitti oma-aloitteisesti komissiolle haluavansa peruuttaa sitoumuksensa. Tästä syystä sitoumuksen hyväksymisestä tehty komission päätös kumottiin komission päätöksellä 2004/255/EY (6).

(4)

Helmikuussa 2004 neuvoston asetuksella (EY) N:o 236/2004 (7) saatiin päätökseen Kiinasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskeva absorptiotutkimus, jonka seurauksena Kiinan kansantasavaltaa koskeva lopullinen polkumyyntitulli korotettiin 21 prosentista 33,7 prosenttiin.

B.   TARKASTELUPYYNTÖ

(5)

Yritys esitti joulukuussa 2004 polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 19 artiklan mukaisen osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön, joka rajoittui sen sitoumuksen palauttamisen hyväksyttävyyden tarkasteluun.

(6)

Pyynnössä esitettiin riittävä näyttö olosuhteiden muuttumisesta merkittävästi sen jälkeen, kun yritys peruutti oma-aloitteisesti sitoumuksensa. Tästä syystä yritys halusi tarjota uudelleen alkuperäistä sitoumustaan ja totesi, että olosuhteiden muuttumisen vuoksi sitoumus olisi sekä tehokas että toteutettavissa.

(7)

Tämän perusteella Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin ilmoitus (8) osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta.

C.   SITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN

(8)

Lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2002 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2002 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 123/2006 (9). vahvistetaan tarkastelun menettelyä koskevat yksityiskohdat ja sen päätelmät.

(9)

Tutkimuksen päätelmien mukaan yrityksen tarjoama tarkistettu sitoumus voidaan hyväksyä, sillä se poistaa polkumyynnin ja tukien vahingolliset vaikutukset.

(10)

Tarkistetussa tarjouksessaan yritys lupasi indeksoida alun perin tarjotun vähimmäishinnan poistaakseen suhdannevaihtelujen vaikutuksen erään sulfaniilihapon tuotannossa käytetyn tärkeän aineosan hintaan.

(11)

Yritys aikoo myös toimittaa komissiolle määräajoin yksityiskohtaiset tiedot yhteisöön suuntautuvasta viennistään, joten komissio voi valvoa tehokkaasti sitoumuksen noudattamista. Lisäksi komissio katsoo yrityksen myyntirakenteen perusteella, että sovitun sitoumuksen kiertämisen vaara on vähäinen.

(12)

Näin ollen sitoumus voidaan hyväksyä.

(13)

Jotta komissio voisi valvoa tehokkaasti sitoumuksen noudattamista, sitoumuksen mukaista vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa pyyntöä tulliviranomaiselle esitettäessä tullivapautus on mahdollista saada ainoastaan esittämällä kauppalasku, jonka sisällön vähimmäisvaatimuksena ovat asetuksen (EY) N:o 123/2006 liitteessä mainitut tiedot. Edellä tarkoitetut tiedot ovat välttämättömiä myös siksi, että tulliviranomaiset voivat riittävällä tarkkuudella varmistua siitä, että lähetys vastaa kaupallisia asiakirjoja. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, olisi kannettava asianmukainen tasoitus- ja polkumyyntitulli.

(14)

Lisäksi sitoumuksen noudattamisen varmistamiseksi on tuojien tietoon edellä mainitulla neuvoston asetuksella saatettu se, että kaikenlainen sitoumuksen rikkominen saattaa johtaa polkumyynti- ja tasoitustullin kantamiseen taannehtivasti kyseessä olevista tuontitapahtumista.

(15)

Jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan tai jos komissio peruu sitoumuksen hyväksynnän, polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöönotettuja polkumyynti- ja tasoitustulleja aletaan soveltaa ilman eri toimenpiteitä polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään jäljempänä mainitun vientiä harjoittavan tuottajan Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä tarjoama sitoumus.

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Intia

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004.

(3)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 492/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 492/2004.

(5)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 36.

(6)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 29.

(7)  EUVL L 40, 12.2.2004, s. 17.

(8)  EUVL C 101, 27.4.2005, s. 34.

(9)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 5.


