ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
25. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1898/2005, annettu 9 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

25.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1898/2005,

annettu 9 päivänä marraskuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10, 15 ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2571/97 (2) olisi viime vuosina saatujen kokemusten perusteella tehtävä lisämuutoksia tukijärjestelmän yksinkertaistamiseksi.

(2)

Yhdenmukaisuuden vuoksi mainitun asetuksen olisi katettava myös muut kyseisten tuotteiden myyntijärjestelmät, joista säädetään voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta 31 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2191/81 (3), yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 429/90 (4) ja asetusten (ETY) N:o 3143/85 ja (EY) N:o 2571/97 nojalla myydyn voin viimeisestä varastoonsaapumispäivästä 9 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1609/88 (5).

(3)

Asetukset (ETY) N:o 2191/81, (ETY) N:o 1609/88, (ETY) N:o 429/90 ja (EY) N:o 2571/97 olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Interventiojärjestelmää, josta säädetään voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan 11 päivänä marraskuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3143/85 (6) sekä vientiin tarkoitetun interventiovarastovoin myyntiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 569/88 muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 1991 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3378/91 (7), ei ole muutamaan vuoteen sovellettu, eikä sen ylläpitäminen ole nykyisen markkinatilanteen kannalta perusteltua.

(5)

Sen vuoksi asetukset (ETY) N:o 3143/85 ja (ETY) N:o 3378/91 olisi kumottava.

(6)

Yhteisön voimarkkinoilla on ylijäämää. Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 13 artiklassa säädetään, että jos maitotuotteiden ylijäämiä muodostuu tai on vaarassa muodostua, komissio voi päättää myöntää tukea, jonka avulla ostajat voivat hankkia kermaa, voita ja voiöljyä alennetuin hinnoin määrättyihin tarkoituksiin.

(7)

Yhteisön voimarkkinoilla on myös suuria varastoja, jotka ovat muodostuneet asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettujen interventiotoimien seurauksena. Kaikkia näitä varastoja ei ole mahdollista myydä tavanomaisin edellytyksin maidon markkinointivuoden aikana. Näin ollen olisi voin myynnin helpottamiseksi toteutettava mainitun asetuksen 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä.

(8)

Interventiotoimien jälkeen myytävän voin on oltava saapunut varastoon ennen erikseen määritettävää määräpäivää. Määräpäivä olisi vahvistettava markkinatilanteen, voivarastojen kehityksen ja käytettävissä olevien määrien perusteella.

(9)

Sen määrittelemiseksi, millaiselle voille ja kermalle voidaan myöntää tukea konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen, olisi täsmennettävä, että tukea saadakseen voin ja kerman on täytettävä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset.

(10)

Sen varmistamiseksi, että tukea myönnetään ainoastaan terveyden suojelun korkean tason tarjoaville tuotteille, tukikelpoisen voin, voiöljyn ja kerman olisi täytettävä raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (8) vaatimukset. Tuotteiden olisi erityisesti oltava hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja ja täytettävä kyseisen direktiivin liitteessä C olevan IV luvun A kohdassa täsmennetyt terveysmerkintää koskevat vaatimukset.

(11)

Olisi täsmennettävä, että CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta CN-koodeihin 0401—0406 kuuluvia tuotteita ja eräitä seoksia ei voida pitää välituotteina.

(12)

Selkeyden vuoksi sekä raaka-aineen tuotannossa ja käytössä tapahtuneen teknologisen kehityksen huomioon ottamiseksi olisi voiöljyn osalta vahvistettava, että monia vuosia käytössä olleeseen tuotantomenetelmään voi sisältyä fraktiointi. Olisi myös säädettävä, että voiöljyä voidaan valmistaa hyväksytyssä laitoksessa kermasta, voista tai CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluvasta maitorasvasta, joka on valmistettu rajoitetun enimmäisajan kuluessa ennen sen käyttöä voiöljyn valmistuksessa. Tällöin maitorasva olisi pakattava ja kuljetettava tiettyjä vaatimuksia noudattaen.

(13)

Tukea saavien tuotteiden määräpaikan valvomiseksi olisi vahvistettava säännöt merkkiaineiden käytöstä ja havaitsemisesta näissä tuotteissa sekä merkkiaineiden vähimmäispitoisuudesta. Lisäksi tietyt merkkiaineet, joita lisätään suuria määriä, olisi kiellettävä.

(14)

Jotta tähän järjestelmään kuuluvien tuotteiden lopputuotteisiin käyttämistä koskevan määräajan noudattamisen valvominen helpottuisi, pakkauksessa olisi oltava viittaus tarjouskilpailunumeroon.

(15)

Laitosten, joissa toteutetaan järjestelmässä tarkoitetut valmistus-, jalostus- ja sekoitustoimet, maitorasvan valmistus mukaan luettuna, olisi oltava hyväksyttyjä. Tullakseen hyväksytyksi laitoksen olisi täytettävä tietyt edellytykset ja tehtävä erinäisiä sitoumuksia. Jos tiettyjä edellytyksiä tai sitoumuksia ei noudateta, hyväksyntä olisi peruutettava tai keskeytettävä rikkomisen vakavuutta vastaavaksi ajaksi.

(16)

Olisi käytettävä pysyvää tarjouskilpailumenettelyä sen varmistamiseksi, että kaikilla ostajilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet voin saamiseen, että tuki voitaisiin vahvistaa ehdottomasti tarpeelliselle tasolle ja että asianomaisia määriä voitaisiin valvoa tehokkaasti.

(17)

Komission myyntitoimenpiteiden asianmukaista hallintoa varten tarvitseman joustavuuden mahdollistamiseksi sen olisi voitava päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

(18)

Hinnanalennuksen suuruus tai ennen voin saapumista lopulliseen määräpaikkaansa maksettavan tuen määrä oikeuttaa vakuusjärjestelmän käyttöönottoon. Kyseeseen voivat tulla joko kiinteämääräiset tarjousvakuudet taikka hinnan tai tuen määrän mukaisesti vahvistetut jalostusvakuudet, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tarjouskilpailun voittajat täyttävät tosiasiallisesti velvoitteensa. Maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annettuun komission asetukseen (ETY) N:o 2220/85 (9) olisi kuitenkin tehtävä eräitä poikkeuksia.

(19)

Myyntitoimenpiteiden yhdenmukaisen soveltamisen ja valvontamenettelyjen tehokkuuden varmistamiseksi tukea saavat merkkiaineelliset tai merkkiaineettomat, sellaisenaan olevat tai voiöljyksi jalostetut tuotteet olisi käytettävä lopputuotteisiin säädetyn määräajan kuluessa. Tuen ja jalostusvakuuden osalta olisi laskettava voiekvivalenttina ilmoitettu seuraamus sellaisia tapauksia varten, joissa tukea saavia tuotteita ei käytetä lopputuotteisiin säädetyssä määräajassa. Jos ostaja ei kuitenkaan voi asianmukaisesti perustelluista kaupallisista syistä käyttää merkkiaineita sisältäviä perustuotteita, tarjouskilpailun voittajan olisi tietyin edellytyksin voitava muokata kyseisiä tuotteita.

(20)

Tarjousvakuutta olisi alennettava nykyisen markkinatilanteen ja tarjouskilpailuilla viime vuosina vahvistettujen tuen määrän alennusten perusteella.

(21)

Myydyn voin olisi periaatteessa oltava valvonnan alaisena sen varastosta poistamisesta alkaen siihen asti, kun se käytetään määrittelyn mukaiseen lopputuotteeseen. Valvontatoimenpiteet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tukea saavia tuotteita ei käytetä muihin kuin niille vahvistettuihin käyttötarkoituksiin, olisi erotettava toisistaan sen mukaan, sisältääkö voi merkkiaineita vaiko ei, sekä käytettyjen määrien mukaan ja tuotteita käyttävien laitosten koon mukaan. Myös voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitetun maitorasvan, voin ja kerman osalta olisi toteutettava riittäviä valvontatoimenpiteitä, joihin kuuluvat tarkastukset, joilla varmistetaan, että kyseiset tuotteet eivät sisällä muita rasvoja kuin voirasvaa.

(22)

Myyntitoimenpiteisiin voi kuulua tuen myöntäminen suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle. Jotta voidaan varmistaa tällaisen tuen vahvistaminen ehdottomasti tarpeelliselle tasolle sekä valvoa asianomaisia määriä tehokkaasti, olisi sovellettava pysyvää tarjouskilpailumenettelyä, jolla voidaan myös taata yhtäläiset osallistumismahdollisuudet asiasta kiinnostuneille toimijoille. Tukea olisi lisäksi myönnettävä ainoastaan korkeatasoisen terveyden suojelun tarjoavalle voille.

(23)

Olisi toteutettava toimia, joilla voidaan kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa varmistaa suoraan kulutukseen tarkoitetun voiöljyn erottaminen muista voilaaduista. Sitä varten olisi annettava voiöljyn koostumusta ja kuvausta koskevia säännöksiä. Tämän asetuksen tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi olisi vahvistettava määräaika, joka koskee voin ja kerman jalostamista voiöljyksi ja pakkaamista.

(24)

Olisi sovellettava tarkastusjärjestelmää, jolla taataan, ettei suoraan kulutukseen tarkoitettua voiöljyä käytetä muihin tarkoituksiin, ja asianomaiset osapuolet olisi velvoitettava pitämään kirjanpitoa ottaen huomioon toiminnan erityisluonne erityisesti voiöljyn valmistamiseen liittyen. Tällaisten tarkastusten olisi kuitenkin päätyttävä välittömästi ennen vaihetta, jossa vähittäiskauppa ottaa tavaran haltuunsa.

(25)

Jotta varsinkin voittoa tavoittelemattomat laitokset ja yhteisöt voisivat ostaa voita alennettuun hintaan, olisi annettava yksityiskohtaiset säännöt tuen myöntämisestä tällaisten elinten ostamalle voille. Tukea olisi kuitenkin myönnettävä ainoastaan tietyt laatuvaatimukset täyttävälle ja korkeatasoisen terveyden suojelun tarjoavalle voille.

(26)

Tuki olisi valvontasyistä rajoitettava voihin, jonka tuensaaja ostaa jäsenvaltiossaan kyseisessä jäsenvaltiossa hyväksytyltä hankkijalta. Valvonnan helpottamiseksi olisi täsmennettävä tukea saavan voin pakkausmateriaaleissa olevat merkinnät.

(27)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

SISÄLLYSLUETTELO

I LUKU:

Yleiset säännökset (1–3 artikla)

II LUKU:

Interventiovoin myynti alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle voille, voiöljylle ja kermalle myönnettävä tuki

1 JAKSO:

Määritelmät (4 artikla)

2 JAKSO:

Tukikelpoisuus (5 artikla)

3 JAKSO:

Interventiovoin, voin, voiöljyn ja kerman käyttöä koskevat edellytykset (6—11 artikla)

4 JAKSO:

Hyväksyntä (12–15 artikla)

5 JAKSO:

Tarjouskilpailumenettelyt (16–30 artikla)

6 JAKSO:

Interventiovoin myynti tarjouskilpailulla (31–32 artikla)

7 JAKSO:

Tuen myöntäminen tarjouskilpailulla (33–35 artikla)

8 JAKSO:

Tarkastukset (36–45 artikla)

9 JAKSO:

Ilmoitusvaatimukset (46 artikla)

III LUKU:

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävä tuki

1 JAKSO:

Määritelmät ja tukikelpoisuusedellytykset (47–48 artikla)

2 JAKSO:

Tarjouskilpailumenettely (49–58 artikla)

3 JAKSO:

Käyttöä koskevat vaatimukset (59–62 artikla)

4 JAKSO:

Hyväksyntä (63–65 artikla)

5 JAKSO:

Tarkastukset ja raportointivaatimukset (66–70 artikla)

IV LUKU:

Voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävä tuki

1 JAKSO:

Määritelmät ja tukikelpoisuusedellytykset (71–73 artikla)

2 JAKSO:

Tuki, täytäntöönpano, tarkastukset ja raportointi (74–83 artikla)

V LUKU:

Kumoaminen ja loppusäännökset (84–86 artikla)

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tässä asetuksessa annetaan sääntöjä seuraavista:

a)

asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ostetun ja ennen 1 päivää tammikuuta 2003 varastoon saapuneen, tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ”lopputuotteiksi” määriteltyjen konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan;

b)

tuen myöntämisestä

i)

tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ”lopputuotteiksi” määriteltyjen konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle voille, voiöljylle ja kermalle;

ii)

yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle;

iii)

voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle.

2 artikla

Edellä 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettu interventiovoi myydään alennettuun hintaan ja 1 artiklan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettu tuki myönnetään pysyvällä tarjouskilpailulla, jonka kukin interventioelin järjestää.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvia menoja pidetään interventiona, joka on keino neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (10) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseen.

II LUKU

INTERVENTIOVOIN MYYNTI ALENNETTUUN HINTAAN SEKÄ TUEN MYÖNTÄMINEN KONDITORIATUOTTEIDEN, JÄÄTELÖIDEN JA MUIDEN ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSEEN TARKOITETULLE VOILLE, VOIÖLJYLLE JA KERMALLE

1 JAKSO

MÄÄRITELMÄT

4 artikla

1.   Tässä luvussa

a)

”lopputuotteilla” tarkoitetaan liitteessä I lueteltuihin CN-koodeihin kuuluvia, kyseisessä liitteessä määriteltyyn menettelyyn A tai B jaoteltuja tuotteita;

b)

”välituotteilla” tarkoitetaan

i)

muita kuin CN-koodeihin 0401—0406 kuuluvia tuotteita ja muita kuin liitteessä II tarkoitettuja seoksia;

ii)

CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvia tuotteita, joiden voirasvapitoisuus on vähintään 82 prosenttia ja jotka on valmistettu 13 artiklan mukaisesti tähän tarkoitukseen hyväksytyssä laitoksessa yksinomaan 5 artiklassa tai 7 artiklassa tarkoitetusta voiöljystä, johon kermaa on tai ei ole lisätty, edellyttäen, että kyseisiin välituotteisiin on lisätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja merkkiaineita;

c)

”tuotantoerällä” tarkoitetaan interventiovoista, voista tai voiöljystä taikka kermasta valmistettujen väli- ja lopputuotteiden määrää, joka tunnistetaan 20 artiklassa tarkoitettuun tarjoukseen tai osaan tarjousta kuuluvaksi;

d)

”voiekvivalenttitonnilla” tarkoitetaan yhtä tonnia voita, jonka maitorasvapitoisuus on 82 prosenttia, 0,82:ta tonnia voiöljyä tai 2,34:ää tonnia kermaa.

2.   Tämän luvun soveltamiseksi, lukuun ottamatta 10, 13, 14 ja 15 artiklan sekä 8 jakson säännöksiä, Belgian ja Luxemburgin talousliittoa pidetään yhtenä jäsenvaltiona.

2 JAKSO

TUKIKELPOISUUS

5 artikla

1.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan

a)

voille, joka valmistetaan suoraan ja ainoastaan pastöroidusta kermasta ja joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan vaatimukset ja komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (11) liitteessä V olevat valmistusjäsenvaltion kansalliset laatuluokan vaatimukset ja jonka pakkaus on tämän mukaisesti merkitty;

b)

fraktioidulle tai fraktioimattomalle voiöljylle, joka on valmistettu yksinomaan kermasta, voista ja/tai CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluvasta maitorasvasta;

c)

sellaiselle asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulle, CN-koodiin ex 0401 30 39 tai ex 0401 30 99 kuuluvalle kermalle, jonka rasvapitoisuus on vähintään 35 prosenttia ja jota käytetään suoraan ja ainoastaan tämän asetuksen liitteen I mukaisessa menettelyssä B tarkoitetuissa lopputuotteissa;

d)

edellä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuille välituotteille.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun voin, voiöljyn, kerman ja välituotteiden on täytettävä direktiivin 92/46/ETY vaatimukset erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja kyseisen direktiivin liitteessä C olevan IV luvun A kohdassa tarkoitettujen terveysmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2.   Jotta 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetulle voiöljylle voitaisiin myöntää tukea, voiöljy ja tarvittaessa sen valmistukseen käytetty maitorasva on pitänyt valmistaa 13 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa, ja sen on täytettävä liitteessä III asetetut vaatimukset. Maitorasvan on oltava valmistettu enintään kuusi kuukautta ennen sen käyttöä tämän asetuksen mukaisen voiöljyn valmistukseen.

