ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 316

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
2. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1964/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, banaaneista kannettavista tulleista

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1965/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1966/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (ETY) N:o 2061/89 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1967/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1968/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1969/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1970/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1438/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1971/2005, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2005, luvan antamisesta Ranskalle kieltää neuvoston direktiivin 1999/105/EY nojalla pitämästä loppukäyttäjälle kaupan Iberian niemimaalta peräisin olevaa Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen tietyillä sellaisilla Ranskan alueilla, joilla se ei sovellu käytettäväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4534)

14

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen kala-, liha- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2005, bioturvallisuustoimenpiteistä influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla tehdyn komission päätöksen 2005/734/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/629/EY, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta (EUVL L 225, 31.8.2005)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1964/2005,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2005,

banaaneista kannettavista tulleista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 404/93 (1) säädetään banaanien tuontiin sovellettavan pelkästään tulliin perustuvan järjestelmän voimaantulosta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.

(2)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä heinäkuuta 2004 komission aloittamaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut eräiden banaaneja koskevien myönnytysten muuttamiseksi. Yhteisö ilmoitti 15 päivänä heinäkuuta 2004 WTO:lle aikeestaan muuttaa EY:n luettelossa CXL mainittuja, alanimikkeeseen 0803 00 19 kuuluvia tuotteita (banaanit) koskevia myönnytyksiä. Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa sekä maatalouden erityiskomiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio ei ole saanut neuvoteltua hyväksyttävää sopimusta HS:n alanimikkeeseen 0803 00 19 kuuluvien tuotteiden (banaanit) tärkeimpien toimittajien, Ecuadorin ja Panaman, eikä niiden merkittävien toimittajien, Kolumbian ja Costa Rican kanssa. Marraskuun 14 päivänä 2001 pidetyn Euroopan yhteisöjä ja AKT–EY-kumppanuussopimusta käsitelleen ministerikokouksen tekemän päätöksen liitteen nojalla komissio on neuvotellut myös muiden WTO:n jäsenten kanssa. Neuvotteluissa ei päästy hyväksyttävään sopimukseen.

(4)

Yhteisö ilmoitti WTO:lle 31 päivänä tammikuuta 2005 aikovansa korvata alanimikkeeseen 0803 00 19 kuuluvien tuotteiden (banaanit) myönnytykset sidotulla tullilla, jonka suuruus on 230 euroa/tonni.

(5)

Päätöksen liitteessä vahvistettu välimiesmenettely aloitettiin 30 päivänä maaliskuuta 2005. Elokuun 1 päivänä 2005 annetussa välitystuomiossa todettiin, että yhteisön ehdottama 230 euroa/tonni oleva suosituimmuustulli ei vastannut edellä mainitun liitteen säännöksiä, koska sen tuloksena ei voitaisi ylläpitää vähintään tämänhetkistä suosituimmuuskohteluun oikeutettujen tavarantoimittajien täyttä pääsyä markkinoille. Komissio tarkisti yhteisön ehdotusta välimiehen huomioiden perusteella. Toisessa, 27 päivänä lokakuuta 2005 aloitetussa välimiesmenettelyssä välimies totesi, että tarkistettu ehdotus suuruudeltaan 187 euroa/tonni olevaksi suosituimmuustulliksi ei korjaa asiaa. Komissio on siksi edelleen muuttanut ehdotustaan asian korjaamiseksi.

(6)

Olisi myös avattava tariffikiintiö AKT-maista peräisin oleville banaaneille AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisten yhteisön sitoumusten mukaisesti.

(7)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä siirtymätoimenpiteistä, jotka liittyvät erityisesti AKT-maista peräisin olevia banaaneja koskevan tariffikiintiön hallinnointiin, olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Banaanien (CN-koodi 0803 00 19) tulliksi vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2006 176 euroa/tonni.

2.   Kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta, alkaen 1 päivästä tammikuuta 2006, avataan tulliton yksipuolinen tariffikiintiö, jonka nettopaino on 775 000 tonnia, AKT-maista peräisin olevien banaanien (CN-koodi 0803 00 19) tuontia varten.

