ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 273

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
19. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1699/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1700/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1701/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1702/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1703/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1704/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti syyskuuta 2005 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1705/2005, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

16

 

*

Komission direktiivi 2005/67/EY, annettu 18 päivänä lokakuuta 2005, maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevien neuvoston direktiivin 86/298/ETY liitteiden I ja II, neuvoston direktiivin 87/402/ETY liitteiden I ja II sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta niiden mukauttamiseksi ( 1 )

17

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2005, lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien tarkastusohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2005/464/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3960)

21

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/727/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

25

 

*

Neuvoston päätös 2005/728/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1699/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1700/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) säädetään erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.

(2)

Iberian niemimaalla vallinneiden vaikeiden sääolojen vuoksi maissin hinnat ovat yhteisön markkinoilla melko korkeat, ja kotieläintuottajien ja eläinrehuteollisuuden on sen vuoksi vaikeaa tehdä hankintoja kilpailukykyisin hinnoin.

(3)

Slovakialla on interventiovarastoissa maissia, joka olisi käytettävä.

(4)

Slovakian interventioelimen hallussa olevat maissivarastot olisi sen vuoksi saatettava yhteisön viljamarkkinoille.

(5)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin vähimmäismyyntihinnan suuruisille tarjouksille.

(6)

Slovakian interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on lisäksi tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden nimettömyys.

(7)

Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisessä muodossa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Slovakian interventioelin myy yhteisön sisämarkkinoilla pysyvällä tarjouskilpailulla hallussaan olevat 98 625 maissitonnia.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2131/93.

Poiketen siitä, mitä edellä mainitussa asetuksessa säädetään:

a)

tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän tosiasiallisen laadun perusteella;

b)

vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse viljamarkkinoita. Vähimmäismyyntihinta ei saa kuitenkaan olla kyseisenä kuukautena voimassa olevaa interventiohintaa, kuukausittaiset korotukset mukaan luettuina, alempi.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, vakuus on 10 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy joka keskiviikko kello 15.00 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta 2 päivää marraskuuta 2005, 28 päivää joulukuuta 2005, 12 päivää huhtikuuta 2006 ja 24 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2006 kello 15.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Slovakian interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Puhelin: 421-2-58243271

Faksi: 421-2-58243362

5 artikla

Slovakian interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Ilmoitus on toimitettava sähköisessä muodossa liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä saatuja tarjouksia. Jos eri tarjoukset koskevat samaa erää ja niiden yhteismäärä ylittää käytettävissä olevan määrän, vähimmäishinta voidaan vahvistaa erikseen jokaiselle erälle.

Vähimmäishinnan suuruisten tarjousten osalta vähimmäishinnan vahvistamiseen voi liittyä tarjottujen määrien jakokertoimen vahvistaminen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Slovakian interventioelimen hallussa olevan 98 625 maissitonnin myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(Asetus (EY) N:o 1700/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijöiden numero

Erän numero

Määrä

(t)

Hintatarjous

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1701/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan c, d ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004 (2) otetaan käyttöön tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat säännöt vuodesta 2005. Kyseisen järjestelmän hallinnollisesta ja operatiivisesta täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden tasolla saatu kokemus on osoittanut, että toisaalta tarvitaan lisää yksityiskohtaisia sääntöjä ja toisaalta voimassa olevia sääntöjä olisi selkiytettävä ja mukautettava.

(2)

Erityisesti on tarpeen täsmentää pysyvien ja monivuotisten kasvien määritelmän soveltamista tilatukijärjestelmän tukikelpoisuusedellytysten yhteydessä, kun on kyse kesannoidun maan käytöstä raaka-aineiden tuottamiseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen 29 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (3) 16 luvun mukaisesti, sekä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88 artiklassa tarkoitetun energiakasvien tukijärjestelmän yhteydessä.