3 JAKSO

Interventiovoin, voin, voiöljyn ja kerman käyttöä koskevat edellytykset

6 artikla

1.   Interventiovoi, voi tai voiöljy on käytettävä yksinomaan ja rajoittamatta kuitenkaan 10 artiklassa tarkoitettuja välituotteita, lopputuotteisiin jollain seuraavista tavoista:

a)

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen merkkiaineiden lisäämisen jälkeen

i)

7 artiklan mukaisesti toteutetun interventiovoin voiöljyksi jalostamisen jälkeen;

tai

ii)

sellaisenaan;

b)

käyttämällä laitoksessa, jossa lopputuotteisiin käyttäminen toteutetaan, vähintään viisi tonnia voiekvivalenttia kuukaudessa tai 45 tonnia voiekvivalenttia 12 kuukauden ajanjaksona tai samat määrät välituotteissa

i)

7 artiklan mukaisesti toteutetun interventiovoin voiöljyksi jalostamisen jälkeen;

tai

ii)

sellaisenaan.

Kerma on käytettävä suoraan ja ainoastaan liitteen I mukaisessa menettelyssä B tarkoitettuihin lopputuotteisiin jollain tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista tavoista.

2.   Lopputuotteiden myöhempi käsittely on sallittua ainoastaan, jos saadut tuotteet kuuluvat johonkin liitteessä I tarkoitettuun CN-koodiin.

7 artikla

Jos interventiovoi jalostetaan fraktioiduksi tai fraktioimattomaksi voiöljyksi, tarjouskilpailun voittajalle myönnetty voi on jalostettava kokonaisuudessaan liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttäväksi voiöljyksi, ja siitä on valmistettava vähintään 100 kilogrammaa voiöljyä 122,5 kilogrammaa käytettyä interventiovoita kohden.

8 artikla

1.   Käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa lisätään poissulkien kaikki muut tuotteet ja varmistuen aineiden tasaisesta sekoittumisesta säädetyt vähimmäismäärät

a)

liitteessä IV lueteltuja merkkiaineita, jos interventiovoi, voi tai voiöljy on tarkoitettu käytettäväksi liitteessä I mainitun menettelyn A, jäljempänä ”menettely A”, mukaisiin tuotteisiin;

b)

liitteessä V lueteltuja merkkiaineita, jos interventiovoi, voi tai voiöljy on tarkoitettu käytettäväksi liitteessä I mainitun menettelyn B, jäljempänä ”menettely B”, mukaisiin tuotteisiin;

c)

liitteessä VI lueteltuja merkkiaineita, jos kyseessä on kerma.

Voiöljyn ollessa kyseessä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut merkkiaineet lisätään valmistusvaiheessa tai heti sen jälkeisessä vaiheessa samassa laitoksessa.

2.   Jos esimerkiksi epätasaisen jakautumisen tai riittämättömien määrien lisäämisen vuoksi kaikkien liitteissä IV ja V sekä liitteessä VI olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen merkkiaineiden pitoisuudet osoittautuvat säädettyjä vähimmäismääriä enemmän kuin 5 prosenttia mutta vähemmän kuin 30 prosenttia pienemmiksi, 28 artiklassa tarkoitetusta jalostusvakuudesta pidätetään tai tukea alennetaan 1,5 prosenttia kutakin säädettyjä vähimmäismääriä pienempää prosenttiyksikköä kohden. Jos kunkin tällaisen merkkiaineen pitoisuuden todetaan olevan vähintään 30 prosenttia säädettyjä vähimmäismääriä pienempi, 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus pidätetään interventiovoin tapauksessa, ja tukea ei makseta 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tapauksessa.

Ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta aistinvaraisiin merkkiaineisiin, jos liitteessä IV olevan I ja II kohdan a alakohdassa, liitteessä V olevan I ja II kohdan a alakohdassa ja liitteessä VI olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita lisätään sellainen määrä, että niiden maku, väri tai tuoksu voidaan aistia lopputuotteisiin tai tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitettuihin välituotteisiin käyttämiseen asti.

Jos liitteessä IV olevan I ja II kohdan b alakohdassa ja liitteessä VI olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, enantiinihapon triglyseridiä olevan merkkiaineen pitoisuus on yli 20 prosenttia säädettyjä määriä suurempi, tukea ei makseta kyseisen merkkiaineen kokonaismäärän osalta. Merkkiaineen pitoisuus ja määrä lasketaan otetuista näytteistä määritettyjen arvojen aritmeettisen keskiarvon perusteella.

3.   Jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että liitteissä IV, V ja VI lueteltujen tuotteiden koostumusta ja ominaisuuksia, erityisesti puhtausastetta, koskevia vaatimuksia on noudatettu komission asetuksen (EY) N:o 213/2001 (12) mukaisesti.

9 artikla

1.   Kun voi valmistetaan yhdessä laitoksessa ja sen jälkeen merkkiaineet lisätään tai merkkiaineellinen tai merkkiaineeton voi käytetään välivaiheessa muihin kuin lopputuotteisiin jossain toisessa laitoksessa, voi on pakattava ennen viimeksi mainittuja toimia 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Kun kaikki nämä toimet toteutetaan samassa laitoksessa, voin pakkaamista ennen viimeksi mainittuja toimia ei vaadita.

2.   Jos 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun merkkiaineellisen tai merkkiaineettoman voiöljyn valmistus tai 7 artiklan mukainen interventiovoin jalostus voiöljyksi taikka merkkiaineiden lisääminen voihin tai tapauskohtaisesti kermaan tapahtuvat eri laitoksessa kuin käyttäminen lopputuotteisiin tai tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitettuihin välituotteisiin, voiöljy, interventiovoi, voi tai kerma on pakattava suljettuihin pakkauksiin, joiden nettopaino on vähintään 10 kilogrammaa voin tai voiöljyn osalta ja jotka voivat sisältää yksittäispakkauksia, ja vähintään 25 kilogrammaa kerman osalta.

Voiöljy ja kerma voidaan myös kuljettaa säiliöissä tai konteissa. Voiöljy voidaan ennen lopputuotteisiin käyttämistä pakata uudelleen suljettuihin pakkauksiin tässä artiklassa tarkoitetuin edellytyksin kyseiseen tarkoitukseen 13 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa pakkauksissa on oltava selvästi näkyvin ja luettavin kirjaimin maininta tästä asetuksesta ja käyttötarkoituksesta (menettely A tai B), pakkausvaiheessa tehty viittaus tarjouskilpailunumeroon, mahdollisesti koodina, jotta toimivaltainen viranomainen voi varmistaa käyttämisen määräpäivän, sekä

a)

voiöljyn osalta yksi tai useampi liitteessä VII olevan 1 kohdan a alakohdassa luetelluista maininnoista sekä ilmaisu ”merkkiaineellinen”, jos voiöljy sisältää merkkiaineita;

b)

merkkiaineellisen interventiovoin ja voin osalta yksi tai useampi liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa luetelluista maininnoista;

c)

merkkiaineellisen kerman osalta yksi tai useampi liitteessä VII olevan 1 kohdan c alakohdassa luetelluista maininnoista.

4.   Maitorasva, joka on valmistettu etukäteen 13 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa ja joka on tarkoitettu 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen, on pakattava nettopainoltaan vähintään 10 kilogramman suljettuihin pakkauksiin, joissa on selvästi näkyvin ja luettavin kirjaimin

a)

viittaus laitoksen numeroon ja tuotantopäivään, jotta toimivaltainen viranomainen voi varmistaa, että 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kuuden kuukauden määräaikaa ja liitteessä III vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu;

b)

yksi tai useampi liitteessä VII olevan 1 kohdan d alakohdassa luetelluista maininnoista.

Maitorasva voidaan myös varastoida ja kuljettaa säiliöissä tai konteissa, jos sen alkuperä voidaan määritellä.

10 artikla

1.   Merkkiaineellinen tai merkkiaineeton interventiovoi, voi ja voiöljy voidaan käyttää välivaiheessa muihin kuin lopputuotteisiin muussa kuin lopullisen jalostuksen toteuttavassa laitoksessa.

Tällaisissa tapauksissa jalostuslaitoksen ja välituotteiden on oltava 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä.

Hyväksyntä annetaan sellaisen hakemuksen perusteella, jossa täsmennetään erityisesti valmistettujen tuotteiden koostumus ja voirasvapitoisuus sekä osoitetaan, että käyttäminen välivaiheen tuotteisiin on perusteltua lopputuotteiden valmistuksen vuoksi.

2.   Kun saatujen välituotteiden haltija on jälleenmyyjä, sen on sitouduttava kyseisten tuotteiden myyntisopimuksen mukaisesti

a)

pitämään kirjanpitoa, josta ilmenee kunkin toimituksen osalta lopputuotteiksi jalostavan laitoksen tai jalostavien laitosten tai niiden puuttuessa jäsenvaltiossa olevien ensimmäisten vastaanottajien ja tarvittaessa muissa jäsenvaltioissa olevien ensimmäisten vastaanottajien nimet ja osoitteet sekä vastaavat myydyt määrät;

b)

varmistamaan, että 11 ja 39 artiklan edellytyksiä noudatetaan.

3.   Välituotteet pakataan nettopainoltaan vähintään 10 kilogramman suljettuihin pakkauksiin, jotka voivat sisältää yksittäispakkauksia, tai ne kuljetetaan säiliöissä tai konteissa. Tiheydeltään alhaiset, kuten vaahdotetut tuotteet, voidaan kuitenkin pakata nettopainoltaan vähintään viiden kilogramman suljettuihin pakkauksiin, jotka voivat sisältää yksittäispakkauksia.

Pakkauksissa on oltava käyttötarkoitusmerkinnän (menettely A tai B) ja tarvittaessa ilmaisun ”merkkiaineellinen” lisäksi yksi tai useampi liitteessä VII olevassa 2 kohdassa luetelluista maininnoista ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta viittaus tarjouskilpailunumeroon, mahdollisesti koodina, jotta toimivaltainen viranomainen voi varmistaa käyttämisen määräpäivän.

11 artikla

Edellä 5 artiklassa tarkoitetut tuotteet sekä 6 jakson mukaisesti myyty interventiovoi on jalostettava ja käytettävä lopputuotteisiin yhteisössä neljän kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, yksittäistä tarjouskilpailua koskevien tarjousten jättämisen määräajan päättymispäivää seuraavasta kuukaudesta.

4 JAKSO

HYVÄKSYNTÄ

12 artikla

Edellä 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun maitorasvan ja voiöljyn valmistus, 7 artiklassa tarkoitettu interventiovoin voiöljyksi jalostus, 8 artiklassa tarkoitettu merkkiaineiden lisäys, 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu voiöljyn uudelleen pakkaaminen, 10 artiklassa tarkoitettu välituotteisiin käyttäminen ja, jos käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa, interventiovoin, voin, voiöljyn, välituotteiden ja kerman käyttäminen lopputuotteisiin on tehtävä 13 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa.

13 artikla

1.   Laitoksen hyväksyntä edellyttää, että

a)

sillä on sopivat tekniset laitteet;

b)

se on tarvittaessa hyväksytty neuvoston direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti;

c)

se pystyy jalostamaan tai käyttämään vähintään viisi tonnia voita kuukaudessa tai 45 tonnia 12 kuukaudessa tai vastaavan määrän voiöljyä tai kermaa tai tarvittaessa välituotteita;

d)

se antaa kirjallisen sitoumuksen c alakohdassa tarkoitettujen määrien jalostamisesta tai käytöstä;

e)

sillä on tilat muiden kuin voirasvojen mahdollisten varastojen erottamiseksi ja tunnistamiseksi;

f)

se sitoutuu pitämään jatkuvaa kirjanpitoa ja tositteita käytettyjen rasvojen määristä, koostumuksesta ja toimittajasta sekä saatujen tuotteiden määristä, koostumuksesta ja voirasvapitoisuudesta ja, lukuun ottamatta laitoksia, jotka myyvät lopputuotteita vähittäismyyntivaiheessa, näiden tuotteiden lähtöpäivistä ja haltijoiden nimistä ja osoitteista, jotka todistetaan viittaamalla lähetysluetteloihin ja laskuihin;

g)

kun kyse on voiöljyn valmistukseen käytettävän maitorasvan valmistuksesta, se sitoutuu pitämään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen täsmentämää kirjanpitoa, josta käyvät ilmi käytetyn voin ja kerman määrät sekä niiden toimittaja, saadun maitorasvan määrät ja kunkin, h alakohdassa tarkoitettuun laitoksen tuotanto-ohjelmaan kuuluvaksi tunnistetun erän määrittely sekä tuotanto- ja siirtopäivä;

h)

se sitoutuu toimittamaan tuotanto-ohjelmansa kunkin 20—23 artiklan mukaisen tarjouksen osalta sekä 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettävän maitorasvan osalta 8 jaksossa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavalle elimelle kunkin jäsenvaltion vahvistamia menettelyjä noudattaen;

i)

se sitoutuu toimittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle sitä koskevat, liitteissä VIII — XII tarkoitetut tiedot kunkin jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jos 8 jaksossa tarkoitetut tarkastukset johtavat siihen, että toimivaltainen viranomainen tekee intensiivisiä tarkastuksia vähintään kerran kuussa, jäsenvaltio voi hyväksyä ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettuja tuotanto-ohjelmia, joissa ei ole viittausta tarjoukseen.

2.   Jos laitos jalostaa erilaisia tuotteita, jotka saavat tukea tai joille on myönnetty hinnanalennusta yhteisön eri järjestelmistä, sen on lisäksi sitouduttava

a)

pitämään erikseen 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdassa tarkoitettuja kirjanpitoja;

b)

jalostamaan mainittuja tuotteita peräkkäin.

Asianomaisen laitoksen pyynnöstä jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetystä velvoitteesta, jos laitoksessa on kyseisen voin mahdollisten varastojen erottamisen ja tunnistamisen mahdollistavat tilat.

14 artikla

Järjestysnumeroin merkityt erilliset hyväksynnät antaa jäsenvaltio, jonka alueella toteutetaan

a)

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun voiöljyn valmistus tai tapauksen mukaan maitorasvan valmistus;

b)

merkkiaineiden lisääminen interventiovoihin, voihin tai kermaan;

c)

käyttäminen välituotteisiin;

d)

käyttäminen lopputuotteisiin käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa;

e)

interventiovoin voiöljyksi jalostaminen 7 artiklan mukaisesti;

f)

voiöljyn uudelleen pakkaaminen 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

15 artikla

1.   Hyväksyminen peruutetaan, jos 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b, c ja e alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Hyväksyntä voidaan myöntää uudestaan kyseisen laitoksen pyynnöstä kuuden kuukauden kuluttua, kun on tehty perusteellinen tarkastus, jossa on todettu edellytysten täyttyvän.

