ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1853/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1854/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Miel de Provence) (SMM)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1855/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä tiettyjen nimitysten kirjaamiseksi suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mela Alto Adige tai Südtiroler Apfel – (SMM), Asperge des Sables des Landes – (SMM), Pâtes d’Alsace – (SMM), Jamón de Trevélez – (SMM), Oliva Ascolana del Piceno – (SAN))

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1856/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1291/2000 muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joista on esitettävä todistus

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1857/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 1864/2004 muuttamisesta

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 692/2005, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien elektronisten vaakojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2605/2000 muuttamisesta (EUVL L 112, 3.5.2005)

11

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1853/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14 päivänä marraskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1854/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Miel de Provence) (SMM)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Miel de Provence nimityksen rekisteröintiä koskeva Ranskan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (2) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Saksa ilmoitti vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Väite koskee 2 artiklassa tarkoitettujen edellytysten noudattamatta jättämistä sekä sellaisen tuotteen olemassaolon mahdollista vaarantamista, joka on ollut laillisesti markkinoilla vähintään viisi vuotta ennen 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä julkaisupäivää.

(3)

Komissio kehotti 11 päivänä tammikuuta 2005 päivätyllä kirjeellä kyseisiä jäsenvaltioita sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään.

(4)

Koska Ranska ja Saksa eivät ole päässeet asiassa yksimielisyyteen kolmen kuukauden määräajassa, komissio tekee päätöksen asetuksen (ETY) N:o 2081/92 15 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(5)

Saksan tiedoksi antamassa väitteessä on kolme kohtaa, joiden perusteella rekisteröintiä vastustetaan. Saksa katsoo ensinnäkin, että nimityksen kirjaaminen olisi vastoin asetuksen (ETY) N:o 2081/92 4 artiklan 2 kohdan säännöksiä. Saksan mukaan hakemuksen kohteena olevan tuotteen aistinvaraisten ja tuotantomenetelmään liittyvien ominaisuuksien tai laatuedellytysten ei voida katsoa koskevan erityisesti Provencen aluetta.

(6)

Komissio katsoo sitä vastoin, että rekisteröintihakemus perustuu niin Provencen hunajan maineeseen kuin erityislaatuun, joka johtuu Provencen kasveille ominaisesta hunajan kukka-alkuperästä.

(7)

Saksa mainitsee myös mahdollisen vaarantamisen, joka liittyy kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaoloon tai sellaisten tuotteiden olemassaoloon, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viisi vuotta ennen asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä julkaisupäivää. Saksa mainitsee erityisesti sen mahdollisuuden, että tuottajat, jotka pitävät nykyään hunajaa kaupan nimityksellä Miel de Provence, eivät voisi rekisteröinnin jälkeen enää käyttää kyseistä nimitystä, jos tuotteet eivät vastaa eritelmää joko kukka-alkuperän tai tuotantoalueen vuoksi.

(8)

Komissio katsoo, että kyseinen väite perustuu oletuksiin, joita ei ole osoitettu. Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan väitteen tekijän on osoitettava mainittu vaarantaminen. Saksa on maininnut vain vaarantamisen mahdollisuudesta osoittamatta, että on tosiasiallisesti olemassa tuottajia, joiden toimintaa rekisteröinti haittaisi.

(9)

Lopuksi Saksa väittää, että Miel de Provence -nimityksen käyttö on sallittua hunajasta 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY (3) nojalla Ranskassa olevalta Provence-Alpes-Côte-d’Azurin alueelta saadusta hunajasta. Kyseinen alue olisi eri kuin asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti laaditussa eritelmässä mainittu maantieteellinen alue. Rekisteröintihakemuksen eritelmässä jätetään lisäksi hakemuksen ulkopuolelle auringonkukasta, rapsista ja sinimailasesta saatu hunaja, joka on peräisin maantieteellisen alueen kukista ja kasveista. Eritelmän noudattamisen vuoksi toimijoiden, jotka pitävät kyseistä tuotetta nykyisin kaupan Miel de Provence -nimityksellä, olisi jätettävä hakemuksen ulkopuolelle sellaista kukka-alkuperää oleva hunaja, joka ei sisälly eritelmään. Jos Miel de Provence rekisteröitäisiin asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti, se olisi Saksan mukaan vastoin hunajasta annetun direktiivin 2001/110/EY säännöksiä.

(10)

Kuten johdanto-osan kappaleessa 8 todetaan, vaarantamista koskevaa väitettä ei ole osoitettu. Myöskään se, että hunajasta annetun direktiivin 2001/110/EY säännöksiä olisi rikottu, ei kuulu perusteisiin, jotka voidaan esittää väitteen yhteydessä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklan 4 kohdan nojalla. Direktiivissä 2001/110/EY sallitaan lisäksi eräät nimitykset ilman että ne ovat pakollisia. Asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 sitä vastoin säännellään rekisteröityjen nimitysten käyttöä, vaikka niitä olisi aiemmin voitu käyttää vapaammin. Sen vuoksi se, ettei rajoitusta jonain tiettynä aikana ole ollut, ei periaatteessa voi olla rekisteröinnin hylkäämisen syynä.

(11)

Näiden tietojen perusteella nimitys olisi lisättävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (4) liite tämän asetuksen liitteessä olevalla nimityksellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL C 261, 30.10.2003, s. 4.

(3)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47.