2 artikla

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja siirtymätoimenpiteistä, joita tarvitaan siirtymiseksi olemassa olevista järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin, on päätettävä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 404/93 26 artiklalla perustettu banaanien hallintokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. JOHNSON


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1965/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1 päivänä joulukuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1966/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (ETY) N:o 2061/89 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 säädetään yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joilla lisätään siihen alanimikkeitä ja jotka otetaan käyttöön erityisillä yhteisön säännöksillä tullien ja muiden tavarakauppaan liittyvien toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 7 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2061/89 (2) luokiteltiin liitteessä oleva tuote nro 5 lisäravinteeksi ottamatta huomioon sen erityisiä terapeuttisia ja ennalta ehkäiseviä ominaisuuksia C-vitamiinin puutostilojen hoidossa. Tästä syystä tuotteen luokitus on tarpeen muuttaa niin, että sitä pidetään lääkkeenä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2061/89 liitteessä oleva tuotteen nro 5 luokitus tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1719/2005 (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 936/1999 (EYVL L 117, 5.5.1999, s. 9).


LIITE

Kuvaus

Luokitus

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

5.

Valmiste tabletteina, vähittäismyyntipakkauksissa, joihin on merkitty annostusohjeet ja valmisteen koostumus, C-vitamiinin puutostiloihin.

Yhden 750 mg painavan tabletin koostumus on seuraava:

askorbiinihappo: 500 mg

ruusunmarjajauhe, selluloosa, kasvisteariini, kasviöljypohjaiset kiinteät aineet, magnesiumstearaatti, piidioksidi ja valkuaisaineita sisältävä elintarvikepinnoite: 250 mg.

3004 50 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 3004, 3004 50 ja 3004 50 10 kuvausten mukaisesti.

Ks. myös yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmään liittyvät selittävät huomautukset (Yleisohjeita).

Yksi tabletti sisältää C-vitamiinia 500 mg, mikä on selvästi suositeltua päiväannosta (60 mg) enemmän.

Kaikki 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen edellytykset siis täyttyvät, ja tuote on luokiteltava nimikkeeseen 3004 kuuluvaksi lääkkeeksi.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1967/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1719/2005 (EUVL L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokitus

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Kirkas, hieman vaahtoava tuote, jonka väri vaihtelee keltaisesta kullanruskeaan. Tuotteen alkoholipitoisuus on 5,9 tilavuusprosenttia.

Se valmistetaan käymisen avulla vierteestä, jonka Plato-aste on 15,3. Käynyt liuos kirkastetaan ja suodatetaan, ja siihen lisätään 3,34 % sokerisiirappia, 0,14 % aromaattisia aineita (joista 75 % saadaan tequilasta), 0,11 % sitruunahappoa ja 0,002 % askorbiinihappoa. Tuote tuoksuu ja maistuu oluelta.

Tuote on tarkoitettu sellaisenaan kulutettavaksi. Se esitetään tullille oluena 330 ml:n/0,33 l:n pulloissa, jotka on etiketöity asianmukaisesti.

2203 00 01

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2203 00 ja 2203 00 01 nimiketekstin mukaisesti.

Tuote on juoma, jota voidaan pitää nimikkeeseen 2203 luokiteltavana maltaasta valmistettuna oluena. Tuote on luokiteltava nimikkeeseen 2203, koska aromaattisena aineena lisätty alkoholi lisää alkoholipitoisuutta ainoastaan 0,04 tilavuusprosenttia. Tämän vuoksi tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 2208.

Harmonoidun järjestelmän nimikettä 2203 koskevan selityksen mukaan sokeria, väriaineita, hiilidioksidia ja muita aineita voidaan lisätä. Näin ollen nimikkeen 2203 oluita voidaan muun muassa maustaa.

2.

Mattapintaisesta polyvinyylikloridista (PVC) valmistettu saumaton joustava muoviletku, joka on lääkinnällistä laatua (medical grade) ja jonka seinämän paksuus on noin 0,6 mm ja ulkoläpimitta 5,7 mm. Letkun puhkeamispaine on vähintään 27,6 Mpa, ja se tuodaan keloissa, joissa letkua on noin 1 200 metriä.

Tuotetta käytetään yleensä kaasujen tai nesteiden kuljettamiseen, johtamiseen tai jakelemiseen.

