ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 300

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
17. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1866/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen Kroatiasta ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 258/2005 käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien osittaisen suspension jatkamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1867/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1868/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1065/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1869/2005, tehty 16 päivänä marraskuuta 2005, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteiden korvaamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1870/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1871/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1872/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1873/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, muna-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1874/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1875/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1876/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1828/2005 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1877/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1761/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1878/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1879/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

51

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

53

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen Sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

55

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan sosiaalirahaston komitean jäsenten korvaamisesta

61

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/796/YUTP, 14 päivältä marraskuuta 2005, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

64

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/797/YUTP, 14 päivältä marraskuuta 2005, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta

65

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1866/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

tiettyjen Kroatiasta ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 258/2005 käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien osittaisen suspension jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen tarkastelun jälkeen neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 258/2005 (2), jäljempänä ’lopullista tullia koskeva asetus’, käyttöön 38,8 prosentin suuruisen polkumyyntitullin tiettyjen Kroatiasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien, jäljempänä ’saumattomat putket’, tuonnissa ja 64,1 prosentin suuruisen polkumyyntitullin samojen Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa, lukuun ottamatta Dnipropetrovsk Tube Works -yritykseltä peräisin olevaa tuontia, johon sovelletaan 51,9 prosentin suuruista polkumyyntitullia, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’. Lopullista tullia koskevalla asetuksella muutettiin asetuksella (EY) N:o 348/2000 (3) käyttöön otettuja lopullisia tulleja ja kumottiin asetuksen (EY) N:o 348/2000 2 artiklassa säädetty mahdollisuus saada vapautus tulleista.

(2)

Komissio suspendoi päätöksellä 2005/133/EY (4) lopulliset polkumyyntitullit osittain yhdeksän kuukauden ajaksi 18 päivästä helmikuuta 2005.

B.   ROMANIASTA JA VENÄJÄLTÄ PERÄISIN OLEVIEN SAUMATTOMIEN PUTKIEN TUONTIIN SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET

(3)

Asetuksella (EY) N:o 2320/97 (5) otettiin käyttöön polkumyyntitullit muun muassa Romaniasta ja Venäjältä peräisin olevien saumattomien putkien tuonnissa. Päätöksillä 97/790/EY (6) ja 2000/70/EY (7) hyväksyttiin sitoumuksia muun muassa romanialaisilta ja venäläisiltä viejiltä. Asetuksessa (EY) N:o 1322/2004 (8) päätettiin joidenkin yhteisön tuottajien kilpailua rajoittavan toiminnan vuoksi (9), ettei voimassa olevia toimenpiteitä varmuuden vuoksi enää sovelleta Romaniasta ja Venäjältä peräisin olevien saumattomien putkien tuontiin.

C.   OSITTAISEN SUSPENSION JATKAMISEN PERUSTEET

(4)

Perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdassa säädetään mahdollisuudesta suspendoida eli jättää väliaikaisesti soveltamatta polkumyynnin vastaiset toimenpiteet yhteisön edun nimissä, jos markkinaolosuhteet ovat väliaikaisesti muuttuneet siten, ettei vahinko todennäköisesti toistuisi suspension johdosta. Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet voidaan suspendoida komission päätöksellä yhdeksäksi kuukaudeksi. Suspensiota voidaan perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaan jatkaa uudella, enintään yhden vuoden pituisella jaksolla, jos neuvosto niin päättää komission ehdotuksesta. Lisäksi 14 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asianomaisia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä voidaan milloin tahansa alkaa soveltaa uudelleen, jos niiden suspendoiminen ei enää ole perusteltua.

(5)

Kun komissio oli päätöksellä suspendoinut osittain kyseiset lopulliset polkumyyntitullit, se jatkoi saumattomien putkien markkinatilanteen ja erityisesti Kroatiasta ja Ukrainasta tulevan tuonnin seurantaa.

(6)

Viimeaikaisten tuontivirtojen tarkastelu osoittaa, että tuonti Kroatiasta ja Ukrainasta on edelleen erittäin vähäistä.

(7)

Markkinatilanteen katsotaan olevan sama kuin toimenpiteiden osittaisesta suspensiosta päätettäessä. Koska tuonti Kroatiasta ja Ukrainasta on erittäin vähäistä, on epätodennäköistä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko näissä oloissa toistuisi, jos toimenpiteiden osittaista suspensiota jatketaan. Nykyisten markkinaolosuhteiden vallitessa eli tilanteessa, jossa Venäjältä ja Romaniasta peräisin oleva tuonti todennäköisesti säilyttää vahvan asemansa, on epätodennäköistä, että tuonti Ukrainasta ja/tai Kroatiasta lisääntyisi merkittävästi. Tämän vuoksi suspension jatkaminen tuskin johtaisi vahingon toistumiseen. Ottaen lisäksi huomioon tapauksen erityisolosuhteet, muun muassa sen, että toimenpiteitä ei sovelleta Venäjältä ja Romaniasta peräisin olevaan tuontiin, voidaan todeta, että alkuperäisessä tutkimuksessa Kroatialle määrätty 23 prosentin ja Ukrainalle määrätty 38,5 prosentin tulli on riittävä vahingollisen polkumyynnin poistamiseksi.

(8)

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan, että saumattomien putkien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaista suspensiota jatketaan yhdellä vuodella perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(9)

Jos suspendoiminen ei enää ole perusteltua, polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä voidaan alkaa soveltaa uudelleen ja osittainen suspensio kumota välittömästi.

D.   YHTEISÖN TUOTANNONALAN KUULEMINEN

(10)

Komissio ilmoitti perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhteisön tuotannonalalle aikomuksestaan jatkaa asianomaisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaista suspensiota ja antoi sille tilaisuuden esittää huomautuksia. Yhteisön tuotannonala ei esittänyt vastalauseita,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jatketaan komission päätöksellä 2005/133/EY käyttöön otettua lopullisten polkumyyntitullien osittaista suspensiota 18 päivään marraskuuta 2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 46, 17.2.2005, s. 7.

(3)  EYVL L 45, 17.2.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 258/2005.

(4)  EUVL L 46, 17.2.2005, s. 46.

(5)  EYVL L 322, 25.11.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1322/2004 (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 10).

(6)  EYVL L 322, 25.11.1997, s. 63.

(7)  EYVL L 23, 28.1.2000, s. 78.

(8)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 10.

(9)  Ks. asetuksen (EY) N:o 1322/2004 johdanto-osan 9 kappale ja sitä seuraavat kappaleet.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1867/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16 päivänä marraskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

56,5

096

36,8

204

35,9

999

43,1

0707 00 05

052

121,9

204

30,3

999

76,1

0709 90 70

052

111,0

204

71,2

999

91,1

0805 20 10

204

60,8

388

85,5

999

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,5

624

88,1

999

81,8

0805 50 10

052

65,6

388

71,6

999

68,6

0806 10 10

052

129,1

400

227,6

508

264,3

624

162,5

720

99,7

999

176,6

0808 10 80

388

112,2

400

108,0

404

93,3

512

132,0

800

141,8

999

117,5

0808 20 50

052

102,4

720

43,1

999

72,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1868/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1065/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1065/2005 (3) avattiin Saksan interventioelimen hallussa olevan 430 000 ohratonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Saksa on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 100 000 tonnilla vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Saksan esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä kyseisen pyynnön, käytettävissä olevien määrien ja markkinatilanteen perusteella.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1065/2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1065/2005 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävän 530 000 ohratonnin enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kanadaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Meksikoa, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4), Sveitsiä ja Yhdysvaltoja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1298/2005 (EUVL L 206, 9.8.2005, s. 3).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1869/2005,

tehty 16 päivänä marraskuuta 2005,

riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteiden korvaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

on kuullut asetuksen (EY) N:o 805/2004 32 artiklalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteissä I–VI on vakiolomakkeita, joita käytetään riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen menettelyissä.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden liityttyä Euroopan yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteet I–VI olisi korvattava vakiolomakkeiden mukauttamiseksi siten, että niitä voidaan käyttää uusissa jäsenvaltioissa.

(3)

Komission asetusta (EY) N:o 805/2004 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteet I–VI tämän asetuksen vastaavilla liitteillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Franco FRATTINI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15.


LIITE I

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image


LIITE III

Image

Image


LIITE IV

Image


LIITE V

Image

Image

Image


LIITE VI

Image


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1870/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 34 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päätyttyä yhteisö muutti valkosipulin tuontia koskevia edellytyksiä. Kesäkuun 1 päivästä 2001 alkaen CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnista kannettava tavanomainen tuontitulli on koostunut 9,6 prosentin arvotullista ja erityisestä määrästä, jonka suuruus on 1 200 euroa nettotonnilta. GATT 1994 sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen, GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2001/404/EY (2), avattiin kuitenkin 38 370 tonnin kiintiö, jäljempänä ’GATT-kiintiö’, jossa kyseistä paljoustullia ei kanneta. Sopimuksessa määrätään, että kiintiö jaetaan 19 147 tonniin Argentiinasta tuontia varten, (järjestysnumerot 09.4104 ja 09.4099), 13 200 tonniin Kiinasta tuontia varten (järjestysnumerot 09.4105 ja 09.4100) ja 6 023 tonniin muista maista tuontia varten (järjestysnumerot 09.4106 ja 09.4102).

(2)

Valkosipulia voidaan tuoda myös GATT-kiintiön ulkopuolella tavanomaisin tullein tai etuuskohteluun oikeuttavien yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden tekemien sopimusten mukaisesti.

(3)

Valkosipuli on tärkeä Euroopan unionin hedelmä ja vihannesalan tuote, ja sen vuosituotanto EU:ssa on noin 250 000 tonnia. Vuosittaiset tuontimäärät kolmansista maista ovat myös merkittäviä, ja ne vaihtelevat 60 000 tonnista 80 000 tonniin. Kaksi tärkeintä kolmansien maiden toimittajaa ovat Kiina (30 000–40 000 tonnia vuodessa) ja Argentiina (noin 15 000 tonnia vuodessa).

