ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
5. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1807/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1808/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1809/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1810/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, erään rehun lisäaineen hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1811/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn jo hyväksytyn rehun lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1812/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, asetusten (EY) N:o 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse entsyymien ja mikro-organismien ryhmiin kuuluvien tiettyjen rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä ( 1 )

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja 3 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen kumoamisesta

24

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjä perhostuholaisia kohtaan vastustuskykyisen ja glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävän muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4192)

42

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hävittämistä ja luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hätärokotuksia Luxemburgissa koskevien suunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2003/136/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4193)

45

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/759/EY, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan eräissä kolmansissa maissa sekä omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin kolmansista maista (EUVL L 285, 28.10.2005)

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1807/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä marraskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1808/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uruguayn kierroksen monenvälisiin kauppaneuvotteluihin (2) liittyvien yhteisön kansainvälisten sitoumusten vuoksi on tarpeen luoda edellytykset tietyn maissimäärän tuonnille Espanjaan.

(2)

Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1839/95 (3) vahvistetaan säännöt koskien tarjouskilpailun avaamista.

(3)

Markkinoiden nykyiset tarpeet Espanjassa huomioon ottaen olisi avattava maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Espanjaan tuotavaa maissia koskevan tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

2 artikla

Tarjouskilpailu on avoinna 22 päivään joulukuuta 2005 saakka. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksella.

3 artikla

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1809/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uruguayn kierroksen monenvälisiin kauppaneuvotteluihin (2) liittyvien yhteisön kansainvälisten sitoumusten vuoksi on tarpeen luoda edellytykset tietyn maissimäärän tuonnille Portugaliin.

(2)

Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1839/95 (3) vahvistetaan säännöt koskien tarjouskilpailun avaamista.

(3)

Markkinoiden nykyiset tarpeet Portugalissa huomioon ottaen olisi avattava maissin tuontitullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Portugaliin tuotavaa maissia koskevan tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

2 artikla

Tarjouskilpailu on avoinna 30 päivänä maaliskuuta 2006 saakka. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksella.

3 artikla

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan 4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2005 (EUVL L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1810/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

erään rehun lisäaineen hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 ja 9 artiklan sekä 9 d artiklan 1 kohdan ja 9 e artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi nämä hakemukset käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Kasvunedistäjän Formi LHS (kaliumdiformiaatti) käyttö porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1334/2001 (3). Formi LHS:n (kaliumdiformiaatin) liikkeeseen laskemisesta vastaava henkilö jätti hakemuksen saadakseen pysyvän hyväksynnän tuotteen käytölle kymmeneksi vuodeksi. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä kymmeneksi vuodeksi liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvan sedimenttiperäisen klinoptiloliitin käyttö sikojen, broilerien ja lihakalkkunoiden sekä nautojen ja lohen ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1887/2000 (4). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän lisäaineen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen natriumferrosyanidin käyttö kaikkien eläinlajien tai eläinryhmien ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 256/2002 (5). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän lisäaineen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(8)

Sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen kaliumferrosyanidin käyttö kaikkien eläinlajien tai eläinryhmien ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 256/2002. On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän lisäaineen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(9)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran munivien kanojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 418/2001 (6). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä III vahvistetuin edellytyksin.

(10)

Mikro-organismivalmisteen Enterococcus faecium (NCIMB 11181) käyttö vasikoiden ja porsaiden ruokinnassa hyväksyttiin ilman määräaikaa komission asetuksella (EY) N:o 1333/2004 (7). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen mikro-organismivalmisteen hyväksymisen laajentamiseksi koskemaan broilerien ruokintaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 13 päivänä huhtikuuta 2005 myönteisen lausunnon kyseisen lisäaineen turvallisuudesta broilerien ruokinnassa käytettynä tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetuin edellytyksin. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e artiklan 1 kohdassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä väliaikaisesti neljäksi vuodeksi liitteessä IV vahvistetuin edellytyksin.

(11)

Mikro-organismivalmisteen Enterococcus faecium (CECT 4515) käyttö porsaiden ja vasikoiden ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 654/2000 (8). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen mikro-organismivalmisteen hyväksymisen laajentamiseksi koskemaan broilerien ruokintaa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 13 päivänä huhtikuuta 2005 myönteisen lausunnon kyseisen lisäaineen turvallisuudesta broilerien ruokinnassa käytettynä tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetuin edellytyksin. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e artiklan 1 kohdassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä väliaikaisesti neljäksi vuodeksi liitteessä IV vahvistetuin edellytyksin.

(12)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteissä mainituille lisäaineille. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (9).

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen I mukaisesti ryhmään ”kasvunedistäjät” kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa kymmeneksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään liitteen II mukaisesti ryhmään ”sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Hyväksytään liitteen III mukaisesti ryhmään ”entsyymit” kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

4 artikla

Hyväksytään liitteen IV mukaisesti ryhmään ”mikro-organismit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa väliaikaisesti neljäksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EYVL L 180, 3.7.2001, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 676/2003 (EUVL L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  EYVL L 227, 7.9.2000, s. 13.

(5)  EYVL L 41, 13.2.2002, s. 6.

(6)  EYVL L 62, 2.3.2001, s. 3.

(7)  EUVL L 247, 21.7.2004, s. 11.

(8)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2200/2001 (EYVL L 299, 15.11.2001, s. 1).

(9)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

Lisäaineen rekisteröintinumero

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta/kg täysrehua

Kasvunedistäjät

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Kaliumdiformiaatti (Formi LHS)

Lisäaineen koostumus

 

kaliumdiformiaatti, kiinteä vähintään 98 %

 

silikaatti, enintään 1,5 %

 

vesi, enintään 0,5 %

Tehoaine:

 

kaliumdiformiaatti, kiinteä

 

KH(COOH)2

 

CAS-nro 20642-05-1

Porsaat (vieroitetut)

6 000

18 000

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti

25.11.2015

Lihasiat

6 000

12 000

25.11.2015


LIITE II

Nro

(tai EY-nro)

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua

Sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet

E 568

Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti

Sedimenttialkuperää oleva alumiinisilikaatin kalsiumhydraatti, josta vähintään 80 % klinoptiloliittia ja enintään 20 % savimineraaleja, ei kuituja eikä kvartsia

Lihasiat

20 000

Kaikki rehut

Ei määräaikaa

Broilerit

20 000

Kaikki rehut

Ei määräaikaa

Lihakalkkunat

20 000

Kaikki rehut

Ei määräaikaa

Naudat

20 000

Kaikki rehut

Ei määräaikaa

Lohi

20 000

Kaikki rehut

Ei määräaikaa

E 535

Natriumferrosyanidi

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Kaikki eläinlajit tai -ryhmät

Enimmäispitoisuus 80 mg/kg NaCl (ferrosyanidianionina laskettuna)

Ei määräaikaa

E 536

Kaliumferrosyanidi

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Kaikki eläinlajit tai -ryhmät

Enimmäispitoisuus 80 mg/kg NaCl (ferrosyanidianionina laskettuna)

Ei määräaikaa


LIITE III

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

E 1613

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EY-nro 3.2.1.8

Endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

Jauhe: 70 000 IFP (1)/g

 

Neste: 7 000 IFP/ml

Munivat kanat

840 IFP

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 840 IFP.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 40 % vehnää.

Ei määräaikaa


(1)  1 IFP on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,8; 50 °C).


LIITE IV

Nro tai EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

Jauhe:

4 × 1011 PMY/g lisäainetta

 

Päällystetty:

5 × 1010 PMY/g lisäainetta

Broilerit

2,5 × 108

15 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

1 × 109 PMY/g lisäainetta

Broilerit

1 × 109

1 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

25.11.2009


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1811/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn jo hyväksytyn rehun lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan, 9 d artiklan 1 kohdan ja 9 e artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään lisäaineiden hyväksymisestä käytettäviksi eläinten rehussa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi näitä hakemuksia käsitellään vielä direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), käyttö porsaiden ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1436/98 (3). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), käyttö broilerien ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1411/1999 (4). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Endo-1,4-beeta-glukanaasi-, endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi- ja endo-1,4-beeta-ksylanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 937/2001 (5) ja munivien kanojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2188/2002 (6) ja ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1259/2004 (7) ja lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1206/2005 (8). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen entsyymivalmisteen hyväksymisen laajentamiseksi koskemaan ankkoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi kyseisen valmisteen käytöstä lausunnon, jonka mukaan valmiste ei aiheuta riskiä kyseiselle uudelle eläinryhmälle. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e artiklan 1 kohdassa kyseisen valmisteen tällaisen käytön hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä neljäksi vuodeksi liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(8)

On toimitettu tietoja, jotka tukevat hakemusta entsyymivalmisteen, joka sisältää endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma reesei (CBS 529.94), ja endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia, jota tuottaa Trichoderma reesei (CBS 526.94), käytön hyväksymiseksi broilerien ja lihakalkkunoiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi kyseisen valmisteen käytöstä lausunnon, jonka mukaan valmiste ei aiheuta riskiä kuluttajalle, käyttäjälle, kyseiselle eläinryhmälle eikä ympäristölle. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e artiklan 1 kohdassa tällaisen valmisteen kyseisen käytön hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä neljäksi vuodeksi liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(9)

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)-mikro-organismivalmisteen käyttö lypsylehmien ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran asetuksella (EY) N:o 937/2001. On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä III vahvistetuin edellytyksin.