Vaikka tuotetta voidaan, sen jälkeen kun se on leikattu tarvittavan pituiseksi, käyttää lääketieteellisten välineiden tai laitteiden osana mm. anestesiassa, tehohoidossa, katetroinnissa ja verenkiertojärjestelmissä, sitä ei ole tarkoitettu erityiskäyttöön lääkintälaitteiden osana.

3917 31 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 39 ryhmän 8 huomautuksen ja CN-koodien 3917, 3917 31 ja 3917 31 90 kuvauksen mukaisesti.

Koska tuotetta voidaan käyttää muuhun kuin lääketieteelliseen erityiskäyttöön 90 ryhmän tavaroiden kanssa, sitä ei voida pitää nimikkeen 9018 lääketieteellisenä välineenä tai laitteena.

Luokittelu perustuu tuotteen muotoon ja perusaineosaan. Tuote luokitellaan 39 ryhmän 8 huomautuksen nojalla nimikkeeseen 3917.

3.

Muoviset polyvinylideenifluoridista (PVDF) valmistetut saumattomat vahvistamattomat kutisteletkut, joiden puhkeamispaine on pienempi kuin 27,6 MPa, pituus noin 25 mm ja halkaisija 9 mm.

Kun letkuihin kohdistetaan lämpöä, ne kutistuvat ja muotoutuvat täydellisesti niiden sisään asetettujen esineiden ympärille.

Tuotetta käytetään yleensä sähköjohtojen suojaamiseen.

3917 32 39

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 39 ryhmän 8 lisähuomautuksen ja CN-koodien 3917, 3917 32 ja 3917 32 39 tavaran kuvauksen mukaisesti.

Luokittelu perustuu tuotteen perusaineosaan.

Letkuja ei voida pitää nimikkeen 8546 eristiminä. Harmonoidun järjestelmän nimikettä 8546 koskevien selitysten mukaan eristimiä käytetään sähköjohtimien kiinnittämiseen, tukemiseen tai kannattamiseen ja samalla eristämään ne sähköisesti toisistaan ja maasta. Näitä letkuja ei voida pitää nimikkeen 8547 eristinputkina.

Harmonoidun järjestelmän nimikettä 8547 koskevien selitysten B kohdan mukaan kyseiseen nimikkeeseen eivät kuulu kokonaan eristysaineiset (esim. kumiset, muoviset, punospäällysteiset tekstiililangasta tai lasikuitulangasta) putket, vaan ne luokitellaan perusaineosan mukaan.

4.

Vihreä murskattu avokadon hedelmäliha (guacamole), jonka koostumus on seuraava (painoprosentteina):

avokado

90,5

muut ainesosat (esim. suola, mausteet, sitruunahappo, hapettumisenestoaine, stabilointiaine, säilöntäaine) alle

1

eri sokereiden määrä ilmoitettuna 20 ryhmän 2 lisähuomautuksen a alakohdan mukaisesti

9,6

Tuote pakataan pakkauksiin, joiden nettopaino on enintään 1 kg.

2008 99 67

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 20 ryhmän 2 lisähuomautuksen a alakohdan ja 3 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2008, 2008 99 ja 2008 99 67 nimiketekstien mukaisesti.

Valmiste ei ole nimikkeen 2103 kastike eikä maustamisvalmisteita oleva sekoitus (ks. nimikettä 2103 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset), koska se ei sisällä merkittäviä määriä mausteita.

Valmiste luokitellaan nimikkeeseen 2008, koska sitä on valmistettu enemmän kuin mitä 8 ryhmässä sallitaan.

Tuotetta pidetään ”lisättyä sokeria sisältävänä” 20 ryhmän 3 lisähuomautuksessa tarkoitetulla tavalla.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1968/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1809/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitulliin.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 7 artiklan mukaisesti (3) komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1809/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 25 päivän marraskuuta ja 1 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 22,95 EUR/t 47 800 t:n kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2005 (EUVL L 256, 10.10.2005, S. 13).


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1969/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1058/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 25 päivän marraskuuta ja 1 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1970/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1438/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kauraa koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa 2 päivänä syyskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1438/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin, Bulgariaa, Norjaa, Romaniaa ja Sveitsiä lukuun ottamatta, suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY) N:o 1438/2005.

