ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
28. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1719/2005, annettu 27 päivänä lokakuuta 2005, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

28.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1719/2005,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2005,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 perustettiin tavaranimikkeistö, jäljempänä ”yhdistetty nimikkeistö”, joka vastaa niin yhteisen tullitariffin ja yhteisön ulkomaankaupan tilastojen kuin muidenkin tavarantuontia ja -vientiä koskevien yhteisön politiikkojen tarpeita.

(2)

Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi on aiheellista nykyaikaistaa yhdistetty nimikkeistö ja mukauttaa sen rakenne.

(3)

On tarpeen muuttaa yhdistettyä nimikkeistöä seuraavien seikkojen huomioon ottamiseksi: tilastointiin ja kauppapolitiikkaan liittyvien vaatimusten muutokset, kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi tehdyt muutokset, teknologian ja kaupan alan kehitys, tarve yhdenmukaistaa tai selkeyttää tekstejä sekä tarve muuttaa johdonmukaisuuden vuoksi tiettyjen vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden kielten termejä.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 12 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen liite I olisi korvattava 1 päivästä tammikuuta 2006 täydellisellä toisinnolla yhdistetystä nimikkeistöstä sekä neuvoston tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisilla autonomisten tullien ja sopimustullien määrillä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).


LIITE I

YHDISTETTY NIMIKKEISTÖ

SISÄLTÖ

ENSIMMÄINEN OSA — JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I osasto — Yleissäännöt

A.

Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

B.

Yleiset tullisäännöt

C.

Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

II osasto — Erityismääräykset

A.

Tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

B.

Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

C.

Farmaseuttiset tuotteet

D.

Kiinteä tulli

E.

Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

F.

Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

Merkit, lyhenteet ja merkinnät

Paljousyksiköt

TOINEN OSA — TULLITAULUKKO

Ryhmä

I jakso

Elävät eläimet ja eläintuotteet

1

Elävät eläimet

2

Liha ja muut syötävät eläimenosat

3

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

4

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

5

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

II jakso

Kasvituotteet

6

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

7

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

8

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

9

Kahvi, tee, mate ja mausteet

10

Vilja

11

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

12

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

13

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet

14

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

III jakso

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

15

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

IV jakso

Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

16

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

17

Sokeri ja sokerivalmisteet

18

Kaakao ja kaakaovalmisteet

19

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

20

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

21

Erinäiset elintarvikevalmisteet

22

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

23

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

24

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

V jakso

Kivennäistuotteet

25

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

26

Malmit, kuona ja tuhka

27

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

VI jakso

Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet

28

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

30

Farmaseuttiset tuotteet

31

Lannoitteet

32

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

33

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

35

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

36

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

37

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38

Erinäiset kemialliset tuotteet

VII jakso

Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

39

Muovit ja muovitavarat

40

Kumi ja kumitavarat

VIII jakso

Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistä valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

41

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

42

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

43

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

IX jakso

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

45

Korkki ja korkkitavarat

46

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

47

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

48

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat

49

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

XI jakso

Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat

50

Silkki

51

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

52

Puuvilla

53

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat

54

Tekokuitufilamentit

55

Katkotut tekokuidut

56

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat

57

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta

58

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset

59

Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilitavarat, jollaiset soveltuvat teknisiin tarkoituksiin

60

Neulokset

61

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

62

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta

63

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput

XII jakso

Jalkineet, päähineet, sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut höyhenet ja niistä valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

64

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat

65

Päähineet ja niiden osat

66

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

67

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

XIII jakso

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

68

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

69

Keraamiset tuotteet

70

Lasi ja lasitavarat

XIV jakso

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

71

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso

Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

72

Rauta ja teräs

73

Rauta- ja terästavarat

74

Kupari ja kuparitavarat

75

Nikkeli ja nikkelitavarat

76

Alumiini ja alumiinitavarat

77

(Varattu mahdollista tulevaa käyttöä varten harmonisoidussa järjestelmässä)

78

Lyijy ja lyijytavarat

79

Sinkki ja sinkkitavarat

80

Tina ja tinatavarat

81

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

82

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

83

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso

Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

84

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso

Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

86

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

87

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

88

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89

Alukset ja uivat rakenteet

XVIII jakso

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

90

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet

91

Kellot ja niiden osat

92

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XIX jakso

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

93

Aseet ja ampumatarvikkeet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso

Erinäiset tavarat

94

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

95

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

96

Erinäiset tavarat

XXI jakso

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

97

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

98

Kokonainen teollisuuslaitos

99

(Varattu yhteisön toimivaltaisten viranomaisten määräämää erityiskäyttöä varten)

KOLMAS OSA — TARIFFILIITTEET

I jakso — Maatalousliitteet

Liite 1

Maatalouden maksuosa (EA), sokereista kannettava lisätulli (AD S/Z) ja jauhoista kannettava lisätulli (AD F/M)

Liite 2

Tuotteet, joihin sovelletaan tulohintaa

II jakso — Luettelot lääkeaineista, joille voidaan myöntää tuontitullittomuus

Liite 3

Luettelo tullittomista lääkeaineista, joilla on Maailman terveysjärjestön yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi

Liite 4

Luettelo prefikseistä ja suffikseista, joilla yhdistettynä liitteen 3 INN-nimiin nimetään INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit; nämä suolat, esterit ja hydraatit ovat tullittomia, jos ne voidaan luokitella samoihin 6-numeroisiin HS-alanimikkeisiin kuin vastaavat INN-aineet

Liite 5

INN-aineiden tullittomat suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samoihin HS-nimikkeisiin kuin vastaavat INN-aineet

Liite 6

Luettelo tullittomista farmaseuttisista välituotteista eli yhdisteistä, joita käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen

III jakso — Kiintiöt

Liite 7

WTO-kiintiöt, jotka toimivaltaiset viranomaiset avaavat

IV jakso — Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

Liite 8

Ravinnoksi soveltumattomat tavarat

Liite 9

Todistukset

ENSIMMÄINEN OSA

JOHDANTOMÄÄRÄYKSET

I OSASTO

YLEISSÄÄNNÖT

A.   Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.

Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2.

a)

Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

b)

Nimikkeessä oleva ainetta koskeva viittaus tarkoittaa tätä ainetta sellaisenaan tai sekoitettuna taikka yhdistettynä muihin aineisiin. Viittaus tiettyä ainetta oleviin tavaroihin tarkoittaa tavaroita, jotka ovat kokonaan tai osaksi kyseistä ainetta. Useammasta kuin yhdestä aineesta koostuvat tavarat on luokiteltava 3 säännön periaatteiden mukaisesti.

3.

Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.

a)

Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin.

b)

Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista perustetta voidaan soveltaa.

c)

Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.

4.

Tavarat, joita ei voida luokitella edellä olevien sääntöjen mukaan, luokitellaan lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.

5.

Edellä olevien määräysten lisäksi jäljempänä mainittuihin tavaroihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot, piirustuskojekotelot, kaulakorukotelot ja niiden kaltaiset pitkäaikaiskäyttöön soveltuvat, tiettyä tavaraa tai tavaralajitelmaa varten erityisesti muotoillut tai sovitetut säilytysesineet, jotka esitetään tullille niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, luokitellaan kuten nämä tavarat, jos ne tavallisesti myydään näiden tavaroiden kanssa. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske säilytysesineitä, jotka antavat kokonaisuudelle sen olennaisen luonteen.

b)

Jollei 5 säännön a alakohdan määräyksistä muuta johdu, tavaroita sisältävät pakkauspäällykset ja pakkausaineet (1) luokitellaan kuten nämä tavarat, jos niitä tavallisesti käytetään tällaisten tavaroiden pakkaamiseen. Tämä määräys ei kuitenkaan ole velvoittava, jos pakkauspäällykset tai pakkausaineet selvästi soveltuvat toistuvaan käyttöön.

6.

Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon, että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.

B.   Yleiset tullisäännöt

1.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevista maista tuoduista alkuperätavaroista tai niistä maista tuoduista alkuperätavaroista, joiden kanssa Euroopan yhteisö on tehnyt suosituimmuustullikohtelua koskevan lausekkeen sisältäviä sopimuksia, kannetaan tullitaulukon 3 sarakkeessa ilmoitettuja sopimustulleja. Jollei toisin määrätä, näitä sopimustulleja kannetaan myös muista kuin edellä tarkoitetuista tavaroista, jotka on tuotu kolmannesta maasta.

Tullitaulukon 3 sarakkeessa esitettyjä sopimustulleja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Autonomisia tulleja kannetaan silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisempia; tällaiset autonomiset tullit ilmoitetaan alaviitteissä.

2.

Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun tiettyjen maiden alkuperätavaroille on määrätty erityiset autonomiset tullit tai kun tavaroista voidaan kantaa sopimusperusteisia etuustulleja.

3.