26.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 22/54


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2005,

muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsvaijerien ja -kaapelien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/572/EY muuttamisesta

(2006/38/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 ja 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIEMPI MENETTELY

(1)

Elokuussa 1999 neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1796/1999 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapelien, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa yhteisöön.

(2)

Komissio hyväksyi päätöksellä 1999/572/EY (3) hintasitoumuksen intialaiselta Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd -yritykseltä. Yrityksen nimi on sittemmin muuttunut ja on nyt Usha Martin Ltd, jäljempänä ’UML’. Nimenmuutos ei vaikuttanut millään tavoin yrityksen toimintaan.

(3)

Päätöksen seurauksena tarkasteltavana olevan Intiasta peräisin olevan tuotteen tuonti yhteisöön vapautettiin lopullisista polkumyyntitulleista, jos tuotteen oli valmistanut UML tai mikä tahansa siihen etuyhteydessä oleva yritys missä päin maailmaa tahansa ja jos se oli sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa lajia, jäljempänä ’sitoumuksen soveltamisalaan kuuluva tuote’.

(4)

Tältä osin olisi huomattava, että tiettyjä UML:n nykyisin valmistamia teräsköysilajeja ei viety yhteisöön tutkimusajanjaksona, jota käytettiin lopullisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, mistä syystä sitoumuksen mahdollistamaa vapautusta tulleista ei ole sovellettu näihin teräsköysilajeihin. Näin ollen tällaisista teräsköysistä oli maksettava polkumyyntitulli, kun ne luovutettiin vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(5)

Marraskuussa 2005 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 121/2006 (4), että muun muassa Intiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi pidettävä voimassa.

B.   SITOUMUKSEN RIKKOMINEN

1.   Sitoumuksen antaneiden yritysten velvollisuudet

(6)

UML:n antama sitoumus velvoittaa sen (ja kaikki siihen etuyhteydessä olevat yritykset kaikkialla maailmassa) muun muassa veloittamaan vähintään sitoumuksessa määrätyn vähimmäistuontihinnan, kun sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta viedään ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä. Tämän tasoisilla hinnoilla polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistuvat. Kun etuyhteydessä olevat tuojat jälleenmyyvät sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta yhteisössä ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle, myös jälleenmyyntihinnan on asianmukaisten myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä kohtuullisen voiton huomioon ottavien oikaisujen jälkeen oltava sellainen, että polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistuvat.

(7)

Sitoumuksen ehtojen mukaan UML:n on myös toimitettava komissiolle säännöllisesti eli neljännesvuosittain yksityiskohtainen raportti kaikesta Intiasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen myynnistään yhteisöön (ja UML:ään etuyhteydessä olevien osapuolten jälleenmyynnistä yhteisössä). Raportti olisi annettava sekä sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, joille voidaan myöntää vapautus polkumyyntitullista, että sellaisista teräsköysi- ja -kaapelilajeista, jotka eivät kuulu sitoumuksen soveltamisalaan ja joista on näin ollen maksettava polkumyyntitulli.

(8)

Ellei muuta ilmoiteta, komissio olettaa, että UML:n myynnistä (ja yhteisöön sijoittautuneiden etuyhteydessä olevien yritysten jälleenmyynnistä) toimitetaan kattavat, tarkat ja kaikilta osin virheettömät raportit.

(9)

Lisäksi UML on hyväksynyt ehdon, että sitoumuksen perusteella myönnettävä vapautus polkumyyntitulleista edellyttää erityisen sitoumuslaskun esittämistä yhteisön tulliviranomaisille. UML on myös sitoutunut olemaan laatimatta sitoumuslaskuja sellaisten tarkasteltavana olevan tuotteen lajien myynnistä, jotka eivät kuulu sitoumuksen soveltamisalaan ja joista on näin ollen maksettava polkumyyntitulli.

(10)

Sitoumuksessa edellytetään niin ikään sen ehtojen ja määräysten soveltamista kaikkiin UML:ään etuyhteydessä oleviin yrityksiin kaikkialla maailmassa.

