ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 293

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
9. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1818/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1819/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, varainhoitovuodelle 2006 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1820/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1821/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta toimeenpanovirastojen tilinpitäjien toimien osalta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1822/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta tiettyjen vihannesten nitraattipitoisuuden osalta ( 1 )

11

 

*

Komission direktiivi 2005/76/EY, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston direktiivien 90/642/ETY ja 86/362/ETY muuttamisesta niissä vahvistettujen kresoksiimimetyylin, syromatsiinin, bifentriinin, metalaksyylin ja atsoksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3555)  ( 1 )

23

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2005, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä aminopyralidin ja fluopikolidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4535)  ( 1 )

26

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4273)  ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1818/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8 päivänä marraskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1819/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

varainhoitovuodelle 2006 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (3) 2 artiklan mukaisesti komission on hyväksyttävä varainhoitovuoden 2006 osalta käytettävissä olevista määrärahoista rahoitettava jakelusuunnitelma. Suunnitelmassa on vahvistettava kunkin toimea soveltavan jäsenvaltion osalta erityisesti käytettävissä oleva enimmäisrahoitus suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa interventiovarastoista.

(2)

Jäsenvaltiot, joita toimenpide koskee vuonna 2006, ovat toimittaneet asetuksen (ETY) N:o 3149/92 1 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot.

(3)

Varojen jakamista varten on tarpeen ottaa huomioon tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat käyttäneet niille aikaisempina varainhoitovuosina myönnettyjä varoja.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa säädetään määrärahojen myöntämisestä tuotteiden ostamiseksi markkinoilta, jos tuotetta ei ole tilapäisesti saatavilla interventiovarastoissa. Koska interventioelinten hallussa parhaillaan olevien rasvattoman maitojauheen varastot ovat hyvin vähissä ja järjestelyt niiden myymiseksi markkinoilla on jo toteutettu, on tarpeen vahvistaa määrärahat rasvattoman maitojauheen ostamiseksi markkinoilta vuoden 2006 suunnitelmaa varten. Lisäksi on annettava erityissäännöksiä sen varmistamiseksi, että toimitussopimus toimeenpannaan asianmukaisesti.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden välisistä tuotteiden siirroista, jos tuotteita ei ole sen jäsenvaltion interventiovarastoissa, joissa tuotteita tarvitaan vuotuisen suunnitelman toteuttamista varten. Sen vuoksi olisi sallittava suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2006 tarvittavat yhteisön sisäiset siirrot asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklassa säädetyin edellytyksin.

(6)

Suunnitelmaa sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan mukaisena määräytymisperusteena olisi pidettävä julkisten varastojen tilivuoden alkamispäivää.

(7)

Komissio on koonnut tämän suunnitelman laatimisen yhteydessä yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden ongelmiin perehtyneiden tärkeimpien järjestöjen lausunnot asetuksen (ETY) N:o 3149/92 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaikkien kyseisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuoden 2006 osalta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille asetuksen (ETY) N:o 3730/87 mukaisesti jaettavaksi tarkoitetut elintarviketoimitukset toteutetaan tämän asetuksen liitteessä I olevan jakelusuunnitelman mukaan.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioille myönnettävät määrärahat rasvattoman maitojauheen ostamiseksi markkinoilta 1 artiklassa tarkoitettua suunnitelmaa varten vahvistetaan liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen toimitussopimuksen myöntäminen tarjouskilpailun voittajalle edellyttää tarjoushintaa vastaavan vakuuden asettamista interventioelimen nimiin.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä III lueteltujen tuotteiden yhteisön sisäiset siirrot sallitaan asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklassa säädetyin edellytyksin.

4 artikla

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa tarkoitettuna määräytymisperusteen päivämääränä pidetään 1 päivää lokakuuta 2005.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1608/2005 (EUVL L 256, 30.9.2005, s. 13).


LIITE I

Vuotuinen jakosuunnitelma vuodeksi 2006

a)

Käytettävissä oleva rahoitus suunnitelman toteuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa:

(euroa)

Jäsenvaltio

Rahavarat

Belgia

3 064 940

Kreikka

7 127 822

Espanja

53 793 470

Ranska

48 059 949

Irlanti

355 874

Italia

73 538 420

Latvia

2 096 236

Liettua

2 489 508

Luxemburg

34 959

Unkari

6 764 115

Malta

401 030

Puola

43 408 602

Portugali

13 306 532

Slovenia

1 334 827

Suomi

3 637 860

Yhteensä

259 414 143

b)

Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Riisi (paddy- eli raakariisi)

Voi

Sokeri

Belgia

12 121

2 800

450

 

Kreikka

 

15 000

 

 

Espanja

73 726

28 000

13 560

2 000

Ranska

75 851

55 000

10 564

 

Irlanti

 

 

120

 

Italia

115 253

20 000

6 833

3 500

Latvia

19 706

 

 

 

Liettua

16 000

5 000

 

 

Unkari

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Puola

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugali

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenia

1 262

600

 

300

Suomi

18 500

 

 

500

Yhteensä

500 778

161 000

41 500

12 847


LIITE II

Jäsenvaltioille myönnettävät määrärahat rasvattoman maitojauheen hankkimiseksi yhteisön markkinoilta liitteessä I olevassa a kohdassa esitettyjen määrien rajoissa:

Jäsenvaltio

Euroa

Kreikka

4 538 402

Italia

33 849 510

Luxemburg

33 295

Malta

101 734

Puola

6 185 397

Slovenia

863 810

Suomi

1 274 443

Yhteensä

46 846 591


LIITE III

Varainhoitovuoden 2006 suunnitelmassa sallitut yhteisön sisäiset siirrot

Tuote

Määrä

(tonnia)

Haltija

Vastaanottaja

1.