(4)

Kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevat edellytykset vahvistetaan kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 565/2002 (3). Kyseisen asetuksen soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella on tarpeen muuttaa joitakin voimassa olevia edellytyksiä järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi.

(5)

Koska GATT-kiintiön ulkopuolella kannetaan muusta kuin etuuskohteluun oikeuttavasta tuonnista paljoustulli, GATT-kiintiön hallinnointi edellyttää tuontitodistusmenettelyn perustamista. Tällaisella menettelyllä olisi voitava valvoa tarkasti kaikkea valkosipulin tuontia. Tämän menettelyn soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä olisi täydennettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) säännöksiä ja niillä saatetaan joutua poikkeamaan niistä.

(6)

Jotta tuontia voidaan valvoa niin tarkkaan kuin mahdollista, erityisesti viimeaikaisten petostapausten vuoksi, kaikkea valkosipulin tuontia varten olisi myös otettava käyttöön kaksi tuontitodistusten luokkaa. Kokemuksen mukaan petoksia tehdään tyypillisesti kuljettamalla kiinalaista valkosipulia sellaisten kolmansien maiden kautta, joilla on etuuskohtelusopimuksia Euroopan yhteisön kanssa. Valkosipuli tuodaan EU:hun väärennetyin asiakirjoin.

(7)

Järjestelmästä toiseen siirtymisen olisi oltava mahdollisimman joustavaa. Sitä varten olisi jatkettava asetuksen (EY) N:o 565/2002 eräiden yksityiskohtaisten soveltamista koskevien sääntöjen voimassaoloa ja säilytettävä perinteisen tuontiaikataulu.

(8)

Valkosipulin tuontia olisi valvottava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) 308 d artiklan mukaisesti.

(9)

Valkosipulia olisi edelleen oltava riittävästi yhteisön markkinoilla vakain hinnoin, ja samalla olisi vältettävä suurina hintojen vaihteluina esiintyviä tarpeettomia markkinoiden häiriöitä ja haitallisia vaikutuksia yhteisön tuottajiin. Sitä varten olisi kannustettava tuojien välisen kilpailun lisäämistä ja vähennettävä tuojien hallinnollisia rasituksia.

(10)

Niiden nykyisten tuojien edun vuoksi, jotka tavallisesti tuovat suuria määriä valkosipulia, ja myös markkinoihin liittyvien uusien tuojien, joilla olisi oltava myös oikeudenmukaiset mahdollisuudet hakea tuontitodistuksia valkosipulien tariffikiintiöiden mukaista määrää varten, edun vuoksi olisi tehtävä ero perinteisten ja uusien tuojien välillä. Olisi säädettävä näitä kahta tuojaryhmää koskeva selkeä määritelmä, ja olisi säädettävä tietyt hakijoiden asemaan sekä myönnettyjen tuontitodistusten käyttöön liittyvät perusteet.

(11)

Kyseisille tuojaryhmille myönnettävät määrät olisi vahvistettava tosiasiallisesti tuotujen määrien eikä myönnettyjen tuontitodistusten perusteella.

(12)

Jotta tätä asetusta voidaan soveltaa Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, tuojiin, olisi vahvistettava säännöt vuosien 2005/2006 ja 2006/2007 tuontikausiksi sen varmistamiseksi, että erotetaan toisistaan toisaalta yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, perinteiset ja uudet tuojat, ja toisaalta uusien jäsenvaltioiden perinteiset ja uudet tuojat.

(13)

Uusien jäsenvaltioiden kauppatapojen huomioon ottamiseksi olisi sallittava, että uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat valita kahden menetelmän välillä perinteisten tuojiensa viitemäärän vahvistamiseksi.

(14)

Kunkin tuojaryhmän jättämiin valkosipulin tuontia kolmansista maista koskeviin tuontitodistushakemuksiin olisi sovellettava tiettyjä rajoituksia. Rajoitukset ovat tarpeen paitsi sen varmistamiseksi, että turvataan tuojien välinen kilpailu, myös sen vuoksi, että tuojille, joilla on tosiasiallista kaupallista toimintaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla, annetaan mahdollisuus puolustaa perusteltuja kauppa-asemiaan muihin tuojiin nähden, ja että kukaan yksittäinen tuoja ei voi hallita markkinoita.

(15)

Tosiasiallisten tuojien välisen kilpailun turvaamiseksi ja keinottelun estämiseksi tuontitodistusten myöntämisessä sekä uusien ja perinteisten tuojien perusteltujen kauppa-asemien vastaisten järjestelmän väärinkäytösten estämiseksi olisi tuontitodistusten moitteettoman käytön valvontaa varten otettava käyttöön aiempaa tiukemmat tarkastukset. Sitä varten olisi kiellettävä todistusten siirto.

(16)

Tuojien hallinnollisen rasituksen ja petosmahdollisuuksien vähentämiseksi tuontitodistushakemuksia olisi jätettävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on merkitty rekisteriin.

(17)

Toimenpiteitä tarvitaan myös sitä varten, että tuontitodistushakemuksilla keinottelu olisi mahdollisimman vähäistä, koska keinottelu voi johtaa siihen, että tariffikiintiöitä ei käytetä kokonaan. Kyseisen tuotteen luonteesta ja arvosta johtuen kultakin valkosipulitonnilta, jolle jätetään tuontitodistushakemus, olisi asetettava vakuus asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Vakuuden olisi oltava riittävän suuri keinottelumielessä tehtävien hakemusten välttämiseksi, muttei niin suuri, että haitataan niitä tuojia, joilla on tosiasiallista valkosipuliin liittyvää kaupallista toimintaa. Vakuuden soveltuvin puolueeton taso on viisi prosenttia CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvaan yhteisöön tuotavaan valkosipuliin sovellettavasta keskimääräisestä lisätullista.

(18)

GATT-kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka komission on toteutettava, jos valkosipulin tuontitodistushakemusten määrät ylittävät jonkin alkuperän tai vuosineljänneksen osalta päätöksessä 2001/404/EY vahvistetut määrät, joihin on lisätty aiemmin myönnettyjen tuontitodistusten käyttämättä jääneet määrät. Jos näihin toimenpiteisiin kuuluu vähennyskertoimen soveltaminen todistusten myöntämisen yhteydessä, olisi säädettävä mahdollisuudesta peruuttaa kyseiset tuontitodistushakemukset ja vapauttaa vakuus välittömästi.

(19)

Jotta varmistetaan kiintiöiden käyttäminen moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava säännöllisesti komissiolle määrät, joille niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet tuontitodistuksia, mutta joita tuojat eivät ole käyttäneet. Myönnettyjen tuontitodistusten kattamissa määrissä olisi otettava huomioon tuojien pyytämät todistushakemusten peruuttamiset.

(20)

Valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnoinnin vuoksi tuontitodistushakemuksia jättävien tuojien olisi liitettävä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille osoitettaviin hakemuksiinsa ilmoitus, jonka mukaan ne sitoutuvat noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä rajoituksia. Järjestelmän väärinkäytösten estämiseksi olisi säädettävä varoittavista seuraamuksista, ja jäsenvaltioilla olisi oltava harkintavaltaa soveltaa tämän asetuksen säännösten lisäksi seuraamuksia tuojiin, jotka jättävät toimivaltaisille viranomaisilleen virheellisiä, harhaanjohtavia tai epätäsmällisiä hakemuksia ja/tai ilmoituksia.

(21)

Valvonnan tiukentamiseksi ja epätarkkojen asiakirjojen aiheuttaman kauppasäännösten kiertämisen estämiseksi olisi säilytettävä voimassa oleva eräistä kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskeva alkuperätodistusten järjestelmä sekä vaatimus, jonka mukaan tällainen valkosipuli on kuljetettava suoraan alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta yhteisöön, ja lisätietojen perusteella olisi laajennettava maiden luetteloa. Tällaisia alkuperätodistuksia antavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset asetuksen (ETY) N:o 2454/93 56–62 artiklan mukaisesti.

(22)

Olisi täsmennettävä tämän asetuksen mukainen jäsenvaltioiden ja komission välinen tarpeellinen tiedonvaihto, erityisesti tariffikiintiöiden hallinnoimiseksi sekä petostentorjuntatoimenpiteiden ja markkinoiden valvonnan toteuttamiseksi.

