ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 266

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
11. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1645/2005, annettu 6 päivänä lokakuuta 2005, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2603/2000 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1646/2005, annettu 6 päivänä lokakuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1647/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1648/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1649/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Puolan interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1650/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1651/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1652/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1653/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, tariffikiintiöiden avaamisesta ja kyseisten tariffikiintiöiden puitteissa sovellettavien tullien vahvistamisesta tuotaessa Euroopan yhteisöön tiettyjä Algeriasta peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1654/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista annetun asetuksen (EY) N:o 874/2004 muuttamisesta ( 1 )

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1655/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1656/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1657/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1658/2005, annettu 10 päivänä lokakuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

56

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 2005, liiallisen alijäämän olemassaolosta Italiassa

57

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

59

 

*

Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta niiden edellytysten ja rajoitusten määrittelemiseksi, joilla Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi käsitellä uudelleen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän päätöksen

60

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä syyskuuta 2005, muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2000/745/EY muuttamisesta

62

 

*

Komission suositus, annettu 19 päivänä syyskuuta 2005, sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän mukaisista kirjanpidon eriyttämis- ja kustannuslaskentajärjestelmistä ( 1 )

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1645/2005,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2005,

lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2603/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty komission kuultua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 2603/2000 (2) käyttöön lopullisen tasoitustullin muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeeettiluku on DIN-standardin (Deutsche Industrienorm) 53728 mukaisesti vähintään 78 ml/g ja joka luokitellaan tavallisesti CN-koodiin 3907 60 20, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa. Toimenpiteet toteutettiin paljoustullin muodossa, joka oli 0–41,3 euroa tonnilta yhteistyössä toimineiden yksittäisten intialaisten viejien osalta ja 41,3 euroa tonnilta kaikkien muiden intialaisten viejien osalta.

B.   TÄMÄNHETKINEN MENETTELY

1.   TARKASTELUPYYNTÖ

(2)

Lopullisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen komissio vastaanotti yhdeltä tarkasteltavana olevan tuotteen intialaiselta tuottajalta, South Asian Petrochem Limitediltä, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, pyynnön asetuksen (EY) N:o 2603/2000 nopeutetun tarkastelun vireille panemisesta perusasetuksen 20 artiklan mukaisesti. Pyynnön esittäjä väitti, että se ei ollut etuyhteydessä muihin intialaisiin tarkasteltavana olevan tuotteen viejiin. Se vakuutti myös, ettei se ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön alkuperäisenä tutkimusajanjaksona (eli 1 päivän lokakuuta 1998 ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisenä aikana) mutta oli vienyt sitä yhteisöön myöhemmin.

2.   NOPEUTETUN TARKASTELUN VIREILLEPANO

(3)

Komissio tutki pyynnön esittäjän esittämän näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille perusasetuksen 20 artiklan säännösten mukainen tarkastelu. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan yhteisön tuotannonalalle tilaisuuden esittää huomautuksia komissio pani Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3) vireille asetuksen (EY) N:o 2603/2000 nopeutetun tarkastelun pyynnön esittäjän osalta.

3.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(4)

Tarkastelun kohteena oleva tuote on sama kuin asetuksessa (EY) N:o 2603/2000 tarkoitettu tuote (ks. johdanto-osan 1 kappale).

4.   TUTKIMUSAJANJAKSO

(5)

Tukia koskeva tutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2003 ja 30 päivän syyskuuta 2004 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

5.   ASIANOMAISET OSAPUOLET

(6)

Komissio ilmoitti virallisesti tutkimuksen vireille panemisesta pyynnön esittäjälle ja Intian viranomaisille. Lisäksi se antoi muille asianomaisille osapuolille tilaisuuden esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi. Komissiolle ei kuitenkaan esitetty näkökantoja eikä kuulemispyyntöjä.

(7)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen, jonka se palautti asianmukaisesti täytettynä asetetussa määräajassa. Komissio hankki ja tarkasti tutkimuksessa tarvitsemansa tiedot ja teki tarkastuskäynnit pyynnön esittäjän toimitiloihin Kalkutassa ja Haldiassa.

C.   TARKASTELUN LAAJUUS

(8)

Komissio tutki samat tukijärjestelmät kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Se selvitti myös, oliko pyynnön esittäjä käyttänyt hyväkseen muita tukijärjestelmiä tai saanut tapauskohtaisia tukia tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.

D.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

1.   UUDEN VIEJÄN KELPOISUUS

(9)

Pyynnön esittäjä pystyi tyydyttävällä tavalla osoittamaan, ettei se ollut etuyhteydessä suoraan tai välillisesti sellaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin, joihin sovelletaan tarkasteltavana olevan tuotteen osalta voimassa olevia tasoitustoimenpiteitä.

(10)

Tutkimus osoitti todeksi sen, ettei pyynnön esittäjä ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisenä tutkimusajanjaksona eli 1 päivän lokakuuta 1998 ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisenä aikana ja että se oli aloittanut viennin yhteisöön tämän ajanjakson jälkeen. Lisäksi pyynnön esittäjää ei muista syistä kuin komission kanssa yhteistyöstä kieltäytymisen johdosta ollut tutkittu yksilöllisesti alkuperäisen tutkimuksen yhteydessä.

(11)

Näin ollen vahvistetaan, että pyynnön esittäjää olisi pidettävä uutena viejänä. Tämän vuoksi pyynnön esittäjälle olisi määritettävä yksilöllinen tasoitustulli perusasetuksen 20 artiklan mukaisesti.

2.   TUKI

(12)

Pyynnön esittäjän komission kyselylomakkeessa antamien sekä tutkimuksen aikana kerättyjen tietojen perusteella tutkittiin seuraavat järjestelmät:

tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS),

vientiluottojärjestelmä (Export Credit Scheme),

vientiin suuntautuneiden yksikköjen järjestelmä (Export Oriented Units Scheme, EOUS) / erityistalousalueiden järjestelmä (Special Economic Zones Scheme, SEZS),

tuotantohyödykkeiden tuonti etuustullein (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);

tuloverosta vapautuksen järjestelmä (Income Tax Exemption Scheme),

West Bengal Incentives Scheme -järjestelmä.

2.1   ALUN PERIN TUTKITUT, YRITYKSEN KÄYTTÄMÄT JÄRJESTELMÄT

2.1.1   Vientiin suuntautuneiden yksikköjen järjestelmä (Export Oriented Units Scheme, EOUS) / Erityistalousalueiden järjestelmä (Special Economic Zones Scheme, SEZS)

a)   Oikeusperusta

(13)

Voimassa oleva EOUS/SEZS-järjestelmä perustuu 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (Foreign Trade Act) nro 22/1992. Tämän lain mukaisesti Intian viranomaiset voivat antaa tiedonantoja, jotka koskevat kauppapolitiikkaa, jota aiemmin kutsuttiin vienti- ja tuontipolitiikaksi ja jota 1 päivästä syyskuuta 2004 on kutsuttu ulkomaankauppapolitiikaksi. Vuodet 2004–2009 käsittävä ulkomaankauppapolitiikkaa koskeva asiakirja, johon sisältyy vuosien 2002–2007 vienti- ja tuontipolitiikka, on merkityksellinen tämän tapauksen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson kannalta. Intian viranomaiset ovat lisäksi määritelleet ulkomaankauppapolitiikkaa koskevat menettelyt menettelykäsikirjassa (osa 1), jäljempänä ’HOP I -käsikirja’ (4).

(14)

Kyseisiä järjestelmiä selostetaan ulkomaankauppapolitiikkaa koskevan asiakirjan luvussa 6 (EOUS) ja HOP I -käsikirjan luvussa 7 (SEZS).

b)   Tukikelpoisuus

(15)

Kaikki yritykset, jotka periaatteessa sitoutuvat viemään koko tavara- tai palvelutuotantonsa – lukuun ottamatta yksinomaan kauppiaina toimivia yrityksiä – voidaan perustaa EOUS- tai SEZS-järjestelmien mukaisesti. Palvelualan ja maatalouden alan yrityksistä poiketen teollisuusyritysten on kuitenkin tehtävä tietty vähimmäismäärä investointeja käyttöomaisuuteen (10 miljoonaa Intian rupeeta) voidakseen saada tukea EOUS-järjestelmästä.

c)   Käytännön toteutus

(16)

SEZS-järjestelmä on aiemman vientiteollisuuden vapaa-alueiden järjestelmän (Export Processing Zones Scheme, EPZS) seuraaja. Erityistalousalueet (SEZ) ovat tarkkaan rajattuja tullittomia erityisalueita, joita pidetään ulkomaankauppapolitiikkaa koskevassa asiakirjassa toisen maan alueena kaupan, tullien ja verojen näkökulmasta. Intian viranomaiset ovat hyväksyneet 35 erityistalousaluetta.

(17)

Vientiin suuntautuneet yksiköt (EOU) taas ovat maantieteellisesti joustavampia ja niitä voidaan perustaa minne tahansa Intiaan. Järjestelmä täydentää SEZS-järjestelmää.

(18)

Vientiin suuntautuneen yksikön tai erityistalousalueen asemaa koskevassa hakemuksessa on mainittava seuraavien viiden vuoden ajalta tiedot muun muassa suunnitelluista tuotantomääristä, viennin arvioidusta arvosta, tuontitarpeista ja kotimarkkinahankintojen tarpeista. Jos viranomaiset hyväksyvät yrityksen hakemuksen, yritykselle toimitettavaan hyväksymisilmoitukseen liitetään asiaa koskevat ehdot. Vientiin suuntautuneen yksikön ja erityistalousalueella sijaitsevan yrityksen asemaa koskeva sopimus on voimassa viisi vuotta. Sopimus voidaan uusia useammaksi viisivuotiskaudeksi.

(19)

Olennaista kyseisille alueille tai yksiköille on ulkomaankauppapolitiikkaa koskevan asiakirjan velvoite, jonka mukaan niiden on saavutettava nk. nettovaluutta-ansiot eli viennin kokonaisarvon on viiden vuoden viitekautena oltava suurempi kuin tuontituotteiden kokonaisarvo.

(20)

Erityistalousalueella olevat yritykset ja vientiin suuntautuneet yksiköt voivat saada seuraavia etuja:

i)

vapautus kaikenlaisten valmistukseen, tuotantoon tai käsittelyyn tarvittavien tai niiden yhteydessä käytettävien tavaroiden (myös tuotantohyödykkeiden, raaka-aineiden ja kulutustavaroiden) tuontitulleista;

ii)

vapautus kotimarkkinoilta hankittujen tavaroiden valmisteverosta;

iii)

paikallisilta markkinoilta hankituista tavaroista maksetun valtion liikevaihtoveron palauttaminen;

iv)

maksujen palautus kotimaisilta öljy-yhtiöiltä hankitun lämmitysöljyn osalta;

v)

mahdollisuus myydä osa tuotannosta kotimarkkinoilla niin, että valmiiseen tuotteeseen sovellettavat maksut maksetaan, mikä poikkeaa yleisestä vaatimuksesta, joka edellyttää koko tuotannon viemistä;

vi)

vapautus viennistä saadusta myyntivoitosta yleensä kannettavasta tuloverosta tuloverolain 10A tai 10B §:n nojalla kymmenen vuoden ajan toiminnan alkamisesta, kuitenkin enintään vuoteen 2010 asti;

vii)

osakepääoma voi olla 100-prosenttisesti ulkomaisessa omistuksessa.

(21)

Vaikka järjestelmien edut ovat keskenään verrattavissa, myös tiettyjä eroja on. Esimerkiksi ainoastaan vientiin suuntautunut yksikkö voi saada 50 prosentin alennuksen kotimarkkinamyynnistä kannettavista maksuista, kun taas erityistalousalueilla toimivien yritysten on maksettava ne täysimääräisinä. Vientiin suuntautunut yksikkö voi myydä enintään 50 prosenttia liikevaihtonsa arvosta kotimarkkinoilla alennetuin maksuin.

(22)

Näiden järjestelmien mukaisesti toimivat yksiköt ovat tullivalvonnassa olevia yksikköjä Intian tullilain 65 §:n mukaisesti.

(23)

Niillä on oikeudellinen velvoite pitää määrätynmuotoista kirjaa kaikesta tuonnista, kaikkien tuotujen ainesten kulutuksesta ja käytöstä sekä kaikesta toteutuneesta viennistä. Nämä tiedot on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille näiden vahvistamin säännöllisin väliajoin (neljännesvuosittain tai vuosittain annettavat toimintakertomukset).

(24)

Vientiin suuntautuneen yksikön tai erityistalousalueen yksikön ei kuitenkaan missään vaiheessa tarvitse osoittaa tuotujen lähetysten yhteyttä vientiin, muihin yksikköihin tehtäviin siirtoihin, kotimarkkinamyyntiin tai varastoihin (HOP I -käsikirjan kohdat 6.11.2 ja 7.13.2).

(25)

Kotimarkkinamyynnin lähetysten ja niiden kirjaamisen varmistus perustuu omavastuisuuteen eikä tiettyjä liiketoimia tarvitse etukäteen ilmoittaa. Vientiin suuntautuneen yksikön vientilähetysmenettelyjä valvoo kyseisessä yksikössä pysyvästi toimiva tulli- ja valmisteverovirkailija. Yrityksen on korvattava Intian valtiolle tällaisen pysyvän tullivalvonnasta vastaavan virkailijan palkka.