Vilja

73 726

Maatalousministeriö, Ranska

FEGA, Espanja

2.

Vilja

115 253

Maatalousministeriö, Ranska

AGEA, Italia

3.

Vilja

17 287

Maatalousministeriö, Ranska

INGA, Portugali

4.

Vilja

1 262

MVH, Unkari

AAMRD, Slovenia

5.

Vilja

1 877

Maatalousministeriö, Ranska

Kansallinen tutkimus- ja kehityskeskus, Malta

6.

Riisi

5 000

Maatalousministeriö, Kreikka

Maatalous- ja elintarviketuotteiden markkinoiden sääntelystä vastaava virasto, Liettua

7.

Riisi

20 000

Maatalousministeriö, Kreikka

ARR, Puola

8.

Riisi

14 000

FEGA, Espanja

INGA, Portugali

9.

Riisi

2 800

Ente Risi, Italia

BIRB, Belgia

10.

Riisi

38 396

Ente Risi, Italia

Maatalousministeriö, Ranska

11.

Riisi

600

Ente Risi, Italia

Kansallinen tutkimus- ja kehityskeskus, Malta

12.

Riisi

600

Ente Risi, Italia

AAMRD, Slovenia

13.

Sokeri

1 700

FEGA, Espanja

INGA, Portugali

14.

Sokeri

500

ARR, Puola

Maatalousministeriö, Suomi

15.

Sokeri

300

AGEA, Italia

AAMRD, Slovenia

16.

Voi

450

Maatalous- ja elintarvikevirasto, Irlanti

BIRB, Belgia

17.

Voi

8 997

Maatalous- ja elintarvikevirasto, Irlanti

Maatalousministeriö, Ranska

18.

Voi

6 164

Maatalous- ja elintarvikevirasto, Irlanti

ARR, Puola

19.

Voi

631

FEGA, Espanja

AGEA, Italia


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1820/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) säädetään järjestelmästä, jossa viininvalmistuksesta peräisin olevaa alkoholia myydään tarjouskilpailulla sen käyttämiseksi bioetanolina polttoainealalla yhteisössä. Jotta kyseisestä alkoholista saataisiin mahdollisimman korkea hinta, viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin kilpailuedellytyksiä olisi parannettava.

(2)

Tässä tarkoituksessa olisi pyrittävä lisäämään tarjouksen tekijöiden määrää yksinkertaistamalla hyväksymismenettelyä. Toisaalta kyseisille yrityksille olisi tapauksen mukaan annettava mahdollisuus valita vapaasti markkinoilta asiakkaat, joille ne myyvät jalostetun alkoholin loppukäyttöä varten.

(3)

Jos alkoholin loppukäyttö tapahtuu yhteisössä polttoainealalla bioetanolina, tarjoustentekijöitä ei pitäisi velvoittaa ilmoittamaan alkoholin määräpaikkaa ja lopullisia ostajia jo tarjousta tehdessään.

(4)

Alkoholin suunnitellun loppukäytön varmistamiseksi suoritustakuun määrää olisi korotettava.

(5)

Olisi tarkennettava yritysten tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksiä suhteessa niiden hyväksymispäivämäärään.

(6)

Interventioelinten, jäsenvaltioiden ja komission välisen tietojenvaihdon avoimuutta ja tehokkuutta olisi parannettava.

(7)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1623/2000 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1623/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan 92 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

niiden jalostuslaitosten sijaintipaikka, joissa alkoholi jalostetaan absoluuttiseksi alkoholiksi, jäljennös niiden kaavoista sekä maininta niiden vuosittaisesta jalostuskapasiteetista;”

ii)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

yrityksen antama sitoumus, jonka mukaan jokainen alkoholin lopullinen ostaja käyttää sitä ainoastaan bioetanolipolttoaineen tuottamiseksi yhteisössä;”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle uusista hyväksyntöjen myöntämisistä ja perumisista sekä mainittava päätöksen tekopäivä.”

2)

Korvataan 94 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Tarjouksia voivat tehdä vain sellaiset yritykset, joilla on tarjouskilpailuilmoituksen julkaisemispäivänä voimassa oleva hyväksyntä.

2.   Tarjouksen tekijä voi tehdä ainoastaan yhden tarjouksen tarjouskilpailulla myytyä erää kohti. Jos tarjouksen tekijä tekee useampia tarjouksia erää kohti, mitään näistä tarjouksista ei oteta huomioon.”

3)

Poistetaan 94 a artiklan c alakohta.

4)

Korvataan 94 b artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio ilmoittaa tämän artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä niille alkoholia hallussaan pitäville jäsenvaltioille ja interventioelimille, joiden osalta on tehty tarjouksia.”

5)

Korvataan 94 c artikla seuraavasti:

”94 c artikla

Ratkaisuilmoitus ja tiedonannot komissiolle

1.   Interventioelimen on annettava tarjousten tekijöille viipymättä tiedoksi kirjallisesti saantitodistusta vastaan näiden tarjouksesta tehty ratkaisu.

2.   Asianomaisen interventioelimen on annettava komissiolle tiedoksi viiden työpäivän kuluessa 94 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiedonannon vastaanottamisesta tarjousten tekijöiden nimet ja osoitteet.

3.   Interventioelimen on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta annettava kullekin tarjouskilpailun voittajalle ratkaisuilmoitus, josta käy ilmi, että tämän tarjous on hyväksytty.