(23)

Asetus (EY) N:o 565/2002, asetukseen (EY) N:o 565/2002 sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 3 päivänä helmikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 228/2004 (6) ja asetuksesta (EY) N:o 565/2002 poikkeamisesta kauden 2004–2005 ensimmäistä vuosineljännestä koskevien valkosipulin tuontitodistushakemusten jättämispäivämäärien osalta 10 päivänä helmikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 229/2004 (7) olisi kumottava. Tätä asetusta olisi sovellettava tuontitodistushakemuksiin ensimmäistä kertaa tuontikauden 2006/2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Koska tuontitoimiin, joihin sovelletaan tämän asetuksen B-todistuksia koskevia säännöksiä, ei tällä hetkellä sovelleta mitään erityisiä todistuksia koskevia sääntöjä ja jotta varmistettaisiin tarkastusten parempi tehokkuus, B-todistuksia koskevia säännöksiä olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(24)

Sellaiseen valkosipuliin, jonka tuonti tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen asetuksen (EY) N:o 565/2002 säännösten mukaisesti myönnetyin todistuksin sekä niiden asetusten mukaisesti, joilla avataan ja hallinnoidaan valkosipulin yksipuolisia tariffikiintiöitä, olisi sovellettava edelleen niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa kyseisiä tuontitodistuksia myönnettäessä.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullit

1.   Avataan päätöksen 2001/404/EY mukaisesti CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin, jäljempänä ’valkosipuli’, yhteisöön tuontia koskevat tariffikiintiöt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Kunkin tariffikiintiön määrä, sen soveltamiskausi ja järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä tuotavasta valkosipulista kannetaan 9,6 prosentin arvotulli.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’tuontikaudella’ tarkoitetaan jaksoa, joka alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä toukokuuta;

2)

’uusilla jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Tšekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa;

3)

’muilla mailla’ tarkoitetaan muita kolmansia maita kuin Argentiinaa ja Kiinaa;

4)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan viranomaista tai viranomaisia, jonka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten;

5)

’viitemäärällä’ tarkoitetaan perinteisen tuojan 3 artiklan mukaisesti tuomaa valkosipulin määrää seuraavasti:

a)

valkosipulia yhteisöön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, vuosina 1998, 1999 ja 2000 tuoneiden perinteisten tuojien yhtenä kalenterivuosista 1998, 1999 ja 2000 harjoittaman valkosipulin tuonnin enimmäismäärää;

b)

valkosipulia uusiin jäsenvaltioihin vuosina 2001, 2002 ja 2003 tuoneiden perinteisten tuojien valkosipulin tuonnin enimmäismäärää

i)

joko kalenterivuonna 2001, 2002 tai 2003,

ii)

tai tuontikaudella 2001/2002, 2002/2003 tai 2003/2004;

c)

muiden a tai b alakohdassa tarkoitettujen perinteisten tuojien osalta valkosipulin enimmäismäärää, joka on tuotu jollakin ensimmäisestä kolmesta tuontikaudesta, jona asianomaiset tuojat ovat saaneet tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 565/2002 tai tämän asetuksen mukaisesti.

Viitemäärän laskennassa ei oteta huomioon uusista jäsenvaltioista tai yhteisöstä, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, peräisin olevaa valkosipulia.

Uudet jäsenvaltiot valitsevat ja soveltavat jompaakumpaa b alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä kaikkiin perinteisiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu.

3 artikla

Tuojaryhmät

1.   ’Perinteisillä tuojilla’ tarkoitetaan tuojia, joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka voivat osoittaa, että

a)

ne ovat saaneet asetuksen (EY) N:o 565/2002 tai tämän asetuksen mukaisia tuontitodistuksia kunakin kolmena edellisenä tuontikautena;

b)

ne ovat tuoneet valkosipulia yhteisöön vähintään kahdella edellisestä kolmesta tuontikaudesta;

c)

ne ovat tuoneet yhteisöön vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia hakemustaan edeltävällä tuontikaudella.

2.   ’Uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tuojia, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja tuoneet yhteisöön kumpanakin edellisenä kalenterivuonna vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia. Tämän edellytyksen noudattaminen vahvistetaan jäsenvaltion kaupparekisteriin tehdyllä merkinnällä tai muilla jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten hyväksymillä todisteilla sekä tuontia koskevalla todisteella.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2007 välisen tuontikauden osalta ja ainoastaan uusissa jäsenvaltioissa

a)

’perinteisillä tuojilla’ tarkoitetaan tuojia, joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka voivat osoittaa, että

i)

ne ovat tuoneet valkosipulia muista alkuperämaista kuin uusista jäsenvaltioista tai yhteisöstä, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, vähintään kahtena edellisestä kolmesta tuontikaudesta,

ii)

ne ovat tuoneet vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia edeltävän kalenterivuoden aikana,

iii)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettu tuonti on tapahtunut uudessa jäsenvaltiossa, jossa kyseisen tuojan päätoimipaikka sijaitsee;

b)

’uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin a alakohdan mukaisia perinteisiä tuojia, joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka voivat osoittaa, että

i)

ne ovat tuoneet vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia kummankin kahden edellisen kalenterivuoden aikana muista alkuperämaista kuin uusista jäsenvaltioista tai yhteisöstä, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004,

ii)

edellä i alakohdassa tarkoitettu tuonti on tapahtunut uudessa jäsenvaltiossa, jossa kyseisen tuojan päätoimipaikka sijaitsee.

4 artikla

Tuontitodistusten esittäminen

1.   Tuodun valkosipulin luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää tämän asetuksen mukaisesti annettavan tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Valkosipuli voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä ainoastaan, jos asianomaisen tuontitodistuksen kohdassa 24 on jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

Tällaisista tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua ’A-todistus’. Muista tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua ’B-todistus’.

5 artikla

Tuontitodistushakemuksia ja tuontitodistuksia koskevat yleiset säännökset

1.   A- ja B-todistuksiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   A-todistukset ovat voimassa ainoastaan sen vuosineljänneksen osalta, jolle ne on myönnetty. Todistusten kohdassa 24 on oltava yksi liitteessä III olevista maininnoista.

B-todistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 50 euroa tonnilta.

4.   A- ja B-todistushakemusten ja todistusten kohdassa 8 on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Tuontitodistus on voimassa ainoastaan mainitusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.

5.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, A- ja B-todistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

6 artikla

Kokonaismäärien jakaminen perinteisten ja uusien tuojien kesken

1.   Argentiinalle, Kiinalle ja muille maille liitteen I mukaisesti myönnetty kokonaismäärä jaetaan seuraavasti:

a)

70 prosenttia perinteisille tuojille;

b)

30 prosenttia uusille tuojille.

2.   Jos toinen tuojaryhmä ei Argentiinasta, Kiinasta ja muista maista peräisin olevan tuonnin osalta käytä myönnettyä määrää kokonaan jonkin vuosineljänneksen aikana, jäljelle jäävä osa myönnetään toiselle tuojaryhmälle.

3.   Kunkin 2 kohdassa mainitun kolmen alkuperän ja liitteessä I mainitun vuosineljänneksen osalta saadaan myöntää A-todistuksia enintään seuraavien määrien summalle:

a)

liitteessä I mainittu määrä kyseessä olevan vuosineljänneksen ja alkuperän osalta;

b)

edellisen vuosineljänneksen aikana kyseessä olevan alkuperän osalta hakematta jääneet määrät;

c)

kyseessä olevan alkuperän osalta aiemmin myönnettyjen A-todistusten käyttämättä jääneet määrät, joista on ilmoitettu komissiolle.

Määriä, joista ei esitetä hakemuksia tai joita ei käytetä tuontikauden aikana, ei kuitenkaan voida siirtää seuraavalle tuontikaudelle.

7 artikla

A-todistushakemuksiin sovellettavat rajoitukset

1.   Perinteisen tuojan jollakin tuontikaudella jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

2.   Uuden tuojan jollakin vuosineljänneksellä jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen vuosineljänneksen ja alkuperän osalta liitteessä I mainitusta määrästä. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

8 artikla

Tuontitodistushakemusten jättäminen

1.   Hakija voi jättää A- ja B-todistushakemuksia ainoastaan sen yksittäisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hakija on merkitty arvonlisäverorekisteriin.

2.   Ainoastaan 3 artiklassa tarkoitetut tuojat voivat jättää A-todistushakemuksia.

Tuojien on toimitettava A-todistushakemustensa tueksi tarvittavat tiedot, jotta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa niitä tyydyttävällä tavalla, että 3 artiklassa säädettyjä edellytyksiä on noudatettu.

Jos uudelle tuojalle on myönnetty tuontitodistuksia tämän asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti edellisen tuontikauden aikana, sen on esitettävä todiste siitä, että se on tosiasiallisesti luovuttanut vapaaseen liikkeeseen vähintään 90 prosenttia sille myönnetystä määrästä.

Jos kolmannessa alakohdassa mainittuja todisteita ei toimiteta tai niistä ilmenee, että tuojalle myönnetystä määrästä on luovutettu vapaaseen liikkeeseen alle 90 prosenttia jollakin kyseisessä alakohdassa mainitun tuontikauden vuosineljänneksellä, hakijalle ei myönnetä tuontitodistuksia, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä.

3.   Tuojien on jätettävä A-todistushakemuksensa asianomaista vuosineljännestä edeltävän huhti-, heinä-, loka- ja tammikuun ensimmäisenä viitenä työpäivänä.

4.   Tuojien on liitettävä A-todistushakemuksiinsa ilmoitus, jonka mukaan ne ovat tietoisia ja sitoutuvat noudattamaan 7 artiklassa annettuja säännöksiä.

Tuojan on allekirjoitettava ilmoitukset ja todistettava ne oikeiksi.

5.   A-todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja” tai ”uusi tuoja” tapauksen mukaan.

6.   A-todistushakemuksia ei voi jättää jollekin tietylle vuosineljännekselle tai tiettyä alkuperää varten, jos liitteessä I ei ole ilmoitettu määrää kyseiselle vuosineljännekselle tai kyseiselle alkuperälle.

7.   B-todistusta ei voida myöntää A-todistushakemuksen perusteella.

9 artikla

A-todistushakemuksia koskevat ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseiselle vuosineljännekselle jätettyjen hakemusten määrät, joille on jätetty A-todistushakemuksia kunkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuukauden 15 päivään mennessä.

Ilmoitukset on eriteltävä alkuperän mukaan. Ilmoituksissa on eriteltävä myös perinteisten ja uusien tuojien hakemat valkosipulimäärät.

Ilmoitukset, mukaan luettuina ilmoitukset siitä, että hakemuksia ei ole jätetty, on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen.

10 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä A-todistukset 9 artiklan mukaista ilmoitusta seuraavana seitsemäntenä työpäivänä.

2.   Jos jollakin vuosineljänneksellä havaitaan, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä haetut määrät ylittävät käytettävissä olevan määrän, komissio tekee päätöksen antamalla asetuksen kyseisiin A-todistushakemuksiin sovellettavan vähennyskertoimen vahvistamisesta ja tarvittaessa myöhemmin jätettäviin hakemuksiin liittyvien A-todistusten myöntämisen keskeyttämisestä.