(10)

Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94)-mikro-organismivalmisteen käyttö lypsylehmien ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran asetuksella (EY) N:o 937/2001. On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä III vahvistetuin edellytyksin.

(11)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteissä mainituille lisäaineille. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (9).

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen I mukaisesti ryhmään ”Entsyymit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään liitteen II mukaisesti ryhmään ”Entsyymit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa neljäksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Hyväksytään liitteen III mukaisesti ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4)  EYVL L 164, 30.6.1999, s. 56.

(5)  EYVL L 130, 12.5.2001, s. 25.

(6)  EYVL L 333, 10.12.2002, s. 5.

(7)  EUVL L 239, 9.7.2004, s. 8.

(8)  EUVL L 197, 28.7.2005, s. 12.

(9)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

E 1603

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

Päällystetty:

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 50 FBG (1)/g

 

Neste:

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 120 FBG/ml

Porsaat

(vieroitetut)

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 10 FBG

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 10–25 FBG.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa beeta-glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 60 % kasviainesta (maissia, lupiinia, vehnää, ohraa, soijaa, rapsia tai herneitä).

4.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

Ei määräaikaa

E 1635

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasivalmiste, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

Neste:

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 200 U (2)/ml

Broilerit

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 75 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 75–100 U.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa beeta-glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 30 % ohraa jne.

Ei määräaikaa


(1)  1 FBG on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,0; 30 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,0; 30 °C).


LIITE II

Nro tai EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

11

Endo-1,4-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beeta-glukanaasi-, endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi- ja endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Neste ja rakeet:

 

Endo-1,4-beeta-glukanaasi: 8 000 U (1)/ml tai g

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 18 000 U (2)/ml tai g

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 26 000 U (3)/ml tai g

Ankat

Endo-1,4-beeta-glukanaasi: 400 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

 

endo-1,4-beeta-glukanaasi: 400–1 600 U

 

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 900–3 600 U

 

endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 1 300–5 200 U.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja ja beeta-glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 45 % joko ohraa ja/tai ruisvehnää.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 900 U

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 1 300 U

63

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi, jota tuottaa Trichoderma reesei (CBS 529.94), ja endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi, jota tuottaa Trichoderma reesei (CBS 526.94); valmisteen vähimmäisaktiivisuus on:

Kiinteä:

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 200 000 BU (5)/g

Neste:

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 30 000 BU/ml

Broilerit

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 1 500 BU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: endo-1,4-beeta-ksylanaasi:

 

endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 16 000–24 000 BXU

 

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 4 000–6 000 BU.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja ja glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 54 % vehnää.

25.11.2009

Lihakalkkunat

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 4 000 BU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 4 000–10 000 BU.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja ja glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 44 % vehnää.

25.11.2009


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa karboksimetyyliselluloosasta 0,1 mikromoolia glukoosia minuutissa (pH 5,0; 40 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 0,1 mikromoolia glukoosia minuutissa (pH 5,0; 40 °C).

(3)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 0,1 mikromoolia glukoosia minuutissa (pH 5,0; 40 °C).

(4)  1 BXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa koivun ksylaanista 0,06 mikromoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,3; 50 °C).

(5)  1 BU on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 0,06 mikromoolia pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,8; 50 °C).


LIITE III

Nro tai EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae -valmiste, joka sisältää vähintään

5 × 109 PMY/g lisäainetta

Lypsylehmät

4 × 108

2 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Saccharomyces cerevisiaen päiväannos ei saa olla yli 5,6 × 109 PMY 100:aa painokiloa kohden. Lisätään 8,75 × 109 PMY jokaista 100:aa lisäkiloa kohden.

Ei määräaikaa

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae -valmiste, joka sisältää vähintään

1 × 109 PMY/g lisäainetta

Lypsylehmät

5 × 107

3,5 × 108

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Saccharomyces cerevisiaen päiväannos ei saa olla yli 1,2 × 109 PMY 100:aa painokiloa kohden. Lisätään 1,7 × 108 PMY jokaista 100:aa lisäkiloa kohden.

Ei määräaikaa


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1812/2005,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2005,

asetusten (EY) N:o 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse entsyymien ja mikro-organismien ryhmiin kuuluvien tiettyjen rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan, 9 d artiklan 1 kohdan ja 9 e artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään lisäaineiden hyväksymisestä käytettäviksi eläinten rehussa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi näitä hakemuksia käsitellään vielä direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Mikro-organismivalmisteen Nro 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) käyttö hevosten ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti neljäksi vuodeksi komission asetuksella (EY) N:o 490/2004 (3). On toimitettu uusia tietoja, joiden mukaan tämän valmisteen sarakkeessa ”Kemiallinen kaava, kuvaus” kuvattu pesäkkeitä muodostavien yksiköiden (CFU) vähimmäispitoisuus on kohonnut ilman, että hyväksymisedellytyksissä määrätyt näiden yksiköiden enimmäis-, vähimmäis- tai suositellut pitoisuudet täysrehussa olisivat muuttuneet. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä 20 päivään maaliskuuta 2008 saakka liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Mikro-organismivalmisteen Nro E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) käyttö vasikoiden ja lihanautojen ruokinnassa hyväksyttiin ilman määräaikaa komission asetuksella (EY) N:o 1288/2004 (4). On toimitettu uusia tietoja, joiden mukaan tämän valmisteen sarakkeessa ”Kemiallinen kaava, kuvaus” kuvattu pesäkkeitä muodostavien yksiköiden vähimmäispitoisuus on kohonnut ilman, että hyväksymisedellytyksissä määrätyt näiden yksiköiden enimmäis-, vähimmäis- tai suositellut pitoisuudet täysrehussa olisivat muuttuneet. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Entsyymivalmisteen Nro E 1623, joka sisältää endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), ja subtilisiinia, jota tuottaa Bacillus subtilis (ATCC 2107), käyttö broilerien ruokinnassa hyväksyttiin ilman määräaikaa komission asetuksella (EY) N:o 521/2005 (5). On toimitettu uusia tietoja, joiden mukaan tämän valmisteen sarakkeessa ”Kemiallinen kaava, kuvaus” kuvattu vähimmäisentsyymiaktiivisuus on muuttunut ilman, että hyväksymisedellytyksissä määrätyt enimmäis-, vähimmäis- tai suositellut pitoisuudet täysrehussa olisivat muuttuneet. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä III vahvistetuin edellytyksin.

(8)

Entsyymivalmisteen Nro E 1627, joka sisältää endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ja endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), käyttö lihasikojen ruokinnassa hyväksyttiin ilman määräaikaa komission asetuksella (EY) N:o 833/2005 (6). On toimitettu uusia tietoja, joiden mukaan tämän valmisteen sarakkeessa ”Kemiallinen kaava, kuvaus” kuvattu formulointi on muuttunut ilman, että hyväksymisedellytyksissä määrätyt enimmäis-, vähimmäis- tai suositellut pitoisuudet täysrehussa olisivat muuttuneet. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa liitteessä IV vahvistetuin edellytyksin.

(9)

Asetukset (EY) N:o 490/2004, (EY) N:o 1288/2004, (EY) N:o 521/2005 ja (EY) N:o 833/2005 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 490/2004 liite tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1288/2004 liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 521/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä III.

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 833/2005 liite tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUVL L 79, 17.3.2004, s. 23.

(4)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 10.

(5)  EUVL L 84, 2.4.2005, s. 3.

(6)  EUVL L 138, 1.6.2005, s. 5.


LIITE I

Nro tai EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

CFU/kg täysrehua

Mikro-organismit

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 109 CFU/g lisäainetta

Hevoset

4 × 109

2,5 × 1010

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Saccharomyces cerevisiae -mikro-organismin määrä päivittäisessä annoksessa ei saa olla yli 4,17 × 1010 CFU 100:aa painokiloa kohden.

Käyttö sallitaan 2 kuukauden kuluttua vieroituksesta.

20.3.2008


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1288/2004 liitteessä I mikro-organismia E 1704 koskeva maininta seuraavasti:

Nro tai EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

CFU/kg täysrehua

Mikro-organismit

”E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae -valmiste, joka sisältää vähintään

1 × 109 CFU/g lisäainetta

Vasikat

6 kuukautta

2 × 108

2 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa

Lihanaudat

1,7 × 108

1,7 × 108

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Saccharomyces cerevisiae -mikro-organismin määrä päivittäisessä annoksessa ei saa olla yli 7,5 × 108 CFU 100:aa painokiloa kohden.

Lisätään 1 × 108 CFU jokaista 100:aa lisäkiloa kohden.

Ei määräaikaa”


LIITE III

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

E 1623

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

Subtilisiini EC 3.4.21.62

Valmiste, joka sisältää endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), ja subtilisiinia, jota tuottaa Bacillus subtilis (ATCC 2107); valmisteen vähimmäisaktiivisuus on:

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisiini: 1 600 U (3)/g

Broilerit

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 25 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

 

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 25–100 U

 

endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 625–2 500 U

 

subtilisiini: 200–800 U.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka esim. sisältävät yli 30 % vehnää ja 10 % ohraa.

Ei määräaikaa

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 625 U

Subtilisiini: 200 U


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,0; 30 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,3; 50 °C).