(4)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteen I ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, maitotuotteet lukuun ottamatta voita)

RANSKA

Miel de Provence (SMM)


15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1855/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä tiettyjen nimitysten kirjaamiseksi suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mela Alto Adige tai Südtiroler Apfel – (SMM), Asperge des Sables des Landes – (SMM), Pâtes d’Alsace – (SMM), Jamón de Trevélez – (SMM), Oliva Ascolana del Piceno – (SAN))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian esittämä rekisteröintipyyntö, joka koskee nimityksiä ”Mela Alto Adige” tai ”Südtiroler Apfel” ja ”Oliva Ascolana del Piceno”, Ranskan esittämä rekisteröintipyyntö, joka koskee nimityksiä ”Asperge des Sables des Landes” ja ”Pâtes d’Alsace”, ja Espanjan esittämä rekisteröintipyyntö, joka koskee nimitystä ”Jamón de Trevélez”, on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Koska asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklassa tarkoitettuja vastaväitteitä ei ole toimitettu komissiolle, kyseiset nimitykset on lisättävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (3) liitettä tämän asetuksen liitteessä olevilla nimityksillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL C 12, 18.1.2005, s. 20 (Mela Alto Adige tai Südtiroler Apfel);

EUVL C 47, 23.2.2005, s. 2 (Asperge des Sables des Landes);

EUVL C 47, 23.2.2005, s. 6 (Pâtes d’Alsace);

EUVL C 51, 1.3.2005, s. 2 (Jamón de Trevélez);

EUVL C 59, 9.3.2005, s. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteen I ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

ESPANJA

Jamón de Trevélez (SMM)

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Mela Alto Adige tai Südtiroler Apfel (SMM)

Oliva Ascolana del Piceno (SAN)

RANSKA

Asperge des Sables des Landes (SMM)

Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet

Pasta

RANSKA

Pâtes d’Alsace (SMM)


15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1856/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1291/2000 muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joista on esitettävä todistus

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä 26 päivänä lokakuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 865/2004 (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3) 5 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa säädetään, että todistusta ei vaadita eikä sitä voi esittää sellaisten toimien toteuttamisen osalta, joihin liittyvät määrät vastaavat enintään kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja määriä.

(2)

Koska siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamista koskevista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2081/2004 (4) kumotaan tuontitodistusjärjestelmään kuuluvien siemenalan tuotteiden määrittämisestä 6 päivänä kesäkuuta 1979 annettu komission asetus (ETY) N:o 1117/79 (5), kylvämiseen tarkoitettuun hybridimaissiin ja durraan ei enää sovelleta tuontitodistusjärjestelmää.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 865/2004 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että markkinoiden kehityksen seuraamiseksi voidaan päättää, että kyseisen asetuksen 1 artiklan a kohdassa lueteltujen tuotteiden vienti yhteisöstä edellyttää vientitodistusta. Muutoin kyseisten tuotteiden viennissä ei vaadita todistusta.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1291/2000 liite III olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siementen hallintokomitean sekä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien hallintokomitean lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1291/2000 liite III seuraavasti:

1)

Poistetaan kohdasta B ”Rasva-ala” osio ”Tuen ennakkovahvistuksen sisältävä tai sisältämätön vientitodistus komission asetus (EY) N:o 2543/95”;

2)

Poistetaan kohta J ”Siemenala”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 246, 5.11.1971, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 161, 30.4.2004, s. 97.

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).

(4)  EUVL L 360, 7.12.2004, s. 6.

(5)  EYVL L 139, 7.6.1979, s. 11.


15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1857/2005,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2005,

kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 1864/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1864/2004 (2) avataan säilöttyjen Agaricus-suvun sienien yhteisöön tuontia koskevat tariffikiintiöt.

(2)

Bulgarian ja Romanian Eurooppa-sopimuksiin liitettyjen, neuvoston ja komission päätöksillä 2005/430/EY, Euratom (3) ja 2005/431/EY, Euratom (4) hyväksyttyjen lisäpöytäkirjojen tekemisen vuoksi Romaniasta peräisin olevien tuotteiden tullit ja Bulgariasta peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöt, jotka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1864/2004, olisi muutettava.

(3)

Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten lisäpöytäkirjoja, jotka hyväksyttiin neuvoston ja komission päätöksillä 2005/430/EY, Euratom ja 2005/431/EY, Euratom, alettiin soveltaa 1 päivästä elokuuta 2005. Myös tätä asetusta olisi siitä syystä sovellettava kyseisestä päivämäärästä.

(4)

Asetus (EY) N:o 1864/2004 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1864/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tullia ei kuitenkaan kanneta lainkaan Romaniasta (järjestysnumero 09.4726) ja Bulgariasta (järjestysnumero 09.4725) peräisin olevista tuotteista.”

2)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden soveltamisjakso sekä määrä tonneina (valutettu nettopaino)

Alkuperämaa

Kunkin vuoden 1.1.–31.12.

Bulgaria

2 887,5 (5)

Romania

500

Kiina

23 750

Muut maat

3 290

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 325, 28.10.2004, s. 30.

(3)  EUVL L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Bulgarialle myönnetään 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen ylimääräiset 275 tonnia joka vuosi.”


Oikaisuja

15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/11


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 692/2005, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien elektronisten vaakojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2605/2000 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 112, 3. toukokuuta 2005 )

Sivu 7, 1 artiklan 1 kohta, taulukon toinen sarake, ensimmäinen rivi:

a)

oikaistaan

:

”Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Kiinan kansantasavalta”

seuraavasti

:

”Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Kiinan kansantasavalta”;

b)

oikaistaan

:

”Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Kiinan kansantasavalta”,

seuraavasti

:

”Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Kiinan kansantasavalta”.