Jos ensimmäistä alakohtaa sovelletaan, toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä A-todistukset kyseisessä alakohdassa tarkoitetun asetuksen voimaantuloa seuraavana kolmantena työpäivänä.

3.   A-todistuksia ei voida myöntää alkuperätuotteiden tuonnille sellaisista liitteessä IV mainituista maista, jotka eivät ole toimittaneet komissiolle tarvittavia tietoja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63, 64 ja 65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi. Tiedot katsotaan toimitetuiksi päivänä, jona tämän asetuksen 15 artiklan mukainen julkaiseminen tapahtuu.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle luettelo A-todistuksia vastaavalla vuosineljänneksellä hakevista perinteisistä ja uusista tuojista 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna päivänä. Kun kyse on kansallisen lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneistä toimijoiden ryhmittymistä, ryhmittymän muodostavat toimijat on myös ilmoitettava.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen.

5.   B-todistuksiin ei sovelleta määrällisiä rajoituksia ja ne myönnetään välittömästi.

11 artikla

A-todistushakemusten peruuttaminen

Jos määrä, jolle A-todistus on myönnetty, on 10 artiklan 2 kohdan nojalla vähemmän kuin määrä, josta A-todistushakemus jätettiin, kyseinen tuoja voi pyytää, että toimivaltaiset viranomaiset peruuttavat A-todistushakemuksen kolmen työpäivän kuluessa 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun asetuksen voimaantulosta. Jos hakemus peruutetaan, koko vakuus vapautetaan välittömästi.

12 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

määrät, joille B-todistuksia on haettu;

b)

A-todistuksiin liittyvät käyttämättömät tai osittain käytetyt määrät, jotka vastaavat todistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien erotusta, joille todistukset on myönnetty viimeksi kuluneelta vuosineljännekseltä;

c)

11 artiklan mukaisesti peruutetuissa A-todistushakemuksissa mainitut määrät.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava

a)

1 kohdan a alakohdan osalta kunkin viikon toiseen työpäivään mennessä hakemuksista, jotka on saatu edellisellä viikolla;

b)

1 kohdan b alakohdan osalta 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun päivään mennessä;

c)

1 kohdan c alakohdan osalta 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Jos yhtään B-tuontitodistushakemusta ei ole jätetty tai jos 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisia käyttämättä jääneitä tai peruutettuja määriä ei ole, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle tässä kohdassa mainittuna päivänä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen.

Kyseiset määrät on eriteltävä tuontitodistushakemuksen jättöpäivän, alkuperämaana olevan kolmannen maan, todistustyypin (A tai B) ja A-todistusten osalta tuojaryhmän perusteella 3 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Alkuperätodistukset

Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta peräisin oleva valkosipuli voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

esitetään kyseisen maan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (ETY) N:o 2454/93 56–62 artiklan säännösten mukaisesti myöntämä alkuperätodistus;

b)

tuote on kuljetettu suoraan yhteisöön kyseisestä maasta 14 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Suora kuljetus

1.   Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta yhteisöön tapahtuvana suorana kuljetuksena pidetään

a)

sellaista tuotteiden kuljetusta, joka tehdään käymättä muun kolmannen maan alueella;

b)

tuotteita, jotka kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, joka ei ole alkuperämaa, ja jotka voidaan lastata kuljetusvälineestä toiseen tai varastoida väliaikaisesti kyseisissä maissa, jos kauttakulku voidaan perustella maantieteellisillä syillä tai kuljetusvaatimuksilla ja jos

i)

tuotteet ovat pysyneet tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa,

ii)

tuotteita ei ole saatettu siellä markkinoille eikä luovutettu vapaaseen liikkeeseen,

iii)

tuotteille ei ole tehty siellä muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja uudelleenlastaus tai muut niiden säilymisen varmistamiseksi tarvitut toimenpiteet.

2.   Todiste 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä toimitetaan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavien asiakirjojen kanssa:

a)

alkuperämaassa myönnetyllä kuljetusasiakirjalla, jonka perusteella kauttakuljetus on tapahtunut; tai

b)

kauttakuljetusmaiden tulliviranomaisten myöntämällä todistuksella, jossa on

i)

tarkka kuvaus tavaroista,

ii)

purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät sekä tiedot käytetyistä kuljetusvälineistä,

iii)

todistus tavaroiden säilytysolosuhteista; tai

c)

jos a tai b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei voida toimittaa, muilla asian kannalta olennaisilla asiakirjoilla.

15 artikla

Hallinnollinen yhteistyö eräiden kolmansien maiden kanssa

Heti kun tämän asetuksen liitteessä IV mainitut kolmannet maat toimittavat tarvittavat ja riittävät tiedot asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63, 64 ja 65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi, julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kyseistä tietojen toimittamista koskeva tiedonanto.

16 artikla

Tuojiin sovellettavat seuraamukset

1.   Jos todetaan, että tuojan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille esittämät A-todistuksiin liittyvät ilmoitukset ovat virheellisiä, harhaanjohtavia tai epätäsmällisiä, ja jolleivät ne johdu tosiasiallisesta virheestä, kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on jätettävä kyseinen tuoja A-todistushakemusjärjestelmän ulkopuolelle havaintoa seuraavan neljän vuosineljänneksen ajaksi riippuen virheen vakavuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista. Tällaisessa tapauksessa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus menetetään kokonaisuudessaan.

2.   Jäsenvaltiot voivat antaa toimivaltaisille viranomaisilleen A-todistushakemusten jättämistä koskevia kansallisia lisäsäännöksiä ja säätää niiden kansallisella alueella arvonlisäverotusta varten rekisteröityihin tuojiin sovellettavista sääntöjenvastaisuuden vakavuutta vastaavista seuraamuksista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kyseisten kansallisten säännösten antamisesta.

17 artikla

Komission toimittamat tiedot

Komissio toimittaa jäsenvaltioille 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti saadut tiedot kunkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuukauden 15 päivää seuraavana seitsemäntenä työpäivänä, jotta helpotettaisiin toimijoiden jättämien väärien hakemusten havaitsemista tai jotta estettäisiin väärien hakemusten jättäminen.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille 12 artiklan mukaisesti saadut tiedot kunkin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuukauden päättymistä seuraavana seitsemäntenä työpäivänä.

Komissio tiedottaa jäsenvaltioille säännöllisesti kiintiöiden käyttötilanteesta ja 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti saaduista tiedoista soveltuvaan aikaan ja soveltuvalla tavalla.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille kaikki asiaa koskevat tiedot, erityisesti ne, joilla voidaan edistää petostentorjuntaa.

18 artikla

Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet aloittaakseen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön tämän asetuksen säännösten soveltamisen varmistamiseksi.

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 565/2002, (EY) N:o 228/2004 ja (EY) N:o 229/2004 1 päivästä huhtikuuta 2006.

Asetuksia (EY) N:o 565/2002, (EY) N:o 228/2004 ja (EY) N:o 229/2004 sovelletaan kuitenkin edelleen tuontitodistuksiin, jotka on myönnetty kyseisten asetusten mukaisesti 31 päivänä toukokuuta 2006 päättyvää tuontikautta varten.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

A-todistuksia 1 päivänä kesäkuuta 2006 alkavalla tuontikaudella koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2006.

B-todistuksia koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 142, 29.5.2001, s. 7.

(3)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(6)  EUVL L 39, 11.2.2004, s. 10.

(7)  EUVL L 39, 11.2.2004, s. 12.


LIITE I

Päätöksen 2001/404/EY mukaisesti avatut tariffikiintiöt CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnille

Alkuperä

Järjestysnumero

Kiintiöt (tonnia)

Ensimmäinen vuosineljännes

(kesäkuu/elokuu)

Toinen vuosineljännes

(syyskuu/marraskuu)

Kolmas vuosineljännes

(joulukuu/helmikuu)

Neljäs vuosineljännes

(maaliskuu/toukokuu)

Yhteensä

Argentiina

 

 

 

 

 

19 147

Perinteiset tuojat

09.4104

9 590

3 813

Uudet tuojat

09.4099

4 110

1 634

Kiina

 

 

 

 

 

13 200

Perinteiset tuojat

09.4105

2 520

2 520

2 100

2 100

Uudet tuojat

09.4100

1 080

1 080

900

900

Muut maat

 

 

 

 

 

6 023

Perinteiset tuojat

09.4106

941

1 960

929

386

Uudet tuojat

09.4102

403

840

398

166

Yhteensä

4 944

6 400

18 027

8 999

38 370


LIITE II

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

:

tšekiksi

:

Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

:

tanskaksi

:

Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

:

saksaksi

:

Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

:

viroksi

:

Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

:

kreikaksi

:

Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

:

englanniksi

:

Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

:

ranskaksi

:

Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

:

italiaksi

:

Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

:

latviaksi

:

Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

:

liettuaksi

:

Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

:

unkariksi

:

Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

:

hollanniksi

:

Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

:

puolaksi

:

Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

:

portugaliksi

:

Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

:

slovakiksi

:

Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

:

sloveeniksi

:

Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

:

suomeksi

:

Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

:

ruotsiksi

:

Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.