4.   Tarjouskilpailun voittajan on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta esitettävä asianomaiselle interventioelimelle todisteet siitä, että se on asettanut suoritusvakuuden, jonka määrä on 40 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia ja jonka tarkoituksena on taata, että tarjouskilpailutettu alkoholi käytetään kokonaisuudessaan 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1219/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 45).


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1821/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta toimeenpanovirastojen tilinpitäjien toimien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon neuvoston lausunnon,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21 päivänä syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 (2) 30 artiklassa säädetään, että toimeenpanoviraston johtokunnan on nimettävä tilinpitäjä, joka on henkilöstösääntöjen alainen virkamies.

(2)

Toimeenpanoviraston tilinpitäjän velvollisuudet, jotka on määritelty 30 artiklassa, rajoittuvat toimeenpanoviraston hallintobudjettiin, kun taas komission tilinpitäjä on vastuussa kaikista toimeenpanovirastojen toimintabudjettien toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä.

(3)

Komissiolla on ollut vaikeuksia löytää sopivia ehdokkaita siirrettäväksi toimeenpanoviraston tilinpitäjän toimeen.

(4)

Toimeenpanoviraston tilinpitäjän tehtävät voitaisiin hoitaa väliaikaisten toimihenkilöiden turvin neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (3) määriteltyjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti.

(5)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1653/2004 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1653/2004 30 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause seuraavasti:

”Johtokunta nimeää tilinpitäjän, joka on kyseiseen toimeen siirretty virkamies tai viraston suoraan palvelukseen ottama väliaikainen toimihenkilö ja jolla on seuraavat tehtävät:”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1822/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta tiettyjen vihannesten nitraattipitoisuuden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 466/2001 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 563/2002 (3), säädetään erityisesti salaatin ja pinaatin nitraattipitoisuuksia koskevista erityistoimenpiteistä sekä vahvistetaan siirtymäajat, joiden aikana sellaista salaattia ja pinaattia, jonka nitraattipitoisuus ylittää enimmäismäärän, voidaan pitää kansallisten rajojen sisällä kaupan.

(2)

Hyvän maatalouskäytännön noudattamisessa tapahtuneesta kehityksestä huolimatta jäsenvaltioista saadut seurantatiedot osoittavat jatkuvia ongelmia salaatin ja pinaatin enimmäisnitraattipitoisuuden noudattamisessa.

(3)

Useat tuoreen pinaatin enimmäisnitraattipitoisuuden noudattamatta jättämiset ajoittuvat lokakuulle. Pinaatin osalta kesäkausi sisältää nykyisin lokakuun, mutta salaatin osalta lokakuu on jo talvikautta. Johdonmukaisuuden vuoksi lokakuu olisi sisällytettävä tuoreen pinaatin talvikauteen.

(4)

Alueilla, joilla tuoreen salaatin ja tuoreen pinaatin nitraattipitoisuuksia on vaikeaa pitää enimmäisrajan alapuolella, esimerkiksi alhaiseen päivittäiseen auringonpaisteeseen liittyen, tietyt jäsenvaltiot ovat pyytäneet poikkeuksia ja tarjonneet riittävästi tietoa osoittaakseen tutkivansa parhaillaan, miten pitoisuuksia voitaisiin jatkossa alentaa.

(5)

Kunnes hyvän maatalouskäytännön noudattaminen edistyy, on aiheellista antaa edellä tarkoitetuille jäsenvaltioille lupa sallia rajatun ajan pitää edelleen kaupan sellaista tuoretta salaattia ja tuoretta pinaattia, jonka nitraattipitoisuudet ylittävät enimmäismäärän, mutta ainoastaan niiden kansallisella alueella ja kansallista kulutusta varten.

(6)

Nitraattia esiintyy muissa vihanneksissa, joskus korkeina pitoisuuksina. Jotta vihannesten nitraattipitoisuuteen liittyvää pitkän aikavälin riskinhallintastrategiaa koskevia keskusteluja varten saataisiin tietoa, jäsenvaltioiden olisi seurattava vihannesten nitraattipitoisuuksia ja pyrittävä vähentämään pitoisuuksia, sikäli kuin se on toteutettavissa, erityisesti noudattamalla hyvään maatalouskäytäntöön liittyviä hyviä menettelytapoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ajantasainen tieteellinen riskinarviointi auttaisi selventämään vihannesten nitraattipitoisuuteen liittyvää riskiä. Asetuksessa (EY) N:o 466/2001 säädettyjä enimmäismääriä olisi tarkistettava uudelleen ottaen huomioon edellä mainituista toimista saadut tiedot.

(7)

Asetus (EY) N:o 466/2001 olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 466/2001 seuraavasti:

1)

Poistetaan 3 artikla.

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Jäsenvaltioiden olisi seurattava niiden vihannesten, joiden nitraattipitoisuus on merkittävä, nitraattipitoisuutta, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia, ja ilmoitettava seurannan tulokset komissiolle kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä.”;

3)

Lisätään 3 b artikla seuraavasti:

”3 b artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, Belgialle, Irlannille, Alankomaille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti lupa liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia nitraattipitoisuuksia sisältävän, alueellaan tuotetun ja alueellaan käytettäväksi tarkoitetun tuoreen pinaatin markkinoille saattamiseen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, Irlannille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti lupa liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia nitraattipitoisuuksia sisältävän, alueellaan tuotetun ja alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, pitkin vuotta korjatun tuoreen salaatin markkinoille saattamiseen.

Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, Ranskalle annetaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti lupa liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia nitraattipitoisuuksia sisältävän, alueellaan tuotetun ja alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, 1 päivästä lokakuuta 31 päivään maaliskuuta korjatun tuoreen salaatin markkinoille saattamiseen.”;

4)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 466/2001 liitteessä I oleva 1 jakso tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 856/2005 (EUVL L 143, 7.6.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 5.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 466/2001 liitteessä I oleva 1 jakso seuraavasti:

”Jakso 1:   Nitraatit

Tuote

Enimmäismäärä (mg NO3/kg)

Näytteenottomenetelmä

Vertailumenetelmä

1.1

Tuore pinaatti (1) (Spinacia oleracea)

Sato korjattu lokakuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään

3 000

Direktiivi 2002/63/EY (2)

 

Sato korjattu huhtikuun 1 päivästä syyskuun 30 päivään

2 500

1.2

Säilötty, pakastettu tai jäädytetty pinaatti

 

2 000

Direktiivi 2002/63/EY

 

1.3

Tuore salaatti (Lactuca sativa L.) (kasvihuoneessa ja avomaalla kasvatettu salaatti) lukuun ottamatta 1.4 kohdassa lueteltua salaattia

Sato korjattu lokakuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään

 

Direktiivi 2002/63/EY Laboratorionäytteen osanäytteiden vähimmäismäärä on kuitenkin kymmenen

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

4 500 (3)

Avomaalla kasvatettu salaatti

4 000 (3)

Sato korjattu huhtikuun 1 päivästä syyskuun 30 päivään

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

3 500 (3)

Avomaalla kasvatettu salaatti

2 500 (3)

1.4

Jäävuorisalaatit (4)

Katteen alla kasvatettu salaatti

2 500 (3)

Direktiivi 2002/63/EY Laboratorionäytteen osanäytteiden vähimmäismäärä on kuitenkin kymmenen

 

Avomaalla kasvatettu salaatti

2 000 (3)

1.5

Lastenruoat ja imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat (5)  (6)

 

200

Direktiivi 2002/63/EY (Kasviperäisiä jalostettuja elintarvikkeita ja eläinperäisiä jalostettuja elintarvikkeita koskevat säännöt)

 


(1)  Tuoreen pinaatin enimmäismääriä ei sovelleta jalostukseen tarkoitettuun tuoreeseen pinaattiin, joka on kuljetettu suoraan irtotavarana pellolta jalostuslaitokseen.

(2)  EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30.

(3)  Jos tuotantotavan ilmaisevat asianmukaiset merkinnät puuttuvat, sovelletaan avomaalla kasvatetulle salaatille vahvistettua enimmäismäärää.

(4)  Kuvattu salaatteihin sekä kähärä- ja siloendiiveihin sovellettavista kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1543/2001 (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 9).

(5)  Lastenruoat ja imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat, sellaisina kuin ne on määritelty imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 16 päivänä helmikuuta 1996 annetun komission direktiivin 96/5/EY, Euratom 1 artiklassa (EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17). Enimmäismääriä sovelletaan sellaisenaan kulutettaviksi tarkoitettuihin tuotteisiin tai valmistajan ohjeiden mukaan valmistettuihin tuotteisiin.

(6)  Komissio tarkistaa imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen ruokien enimmäisnitraattipitoisuuden 1 päivään huhtikuuta 2006 mennessä ottaen huomioon tieteellisen ja teknisen kehityksen.”


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/76/EY,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

neuvoston direktiivien 90/642/ETY ja 86/362/ETY muuttamisesta niissä vahvistettujen kresoksiimimetyylin, syromatsiinin, bifentriinin, metalaksyylin ja atsoksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY mukaan tiettyihin viljelykasveihin käytettävien kasvinsuojeluaineiden salliminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Sallimisen on perustuttava ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Arvioinnissa huomioon otettaviin tekijöihin on sisällyttävä käyttäjien ja sivullisten altistuminen, maaperään, vesiin ja ilmaan kohdistuvat ympäristövaikutukset sekä ihmisten ja eläinten nauttimien käsiteltyjen viljelykasvien torjunta-ainejäämien vaikutukset ihmisiin ja eläimiin.

(2)

Jäämien enimmäismäärät vahvistetaan sen mukaan, mikä on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman pieni sekä toksikologisesti hyväksyttävä etenkin arvioitaessa saantia ravinnon mukana.

(3)

Torjunta-ainejäämien enimmäismääriä olisi arvioitava jatkuvasti uudelleen. Niitä voidaan muuttaa uusien käyttötapojen ja uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

(4)

Jäämien enimmäismääriksi vahvistetaan analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(5)

Komissiolle on ilmoitettu direktiivin 90/642/ETY ja direktiivin 86/362/ETY soveltamisaloihin kuuluvien tiettyjen torjunta-aineiden uusista tai muuttuneista käyttötavoista. Tämä koskee kresoksiimimetyyliä, syromatsiinia, bifentriiniä, metalaksyylia ja atsoksistrobiinia.

(6)

Kuluttajien elinikäinen altistuminen näille torjunta-aineille niiden jäämiä mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu ja mitattu yhteisössä käytettävien menettelyiden ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (4). On arvioitu, että kyseiset jäämien enimmäismäärät takaavat, ettei hyväksyttävä päiväsaanti ylity.

(7)

Tietojen arviointi on osoittanut, että akuutin altistumisen viiteannosta ei ole tarpeen vahvistaa, eikä lyhyen aikavälin arviointia tämän vuoksi tarvita.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa uudet enimmäismäärät kyseisten torjunta-aineiden jäämille.

