ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 327

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
14. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2025/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2026/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden Turkista Euroopan yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2006 ja sitä seuraaviksi vuosiksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2027/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2028/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2029/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2030/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2031/2005, annettu 12 päivänä joulukuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2032/2005, annettu 12 päivänä joulukuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V, VI, VII ja XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

17

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus, joka koskee Ranskan tasavallan ja Unkarin tasavallan julistuksia, joilla ne hyväksyvät Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antaa ennakkoratkaisuja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa tarkoitetuista säädöksistä

19

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2005, päätösten 2004/695/EY ja 2004/840/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4792)

20

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/888/YUTP, 12 päivältä joulukuuta 2005, osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä

26

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/889/YUTP, 12 päivältä joulukuuta 2005, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah)

28

 

*

Neuvoston päätös 2005/890/YUTP, 12 päivältä joulukuuta 2005, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä vahvistetun yhteisen kannan 2004/179/YUTP täytäntöönpanemisesta

33

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2025/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä joulukuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

67,9

204

49,7

212

88,1

999

68,6

0707 00 05

052

140,7

204

59,8

999

100,3

0709 90 70

052

144,7

204

107,8

999

126,3

0805 10 20

052

69,7

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,9

0805 20 10

052

73,9

204

59,3

999

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,4

400

82,8

624

88,2

999

82,5

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

109,6

404

93,2

720

71,7

999

91,5

0808 20 50

052

104,1

400

104,5

404

53,1

720

63,7

999

81,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2026/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden Turkista Euroopan yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2006 ja sitä seuraaviksi vuosiksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista järjestelyistä 29 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyssä EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/97 (2) vahvistetaan kaupan kehityksen edistämiseksi tulliliiton tavoitteiden mukaisesti vuosittainen arvokiintiö, joka koskee tiettyjä Turkista yhteisöön tuotavia makaronivalmisteita. Kiintiö olisi avattava vuodeksi 2006 ja sitä seuraaviksi vuosiksi. Kiintiöön lukemisen olisi edellytettävä A.TR.-tavaratodistuksen esittämistä EY–Turkki-assosiaationeuvoston tekemän päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 1/96 muuttamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätöksen N:o 1/2001 (3) mukaisesti.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan vuosittaiset yhteisön tariffikiintiöt liitteessä vahvistettujen tuotteiden tuonnille Turkista 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006 sekä seuraavina vuosina 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta kyseisessä liitteessä esitetyin edellytyksin.

Kyseisiin tariffikiintiöihin lukeminen edellyttää A.TR.-tavaratodistuksen esittämistä Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätöksen N:o 1/2001 mukaisesti.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 126, 17.5.1997, s. 26.

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 31.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiö

Sovellettava tulli

09.0205

1902 11 00

1902 19

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

2,5 milj. EUR

10,67 EUR/100 kg netto


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2027/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/492/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 1999/492/EY hyväksytyssä Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2 vahvistetaan vuosittainen tariffikiintiö suklaan ja muiden kaakaota sisältävien elintarvikevalmisteiden tuonnille Islannista. On tarpeen avata kyseinen kiintiö vuodeksi 2006.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Olisi huolehdittava siitä, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä lueteltuihin Islannista peräisin oleviin, yhteisöön tuotuihin tuotteisiin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006 kyseisessä liitteessä vahvistettuja tulleja siinä mainittujen vuosikiintiöiden rajoissa.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettua tariffikiintiötä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tariffikiintiö

Sovellettava tulli

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

CN-koodiin 1704 90 kuuluvat kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

500 tonnia

50 % kolmansiin maihin (1) sovellettavasta tullista, kuitenkin enintään 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

CN-koodeihin 1806 32, 1806 90, 1905 31 ja 1905 32 kuuluva suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet


(1)  Kolmansiin maihin sovellettava tulli: Tullin määrä muodostuu arvotullista ja tarvittaessa maatalouden maksuosasta. Se on rajoitettu enimmäismäärään silloin, kun yhteisessä tullitariffissa niin edellytetään.


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2028/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 (3) ja ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 (4) määrätään tiettyihin maataloustuotteisiin ja jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista sopimuspuolten välisistä kauppajärjestelyistä.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2004 (5), vahvistetaan CN-koodiin 2202 10 00 kuuluviin, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältäviin tai maustettuihin vesiin sekä CN-koodiin 2202 90 10 kuuluviin muihin alkoholittomiin, sokeria sisältäviin juomiin sovellettava tullittomuus.

(3)

Kyseisiin vesiin ja muihin juomiin sovellettava tullittomuus on Norjan osalta lakkautettu tilapäisesti Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevalla Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella (6), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin päätöksellä 2004/859/EY. Sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan mukaisesti CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien, Norjasta lähtöisin olevien tavaroiden tullivapaa tuonti on sallittu vain tullittomien kiintiöiden rajoissa, ja kiintiömäärän ylittävästä tuonnista on maksettava tulli.