(3)

Erityisesti aiemmassa peltokasveja koskevassa järjestelmässä, josta säädetään tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1251/1999 (4), pinta-alatukeen oikeutettuja ovat kesannoidut maat, joilla viljellään peltokasveja pysyvästi raaka-aineiden tuottamiseen tai maat, joilla viljellään monivuotisia kasveja. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 2 kohdassa tukikelpoisuus rajoitetaan aloihin, joilla ei vuoden 2003 hakemusten määräpäivänä viljelty pysyviä kasveja, mutta siinä ei säädetä mainitun asetuksen 53 artiklan mukaisesta tukioikeuksien vahvistamisen ulkopuolelle jättämisestä niiden alojen osalta, joilla viljellään pysyviä kasveja raaka-aineiden tuottamiseen, koska kyseisille aloille myönnettiin suoria tukia viitekaudella. Sen vuoksi on aiheellista sallia viljelijöiden, jotka vuonna 2003 viljelivät kyseisen erityisen kesannointijärjestelmän mukaisesti kyseisiä kasveja tai monivuotisia kasveja, käyttää kyseistä maata vastaavasti mainitun asetuksen 53 artiklassa tarkoitettujen kesannointioikeuksien vahvistamista ja vahvistettujen kesannointioikeuksien käyttöä varten.

(4)

Lisäksi jos asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklassa säädetyssä alueellisessa mallissa tukioikeuksien vahvistamista koskeva viitevuosi on järjestelmän ensimmäinen soveltamisvuosi asetuksen (EY) N:o 795/2004 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on aiheellista täsmentää, että kesannoitu maa, jolla viljellään pysyviä kasveja, joita käytetään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 55 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin sekä maa, jolla viljellään pysyviä kasveja ja josta on myös tehty mainitun asetuksen 88 artiklassa säädetty energiakasvien tukea koskeva hakemus, olisi katsottava tukikelpoisiksi hehtaareiksi tukioikeuksien vahvistamista ja käyttöä varten.

(5)

Lisäksi on täsmennettävä, mitä kasveja saa viljellä kesannoidulla maalla ja mitkä kasvit sallitaan energiantuotantoon maalla, josta on tehty hakemus tilatukijärjestelmän mukaista tukea varten. Sen vuoksi on aiheellista säätää mahdollisuudesta käyttää tukioikeuksia niiden tukikelpoisuusedellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1973/2004 16 luvun mukaisesti raaka-aineiden tuottamiseen käytettävien pysyvien kasvien aloille ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88 artiklassa säädettyyn tukijärjestelmään kuuluville energiatuotteiden tuottamiseen käytettäville kasveille.

(6)

Asetus (EY) N:o 795/2004 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Koska asetusta (EY) N:o 795/2004 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, on aiheellista säätää tämän asetuksen soveltamisesta taannehtivasti kyseisestä päivästä ja sen vuoksi sallia viljelijöiden, joita hakemus koskee vuonna 2005, muuttaa yhtenäishakemustaan.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 795/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan c ja d kohta seuraavasti:

”c)

’pysyvillä kasveilla’ muita viljelykiertoon kuulumattomia viljelmiä kuin monivuotiset laitumet, joihin maata käytetään viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista saadaan toistuvia satoja, mukaan luettuina taimitarhat sellaisina kuin ne on määritelty komission päätöksen 2000/115/EY (5) liitteessä I olevassa G/05 kohdassa ja lyhytkiertoinen energiapuu (CN-koodi ex 0602 90 41), lukuun ottamatta monivuotisia kasveja ja niiden taimitarhoja.

d)

’monivuotisilla kasveilla’ seuraavia viljelykasveja ja kyseisten monivuotisten kasvien taimitarhoja:

CN-koodi

 

0709 10 00

Artisokat

0709 20 00

Parsa

0709 90 90

Raparperi

0810 20

Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

0810 30

Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

0810 40

Karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät

2)

Lisätään 3 b artikla seuraavasti:

”3 b artikla

Tukikelpoisuus

1.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 44 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tukioikeuksien vahvistamista ja käyttöä varten tukikelpoisiksi hehtaareiksi katsotaan seuraavat:

a)

pinta-alat, joilla viljellään lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis -kasvia (CN-koodi ex 0602 90 51) tai Phalaris arundicea -kasvia (ruokohelpi) 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana;

b)