(9)

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien vahvistaminen tai muuttaminen yhteisön tasolla ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta metalaksyylille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja sen liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta pidetään riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa metalaksyylin tai metalaksyyli-M:n tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän jälkeen yhteisössä vahvistetun jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(10)

Tämän vuoksi direktiivit 90/642/ETY ja 86/362/ETY olisi muutettava vastaavasti.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 86/362/ETY liitteessä II oleva A osa tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II oleva A osa tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 9 päivänä toukokuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 10 päivästä toukokuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/48/EY (EUVL L 219, 24.8.2005, s. 29).

(2)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/48/EY.

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/34/EY (EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


LIITE I

Korvataan direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevassa A osassa metalaksyylia koskeva rivi seuraavasti:

Torjunta-ainejäämä

Enimmäismäärä (mg/kg)

”Metalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset metalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

0,05 (1)  (2)

VILJAT


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien enimmäismäärä vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.”


LIITE II

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevassa A osassa kresoksiimimetyyliä, syromatsiinia, bifentriiniä, metalaksyylia ja atsoksistrobiinia koskevat rivit seuraavasti:

Torjunta-aine jäännös ja enimmäismäärä (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Kresoksiimimetyyli

Syromatsiini

Bifentriini

Metalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset metalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Atsoksistrobiini

”1.   

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

i)

SITRUS-HEDELMÄT

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Greipit

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut sitrushybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mantelit

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

Acajoupähkinät

 

 

 

 

 

Kastanjat

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

Setrin pähkinät

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

iii)

OMENA-MAISET HEDELMÄT

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Omenat

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

iv)

KIVI-HEDELMÄT

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Aprikoosit

 

 

 

 

 

Kirsikat

 

 

 

 

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

1

 

0,2

 

2

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

2 (2)

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

1 (2)

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Karhunvatukat

 

 

0,3

 

3

Sinivatukat

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

0,3

 

3

Muut

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Mustikat

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

1

 

0,5

 

 

Karviaiset

1

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avokadot

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

0,1

 

2

Taatelit

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

 

0,2

Oliivit

0,2

 

 

 

 

Papaijat

 

 

 

 

0,2

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Kassavat

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

0,3

Piparjuuri

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Juuripersiljat

 

 

 

 

0,2

Retiisit ja retikat

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Kaurajuuret

 

 

 

 

0,2

Bataatit

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

Muut

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

SIPULIT

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Valkosipuli

 

 

 

0,5 (2)

 

Sipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

Salottisipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

Varhaissipulit

 

 

 

0,2 (2)

2

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

a)

Solanum-suvun vihannekset

 

1

0,2

 

2

Tomaatit

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Paprikat

1

 

 

0,5 (2)

 

Munakoisot

0,5

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Kurkut

 

 

 

0,5 (2)

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Melonit

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Muut

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Sokerimaissi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

KAALIT

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Parsakaalit

 

 

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

1

 

0,3

Ruusukaali

 

 

 

 

 

Keräkaalit

 

 

 

1 (2)

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Lehtikaalit

 

 

0,05 (1)

 

5

Kiinankaalit

 

 

 

 

 

Kerimättömät kaalit

 

 

 

0,2 (2)

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Kyssäkaali

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Salaatit ja sen kaltaiset vihannekset

 

15

2

 

3

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

Salaatti

 

 

 

2 (2)

 

Siloendiivi

 

 

 

1 (2)

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Pinaatti

 

 

 

 

 

Mangoldi (chard)

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

c)

Vesikrassi

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Endiivit

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Yrtit

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Kirveli

 

 

 

 

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Pavut (silpimättömät)

 

5

0,5

 

1

Pavut (silvityt)

 

 

 

 

0,2

Herneet (silpimättömät)

 

5

0,1

 

0,5

Herneet (silvityt)

 

 

 

 

0,2

Muut

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

 

 

0,05 (1)

 

 

Parsat

 

 

 

 

 

Kardoni

 

 

 

 

 

Ruotisellerit

 

2

 

 

5

Fenkoli

 

 

 

 

 

Latva-artisokka

 

2

 

 

1

Purjo

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Raparperi

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

SIENET

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Viljellyt sienet

 

5

 

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Pavut

 

 

 

 

 

Linssit

 

 

 

 

 

Herneet

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

4.

Öljykasvin siemenet

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Pellavan-siemenet

 

 

 

 

 

Maapähkinät

 

 

 

 

 

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

Seesamin-siemenet

 

 

 

 

 

Auringonkukan-siemenet

 

 

 

 

 

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

0,5

Soijapavut

 

 

 

 

0,5

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

Puuvillan-siemenet

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Perunat

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Varhaisperunat

 

 

 

 

 

Varastoperunat

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Humala (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien enimmäismäärä vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2005,

jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3555)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/777/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden oli ilmoitettava poikkeuksistaan ennakolta komissiolle ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä tai kahden vuoden kuluessa direktiivin liitteen muutettujen toisintojen viimeisestä soveltamispäivästä.

(2)

Direktiivin 96/49/EY liite on muutettu komission direktiivillä 2003/29/EY (2). Direktiivin 2003/29/EY mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2003, koska direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu viimeinen soveltamispäivä oli 30 päivä kesäkuuta 2003.

(3)

Eräät jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2003 halustaan myöntää poikkeuksia direktiiviin 96/49/EY. Jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti 4 päivänä maaliskuuta 2005 komission tehdyllä päätöksellä 2005/180/EY (3) komissio antoi kyseisille jäsenvaltioille luvan myöntää päätöksen liitteissä I ja II luetellut poikkeukset.

