ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
29. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2169/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2170/2005, annettu 28 päivänä joulukuuta 2005, osittain tai kokonaan hiotusta riisistä 1 päivästä syyskuuta 2005 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2171/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2172/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

10

 

*

Neuvoston direktiivi 2005/93/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Suomeen tuotavaan olueen väliaikaisesti sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2001/264/EY muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

24

Euroopan yhteisön ja Thaimaan välinen kirjeenvaihtona tehty Sopimus GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla

26

 

*

Ilmoitus päätöksen voimaantulosta: Neuvoston päätös 2005/953/EY, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

30

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä

31

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 3/2005, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005, liitteiden 1 ja 2 mukauttamisesta Euroopan unionin laajentumisen vuoksi

33

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 4/2005, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 9 olevan lisäyksen 1 muuttamisesta

44

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPAT/1/2005 tehty 7 päivänä joulukuuta 2005, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) johtajan nimittämisestä

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 208, 11. elokuuta 2005, julkaistun tekstin)

47

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2169/2005,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2005,

euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (3) säädetään niiden jäsenvaltioiden valuuttojen korvaamisesta eurolla, jotka täyttivät yhteisen rahan käyttöönoton edellytykset yhteisön siirtyessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Asetukseen sisältyy myös säännöksiä, jotka koskevat näiden jäsenvaltioiden kansallisia valuuttayksiköitä siirtymäkauden aikana, joka päättyi 31 päivänä joulukuuta 2001, sekä säännöksiä seteleistä ja metallirahoista.

(2)

Asetusta (EY) N:o 974/98 muutettiin asetuksella (EY) N:o 2596/2000 lisäämällä siihen säännökset Kreikan valuutan korvaamisesta eurolla.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 974/98 säädetään aikataulusta, jonka mukaan tällä hetkellä osallistuvat jäsenvaltiot siirtyivät käyttämään euroa. Jotta olisi selvää ja varmaa, millä säännöillä muut jäsenvaltiot voivat ottaa euron käyttöön, on annettava yleiset säännökset siitä, miten erilaiset euron käyttöönottoa koskevat siirtymäajat tulevaisuudessa määritetään.

(4)

On asianmukaista laatia osallistuvien jäsenvaltioiden luettelo, jota voidaan jatkaa, kun lisää jäsenvaltioita ottaa käyttöön euron yhteisenä rahana.

(5)

Jotta euroon siirtyminen tapahtuisi sujuvasti, asetuksessa (EY) N:o 974/98 säädetään siirtymäkaudesta, joka alkaa osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttojen korvaamisesta eurolla ja päättyy euroseteleiden ja -metallirahojen käyttöönottoon. Siirtymäkausi saisi kestää enintään kolme vuotta, mutta sen olisi oltava mahdollisimman lyhyt.

(6)

Siirtymäkaudesta voidaan luopua kokonaan, jolloin euron käyttöönotto ja käteisrahan käyttöönotto tapahtuvat samana päivänä, jos jäsenvaltio katsoo, että tätä pitempi siirtymäkausi ei ole tarpeen. Siinä tapauksessa eurosetelit ja -metallirahat saavat kyseisessä jäsenvaltiossa laillisen maksuvälineen aseman euron käyttöönottopäivänä. Tällaisella jäsenvaltiolla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus vuoden kestävään asteittaiseen käytöstäpoistokauteen, jonka aikana uusissa oikeudellisissa asiakirjoissa voitaisiin edelleen viitata kansalliseen valuuttayksikköön. Tämä antaisi talouden toimijoille näissä jäsenvaltioissa enemmän aikaa mukautua euron käyttöönottoon, mikä helpottaisi siirtymistä.

(7)

Kansalaisten olisi rinnakkaiskäytön aikana voitava vaihtaa kansallisen valuutan määräiset setelit ja metallirahat tiettyihin enimmäismääriin asti maksutta euroseteleiksi ja -metallirahoiksi.

(8)

Asetus (EY) N:o 974/98 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 974/98 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’osallistuvilla jäsenvaltioilla’ liitteessä olevassa taulukossa lueteltuja jäsenvaltioita,

b)

’oikeudellisilla asiakirjoilla’ säädöksiä, hallinnollisia määräyksiä, lainkäyttöpäätöksiä, sopimuksia, yksipuolisia oikeustoimia, muita maksuvälineitä kuin seteleitä ja metallirahoja sekä muita asiakirjoja, joilla on oikeusvaikutus,

c)

’vaihtokurssilla’ peruuttamattomasti vahvistettua vaihtokurssia, jonka neuvosto on hyväksynyt perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen tai mainitun artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin osallistuvan jäsenvaltion valuutalle,

d)

’euron käyttöönottopäivällä’ tapauksesta riippuen joko päivää, jona jäsenvaltio siirtyy kolmanteen vaiheeseen perustamissopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai päivää, jona jäsenvaltiota koskeva poikkeus kumotaan perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

e)

’käteisrahan käyttöönottopäivällä’ päivää, jona eurosetelit ja -metallirahat saavat osallistuvassa jäsenvaltiossa laillisen maksuvälineen aseman,

f)

’euroyksiköllä’ 2 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua valuuttayksikköä,

g)

’kansallisilla valuuttayksiköillä’ osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttayksikköjä, sellaisina kuin kyseiset yksiköt on määritelty päivänä, joka edeltää euron käyttöönottoa asianomaisessa jäsenvaltiossa,

h)

’siirtymäkaudella’ enintään kolmen vuoden pituista ajanjaksoa, joka alkaa euron käyttöönottopäivänä klo 00.00 ja päättyy käteisrahan käyttöönottopäivänä klo 00.00,

i)

’asteittaisella käytöstäpoistokaudella’ euron käyttöönottopäivänä alkavaa enintään vuoden pituista ajanjaksoa, jota voidaan soveltaa ainoastaan jäsenvaltioihin, joissa euron käyttöönottopäivä ja käteisrahan käyttöönottopäivä ovat sama päivä,

j)

’uudelleen määrittelyllä’ velkakannan määrittelyssä käytetyn yksikön muuttamista kansallisesta valuuttayksiköstä euroyksiköksi muuttamatta velan muita ehtoja, jotka määräytyvät asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

k)

’luottolaitoksilla’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY (4) 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä luottolaitoksia. Tätä asetusta sovellettaessa luottolaitoksiksi ei katsota mainitun direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa lueteltuja laitoksia, postisiirtoa hoitavia laitoksia lukuun ottamatta.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Euron käyttöönottopäivä, käteisrahan käyttöönottopäivä ja mahdollinen asteittainen käytöstäpoistokausi on esitetty kunkin osallistuvan jäsenvaltion osalta liitteessä.”

3)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Osallistuvien jäsenvaltioiden valuutta on euron käyttöönottopäivästä alkaen euro. Valuuttayksikkö on yksi euro. Yksi euro jakautuu sataan senttiin.”

4)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja metallirahat säilyttävät asianomaisissa osallistuvissa jäsenvaltioissa asemansa laillisena maksuvälineenä alueella, jolla ne ovat voimassa euron käyttöönottoa edeltävänä päivänä.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Seuraavaa sovelletaan jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan asteittaista käytöstäpoistokautta. Asteittaisella käytöstäpoistokaudella laadituissa ja asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöön pantavissa oikeudellisissa asiakirjoissa voidaan edelleen viitata kansalliseen valuuttayksikköön. Näitä viittauksia pidetään viittauksina euroyksikköön asianmukaisten vaihtokurssien mukaisesti. Rajoittamatta 15 artiklan soveltamista näiden oikeudellisten asiakirjojen nojalla toteutettavat toimet toteutetaan ainoastaan euroyksikkönä. Tällöin on sovellettava asetuksessa (EY) N:o 1103/97 säädettyjä pyöristämissääntöjä.

Asianomaisen jäsenvaltion on rajoitettava ensimmäisen kohdan soveltaminen tietyntyyppisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tai tietyillä aloilla laadittaviin oikeudellisiin asiakirjoihin.

Jäsenvaltio voi lyhentää kyseessä olevaa kautta.”

6)

Korvataan 10 ja 11 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen EKP ja osallistuvien jäsenvaltioiden keskuspankit laskevat osallistuvissa jäsenvaltioissa liikkeeseen euromääräisiä seteleitä.

Rajoittamatta 15 artiklan säännösten soveltamista nämä euromääräiset setelit ovat ainoat setelit, joilla on laillisen maksuvälineen asema osallistuvissa jäsenvaltioissa.

11 artikla

Osallistuvat jäsenvaltiot laskevat päättämästään käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen liikkeeseen euro- ja senttimääräisiä metallirahoja noudattaen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä, jotka neuvosto voi vahvistaa perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti. Rajoittamatta 15 artiklan ja valuuttaoloista perustamissopimuksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtyjen sopimusten määräysten soveltamista nämä metallirahat ovat ainoat, joilla on laillisen maksuvälineen asema osallistuvissa jäsenvaltioissa. Lukuun ottamatta liikkeeseenlaskevaa viranomaista ja liikkeeseenlaskevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimettyjä henkilöitä kenelläkään ei ole velvollisuutta hyväksyä yksittäisessä maksussa enempää kuin 50 metallirahaa.”

7)

Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Tämän asetuksen 10, 11, 14, 15 ja 16 artiklaa sovelletaan kussakin osallistuvassa jäsenvaltiossa käteisrahan käyttöönottopäivästä alkaen.

14 artikla

Käteisrahan käyttöönottoa edeltävänä päivänä voimassa olevissa oikeudellisissa asiakirjoissa esiintyviä viittauksia kansallisiin valuuttayksiköihin pidetään viittauksina euroyksikköön asianomaisten vaihtokurssien mukaisesti. Tällöin on sovellettava asetuksessa (EY) N:o 1103/97 säädettyjä pyöristämissääntöjä.”

8)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohdassa ilmaus ’siirtymäkauden päättymisestä’ ilmauksella ’käteisrahan käyttöönottopäivästä’.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Niissä osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka ottavat euron käyttöön vuoden 2002 tammikuun 1 päivän jälkeen, luottolaitosten on vaihdettava 1 kohdassa tarkoitettuna aikana asiakkaidensa kyseisen jäsenvaltion kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja metallirahat euroseteleiksi ja metallirahoiksi maksutta kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti säädettävään enimmäismäärään asti. Luottolaitokset voivat edellyttää, että rahanvaihdosta on ilmoitettava etukäteen, jos vaihdettava määrä ylittää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun enimmäismäärän, tai jos tällaisia säännöksiä ei ole, niiden itsensä tavanomaiseksi vaihtomääräksi vahvistaman enimmäismäärän.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen luottolaitosten on vaihdettava asiakaskuntaansa kuulumattomien henkilöiden kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja metallirahat maksutta kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuun enimmäismäärään saakka, tai jos tällaisia säännöksiä ei ole, niiden itsensä vahvistamaan enimmäismäärään saakka.