(4)

On tarpeen avata kyseisiin virvoitusjuomiin sovellettava tariffikiintiö vuodeksi 2006. Komissiolle toimitettujen tilastotietojen mukaan komission asetuksella (EY) N:o 2185/2004 (7) kyseisille tuotteille vuodeksi 2005 avattu kiintiö on täyttynyt 31 päivänä lokakuuta 2005. Vuoden 2006 tariffikiintiötä olisi sen vuoksi korotettava 10 prosentilla sopimuksen yhteydessä yhteisesti hyväksyttyjen pöytäkirjamerkintöjen IV kohdan nojalla.

(5)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (8) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(6)

Tariffikiintiön asianmukaisen, toimijoiden edun mukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi kiintiön rajoissa sovellettavan tullivapauden saamisen ehtona olisi oltava tilapäisesti Norjan viranomaisten myöntämän todistuksen esittäminen yhteisön tulliviranomaisille.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan liitteessä I vahvistettu yhteisön tariffikiintiö Norjasta peräisin oleville, kyseisessä liitteessä luetelluille tavaroille siinä esitettyjen edellytysten mukaisesti 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006.

2.   Liitteessä I vahvistettujen tavaroiden osalta sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

3.   Liitteessä I vahvistetun kiintiön rajoissa sovellettavan tullivapauden saaminen edellyttää Norjan viranomaisten viejille myöntämän, liitteen II mukaisen ja yhdellä yhteisön virallisista kielistä laaditun todistuksen esittämistä yhteisön tulliviranomaisille.

4.   Kiintiön ylittäviin tuontimääriin tai määriin, joiden osalta ei esitetä kohdassa 3 tarkoitettua todistusta, sovelletaan tullia, joka on 0,047 euroa litralta.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  EYVL L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  EUVL L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  EUVL L 373, 21.12.2004, s. 10.

(8)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE I

Norjasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tariffikiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä vuodeksi 2006

Kiintiön rajoissa kannettava tulli

Kiintiön ylittävään määrään sovellettava tulli

09.0709

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

15,73 milj. litraa

Vapautus tullista

0,047 EUR/litra

ex 2202 90 10

Muu alkoholiton juoma, sokeria (sakkaroosia tai inverttisokeria) sisältävä


LIITE II

Todistus CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvien vesien tullivapaata yhteisöön tuontia varten

Image


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2029/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevasta Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen III kohdassa vahvistetaan vuotuiset tariffikiintiöt tiettyjen Norjasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille. On tarpeen avata kyseiset kiintiöt vuodeksi 2006.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Olisi huolehdittava siitä, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan yhteisön tariffikiintiöt liitteessä luetelluille Norjasta peräisin oleville tuotteille 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Norjasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavat vuotuiset tariffikiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen kiintiö 1.1.2006 lähtien

Kiintiön rajoissa kannettava tulli

09.0765

1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, jossa on enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa

2 470 tonnia

Vapaa

09.0771

ex 2207 10 00 (Taric-koodi 90)

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia, muu kuin ETY-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatava

164 000 hehtolitraa

Vapaa

09.0772

ex 2207 20 00 (Taric-koodi 90)

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta, muut kuin ETY-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatavat

14 340 hehtolitraa

Vapaa

09.0774

2403 10

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta

370 tonnia

Vapaa


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2030/2005,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2005,

tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2006 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevasta Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta 6 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/753/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 96/753/EY hyväksytyssä Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2 vahvistetaan vuosittainen tariffikiintiö suklaan ja muiden kaakaota sisältävien elintarvikevalmisteiden tuonnille Norjasta. On tarpeen avata kyseinen kiintiö vuodeksi 2006.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Olisi huolehdittava siitä, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä lueteltuihin Norjasta peräisin oleviin, yhteisöön tuotuihin tuotteisiin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2006 kyseisessä liitteessä vahvistettuja tulleja siinä mainittujen vuosikiintiöiden rajoissa.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettua tariffikiintiötä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tariffikiintiö

Sovellettava tulli

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, lukuun ottamatta lisättyä sokeria tai muuta CN-koodiin 1806 10 kuuluvaa makeutusainetta sisältävää kaakaojauhetta

5 500 tonnia

35,15 EUR/100 kg


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2031/2005,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2005,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2005 ja 2006 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2270/2004 (3) säädetään kiintiöistä vuosiksi 2005 ja 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2005 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2005 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).


LIITE

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

ALF/3X12-

Laji

Limapäät (Beryx spp.)

Alue

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

Päivämäärä

2. marraskuuta 2005


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2032/2005,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2005,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten mustahuotrakalan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V, VI, VII ja XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2005 ja 2006 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2270/2004 (3) säädetään kiintiöistä vuosiksi 2005 ja 2006.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2005 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2005 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).


LIITE

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

BSF/56712-

Laji

Mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

Alue

V, VI, VII, XII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

Päivämäärä

22. marraskuuta 2005


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/19


Ilmoitus, joka koskee Ranskan tasavallan ja Unkarin tasavallan julistuksia, joilla ne hyväksyvät Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antaa ennakkoratkaisuja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa tarkoitetuista säädöksistä

Ranskan tasavalta on julistanut hyväksyvänsä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan.

Unkarin tasavalta on julistanut hyväksyvänsä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan.