(26)

Kaikki erityistalousalueiden yksikköjen toiminta kyseisellä alueella, myös vienti ja tavaroiden jälleentuonti, perustuu omavastuisuuteen, ellei toisin määrätä (HOP I -käsikirjan kohta 7.29). Tulliviranomaiset eivät siis rutiininomaisesti tarkasta erityistalousalueiden yksikköjen vientilähetyksiä.

(27)

Tässä tapauksessa pyynnön esittäjä käytti vientiin suuntautunutta yksikköä. Koska SEZS-järjestelmää ei käytetty, tässä yhteydessä ei ole tarpeen arvioida, mahdollistaako se tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton. Pyynnön esittäjä käytti vientiin suuntautuneita yksikköjä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuontiin ilman tuontitulleja, tavaroiden paikalliseen tuotantoon ilman valmisteveroa, myyntiveron palautuksen saamiseksi, lämmitysöljystä maksettujen maksujen palauttamiseksi ja myydäkseen osan kotimarkkinoidensa tuotannosta. Se sai siis kaikki johdanto-osan 20 kappaleen i–v alakohdassa mainitut edut. Pyynnön esittäjä ei käyttänyt hyväkseen vientiin suuntautuneisiin yksikköihin sovellettavaa vapautusta tuloverosta (ks. johdanto-osan 53 kappale).

d)   EOUS-järjestelmää koskevat päätelmät

(28)

Vientiin suuntautuneiden yksikköjen saama vapautus kahdesta eri tuontitullista (perustulli ja erityinen lisätulli), liikevaihtoveron palauttaminen ja lämmitysöljystä maksettujen maksujen palauttaminen ovat perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua Intian viranomaisten taloudellista tukea. Valtio luopuu tulosta, joka kannettaisiin, jos järjestelmää ei sovellettaisi, mistä pyynnön esittäjä sai etua perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska sen maksuvalmius parani, kun sen ei tarvinnut maksaa yleensä maksettavia tulleja ja kun se sai liikevaihtoveron palautuksen.

(29)

Vapautus valmisteverosta ja sitä vastaavasta tuontitullista (erityinen lisätulli) ei kuitenkaan merkitse sitä, että valtio luopuu tuloista, jotka muutoin kannettaisiin. Jos valmisteveroa ja erityistä lisätullia maksettaisiin, niitä voitaisiin käyttää hyvityksinä omia tulevia vero- ja tullimaksuja vastaan nk. CENVAT-järjestelmässä. Kyseiset verot ja tullit eivät siis ole lopullisia. CENVAT-hyvitysten vuoksi lopulliset verot ja tullit kannetaan ainoastaan lisäarvosta, ei tuotantopanoksista.

(30)

Näin ollen ainoastaan vapautus perustullista ja erityisestä lisätullista, liikevaihtoveron palautus sekä lämmitysöljystä maksettavien maksujen palautus ovat perusasetuksen 2 artiklassa tarkoitettua tukea. Ne ovat oikeudellisesti vientituloksesta riippuvia, joten perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti ne ovat erityistä ja tasoitustoimenpiteiden alaista tukea. Vientiin suuntautuneen yksikön vientitavoite, josta säädetään ulkomaankauppapolitiikkaa koskevan asiakirjan kohdassa 6.1, on etujen saamisen olennainen edellytys.

(31)

Näitä järjestelmiä ei myöskään voida pitää perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan tarkoittamana sallittuna verojen ja maksujen palautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä. Ne eivät ole perusasetuksen liitteessä I olevan h ja i alakohdan, liitteen II (palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) ja liitteen III (korvaavien tuotantopanosten palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) tarkkojen edellytysten mukaisia.

(32)

Jos liikevaihtoveron palautusta ja tuontitullista vapauttamista hyödynnetään tuotantohyödykkeiden ostamisessa, tämä jo itsessään on sallittuja tullinpalautusjärjestelmiä koskevien sääntöjen vastaista, koska kyseisiä hyödykkeitä ei kuluteta tuotantoprosessissa, kuten liitteessä I olevassa h alakohdassa (liikevaihtoveron palautus) ja i alakohdassa (tuontitullien peruuttaminen) edellytetään.

(33)

Myös muiden järjestelmästä saatavien etujen suhteen todettiin lisäksi, että Intian viranomaisilla ei ole käytössä tehokasta tarkastusjärjestelmää tai -menettelyä, jolla voitaisiin varmistaa, onko vientituotteen tuotannossa kulutettu tulleitta hankittuja tuotantopanoksia tai tuotantopanoksia, joihin sovelletaan liikevaihtoveron palautusta tai lämmitysöljystä maksettujen maksujen palautusta ja missä määrin (perusasetuksen liitteessä II olevan II kohdan 4 alakohta ja korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelyjen osalta perusasetuksen liitteessä III olevan II kohdan 2 alakohta).

(34)

Vientiin suuntautunut yksikkö voi myydä huomattavia määriä tuotannostaan kotimarkkinoilla, jopa 50 prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan. Laissa ei näin ollen ole velvoitetta viedä kaikki valmistuksen tuloksena olevat tuotteet. Lisäksi varmennuksen omavastuisuuden vuoksi kyseistä kotimarkkinakauppaa ei ohjaa tai valvo valtion virkailija. Vientiin suuntautuneen yksikön tullivalvonnassa olevat toimitilat ovat ainakin osittain Intian viranomaisten fyysisen valvonnan ulkopuolella. Tämä korostaa kuitenkin muiden valvontaan liittyvien tekijöiden merkitystä. Erityisesti tullittomien tuotantopanosten ja tuloksena olevien vientituotteiden yhteyden säilyttämisen valvonta on tärkeää tullinpalautusjärjestelmän tarkastusjärjestelmässä.

(35)

Muiden valvontatoimien osalta muistutettakoon, että kuten johdanto-osan 24 kappaleessa mainitaan, vientiin suuntautuneella yksiköllä ei missään vaiheessa ole oikeudellista velvoitetta osoittaa kaikkien tuotujen lähetysten ja vastaavan tuloksena olevan tuotteen toimitusten välisiä yhteyksiä. Tällainen valvonta olisi kuitenkin ainoa tapa, jolla Intian viranomaiset voisivat saada riittävät tiedot tuotantopanosten lopullisista käyttötarkoituksista voidakseen varmistaa, että vapautus tullista, liikevaihtoveron palautus ja lämmitysöljystä maksettavien maksujen palautus ei ole suurempi kuin vientituotannon tuotantopanosten arvo. Itsearviointiin perustuvat kuukausittaiset kotimarkkinamyynnin veroilmoitukset, joita Intian viranomaiset tietyin väliajoin arvioivat, eivät ole riittäviä valvonnan kannalta. Myöskään yritysten sisäiset järjestelmät, jollaisten pitämiseen ei ole oikeudellista velvoitetta ulkomaankauppapolitiikkaa koskevassa asiakirjassa, esimerkiksi eräkirjanpitojärjestelmä, eivät voi korvata tullinpalautusjärjestelmän valvontaa. Lisäksi tullinpalautusjärjestelmien valvonnan suunnittelun ja täytäntöönpanon pitäisi olla viranomaisten tehtävä eikä tällaisen tietojärjestelmän perustamista pitäisi jättää kunkin asianomaisen yrityksen johdon harkinnan varaan. Tämän vuoksi todetaan, että koska vientiin suuntautuneelta yksiköltä ei Intian ulkomaankauppapolitiikkaa koskevan asiakirjan mukaisesti nimenomaisesti vaadita tuotantopanosten ja tuloksena olevien tuotteiden välisen yhteyden osoittamista, Intian viranomaisilla ei ollut olemassa tehokasta valvontajärjestelmää, jonka perusteella olisi voitu määrittää, mitä tuotantopanoksia vientituotannossa käytettiin ja missä määrin.

(36)

Intian viranomaiset eivät myöskään tehneet tosiasiallisesti käytettyihin tuotantopanoksiin perustuvaa lisätutkimusta, vaikka sellainen tavallisesti olisi tehtävä silloin, kun tehokasta tarkastusjärjestelmää ei ole käytetty (perusasetuksen liitteessä II olevan II kohdan 5 alakohta ja liitteessä III olevan II kohdan 3 alakohta); viranomaiset eivät myöskään osoittaneet, että liiallista tuontitullien palauttamista ei olisi tapahtunut.

(37)

Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä pyynnön esittäjä väitti, että tässä tapauksessa ei vientiin suuntautuneita yksikköjä arvioitaessa käytetty samaa perusasetuksen 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menetelmää kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. On huomattava, että alkuperäisessä tutkimuksessa viejät antoivat näytön siitä, että liiallisia tuontitullien palautuksia ei tapahtunut, ja tästä syystä vientiin suuntautuneiden yksikköjen hankkimien raaka-aineiden vapautus tulleista ei alun perin oikeuttanut tasoitustoimenpiteiden käyttöönottoon.

(38)

Pyynnön esittäjä ei kuitenkaan antanut tällaista näyttöä tässä tapauksessa. Tässä yhteydessä on myös huomattava, että hakija myi tarkasteltavana olevaa tuotetta myös kotimarkkinoilla eli kaikkia tulleitta hankittuja tuotantopanoksia ei välttämättä kulutettu vientituotannossa. Lisäksi erityisesti se tosiseikka, että Intian lainsäädännön mukaan vientiin suuntautuneiden yksikköjen ei tarvitse osoittaa tuotujen lähetysten ja vastaavan tuloksena olevan tuotteen toimitusten välisiä yhteyksiä, muodostaa alkuperäisestä tutkimuksesta poikkeavan olosuhteen. Sen vuoksi tässä tapauksessa järjestelmää on arvioitu perusasetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jonka mukaan uudet olosuhteet on otettava huomioon. Tämän vuoksi vahvistetaan tehty päätelmä, jonka mukaan EOUS-järjestelmää ei voida pitää sallittuna verojen ja maksujen palautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä.

e)   Tuen määrän laskeminen

(39)

Koska sallittua verojen ja maksujen palautusjärjestelmää tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmää ei sovelleta, tasoitustoimenpiteiden alainen etu on tarkastelua koskevana tutkimusajanjaksona tuonnista yleensä kannettavien tuontitullien (perustulli ja erityinen lisätulli) koko peruutettu määrä sekä liikevaihtoveron palautus ja lämmitysöljystä maksettavien maksujen palautus samana ajanjaksona.

(40)

Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä pyynnön esittäjä väitti, että tuen määrä, mukaan lukien korkomukautukset ei-toistuvien tukien osalta, olisi laskettava ainoastaan niiden tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson 7 kuukauden ajalta, jolloin hakijalla oli kaupallista toimintaa. Vaihtoehtoisesti pyynnön esittäjä pyysi tarkastelemaan ainoastaan 10 kuukauden ajanjaksoa, johon kuuluu hakijan koetuotantokausi.

(41)

Perusasetuksen 5 artiklan mukaan tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen määrä lasketaan sen edun mukaan, joka vastaanottajalle todetaan koituneen tutkimusajanjakson aikana. Saman säännöksen ja Euroopan yhteisön vakiokäytännön mukaisesti tarkastelua koskevaksi tutkimusajanjaksoksi valittiin 12 kuukauden ajanjakso, johon päätelmät perustuvat. Perusasetuksessa ei ole säännöstä yrityksen alkuvaiheiden huomiotta jättämisestä. Pyynnön esittäjän väitettä ei tästä syystä voitu hyväksyä.

i)   Tuontitulleista (perustulli ja erityinen lisätulli) vapauttaminen ja liikevaihtoveron palauttaminen raaka-aineiden osalta

(42)

Pyynnön esittäjän tuen määrä laskettiin tarkastelua koskevana tutkimusajanjaksona tuotujen ainesten kantamatta jääneiden tullien (perustulli ja erityinen lisätulli) sekä myös tarkastelua koskevana tutkimusajanjaksona palautetun liikevaihtoveron ja lämmitysöljystä maksettujen maksujen palautuksen perusteella. Tuen saamiseksi välttämättömät kustannukset vähennettiin tästä määrästä perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jolloin saatiin tuen määrä (osoittaja). Tuen määrä on jaettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti viennin kokonaisliikevaihdolle; se on nimittäjä, koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin. Näin saatu tuen määrä oli 12,6 prosenttia.

(43)

Tässä yhteydessä pyynnön esittäjä väitti, että osoittajana olisi käytettävä ainoastaan suoraan tarkasteltavana olevalle tuotteelle kohdennettua tukiosuutta. Pyynnön esittäjä tuottaa pieniä määriä polyeteenitereftalaattia, jonka viskositeettiluku on pienempi kuin tarkasteltavana olevan tuotteen, ja välituotteena amorfisia PET-siruja, jotka eivät kuulu tässä tutkimuksessa tarkasteltaviin tuotteisiin. Tuen määrä ehdotetaan suhteutettavaksi kokonaisliikevaihtoon tarkasteltavana olevan tuotteen liikevaihdon perusteella.