Edellä 1 ja 2 kohta eivät estä jäsenvaltioita kantamasta muita kuin yhteisen tullitariffin tulleja, jos tällaisten tullien kanto on perusteltua yhteisön oikeuden mukaan.

4.

Prosenttilukuina ilmoitetut tullit ovat arvotulleja.

5.

Merkinnällä ”EA” tarkoitetaan, että kyseisistä tavaroista kannetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti määritettyä maatalouden maksuosaa.

6.

Merkinnöillä ”AD S/Z” ja ”AD F/M” tarkoitetaan 17—19 ryhmän kohdalla, että enimmäistulliin sisältyy sekä arvotulli että tietynlaisista sokereista tai jauhoista kannettava lisätulli. Tämä tulli vahvistetaan liitteen 1 määräysten mukaisesti.

7.

Tullitaulukon 22 ryhmän merkinnällä ”€/ % vol/hl” tarkoitetaan, että euroina ilmoitettava paljoustulli on laskettava kutakin alkoholin tilavuusprosenttia varten hehtolitraa kohti. Siten juomasta, jonka alkoholin tilavuusprosentti on 40, kannetaan tullia seuraavasti:

1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, jolloin tulli on 40 € hehtolitraa kohti, tai

1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 + 5 €, jolloin tulli on 45 € hehtolitraa kohti.

Myös merkinnällä ”MIN” (esimerkiksi ”1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl”) tarkoitetaan, että edellä mainitun säännön mukaisesti laskettua tullia on verrattava pienimpään tulliin (esimerkiksi ”9 €/hl”), ja näistä suurempaa tullia on kannettava.

C.   Nimikkeistöön ja tulleihin sovellettavat yleissäännöt

1.

Jollei toisin määrätä, tullausarvoja koskevia määräyksiä sovelletaan arvotullien suuruuden määrittämisen lisäksi sen arvon määrittämiseen, jonka perusteella tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään.

2.

Jos tavaroista kannetaan tullia painon mukaan, niiden tullinalaisella painolla ja painolla, jonka mukaan tietyt nimikkeet tai alanimikkeet määritellään, tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”bruttopaino” tavaran ja kaikkien sen säilytysesineiden tai pakkausaineiden taikka pakkauspäällysten yhteenlaskettua painoa;

b)

”nettopaino” tai ”paino” pelkkää tavaran painoa ilman minkäänlaisia säilytysesineitä tai pakkauspäällyksiä taikka pakkausaineita.

3.

Muita jäsenvaltioita kuin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (2) määriteltyjä osallistuvia jäsenvaltioita (jäljempänä osallistumattomat jäsenvaltiot) koskeva euron kansallisina valuuttoina ilmaistava vasta-arvo vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3) 18 artiklan mukaisesti.

4.

Tietyn käyttötarkoituksen perusteella tietyille tavaroille myönnettävä edullinen tullikohtelu:

Tiettyyn käyttöön tarkoitettu tavara, josta tietyn käyttötarkoituksen perusteella kannettava tuontitulli ei ole alhaisempi kuin siitä ilman tätä tiettyä käyttötarkoitusta kannettava tulli, on luokiteltava alanimikkeeseen, johon liittyy tietty käyttötarkoitus, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993) 291—300 artiklan säännöksiä soveltamatta.

II OSASTO

ERITYISMÄÄRÄYKSET

A.   Tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

1.

Tullit suspendoidaan sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi seuraavassa taulukossa luetelluissa laivoissa, veneissä tai muissa aluksissa niiden rakennus-, korjaus-, huolto- tai muutostarkoituksessa, ja näiden alusten varustamiseen tai niihin kiinnitettäväksi käytettävien tavaroiden osalta.

2.

Tullit suspendoidaan seuraavien tavaroiden osalta:

a)

tavarat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi poraus- tai tuotantolautoille, jotka ovat:

1)

kiinteitä, alanimikkeeseen ex 8430 49 kuuluvia ja jäsenvaltioiden aluemerelle tai aluemeren ulkopuolelle sijoitettuja,

2)

uivia tai upotettavia, alanimikkeeseen 8905 20 kuuluvia,

näiden rakentamista, korjausta, huoltoa tai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettävät tavarat.

Poraus- ja tuotantolautoille asennettaviksi tarkoitettuina on pidettävä myös sellaisia tavaroita kuin moottorien polttoaineita, voiteluaineita ja kaasuja, jotka ovat välttämättömiä lautoilla väliaikaisesti käytettävien koneiden ja laitteiden toiminnalle, jotka eivät ole lautan kiinteitä osia ja joita käytetään lautoilla rakentamis-, korjaus-, huolto- ja muutostyö- tai varustamistarkoituksessa;

b)

putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus- tai tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

(1)

(2)

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8901 10

risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset

8901 10 10

merialukset

8901 20

säiliöalukset

8901 20 10

merialukset

8901 30

jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 8901 20 kuuluvat

8901 30 10

merialukset

8901 90

muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

8901 90 10

merialukset

8902 00

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai säilöntää varten

 

merialukset

8902 00 12

aluksen bruttovetoisuus on suurempi kuin 250

8902 00 18

aluksen bruttovetoisuus on enintään 250

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit

 

muut

8903 91

purjeveneet, myös jos niissä on apumoottori

8903 91 10

merialukset

8903 92

moottoriveneet, muut kuin perämoottoriveneet

8903 92 10

merialukset

8904 00

Hinaajat ja työntöalukset

8904 00 10

hinaajat

 

työntöalukset

8904 00 91

merialukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 10

ruoppausalukset

8905 10 10

merialukset

8905 90

muut

8905 90 10

merialukset

8906

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin soutuveneet

8906 10 00

sota-alukset

 

muut

8906 90 10

merialukset

3.

Näitä suspensioita sovelletaan asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrätyin edellytyksin näiden tavaroiden käyttötarkoituksen tullitarkastuksen mahdollistamiseksi.

B.   Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

1.

Tullia ei kanneta:

siviili-ilma-aluksista,

tietyistä siviili-ilma-aluksissa käytettäväksi tarkoitetuista ja niihin rakentamisen, korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muutostöiden tai valmistuksen aikana asennettavista tavaroista,

maassa sijaitsevista siviilikäyttöön tarkoitetuista lentoharjoittelulaitteista ja niiden osista.

Nämä tavarat luokitellaan 5 alakohdassa olevassa taulukossa lueteltuihin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin.

2.

Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäistä ja toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-alukset” tarkoitetaan muita kuin jäsenvaltioissa sotilaskäytössä tai vastaavassa käytössä olevia ja sotilaskäyttöön tai vastaavaan käyttöön rekisteröityjä ilma-aluksia.

3.

Sovellettaessa 1 kohdan toista luetelmakohtaa ilmaisulla ”siviili-ilma-aluksissa käytettävät” tarkoitetaan myös tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi siviilikäytössä olevissa, maassa tapahtuvaan lentoharjoitteluun tarkoitetuissa laitteissa.

4.

Tulleista vapauttamisessa on sovellettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) myöhemmin tehtyine muutoksineen).

5.

Tavarat, joille voidaan myöntää tullivapaus, kuuluvat seuraaviin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Seuraavien alanimikkeiden osalta myönnetään tullivapaus ainoastaan sarakkeessa 2 mainituille siviili-ilma-aluksissa käytettäville tavaroille:

Alanimike

Kuvaus

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

joissa on liitos- ja muita osia

4008 29

Profiilit, määräkokoon leikatut

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Teknisiin tarkoituksiin käytettävät

4504 90, 4823 90

Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

6813 10, 6813 90

Asbestiin tai muihin kivennäisaineisiin perustuvat

7007 21

Kehystämättömät tuulilasit

7312 10, 7312 90

joissa on liitos- ja muita osia tai jotka ovat tavaroiksi sovitetut

7322 90

Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet (ei kuitenkaan niiden osat)

7324 90

Saniteettitavarat (ei kuitenkaan niiden osat)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat

8108 90

Putket, joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen ja nesteiden johtamiseen soveltuvat

8415 90

Alanimikkeen 8415 81, 8415 82 tai 8415 83 ilmastointilaitteiden osat

8419 90

Lämmönsiirrinyksiköiden osat

8479 89

Hydropneumaattiset akut; työntövoiman suunnanvaihtimien mekaaniset käyttölaitteet; erikoisrakenteiset wc:t; ilmankostuttimet ja ilmankuivaajat; servomekanismit, muut kuin sähköiset; käynnistysmoottorit, muut kuin sähköiset; suihkuturbiinimoottoreiden, potkuriturbiinimoottoreiden ja muiden kaasuturbiinimoottoreiden pneumaattiset käynnistimet; tuulilasinpyyhkimet, muut kuin sähköiset; potkureiden säätimet, muut kuin sähköiset

