ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 271

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1679/2005, annettu 6 päivänä lokakuuta 2005, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1680/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1681/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1682/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1683/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 91. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1684/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 344. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1685/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 28. yksittäistä tarjouskilpailua varten

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1686/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1687/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun asetuksen (EY) N:o 2869/95 muuttamisesta tiettyjen maksujen mukauttamisen osalta ( 1 )

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1689/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2006

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1690/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 55. kerran

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1691/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2005 ja 28 päivän helmikuuta 2006 väliseksi vuosineljännekseksi

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1692/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, 16 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1693/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

38

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2005, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 3 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

39

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös BiH/7/2005, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päällikön nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten

41

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2005, määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3737)

42

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2005, määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2005/2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3738)

45

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3754)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, siitä, ovatko tietyt standardit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3803)  ( 1 )

51

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/719/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1679/2005,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2005,

raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2075/92 (3) I ja II osastossa otetaan käyttöön tupakantuotannon palkkiojärjestelmä ja tuotannon rajoittamista koskeva järjestelmä.

(2)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (4) 152 artiklassa säädetään asetuksen (ETY) N:o 2075/92 I ja II osaston poistamisesta 1 päivästä tammikuuta 2005 mutta täsmennetään, että niitä sovelletaan edelleen satovuoden 2005 osalta. Asetuksessa (ETY) N:o 2075/92 säädettyjen palkkiojärjestelmän ja tuotannon rajoittamista koskevan järjestelmän voimassaolo päättyy satovuoden 2005 lopussa.

(3)

Tietyt asetuksen (ETY) N:o 2075/92 artiklat muuttuvat tämän vuoksi vanhentuneiksi, ja ne olisi oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden vuoksi poistettava.

(4)

Asetus (ETY) N:o 2075/92 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2075/92 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Raakatupakka-alan yhteinen markkinajärjestely kattaa CN-nimikkeeseen 2401 kuuluvan raakatupakan tai valmistamattoman tupakan ja tupakanjätteet.”

2)

Poistetaan 2, 12, 19, 25, 26 ja 27 artikla sekä liite.

3)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

erityistoimet, jotka koskevat raakatupakan tuottajien tuotantosuunnan muuttamista muihin kasvilajeihin tai muihin työpaikkoja luoviin taloudellisiin toimintoihin, sekä tutkimukset, jotka koskevat mahdollisuuksia muuttaa raakatupakan tuottajien tuotantosuunta muihin kasvilajeihin tai toimintoihin.”

4)

Poistetaan 14 artikla.

5)

Korvataan 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 13 artiklan soveltamisesta annetaan 23 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteisön säännösten noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi raakatupakka-alalla.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta annetaan 23 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1, 2 ja 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Palkkiojärjestelmän hallintoa ja valvontaa varten tarvittavia säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen satovuoden 2005 osalta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. DARLING


(1)  Lausunto annettu 6. syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 28. syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2319/2003 (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 17).

(4)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 118/2005 (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 15).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1680/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

49,2

204

45,6

999

47,4

0707 00 05

052

105,9

999

105,9

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

052

73,1

388

65,2

524

57,2

528

64,9

999

65,1

0806 10 10

052

89,2

400

215,8

999

152,5

0808 10 80

388

85,3

400

101,3

512

86,0

528

11,2

720

48,5

800

163,1

804

80,4

999

82,3

0808 20 50

052

92,7

388

56,9

720

55,6

999

68,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1681/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa interventiovoin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa 14 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

Voiöljy

204,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

79

79

Voiöljy

79


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1682/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa 14 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

39

35

39

35

Voi < 82 %

37

34,1

34

Voiöljy

46,5

42,6

46,5

42

Kerma

19

15

Jalostusvakuus

Voi

43

43

Voiöljy

51

51

Kerma

21


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1683/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 91. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Mainitun asetuksen 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuden määrä tulee määritellä ottaen huomioon rasvattoman maitojauheen markkinahinnan ja vahvistetun vähimmäismyyntihinnan ero.

(3)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella vähimmäismyyntihinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella jalostusvakuus.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 mukaisesti järjestetyn erityisen 91. tarjouskilpailun, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 11 päivänä lokakuuta 2005, vähimmäismyyntihinta ja jalostusvakuus on vahvistettu seuraavasti:

vähimmäismyyntihinta:

185,30 EUR/100 kg

jalostusvakuus:

35,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1684/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 344. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/90 (2) mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 344. tarjouskilpailun tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuutus on vahvistettu seuraavasti:

tuen enimmäismäärä:

45,5 EUR/100 kg,

käyttötarkoitusvakuutus:

50 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004. s. 6).

(2)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1685/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 28. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 28. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 11 päivänä lokakuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 261,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1686/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 8 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 16 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 20 päivänä helmikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 314/2002 (2) 8 artiklassa säädetään, että perustuotantomaksun ja B-maksun määrät sekä tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin kerroin on vahvistettava edellisen markkinointivuoden osalta ennen seuraavaa 15 päivää lokakuuta.

(2)

B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005 17 päivänä elokuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1462/2004 (3) säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1260/2001 15 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun B-maksun enimmäismäärä markkinointivuonna 2004/2005 on 37,5 prosenttia valkoisen sokerin interventiohinnasta.

(3)

Markkinointivuoden 2004/2005 osalta asetuksen (EY) N:o 1260/2001 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti todettu ennakoitu kokonaistappio edellyttää mainitun artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti enintään kahden prosentin suuruisen perustuotantomaksun sekä 37,5 prosentin suuruisen B-maksun vahvistamista. Ne vahvistetaan vastaavasti mainitun artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1462/2004 1 artiklassa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos mainitun asetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti todettua kokonaistappiota ei voida kattaa kokonaan perustuotantomaksusta ja B-maksusta saatavilla tuloilla, peritään lisämaksu. Markkinointivuoden 2004/2005 osalta tämä kattamaton kokonaistappio on 133 529 997 euroa. Sen vuoksi on syytä vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kerroin. Kyseisen kertoimen määrittämiseksi on otettava huomioon markkinointivuodeksi 2003/2004 yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioille vahvistettujen maksujen määrät.

(5)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sokerialan tuotantomaksut vahvistetaan markkinointivuodeksi 2004/2005 seuraavasti:

a)

12,638 euroa tonnilta valkoista sokeria A- ja B-sokerin perustuotantomaksuna;

b)

236,963 euroa tonnilta valkoista sokeria B-sokerin B-maksuna;

c)

5,330 euroa tonnilta kuiva-ainetta A- ja B-isoglukoosin perustuotantomaksuna;

d)

99,424 euroa tonnilta kuiva-ainetta B-isoglukoosin B-maksuna;

e)

12,638 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia A- ja B-inuliinisiirapin perustuotantomaksuna;

f)

236,963 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia B-inuliinisiirapin B-maksuna.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa säädetyksi kertoimeksi vahvistetaan 0,27033 Tšekille, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle ja 0,15935 muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 50, 21.2.2002, s. 40. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 38/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 13).