Näin ollen tilanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa antaa ennakkoratkaisuja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklassa tarkoitetuista säädöksistä koskevien julistusten osalta on seuraava:

Espanjan kuningaskunta ja Unkarin tasavalta ovat julistaneet hyväksyvänsä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan (1),

Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Ranskan tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta ovat julistaneet hyväksyvänsä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan (2),

antaessaan edellä mainitut julistukset Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Saksan liittotasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Luxemburgin suurrherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta ja Itävallan tasavalta varaavat itselleen oikeuden antaa kansallisessa lainsäädännössä säännöksiä, joiden mukaan, kun 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen pätevyyttä tai tulkintaa koskeva kysymys tulee esille sellaisen kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, kyseinen tuomioistuin on velvollinen siirtämään asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.


(1)  Espanjan kuningaskunnan julistusta koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 114, 1.5.1999, s. 56 ja EYVL C 120, 1.5.1999, s. 24.

(2)  Tšekin tasavallan julistus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 236, 23.9.2003, s. 980. Muiden jäsenvaltioiden julistuksia koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 114, 1.5.1999, s. 56 ja EYVL C 120, 1.5.1999, s. 24.


Komissio

14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2005,

päätösten 2004/695/EY ja 2004/840/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4792)

(2005/887/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 ja 6 kohdan, 29 artiklan ja 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että yhteisö voi osallistua jäsenvaltioiden eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjumista koskevien tarkastusohjelmien rahoitukseen.

(2)

Yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2005 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/695/EY (2) vahvistetaan yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(3)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien eräiden eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta 30 päivänä marraskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/840/EY (3) vahvistetaan yhteisön rahoituksen enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(4)

Komissio on tarkastellut jäsenvaltioiden toimittamia kertomuksia ohjelmien kustannuksista. Tarkastelu osoittaa, että tietyt jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2005 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(5)

Näin ollen tietyille ohjelmille maksettavaa yhteisön rahoitusosuutta on muutettava. On aiheellista siirtää varoja täyttä osuuttaan vähemmän käyttäviltä jäsenvaltioilta osuuttaan enemmän käyttäville jäsenvaltioille. Yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava uusimpaan tietoon kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(6)

Tämän vuoksi päätökset 2004/695/EY ja 2004/840/EY olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2004/695/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätös 2004/840/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”400 000 euroa” ilmauksella ”900 000 euroa”.

2)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”900 000 euroa” ilmauksella ”0 euroa”.

3)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”1 500 000 euroa” ilmauksella ”675 000 euroa”.

4)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”200 000 euroa” ilmauksella ”300 000 euroa”.

5)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”400 000 euroa” ilmauksella ”500 000 euroa”.

6)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”100 000 euroa” ilmauksella ”105 000 euroa”.

7)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”5 000 000 euroa” ilmauksella ”5 850 000 euroa”.

8)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”5 000 000 euroa” ilmauksella ”3 600 000 euroa”.

9)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”3 000 000 euroa” ilmauksella ”2 875 000 euroa”.

10)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”800 000 euroa” ilmauksella ”100 000 euroa”.

11)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”1 800 000 euroa” ilmauksella ”1 740 000 euroa”.

12)

Korvataan 16 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”5 000 000 euroa” ilmauksella ”4 415 000 euroa”.

13)

Korvataan 19 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”4 000 000 euroa” ilmauksella ”4 600 000 euroa”.

14)

Korvataan 20 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”2 500 000 euroa” ilmauksella ”2 725 000 euroa”.

15)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”700 000 euroa” ilmauksella ”770 000 euroa”.

16)

Korvataan 22 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”250 000 euroa” ilmauksella ”300 000 euroa”.

17)

Korvataan 24 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”250 000 euroa” ilmauksella ”350 000 euroa”.

18)

Korvataan 27 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”200 000 euroa” ilmauksella ”330 000 euroa”.

19)

Korvataan 28 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”175 000 euroa” ilmauksella ”150 000 euroa”.

20)

Korvataan 30 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”6 500 000 euroa” ilmauksella ”6 340 000 euroa”.

21)

Korvataan 31 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”300 000 euroa” ilmauksella ”500 000 euroa”.

22)

Korvataan 32 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”4 500 000 euroa” ilmauksella ”4 470 000 euroa”.

23)

Korvataan 33 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”1 700 000 euroa” ilmauksella ”1 900 000 euroa”.

24)

Korvataan 34 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”25 000 euroa” ilmauksella ”875 000 euroa”.

25)

Korvataan 35 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”50 000 euroa” ilmauksella ”95 000 euroa”.

26)

Korvataan 36 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”400 000 euroa” ilmauksella ”675 000 euroa”.

27)

Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”70 000 euroa” ilmauksella ”117 000 euroa”.

28)

Korvataan 38 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”400 000 euroa” ilmauksella ”455 000 euroa”.

29)

Korvataan 40 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”600 000 euroa” ilmauksella ”310 000 euroa”.

30)

Korvataan 41 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”50 000 euroa” ilmauksella ”0 euroa”.