pinta-alat, joilla viljellään lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis -kasvia (CN-koodi ex 0602 90 51) tai Phalaris arundicea -kasvia (ruokohelpi) ennen 30 päivää huhtikuuta 2004 ja jotka on vuokrattu tai hankittu 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana tilatukijärjestelmän mukaisen tuen hakemista varten.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklan soveltamiseksi kesannoitu maa, jolla viljellään pysyviä kasveja, joita käytetään mainitun asetuksen 55 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, sekä maa, jolla viljellään pysyviä kasveja ja josta on myös tehty mainitun asetuksen 88 artiklassa säädetty energiakasvien tukea koskeva hakemus, katsotaan vastaavasti kesannointi- ja tukioikeuksien käyttöä varten tukikelpoisiksi hehtaareiksi.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi kesannoitu maa, jolla viljeltiin pysyviä kasveja käytettäväksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (6) 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja jolle on vuodeksi 2003 myönnetty mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alatukea, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 53 artiklassa tarkoitettujen kesannointioikeuksien käyttöä varten.

4.   Mainitun asetuksen 54 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi maa, jolla viljeltiin monivuotisia kasveja vuotta 2003 koskeville pinta-alatukihakemuksille säädettynä määräpäivänä, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi mainitun asetuksen 53 artiklassa tarkoitettujen kesannointioikeuksien käyttöä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklan soveltamista.

5.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 60 artiklan soveltamista, jos jäsenvaltio käyttää mainitun asetuksen 59 artiklassa tarkoitettua mahdollisuutta,

a)

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 63 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi kesannoitu maa, jolla viljeltiin pysyviä kasveja käytettäväksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja jolle on vuodeksi 2003 myönnetty mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alatukea, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi kesannointitukioikeuksien vahvistamista varten;

b)

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 63 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi maa, jolla viljellään pysyviä kasveja, joita käytetään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 55 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi kesannointitukioikeuksien vahvistamista varten;

c)

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi maa, jolla viljellään pysyviä kasveja ja josta on myös tehty asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88 artiklassa säädetty energiakasvien tukea koskeva hakemus, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi tukioikeuksien vahvistamista varten;

d)

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi maa, jolla viljellään monivuotisia kasveja, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi tukioikeuksien vahvistamista varten.

6.   Viljelijät, joihin vuonna 2005 sovelletaan tämän artiklan 2–5 kohtaa, voivat muuttaa yhtenäishakemustaan neljän viikon kuluessa 19 päivästä lokakuuta 2005 alkaen tai asianomaisen jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään mennessä.

3)

Muutetaan 48 a artikla seuraavasti:

1.

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 3 b artiklassa sekä 6 ja 7 luvussa olevia viittauksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 58 ja 59 artiklaan tai 58 artiklan 1 kohtaan ja 59 artiklan 1 kohtaan pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 e artiklaan.”

2.

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 3 b artiklassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, 41 artiklassa ja 50 a artiklassa olevia viittauksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 60 artiklaan pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 g artiklaan.”

3.

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 39, 43 ja 48 b artiklassa olevia viittauksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 63 artiklan 2 kohtaan pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 j artiklan 2 kohtaan.”

4.

Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”Asetuksen 3 a artiklaa, 3 b artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa, 7, 10, 12–17, 27, 28, 30, 31, 31 a, 40, 42, 45, 46 ja 49 artiklaa ei sovelleta.”

5.

Lisätään uusi 10 kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 3 b artiklassa olevia viittauksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 4 kohtaan pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 f artiklan 2 kohtaan.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 118/2005 (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1085/2005 (EUVL L 177, 9.7.2005, s. 27).

(3)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2005 (EUVL L 172, 5.7.2005, s. 76).

(4)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003.

(5)  EYVL L 38, 12.2.2000, s. 1.”

(6)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.”


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1702/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi yhteisöstä vietäville tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä sekä hedelmien ja vihannesten viennin kausiluonteisuuden vuoksi on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaoteltava asianomaisten tuotteiden pilaantumisherkkyyden mukaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmien ja vihannesten hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten mukaisesti luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita, syötäviksi tarkoitettuja viinirypäleitä ja omenoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi vahvistettava vientituet A1- ja B-menettelyn mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vientitukimäärät, vientitukien hakuaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan A1-menettelyn osalta liitteessä. Ohjeelliset vientitukimäärät, todistushakemusten jättämisen määräaika ja kyseisten tuotteiden osalta säädetyt määrät vahvistetaan B-menettelyn osalta liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 558/2005 (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).