8501 20, 8501 40

Antoteho suurempi kuin 735 W, mutta enintään 150 kW

8501 31

Tasavirtageneraattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 735 W

8501 33

Moottorit, joiden antoteho on enintään 150 kW, ja generaattorit

8501 34 92, 8501 34 90

Generaattorit

8501 51

Antoteho suurempi kuin 735 W

8501 53

Antoteho enintään 150 kW

8516 80

jos niissä on ainoastaan yksinkertainen eristetty runko ja liittimet sähköä varten jäätymisen estämiseksi tai jään sulattamiseksi

8522 90

Yhdistelmät, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen kiinnitetystä tai liitetystä osasta tai kappaleesta, alanimikkeen 8520 90 laitteita varten

8525 20

Radiolennätin- tai radiopuhelinlaitteet

8527 90

Radiopuhelimia tai radiolennättimiä varten

8529 90

Yksiköt, joissa kaksi tai useampi osa tai kappale on kiinnitetty tai liitetty yhteen, nimikkeiden 8526 laitteita varten

8543 89

Lentopiirturit, sähköllä toimivat synkrot ja muuntimet, sähkövastuksilla varustetut jään- tai huurunpoistolaitteet

8543 90

Yksiköt, joissa kaksi tai useampi osa tai kappale on kiinnitetty tai liitetty yhteen lentopiirtureita varten

8803 90 90

Myös purje- ja liitolentokoneet

9014 90

Alanimikkeiden 9014 10 ja 9014 20 kojeiden tai laitteiden

9020 00

Lukuun ottamatta niiden osia

9029 10

Sähköiset tai elektroniset kierroslaskurit

9029 90

Kierroslaskureiden, nopeusmittareiden ja takometrien

9031 90

Alanimikkeen 9031 80

9109 19, 9109 90

Leveys tai läpimitta enintään 50 mm

9401 10

Nahalla päällystämättömät

9405 10, 9405 60

epäjaloa metallia tai muovia

9405 92, 9405 99

Alanimikkeen 9405 10 tai 9405 60 tavaroiden

6)

Nämä 5 kohdassa tarkoitetut tavarat sisällytetään Tariciin alanimikkeinä, joihin liittyy alahuomautus: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) myöhemmin tehtyine muutoksineen).”

C.   Farmaseuttiset tuotteet

1.

Tullittomuus myönnetään seuraaviin ryhmiin kuuluville farmaseuttisille tuotteille:

1)

liitteessä 3 luetellut lääkeaineet, joilla on CAS RN-numero (Chemical Abstracts Service Registry Number) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) antama yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi;

2)

liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä nimetyt INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, jos nämä tuotteet voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

3)

liitteessä 5 luetellut INN-aineiden suolat, esterit ja hydraatit, joita ei voida luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

4)

liitteessä 6 luetellut, kemiallisella nimellä ja CAS RN-numerolla yksilöidyt farmaseuttiset välituotteet, joita käytetään farmaseuttisten lopputuotteiden valmistukseen.

2.

Erityistapaukset:

1)

INN-aineisiin kuuluvat ainoastaan ne aineet, jotka esiintyvät Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisemissa suositettujen tai ehdotettujen INN-nimien luetteloissa. Kun INN-nimi kattaa vähemmän aineita kuin CAS RN-numero, ainoastaan INN-nimen kattamat aineet ovat tullittomia;

2)

kun liitteen 3 tai 6 tuote on yksilöity tietyn isomeerin CAS RN-numerolla, ainoastaan tämä isomeeri voidaan vapauttaa tulleista;

3)

INN-aineiden kaksoisjohdannaiset (suolat, esterit ja hydraatit), jotka on nimetty liitteen 3 INN-nimen ja liitteen 4 prefiksin tai suffiksin yhdistelmällä, vapautetaan tulleista, jos ne voidaan luokitella samaan 6-numeroiseen HS-alanimikkeeseen kuin vastaava INN-aine;

esimerkki: alaniinin metyyliesteri, suolahappo;

4)

kun liitteen 3 INN-aine on suola (tai esteri), millekään muulle INN-ainetta vastaavan hapon suolalle (tai esterille) ei myönnetä tullittomuutta;

esimerkki: oksprenoaattikalium (INN): tulliton

oksprenoaattinatrium: tullinalainen.

D.   Kiinteä tulli

1.

Kiinteä 3,5 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista:

jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin tai

jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin,

jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 3,5 prosentin suuruista tullia kannetaan, jos tuontitullin alaisten tavaroiden arvo on enintään 350 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta 24 ryhmän tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (4) 31 tai 46 artiklassa.

2.

Muuksi kuin kaupalliseksi tuonniksi katsotaan:

a)

yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuonti, jos tavaralähetykset:

ovat satunnaisia,

sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua;

b)

matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tuonti, joka:

on satunnaista, ja

sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjoiksi ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta.

3.

Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, jotka tuodaan maahan 1 ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin, jos asianomainen henkilö ennen kiinteän tullin kantamista pyytää, että tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tullit. Tällöin kaikista maahantuoduista tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tuontitullit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 918/83 29—31 sekä 45—49 artiklassa säädettyä tullittomuutta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla ”tuontitullit” tarkoitetaan sekä tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien erityisten järjestelyjen perusteella.

4.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat pyöristää rahamäärän, joka saadaan muunnettaessa 350 euroa kansallisiksi valuutoiksi.

5.

Osallistumattomat jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttamattomana 350 euroa kansallisina valuuttoina ilmaistavan vasta-arvon, jos se asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklan 2 kohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin 5 prosenttia tai pienenee.

E.   Säilytysesineet, pakkauspäällykset ja pakkausaineet

Seuraavia määräyksiä sovelletaan 5 yleisen tulkintasäännön a ja b alakohdassa tarkoitettuihin säilytysesineisiin tai pakkauspäällyksiin ja pakkausaineisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen samanaikaisesti kuin niihin pakatut tavarat tai tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille.

1.

Kun säilytysesineet tai pakkauspäällykset ja pakkausaineet 5 yleisen tulkintasäännön mukaisesti luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin tavarat, joiden kanssa ne esitetään tullille:

a)

niistä kannetaan sama tulli kuin tavaroista:

kun tavarat ovat arvotullin alaisia, tai

kun ne lasketaan mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon;

b)

ne ovat tullittomia:

kun tavarat ovat tullittomia, tai

kun tavaroista kannetaan tullia muun kuin painon tai arvon perusteella, tai

kun säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden painoa ei lasketa mukaan tavaroiden tullinalaiseen painoon.

2.

Kun 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset säilytysesineet tai pakkauspäällykset taikka pakkausaineet sisältävät useita erilajisia tavaroita tai ne esitetään tullille yhdessä useiden tällaisten tavaroiden kanssa, säilytysesineiden tai pakkauspäällysten taikka pakkausaineiden paino ja arvo niiden tullinalaisen painon tai arvon määrittämiseksi jaetaan suhteessa kaikkien kyseisten tavaroiden painoon tai arvoon.

F.   Tavaroiden luonteen perusteella myönnettävä edullinen tullikohtelu

1.

Edullinen tullikohtelu voidaan myöntää tietyin edellytyksin seuraaville tavaroille niiden luonteen perusteella:

ravinnoksi soveltumattomat tavarat,

kylvösiemenet,

sovittamaton seulakangas,

tietyt tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, juustofonduet, tupakka ja nitraatit.

Nämä tavarat kuuluvat alanimikkeisiin (5), jotka on varustettu seuraavalla alaviitteellä: ”Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjä edellytyksiä”.

2.

Ravinnoksi soveltumattomat tavarat, joille myönnetään edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, luetellaan liitteessä 8 sen nimikkeen kohdalla, johon ne luokitellaan; näiden tavaroiden osalta mainitaan käytettävien denaturointiaineiden nimi ja käytettävä määrä. Näiden tavaroiden oletetaan olevan ravinnoksi soveltumattomia, kun denaturoitavan tuotteen ja denaturointiaineen seos on tasakoosteinen ja niiden erottaminen toisistaan on taloudellisesti kannattamatonta.

3.

Jäljempänä luetellut tavarat luokitellaan asianomaisiin kylvösiemeniä koskeviin alanimikkeisiin edellyttäen, että ne täyttävät asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä säädetyt edellytykset:

kylvösiemeneksi tarkoitettu sokerimaissi, spelttivehnä, hybridimaissi, riisi ja durra: neuvoston direktiivi 66/402/ETY (6),

kylvösiemeneksi tarkoitetut perunat: neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002 (7),

kylvösiemeneksi tarkoitetut öljysiemenet ja -hedelmät: neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 1 päivänä tammikuuta 2002 (8).

Maataloussäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävälle sokerimaissille, spelttivehnälle, hybridimaissille, riisille, hybrididurralle tai öljysiemenille ja -hedelmille myönnetään kuitenkin edullinen tullikohtelu niiden luonteen perusteella, jos osoitetaan kiistatta, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu kylvösiemeniksi.