(2)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen on aiheellista vahvistaa enimmäistuki.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1438/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 25 päivän marraskuuta ja 1 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta kauran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 12,50 euroa/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EUVL L 228, 3.9.2005, s. 5.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1971/2005,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2005,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1059/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1059/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 25 päivän marraskuuta ja 1 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 5,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2005,

luvan antamisesta Ranskalle kieltää neuvoston direktiivin 1999/105/EY nojalla pitämästä loppukäyttäjälle kaupan Iberian niemimaalta peräisin olevaa Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen tietyillä sellaisilla Ranskan alueilla, joilla se ei sovellu käytettäväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4534)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/853/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/105/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska on pyytänyt lupaa kieltää pitämästä loppukäyttäjälle kaupan Iberian niemimaalta (Espanjasta ja Portugalista) peräisin olevan Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen millään Ranskan hallinnollisella alueella lukuun ottamatta Provence-Alpes-Côte-d’Azuria, Languedoc-Roussillonia ja Korsikaa.

(2)

Ranska on toimittanut pyyntönsä tueksi kaikki edellä mainitun direktiivin 17 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa luetellut tiedot, siten kuin ne on täsmennetty neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettaessa jäsenvaltioille lupa kieltää tietyn metsänviljelyaineiston kaupan pitäminen loppukäyttäjille 9 päivänä syyskuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1602/2002 (2).

(3)

Ranska on lisäksi toimittanut kaupallisen metsätalouden harjoittajilta saamaansa näyttöä siitä, että Pinus pinaster Ait. -lajin puut, jotka oli kasvatettu tietyiltä Iberian niemimaan alueilta peräisin olevista siemenistä Ranskassa muilla kuin edellä mainituilla alueilla, eivät sopeutuneet alueilla esiintyviin mataliin lämpötiloihin. Ankarilla pakkasilla oli ollut tuhoisat vaikutukset tällaista alkuperää olevien puiden selviytymiseen etenkin vuosina 1956, 1963 ja 1985. Asianmukaisesti laaditussa selvityksessä vertailtiin kunkin Iberian niemimaalla sijaitsevan lähtöisyysalueen sekä Ranskassa sijaitsevien Provence-Alpes-Côte-d’Azurin, Languedoc-Roussillonin ja Korsikan ilmasto-oloja. Lähtöisyysalueet oli määritelty direktiivin 1999/105/EY 2 artiklan g alakohdan mukaisesti, ja niistä laaditut ja julkaistut kartat oli lähetetty komissiolle ja muille jäsenvaltioille direktiivin 1999/105/EY 9 artiklan mukaisesti.

(4)

Ranskalle olisi annettava lupa kieltää puheena olevan metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan loppukäyttäjälle.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan Ranskalle lupa kieltää pitämästä loppukäyttäjälle kaupan liitteessä luetelluilta alueilta peräisin olevaa Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen millään Ranskan hallinnollisella alueella lukuun ottamatta Provence-Alpes-Côte-d’Azuria, Languedoc-Roussillonia ja Korsikaa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 18.


LIITE

Pinus pinaster Ait. -lajin lähtöisyysalueet Iberian niemimaalla

a)

Espanja:

Lähtöisyysalueen viitetunnus direktiivin 1999/105/EY 9 artiklan mukaisesti julkaistussa Espanjan virallisessa luettelossa hyväksytystä perusaineistosta

Lähtöisyysalueen nimi

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugali:

koko alue.


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2005,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen kala-, liha- ja maitoalan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4595)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/854/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (1) ja erityisesti sen liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I alajakson 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksessä B luetelluille Puolan laitoksille on myönnetty siirtymäajat.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B on muutettu komission päätöksillä 2004/458/EY (2), 2004/471/EY (3), 2004/474/EY (4), 2005/271/EY (5) ja 2005/591/EY (6).

(3)

Puolan toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt kala-, liha- ja maitoalan laitokset ovat saattaneet uudistustyönsä loppuun, ja ne ovat nyt täysin yhteisön lainsäädännön mukaisia. Nämä laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Kaksi liha-alan laitosta on luopunut uudistustyöstä ja pyytänyt uudelleenluokittelua suurikapasiteettisesta laitoksesta pienikapasiteettiseksi laitokseksi. Puolan toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan nämä laitokset täyttävät täysin yhteisön pienikapasiteettisia laitoksia koskevat vaatimukset. Lisäksi kaksi kala-alan laitosta on lopettanut toimintansa. Nämä laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(5)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 53. Oikaisu EUVL:ssä L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 56. Oikaisu EUVL:ssä L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 73. Oikaisu EUVL:ssä L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUVL L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 96.