(44)

Huomautetaan kuitenkin, että eri tuotantopanokset eivät sinällään voi liittyä joko tarkasteltavana olevaan tuotteeseen tai polyeteenitereftalaattiin, jonka viskositeettiluku on alhainen ja välituotteeseen, koska samoja tuotantopanoksia voidaan käyttää kaikkien näiden tyyppien tuotannossa. Lisäksi, kuten johdanto-osan 32–38 kappaleessa on mainittu, tuotantopanosten lopullista käyttötarkoitusta koskevaa toimivaa tarkastusjärjestelmää ei ollut olemassa. Perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tällaisessa tapauksessa sekä osoittaja että nimittäjä määritettiin pyynnön esittäjän koko tuotevalikoiman perusteella tuen määrän kohdentamiseksi tarkasteltavana olevalle tuotteelle. Pyynnön esittäjä ei osoittanut, että mikään vaihtoehtoinen menetelmä olisi johtanut tarkempaan tulokseen. Huomautetaan erityisesti, että vaikka väite hyväksyttäisiin, nimittäjä vähenisi suhteellisesti, mikä johtaisi samanlaiseen kokonaistulokseen.

ii)   Vapautus tuontitulleista (perustulli ja erityinen lisätulli) tuotantohyödykkeiden osalta

(45)

Toisin kuin raaka-aineet, tuotantohyödykkeet eivät fyysisesti sisälly valmiisiin tuotteisiin. Perusasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle koitunut etu on laskettu tuotantohyödykkeiden tuonnissa kantamattomien tullien määrän perusteella jakamalla se ajanjaksolle, joka vastaa näiden tuotantohyödykkeiden tavanomaista poistoaikaa (18,465 vuotta) kyseisellä tuotannonalalla. Pyöristetty poistoprosentti olisi näin ollen 5,42. Näin laskettua tarkastelua koskevalle tutkimusajanjaksolle kohdennettua määrää on oikaistu lisäämällä siihen kyseisen ajanjakson korko, jotta se paremmin ilmentäisi ajan myötä saavutetun edun arvoa ja järjestelmästä edunsaajalle koitunutta kokonaisetua. Lisätyn koron määrä perustui Intiassa tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana vallinneeseen kaupalliseen korkoon. Tuen saamiseksi välttämättömät kustannukset vähennettiin tästä määrästä perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jolloin saatiin tuen määrä (osoittaja). Tuen määrä on jaettu perusasetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson viennin liikevaihdolle; se on nimittäjä, koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin. Näin saatu tuen määrä oli 0,9 prosenttia.

(46)

Toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä pyynnön esittäjä väitti, että sen yrityskohtaista 18,93 vuoden poistoaikaa olisi käytettävä 18,465 vuoden sijasta, joka on keskiarvo, yhdessä alun perin vahvistetun poistoajan kanssa. Lisäksi se väitti, että sen yksilöllinen poistoaika heijastaa tuotannonalan tämänhetkistä standardia Intiassa.

(47)

Kuten edellä mainittiin, perusasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa edellytetään tuotannonalan tavanomaisen eli keskimääräisen, ei yrityskohtaisen, poistoajan käyttämistä. Pyynnön esittäjä ei myöskään osoittanut, että asianomaisen tuotannonalan poistoaika olisi yleensä ottaen kasvanut. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(48)

Pyynnön esittäjä väitti lisäksi, että tuen määrää laskettaessa poistoprosenttia ei olisi pitänyt pyöristää.

(49)

On kuitenkin todettava, että pyöristämisellä ei ole mitään vaikutuksia kokonaistulokseen, joten tällä huomautuksella ei ole merkitystä.

(50)

EOUS-järjestelmästä pyynnön esittäjälle koituneen tuen kokonaismäärä on näin ollen 13,5 prosenttia.

2.2   ALUN PERIN TUTKITUT JÄRJESTELMÄT, JOITA YRITYS EI OLE KÄYTTÄNYT

2.2.1   Tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)

(51)

Pyynnön esittäjä ei ollut käyttänyt DEPBS-järjestelmän mukaisia etuja.

2.2.2   Tuotantohyödykkeiden tuonti etuustullein (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)

(52)

Todettiin, että pyynnön esittäjä ei ollut tuonut tuotantohyödykkeitä EPCGS-järjestelmässä eikä näin ollen ollut käyttänyt EPCGS-järjestelmän mukaisia etuja.

2.2.3   Tuloverosta vapautuksen järjestelmä (Income Tax Exemption Scheme)

(53)

Todettiin, että koska verotettavaa voittoa ei ollut, pyynnön esittäjä ei saanut vuoden 1961 tuloverolain 10B §:n mukaista vapautusta tuloverosta tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.

2.3   MUUT JÄRJESTELMÄT, JOITA PYYNNÖN ESITTÄJÄ ON KÄYTTÄNYT TARKASTELTAVANA OLEVAN TUOTTEEN TAPAUKSESSA JA JOTKA MAHDOLLISTAVAT TASOITUSTULLIN KÄYTTÖÖNOTON

2.3.1   Vientiluottojärjestelmä (Export Credit Scheme, ECS)

a)   Oikeusperusta

(54)

ECS-järjestelmä perustuu vuoden 1949 pankkivalvontalain (Banking Regulation Act 1949) 21 ja 35A §:ään, joiden mukaan Intian keskuspankki (Reserve Bank of India, RBI) voi ohjata kaupallisten pankkien vientiluottotoimintaa.

(55)

Järjestelmää kuvataan yksityiskohtaisesti Intian keskuspankin Master Circular IECD -yleiskirjeessä nro 35/04.02.02/2004-05 (valuuttamääräiset vientiluotot) ja yleiskirjeessä nro 27/04.02.02/2004-05 (rupeemääräiset vientiluotot), jotka on osoitettu kaikille Intian kaupallisille pankeille.

b)   Tukikelpoisuus

(56)

Valmistajaviejät ja kauppiasviejät voivat hakea tämän järjestelmän mukaista tukea.

c)   Käytännön toteutus

(57)

Intian keskuspankki asettaa tässä järjestelmässä sitovat enimmäistasot sekä Intian rupee- että valuuttamääräisten vientiluottojen koroille, joita kaupalliset pankit voivat soveltaa viejiin, jotta viejät voisivat saada luottoja kansainvälisesti kilpailukykyisillä koroilla. ECS-järjestelmässä on kaksi alajärjestelmää: ennen vientiä sovellettava vientiluottojärjestelmä (Pre-Shipment Export Credit Scheme), joka kattaa viejälle ennen vientiä tuotteiden oston, käsittelyn, valmistuksen, pakkaamisen ja/tai kuljetuksen rahoittamista varten annetut luotot, ja viennin jälkeen sovellettava vientiluottojärjestelmä (Post-Shipment Export Credit Scheme), josta voi saada käyttöpääomalainoja vientisaamisten rahoittamiseen. Intian keskuspankki myös velvoittaa pankit osoittamaan tietyn määrän niiden nettopankkiluotoista vientirahoitukseen.

(58)

Mainittujen Intian keskuspankin yleiskirjeiden ansiosta viejät voivat saada vientiluottoja puhtaasti markkinaehtojen mukaan annettavien tavanomaisten kaupallisten luottojen (käteisluottojen) korkoa edullisemmalla korolla. Rupeemääräisiä vientiluottoja koskevan yleiskirjeen mukaisesti viejille annettavien luottojen enimmäiskorot ovat alhaisemmat kuin muilta lainanottajilta tavanomaisesti perittävät enimmäiskorot, joten ne ovat tässä mielessä edullisia korkoja.

(59)

Intian keskuspankin yleiskirjeiden ansiosta pyynnön esittäjä sai vientiluottoja käteisluottoja edullisemmalla korolla.

d)   ECS-järjestelmää koskevat päätelmät

(60)

Ensinnäkin johdanto-osan 55 kappaleessa mainituissa Intian keskuspankin yleiskirjeissä vahvistetut ECS-luottojen edulliset korot alensivat pyynnön esittäjän korkokustannuksia verrattuna puhtaasti markkinaolosuhteiden mukaan määräytyviin korkokustannuksiin, mikä merkitsi pyynnön esittäjälle perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua etua. Toiseksi ja huolimatta siitä, että ECS-järjestelmässä näiden edullisten luottojen myöntäjinä ovat kaupalliset pankit, tukea on pidettävä perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan iv alakohdassa tarkoitettuna viranomaisten taloudellisena tukena. Tässä yhteydessä huomattakoon, ettei perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan iv alakohdassa eikä WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevassa sopimuksessa edellytetä, että tuen antamisesta koituisi julkisia menoja eli että Intian valtio maksaisi kaupallisille pankeille korvauksen, vaan riittää, että valtio ohjaa perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettuja toimintoja. Intian keskuspankki on julkinen elin ja kuuluu siis perusasetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ”julkisiin viranomaisiin”. Se on täysin valtion omistuksessa, toteuttaa poliittisia tavoitteita eli esimerkiksi rahapolitiikkaa ja sen johdon nimittää Intian valtio. Intian keskuspankki ohjaa yksityisiä elimiä siten, että kaupallisia pankkeja sitovat muun muassa yleiskirjeissä vahvistetut vientiluottojen enimmäiskorot sekä määräykset siitä, että kaupallisten pankkien on osoitettava tietty määrä nettopankkiluotoistaan vientirahoitukseen. Määräys velvoittaa kaupalliset pankit toteuttamaan perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja toimia eli tässä tapauksessa antamaan edullisia vientiluottoja. Tällainen varojen suora siirto tiettyjen ehtojen mukaisten lainojen muodossa on yleensä valtiolle itselleen kuuluva tehtävä, eikä käytäntö tosiasiassa eroa valtioiden yleensä harjoittamasta toiminnasta (perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohta). Tukea pidetään erityisenä ja tasoitustoimenpiteiden alaisena, sillä edullisia korkoja myönnetään ainoastaan vientirahoitukseen, joten ne ovat oikeudellisesti vientituloksesta riippuvia (perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a alakohta).

e)   Tuen määrän laskeminen

(61)

Tuen määrä on laskettu tarkastelua koskevana tutkimusajanjaksona käytettyjen vientiluottojen korkojen ja sellaisten korkojen, jotka pyynnön esittäjän olisi pitänyt maksaa tavanomaisista kaupallisista luotoista, määrien erotuksen perusteella. Tuen määrä (osoittaja) on jaettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson viennin kokonaisliikevaihdolle; se on nimittäjä, koska tuki on riippuvainen vientituloksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin. ECS-järjestelmän mukainen tuki on näin ollen 0,4 prosenttia.

2.3.2   West Bengal Incentive Scheme (WBIS) -järjestelmä

(62)

WBIS-järjestelmää koskeva yksityiskohtainen kuvaus esitetään Länsi-Bengalin osavaltion kauppa- ja teollisuusministeriön 22 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa tiedonannossa nro 588-CI/H (WBIS 1999), joka on viimeksi korvattu 24 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla tiedonannolla nro 134-CI/O/Incentive/17/03/I (WBIS 2004). Tutkimuksessa vahvistettiin, että pyynnön esittäjän saama etu ei ollut merkittävä, ja sen vuoksi WBIS-järjestelmää ei tarkasteltu enempää.

3.   TASOITUSTULLIN KÄYTTÖÖNOTON MAHDOLLISTAVIEN TUKIEN KOKONAISMÄÄRÄ

(63)

Kun otetaan huomioon edellä kuvatut tukijärjestelmiä koskevan tutkimuksen lopulliset tulokset, tasoitustullien käyttöönoton mahdollistavien tukien määrä on pyynnön esittäjän osalta seuraava:

 

ECS

EOUS

Yhteensä

South Asian Petrochem Limited

0,4 %

13,5 %

13,9 %

E.   TARKASTELUN KOHTEENA OLEVIEN TOIMENPITEIDEN MUUTTAMINEN

(64)

Perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti tasoitustullin olisi oltava tasoitustullin alaisen tuen kokonaismäärää alhaisempi, jos tämä alhaisempi tulli riittää poistamaan yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon. Alkuperäisessä tutkimuksessa yleiseksi vahingon korjaavaksi tasoksi vahvistettiin 44,3 prosenttia, joka on korkeampi kuin pyynnön esittäjälle vahvistettu tuen määrä.

(65)

Tarkastelua koskevan tutkimuksen tulosten perusteella päätettiin, että pyynnön esittäjän tuottaman ja viemän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa yhteisöön olisi edelleen pidettävä käytössä kyseiselle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tuen määrän suuruinen tasoitustulli eli 13,9 prosenttia. Koska asetuksella (EY) N:o 2603/2000 käyttöön otettu tulli oli tonnikohtainen paljoustulli, edellä mainittu pyynnön esittäjän tulli on myös muutettu paljoustulliksi, joka on 106,5 euroa tonnilta.

(66)

Tämän vuoksi olisi muutettava asetus (EY) N:o 2603/2000.