4.

Edullinen tullikohtelu myönnetään sovittamattomalle seulakankaalle, jos kyseisessä tavarassa on pysyvä merkintä, josta käy ilmi, että se on tarkoitettu seulomiseen tai vastaavaan teolliseen tarkoitukseen.

5.

Edullinen tullikohtelu myönnetään tietyille tuoreille syötäviksi tarkoitetuille viinirypäleille, juustofondueille, tupakalle ja nitraateille asianmukaisesti vahvistettua todistusta esitettäessä. Sovellettavat erityissäännökset ja todistusten mallit ovat liitteessä 9.

MERKIT, LYHENTEET JA MERKINNÄT

viittaa uusiin koodinumeroihin

viittaa edellisenä vuonna erisisältöisinä käytettyihin koodinumeroihin

AD F/M

jauhoista kannettava lisätulli

AD S/Z

sokerista kannettava lisätulli

b/f

pullo

cm/s

senttimetriä sekunnissa

EA

maatalouden maksuosa

euroa

INN

yhteisen kansainvälisen nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name)

INNM

yhteisen kansainvälisen muutetun nimistön mukainen nimi (international non-proprietary name modified)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

Kbit

1 024 bittiä

kg/br

kilogramma(a), bruttopaino

kg/net

kilogramma(a), nettopaino

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg/net mas

kilogrammaa, netto kuiva-ainepaino

MAX

suurin arvo

Mbit

1 048 576 bittiä

MIN

pienin arvo

ml/g

millilitraa grammaa kohti

mm/s

millimetriä sekunnissa

RON

tutkimusoktaaniluku

Huomautus

Tullitaulukon 1 sarakkeessa hakasulkuihin asetettu nimikenumero kertoo, että kyseinen nimike on poistettu (esim. nimike [1519]).

PALJOUSYKSIKÖT

c/k

karaatti(a) (1 karaatti = 2 × 10–4 kg)

ce/el

kennojen lukumäärä

ct/l

kantokyky tonneina (9)

g

gramma(a)

gi F/S

gramma(a) halkeamiskelpoisia isotooppeja

GT

aluksen bruttovetoisuus

kg C5H14CINO

kilogramma(a) koliinikloridi(a)

kg H2O2

kilogramma(a) vetyperoksidia

kg K2O

kilogramma(a) kaliumoksidia

kg KOH

kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)

kg met.am.

kilogramma(a) metyyliamiineja

kg N

kilogramma(a) typpeä

kg NaOH

kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)

kg/net eda

kilogramma(a), valutettu nettopaino

kg P2O5

kilogramma(a) difosforipentoksidia

kg 90 % sdt

kilogramma(a) 90-prosenttisesti kuivaa ainetta

kg U

kilogramma(a) uraania

1 000 kWh

tuhat kilowattituntia

l

litra(a)

1 000 l

tuhat litraa

l alc. 100 %

litra(a) puhdasta (100 %) alkoholia

m

metri(ä)

m2

neliömetri(ä)

m3

kuutiometri(ä)

1 000 m3

tuhat kuutiometriä

pa

parien lukumäärä

p/st

kappalemäärä

100 p/st

sata kappaletta

1 000 p/st

tuhat kappaletta

TJ

terajoule(a) (bruttolämpöarvo)

TOINEN OSA

TULLITAULUKKO

I JAKSO

ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

Huomautuksia

1.

Jollei toisin määrätä, tässä jaksossa tarkoitetaan maininnalla tietystä eläinsuvusta tai -lajista myös saman suvun tai lajin nuoria yksilöitä.

2.

Jollei toisin määrätä, kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan maininnalla ”kuivatuista” tuotteista myös dehydratoituja, haihduttamalla kuivattuja tai pakastekuivattuja tuotteita.

1 RYHMÄ

ELÄVÄT ELÄIMET

Huomautus

1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306 ja 0307 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

 

 

0101 10

puhdasrotuiset siitoseläimet

 

 

0101 10 10

hevoset (10)

vapaa

p/st

0101 10 90

muut

7,7

p/st

0101 90

muut

 

 

 

hevoset

 

 

0101 90 11

teuraseläimet (11)

vapaa

p/st

0101 90 19

muut

11,5

p/st

0101 90 30

aasit

7,7

p/st

0101 90 90

muulit ja muuliaasit

10,9

p/st

0102

Elävät nautaeläimet

 

 

0102 10

puhdasrotuiset siitoseläimet (12)

 

 

0102 10 10

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

vapaa

p/st

0102 10 30

lehmät

vapaa

p/st

0102 10 90

muut

vapaa

p/st

0102 90

muut

 

 

 

kotieläinlajit

 

 

0102 90 05

paino enintään 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

paino suurempi kuin 80 kg, mutta enintään 160 kg

 

 

0102 90 21

teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

paino suurempi kuin 160 kg, mutta enintään 300 kg

 

 

0102 90 41

teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

paino suurempi kuin 300 kg

 

 

 

hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

 

 

0102 90 51

teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

lehmät

 

 

0102 90 61

teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

muut

 

 

0102 90 71

teuraseläimet

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

muut

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

muut

vapaa

p/st

0103

Elävät siat

 

 

0103 10 00

puhdasrotuiset siitoseläimet (14)

vapaa

p/st

 

muut

 

 

0103 91

paino pienempi kuin 50 kg

 

 

0103 91 10

kotieläinlajit

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

muut

vapaa

p/st

0103 92

paino vähintään 50 kg

 

 

 

kotieläinlajit

 

 

0103 92 11

emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

muut

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

muut

vapaa

p/st

0104

Elävät lampaat ja vuohet

 

 

0104 10

lampaat

 

 

0104 10 10

puhdasrotuiset siitoseläimet (15)

vapaa

p/st

 

muut

 

 

0104 10 30

karitsat (enintään vuoden ikäiset)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

muut

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

vuohet

 

 

0104 20 10

puhdasrotuiset siitoseläimet (15)

3,2

p/st

0104 20 90

muut

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

 

 

 

paino enintään 185 g

 

 

0105 11

kanat

 

 

 

naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

 

0105 11 11

munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

muut

52 €/1 000 p/st

p/st

 

muut

 

 

0105 11 91

munijarotuiset

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

muut

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

kalkkunat

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

muut

 

 

0105 19 20

hanhet

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

ankat ja helmikanat

52 €/1 000 p/st

p/st

 

muut

 

 

0105 92 00

kanat, paino enintään 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

kanat, paino suurempi kuin 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

muut

 

 

0105 99 10

ankat

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

hanhet

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

kalkkunat

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

helmikanat

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Muut elävät eläimet

 

 

 

nisäkkäät

 

 

0106 11 00

kädelliset

vapaa

p/st

0106 12 00

valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

vapaa

p/st

0106 19

muut

 

 

0106 19 10

kesyt kanit

3,8

p/st

0106 19 90

muut

vapaa

0106 20 00

matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

vapaa

p/st

 

linnut

 

 

0106 31 00

petolinnut

vapaa

p/st

0106 32 00

papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

vapaa

p/st

0106 39

muut

 

 

0106 39 10

kyyhkyt

6,4

p/st

0106 39 90

muut

vapaa

0106 90 00

muut

vapaa

2 RYHMÄ

LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

Huomautus

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201— 0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

Lisähuomautuksia

1.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan:

a)

ilmaisulla ”nautaeläinten ruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 paria kylkiluita;

b)

ilmaisulla ”nautaeläinten puoliruhot” alanimikkeissä 0201 10 ja 0202 10 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 10 kylkiluuta;

c)

ilmaisulla ”saman ruhon neljännekset” alanimikkeissä 0201 20 20 ja 0202 20 10 kokonaisuutta, joka koostuu:

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 10 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai

etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta.

Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavat saman ruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset);

d)

ilmaisulla ”erottamattomat etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita, mutta enintään 10 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

e)

ilmaisulla ”erotetut etuneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 30 ja 0202 20 30 puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta, mutta enintään 10 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

f)

ilmaisulla ”erottamattomat takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman;

g)

ilmaisulla ”erotetut takaneljännekset” alanimikkeissä 0201 20 50 ja 0202 20 50 puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman;

h)

1.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop) ja ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) alanimikkeessä 0202 30 50 sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4, mutta enintään 10 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla;

2.

leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä ”rinta” (brisket) alanimikkeessä 0202 30 50 etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat.

B.

Tämän ryhmän 1 lisähuomautuksen A kohdan a—g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä.

C.

Määritettäessä 1 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa.

2.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot ja puoliruhot” alanimikkeissä 0203 11 10 ja 0203 21 10 teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman;

b)

”kinkku” alanimikkeissä 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ja 0210 11 31 puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama;

c)

”etuosa” alanimikkeissä 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ja 0210 19 60 puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama.

Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta;

d)

”lapa” alanimikkeissä 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ja 0210 11 39 etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman.

Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana;

e)

”selkä” alanimikkeissä 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ja 0210 19 70 puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman.

Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta;

f)

”kylki ja kuve” alanimikkeissä 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ja 0210 12 19 puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen;

g)

”pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa;

h)

”kinkuton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 10 pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana;

ij)

”etuosaton pekonipuolikas” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana;

k)

”keskiosa” alanimikkeessä 0210 19 20 pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana.

Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden.

B.

Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainostaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva.

Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 0210 11 11 ja 0210 11 19 sekä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ja 0210 19 60, on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita.

C.

Alanimikkeiden 0206 49 20 ja 0210 99 49 on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia.

Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti:

kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai

ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon.

Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 tai 0210 19 81 tapauksesta riippuen.

D.

Alanimikkeissä 0209 00 11 ja 0209 00 19 tarkoitetaan ilmaisulla ”siansilava” rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino.

Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu.

E.

”Kuivattuina tai savustettuina” tuotteina pidetään alanimikkeissä 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 sekä 0210 19 60— 0210 19 89 tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus × 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän n:o 937-1978 mukaisesti.

3.

A.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”ruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä;

b)

”puoliruhot” alanimikkeissä 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51 tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta;

c)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita;

d)

”lyhyet etuneljännekset” alanimikkeissä 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53 puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta;

e)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita;

f)

”kyljysrivi ja satula” alanimikkeissä 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55 puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta;

g)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa;

h)

”paistit” alanimikkeissä 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59 puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa.

B.

Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon.

4.

Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”luulliset siipikarjan palat” alanimikkeissä 0207 13 20—0207 13 60, 0207 14 20—0207 14 60, 0207 26 20—0207 26 70, 0207 27 20—0207 27 70, 0207 35 21—0207 35 63 ja 0207 36 21—0207 36 63 mainittuja paloja kaikkine luineen;

Edellä alakohdassa a mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 tai 0207 36 79;

b)

”puolikkaat” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25 siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti;

c)

”neljännekset” alanimikkeissä 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25 koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain;

d)

”kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä” alanimikkeissä 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 ja 0207 36 31 siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

e)

”rinnat” alanimikkeissä 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 ja 0207 36 53 siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastasta ja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista;

f)

”koipi-reisipalat” alanimikkeissä 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 ja 0207 36 63 siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

g)

”kalkkunan koivet” alanimikkeissä 0207 26 60 ja 0207 27 60 kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

h)

”kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet” alanimikkeissä 0207 26 70 ja 0207 27 70 kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta;

ij)

”puhdistetut hanhet tai ankat” alanimikkeissä 0207 35 71 ja 0207 36 71 kynittyjä ja täysin puhdistettuja hanhia ja ankkoja, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu, mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut.

5.

Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat:

a)

sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia;

b)

muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

6.

a)

Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 16 ryhmään. Ilmaisulla ”maustettu liha” tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla;

b)

Nimikkeen 0210 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta.

7.

Nimikkeessä 0210 tarkoitetaan ilmaisulla ”liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä” lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia, edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0201 10 00

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

muut palat, luulliset

 

 

0201 20 20

saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

muut

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

luuton liha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Naudanliha, jäädytetty

 

 

0202 10 00

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

muut palat, luulliset

 

 

0202 20 10

saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

muut

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

luuton liha

 

 

0202 30 10

etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket) (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

muut

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

 

tuore tai jäähdytetty

 

 

0203 11

ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 11 10

kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

muuta

vapaa

0203 12

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0203 12 11

kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

muuta

vapaa

0203 19

muut

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0203 19 11

etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (16)

 

muut

 

 

0203 19 55

luuttomat

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

muut

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

muuta

vapaa

 

jäädytetty

 

 

0203 21

ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 21 10

kesyä sikaa

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

muuta

vapaa

0203 22

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0203 22 11

kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

muuta

vapaa

0203 29

muu

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0203 29 11

etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

selkä ja sen palat, luulliset

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 €/100 kg/net (16)

 

muut

 

 

0203 29 55

luuttomat

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

muut

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

muuta

vapaa

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0204 10 00

karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 21 00

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

muut palat, luulliset

 

 

0204 22 10

lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

muut

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

luuton liha

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

muu lampaanliha, jäädytetty

 

 

0204 41 00

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

muut palat, luulliset

 

 

0204 42 10

lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

muut

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

luuton liha

 

 

0204 43 10

karitsaa

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

muuta

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

vuohenliha

 

 

 

tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 50 11

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

paistit

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

muut

 

 

0204 50 31

luulliset palat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

luuttomat palat

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

jäädytetty

 

 

0204 50 51

ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

paistit

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

muut

 

 

0204 50 71

luulliset palat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

luuttomat palat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0205 00 20

tuore tai jäähdytetty

5,1

0205 00 80

jäädytetty

5,1

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0206 10

nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 10 10

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (18)

vapaa

 

muut

 

 

0206 10 91

maksa

vapaa

0206 10 95

pallealiha ja kuveliha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

muut

vapaa

 

nautaa, jäädytetyt

 

 

0206 21 00

kieli

vapaa

0206 22 00

maksa

vapaa

0206 29

muut

 

 

0206 29 10

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (18)

vapaa

 

muut

 

 

0206 29 91

pallealiha ja kuveliha

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

muut

vapaa

0206 30 00

sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

 

sikaa, jäädytetyt

 

 

0206 41 00

maksa

vapaa

0206 49

muut

 

 

0206 49 20

kesyä sikaa

vapaa

0206 49 80

muuta

vapaa

0206 80

muut, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 80 10

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (18)

vapaa

 

muut

 

 

0206 80 91

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 80 99

lammasta tai vuohta

vapaa

0206 90

muut, jäädytetyt

 

 

0206 90 10

farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (18)

vapaa

 

muut

 

 

0206 90 91

hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0206 90 99

lammasta tai vuohta

vapaa

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

kanaa

 

 

0207 11

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 11 10

kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa)

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 12 10

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

palat

 

 

0207 13 10

luuttomat

102,4 €/100 kg/net (16)

 

luulliset

 

 

0207 13 20

puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

muut

100,8 €/100 kg/net (16)

 

muut eläimenosat

 

 

0207 13 91

maksa

6,4

0207 13 99

muut

18,7 €/100 kg/net

0207 14

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

palat

 

 

0207 14 10

luuttomat

102,4 €/100 kg/net (16)

 

luulliset

 

 

0207 14 20

puolikkaat ja neljännekset

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

rinta ja sen palat

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

muut

100,8 €/100 kg/net (16)

 

muut eläimenosat

 

 

0207 14 91

maksa

6,4

0207 14 99

muut

18,7 €/100 kg/net

 

kalkkunaa

 

 

0207 24

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 24 10

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 25 10

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

palat

 

 

0207 26 10

luuttomat

85,1 €/100 kg/net (16)

 

luulliset

 

 

0207 26 20

puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (16)

 

koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 26 60

koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

muut

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

muut

83 €/100 kg/net (16)

 

muut eläimenosat

 

 

0207 26 91

maksa

6,4

0207 26 99

muut

18,7 €/100 kg/net

0207 27

paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

palat

 

 

0207 27 10

luuttomat

85,1 €/100 kg/net (16)

 

luulliset

 

 

0207 27 20

puolikkaat ja neljännekset

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

rinta ja sen palat

67,9 €/100 kg/net (16)

 

koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 27 60

koivet ja niiden palat

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

muut

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

muut

83 €/100 kg/net (16)

 

muut eläimenosat

 

 

0207 27 91

maksa

6,4

0207 27 99

muut

18,7 €/100 kg/net

 

ankkaa, hanhea tai helmikanaa

 

 

0207 32

paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

ankkaa

 

 

0207 32 11

kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85-prosenttista ankkaa)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

 

hanhea

 

 

0207 32 51

kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

helmikanaa

49,3 €/100 kg/net

0207 33

paloittelematon, jäädytetty

 

 

 

ankkaa

 

 

0207 33 11

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 €/100 kg/net

 

hanhea

 

 

0207 33 51

kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

helmikanaa

49,3 €/100 kg/net

0207 34

rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 34 10

hanhen

vapaa

0207 34 90

ankan

vapaa

0207 35

muu, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

palat

 

 

 

luuttomat

 

 

0207 35 11

hanhea

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

ankkaa tai helmikanaa

128,3 €/100 kg/net

 

luulliset

 

 

 

puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 35 21

ankkaa

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

hanhea

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

helmikanaa

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

 

rinta ja sen palat

 

 

0207 35 51

hanhea

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

ankkaa tai helmikanaa

115,5 €/100 kg/net

 

koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 35 61

hanhea

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

ankkaa tai helmikanaa

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 35 79

muut

123,2 €/100 kg/net

 

muut eläimenosat

 