(3)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kaseiinisubstraatista 1 mikrogramman fenoliyhdisteitä (tyrosiiniekvivalentteina) minuutissa (pH 7,5; 40 °C).


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EY) N:o 833/2005 liitteessä oleva entsyymiä E 1627 koskeva maininta seuraavasti:

”E 1627

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

Valmiste, joka sisältää endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ja endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum; (ATCC 2105); valmisteen vähimmäisaktiivisuus on:

Jauhe:

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 800 U (2)/g

Neste:

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 800 U/ml

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 800 U/ml

Lihasiat

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 400 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

 

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 400 U

 

endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 400 U.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa beeta-glukaaneja ja arabinoksylaaneja), jotka esim. sisältävät yli 65 % ohraa.

Ei määräaikaa

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 400 U


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,0; 30 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,3; 50 °C).”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä lokakuuta 2005,

niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja 3 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen kumoamisesta

(2005/769/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1296/96 yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankinnasta 16 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2519/97 (2) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio voi antaa yhteisön apua saaville kansainvälisille järjestöille ja valtiosta riippumattomille järjestöille luvan ostaa ja toimittaa apuna annettavat tuotteet itse. Tällaisessa tapauksessa komissio vahvistaa sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot.

(2)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (3), jäljempänä ’soveltamissäännöt’, 164 artiklassa säädetään, että jos yhteisön avustukseen oikeutetun toimen täytäntöönpano edellyttää julkisia hankintoja, avustussopimukseen olisi sisällyttävä hankintasäännöt, joita edunsaajan on noudatettava.

(3)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 120 artiklassa säädetään, että avustuksen saajan tekemiin julkisiin hankintoihin sovelletaan varainhoitoasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen periaatteita.

(4)

Julkisia hankintoja koskevat säännöt, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä olevassa 2 osassa yksilöityjä elimiä elintarvikeavun täytäntöönpanossa, on jo esitetty komission ja kyseisten kansainvälisten järjestöjen tekemissä rahoitussopimuksissa. Valtiosta riippumattomien järjestöjen kohdalla julkisia hankintoja koskevat säännöt ja elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden toimittamisen ja varainhoitoasetuksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen periaatteiden noudattamisen muiden edellytysten olisi perustuttava asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännöksiin, joita tarvittaessa mukautetaan ottamaan huomioon rahoitushallinnollinen tilanne.

(5)

Julkisia hankintoja koskevia sääntöjä olisi sovellettava, kun komissio valtuuttaa valtiosta riippumattoman järjestön ostamaan ja toimittamaan elintarvikeapua niiden sopimusten puitteissa, jotka allekirjoitetaan elintarvikeapua koskevan vuotuisen työohjelman täytäntöönpanemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission tulojen ja menojen hyväksyjän harkintavaltaa sisällyttää kyseisiin sopimuksiin lisävaatimuksia moitteettoman varainhoidon takaamiseksi. Tämän vuoksi komission 3 päivänä syyskuuta 1998 tekemä päätös olisi kumottava.

(6)

Elintarviketurvaa ja elintarvikeapua käsittelevälle komitealle on asetuksen (EY) N:o 1292/96 29 artiklan mukaisesti ilmoitettu tästä toimenpiteestä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteenä ovat niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja toimittamaan tuotteita toimitettavaksi asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavat julkisia hankintoja koskevat säännöt. Kyseiset säännöt ovat kiinteä osa komission tämän alan sopimuksia.

2 artikla

Kumotaan tiettyjen yhteisön elintarvikeapua saavien järjestöjen valtuuttamisesta itse ostamaan tiettyjä komission elintarvikeapuna toimitettavia tuotteita 3 päivänä syyskuuta 1998 tehty komission päätös.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Louis MICHEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.

(3)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


LIITE

Yhteisön apua saava valtiosta riippumaton järjestö, soveltaa seuraavia sääntöjä yhteisön elintarvikeapuna neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti toimitettavien tuotteiden hankinnassa sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoa koskevia mahdollisia lisävaatimuksia, jotka on sisällytetty kyseisen avun saajan kanssa elintarvikeapupolitiikan täytäntöönpanemisesta tehtyyn sopimukseen.

I   YLEISET PERIAATTEET

Tätä liitettä sovelletaan tuotteisiin, jotka toimitetaan vapaasti määräpaikkaan.

II   TUOTTEIDEN OSTOPAIKKA

Tavaratoimituksen ehdoista riippuen toimitettava tuote on ostettava Euroopan yhteisöstä tai asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä luetellusta kehitysmaasta, joka mahdollisuuksien mukaan sijaitsee samalla maantieteellisellä alueella. Mahdollisuuksien mukaan suositaan ostoja kohdemaasta tai sen naapurimaasta.

Poikkeusoloissa ja asetuksen (EY) N:o 1292/96 11 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti tuotteet voidaan ostaa muun kuin asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä luetellun maan markkinoilta.

Valtiosta riippumattoman järjestön on taattava, että elintarvikeapuna toimitettavat tuotteet voidaan vapaasti tuoda avunsaajamaahan eikä niihin sovelleta tuontitulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia veroja.

III   TUOTTEIDEN OMINAISPIIRTEET

Tuotteiden on vastattava mahdollisimman hyvin avunsaajaväestön ravitsemuksellisia tottumuksia.

Elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden ominaisuuksien on oltava niiden vaatimusten mukaisia, jotka on esitetty komission tiedonannossa yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden ominaisuuksista (1).

Lisäksi pakkausten on oltava niiden vaatimusten mukaisia, jotka on esitetty komission tiedonannossa yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden pakkauksista (2).

IV   KANSALLISUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankkimista koskevaan tarjouspyyntöön voivat osallistua tasapuolisin edellytyksin luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt Euroopan yhteisöstä tai jostain asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä luetellusta kehitysmaasta.

Tarjoajan on oltava laillisesti rekisteröitynyt ja pyydettäessä kyettävä esittämään siitä näyttö.

V   PERUSTEET EVÄTÄ OIKEUS OSALLISTUA HANKINTAMENETTELYIHIN JA -SOPIMUKSIIN

1.   Perusteet evätä oikeus osallistua hankintamenettelyyn

Hankintamenettelyyn ei voi osallistua tarjoaja, joka

a)

on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen;

b)

on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla;

c)

on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka edunsaaja voi näyttää toteen;

d)

on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut tai edunsaajan maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan;

e)

on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;

f)

on osallistunut johonkin toiseen yhteisöjen talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai avustuksen myöntämismenettelyyn ja jonka on mainittuun menettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan.

Tarjoajan on osoitettava, että mikään edellä esitetyistä tilanteista ei koske sitä.

2.   Perusteet evätä oikeus osallistua hankintasopimuksiin

Sopimusta ei tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä

a)

on jäävi;

b)

on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan edunsaajalle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.

VI   TEKOMENETTELYT

1.   Yleiset määräykset

Valtiosta riippumattoman järjestön on aloitettava kansainvälinen avoin tarjouspyyntömenettely sellaisten tavaranhankintasopimusten osalta, joiden arvo on vähintään 150 000 euroa. Valtiosta riippumaton järjestö julkaisee ilmoituksen kansainvälisestä avoimesta tarjouspyynnöstä kaikissa soveltuvissa tiedotusvälineissä, erityisen järjestön omalla Internet-sivulla, kansainvälisessä lehdistössä ja sen maan, jossa toimi toteutetaan, kansallisessa lehdistössä tai muissa erityisjulkaisuissa.

Tavaranhankintasopimukset, joiden arvo on vähintään 30 000 euroa mutta alle 150 000 euroa, on myönnettävä avoimen paikallisesti julkaistun tarjousmenettelyn kautta. Tällöin tarjousilmoitus on julkaistava kaikissa soveltuvissa tiedotusvälineissä mutta ainoastaan siinä maassa, jossa toimi toteutetaan. Tarjouspyynnössä on kuitenkin tarjottava muillekin hakukelpoisille tavarantoimittajille samat mahdollisuudet kuin paikallisille yrityksille.

Tavaranhankintasopimukset, joiden arvo on alle 30 000 euroa on myönnettävä julkaisemattoman, kilpailuun perustuvan neuvottelumenettelyn perusteella, jossa valtiosta riippumaton järjestö neuvottelee vähintään kolmen valitsemansa tavarantoimittajan kanssa ja sopii ehdoista niistä yhden tai useamman kanssa.

Hankintasopimukset, joiden arvo on vähemmän kuin 5 000 euroa, voidaan tehdä yhden ainoan tarjouksen perusteella.

Tarjousten vastaanottamisen ja osallistumispyyntöjen määräaikojen on oltava tarpeeksi pitkät, jotta asianomaisilla osapuolilla on kohtuullisesti ja soveliaasti aikaa valmistella ja toimittaa tarjouksensa.

2.   Neuvottelumenettelyt

Edunsaaja voi käyttää yhteen tarjoukseen perustuvaa neuvottelumenettelyä seuraavissa tapauksissa:

a)

äärimmäisessä kiireessä, jonka aiheuttavia tapahtumia edunsaaja ei ole voinut ennakoida ja joka ei millään tavalla johdu edunsaajasta, jolloin edellä VI kohdan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen määräaikoja ei voida noudattaa. Äärimmäisen kiireen perustelemiseksi käytetyt syyt eivät saa missään olosuhteissa johtua edunsaajasta.