LIITE III

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

––

:

espanjaksi

:

certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 …

––

:

tšekiksi

:

Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

tanskaksi

:

licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

––

:

saksaksi

:

Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

––

:

viroksi

:

Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul

––

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

––

:

englanniksi

:

licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

––

:

ranskaksi

:

certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

––

:

italiaksi

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

––

:

latviaksi

:

atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

––

:

liettuaksi

:

Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

––

:

unkariksi

:

Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

––

:

hollanniksi

:

voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat

––

:

puolaksi

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

––

:

portugaliksi

:

certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

––

:

slovakiksi

:

povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

––

:

sloveeniksi

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

suomeksi

:

todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

––

:

ruotsiksi

:

licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …


LIITE IV

Luettelo 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

 

Arabiemiirikunnat

 

Iran

 

Libanon

 

Malesia

 

Vietnam


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1871/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (2),

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2247/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 1 artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 ja 10 päivän marraskuuta 2005 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia voidaan hakea 1 päivästä joulukuuta 2005 alkaen 52 100 t kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (4) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä marraskuuta 2005 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja alkuperämaiden mukaisesti:

 

Yhdistynyt kuningaskunta:

160 t Botswanasta peräisin olevia tuotteita,

367 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

 

Saksa:

123,1 t Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistushakemuksia voidaan jättää joulukuun 2005 kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan määristä:

Botswana:

12 066 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Swazimaa:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

3 114,9 t.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M.SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1899/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1872/2005,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2005,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

225,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

463,35

265,73

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 939,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

muut

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,18

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1873/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

muna-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2771/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta muna-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

(3)

Eräiden kolmansien maiden nykyisen markkina- ja kilpailutilanteen vuoksi tietyille muna-alan tuotteille on vahvistettava määräpaikan mukaan eriytetty vientituki.

(4)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää, että asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklassa tarkoitetuissa munavalmisteissa on tuen myöntämiseksi oltava munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista 20 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/437/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

(5)

Euroopan yhteisön ja Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien neuvottelujen tarkoituksena on erityisesti vapauttaa naudanlihaalan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Sen vuoksi vientituet olisi poistettava kyseisten kahden maan osalta. Vientituen poistaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että muihin maihin suuntautuvaan vientiin sovelletaan eriytettyä vientitukea.

(6)

Siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.

Tuen saamiseksi direktiivin 89/437/ETY liitteessä olevan XI luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän edellytykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.


LIITE

17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kpl

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kpl

0,90

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.05.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E16

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat, Romania eikä Bulgaria.

E17

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Romania, Bulgaria eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.

E18

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Romania eikä Bulgaria.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1874/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

siipikarjanliha-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta siipikarjanliha-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

(3)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää, että neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 1 artiklassa tarkoitetussa siipikarjanlihassa on tuen myöntämiseksi oltava terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetussa neuvoston direktiivissä 71/118/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.

Tuen saamiseksi direktiivin 71/118/ETY liitteessä olevan XII luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän edellytykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 kpl

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 kpl

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 kpl

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 kpl

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 kpl

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 kpl

2,00

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

24,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V01

Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1875/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1806/2005 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 290, 4.11.2005, s. 14.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 17 päivästä marraskuuta 2005 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1876/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1828/2005 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1828/2005 (2).

(2)

Koska komission käytössä tällä hetkellä olevat tiedot eroavat asetuksen (EY) N:o 1828/2005 antohetken tiedoista, kyseiset tuet olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 1828/2005 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 295, 11.11.2005, s. 5.


LIITE

17 PÄIVÄSTÄ MARRASKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUKIEN MUUTETUT MÄÄRÄT (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3554

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3554

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1877/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1761/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siirappeihin ja tiettyihin muihin sellaisenaan vietäviin sokerialan tuotteisiin sovellettavat vientituet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1761/2005 (2).

(2)

Koska komissiolla tällä hetkellä käytettävissään olevat tiedot poikkeavat asetuksen (EY) N:o 1761/2005 antoajankohdan tiedoista, kyseiset tuet olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f ja g alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 1761/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetut viennin yhteydessä myönnettävät tuet, ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 285, 27.10.2005, s. 14.


LIITE

SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUKIEN MUUTETUT MÄÄRÄT (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,54 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,54 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

67,52 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3554 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,54 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3554 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3554 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3554 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,54 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3554 (4)

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(5)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/49


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1878/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1715/2005 (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 80).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 16 päivänä marraskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

104,0

4

01

98,0

6

03

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

220,1

24

01

219,5

24

02

233,8

20

03

262,2

11

04

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

212,3

25

01

266,2

9

04

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

190,6

29

01

264,1

7

03

233,9

16

04


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Thaimaa

03

Argentiina

04

Chile.”


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/51


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1879/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 27 artiklan 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 28 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1764/2005 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1764/2005 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tukien määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1764/2005 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 285, 28.10.2005, s. 21.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 17 päivästä marraskuuta 2005 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

35,54

35,54


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/53


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

(2005/794/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 (1) säännökset eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

(2)

Neuvosto teki 8 päivänä toukokuuta 2003 päätöksen, jolla se valtuutti poikkeuksellisesti komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen, jolla edellä mainitun asetuksen säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa.

(3)

Komissio on neuvotellut tällaisen sopimuksen yhteisön puolesta Tanskan kuningaskunnan kanssa.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(5)

Edellä mainitun Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(6)

Sopimus, joka on parafoitu Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2005, olisi allekirjoitettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tehdyn sopimuksen allekirjoittaminen edellyttäen, että se tehdään.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on valtuudet nimetä yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta edellyttäen, että se tehdään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen

SOPIMUS

oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, ja

TANSKAN KUNINGASKUNTA, jäljempänä ’Tanska’, jotka

HALUAVAT parantaa ja nopeuttaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittamista Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa,

KATSOVAT, että tätä tarkoittavan toimittamisen on tapahduttava suoraan sopimuspuolten nimeämien paikallisten yksiköiden välityksellä,

KATSOVAT, että nopean asiakirjojen toimittamisen tavoite oikeuttaa käyttämään mitä tahansa asianmukaisia keinoja, kunhan tiettyjä, saadun asiakirjan luettavuuteen ja tarkkuuteen liittyviä edellytyksiä noudatetaan,

KATSOVAT, että asiakirjojen toimittamisen varmuus edellyttää, että asiakirjan mukana lähetetään esitäytetty lomake, joka on täydennettävä sen maan kielellä, jossa tiedoksianto tapahtuu, tai jollakin toisella kielellä, jonka vastaanottava valtio hyväksyy,

KATSOVAT, että tämän sopimuksen tehokkuuden varmistamiseksi asiakirjojen tiedoksiannosta olisi voitava kieltäytyä vain poikkeustilanteissa,

KATSOVAT, että Euroopan unionin neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1997 antamalla säädöksellä (1) tekemä yleissopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ei ole tullut voimaan ja että olisi varmistettava yleissopimuksen tekemistä koskevissa neuvotteluissa saavutettujen tulosten jatkuvuus,

KATSOVAT, että yleissopimuksen olennainen sisältö toistetaan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1348/2000 (2) (’asiakirjojen tiedoksiantoa koskeva asetus’),

VIITTAAVAT Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyyn, Tanskan asemasta tehtyyn pöytäkirjaan, jäljempänä ’Tanskan asemasta tehty pöytäkirja’, jonka mukaan asiakirjojen tiedoksiantoa koskeva asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa,

HALUAVAT, että asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä, asetukseen myöhemmin tehtäviä muutoksia ja siihen liittyviä täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi kansainvälisen oikeuden mukaisesti sovellettava yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin, koska Tanska on jäsenvaltio, jolla on erityisasema suhteessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osastoon,

KOROSTAVAT, että yhteisön ja Tanskan välillä on tärkeää sovittaa asianmukaisella tavalla yhteen sellaisten kansainvälisten sopimusten neuvottelemista ja tekemistä, jotka saattavat vaikuttaa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen soveltamisalaan tai muuttaa sitä,

KOROSTAVAT, että Tanskan olisi pyrittävä liittymään sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa yhteisö on osapuolena ja joiden osalta Tanskan osallistuminen on tarpeen asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen ja tämän sopimuksen johdonmukaisen soveltamisen vuoksi,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella olisi oltava toimivalta varmistaa tämän sopimuksen sekä asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännösten ja tähän sopimukseen kuuluvien yhteisön täytäntöönpanotoimenpiteiden yhdenmukainen soveltaminen ja tulkinta,

VIITTAAVAT Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 68 artiklan 1 kohdassa osoitettuun toimivaltaan ratkaista ennakkoratkaisukysymykset, jotka koskevat yhteisön toimielinten perustamissopimuksen IV osaston nojalla antamien säädösten pätevyyttä ja tulkintaa ja myös tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa, sekä siihen, että tämä määräys ei Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella olisi samoin edellytyksin oltava toimivalta ratkaista Tanskan tuomioistuinten esittämiä, tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä ja että Tanskan tuomioistuinten olisi tämän vuoksi voitava esittää asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden tulkintaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä samoin edellytyksin kuin muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet,

VIITTAAVAT määräykseen, jonka mukaan Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot voivat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 68 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua perustamissopimuksen IV osastoon perustuvan, yhteisön toimielinten antaman säädöksen ja myös tämän sopimuksen tulkinnasta, sekä siihen, että tämä määräys ei Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

KATSOVAT, että Tanskalle olisi myönnettävä mahdollisuus pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua tämän sopimuksen tulkintaa koskevista kysymyksistä samoin edellytyksin kuin muut jäsenvaltiot voivat pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaa asetusta ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevista kysymyksistä,

KOROSTAVAT, että Tanskan lain mukaan Tanskan tuomioistuinten olisi tätä sopimusta sekä asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä ja tähän sopimukseen kuuluvia yhteisön täytäntöönpanotoimenpiteitä tulkitessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöön sisältyvät ennakkoratkaisut, jotka koskevat asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanoa koskevia yhteisön toimenpiteitä,

KATSOVAT, että olisi voitava pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseen, niiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten nojalla, jotka koskevat tuomioistuimessa käytäviä menettelyjä,

SEKÄ KATSOVAT, että tämä sopimus sitoo jäsenvaltioita Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 7 kohdan nojalla; sen vuoksi on aiheellista, että jos jokin jäsenvaltio ei noudata sopimusta, Tanskan olisi voitava tehdä asiasta kantelu komissiolle, joka toimii perussopimusten valvojana,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoite

1.   Tämän sopimuksen tavoitteena on soveltaa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Sopimuspuolten tavoitteena on, että asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

3.   Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan määräykset perustuvat Tanskan asemasta tehtyyn pöytäkirjaan.