(3)  EUVL L 270, 18.8.2004, s. 4.


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1687/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun asetuksen (EY) N:o 2869/95 muuttamisesta tiettyjen maksujen mukauttamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) ja erityisesti sen 139 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 40/94 139 artiklan 2 kohdassa säädetään, että niiden maksujen määrä, jotka suoritetaan sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä ”virasto”), on vahvistettava siten, että vastaavalla tulojen määrällä voidaan varmistaa viraston talousarvion tasapaino.

(2)

Viraston tulojen odotetaan kasvavan huomattavasti keskipitkällä aikavälillä erityisesti yhteisön tavaramerkkejä koskevista uudistamismaksuista saatavien varojen johdosta.

(3)

Neuvoston päätöksellä 2003/793/EY (2) hyväksytty Euroopan yhteisön liittyminen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan (jäljempänä ”Madridin pöytäkirja”) sekä rekisteröintimenettelyn sähköistäminen yksinkertaistanevat kyseistä menettelyä ja vähentänevät siihen liittyviä kustannuksia. Myös viraston hallinnoinnin tehostaminen vähentää menoja.

(4)

Vastaavasti on asianmukaista alentaa maksuja, jotta voidaan varmistaa tarvittava budjettitasapaino ja helpottaa käyttäjien pääsyä järjestelmään. On kuitenkin huomattava, että tietty ylijäämä on aina perusteltavissa, koska se tarjoaa liikkumavaraa reagoida myös yllättäviin tilanteisiin ja välttää ei-toivottu alijäämä.

(5)

Siksi on perusteltua mukauttaa maksuja noin 35–40 miljoonan euron kokonaissäästön aikaansaamiseksi vuotta kohden. Tämän summan olisi jakauduttava toisaalta hakemus- ja rekisteröintimaksun ja toisaalta uudistamismaksun kesken. Lisäksi olisi vahvistettava alennettu maksu sähköisiä hakemuksia varten.

(6)

Tärkeimpien indikaattoreiden kehitystä olisi seurattava säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistaa tulojen ja menojen välinen tasapaino.

(7)

Komission asetus (EY) N:o 2869/95 (3) olisi tämän vuoksi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sisämarkkinoilla toimivan yhtenäistämisviraston (tavaramerkit ja mallit) maksuja, täytäntöönpanosääntöjä ja valituslautakuntien menettelyä koskevia kysymyksiä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2869/95 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan taulukko seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Perusmaksu merkkiä koskevasta hakemuksesta [26 artiklan 2 kohta; 4 säännön a alakohta]

900”.

b)

Lisätään 1b kohta:

”1b.

Perusmaksu merkkiä koskevasta sähköisestä hakemuksesta [26 artiklan 2 kohta; 4 säännön a alakohta]

750”.

c)

Korvataan 2–4 kohta seuraavasti:

”2.

Merkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta perittävä maksu neljännestä luokasta alkaen [26 artiklan 2 kohta; 4 säännön b alakohta]

150

3.

Perusmaksu yhteismerkkiä koskevasta hakemuksesta [26 artiklan 2 kohta ja 64 artiklan 3 kohta; 4 säännön a alakohta ja 42 sääntö]

1 300

4.

Yhteismerkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta perittävä maksu neljännestä luokasta alkaen [26 artiklan 2 kohta ja 64 artiklan 3 kohta; 4 säännön b alakohta ja 42 sääntö]

300”.

d)

Korvataan 7–10 kohta seuraavasti:

”7.

Perusmaksu merkin rekisteröinnistä [45 artikla; 23 säännön 1 kohdan a alakohta]

850

8.

Merkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta perittävä maksu neljännestä luokasta alkaen [45 artikla; 23 säännön 1 kohdan b alakohta]

150

9.

Perusmaksu yhteismerkin rekisteröinnistä [45 artikla ja 64 artiklan 3 kohta; 23 säännön 1 kohdan a alakohta ja 42 sääntö]

1 700

10.

Yhteismerkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta perittävä perusmaksu neljännestä luokasta alkaen [45 artikla ja 64 artiklan 3 kohta; 23 säännön 1 kohdan b alakohta ja 42 sääntö]

300”.

e)

Korvataan 12–15 kohta seuraavasti:

”12.

Perusmaksu merkin uudistamisesta [47 artiklan 1 kohta; 30 säännön 2 kohdan a alakohta]

1 500

12a.

Perusmaksu merkin sähköisestä uudistamisesta [47 artiklan 1 kohta; 30 säännön 2 kohdan a alakohta]

1 350

13.

Merkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta niiden uudistamiseksi perittävä maksu neljännestä luokasta alkaen [47 artiklan 1 kohta; 30 säännön 2 kohdan b alakohta]

400

14.

Perusmaksu yhteismerkin uudistamisesta [47 artiklan 1 kohta ja 64 artiklan 3 kohta; 30 säännön 2 kohdan a alakohta ja 42 sääntö]

3 000

15.

Yhteismerkkiä varten jokaisesta tavaroiden ja palveluiden luokasta niiden uudistamiseksi perittävä maksu neljännestä luokasta alkaen [47 artiklan 1 kohta ja 64 artiklan 3 kohta; 30 säännön 2 kohdan b alakohta ja 42 sääntö]

800”.

2)

Poistetaan 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta.

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdan b ja c alakohta.

b)

Poistetaan 3 kohdan a alakohdan i ja iii alakohta.

4)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

merkin osalta: 1 450 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 300 euroa jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen;

b)

asetuksen (EY) N:o 2868/95 121 säännön 1 kohdassa tarkoitetun yhteismerkin osalta: 2 700 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 600 euroa jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen.”

5)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

merkin osalta: 1 200 euroa sekä lisäksi 400 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen;

b)

asetuksen (EY) N:o 2868/95 121 säännön 1 kohdassa tarkoitetun yhteismerkin osalta: 2 700 euroa sekä lisäksi 800 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen.”

6)

Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

merkin osalta: 850 euroa sekä lisäksi 150 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen;

b)

yhteismerkin osalta: 1 700 euroa sekä lisäksi 300 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta neljännestä luokasta alkaen.”

2 artikla

Jos 2, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrät muuttuvat, sovelletaan seuraavia siirtymäsääntöjä:

1)

Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemusmaksun määrä, mukaan luettuna tarvittaessa luokkamaksut, vahvistetaan asetuksessa, joka on voimassa asetuksen (EY) N:o 40/94 25 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti jätetyn hakemuksen vastaanottamishetkellä.

2)

Yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröimismaksun määrä, mukaan luettuna tarvittaessa luokkamaksut, vahvistetaan asetuksessa, joka on voimassa asetuksen (EY) N:o 2868/95 23 säännön 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämishetkellä.