(11)

Jotta sitoumuksen noudattaminen voitaisiin varmistaa, UML sitoutui myös toimittamaan komissiolle kaikki tämän tarvitsemat tiedot ja sallimaan tarkastuskäynnit toimitiloihinsa ja siihen etuyhteydessä olevien yritysten toimitiloihin, jotta komissio voi tarkistaa mainittujen neljännesvuosiraporttien paikkansapitävyyden.

(12)

Tällaiset tarkastuskäynnit on tehty UML:n toimitiloihin Intiassa ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen Brunton Wolf Wire Ropes FZE:n, jäljempänä ’BWWR’, toimitiloihin Dubaissa.

2.   UML:n toimitiloihin tehdyn tarkastuskäynnin tulokset

(13)

Yrityksen kirjapidon tarkastelussa kävi ilmi, että merkittäviä määriä sitoumuksen soveltamisalaan kuulumatonta tarkasteltavana olevaa tuotetta oli jätetty pois komissiolle toimitetuista sitoumuksen mukaista myyntiä koskevista raporteista. Kyseiset tuotteet UML oli myynyt siihen etuyhteydessä oleville Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tanskassa toimiville tuojille, ja ne oli kirjattu sitoumuslaskuihin.

(14)

Komissio katsoo, että kyseisen myynnin jättäminen pois raporteista ja sen kirjaaminen epäasianmukaisesti sitoumuslaskuihin rikkovat sitoumusta.

3.   BWWR:n toimitiloihin tehdyn tarkastuskäynnin tulokset

(15)

Ensiksi on syytä mainita, että BWWR:n valmistama valmis teräsköysi käy läpi seuraavat kaksi päävalmistusvaihetta: i) ensin tietty määrä erillisiä teräslankoja kierretään yhteen säikeislangaksi; ja ii) tämän jälkeen tietty määrä tällaisia erillisistä teräslangoista muodostuvia säikeislankoja kierretään yhteen, jolloin syntyy valmis teräsköysi.

(16)

BWWR:n toimitiloissa tehdyssä tarkastuksessa kävi ilmi, että UML oli myynyt BWWR:lle merkittäviä määriä Intiasta peräisin olevaa säikeislankaa, josta BWWR oli valmistanut teräsköyttä. Osa näistä teräsköysistä myytiin yhteisöön niin, että viennin yhteydessä niiden ilmoitettiin olevan peräisin Yhdistyneistä arabiemiirikunnista.

(17)

Koska kyseessä on monivaiheinen valmistusprosessi, komissio halusi selvittää tarkemmin BWWR:n yhteisöön myymien teräsköysien alkuperää. Komissio tukeutui yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (5), jäljempänä ’yhteisön tullikoodeksi’, 22 artiklaan, jonka mukaan muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä sovelletaan sellaisiin muihin toimenpiteisiin kuin tariffitoimenpiteisiin, jotka on vahvistettu tavaroiden kauppaa koskevissa yhteisön erityissäännöksissä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa polkumyynnin vastaiset toimenpiteet.

(18)

Tuotteiden, joiden valmistukseen on osallistunut kaksi tai useampia maita, muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämistä koskevat säännökset ovat yhteisön tullikoodeksin 24 ja 25 artiklassa ja yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) 35 ja 39 artiklassa. Teräsköydelle katsotaan tehdyn yhteisön tullikoodeksin 24 artiklassa tarkoitettu ”viimeinen merkittävä valmistus tai käsittely” siinä vaiheessa, kun se luokitellaan muuhun harmonoidun järjestelmän nelinumeroiseen tariffinimikkeeseen, jäljempänä ’nelinumeroinen nimike’, kuin sen valmistamiseen käytetyt raaka-aineet.

(19)

Tämän mukaan se, että nelinumeroiseen nimikkeeseen 73.12 luokiteltavasta intialaisesta säikeislangasta valmistetaan teräsköyttä, joka sekin luokitellaan nelinumeroiseen nimikkeeseen 73.12, ei anna valmiille tuotteelle, tässä tapauksessa teräsköydelle, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alkuperäasemaa, vaan tuotteella on edelleenkin Italian alkuperäasema.