F.   SITOUMUS

(67)

Pyynnön esittäjä tarjosi tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä koskevaa hintasitoumusta perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(68)

Tutkittuaan tarjouksen komissio piti sitoumusta hyväksyttävänä, koska se poistaisi vientitukien vahingolliset vaikutukset. Lisäksi pyynnön esittäjän komissiolle lupaamat säännölliset ja yksityiskohtaiset raportit mahdollistavat tehokkaan valvonnan. Tarkasteltavana olevan tuotteen luonne ja pyynnön esittäjän myynnin rakenne ovat lisäksi sellaisia, että komissio pitää sitoumuksen kiertämisen vaaraa vähäisenä.

(69)

Sitoumuksen tosiasiallisen noudattamisen ja sen valvonnan varmistaminen edellyttää, että sitoumukseen perustuvan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen yhteydessä on mahdollista saada vapautus tullista ainoastaan esittämällä asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisille pyynnön esittäjän laatima pätevä kauppalasku, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 2603/2000 liitteessä luetellut tiedot. Jos tällaista laskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, sovelletaan asianmukaista tasoitustullia sitoumuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

(70)

Jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan, perusasetuksen 13 artiklan 9 ja 10 kohdan nojalla voidaan ottaa käyttöön tasoitustulli.

G.   TOIMENPITEISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIDEN VOIMASSAOLOAIKA

(71)

Pyynnön esittäjälle ja Intian viranomaisille ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin esittää, että asetus (EY) N:o 2603/2000 muutetaan, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Ainoastaan pyynnön esittäjä esitti huomautuksia, jotka koskivat pääasiassa EOUS-järjestelmää, ja niihin on vastattu edellä 2.1.1 kohdan d alakohdan asiaa koskevissa päätelmissä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2603/2000 seuraavasti:

a)

Lisätään 1 artiklan 3 kohdassa olevaan taulukkoon intialainen tuottaja seuraavasti:

Maa

Yritys

Lopullinen tulli

(euroa tonnilta)

Taric-lisäkoodi

”Intia

South Asian Petrochem Limited

106,5

A585”

b)

Lisätään 2 artiklan 3 kohdassa olevaan taulukkoon teksti seuraavasti:

Yritys

Maa

Taric-lisäkoodi

”South Asian Petrochem Limited

Intia

A585”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. DARLING


(1)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 822/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 3).

(3)  EUVL C 8, 12.1.2005, s. 2.

(4)  Tiedonanto nro 1/2002–07, 31. maaliskuuta 2002, Intian kauppa- ja teollisuusministeriö.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/10


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1646/2005,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2005,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti käyttöön asetuksella (EY) N:o 2604/2000 (2) lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Intiasta peräisin olevan sellaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa, jonka viskositeettiluku on DIN-standardin (Deutsche Industrienorm) 53728 mukaisesti vähintään 78 ml/g, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ja joka tavallisesti luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Toimenpiteet toteutetaan erityisenä polkumyyntitullina, jonka suuruus on 181,7 euroa tonnilta, lukuun ottamatta useiden erikseen mainittujen yritysten tuontia, jossa kannetaan yksilölliset tullit.

(2)

Samanaikaisesti neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 2603/2000 (3), käyttöön lopullisen tasoitustullin, jonka suuruus on 41,3 euroa tonnilta ja jota kannetaan tuotaessa yhteisöön Intiasta peräisin olevaa kyseistä tuotetta, lukuun ottamatta useiden erikseen mainittujen yritysten tuontia, jossa kannetaan yksilölliset tullit.

B.   TÄMÄ MENETTELY

1.   Tarkastelupyyntö

(3)

Lopullisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen komissio vastaanotti perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla intialaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta South Asian Petrochem Limitedilta, jäljempänä ’yritys’, pyynnön panna vireille asetukseen (EY) N:o 2604/2000 liittyvä uutta viejää koskeva tarkastelu. Yritys väitti, että se ei ollut etuyhteydessä yhteenkään intialaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovellettiin tarkasteltavana olevan tuotteen osalta voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Lisäksi se väitti, ettei se ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisenä tutkimusajanjaksona (1 päivän lokakuuta 1998 ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisenä aikana) vaan että se oli vienyt sitä yhteisöön kyseisen ajanjakson jälkeen.

2.   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(4)

Komissio tutki yrityksen toimittaman näytön ja katsoi sen riittäväksi pannakseen vireille tarkastelun perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan kyseiselle yhteisön tuotannonalalle tilaisuuden esittää huomautuksia komissio pani asetuksella (EY) N:o 33/2005 (4) vireille asetusta (EY) N:o 2604/2000 koskevan tarkastelun yrityksen osalta ja aloitti tutkimuksensa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 33/2005 nojalla asetuksella (EY) N:o 2604/2000 käyttöön otettu polkumyyntitulli kumottiin yrityksen yhteisöön suuntautuvassa tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa. Samalla tulliviranomaisia kehotettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

(6)

Komissio pani vireille yrityksen pyynnöstä samanaikaisesti ja samoin perustein asetusta (EY) N:o 2603/2000 koskevan nopeutetun tarkastelun muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (5) 20 artiklan mukaisesti.

3.   Asianomaiset osapuolet

(7)

Komissio ilmoitti virallisesti uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta yritykselle ja Intian, jäljempänä ’viejämaa’, edustajille. Lisäksi se antoi muille osapuolille, joita asia suoranaisesti koski, tilaisuuden esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi. Tällaisia pyyntöjä ei kuitenkaan esitetty komissiolle.

(8)

Komissio lähetti yritykselle kyselylomakkeen ja sai vastauksen asetetussa määräajassa. Lisäksi komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin määrittämiseksi tarpeellisina pitämänsä tiedot. Yrityksen toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti.

4.   Tutkimusajanjakso

(9)

Polkumyyntitutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2003 ja 30 päivän syyskuuta 2004 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

C.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

1.   Uuden viejän kelpoisuus

(10)

Tutkimus vahvisti, ettei yritys ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana ja että se oli aloittanut yhteisöön suuntautuvan viennin myöhemmin.

(11)

Lisäksi yritys pystyi tyydyttävällä tavalla osoittamaan, ettei se ollut suoraan tai välillisesti etuyhteydessä mihinkään intialaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovellettiin tarkasteltavana olevan tuotteen osalta voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(12)

Tämän perusteella vahvistetaan, että yritystä olisi pidettävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisena uutena viejänä, minkä vuoksi sille olisi vahvistettava yksilöllinen polkumyyntimarginaali.

2.   Polkumyynti

(13)

Komissio tutki ensin perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, oliko yrityksen polyeteenitereftalaatin kokonaismyynti kotimarkkinoilla edustavaa yhteisöön suuntautuneen viennin kokonaismäärään verrattuna. Koska kotimarkkinamyynnin määrä ylitti viisi prosenttia yrityksen yhteisöön suuntautuneen viennin kokonaismäärästä, sen katsottiin olevan edustavaa.

(14)

Komissio yksilöi tämän jälkeen yrityksen kotimarkkinoilla myymät polyeteenitereftalaatin lajit, jotka olivat samanlaisia kuin yhteisöön viedyt lajit tai suoraan niihin verrattavissa.

(15)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ainoastaan kaksi yhteisöön vietyä tuotelajia ovat samanlaisia kuin kotimarkkinoilla myydyt tuotteet tai suoraan niihin verrattavissa. Kummankin tuotelajin osalta tutkittiin tämän jälkeen, oliko niiden myynti kotimarkkinoilla riittävän edustavaa vastaavaan vientimäärään verrattuna. Koska kummankin tuotelajin kotimarkkinamyynti ylitti huomattavasti viiden prosentin kynnyksen, niiden katsottiin olevan edustavia.

(16)

Lisäksi tutkittiin, voitaisiinko kummankin tuotelajin kotimarkkinamyynnin katsoa tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä määrittämällä, kuinka suuri oli sellaisen samankaltaisen tuotelajin myyntiosuus, joka myytiin riippumattomille asiakkaille tuotantokustannusten suuruisella tai ne ylittävällä nettomyyntihinnalla, jäljempänä ’kannattava myynti’. Koska tarkasteltavana olevan tuotteen kannattavan myynnin määrä oli alle 80 prosenttia mutta vähintään 10 prosenttia kokonaismyyntimäärästä, normaaliarvon perusteena käytettiin todellista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä ainoastaan kunkin tuotelajin kannattavan myynnin hintojen painotettu keskiarvo.

(17)

Koska kaikki tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuva vienti tapahtui suoraan yhteisön riippumattomille asiakkaille, vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella.

(18)

Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti huomioon oikaisujen muodossa hintojen vertailtavuuteen vaikuttavat erot perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

(19)

Kaikki yrityksen pyytämät vientiä koskevat oikaisut on hyväksytty. Nämä oikaisut koskevat palkkioita, sisämaakuljetusten rahtimaksuja, merikuljetusten rahtimaksuja, vakuutusmaksuja, käsittelymaksuja, pakkauskustannuksia ja pankkimaksuja.

(20)

Kotimarkkinamyynnin osalta oikaisut hyväksyttiin palkkioihin, sisämaakuljetusten rahtimaksuihin, vakuutusmaksuihin, pakkauskustannuksiin ja pankkimaksuihin. Yrityksen perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan nojalla välillisiin veroihin ja tuontimaksuihin pyytämät oikaisut sekä perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan k alakohdan nojalla sivutoimipisteiden kustannuksiin pyytämät oikaisut evättiin jäljempänä mainituista syistä.

(21)

Välillisiin veroihin haettua oikaisua perusteltiin väitteellä, jonka mukaan yrityksen kotimaiset asiakkaat maksoivat kotimarkkinoilla tarkasteltavaa tuotetta ostaessaan valmisteveron, jota ei voida palauttaa, kun taas yrityksen vientiasiakkaiden ei tarvitse maksaa tätä veroa. Normaaliarvoa pyydettiin oikaisemaan määrällä, joka vastaa palauttamatonta valmisteveroa. Vientihintaan verrattu normaaliarvo vahvistettiin kuitenkin kotimarkkinamyynnin nettohinnan perusteella, johon ei sisältynyt mitään veroja. Näin ollen normaaliarvoon ei sisältynyt valmisteveroja, jotka olisivat vaikuttaneet hintaan ja hinnan vertailukelpoisuuteen perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Lisäksi katsottiin, että vientiä harjoittavan tuottajan kotimaisten asiakkaiden verovelvollisuus ei ole pätevä peruste perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaiselle oikaisulle, koska veroa ei makseta samankaltaisesta tuotteesta eikä siihen fyysisesti sisältyvistä materiaaleista. Yrityksen kotimaiset asiakkaat maksavat valmisteveron yrityksen nettomyyntihinnasta eikä sillä ole vaikutusta yritysten tuotantokustannuksiin eikä hinnan määritykseen. Koska kotimarkkinoilla ja vientimarkkinoilla kannettavien välillisten verojen mahdolliset erot on jo otettu huomioon yrityksen kotimarkkinamyynnin nettohintojen ja viennin nettohintojen välisessä vertailussa, yrityksen esittämä oikaisupyyntö hylättiin.

(22)

Toimenpiteiden ilmoittamisen yhteydessä yritys väitti, että on merkityksetöntä, verrattiinko normaaliarvoa ja vientihintaa nettohintojen perusteella eli ottamatta huomioon välillisiä veroja. Lisäksi se väitti, että valmistevero maksettaisiin samankaltaisesta tuotteesta ja että se vaikutti hintojen vertailukelpoisuuteen, koska kotimaisille asiakkaille ei myönnetä täyttä palautusta ja niiden on lopulta maksettava osa valmisteverosta. Sen vuoksi niiden asiakkaat maksaisivat korkeamman hinnan kotimarkkinoilla kuin vientiasiakkaat. Kuten kuitenkin edellä mainitaan, valmistevero ei sisältynyt normaaliarvona käytettyyn kotimarkkinahintaan eikä se sen vuoksi voinut vaikuttaa hintojen vertailukelpoisuuteen. Yritys ei myöskään toimittanut tietoja eikä näyttöä, joka olisi osoittanut, että normaaliarvon ja vientihinnan vertailukelpoisuuteen olisi muulla tavoin vaikutettu. Sen vuoksi nämä väitteet oli hylättävä.