31)

Korvataan 42 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”600 000 euroa” ilmauksella ”170 000 euroa”.

32)

Korvataan 43 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”350 000 euroa” ilmauksella ”370 000 euroa”.

33)

Korvataan 44 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”100 000 euroa” ilmauksella ”25 000 euroa”.

34)

Korvataan 45 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”200 000 euroa” ilmauksella ”375 000 euroa”.

35)

Korvataan 46 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”15 000 euroa” ilmauksella ”23 000 euroa”.

36)

Korvataan 47 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”100 000 euroa” ilmauksella ”140 000 euroa”.

37)

Korvataan 48 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”800 000 euroa” ilmauksella ”1 075 000 euroa”.

38)

Korvataan 49 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”150 000 euroa” ilmauksella ”485 000 euroa”.

39)

Korvataan 50 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”100 000 euroa” ilmauksella ”40 000 euroa”.

40)

Korvataan 51 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”10 000 euroa” ilmauksella ”100 000 euroa”.

41)

Korvataan 52 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”200 000 euroa” ilmauksella ”290 000 euroa”.

42)

Korvataan 53 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”300 000 euroa” ilmauksella ”370 000 euroa”.

43)

Korvataan 54 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”250 000 euroa” ilmauksella ”370 000 euroa”.

44)

Korvataan 55 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”50 000 euroa” ilmauksella ”115 000 euroa”.

45)

Korvataan 57 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”25 000 euroa” ilmauksella ”50 000 euroa”.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 316, 15.10.2004, s. 87.

(3)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 41.


LIITE

Korvataan päätöksen 2004/695/EY liitteet I ja II seuraavasti:

LIITE I

Luettelo eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista (1 artiklan 1 kohta)

– Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä –

Tauti

Jäsenvaltio tai liittymässä oleva valtio

Osuus

Ehdotettu määrä

(euroina)

Aujeszkyn tauti

Belgia

50 %

370 000

Espanja

50 %

370 000

Unkari

50 %

115 000

Irlanti

50 %

50 000

Portugali

50 %

50 000

Slovakia

50 %

25 000

Bluetongue-tauti

Espanja

50 %

875 000

Ranska

50 %

95 000

Italia

50 %

675 000

Nautojen luomistauti

Kypros

50 %

105 000

Kreikka

50 %

100 000

Espanja

50 %

5 850 000

Irlanti

50 %

3 600 000

Italia

50 %

2 875 000

Puola

50 %

100 000

Portugali

50 %

1 740 000

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

50 %

4 415 000

Nautojen tuberkuloosi

Kypros

50 %

5 000

Kreikka

50 %

100 000

Espanja

50 %

4 600 000

Irlanti

50 %

0

Italia

50 %

2 725 000

Puola

50 %

770 000

Portugali

50 %

300 000

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

50 %

0

Klassinen sikarutto

Belgia

50 %

23 000

Tšekki

50 %

140 000

Saksa

50 %

1 075 000

Ranska

50 %

485 000

Luxemburg

50 %

40 000

Slovenia

50 %

100 000

Slovakia

50 %

290 000

Naudan tarttuva leukoosi

Viro

50 %

25 000

Italia

50 %

350 000

Liettua

50 %

200 000

Latvia

50 %

100 000

Portugali

50 %

330 000

Lampaan ja vuohen luomistauti (B. melitensis)

Kypros

50 %

150 000

Kreikka

50 %

800 000

Espanja

50 %

6 340 000

Ranska

50 %

500 000

Italia

50 %

4 470 000

Portugali

50 %

19 000 000

Poseidom (2)

Ranska (3)

50 %

150 000

Raivotauti

Itävalta

50 %

180 000

Tšekki

50 %

400 000

Saksa

50 %

900 000

Suomi

50 %

100 000

Liettua

50 %

0

Puola

50 %

675 000

Slovenia

50 %

300 000

Slovakia

50 %

500 000

Sian vesikulaaritauti

Italia

50 %

375 000

Yhteensä

50 808 000

LIITE II

Luettelo zoonoosien torjuntaan tarkoitetuista tarkastusohjelmista (2 artiklan 1 kohta)

– Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä –

Zoonoosi

Jäsenvaltio tai liittymässä oleva valtio

Osuus

Ehdotettu määrä

(euroina)

Salmonella

Itävalta

50 %

117 000

Belgia

50 %

455 000

Tanska

50 %

110 000

Ranska

50 %

310 000

Irlanti

50 %

0

Italia

50 %

170 000

Alankomaat

50 %

370 000

Slovakia

50 %

25 000

Yhteensä

1 557 000


(1)  Vain Pohjois-Irlannin osalta.

(2)  Aivoverisuonitulehdus, babesioosi ja anaplasmoosi, joita vektorihyönteiset välittävät Ranskan merentakaisissa departementeissa.