LIITE

Luettelo laitoksista, jotka poistetaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B

LIHA-ALAN LAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie ”Musiał Bestwinka”

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Täydentävä luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa ”MATTHIAS” Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. ”Jamir” Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój ”Antocel”, Antoni Słaby

45

12133807

”Lepro.Pol” Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM ”Kabanos”, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM ”Smak.Eko” sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

”Selgros” Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM ”MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego ”WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH ”ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa ”Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

SIIPIKARJANLIHA

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

44

30050503

”IKO” Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Täydentävä luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego ”Dróbalex” s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem ”Ko–Ko” Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH ”Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

MAITOALAN LAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Täydentävä luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

”Mleko” spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

”Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska ”Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska ”Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

KALA-ALAN LAITOKSET

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

14

22111813

PPH ”Pikling” s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU ”Hur-Pol”


Täydentävä luettelo

N:o

Eläin-lääkinnällinen hyväksymis-numero

Tuotantolaitoksen nimi

5

24091801

”SONA”, Sp. z o.o.

21

32151801

”Rybpol” Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ”AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

”ADMIRAŁ” Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2005,

bioturvallisuustoimenpiteistä influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla tehdyn komission päätöksen 2005/734/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4687)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/855/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden tilanteen seuraamiseksi komissio teki 17 päivänä lokakuuta 2005 päätöksen 2005/732/EY (2) jäsenvaltioissa vuonna 2005 toteutettavien, lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien tutkimusohjelmien hyväksymisestä sekä raportointia ja kustannusten tukikelpoisuutta koskevista säännöistä kyseisten ohjelmien täytäntöönpanokustannuksiin myönnettävää yhteisön taloudellista tukea varten.

(2)

Influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan kulkeutumisen vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjatiloille ja muualle, missä lintuja pidetään vankeudessa, tehtiin 19 päivänä lokakuuta 2005 komission päätös 2005/734/EY (3) bioturvallisuustoimenpiteistä influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla.

(3)

Mainitun päätöksen mukaan jäsenvaltioiden on identifioitava yksittäiset tilat, joilla pidetään siipikarjaa tai muita lintuja, joita voidaan epidemiologisten ja ornitologisten tietojen perusteella pitää erityisen alttiina influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin leviämiselle luonnonvaraisten lintujen välityksellä.

(4)

Epidemiologisten ja ornitologisten olosuhteiden muutosten takia olisi säädettävä, että kyseisiä vaaroja on tarkasteltava säännöllisesti ja jatkuvasti, jotta erityisen vaaralle alttiiksi katsottavien alueiden luetteloa voidaan tarvittaessa muuttaa.

(5)

On tarpeen selventää sellaisten lintujen epidemiologista merkitystä, jotka osallistuvat lentokilpailuihin kulttuuritapahtumien yhteydessä.

(6)

Lisäksi olisi säädettävä päätöksellä 2005/734/EY säädettyjen toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta epidemiologisten ja ornitologisten olosuhteiden muutosten vuoksi.

(7)

Päätös 2005/734/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten hyvinvointia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/734/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on päätöksen 2005/732/EY mukaisesti tekemiensä tutkimusten perusteella säännöllisesti tarkasteltava toimenpiteitä, joihin ne ovat ryhtyneet 1 kohdan mukaisesti, jotta ne voivat epidemiologisten ja ornitologisten olosuhteiden muuttuessa muuttaa luetteloa alueista, jotka on nimetty erityisen vaaralle alttiiksi lintuinfluenssan leviämisen kannalta.”

2)

Korvataan 2 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siipikarjan ja muiden lintujen kokoaminen toreille, näyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin, mukaan luettuna lentokilpailut, kielletään.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoamisen näihin paikkoihin, jos vaaranarvioinnin tulos sen sallii.”

3)

Korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”1 päivään joulukuuta 2005” ilmaisulla ”31 päivään toukokuuta 2006”.

4)

Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUVL L 274, 20.10.2005, s. 95.

(3)  EUVL L 274, 20.10.2005, s. 105. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/745/EY (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 79).