Toimien, jotka toteutetaan komission kriisitilanteeksi luokittelemassa tilanteessa, katsotaan täyttävän äärimmäisen kiireen perusteet. Komissio ilmoittaa edunsaajalle, mikäli kriisitilanne vallitsee ja milloin se päättyy;

b)

alkuperäiseltä toimittajalta tilataan lisätoimituksia joko tavanomaisten toimitusten tai laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi tai aiempien toimitusten tai laitteistojen laajentamiseksi ja edunsaaja joutuisi toimittajan vaihtamisen vuoksi hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavaa materiaalia, mikä johtaisi yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin käytössä ja kunnossapidossa;

c)

tarjouspyyntö ei ole tuottanut tulosta, toisin sanoen yhtään laadulliset ja/tai taloudelliset kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta ei ole tehty. Tällaisissa tapauksissa edunsaaja voi peruutettuaan tarjouspyynnön neuvotella yhden tai useamman tarjoajan kanssa, jotka se valitsee tarjouspyyntöön osallistuneiden tarjoajien joukosta edellyttäen, että tarjouspyynnön alkuperäisiä ehtoja ei olennaisesti muuteta;

d)

kun kyseinen hankintasopimus on tehty sellaisen yhteisön kanssa, jolla on lakisääteinen tai käytännössä vallitseva monopoli, joka on riittävästi perusteltu komission myöntöpäätöksessä;

e)

suoraa sopimusmenettelyä voidaan käyttää, kun se on perusteltua toimituksen eritysluonteen vuoksi, ja erityisesti, jos kyseessä on kokeellinen toimitus.

3.   Tarjouksen tekemistä koskevat ehdot

Valtiosta riippumattoman järjestön on tarjousilmoituksessa yksilöitävä, missä muodossa ja mihin määräaikaan mennessä tarjoajan on jätettävä tarjouksensa.

Arviointikomitean on arvioitava ja asetettava paremmuusjärjestykseen kaikki tarjouspyynnön mukaiset osallistumishakemukset ja tarjoukset etukäteen ilmoitettujen hylkäämis-, valinta- ja ratkaisuperusteiden mukaisesti. Arviointikomiteassa on jäseniä oltava pariton määrä ja vähintään kolme, ja heistä kullakin on oltava tarvittavat tekniset ja hallinnolliset valmiudet antaa asiantunteva lausunto tarjouksista.

Kustakin erästä voidaan esittää vain yksi tarjous. Tarjous on pätevä vain, jos se koskee koko erää. Jos erä on jaettu osaeriin, tarjous on esitettävä keskiarvona. Jos tarjouspyyntö koskee useampien erien toimitusta, jokaisesta erästä on esitettävä erillinen tarjous. Tarjoajan ei tarvitse tehdä tarjousta kaikista tarjouspyyntöilmoituksessa esitetyistä eristä.

Tarjouksessa on mainittava

tarjoajan nimi ja osoite,

tarjouspyynnön ja erän viitenumero sekä toimen numero,

sen erän nettopaino tai se määrätty rahamäärä, jota tarjous koskee,

se esitetty summa euroina tuotteen tonnia kohti, jolla tarjoaja sitoutuu tekemään toimituksen säädetyin ehdoin,

tai

tuotteen nettomäärä, jos tarjouspyyntö koskee tietyn tuotteen enimmäismäärän toimittamista määrätyllä summalla,

kuljetuskustannukset määritetyssä toimitusvaiheessa,

toimituksen määräaika.

Tarjous on pätevä ainoastaan, jos siihen on liitetty todiste tarjouspyyntövakuuden asettamisesta. Tarjouspyyntövakuuden määrä ilmaistuna maksussa käytetyssä valuutassa ja sen voimassaoloaika vahvistetaan tarjouspyyntöilmoituksessa. Vakuuden on oltava vähintään 1 prosentti tarjouksen kokonaismäärästä ja sen on oltava voimassa vähintään kuukausi.

Vakuus on asetettava valtiosta riippumattoman järjestön hyväksi jäsenvaltion tai valtiosta riippumattoman järjestön hyväksymän luottolaitoksen antamana takauksena. Vakuuden on oltava peruuttamaton, ja se on maksettava ensimmäisestä vaatimuksesta.

Jos tuotteet hankitaan elintarvikeapua saavasta maasta, valtiosta riippumaton järjestö voi antaa tarjouspyyntöilmoituksessa vakuuden osalta muita yksityiskohtaisia sääntöjä ottaen huomioon maan käytännön.

Vakuus vapautetaan

valtiosta riippumattoman järjestön kirjeellä tai faksilla, jos tarjousta ei ole hyväksytty, se on hylätty tai jos sopimusta ei ole myönnetty,

kun tarjoaja, joka on nimetty toimittajaksi, on asettanut toimitusvakuuden.

Vakuus pidätetään, jos toimittaja ei ole asettanut toimitusvakuutta kohtuullisessa määräajassa toimituksen myöntämisen jälkeen, ja myös silloin, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa sen jälkeen, kun se on otettu vastaan.

Tarjous ei ole pätevä, jos se ei ole näiden säännösten mukainen tai se sisältää muita kuin tarjouspyynnössä vahvistettuja varauksia tai ehtoja.

Tarjousta ei voi muuttaa eikä peruuttaa vastaanottamisen jälkeen.

Toimitus on annettava sille tarjouksentekijälle, joka on jättänyt halvimman tarjouksen, joka täyttää kaikki tarjouspyynnön ehdot ja erityisesti toimitettavien tuotteiden ominaisuuksia koskevat edellytykset. Jos useat tarjoajat tekevät samanaikaisesti halvimman tarjouksen, toimituksen anto on ratkaistava arvalla.

Kun toimitus on annettu, siitä on kirjeitse tai faksitse ilmoitettava toimittajalle sekä niille tarjoajille, joiden tarjousta ei ole hyväksytty.

Valtiosta riippumaton järjestö voi päättää, ettei toimitusta anneta ensimmäisen eikä toisen määräajan päättyessä, erityisesti jätettyjen tarjousten ylittäessä markkinoilla yleisesti vallitsevat hinnat. Valtiosta riippumattoman järjestön ei tarvitse perustella päätöstään. Tarjoajille ilmoitetaan toimituksen antamatta jättämisestä kirjallisella ilmoituksella kolmen työpäivän kuluessa.

VII   TOIMITTAJAN VELVOITTEET JA TUOTTEIDEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAT EHDOT

Valtiosta riippumattoman järjestön on eriteltävä tarjouspyyntöilmoituksessa toimittajan velvollisuuksiin liittyvät, näissä säännöissä tarkoitetut sitoumukset, ja toimittajan on täytettävä tarjouspyyntöilmoituksessa määrättyjen ehtojen mukaiset velvoitteensa sekä tarjouksestaan aiheutuvat sitoumukset.

Toimittajan on sovitun määräajan kuluessa omalla kustannuksellaan järjestettävä kuljetus soveliainta reittiä tarjouksessa mainitusta laivaussatamasta tai lastauslaiturista tarjouspyyntöilmoituksessa määritettyyn määräsatamaan.

Toimittajan kirjallisesta hakemuksesta valtiosta riippumaton järjestö voi kuitenkin antaa luvan laivaussataman tai lastauslaiturin muuttamiseen edellyttäen, että toimittaja vastaa tästä vaihdosta johtuvista mahdollisista kustannuksista.

Toimittajan on otettava merivakuutus tai käytettävä yleisvakuutusta. Vakuutuksen on oltava vähintään tarjouksen suuruinen ja katettava kuljetukseen sekä kaikki muut toimitukseen liittyvät riskit vahvistettuun toimitusvaiheeseen asti. Sen on katettava myös kaikki virheellisten tuotteiden lajitteluun, jälleenpakkaamiseen, palauttamiseen tai hävittämiseen liittyvät kustannukset sekä sellaisten tuotteiden analysointiin liittyvät kustannukset, joiden virheellisyys ei estä edunsaajaa hyväksymästä niitä.

Toimitus voidaan jakaa usealle alukselle ainoastaan valtiosta riippumattoman järjestön suostumuksella. Tällöin valtiosta riippumaton järjestö laskuttaa tarkastukseen liittyvät lisäkustannukset toimittajalta.

Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan tarvittaessa määrätä toimitusjakso, jota edeltäviä toimituksia pidetään ennenaikaisina.

Toimitus on suoritettu kun kaikki tuotteet on tosiasiallisesti toimitettu vapaasti määräpaikassa. Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, kunnes tuotteet on asetettu käytettäväksi varastolla määräpaikassa.

Toimittajan on vastattava tuotteisiin kohdistuvasta riskistä, erityisesti häviämisestä ja huononemisesta, siihen asti, kun toimitus on suoritettu ja valvoja on todennut tämän lopullisessa vastaavuustodistuksessa (katso VIII kohta).

Toimittajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti edunsaajalle ja valvojalle käyttävät kuljetusvälineet, lastauspäivät, arvioitu saapumispäivä määräpaikkaan sekä kaikki tuotteiden kuljetuksen aikana sattuneet tapahtumat.

Toimittajan on huolehdittava vienti- ja tullaustodistuksen saamiseen liittyvistä muodollisuuksista; hän myös vastaa niihin liittyvistä kustannuksista.