(3)  Vain Guadeloupen, Martiniquen ja Réunionin osalta.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/26


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2005/888/YUTP,

12 päivältä joulukuuta 2005,

osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä lokakuuta 2005 päätöslauselman 1636 (2005), jossa pantiin merkille Detlev Mehlisin johtaman YK:n kansainvälisen tutkintalautakunnan, jäljempänä ’tutkintalautakunta’, raportti Beirutissa Libanonissa 14 päivänä helmikuuta 2005 tehdystä, 23 henkilön, joiden joukossa Libanonin entinen pääministeri Rafik Hariri, hengen vaatineesta ja kymmeniä ihmisiä haavoittaneesta terroristisesta pommi-iskusta.

(2)

Päätöslauselmassa 1636 (2005) määrätään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on estää päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustetun turvallisuusneuvoston komitean, jäljempänä ’komitea’, kirjaamien, terroristisen pommi-iskun suunnitteluun, rahoittamiseen, järjestämiseen tai suorittamiseen osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden pääsy jäsenvaltioiden alueelle tai kulkeminen sen kautta sekä jäädyttää heidän varansa ja taloudelliset resurssinsa.

(3)

Neuvosto antoi 7 päivänä marraskuuta 2005 päätelmät Syyriasta ja Libanonista. Neuvosto piti valitettavana, että on selvästi käynyt ilmi, ettei Syyria ole tehnyt täysimääräistä yhteistyötä tutkintaryhmän kanssa, ja kehotti Syyriaa tekemään varauksetonta yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

(4)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen tämän yhteisen kannan liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja kulkemisen sen kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos komitea katsoo etukäteen ja tapauskohtaisesti, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvä velvoite mukaan lukien, tai jos komitea toteaa, että poikkeus edistää päätöslauselman 1636 (2005) tavoitteiden saavuttamista.

4.   Jos jäsenvaltio sallii 3 kohdan nojalla ja komitean päätösten mukaisesti liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joita se koskee.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa taikka kyseisten henkilöiden tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien tai valvomien, liitteessä lueteltujen yhteisöjen hallussa.

2.   Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville eikä hyödynnettäviksi.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää, jos komitea on hyväksynyt ne ja jos ne koskevat varoja ja taloudellisia resursseja, jotka:

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näiden palvelujen suorittamiseen liittyvien kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäädytetyille tileille lisättäviin määriin, jos kyseisiin korkotuottoihin ja muihin tuottoihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti varmistettava, että jos liitteessä mainittu luonnollinen henkilö tavataan niiden alueelta, tutkintalautakunnalla on pyynnöstä mahdollisuus haastatella häntä.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tehtävä täysimääräistä yhteistyötä liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varoihin tai taloudellisiin resursseihin taikka liiketoimiin liittyvän kansainvälisen tutkinnan puitteissa, rahoitustietojen jakaminen mukaan luettuna.

4 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon asianomaisista henkilöistä ja heihin liittyvistä henkilöistä ja yhteisöistä ja toteuttaa sen mahdolliset muutokset komitean tekemien päätösten pohjalta.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


LIITE

Luettelo 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä ja yhteisöistä

(Liite täydennetään, kun päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustettu komitea on kirjannut kyseiset henkilöt ja yhteisöt)


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/28


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/889/YUTP,

12 päivältä joulukuuta 2005,

Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan sekä 25 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on kvartetin osapuolena sitoutunut edistämään Lähi-idän rauhansuunnitelman täytäntöönpanoa ja avustamaan siinä. Rauhansuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon on toteutettava vastavuoroisesti politiikan, turvallisuuden, talouden ja instituutioiden kehittämisen aloilla sekä humanitaarisella alalla ja joiden tuloksena on itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, joka elää rinnakkain Israelin ja muiden naapurimaidensa kanssa rauhan ja turvallisuuden vallitessa.

(2)

Israelin vetäydyttyä yksipuolisesti Gazasta Rafahin rajanylityspaikalla ei enää ole Israelin hallituksen edustajia ja asema on suljettu poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

(3)

Eurooppa-neuvosto vakuutti kokouksessaan 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 EU:n olevan valmis tukemaan palestiinalaishallintoa vastuun ottamisessa yleisen järjestyksen ylläpidosta ja erityisesti sen siviilipoliisin voimavarojen ja lainvalvontakyvyn parantamisessa.

(4)

Neuvosto toisti 7 päivänä marraskuuta 2005 EU:n antavan tukensa kvartetin vetäytymisasioiden erityisedustajan toiminnalle ja totesi tämän toimittaneen äskettäin raportin kvartetin jäsenille. Neuvosto pani myös merkille erityisedustajan 2 päivänä marraskuuta 2005 päivätyn kirjeen, jossa tämä osapuolten puolesta pyytää EU:ta harkitsemaan ryhtymistä kolmannen osapuolen ominaisuudessa tarkkailijaksi Rafahin rajanylityspaikalle Gazan alueen ja Egyptin väliselle rajalle. Neuvosto totesi EU:n olevan periaatteessa halukas antamaan apua rajanylitysten järjestämisessä Gazan rajoilla osapuolten välillä tehtävän sopimuksen perusteella.

(5)

Rafahin rajanylityspaikan avaamisella on taloudellisia, turvallisuuteen liittyviä ja humanitaarisia vaikutuksia.