(23)

Tuontitullittomuutta koskeva oikaisupyyntö perustui väitteeseen, jonka mukaan aina kun yritys myy tarkasteltavana olevaa tuotetta kotimarkkinoilla, raaka-aineista jouduttaisiin maksamaan tuontitullit ”korotettuna valmisteverona”. Ilmaisu ”korotettu valmistevero” viittaa yritykseen sovellettavaan erilaiseen verojärjestelmään, koska se on vientiin suuntautunut yksikkö (EOU), kun taas muut intialaiset yritykset eivät ole tällaisia yrityksiä. Tässä järjestelmässä EOU-yrityksille myönnettiin vapautus kaikista raaka-aineiden tuontitulleista, mutta niihin sovellettiin korkeampaa valmisteveroa silloin, kun niiden tuottamia tavaroita myytiin kotimarkkinoilla. Koska valmisteveroa ei makseta viennin yhteydessä, yritys pyysi, että normaaliarvoa oikaistaisiin vastaavasti. Pyyntö hylättiin, koska yritys osti raaka-aineet tullitta riippumatta siitä, myydäänkö valmis tuote kotimaassa vai viedäänkö se ulkomaille. Sen vuoksi samankaltaisista tuotteista ja niihin fyysisesti sisältyvistä materiaaleista ei makseta tuontitullia, kun ne on tarkoitettu kulutettavaksi kotimarkkinoilla, eikä tuontitullia kanneta eikä palauteta tuotteista, jotka viedään yhteisöön perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen. Sen vuoksi vaikutusta kotimarkkinoiden ja vientimarkkinoiden hintojen vertailukelpoisuuteen ei ollut. On myös huomattava, että yritys ei voinut todistaa, että johdanto-osan 21 kappaleessa kuvatun valmiin tuotteen myynnistä olisi valmisteveron lisäksi maksettu lisätullia tai välillistä veroa. Loppujen lopuksi ei ollut mahdollista määrittää selkeästi, käytettiinkö valmiin tuotteen tuotannossa tuotuja tai paikallisesti ostettuja raaka-aineita tai sitä, kuinka paljon niitä käytettiin.

(24)

Yritys pyysi myös oikaisua sen kotimarkkinamyynnistä vastaavien paikallisten sivutoimipisteiden kustannusten huomioon ottamiseksi. Pyyntö hylättiin, koska sivutoimipisteiden kustannuksiin sisältyivät myös muiden kuin tarkasteltavana olevien tuotteiden myynnistä aiheutuneet myyntikustannukset, yleiset kustannukset ja hallinnolliset kustannukset eikä niitä voitu yhdistää suoraan tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyyntiin. Yritys ei osoittanut, vaikuttivatko sivutoimipisteiden kustannukset hintaan tai hintojen vertailukelpoisuuteen. Toimenpiteiden ilmoittamisen yhteydessä yritys väitti, että se tuottaa vain yhtä tuotetta eli tarkasteltavana olevaa tuotetta. Tämä oli kuitenkin päätelmien vastainen väite. Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti normaaliarvon määrittelyssä otetaan huomioon sivutoimipisteiden myyntihinta ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle. Koska sivutoimipisteet ovat osa samaa oikeussubjektia ja yritysrakennetta, yrityksen esittämät väitteet hylättiin eikä oikaisua tehty.

(25)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti verrattiin kunkin tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön viedyn lajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa kunkin vastaavan tuotelajin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan.

(26)

Vertailu osoitti polkumyyntiä esiintyvän. Yritykselle määritetty painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali on 25,5 prosenttia CIF-hinnasta yhteisön rajalla.

D.   TARKASTELUN KOHTEENA OLEVIEN TOIMENPITEIDEN MUUTTAMINEN

(27)

Tutkimuksen tulosten perusteella katsotaan, että olisi otettava käyttöön lopullinen polkumyyntitulli todetun polkumyyntimarginaalin suuruisena, mutta perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti tullin ei kuitenkaan pitäisi olla korkeampi kuin voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa Intialle vahvistettu koko maata koskeva vahinkomarginaali.

(28)

Uutta viejää koskevassa tarkastelussa ei voida määrittää yksilöllistä vahinkomarginaalia, koska tutkimus rajoittuu perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti yksilöllisen polkumyyntimarginaalin tutkimiseen. Sen vuoksi polkumyyntimarginaalia verrattiin koko maata koskevaan vahinkomarginaaliin, joka vahvistettiin Intialle lopullisessa asetuksessa. Koska jälkimmäinen oli korkeampi kuin polkumyyntimarginaali, toimenpiteiden tason olisi perustuttava polkumyyntimarginaaliin.

(29)

Perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2026/97 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti mihinkään tuotteeseen ei saa samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai vientituesta johtuvan saman tilanteen korjaamiseksi.

(30)

Asetusta (EY) N:o 2603/2000 koskevassa nopeutetussa rinnakkaistarkastelussa yritykselle vahvistettiin yksilöllinen tasoitustulli, jonka suuruus on 106,5 euroa tonnilta ja joka vastaa 13,9 prosentin suuruista arvoon perustuvaa tasoitustullia.

(31)

Koska nopeutetussa rinnakkaistarkastelussa todettiin, että kaikki tuet olivat vientitukia, polkumyyntitullia on oikaistava, jotta otetaan huomioon näiden tukien vaikutuksen poistavien tasoitustullien käyttöönoton jälkeinen todellinen polkumyyntimarginaali.

(32)

Kun otetaan huomioon tukien vastaisen rinnakkaismenettelyn tulokset, CIF-hintaan yhteisön rajalla sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Vahinkomarginaali

Polkumyyntimarginaali

Tasoitustullit

Polkumyyntitullit

Ehdotettu polkumyyntitulli

(euroa/tonni)

South Asian Petrochem Limited

44,3 %

25,5 %

13,9 %

11,6 %

88,9

E.   POLKUMYYNTITULLIN TAANNEHTIVA KANTAMINEN

(33)

Koska tarkastelussa todettiin, että yritys on syyllistynyt polkumyyntiin, yritykseen sovellettava polkumyyntitulli on kannettava taannehtivasti asetuksen (EY) N:o 33/2005 3 artiklan mukaisesti kirjatusta tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista.

F.   SITOUMUS

(34)

Yritys tarjosi tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvaa vientiä koskevan hintasitoumuksen perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(35)

Tutkittuaan tarjouksen komissio piti sitoumusta hyväksyttävänä, koska se poistaisi polkumyynnin vahingolliset vaikutukset. Lisäksi yritys sitoutui toimittamaan komissiolle määräajoin yksityiskohtaisia kertomuksia, mikä mahdollistaa sitoumuksen tehokkaan valvonnan. Tarkasteltavana olevan tuotteen luonne ja yrityksen myynnin rakenne ovat myös sellaisia, että komissio pitää sitoumuksen kiertämisen vaaraa vähäisenä.

(36)

Sitoumuksen tosiasiallisen noudattamisen ja sen valvonnan varmistaminen edellyttää, että sitoumuksen mukaista vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa hakemusta jätettäessä voidaan vapautus tullista saada ainoastaan esittämällä asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisille yrityksen laatima pätevä kauppalasku, joka sisältää asetuksen (EY) N:o 2604/2000 liitteessä luetellut tiedot. Jos tällaista laskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tullille esitettyä tuotetta, olisi kannettava asianmukainen polkumyyntitulli sitoumuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

(37)

Jos sitoumus rikotaan tai peruutetaan, polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen 8 artiklan 9 ja 10 kohdan nojalla.

G.   TOIMENPITEISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIDEN VOIMASSAOLOAIKA

(38)

Yritykselle ilmoitettiin tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella aiottiin ottaa käyttöön lopullinen polkumyyntitulli yrityksen yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa, ja sille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

(39)

Tämä tarkastelu ei muuta päivää, jona asetuksen (EY) N:o 2604/2000 voimassaolo päättyy perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään asetuksen (EY) N:o 2604/2000 1 artiklan 3 kohtaan Intian tuottajia koskevaan taulukkoon teksti seuraavasti:

Maa

Yritys

Lopullinen tulli

(euroa/tonni)

Taric-lisäkoodi

”Intia

South Asian Petrochem Limited

88,9

A585”

2.   Tällä asetuksella käyttöön otettava tulli kannetaan myös taannehtivasti tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa, joka on kirjattu asetuksen (EY) N:o 33/2005 3 artiklan nojalla.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, lopullista polkumyyntitullia ei kanneta 2 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetuista tuontituotteista.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2604/2000 2 artiklan 3 kohtaan Intian tuottajia koskevaan taulukkoon teksti seuraavasti:

Yritys

Maa

Taric-lisäkoodi

”South Asian Petrochem Limited

Intia

A585”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. DARLING


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 83/2005 (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 822/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 3).

(4)  EUVL L 8, 12.1.2005, s. 9.

(5)  EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1647/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä lokakuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä lokakuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

68,9

204

82,9

999

75,9

0707 00 05

052

87,7

999

87,7

0709 90 70

052

101,8

999

101,8

0805 50 10

052

66,3

382

63,3

388

65,3

524

67,9

528

61,9

999

64,9

0806 10 10

052

82,6

388

79,9

400

215,8

999

126,1

0808 10 80

388

84,9

400

79,7

508

26,4

512

76,3

720

51,9

800

177,3

804

78,2

999

82,1

0808 20 50

052

91,9

388

58,9

720

58,5

999

69,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1648/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgialla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Belgian interventioelinten 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Belgian interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Belgian interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana hyväksytyn 49 891,492 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Belgian interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun ehdot.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 20 päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 15.00 Brysselin aikaa:

9 ja 23 päivänä marraskuuta 2005,

7 ja 21 päivänä joulukuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Belgian interventioelimelle osoitteeseen:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Puh. (32-2) 287 24 11

Faksi (32-2) 287 25 24

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Belgian interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Belgian interventioelinten hallussa olevan 49 891,492 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli)

(Asetus (EY) N:o 1648/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä (t)

Tarjoushinta

euroa/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1649/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Puolan interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolalla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Puolan interventioelinten 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Puolan interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Puolan interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana hyväksytyn 17 000 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Puolan interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun ehdot.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 20 päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 15.00 Brysselin aikaa:

9 ja 23 päivänä marraskuuta 2005,

7 ja 21 päivänä joulukuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Puolan interventioelimelle osoitteeseen:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Puh.  (48-22) 661 71 30

Faksi  (48-22) 661 72 77

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Puolan interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Puolan interventioelinten hallussa olevan 17 000 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli)

(Asetus (EY) N:o 1649/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä (t)

Tarjoushinta

euroa/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1650/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italialla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Italian interventioelinten 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Italian interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Italian interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana hyväksytyn 74 300,8 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Italian interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun ehdot.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 20 päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 15.00 Brysselin aikaa:

9 ja 23 päivänä marraskuuta 2005,

7 ja 21 päivänä joulukuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Italian interventioelimelle osoitteeseen:

AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Puh. (39-06) 49 49 95 58

Faksi (39-06) 49 49 97 61

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Italian interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Italian interventioelinten hallussa olevan 74 300,8 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli)

(Asetus (EY) N:o 1650/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjoushinta

euroa/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1651/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarilla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Unkarin interventioelinten 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Unkarin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Unkarin interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana hyväksytyn 87 000 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Unkarin interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun ehdot.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 20 päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 15.00 Brysselin aikaa:

9 ja 23 päivänä marraskuuta 2005,

7 ja 21 päivänä joulukuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Unkarin interventioelimelle osoitteeseen:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Developement Agency)

Alkotmány utca 29

HU-1054 Budapest

Puh. (36-1) 219-4514

Faksi (36-1) 219-4511 tai (36-1) 219-4512

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Unkarin interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Unkarin interventioelinten hallussa olevan 87 000 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli)

(Asetus (EY) N:o 1651/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä (t)

Tarjoushinta

euroa/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1652/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelinten hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskalla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Ranskan interventioelinten 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Ranskan interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ranskan interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana hyväksytyn 20 000 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Ranskan interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun ehdot.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 20 päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 26 päivänä lokakuuta 2005 kello 15.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 15.00 Brysselin aikaa:

9 ja 23 päivänä marraskuuta 2005,

7 ja 21 päivänä joulukuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Ranskan interventioelimelle osoitteeseen:

Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre

Bureau de l’intervention

21, Avenue Bosquet

F-75007 Paris

Puh. (33-1) 44 18 23 37

Faksi (33-1) 44 18 20 08

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Ranskan interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1498/2005 (EUVL L 240, 16.9.2005, s. 39).


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Ranskan interventioelinten hallussa olevan 20 000 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

(6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli)

(Asetus (EY) N:o 1652/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä (t)

Tarjoushinta

euroa/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1653/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

tariffikiintiöiden avaamisesta ja kyseisten tariffikiintiöiden puitteissa sovellettavien tullien vahvistamisesta tuotaessa Euroopan yhteisöön tiettyjä Algeriasta peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 tekemällään päätöksellä (2) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen, jäljempänä ”sopimus”.

(2)

Kauppaa koskevissa sopimuksen määräyksissä määrätään tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden osalta molemminpuolisten myönnytysten soveltamisesta tuontitullien alalla. Yhteisön myönnytykset voidaan toteuttaa tullittomana tuontina vuosittaisten tariffikiintiöiden puitteissa.

(3)

Algeriasta peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuontia koskevassa sopimuksessa vahvistetut tariffikiintiöt ovat vuosittaisia ja niitä sovelletaan toistaiseksi. Ne olisi avattava vuodeksi 2005 ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

(4)

Vuodeksi 2005 uusien tariffikiintiöiden määrät olisi laskettava suhteessa sopimuksessa määriteltyihin perusmääriin ja siihen osaan kyseistä vuotta, joka ehtii kulua ennen sopimuksen voimaantulopäivää.