3)

Sen maksun määrä, joka suoritetaan minkä tahansa muun hakemuksen esittämiseksi tai minkä tahansa muun asiakirjan laatimiseksi, vahvistetaan asetuksessa, joka on voimassa maksamishetkellä.

4)

Kyseisessä 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrät vahvistetaan tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 4221/2004 (EUVL L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 296, 14.11.2003, s. 20.

(3)  EYVL L 303, 15.12.1995, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1042/2005 (EUVL L 172, 5.7.2005, s. 22).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1688/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomen ja Ruotsin liittyessä Euroopan unioniin niille myönnettiin salmonellaa koskevat lisätakuut, jotka kattavat tuoretta naudan ja sian lihaa, tuoretta siipikarjan lihaa ja syötäväksi tarkoitettuja munia koskevan kaupan ja jotka laajennettiin neuvoston direktiivillä 94/65/EY (2) koskemaan jauhelihaa. Mainituista takuista säädettiin tietyissä direktiiveissä, joita muutettiin Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan elintarvikkeita koskevilla määräyksillä, nimittäin neuvoston direktiivissä 64/433/ETY (3) tuoreen lihan osalta, neuvoston direktiivissä 71/118/ETY (4) tuoreen siipikarjan lihan osalta ja neuvoston direktiivissä 92/118/ETY (5) munien osalta.

(2)

Direktiivit 64/433/ETY, 71/118/ETY ja 94/65/EY on tarkoitus kumota 1 päivästä tammikuuta 2006 ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (6). Direktiivi 92/118/ETY on tarkoitus muuttaa direktiivillä 2004/41/EY.

(3)

Direktiivin 2004/41/EY 4 artiklassa säädetään, että siihen saakka, kunnes Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 (7), (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 (8) tai neuvoston direktiivin 2002/99/EY (9) perusteella on annettu tarvittavat säännökset, direktiivien 71/118/ETY ja 94/65/EY perusteella annettuja täytäntöönpanosäännöksiä ja direktiivin 92/118/ETY liitteen II perusteella annettuja täytäntöönpanosäännöksiä, lukuun ottamatta neuvoston päätöstä 94/371/EY (10), sovelletaan edelleen tarvittavin muutoksin.

(4)

Elintarvikkeille salmonellan varalta annettaviin erityistakuisiin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006 uusia sääntöjä asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti.

(5)

Tämän vuoksi on tarpeen ajantasaistaa ja täydentää soveltuvilta osilta täytäntöönpanosäännöksiä, joista säädetään salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tietyntyyppisten munien lähetysten osalta 8 päivänä toukokuuta 1995 tehdyssä komission päätöksessä 95/168/EY (11), salmonellan torjumiseksi Suomeen ja Ruotsiin vietävän tuoreen naudan- ja sianlihan näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä 22 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyssä neuvoston päätöksessä 95/409/EY (12), salmonellan torjumiseksi Suomeen ja Ruotsiin vietävän tuoreen siipikarjanlihan näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä 22 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyssä neuvoston päätöksessä 95/411/EY (13) ja tiettyjen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymisestä Suomeen ja Ruotsiin vietävän lihan mikrobiologista testausta varten 24 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/470/EY (14) asetuksen (EY) N:o 853/2004 uusien säännösten mukaisesti. Tämän lisäksi on tarkoituksenmukaista koota kaikki säännökset yhteen komission asetukseen ja kumota päätökset 95/168/EY, 95/409/EY, 95/411/EY ja 2003/470/EY.

(6)

Olisi myös hyväksyttävä täytäntöönpanosäännökset asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyjä uusia erityistakuita varten siipikarjasta saadun jauhelihan osalta.

(7)

Olisi laadittava näytteenottoon perustuvaa mikrobiologista testausta koskevat säännöt, joissa vahvistetaan näytteenottomenetelmä, otettavien näytteiden lukumäärä ja näytteiden tutkimisessa käytettävä mikrobiologinen menetelmä.

(8)

Näytteenottomenetelmiä koskevissa säännöissä on tarkoituksenmukaista tehdä ero naudan ja sian lihan osalta toisaalta ruhojen ja puoliruhojen ja toisaalta neljännesruhojen, leikatun ja paloitellun lihan välillä ja siipikarjan lihan osalta toisaalta kokoruhojen ja toisaalta ruhon osien ja sisäelimien välillä.

(9)

On tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kansainväliset näytteenottomenetelmät ja näytteiden mikrobiologiset tutkintamenetelmät vertailumenetelminä ja sallia samalla tiettyjen vaihtoehtoisten menetelmien käyttö, kun ne on validoitu ja sertifioitu yhtäläiset takuut antaviksi.

(10)

On välttämätöntä ajantasaistaa tai vahvistaa tarpeen mukaan niiden kauppa- ja todistusasiakirjojen mallit, jotka seuraavat lähetyserien mukana ja joissa vakuutetaan tai todistetaan, että takuut on täytetty.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti erityistakuita ei tarvitse soveltaa sellaisen valvontaohjelman piiriin kuuluviin lähetyseriin, jonka on tunnustettu vastaavan Suomessa ja Ruotsissa toteutettavaa ohjelmaa, tai naudan ja sian lihan sekä munien lähetyseriin, jotka on tarkoitettu erityisesti käsiteltäväksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Näytteenotto naudan lihasta

Näytteenotto naudan lihasta, mukaan luettuna jauheliha ja lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja jolle on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Näytteenotto sian lihasta

Näytteenotto sian lihasta, mukaan luettuna jauheliha ja lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja jolle on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen I mukaisesti.

3 artikla

Näytteenotto siipikarjan lihasta

Näytteenotto kotieläiminä pidetyistä kanalinnuista, kalkkunoista, helmikanoista, ankoista ja hanhista saatavasta lihasta, mukaan luettuna jauheliha ja lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja jolle on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Näytteenotto munien alkuperäparvista

Näytteenotto niiden munien alkuperäparvista, jotka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin ja joille on suoritettava mikrobiologinen testaus, on tehtävä liitteen III mukaisesti.

5 artikla

Näytteiden tutkimiseen tarkoitetut mikrobiologiset menetelmät

1.   Edellä olevan 1–4 artiklan mukaan otettujen näytteiden mikrobiologinen testaaminen salmonellan varalta on suoritettava noudattaen seuraavien menetelmien viimeisintä painosta:

a)

standardi EN/ISO 6579 (15) (’EN/ISO 6579’); tai

b)

Pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiikkakomitean kuvaama menetelmä n:o 71 (16) (’NMKL-menetelmä n:o 71’).

Jos mikrobiologisen testauksen tuloksista ei ole yksimielisyyttä jäsenvaltioiden välillä, vertailumenetelmänä on käytettävä standardin EN/ISO 6579 viimeisintä painosta.