(20)

Näin ollen BWWR:n myymiä teräsköysiä, jotka on valmistettu Intiasta peräisin olevasta säikeislangasta, pidetään Intian alkuperätuotteina, ja niihin olisi siis sovellettava Intiasta peräisin olevassa tuonnissa voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Näihin tuotteisiin siis joko sovelletaan sitoumuksen ehtoja tai, jos kyseessä ovat muut kuin sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotelajit, tuotteista on maksettava polkumyyntitullia, kun ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(21)

Kyseiset Intian alkuperätuotteina pidettävät teräsköydet, jotka BWWR myi yhteisöön, oli myös jätetty pois komissiolle neljännesvuosittain toimitetuista UML:n ja siihen etuyhteydessä olevien yritysten sitoumuksen mukaista myyntiä koskevista raporteista, eikä Intiaa ollut ilmoitettu tuotteiden alkuperämaaksi, kun ne luovutettiin vapaaseen liikkeeseen yhteisössä. Koska sitoumuslaskua ei esitetty, Dubaista yhteisöön tuodusta Intian alkuperätuotteena pidettävästä tarkasteltavana olevasta tuotteesta olisi näin ollen pitänyt maksaa polkumyyntitulli, kun se luovutettiin vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(22)

Lisäksi kävi ilmi, että Intiasta peräisin olevia Dubaissa valmistettuja teräsköysiä oli myyty yhteisön markkinoilla hinnoilla, jotka olivat alhaisemmat kuin UML:n kyseisiä teräsköysiä koskevassa sitoumuksessa määritetyt vähimmäistuontihinnat.

(23)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella UML:lle annettiin tiedoksi tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella komissio aikoi peruuttaa sitoumukselle antamansa hyväksynnän ja ottaa sen sijaan käyttöön lopullisen polkumyyntitullin. Kirjallisten ja suullisten huomautusten esittämistä varten asetettiin määräaika. UML esitti asiaa koskevia huomautuksia sekä kirjallisesti että suullisesti.

4.   Huomautukset

a)   Raportointivelvollisuuksien rikkominen

(24)

Yhteisöön viedyistä tarkasteltavana olevista tuotteista, joita ei mainittu neljännesvuosittain toimitetuissa myyntiraporteissa, UML totesi, että vaikka tuotteet oli kirjattu sitoumuslaskuihin, ne tuotiin yhteisöön sisäisen jalostuksen menettelyssä ja joko luovutettiin myöhemmin vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, jolloin niistä maksettiin polkumyyntitulli, tai jälleenvietiin yhteisön ulkopuolelle. Yritys siis antoi ymmärtää, että tietojen puuttumisen syynä oli kirjaamisvirhe, ettei vahinkoa ollut aiheutunut ja ettei vakavaa rikkomista ollut tapahtunut.

(25)

Väitteensä tueksi UML esitti, että sitoumuksen pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että myynti tapahtuu sellaisin hinnoin, joilla vahingolliset vaikutukset poistuvat. Yritys huomautti, että koska se oli tältä osin toiminut täysin ehtojen mukaisesti, sitoumuksen mukaista myyntiä koskevien raporttien paikkansapitävyys oli toisarvoista. Vastaavasti sellaisten sitoumuksen soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden osalta, jotka kuitenkin oli kirjattu sitoumuslaskuihin, UML katsoi noudattaneensa sitoumuksen ydinajatusta, koska tuotteista oli loppujen lopuksi maksettu polkumyyntitulli tai tuotteet oli jälleenviety yhteisön ulkopuolelle. UML siis katsoi, että tässä suhteessa se tai siihen etuyhteydessä olevat yritykset eivät olleet toimillaan muuttaneet yhteisön markkinoilla vallinnutta tilannetta.