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan rajoittaa kahdessa edellisessä alakohdassa esitetty velvoite tietyntyyppisiin luottolaitoksiin. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös laajentaa tämä velvoite koskemaan muita henkilöitä.”

9)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti, jollei perustamissopimuksen pöytäkirjasta N:o 25 tai pöytäkirjasta N:o 26 taikka sen 122 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  Lausunto annettu 1. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 316, 13.12.2005, s. 25.

(3)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2596/2000 (EYVL L 300, 29.11.2000, s. 2).

(4)  EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).”


LIITE

”LIITE

Jäsenvaltio

Euron käyttöönottopäivä

Käteisrahan käyttöönottopäivä

Jäsenvaltio, joka soveltaa asteittaista käytöstäpoistokautta

Belgia

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Saksa

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Kreikka

1 päivänä tammikuuta 2001

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Espanja

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Ranska

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Irlanti

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Italia

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Luxemburg

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Alankomaat

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Itävalta

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Portugali

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu

Suomi

1 päivänä tammikuuta 1999

1 päivänä tammikuuta 2002

Ei sovellu”


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2170/2005,

annettu 28 päivänä joulukuuta 2005,

osittain tai kokonaan hiotusta riisistä 1 päivästä syyskuuta 2005 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta 30 päivänä elokuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 (1) ja erityisesti sen 1b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio toteaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella, että CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin tuontitodistuksia on myönnetty 193 841 tonnille 1 päivän syyskuuta 2004 ja 31 päivän elokuuta 2005 välisellä jaksolla. CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin tuontitullia olisi sen vuoksi muutettava.

(2)

Koska kannettava tulli on vahvistettava 3 päivän kuluessa edellä mainitun ajanjakson päättymisestä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(3)

Muutoksen olisi tultava voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005, jotta otettaisiin huomioon se, että asetuksen (EY) N:o 2152/2005 olisi oltava sovellettavissa kyseisestä päivästä. Koska kyseinen tulli vahvistetaan jälkikäteen, olisi säädettävä, että liikaa kannetut tullit palautetaan kyseisten toimijoiden hakemuksesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodiin 1006 30 kuuluvasta osittain tai kokonaan hiotusta riisistä kannettava tuontitulli on 145 euroa tonnilta.

2 artikla

Tullien määrät, jotka ylittävät 1 päivästä syyskuuta 2005 kirjatun, lainmukaisesti kannettavan määrän, palautetaan tai peruutetaan.

Tätä tarkoitusta varten asianomaisia toimijoita kehotetaan jättämään hakemuksia yhteisön neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 236 artiklan säännösten ja komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) säädettyjen asiaa koskevien soveltamissäännösten mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2152/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 30).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2171/2005,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1719/2005 (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Nestekidenäyttöinen värimonitori, jonka kuvaruudun läpimitta on 38,1 cm (15″) ja jonka leveys on 34,5 cm, korkeus 35,3 cm ja syvyys 16,5 cm (kuvasuhde 5:4) ja jossa

kuvan erottelukyky on enintään 1 024 × 768 kuvapistettä virkistystaajuuden ollessa 75 Hz

kuvapisteen koko on 0,279 mm.

Tuotteessa on ainoastaan 15-nastainen mini D-sub-liitäntä:

Se on tarkoitettu toimimaan ainoastaan nimikkeeseen 8471 luokiteltavan tuotteen kanssa.

8471 60 80

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan ja CN-koodien 8471, 8471 60 ja 8471 60 80 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 8531, sillä sen tehtävä ei ole näkyvien merkkien antaminen merkinantotarkoituksessa (ks. harmonoidun järjestelmän nimikettä 8531 koskevien selittävien huomautusten D kohta).

Monitori on tarkoitettu vastaanottamaan signaaleja automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien keskusyksiköstä.

Tuotteella voidaan myös toistaa sekä video- että äänisignaaleja. Kun kuitenkin otetaan huomioon tuotteen koko ja se, että sillä voidaan vastaanottaa signaaleja vain rajallisesti muista lähteistä kuin automaattisesta tietojenkäsittelylaitteesta kortin kautta ilman videosignaalin käsittelymahdollisuutta, sitä pidetään yksinomaan tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä käytettävänä tuotteena.

2.

Nestekidenäyttöinen värimonitori, jonka kuvaruudun läpimitta on 50,8 cm (20″) ja jonka leveys on 47,1 cm, korkeus 40,4 cm, syvyys 17,4 cm (kuvasuhde 16:10) ja jossa

näytön kuvapistetiheys on 100 dpi

kuvapisteen koko on 0,25 mm

kuvan erottelukyky on enintään 1 680 × 1 050 kuvapistettä

kiinteä kaistanleveys on 120 MHz.

Tämä tuote on suunniteltu korkealaatuisen grafiikan (CAD/CAM-järjestelmä) tuottamiseen sekä videokuvan muokkaukseen ja tuottamiseen.

Tuotteessa on DVI-liitäntä, jonka avulla sillä voidaan toistaa automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä tulevia signaaleja sellaisen grafiikkakortin kautta, jolla voidaan käsitellä videosignaaleja (esim. videofilmien muokkausta ja tuottamista varten).

Tuotteella voidaan myös toistaa tekstejä, laskentataulukoita, esityksiä jne.

8528 21 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 84 ryhmän 5 huomautuksen B ja E kohdan ja CN-koodien 8528, 8528 21 ja 8528 21 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 8471 60, koska monitoria ei käytetä yksinomaan tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä (ks. 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohta).

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 8531, sillä sen tehtävä ei ole näkyvien merkkien antaminen merkinantotarkoituksessa (ks. harmonoidun järjestelmän nimikettä 8531 koskevien selittävien huomautusten D kohta).

Tuote on tarkoitettu toistamaan videosignaaleja grafiikan tuottamista tai videokuvan muokkaamista ja tuottamista varten CAD/CAM-järjestelmässä tai videoeditointijärjestelmässä (ks. 84 ryhmän 5 huomautuksen E kohta).

3.

Nestekidenäyttöinen värimonitori, jonka kuvaruudun läpimitta on 54 cm (21″) ja jonka leveys on 46,7 cm, korkeus 39,1 cm, syvyys 20 cm (kuvasuhde 4:3) ja jossa

kuvan erottelukyky on enintään 1 600 × 1 200 kuvapistettä virkistystaajuuden ollessa 60 Hz

kuvapisteen koko on 0,27 mm.

Tuotteessa on seuraavat liitännät:

15-nastainen mini D-sub

DVI-D,

DVI-I,

audio tulo/lähtö.

Tuotteella voidaan toistaa signaaleja, jotka ovat eri lähteistä, kuten suljetun piirin televisiojärjestelmästä, DVD-soittimesta, videokamerasta tai automaattisesta tietojenkäsittelylaitteesta.

8528 21 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 84 ryhmän 5 huomautuksen ja CN-koodien 8528, 8528 21 ja 8528 21 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 8471 60, koska monitoria ei käytetä yksinomaan tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä (ks. 84 ryhmän 5 huomautus) vaan sillä voidaan toistaa signaaleja useista eri lähteistä.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 8531, sillä sen tehtävä ei ole näkyvien merkkien antaminen merkinantotarkoituksessa (ks. harmonoidun järjestelmän nimikettä 8531 koskevien selittävien huomautusten D kohta).

4.

Nestekidenäyttöinen värimonitori, jonka kuvaruudun läpimitta on 76 cm (30″), leveys 71 cm, korkeus 45 cm, syvyys 11 cm (kuvasuhde 15:9) ja jossa

kuvan erottelukyky on enintään 1 024 × 768 kuvapistettä

kuvapisteen koko on 0,50 mm.

Tuotteessa on seuraavat liitännät:

15-nastainen mini DIN

BNC,

4-nastainen mini-DIN

RS 232 C,

DVI-D,

stereo ja PC audio.

Tuotteella voidaan toistaa signaaleja, jotka ovat eri lähteistä, kuten suljetun piirin televisiojärjestelmästä, DVD-soittimesta, videokamerasta tai automaattisesta tietojenkäsittelylaitteesta.

8528 21 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 84 ryhmän 5 huomautuksen ja CN-koodien 8528, 8528 21 ja 8528 21 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 8471 60, koska monitoria ei käytetä yksinomaan tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä (ks. 84 ryhmän 5 huomautus) vaan sillä voidaan toistaa signaaleja useista eri lähteistä.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 8531, sillä sen tehtävä ei ole näkyvien merkkien antaminen merkinantotarkoituksessa (ks. harmonoidun järjestelmän nimikettä 8531 koskevien selittävien huomautusten D kohta).


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2172/2005,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen, kun Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät Euroopan unioniin, Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto päättivät mukauttaa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa (2), jäljempänä ’sopimus’, määrättyjä tariffimyönnytyksiä. Tariffimyönnytyksiä mukautettiin maatalouden sekakomitean päätöksellä 3/2005 (3) sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta siten, että avataan tulliton yhteisön tariffikiintiö 4 600:n Sveitsistä peräisin olevan, elopainoltaan yli 160 kilogramman painoisen elävän nautaeläimen tuontia varten. Olisi vahvistettava kyseisen tariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan usean vuoden ajan.

(2)

Tariffikiintiön myöntämistä varten ja kyseessä olevat tuotteet huomioon ottaen on aiheellista soveltaa asetuksen (EY) N:o 1254/1999 32 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua samanaikaisen tarkastelun menetelmää.

(3)

Elävien eläinten olisi oltava Sveitsin alkuperätuotteita sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, jotta ne voitaisiin lukea tähän tariffikiintiöön.

(4)

Keinottelun välttämiseksi on aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista kauppaa kolmansien maiden kanssa. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista vaatia, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 50 eläintä asianomaista vuotuista kiintiökautta edeltävänä vuonna, ottaen huomioon, että 50 eläimen erää voidaan pitää tavanomaisena rahtina. Kokemus on osoittanut, että yhden erän ostaminen on vähimmäisedellytys liiketoimen pitämiseksi todellisena ja kannattavana.

(5)

Näiden arviointiperusteiden valvonta edellyttää, että hakemus esitetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on kirjattu alv-rekisteriin.

(6)

Keinottelun välttämiseksi olisi myös evättävä kiintiön käyttöoikeus tuojilta, jotka eivät enää kyseessä olevan vuotuisen kiintiökauden alkamista edeltävänä 1 päivänä tammikuuta harjoittaneet elävien nautaeläinten kauppaa. Olisi lisäksi vahvistettava tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, poistettava tuontitodistusten siirtomahdollisuus ja myönnettävä toimijoille tuontitodistuksia ainoastaan niistä määristä, joita koskevat tuontioikeudet näille toimijoille on myönnetty.