LIITE

Korvataan päätöksen 2005/734/EY liitteessä I olevan I osan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

tilan sijainti lintujen muuttoreittien varrella, varsinkin kun linnut tulevat Aasian keski- ja itäosista, Kaspianmeren ja Mustanmeren alueilta, Lähi- ja Keski-idästä ja Afrikasta;”.


Oikaisuja

2.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/23


Oikaistaan komission päätös 2005/629/EY, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 225, 31. elokuuta 2005 )

Korvataan päätös 2005/629/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä elokuuta 2005,

tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta

(2005/629/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön kalastusta ja vesiviljelyä koskevan politiikan täytäntöönpano edellyttää korkean pätevyyden omaavien tieteenharjoittajien apua erityisesti meri- ja kalabiologian, kalastusteknologian, kalataloustieteen ja muiden vastaavien alojen soveltamisessa sekä kalastus- ja vesiviljelyalojen tutkimusta ja tietojenkeruuta koskeviin vaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

(2)

Komission yhteyteen perustettavan pysyvän tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF) olisi toimittava tämän avun antajana.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 33 artiklan mukaisesti komission olisi kuultava STECF:ää säännöllisesti elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisen ja hoidon kannalta merkittävistä kysymyksistä, jollaisia ovat muun muassa biologiset, taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset ja tekniset tekijät, ja sen olisi otettava komitean lausunto huomioon, kun se tekee mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastuksenhoitoa koskevia ehdotuksia.

(4)

STECF:n kalastusta koskevien lausuntojen on perustuttava huippuosaamisen, riippumattomuuden, puolueettomuuden ja avoimuuden periaatteisiin.

(5)

On erittäin tärkeää, että STECF käyttää tarvittaessa erityiskysymyksissä parhaita ulkopuolisia asiantuntijoita niin yhteisön sisä- kuin ulkopuoleltakin.

(6)

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta 19 päivänä marraskuuta 1993 tehtyyn komission päätökseen 93/619/EY (2) tehtävien muutosten lukumäärästä ja laajuudesta johtuen kyseinen päätös olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komitean perustaminen

Perustetaan tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea, jäljempänä ”STECF”.

2 artikla

STECF:n tehtävät

1.   Komissio pyytää STECF:ltä säännöllisesti tai aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen, lausuntoja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista asioista. Komissio voi vaatia, että lausunto annetaan tietyssä määräajassa.

2.   STECF voi antaa omasta aloitteestaan lausuntoja komissiolle asetuksen (EY) N:o 2371/2002 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista asioista.

3.   STECF:n on laadittava vuosikertomus seuraavista asioista:

a)

Euroopan yhteisöä koskevien kalavarojen tilanteesta;

b)

mainittujen kalavarojen tilanteen taloudellisista vaikutuksista;

c)

kalastustoimien kehityksestä ja niihin liittyvistä biologisista, ekologisista, teknisistä ja taloudellisista tekijöistä;

d)

muista kalastukseen vaikuttavista taloudellisista tekijöistä.

3 artikla

Rakenne

1.   STECF:n jäsenten lukumäärän on oltava vähintään 30 ja enintään 35.

2.   STECF:n jäsenten on oltava meribiologian, meriekologian, kalastusalan tutkimuksen, luonnonsuojelun, populaatiodynamiikan, tilastotieteen, pyydysteknologian, vesiviljelyn sekä kalastus- ja vesiviljelyekonomian tieteellisiä asiantuntijoita.

4 artikla

STECF:n jäsenten nimittäminen ja varallaololuettelon laatiminen

1.   Komissio nimittää STECF:n jäsenet soveltuvien ehdokkaiden luettelosta. Luettelo vahvistetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission verkkosivuilla julkaistun avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

2.   STECF:n jäsenet nimitetään heidän asiantuntemuksensa perusteella ja ottaen huomioon maantieteellisen jakauman, joka heijastaa tieteellisten kysymysten ja lähestymistapojen moninaisuutta yhteisössä.

3.   Luettelo STECF:n jäsenistä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja julkistetaan kunkin jäsenen lyhyen ansioluettelon kera komission verkkosivuilla.