2.   Naudan ja sian lihasta sekä siipikarjan lihasta otettujen näytteiden osalta salmonellan mikrobiologiseen testaamiseen voidaan kuitenkin käyttää seuraavia analyysimenetelmiä, joiden on oltava validoituja siten, että validointitutkimuksissa on käytetty lihanäytteitä:

Menetelmät, jotka on validoitu standardin EN/ISO 6579 viimeisimmän painoksen tai NMKL-menetelmän n:o 71 suhteen, ja jos kyseessä on patentoitu menetelmä, kolmannen osapuolen on täytynyt sertifioida se standardissa EN/ISO 16140 (’EN/ISO 16140’) vahvistetun protokollan tai muiden kansainvälisesti hyväksyttyjen protokollien mukaisesti.

6 artikla

Asiakirjat

1.   Edellä olevassa 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen lihaerien mukana on oltava liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

2.   Edellä olevassa 4 artiklassa tarkoitettujen munaerien mukana on oltava liitteessä V vahvistetun mallin mukainen todistus.

7 artikla

Kumotaan päätökset 95/168/EY, 95/409/EY, 95/411/EY ja 2003/470/EY.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 3; oikaistu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 445/2004 (EUVL L 72, 11.3.2004, s. 60).

(6)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33; oikaistu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12.

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1; oikaistu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaistu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83.

(9)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EYVL L 168, 2.7.1994, s. 34.

(11)  EYVL L 109, 16.5.1995, s. 44. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 97/278/EY (EYVL L 110, 26.4.1997, s. 77).

(12)  EYVL L 243, 11.10.1995, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 98/227/EY (EYVL L 87, 21.3.1998, s. 14).

(13)  EYVL L 243, 11.10.1995, s. 29. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 98/227/EY.

(14)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 66.

(15)  EN/ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp.

(16)  NMKL-menetelmä n:o 71: Salmonellabakteerit. Osoittaminen elintarvikkeista.


LIITE I

Suomeen ja Ruotsiin tarkoitettuun naudan ja sian lihaan tai jauhelihaan sovelletut näytteenottoa koskevat säännöt

A jakso

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄ

1.   Alkuperäteurastamosta saadut ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot (’pintakäsittelytekniikka: swab-tekniikka’)

On käytettävä standardissa ISO 17604 kuvattua nondestruktiivista näytteenottomenetelmää, mukaan luettuna näytteiden varastointia ja kuljetusta koskevat säännöt.

Naudanruhot sivellään kolmella alueella (reisi, kuve, kaula). Sianruhot sivellään kahdella alueella (reisi ja rinta). Näytteenotossa on käytettävä hankaavaa sientä. Näytteenottopinnan on oltava vähintään 100 cm2 kultakin valitulta alueelta. Ruhon eri näytteenottoalueilta valitut näytteet on koottava yhteen ennen tutkimusta.

Jokainen näyte on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

2.   Ruhoneljännekset, jotka on saatu muusta laitoksesta kuin siitä teurastamosta, josta ruho on peräisin, leikattu ja paloiteltu liha (’destruktiivinen menetelmä’)

Kudoksesta otetaan noin 25 cm2:n kokoinen viipale työntämällä steriili näytteenottoholkki lihan pintaan tai leikkaamalla viipale steriileillä välineillä. Nämä näytteet siirretään steriilisti näyteastiaan tai muoviseen liuospussiin ja homogenisoidaan Stomacher- tai Blender-tyyppisellä homogenisaattorilla. Pakastetut lihanäytteet pidetään pakastettuina laboratorioon kuljetuksen aikana. Jäähdytettyjä lihanäytteitä ei pakasteta vaan ne säilytetään jäähdytettyinä. Enintään kymmenen eri näytettä samasta erästä voidaan koota yhteen siten kuin standardissa EN/ISO 6579 vahvistetaan.

Jokainen näyte on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

3.   Jauheliha (’destruktiivinen menetelmä’)

Lihasta otetaan noin 25 gramman kokoinen näytepala leikkaamalla se steriileillä välineillä. Nämä näytteet siirretään steriilisti näyteastiaan tai muoviseen liuospussiin ja homogenisoidaan Stomacher- tai Blender-tyyppisellä homogenisaattorilla. Pakastetut lihanäytteet pidetään pakastettuina laboratorioon kuljetuksen aikana. Jäähdytettyjä lihanäytteitä ei pakasteta vaan ne säilytetään jäähdytettyinä. Enintään kymmenen eri näytettä samasta erästä voidaan koota yhteen siten kuin standardissa EN/ISO 6579 vahvistetaan.

Jokainen näyte on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

B jakso

OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ

1.   A jakson 1 kohdassa tarkoitetut ruhot, puoliruhot, enintään kolmeen palaan leikatut puoliruhot ja neljännesruhot

Ruhojen tai puoliruhojen (yksiköt) määrä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (pakkausyksiköiden määrä)

Niiden pakkausyksiköiden määrä, joista on otettava näyte

1–24

Sama kuin pakkausyksiköiden määrä, enintään 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 tai enemmän

60

2.   A jakson 2 kohdassa tarkoitetut neljännesruhot, leikattu ja paloiteltu liha sekä A jakson 3 kohdassa tarkoitettu jauheliha

Pakkausyksiköiden määrä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (pakkausyksiköiden määrä)

Niiden pakkausyksiköiden määrä, joista on otettava näyte

1–24

Sama kuin pakkausyksiköiden määrä, enintään 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 tai enemmän

60

Pakkausyksiköiden painon mukaan niiden pakkausyksiköiden määrää, joista näyte on otettava, voidaan vähentää seuraavia kertoimia käyttäen:

Pakkausyksiköiden paino

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Kerroin

× 1

× 3/4

× 1/2


LIITE II

Suomeen ja Ruotsiin tarkoitettuun siipikarjan lihaan tai jauhelihaan sovelletut näytteenottoa koskevat säännöt

A jakso

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄ

1.   Ruho (kaulanahkaa ei ole poistettu)

Otantanäytteet otetaan tasaisesti jakautuen koko erästä. Näytteiden on oltava kaulanahasta otettuja noin 10 gramman painoisia paloja, jotka on otettava aseptisesti streriileillä pihdeillä ja leikkausveitsellä. Näytteet on pidettävä jäähdytettyinä tutkimukseen saakka. Enintään kymmenen näytettä voidaan koota yhteen siten kuin standardissa EN/ISO 6579 vahvistetaan.

Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

2.   Ruho ilman kaulanahkaa, ruhon osat ja sisäelimet (’destruktiivinen menetelmä’)

Kudoksesta otetaan noin 25 gramman painoisia paloja työntämällä lihan pintaan steriili näytteenottoholkki tai leikkaamalla viipale steriileillä välineillä. Näytteet on pidettävä jäähdytettyinä tutkimukseen saakka. Enintään kymmenen näytettä voidaan koota yhteen siten kuin standardissa EN/ISO 6579 vahvistetaan.

Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

3.   Jauheliha (’destruktiivinen menetelmä’)

Lihasta otetaan noin 25 gramman kokoinen pala leikkaamalla se steriileillä välineillä. Näytteet on pidettävä jäähdytettyinä tutkimukseen saakka. Enintään kymmenen näytettä voidaan koota yhteen siten kuin standardissa EN/ISO 6579 vahvistetaan.

Näytteet on merkittävä ja yksilöitävä asianmukaisesti.

B jakso

OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ

Pakkausyksiköiden määrä erässä, josta yksittäiset otantanäytteet otetaan, on seuraava:

Erä (pakkausyksiköiden määrä)

Niiden pakkausyksiköiden määrä, joista on otettava näyte

1–24

Sama kuin pakkausyksiköiden määrä, enintään 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 tai enemmän

60

Pakkausyksiköiden painon mukaan näytteiden määrää voidaan vähentää seuraavia kertoimia käyttäen:

Pakkausyksiköiden paino

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Kerroin

× 1

× 3/4

× 1/2


LIITE III

Suomeen ja Ruotsiin tarkoitettujen munien emoparviin sovelletut näytteenottoa koskevat säännöt

A jakso

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄ

Näytteenoton on koostuttava ulostenäytteistä, jotka on kerätty jollakin seuraavista menetelmistä:

1.

Orsilla tai vapaalla laitumella kasvatetut kanat:

1.1

Yhteisulostenäyte, joka koostuu erillisistä tuoreulostenäytteistä, joista kukin painaa vähintään 1 gramman ja jotka on otettu satunnaisesti eri puolilta rakennusta, jossa kanoja pidetään, tai, jos ne pääsevät vapaasti useampaan kuin yhteen rakennukseen tilalla, näytteitä otetaan kustakin rakennusryhmästä tilalla, jossa kanoja pidetään.

1.2

Tossunäytteet (eli päällyskengät tai putkisukat): kostutetaan tossun pinta käyttäen sopivaa laimennusainetta (kuten 0,8 % natriumkloridia ja 0,1 % peptonia steriilissä deionisoidussa vedessä) tai streriiliä vettä tai jotain muuta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää laimennusainetta. Maatilan vettä, joka sisältää mikrobilääkkeitä tai johon on lisätty desinfiointiaineita, ei saa käyttää. Alueella kävellään siten, että näyte valitaan edustavasti kaikista rakennuksen osista, myös pehkujen peittämältä ja ritiläalueelta, kunhan ritilän päällä on turvallista kävellä. Kun näytteenotto on saatu päätökseen, tossut poistetaan varovaisesti, jotta niihin kiinnittynyt materiaali ei pääse irtoamaan. Kaksi paria tossunäytteitä voidaan yhdistää analyysia varten.

2.

Häkeissä pidettävien munivien kanojen osalta näytteet on otettava raapasta tai säiliön pinnalla olevista ulosteista.

B jakso

OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ

Näytteitä on otettava seuraava määrä sen mukaan, mitä näytteenottomenetelmää A jaksossa on käytetty:

1.1 kohdassa tarkoitetussa menetelmässä: rakennuksesta tai tilan rakennusryhmästä on otettava 60 ulostenäytettä.

1.2 kohdassa tarkoitetussa menetelmässä: on käytettävä kaksi paria tossunäytteitä.

2 kohdassa tarkoitetussa menetelmässä: on otettava 60 ulostenäytettä tai vähintään 60 grammaa luonnollisesti sekoittunutta ulostetta.

C jakso

NÄYTTEENOTTOTIHEYS

Parvesta on otettava näytteet munitusta edeltävän kahden viikon kuluessa ja sen jälkeen vähintään joka 25. viikko.


LIITE IV

Huomautukset

a)

Kaupalliset asiakirjat on laadittava tässä liitteessä olevan mallin ulkoasun mukaan. Kaupallisen asiakirjan on sisällettävä mallissa esitetyssä numerojärjestyksessä ne todistukset, jotka vaaditaan naudan tai sian lihan tai siipikarjan lihan, myös jauhelihan, kuljettamiseen.

b)

Se laaditaan yhdellä määräjäsenvaltion virallisista kielistä. Se voidaan laatia myös muilla EU:n kielillä, jos sen mukana on virallinen käännös tai jos määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut siihen etukäteen suostumuksen.

c)

Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä). Alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti. Vastaanottajan on säilytettävä se itsellään. Tuottajan ja kuljetuksesta vastaavan on kummankin säilytettävä itsellään yksi jäljennös.

d)

Kunkin kaupallisen asiakirjan alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

e)

Jos asiakirjaan liitetään lisäsivuja lähetyksen sisällön tunnistamista varten, tällaiset sivut katsotaan myös asiakirjan alkuperäiskappaleen osaksi, ja vastuuhenkilön on allekirjoitettava jokainen sivu.

f)

Jos asiakirja e kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen käsittää enemmän kuin yhden sivun, kunkin sivun alareunassa on oltava sivunumero – (sivunumero)/(sivujen kokonaismäärä) – ja kunkin sivun yläreunassa on oltava vastuuhenkilön antama asiakirjan koodinumero.

g)

Vastuuhenkilön on täytettävä ja allekirjoitettava asiakirjan alkuperäiskappale.

h)

Vastuuhenkilön allekirjoituksen on oltava erivärinen kuin painoväri.

Image


LIITE V

Suomeen ja Ruotsiin lähetettäviä ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia koskevan todistuksen malli

Image

Image


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1689/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan mukaisesti julkiseen interventioon varastoitujen maataloustuotteiden arvonvähennys tehdään niiden ostohetkellä. Arvonvähennysprosentti vastaa enintään kunkin tuotteen ostohinnan ja ennakoidun myyntihinnan välistä erotusta.

(2)

Komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan 3 kohdan nojalla rajoittaa arvon vähenemisen ostohetkellä osaan tästä arvonvähennysprosentista, jonka on oltava vähintään 70 prosenttia arvonvähennyksen kokonaismäärästä.

(3)

Olisi tarkoituksenmukaista vahvistaa varainhoitovuodeksi 2006 eräiden tuotteiden kertoimet, joita interventioelimet soveltavat kyseisten tuotteiden kuukausittaisiin ostoarvoihin voidakseen todeta arvon vähenemisen kokonaismäärät.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Interventioelimet soveltavat julkisen interventio-oston vuoksi varastoituina tai interventioelinten hallussa 1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 välisenä aikana olevien, liitteessä lueteltujen kuukausittain ostettujen tuotteiden arvoon mainitussa liitteessä vahvistettuja vähennyskertoimia.

2 artikla

Menojen määristä, jotka on laskettu ottaen huomioon 1 artiklassa tarkoitettu arvonvähennys, on toimitettava tieto komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 296/96 (2) mukaisesti laadittavien ilmoitusten yhteydessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1607/2005 (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 12).