2.   Jos havaitaan, että laitos ei ole noudattanut jotain 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitetuista sitoumuksista tai muuta tästä asetuksesta johtuvaa velvoitetta, hyväksyntä keskeytetään 1—12 kuukaudeksi sääntöjenvastaisuuden vakavuusaste huomioon ottaen, ellei kyseessä ole ylivoimainen este. Hyväksyntä voidaan kyseisen ajan kuluttua myöntää uudelleen vain, jos laitos tekee uuden sitoumuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d, f, g ja h alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi päättää olla määräämättä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua keskeytystä, jos osoitetaan, että sääntöjenvastaisuus ei ole tahallinen tai se ei johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sillä on vain vähäinen merkitys.

5 JAKSO

TARJOUSKILPAILUMENETTELYT

16 artikla

1.   Pysyvä tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämiselle säädetyn ensimmäisen määräajan päättymistä.

2.   Interventioelin järjestää pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana yksittäisiä tarjouskilpailuja ja ilmoittaa erityisesti tarjousten jättöajan ja -paikan.

3.   Kunkin yksittäisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika päättyy kunkin kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta elokuun toista ja joulukuun neljättä tiistaita. Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 11.00 (Brysselin aikaa).

4.   Jäsenvaltioiden on 3 kohdassa tarkoitettuna määräajan päättymispäivänä lähetettävä komissiolle yhteenvetotaulukko, jossa ilmoitetaan tarjouksen tekijöiden tämän jakson säännösten mukaisesti tarjoamat määrät ja hinnat.

Jos yhtään tarjousta ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle saman määräajan kuluessa. Interventiosta tapahtuvan voin myynnin osalta tämä ilmoitus vaaditaan vain, jos voi on käytettävissä myyntiin asianomaisessa jäsenvaltiossa.

17 artikla

Interventioelimen on hallussaan olevan interventiovoin osalta täsmennettävä 16 artiklan 2 kohdassa säädetyssä yksittäisessä tarjouskilpailuilmoituksessa

a)

niiden kylmävarastojen sijainti, joihin myytäväksi tarkoitettu voi on varastoitu;

b)

myytäväksi tarkoitetun interventiovoin määrä kussakin varastossa.

18 artikla

1.   Interventioelinten on pyynnöstä toimitettava mahdollisille tarjoajille ajan tasalla oleva luettelo kylmävarastoista, joihin 17 artiklan b alakohdan mukainen tarjouskilpailuun tarkoitettu voi ja sitä vastaavat määrät on varastoitu. Lisäksi interventioelinten on säännöllisesti julkaistava päivitettyjä luetteloja sopivaksi katsomallaan, tarjouskilpailuilmoituksissa ilmoitettavalla tavalla.

2.   Edellä 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja toimittaessaan interventioelinten on ilmoitettava komissiolle myyntiin käytettävissä olevan voin määrät.

19 artikla

Interventioelinten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta mahdolliset tarjoajat voivat omalla kustannuksellaan tutkia myytäväksi saatetusta voista otettuja näytteitä ennen tarjouksen jättämistä.

20 artikla

Tarjous on toimitettava joko kirjattuna kirjeenä tai jättämällä kirjallinen tarjous suoraan kyseiselle interventioelimelle vastaanottotodistusta vastaan taikka toimittamalla se käyttäen kirjallista televiestintää.

21 artikla

1.   Tarjous on pätevä ainoastaan, jos

a)

se koskee ainoastaan yhtä ja samaa tuotetta (interventiovoita, kermaa tai voita tai voiöljyä), voin osalta samaa rasvapitoisuutta (vähintään 82 prosenttia tai vähintään 80 mutta vähemmän kuin 82 prosenttia), samaa käyttötarkoitusta (menettely A tai B) ja samaa 6 artiklan mukaista käyttötapaa;

b)

se koskee vähintään viiden voitonnin, 12 kermatonnin tai neljän voiöljytonnin määrää, tai jos varastossa saatavilla oleva määrä on alhaisempi, koko kyseistä määrää;

c)

siihen liitetään tarjoajan antama kirjallinen sitoumus käyttää interventiovoi, voi tai voiöljy taikka kerma tai antaa toiselle tehtäväksi käyttää se lopputuotteisiin 6 artiklan mukaisesti;

d)

tarjoaja liittää tarjoukseen ilmoituksen, jonka mukaan tarjoaja sanoutuu irti kaikista mahdollisesti myönnetyn interventiovoin laatua ja ominaisuuksia koskevista valituksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan 5 kohdan soveltamista;

e)

esitetään todiste, jonka mukaan tarjoaja on asettanut ennen tarjousten jättämisen määräajan päättymistä kyseisen yksittäisen tarjouskilpailun osalta 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarjousvakuuden.

2.   Edellä 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut, interventioelimelle alun perin toimitetut sitoumukset ja ilmoitukset ovat voimassa seuraavienkin tarjousten osalta, kunnes tarjoaja tai interventioelin nimenomaisesti toisin ilmoittaa tai kunnes interventioelin havaitsee, että sitoumuksia ei ole noudatettu, edellyttäen että

a)

ensimmäisessä tarjouksessa määritellään, että tarjoaja aikoo soveltaa tämän kohdan säännöksiä;

b)

seuraavissa tarjouksissa viitataan tähän kohtaan sekä ensimmäisen tarjouksen päivämäärään.

3.   Tarjousta ei voida perua kyseistä erityistä tarjouskilpailua koskevien tarjousten jättämistä koskevan, 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisen jälkeen.

22 artikla

1.   Jos kyseessä on interventiovoin myynti, tarjous jätetään voin hallussaan pitävälle interventioelimelle.

2.   Tarjouksessa on mainittava

a)

tarjoajan nimi ja osoite;

b)

haettu määrä;

c)

voin käyttötarkoitus (menettely A tai B) ja valittu 6 artiklan 1 kohdan mukainen käyttötapa ja tarvittaessa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden valmistus;

d)

tarjottu hinta 100 kilogrammalta voita, lukuun ottamatta sisäisiä veroja, vapaasti kylmävarastossa, euroina ilmaistuna;

e)

tapauksen mukaan jäsenvaltio, jonka alueella voi käytetään lopputuotteisiin tai jalostetaan voiöljyksi, merkkiaineet lisätään voihin tai välituotteet valmistetaan;

f)

tapauksen mukaan kylmävarasto, johon voi on varastoitu sekä mahdollisesti korvaava varasto;

g)

tapauksen mukaan ilmoitus asetuksen (EY) N:o 2771/1999 4 artiklan 6 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta voista (imelä tai hapan), jota tarjous koskee.

23 artikla

1.   Jos kyseessä on tuen myöntäminen, tarjous jätetään

a)

käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa sen jäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella merkkiaineiden lisääminen tapahtuu;

b)

käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa sen jäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella ensimmäinen seuraavista toimenpiteistä tapahtuu

i)

voiöljyn valmistus;

ii)

voin käyttäminen välituotteisiin;

iii)

voin tai kerman käyttäminen lopputuotteisiin.

2.   Tarjouksessa on mainittava

a)

tarjoajan nimi ja osoite;

b)

se kerman, voin tai voiöljyn määrä, tapauksen mukaan merkkiaineet mukaan luettuina, jonka osalta tukea haetaan sekä voin osalta vähimmäisrasvapitoisuus;

c)

käyttötarkoitus (menettely A tai B) ja valittu 6 artiklan 1 kohdan mukainen käyttötapa ja tarvittaessa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden valmistus;

d)

tuen ehdotettu määrä 100 kilogrammalta kermaa, voita tai voiöljyä, euroina ilmaistuna, ottaen tarvittaessa huomioon liitteissä IV, V ja VI tarkoitettujen merkkiaineiden paino.

24 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on;

a)

toteutettava tai annettava toiselle toteutettaviksi omiin nimiinsä ja omalla kustannuksellaan toimet, jotka koskevat 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua voiöljyn valmistusta, 7 artiklan mukaista interventiovoin jalostusta voiöljyksi ja merkkiaineiden lisäämistä, sekä noudatettava 21 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua sitoumusta;

b)

pidettävä kirjanpitoa,

i)

josta ilmenee kunkin interventiovoin, voin, voiöljyn, kerman tai välituotteiden toimituksen osalta ostajien nimet ja osoitteet sekä vastaavat määrät, joiden käyttötarkoitus on täsmennetty (menettely A tai B);

ii)

josta ilmenee joko 11 artiklassa tarkoitettu käyttämisen määräaika tai tarjouskilpailunumero, mahdollisesti koodina;

c)

pidettävä erillistä kirjanpitoa kustakin tukijärjestelmästä, jos tarjoaja jalostaa tuotteita, jotka saavat tukea tai joille on myönnetty hinnanalennus yhteisön eri järjestelmistä;

d)

sisällytettävä kuhunkin myyntisopimukseen interventiovoin, voin, voiöljyn, kerman tai välituotteiden käyttöä koskevia lausekkeita, joiden mukaan ostajan on

i)

välituotteiden valmistamisen osalta noudatettava 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa asetettuja vaatimuksia ja 10 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä;

ii)

noudatettava tapauksen mukaan 21 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua sitoumusta;

iii)

käytettävä tuotteet lopputuotteisiin 11 artiklassa vahvistetussa määräajassa täsmentäen käyttötarkoitus (menettely A tai B);

iv)

tarvittaessa pidettävä kirjanpitoa b alakohdan mukaisesti;

v)

noudatettava 13 artiklan säännöksiä;

vi)

pidettävä 13 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesti kirjanpitoa, kun merkkiaineita sisältäviä tuotteita käytetään lopputuotteisiin tai jos kyse on 42 artiklassa tarkoitetuista loppukäyttäjistä, pidettävä asiakirjoja, joista ilmenevät kaikki ostettujen voirasvojen määrät;

vii)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle itseään koskevat, liitteissä VIII — XII tarkoitetut tiedot ostajan jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

viii)

tarvittaessa toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotanto-ohjelma.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa säädetty velvoite katsotaan täytetyksi, jos jokainen myyntisopimus sisältää viittauksen kyseisen alakohdan säännöksen noudattamiseen.

2.   Jos tarjouskilpailun voittaja on lopputuotteiden valmistaja, tämän on pidettävä kirjanpitoa 13 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesti ja toimitettava tuotanto-ohjelmansa 13 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti.

25 artikla

1.   Yksittäisessä tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella vahvistetaan interventiovoin vähimmäismyyntihinta sekä kerman, voin ja voiöljyn tuen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Hinta ja tuki voivat vaihdella seuraavien seikkojen mukaan:

a)

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

b)

voin rasvapitoisuus;

c)

tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytettävä käyttötapa.

Vähimmäismyyntihinta voi vaihdella myytäväksi tarjottujen voimäärien sijainnin mukaan.

Kun ostetaan interventiovoita tai haetaan tukea 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden valmistamista varten, interventiovoin vähimmäismyyntihinnan ja kyseisille välituotteille myönnettävän tuen enimmäismäärän on vastattava vähimmäismyyntihintaa ja tuen enimmäismäärää, jotka on vahvistettu 26 artiklan mukaisesti merkkiaineelliselle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 82 prosenttia.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

26 artikla

1.   Tarjous hylätään, jos interventiovoista tarjottu hinta on pienempi kuin vähimmäishinta tai jos ehdotettu tuen määrä on suurempi kuin tuen enimmäismäärä ottaen huomioon käyttötarkoitus, kyseisen voin tai voiöljyn rasvapitoisuus ja käyttötapa.

2.   Tarjouskilpailun voittaa korkeimman hinnan tarjonnut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan säännösten soveltamista.

Toimivaltainen interventioelin myy interventiovoin sen varastoonsaapumispäivän perusteella ja aloittaa saatavilla olevan kokonaismäärän tai saatavilla olevan imelän tai happaman voin määrän ja tarvittaessa toimijan nimeämässä kylmävarastossa tai -varastoissa saatavilla olevan määrän vanhimmasta tuotteesta.

3.   Jos kyseisessä varastossa saatavilla olevaa määrää ei ole myyty loppuun, tarjouskilpailu ratkaistaan jäljellä olevan määrän osalta muiden tarjousten tekijöiden kesken tarjottujen hintojen mukaan aloittaen korkeimmasta hinnasta. Kun jäljellä oleva määrä on enintään yksi tonni, tätä määrää tarjotaan tarjouskilpailun voittajille samoin edellytyksin kuin näille jo myönnettyjen määrien osalta.

Kun kyseisessä kylmävarastossa saatavilla oleva määrä ylittyy tarjouksen hyväksymisen vuoksi, kyseisen tarjouksen tekijän tarjous hyväksytään ainoastaan saatavilla olevan määrän osalta. Interventioelin voi nimetä muita kylmävarastoja tarjouksen määrän saavuttamiseksi. Tarjouksen tekijä voi kuitenkin hylätä tällaisen nimetyn varaston, jos tarjouksessa ilmoitetaan jokin kylmävarasto 22 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Kun saatavilla oleva määrä ylittyy sen vuoksi, että saman kylmävaraston osalta hyväksytään useita samat hinnat sisältäviä tarjouksia voin samaan käyttötarkoitukseen ja samaan käyttötapaan, tarjoukset hyväksytään jakamalla käytettävissä oleva määrä suhteessa kyseisissä tarjouksissa ilmoitettuihin määriin. Jos kyseisen jakamisen vuoksi myönnettävät määrät ovat pienempiä kuin viisi tonnia, tarjouskilpailu ratkaistaan arvonnalla.

4.   Tarjouskilpailusta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita ei voi siirtää.

27 artikla

1.   Tarjoajan on asetettava asianomaisen yksittäisen tarjouskilpailun osalta tarjousvakuus ennen tarjousten jättämisen määräajan päättymistä.

2.   Tarjousvakuus asetetaan jäsenvaltiossa, jossa tarjous on jätetty.

Jos interventiovoin myyntiin liittyvästä tarjouksesta kuitenkin ilmenee 22 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti, että voin käyttäminen lopputuotteisiin tai tarvittaessa voiöljyn valmistus, merkkiaineiden lisäys voihin tai välituotteiden valmistus tehdään muussa jäsenvaltiossa kuin jäsenvaltiossa, jossa tarjous on jätetty, vakuus voidaan asettaa tämän toisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka toimittaa tarjouksen tekijälle 21 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun todisteen. Tällöin kyseinen interventioviranomainen ilmoittaa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle seikoista, jotka oikeuttavat vakuuden vapauttamiseen tai menettämiseen.

3.   Tarjousvakuuden määräksi vahvistetaan 100 euroa tonnilta.

4.   Tarjousvakuus on vapautettava viipymättä, jos tarjousta ei hyväksytä.

5.   Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ensisijaiset vaatimukset, joiden noudattaminen varmistetaan asettamalla tarjousvakuus, ovat tarjouksen voimassaolo tarjousten jättämisen määräajan jälkeen ja tapauskohtaisesti

a)

interventiovoin osalta tämän asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden asettaminen ja 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hinnan maksaminen;

b)

tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta

i)

mainitussa artiklassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen;

ii)

edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa käytettäessä 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden asettaminen, tai jos sovelletaan 34 artiklan toista alakohtaa, lopputuotteisiin käyttäminen;

iii)

käyttäminen lopputuotteisiin käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

28 artikla

1.   Vähimmäismyyntihinnan tai -hintojen tai tuen enimmäismäärän tai -määrien kanssa samanaikaisesti vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen jalostusvakuuden määrä(t) 100:aa kilogrammaa kohden joko voin interventiohinnan ja vahvistettujen vähimmäishintojen eron tai tuen määrien mukaan.

2.   Jalostusvakuuden tarkoituksena on varmistaa asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraavien ensisijaisten vaatimusten täyttyminen:

a)

interventiovoin tapauksessa

i)

tämän asetuksen 7 artiklan vaatimusten noudattaminen voin voiöljyksi jalostamisen ja mahdollisen merkkiaineiden lisäämisen tai merkkiaineiden voihin lisäämisen osalta;

ii)

voin tai voiöljyn, joihin on lisätty tai jätetty lisäämättä merkkiaineita, käyttäminen lopputuotteisiin; tai

b)

lopputuotteisiin käyttäminen tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta ja käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

Kun kyseessä on tuki, jalostusvakuus asetetaan jäsenvaltiossa, jossa tarjous jätetään, ja kun kyseessä on interventiovoi, jäsenvaltiossa, jossa jalostus on määrä aloittaa tai toteuttaa.