(6)

EU pitää Palestiinan tullihallinnon vahvistamista keskeisenä asiana EY:n ja Palestiinan välisessä yhteistyössä. Yhteisö on avustanut Palestiinan rajahallintoa ja käynnistänyt tulliasioita koskevan kolmikantakeskustelun Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon kanssa. Palestiinalaishallinto laatii parhaillaan yksityiskohtaisia suunnitelmia rajaturvallisuusmenettelyjä varten Yhdysvaltojen ja Israelin tuella.

(7)

Palestiinan pääministeri lähetti 24 päivänä lokakuuta 2005 ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavalle Euroopan komission jäsenelle kirjeen, jossa hän pyysi EY:n apua muun muassa seuraavilla aloilla: Rafahin rajanylityspaikan palestiinalaisen henkilöstön valmiuksien kehittäminen, tarvittavien järjestelmien ja laitteiden kehittäminen ja asentaminen sekä Rafahin rajanylityspaikalla virantoimituksessa olevien palestiinalaisten viranomaisten neuvonta ja tukeminen.

(8)

Israelin hallitus ja palestiinalaishallinto tekivät 15 päivänä marraskuuta 2005 liikkumisesta ja pääsystä Gazan alueen rajanylityspaikoilla sopimuksen, jossa muun muassa määritetään EU:n asema kolmantena osapuolena asianomaisten rajanylityspaikkojen toiminnassa.

(9)

Palestiinalaishallinto pyysi kirjeessä 20 päivänä marraskuuta 2005 ja Israelin hallitus kirjeessä 23 päivänä marraskuuta 2005 EU:ta perustamaan Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah).

(10)

Euroopan unionin operaatio täydentää meneillään olevia kansainvälisiä toimia ja antaa niille lisäarvoa sekä pyrkii yhteisvaikutukseen Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden nykyisten toimien kanssa. Operaatio pyrkii johdonmukaisuuteen ja yhteensovittamiseen voimavarojen kehittämistä koskevien yhteisön toimien kanssa, etenkin tullihallinnon alalla.

(11)

Operaatio on osa EU:n ja kansainvälisen yhteisön laajempia toimia, joiden tarkoituksena on tukea palestiinalaishallintoa vastuun ottamisessa yleisen järjestyksen ylläpidosta ja erityisesti sen siviilipoliisin voimavarojen ja lainvalvontakyvyn parantamisessa.

(12)

Olisi varmistettava asianmukainen yhteydenpito palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation eli Palestiinalle poliisialalla annettavaa tukea yhteensovittavan Euroopan unionin toimiston (EUPOL COPPS) (1) kanssa.

(13)

Operaatiossa tehtävä toteutetaan olosuhteissa, joissa yleinen järjestys, henkilöiden turvallisuus ja alueen vakaus ovat uhattuina ja jotka voivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määriteltyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

(14)

Turvallisuus on jatkuvasti erittäin tärkeä asia, ja sen varmistamiseksi olisi toteutettava asianmukaiset järjestelyt.

(15)

Nizzassa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti tässä yhteisessä toiminnassa olisi määritettävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 ja 26 artiklan mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin asema.

(16)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään ohjeellisen rahoitusmäärän määrittämistä yhteisen toiminnan koko täytäntöönpanon ajaksi. Yhteisön talousarviosta rahoitettavien määrien määrittäminen ilmentää poliittisen viranomaisen tahtoa ja edellyttää, että maksusitoumusmäärärahoja on saatavilla asianomaisen varainhoitovuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Operaatio

1.   Perustetaan Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaatio Rafahin rajanylityspaikkaa varten, jäljempänä ’EU BAM Rafah’, jonka operatiivinen vaihe alkaa 25 päivänä marraskuuta 2005.

2.   EU BAM Rafah toimii 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn mukaisesti.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

EU BAM Rafahin tavoitteena on olla kolmannen osapuolen ominaisuudessa läsnä Rafahin rajanylityspaikalla, jotta yhteistyössä yhteiskunnan rakenteiden kehittämisestä vastaavien yhteisön toimijoiden kanssa edistetään Rafahin rajanylityspaikan avaamista ja vahvistetaan luottamusta Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon välille.

Tätä varten EU BAM Rafah:

a)

seuraa, tarkistaa ja arvioi aktiivisesti palestiinalaishallinnon toimintaa Rafahin raja-aseman toiminnasta osapuolten välillä tehtyjen puite-, turvallisuuden alan ja tullisopimusten täytäntöönpanemisessa;

b)

myötävaikuttaa tukihenkilöiden avulla palestiinalaisten valmiuksien kehittämiseen kaikissa rajahallintoon Rafahissa kuuluvissa asioissa;

c)

myötävaikuttaa Palestiinan, Israelin ja Egyptin viranomaisten välisten yhteyksien parantamiseen kaikissa Rafahin rajanylityspaikan hallinnointiin kuuluvissa asioissa.

EU BAM Rafah panee täytäntöön Rafahin rajanylityspaikan hallinnoinnista Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyissä sopimuksissa sille annetut velvollisuudet. Se ei ota korvaavia tehtäviä.

3 artikla

Kesto

Operaation kesto on 12 kuukautta.