LIITE

Kuukausittaisiin ostoarvoihin sovellettavat vähennyskertoimet

Tuotteet

Kertoimet

Leipävehnä

0,10

Ohra

0,15

Maissi

Durra

Sokeri

0,40

Paddy- eli raakariisi

Alkoholi

0,55

Voi

0,01

Rasvaton maitojauhe

0,02

Naudanliha neljänneksinä

Luuton naudanliha


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1690/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 55. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 6 päivänä lokakuuta 2005 täydentää tietoja kahden sellaisen henkilön osalta, jotka oli lisätty 29 päivänä syyskuuta 2005 luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1629/2005 (EUVL L 260, 6.10.2005, s. 9).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim). Syntymäaika: 1.3.1961. Syntymäpaikka: Qaylubiyah. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa” seuraavasti:

”Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Syntymäpaikka: Qaylubiyah, Egypti. Kansalaisuus: egyptiläinen.”

2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar). Syntymäaika: 30.7.1964. Syntymäpaikka: Suez. Kansalaisuus: egyptiläinen.” seuraavasti:

”Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Syntymäaika: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Syntymäpaikka: a) Suez, Egypti, b) Alexandria, Egypti. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1691/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2005 ja 28 päivän helmikuuta 2006 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Määrät, joille perinteiset ja uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 10 ja 11 päivänä lokakuuta 2005, ylittävät Kiinan ja muiden kolmansien maiden kuin Kiinan ja Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Määrät, joille uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 10 ja 11 päivänä lokakuuta 2005, ylittävät Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(3)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 13 päivänä lokakuuta 2005 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 10 ja 11 päivänä lokakuuta 2005 jätetyt ja komissiolle 13 päivänä lokakuuta 2005 toimitetut todistushakemukset hyväksytään kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän joulukuuta 2005 ja 28 päivän helmikuuta 2006 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 11 päivänä lokakuuta 2005 jälkeen mutta ennen kyseisen asetuksen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).


LIITE I

Tuotteiden alkuperä

Prosenttiosuudet

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

10,642 %

100 %

95,813 %

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

0,650 %

29,335 %

2,088 %

”X”

:

Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


LIITE II

Tuotteiden alkuperä

Päivämäärät

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

28.2.2006

28.2.2006

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

28.2.2006

2.1.2006

28.2.2006


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1692/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

16 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 16 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

37,19

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

50,97

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

50,97

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

37,19


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

30.9.2005–13.10.2005 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

131,95 (3)

67,02

173,31

163,31

143,31

91,88

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

17,01

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

30,28

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 22,03 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 27,96 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1693/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 24,010 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä lokakuuta 2005,

luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 3 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

(2005/713/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverojärjestelmän yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille luvan ottaa käyttöön kyseisestä direktiivistä poikkeavia erityistoimenpiteitä veronkannon yksinkertaistamiseksi.

(2)

Komission pääsihteeristön 14 päivänä lokakuuta ja 27 päivänä lokakuuta 2004 saapuneeksi kirjaamissa kirjeissä Saksan liittotasavalta (jäljempänä ’Saksa’) ja Alankomaiden kuningaskunta (jäljempänä ’Alankomaat’) pyytävät lupaa ottaa käyttöön erityistoimenpiteen, joka koskee Rodebach-joen ylittävän, Selfkantin (Millenin pohjoispuolella Saksassa) ja Echt-Susterenin (Sittardin pohjoispuolella Alankomaissa) välisen rajasillan rakentamista, kunnostusta ja peruskorjausta.

(3)

Direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio ilmoitti Saksan ja Alankomaiden pyynnöstä muille jäsenvaltioille 11 päivänä tammikuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Lisäksi komissio ilmoitti Saksalle ja Alankomaille 14 päivänä tammikuuta 2005 päivätyillä kirjeillä, että sillä oli kaikki pyynnön arviointia varten tarvittavat tiedot.

(4)

Erityistoimenpiteen tarkoituksena on vahvistaa, että kun on kyse rajasillan rakentamiseen, kunnostamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista, yhteisöhankinnoista ja tavaroiden maahantuonnista, koko sillan rakennustyömaan ja valmistumisen jälkeen itse sillan katsotaan sijaitsevan Saksan alueella.

(5)

Jos erityistoimenpidettä ei oteta käyttöön, kaikkien kyseisen sillan rakentamiseen, kunnostukseen tai peruskorjaukseen liittyvien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten osalta olisi varmistettava, onko verotuspaikka Saksa vai Alankomaat, mikä olisi käytännössä erittäin hankalaa kyseisistä töistä vastaaville urakoitsijoille.

(6)

Tämän poikkeuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa arvonlisäveron kantoa kyseisen sillan rakentamisen, kunnostuksen tai peruskorjauksen yhteydessä.

(7)

Tämä poikkeus ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin yhteisön omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 77/388/ETY 3 artiklassa säädetään, Saksan liittotasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle annetaan lupa pitää Rodebach-joen ylittävän, Selfkantin (Millenin pohjoispuolella Saksassa) ja Echt-Susterenin (Sittardin pohjoispuolella Alankomaissa) välisen rajasillan rakennustyömaata kokonaisuudessaan ja valmistumisen jälkeen myös itse siltaa Saksan alueena, kun kyse on kyseisen sillan rakentamiseen, kunnostukseen tai peruskorjaukseen tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista, yhteisöhankinnoista ja tavaroiden maahantuonnista.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/41


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS BiH/7/2005,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2005,

Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päällikön nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten

(2005/714/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ja Naton pääsihteerin 28 päivänä syyskuuta 2004 ja 8 päivänä lokakuuta 2004 käymällä kirjeenvaihdolla Pohjois-Atlantin neuvosto päätti, että Napolin komentokeskuksen esikuntapäällikkö on käytettävissä Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päällikön tehtävään.

(2)

EU:n sotilaskomitea kannatti EU:n operaation komentajan suositusta nimittää Napolin komentokeskuksen esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Giuseppe MARANI Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päälliköksi Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten.

(3)

Yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP 6 artiklan mukaan neuvosto valtuutti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) huolehtimaan EU:n sotilasoperaation poliittisesta ja strategisesta johdosta.

(4)

Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin toimien ja päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla.

(5)

Kööpenhaminassa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman, jonka mukaan Berliini plus -järjestelyt ja niiden täytäntöönpano koskevat ainoastaan niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat myös joko Naton jäseniä tai rauhankumppanuuden osapuolia ja jotka ovat näin ollen tehneet kahdenvälisiä turvallisuussopimuksia Naton kanssa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään kenraaliluutnantti Giuseppe MARANI Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päälliköksi Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2005.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

J. KING


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.