LIITE

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 18 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

A1-menettely

Vientituen hakuaika: 9.11.2005–9.1.2006

B-menettely

Todistushakemusten jättöaika 16.11.2005–16.1.2006

Vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

Ohjeellinen vientituki

(EUR/t netto)

Arvioidut määrät

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F03

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa.

F09

:

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244), Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1703/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1429/95 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt lisättyä sokeria koskevaa vientitukea lukuun ottamatta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti taloudellisesti merkittävien vientimäärien mahdollistamiseksi mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tuotteille voidaan myöntää vientitukea ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat. Asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos lisättyä sokeria koskeva vientituki ei riitä takaamaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientiä, vientituki vahvistetaan mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmästä aiemmin seuranneet kauppavirrat eivät häiriintyisi. Tästä syystä on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (3) vientitukia varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön perusteella.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden hintojen ja saatavuuden nykytilanne ja kehitysnäkymät ja toisaalta kansainvälisen kaupan hintojen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Olisi myös otettava huomioon kaupan pitämisestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä suunnitellun viennin taloudellinen näkökulma.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennille edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Väliaikaisesti säilöttyjä kirsikoita, kuorittuja tomaatteja, sokeroituja kirsikoita, valmistettuja hasselpähkinöitä ja tiettyjä appelsiinimehuja voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Näin ollen olisi vahvistettava tuki- ja tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan vientitukimäärät, todistushakemusten jättöaika, todistusten antamisaika ja tuotemäärät.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä annettuja todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin määriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 498/2004 (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 558/2005 (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  EUVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).


LIITE

vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 18 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Todistushakemusten jättöaika: 25 päivästä lokakuuta 200523 päivään helmikuuta 2006.

Todistusten antamisaika: marraskuusta 2005 helmikuuhuun 2006.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikan koodi (2)

Vientituki

(euroa/nettotonni)

Määrät

(tonnia)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Tuotekoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

F06

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan maita.

F10

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja ja Bulgariaa.


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1704/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti syyskuuta 2005 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian, Puolan tasavallan ja Unkarin tasavallan kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten mukaisesti säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/97 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmannelle vuosineljännekselle 2005 neljäntenä tuontitodistushakemukset ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan.

(2)

Olisi määritettävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3)

On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1898/97 mukaisesti ajanjaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2005 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun määräisinä.

2.   Jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2006 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1898/97 säännösten mukaisesti.

3.   Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisten tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1467/2003 (EUVL L 210, 28.8.2003, s. 11).


LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2005 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

B1

15

16

17


LIITE II

(t)

Ryhmä

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana käytettävissä oleva kokonaismäärä

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1705/2005,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 22,439 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/67/EY,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2005,

maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevien neuvoston direktiivin 86/298/ETY liitteiden I ja II, neuvoston direktiivin 87/402/ETY liitteiden I ja II sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta niiden mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 26 päivänä toukokuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/298/ETY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetun neuvoston direktiivin 87/402/ETY (2) ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä neuvoston direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY (3) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2003/37/EY lisättiin turvavyön kiinnityspisteiden asentaminen uutena vaatimuksena kokonaisen maatalous- ja metsäajoneuvon tyyppihyväksyntään moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY (4) mukaisesti. Koska direktiivi 76/115/ETY koskee muiden kuin maatalousajoneuvojen tyyppihyväksyntää eri luokissa, on syytä yksilöidä, mitkä kyseisen direktiivin vaatimukset koskevat mitäkin maatalous- tai metsätraktoria.

(2)

Direktiivin 76/115/ETY liitteen I lisäyksen 1 vaatimukset, jotka koskevat eteenpäin suunnattuja keski-istuimia luokan N3 ajoneuvoissa, soveltuvat traktoreille, joiden rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(3)

OECD:n neuvosto hyväksyi 29 päivänä maaliskuuta 2005 päätöksen C(2005) 1, jossa vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreita koskevat uudet OECD:n testiohjeet.

(4)

OECD:n neuvoston päätöksen C(2005) 1 huomioon ottamiseksi on syytä mukauttaa OECD:n testiohjeita koskevat viittaukset direktiiveissä 2003/37/EY, 86/298/ETY ja 87/402/ETY.