4 artikla

Operaation rakenne

EU BAM Rafah koostuu seuraavista osista:

a)

operaation johtaja, jota neuvoa-antava henkilöstö avustaa;

b)

valvonta- ja operaatio-osasto;

c)

hallinto-osasto.

Näitä osia käsitellään tarkemmin toiminta-ajatuksessa (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmassa (OPLAN), jotka neuvosto hyväksyy.

5 artikla

Operaation johtaja

1.   EU BAM Rafah -operaation johtajaksi nimitetään kenraalimajuri Pietro Pistolese.

2.   Operaation johtajalla on operatiivinen johtosuhde EU BAM Rafahiin, ja hän huolehtii EU BAM Rafahin toiminnan päivittäisestä hallinnosta ja sen toiminnan yhteensovittamisesta, mukaan lukien EU BAM Rafahin henkilöstön turvallisuuden, voimavarojen ja tietojen hallinnoinnista.

3.   Operaation johtaja vastaa EU BAM Rafahin henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Väliaikaisesti lähetetyn henkilöstön osalta kurinpidon valvonnasta vastaa asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen.

4.   Operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja varmistaa EU:n läsnäolon asianmukaisen näkyvyyden.

6 artikla

Suunnitteluvaihe

1.   Operaation valmisteluvaiheessa perustetaan suunnitteluryhmä, jota johtaa operaation johtaja ja johon kuuluu myös tarvittava henkilöstö operaation todetuista tarpeista johtuvien tehtävien suorittamiseksi.

2.   Ensisijaisena toimenpiteenä suunnitteluvaiheessa suoritetaan kattava riskiarvio, jota tarvittaessa päivitetään.

3.   Suunnitteluryhmä laatii operaatiosuunnitelman ja valmistelee operaation toimeksiannon toteuttamiseksi tarvittavat tekniset välineet. Operaatiosuunnitelmassa otetaan huomioon kattava riskiarvio, ja siihen sisältyy turvallisuussuunnitelma.

7 artikla

EU BAM Rafahin henkilöstö

1.   EU BAM Rafahin henkilöstön lukumäärän ja pätevyyden on oltava sen 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 4 artiklassa esitetyn rakenteen mukaiset.

2.   EU BAM Rafahin henkilöstö on EU:n jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten lähettämää. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämästään EU BAM Rafahin henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, terveydenhuollosta, edestakaisista matkakuluista sekä kulukorvauksista lukuun ottamatta päivärahoja.

3.   Kansainvälistä ja paikallista henkilöstöä otetaan EU BAM Rafahin palvelukseen sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Kolmannet valtiot voivat myös lähettää tarvittaessa henkilöstöä operaatioon. Kukin kolmas valtio vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, vakuutuksesta, joka kattaa toiminnan riskialttiilla alueella, sekä edestakaisista matkakuluista.

5.   Kaikki henkilöstöön kuuluvat pysyvät asianomaisen lähettävän valtion tai EU:n toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat operaation edun mukaisesti. Koko henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

6.   EU:n poliisit käyttävät tarvittaessa kansallisia univormuja ja EU-tunnusta ja muu operaation henkilöstö käyttää tarvittaessa tunnistetta operaation johtajan päätöksen mukaisesti ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat.

8 artikla

EU BAM Rafahin henkilöstön asema

1.   EU BAM Rafahin henkilöstön asemasta, myös EU BAM Rafahin toteuttamisen ja joustavan toiminnan kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, päätetään tarvittaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti tehtävällä sopimuksella. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisista järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstön jäsenen lähettänyt jäsenvaltio tai EU:n toimielin vastaa kaikkien tämän henkilön esittämien tai häntä koskevien ja lähettämiseen liittyvien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen jäsenvaltio tai EU:n toimielin huolehtii myös mahdollisten menettelyjen vireillepanosta lähetettyä henkilöä vastaan.

3.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan operaation johtajan ja asianomaisen henkilöstön jäsenen välisissä sopimuksissa.

9 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kriisinhallintaoperaationa EU BAM Rafahin rakenteeseen sisältyy yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.   Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle EU:n erityisedustajan välityksellä.

4.   Operaation johtaja johtaa EU BAM Rafahia ja huolehtii sen toiminnan päivittäisestä hallinnosta.

5.   Operaation johtaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille EU:n erityisedustajan välityksellä.

6.   EU:n erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä.

10 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii neuvoston alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

2.   Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyvät valtuudet muuttaa operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Siihen sisältyvät myös valtuudet tehdä myöhemmässä vaiheessa operaation johtajan nimitystä koskevia päätöksiä. Neuvosto, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri, päättää operaation tavoitteista ja lopettamisesta.

3.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

4.   Operaation johtaja toimittaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle säännöllisin väliajoin raportteja operaatioon osallistumisesta ja sen toteuttamisesta. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi tarvittaessa kutsua operaation johtajan kokouksiinsa.