Komissio

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä lokakuuta 2005,

määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3737)

(Ainoastaan espanjan-, tšekin-, saksan-, kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, unkarin-, portugalin-, slovakin- ja sloveeninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/715/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viiniviljelmien rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevat säännöt vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 ja viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 säädetyissä rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän rahoitussuunnitelmia ja rahoitukseen osallistumista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetään, että viittaukset johonkin varainhoitovuoteen ovat viittauksia jäsenvaltioiden tosiasiallisesti 16 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 15 päivän lokakuuta välisenä aikana suorittamiin maksuihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 1 kohdan mukaan komissio jakaa jäsenvaltiolle vuosittain alustavat määrärahat objektiivisin perustein, joissa otetaan huomioon erityistilanteet ja -tarpeet sekä järjestelmän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat ponnistelut.

(4)

Komissio on vahvistanut viinivuotta 2004/2005 koskevat alustavat määrärahat päätöksellä 2004/687/EY (3).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toteutuneet ja maksetut menot rajoitetaan päätöksessä 2004/687/EY ilmoitettuun määrärahojen määrään. Varainhoitovuonna 2005 kyseistä rajoitusta ei sovelleta mihinkään jäsenvaltioon.

(6)

Asetuksen 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti sovelletaan seuraamusta, jos jonkin jäsenvaltion tosiasialliset menot hehtaarilta ylittävät päätöksessä 2004/687/EY säädetyt menot. Tänä vuonna seuraamusta sovelletaan Luxemburgiin, ja määrä on 289 euroa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat esittää uuden pyynnön kuluvan varainhoitovuoden osalta. Se koskee Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Italiaa, Itävaltaa ja Portugalia.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot, joille varainhoitovuosi 2005 on rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän ensimmäinen soveltamisvuosi, voivat toimittaa komissiolle pyynnön varainhoitovuoden 2005 menojen lisärahoituksesta, joka on enintään 90 prosenttia niille päätöksen 2004/687/EY mukaisesti myönnetyistä varoista. Kyseistä säännöstä sovelletaan Tšekkiin, Unkariin, Maltaan ja Slovakiaan.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyynnöt, jotka on jätetty mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, hyväksytään alustavat määrärahat käyttäneiden jäsenvaltioiden osalta suhteessa niiden pyyntöihin käyttämällä saatavilla olevia määrärahoja sen jälkeen, kun jäsenvaltioille myönnetystä kokonaismäärästä on vähennetty kaikkien jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti ilmoittamien ja tarvittaessa 17 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti oikaistujen ja mainitun asetuksen 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti ilmoitettujen ja hyväksyttyjen määrien summa. Kyseistä säännöstä sovelletaan varainhoitovuonna 2005 Saksaan, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Itävaltaan ja Portugaliin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määrärahojen lopullinen jako asianomaisten jäsenvaltioiden tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2004/2005 asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi varainhoitovuonna 2005 ilmoitetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 23.


LIITE

Lopulliset määrärahat viinivuonna 2004/2005 (varainhoitovuosi 2005)

Jäsenvaltio

Pinta-ala

(ha)

Määrärahat

(EUR)

Tšekki

84

772 352

Saksa

1 975

12 695 680

Kreikka

988

7 047 724

Espanja

19 888

149 316 032

Ranska

13 691

108 227 509

Italia

14 633

103 757 903

Kypros

193

2 340 941

Luxemburg

10

83 200

Unkari

1 132

9 054 545

Malta

15

154 474

Austria

1 275

7 248 066

Portugali

7 153

45 588 331

Slovenia

172

2 913 565

Slovakia

221

799 448

Yhteensä

61 429

449 999 711


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä lokakuuta 2005,

määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2005/2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3738)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/716/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viiniviljelmien rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevat säännöt vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 ja viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 säädetyissä rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän rahoitussuunnitelmia ja rahoitukseen osallistumista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetään, että viittaukset johonkin varainhoitovuoteen ovat viittauksia jäsenvaltioiden tosiasiallisesti 16 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 15 päivän lokakuuta välisenä aikana suorittamiin maksuihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrärahoja jäsenvaltioiden kesken jaettaessa on otettava asianmukaisesti huomioon yhteisön viininviljelyala kyseisessä jäsenvaltiossa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi määrärahat on jaettava tietyn hehtaarimäärän perusteella.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön osuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista on suurempi rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (3) mukaisesti tavoite 1 -alueiksi luokitelluilla alueilla.

(6)

On syytä ottaa huomioon korvaus viininviljelijöiden tulonmenetyksestä ajalta, jolloin viinitarha ei ole vielä tuotannossa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos jäsenvaltion toteuttamat menot eivät jonakin varainhoitovuonna ylitä 75:tä prosenttia alkuperäisistä määristä, seuraavana varainhoitovuonna huomioon otettavia menoja ja vastaavaa kokonaismäärää vähennetään kolmanneksella mainitun enimmäismäärän ja kyseisenä varainhoitovuonna toteutettujen menojen välisestä erotuksesta. Tätä säännöstä sovelletaan viinivuonna 2005/2006 Kreikkaan, jonka varainhoitovuonna 2005 toteutuneet menot ovat 72,63 prosenttia sen alkuperäisistä määrärahoista, ja Luxemburgiin, jonka toteutuneet menot ovat 74,54 prosenttia sen alkuperäisistä määrärahoista. Säännöstä ei sovelleta jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat viinivuonna 2004/2005 ensimmäistä kertaa rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevaan järjestelmään asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti alustavia määrärahoja mukautetaan todellisten menojen ja jäsenvaltioiden toimittamien tarkistettujen menoarvioiden perusteella ottaen huomioon järjestelmän tavoite ja käytettävät varat,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määrärahojen alustava jako asianomaisten jäsenvaltioiden tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2005/2006 asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi ilmoitetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 173/2005 (EUVL L 29, 2.2.2005, s. 3).


LIITE

Alustavat määrärahat viinivuodeksi 2005/2006

Jäsenvaltio

Pinta-ala

(ha)

Määrärahat

(EUR)

Tšekki

526

1 821 677

Saksa

1 998

12 468 667

Kreikka

1 249

8 574 504

Espanja

21 131

151 508 106

Ranska

11 380

106 286 269

Italia

13 874

99 743 891

Kypros

206

2 378 971

Luxemburg

10

76 000

Unkari

1 331

10 645 176

Malta

23

119 973

Itävalta

1 077

6 574 057

Portugali

5 747

44 975 908

Slovenia

153

2 336 740

Slovakia

299

2 490 063

Yhteensä

59 002

450 000 000


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2005,

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3754)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/717/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE) sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käytön lopettamista tai niiden korvaamista kyseisissä erityismateriaaleissa ja komponenteissa ei edelleenkään voida toteuttaa käytännössä.

(3)

Koska olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) mukainen 10-BDE-yhdisteiden riskien arviointi on osoittanut, että tällä hetkellä ei tarvita toimenpiteitä niiden toimenpiteiden lisäksi, joita jo toteutetaan kuluttajille aiheutuvien riskien pienentämiseksi, vaan riskien arviointi edellyttää lisätutkimuksia, 10-BDE-yhdisteet voidaan toistaiseksi jättää direktiivin 2002/95/EY 4 artiklan 1 kohdan vaatimusten ulkopuolelle. Jos uusien todisteiden perusteella riskien arvioinnissa tehdään muita johtopäätöksiä, päätös on tutkittava uudelleen ja muutettava tarvittaessa. Samaan aikaan myös alan teollisuus toteuttaa vapaaehtoista päästöjen vähennysohjelmaa.