(7)

Jotta voitaisiin taata tasavertainen kiintiön käyttöoikeus varmistaen samalla, että eläinten lukumäärä hakemusta kohden on kaupallisesti kannattava, olisi vahvistettava eläinten enimmäis- ja vähimmäismäärä kussakin hakemuksessa.

(8)

Olisi säädettävä, että tuontioikeudet myönnetään harkinta-ajan jälkeen ja soveltaen tarvittaessa kiinteää myöntämiskerrointa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Sen vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä tiedoista, jotka on sisällytettävä hakemuksiin ja todistuksiin maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5) tiettyjä säännöksiä tarvittaessa täydentäen tai niistä poiketen.

(10)

Jotta toimija olisi velvollinen hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet kyseiselle toimijalle on myönnetty, olisi säädettävä, että kyseinen hakemus on tuontioikeuksiin liittyvän vakuuden osalta maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (6).

(11)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi myös asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta.

(12)

Kiintiössä tuotuja eläimiä koskevan tiukan tilastollisen valvonnan varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei pitäisi soveltaa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan yhteisön tulliton tariffikiintiö useaksi vuodeksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisiksi kausiksi 4 600:n Sveitsistä peräisin olevan, elopainoltaan yli 160 kilogramman painoisen ja CN-koodeihin 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 tai 0102 90 79 kuuluvan elävän nautaeläimen tuontia varten.

Kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4203.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan sopimuksen 4 artiklassa annettuja alkuperäsääntöjä.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kiintiön käyttäminen edellyttää, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka on hakemuksen esittämishetkellä todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla tuoneensa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävien 12 kuukauden aikana vähintään 50 CN-koodiin 0102 10 tai 0102 90 kuuluvaa eläintä.

Hakijan on oltava kirjattu kansalliseen alv-rekisteriin.

2.   Todisteet tuonnista esitetään ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasiakirjan avulla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen hakijaan.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Kun tällaisia jäljennöksiä hyväksytään, siitä on mainittava 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltion ilmoituksessa kunkin asiaan liittyvän hakijan osalta.

3.   Toimijat, jotka eivät kyseessä olevaa vuotuista kiintiökautta edeltäneen vuoden 1 päivänä tammikuuta enää harjoittaneet naudanlihan kauppaa kolmansien maiden kanssa, eivät ole kiintiöön oikeutettuja.

4.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3 artikla

1.   Tuontioikeushakemus on mahdollista tehdä ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on kirjattu kansalliseen alv-rekisteriin.

2.   Tuontioikeushakemusten on koskettava tehtävä vähintään 50:tä eläintä eivätkä ne saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

Jos hakemuksia tehdään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua suuremmasta määrästä, ylimenevää osaa ei oteta huomioon.

3.   Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään kyseessä olevaa vuotuista kiintiökautta edeltävänä 1 päivänä joulukuuta klo 13.00 Brysselin aikaa.

Kuitenkin kun kyseessä on tämän asetuksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2006 välinen kiintiökausi, tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana kymmenentenä työpäivänä klo 13.00 Brysselin aikaa.

4.   Kukin hakija saa jättää ainoastaan yhden 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä koskevan hakemuksen. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen, kyseisen hakijan kaikki hakemukset hylätään.

5.   Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo hakijoista ja niiden osoitteista sekä haetuista määristä viimeistään hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana kymmenentenä työpäivänä.

Kaikki ilmoitukset, myös tyhjät ilmoitukset, on lähetettävä faksilla tai sähköpostilla, ja jos hakemuksia on jätetty, on käytettävä liitteessä I olevaa mallia.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan komissio päättää mahdollisimman nopeasti, missä laajuudessa hakemukset voidaan hyväksyä.

2.   Jos määrät, joista 3 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia on jätetty, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhtenäisen myöntämiskertoimen.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun myöntämiskertoimen tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 50 eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan arpomalla 50 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota kohden. Jos jäljelle jää määrä, joka on pienempi kuin 50 eläintä, kyseinen määrä muodostaa yhden erän.

5 artikla

1.   Tuontioikeuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistetaan 3 euroa eläintä kohti. Vakuus on asetettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuontioikeushakemuksen jättämisen yhteydessä.

2.   Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet hakijalle on myönnetty. Tämä velvoite on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

3.   Jos tuontioikeuksia myönnetään haettua vähemmän 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun myöntämiskertoimen soveltamisen vuoksi, asetettu vakuus vapautetaan suhteessa vähennykseen viipymättä.

6 artikla

1.   Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on yhden tai useamman tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut ja saanut kiintiön tuontioikeudet.

Aina kun tuontitodistus myönnetään, tuontioikeuksia vähennetään vastaavasti.

3.   Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneiden toimijoiden hakemuksesta ja heidän nimiinsä.

4.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa merkintä alkuperämaasta;

b)

16 kohdassa yksi tai useampi seuraavista CN-koodeista:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 tai 0102 90 79;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4203) ja vähintään yksi liitteessä II luetelluista merkinnöistä.

Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta maasta.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä tuontitodistuksia ei ole mahdollista siirtää, ja ne oikeuttavat tariffikiintiön käyttöön ainoastaan, jos niihin merkityt nimi ja osoite ovat samat kuin todistusten mukana seuraaviin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeviin tulli-ilmoituksiin merkityt vastaanottajan nimi ja osoite.

2.   Tuontitodistukset eivät voi olla voimassa asianomaisen vuotuisen kiintiökauden 31 päivän joulukuuta jälkeen.

3.   Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden asettaminen, jonka määrä on 20 euroa eläintä kohden ja joka koostuu

a)

5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 3 euron vakuudesta; ja

b)

17 euron määrästä, joka hakijan on suoritettava todistushakemusta jättäessään.

4.   Myönnetyt todistukset ovat voimassa kaikkialla yhteisössä.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

6.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, vakuutta ei vapauteta ennen kuin on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta. Todisteena on esitettävä vähintään

a)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

b)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva kuljetusasiakirja;

c)

todiste siitä, että tavarat on ilmoitettu yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ja johon on merkitty vastaanottajana olevan todistuksenhaltijan nimi ja osoite.

8 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 33.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1856/2005 (EUVL L 297, 15.11.2005, s. 7).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(6)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).


LIITE I

Faksi (32-2) 292 17 34

Sähköposti: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Asetuksen (EY) N:o 2172/2005 soveltaminen

Image


LIITE II

6 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

kreikaksi

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

englanniksi

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

unkariksi

:

2172/2005/EK rendelet

:

maltaksi

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/16


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/93/EY,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2005,

direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Suomeen tuotavaan olueen väliaikaisesti sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä toukokuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/169/ETY (3) 4 ja 5 artiklassa edellytetään kolmansista maista tulevien matkustajien matkatavaroihin sisältyvien valmisteveronalaisten tavaroiden verovapautta silloin, kun on kyse muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista.

(2)

Direktiivin 69/169/ETY nojalla Suomi saa rajoittaa 31 päivään joulukuuta 2005 asti luonnollisten henkilöiden maahantuoman olutmäärän vähintään kuuteen litraan henkeä kohden Suomen vähittäiskaupalle raja-alueella aiheutuvien vakavien taloudellisten vaikeuksien ja kolmansista maista tuotavan oluen tuonnin lisääntymisen aiheuttamien huomattavien tulojen menetysten vuoksi. Suomi on soveltanut poikkeusta ainoastaan rajoitetusti ja säätänyt oluen enimmäistuontimääräksi 16 litraa henkeä kohden.

(3)

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen yhteisöön on luonut matkustajille uusia mahdollisuuksia tuoda olutta Suomeen jostakin jäsenvaltiosta, ennen kaikkea Virosta. Suomi reagoi tilanteeseen alentamalla kaikenlaisista alkoholijuomista kannettavaa veroa keskimäärin 33 prosenttia, mikä on ylivoimaisesti merkittävin muutos 40 vuoteen.

(4)

Alkoholiverotuksen alentaminen on johtanut valmisteverotulojen huomattavan vähenemisen lisäksi siihen, että alkoholi-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös yleiseen järjestykseen liittyvät ongelmat ja alkoholiin liittyvä rikollisuus ovat lisääntyneet.

(5)

Suomi on pyytänyt poikkeusta direktiivin 69/169/ETY 4 artiklan 1 kohdan säännöksestä soveltaakseen kolmansista maista tulevien matkustajien oluen tuontiin enimmäisrajoitusta vähintään 16 litraa henkeä kohden.

(6)

Suomen maantieteellinen sijainti, Suomen raja-alueilla toimivien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja kolmansista maista tapahtuvan oluen tuonnin kasvun aiheuttamat huomattavat verotulojen menetykset on otettava huomioon.

(7)

Edellä mainituista syistä ja direktiivissä 69/169/ETY tarkoitettujen tavaroiden arvoa ja määrää koskevan yleisen tarkastelun oletettavien seurausten perusteella on aiheellista antaa Suomelle lupa jatkaa poikkeuksen soveltamista lisäkauden ajan 31 päivään joulukuuta 2007 saakka,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 69/169/ETY 5 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, Suomi saa rajoittaa kolmansista maista tuotavan oluen enimmäismäärän vähintään 16 litraan 31 päivään joulukuuta 2007 asti.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä tällaisten asetusten, lakien ja hallinnollisten määräysten tekstit sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä ja määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa tärkeimmät kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  Lausunto annettu 13. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/47/EY (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 73).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2005,

neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2001/264/EY muuttamisesta

(2005/952/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/338/EY, Euratom (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2001/264/EY (2) 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, että korkeana edustajana toimivan pääsihteerin on määrä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että neuvoston pääsihteeristö ja muun muassa neuvoston pääsihteeristön ulkopuoliset toimeksisaajat noudattavat neuvoston turvallisuussääntöjä EU:n turvaluokiteltuja tietoja käsitellessään.

(2)

Päätöksen 2001/264/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet kansallisten järjestelyjensä mukaisesti sen varmistamiseksi, että niiden yksiköissä ja tiloissa työskentelevät henkilöt, muun muassa jäsenvaltioiden ulkopuoliset toimeksisaajat, noudattavat neuvoston turvallisuussääntöjä EU:n turvaluokiteltuja tietoja käsitellessään.

(3)

Päätös 2001/264/EY ei tällä hetkellä sisällä säännöksiä siitä, miten sen perusperiaatteita ja vähimmäisvaatimuksia olisi sovellettava tapauksiin, joissa neuvoston pääsihteeristö antaa ulkopuolisille yksiköille sopimuksella toimeksiantoja, jotka edellyttävät, tuottavat ja/tai sisältävät EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

(4)

Päätökseen 2001/264/EY on tästä syystä tarpeen lisätä asiaa koskevia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia.