 

0207 35 91

maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)

6,4

0207 35 99

muut

18,7 €/100 kg/net

0207 36

muu, jäädytetty

 

 

 

palat

 

 

 

luuttomat

 

 

0207 36 11

hanhea

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

ankkaa tai helmikanaa

128,3 €/100 kg/net

 

luulliset

 

 

 

puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 36 21

ankkaa

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

hanhea

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

helmikanaa

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 €/100 kg/net

 

rinta ja sen palat

 

 

0207 36 51

hanhea

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

ankkaa tai helmikanaa

115,5 €/100 kg/net

 

koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 36 61

hanhea

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

ankkaa tai helmikanaa

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 €/100 kg/net

0207 36 79

muut

123,2 €/100 kg/net

 

muut eläimenosat

 

 

 

maksa

 

 

0207 36 81

hanhen rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 36 85

ankan rasvainen maksa (”foie gras”)

vapaa

0207 36 89

muu

6,4

0207 36 90

muut

18,7 €/100 kg/net

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0208 10

kania tai jänistä

 

 

 

kesyä kania

 

 

0208 10 11

tuore tai jäähdytetty

6,4

0208 10 19

jäädytetty

6,4

0208 10 90

muuta

vapaa

0208 20 00

sammakonreidet

6,4

0208 30 00

kädellistä nisäkästä

9

0208 40

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

 

 

0208 40 10

valaanlihaa

6,4

0208 40 90

muuta

9

0208 50 00

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

9

0208 90

muuta

 

 

0208 90 10

kesyä kyyhkyä

6,4

 

riistaa, muuta kuin kania tai jänistä

 

 

0208 90 20

viiriäistä

vapaa

0208 90 40

muuta

vapaa

0208 90 55

hylkeenlihaa

6,4

0208 90 60

poroa

9

0208 90 95

muuta

9

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

 

 

 

siansilava

 

 

0209 00 11

tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

kuivattu tai savustettu

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

sianrasva

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

siipikarjanrasva

41,5 €/100 kg/net

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

 

sianliha

 

 

0210 11

kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

 

suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 11 11

kinkku ja sen palat

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

lapa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

 

kuivattu tai savustettu

 

 

0210 11 31

kinkku ja sen palat

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

lapa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 11 90

muuta

15,4

0210 12

kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0210 12 11

suolattu tai suolavedessä

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

kuivattu tai savustettu

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

muuta

15,4

0210 19

muut

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

 

suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 19 10

pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

etuosa ja sen palat

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

selkä ja sen palat

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

muut

86,9 €/100 kg/net

 

kuivattu tai savustettu

 

 

0210 19 60

etuosa ja sen palat

119 €/100 kg/net

0210 19 70

selkä ja sen palat

149,6 €/100 kg/net

 

muut

 

 

0210 19 81

luuttomat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

muut

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

muuta

15,4

0210 20

naudanliha

 

 

0210 20 10

luullinen

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

luuton

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

0210 91 00

kädellistä nisäkästä

15,4

0210 92 00

valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

15,4

0210 93 00

matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

15,4

0210 99

muu

 

 

 

liha

 

 

0210 99 10

hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

6,4

 

lampaan- ja vuohenliha

 

 

0210 99 21

luullinen

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

luuton

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

poronliha

15,4

0210 99 39

muu

15,4

 

muut eläimenosat

 

 

 

kesyä sikaa

 

 

0210 99 41

maksa

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

muut

47,2 €/100 kg/net

 

nautaa

 

 

0210 99 51

pallealiha ja kuveliha

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

muut

12,8

0210 99 60

lammasta tai vuohta

15,4

 

muuta

 

 

 

siipikarjan maksa

 

 

0210 99 71

hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

vapaa

0210 99 79

muu

6,4

0210 99 80

muut

15,4

0210 99 90

lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3 RYHMÄ

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT

Huomautuksia

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

2.

Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla ”pelletit” tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä pieni määrä sideainetta.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Elävät kalat

 

 

0301 10

akvaariokalat

 

 

0301 10 10

makean veden kalat

vapaa

0301 10 90

suolaisen veden kalat

7,5

 

muut elävät kalat

 

 

0301 91

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0301 91 10

Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0301 91 90

muut

12

0301 92 00

ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0301 93 00

karppi

8

0301 99

muut

 

 

 

makean veden kalat

 

 

0301 99 11

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0301 99 19

muut

8

0301 99 90

suolaisen veden kalat

16

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 11

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0302 11 10

Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0302 11 20

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0302 11 80

muut

12

0302 12 00

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0302 19 00

muut

8

 

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 21

pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

punakampela (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

kielikampelat (Solea spp.)

15

0302 29

muut

 

 

0302 29 10

lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

muut

15

 

tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 31

valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

muu

22 (21)

0302 32

keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

muu

22 (21)

0302 33

boniitti

 

 

0302 33 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

muu

22 (21)

0302 34

isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

muu

22 (21)

0302 35

Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

0302 35 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

muu

22 (21)

0302 36

eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

muu

22 (21)

0302 39

muut

 

 

0302 39 10

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

muu

22 (21)

0302 40 00

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 (22)

0302 50

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 50 10

Gadus morhua -lajin turska

12

0302 50 90

muut

12

 

muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 61

sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0302 61 30

Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0302 61 80

kilohaili (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

seiti (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

haikalat

 

 

0302 65 20

Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0302 65 50

Scyliorhinus-suvun punahait

6

0302 65 90

muut

8

0302 66 00

ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0302 69

muut

 

 

 

makean veden kalat

 

 

0302 69 11

karppi

8

0302 69 19

muut

8

 

suolaisen veden kalat

 

 

 

Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0302 33 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

0302 69 21

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

muu

22 (21)

 

punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0302 69 33

muut

7,5

0302 69 35

Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0302 69 41

valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

molvat (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

sardellit (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

 

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0302 69 66

kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0302 69 68

muut

15 (21)

0302 69 69

Urophycis-suvun suomuturskat

15

0302 69 75

merilahnat (Brama spp.)

15

0302 69 81

merikrotit (Lophius spp.)

15

0302 69 85

mustakitaturskat (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

miekkakala (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0302 69 94

meribassi (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

15

0302 69 99

muut

15

0302 70 00

maksa, mäti ja maiti

10

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 11 00

punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

muut

2

 

muut lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 21

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0303 21 10

Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

9

0303 21 20

kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0303 21 80

muut

12

0303 22 00

merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0303 29 00

muut

9 (21)

 

kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 31

pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

punakampela (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

kielikampelat (Solea spp.)

7,5

0303 39

muut

 

 

0303 39 10

kampela (Platichtys flesus)

7,5

0303 39 30

Rhombosolea-suvun kalat

7,5

0303 39 70

muut

15

 

tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 41

valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 41 11

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 41 13

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 41 19

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 41 90

muu

22 (21)

0303 42

keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

 

kokonaisena

 

 

0303 42 12

kappalepaino suurempi kuin 10 kg

20 (20)  (21)

0303 42 18

muut

20 (20)  (21)

 

perattuna ilman kiduksia

 

 

0303 42 32

kappalepaino suurempi kuin 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 38

muut

22 (20)  (21)

 

muu (esim. päätön)

 

 

0303 42 52

kappalepaino suurempi kuin 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 58

muut

22 (20)  (21)

0303 42 90

muu

22 (21)

0303 43

boniitti

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 43 11

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 43 13

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 43 19

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 43 90

muu

22 (21)

0303 44

isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 44 11

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 44 13

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 44 19

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 44 90

muut

22 (21)

0303 45

Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 45 11

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 45 13

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 45 19

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 45 90

muut

22 (21)

0303 46

eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 46 11

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 46 13

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 46 19

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 46 90

muut

22 (21)

0303 49

muut

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu (19)

 

 

0303 49 31

kokonaisena

22 (20)  (21)

0303 49 33

perattuna ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 49 39

muu (esim. päätön)

22 (20)  (21)

0303 49 80

muut

22 (21)

0303 50 00

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 (22)

0303 60

turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 60 11

Gadus morhua -lajin turska

12

0303 60 19

Gadus ogac -lajin turska

12

0303 60 90

Gadus macrocephalus -lajin turska

12

 

muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 71

sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardina pilchardus -lajin sardiini

23

0303 71 30

Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0303 71 80

kilohaili (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

seiti (Pollachius virens)

7,5

0303 74

makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin makrillit

 (24)

0303 74 90

Scomber australasicus -lajin makrilli

15

0303 75

haikalat

 

 

0303 75 20

Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0303 75 50

Scyliorhinus-suvun punahai

6

0303 75 90

muut

8

0303 76 00

ankeriaat (Anguilla spp.)

vapaa

0303 77 00

meribassi (Dicentrarchus labrax) ja täpläbassi (Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0303 78 11

kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

argentiinankummeliturska (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0303 78 19

muut

15 (21)

0303 78 90

Urophycis-suvun suomuturskat

15

0303 79

muut

 

 

 

makean veden kalat

 

 

0303 79 11

karppi

8

0303 79 19

muut

8

 

suolaisen veden kalat

 

 

 

Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0303 43 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

 

nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut (19)

 

 

0303 79 21

kokonaisina

22 (20)  (21)

0303 79 23

perattuina ilman kiduksia

22 (20)  (21)

0303 79 29

muut (esim. päättömät)

22 (20)  (21)

0303 79 31

muut

22 (21)

 

punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0303 79 37

muut

7,5

0303 79 41

Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0303 79 45

valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

molvat (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Orcynopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda)

 (25)

0303 79 65

sardellit (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0303 79 75

merilahnat (Brama spp.)