3.   Jalostusvakuuksien vapauttamiseksi tarvittavat todisteet on jätettävä jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle 12 kuukauden kuluessa 11 artiklassa vahvistetun määräajan päättymisestä.

4.   Jos 11 artiklassa vahvistettu lopputuotteisiin käyttämistä koskeva määräaika ylittyy alle 60 päivää, jalostusvakuudesta pidätetään 6 euroa voiekvivalenttitonnia ja päivää kohden, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

Tämän 59 päivän ajanjakson jälkeen jäljelle jäävää määrää alennetaan 15 prosenttia, ja sen jälkeen 2 prosenttia jokaista ylimääräistä ylityspäivää kohden.

5.   Jos tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ensisijaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen 11 artiklassa vahvistetussa määräajassa aiheutuu siitä, että interventiovoi osoittautuu kulutukseen kelpaamattomaksi, jalostusvakuudet vapautetaan kuitenkin komission suostumuksella, kun on toteutettu aiheelliset toimenpiteet kyseisen jäsenvaltion viranomaisten valvonnassa.

29 artikla

1.   Pakottavista ja asianmukaisesti perustelluista kaupallisista syistä interventioelin voi antaa 20 artiklassa tarkoitetun tarjouksen kokonaismäärän osalta luvan voin käyttötarkoituksen tai käyttötavan muuttamiseen interventioelimen valvonnassa ja tämän asetuksen säännöksiä noudattaen.

Tällainen lupa on saatava ennen merkkiaineiden lisäämistä, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

Jos 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäismyyntihinta tai tapauksen mukaan tuen enimmäismäärä ovat samat menettelyille A ja B, toimivaltainen viranomainen voi tarjoajan pyynnöstä antaa 20 artiklassa tarkoitetun tarjouksen kokonaismäärän osalta luvan kyseisten kahden menettelyn väliseen käyttötarkoituksen muuttamiseen viranomaisen valvonnassa ja tämän asetuksen säännöksiä noudattaen.

2.   Jos 28 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tai b alakohdassa tarkoitettuja ensisijaisia vaatimuksia ei asianmukaisesti perustelluista kaupallisista syistä noudateta 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävien tuotteiden osalta, toimivaltainen viranomainen voi tarjoajan pyynnöstä antaa tälle 11 artiklassa vahvistetussa määräajassa luvan muokata viranomaisen valvonnassa ja tämän asetuksen säännöksiä noudattaen kyseisiä tuotteita samassa, merkkiaineiden lisäämiseen hyväksytyssä laitoksessa edellyttäen, että tarjouksessa mainittu käyttötarkoitus tai käyttötapa ei muutu.

Tällaisissa tapauksissa 28 artiklassa tarkoitetusta jalostusvakuudesta pidätetään 15 prosenttia tai tukea alennetaan 15 prosenttia.

30 artikla

Jonkin toissijaisen vaatimuksen noudattamatta jättämisen tapauksissa 28 artiklassa tarkoitetusta jalostusvakuudesta pidätetään 15 prosenttia tai tukea alennetaan 15 prosenttia.

6 JAKSO

INTERVENTIOVOIN MYYNTI TARJOUSKILPAILULLA

31 artikla

1.   Interventioelimen on viipymättä ilmoitettava tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan yksittäiseen tarjouskilpailuun.

2.   Tarjouskilpailun voittaja maksaa interventioelimelle ennen voin siirtoa ja 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa siirrettäviksi aikomiensa määrien osalta tarjoustaan vastaavan summan ja asettaa 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden.

3.   Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole noudattanut tämän artiklan 2 kohdan säännöksiä säädetyssä määräajassa, 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarjousvakuus pidätetään ja asianomaisten määrien myynti perutaan, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

32 artikla

1.   Kun 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu summa on maksettu ja 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus on asetettu, interventioelin myöntää luovutusasiakirjan, jossa mainitaan

a)

edellä 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävä määrä ja sitä koskevan tarjouksen järjestysnumero;

b)

kylmävarasto, johon voi on varastoitu;

c)

voin varastosta siirron määräpäivä;

d)

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

e)

6 artiklan 1 kohdan mukaisesti valittu käyttötapa;

f)

käyttötarkoitus (menettely A tai B).

2.   Tarjouskilpailun voittajan on siirrettävä sille myönnetty voimäärä 45 päivän kuluessa tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymisestä. Siirtäminen voidaan toteuttaa vaiheittain.

Jos 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksu on suoritettu ja 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus asetettu mutta voita ei ole siirretty tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa täsmennetyn määräajan kuluessa, tarjouskilpailun voittaja vastaa voin varastointikustannuksista ja -riskeistä tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua päivää seuraavasta päivästä alkaen.

3.   Interventioelin luovuttaa voin pakkauksissa, joissa on selvästi näkyvin ja luettavin kirjaimin maininta tästä asetuksesta, käyttötarkoituksesta (menettely A tai B) ja 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti valitusta käyttötavasta.

Voi jää alkuperäiseen pakkaukseensa 6 artiklan 1 kohdan mukaisen käyttämisen aloittamiseen asti.

7 JAKSO

TUEN MYÖNTÄMINEN TARJOUSKILPAILULLA

33 artikla

1.   Interventioelimen on viipymättä ilmoitettava tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan yksittäiseen tarjouskilpailuun.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyssä tarjouskilpailun voittajille annettavassa ilmoituksessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

kyseiselle voin, voiöljyn tai kerman määrälle myönnetty tuen määrä ja sitä koskevan tarjouksen järjestysnumero;

b)

tarvittaessa 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä;

c)

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

d)

6 artiklan 1 kohdan mukaisesti valittu käyttötapa ja käyttötarkoitus (menettely A tai B).

34 artikla

Tuki maksetaan tarjouskilpailun voittajalle ainoastaan sillä edellytyksellä, että 12 kuukauden kuluessa 11 artiklassa säädetystä viimeisestä määräajasta on esitetty seuraavat todisteet:

a)

voin osalta,

i)

että se on valmistettu 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia noudattaen;

ii)

että se on käytetty lopputuotteisiin 11 artiklassa tarkoitetussa määräajassa, tai käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa, että merkkiaineet on lisätty 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus on asetettu;

b)

voiöljyn osalta,

i)

että se on valmistettu 5 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia noudattaen;

ii)

että se on käytetty lopputuotteisiin 11 artiklassa tarkoitetussa määräajassa, tai käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa, että merkkiaineet on lisätty 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus on asetettu;

c)

kerman osalta,

i)

että se on valmistettu 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia noudattaen;

ii)

että se on käytetty lopputuotteisiin 11 artiklassa tarkoitetussa määräajassa, tai käytettäessä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa, että merkkiaineet on lisätty 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 28 artiklassa tarkoitettu jalostusvakuus on asetettu.

Edellä 28 artiklassa tarkoitettua jalostusvakuutta ei tarvitse kuitenkaan asettaa, jos tukea haetaan 8 jaksossa tarkoitettujen tarkastusten toimeenpanon jälkeen ja jos esitetään todiste lopputuotteisiin käyttämisestä 11 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.

35 artikla

1.   Jollei kyseessä ole ylivoimainen este, tuki maksetaan 60 päivän kuluessa 34 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen todisteiden esittämisestä interventioelimelle; tuki maksetaan määristä, joiden osalta nämä todisteet on esitetty.

Jäsenvaltio voi kuitenkin rajoittaa tuen maksamisen yhteen hakemukseen kuukaudessa ja yhteen kertaan tarjouskilpailua kohden.

2.   Jos 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa käytettäessä 11 artiklassa vahvistettu määräaika ylittyy alle 60 päivää, tuesta vähennetään 6 euroa voiekvivalenttitonnia ja päivää kohden, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

Tämän 59 päivän ajanjakson jälkeen tuen jäljelle jäävää määrää alennetaan 15 prosenttia ja sen jälkeen 2 prosenttia jokaista ylimääräistä ylityspäivää kohden.

3.   Kun tarjouskilpailun voittaja vetoaa ylivoimaiseen esteeseen tukea saadakseen tai kun on aloitettu hallinnollinen tutkimus oikeudesta tukeen, maksu suoritetaan vasta, kun oikeus tukeen on todettu.

8 JAKSO

Tarkastukset

36 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisesti tässä jaksossa tarkoitetut tarkastukset, joiden kustannuksista ne vastaavat.

37 artikla

1.   Valmistettaessa 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua voiöljyä, johon on lisätty tai jätetty lisäämättä merkkiaineita, ja valmistettaessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua maitorasvaa tai jalostettaessa interventiovoita voiöljyksi 7 artiklan mukaisesti tai lisättäessä merkkiaineita kermaan, interventiovoihin tai voihin taikka 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun uudelleen pakkaamisen yhteydessä toimivaltainen viranomainen toteuttaa ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia 13 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun laitoksen tuotanto-ohjelman perusteella siten, että kukin 20 artiklassa tarkoitettu tarjous tarkastetaan vähintään kerran ja voiöljyn valmistukseen tarkoitetun maitorasvan tapauksessa vähintään kerran kuussa.

Laaduntarkastuksen toteuttamiseksi jäsenvaltiot voivat komission suostumuksella ottaa käyttöön valvonnassaan olevan omavalvontajärjestelmän tiettyjen hyväksyttyjen laitosten osalta.

2.   Tarkastuksiin sisältyy näytteenotto saaduista tuotteista ja käytettyjen voirasvojen tutkiminen tapauksen mukaan näytteenoton avulla, ja ne kohdistuvat erityisesti tuotanto-olosuhteisiin sekä käytetystä voista tai kermasta saadun tuotteen määrään ja koostumukseen sekä sen varmistamiseen, että saadut tuotteet tai tapauksen mukaan käytetyt voirasvat eivät sisällä muuta rasvaa kuin maitorasvaa.

3.   Tarkastuksia täydennetään ajoittain jalostetuista määristä riippuen mutta vähintään joka kuudes kuukausi yksityiskohtaisemmilla tutkimuksilla, 13 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdassa ja tapauksen mukaan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon satunnaisilla tarkastuksilla sekä laitoksen hyväksynnän edellytysten tarkastamisella.

38 artikla

1.   Asianomaisissa laitoksissa toteutetaan voiöljyn, interventiovoin tai voin välituotteisiin käyttämistä koskevia ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia 13 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun tuotanto-ohjelman perusteella käytetyistä määristä riippuen mutta kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa.

Tarkastukset kohdistuvat erityisesti välituotteiden tuotanto-olosuhteisiin ja 10 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti ilmoitetun voirasvapitoisuuden noudattamiseen, ja ne toteutetaan

a)

tarkastamalla 13 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua kirjanpitoa valmistettujen välituotteiden ilmoitetun koostumuksen varmistamiseksi;

b)

tutkimalla käytettyjä voirasvoja tapauksen mukaan näytteenoton avulla, varmistamalla, että käytetyt voirasvat eivät sisällä muuta rasvaa kuin maitorasvaa, ja ottamalla välituotteista näytteitä niiden mainitussa kirjanpidossa ilmoitetun koostumuksen tarkastamiseksi;

c)

valvomalla voirasvan saapumista laitokseen ja valmistettujen välituotteiden lähtemistä laitoksesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia täydennetään varmistamalla laitoksen hyväksynnän edellytysten täyttyminen ja tarvittaessa 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon noudattaminen ja tarkastamalla perusteellisesti mainittu kirjanpito

a)

satunnaisotannalla, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa;

b)

kunkin välituotteiden tuotantoerän osalta, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

39 artikla

1.   Interventiovoin, voin, voiöljyn, kerman tai välituotteiden käyttöä lopputuotteissa valvotaan asianomaisissa laitoksissa toteutettavilla ennalta ilmoittamattomilla paikalla tehtävillä tarkastuksilla, joiden tavoitteena on

a)

tutkia käytettyjä voirasvoja tapauksen mukaan näytteenoton avulla ja varmistaa, että ne eivät sisällä muuta rasvaa kuin maitorasvaa, sekä ottaa lopputuotteista tarvittaessa näytteitä niiden koostumuksen varmistamiseksi;

b)

varmistaa tarjouksessa ilmoitetun tuotteen käyttötarkoituksen noudattaminen valmistusreseptien ja joko 13 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tai 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon perusteella

i)

satunnaisotannalla, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa;

ii)

kunkin lopputuotteiden tuotantoerän osalta, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten toteuttamisen taajuus riippuu käytetyistä määristä, mutta niitä on 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa käytettäessä tehtävä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, jos laitoksessa käytetään kuukausittain voita tai sen ekvivalenttia vähintään viisi tonnia, ja vähintään kerran kuussa, kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa.

Laitosten, joissa käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn käyttötavan mukaisesti voita tai sen ekvivalenttia kuukausittain vähintään viisi tonnia, on toimitettava tuotanto-ohjelmansa kunkin tarjouksen osalta jäsenvaltion vahvistamia menettelyjä noudattaen.

2.   Kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia on täydennettävä määräajoin varmistamalla

a)

tämän asetuksen 13 artiklassa säädettyjen laitoksen hyväksynnän edellytysten täyttyminen;

b)

tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla annetun sitoumuksen noudattaminen.

Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn käyttötavan soveltaminen voidaan keskeyttää, jos laitos ei ole noudattanut 21 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista sitoumustaan. Keskeytetyn käyttötavan soveltaminen voidaan aloittaa uudelleen ainoastaan asianomaisen laitoksen pyynnöstä, johon on liitetty tarjoajan antama 21 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen kirjallinen sitoumus.

40 artikla

1.   Kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä käyttötapaa, 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 39 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu tarkastus on tehtävä kunkin tuotantoerän osalta.

2.   Kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa, 38 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 39 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettu tarkastus on tehtävä tunnistamalla käytetyt määrät 20 artiklassa tarkoitettuihin tarjouksiin kuuluviksi.

41 artikla

1.   Kun käytetään 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä käyttötapaa, 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkastus katsotaan tehdyksi, jos tarjouskilpailun voittaja tai tarvittaessa myyjä esittää loppukäyttäjän tai tarvittaessa viimeisen jälleenmyyjän antaman, kaikkeen myyntiin sovellettavan ilmoituksen, jossa ilmoittaja

a)

vahvistaa myyntisopimuksessa esitetyn lopputuotteisiin käyttämistä koskevan sitoumuksensa 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan iii alakohdan mukaisesti;

b)

ilmoittaa olevansa tietoinen itselleen mahdollisesti asetettavista voimassa olevista tai jäsenvaltion myöhemmin vahvistamista seuraamuksista, jos viranomaisten tekemissä tarkastuksissa ilmenee, että a kohdassa tarkoitettua sitoumusta ei ole noudatettu.

2.   Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua sitoumusta ei noudateta ja jos tuki on jo maksettu ja vakuus vapautettu, interventioelimelle on maksettava kyseisten määrien osalta 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden suuruinen summa.

42 artikla

Edellä 41 artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, kun loppukäyttäjä tai tarvittaessa viimeinen jälleenmyyjä sitoutuu kirjallisesti ostamaan 12 kuukauden ajanjaksona enintään 12 tonnin määrän voiekvivalenttia, josta tarvittaessa enintään 14 tonnia kermaa tai sama määrä voita tai voiöljyä välituotteina.

Tarkastuksilla varmistetaan kyseisen 12 kuukaudeksi vahvistetun enimmäismäärän noudattaminen.