(5)

Direktiivejä 86/298/ETY, 87/402/ETY ja 2003/37/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavalla tavalla.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2003/37/EY liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 86/298/ETY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivin 87/402/ETY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/13/EY (EUVL L 55, 1.3.2005, s. 35).

(4)  EYVL L 24, 30.1.1976, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 96/38/EY (EYVL L 187, 26.1.1996, s. 95).


LIITE I

Muutetaan direktiivin 2003/37/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:

1)

Liitteessä I olevan 4 osan 3.6.1 kohdan ilmaus ”OECD:n testiohjeen 1 tai 2” korvataan ilmauksella ”OECD:n testiohjeen 2”.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

I osan B luvun 26.1 kohdan ilmaus ”Turvavöiden kiinnityspisteet” korvataan ilmauksella ”Turvavöiden kiinnityspisteet (1).

b)

Korvataan B luvun II C osa seuraavasti:

”II C osa

Vastaavuus OECD:n standardoitujen testiohjeiden kanssa

Seuraavassa mainittujen OECD:n testiohjeiden mukaisia (täydellisiä) testauslomakkeita voidaan käyttää vaihtoehtoisesti testauspöytäkirjoissa, jotka laaditaan vastaavien erityisdirektiivien vaatimustenmukaisuuden osalta.

I osan taulukossa annettu numero (erityisdirektiivit)

Kohde

OECD:n testiohje (2)

10.1.

77/536/ETY

Maatalous- tai metsätraktoreiden suojarakenteiden viralliset testit (dynaaminen testi)

Testiohje 3

26.1.

76/115/ETY

16.1.

79/622/ETY

Maatalous- tai metsätraktoreiden suojarakenteiden viralliset testit (staattinen testi)

Testiohje 4

26.1.

76/115/ETY

19.1.

86/298/ETY

Pyörillä varustettujen kapearaiteisten maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan asennettujen suojarakenteiden viralliset testit

Testiohje 7

26.1.

76/115/ETY

21.1.

87/402/ETY

Pyörillä varustettujen kapearaiteisten maatalous- tai metsätraktoreiden etuosaan asennettujen suojarakenteiden viralliset testit

Testiohje 6

26.1.

76/115/ETY

 

ED (3)

Telaketjuilla varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suojarakenteiden viralliset testit

Testiohje 8

26.1.

76/115/ETY

3)

Liitteessä III olevan I A osan 3.6.1 kohdan ilmaus ”OECD:n testiohjeen 1 tai 2” korvataan ilmauksella ”OECD:n testiohjeen 2”.


(1)  Vähimmäismäärä T1-, T2-, T3-, C1-, C2- ja C3-luokan traktoreissa vaadittavia kiinnityspisteitä on kaksi, kuten direktiivin 76/115/ETY liitteen I lisäyksessä 1 määrätään N3-luokan ajoneuvojen eteenpäin suunnattujen keski-istuinten osalta. Direktiivin liitteessä I olevassa 5.4.3 ja 5.4.4 kohdassa N3-luokan ajoneuvoille vahvistettuja testauskuormia sovelletaan kyseisten luokkien traktoreihin.”

(2)  Testiohjeiden on oltava OECD:n päätöksen C(2005) 1 mukaiset. Testausselosteen vastaavuus voidaan tunnustaa vain sellaisille kiinnityspisteille, jotka on testattu.

Päätöksen C(2000) 59, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2003) 252, mukaisten testiohjeiden mukaiset testauspöytäkirjat voidaan hyväksyä myös vuoden pituisena siirtymäkautena, joka alkaa sinä päivänä, jona päätös C(2005) 1 julkaistaan OECD:n Internet-sivustolla; toisin sanoen 21 päivään huhtikuuta 2006 saakka.

(3)  ED: asiasta säädetään erityisdirektiivillä.”


LIITE II

Muutetaan direktiivin 86/298/ETY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovelletaan 29 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn OECD:n päätöksen C(2005) 1 testiohjeessa 7 olevan 1 kohdan määritelmiä ja vaatimuksia muilta kuin 1.1 kohdassa tarkoitetuilta osin.”

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Tekniset vaatimukset

EY-tyyppihyväksynnän tekniset vaatimukset kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden osalta ovat samat kuin 29 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn OECD:n päätöksen C(2005) 1 testiohjeessa 7 olevan 3 kohdan vaatimukset lukuun ottamatta kohtia 3.1.4 (testauspöytäkirjat), 3.4 (vähäiset muutokset), 3.5 (merkinnät) ja 3.6 (turvavöiden kiinnityspisteiden suoritusarvot).”