15

0303 79 81

merikrotit (Lophius spp.)

15

0303 79 83

mustakitaturska (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

hoki (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0303 79 94

Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezealandiae -lajien kalat

7,5

0303 79 98

muut

15

0303 80

maksa, mäti ja maiti

 

 

0303 80 10

mäti ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai protamiinisulfaatin valmistukseen (19)

vapaa

0303 80 90

muu

10

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0304 10

tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

fileet

 

 

 

makean veden kalaa

 

 

0304 10 13

tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

 

taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 10 15

kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0304 10 17

muut

12

0304 10 19

muuta makean veden kalaa

9

 

muuta

 

 

0304 10 31

turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

18

0304 10 33

seitiä (Pollachius virens)

18

0304 10 35

punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

muuta

18

 

muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

 

 

0304 10 91

makean veden kalaa

8

 

muuta

 

 

0304 10 97

ns. perhosfileet, silliä tai silakkaa

 (22)

0304 10 98

muut

15 (21)

0304 20

jäädytetyt fileet

 

 

 

makean veden kalaa

 

 

0304 20 13

tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

 

taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 20 15

kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0304 20 17

muuta

12

0304 20 19

muuta makean veden kalaa

9

 

muuta

 

 

 

turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 20 21

Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0304 20 29

muuta

7,5

0304 20 31

seitiä (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

Sebastes marinus -lajin punasimppua (puna-ahventa)

7,5

0304 20 37

muuta

7,5

0304 20 41

valkoturskaa (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

molvaa (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

tonnikalaa (Thunnus spp.) tai Euthynnus-suvun kalaa

18

 

makrillia (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) tai Orcynopsis unicolor -lajin kalaa (juovatonta sardaa)

 

 

0304 20 51

Scomber australasicus -lajin makrillia

15

0304 20 53

muuta

15

 

kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

 

 

 

Merluccius-suvun kummeliturskaa

 

 

0304 20 55

kapinkummeliturskaa (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturskaa (syvänmerenkapinkummeliturskaa) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

argentiinankummeliturskaa (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

muuta

7,5

0304 20 59

Urophycis-suvun suomuturskaa

7,5

 

haikalaa

 

 

0304 20 61

piikkihaita (Squalus acanthias) tai punahaita (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

muuta haikalaa

7,5

0304 20 71

punakampelaa (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

kampelaa (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

merikrottia (Lophius spp.)

15

0304 20 85

alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

miekkakalaa (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

antarktisista ahvenista (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

hokia (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

muuta

15 (21)

0304 90

muut

 

 

0304 90 05

surimi

15

 

muut

 

 

0304 90 10

makean veden kalaa

8

 

muuta

 

 

0304 90 22

silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

8

 

turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 90 35

Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0304 90 38

Gadus morhua -lajin turskaa

7,5

0304 90 39

muuta

7,5

0304 90 41

seitiä (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

merilahnaa (Brama spp.)

15

0304 90 57

merikrottia (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

mustakitaturskaa (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

miekkakalaa (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

muuta

7,5

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0305 10 00

ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

13

0305 20 00

kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

11

0305 30

kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut

 

 

 

turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0305 30 11

Gadus macrocephalus -lajin turskaa

16

0305 30 19

muuta

20

0305 30 30

tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho), suolattuina tai suolavedessä

15

0305 30 50

grönlanninpallasta (Reinhardtius hippoglossoides), suolattuna tai suolavedessä

15

0305 30 90

muuta

16

 

savustettu kala, myös fileinä

 

 

0305 41 00

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

13

0305 42 00

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

muut

 

 

0305 49 10

grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

14

0305 49 50

ankerias (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

muu

14

 

kuivattu kala, myös suolattu, mutta ei savustettu

 

 

0305 51

turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

kuivattu, suolaamaton

13 (21)

0305 51 90

kuivattu, suolattu

13 (21)

0305 59

muut

 

 

 

Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

 

 

0305 59 11

kuivattu, suolaamaton

13 (21)

0305 59 19

kuivattu, suolattu

13 (21)

0305 59 30

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

sardelli (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

muut

12

 

suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala, sekä suolavedessä oleva kala

 

 

0305 61 00

silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

sardelli (Engraulis spp.)

10

0305 69

muut

 

 

0305 69 10

Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

13 (21)

0305 69 30

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

11

0305 69 80

muu

12

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

 

jäädytetyt

 

 

0306 11

langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

langustin pyrstöt

12,5

0306 11 90

muut

12,5

0306 12

hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

kokonaiset

6

0306 12 90

muut

16

0306 13

katkaravut

 

 

0306 13 10

Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

0306 13 30

Crangon-sukuun kuuluvat

18

0306 13 40

Parapenaeus longirostris -lajiin kuuluvat

12

0306 13 50

Penaeus-sukuun kuuluvat

12

0306 13 80

muut

12

0306 14

taskuravut

 

 

0306 14 10

Paralithodes camchaticus ja Callinectes sapidus -lajin sekä Chionoecetes-suvun lajien taskuravut

7,5

0306 14 30

isotaskuravut (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

muut

7,5

0306 19

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 19 10

makean veden ravut

7,5

0306 19 30

keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

muut

12

 

jäädyttämättömät

 

 

0306 21 00

langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

12,5

0306 22

hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

elävät

8

 

muut

 

 

0306 22 91

kokonaiset

8

0306 22 99

muut

10

0306 23

katkaravut

 

 

0306 23 10

Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

 

Crangon-sukuun kuuluvat

 

 

0306 23 31

tuoreet, jäähdytetyt tai höyryssä tai vedessä keitetyt

18

0306 23 39

muut

18

0306 23 90

muut

12

0306 24

taskuravut

 

 

0306 24 30

isotaskuravut (Cancer pagarus)

7,5

0306 24 80

muut

7,5

0306 29

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 29 10

makean veden ravut

7,5

0306 29 30

keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

muut

12

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 10

osterit

 

 

0307 10 10

litteät osterit (Ostrea-suvun lajit), elävät, kappalepaino kuorineen enintään 40 g

vapaa

0307 10 90

muut

9

 

kampasimpukat ja muut Pecten-, Chlamys- tai Placopecten-suvun simpukat

 

 

0307 21 00

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0307 29

muut

 

 

0307 29 10

isokampasimpukat (Pecten maximus), jäädytetyt

8

0307 29 90

muut

8

 

sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

muut

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.) ja kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 41 10

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

 

kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

muut

8

0307 49

muut

 

 

 

jäädytetyt

 

 

 

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

 

 

 

Sepiola spp.

 

 

0307 49 01

mustekalat (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

muut

8

0307 49 18

muut

8

 

kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

muut

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

muut

8

 

muut

 

 

0307 49 71

seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

 

kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp. ja Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

muut

8

 

meritursaat (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0307 59

muut

 

 

0307 59 10

jäädytetyt

8

0307 59 90

muut

8

0307 60 00

etanat, ei kuitenkaan rantakotilot

vapaa

 

muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 91 00

elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

11

0307 99

muut

 

 

 

jäädytetyt

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

venussimpukat ja muut Veneridae-heimoon kuuluvat lajit

8

0307 99 15

meduusat (Rhopilema spp.)

vapaa

0307 99 18

muut

11

0307 99 90

muut

11

4 RYHMÄ

MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

Huomautuksia

1.

Ilmaisulla ”maito” tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ”voi” tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta niissä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ”maidosta valmistetut levitteet” tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia, mutta enintään 85 painoprosenttia;

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702);

b)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) ja globuliinit (nimike 3504).

Alanimikehuomautuksia

1.

Alanimikkeessä 0404 10 tarkoitetaan ilmaisulla ”modifioitu hera” tuotteita, jotka koostuvat heran aineosista, eli heraa, josta laktoosi, proteiinit tai kivennäisaineet on poistettu osittain tai kokonaan, tai heraa, johon on lisätty heran luonnollisia aineosia, ja tuotteita, jotka on valmistettu sekoittamalla heran luonnollisia aineosia.

2.