(5)

Näitä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia olisi myös jäsenvaltioiden noudatettava toteuttaessaan toimenpiteitä kansallisten järjestelyjen mukaisesti, kun ne antavat sopimuksella päätöksen 2001/264/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille ulkopuolisille yksiköille toimeksiantoja, jotka edellyttävät, tuottavat ja/tai sisältävät EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

(6)

Nämä yhteiset vähimmäisvaatimukset eivät saisi rajoittaa asiaa koskevien säädösten, erityisesti direktiivin 2004/18/EY (3), asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) ja sen soveltamissääntöjen eivätkä julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen soveltamista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään seuraava virke päätöksen 2001/264/EY liitteen I osan 8 kohtaan:

”Näihin vähimmäisvaatimuksiin on sisällyttävä myös vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava, kun neuvoston pääsihteeristö antaa teollisille tai muille yksiköille sopimuksella toimeksiantoja, jotka edellyttävät, tuottavat ja/tai sisältävät EU:n turvaluokiteltuja tietoja: nämä yhteiset vähimmäisvaatimukset ovat II osan XIII jaksossa.”

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä oleva teksti lisätään päätökseen 2001/264/EY sen liitteen II osan XIII jaksoksi.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/701/EY, Euratom (EUVL L 319, 20.10.2004, s. 15).

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/571/EY (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).


LIITE

”XIII   JAKSO

YRITYSTURVALLISUUTTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

1.

Tässä jaksossa käsitellään sellaisen teollisen toiminnan turvallisuusnäkökohtia, joka liittyy sellaisista sopimuksista käytäviin neuvotteluihin ja sellaisten sopimusten tekemiseen, joilla teollisille tai muille yksiköille annetaan EU:n turvaluokiteltuja tietoja edellyttäviä, tuottavia ja/tai sisältäviä toimeksiantoja, tai näiden toimeksiantojen suorittamiseen, mukaan lukien EU:n turvaluokiteltujen tietojen luovutus tai pääsy näihin tietoihin julkisen hankintamenettelyn aikana (tarjousten jättöaika ja sopimusta edeltävät neuvottelut).

MÄÄRITELMÄT

2.

Näissä yhteisissä vähimmäisvaatimuksissa tarkoitetaan:

a)

’turvaluokitellulla sopimuksella’ mitä tahansa sopimusta, jolla toimitetaan tuotteita, suoritetaan toimeksiantoja tai tarjotaan palveluja, joiden suoritus vaatii tai sisältää pääsyn EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin tai tämäntyyppisten tietojen tuottamista;

b)

’turvaluokitellulla alihankintasopimuksella’ yhden toimeksisaajan toisen toimeksisaajan (eli alihankkijan) kanssa tekemää sopimusta, jolla toimitetaan tavaroita, toteutetaan toimeksiantoja tai tarjotaan palveluja, joiden suoritus vaatii tai sisältää pääsyn EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin tai tämäntyyppisten tietojen tuottamista;

c)

’toimeksisaajalla’ henkilöä tai oikeudellista yksikköä, jolla on oikeudellinen kyky tehdä sopimuksia;

d)

’nimetyllä turvallisuusviranomaisella’ EU:n jäsenvaltion kansalliselle turvallisuusviranomaiselle vastuussa olevaa viranomaista, jonka vastuulla on tiedottaa teollisuus- tai muille yksiköille kansallinen toimintaperiaate kaikissa ammattiturvallisuutta koskevissa asioissa sekä antaa ohjausta ja tukea kyseisen toimintaperiaatteen soveltamisessa. Kansallinen turvallisuusviranomainen voi suorittaa nimetyn turvallisuusviranomaisen tehtävän;

e)

’toimitilan turvaselvityksellä’ kansallisen tai nimetyn turvallisuusviranomaisen hallinnollista päätöstä, jonka mukaan toimitila tarjoaa turvallisuuden kannalta riittävän suojan eritysturvaluokituksen saaneille EU:n turvaluokitelluille tiedoille, ja kyseisissä tiloissa työskentelevälle henkilöstölle, jolla on oltava pääsy EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin, on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys ja annettu tiedoksi EU:n turvaluokiteltujen tietojen käytön ja suojelun edellyttämät asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset;

f)

’teollisella tai muulla yksiköllä’ tavaroiden toimittamiseen, toimeksiantojen suorittamiseen tai palvelujen tarjoamiseen osallistuvaa yksikköä; kyseeseen voivat tulla teolliset, kaupalliset, palvelu-, tieteelliset, tutkimus-, koulutus- tai kehitysyksiköt;

g)

’yritysturvallisuudella’ niiden turvallisuustoimenpiteiden ja -menettelyjen soveltamista, joilla estetään toimeksisaajan tai alihankkijan sopimusta edeltävien neuvottelujen ja sopimuksen täytäntöönpanon aikana käsittelemien EU:n turvaluokiteltujen tietojen katoaminen tai vaarantuminen, todetaan se ja saadaan kyseiset tiedot takaisin;

h)

’kansallisella turvallisuusviranomaisella’ EU:n jäsenvaltion viranomaista, jolla on lopullinen vastuu EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojelusta;

i)

’sopimuksen yleisellä turvaluokitustasolla’ koko sopimuksen turvaluokituksesta tehtävää päätöstä, joka perustuu niiden tietojen ja/tai aineiston luokitukseen, jotka on tuotettava, luovutettava tai saatava käyttöön tai voidaan tuottaa, luovuttaa tai saada käyttöön sopimuskokonaisuuden jonkin osan mukaisesti. Sopimuksen yleinen turvaluokitustaso ei voi olla alempi kuin minkään sen osan korkein luokitus, mutta se voi olla korkeampi yhteisvaikutuksen vuoksi;

j)

’turvallisuutta koskevalla lisälausekkeella’ hankintaviranomaisen määräämää erityissopimusehtojen kokonaisuutta, joka kuuluu erottamattomana osana pääsyn EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin tai tämäntyyppisten tietojen tuottamista vaativaan turvaluokiteltuun sopimukseen ja jossa yksilöidään turvallisuusvaatimukset tai suojelua vaativan sopimuksen osat;

k)

’turvaluokitusoppaalla’ asiakirjaa, jossa kuvataan turvaluokitellun ohjelman tai sopimuksen osat ja eritellään sovellettavat turvaluokitustasot. Turvaluokitusopasta voidaan laajentaa ohjelman tai sopimuksen koko elinkaaren ajan ja tieto-osiot voidaan luokitella uudelleen tai niiden luokitusta voidaan alentaa. Turvaluokitusoppaan on sisällyttävä turvallisuutta koskevaan lisälausekkeeseen.

JÄRJESTELYT

3.

Neuvoston pääsihteeristö voi antaa jäsenvaltioon rekisteröidyille teollisille tai muille yksiköille sopimuksella toimeksiantoja, jotka vaativat, tuottavat ja/tai sisältävät EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

4.

Neuvoston pääsihteeristön on varmistettava, että kaikkia vähimmäisvaatimuksista johtuvia vaatimuksia noudatetaan turvaluokiteltuja sopimuksia tehtäessä.

5.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen kansallisella turvallisuusviranomaisella on yritysturvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten soveltamiseen tarkoituksenmukaiset rakenteet. Niihin voi kuulua yksi tai useampi nimetty turvallisuusviranomainen.

6.

Lopullinen vastuu EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojelusta teollisissa tai muissa yksiköissä kuuluu kyseisten yksiköiden johdolle.

7.

Kun tehdään näiden vähimmäisvaatimusten soveltamisalaan kuuluva sopimus tai alihankintasopimus, neuvoston pääsihteeristö ja/tai tarvittaessa kansallinen turvallisuusviranomainen/nimetty turvallisuusviranomainen ilmoittaa viipymättä kansalliselle viranomaiselle/nimetylle viranomaiselle sen jäsenvaltion, johon toimeksisaaja tai alihankkija on rekisteröity.

TURVALUOKITELLUT SOPIMUKSET

8.

Turvaluokiteltavien sopimusten turvaluokituksessa on otettava huomioon seuraavat periaatteet:

a)

Neuvoston pääsihteeristö päättää tarvittaessa sopimuksen suojelua edellyttävät näkökohdat ja tästä johtuvan turvaluokituksen; tätä tehdessään sen on otettava huomioon alkuperäinen turvaluokitus, jonka tietojen alkuperäinen toimittaja on antanut ennen sopimuksen tekemistä tuotetuille tiedoille.

b)

Sopimuksen yleinen turvaluokitustaso ei voi olla alempi kuin minkään sen osan korkein luokitus.

c)

Sopimustoimintojen aikana tuotetut EU:n turvaluokitellut tiedot luokitellaan turvaluokitusoppaan mukaisesti.

d)

Neuvoston pääsihteeristö vastaa tarvittaessa sopimuksen yleisen luokitustason tai sopimuksen minkä tahansa osan turvaluokituksen muuttamisesta yhteistyössä tiedon alkuperäisen toimittajan kanssa ja tiedottamisesta kaikille asianosaisille.

e)

Toimeksisaajalle tai alihankkijalle luovutettuja tai sopimustoiminnan aikana tuotettuja turvaluokiteltuja tietoja ei saa käyttää muihin kuin turvaluokitellussa sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille ilman alkuperäisen toimittajan kirjallista ennakkosuostumusta.

9.

Jäsenvaltioiden kansallisten ja nimettyjen turvallisuusviranomaisten vastuulla on huolehtia siitä, että toimeksisaajat ja alihankkijat, joiden kanssa tehdyt turvaluokitellut sopimukset edellyttävät CONFIDENTIEL UE- tai SECRET UE -turvaluokan tietoja, toteuttavat kaikki asianmukaiset toimenpiteet turvatakseen kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti turvaluokitellun sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä luovuttamansa tai tuottamansa EU:n turvaluokitellut saaneet tiedot. Turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen päättymiseen.

10.

Kaikista teollisista tai muista yksiköistä, jotka ovat osapuolina turvaluokitelluissa sopimuksissa, jotka edellyttävät pääsyä CONFIDENTIEL UE- tai SECRET UE -turvaluokkien tietoihin, on tehtävä kansallinen toimitilan turvaselvitys. Toimitilan turvaselvityksen tekee jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen/nimetty turvallisuusviranomainen varmuuden saamiseksi siitä, että toimitila pystyy tarjoamaan ja takaamaan riittävän suojan asianomaiseen turvaluokkaan kuuluville EU:n turvaluokitelluille tiedoille.

11.

Jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen/nimetty turvallisuusviranomainen vastaa henkilöstön luotettavuusselvityksen tekemisestä sen omien kansallisten säännösten mukaisesti kaikille kyseiseen jäsenvaltioon rekisteröityjen teollisten tai muiden yksiköiden palveluksessa oleville henkilöille, joiden tehtävät edellyttävät pääsyä CONFIDENTIEL UE- tai SECRET UE -turvaluokkaan kuuluviin EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin turvaluokitellun sopimuksen mukaisesti.

12.

Turvaluokiteltuihin sopimuksiin on sisällyttävä 2 kohdan j alakohdassa määritelty turvallisuutta koskeva lisälauseke, johon on sisällyttävä turvaluokitusopas.

13.

Ennen turvaluokiteltua sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista neuvoston pääsihteeristö ottaa yhteyttä niiden jäsenvaltioiden kansallisiin turvallisuusviranomaisiin/nimettyihin turvallisuusviranomaisiin, joissa asianomaiset teolliset tai muut yksiköt on rekisteröity, vahvistuksen saamiseksi siitä, että niillä on voimassa oleva toimitilan turvaselvitys, joka vastaa sopimuksen turvaluokan edellyttämää tasoa.

14.

Hankintaviranomaisen ei pidä tehdä turvaluokiteltua sopimusta valitun tarjoajan kanssa ennen kuin se on saanut voimassa olevan toimitilan turvaselvityksen.

15.

Toimitilojen turvaselvitystä ei vaadita sellaisia sopimuksia varten, joihin liittyy RESTREINT EU -turvaluokkaan kuuluvia tietoja, elleivät jäsenvaltioiden kansalliset lait ja säännökset sellaista edellytä.

16.

Turvaluokiteltuja sopimuksia koskevien tarjousten ollessa kyseessä tarjouspyynnöissä on oltava säännös, jonka mukaisesti tarjoajan, joka ei esitä tarjousta tai jonka tarjousta ei valita, on palautettava kaikki asiakirjat tietyn ajan kuluessa.

17.

Toimeksisaajan saattaa olla tarpeen neuvotella eri tason alihankkijoiden kanssa turvaluokiteltuja alihankintasopimuksia. Toimeksisaaja vastaa siitä, että kaikki alihankintatoimet suoritetaan tähän jaksoon sisältyvien yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Toimeksisaaja ei kuitenkaan saa luovuttaa EU:n turvaluokiteltua tietoa tai aineistoa alihankkijalle ilman alkuperäisen toimittajan kirjallista ennakkosuostumusta.

18.

Edellytykset, joiden mukaisesti toimeksisaaja voi tehdä alihankintasopimuksia, on määriteltävä tarjouksessa ja sopimuksessa. Alihankintasopimuksia ei saa myöntää ilman neuvoston pääsihteeristön nimenomaista kirjallista lupaa yksiköille, jotka on rekisteröity jossakin kolmannessa maassa.

19.

Asianmukainen kansallinen turvallisuusviranomainen/nimetty turvallisuusviranomainen seuraa kaikkien turvallisuusmääräysten noudattamista koko sopimuksen voimassaolon ajan neuvoston pääsihteeristön kanssa koordinoiden. Turvaloukkauksia koskevista ilmoituksista raportoidaan näiden turvallisuussääntöjen II osassa olevan X jakson säännösten mukaisesti. Toimitilan turvaselvityksen muuttamisesta tai peruuttamisesta on annettava välittömästi tieto neuvoston pääsihteeristölle tai mahdolliselle muulle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle/nimetylle turvallisuusviranomaiselle, jolle selvityksestä on ilmoitettu.

20.

Kun turvaluokiteltu sopimus tai turvaluokiteltu alihankintasopimus irtisanotaan, neuvoston pääsihteeristö ja/tai tarvittaessa kansallinen turvallisuusviranomainen/nimetty turvallisuusviranomainen ilmoittaa (ilmoittavat) asiasta viipymättä niiden jäsenvaltioiden kansallisille turvallisuusviranomaisille/nimetyille turvallisuusviranomaisille, joissa toimeksisaaja tai alihankkija on rekisteröity.

21.

Tässä jaksossa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia on edelleen noudatettava ja toimeksisaajien ja alihankkijoiden on säilytettävä turvaluokiteltujen tietojen luottamuksellisuus luottamuksellisen sopimuksen tai alihankintasopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

22.

Erityissäännökset turvaluokiteltujen tietojen hävittämisestä sopimuksen päättyessä annetaan turvallisuutta koskevassa lisälausekkeessa tai joissain muissa asiaan kuuluvissa turvallisuusvaatimuksia sisältävissä säännöksissä.

KÄYNNIT

23.

Neuvoston pääsihteeristön henkilöstön käynneistä turvaluokiteltuja sopimuksia toteuttavissa teollisissa tai muissa yksiköissä jäsenvaltioissa on sovittava asiaan kuuluvien kansallisten turvallisuusviranomaisten/nimettyjen turvallisuusviranomaisten kanssa. EU:n turvaluokitellun sopimuksen piiriin kuuluvien teollisten tai muiden yksiköiden työntekijöiden käynneistä on sovittava asianomaisten kansallisten turvallisuusviranomaisten/nimettyjen turvallisuusviranomaisten kesken. EU:n turvaluokitellun sopimuksen kanssa tekemisissä olevat kansalliset turvallisuusviranomaiset/nimetyt turvallisuusviranomaiset voivat kuitenkin sopia menettelystä, jolla teollisten tai muiden yksikköjen työntekijöiden käynneistä voidaan sopia suoraan.

EU:N TURVALUOKITELTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN JA KULJETTAMINEN

24.

EU:n turvaluokiteltujen tietojen lähettämisen osalta sovelletaan näiden turvallisuussääntöjen II osassa olevan VII jakson II luvun säännöksiä ja tarvittaessa XI jakson säännöksiä. Kyseisten säännösten täydentämiseksi sovelletaan kaikkia jäsenvaltioissa voimassa olevia menettelyjä.

25.

Turvaluokiteltuihin sopimuksiin liittyvän EU:n turvaluokitellun aineiston kansainväliset kuljetukset tapahtuvat jäsenvaltioiden kansallisten menettelyjen mukaisesti. Kansainvälistä kuljetusta koskevien turvallisuusjärjestelyjen tarkastelussa sovelletaan seuraavia periaatteita:

a)

varmistetaan turvallisuus kuljetuksen kaikissa vaiheissa ja kaikissa olosuhteissa lähtöpisteestä lopulliseen määräpaikkaan saakka;

b)

lähetyksen suojan taso määräytyy siinä olevan aineiston korkeimman turvaluokituksen mukaan;

c)

tarvittaessa hankitaan toimitilan turvaselvitys kuljetuksen suorittavista yrityksistä. Tällaisissa tapauksissa kuljetusta käsittelevästä henkilöstöstä on tehtävä luotettavuusselvitys tähän jaksoon sisältyvien vähimmäisvaatimusten mukaisesti;

d)

kuljetusmatkojen on oltava mahdollisuuksien mukaan yhtäjaksoisia, ja ne tehdään niin nopeasti kuin olosuhteet sallivat;

e)

kuljetusreitin olisi mahdollisuuksien mukaan kuljettava ainoastaan jäsenvaltioiden kautta. Kolmansien maiden kautta kulkevia kuljetusreittejä saa käyttää ainoastaan kun niihin on sekä lähettäjäjäsenvaltion että vastaanottajajäsenvaltion kansallisen turvallisuusviranomaisen/nimetyn turvallisuusviranomaisen lupa;

f)

lähettäjä laatii ennen EU:n turvaluokiteltujen tietojen siirtämistä kuljetussuunnitelman, joka kansallisen turvallisuusviranomaisen/nimetyn turvallisuusviranomaisen on hyväksyttävä.”


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

(2005/953/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 26 päivänä kesäkuuta 2003 aloittamaan GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut eräiden riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi. Euroopan yhteisö ilmoitti 2 päivänä heinäkuuta 2003 WTO:lle aikeestaan muuttaa eräitä EY:n luettelossa CXL mainittuja myönnytyksiä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on neuvotellut Amerikan yhdysvaltojen, Thaimaan, Intian ja Pakistanin kanssa. Amerikan yhdysvallat on HS-koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden tärkein toimittaja ja HS-koodiin 1006 30 (hiottu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittävä toimittaja; Thaimaa on HS-koodiin 1006 30 (hiottu riisi) kuuluvien tuotteiden tärkein toimittaja ja HS-koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittävä toimittaja; Intia ja Pakistan ovat kumpikin HS-koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittäviä toimittajia.

(4)

Intian ja Pakistanin kanssa tehdyt sopimukset on yhteisön puolesta hyväksytty päätöksillä 2004/617/EY (1) ja 2004/618/EY (2). Esikuoritulle riisille (CN-koodi 1006 20) ja hiotulle riisille (CN-koodi 1006 30) vahvistettiin uusi tulli päätöksellä 2004/619/EY (3). Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus hyväksyttiin päätöksellä 2005/476/EY (4).

(5)

Komissio on nyt neuvotellut Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, joka olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa, että sopimusta voidaan soveltaa täysimääräisesti 1 päivästä syyskuuta 2005 siihen saakka, kun riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1785/2003 (5) muutetaan, komissiolle olisi annettava lupa vahvistaa väliaikaisia poikkeuksia kyseisestä asetuksesta sekä vahvistaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet.

(7)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Euroopan yhteisön ja Thaimaan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksen täysimääräisen soveltamisen varmistamiseksi 1 päivästä syyskuuta 2005 alkaen, komissio voi poiketa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksistä tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siihen saakka, kun kyseinen asetus muutetaan, ja joka tapauksessa enintään 30 päivään kesäkuuta 2006 asti.

2.   Komissio vahvistaa sopimuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (7) 25 artiklalla perustettu viljan hallintokomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti (8).

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 17.

(2)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 23.

(3)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 29.

(4)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 67.

(5)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(8)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Thaimaan välinen kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla

Bryssel 20 päivänä joulukuuta 2005.

Arvoisa Herra,

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994) liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Euroopan yhteisön (EY) ja Thaimaan kuningaskunnan (Thaimaa) välillä käytyjen neuvottelujen perusteella EY hyväksyy seuraavat päätelmät.

1.

Sidotut tullit ovat esikuoritun riisin (HS-koodi 1006 20) osalta 65 euroa/tonni, osittain ja kokonaan hiotun riisin (HS-koodi 1006 30) osalta 175 euroa/tonni ja rikkoutuneiden riisinjyvien (HS-koodi 1006 40) osalta 128 euroa/tonni.

2.

EY kantaa osittain ja kokonaan hiotusta riisistä (HS-koodi 1006 30) tullia 3–6 kohdan mukaisesti.

3.