Edellä 41 artiklaa ei enää sovelleta loppukäyttäjään tai viimeiseen jälleenmyyjään, joka ei ole noudattanut tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua sitoumusta. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin hyväksyä uuden sitoumuksen katsoessaan sen perustelluksi loppukäyttäjän tai tarvittaessa viimeisen jälleenmyyjän sellaisen kirjallisen hakemuksen perusteella, jossa täsmennetään aiemman noudattamatta jättämisen syyt. Mainittu hyväksyminen voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua hakemuksesta. Sillä välin on toteutettava 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkastuksia.

43 artikla

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkastettava 13 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ja 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan vii alakohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen varmistamalla toimitetut tiedot.

44 artikla

Tämän jakson mukaisesti toteutetuista tarkastuksista on tehtävä tarkastuspöytäkirja, jossa täsmennetään erityisesti tarkastuspäivä, tarkastuksen kesto ja toteutetut toimenpiteet.

45 artikla

1.   Komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92 (13) säännöksiä on sovellettava soveltuvin osin tässä luvussa tarkoitettuihin tuotteisiin, jollei siinä toisin säädetä.

Tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin on niin ikään sovellettava asetuksen (ETY) N:o 3002/92 2 artiklassa tarkoitettuja tarkastustoimenpiteitä tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettujen merkkiaineiden lisäämistoimien alettua, tai merkkiaineettoman voiöljyn ollessa kyseessä sen valmistuspäivästä alkaen, tai merkkiaineettoman voin välituotteisiin käyttämisen ollessa kyseessä käyttöpäivästä alkaen lopputuotteisiin käyttämiseen asti.

T5-valvontakappaleen 104 ja 106 kohdassa on annettava liitteessä XIII esitetyt erityismaininnat.

2.   Jos merkkiaineiden lisäys voihin tai kermaan tai voin tai kerman käyttäminen lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteisiin on tapahtunut muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet on valmistettu, voin tai kerman mukana on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimittama todistus 5 artiklassa tarkoitettujen edellytysten täyttämisestä.

9 JAKSO

Ilmoitusvaatimukset

46 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

1)

ennen 1 päivää maaliskuuta, 1 päivää kesäkuuta, 1 päivää syyskuuta ja 1 päivää joulukuuta kunkin kalenterivuoden edeltävän neljänneksen osalta

a)

liitteissä VIII — XI tarkoitetut tiedot;

b)

tukea saavista tuotteista maksettujen hintojen painotetut keskiarvot ilmoittamalla äärirajat, sellaisina kuin ne ovat loppukäyttäjien ilmoittamina jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tai jäsenvaltion toteuttaman näytteenoton mukaan vahvistettuina;

c)

tapaukset, joissa on todettu, että 5 artiklan edellytyksiä ei ole noudatettu;

2)

ennen kunkin vuoden 1 päivää maaliskuuta edeltävän vuoden osalta

a)

liitteessä XII esitetyssä mallissa tarkoitetut tiedot;

b)

29 artiklan mukaisesti sallittujen käyttötarkoitusten muutosten lukumäärä sekä asianomaiset määrät ja käyttötarkoitukset;

c)

tapaukset, joissa on sovellettu 41 artiklan 2 kohtaa.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 13 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ja 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan vii alakohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

III LUKU

YHTEISÖSSÄ SUORAAN KULUTUKSEEN TARKOITETULLE VOIÖLJYLLE TARJOUSKILPAILULLA MYÖNNETTÄVÄ TUKI

1 JAKSO

MÄÄRITELMÄT JA TUKIKELPOISUUSEDELLYTYKSET

47 artikla

1.   Tukea maksetaan fraktioidulle tai fraktioimattomalle voiöljylle, jonka vähimmäisrasvapitoisuus on 96 prosenttia, joka on valmistettu 63 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa kermasta tai voista ja joka täyttää liitteen XIV laatuvaatimukset. Voiöljyn on oltava tarkoitettu suoraan kulutukseen yhteisössä.

Voiöljyn on täytettävä direktiivin 92/46/ETY vaatimukset erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja kyseisen direktiivin liitteessä C olevan IV luvun A kohdassa tarkoitettujen terveysmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2.   Tukea myöntää jäsenvaltio, jonka alueella kerma tai voi on jalostettu voiöljyksi liitteessä XIV vahvistetuin menettelyin.

3.   Tuen määrä vahvistetaan euroina kunkin interventioelimen hallinnoiman pysyvän tarjouskilpailumenettelyn mukaisesti.

48 artikla

Tässä luvussa

a)

”suoralla kulutuksella” tarkoitetaan kuluttajien ostoja loppukäyttöä varten, mukaan luettuina hotellien, ravintoloiden, sairaaloiden, hoitokotien, sisäoppilaitosten, vankiloiden ja muiden vastaavien laitosten ostot suoraan kulutettaviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistamiseksi;

b)

”vähittäiskaupan tekemällä haltuunotolla” tarkoitetaan a alakohdassa tarkoitettujen laitosten tekemiä ostoja sekä sellaisten jakeluyritysten ostoja, joissa asioimiseen vaaditaan ostokortti (noutotukku), ja vähittäiskaupan jakeluyritysten hankintaosastojen tekemiä ostoja;

c)

”tuotantoerällä” tarkoitetaan sitä voiöljyn määrää, joka on valmistettu samassa tuotantoyksikössä ja joka on merkitty 50 artiklassa tarkoitettuun tarjoukseen kuuluvaksi, joko yksinomaisesti tai tarjouksen osana.

2 JAKSO

TARJOUSKILPAILUMENETTELY

49 artikla

1.   Pysyvä tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämiselle vahvistetun ensimmäisen määräajan päättymistä.

2.   Interventioelin järjestää pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana yksittäisiä tarjouskilpailuja ja ilmoittaa erityisesti tarjousten jättöajan ja -paikan.

3.   Kunkin yksittäisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika päättyy kunkin kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina kello 11.00 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta elokuun toista ja joulukuun neljättä tiistaita. Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 11.00 (Brysselin aikaa).

4.   Jäsenvaltioiden on 3 kohdassa tarkoitettuna määräajan päättymispäivänä lähetettävä komissiolle yhteenvetotaulukko, jossa ilmoitetaan tarjouksen tekijöiden tämän jakson säännösten mukaisesti tarjoamat määrät ja hinnat.

Jos yhtään tarjousta ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle saman määräajan kuluessa.

50 artikla

1.   Tarjous on pätevä ainoastaan, jos siihen on liitetty kirjallinen sitoumus valmistaa siinä ilmoitettu voiöljyn määrä kokonaisuudessaan.

2.   Tarjous on toimitettava joko kirjattuna kirjeenä tai jättämällä kirjallinen tarjous suoraan kyseiselle interventioelimelle vastaanottotodistusta vastaan taikka jättämällä se käyttäen kirjallista televiestintää.

51 artikla

1.   Tarjous on toimitettava sen jäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella voiöljy valmistetaan.

2.   Tarjouksessa on ilmoitettava

a)

tarjoajan nimi ja osoite;

b)

ehdotetun tuen määrä ilmaistuna euroina 100 kilogrammalta voiöljyä;

c)

voiöljyn määrä, merkkiaineet mukaan luettuina, jolle tukea haetaan;

d)

sen laitoksen nimi ja osoite, jossa voiöljy valmistetaan kokonaisuudessaan, jossa siihen lisätään merkkiaineet ja jossa se pakataan 59, 61 ja 62 artiklan mukaisesti, ja tarvittaessa sen laitoksen nimi ja osoite, jossa kaikki voiöljy pakataan kaupan pitämistä varten 62 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

52 artikla

Tarjous on pätevä ainoastaan, jos

a)

sen liitteenä on 50 artiklan 1 kohdassa säädetty sitoumus;

b)

se koskee vähintään neljän voiöljytonnin määrää;

c)

esitetään todiste, jonka mukaan tarjoaja on asettanut ennen tarjousten jättämisen määräajan päättymistä 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarjousvakuuden.

53 artikla

1.   Tarjousta ei voi perua 49 artiklan 3 kohdassa säädetyn, kyseiseen yksittäiseen tarjouskilpailuun liittyvien tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ensisijaiset vaatimukset ovat tarjouksen voimassapitäminen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päätyttyä, 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen ja tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun käyttötarkoitusvakuuden asettaminen. Ensisijaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on asetettava tarjousvakuus, jonka määrä on 100 euroa tonnilta.

3.   Tarjousvakuus asetetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tarjous esitetään.

Tarjousvakuus on vapautettava viipymättä, jos tarjousta ei hyväksytä.

Tarjousvakuus on lisäksi vapautettava, kun 4 kohdassa tarkoitettu käyttötarkoitusvakuus asetetaan.

4.   Voiöljyn siirtyminen vähittäiskaupan haltuun yhteisössä on yksi asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ensisijaisista vaatimuksista, joiden noudattaminen varmistetaan käyttötarkoitusvakuuden asettamisella. Käyttötarkoitusvakuus asetetaan jäsenvaltiossa, jossa tarjous on jätetty.

54 artikla

Tuen enimmäismäärä vahvistetaan kunkin yksittäisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten perusteella ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Samaa menettelyä noudattaen voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

Edellä 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun käyttötarkoitusvakuuden määrä vahvistetaan tuen kanssa samanaikaisesti asetuksen (EY) N:o 1255/1999 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Kyseinen määrä vahvistetaan 100:aa kilogrammaa kohden ja tuen määrän perusteella.

55 artikla

1.   Tarjous hylätään, jos ehdotettu tuki on suurempi kuin kyseisen yksittäisen tarjouskilpailun osalta vahvistettu enimmäismäärä.

2.   Tarjouskilpailusta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita ei voi siirtää.

56 artikla

1.   Interventioelimen on viipymättä ilmoitettava tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan yksittäiseen tarjouskilpailuun.

2.   Tarjouskilpailun voittajalle on ilmoitettava erityisesti

a)

kyseiselle voiöljyn määrälle myönnetty tuen määrä ja sitä koskevan tarjouksen järjestysnumero;

b)

voiöljyn pakkaamisen määräpäivä;

c)

käyttötarkoitusvakuuden määrä.

57 artikla

1.   Ellei kyseessä ole ylivoimainen este, tuki on maksettava tarjouskilpailun voittajalle

a)

60 päivän kuluessa siitä, kun on esitetty todisteet siitä, että voiöljy on valmistettu 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siihen on lisätty merkkiaineet ja se on pakattu 59 ja 62 artiklan mukaisesti; tuki maksetaan ainoastaan siltä määrältä, jota nämä todisteet koskevat;

b)

sen jälkeen, kun 53 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu käyttötarkoitusvakuus on asetettu.

2.   Kun tarjouskilpailun voittaja vetoaa ylivoimaiseen esteeseen tukea saadakseen tai kun on aloitettu hallinnollinen tutkimus oikeudesta tukeen, maksu suoritetaan vasta, kun oikeus tukeen on todettu.

58 artikla

1.   Käyttötarkoitusvakuus vapautetaan siltä osin kuin se koskee voiöljyn määriä, joiden siirtymisestä vähittäiskaupan haltuun esitetään todisteet viimeistään 15 kuukauden kuluttua 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2220/85 22 artiklan 3 kohdassa säädetään, käyttötarkoitusvakuuden määrästä vapautetaan kuitenkin 85 prosenttia, jos kyseiset todisteet esitetään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty 15 kuukauden määräaika päättyy.

2.   Jos T 5 -valvontakappaletta on käytettävä todisteena tavaran siirtymisestä vähittäiskaupan haltuun, eikä kappaletta ole 12 kuukauden kuluessa 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymisestä asianomaisesta osapuolesta riippumattomista syistä palautettu viranomaiselle, jolle vakuus on asetettu, kyseinen osapuoli voi jättää toimivaltaisille viranomaisille ennen tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 15 kuukauden määräajan päättymistä perustellun vastaavuushakemuksen, johon sisältyy todistuksia. Vastaavuushakemuksen jättämisen yhteydessä esitettäviin todistuksiin on sisällyttävä kuljetusasiakirja ja todistus siitä, että vähittäiskauppa on ottanut voin haltuunsa.

3 JAKSO

Käyttämistä koskevat vaatimukset

59 artikla

1.   Voiöljyyn on sen valmistusvaiheessa tai heti sen jälkeisessä vaiheessa lisättävä valitun menetelmän mukaisesti yksi liitteessä XIV tarkoitetuista merkkiaineista niin, että varmistetaan sen tasainen jakaantuminen.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että voiöljyyn käytettävien tuotteiden laatua ja ominaisuuksia, erityisesti puhtausastetta, koskevia vaatimuksia on noudatettu asetuksen (EY) N:o 213/2001 mukaisesti.

2.   Voiöljyyn voidaan juuri ennen sen pakkaamista lisätä kaasumaista, vaahtoa muodostavaa typpeä. Tästä käsittelystä johtuva voiöljyn tilavuuden kasvu ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia käsittelemättömän voiöljyn tilavuudesta.

Voiöljyn, jonka voirasvapitoisuus on vähintään 99,8 prosenttia ennen merkkiaineiden ja lisäaineiden lisäämistä, tästä käsittelystä johtuva tilavuuden lisäys saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia käsittelyä edeltävästä voiöljyn tilavuudesta.

60 artikla

Jos esimerkiksi epätasaisen jakautumisen tai riittämättömän määrän lisäämisen vuoksi liitteessä XIV olevan 1 kohdan c alakohdassa lueteltujen merkkiaineiden pitoisuudet osoittautuvat säädettyjä vähimmäismääriä enemmän kuin 5 prosenttia mutta vähemmän kuin 30 prosenttia pienemmiksi, tukea alennetaan 1,5 prosenttia kutakin säädettyä vähimmäismäärää pienempää prosenttiyksikköä kohden. Jos merkkiaineen pitoisuuden todetaan olevan vähintään 30 prosenttia säädettyä vähimmäismäärää pienempi, tukea ei makseta.

61 artikla

1.   Voiöljyä, johon on lisätty merkkiaineita liitteessä XIV vahvistetun menettelyn I tai II mukaisesti, on pidettävä kaupan suljetuissa pakkauksissa. Tämän asetuksen 59 artiklan mukaisesti lisätyistä tuotteista riippuen ja elintarvikkeiden nimityksiä koskevat kansalliset säännökset huomioon ottaen näihin pakkauksiin on merkittävä tapauksen mukaan samanlaisilla, selkeillä ja helposti luettavilla kirjaimilla vähintään yksi liitteessä XV olevassa 1 tai 2 kohdassa luetelluista maininnoista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen pakkausten sisällön nettopaino saa olla enintään kolme kilogrammaa.

62 artikla

1.   Voiöljyn valmistus, merkkiaineiden lisäys liitteessä XIV vahvistettujen vaatimusten mukaisesti sekä pakkaaminen, myös pakkaaminen kaupan pitämistä varten, on toteutettava 51 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ilmoitetussa laitoksessa kolmen kuukauden kuluessa 49 artiklan 3 kohdassa säädetystä tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Toimivaltaisen elimen luvalla kaikki voiöljy voidaan kuitenkin pakata kaupan pitämistä varten jossakin muussa kuin 51 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitetussa laitoksessa, jos molemmat laitokset sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa ja jos pakkaaminen toteutetaan sitä varten hyväksytyssä laitoksessa.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ylittyy alle 60 päivää, tuesta vähennetään 7,32 euroa tonnilta jokaista ylityspäivää kohden, ellei kyseessä ole ylivoimainen este. Tämän 59 päivän ajanjakson jälkeen tuen jäljelle jäävää määrää alennetaan 15 prosenttia ja sen jälkeen 2 prosenttia jokaista ylimääräistä ylityspäivää kohden.