(5)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(6)

Koska sopimusta sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005, tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta ja sen olisi siksi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan liitteessä lueteltujen Algeriasta peräisin olevien tuotteiden tuontia koskevat vuosittaiset yhteisön kiintiöt 1 päivästä syyskuuta 2005 alkaen 31 päivään joulukuuta 2005 saakka sekä seuraavina vuosina 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

Liitteessä lueteltuja vuosittaisia kiintiömääriä olisi vuonna 2005 pienennettävä suhteessa siihen osaan kyseistä vuotta, joka ehti kulua ennen sopimuksen voimaantulopäivää.

2 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).


LIITE

Vuosittaiset tariffikiintiöt vuodeksi 2005 ja sitä seuraaviksi vuosiksi sekä kyseisten tariffikiintiöiden puitteissa kannettavat tullit, joita sovelletaan tiettyjen neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Algeriasta peräisin olevien tuotteiden tuontiin yhteisöön

Rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.


Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuosittainen kiintiön määrä

(nettotonnia)

Vuosittaisen kiintiön rajoissa kannettava tulli

(%)

09.1021

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, maustettu tai hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

1 500

0

0403 10

– jogurtti:

– – maustettu ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 10 51

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0403 10 53

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 10 59

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

– – – muu, maitorasvapitoisuus:

0403 10 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

0403 10 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 10 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

09.1022

1902

Makaronivalmisteet, kuten spaghetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

2 000

0

1902 30

– muut makaronivalmisteet:

1902 30 10

– – kuivatut

1902 30 90

– – muut

09.1023

1902 40

– couscous:

2 000

0

1902 40 10

– – valmistamaton

1902 40 90

– – muu


11.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1654/2005,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2005,

eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista annetun asetuksen (EY) N:o 874/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2002 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

on kuullut komission päätöksellä 2003/375/EY (2) nimettyä aluetunnusrekisteriä ”European Registry for Internet Domains”,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 874/2004 (3) pannaan täytäntöön asetus (EY) N:o 733/2002 säätämällä eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 874/2004 8 artiklalla pannaan täytäntöön maantieteellisiä käsitteitä koskevat yleiset toimintasäännöt säätämällä menettelystä, jolla jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja kaikki Euroopan talousalueen jäsenet voivat pyytää, että ainoastaan niiden kansallisen julkishallinnon elimet saavat rekisteröidä tai varata niiden nimen. Tämä säännös ei täysin takaa Euroopan unionin geopoliittista ja kielellistä monimuotoisuutta eikä jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten etuja. Tämän vuoksi komission on muutettava asetusta (EY) N:o 874/2004 tarvittavalla tavalla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (4) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viestintäkomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 874/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Maiden nimien varaaminen ja kaksikirjaimiset maakoodit

1.   Ainoastaan tämän asetuksen liitteessä luetellut maat saavat varata tai rekisteröidä luettelossa mainitut nimet suoraan .eu-aluetunnuksen alle.

2.   Kaksikirjaimisia maakoodeja ei saa rekisteröidä ylemmän tason verkkotunnuksiksi suoraan .eu-aluetunnuksen alle.”

2)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Vaiheittainen rekisteröinti saa alkaa vasta sen jälkeen, kun 6 artiklan ensimmäisen kohdan vaatimus on täytetty.”

3)

Lisätään liitteeksi tämän asetuksen liite.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 128, 24.5.2003, s. 29.

(3)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40.

(4)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.


LIITE

1.   Luettelo maiden nimistä ja maista, jotka voivat rekisteröidä ne.

ITÄVALTA

1)

österreich

2)

oesterreich

3)

republik-österreich

4)

republik-oesterreich

5)

afstria

6)

dimokratia-afstria

7)

østrig

8)

republikken-østrig

9)

oestrig

10)

austria

11)

republic-austria

12)

república-austria

13)

autriche

14)

république-autriche

15)

oostenrijk

16)

republiek-oostenrijk

17)

república-austria

18)

itävalta

19)

itävallan-tasavalta

20)

itaevalta

21)

österrike

22)

oesterrike

23)

republik-österrike

24)

rakousko

25)

republika-rakousko

26)

repubblica-austria

27)

austrija

28)

republika-austrija

29)

respublika-austrija

30)

ausztria

31)

Osztrák-Köztársaság

32)

Republika-Austriacka

33)

rakúsko

34)

republika-rakúsko

35)

avstrija

36)

republika-avstrija

37)

awstrija

38)

republika-awstrija

39)

republikösterreich

40)

republikoesterreich

41)

dimokratiaafstria

42)

republikkenøstrig

43)

republicaustria

44)

repúblicaaustria

45)

républiqueautriche

46)

repubblicaaustria

47)

republiekoostenrijk

48)

repúblicaaustria

49)

tasavaltaitävalta

50)

republikösterrike

51)

republikarakousko

52)

republikaaustrija

53)

respublikaaustrija

54)

OsztrákKöztársaság

55)

RepublikaAustriacka

56)

republikarakúsko

57)

republikaavstrija

58)

republikaawstrija

59)

aostria

60)

vabariik-aostria

61)

vabariikaostria

BELGIA

1)

belgie

2)

belgië

3)

belgique

4)

belgien

5)

belgium

6)

bélgica

7)

belgica

8)

belgio

9)

belgia

10)

belgija

11)

vlaanderen

12)

wallonie

13)

wallonië

14)

brussel

15)

vlaamse-gemeenschap

16)

franse-gemeenschap

17)

duitstalige-gemeenschap

18)

vlaams-gewest

19)

waals-gewest

20)

brussels-hoofdstedelijk-gewest

21)

flandre

22)

bruxelles

23)

communauté-flamande

24)

communaute-flamande

25)

communauté-française

26)

communaute-francaise

27)

communaute-germanophone

28)

communauté-germanophone

29)

région-flamande

30)

region-flamande

31)

région-wallonne

32)

region-wallonne

33)

région-de-bruxelles-capitale

34)

region-de-bruxelles-capitale

35)

flandern

36)

wallonien

37)

bruessel

38)

brüssel

39)

flaemische-gemeinschaft

40)

flämische-gemeinschaft

41)

franzoesische-gemeinschaft

42)

französische-gemeinschaft

43)

deutschsprachige-gemeinschaft

44)

flaemische-region

45)

flämische-region

46)

wallonische-region

47)

region-bruessel-hauptstadt

48)

region-brüssel-hauptstadt

49)

flanders

50)

wallonia

51)

brussels

52)

flemish-community

53)

french-community

54)

german-speaking-community

55)

flemish-region

56)

walloon-region

57)

brussels-capital-region

58)

flandes

59)

valonia

60)

bruselas

61)

comunidad-flamenca

62)

comunidad-francesa

63)

comunidad-germanófona

64)

comunidad-germanofona

65)

region-flamenca

66)

región-flamenca

67)

region-valona

68)

región-valona

69)

region-de-bruselas-capital

70)

región-de-bruselas-capital

71)

fiandre

72)

vallonia

73)

communita-fiamminga

74)

communità-fiamminga

75)

communita-francese

76)

communità-francese

77)

communita-di-lingua-tedesca

78)

communità-di-lingua-tedesca

79)

regione-fiamminga

80)

regione-vallona

81)

regione-di-bruxelles-capitale

82)

flandres

83)

bruxelas

84)

comunidade-flamenga

85)

comunidade-francofona

86)

comunidade-germanofona

87)

regiao-flamenga

88)

região-flamenga

89)

regiao-vala

90)

região-vala

91)

regiao-de-bruxelas-capital

92)

região-de-bruxelas-capital

93)

vallonien

94)

bryssel

95)

flamlaendskt-spraakomraade

96)

fransktalande-spraakomraade

97)

tysktalande-spraakomraade

98)

flamlaendska-regionen

99)

vallonska-regionen

100)

bryssel-huvustad

101)

det-flamske-sprogsamfund

102)

det-franske-sprogsamfund

103)

det-tysktalende-sprogsamfund

104)

den-flamske-region

105)

den-vallonske-region

106)

regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet

107)

flanderi

108)

flaaminkielinen-yhteiso

109)

ranskankielinen-yhteiso

110)

saksankielinen-yhteiso

111)

flanderin-alue

112)

vallonian-alue

113)

brysselin-alue

114)

flandry

115)

valonsko

116)

brusel

117)

vlamske-spolecenstvi

118)

francouzske-spolecenstvi

119)

germanofonni-spolecenstvi

120)

vlamsky-region

121)

valonsky-region

122)

region-brusel

123)

flandrija

124)

valonija

125)

bruselj

126)

flamska-skupnost

127)

frankofonska-skupnost

128)

germanofonska-skupnost

129)

flamska-regija

130)

valonska-regija

131)

regija-bruselj

KYPROS

1)

cypern

2)

cyprus

3)

cyprus

4)

kypros

5)

chypre

6)

zypern

7)

κυπρος

8)

cipro

9)

chipre

10)

chipre

11)

cypern

12)

anchipír

13)

kypr

14)

küpros

15)

ciprus

16)

kipras

17)

kipra

18)

ćipru

19)

cypr

20)

ciper

21)

cyprus

22)

kibris

23)

republikkencypern

24)

republiekcyprus

25)

republicofcyprus

26)

kyproksentasavalta

27)

republiquedechypre

28)

republikzypern

29)

κυπριακηδημοκρατια

30)

repubblicadicipro

31)

republicadechipre

32)

republicadechipre

33)

cypernsrepublik

34)

poblachtnacipíre

35)

kyperskarepublika

36)

küprosevabariik

37)

ciprusiköztàrsasàg

38)

kiprorespublika

39)

kiprasrepublika

40)

republikata’ćipru

41)

republikacypryjska

42)

republikaciper

43)

cyperskarepublika

44)

kibriscumhuriyeti

TŠEKKI

1)

ceska-republika

2)

den-tjekkiske-republik

3)

tschechische-republik

4)

tsehhi-vabariik

5)

τσεχικη-δημοκρατια

6)

czech-republic

7)

repulica-checa

8)

republique-tcheque

9)

repubblica-ceca

10)

cehijas-republika

11)

cekijos-respublika

12)

cseh-koztarsasag

13)

repubblica-ceka

14)

tsjechische-republiek

15)

republika-czeska

16)

republica-checa

17)

ceska-republika

18)

ceska-republika

19)

tsekin-tasavalta

20)

tjeckiska-republiken

21)

ceskarepublika

22)

dentjekkiskerepublik

23)

tschechischerepublik

24)

tsehhivabariik

25)

τσεχικηδημοκρατια

26)

czechrepublic

27)

repulicacheca

28)

republiquetcheque

29)

repubblicaceca

30)

cehijasrepublika

31)

cekijosrespublika

32)

csehkoztarsasag

33)

repubblicaceka

34)

tsjechischerepubliek

35)

republikaczeska

36)

republicacheca

37)

ceskarepublika

38)

ceskarepublika

39)

tsekintasavalta

40)

tjeckiskarepubliken

41)

czech

42)

cesko

43)

tjekkiet

44)

tschechien

45)

tsehhi

46)

τσεχια

47)

czechia

48)

chequia

49)

tchequie

50)

cechia

51)

cehija

52)

cekija

53)

csehorszag

54)

tsjechie

55)

czechy

56)

chequia

57)

ceska

58)

tsekinmaa

59)

tjeckien

60)

cechy

61)

česka-republika

62)

tsehhi-vabariik

63)

republica-checa

64)

republique-tcheque

65)

čehijas-republika

66)

cseh-köztarsasag

67)

republica-checa

68)

česka-republika

69)

českarepublika

70)

tsehhivabariik

71)

republicacheca

72)

republiquetcheque

73)

čehijasrepublika

74)

csehköztarsasag

75)

republicacheca

76)

českarepublika

77)

česko

78)

tsjechië

79)

tsehhi

80)

chequia

81)

tchequie

82)

čehija

83)

csehorszag

84)

česka

85)

čechy

TANSKA

1)

danemark

2)

denemarken

3)

danmark

4)

denmark

5)

tanska

6)

δανία

7)

danimarca

8)

dinamarca

9)

dänemark

10)

dánsko

11)

taani

12)

danija

13)

dānija

14)

id-danimarka

15)

dania

16)

danska

17)

dánia

VIRO

1)

eesti

2)

estija

3)

estland

4)

estonia

5)

estónia

6)

estonie

7)

estonija

8)

estonja

9)

εσθονία

10)

igaunija

11)

viro

SUOMI

1)

suomi

2)

finland

3)

finska

4)

finskó

5)

finlândia

6)

finlandia

7)

finlandja

8)

finnország

9)

suomija

10)

somija

11)

finlande

12)

φινλανδία

13)

soomi

14)

finnland

15)

finsko

RANSKA

1)

francia

2)

francie

3)

frankrig

4)

frankreich

5)

prantsusmaa

6)