Vuotuisen viitetuonnin taso lasketaan mitä tahansa alkuperää olevan osittain ja kokonaan hiotun riisin keskimääräisenä määränä, joka on tuotu 25 jäsenvaltion yhteisöön (EY-25) markkinointivuosina (1 päivästä syyskuuta 31 päivään elokuuta) 2001/2002–2003/2004 ja jota on korotettu 10 prosentilla (eli 337 168 tonnia).

4.

Kuuden kuukauden viitetuonnin taso: kuuden kuukauden viitetuonnin tasoksi määritellään kunakin markkinointivuonna 47 prosenttia 3 kohdan mukaisesti lasketusta vuotuisen viitetuonnin tasosta (eli 158 469 tonnia).

5.

Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden puolivälissä: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä olevan 4 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa korkeampi (eli yli 182 239 tonnia), EY:n kantama tulli on 175 euroa/tonni;

b)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla enintään edellä olevan 4 kohdan mukaisesti lasketulla kuuden kuukauden viitetuonnin tasolla, korotettuna 15 prosentilla (eli enintään 182 239 tonnia), EY:n kantama tulli on 145 euroa/tonni.

Edellä olevien a ja b alakohdan soveltamista varten osittain tai kokonaan hiotun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan HS-koodiin 1006 30 kuuluvan riisin tuontia.

6.

Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden lopussa: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia edellä olevan 3 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa korkeampi (eli yli 387 743 tonnia), EY:n kantama tulli on 175 euroa/tonni;

b)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna enintään edellä olevan 3 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta lasketun viitetuonnin tasolla, korotettuna 15 prosentilla (eli enintään 387 743 tonnia), EY:n kantama tulli on 145 euroa/tonni.

Edellä olevien a ja b alakohdan soveltamista varten osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan HS-koodiin 1006 30 kuuluvan riisin tuontia.

7.

Tariffikiintiö: EY avaa uuden vuotuisen tariffikiintiön, jonka suuruus on 13 500 tonnia osittain ja kokonaan hiottua riisiä ja josta Thaimaalle myönnetään 4 313 tonnia. Kiintiössä kannettava tulli on nolla.

8.

Rikkoutuneet riisinjyvät: HS-koodiin 1006 40 kuuluvan riisin osalta EY kantaa tuontitullia, joka on 65 euroa/tonni.

9.

Rikkoutuneiden riisinjyvien nykyisen tariffikiintiön määrä korotetaan 100 000 tonniin. Kiintiössä kannettava tulli vastaa 8 kohdassa määrättyä tullia vähennettynä 30,77 prosentilla.

10.

Tiedot: Edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu vuotuisen ja kuuden kuukauden tosiasiallisen tuontitason laskenta perustuu EY:n riisintuontitodistuksia koskeviin tietoihin. EY julkaisee nämä tiedot Internetissä viikoittain.

11.

Avoimuus: EY laatii viipymättä julkisen tiedonannon kannettavaan tulliin tehdyistä mukautuksista.

12.

Neuvottelut: Osapuolten on toisen osapuolen pyynnöstä aloitettava 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta neuvottelut sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.

13.

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005.

Olisin kiitollinen, jos voitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän tämän kirjeen sisällön.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

Bangkok 21 päivänä joulukuuta 2005.

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994) liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Euroopan yhteisön (EY) ja Thaimaan kuningaskunnan (Thaimaa) välillä käytyjen neuvottelujen perusteella EY hyväksyy seuraavat päätelmät.

1.

Sidotut tullit ovat esikuoritun riisin (HS-koodi 1006 20) osalta 65 euroa/tonni, osittain ja kokonaan hiotun riisin (HS-koodi 1006 30) osalta 175 euroa/tonni ja rikkoutuneiden riisinjyvien (HS-koodi 1006 40) osalta 128 euroa/tonni.

2.

EY kantaa osittain ja kokonaan hiotusta riisistä (HS-koodi 1006 30) tullia 3–6 kohdan mukaisesti.

3.

Vuotuisen viitetuonnin taso lasketaan mitä tahansa alkuperää olevan osittain ja kokonaan hiotun riisin keskimääräisenä määränä, joka on tuotu 25 jäsenvaltion yhteisöön (EY-25) markkinointivuosina (1 päivästä syyskuuta 31 päivään elokuuta) 2001/2002–2003/2004 ja jota on korotettu 10 prosentilla (eli 337 168 tonnia).

4.

Kuuden kuukauden viitetuonnin taso: kuuden kuukauden viitetuonnin tasoksi määritellään kunakin markkinointivuonna 47 prosenttia 3 kohdan mukaisesti lasketusta vuotuisen viitetuonnin tasosta (eli 158 469 tonnia).

5.

Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden puolivälissä: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä olevan 4 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa korkeampi (eli yli 182 239 tonnia), EY:n kantama tulli on 175 euroa/tonni;

b)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla enintään edellä olevan 4 kohdan mukaisesti lasketulla kuuden kuukauden viitetuonnin tasolla, korotettuna 15 prosentilla (eli enintään 182 239 tonnia), EY:n kantama tulli on 145 euroa/tonni.

Edellä olevien a ja b alakohdan soveltamista varten osittain tai kokonaan hiotun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan HS-koodiin 1006 30 kuuluvan riisin tuontia.

6.

Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden lopussa: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia 3 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa korkeampi (eli yli 387 743 tonnia), EY:n kantama tulli on 175 euroa/tonni;

b)

jos osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna enintään 3 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta lasketun viitetuonnin tasolla, korotettuna 15 prosentilla (eli enintään 387 743 tonnia), EY:n kantama tulli on 145 euroa/tonni.

Edellä olevien a ja b alakohdan soveltamista varten osittain ja kokonaan hiotun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan HS-koodiin 1006 30 kuuluvan riisin tuontia.

7.

Tariffikiintiö: EY avaa uuden vuotuisen tariffikiintiön, jonka suuruus on 13 500 tonnia osittain ja kokonaan hiottua riisiä ja josta Thaimaalle myönnetään 4 313 tonnia. Kiintiössä kannettava tulli on nolla.

8.

Rikkoutuneet riisinjyvät: HS-koodiin 1006 40 kuuluvan riisin osalta EY kantaa tuontitullia, joka on 65 euroa/tonni.

9.

Rikkoutuneiden riisinjyvien nykyisen tariffikiintiön määrä korotetaan 100 000 tonniin. Kiintiössä kannettava tulli vastaa 8 kohdassa määrättyä tullia vähennettynä 30,77 prosentilla.

10.

Tiedot: Edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu vuotuisen ja kuuden kuukauden tosiasiallisen tuontitason laskenta perustuu EY:n riisintuontitodistuksia koskeviin tietoihin. EY julkaisee nämä tiedot Internetissä viikoittain.

11.

Avoimuus: EY laatii viipymättä julkisen tiedonannon kannettavaan tulliin tehdyistä mukautuksista.

12.

Neuvottelut: Osapuolten on toisen osapuolen pyynnöstä aloitettava 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta neuvottelut sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.

13.

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005.

Olisin kiitollinen, jos voitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän tämän kirjeen sisällön.”

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Thaimaan kuningaskunnan puolesta

Image


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/30


Ilmoitus päätöksen voimaantulosta: Neuvoston päätös 2005/953/EY, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

Sopimus tuli voimaan allekirjoituspäivänä, 21 päivänä joulukuuta 2005.


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä

(2005/954/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaikka Mongolia on ollut EBRD:n jäsen vuodesta 2000, pankki ei ole tällä hetkellä valtuutettu toimimaan siellä omilla varoillaan.

(2)

Mongolian pääministerin pyynnön johdosta EBRD:n johtokunta on antanut yksimielisen tukensa Mongolian hyväksymiseksi pankin toimintojen kohdemaaksi.

(3)

Tammikuun 30 päivänä 2004 hyväksymällään päätöslauselmalla EBRD:n hallintoneuvosto on äänestänyt pankin perustamissopimukseen tehtävän tarvittavan muutoksen puolesta, jotta pankki voi rahoittaa toimenpiteitä Mongoliassa. Kaikki pankin hallintoneuvoston jäsenet äänestivät muutoksen puolesta, Euroopan yhteisöä edustava hallintoneuvoston jäsen mukaan luettuna.

(4)

Koska muutos koskee pankin tarkoitusta ja tehtäviä, on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot ja laitokset, Euroopan yhteisö mukaan luettuna, hyväksyvät sen myös muodollisesti.

(5)

Euroopan yhteisön hyväksyntä tälle muutokselle on tarpeen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän taloudellisen, rahoituksellisen ja teknisen yhteistyön alalla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta EBRD:n perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävä muutos, joka on tarpeen, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä.

Muutoksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Euroopan yhteisöä edustava EBRD:n hallintoneuvoston jäsen toimittaa pankille tämän muutoksen hyväksymistä koskevan julistuksen.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  Lausunto annettu 15. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


Muutos Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehtyyn sopimukseen

Korvataan sopimuksen 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tarkoitus

Taloudellisen kasvun ja jälleenrakennustoiminnan tukemiseksi pankki pyrkii huolehtimaan avoimeen markkinatalouteen siirtymisestä sekä edistämään yksityistä aloitteellisuutta ja yrittäjätoimintaa niissä Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa, jotka sitoutuvat noudattamaan monipuoluedemokratian, moniarvoisuuden ja markkinatalouden periaatteita ja soveltavat niitä. Pankki voi toimia tarkoituksensa mukaisesti myös Mongoliassa samoin edellytyksin. Tämän mukaisesti kaikilla tässä sopimuksessa ja sen liitteissä olevilla viittauksilla ’Keski- ja Itä-Euroopan valtioihin’, ’lainansaajavaltioon (tai -valtioihin)’ tai ’vastaanottajajäsenmaahan (tai -maihin)’ tarkoitetaan myös Mongoliaa.”


Komissio

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/33


EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 3/2005,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2005,

liitteiden 1 ja 2 mukauttamisesta Euroopan unionin laajentumisen vuoksi

(2005/955/EY)

MAATALOUDEN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön, jäljempänä ”EY”, ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002, ja siihen sisältyy liite 1 ja liite 2, jotka koskevat sopimuspuolten myöntämiä vastavuoroisia kauppamyönnytyksiä.

(2)

Euroopan unioni laajentui 1 päivänä toukokuuta 2004 Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittyessä siihen.

(3)

Sopimuspuolet sopivat 19 päivänä toukokuuta 2004 pidetyssä huippukokouksessa vastavuoroisten kauppamyönnytysten mukauttamisesta noudattaen periaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisten vastavuoroisten kauppajärjestelyjen mukaiseen suosituimmuusasemaan perustuva kauppa säilytetään kokonaisuudessaan myös EU:n laajentumisen jälkeen.