Toimittajan velvoitteiden varmistamiseksi hänen on kohtuullisen määräajan kuluessa tarjouspyynnön ratkaisemisesta asetettava toimitusvakuus. Tämän vakuuden, joka on asetettava maksussa käytettynä valuuttana, on oltava 5–10 prosenttia tarjouksen kokonaissummasta. Vakuuden voimassaolo päättyy kuukauden kuluttua lopullisesta toimittamisesta. Toimitusvakuus on asetettava samoin kuin tarjousvakuus.

Toimitusvakuus vapautetaan valtiosta riippumattoman järjestön kirjeellä tai faksilla täysimääräisenä kun toimittaja

on suorittanut toimituksen kaikkien velvoitteidensa mukaisesti, tai

on vapautettu velvoitteistaan,

tai

ei ole suorittanut toimitusta valtiosta riippumattoman järjestön hyväksymän ylivoimaisen esteen vuoksi.

VIII   VALVONTA

Heti kun toimitus on annettu, valtiosta riippumaton järjestö ilmoittaa toimittajalle sen yrityksen, joka on vastuussa jokaisen toimituksen osalta toimitettavien tuotteiden laadun, määrän, pakkauksen ja merkintöjen tarkastuksista ja todistamisesta ja vastaavuustodistusten tai toimitustodistusten antamisesta sekä kaikkien toimitukseen liittyvien toimien yleisestä yhteensovittamisesta. Tätä yritystä kutsutaan jäljempänä ’valvojaksi’.

Sen jälkeen, kun sopimuksen tekemisestä on ilmoitettu, toimittaja ilmoittaa valvojalle kirjallisesti toimitettavien tuotteiden valmistajan tai pakkaajan tai varastoijan nimen ja osoitteen; mukaan on liitettävä myös arvioitu valmistus- tai pakkauspäivä sekä toimittajan toimituspaikalla olevan edustajan nimi.

Valvoja toteuttaa vähintään kaksi tarjousehtoihin perustuvaa ja kansainvälisten valvontastandardien mukaista tarkastusta seuraavasti:

a)

Alustava tarkastus tehdään lastatessa tai tehtaalla. Lopullinen tarkastus on tehtävä vahvistetussa toimitusvaiheessa.

b)

Valvojan on alustavan tarkastuksen päätyttyä annettava toimittajalle väliaikainen vastaavuustodistus, tarvittaessa varustettuna varaumilla. Valvojan on täsmennettävä, onko jokin varaumista sellainen, että tuotteita ei voida hyväksyä toimitusvaiheessa.

c)

Valvojan on lopullisen tarkastuksen päätyttyä annettava toimittajalle lopullinen vastaavuustodistus, jossa ilmoitetaan erityisesti toimituksen toteuttamispäivä ja toimitettu nettomäärä, tarvittaessa varustettuna varaumilla.

d)

Jos valvoja antaa perustellun varaumailmoituksen, sen on kirjallisesti ilmoitettava siitä toimittajalle ja valtiosta riippumattomalle järjestölle mahdollisimman nopeasti. Toimittaja voi tehdä muistutuksen ilmoituksen päätelmistä valvojalle ja valtiosta riippumattomalle järjestölle kahden arkipäivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen lähettämisestä.

Valtiosta riippumaton järjestö vastaa edellä mainittuihin tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista. Toimittajan on vastattava kaikista taloudellisista seuraamuksista, jotka johtuvat tuotteiden laadullisista puutteista tai siitä, että tuotteet on toimitettu tarkastukseen myöhään.

Jos toimittaja tai edunsaaja esittää vastalauseen tarkastuksen päätelmistä, valvoja järjestää valtiosta riippumattoman järjestön luvalla toisen tarkastuksen, jossa esitetyn muistutuksen mukaisesti otetaan toiset näytteet, tehdään toinen analyysi ja/tai tehdään toinen painon tai pakkausten tarkastus. Toisen tarkastuksen suorittaa toimittajan, lopullisen edunsaajan ja valvojan yhteisellä sopimuksella nimetty laitos tai laboratorio.

Hävinnyt osapuoli vastaa toiseen tarkastukseen liittyvistä kustannuksista.

Jos tarkastusten tai edellä kuvatun toisen tarkastuksen jälkeen ei anneta lopullista vastaavuustodistusta, toimittajan on korvattava tuotteet.

Toimittaja vastaa tavaroiden korvaamisen ja siihen liittyvien tarkastusten kustannuksista.

Valvojan on kutsuttava kirjallisesti toimittajan ja lopullisen edunsaajan edustajat osallistumaan tarkastukseen, erityisesti analysoitavaksi tarkoitettujen näytteiden ottamiseen. Näytteet otetaan ammattikäytännön mukaisesti. Näytteitä otettaessa valvojan on otettava kaksi lisänäytettä, jotka sen on pidettävä sinetöityinä valtiosta riippumattoman järjestön käytettävissä mahdollista lisätarkastusta varten ja siltä varalta, että edunsaaja tai toimittaja tekee muistutuksen.

Toimittaja vastaa näytteitä varten otettujen tuotteiden kustannuksista.

Tavaroiden vastaanottajan on annettava toimittajalle haltuunottotodistus heti, kun tuotteet on asetettu käytettäviksi toimitusta vapaasti määräpaikassa ja toimittaja on antanut edunsaajalle alkuperäisen lopullisen vastaavuustodistuksen, pro forma -laskun, josta näkyy tuotteen arvo ja sen luovuttaminen edunsaajalle maksutta.

Irtotavaratoimitus hyväksytään, jos se painaa enintään 3 prosenttia vähemmän (lukuun ottamatta näytteiden painoa) kuin vaadittu määrä. Pakattujen tuotteiden toimituksen sallittu vaihteluväli on 1 prosentti. Jos sallitut vaihteluvälit ylitetään, valtiosta riippumaton järjestö voi vaatia täydentävän toimituksen, joka toimittajan on suoritettava samoin taloudellisin ehdoin kuin alkuperäinen toimitus.

IX   MAKSUEHDOT

Valtiosta riippumattoman järjestön maksama määrä on enintään tarjouksen määrä, johon on tarvittaessa lisätty jäljempänä esitetyt kustannukset ja josta on tarvittaessa vähennetty jäljempänä esitetyt vähennykset.

Jos toimitusvaiheessa havaitaan, että tuotteen laatu, pakkaus tai merkinnät eivät vastaa säädettyjä vaatimuksia, vaikka tämä ei olekaan estänyt haltuunottotodistuksen antamista, valtiosta riippumaton järjestö voi soveltaa vähennyksiä maksettavan määrän laskemiseen.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta toimitusvakuus voidaan pidättää osittain kumulatiivisesti seuraavissa tapauksissa:

10 prosenttia toimittamatta olevien tuotteiden arvosta sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä kohdassa VIII mainittujen vaihteluvälien soveltamista,

0,1 prosenttia määräajan jälkeen toimitettujen määrien arvosta myöhästymispäivää kohti,

tapauksen mukaan enintään 0,1 prosenttia päivää kohti ennenaikaisten toimitusten osalta edellyttäen, että siitä määrätään tarjouspyyntöilmoituksessa.

Lopullisesti maksettavasta määrästä vähennetään pidätettävät määrät. Vakuutukset vapautetaan sen jälkeen yhtäaikaisesti ja kokonaan.

Valtiosta riippumaton järjestö voi kuitenkin korvata toimittajalle tämän kirjallisesta hakemuksesta tiettyjä lisäkustannuksia (esimerkiksi toimittajan tosiasiallisesti maksamat varastointi- tai vakuutuskulut mutta ei hallinnollisia kuluja), jotka se arvioi asianmukaisten todistusasiakirjojen perusteella heti, kun haltuunotto- tai toimitustodistus on annettu ilman haettuja kustannuksia koskevia varaumia ja jos

edunsaajan pyynnöstä toimitusaikaa pidennetään, tai

toimituspäivän ja haltuunottotodistuksen tai toimitustodistuksen tai lopullisen vastaavuustodistuksen antamispäivän välillä on yli 30 päivän viivästys.

Jotta lisäkustannukset voitaisiin hyväksyä, ne eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

varastointikulujen osalta viikossa 1 euro tonnia kohti irtotavaroiden osalta ja 2 euroa tonnia kohti pakattujen tavaroiden osalta,

vakuutuskulujen osalta vuodessa 0,75 prosenttia tuotteiden arvosta.

Maksettava määrä suoritetaan toimittajan kahtena kappaleena tekemästä hakemuksesta. Koko määrää tai loppumäärää koskevaan maksuhakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

haettavaa määrää koskeva kauppalasku,

alkuperäinen haltuunottotodistus,

alkuperäisen lopullisen vastaavuustodistuksen kopio, jonka toimittaja on allekirjoittanut ja todistanut oikeaksi.

Kun 50 prosenttia tarjouspyyntöilmoituksessa ilmoitetusta kokonaismäärästä on toimitettu, toimittaja voi esittää maksuennakkopyynnön, johon on liitetty haettavaa määrää koskeva kauppalasku ja jäljennös väliaikaisesta vastaavuustodistuksesta.

Koko määrää tai loppumäärää koskevat maksuhakemukset toimitetaan valtiosta riippumattomalle järjestölle haltuunottotodistuksen laatimisen jälkeen. Kaikki maksut suoritetaan 60 päivän kuluttua siitä, kun valtiosta riippumaton järjestö on saanut täydellisen maksupyynnön. Jos maksu viivästyy perusteettomasti, maksetaan viivästyskorkoa Euroopan keskuspankin soveltaman kuukausikoron mukaisesti.