4.   Ehdokkaat, joiden on katsottu soveltuvan STECF:n jäseniksi mutta joita ei ole nimitetty, kirjataan varallaololuetteloon. Komissio voi käyttää varallaololuetteloa löytääkseen soveltuvat ehdokkaat STECF:stä eroavien jäsenten korvaamiseksi 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja julkistetaan myös komission verkkosivuilla.

5 artikla

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

STECF valitsee jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

6 artikla

Toimikaudet

1.   STECF:n jäsenen toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

2.   Kun kolmivuotiskausi päättyy, puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten toimikausi jatkuu, kunnes heidät korvataan tai heidän toimikautensa uusitaan.

3.   Jos jäsen ei osallistu aktiivisesti STECF:n työhön tai on eturistiriitatilanteessa taikka haluaa erota tehtävästään, komissio voi myöntää hänelle eron jäsenyydestä.

7 artikla

Ulkopuoliset asiantuntijat

STECF voi komission suostumuksella pyytää asiantuntijoita, jotka eivät ole STECF:n jäseniä ja joilla on tarvittava tieteellinen tietämys ja asiantuntemus, avustamaan sitä sen työssä.

8 artikla

Työryhmät

STECF voi komission suostumuksella perustaa erityistyöryhmiä suorittamaan selkeästi määriteltyjä tehtäviä. Työryhmien on muodostuttava ulkopuolisista asiantuntijoista ja vähintään kahdesta STECF:n jäsenestä. Niiden on laadittava STECF:lle raportti määräajan kuluessa.

9 artikla

Palkkiot ja korvaukset

1.   STECF:n jäsenillä ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla on oikeus STECF:n ja työryhmien kokouksiin osallistumisesta sekä jonkin erityiskysymyksen esittelijänä toimimisesta maksettavaan palkkioon siten kuin liitteessä vahvistetaan.

2.   Komissio maksaa STECF:n jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset.

10 artikla

STECF:n ja komission välinen yhteydenpito

1.   Komissio hyväksyy ja kutsuu koolle STECF:n ja sen työryhmien kokoukset.

2.   Komissio voi osallistua STECF:n ja sen työryhmien kokouksiin.

3.   Komissio voi kutsua asiantuntijoita, jotka eivät ole STECF:n jäseniä, osallistumaan STECF:n ja sen työryhmien kokouksiin.

11 artikla

Työjärjestys

1.   STECF vahvistaa työjärjestyksensä, jonka komissio hyväksyy. Työjärjestyksessä on varmistettava, että STECF suorittaa tehtävänsä huippuosaamisen, riippumattomuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen mutta ottaen kuitenkin asianmukaisella tavalla huomioon vero- ja liikesalaisuuksiin liittyvät oikeutetut pyynnöt.

2.   Työjärjestyksen on katettava erityisesti seuraavat asiat:

a)

STECF:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta;

b)

menettelytavat, jotka koskevat:

i)

lausuntopyyntöjen käsittelyä;

ii)

lausuntojen antamista tavanomaista menettelyä noudattaen sekä, jos asian kiireellisyys vaatii, kirjeenvaihtona toteutettavaa kirjallista menettelyä noudattaen;

c)

työryhmien perustaminen sekä niiden työn organisoiminen, työryhmien puheenjohtajien valitseminen ja tehtävien määritteleminen;

d)

kokousten pöytäkirjat, joihin sisältyvät myös hyväksytyistä lausunnoista poikkeavat eriävät mielipiteet;

e)

ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtävät;

f)

esittelijöiden nimittäminen ja näiden tehtävien määrittely;

g)

tieteellisten lausuntojen muoto ja sisältö sekä niiden johdonmukaisuuden varmistamista ja parantamista koskevat menettelyt;

h)

STECF:n jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden vastuut ja velvollisuudet suhteessa näiden ulkopuolisiin yhteyksiin;

i)

STECF:n edustus neuvoa-antavassa kalatalous- ja vesiviljelykomiteassa;

j)

STECF:n jäsenten osallistuminen alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin.

3.   Työjärjestys julkaistaan komission verkkosivuilla.

12 artikla

Päätökset ja lausunnot

1.   STECF tekee päätöksensä kokouksessa läsnä olevien jäsentensä enemmistöllä. Päätökset ja lausunnot voidaan hyväksyä ainoastaan, jos vähintään 70 prosenttia STECF:n jäsenistä on äänestänyt tai pidättynyt äänestyksestä.