LIITE III

Muutetaan direktiivin 87/402/ETY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 1 kohta seuraavasti:

”Sovelletaan 29 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn OECD:n päätöksen C(2005) 1 testiohjeessa 6 olevan 1 kohdan määritelmiä ja vaatimuksia muilta kuin 1.1 kohdassa tarkoitetuilta osin.”

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Tekniset vaatimukset

EY-tyyppihyväksynnän tekniset vaatimukset kapearaiteisissa pyörillä varustetuissa maatalous- ja metsätraktoreissa kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden osalta ovat samat kuin 29 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyn OECD:n päätöksen C(2005) 1 testiohjeessa 6 olevan 3 kohdan vaatimukset lukuun ottamatta kohtia 3.2.4 (testauspöytäkirjat), 3.5 (vähäiset muutokset), 3.6 (merkinnät) ja 3.7 (turvavöiden kiinnityspisteiden suoritusarvot).”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä lokakuuta 2005,

lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien tarkastusohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen 2005/464/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3960)

(2005/726/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön eläinlääkintälainsäädännön ja eläinlääketieteellisen koulutuksen kehittämiseksi tarvittaviin teknisiin ja tieteellisiin toimenpiteisiin.

(2)

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea suositteli 27 päivänä kesäkuuta 2000 antamassaan lausunnossa, että siipikarjaa ja luonnonvaraisia lintuja tutkittaisiin lintuinfluenssan havaitsemiseksi ja että erityisesti määritettäisiin lintuinfluenssaviruksen alatyyppien H5 ja H7 aiheuttamien tartuntojen esiintyvyys.

(3)

Yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi 19 päivänä toukokuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/40/ETY (2) määritellään yhteisön torjuntatoimenpiteet, jotka on toteutettava silloin, kun siipikarjassa esiintyy lintuinfluenssaa. Siinä ei kuitenkaan säädetä säännöllisistä tutkimuksista tämän taudin esiintymisestä siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa.

(4)

Lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien tarkastusohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa 21 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/464/EY (3) säädetään lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien vuonna 2005 tehtävien tutkimusten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa edellyttäen, että komissio on hyväksynyt tutkimussuunnitelmat. Tarkoituksena on tutkia tartuntojen esiintymistä siipikarjassa, ja tutkimusten perusteella voidaan tarkistaa nykyistä lainsäädäntöä ja saada tietoa luonnonvaraisten eläinten muille eläimille ja ihmisille mahdollisesti aiheuttamista uhista. Päätöksessä säädetään, että jäsenvaltioiden on jätettävä tutkimusten täytäntöönpanoa koskevat ohjelmansa 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä komission hyväksyttäviksi päätöksen liitteessä olevien suuntaviivojen mukaisesti.

(5)

Jäsenvaltiot ovat jättäneet ohjelmansa 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä. Aasian lintuinfluenssatilanteen viimeaikaisen kehittymisen ja eritoten muuttolintujen valvonnan vuoksi 25 päivänä elokuuta 2005 ja 6 päivänä syyskuuta 2005 kokoontunut asiantuntijaryhmä päätyi kuitenkin siihen, että Keski- ja Länsi-Aasiasta tulevien lintulajien muuttoreiteistä olevan nykytietämyksen perusteella on aiheellista parantaa luonnonvaraisten lintujen valvontaa ja tehostaa vuosiksi 2005–2006 jo suunniteltuja valvontaohjelmia ottamalla enemmän näytteitä muuttomatkalla olevista vesilinnuista, jotka saattavat aiheuttaa taudinvälitysriskin.

(6)

Päätelmien perusteella jäsenvaltiot ovat muuttaneet ohjelmiaan ja ilmoittaneet muutoksista komissiolle hyväksymistä varten. Jotta muutetut ohjelmat voitaisiin hyväksyä ja komission rahoitustuesta päättää hyvissä ajoin, ohjelmien jättämisen määräaikaa, rahoitettavien testien luetteloa ja päätöksen 2005/464/EY liitteessä asetettuja ehtoja olisi muutettava.