4 JAKSO

HYVÄKSYNTÄ

63 artikla

1.   Edellä 62 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava laitoksessa, jonka laitoksen sijaintimaana oleva jäsenvaltio on hyväksynyt tähän tarkoitukseen.

2.   Laitoksen hyväksyntä edellyttää, että

a)

se on hyväksytty direktiivin 92/46/ETY 10 artiklan mukaisesti;

b)

sillä on sopivat tekniset laitteet;

c)

sillä on valmiudet jalostaa kuukausittain keskimäärin vähintään kahden tonnin voiöljymäärä;

d)

sillä on tilat muiden kuin voirasvojen mahdollisten varastojen erottamiseksi ja tunnistamiseksi;

e)

se sitoutuu pitämään jatkuvaa kirjanpitoa ja tositteita käytetyn voin ja kerman toimittajista, voiöljyn valmistuspäivämäärästä, saadun voiöljyn määrästä ja koostumuksesta, tuotteen varastosta siirron päivästä sekä haltijoiden nimistä ja osoitteista, jotka todistetaan viittaamalla lähetysluetteloihin ja laskuihin;

f)

se sitoutuu toimittamaan 67 artiklassa tarkoitetusta tarkastuksista vastaavalle elimelle eräkohtaisesti tuotanto-ohjelmansa jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3.   Jos laitoksessa jalostetaan useita eri tuotteita, joille voidaan myöntää tukea tai hinnanalennuksia, sen on sitouduttava lisäksi

a)

pitämään erikseen 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja kirjanpitoja;

b)

jalostamaan mainittuja tuotteita peräkkäin.

Asianomaisen osapuolen pyynnöstä jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetystä velvoitteesta, jos laitoksessa on kyseisten tuotteiden mahdollisten varastojen erottamisen ja tunnistamisen mahdollistavat tilat.

64 artikla

Hyväksynnän ja siihen liittyvän järjestysnumeron antaa jäsenvaltio, jonka alueella voiöljy valmistetaan ja pakataan.

65 artikla

1.   Hyväksyntä peruutetaan, jos 63 artiklan 2 kohdan a — d alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Hyväksyntä voidaan myöntää uudestaan kyseisen laitoksen pyynnöstä kuuden kuukauden kuluttua, kun on tehty perusteellinen tarkastus, jossa on todettu edellytysten täyttyvän.

2.   Jos havaitaan, että laitos ei ole noudattanut jotain 63 artiklan 2 kohdan e ja f alakohdan sitoumuksista tai muuta tästä asetuksesta johtuvaa velvoitetta, hyväksyntä keskeytetään 1—12 kuukaudeksi sääntöjenvastaisuuden vakavuusaste huomioon ottaen, ellei kyseessä ole ylivoimainen este. Hyväksyntä voidaan myöntää uudestaan ainoastaan asianomaisen laitoksen pyynnöstä, johon on liitetty 63 artiklan 2 kohdan e ja f alakohdassa säädetyt sitoumukset.

Jäsenvaltio voi päättää olla määräämättä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua keskeytystä, jos osoitetaan, että sääntöjenvastaisuus ei ole tahallinen tai se ei johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sillä on vain vähäinen merkitys.

5 JAKSO

TARKASTUKSET JA RAPORTOINTIVAATIMUKSET

66 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisesti tässä jaksossa tarkoitetut tarkastukset, joiden kustannuksista ne vastaavat.

67 artikla

Voiöljyä valmistettaessa toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava 63 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun laitoksen tuotanto-ohjelman perusteella ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia siten, että kukin 50 artiklassa tarkoitettu tarjous tarkastetaan vähintään kerran.

Tarkastuksiin sisältyy näytteenotto tarjouksen järjestysnumerolla yksilöidystä voiöljystä ja käytettyjen voirasvojen tutkiminen tapauksen mukaan näytteenoton avulla, ja ne kohdistuvat erityisesti tuotanto-olosuhteisiin, saadun tuotteen määrään, koostumukseen ja pakkaukseen sekä sen varmistamiseen, että saadut tuotteet tai tapauksen mukaan käytetyt voirasvat eivät sisällä muuta rasvaa kuin maitorasvaa.

Tarkastuksia täydennetään ajoittain jalostetuista määristä riippuen 63 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon yksityiskohtaisilla satunnaisilla tarkastuksilla ja varmistamalla, että laitoksen hyväksynnän edellytyksiä noudatetaan.

Tarkastuksista on tehtävä tarkastuspöytäkirja, jossa täsmennetään erityisesti tarkastuspäivä, tarkastuksen kesto ja toteutetut toimenpiteet.

68 artikla

1.   Tässä luvussa tarkoitetun voiöljyn haltijan on siihen asti, kun vähittäiskauppa ottaa voiöljyn haltuunsa, pidettävä kirjanpitoa, josta ilmenee jokaisen toimituksen osalta voiöljyn ostajien nimet ja osoitteet sekä ostetut määrät.

Tässä luvussa tarkoitetun voiöljyn haltijoiden, jotka pitävät hallussaan myös II luvun soveltamisalaan kuuluvaa voiöljyä, on pidettävä erillistä kirjanpitoa kummassakin luvussa tarkoitetuista tuotteista.

2.   Edellä olevan 1 kohdan säännösten noudattamisen varmistamiseksi tarkastuksia täydennetään toteuttamalla ennalta ilmoittamatta kunkin kyseisessä kohdassa tarkoitetun voiöljyn haltijan kaupallisten asiakirjojen ja varastokirjanpidon yksityiskohtaisia tarkastuksia.

69 artikla

Jokaisen vuosineljänneksen alussa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle edellisenä vuosineljänneksenä käytössä ollut voiöljyn vähittäismyyntihinta.

70 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3002/92 säännöksiä on sovellettava soveltuvin osin tässä luvussa tarkoitettuihin tuotteisiin, jollei siinä toisin säädetä.

Tässä luvussa tarkoitettuihin tuotteisiin on sovellettava asetuksen (ETY) N:o 3002/92 2 artiklassa tarkoitettuja tarkastustoimenpiteitä tämän asetuksen 59 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden alettua siihen asti, kun tuotteet kirjataan vähittäiskaupan haltuun ottamiksi.

Kun pakattu voiöljy lähetetään vähittäiskaupan haltuunottoa varten toiseen jäsenvaltioon, asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 säädettyjen mainintojen lisäksi T 5 -valvontakappaleen 104 kohdassa on oltava jokin tämän asetuksen liitteessä XV olevassa 3 kohdassa luetelluista maininnoista.

IV LUKU

VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN LAITOSTEN JA YHTEISÖJEN VOIN OSTAMISELLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI

1 JAKSO

MÄÄRITELMÄT JA TUKIKELPOISUUSEDELLYTYKSET

71 artikla

Kukin jäsenvaltio voi valita alueellaan sijaitsevista voittoa tavoittelemattomista laitoksista ja yhteisöistä, jäljempänä ”edunsaajat”, ne laitokset ja yhteisöt, jotka saavat ostaa voita alennettuun hintaan.

72 artikla

Voille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos

a)

se ostetaan edunsaajan pääasiallisen toimipaikan sijaintimaana olevassa jäsenvaltiossa toimittajalta tai pakkaajalta, jäljempänä ”toimittaja”, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen;

b)

se täyttää

i)

asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset ja asetuksen (EY) N:o 2771/1999 liitteessä V vahvistetut valmistusjäsenvaltion kansallista laatuluokkaa koskevat vaatimukset ja jos sen pakkaus on tämän mukaisesti merkitty;

ii)

direktiivin 92/46/ETY vaatimukset erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja kyseisen direktiivin liitteessä C olevan IV luvun A kohdassa tarkoitettujen terveysmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

73 artikla

1.   Tämän luvun soveltamiseksi toimittajat voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne sitoutuvat

a)

pitämään kirjanpitoa, josta käyvät erityisesti ilmi voin myyjän nimi, edunsaajien nimet ja osoitteet sekä näille myydyn voin määrät samoin kuin 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vastaavien todistusten järjestysnumerot;

b)

toteuttamaan toimittajan sijaintijäsenvaltion määrittelemät valvontamenettelyt erityisesti kirjanpidon varmentamisen ja voin laadun valvonnan osalta.

2.   Jos havaitaan, että toimittaja ei ole noudattanut jotain 1 kohdassa tarkoitetuista sitoumuksistaan tai muuta tämän luvun säännöksistä johtuvaa velvoitetta, hyväksyntä keskeytetään 1—12 kuukaudeksi sääntöjenvastaisuuden vakavuusaste huomioon ottaen, ellei kyseessä ole ylivoimainen este. Hyväksyntä voidaan myöntää uudestaan ainoastaan asianomaisen laitoksen pyynnöstä, johon on liitetty 1 kohdassa säädetyt sitoumukset.

Jäsenvaltio voi päättää olla määräämättä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua keskeytystä, jos osoitetaan, että sääntöjenvastaisuus ei ole tahallinen tai se ei johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sillä on vain vähäinen merkitys.

2 JAKSO

TUKI, TÄYTÄNTÖÖNPANO, TARKASTUKSET JA RAPORTOINTI

74 artikla

1.   Tuen määräksi vahvistetaan 60 euroa 100 kilogrammalta voita.

2.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetusta voista, tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettu tuen määrä kerrotaan luvulla 0,9756.

3.   Jos tuen määrää muutetaan, uutta määrää on sovellettava kaikkiin 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen perusteella toteutettaviin voin toimituksiin; kyseinen todistus on voimassa uuden määrän vahvistamiskuukautta seuraavan kuukauden ajan.

Kun kyse on useamman kuin yhden kuukauden ajan voimassa olevista todistuksista ja jos uusi määrä vahvistetaan ennen todistusten viimeistä voimassaolokuukautta, uutta määrää on sovellettava kuitenkin kaikkiin voin toimituksiin, jotka tehdään uuden määrän vahvistamiskuukautta seuraavan kuukauden aikana.

75 artikla

1.   Tukea myönnetään voin toimittajille näiden kirjallisesta pyynnöstä ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 76, 77 ja 78 artiklan mukaisesti myöntämän numeroidun todistuksen esittämistä vastaan. Todistuksen liitteenä on oltava jokin 79 artiklassa tarkoitetuista tositteista.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tukihakemukset ja tositteet on esitettävä 12 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä, jona todistus on voimassa.

2.   Jäsenvaltioilla on oikeus määritellä vähimmäismäärä voille, josta tukihakemus voidaan esittää.

76 artikla

Edellä 75 artiklan 1 kohdassa säädettyjen todistusten myöntämisen edellytyksenä on

a)

edunsaajan toimivaltaiselle viranomaiselle antama kirjallinen sitoumus luovuttaa voi ainoastaan sen itsensä vastuulla olevien kuluttajien käyttöön ja maksaa tuen määrä takaisin, jos todetaan, että tämän asetuksen nojalla ostetun voin käyttötarkoituksesta on poikettu;

b)

edunsaajan kirjallinen sitoumus antaa pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen käyttöön kirjanpito, joka tarjoaa todisteet voin käytöstä;

c)

edeltävien 12 kuukauden aikana mahdollisesti myönnettyjen todistusten osalta tehtyjen sitoumusten asiaankuuluva täyttäminen.

Jäsenvaltio voi päättää myöntää todistuksen, jos osoitetaan, että ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitettujen sitoumusten noudattamatta jättäminen ei ollut tahallinen tai ei johtunut vakavasta laiminlyönnistä ja että sillä on vain vähäinen merkitys.

77 artikla

1.   Todistuksessa on mainittava erityisesti

a)

kyseisen laitoksen tai yhteisön sekä tapauksen mukaan valtuutetun toimijan nimi ja osoite;

b)

kyseisen laitoksen tai yhteisön vastuulle kuuluvien kuluttajien enimmäismäärä;

c)

voin enimmäismäärä, johon todistus oikeuttaa;

d)

todistuksen voimassaolokuukausi ja -vuosi.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu voin enimmäismäärä vahvistetaan 2 kilogrammaksi kuukaudessa kutakin edunsaavan laitoksen vastuulla olevaa kuluttajaa kohti.

78 artikla

1.   Todistus on voimassa siinä ilmoitetun kalenterikuukauden ajan. Voi voidaan kuitenkin ottaa haltuun aikaisintaan todistuksessa ilmoitettua kalenterikuukautta edeltävän kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä ja viimeistään todistuksessa ilmoitettua kalenterikuukautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää todistusten voimassaolosta kahden tai kolmen kalenterikuukauden ajan. Todistuksissa on tällöin ilmoitettava voimassaolokuukaudet, ja voi voidaan ottaa haltuun aikaisintaan todistuksessa ilmoitettua ensimmäistä kalenterikuukautta edeltävän kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä ja viimeistään todistuksessa ilmoitettua viimeistä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä.

2.   Toimivaltainen viranomainen ei voi myöntää samalle edunsaajalle todistuksia, joiden yhteenlaskettu voimassaoloaika on yli 12 kuukautta.

79 artikla

Todistus oikeuttaa tukeen ainoastaan, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy

a)

siinä on edunsaajan vakuutus siitä, että voimäärä on tosiasiallisesti ostettu ja että se on otettu haltuun tällä todistuksella;

b)

sen liitteenä on edunsaajan allekirjoittama kaksoiskappale maksetusta laskusta tai toimitustodistus.

80 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on maksettava tuki 60 päivän kuluessa hakemuksen ja kaikkien tositteiden esittämisestä, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

Kun toimittaja vetoaa ylivoimaiseen esteeseen tukea saadakseen tai kun on aloitettu hallinnollinen tutkimus oikeudesta tukeen, maksu suoritetaan vasta, kun oikeus tukeen on todettu.

Tositteet ja 82 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus on lähetettävä asetuksen (EY) N:o 1258/1999 4 artiklassa tarkoitetulle tuen maksamisesta vastaavalle osastolle tai viranomaiselle.

81 artikla

1.   Voi toimitetaan edunsaajalle pakkauksissa, joissa on selvästi ja pysyvästi merkittynä 72 artiklan b alakohdan mukainen kansallinen laatuluokka ja terveysmerkintä sekä yksi tai useampi liitteessä XVI olevassa 1 kohdassa luetelluista maininnoista.

2.   Kyseisten pakkausten sisältämissä yksittäispakkauksissa on oltava yksi tai useampi liitteessä XVI olevassa 2 kohdassa luetelluista maininnoista.

82 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat tarkastustoimenpiteet varmistaakseen tämän luvun säännösten ja erityisesti kaupallisten asiakirjojen tarkastuksia ja toimittajan varastokirjanpitoa koskevien säännösten noudattaminen. Tarkastukset on toteutettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4045/89 (14) mukaisesti, ja niistä on laadittava tarkastuspöytäkirja, jossa täsmennetään tarkastuspäivä, tarkastuksen kesto ja toteutetut toimenpiteet.

83 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

kolmen kuukauden kuluessa menettely kyseisen voin kaupan pitämisen eri vaiheissa toteutettavia tarkastuksia varten;

b)

ennen jokaisen kuukauden 20 päivää määrät, joiden osalta on edellisen kuukauden aikana

myönnetty todistuksia,

maksettu tukea.

V LUKU

KUMOAMINEN JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

84 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2191/81, (ETY) N:o 3143/85, (ETY) N:o 1609/88, (ETY) N:o 429/90, (ETY) N:o 3378/91 ja (EY) N:o 2571/97, jollei tämän asetuksen 85 artiklasta muuta johdu.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä XVII olevien vastaavuustaulukoiden mukaisesti.

85 artikla

Asetuksia (EY) N:o 2571/97 ja (ETY) N:o 429/90 sovelletaan tarjouskilpailuihin, joissa tarjousten viimeinen jättöpäivä on ennen 15 päivää joulukuuta 2005.