(26)

Vastauksena näihin väittämiin komissio toteaa olevansa yhtä mieltä siitä, että sitoumusten tarkoituksena on aina poistaa polkumyynnin vahingolliset vaikutukset. Komissio ei kuitenkaan pidä velvollisuutta toimittaa täsmällisiä myyntitietoja ja velvollisuutta kirjata tuotteet sitoumuslaskuihin oikein toisarvoisina tai vähemmän tärkeinä kuin muita sitoumukseen kuuluvia määräyksiä. Vain kattavien yhteisöön suuntautunutta myyntiä koskevien tietojen perusteella komissio voi valvoa kunnolla sitoumusta ja arvioida, onko sitä noudatettu ja ovatko polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistuneet. Puutteellisten ja virheellisten myyntitietojen antaminen herättää epäilyn siitä, noudattaako yritys ylipäätään sitoumustaan. Raportointimuodollisuuksien noudattamisen on katsottava kuuluvan asianomaisten yritysten ensisijaisiin velvollisuuksiin, sillä kyseisten muodollisuuksien tarkoituksena ei ole vain yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä, vaan ne ovat koko sitoumusjärjestelmän toimivuuden kannalta välttämättömiä.

(27)

Näin ollen vastauksena kysymykseen, onko yhteisön markkinoilla vallinnut tilanne pysynyt entisellään (ja onko yhteisön tuotannonalalle siis aiheutunut vahinkoa), todetaan, että raportointivelvollisuuksien noudattamatta jättäminen vaarantaa sitoumusjärjestelmän toimivuuden, ja sitoumusjärjestelmä on luotu nimenomaan suojaamaan yhteisön teräsköysien tuottajia vahingollista polkumyyntiä vastaan. Kattavien ja luotettavien myyntitietojen antamatta jättäminen herättää myös epäilyn siitä, onko sitoumuksen varsinaisia määräyksiä noudatettu, ja estää komissiota arvioimasta, onko yritys täyttänyt kaikki velvollisuutensa. Näin ollen komission on todettava, että tällainen sitoumuksen rikkominen on yhteisön tuottajien kannalta vahingollista.

(28)

Lisäksi sitoumus velvoittaa UML:n ja siihen etuyhteydessä olevat yritykset kaikkialla maailmassa noudattamaan kyseisen sitoumuksen kaikkia määräyksiä ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että määräyksiä on noudatettu. Tässä tapauksessa UML ei toteuttanut tarvittavia sisäisiä tarkastuksia ja menettelyjä, joiden avulla sitoumuksen ehtojen mukaiset velvollisuudet olisi voitu kaikilta osin täyttää.

(29)

Näin ollen yrityksen esittämät raportointimuodollisuuksia koskevat perustelut eivät muuta komission näkemystä siitä, että sitoumusta on rikottu.

b)   Toimien suhteellisuus

(30)

UML huomautti myös, että yhteisön toimien, jotka toteutetaan tarkasteltavana olevaa Intiasta peräisin olevaa tuotetta koskevan hintasitoumusjärjestelmän yhteydessä, olisi oltava kohtuullisessa suhteessa toimien tavoitteisiin (vrt. suhteellisuusperiaate).

(31)

Suhteellisuudesta on ensiksikin todettava, että perusasetuksen 8 artiklan 7 kohdan mukaan asiaankuuluvien tietojen toimittamisvelvollisuuden laiminlyöntiä (eli minkä tahansa raportointivaatimuksen noudattamatta jättämistä) pidetään sitoumuksen rikkomisena. Lisäksi perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan mukaan rikkomistapauksissa otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli. Näiden artiklojen katsotaan korostavan tiedonantovelvollisuuden tärkeyttä sinänsä. Asiaa korostaa sekin, että sitoumuksessa itsessään tiedonantovelvoitteet ilmaistaan selkeästi ja tarkasti.

(32)

Tämä tulkinta on vahvistettu myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka tuomion mukaan mikä tahansa sitoumuksen rikkominen riittää siihen, että komissio voi peruuttaa hyväksyntänsä sitoumukselta (7).