(7)

Päätös 2005/464/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/464/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2005” ilmaisulla ”13 päivään syyskuuta 2005”.

2)

Lisätään 3 artiklaan e alakohta seuraavasti:

”e)

:

PCR-testi

:

10 euroa testiä kohti.”

3)

Korvataan liitteessä oleva D osa tämän päätöksen liitteessä olevalla D osalla.

4)

Lisätään liitteeseen F osa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EUVL L 164, 24.6.2005, s. 52.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2005/464/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan D osa seuraavasti:

”D.   LUONNONVARAISTEN LINTUJEN LINTUINFLUENSSATUTKIMUS

Jäsenvaltioissa, joissa valvonta koskee myös luonnonvaraisia lintuja, noudatetaan seuraavia ohjeita.

D.1.   Tutkimuksen suunnittelu ja täytäntöönpano

1.

Yhteydet lintujensuojelu- ja/tai havainnointilaitoksiin ja rengastusasemiin ovat tarpeen. Näytteenoton suorittavat tarvittaessa näiden ryhmien tai asemien henkilökunta tai metsästäjät.

2.

Elävien tai saaliiksi saatujen lintujen aktiivinen valvonta on kohdistettava seuraaviin:

a)

luonnonvaraisten lintulajien populaatio, joka aiheuttaa korkeamman riskin, joka on täsmennettävä ja joka perustuu

i)

alkuperään ja muuttoreitteihin,

ii)

luonnonvaraisten lintujen lukumääriin yhteisössä, sekä

iii)

todennäköiseen kosketukseen kotimaisen siipikarjan kanssa;

b)

riskinalaisten alueiden tunnistaminen, joka perustuu

i)

alueisiin, joilla suuri määrä erilajisia ja eritoten F osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia muuttolintuja sekoittuu,

ii)

kotimaisten siipikarjatilojen läheisyyteen, ja

iii)

sijaintiin muuttoreittien varrella.

Näytteenotossa on otettava huomioon muuttokäyttäytymisen kausiluonteisuus, joka voi vaihdella jäsenvaltioittain, sekä liitteessä F luetellut lintulajit.

3.

Kuolleina löydettyjen luonnonvaraisten lintujen passiivisen valvonnan on kohdistuttava ensisijaisesti epätavalliseen kuolleisuuteen tai merkittäviin taudinpurkauksiin

a)

F osassa luetelluissa luonnonvaraisissa lintulajeissa tai niiden kanssa kosketuksissa elävissä muissa luonnonvaraisissa linnuissa; sekä

b)

edellä 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa mainituilla alueilla.

Kuolevuuden esiintyminen useissa lajeissa samalla alueella on huomioon otettava lisätekijä.

D.2.   Näytteenottomenettely

1.

Virologista tutkimusta varten on otettava pyyhkäisynäytteet yhteissuolesta. Ensimmäisen vuoden linnut syksyllä ja isäntälajit, joiden alttius on suuri ja joilla on muita enemmän yhteyksiä siipikarjaan (esimerkiksi sinisorsat), tarjonnevat parhaat onnistumismahdollisuudet.

2.

Yhteissuolesta otetun pyyhkäisynäytteen tai ulostenäytteen lisäksi on otettava näyte kudoksista (kuten kuolleina löydettyjen tai ammuttujen luonnonvaraisten lintujen aivoista, sydämestä, keuhkoista, munuaisesta ja sisäelimistä) viruksen eristämistä ja molekyylien osoittamista (PCR) varten. Molekyylitekniikoita on käytettävä ainoastaan laboratorioissa, jotka voivat taata laadunvarmistuksen ja jotka käyttävät yhteisön vertailulaboratorion hyväksymiä menetelmiä lintuinfluenssan osoittamiseksi.

3.

Näytteitä on otettava erilajisilta luonnonvaraisilta linnuilta. Näytteenotossa on keskityttävä vesilintuihin ja kahlaajiin.

4.

Ansalla pyydetyiltä, metsästetyiltä ja tuoreeltaan kuolleena löydetyiltä luonnonvaraisilta linnuilta on otettava ulosteita sisältävät pyyhkäisynäytteet tai tuoreet, huolellisesti kerätyt ulosteet.

5.