Asetuksen (EY) N:o 2571/97 7 ja 8 artiklassa, asetuksen (ETY) N:o 429/90 10 artiklassa ja asetuksen (ETY) N:o 2191/81 4 artiklassa tarkoitettuja esipainettuja pakkauksia voidaan käyttää 1 päivään syyskuuta 2006.

Asetuksen (EY) N:o 2571/97 23 artiklan 6 kohdan mukaisesti tehdyt sitoumukset sekä laitoksille ja välituotteille mainitun asetuksen 10 artiklan mukaisesti myönnetty hyväksyntä pysyvät voimassa tässä asetuksessa sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyntöjen osalta varmistaneet tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan noudattamisen. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kyseinen laitos toteuttaa tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitetut lisäsitoumukset 1 päivään maaliskuuta 2006 mennessä.

Asetuksen (ETY) N:o 429/90 9 artiklan 2 kohdan mukainen laitoksen hyväksyntä pysyy voimassa tässä asetuksessa sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen on varmistanut tämän asetuksen 63 artiklan 2 kohdan a alakohdan noudattamisen.

Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 1 artiklan 4 kohdan mukainen toimittajien hyväksyntä pysyy voimassa tässä asetuksessa.

86 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EYVL L 213, 1.8.1981, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1268/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 36).

(4)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004.

(5)  EYVL L 143, 10.6.1988, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1931/2004 (EUVL L 333, 9.11.2004, s. 3).

(6)  EYVL L 298, 12.11.1985, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 101/1999 (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 14).

(7)  EYVL L 319, 21.11.1991, s. 40. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 124/1999 (EYVL L 16, 21.1.1999, s. 19).

(8)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(9)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).

(10)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(11)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11.

(12)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 1.

(13)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.

(14)  EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18.


LIITE I

Lopputuotteet

(4 artiklassa tarkoitetut)

Menettely A:

A1

CN-koodeihin 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 ja 1905 90 90 kuuluvat tuotteet;

A2

seuraavat vähittäismyyntituotteet:

a)

CN-koodeihin 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 ja 1704 90 99 kuuluvat sokerivalmisteet;

b)

CN-koodiin 1806 90 50 kuuluvat sokerivalmisteet;

c)

CN-koodeihin 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 ja 1806 90 90 kuuluvat, kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, muut kuin suklaa ja suklaatuotteet;

A3

vähittäismyyntiin tarkoitettuihin, suklaatuotteisiin käytetyt, CN-koodeihin 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 ja 1806 90 31 kuuluvat täytteet.

Edellä A2 ja A3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maitorasvapitoisuuden on oltava vähintään 3 painoprosenttia ja enintään 50 painoprosenttia;

A4

CN-koodeihin 1901 20 00 ja 1901 90 99 kuuluvat tuotteet:

a)

taikina, lukuun ottamatta täytteitä, kuorrutteita ja koristeita:

i)

jossa on vähintään 40 prosenttia jauhoja ja/tai tärkkelystä kuiva-aineiden painon perusteella laskettuna, lisättynä maitorasvaa sekä muita aineita kuten esimerkiksi sokeria (sakkaroosia), kananmunaa tai munankeltuaista, maitojauhetta, suolaa jne. ja jonka maitorasvapitoisuus on suurempi kuin 90 painoprosenttia kokonaisrasvapitoisuudesta, lukuun ottamatta aineiden tavanomaiseen koostumukseen kuuluvaa rasvaa;

ii)

jonka ainekset on perusteellisesti sekoitettu ja rasva emulgoitu siten, että tämän maitorasvan erottelu minkä tahansa fysikaalisen käsittelyn avulla ei ole mahdollista;

iii)

joka on valmista paistettavaksi tai muuhun vastaavaan lämpökäsittelyyn, minkä jälkeen saadaan suoraan CN-koodiin 1905 kuuluvia, A1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

iv)

joka pakataan jäljempänä olevan c alakohdan säännösten mukaisesti.

Taikinaan voidaan lisätä täytteitä, kuorrutteita ja koristeita, jos näin saadun tuotteen CN-koodi ei muutu;

b)

jauhevalmiste:

i)

jossa on vähintään 40 prosenttia jauhoja ja/tai tärkkelystä kuiva-aineiden painon perusteella laskettuna, lisättynä maitorasvaa sekä muita aineita kuten esimerkiksi sokeria (sakkaroosia), jauhemaista kananmunaa tai jauhemaista munankeltuaista, maitojauhetta, suolaa jne. ja jonka maitorasvapitoisuus on suurempi kuin 90 painoprosenttia kokonaisrasvapitoisuudesta, lukuun ottamatta aineiden tavanomaiseen koostumukseen kuuluvaa rasvaa;

ii)

josta saadaan alustamisen, muotoilun, nostattamisen yhden tai useamman kerran tai leikkaamisen jälkeen taikina; kyseisestä taikinasta saadaan paistamisen tai muun vastaavan lämpökäsittelyn jälkeen CN-koodiin 1905 kuuluvia, A1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

iii)

joka pakataan jäljempänä olevan c alakohdan säännösten mukaisesti;

c)

pakkausvaatimukset:

i)

taikina on pakattava pakkauksiin ryhmiteltyinä yksiköinä; tai

ii)

jauhevalmisteet on pakattava enintään 25 kilogramman pakkauksiin;

iii)

kahdessa edellä mainitussa tapauksessa pakkauksissa on oltava selvästi näkyvin ja luettavin kirjaimin seuraavat tiedot:

valmistuspäivä, mahdollisesti koodina,

maitorasvapitoisuus painoprosentteina,

maininta ”Menettely A — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artikla”,

tarvittaessa 14 artiklassa tarkoitettu järjestysnumero.

Edellä i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattamista ei kuitenkaan vaadita, jos a ja b alakohdassa tarkoitetut tuotteet joko jalostetaan samassa laitoksessa A1 kohdassa tarkoitetuiksi lopputuotteiksi tai kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymisen jälkeen suoraan vähittäiskauppiaalle mainittua jalostusta varten;

A5

a)

yhdistetyn nimikkeistön 16 ryhmään kuuluvat liha-, kala-, äyriäis- ja nilviäisvalmisteet ja -säilykkeet sekä CN-koodeihin 1902 20 10—1902 30 90 ja 1902 40 90 sekä 1904 90 10, 1904 90 80 ja 2005 80 00 kuuluvat elintarvikevalmisteet;

b)

CN-koodeihin 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 ja ex 2103 90 90 kuuluvat kastikkeet ja valmisteet kastikkeisiin sekä CN-koodiin 2104 10 kuuluvat tuotteet.

Kyseisten tuotteiden maitorasvapitoisuuden on oltava vähintään viisi painoprosenttia kuiva-aineesta laskettuna.

Menettely B:

B1

CN-koodeihin 2105 00 91 ja 2105 00 99 kuuluvat jäätelöt ja B2 kohdassa tarkoitetut valmisteet, jotka soveltuvat käytettäviksi ilman muita toimenpiteitä kuin mekaanista käsittelyä ja pakastusta, ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 4,5 painoprosenttia ja enintään 30 painoprosenttia.

B2

CN-koodeihin 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 ja 2106 90 98 kuuluvien jäätelöiden valmistamiseksi tarkoitetut valmisteet, lukuun ottamatta jogurttia ja jogurttijauhetta, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 10 painoprosenttia ja enintään 33 painoprosenttia; jäätelöiden valmistamiseksi tarkoitetut valmisteet sisältävät yhtä tai useampaa aromiainetta sekä emulgointiaineita tai stabilisaattoreita ja soveltuvat käytettäviksi ilman muita toimenpiteitä kuin mahdollista veden lisäämistä sekä mahdollisesti välttämätöntä mekaanista käsittelyä ja pakastusta.


LIITE II

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut seokset

1.

Valmisteet, jotka on saatu sekoittamalla voirasvaa ja yhdistetyn nimikkeistön 15 ryhmään kuuluvia rasvoja, lukuun ottamatta CN-koodeihin 1704 90 30 ja 1806 kuuluvia tuotteita.

2.

Valmisteet, jotka on saatu sekoittamalla voirasvaa ja yhdistetyn nimikkeistön 21 ryhmään kuuluvia tuotteita, jotka on saatu nimikkeistön 15 ryhmään kuuluvista tuotteista.


LIITE III

Puhdasta voiöljyä (1) ja CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluvaa vedetöntä maitorasvaa (1) koskevat, 5 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset

(ilman merkkiaineita)

Maitorasvapitoisuus: vähintään 99,8 %

Vesi ja maidon muut ainesosat kuin rasvat: enintään 0,2 %

Vapaat rasvahapot: enintään 0,35 % (öljyhappona ilmaistuna)

Peroksidiluku: enintään 0,5 % (milliekvivalentteina aktiivista happea kilogrammaa kohti)

Maku: puhdas

Haju: ei vieraita hajuja

Neutraloivat aineet, antioksidantit ja säilöntäaineet: ei ole

Muut kuin maitorasvat: ei ole (2)


(1)  Tässä liitteessä tarkoitettuja vaatimuksia koskevat analyysit on tehtävä ennen liitteissä IV ja V tarkoitettujen tuotteiden lisäämistä voiöljyyn.

(2)  Tutkimus on tehtävä valmistettujen määrien perusteella ennalta ilmoittamatta, mutta enintään 500 tonnilta ja/tai kerran kuukaudessa asetuksen (EY) N:o 213/2001 liitteessä XXV tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Fraktioitu tai fraktioimaton voiöljy ja maitorasva voidaan hyväksyä vain, jos analyysitulos on negatiivinen.


LIITE IV

Voitonnia tai voiöljytonnia kohden lisättävät tuotteet — menettely A

(8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut merkkiaineet)

Tuotteet, joita tarkoitetaan 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, ovat seuraavat:

 

joko I:

a)

250 grammaa 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista

tai vaihtoehtoisesti

100 grammaa 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan yksinomaan vaniljatangosta tai sen uutteista

ja

b)

11 kilogrammaa enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385—395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti enantiinihaposta

tai vaihtoehtoisesti

150 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta

tai vaihtoehtoisesti

170 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, joka sisältää enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol);

 

tai II:

a)

20 grammaa beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteriä voirasvaan liukoisena yhdisteenä

ja

b)

11 kilogrammaa enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385—395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti enantiinihaposta

tai vaihtoehtoisesti

150 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta

tai vaihtoehtoisesti

170 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, joka sisältää enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol).


LIITE V

Voitonnia tai voiöljytonnia kohden lisättävät tuotteet — menettely B

(8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkkiaineet)

Tuotteet, joita tarkoitetaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ovat seuraavat:

 

joko I:

a)

250 grammaa 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista

tai vaihtoehtoisesti

6.

100 grammaa 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan yksinomaan vaniljatangosta tai sen uutteista

ja

b)

 

600 grammaa yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % betasitosterolia (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol) sekä enintään 9 % kampesterolia (C28H48O = Δ 5-ergostene-3-beta-ol) ja 1 % muita steroleja mukaan lukien stigmasteroli (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol);

tai II:

a)

20 grammaa beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteriä voirasvan liukoisena yhdisteenä ja

b)

600 grammaa yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % betasitosterolia (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol) sekä enintään 9 % kampesterolia (C28H48O = Δ 5-ergostene-3-beta-ol) ja 1 % muita steroleja mukaan lukien stigmasteroli (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol).


LIITE VI

Kermaan lisättävät tuotteet — menettely B

(8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkkiaineet)

1.

Kermaan lisätään poissulkien kaikki muut tuotteet, myös kasvisrasvat:

a)

joko makua aiheuttavia yhdisteitä eli joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista saatua 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä vähintään 250 ppm, tai

värin aiheuttavia yhdisteitä eli beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteriä maitorasvaan liukoisena yhdisteenä vähintään 20 ppm;

ja

b)

joko vähintään 1 %:n annoksena enantiinihapon (n-heptaanihapon C7) triglyseridejä, puhtausasteen ollessa vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385—395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti enantiinihaposta,

tai vähintään 1 %:n annoksena n-undekaanihapon (C11) triglyseridejä, puhtausasteen ollessa vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 275—285 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti n-undekaanihaposta,

tai vähintään 600 ppm:n annoksena yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % beta-sitosterolia sekä enintään 9 % kampesterolia ja 1 % muita steroleja, joiden joukossa stigmasterolia,

tai suoraan lisättynä 2 %:n annos seosta, jossa on 1 osa vapaata n-tridekaanihappoa (C13), 2 osaa maitorasvoja, 2,5 osaa natriumkaseinaatteja ja 94,5 osaa maidon mineraalisuoloja.

2.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kermadispersion homogeenisuus ja stabiilisuus, jossa kerma ja tuotteet on ennalta sekoitettu toisiinsa, varmistetaan valmistamalla esiseos ja käyttämällä mekaanisia käsittelyjä, lämpökäsittelyjä, jäähdytystä tai muita sallittuja käsittelyjä.

3.

Edellä 1 kohdassa prosentteina tai ppm:nä ilmaistut pitoisuudet lasketaan suhteessa siihen kerman osaan, joka muodostuu yksinomaan rasvasta.


LIITE VII

Pakkausmerkinnät (9 ja 10 artikla)

1.

a)

Voiöljy:

—   espanjaksi: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   viroksi: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   kreikaksi: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

—   liettuaksi: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   unkariksi: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   maltaksi: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

—   ruotsiksi: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Merkkiaineellinen voi:

—   espanjaksi: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   viroksi: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

—   liettuaksi: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   unkariksi: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   maltaksi: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   ruotsiksi: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Merkkiaineellinen kerma:

—   espanjaksi: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   viroksi: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

—   kreikaksi: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

—   liettuaksi: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

—   unkariksi: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   maltaksi: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   ruotsiksi: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluva maitorasva

—   espanjaksi: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   viroksi: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

—   kreikaksi: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

—   latviaksi: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

—   liettuaksi: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

—   maltaksi: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   puolaksi: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

—   ruotsiksi: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Välituotteet

—   espanjaksi: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

—   tšekiksi: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

—   tanskaksi: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

—   saksaksi: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

—   viroksi: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

—   kreikaksi: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

—   englanniksi: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

—   ranskaksi: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

—   italiaksi: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

—   latviaksi: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

—   liettuaksi: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

—   maltaksi: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

—   hollanniksi: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

—   portugaliksi: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

—   slovakiksi: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

—   sloveeniksi: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

—   ruotsiksi: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvien välituotteiden osalta ilmaisu ”10 artiklassa” korvataan ilmaisulla ”4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa”.


LIITE VIII

Asetus (EY) N:o 1898/2005

Voin, voiöljyn ja kerman tuotanto

Vuosineljännes:

Jäsenvaltio:

Menettely A ja B (määrät tonneina)

 

Interventiovoi

(merkkiaineeton)

Voi (merkkiaineellinen)

Voiöljy (1)

(merkkiaineeton)

Voiöljy

(merkkiaineellinen)

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta (2)

Kerma (merkkiaineeton)

Kerma (merkkiaineellinen)

Menettely A

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Menettely B

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käytetyn maitorasvan määrä; …………… tonnia.

(2)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.

(3)  Varastoista poistettu määrä.


LIITE IX

Asetus (EY) N:o 1898/2005

Voin ja voiöljyn käyttäminen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin välituotteisiin voiekvivalenttina ilmoitettuna

Vuosineljännes:

Jäsenvaltio:

 

Menettely A

Menettely B

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

Voiekvivalentin (1) määrä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetuissa välituotteissa

 

 

 

 

joista

CN 1704

CN 1806

CN 19

CN 2106

muu (ilmoittakaa tarkemmin)

 

 

 

 


(1)  Voi ja voiöljy ilmoitettuna voiekvivalenttina (tonnia).