X   LOPPUSÄÄNNÖS

Valtiosta riippumaton järjestö arvioi ylivoimaiset esteet, jotka voivat olla syynä siihen, ettei toimittaja toimita tuotteita tai noudata hänelle kuuluvia velvoitteita. Valtiosta riippumaton järjestö vastaa hyväksymistään ylivoimaisista esteistä aiheutuvista kustannuksista.


(1)  EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1.

(2)  EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteiden I ja II muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4185)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/770/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2003/634/EY (2) hyväksytään ja luetellaan eri jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmien avulla jäsenvaltio voi käynnistää menettelyn, jolla vyöhyke voi saada hyväksytyn vyöhykkeen aseman tai ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitseva tila voi saada ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn tilan aseman yhden tai useamman kalataudin osalta, jotka ovat virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

(2)

Suomea koskeva ohjelma, joka koskee IHN:ää koko sen alueella ja VHS:ää sen manneralueilla, on saatettu päätökseen, ja se olisi poistettava päätöksen 2003/634/EY liitteestä I.

(3)

Ohjelma, joka koskee tilaa Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO), on saatettu päätökseen, ja se olisi poistettava päätöksen 2003/634/EY liitteestä II.

(4)

Päätöstä 2003/634/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/634/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteen I tekstillä.

2)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 220, 3.9.2003, s. 8. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/414/EY (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 29).


LIITE I

”LIITE I

OHJELMAT HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI YHDEN TAI USEAMMAN SEURAAVAN KALATAUDIN OSALTA: VHS JA IHN

1.   TANSKA

TANSKAN 22. TOUKOKUUTA 1995 ESITTÄMÄT OHJELMAT, JOTKA KOSKEVAT SEURAAVIA ALUEITA:

FISKEBÆK Å -joen valuma-alue

kaikki JYLLANNIN OSAT Storåen-, Karup Å-, Gudenåen- ja Grejs Å -jokien valuma-alueiden etelä- ja länsipuolilla

TANSKAN SAARIEN alue

2.   SAKSA

SAKSAN 25. HELMIKUUTA 1999 ESITTÄMÄ OHJELMA, JOKA KOSKEE SEURAAVIA ALUEITA:

valuma-alueella OBERN NAGOLD sijaitseva vyöhyke

3.   ITALIA

3.1   ITALIAN 6. LOKAKUUTA 2001 ESITTÄMÄ OHJELMA BOLZANON AUTONOMISESSA PROVINSSISSA SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 27. MAALISKUUTA 2003 PÄIVÄTYLLÄ KIRJEELLÄ; OHJELMAAN KUULUU

Bolzanon provinssivyöhyke

Vyöhykkeeseen kuuluvat kaikki Bolzanon provinssin valuma-alueet.

Vyöhykkeeseen kuuluu vyöhykkeen ZONA VAL D’ADIGE ylempi osa eli Adigejoen valuma-alue sen lähteeltä Bolzanon provinssissa Trenton provinssin rajalle.

(Huom. Vyöhykkeen ZONA VAL D’ADIGE alempi osa kuuluu Trenton autonomisen provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä samana epidemiologisena yksikkönä.)

3.2   ITALIAN 23. JOULUKUUTA 1996 JA 14. HEINÄKUUTA 1997 ESITTÄMÄT OHJELMAT TRENTON AUTONOMISESSA PROVINSSISSA; OHJELMIIN KUULUVAT

Zona Val di Sole e Val di Non

Nocevirran lähteeltä S. Giustinan padolle ulottuva valuma-alue

Zona Val d’Adige – alempi osa

Adigejoen valuma-alue ja sen Trenton autonomisen provinssin alueella sijaitsevat lähteet Bolzanon provinssin rajalta Alan padolle (vesivoimala).

(Huom. Vyöhykkeen ZONA VAL D’ADIGE yläjuoksulla oleva osa kuuluu Bolzanon autonomisen provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä samana epidemiologisena yksikkönä.)

Zona del torrente Arnò

Arnòjoen lähteeltä padolle, joka sijaitsee ennen sitä kohtaa, jossa joki virtaa Sarcajokeen, ulottuva valuma-alue

Zona Val Banale

Ambies-jokialtaalta vesivoimalan padolle asti ulottuva valuma-alue

Zona Varone

Magnonevirran lähteeltä vesiputoukselle ulottuva valuma-alue

Zona Alto e Basso Chiese

Chiesejoen lähteeltä Condinon padolle ulottuva valuma-alue, Adanàn ja Palvicon jokialtaita lukuun ottamatta

Zona del torrente Palvico

Palvicon jokialtaalta sementistä ja kivistä tehdylle padolle asti ulottuva valuma-alue

3.3   ITALIAN 21. HELMIKUUTA 2001 ESITTÄMÄ OHJELMA VENETON ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona del torrente Astico

Asticojoen valuma-alue lähteeltä (Trenton autonomisessa provinssissa ja Veneton alueella) Pedescala-siltaa lähellä olevalle padolle Vicenzan provinssissa.

Astico-joen alajuoksulla olevaa Pedescala-sillan lähellä olevan padon ja Pria Maglio -padon välistä aluetta pidetään puskurivyöhykkeenä.

3.4   ITALIAN 20. HELMIKUUTA 2002 ESITTÄMÄ OHJELMA UMBRIAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Fosso di Monterivoso: Monterivosojoen lähteiltä Ferentillon lähellä sijaitsevalle, läpipääsemättömälle padolle ulottuva valuma-alue.

3.5   ITALIAN 23. JOULUKUUTA 2003 ESITTÄMÄ OHJELMA LOMBARDIAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona valle del torrente Venina: Valuma-alue, jonka rajoina ovat Veninajoki lähteineen sekä

lännessä Livrion laakso,

etelässä Orobian alpit Publinon solasta Redortan huipulle,

idässä Armisan ja Armisolan laaksot.

3.6   ITALIAN 23. SYYSKUUTA 2004 ESITTÄMÄ OHJELMA TOSCANAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona valle di Tosi: Vicano di S. Ellero -joen valuma-alue lähteeltä lähellä Raggiolin kylää Il Gretossa olevalle padolle.

4.   SUOMI

4.1   SUOMEN 29. TOUKOKUUTA 1995 ESITTÄMÄ VHS-VAPAAN ASEMAN SAAMISEEN TÄHTÄÄVÄ OHJELMA (1), JOKA SISÄLTÄÄ HÄVITTÄMISTOIMENPITEITÄ, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 27. MAALISKUUTA JA 4. KESÄKUUTA 2002 SEKÄ 12. MAALISKUUTA, 12. KESÄKUUTA JA 20. LOKAKUUTA 2003 JA 17. TOUKOKUUTA 2005 PÄIVÄTYILLÄ KIRJEILLÄ; OHJELMAAN KUULUVAT

kaikki SUOMEN rannikkoalueet, joista erityisiä hävittämistoimenpiteitä suoritetaan seuraavilla alueilla:

Ahvenanmaan maakunta,

Pyhtäällä sijaitseva alue, jolla sovelletaan rajoituksia, ja

Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntien alueet, joilla sovelletaan rajoituksia.

5.   KYPROS

KYPROKSEN 20. HUHTIKUUTA 2004 ESITTÄMÄT OHJELMAT, JOTKA KOSKEVAT SEURAAVIA ALUEITA:

Kyproksen koko alue.”


(1)  Ohjelma on lopetettu tällä päätöksellä IHN:n osalta, jonka osalta hyväksytty asema on myönnetty.


LIITE II

”LIITE II

OHJELMAT HYVÄKSYTYN TILAN ASEMAN SAAMISEKSI EI-HYVÄKSYTYLLÄ VYÖHYKKEELLÄ YHDEN TAI USEAMMAN SEURAAVAN KALATAUDIN OSALTA: VHS JA IHN

1.   ITALIA

1.1   ITALIAN 2. TOUKOKUUTA 2000 ESITTÄMÄ OHJELMA SEURAAVILLA ALUEILLA: FRIULI VENEZIA GIULIA JA UDINEN PROVINSSI; OHJELMA KOSKEE

Tagliamentojoen sadanta-alueella sijaitsevia tiloja:

azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2   ITALIAN 21. JOULUKUUTA 2003 ESITTÄMÄ OHJELMA VENETON ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

tila

azienda agricola Bassan Antonio.”


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4186)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/771/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 93/195/ETY (2) liitteessä II vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaan rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen rajoitetaan hevosiin, jotka ovat olleet alle 30 päivää missä tahansa niistä kolmansista maista, jotka kuuluvat kyseisen päätöksen liitteessä I olevaan samaan ryhmään.

(2)

Rekisteröidyt hevoset, jotka osallistuvat olympialaisiin, niiden esikisoihin ja paralympialaisiin, ovat vastaanottajana toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten ja järjestävän elimen, kansainvälisen hevosurheiluliiton (International Federation for Equestrian Sports, FEI), eläinlääkinnällisessä valvonnassa.