(4)

Direktiivin 96/49/EY liite on muutettu jälleen komission direktiivillä 2004/89/EY (4). Direktiivin 2004/89/EY mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004, koska direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu viimeinen soveltamispäivä oli 30 päivä syyskuuta 2004.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2004 halustaan muuttaa päätöksen 2005/180/EY liitteessä I lueteltuja nykyisiä poikkeuksiaan. Komissio on tarkastanut, että ilmoitukset ovat direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, ja hyväksynyt ne. Kyseiselle jäsenvaltiolle olisi siis annettava lupa myöntää kyseiset poikkeukset.

(6)

Tästä syystä päätöksen 2005/180/EY liite I on muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 94/55/EY (5) 9 artiklalla perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/180/EY seuraavasti:

Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteessä luetelluilla poikkeuksilla.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/110/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EUVL L 90, 8.4.2003, s. 47.

(3)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 41.

(4)  EUVL L 293, 16.9.2004, s. 14.

(5)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/111/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 25).


LIITE

Jäsenvaltioiden myöntämät tiettyjen vaarallisten aineiden pieniä määriä koskevat poikkeukset

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

RA-SQ 15.2 (muutettu)

Asia: Sellaisten nimellisesti tyhjien kiinteiden säiliöiden siirtäminen, joita ei ole tarkoitettu kuljetusvälineiksi (N2)

Viittaus direktiivin liitteeseen: osat 5 ja 7

Direktiivin liitteen sisältö: Lähetystä, kuljetusta, käyttöä ja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14)

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Huomautuksia: Tällaisten kiinteiden säiliöiden siirtäminen ei ole vaarallisten aineiden kuljettamista tavanomaisessa mielessä, eikä RID-määräyksiä voida käytännössä soveltaa. Koska säiliöt ovat ”nimellisesti tyhjiä”, ne sisältävät tosiasiallisesti erittäin pieniä määriä vaarallisia aineita.

RA-SQ 15.4 (muutettu)

Asia: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.1 kohdassa olevan taulukon kuljetuskategorioissa 1 ja 2

Viittaus direktiivin liitteeseen: 1.1.3.1

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät poikkeukset

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b)

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetuskategoriassa 1 ja ”500” kuljetuskategoriassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

RA-SQ 15.5 (muutettu)

Asia: Poikkeuksen RA-SQ 6.6 hyväksyminen

Viittaus direktiivin liitteeseen: 5.3.1.3.2

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeita koskevien vaatimusten lieventäminen, kun junissa kuljetetaan maantieajoneuvoja

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12)

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä.

Huomautuksia: Tämä on aina ollut kansallinen säännös Yhdistyneessä kuningaskunnassa.


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä lokakuuta 2005,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä aminopyralidin ja fluopikolidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4535)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/778/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

Dow AgroSciences Ltd. toimitti 22 päivänä huhtikuuta 2004 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille aminopyralidi-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Bayer CropScience France toimitti 7 päivänä toukokuuta 2004 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille fluopikolidia koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot näyttävät alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineistot näyttävät täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakijat toimittivat asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tämän päätöksen tarkoituksena on vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineistot täyttävät periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei estetä komissiota pyytämästä hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot, jotka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttävät periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineistot täyttävät myös kyseisen direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevien jäsenvaltioiden on tutkittava kyseessä olevat asiakirja-aineistot yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineiden lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/34/EY (EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5).


LIITE

TEHOAINEET, JOITA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Nro

Nimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Soveltamispäivämäärä

Esittelevä jäsenvaltio

1

Aminopyralidi, CIPAC-numeroa ei ole vielä annettu

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

Yhdistynyt kuningaskunta

3

Fluopikolidi, CIPAC-numeroa ei ole vielä annettu

Bayer CropScience, France

7.5.2004

Yhdistynyt kuningaskunta


9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2005,

eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4273)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/779/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyillä alueilla Italiassa on kirjattu sian vesikulaaritaudin tapauksia.

(2)

Italia on toteuttanut toimenpiteitä taudinpurkausten torjumiseksi yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/119/ETY (2) nojalla.

(3)

Italia on lisäksi toteuttanut koko Italian kattavia hävittämis- ja valvontatoimenpiteitä sian vesikulaaritaudin varalta. Nämä toimenpiteet on vahvistettu Italian esittämissä vuosittaisissa sian vesikulaaritaudin hävittämis- ja valvontaohjelmissa, jotka on hyväksytty tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (3) 4 artiklan 6 kohdan ja 29 ja 32 artiklan mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien eräiden eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta 30 päivänä marraskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/840/EY (4) hyväksyttiin Italian esittämä sian vesikulaaritaudin hävittämis- ja valvontaohjelma vuodeksi 2005.

(5)

Vuosittaisissa sian vesikulaaritaudin hävittämis- ja valvontaohjelmissa vahvistetuilla toimenpiteillä pyritään tunnustamaan sikatilat sian vesikulaaritaudista vapaiksi ja varmistamaan, että kaikki Italian alueet saavuttavat tämän aseman. Ohjelmiin sisältyy lisäksi sääntöjä elävien sikojen siirroista ja kaupasta tapauksissa, joissa siat ovat peräisin alueilta ja tiloilta, joiden asema sian vesikulaaritaudin osalta ei ole sama.