(33)

Näin ollen UML:n esittämät toimien suhteellisuuteen liittyvät perustelut eivät muuta komission näkemystä siitä, että sitoumusta on rikottu.

c)   Kehitysmaa

(34)

UML huomautti niin ikään, että koska se on vientiä harjoittava tuottaja, joka on sijoittautunut Intiaan eli WTO:n määritelmän mukaiseen kehitysmaahan, sen erityisasema olisi WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen 15 artiklan mukaisesti ”erityisesti otettava huomioon”, eikä komission näin ollen pitäisi peruuttaa sitoumukselle antamaansa hyväksyntää, koska kyseessä oli ensimmäinen vähäpätöinen sitoumuksen rikkominen.

(35)

Kun arvioidaan sitä, onko UML:n sijoittautuminen kehitysmaahan riittävä peruste jättää sitoumukselle annettu hyväksyntä peruuttamatta, on muistettava, että UML on monikansallisen yrityskonsernin emoyhtiö ja maailman suurimpia tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajia. Tarkastuskäynneillään komissio totesi UML-konsernin johdon ja organisaation ilmeisen päteväksi, joten ei ole uskottavaa, että raportointivaatimuksen noudattaminen tuottaisi yritykselle vaikeuksia. On syytä korostaa, että yrityksen on sitoumusta tarjotessaan varmistettava pystyvänsä vastedes täyttämään sitoumukseen liittyvät velvollisuudet. Näin ollen yrityksen tästä asiasta esittämiä väitteitä ei hyväksytä.

d)   Muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä tuonnin yhteydessä

(36)

Intiasta peräisin olevasta säikeislangasta valmistettujen Dubaista yhteisöön vietyjen teräsköysien alkuperän osalta UML huomautti, että viimeisessä valmistusvaiheessa (eli vaiheessa, jossa säikeislanka kierretään teräsköydeksi ja viimeistellään) asianomaisilla tuotteilla ei enää ollut Intian alkuperäasemaa, vaan ne saivat näiden viimeisten työvaiheiden perusteella Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alkuperäaseman.

(37)

UML:n mukaan komissio on väärässä pitäessään nelinumeroisen nimikkeen muutosta ainoana muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määräävänä tekijänä. UML esitti myös, että yhteisön tullikoodeksin 24 ja 25 artiklan mukaan nimikkeenmuutos on vain yksi huomioon otettava tekijä, joka ei välttämättä ole ratkaiseva, sillä toinen keskeinen tekijä on maahantuotujen tuotantopanosten käsittelyssä paikallisesti syntyvä lisäarvo. UML ilmoitti, että Dubaissa syntynyt lisäarvo oli yli 25 prosenttia. Lisäksi se väitti, että tuotteiden alkuperän määrittäminen nelinumeroisen nimikkeen muutoksen (tai muuttumattomuuden) perusteella oli yhteisön kanta, jota se ajoi meneillään olevissa alkuperäsääntöjä koskevissa WTO:n neuvotteluissa, ja ettei kyseinen menettely perustunut yhteisön lainsäädäntöön.

(38)

UML totesi myös, ettei yrityksessä tunnettu muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä ja että Dubain tehdasta perustettaessa vuonna 2003 konserninjohto Dubaissa ja Intiassa oletti, että teräsköydet, jotka valmistetaan Intiasta peräisin olevasta säikeislangasta Dubaissa, saisivat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien alkuperäaseman.

(39)

Kyseisten Dubaista yhteisöön vietyjen tuotteiden alkuperää koskevien UML:n väitteiden osalta komissio korostaa ensiksikin, että jos tuotteen valmistukseen on osallistunut kaksi tai useampia maita, tuotteen muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä todellakin määräytyy käsitteen ’viimeinen merkittävä valmistus’ perusteella. Viimeinen merkittävä valmistus kuitenkin ilmaistaan yleensä käyttäen jotakin seuraavista tavoista: i) soveltamalla sääntöä, joka edellyttää harmonoidun järjestelmän tariffi(ala)nimikkeen muutosta; tai ii) tukeutumalla luetteloon valmistusvaiheista, jotka antavat tai eivät anna valmistetuille tuotteille sen maan alkuperäasemaa, jossa nämä vaiheet suoritetaan; tai iii) soveltamalla lisäarvosääntöä.