(3)

Kun otetaan huomioon eläinlääkinnällisen valvonnan taso ja se, että kyseisiä hevosia pidetään erillään terveydentilaltaan heikommista eläimistä, tilapäisen maastaviennin kesto olisi pidennettävä alle 90 päivään, ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistukset olisi vahvistettava vastaavasti olympialaisten hevosurheilukilpailuihin ja niiden esikisoihin sekä paralympialaisiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten takaisintuontia varten tilapäisen maastaviennin jälkeen.

(4)

Sen vuoksi päätös 93/195/ETY olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 93/195/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

jotka ovat osallistuneet olympialaisten hevosurheilutapahtumiin, niiden esikisoihin tai paralympialaisiin ja täyttävät tämän päätöksen liitteessä IX olevan mallin mukaisessa terveystodistuksessa vaaditut edellytykset.”

2)

Lisätään tämän päätöksen liitteenä oleva teksti liitteeksi IX.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 320).

(2)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/605/EY (EUVL L 206, 9.8.2005, s. 16).


LIITE

”LIITE IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

tiettyjä perhostuholaisia kohtaan vastustuskykyisen ja glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävän muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4192)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/772/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/18/EY säädetään, että sellaisen tuotteen markkinoille saattaminen, joka koostuu muuntogeenisestä organismista tai muuntogeenisten organismien yhdistelmästä tai joka sisältää niitä, edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti myöntämää kirjallista lupaa.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, Inc. ja Mycogen Seeds ovat tehneet Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507) markkinoille saattamisesta (viite C/NL/00/10).

(3)

Ilmoitus koskee 1507-transformaatiotapahtumasta johdettujen lajikkeiden maahantuontia yhteisöön ja samoja käyttötarkoituksia yhteisössä, joihin käytetään mitä tahansa muita maissin siemeniä, mukaan luettuna käyttö rehuna mutta lukuun ottamatta viljelyä ja käyttöä elintarvikkeena tai elintarvikkeissa.

(4)

Alankomaiden toimivaltainen viranomainen on direktiivin 2001/18/EY 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laatinut arviointikertomuksen, joka on toimitettu komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Arviointikertomuksessa todetaan, ettei ole ilmennyt syitä, joiden perusteella Zea mays L., linja 1507 -maissin markkinoille saattamista koskeva lupa olisi evättävä, jos erityisehdot täyttyvät.

(5)

Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet vastalauseita mainitun tuotteen markkinoille saattamisesta.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä syyskuuta 2004 lausuntonsa asiasta. Lausunnossa todetaan, ettei Zea mays L., linja 1507 ehdotettuihin tarkoituksiin käytettynä todennäköisesti vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo myös, että hakijan toimittama seurantasuunnitelma sopii 1507-maissin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.

(7)

Kunkin yksittäisen vastalauseen tarkastelu direktiivin 2001/18/EY nojalla sekä ilmoituksessa annettujen tietojen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon tarkastelu osoittavat, ettei ole syytä uskoa Zea mays L., linja 1507 -tuotteen markkinoille saattamisella olevan haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön.

(8)

1507-maissille olisi annettava yksilöllinen tunniste muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) ja järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (3) soveltamiseksi.

(9)

Tuotteissa olevat muuntogeenisten organismien jäämät, jotka ovat satunnaisia tai eivät ole teknisesti vältettävissä, on vapautettu merkintä- ja jäljitettävyysvaatimuksista sen mukaisesti, mitä direktiivissä 2001/18/EY ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 (4) säädetään kynnysarvojen noudattamisesta.

(10)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella ei ole tarpeen vahvistaa suunniteltuja käyttötarkoituksia varten erityisiä ehtoja, jotka koskisivat tuotteen käsittelemistä tai pakkaamista taikka tiettyjen ekosysteemien, ympäristöjen tai maantieteellisten alueiden suojelemista.

(11)

Ennen tuotteen saattamista markkinoille olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tuotteen merkitsemisen ja jäljitettävyyden varmistamiseksi markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Käytettävissä olisi muun muassa oltava asianmukainen validoitu menetelmä organismin osoittamiseksi.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet eivät ole direktiivin 2001/18/EY 30 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaisia, minkä vuoksi komissio antoi neuvostolle kyseisiä toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Koska neuvosto ei ole hyväksynyt kyseisiä toimenpiteitä direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa eikä myöskään ilmaissut vastustavansa niitä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti, komission olisi hyväksyttävä kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa

Valtuutetaan Alankomaiden toimivaltainen viranomainen antamaan kirjallinen lupa saattaa tämän päätöksen mukaisesti markkinoille Pioneer Hi-Bred International, Inc.- ja Mycogen Seeds -yhtiöiden ilmoittama, 2 artiklassa kuvattu tuote (viite C/NL/00/10), sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön muun lainsäädännön ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (6) ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamista.

Luvassa on direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimenomaan mainittava lupaan liittyvät ehdot, jotka vahvistetaan 3 ja 4 artiklassa.

2 artikla

Tuote

1.   Markkinoille tuotteina tai tuotteissa saatettavat muuntogeeniset organismit, jäljempänä ’tuote’, ovat maissikoisaa (Ostrinia nubilalis) ja tiettyjä muita perhostuholaisia kohtaan vastustuskykyisen ja glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävän maissin (Zea mays L.) siemeniä, jotka on johdettu Zea mays -linjasta 1507, johon on siirretty partikkelikiihdytysmenetelmällä lineaarinen DNA-fragmentti PHI8999A, joka sisältää seuraavat DNA-sekvenssit kahdessa kasetissa:

a)

Kasetti 1:

Bacillus thuringiensis subsp. aizawaista saadun lyhennetyn cry1F-geenin synteettinen versio, joka antaa vastustuskyvyn maissikoisaa (Ostrinia nubilalis) ja tiettyjä muita perhostuholaisia vastaan, joihin kuuluvat Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, vaellusmaayökkönen (Agrotis ipsilon) sekä Diatraea grandiosella, ja jota säätelee Zea maysista saatu ubikitiinipromoottori ubiZM1(2) ja Agrobacterium tumefaciens pTi15955:stä saatu ORF25PolyA-terminaattori.

b)

Kasetti 2:

Glufosinaattiammonium-nimisen rikkakasvien torjunta-aineen sietokyvyn aiheuttava, Streptomyces viridochromogenes -kannasta Tü494 saadun pat-geenin synteettinen versio, jota säätelee kukkakaalin mosaiikkiviruksen 35S-promoottori ja terminaattorialue.

2.   Lupa koskee sellaisten jälkeläisten siemeniä, jotka on tuotettu risteyttämällä maissin linja 1507 minkä tahansa perinteisesti jalostetun maissilajikkeen kanssa, tuotteina tai tuotteissa.

3 artikla

Markkinoille saattamista koskevat edellytykset

Tuotetta voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta maissia, mutta ei viljelyyn eikä elintarvikkeena tai elintarvikkeissa, ja se voidaan saattaa markkinoille seuraavin ehdoin:

a)

Lupa on voimassa 10 vuotta luvan myöntämispäivästä alkaen.

b)

Tuotteen yksilöllinen tunniste on DAS-Ø15Ø7-1.

c)

Luvan haltijan on toimitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarkastuslaitoksille sekä yhteisön valvontalaboratorioille pyynnöstä positiivisia ja negatiivisia valvontanäytteitä tuotteesta tai sen geenimateriaalista taikka vertailumateriaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 25 artiklan soveltamista.

d)

Tuotemerkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on oltava maininta ”Tämä tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja” tai ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä 1507-maissia”, paitsi jos yhteisön muussa lainsäädännössä säädetään, ettei tällaisia tietoja vaadita, jos pitoisuus on alle kynnysarvon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyjen erityisten merkintävaatimusten noudattamista.

e)

Niin kauan kuin tuotetta ei saa saattaa markkinoille viljelykäyttöön, merkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on oltava maininta ”Ei viljeltäväksi”.

4 artikla

Seuranta

1.   Luvan haltijan on luvan koko voimassaoloajan varmistettava, että ilmoituksen sisältämä seurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen seurantasuunnitelman ja jonka mukaan tutkitaan tuotteen käsittelyn tai käytön mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön, otetaan käyttöön ja että sitä noudatetaan.

2.   Luvan haltijan on ilmoitettava suoraan toimijoille, käyttäjille ja kansallisille rehuntutkimuslaitoksille ja eläinlääkintäviranomaisille 1507-maissin tuomisesta yhteisöön sekä tuotteen turvallisuus- ja yleisistä ominaisuuksista ja seurannan ehdoista.

3.   Luvan haltijan on toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vuosittainen kertomus seurantatoimien tuloksista.

4.   Luvan haltijan ja/tai alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on komission ja alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella tarvittaessa tarkistettava ilmoitettua seurantasuunnitelmaa seurantatoimien tulosten perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 20 artiklan soveltamista. Seurantasuunnitelman tarkistamista koskevat ehdotukset on toimitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Luvan haltijan on pystyttävä esittämään komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille todisteet siitä, että

a)

ilmoituksen sisältämässä seurantasuunnitelmassa mainitut seurantaverkot keräävät tuotteen seurannassa tarvittavat tiedot; ja

b)

mainittujen seurantaverkkojen jäsenet ovat sopineet toimittavansa luvan haltijalle kyseiset tiedot ennen 3 kohdan mukaisen seurantakertomuksen antamista komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä, jona aletaan soveltaa yhteisön päätöstä, jolla annetaan lupa saattaa markkinoille 1 artiklassa mainittu tuote käytettäväksi elintarvikkeena tai elintarvikkeissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (7) tarkoitetulla tavalla ja jossa esitetään yhteisön vertailulaboratorion validoima menetelmä mainittujen tuotteiden osoittamiseksi.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(3)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

(4)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(7)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hävittämistä ja luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hätärokotuksia Luxemburgissa koskevien suunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2003/136/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4193)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/773/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 2001 Luxemburgin luonnonvaraisten sikojen populaatiossa todettiin klassista sikaruttoa.