γαλλια

7)

gallia

8)

france

9)

france

10)

francia

11)

francija

12)

prancūzija

13)

prancuzija

14)

franciaország

15)

franciaorszag

16)

franza

17)

frankrijk

18)

francja

19)

frança

20)

francúzsko

21)

francuzsko

22)

francija

23)

ranska

24)

frankrike

25)

französischerepublik

26)

französische-republik

27)

französische_republik

28)

franzosischerepublik

29)

franzosische-republik

30)

franzosische_republik

31)

franzoesischerepublik

32)

franzoesische-republik

33)

franzoesische_republik

34)

frenchrepublic

35)

french-republic

36)

french_republic

37)

republiquefrançaise

38)

republique-française

39)

republique_française

40)

républiquefrançaise

41)

république-française

42)

république_française

43)

republiquefrancaise

44)

republique-francaise

45)

republique_francaise

46)

républiquefrancaise

47)

république-francaise

48)

république_francaise

49)

alsace

50)

auvergne

51)

aquitaine

52)

basse-normandie

53)

bassenormandie

54)

bourgogne

55)

bretagne

56)

centre

57)

champagne-ardenne

58)

champagneardenne

59)

corse

60)

franche-comte

61)

franche-comté

62)

franchecomte

63)

franchecomté

64)

haute-normandie

65)

hautenormandie

66)

ile-de-France

67)

île-de-France

68)

iledeFrance

69)

îledeFrance

70)

languedoc-roussillon

71)

languedocroussillon

72)

limousin

73)

lorraine

74)

midi-pyrenees

75)

midi-pyrénées

76)

midipyrenees

77)

midipyrénées

78)

nord-pas-de-calais

79)

nordpasdecalais

80)

paysdelaloire

81)

pays-de-la-loire

82)

picardie

83)

poitou-charentes

84)

poitoucharentes

85)

provence-alpes-cote-d-azur

86)

provence-alpes-côte-d-azur

87)

provencealpescotedazur

88)

provencealpescôtedazur

89)

rhone-alpes

90)

rhône-alpes

91)

rhonealpes

92)

rhônealpes

93)

guadeloupe

94)

guyane

95)

martinique

96)

reunion

97)

réunion

98)

mayotte

99)

saint-pierre-et-miquelon

100)

saintpierreetmiquelon

101)

polynesie-française

102)

polynésie-française

103)

polynesie-francaise

104)

polynésie-francaise

105)

polynesiefrançaise

106)

polynésiefrançaise

107)

polynesiefrancaise

108)

polynésiefrancaise

109)

nouvelle-caledonie

110)

nouvelle-calédonie

111)

nouvellecaledonie

112)

nouvellecalédonie

113)

wallis-et-futuna

114)

wallisetfutuna

115)

terres-australes-et-antarctiques-françaises

116)

terres-australes-et-antarctiques-françaises

117)

terresaustralesetantarctiquesfrançaises

118)

terresaustralesetantarctique-françaises

119)

saint-barthélémy

120)

saintbarthélémy

121)

saint-barthelemy

122)

saintbarthelemy

123)

saint-martin

124)

saintmartin

SAKSA

1)

deutschland

2)

federalrepublicofgermany

3)

bundesrepublik-deutschland

4)

bundesrepublikdeutschland

5)

allemagne

6)

republiquefederaled'allemagne

7)

alemanna

8)

repúblicafederaldealemania

9)

germania

10)

repubblicafederaledigermania

11)

germany

12)

federalrepublicofgermany

13)

tyskland

14)

forbundsrepublikkentyskland

15)

duitsland

16)

bondsrepubliekduitsland

17)

nemecko

18)

spolkovárepublikanemecko

19)

alemanha

20)

republicafederaldaalemanha

21)

niemczech

22)

republikafederalnaniemiec

23)

németország

24)

németországiszövetségiköztársaság

25)

vokietijos

26)

vokietijosfederacinerespublika

27)

vacija

28)

vacijasfederativarepublika

29)

däitschland

30)

bundesrepublikdäitschland

31)

germanja

32)

repubblikafederalitagermanja

33)

gearmaine

34)

poblachtchnaidhmenagearmaine

35)

saksamaa

36)

saksamaaliitvabariik

37)

nemcija

38)

zweznarepublikanemcija

39)

γερμανία

40)

saksa

41)

saksanliittotasavalta

42)

Baden-Württemberg

43)

Bavaria

44)

Bayern

45)

Berlin

46)

Brandenburg

47)

Bremen

48)

Hamburg

49)

Hessen

50)

Lower-Saxony

51)

Mecklenburg-Western-Pomerania

52)

Mecklenburg-Vorpommern

53)

niedersachsen

54)

nordrhein-Westfalen

55)

northrhine-Westphalia

56)

Rheinland-Pfalz

57)

Rhineland-Palatinate

58)

Saarland

59)

Sachsen

60)

Sachsen-Anhalt

61)

Saxony

62)

Saxony-Anhalt

63)

Schleswig-Holstein

64)

Thüringen

65)

Thuringia

66)

Baden-Wuerttemberg

67)

bade-wurtemberg

68)

le-bade-wurtemberg

69)

Baden-Wurttemberg

70)

BadenWürttemberg

71)

BadenWuerttemberg

72)

badewurtemberg

73)

lebadewurtemberg

74)

BadenWurttemberg

75)

Baviera

76)

Bavière

77)

Freistaat-Bayern

78)

FreistaatBayern

79)

Free-State-of-Bavaria

80)

Stato-Libero-di-Baviera

81)

Etat-Libre-Bavière

82)

Brandebourg

83)

Brandeburgo

84)

Brandenburgii

85)

freieundhansestadthamburg

86)

freie-und-hansestadt-hamburg

87)

freiehansestadthamburg

88)

freie-hansestadt-hamburg

89)

hansestadt-hamburg

90)

hansestadthamburg

91)

stadthamburg

92)

stadt-hamburg

93)

hamburg-stadt

94)

hamburg

95)

landhamburg

96)

land-hamburg

97)

hamburku

98)

hampuriin

99)

hamborg

100)

hamburgo

101)

hambourg

102)

amburgo

103)

hamburgu

104)

hanbao

105)

hamburuku

106)

hamburk

107)

hesse

108)

hassia

109)

nordrheinwestfalen

110)

northrhinewestphalia

111)

northrhine-westfalia

112)

northrhinewestfalia

113)

rhenanie-du-nord-westphalie

114)

rhenaniedunordwestphalie

115)

lasaxe

116)

sachsen

117)

sajonia

118)

sajónia

119)

saksen

120)

saksimaa

121)

saksio

122)

saksonia

123)

saksonijos

124)

saška

125)

saska

126)

sasko

127)

sassonia

128)

saxe

129)

saxonia

130)

saxónia

131)

szászország

132)

szaszorszag

133)

Σαξωνία

134)

саксония

135)

freistaat-sachsen

136)

sorben

137)

serbja

138)

Sorben-Wenden

139)

Wenden

140)

lausitzer-sorben

141)

domowina

KREIKKA

1)

Grecia

2)

Graekenland

3)

Griechenland

4)

Hellas

5)

Greece

6)

Grece

7)

Grecia

8)

Griekenland

9)

Grecia

10)

Kreikka

11)

Grekland

12)

Recko

13)

Kreeka

14)

Graecia

15)

Graikija

16)

Gorogorszag

17)

Grecja

18)

Grecja

19)

Grecko

20)

Grcija

UNKARI

1)

magyarkoztarsasag

2)

republicofhungary

3)

republiquedehongrie

4)

republikungarn

5)

republicadehungria

6)

repubblicadiungheria

7)

republicadahungria

8)

ungerskarepubliken

9)

unkarintasavalta

10)

denungarskerepublik

11)

derepublikhongarije

12)

republikawegierska

13)

ungarivabariik

14)

ungarijasrepublika

15)

vengrijosrespublika

16)

magyarorszag

17)

hungary

18)

hongrie

19)

ungarn

20)

hungria

21)

ungheria

22)

ungern

23)

unkari

24)

hongarije

25)

wegry

26)

madarsko

27)

ungari

28)

ungarija

29)

vengrija

30)

magyarköztársaság

31)

magyarország

32)

madarskarepublika

33)

republikamadzarska

34)

madzarsko

35)

ουγγαρια

36)

ουγρικιδεμοκρατια

37)

nyugatdunántúl

38)

középdunántúl

39)

déldunántúl

40)

középmagyarország

41)

északmagyarország

42)

északalföld

43)

délalföld

44)

nyugatdunantul

45)

kozepdunantul

46)

deldunantul

47)

kozepmagyarorszag

48)

eszakmagyarorszag

49)

eszakalfold

50)

delalfold

IRLANTI

1)

irlanda

2)

irsko

3)

irland

4)

iirimaa

5)

ireland

6)

irlande

7)

irlanda

8)

Īrija

9)

Airija

10)

Írország

11)

L-Irlanda

12)

iρλανδία

13)

ierland

14)

irlandia

15)

Írsko

16)

irska

17)

irlanti

18)

irland

19)

.irlande

20)

Ιρλανδία

21)

irlande

22)

republicofireland

23)

eire

ITALIA

1)

Repubblica-Italiana

2)

RepubblicaItaliana

3)

Italia

4)

Italy

5)

Italian

6)

Italien

7)

Italija

8)

Itália

9)

Italië

10)

Italien

11)

Itálie

12)

Italie

13)

Olaszország

14)

Itālija

15)

Włochy

16)

Ιταλία

17)

Italja

18)

Taliansko

19)

Itaalia

20)

Abruzzo

21)

Basilicata

22)

Calabria

23)

Campania

24)

Emilia-Romagna

25)

Friuli-VeneziaGiulia

26)

Lazio

27)

Liguria

28)

Lombardia

29)

Marche

30)

Molise

31)

Piemonte

32)

Puglia

33)

Sardegna

34)

Sicilia

35)

Toscana

36)

Trentino-AltoAdige

37)

Umbria

38)

Valled'Aosta

39)

Veneto

LATVIA

1)

Λετονία

2)

Lettorszag

3)

Latvja

4)

Letland

5)

Lotwa

6)

Letonia

7)

Lotyssko

8)

Latvija

9)

Lettland

10)

Latvia

11)

Lotyssko

12)

Letland

13)

Lettland

14)

Lati

15)

Letonia

16)

Lettonie

17)

Lettonia

18)

Republicoflatvia

19)

Latvijskajarespublika

LIETTUA

1)

lietuva

2)

leedu

3)

liettua

4)

litauen

5)

lithouania

6)

lithuania

7)

litouwen

8)

lituania

9)

lituanie

10)

litva

11)

litván

12)

litvania

13)

litvanya

14)

litwa

15)

litwanja

16)

liettuan

17)

litevská

18)

lietuvas

19)

litwy

20)

litovska

21)

aukstaitija

22)

zemaitija

23)

dzukija

24)

suvalkija

25)

suduva

26)

lietuvos-respublika

27)

lietuvos_respublika

28)

lietuvosrespublika

29)

republic-of-lithuania

30)

republic_of_lithuania

31)

republiclithuania

32)

republicoflithuania

33)

republique-de-lituanie

34)

republique_de_lituanie

35)

republiquelituanie

36)

republiquedelituanie

37)

republica-de-lituania

38)

republica_de_lituania

39)

republicalituania

40)

republicadelituania

41)

litovskajarespublika

42)

litovskaja-respublika

43)

litovskaja_respublika

44)

litauensrepublik

45)

litauens-republik

46)

litauens_republic

47)

republiklitauen

48)

republik-litauen

49)

republic_litauen

50)

δημοκρατιατησλιθουανιας

51)

δημοκρατια-της-λιθουανιας

52)

δημοκρατια_της_λιθουανιας

53)

δημοκρατίατηςΛιθουανίας

54)

δημοκρατία-της-Λιθουανίας

55)

δημοκρατία_της_Λιθουανίας

56)

repubblicadilituania

57)

repubblica-di-lituania

58)

repubblica_di_lituania

59)

republieklitouwen

60)

republiek-litouwen

61)

republiek_litouwen

62)

republicadalituania

63)

republica-da-lituania

64)

republica_da_lituania

65)

liettuantasavalta

66)

liettuan-tasavalta

67)

liettuan_tasavalta

68)

republikenLitauen

69)

republiken-litauen

70)

republiken_litauen

71)

litevskárepublika

72)

litevská-republika

73)

litevská_republika

74)

leeduvabariik

75)

leedu-vabariik

76)

leedu_vabariik

77)

lietuvasrepublika

78)

lietuvas-republika

79)

lietuvas_republika

80)

litvánköztársaság

81)

litván-köztársaság

82)

litván_köztársaság

83)

repubblikatallitwanja

84)

repubblika-tal-litwanja

85)

repubblika_tal_litwanja

86)

republikalitwy

87)

republika-litwy

88)

republika_litwy

89)

litovskarepublika

90)

litovska-republika

91)

litovska_republika

92)

republikalitva

93)

republika-litva

94)

republika_litva

LUXEMBURG

1)

luxembourg

2)

luxemburg

3)

letzebuerg

MALTA

1)

malta

2)

malte

3)

melita

4)

republicofmalta

5)

republic-of-malta

6)

therepublicofmalta

7)

the-republic-of-malta

8)

repubblikatamalta

9)

repubblika-ta-malta

10)

maltarepublic

11)

maltarepubblika

12)

gozo

13)

ghawdex

ALANKOMAAT

1)

nederland

2)

holland

3)

thenetherlands

4)

netherlands

5)

lespaysbas

6)

hollande

7)

dieniederlande

8)

lospaisesbajos

9)

holanda

PUOLA

1)

rzeczpospolitapolska

2)

rzeczpospolita_polska

3)

rzeczpospolita-polska

4)

polska

5)

polonia

6)

lenkija

7)

poland

8)

polen

9)

pologne

10)

polsko

11)

poola

12)

puola

PORTUGALI

1)

republicaportuguesa

2)

portugal

3)

portugália

4)

portugalia

5)

portugali

6)

portugalska

7)

portugalsko

8)

portogallo

9)

portugalija

10)

portekiz

11)