2 artikla

Asiakirjojen tiedoksiantoa koskeva yhteistyö

1.   Tähän sopimukseen liitetyn ja siihen osana kuuluvan asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka on annettu asetuksen 17 artiklan nojalla ja jotka Tanska panee tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen annettavien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta täytäntöön tämän sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ja jäsenvaltioiden asetuksen 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sovelletaan yhteisön ja Tanskan välisissä suhteissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

2.   Asetuksen 25 artiklassa tarkoitetun voimaantulopäivän sijasta sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivää.

3 artikla

Muutokset asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaan asetukseen

1.   Tanska ei osallistu asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen muutosten antamiseen eivätkä nämä muutokset sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Kun asetusta muutetaan, Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna muutosten sisällön täytäntöön vai ei. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kun muutokset hyväksytään tai 30 päivän kuluessa sen jälkeen.

3.   Jos Tanska päättää panna täytäntöön muutosten sisällön, ilmoituksessa on todettava, voidaanko täytäntöönpanosta päättää hallinnollisesti vai vaatiiko se parlamentin hyväksymisen.

4.   Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpanosta voidaan päättää hallinnollisesti, ilmoituksessa on lisäksi todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetuksen muutokset tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

5.   Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpano edellyttää Tanskassa parlamentin hyväksymisen, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Tanskan lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetuksen muutokset tai kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi;

b)

Tanska ilmoittaa komissiolle päivämäärän, jolloin täytäntöönpanoon liittyvät lainsäädäntötoimet tulevat voimaan.

6.   Tanskan ilmoitus siitä, että muutosten sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa 4 tai 5 kohdan mukaisesti, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Asetuksen muutoksia pidetään tällöin muutoksina tähän sopimukseen ja ne katsotaan liitetyiksi tähän sopimukseen.

7.   Siinä tapauksessa, että

a)

Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt olla soveltamatta muutosten sisältöä; tai

b)

Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa; tai

c)

Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet eivät tule voimaan 5 kohdassa asetetun määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos osapuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa tai, c alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jos Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan saman määräajan kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

8.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu ennen 7 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

4 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Tanska ei osallistu asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen 18 artiklassa tarkoitetun komitean lausuntojen antamiseen. Asetuksen 17 artiklan nojalla hyväksytyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Kun täytäntöönpanotoimenpiteitä annetaan asetuksen 17 artiklan nojalla, ne annetaan tiedoksi Tanskalle. Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön täytäntöön vai ei. Ilmoitus on annettava heti täytäntöönpanotoimenpiteiden vastaanottamisen jälkeen tai viimeistään 30 päivän kuluessa siitä.

3.   Ilmoituksessa on todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan Tanskassa samana päivänä kuin täytäntöönpanotoimenpiteet tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

4.   Tanskan ilmoitus siitä, että täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Täytäntöönpanotoimenpiteitä pidetään tällöin osana tätä sopimusta.

5.   Siinä tapauksessa, että

a)

Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt olla soveltamatta täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältöä; tai

b)

Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos osapuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

6.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu ennen 5 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7.   Jos täytäntöönpano edellyttää poikkeuksellisesti parlamentin hyväksyntää Tanskassa, tämä on mainittava 2 kohdan mukaan tehtävässä Tanskan ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 3 artiklan 5–8 kohdan määräyksiä.

8.   Tanskan on ilmoitettava komissiolle asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 ja 15 artiklassa, 17 artiklan a kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitetut tiedot. Komissio julkaisee nämä tiedot yhdessä muita jäsenvaltioita koskevien asianomaisten tietojen kanssa. Mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti laadittaviin käsikirjaan ja luetteloon on lisättävä Tanskaa koskevat tiedot.

5 artikla

Asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaan asetukseen vaikuttavat kansainväliset sopimukset

1.   Kansainväliset sopimukset, joihin yhteisö liittyy käyttäessään asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen sääntöihin perustuvaa ulkoista toimivaltaansa, eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Tanska pidättyy liittymästä kansainvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa tähän sopimukseen liitettyyn asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaan asetukseen tai muuttaa sen soveltamisalaa, paitsi jos sopimuksiin liittyminen tapahtuu yhteisön suostumuksella ja jos tämän sopimuksen ja kyseisen kansainvälisen sopimuksen suhde on järjestetty asianmukaisella tavalla.

3.   Kun Tanska neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaan asetukseen, sellaisena kuin se on tähän sopimukseen liitettynä, tai muuttaa sen soveltamisalaa, se sovittaa kantansa yhteen yhteisön kanssa ja pidättyy toteuttamasta toimia, jotka saattaisivat vaarantaa yhteisön kyseisiin neuvotteluihin liittyvän toimivaltansa puitteissa hyväksymän yhteensovitetun kannan tavoitteet.

6 artikla

Sopimuksen tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1.   Kun jossakin Tanskan tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa otetaan esille tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa koskeva kysymys, asianomaisen tuomioistuimen on pyydettävä yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan tämä kysymys, jos jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen olisi vastaavassa tilanteessa tehtävä samoin asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen sekä sen tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta.

2.   Tanskan lain mukaan Tanskan tuomioistuinten on tätä sopimusta tulkitessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyvät ennakkoratkaisut, jotka koskevat asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa koskevia yhteisön toimenpiteitä.

3.   Tanska voi, samoin kuin neuvosto, komissio ja mikä tahansa jäsenvaltio, pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua tämän sopimuksen tulkintaa koskevaan kysymykseen. Tällaisen pyynnön perusteella annettua yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua ei sovelleta jäsenvaltioiden tuomioistuinten antamiin lainvoimaisiin tuomioihin.

4.   Tanska voi esittää yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia asioissa, joissa jonkin jäsenvaltion tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen, joka koskee jotakin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua säännöstä.

5.   Sovelletaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

6.   Jos Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat yhteisöjen tuomioistuimen antamia ennakkoratkaisuja, muutetaan niin, että tämä vaikuttaa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaa asetusta koskeviin ennakkoratkaisuihin, Tanska voi ilmoittaa komissiolle päätöksestään olla soveltamatta näitä muutoksia tämän sopimuksen nojalla. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kuin muutokset tulevat voimaan tai 60 päivän kuluessa sen jälkeen.

Tässä tapauksessa sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän. Voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolme kuukautta ilmoituksen jälkeen.

7.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu ennen 6 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7 artikla

Sopimuksen noudattamista koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1.   Komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Tanskaa vastaan asioissa, jotka koskevat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämistä.

2.   Tanska voi esittää komissiolle kantelun, jos jokin jäsenvaltio ei noudata tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

3.   Sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat menettelyjä yhteisöjen tuomioistuimessa, sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

8 artikla

Alueet, joilla sopimusta sovelletaan

Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetuilla alueilla.

9 artikla

Sopimuksen voimassaolon päättyminen

1.   Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, jos Tanska ilmoittaa muille jäsenvaltioille, että se ei halua enää käyttää Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan I osan määräyksiä pöytäkirjan 7 artiklan mukaisesti.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen toiselle sopimuspuolelle antamallaan ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen päivämäärästä.

3.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu ennen 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

10 artikla

Voimaantulo

1.   Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

11 artikla

Kielitoisintojen todistusvoimaisuus

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  EYVL C 261, 27.8.1997, s. 1. Samana päivänä, jolloin yleissopimus tehtiin, neuvosto hyväksyi yleissopimusta koskevan selittävän muistion, joka on julkaistu edellä mainitun EYVL:n sivulla 26.

(2)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/61


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2005,

Euroopan sosiaalirahaston komitean jäsenten korvaamisesta

(2005/795/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (1) ja erityisesti sen 49 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 147 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen (2),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimesi komission ehdotuksesta 24 päivänä syyskuuta 2004 tekemällään päätöksellä Euroopan sosiaalirahaston komitean varsinaiset ja varajäsenet 30 päivänä huhtikuuta 2007 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Eräiden jäsenten paikat ovat tällä välin vapautuneet komiteasta eroamisen vuoksi.

(3)

Euroopan sosiaalirahaston komiteassa vapautuneille paikoille on syytä nimetä uudet jäsenet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimetään liitteessä mainitut henkilöt Euroopan sosiaalirahaston komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 30 päivään huhtikuuta 2007.30 päivänä huhtikuuta 2007.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2)  EUVL C 252, 12.10.2005, s. 1.