Alanimikkeessä 0405 10 ilmaisulla ”voi” ei tarkoiteta voita, josta on poistettu vettä, eikä ”ghee”:tä (alanimike 0405 90).

Lisähuomautus

1.

Nimikkeiden 0401— 0406 sekoituksiin sovellettava tulli on seuraava:

a)

sekoituksiin, joissa yksi ainesosa vastaa vähintään 90 prosenttia painosta, sovelletaan tähän ainesosaan sovellettavaa tullia;

b)

muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0401 10

rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

 

 

0401 10 10

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

muu

12,9 €/100 kg/net

0401 20

rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia

 

 

 

enintään 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

muu

17,9 €/100 kg/net

 

suurempi kuin 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

muu

21,8 €/100 kg/net

0401 30

rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

 

 

 

enintään 21 painoprosenttia

 

 

0401 30 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

muu

56,6 €/100 kg/net

 

suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 31

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

110 €/100 kg/net

0401 30 39

muu

109,1 €/100 kg/net

 

suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

muu

182,8 €/100 kg/net

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

0402 10

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0402 10 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

muu

118,8 €/100 kg/net (26)

 

muu

 

 

0402 10 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

muu

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

 

 

0402 21

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

muu

 

 

0402 21 17

rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

130,4 €/100 kg/net

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

muu

161,9 €/100 kg/net

0402 29

muu

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 11

erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

muu

 

 

0402 29 15

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

muu

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

muu

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

muu

 

 

0402 91

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia

 

 

0402 91 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

muu

34,7 €/100 kg/net

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia, mutta enintään 10 painoprosenttia

 

 

0402 91 31

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

muu

43,4 €/100 kg/net

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 51

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

muu

109,1 €/100 kg/net

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

muu

182,8 €/100 kg/net

0402 99

muu

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia

 

 

0402 99 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

muu

57,2 €/100 kg/net

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 31

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

muu

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 91

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

muu

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

0403 10

jogurtti

 

 

 

maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 11

enintään 3 painoprosenttia

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 €/100 kg/net

 

muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 31

enintään 3 painoprosenttia

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 51

enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 91

enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

muu

 

 

 

maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 11

enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 31

enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

muu

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 51

enintään 3 painoprosenttia

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 €/100 kg/net

 

muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 61

enintään 3 painoprosenttia

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 71

enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 91

enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

0404 10

hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

 

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 02

enintään 1,5 painoprosenttia

7 €/100 kg/net

0404 10 04

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 12

enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 26

enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 34

enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

muu

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 48

enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 56

enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 72

enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 78

enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

muu

 

 

 

lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 21

enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 €/100 kg/net

 

muu, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 81

enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

 

 

0405 10

voi

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia

 

 

 

luonnollinen voi

 

 

0405 10 11

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

muut

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

uudelleen yhdistetty (recombined) voi

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

heravoi

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

muut

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

maidosta valmistetut levitteet

 

 

0405 20 10

rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

9 + EA (30)

0405 20 30

rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

9 + EA (30)

0405 20 90

rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia

189,6 €/100 kg/net

0405 90

muut

 

 

0405 90 10

rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

muut

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Juusto ja juustoaine

 

 

0406 10

tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine

 

 

0406 10 20

rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

muu

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta

 

 

0406 20 10

vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta maidosta, lisättyjä hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä (31)

7,7

0406 20 90

muu

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

 

 

0406 30 10

valmistettu yksinomaan Emmental-, Gruyère- ja Appenzell-juustoista ja voi sisältää lisättyä vihreää alppijuustoa (Schabziger); vähittäismyyntipakkauksissa, rasvapitoisuus enintään 56 prosenttia kuiva-aineen painosta

144,9 €/100 kg/net (26)

 

muu

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 36 painoprosenttia ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta

 

 

0406 30 31

enintään 48 prosenttia

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

suurempi kuin 48 prosenttia

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

rasvapitoisuus suurempi kuin 36 painoprosenttia

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

sinihomejuusto

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

muut

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

muu juusto

 

 

0406 90 01

jalostettavaksi tarkoitettu (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

muu

 

 

0406 90 13

Emmental

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ja Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta maidosta, lisättyjä hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

valmistettu lampaan- tai puhvelinmaidosta, suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

muu

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

muu

 

 

0406 90 50

juusto, joka on valmistettu lampaan- tai puhvelinmaidosta, suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä

151 €/100 kg/net (26)

 

muu

 

 

 

rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus

 

 

 

enintään 47 painoprosenttia

 

 

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

muu

188,2 €/100 kg/net (26)

 

suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta enintään 72 painoprosenttia

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

muu juusto, rasvattoman aineen vesipitoisuus

 

 

0406 90 86

suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta enintään 52 painoprosenttia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

suurempi kuin 52 painoprosenttia, mutta enintään 62 painoprosenttia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta enintään 72 painoprosenttia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

suurempi kuin 72 painoprosenttia

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

muu

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

 

 

 

siipikarjan munat

 

 

 

haudottaviksi tarkoitetut (33)

 

 

0407 00 11

kalkkunan- tai hanhenmunat

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

muut

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

muut

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

muut

7,7

p/st

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

 

munankeltuainen

 

 

0408 11

kuivattu

 

 

0408 11 20

ihmisravinnoksi soveltumaton (34)

vapaa

0408 11 80

muu

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

muu

 

 

0408 19 20

ihmisravinnoksi soveltumaton (34)

vapaa

 

muu

 

 

0408 19 81

nestemäinen

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

muu, myös jäädytetty

66,3 €/100 kg/net (26)

 

muut

 

 

0408 91

kuivatut

 

 

0408 91 20

ihmisravinnoksi soveltumattomat (34)

vapaa

0408 91 80

muut

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

muut

 

 

0408 99 20

ihmisravinnoksi soveltumattomat (34)

vapaa

0408 99 80

muut

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Luonnonhunaja

17,3

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

7,7

5 RYHMÄ

MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

Huomautuksia

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso);

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

2.

Nimikkeessä 0501 hiusten lajittelua pituuden mukaan ei pidetä valmistuksena (jos niitä ei ole juuripäistä tai vastaavasti latvoista järjestetty yhteen).

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”norsunluu” norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

4.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”jouhet” hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

vapaa

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

 

 

0502 10 00

sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

vapaa

0502 90 00

muut

vapaa

0503 00 00

Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

vapaa

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0505 10

pehmustehöyhenet; untuvat

 

 

0505 10 10

valmistamattomat

vapaa

0505 10 90

muut

vapaa

0505 90 00

muut

vapaa

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0506 10 00

osseiini ja hapolla käsitellyt luut

vapaa

0506 90 00

muut

vapaa

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0507 10 00

norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

vapaa

0507 90 00

muut

vapaa

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

vapaa

0509 00

Pesusienet, eläinperäiset

 

 

0509 00 10

valmistamattomat

vapaa

0509 00 90

muut

5,1

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

vapaa

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

 

 

0511 10 00

naudan siemenneste

vapaa

p/st (35)

 

muut

 

 

0511 91

kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän eläimet

 

 

0511 91 10

kalanjätteet

vapaa

0511 91 90

muu

vapaa

0511 99

muut

 

 

0511 99 10

jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet

vapaa

0511 99 90

muut

vapaa

II JAKSO

KASVITUOTTEET

Huomautus

1.

Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla ”pelleteiksi valmistetut” lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita, jotka on puristettu yhteen joko sellaisinaan tai lisäämällä enintään 3 painoprosenttia sideainetta.

6 RYHMÄ

ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

Huomautuksia

1.

Nimikkeen 0601 jälkimmäisessä osassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan elävät puut ja tuotteet (myös kasvisten taimet), jollaisia tavallisesti puutarhat, taimistot tai kukkakaupat toimittavat käytettäviksi istutus- tai koristetarkoituksiin; tähän nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu perunat, kepa-, salotti-, valko- tai muut syötävät sipulit eivätkä muut 7 ryhmän tuotteet.

2.

Nimikkeisiin 0603 ja 0604 kuuluvat myös niissä mainituista tuotteista kokonaan tai osittain valmistetut kukkakimput, kukkakorit, seppeleet ja niiden kaltaiset tavarat kiinnittämättä huomiota muuta ainetta oleviin tarvikkeisiin. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu nimikkeen 9701 kollaasit eivätkä niiden kaltaiset koristetaulut.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sopimustulli (%)

Paljousyksikkö

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

 

 

0601 10

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa

 

 

0601 10 10

hyasintit

5,1

p/st

0601 10 20

narsissit

5,1

p/st

0601 10 30

tulppaanit

5,1

p/st

0601 10 40

gladiolukset

5,1

p/st

0601 10 90

muut

5,1

0601 20

sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina

 

 

0601 20 10

sikurit elävinä kasveina tai juurina

vapaa

0601 20 30

orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit

9,6

0601 20 90