πορτογαλία

12)

portugāle

13)

aveiro

14)

beja

15)

braga

16)

bragança

17)

castelobranco

18)

coimbra

19)

evora

20)

faro

21)

guarda

22)

leiria

23)

lisboa

24)

portalegre

25)

porto

26)

santarem

27)

setubal

28)

vianadocastelo

29)

viseu

30)

vilareal

31)

madeira

32)

açores

33)

alentejo

34)

algarve

35)

altoalentejo

36)

baixoalentejo

37)

beiraalta

38)

beirabaixa

39)

beirainterior

40)

beiralitoral

41)

beiratransmontana

42)

douro

43)

dourolitoral

44)

entredouroeminho

45)

estremadura

46)

minho

47)

ribatejo

48)

tras-os-montes-e-alto-douro

49)

acores

SLOVAKIA

1)

slowakische-republik

2)

republique-slovaque

3)

slovakiki-dimokratia

4)

slovenska-republika

5)

slovakiske-republik

6)

slovaki-vabariik

7)

slovakian-tasavalta

8)

slovakikidimokratia

9)

slovakiki-dimokratia

10)

szlovak-koztarsasag

11)

slovak-republic

12)

repubblica-slovacca

13)

slovakijas-republika

14)

slovakijos-respublika

15)

repubblika-slovakka

16)

slowaakse-republiek

17)

republika-slowacka

18)

republica-eslovaca

19)

slovaska-republika

20)

republica-eslovaca

21)

slovakiska-republiken

22)

σλοßακικη-δημοκρατια

23)

slowakischerepublik

24)

republiqueslovaque

25)

slovenskarepublika

26)

slovakiskerepublik

27)

slovakivabariik

28)

slovakiantasavalta

29)

szlovakkoztarsasag

30)

slovakrepublic

31)

repubblicaslovacca

32)

slovakijasrepublika

33)

slovakijosrespublika

34)

repubblikaslovakka

35)

slowaakserepubliek

36)

republikaslowacka

37)

republicaeslovaca

38)

slovaskarepublika

39)

republicaeslovaca

40)

slovakiskarepubliken

41)

σλοßακικηδημοκρατια

42)

slowakei

43)

slovaquie

44)

slovakia

45)

slovensko

46)

slovakiet

47)

slovakkia

48)

szlovakia

49)

slovacchia

50)

slovakija

51)

slowakije

52)

slowacija

53)

eslovaquia

54)

slovaska

55)

σλοßακικη

56)

slovakien

57)

république-slovaque

58)

slovenská-republika

59)

szlovák-köztársaság

60)

slovākijos-respublika

61)

republika-słowacka

62)

república-eslovaca

63)

slovaška-republika

64)

slovačka-republika

65)

lýdveldid-slovakia

66)

républiqueslovaque

67)

slovenskárepublika

68)

szlovákköztársaság

69)

slovākijosrespublika

70)

republikasłowacka

71)

repúblicaeslovaca

72)

slovaškarepublika

73)

slovačkarepublika

74)

lýdveldidslovakia

75)

szlovákia

76)

slovākija

77)

słowacija

78)

slovaška

79)

slovačka

SLOVENIA

1)

slovenija

2)

slovenia

3)

slowenien

4)

slovenie

5)

la-slovenie

6)

laslovenie

7)

eslovenia

8)

republikaslovenija

9)

republika-slovenija

10)

republicofslovenia

11)

republic-of-slovenia

12)

szlovenia

13)

szlovenkoztarsasag

14)

szloven-koztarsasag

15)

repubblicadislovenia

16)

repubblica-di-slovenia

ESPANJA

1)

españa

2)

reinodeespana

3)

reino-de-espana

4)

espagne

5)

espana

6)

espanha

7)

espanja

8)

espanya

9)

hispaania

10)

hiszpania

11)

ispanija

12)

spagna

13)

spain

14)

spanielsko

15)

spanien

16)

spanija

17)

spanje

18)

reinodeespaña

19)

reino-de-españa

20)

španielsko

21)

spānija

22)

španija

23)

španiělsko

24)

espainia

25)

ispania

26)

ισπανια

27)

andalucia

28)

andalucía

29)

andalousie

30)

andalusia

31)

andalusien

32)

juntadeandalucia

33)

juntadeandalucía

34)

aragon

35)

aragón

36)

gobiernodearagon

37)

gobiernoaragón

38)

principadodeasturias

39)

principaudasturies

40)

asturias

41)

asturies

42)

illesbalears

43)

islasbaleares

44)

canarias

45)

gobiernodecanarias

46)

canaryisland

47)

kanarischeinseln

48)

cantabria

49)

gobiernodecantabria

50)

castillalamancha

51)

castilla-lamancha

52)

castillayleon

53)

castillayleón

54)

juntadecastillayleon

55)

juntadecastillayleón

56)

generalitatdecatalunya

57)

generalitatdecataluña

58)

catalunya

59)

cataluña

60)

katalonien

61)

catalonia

62)

catalogna

63)

catalogne

64)

cataloniě

65)

katalonias

66)

catalunha

67)

kataloniens

68)

katalonian

69)

catalonië

70)

extremadura

71)

comunidadautonomadeextremadura

72)

comunidadautónomadeextremadura

73)

xuntadegalicia

74)

comunidadautonomadegalicia

75)

comunidaautónomadegalicia

76)

comunidadeautonomadegalicia

77)

comunidadeautónomadegalicia

78)

larioja

79)

gobiernodelarioja

80)

comunidadmadrid

81)

madridregion

82)

regionmadrid

83)

madrid

84)

murciaregion

85)

murciaregión

86)

murciaregione

87)

murciaregiao

88)

regiondemurcia

89)

regióndemurcia

90)

regionofmurcia

91)

regionvonmurcia

92)

regionedimurcia

93)

regiaodomurcia

94)

navarra

95)

nafarroa

96)

navarre

97)

navarracomunidadforal

98)

nafarroaforukomunitatea

99)

nafarroaforuerkidegoa

100)

communauteforaledenavarre

101)

communautéforaledenavarre

102)

foralcommunityofnavarra

103)

paisvasco

104)

paísvasco

105)

euskadi

106)

euskalherria

107)

paisbasc

108)

basquecountry

109)

paysbasque

110)

paesebasco

111)

baskenland

112)

paisbasco

113)

χώρατωνβάσκων

114)

gobiernovasco

115)

euskojaurlaritza

116)

governbasc

117)

basquegovernment

118)

gouvernementbasque

119)

governobasco

120)

baskischeregierung

121)

baskitschebestuur

122)

κυβέρνησητωνβάσκων

123)

comunidad-valenciana

124)

comunidadvalenciana

125)

comunitat-valenciana

126)

comunitatvalenciana

127)

ceuta

128)

gobiernoceuta

129)

melilla

130)

gobiernomelilla

RUOTSI

1)

suecia

2)

reinodesuecia

3)

sverige

4)

kongerietsverige

5)

schweden

6)

königreichschweden

7)

konigreichschweden

8)

σουηδία

9)

ΒασίλειοτηςΣουηδίας

10)

sweden

11)

kingdomofsweden

12)

suède

13)

suede

14)

royaumedesuède

15)

royaumedesuede

16)

svezia

17)

regnodisvezia

18)

zweden

19)

koninkrijkzweden

20)

suécia

21)

reinodasuécia

22)

reinodasuecia

23)

ruotsi

24)

ruotsinkuningaskunta

25)

konungariketsverige

26)

švédsko

27)

rootsi

28)

svedija

29)

svédorszag

30)

svedorszag

31)

l-isvezja

32)

szweja

33)

švedska

34)

svedska

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1)

unitedkingdom

2)

united-kingdom

3)

united_kingdom

4)

greatbritain

5)

great-britain

6)

great_britain

7)

britain

8)

cymru

9)

england

10)

northernireland

11)

northern-ireland

12)

northern_ireland

13)

scotland

14)

wales

2.   Luettelo maiden nimistä ja maista, jotka voivat varata ne.

BULGARIA

1)

българия

2)

bulgaria

3)

bulharsko

4)

bulgarien

5)

bulgaaria

6)

βουλγαρία

7)

bulgarie

8)

bulgarija

9)

bulgarije

10)

bolgarija

11)

republicofbulgaria

12)

the-republic-of-bulgaria

13)

the_republic_of_bulgaria

14)

republic-of-bulgaria

15)

republic_of_bulgaria

16)

republicbulgaria

17)

republic-bulgaria

18)

republic_bulgaria

19)

repubblicadibulgaria

20)

repubblica-di-bulgaria

21)

repubblica_di_bulgaria

22)

repubblicabulgaria

23)

repubblica-bulgaria

24)

repubblica_bulgaria

25)

republikbulgarien

26)

republik-bulgarien

27)

republik_bulgarien

28)

bulgaariavabariik

29)

bulgaaria-vabariik

30)

bulgaaria_vabariik

31)

δημοκρατιατησβουλγαριας

32)

δημοκρατια-της-βουλγαριας

33)

δημοκρατια_της_βουλγαριας

34)

republiekbulgarije

35)

republiek-bulgarije

36)

republiek_bulgarije

37)

republikabolgarija

38)

republika-bolgarija

39)

republika_bolgarija

40)

republikabulgaria

41)

republika-bulgaria

42)

republika_bulgaria

43)

bulharskarepublica

44)

bulharska-republica

45)

bulharska_republica

46)

republiquebulgarie

47)

republique-bulgarie

48)

republique_bulgarie

49)

republicabulgarija

50)

republica-bulgārija

51)

republica_bulgārija

52)

repúblikabulgária

53)

repúblika-bulgária

54)

repúblika_bulgária

55)

repúblicabulgaria

56)

república-bulgaria

57)

república_bulgaria

58)

bulgarja

59)

bălgarija

60)

bulgariantasavalta

61)

bulgarian-tasavalta

62)

bulgarian_tasavalta

63)

republikenbulgarien

64)

republiken-bulgarien

65)

republiken_bulgarien

66)

repulicabulgaria

67)

repulica-bulgaria

68)

repulica_bulgaria

69)

köztársaságbulgária

70)

köztársaság-bulgária

71)

köztársaság_bulgária

KROATIA

1)

croatia

2)

kroatia

3)

kroatien

4)

kroatien

5)

croazia

6)

kroatien

7)

croacia

8)

croatie

9)

horvátország

10)

horvatorszag

11)

kroatië

12)

kroatie

13)

chorwacja

14)

κροατία

15)

chorvatsko

16)

charvátsko

17)

horvaatia

18)

kroaatia

19)

croácia

20)

croacia

21)

horvātija

22)

horvatija

23)

kroatija

24)

kroazja

25)

chorvátsko

26)

chrovatsko

27)

hrvaška

28)

hrvaska

ISLANTI

1)

arepublicadeislândia

2)

deijslandrepubliek

3)

deijslandrepubliek

4)

derepubliekvanijsland

5)

derepubliekvanijsland

6)

iceland

7)

icelandrepublic

8)

iepublikaislande

9)

ijsland

10)

island

11)

islanda

12)

islande

13)

islandia

14)

islândia

15)

islandica

16)

islandrepublik

17)

islandskylisejnik

18)

islannintasavalta

19)

islanti

20)

izland

21)

ísland

22)

íslenskalýðveldið

23)

köztársaságizland

24)

larepubblicadiislanda

25)

larepúblicadeislandia

26)

larépubliquedislande

27)

lislande

28)

lýðveldiðísland

29)

puklerkaislandska

30)

rahvavabariikisland

31)

repubblicadiislanda

32)

repubblikataisland

33)

republicoficeland

34)

republikaisland

35)

republikaislandia

36)

republikavisland

37)

republikkenisland

38)

republikvonisland

39)

repúblicadeislandia

40)

repúblicadeislândia

41)

républiquedislande

42)

ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας

43)

Ισλανδία

LIECHTENSTEIN

1)

fyrstendømmetliechtenstein

2)

fürstentumliechtenstein

3)

principalityofliechtenstein

4)

liechtensteinivürstiriiki

5)

liechtensteininruhtinaskunta

6)

principautédeliechtenstein

7)

πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν

8)

furstadæmisinsliechtensteins

9)

principatodelliechtenstein

10)

lichtenšteinokunigaikštystė

11)

lihtenšteinasfirstiste

12)

prinċipalitàtal-liechtenstein

13)

vorstendomliechtenstein

14)

fyrstedømmetliechtenstein

15)

księstwoliechtenstein

16)

principadodoliechtenstein

17)

furstendömetliechtenstein

18)

lichtenštajnskékniežatstvo

19)

kneževinolihtenštajn

20)

principadodeliechtenstein

21)

lichtenštejnskéknížectví

22)