(4)

Joihinkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien vapautusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(5)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin kyseisen direktiivin liitteessä mainittu vapautus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt. Tämän vuoksi kukin tässä direktiivissä tarkoitettu vapautus on tarkistettava ennen vuotta 2010.

(6)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio on kuullut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä ja toimittanut tulokset jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (3) 18 artiklalla perustetulle komitealle (jäljempänä ’komitea’).

(7)

Komissio toimitti tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY 18 artiklalla perustetulle komitealle äänestystä varten 19 päivänä huhtikuuta 2005. Nämä toimenpiteet eivät saaneet taakseen määräenemmistön tukea. Näin ollen neuvostolle toimitettiin ehdotus neuvoston päätökseksi direktiivin 75/442/EY 18 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 6 päivänä kesäkuuta 2005. Koska neuvosto ei ole hyväksynyt kyseisiä toimenpiteitä direktiivin 2002/95/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa eikä myöskään ilmaissut vastustavansa niitä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti (4), komission on tarpeen toteuttaa kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Lisätään seuraava 9 a kohta:

”9 a.

10-BDE polymeerisissä käyttötarkoituksissa;”

3)

Lisätään seuraava 9 b kohta:

”9 b.

Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja -heloissa”.


15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2005,

siitä, ovatko tietyt standardit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3803)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/718/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan toisen ja neljännen alakohdan,

on kuullut pysyvää komiteaa, joka on perustettu teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään velvollisuudesta, jonka mukaan valmistajat saavat saattaa markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotteen oletetaan olevan turvallinen kansallisissa standardeissa määritettyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten standardien mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi niitä eurooppalaisia standardeja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

(3)

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisten standardointielinten olisi hyväksyttävä eurooppalaiset standardit komission toimeksiantojen perusteella. Tämän jälkeen komissio julkaisee kyseisten standardien viitetiedot.

(4)

Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädetään eurooppalaisten standardointielinten hyväksymien standardien viitetietojen julkaisemista koskevasta menettelystä ennen direktiivin voimaantuloa. Jos kyseiset standardit varmistavat yleisen turvallisuusvaatimuksen täyttymisen, komissio päättää julkaista niiden viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näissä tapauksissa komissio päättää oma-aloitteisesti tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä direktiivin 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti siitä, onko kyseinen standardi yleisen turvallisuusvaatimuksen mukainen. Komissio päättää viitetietojen julkaisemisesta kuultuaan direktiivin 98/34/EY 5 artiklalla perustettua komiteaa. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille päätöksestään.

(5)

Eurooppalaiset standardointielimet ovat hyväksyneet joitakin standardeja direktiivin voimaantulon jälkeen ilman direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaista toimeksiantoa. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut varmistaa yhteistyö eurooppalaisten standardointielinten kanssa sekä yksilöidä sopivia turvallisuusstandardeja, joita voidaan soveltaa direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, joiden osalta komissio ei ole antanut toimeksiantoa 4 artiklassa tarkoitettujen asianmukaisten säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi on aiheellista harkita kyseisten standardien viitetietojen julkaisemista ja toimia 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(6)

Tämä päätös siitä, ovatko liitteessä luetellut standardit yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, on tehty komission aloitteesta.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut standardit ovat direktiivissä 2001/95/EY säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia niiden vaarojen osalta, joita ne koskevat.

2 artikla

Liitteessä lueteltujen standardien viitteet julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).


LIITE

Tämän päätöksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut standardit:

1)

EN 13899:2003 – Rullaurheiluvälineet. Rullaluistimet (pyörät rinnakkain pareittain). Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

2)

EN 13138-2:2003 – Uimaopetuksessa käytettävät uima-avut. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät kiinnipidettäville uima-avuille

3)

EN 13319:2000 – Sukelluslisävarusteet. Syvyysmittarit ja yhdistetyt syvyyttä ja aikaa mittaavat laitteet. Toiminta- ja turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

4)

EN 1651:1999 – Riippuliidinvarusteet. Valjaat. Turvallisuusvaatimukset ja lujuustestit

5)

EN 12491:2001 – Varjoliitimet. Hätätilanteisiin tarkoitetut laskuvarjot. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

6)

EN 913:1996 – Voimisteluvälineet. Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

7)

EN 12655:1998 – Voimisteluvälineet. Renkaat. Toiminnalliset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset, testimenetelmät

8)

EN 12197:1997 – Voimisteluvälineet. Rekit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

9)

EN 12346:1998 – Voimisteluvälineet. Puolapuut. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

10)

EN 12432:1998 – Voimisteluvälineet. Puomit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

11)

EN 916:2003 – Voimisteluvälineet. Arkut. Vaatimukset ja testimenetelmät, turvallisuus mukaan lukien

12)

EN 12196:2003 – Voimisteluvälineet. Hevoset ja pukit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

13)

EN 1860-1:2003 – Grillauksessa käytettävät välineet, kiinteät polttoaineet ja sytykkeet. Osa 1: Kiinteitä polttoaineita polttavat grillit. Vaatimukset ja testausmenetelmät

14)

EN 1129-1:1995 – Huonekalut ja kalusteet. Pystyyn käännettävät sängyt. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

15)

EN 1129-2:1995 – Huonekalut ja kalusteet. Pystyynkäännettävät sängyt. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Testimenetelmät

16)

EN 14344:2004 – Lastenhoitotarvikkeet. Polkupyörissä käytettävät lastenistuimet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

17)

EN 14350-1:2004 – Lastenhoitotarvikkeet. Juomavälineet. Osa 1: Yleiset ja mekaaniset vaatimukset sekä testit


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/719/YOS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2005,

Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/211/YOS (1), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2005/211/YOS mukaisesti kyseisen päätöksen 1 artiklan säännöksiä sovelletaan neuvoston heti sen jälkeen, kun tähän tarvittavat edellytykset ovat täyttyneet, vahvistamasta ajankohdasta alkaen ja neuvosto voi päättää asettaa eri säännösten soveltamiselle eri ajankohdat. Nämä edellytykset ovat täyttyneet päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 12 kohdan osalta.

(2)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään edelleen niitä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (2) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (3) 1 artiklan G kohdassa, kun se luetaan yhdessä mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta tehtyjen neuvoston päätösten 2004/849/EY (4) ja 2004/860/EY (5) 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettuun alaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Päätöksen 2005/211/YOS 1 artiklan 12 kohtaa sovelletaan 15 päivästä lokakuuta 2005.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 44.

(2)  Neuvoston asiak. 13054/04 saatavilla Internet-osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(5)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.