(40)

Tässä tapauksessa teräsköydet kuuluvat tuotteisiin, joihin sovelletaan tariffi(ala)nimikkeen muutosta edellyttävää sääntöä. Koska siis säikeislangan ja teräsköysien nelinumeroinen nimike on sama, Dubaissa suoritettu valmistusprosessi ei muuta tuotteella olevaa Intian alkuperäasemaa, kun määritetään muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

(41)

Vaikka ei ollut välttämätöntä selvittää maahantuotujen tuotantopanosten Dubaissa suoritetun käsittelyn aiheuttamaa lisäarvoa, hyvän hallintotavan vuoksi käytiin kuitenkin läpi myös numerotiedot, joilla UML perusteli väittämäänsä, että Dubaissa syntynyt lisäarvo oli huomattava. Tarkastelu osoitti, että todellinen Dubaissa syntynyt lisäarvo prosentteina teräsköysien noudettuna lähettäjältä -hinnasta oli joka tapauksessa yrityksen ilmoittamaa 25 prosentin kynnystä alhaisempi.

(42)

Vastauksena UML:n väittämään, että tuotteiden alkuperän määrittäminen nelinumeroisen nimikkeen muutoksen perusteella on yhteisön kanta alkuperäsääntöjä koskevissa WTO:n neuvotteluissa eikä perustu yhteisön lainsäädäntöön, todetaan, että nelinumeroiseen nimikkeeseen perustuva sääntö on yhteisön tullikoodeksin 24 artiklan vakiintunut soveltamiskäytäntö. Yhteisön toimielimet ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset tulliviranomaiset soveltavat kyseistä sääntöä määrittäessään muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää tiettyjen tuoteryhmien osalta, joihin myös kyseessä oleva tuote kuuluu.

(43)

Vastauksena väitteeseen, jonka mukaan yrityksessä ei tunnettu muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä, komissio ensiksikin toistaa, että UML on suuren monikansallisen konsernin emoyhtiö, jolla on etuyhteydessä olevia tuotantolaitoksia, jakeluyhtiöitä ja myyntitoimistoja kaikkialla maailmassa. Kun otetaan huomioon se, miten raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita liikkuu konsernin jäsenyritysten välillä, vaikuttaa epätodennäköiseltä, ettei yritys olisi tuntenut muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä tai yhden tuotantolaitoksensa tärkeimpien tuotteiden alkuperää. Joka tapauksessa on vielä korostettava sitä, että yritysten oletetaan tuntevan alan lainsäädäntö ja säännöt eivätkä ne voi perustella voimassa olevien sääntöjen rikkomista tietämättömyydellä.

(44)

Tällä perusteella komissio katsoo, että kyseisillä Dubaista viedyillä tuotteilla oli Intian alkuperäasema, ja niihin olisi siis pitänyt soveltaa Intiasta peräisin olevien teräsköysien tuontia koskevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(45)

Näin ollen yrityksen esittämiä kyseisten tuotteiden alkuperää koskevia perusteluja ei hyväksytä, joten ne eivät muuta komission näkemystä siitä, että sitoumusta on rikottu.

C.   PÄÄTÖKSEN 1999/572/EY MUUTTAMINEN

(46)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd:n, jonka nimi on nykyään Usha Martin Ltd, sitoumukselle annettu hyväksyntä olisi peruutettava. Päätöksen 1999/572/EY 1 artikla, jolla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd:n sitoumus hyväksytään, olisi muutettava vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Peruutetaan Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd:n teräsköysien ja -kaapelien tuontia koskevalle sitoumukselle annettu hyväksyntä.

2 artikla

Korvataan päätöksen 1999/572/EY 1 artiklan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

Maa

Valmistaja

Taric-lisäkoodi

Etelä-Afrikka

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Etelä-Afrikka

A023

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 217, 17.8.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1674/2003 (EUVL L 238, 25.9.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 217, 17.8.1999, s. 63. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/2003 (EUVL L 238, 25.9.2003, s. 13).

(4)  Ks. tämän virallisen lehden s. 1.

(5)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Asia T-51/96 Miwon Co. Ltd v. neuvosto (Kok. 2000, s. II-1841, 52 kohta).