2.   Perustellut eriävät mielipiteet ja tieto niiden esittäjästä on liitettävä STECF:n lausuntoihin.

3.   STECF:n lausunnot julkaistaan viipymättä komission verkkosivuilla liikesalaisuuden tarpeet huomioon ottaen.

13 artikla

Riippumattomuus

1.   STECF:n jäsenet nimitetään ja ulkopuoliset asiantuntijat kutsutaan heidän henkilökohtaisen asiantuntemuksensa perusteella. He eivät voi delegoida tehtäviään.

2.   STECF:n jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden on toimittava jäsenvaltioista ja sidosryhmistä riippumattomina. Heidän on annettava sitoumusta koskeva ilmoitus, että he toimivat yleisen edun nimissä, sekä etunäkökohtia koskeva ilmoitus, josta käyvät ilmi heidän kaikki mahdolliset etunäkökohtansa, joiden voitaisiin katsoa olevan heidän riippumattomuuttaan haittaavia. Ilmoitukset on annettava kirjallisina, ja niiden on oltava julkisesti saatavilla. STECF:n jäsenten on annettava sitoumusta koskeva ilmoitus vuosittain.

3.   STECF:n jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden on ilmoitettava jokaisessa STECF:n ja työryhmän kokouksessa kaikki erityiset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa olevan heidän riippumattomuuttaan haittaavia kokouksen asialistan jotakin erityiskysymystä käsiteltäessä.

14 artikla

Luottamuksellisuus

1.   STECF:n jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat eivät saa paljastaa mitään tietoja, joita he ovat saaneet STECF:n tai työryhmien työn tuloksena, STECF:n lausuntoihin sisältyviä tietoja lukuun ottamatta.

2.   Jos komissio ilmoittaa STECF:lle, että pyydetty lausunto on luottamuksellinen, ainoastaan STECF:n jäsenet ja komission edustaja saavat olla mukana kyseisessä työryhmässä.

15 artikla

STECF:n sihteeristö

1.   Komissio huolehtii STECF:n ja sen työryhmien sihteeripalveluista.

2.   Sihteeristö vastaa STECF:n tehokkaan toiminnan helpottamiseksi ja sen työryhmien kokousten järjestämiseksi tarvittavasta teknisestä ja hallinnollisesta tuesta ja koordinoinnista.

3.   Sihteeristö koordinoi tarvittaessa STECF:n ja sen työryhmien toimintaa yhteisön ja kansainvälisten elinten muiden työryhmien toiminnan kanssa.

16 artikla

Loppusäännökset

1.   Kumotaan päätös 93/619/EY.

2.   Päätöksen 93/619/EY 1 artiklan mukaisesti nimitetyt STECF:n jäsenet jatkavat tällä päätöksellä perustetun komitean jäseninä, kunnes uudet STECF:n jäsenet nimitetään tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevan 5 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen jäsenten toimikauden päättyessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen

LIITE

KORVAUKSET

STECF:n jäsenillä ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla on oikeus STECF:n toimintaan osallistumisesta maksettaviin korvauksiin seuraavasti:

STECF:n ja työryhmien kokouksiin osallistuminen

Euroa täydeltä päivältä

STECF:n kokoukset

Työryhmät

Puheenjohtaja

300

300

Varapuheenjohtaja (3)

300

0

Muut osanottajat

250

250

Jos osallistuminen koskee ainoastaan aamu- tai iltapäivää, korvaus on 50 prosenttia kokopäivärahasta.

Raportit

Euroa

STECF:n lausunnot täysistunnossa tai kirjeenvaihtona (4)

STECF:n kokouksia ja työryhmiä edeltävät taustaraportit (5)

Esittelijä

300

300 (6)


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 297, 2.12.1993, s. 25.

(3)  Koskee ainoastaan STECF:n kokouksia.

(4)  Korvaus maksetaan lausunnon valmistuttua.

(5)  Tiivistelmät, kyselyt ja taustatiedot.

(6)  Enintään 15 päivää; korvauksen tulisi perustua komission asettamaan ja kirjallisessa sopimuksessa ennalta määrittelemään määräaikaan. Komissio voi kuitenkin lisätä päivien lukumäärää, jos se katsotaan tarpeelliseksi.