Samalta alueelta ja samaan aikaan kerätyt saman lajin näytteet on mahdollista yhdistää enintään viiden näytteen joukoiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä näytteiden varastointiin ja kuljetukseen. Jos näytteitä ei voida kuljettaa laboratorioon nopeasti eli 48 tunnin kuluessa (kuljetuselatusaineessa, jonka lämpötila on 4 °C), ne on varastoitava ja kuljetettava sitten kuivajäässä, jonka lämpötila on – 70 °C.”

2)

Lisätään F osa seuraavasti:

”F.   LUETTELO LUONNONVARAISISTA LINTULAJEISTA, JOILLA ON SUURI RISKI SAIRASTUA LINTUINFLUENSSAAN (1)

 

Latinankielinen nimi

Englanninkielinen nimi

Suomenkielinen nimi

1.

Anser albifrons

White-fronted goose

tundrahanhi

2.

Anser fabalis

Bean goose

metsähanhi

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

sinisorsa

4.

Anas strepera

Gadwal

harmaasorsa

5.

Anas acuta

Northern Pintail

jouhisorsa

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

lapasorsa

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

haapana

8.

Anas crecca

Common Teal

tavi

9.

Anas querquedula

Garganay

heinätavi

10.

Aythya ferina

Common Pochard

punasotka

11.

Aythya fuligula

Tufted duck

tukkasotka

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

töyhtöhyyppä

13.

Philomachus pugnax

Ruff

suokukko

14.

Larus ribibundus

Black-headed gull

naurulokki

15.

Larus canus

Common gull

kalalokki


(1)  Kaikki yhteisössä esiintyvät luonnonvaraiset lintulajit, mukaan luettuina tämän osan taulukossa luetellut lajit, kuuluvat luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetussa direktiivissä 79/409/ETY säädettyyn suojelujärjestelmään, joten kyseisen direktiivin vaatimukset on otettava täysimääräisesti huomioon lintuinfluenssan valvonnassa.”


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/727/YOS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2005,

Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/211/YOS (1), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2005/211/YOS mukaisesti kyseisen päätöksen 1 artiklan säännöksiä sovelletaan neuvoston heti sen jälkeen, kun tähän tarvittavat edellytykset ovat täyttyneet, vahvistamasta ajankohdasta alkaen ja neuvosto voi päättää asettaa eri säännösten soveltamiselle eri ajankohdat. Nämä edellytykset ovat täyttyneet neuvoston päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 10 kohdan osalta.

(2)

On asianmukaista soveltaa samasta ajankohdasta alkaen Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 871/2004 (2) 1 artiklan 6 kohtaa, joka on samanlainen kuin päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 10 kohta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 6 kohta saatetaan voimaan erillisellä neuvoston päätöksellä.

(4)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään edelleen niitä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (3) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (4) 1 artiklan G kohdassa, kun se luetaan yhdessä mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätösten 2004/849/EY (5) ja 2004/860/EY (6) 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettuun alaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 10 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44.

(2)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29.

(3)  Neuvoston asiak. 13054/04 saatavilla Internet-osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.


19.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/728/YOS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2005,

Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, annetun asetuksen (EY) N:o 871/2004 tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 871/2004 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 871/2004 mukaisesti kyseisen asetuksen 1 artiklan säännöksiä sovelletaan neuvoston heti sen jälkeen, kun tähän tarvittavat edellytykset ovat täyttyneet, vahvistamasta ajankohdasta alkaen ja neuvosto voi päättää asettaa eri säännösten soveltamiselle eri ajankohdat. Nämä edellytykset ovat täyttyneet asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 6 kohdan osalta.

(2)

On asianmukaista soveltaa samasta ajankohdasta alkaen Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/211/YOS (2) 1 artiklan 10 kohtaa, joka on samanlainen kuin asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 6 kohta.

(3)

Päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 10 kohta saatetaan voimaan erillisellä neuvoston päätöksellä.

(4)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään edelleen niitä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (3) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (4) 1 artiklan G kohdassa, kun se luetaan yhdessä mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätösten 2004/849/EY (5) ja 2004/860/EY (6) 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettuun alaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 871/2004 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29.

(2)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44.

(3)  Neuvoston asiak. 13054/04 saatavilla Internet-osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(6)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.