11 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Rajoittamatta EU:n päätöksenteon riippumattomuutta ja unionin yhtenäistä toimielinjärjestelmää, liittyviä valtioita pyydetään ja kolmansia valtioita voidaan pyytää osallistumaan EU BAM Rafahiin edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, vakuutuksesta, joka kattaa toiminnan riskialttiilla alueella, sekä edestakaisista matkakuluista, sekä osallistuvat operaation juokseviin menoihin silloin kun se on asianmukaista.

2.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EU BAM Rafahiin, on operaation päivittäisessä hallinnossa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset kolmansien valtioiden osallistumisesta, mukaan lukien niiden ehdotetut osuudet, ja perustamaan osanottajien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tehtävässä sopimuksessa. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella näistä järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevista puitteista, sopimuksen määräyksiä sovelletaan EU BAM Rafahiin.

12 artikla

Turvallisuus

1.   Operaation johtaja vastaa EU BAM Rafahin turvallisuudesta ja neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikköä kuullen siitä, että neuvoston turvallisuussääntöjen mukaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

2.   EU BAM Rafahille nimetään turvallisuuspäällikkö, jota avustaa turvallisuusyksikkö ja joka raportoi operaation johtajalle.

3.   Operaation johtaja kuulee poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa EU BAM Rafahin toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

4.   EU BAM Rafahin jäsenten on osallistuttava pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käytävä lääkärintarkastuksessa ennen kuin heidät lähetetään tai he matkustavat operaatioalueelle.

13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 696 659 euroa vuodelle 2005 ja 5 903 341 euroa vuodelle 2006.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Niiden kolmansien maiden kansalaisille, jotka osallistuvat operaation rahoitukseen, sekä vastaanottavien osapuolten ja, mikäli operatiiviset tarpeet sitä edellyttävät, naapurimaiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

3.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

4.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EU BAM Rafahin operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja siihen kuuluvien ryhmien yhteistoimintakyky.

5.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä.

14 artikla

Yhteisön toiminta

1.   Neuvosto ja komissio varmistavat kumpikin toimivaltansa mukaisesti, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano on johdonmukaista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan toisen kohdan mukaisten ulkoisten toimien kanssa. Neuvosto ja komissio tekevät tätä varten yhteistyötä.

2.   Tarpeelliset yhteensovittamista koskevat järjestelyt toteutetaan tarvittaessa operaatioalueella sekä Brysselissä.

15 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen sekä operaation operatiivisten tarpeiden sitä vaatiessa operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan RESTREINT UE asti.

2.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa paikallisille viranomaisille neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen sekä erityisen ja välittömän operatiivisen tarpeen sitä vaatiessa operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan RESTREINT UE asti. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia tietoja ja asiakirjoja luovutetaan paikallisille viranomaisille näiden Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tason mukaisia menettelyjä noudattaen.

3.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet tämän operaation osalta luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille ja paikallisille viranomaisille neuvoston keskusteluihin liittyviä sellaisia EU:n turvaluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (3) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

16 artikla

Voimaantulo ja kesto

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 24 päivänä marraskuuta 2006.

17 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006.

18 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2005/797/YUTP, hyväksytty 14 päivänä marraskuuta 2005 (EUVL L 300, 17.11.2005, s. 65).

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/571/EY (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Neuvoston päätös 2004/338/EY, Euratom, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/701/EY, Euratom (EUVL L 319, 20.10.2004, s. 15).


14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/890/YUTP,

12 päivältä joulukuuta 2005,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä vahvistetun yhteisen kannan 2004/179/YUTP täytäntöönpanemisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon yhteisen kannan 2004/179/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2004 yhteisen kannan 2004/179/YUTP.

(2)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä elokuuta 2004 yhteisen kannan 2004/622/YUTP yhteisessä kannassa 2004/179/YUTP määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan ulottamiseksi koskemaan henkilöitä, jotka ovat vastuussa latinalaista kirjaimistoa käyttävien moldovalaisten koulujen pelottelu- ja sulkemiskampanjan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta Transnistrian alueella.

(3)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä helmikuuta 2005 yhteisen kannan 2005/147/YUTP (2) yhteisen kannan 2004/179/YUTP voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta.

(4)

Yhteisen kannan 2004/179/YUTP liitettä II olisi muutettava tunnustukseksi siitä, että latinalaista kirjaimistoa käyttävien koulujen tilanne on parantunut joillain Transnistrian alueilla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2004/179/YUTP liite II tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EUVL L 55, 24.2.2004, s. 68. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä kannalla 2004/622/YUTP (EUVL L 279, 28.8.2004, s. 47).

(2)  EUVL L 49, 22.2.2005, s. 31.


LIITE

”LIITE II

LUETTELO 1 ARTIKLAN 1 KOHDAN TOISESSA LUETELMAKOHDASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ

1.

PLATONOV, Juri Mihailovits,

käyttää nimeä Yury Platonov,

kaupungin hallintojohtaja, Ribnita,

synt. 16.1.1948.

Henkilötodistuksena Venäjän passi nro 51 NO.0527002,

myönnetty 4.5.2001 Venäjän suurlähetystössä Chisinaussa.

2.

TSERBULENKO, Alla Viktorovna,

koulutusasioista vastaava kaupungin varahallintojohtaja, Ribnita.”