(6)

Useimmat Italian alueet Abruzzoa, Campaniaa, Calabriaa ja Sisiliaa lukuun ottamatta on tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi sen jälkeen, kun vuosittaisten hävittämis- ja valvontaohjelmien yhteydessä kaikilla sikatiloilla toteutetusta toistuvasta näytteenotosta ja testauksesta on saatu suotuisat tulokset.

(7)

Ottaen kuitenkin huomioon sian vesikulaaritaudin luonne ja sen jatkuva esiintyminen Italian tietyillä alueilla seurantaa olisi jatkettava sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla alueilla taudin havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.

(8)

Tautitilanne alueilla, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, saattaa elävillä sioilla käytävän kaupan takia vaarantaa muilla Italian alueilla sijaitsevat sikatilat. Sikoja ei tämän vuoksi pitäisi siirtää alueilta, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, Italian muille alueille, elleivät ne ole peräisin tietyt edellytykset täyttäviltä tiloilta.

(9)

Sellaisilta alueilta olevia sikoja, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, ei pitäisi lähettää muihin jäsenvaltioihin. Sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilta alueilta olevia sikoja saisi lähettää ainoastaan kyseisestä taudista vapaaksi tunnustetuilta tiloilta.

(10)

Tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivissä 92/119/ETY vahvistettujen sääntöjen soveltamista. On aiheellista vahvistaa ’keräyskeskuksen’ määritelmä, joka poikkeaa eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (5) vahvistetusta määritelmästä.

(11)

Yhteisön tasolla olisi avoimuuden vuoksi vahvistettava säännöt sikatilojen ja alueiden asemasta sian vesikulaaritaudin osalta sekä säännöt, jotka koskevat tautiasemaltaan toisistaan poikkeavilta tiloilta ja alueilta peräisin olevien elävien sikojen siirtoja ja yhteisön sisäistä kauppaa.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat säännöt sian vesikulaaritaudin osalta niille Italian alueille, jotka on tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, sekä alueille, joita ei ole tunnustettu kyseisestä taudista vapaiksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä

1)

sovelletaan direktiivissä 92/119/ETY annettuja määritelmiä;

2)

tarkoitetaan ’sikojen keräyskeskuksella’ kauppiaan tiloja, jonne ja josta siat kuljetetaan säännöllisesti 30 päivän kuluessa hankinnasta.

II LUKU

ITALIASSA SIJAITSEVIEN ALUEIDEN JA TILOJEN TUNNUSTAMINEN SIAN VESIKULAARITAUDISTA VAPAIKSI

3 artikla

Alueiden tunnustaminen

1.   Liitteessä I luetellut Italian alueet tunnustetaan sian vesikulaaritaudista vapaiksi.

2.   Liitteessä II lueteltuja Italian alueita ei tunnusteta sian vesikulaaritaudista vapaiksi.

4 artikla

Tilojen tunnustaminen

1.   Italian on varmistettava, että 2–6 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.   Sikatilaa pidetään sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla alueilla kyseisestä taudista vapaana,

a)

jos serologisia testejä varten on otettu näytteitä kahdella eri kerralla 28–40 päivän välein sellaisesta määrästä siitossikoja, joka riittää sian vesikulaaritaudin 5 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi 95 prosentin luottamusvälillä, ja tulokset ovat olleet negatiiviset; ja

b)

jos sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla alueilla sijaitsevilla tiloilla ei pidetä siitossikoja, kaikki tällaisille tiloille siirretyt siat ovat peräisin kyseisestä taudista vapaiksi tunnustetuilta tiloilta.

3.   Sikatilaa pidetään alueilla, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, kyseisestä taudista vapaana, jos serologisia testejä varten on otettu näytteitä kahdella eri kerralla 28–40 päivän välein sellaisesta määrästä siitossikoja, joka riittää sian vesikulaaritaudin 5 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi 95 prosentin luottamusvälillä, ja tulokset ovat olleet negatiiviset.

4.   Sian vesikulaaritaudista vapaaksi tunnustettu sikatila säilyttää tämän aseman, jos

a)

näytteenotto- ja tarkastusmenettelyt toteutetaan 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti ja tulokset ovat negatiiviset; ja

b)

tällaiselle tilalle siirretyt siat ovat peräisin sian vesikulaaritaudista vapaaksi tunnustetuilta tiloilta.

5.   Sian vesikulaaritaudista vapaa asema

a)

otetaan tilalta pois määräajaksi, jos tilalla havaitaan seropositiivinen tapaus, joka vahvistetaan jatkotutkimuksissa, kunnes kyseinen sika on teurastettu virallisessa valvonnassa; tai

b)

peruutetaan, jos havaitaan kaksi tai useampia seropositiivisia tapauksia.

6.   Sikatila tunnustetaan uudelleen sian vesikulaaritaudista vapaaksi, jos tapauksen mukaan joko 2 tai 3 kohdassa esitetyt näytteenotto- ja tarkastusmenettelyt on toteutettu ja tulokset ovat negatiiviset.

III LUKU

SEURANTA

5 artikla

Seuranta sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla alueilla

1.   Italian on varmistettava, että sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla alueilla toteutetaan 2 ja 3 kohdassa esitetyt näytteenotto- ja tarkastusmenettelyt kyseisen taudin osoittamiseksi.

2.   Tiloilla, joilla pidetään useampaa kuin kahta siitossikaa, otetaan serologisia testejä varten näytteitä satunnaisesti valituista 12 siitossiasta tai kaikista siitossioista, jos tilalla on vähemmän kuin 12 siitossikaa, seuraavin väliajoin:

a)

kerran vuodessa, jos tilalla tuotetaan sikoja lähinnä teurastettavaksi;

b)

kaksi kertaa vuodessa muissa tapauksissa.