(4)

Sopimuspuolet ovat toteuttaneet autonomisia siirtymätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa kaupan jatkuminen 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liite 1 ja liite 2 tämän päätöksen liitteellä 1 ja liitteellä 2.

2 artikla

Sveitsin valaliitto vahvistaa, että nautaeläinten Euroopan yhteisöön suuntautuvassa Sveitsin viennissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 (1) säädettyjä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää koskevia sääntöjä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2005.

Maatalouden sekakomitean puolesta

Euroopan yhteisön valtuuskunnan päällikkö

Aldo LONGO

Sveitsin valtuuskunnan päällikkö

Christian HÄBERLI

Maatalouden sekakomitean sihteeri

Remigi WINZAP


(1)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE 1

Sveitsin myönnytykset

Sveitsi antaa jäljempänä mainituille yhteisöstä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

Sveitsin tariffinimike

Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli

(CHF/100 kg brutto)

Vuotuinen määrä nettopainona

(tonnia)

0101 90 95

Elävät hevoset (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet ja teuraseläimet) (eläinten lukumääränä)

0

100 eläintä

0207 14 81

Kanan rinta, jäädytetty

15

2 000

0207 14 91

Kanan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat, myös maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

1 200

0207 27 81

Kalkkunan rinta, jäädytetty

15

800

0207 27 91

Kalkkunan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat, myös maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

600

0207 33 11

Ankka, paloittelematon, jäädytetty

15

700

0207 34 00

Ankan, hanhen tai helmikanan rasvainen maksa (foie gras), tuore tai jäähdytetty

9,5

20

0207 36 91

Palat ja muut syötävät eläimenosat (ei kuitenkaan rasvainen maksa), ankkaa, hanhea tai helmikanaa, jäädytetyt

15

100

0208 10 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, kania tai jänistä, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

11

1 700

0208 90 10

Liha ja muut syötävät eläimenosat, riistaa (ei kuitenkaan jänistä tai villisikaa), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

0

100

ex ex 0210 11 91

Kinkut ja niiden palat, luulliset, sikaa (muuta kuin villisikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Kinkut ja niiden palat, luuttomat, sikaa (muuta kuin villisikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

0210 20 10

Kuivattu naudanliha

vapaa

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

47

150

ex ex 0409 00 00

Luonnonhunaja, akaasiasta

8

200

ex ex 0409 00 00

Muu luonnonhunaja (muu kuin akaasiahunaja)

26

50

0602 10 00

Juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

vapaa

rajoittamaton

 

Siemenhedelmiä tuottavien puiden perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

 (3)

0602 20 11

— silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 19

— silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 21

— silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 29

— silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen

 

Kivellisiä hedelmiä tuottavien puiden perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

 (3)

0602 20 31

— silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 39

— silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 41

— silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 49

— silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen

 

Muut syötäväksi kelpaavia siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavien puiden taimet kuin perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

rajoittamaton

0602 20 51

— paljasjuuriset

0602 20 59

— muut kuin paljasjuuriset

 

Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, paljasjuuriset:

 

 

0602 20 71

— siemenhedelmiä tuottavat

 

 

0602 20 72

— kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

 (3)

0602 20 79

— muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

rajoittamaton

 

Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, juuripaakkuineen:

 

 

0602 20 81

— siemenhedelmiä tuottavat

 

 

0602 20 82

— kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

 (3)

0602 20 89

— muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

rajoittamaton

0602 30 00

Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

vapaa

rajoittamaton

 

Ruusut, myös vartetut:

vapaa

rajoittamaton

0602 40 10

— luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun varret

 

— muut kuin luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun varret:

0602 40 91

— paljasjuuriset

0602 40 99

— muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen

 

Hyötykasvien taimet (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt), sienirihmastot:

vapaa

rajoittamaton

0602 90 11

— kasvikset ja siirtonurmi

0602 90 12

— sienirihmasto

0602 90 19

— muut kuin kasvikset, siirtonurmi ja sienirihmasto

 

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret):

vapaa

rajoittamaton

0602 90 91

— paljasjuuriset

0602 90 99

— muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen

0603 10 31

Neilikat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

vapaa

1 000

0603 10 41

Ruusut, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

 

Leikkokukat ja kukannuput (muut kuin neilikat ja ruusut), kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.::

0603 10 51

— puuvartiset

0603 10 59

— muut kuin puuvartiset

0603 10 71

Tulppaanit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

vapaa

rajoittamaton

 

Leikkokukat tai kukannuput (muut kuin tulppaanit ja ruusut), kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.:

vapaa

rajoittamaton

0603 10 91

— puuvartiset

0603 10 99

— muut kuin puuvartiset

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit:

vapaa

10 000

 

— kirsikkatomaatit (cherry):

0702 00 10

— 21.10.–30.4.

 

— Peretti-tomaatit (pitkulaiset):

0702 00 20

— 21.10.–30.4.

 

— muut halkaisijaltaan vähintään 80 mm kokoiset tomaatit (pihvitomaatit):

0702 00 30

— 21.10.–30.4.

 

— muut:

0702 00 90

— 21.10.–30.4.

 

Jäävuorisalaatti, ilman uloimpia lehtiä:

vapaa

2 000

0705 11 11

— 1.1.–28.2.

 

Tuore tai jäähdytetty salaattisikuri eli suppusikuri:

vapaa

2 000

0705 21 10

— 21.5.–30.9.

0707 00 30

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pituus > 6 cm mutta =< 12 cm, 21.10.–14.4.

5

100

0707 00 31

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pituus > 6 cm mutta =< 12 cm, 15.4.– 20.10.

5

100

0707 00 50

Tuoreet tai jäähdytetyt pikkukurkut

3,5

300

 

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot:

vapaa

1 000

0709 30 10

— 16.10.–31.5.

0709 51 00

0709 59 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet, Agaricus-sukuiset tai muut, ei kuitenkaan multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

 

Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat:

2,5

rajoittamaton

0709 60 11

— 1.11.–31.3.

0709 60 12

Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat, 1.4.–31.10.

5

1 300

 

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat, (myös niiden kukat):

vapaa

2 000

0709 90 50

— 31.10.–19.4.

ex ex 0710 80 90

Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt

vapaa

rajoittamaton

0711 90 90

Kasvikset ja kasvissekoitukset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0

150

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut tai viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

0

100

0713 10 11

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja valmistamattomina, eläinten ravinnoksi

Tullinalennus 0,9

1 000

0713 10 19

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja valmistamattomina (ei kuitenkaan eläinten ravinnoksi, tekniseen käyttöön tai oluen valmistukseen tarkoitetut)

0

1 000

 

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät (Corylus spp.):

vapaa

rajoittamaton

0802 21 90

— kuorelliset, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi tarkoitetut

0802 22 90

— kuorettomat, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi tarkoitetut

ex ex 0802 90 90

Tuoreet tai kuivatut männynsiemenet

vapaa

rajoittamaton

0805 10 00

Tuoreet tai kuivatut appelsiinit

vapaa

rajoittamaton

0805 20 00

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

vapaa

rajoittamaton

0807 11 00

Tuoreet vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

0807 19 00

Tuoreet melonit, muut kuin vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

 

Tuoreet aprikoosit avoimissa pakkauksissa:

vapaa

2 000

0809 10 11

— 1.9.–30.6.

 

Muulla tavalla pakatut:

0809 10 91

— 1.9.–30.6.

0809 40 13

Tuoreet luumut avoimissa pakkauksissa, 1.7.–30.9.

0

600

0810 10 10

Tuoreet mansikat, 1.9.–14.5.

vapaa

10 000

0810 10 11

Tuoreet mansikat, 15.5.–31.8.

0

200

0810 20 11

Tuoreet vadelmat, 1.6.–14.9.

0

250

0810 50 00

Tuoreet kiivit

vapaa

rajoittamaton

ex ex 0811 10 00

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, muulla tavalla kuin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuina, jalostusteollisuuden käyttöön

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, muulla tavalla kuin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuina, jalostusteollisuuden käyttöön

10

1 000

0811 90 10

Jäädytetyt mustikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0

200

0811 90 90

Jäädytetyt syötävät hedelmät (ei kuitenkaan mansikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat, karviaiset, mustikat ja trooppiset hedelmät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0

1 000

0904 20 90

Kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, jalostetut

0

150

0910 20 00

Sahrami

vapaa

rajoittamaton

1001 90 40

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja (ei kuitenkaan makaroni- eli durumvehnä), denaturoitu, eläinten ravinnoksi tarkoitettu

Tullinalennus 0,6

50 000

1005 90 30

Eläinten ravinnoksi tarkoitettu maissi

Tullinalennus 0,5

13 000

 

Neitsytoliiviöljy, muu kuin eläinten ravinnoksi tarkoitettu:

 

 

1509 10 91

— enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa:

60,60 (4)

rajoittamaton

1509 10 99

— enemmän kuin 2 l vetävissä lasiastioissa tai muissa astioissa

86,70 (4)

rajoittamaton

 

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muut kuin eläinten ravinnoksi tarkoitetut:

 

 

1509 90 91

— enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa:

60,60 (4)

rajoittamaton

1509 90 99

— enemmän kuin 2 l vetävissä lasiastioissa tai muissa astioissa

86,70 (4)

rajoittamaton

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kokonaiset tai paloitellut tomaatit:

 

 

2002 10 10

— yli 5 kg:n astioissa

2,50

rajoittamaton

2002 10 20

— enintään 5 kg:n astioissa

4,50

rajoittamaton

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut tomaatit:

vapaa

rajoittamaton

2002 90 10

— yli 5 kg:n astioissa

2002 90 21

Tomaatin malto, tomaattisoseet ja tiivisteet, ilmanpitävissä astioissa, kuiva-ainepitoisuus vähintään 25 painoprosenttia, tomaattia ja vettä sisältävät, myös lisättyä suolaa ja mausteita sisältävät, enintään 5 kg:n astioissa

vapaa

rajoittamaton

2002 90 29

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut tomaatit, ja muut kuin tomaatin malto, tomaattisoseet ja tiivisteet:

vapaa

rajoittamaton

— enintään 5 kg:n astioissa

2003 10 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt Agaricus-sukuiset sienet

0

1 700

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädytetyt latva-artisokat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

ex ex 2004 90 18

— yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex ex 2004 90 49

— enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät parsat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

vapaa

rajoittamaton

2005 60 10

— yli 5 kg:n astioissa

2005 60 90

— enintään 5 kg:n astioissa

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät oliivit, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

vapaa

rajoittamaton

2005 70 10

— yli 5 kg:n astioissa

2005 70 90

— enintään 5 kg:n astioissa

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät kaprikset ja latva-artisokat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

ex ex 2005 90 11

— yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex ex 2005 90 40

— enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

2008 30 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt sitrushedelmät, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

2008 50 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty aprikoosin malto, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muualle kuulumaton

10

rajoittamaton

2008 50 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt aprikoosit, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

15

rajoittamaton

2008 70 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty persikan malto, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muualle kuulumaton

vapaa

rajoittamaton

2008 70 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt persikat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

ex ex 2009 39 19

ex ex 2009 39 20

Muusta kuin appelsiineista, greipeistä tai pomeloista valmistettu sitrushedelmämehu, käymätön, lisättyä alkoholia sisältämätön:

 

 

— jossa ei ole lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tiivistetty

6

rajoittamaton

— jossa on lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tiivistetty

14

rajoittamaton

 

Makeat viinit, erikoisuudet ja mistellat:

 

 

2204 21 50

— enintään 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

2204 29 50

— enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

ex ex 2204 21 50

Portviini, enintään 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (6)

vapaa

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enintään 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (7)

vapaa

500 hl

 

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enemmän kuin 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (7), alkoholipitoisuus:

ex ex 2204 29 21

— suurempi kuin 13 tilavuusprosenttia

ex ex 2204 29 22

— enintään 13 tilavuusprosenttia


(1)  Mukaan luettuna 480 t Parman ja San Danielen kinkkua Sveitsin ja EY:n 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeenvaihdon mukaisesti.