(2)

Komissio hyväksyi päätöksellään 2003/136/EY (2) Luxemburgin esittämän suunnitelman klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisten sikojen populaatiosta ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotusohjelman.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2005/224/EY luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia koskevan suunnitelman päättämisen.

(4)

Luxemburgin antamista tiedoista käy ilmi, että klassinen sikarutto on onnistuneesti hävitetty luonnonvaraisten sikojen populaatiosta ja että hyväksyttyä hävityssuunnitelmaa ei enää tarvitse toteuttaa.

(5)

Näin ollen on aiheellista kumota päätös 2003/136/EY.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 2003/136/EY.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakunnalle ja Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 52. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/224/EY (EUVL L 71, 17.3.2005, s. 69).


5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/46


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4195)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/774/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Amerikan yhdysvallat on pyytänyt, että tähän luetteloon tehtäisiin muutoksia sen tietojen osalta, eli että siihen lisättäisiin yksi ryhmä ja siitä poistettaisiin yksi ryhmä.

(3)

Amerikan yhdysvallat on antanut takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja maan eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseisen alkionsiirtoryhmän yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(4)

Päätös 92/452/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivästä marraskuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/450/EY (EUVL L 158, 21.6.2005, s. 24).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liitteessä oleva luettelo Amerikan yhdysvaltojen osalta seuraavasti:

a)

Poistetaan alkionsiirtoryhmää N:o 91NJ021 E503 koskeva rivi:

”US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”

b)

Lisätään seuraava rivi:

”US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”


Oikaisuja

5.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/48


Oikaistaan komission päätös 2005/759/EY, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan eräissä kolmansissa maissa sekä omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin kolmansista maista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 285, 28. lokakuuta 2005 )

Korvataan päätös 2005/759/EY seuraavasti:

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä lokakuuta 2005,

tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan eräissä kolmansissa maissa sekä omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin kolmansista maista

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4287)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/759/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on kuolemantapauksia ja häiriöitä aiheuttava siipikarjan ja lintujen tarttuva virustauti, joka voi nopeasti saada epitsoottiset mittasuhteet ja näin ollen vaarantaa eläinten ja ihmisten terveyden sekä alentaa huomattavasti siipikarja-alan tuottavuutta. On olemassa riski, että taudinaiheuttaja kulkeutuu muiden kuin siipikarjaan kuuluvien elävien lintujen kansainvälisen kaupan ja myös omistajiensa mukana seuraavien lintujen (lemmikkilintujen) välityksellä.

(2)

Eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä karanteenivaatimuksista 16 päivänä lokakuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/666/EY (2) säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava lintujen tuonti kolmansista maista, jotka ovat Maailman eläintautijärjestön OIE:n jäseniä. Tämän päätöksen liitteessä luetellut maat ovat OIE:n jäseniä, ja päätöksen 2000/666/EY mukaisesti jäsenvaltioiden on sallittava muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti niistä.

(3)

Tarvittaessa olisi viitattava myös luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön 21 päivänä joulukuuta 1976 tehtyyn neuvoston päätökseen 79/542/ETY (3).

(4)

Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään eläinten lukumäärän mukaan määräytyvistä erilaisista eläinlääkintätarkastusjärjestelyistä. Näitä lukumääräerotteluja on aiheellista käyttää tämän päätöksen tarkoituksiin.

(5)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (4) edellytetään, että maahantuoduille eläimille on tehtävä neuvoston direktiivin 91/496/ETY mukaiset tarkastukset.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 18 artiklan mukaisesti sovelletaan suojatoimia, jotka toteutetaan kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY (5) muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(7)

Koska eräässä jäsenvaltiossa on havaittu erittäin patogeenista lintuinfluenssaa maahan tuoduissa, karanteenissa pidetyissä linnuissa, vaikuttaa asianmukaiselta keskeyttää lemmikkilintujen kuljetukset tietyiltä riskialueilta ja viitata näiden alueiden määrittämisessä asianomaisiin OIE:n alueellisiin toimikuntiin.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kuljetukset kolmansista maista

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava ainoastaan alle 5 elävää lemmikkilintua sisältävien lähetysten kuljetukset. Kuljetukset sallitaan, jos kyseiset linnut tulevat sellaisesta OIE:n jäsenmaasta, joka kuuluu johonkin alueelliseen toimikuntaan, jota ei ole lueteltu liitteessä I.

2.   Jäsenvaltioiden on sallittava ainoastaan alle 5 elävää lemmikkilintua sisältävien lähetysten kuljetukset. Kuljetukset sallitaan, jos kyseiset linnut tulevat sellaisesta OIE:n jäsenmaasta, joka kuuluu johonkin alueelliseen toimikuntaan, joka on lueteltu liitteessä I, ja jos

a)

linnut ovat ennen vientiä olleet 30 vuorokautta eristettyinä lähtöpaikassa, joka sijaitsee jossakin päätöksessä 79/542/ETY luetellussa kolmannessa maassa, tai

b)

linnut pidetään määräjäsenvaltiossa maahantuonnin jälkeen 30 vuorokautta karanteenissa tiloissa, jotka on hyväksytty päätöksen 2000/666/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tai

c)

linnut on rokotettu lintuinfluenssaa vastaan ja rokotus on uusittu vähintään kerran viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana ja viimeistään 60 päivää ennen lähetystä noudattaen rokotteenvalmistajan ohjeita ja käyttäen kyseiselle lajille hyväksyttyä H5-rokotetta tai

d)

lintuja on pidetty eristettyinä vähintään 10 vuorokautta ennen vientiä, ja niille on H5N1-vasta-aineen tai genomin havaitsemiseksi tehty maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) kohdan 2.1.14 mukainen testi, jossa on käytetty aikaisintaan kolmantena eristyspäivänä otettua näytettä.

3.   Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattaminen on vahvistettava virkaeläinlääkärin antamalla todistuksella, joka laaditaan lähettävässä kolmannessa maassa liitteessä II vahvistetun todistusmallin mukaisesti ja joka 2 kohdan b alakohdan vaatimusten osalta perustuu omistajien antamaan vakuutukseen.

4.   Eläinlääkärintodistuksen liitteenä on oltava

a)

lintujen omistajan tai hänen edustajansa antama liitteen III mukainen vakuutus,

b)

seuraava vahvistus:

”Päätöksen 2005/759/EY 2 artiklan mukaisia lemmikkilintuja”.

2 artikla

Eläinlääkintätarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on tarvittavin toimenpitein varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät kolmannesta maasta yhteisön alueelle kuljetettaville lemmikkilinnuille asiakirja- ja tunnistustarkastukset paikassa, jossa matkustajat saapuvat yhteisön alueelle.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset, jotka vastaavat kyseisistä tarkastuksista, ja ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä.

3.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista maahantulopaikoista ja toimitettava se muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

4.   Jos edellä mainituissa tarkastuksissa käy ilmi, etteivät eläimet täytä tässä päätöksessä vahvistettuja vaatimuksia, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 14 artiklan kolmatta alakohtaa.

3 artikla

Tätä päätöstä ei sovelleta omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin yhteisön alueelle Andorrasta, Färsaarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava ne. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2005.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen

LIITE I

Kolmannet maat, jotka kuuluvat 1 artiklassa tarkoitettuihin OIE:n seuraaviin alueellisiin toimikuntiin:

Afrikka;

Amerikka;

Aasia, Kaukoitä ja Oseania;

Eurooppa; ja

Lähi- ja Keski-itä.

LIITE II

Image

Image

LIITE III

Lemmikkilintujen omistajan tai hänen edustajansa antama vakuutus

Allekirjoittanut omistaja (6)/omistajan edustaja (6) vakuuttaa seuraavaa:

1)

Linnut seuraavat kuljetuksen aikana niistä vastaavan henkilön mukana.

2)

Eläimiä ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin.

3)

Ennen kuljetusta tehtävän eläinlääkintätarkastuksen ja varsinaisen lähdön välisenä aikana linnut pidetään eristyksissä mahdollisilta kontakteilta muihin lintuihin.

4)

Eläimet ovat olleet eristettyinä 30 vuorokauden ajan ennen kuljetusta, eivätkä ne sinä aikana ole olleet kontaktissa muihin lintuihin, joita tämä todistus ei koske (6).

5)

Olen huolehtinut siitä, että eläimet pidetään 30 vuorokautta maahantulon jälkeen karanteenissa todistuksen kohdassa I.12 mainituissa seuraavissa karanteenitiloissa: … (6).

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 529/2004 (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  EYVL L 278, 31.10.2000, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/279/EY (EYVL L 99, 16.4.2002, s. 17).

(3)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/372/EY (EUVL L 118, 23.4.2004, s. 45).

(4)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(6)  Tarpeeton viivataan yli.