LIITE

Jäsenvaltio

Taho

Jäsenet

Nimi

Edellinen edustaja

Belgia

Hallitus

Varsinainen jäsen

Günther MATTHEUSSENS

Dominik ROLAND

Tšekki

Hallitus

Varsinainen jäsen

Čestmír SAJDA

František KONÍČEK

Hallitus

Varajäsen

Markéta PĚCHOUČKOVÁ

Tomáš KUCHTÍK

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Josef FORNŮSEK

Jiri KOHOUTEK

Tanska

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Lise PONTOPPIDAN

Lise SKANTING

Työntekijät

Varajäsen

Poul HANSEN

Tyge GROES

Saksa

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Hans-Detlev KÜLLER

Jochen LAUX

Viro

Hallitus

Varsinainen jäsen

Merlin ORGLA

Kertu SAKS

Hallitus

Varajäsen

Mari VÄLI

Merlin ORGLA

Kreikka

Hallitus

Varsinainen jäsen

Georgios ZERVOS

Anna DALAPORTA

Hallitus

Varsinainen jäsen

Dimitrios KYROUSIS

Magas KONSTANTINOS

Hallitus

Varajäsen

Ourania ANTHOPOULOU (1)

Espanja

Hallitus

Varsinainen jäsen

Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS (1)

Hallitus

Varajäsen

Carlos GARCÍA de CORTÁZAR

Miguel COLINA ROBLEDO

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Ana HERMOSO CANOURA

Ana HERMOSO (2)

Ranska

Työnantajat

Varajäsen

Gaetan BEZIER

Alexandra DENIS

Irlanti

Hallitus

Varsinainen jäsen

Vincent LANDERS

William PARNELL

Italia

Hallitus

Varsinainen jäsen

Vera MARINCIONI

Aviana BULGARELLI

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Bruno SCAZZOCCHIO

Claudio GENTILI

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Ilaria DI CROCE

Eleonora PISICCHIO

Kypros

Työntekijät

Varajäsen

Diomides DIOMIDOUS

Diomedes DIOMEDOUS (2)

Latvia

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Linda ROMELE

Iveta OZOLA

Liettua

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Vaidotas LEVICKIS

Vaidotas LEVICKAS (2)

Työnantajat

Varajäsen

Marija ZOKAITE

Laura SIRVYDIENE

Unkari

Hallitus

Varsinainen jäsen

Judit TÖRÖKNE RÓZSA

Judit RÓZSA (2)

Malta

Hallitus

Varajäsen

Robert TABONE

Sue VELLA

Työntekijät

Varajäsen

Anthony MICALLEF DEBONO

Charles MAGRO

Puola

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Jacek STRZELECKI

Andrzej JANKOWSKI

Portugali

Hallitus

Varajäsen

Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA

José REALINHO DE MATOS

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Georges CASULA

Eugénio Óscar GARCIA DA ROSA

Slovenia

Hallitus

Varsinainen jäsen

Neva MAHER

Staša BALOH-PLAHUTNIK

Hallitus

Varsinainen jäsen

Vesna MILETIČ

Nastja STERGAR

Slovakia

Hallitus

Varsinainen jäsen

Ján RUDOLF

Andrea KOSTOLNÁ

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Viola KROMEROVÁ

Daniel HRDINA

Työnantajat

Varajäsen

Peter MOLNÁR

Viola KROMEROVÁ

Työntekijät

Varajäsen

Naile PROKESOVÁ

MARGITA ANČICOVÁ

Suomi

Työnantajat

Varajäsen

Mikko RÄSÄNEN

Jukka AHTELA

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Tom HOLMROOS

Mervi HUUSKONEN

Ruotsi

Hallitus

Varsinainen jäsen

Johannes WIKMAN

Ingmar PAULSSON

Työntekijät

Varsinainen jäsen

Erika BERNDT

Erika KJELLSTRAND (2)

Yhdistynyt kuningas-kunta

Työnantajat

Varsinainen jäsen

Neil CARBERRY

Antony THOMPSON


(1)  Ei ole vielä korvattu.

(2)  Oikaisu aikaisempaan päätökseen.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/64


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/796/YUTP,

14 päivältä marraskuuta 2005,

Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/873/YUTP Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta (1). Neuvosto hyväksyi 28 päivänä kesäkuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/534/YUTP kyseisen toimeksiannon jatkamisesta ja yhteisen toiminnan 2003/873/YUTP muuttamisesta (2).

(2)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/587/YUTP (3) Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta 28 päivään helmikuuta 2006.

(3)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/797/YUTP (4) palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta, EUPOL COPPS, jossa erityisedustajalle osoitetaan erityistehtävä. Hänen toimeksiantoaan olisi muutettava sen mukaisesti.

(4)

Erityisedustaja suorittaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa esitettyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2003/873/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

”e)

palestiinalaisten vastuulla olevan pysyvän ja tehokkaan poliisijärjestelmän perustaminen parhaiden kansainvälisten käytänteiden mukaisesti yhteistyössä yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevien Euroopan yhteisön ohjelmien ja yleensä turvallisuusalaan liittyvien muiden kansainvälisten toimien kuten rikosoikeusjärjestelmän uudistuksen kanssa.”

2)

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”m)

antaa tarvittaessa ohjausta Palestiinan poliisialalle annettavaa tukea koskevan Euroopan unionin koordinointiviraston (EUPOL COPPS) johtajalle/poliisikomentajalle.”.

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. JOWELL


(1)  EUVL L 326, 13.12.2003, s. 46.

(2)  EUVL L 234, 3.7.2004, s. 18.

(3)  EUVL L 199, 29.7.2005, s. 99.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 65.


17.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/65


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/797/YUTP,

14 päivältä marraskuuta 2005,

palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan sekä 25 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni (EU) on kvartetin osapuolena sitoutunut edistämään Lähi-idän rauhansuunnitelman täytäntöönpanoa ja avustamaan siinä. Rauhansuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon on toteutettava vastavuoroisesti politiikan, turvallisuuden ja talouden aloilla sekä humanitaarisella ja instituutioiden kehittämisen alalla ja joiden tuloksena on itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, joka elää rinnakkain Israelin ja muiden naapurimaidensa kanssa rauhan ja turvallisuuden vallitessa.

(2)

Eurooppa-neuvosto toisti 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 pidetyssä kokouksessaan EU:n olevan valmis tukemaan palestiinalaishallintoa vastuun ottamisessa yleisen järjestyksen ylläpidosta ja erityisesti siviilipoliisinsa voimavarojen ja lainvalvontakyvyn parantamisessa.

(3)

Palestiinalle poliisialalla annettavaa tukea yhteensovittava Euroopan unionin toimisto perustettiin virallisesti Palestiinan pääministerin Ahmed Qurein ja EU:n Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajan Marc Otten välisellä kirjeenvaihdolla 20 päivänä huhtikuuta 2005.

(4)

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto toisti 18 päivänä heinäkuuta 2005, että EU on sitoutunut edistämään Palestiinan turvallisuusvalmiuksia Palestiinan siviilipoliisin avulla ja yhteensovitetusti Yhdysvaltojen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Se sopi myös periaatteessa, että EU:n Palestiinan siviilipoliisille tarjoama tuki olisi toteutettava eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen operaation muodossa, joka perustuu Palestiinalle poliisialalla annettavaa tukea yhteensovittavan EU:n toimiston työhön ja toteutetaan yhteistyössä kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa.

(5)

Palestiinalle poliisialalla annettavaa tukea yhteensovittavan EU:n toimiston toiminnanjatkotoimet ovat ilmaus EU:n jatkuvasta valmiudesta tukea palestiinalaishallintoa sen rauhansuunnitelmasta aiheutuvien velvoitteiden noudattamisessa, etenkin siltä osin mikä liittyy turvallisuuteen ja instituutioiden kehittämiseen mukaan lukien prosessi palestiinalaishallinnon turvallisuusorganisaatioiden yhdistämiseksi kolmeksi yksiköksi, jotka toimivat riittävän toimivallan omaavan sisäasiainministerin alaisuudessa. Lisäksi EU pyrkii Palestiinan siviilipoliisia tukemalla lisäämään palestiinalaisväestön turvallisuutta ja suojelua sekä auttamaan palestiinalaishallinnon oikeusvaltion vahvistamista koskevan sisäisen suunnitelman täytäntöönpanossa.

(6)

Palestiinalaishallinto pyysi 25 päivänä lokakuuta 2005 päivätyssä kirjeessä EU:ta käynnistämään palestiinalaisalueilla toteutettavan EU:n poliisioperaation (’EUPOL COPPS’).

(7)

EUPOL COPPS täydentää meneillään olevia kansainvälisiä toimia ja antaa niille lisäarvoa sekä pyrkii yhteisvaikutukseen Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden nykyisten toimien kanssa. EUPOL COPPS pyrkii johdonmukaisuuteen ja yhteensovittamiseen voimavarojen kehittämistä koskevien yhteisön toimien kanssa, etenkin rikosoikeuden alalla.

(8)

EU:n antama apu riippuu siitä, missä määrin palestiinalaishallinto sitoutuu poliisin uudelleenorganisointiin ja uudistamiseen ja tukee niitä. Asianmukainen yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelmä asianomaisten palestiinalaisviranomaisten kanssa perustetaan suunnitteluvaiheessa, jotta kyseisten viranomaisten osallistuminen EUPOL COPPSin kehittelyyn ja seurantaan voidaan varmistaa. Perustetaan asianmukainen yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelmä asianomaisten Israelin viranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että nämä helpottavat EUPOL COPPSin toimia.

(9)

EUPOL COPPS on osa kansainvälisen yhteisön laajempia toimia, joiden tarkoituksena on tukea palestiinalaishallintoa vastuun ottamisessa yleisen järjestyksen ylläpidosta ja erityisesti sen siviilipoliisin voimavarojen ja lainvalvontakyvyn parantamisessa. EUPOL COPPSin ja muiden turvallisuuden parissa toimivien kansainvälisten toimijoiden, myös Yhdysvaltojen turvallisuuskoordinaattorin sekä Palestiinan sisäasiainministeriölle tukea antavien toimijoiden välinen tiivis yhteensovittaminen varmistetaan.

(10)

EUPOL COPPS toteuttaa tehtävänsä olosuhteissa, joissa yleinen järjestys, henkilöiden turvallisuus ja alueen vakaus ovat uhattuina ja jotka voivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määriteltyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

(11)

Nizzassa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti tässä yhteisessä toiminnassa olisi määritettävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 ja 26 artiklan mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin asema.

(12)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään ohjeellisen rahoitusmäärän määrittämistä yhteisen toiminnan koko täytäntöönpanon ajaksi. Yhteisön talousarviosta rahoitettavien määrien määrittäminen ilmentää lainsäätäjän tahtoa ja edellyttää, että maksusitoumusmäärärahoja on saatavilla asianomaisen varainhoitovuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Operaatio

1.   Euroopan unioni perustaa palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation, jäljempänä ’EUPOL COPPS’, jonka operatiivinen vaihe alkaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.