3.   Sikojen keräyskeskuksissa otetaan kuukauden välein virologisia testejä varten ulostenäytteet jokaisesta karsinasta, jossa sikoja tavallisesti pidetään.

6 artikla

Seuranta alueilla, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi

1.   Italian on varmistettava, että alueilla, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, toteutetaan 2 ja 3 kohdassa esitetyt näytteenotto- ja tarkastusmenettelyt kyseisen taudin osoittamiseksi.

2.   Sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla tiloilla, joilla pidetään siitossikoja, ja sikojen keräyskeskuksissa sovelletaan 5 artiklassa vahvistettuja säännöksiä.

3.   Sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetuilla tiloilla, joilla ei pidetä siitossikoja, otetaan serologisia testejä varten kahdesti vuodessa näytteitä satunnaisesti valituista 12 siasta tai kaikista sioista, jos tilalla on vähemmän kuin 12 sikaa. Tilan sioista voidaan kuitenkin ottaa näytteet myös teurastamossa teurastuksen aikaan.

IV LUKU

ELÄVIEN SIKOJEN SIIRROT ITALIASSA JA MUIHIN JÄSENVALTIOIHIN

I JAKSO

Siirrot Italiassa

7 artikla

Elävien sikojen siirtoja Italiassa koskevat toimenpiteet

1.   Italian on varmistettava, että 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset täyttyvät siirrettäessä eläviä sikoja Italian sisällä.

2.   Kun sikoja siirretään teurastamoon teurastettaviksi tiloilta, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, serologisia testejä varten on otettava näytteitä sellaisesta määrästä sikoja, joka riittää sian vesikulaaritaudin 5 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi 95 prosentin luottamusvälillä.

3.   Sikoja ei saa siirtää muille tiloille sellaisilta tiloilta, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi.

4.   Sikoja ei saa siirtää Italian muille alueille sellaisilta alueilta, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi.

8 artikla

Poikkeukset ja edellytykset

Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, Italian viranomaiset voivat sallia sikojen siirrot Italian muille alueille sellaisilla alueilla, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi, sijaitsevilta tiloilta sillä edellytyksellä, että

a)

alkuperätila on keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan ollut tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaaksi;

b)

alkuperätila ei siirtoa edeltävien 60 päivän aikana ole sijainnut sian vesikulaaritaudin puhkeamisen seurauksena käyttöön otetulla suoja- tai valvontavyöhykkeellä;

c)

alkuperätilalle ei siirtoa edeltävien 12 kuukauden aikana ole tuotu sikoja tiloilta, joilla epäiltiin esiintyvän sian vesikulaaritautia;

d)

alkuperätilalla olevista sioista otetaan näyte 20–30 päivää ennen siirtoa, ja serologiset testit tehdään sellaiselle määrälle sikoja, joka riittää sian vesikulaaritaudin 5 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi 95 prosentin luottamusvälillä;

e)

sioista otetaan määräpaikkana olevalla tilalla näyte vähintään 28 päivää siirron jälkeen, ja serologiset testit tehdään sellaiselle määrälle sikoja, joka riittää sian vesikulaaritaudin 5 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi 95 prosentin luottamusvälillä. Sikoja ei saa siirtää määräpaikkana olevalta tilalta ennen kuin testit on tehty ja niistä on saatu negatiiviset tulokset;

f)

eläimet kuljetetaan sinetöidyissä ajoneuvoissa viranomaisten valvonnassa;

g)

sikojen siirroista ilmoitetaan vähintään 48 tuntia etukäteen paikalliselle eläinlääkintäviranomaiselle, jonka vastuulle määräpaikkana oleva tila kuuluu;

h)

sikojen kuljetukseen käytetyt ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan virallisessa valvonnassa ennen ja jälkeen kuljetuksen.

II JAKSO

Yhteisön sisäiset siirrot

9 artikla

Elävien sikojen kuljetukset Italiasta muihin jäsenvaltioihin

1.   Italian on varmistettava, että 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.   Sikoja ei saa lähettää muihin jäsenvaltioihin sellaisilta alueilta, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi.

3.   Sian vesikulaaritaudista vapaaksi tunnustetuilta alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien sikojen on tultava tiloilta, jotka on tunnustettu kyseisestä taudista vapaiksi.

10 artikla

Todistuksen antamiseen liittyvä velvoite

Italian on varmistettava, että direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa terveystodistuksissa, jotka seuraavat tämän päätöksen 9 artiklan mukaisesti Italiasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien sikojen mukana, on seuraava maininta:

”Eläimiä, jotka ovat komission päätöksen 2005/779/EY (Eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa) mukaisia”

V LUKU

TIETOJENANTAMISVELVOLLISUUS

11 artikla

Tietojen antaminen komissiolle ja jäsenvaltioille

Italian viranomaisten on toimitettava kaikki tämän päätöksen soveltamista koskevat merkitykselliset tiedot komissiolle ja jäsenvaltioille kuuden kuukauden välein elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean välityksellä.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Osoittaminen

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(4)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 41.

(5)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).


LIITE I

Sian vesikulaaritaudista vapaiksi tunnustetut Italian alueet

Seuraavat alueet:

Basilicata

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Apulia

Sardinia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto.


LIITE II

Italian alueet, joita ei ole tunnustettu sian vesikulaaritaudista vapaiksi

Seuraavat alueet:

Abruzzo

Campania

Calabria

Sisilia.