LIITE X

Asetus (EY) N:o 1898/2005

5 artiklassa tarkoitettujen merkkiaineettomien tuotteiden (tonneina) käyttäminen lopputuotteisiin

Vuosineljännes:

Jäsenvaltio:

Käyttäjien määrä:

Lopputuote (1)

Voi

Voiöljy

Kerma

Välituotteiden kautta (2)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta (3)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, a, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, c

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, a

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, a

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  4 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.

(2)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytetyn voiekvivalentin määrät.

(3)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.


LIITE XI

Asetus (EY) N:o 1898/2005

5 artiklassa tarkoitettujen merkkiaineellisten tuotteiden (tonneina) käyttäminen lopputuotteisiin käyttäjäryhmittäin (1)

Vuosineljännes:

Jäsenvaltio:

Ryhmä: (1)

Käyttäjien määrä:

Lopputuote (2)

Voi

Voiöljy

Kerma

Välituotteiden kautta (3)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta (4)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, a, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, c

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, a

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, a

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Taulukko laitosryhmittäin, joissa käytetään:

a)

enemmän kuin 5 tonnia voiekvivalenttia kuukaudessa (suurkäyttäjät).

b)

enemmän kuin 12 tonnia vuodessa ja vähemmän kuin 5 tonnia kuukaudessa voiekvivalenttia (keskisuuret käyttäjät).

(2)  4 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.

(3)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytetyn voiekvivalentin määrät.

(4)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.


LIITE XII

Asetus (EY) N:o 1898/2005

5 artiklassa tarkoitettujen merkkiaineellisten tuotteiden (tonneina) käyttäminen lopputuotteisiin pienkäyttäjäyrityksissä (1)

Vuosi:

Jäsenvaltio:

Käyttäjien määrä:

Lopputuote (2)

Voi

Voiöljy

Kerma

Välituotteiden kautta (3)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta (4)

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

merkkiaineeton

merkkiaineellinen

Menettely A

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

Menettely B

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Laitokset, jotka käyttävät voiekvivalenttia vähemmän kuin 12 tonnia vuodessa (”pienkäyttäjät”, ilmoituksella tai ilman).

(2)  4 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.

(3)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytetyn voiekvivalentin määrät.

(4)  4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut CN-koodiin ex 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.


LIITE XIII

45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut T5-valvontakappaleen 104 ja 106 kohdassa olevat maininnat

A.

Voi, voiöljy, kerma tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lopputuotteisiin merkkiaineiden lisäämisen jälkeen:

a)

Toimitettaessa interventiovoita merkkiaineiden lisäämistä varten:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   viroksi: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

—   kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

—   liettuaksi: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

—   maltaksi: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   puolaksi: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

—   ruotsiksi: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

b)

toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistusta ja merkkiaineiden lisäämistä varten:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   viroksi: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

—   kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

—   liettuaksi: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

—   maltaksi: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   puolaksi: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

—   ruotsiksi: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

c)

toimitettaessa merkkiaineellista välituotetta tai merkkiaineellista voita, interventiovoita tai voiöljyä käytettäväksi suoraan lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteen kautta:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

—   viroksi: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   kreikaksi: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

—   italiaksi: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

—   liettuaksi: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   unkariksi: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

—   maltaksi: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   ruotsiksi: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

3.

tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn interventiovoin, voin tai voiöljyn paino.

d)

toimitettaessa merkkiaineellista kermaa käytettäväksi lopputuotteisiin:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   viroksi: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

—   kreikaksi: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

—   liettuaksi: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   unkariksi: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

—   maltaksi: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

—   puolaksi: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

—   ruotsiksi: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely B).

B.

Interventiovoi, voiöljy tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lopputuotteisiin:

a)

toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistukseen:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

—   viroksi: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

—   kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

—   liettuaksi: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

—   maltaksi: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

—   puolaksi: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

—   ruotsiksi: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

b)

toimitettaessa välituotetta, jotka on valmistettu interventiovoista, voista tai voiöljystä, tai toimitettaessa interventiovoita tai voiöljyä käytettäväksi suoraan lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteen kautta:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

—   viroksi: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

—   italiaksi: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

—   liettuaksi: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

—   maltaksi: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   puolaksi: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   ruotsiksi: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

lopputuotteisiin käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

3.

tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn interventiovoin, voin tai voiöljyn paino.

C.

CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluva maitorasva

Toimitettaessa voiöljyssä käytettäväksi tarkoitettua maitorasvaa:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

—   espanjaksi: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   tšekiksi: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   tanskaksi: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   saksaksi: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   viroksi: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

—   kreikaksi: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   englanniksi: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   ranskaksi: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

—   italiaksi: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   latviaksi: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

—   liettuaksi: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

—   maltaksi: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   hollanniksi: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

—   puolaksi: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   portugaliksi: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   slovakiksi: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

—   ruotsiksi: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1.

voiöljyssä käyttämisen määräpäivä;

2.

käyttötarkoitus (menettely A tai B).


(1)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu ”tai tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta” ilmaisulla ”4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta”.

(2)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa”.


LIITE XIV

SUORAAN KULUTUKSEEN TARKOITETUN VOIÖLJYN OMINAISUUDET

(47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut)

1.   KOOSTUMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

(100:aa kilogrammaa suoraan kulutukseen tarkoitettua voiöljyä kohti):

a)

Maitorasva: vähintään 96 kilogrammaa.

b)

Maidon muut ainesosat kuin rasvat: enintään 2 kilogrammaa.

c)

Merkkiaineet valitun menettelyn mukaisesti:

 

Menettely I:

joko 15 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta,

tai 17 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, joka sisältää enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol),

tai 1,1 kilogrammaa enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3 %, saippuoitumisluvun ollessa 385—395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti enantiinihaposta.

 

Menettely II:

joko 10 grammaa voihapon etyyliesteriä ja 15 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta,

tai 10 grammaa voihapon etyyliesteriä ja 17 grammaa stigmasterolia (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 % laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, joka sisältää enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol),

tai 10 grammaa voihapon etyyliesteriä ja 1,1 kilogrammaa enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3 %, saippuoitumisluvun ollessa 385—395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95-prosenttisesti enantiinihaposta;

d)

Lisäksi voidaan sekoittaa ainoastaan seuraavia aineita:

edellä b alakohdassa tarkoitettuja maidon muita ainesosia kuin rasvoja (enintään 2 kilogrammaa),

ja/tai

natriumkloridia: enintään 0,750 kilogrammaa,

ja/tai

lesitiiniä (E 322): enintään 0,500 kilogrammaa

2.   LAATUVAATIMUKSET

Vapaita rasvahappoja: enintään 0,35 % (öljyhappona ilmaistuna)

Peroksidiluku: enintään 0,5 (milliekvivalentteina aktiivista happea kilogrammaa kohti)

Maku: puhdas

Haju: ei vieraita hajuja

Neutraloivat aineet, antioksidantit ja säilöntäaineet: ei ole

Muut kuin maitorasvat: ei ole (1)


(1)  Testattava valmistettujen määrien perusteella ennalta ilmoittamatta, mutta vähintään kerran kutakin 500 tonnin määrää kohden ja/tai kerran kuukaudessa asetuksen (EY) N:o 213/2001 liitteessä XXV tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Fraktioitu tai fraktioimaton voiöljy voidaan hyväksyä vain, jos analyysitulos on negatiivinen.


LIITE XV

Pakkausmerkinnät (61 artikla) ja T5-valvontakappaleessa olevat maininnat (70 artikla)

1.

Voiöljy, johon on lisätty merkkiaineita liitteessä XIV vahvistetun menettelyn I mukaisesti

—   espanjaksi: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

—   tšekiksi: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

—   tanskaksi: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

—   saksaksi: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

—   viroksi: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

—   kreikaksi: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

—   englanniksi: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

—   ranskaksi: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

—   italiaksi: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

—   latviaksi: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

—   liettuaksi: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

—   unkariksi: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

—   maltaksi: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

—   hollanniksi: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

—   puolaksi: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

—   portugaliksi: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

—   slovakiksi: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

—   sloveeniksi: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

—   suomeksi: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

—   ruotsiksi: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Ghee, johon on lisätty merkkiaineita liitteessä XIV vahvistetun menettelyn II mukaisesti

—   espanjaksi: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

—   tšekiksi: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

—   tanskaksi: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

—   saksaksi: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

—   viroksi: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

—   kreikaksi: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

—   englanniksi: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

—   ranskaksi: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

—   italiaksi: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

—   latviaksi: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

—   liettuaksi: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

—   unkariksi: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

—   maltaksi: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

—   hollanniksi: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

—   puolaksi: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

—   portugaliksi: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

—   slovakiksi: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

—   sloveeniksi: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

—   suomeksi: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

—   ruotsiksi: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

T5-valvontakappaleen 104 kohdassa ilmoitettavat erityismaininnat

—   espanjaksi: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

—   tšekiksi: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

—   tanskaksi: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

—   saksaksi: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

—   viroksi: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

—   kreikaksi: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

—   englanniksi: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

—   ranskaksi: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

—   italiaksi: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

—   latviaksi: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

—   liettuaksi: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

—   unkariksi: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

—   maltaksi: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

—   hollanniksi: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

—   puolaksi: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

—   portugaliksi: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

—   slovakiksi: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

—   sloveeniksi: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

—   suomeksi: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

—   ruotsiksi: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


LIITE XVI

Pakkausmerkinnät (81 artikla)

1.

Asetuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

—   espanjaksi: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

—   tšekiksi: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

—   tanskaksi: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

—   saksaksi: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

—   viroksi: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

—   kreikaksi: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

—   englanniksi: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

—   ranskaksi: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

—   italiaksi: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

—   latviaksi: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

—   liettuaksi: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

—   unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

—   maltaksi: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

—   hollanniksi: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

—   puolaksi: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

—   portugaliksi: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

—   slovakiksi: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

—   sloveeniksi: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

—   ruotsiksi: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Asetuksen 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

—   espanjaksi: Reventa prohibida

—   tšekiksi: Opětný prodej zakázán

—   tanskaksi: Videresalg forbudt

—   saksaksi: Weiterverkauf verboten

—   viroksi: Edasimüük keelatud

—   kreikaksi: Απαγορεύεται η μεταπώληση

—   englanniksi: Resale prohibited

—   ranskaksi: Revente interdite

—   italiaksi: Vietata la rivendita

—   latviaksi: Atkalpārdošana aizliegta

—   liettuaksi: Perparduoti draudžiama

—   unkariksi: Viszonteladása tilos

—   maltaksi: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

—   hollanniksi: Doorverkoop verboden

—   puolaksi: Odsprzedaż zabroniona

—   portugaliksi: Proibida a revenda

—   slovakiksi: Opätovný predaj zakázaný

—   sloveeniksi: Nadaljnja prodaja prepovedana

—   suomeksi: Jälleenmyynti kielletty

—   ruotsiksi: Återförsäljning förbjuden


LIITE XVII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2571/97

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan a alakohta

1 artiklan a alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohta

1 artiklan b alakohdan i alakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen virke, b ja c alakohta

5 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen virke

9 artiklan 1 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

6 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja liite I

4 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan ensimmäinen alakohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohta

10 artiklan 2 kohta

8 artiklan 5 kohta

10 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja kolmas alakohta

9 artiklan a alakohdan ensimmäinen virke ja b alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

9 artiklan a alakohdan toinen virke

25 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

10 artiklan 1 kohta

12 artikla

10 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

10 artiklan 3 kohta

13 artiklan 2 kohta

10 artiklan 4 kohta

14 artikla

10 artiklan 5 kohta

15 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

24 artikla

13 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

16 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

17 artikla

14 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

14 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

15 artiklan 1 kohta

18 artikla

15 artiklan 2 kohta

19 artikla

16 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

20 artikla

16 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

22 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

23 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

23 artiklan 2 kohta

16 artiklan 4 kohta

21 artiklan 1 ja 2 kohta

16 artiklan 5 kohta

21 artiklan 3 kohta

17 artiklan 1 kohta

27 artiklan 3 ja 5 kohta

17 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

18 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

25 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

18 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

25 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohta

28 artiklan 1 ja 2 kohta

18 artiklan 3 kohta

28 artiklan 3 ja 4 kohta

18 artiklan 4 kohta

28 artiklan 5 kohta

19 artikla

26 artikla

20 artikla

31 artikla

21 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

32 artikla

21 artiklan 4 kohta

29 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 ja 2 kohta

33 artikla

22 artiklan 3 kohta

34 artikla

22 artiklan 4 kohdan ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides alakohta

35 artikla

22 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

30 artikla

23 artiklan 1 kohta

36 artikla

23 artiklan 2 kohta

37 artikla

23 artiklan 3 kohta

38 artikla

23 artiklan 4 kohta

39 artikla

23 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan c alakohta

23 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

40 artiklan 2 kohta

23 artiklan 6 kohta

41 ja 42 artikla

23 artiklan 7 kohta

43 artikla

23 artiklan 8 kohta

44 artikla

24 artikla

45 artikla

25 artikla

46 artikla

26 artikla

4 artiklan 2 kohta

Liite I

Liite III

Liite II

Liite IV

Liite III

Liite V

Liite IV

Liite VI

Liite V

Liite VII

Liite VI

Liite II

Liite VII

Liite XIII

Liite VIII

-

Liite IX

Liite VIII

Liite X

Liite IX

Liite XI

Liite X

Liite XII

Liite XI

Liite XIII

Liite XII


Asetus (ETY) N:o 429/90

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

47 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 2 kohta

48 artiklan a alakohta

1 artiklan 3 ja 4 kohta

47 artiklan 2 ja 3 kohta

2 artiklan 1 kohta

49 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

49 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 1 kohta

49 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohta

49 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 ja 2 kohta

50 artikla

4 artiklan 3 kohta

51 artiklan 1 kohta

4 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohta ja d alakohdan ensimmäinen virke

51 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohdan d alakohdan toinen virke

62 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 5 kohta

52 artikla

4 artiklan 6 kohta

53 artiklan 1 kohta

5 artikla

53 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

6 artikla

54 artikla

7 artikla

55 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

56 artikla

8 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

57 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta

58 artikla

8 artiklan 4 kohta

60 artikla

8 artiklan 5 kohta

62 artiklan 2 kohta

8 artiklan 6 kohta

57 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

62 artiklan 1 kohta ja 63 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

63 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

63 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

64 artikla

9 artiklan 5 kohta

65 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 ja 2 kohta

59 artikla

10 artiklan 3 ja 4 kohta

61 artikla, liite XIV ja liitteessä XV oleva 1 ja 2 kohta

10 artiklan 5 kohta

62 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

67 artikla

11 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

-

11 artiklan 2 kohta

48 artiklan c alakohta

12 artiklan 1 kohta

48 artiklan b alakohta

12 artiklan 2 ja 3 kohta

68 artikla

13 artikla

69 artikla

14 artikla

70 artikla ja liitteessä XV oleva 3 kohta

16 artikla

-

17 artikla

3 artikla

18 artikla

-

Liite

Liite XIV


Asetus (ETY) N:o 2191/81

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan b kohdan iii alakohta

1 artiklan 2 kohta

71 artikla

1 artiklan 3 kohta

72 artikla

1 artiklan 4 kohta

73 artikla

2 artiklan 1 kohta

74 artikla

2 artiklan 3 kohta

-

3 artiklan 1 kohta

75 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

76 artikla

3 artiklan 3 ja 4 kohta

77 artikla

3 artiklan 5 ja 6 kohta

78 artikla

3 artiklan 7 kohta

79 artikla

3 artiklan 8 kohta

80 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan 9 kohta

80 artiklan kolmas kohta

4 artikla

81 artikla ja liite XVI

5 artikla

75 artiklan 2 kohta

6 artiklan ensimmäinen kohta

82 artikla

6 artiklan toinen kohta

83 artikla

7 artikla

-