(2)  Mukaan luettuna 170 t Bresaolaa Sveitsin ja EY:n 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeenvaihdon mukaisesti.

(3)  Vuosittaisen 60 000 taimen kiintiön mukaisesti.

(4)  Tähän kuuluu pakollista varastointia koskeva vakuusrahaston maksuosa.

(5)  Sovelletaan ainoastaan sopimuksen liitteessä 7 tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)  Kuvaus: Ilmaisulla ’portviini’ tarkoitetaan Portugalin samannimisellä määritetyllä alueella tuotettua, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaista laatuviiniä.

(7)  Kuvaus: Ilmaisulla ’retsina’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VII olevan A kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen yhteisön säännösten mukaista pöytäviiniä.


LIITE 2

Yhteisön myönnytykset

Yhteisö antaa Sveitsistä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli

(euroa/100 kg netto)

Vuotuinen määrä nettopainona

(tonnia)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Elävät nautaeläimet, elopaino suurempi kuin 160 kg

0

4 600 eläintä

ex 0210 20 90

Naudanliha, luuton, kuivattu

vapaa

1 200

ex 0401 30

Kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

vapaa

2 000

0403 10

Jogurtti

0402 29 11

ex 0404 90 83

Erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (1)

43,8

rajoittamaton

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

vapaa

rajoittamaton

0603 10

Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet

vapaa

rajoittamaton

0701 10 00

Siemenperunat, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

4 000

0702 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

vapaa (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Sipulit, muut kuin istukassipulit, purjot sekä muut Allium-suvun kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0704 10

0704 90

Keräkaalit, kukkakaalit, savoijinkaalit, sekä niiden kaltaiset Brassica-sukuiset syötävät kaalit, ei kuitenkaan ruusukaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 500

0705 11

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.), myös salaattisikuri (Chicorum intybus var. foliosum)

vapaa

3 000

0706 10 00

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, ei kuitenkaan piparjuuret (Cochlearia armoracia), tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

3 000

0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

vapaa (2)

1 000

0708 20

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

vapaa

1 000

0709 30 00

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot

vapaa

500

0709 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ruoti- eli lehtisellerit, ei kuitenkaan mukulasellerit

vapaa

500

0709 51 00

Tuoreet tai jäähdytetyt Agaricus-sukuiset sienet

vapaa

rajoittamaton

0709 52 00

Tuoreet tai jäähdytetyt multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Muut kuin tuoreet tai jäähdytetyt Agaricus-sukuiset sienet

vapaa

rajoittamaton

0709 70 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

vapaa

1 000

0709 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt salaattikasvit, muut kuin lehtisalaatit sekä sikurit

vapaa

1 000

0709 90 50

Tuore tai jäähdytetty fenkoli

vapaa

1 000

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

vapaa (2)

1 000

0709 90 90

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset

vapaa

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt

vapaa

rajoittamaton

0712 90

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, myös keitetyistä kasviksista valmistetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan sipulit, sienet, puunkorvat (Auricularia spp.), poimuhytykät (Tremella spp.) tai multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

ex 0808 10 80

Tuoreet omenat, muut kuin omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut

vapaa (2)

3 000

0808 20

Tuoreet päärynät ja kvittenit

vapaa (2)

3 000

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

vapaa (2)

500

0809 20 95

Tuoreet kirsikat, ei kuitenkaan hapankirsikat

vapaa (2)

1 500 (3)

0809 40

Tuoreet luumut ja oratuomenmarjat

vapaa (2)

1 000

0810 20 10

Tuoreet vadelmat

vapaa

100

0810 20 90

Tuoreet karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

vapaa

100

1106 30 10

Banaanista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauheet

vapaa

5

1106 30 90

Muista 8 ryhmän hedelmistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe

vapaa

rajoittamaton

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Tomaateista valmistetut jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2003 90 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, ei kuitenkaan Agaricus-sukuiset sienet

vapaa

rajoittamaton

0710 10 00

Jäädytetyt perunat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt

vapaa

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt perunat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienot tai karkeat jauhot tai hiutaleet

2005 20 80

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät perunat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienojen tai karkeiden jauhojen tai hiutaleiden muodossa olevat valmisteet, ohuiksi viipaloidut, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat

ex 2005 90

Kasviksista ja kasvissekoituksista valmistetut jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 30

Sitrushedelmähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 40

Päärynähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 50

Aprikoosihiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2008 60

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt kirsikat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Jäädytetyt kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0811 90 80

Jäädytetyt makeat kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

ex 2008 70

Persikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 80

Mansikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 99

Muista hedelmistä valmistetut hiutaleet tai jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 19

Appelsiinimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 21

ex 2009 29

Greippimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 31

ex 2009 39

Muista sitrushedelmistä valmistetut mehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananasmehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 71

ex 2009 79

Omenamehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 80

Päärynämehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 80

Muista hedelmistä tai kasviksista valmistetut mehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton


(1)  Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ’erikoismaito pikkulapsille’ tuotteita, joissa ei ole patogeenisiä eikä myrkyllisiä organismeja ja jotka sisältävät alle 10 000 elinkykyistä aerobista bakteeria ja alle kaksi kolibakteeria grammaa kohti.

(2)  Tarvittaessa sovelletaan muuta paljoustullia kuin vähimmäistullia.

(3)  Mukaan luettuna 1 000 tonnia 14 päivänä heinäkuuta 1986 käydyn kirjeenvaihdon mukaisesti.

(4)  Ks. kasvis- ja hedelmämehujauheiden tariffiin luokittelua koskeva yhteinen julistus.


29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/44


MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 4/2005,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 9 olevan lisäyksen 1 muuttamisesta

(2005/956/EY)

MAATALOUDEN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus, jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Sopimuksen liite 9 koskee yhteisössä ja Sveitsissä luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan edistämistä.

(3)

Sopimuksen liitteessä 9 olevan 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luonnonmukaisten tuotteiden työryhmä tarkastelee sopimuspuolten lainsäädännön kehittymistä ja laatii mainitun liitteen lisäysten mukauttamista ja ajantasaistamista koskevia ehdotuksia, jotka se antaa maatalouden sekakomitean käsiteltäviksi.

(4)

Sopimuksen liitteen 9 lisäys 1 koskee yhteisössä ja Sveitsissä luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaan sovellettavia säädöksiä.

(5)

Sopimuksen liitteen 9 lisäys 1 olisi mukautettava yhteisön sekä Sveitsin sisäisen lainsäädännön kehittymisen huomioon ottamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 9 oleva lisäys 1 tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2005.

Maatalouden sekakomitean puolesta

Euroopan yhteisön valtuuskunnan päällikkö

Aldo LONGO

Sveitsin valtuuskunnan päällikkö

Christian HÄBERLI

Maatalouden sekakomitean sihteeri

Remigi WINZAP


LIITE

”LISÄYS 1

Euroopan yhteisössä sovellettavat säädökset

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä joulukuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2254/2004 (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 20).

Komission asetus (ETY) N:o 94/92, annettu 14 päivänä tammikuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 11, 17.1.1992, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 746/2004 (EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10).

Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2020/2000 (EYVL L 241, 26.9.2000, s. 39).

Komission asetus (EY) N:o 1788/2001, annettu 7 päivänä syyskuuta 2001, tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 243, 13.9.2001, s. 3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 746/2004 (EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10).

Komission asetus (EY) N:o 223/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (EUVL L 31, 6.2.2003, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1452/2003, annettu 14 päivänä elokuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyn poikkeuksen jatkamisesta eräiden lajien siementen ja kasvullisesti lisätyn aineiston osalta ja kyseistä poikkeusta koskevien menettelysääntöjen ja arviointiperusteiden säätämisestä (EUVL L 206, 15.8.2003, s. 17).

Sveitsissä sovellettavat säädökset

Määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä (Luonnonmukaisesta maataloudesta annettu määräys), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä marraskuuta 2004 (RO 2004 4891).

Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloudesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä marraskuuta 2004 (RO 2004 4895).

Vastaavuussääntöjen ulkopuolella

Sveitsiläiset tuotteet, joiden valmistukseen käytetyt ainekset on tuotettu luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana.

Vuohenkasvatuksesta Sveitsissä saatavat tuotteet silloin, kun eläimiin sovelletaan luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä annetun määräyksen 910.18 39 d artiklassa säädettyä poikkeusta.”


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/46


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUPAT/1/2005

tehty 7 päivänä joulukuuta 2005,

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) johtajan nimittämisestä

(2005/957/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen toiminnan 2005/826/YUTP 24 päivältä marraskuuta 2005 entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) perustamisesta (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2005/826/YUTP 7 artiklan 2 kohdalla neuvosto valtuutti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti asiaankuuluvat päätökset, joihin sisältyy EUPATin johtajan nimittäminen korkeana edustajan toimivan pääsihteerin ehdotuksesta.

(2)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri on ehdottanut, että tehtävään nimitetään Jürgen SCHOLZ,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Jürgen SCHOLZ entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) johtajaksi 15 päivästä joulukuuta 2005 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Sitä sovelletaan 14 päivään kesäkuuta 2006.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2005.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

J. KING


(1)  EUVL L 307, 25.11.2005, s. 61.


Oikaisuja

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/47


Oikaistaan ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 208, 11. elokuuta 2005 , julkaistun tekstin)

Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2004 allekirjoitettu Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehty Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimus (1) tuli voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2005 sopimuksen 10 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 192, 22.7.2005, s. 2.”