2.   EUPOL COPPS toimii 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelynsä mukaisesti.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

1.   EUPOL COPPSin tavoitteena on edistää palestiinalaisten vastuulla olevan pysyvän ja tehokkaan poliisijärjestelmän perustamista parhaiden kansainvälisten käytänteiden mukaisesti yhteistyössä yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevien yhteisön ohjelmien ja yleensä turvallisuusalaan liittyvien muiden kansainvälisten toimien kuten rikosoikeusjärjestelmän uudistuksen kanssa.

Tätä varten EUPOL COPPS

a)

avustaa Palestiinan siviilipoliisia, jäljempänä ’PCP’, sen kehittämisohjelman täytäntöönpanossa antamalla sille neuvoja ja tiivistä ohjausta, etenkin alue-, päämaja- ja ministeritason korkeille virkamiehille;

b)

sovittaa yhteen ja helpottaa EU:n ja jäsenvaltioiden PCP:lle antamaa apua, pyynnöstä myös kansainvälistä apua;

c)

antaa poliisialaan liittyviä rikosoikeudellisia seikkoja koskevia neuvoja.

3 artikla

Kesto

Operaation kesto on 3 vuotta.

4 artikla

Tarkistus

Operaation toiminta-ajatuksessa (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti puolivuosittain tapahtuva tarkistus mahdollistaa EUPOL COPPSin laajuutta ja soveltamisalaa koskevat tarpeelliset muutokset. Tarkistuksessa otetaan huomioon myös tilanteen kehittyminen paikan päällä.

5 artikla

Rakenne

Tehtävänsä toteuttamiseksi EUPOL COPPS koostuu seuraavista osista:

1)

operaation johtaja/poliisikomentaja;

2)

neuvoa-antava yksikkö;

3)

ohjelman yhteensovittamisesta vastaava yksikkö;

4)

hallintoyksikkö.

Näitä osia käsitellään tarkemmin toiminta-ajatuksessa (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmassa (OPLAN), jotka neuvosto hyväksyy.

6 artikla

Operaation johtaja/poliisikomentaja

1.   Operaation johtajalla/poliisikomentajalla on operatiivinen johtosuhde EUPOL COPPSiin, ja hän huolehtii EUPOL COPPSin toiminnan päivittäisestä hallinnosta ja yhteensovittamisesta, johon kuuluu myös EUPOL COPPSin henkilöstön turvallisuuden, voimavarojen ja tietojen hallinnointi.

2.   Operaation johtaja/poliisikomentaja vastaa EUPOL COPPSin henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Väliaikaisesti lähetetyn henkilöstön osalta kurinpidon valvonnasta vastaa asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen.

3.   Operaation johtaja/poliisikomentaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

7 artikla

Suunnitteluvaihe

1.   Operaation valmisteluvaiheessa perustetaan suunnitteluryhmä, jota johtaa operaation johtaja/poliisikomentaja ja johon kuuluu myös riittävä henkilöstö operaation todetuista tarpeista johtuvien tehtävien suorittamiseksi.

2.   Osana suunnitteluvaihetta toteutetaan ensisijaisena toimenpiteenä kattava riskiarvio, jota voidaan tarvittaessa päivittää.

3.   Suunnitteluryhmä laatii operaatiosuunnitelman ja valmistelee operaation toimeksiannon toteuttamiseksi tarvittavat tekniset välineet. Operaatiosuunnitelmassa otetaan huomioon kattava riskiarvio, ja siihen sisältyy turvallisuussuunnitelma.

8 artikla

EUPOL COPPSin henkilöstö

1.   EUPOL COPPSin henkilöstön lukumäärän ja pätevyyden on oltava sen 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 5 artiklassa esitetyn rakenteen mukainen.

2.   EUPOL COPPSin henkilöstö on EU:n jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten lähettämää. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämästään EUPOL COPPSin henkilöstöstä aiheutuvista kuluista, kuten palkoista, terveydenhuollosta, edestakaisista matkakuluista sekä kulukorvauksista lukuun ottamatta päivärahoja.

3.   Kansainvälistä henkilöstöä ja paikallista henkilöstöä otetaan EUPOL COPPSin palvelukseen sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Kolmannet valtiot voivat myös lähettää tarvittaessa henkilöstöä operaatioon. Kukin kolmas valtio vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, vakuutuksesta, joka kattaa toiminnan riskialttiilla alueella, sekä edestakaisista matkakuluista.

5.   Kaikki henkilöstöön kuuluvat pysyvät asianomaisen lähettävän valtion tai EU:n toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat operaation edun mukaisesti. Koko henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (1) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Henkilöstön asema

1.   EUPOL COPPSin henkilöstön asemasta, myös EUPOL COPPSin toteuttamisen ja joustavan toiminnan kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, päätetään tarvittaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti tehtävällä sopimuksella. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisista järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstön jäsenen lähettänyt jäsenvaltio tai EU:n toimielin vastaa kaikkien tämän henkilön esittämien tai häntä koskevien ja lähettämiseen liittyvien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen EU:n jäsenvaltio tai toimielin huolehtii myös mahdollisten menettelyjen vireillepanosta lähetettyä henkilöä vastaan.

3.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan operaation johtajan/poliisikomentajan ja asianomaisten välisissä sopimuksissa.

10 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kriisinhallintaoperaationa EUPOL COPPSin rakenteeseen sisältyy yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.   Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle/poliisikomentajalle EU:n erityisedustajan välityksellä.

4.   Operaation johtaja/poliisikomentaja johtaa EUPOL COPPSia ja huolehtii sen toiminnan päivittäisestä hallinnosta.

5.   Operaation johtaja/poliisikomentaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille EU:n erityisedustajan välityksellä.

6.   EU:n erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä.

11 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii neuvoston alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

2.   Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyvät valtuudet nimittää korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin ehdotuksesta operaation johtaja/poliisikomentaja sekä muuttaa operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Neuvosto, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri, päättää operaation tavoitteista ja lopettamisesta.

3.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

4.   Operaation johtaja/poliisikomentaja toimittaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle säännöllisin väliajoin raportteja operaatioon osallistumisesta ja sen toteuttamisesta. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi tarvittaessa kutsua operaation johtajan/poliisikomentajan kokouksiinsa.

12 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   EU:n päätöksenteon riippumattomuutta ja unionin yhtenäistä toimielinjärjestelmää rajoittamatta liittyviä valtioita pyydetään ja kolmansia valtioita voidaan pyytää osallistumaan EUPOL COPPSiin edellyttäen, että ne vastaavat lähettämästään henkilöstöstä aiheutuneista menoista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, vakuutuksesta, joka kattaa toiminnan riskialttiilla alueella, sekä matkakuluista operaatioalueelle ja takaisin, sekä osallistuvat operaation juokseviin menoihin silloin kun se on asianmukaista.

2.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPOL COPPSiin, on operaation päivittäisessä täytäntöönpanossa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla.

3.   Neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä ja perustamaan osanottajien komitean.

4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tehtävässä sopimuksessa. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella näistä järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevista puitteista, sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUPOL COPPSiin.

13 artikla

Turvallisuus

1.   Operaation johtaja/poliisikomentaja vastaa EUPOL COPPSin turvallisuudesta ja neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikköä kuullen siitä, että neuvoston turvallisuussääntöjen mukaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

2.   EUPOL COPPSille nimetään turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle/poliisikomentajalle.

3.   Operaation johtaja/poliisikomentaja kuulee poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa EUPOL COPPSin toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

4.   EUPOL COPPSin jäsenten on osallistuttava neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikön järjestämään pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käytävä lääkärintarkastuksessa ennen lähettämistään tai matkustamistaan operaatioalueelle.

14 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2005 ja 3,6 miljoonaa euroa vuodelle 2006.

2.   Neuvosto päättää EUPOL COPPSin vuosien 2006, 2007 ja 2008 lopullisesta talousarviosta vuosittain.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Niiden kolmansien maiden kansalaisille, jotka osallistuvat operaation rahoitukseen, sekä vastaanottavien osapuolten ja, mikäli operatiiviset tarpeet sitä edellyttävät, naapurimaiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

4.   Operaation johtaja/poliisikomentaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

5.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUPOL COPPSin operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja siihen kuuluvien ryhmien yhteistoimintakyky.

6.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä.

15 artikla

Yhteisön toiminta

1.   Neuvosto ja komissio varmistavat kumpikin toimivaltansa mukaisesti, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano on johdonmukaista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan toisen kohdan mukaisten ulkoisten toimien kanssa. Neuvosto ja komissio tekevät tätä tarkoitusta varten yhteistyötä.

2.   Tarpeelliset yhteensovittamista koskevat järjestelyt toteutetaan tarvittaessa operaatioalueella sekä Brysselissä.

16 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen sekä operaation operatiivisten tarpeiden sitä vaatiessa operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan ”RESTREINT U” asti.

2.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa paikallisille viranomaisille neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen sekä erityisen ja välittömän operatiivisen tarpeen sitä vaatiessa operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan ”RESTREINT UE” asti. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia tietoja ja asiakirjoja luovutetaan paikallisille viranomaisille näiden Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tason mukaisia menettelyjä noudattaen.

3.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet tämän operaation osalta luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille ja paikallisille viranomaisille neuvoston keskusteluihin liittyviä sellaisia EU:n turvaluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (2) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

17 artikla

Voimaantulo ja kesto

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008.

18 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. JOWELL


(1)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/571/EY (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 31).

(2)  Neuvoston päätös 2004/338/EY, Euratom, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/701/EY, Euratom (EUVL L 319, 20.10.2004, s. 15).