ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 265

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
10. lokakuuta 2005


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

1

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

2

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

10.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

(2005/690/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskeva Euro–Välimeri-sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta Valenciassa 22 päivänä huhtikuuta 2002, sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

(2)

Kyseinen sopimus on hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskeva Euro–Välimeri-sopimus liitteineen ja pöytäkirjoineen sekä päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset ja Euroopan yhteisön julistukset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Assosiaationeuvostossa ja assosiaatiokomiteassa vahvistettavan yhteisön kannan määrittelee komission ehdotuksesta neuvosto tai asianmukaisissa tapauksissa komissio itse, asiaa koskevien perustamissopimusten määräysten mukaisesti.

2.   Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen 93 artiklan mukaisesti assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtaja. Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen mukaisesti komission edustaja.

3.   Neuvosto päättää assosiaationeuvoston päätösten ja komissio assosiaatiokomitean päätösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä tapauskohtaisesti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet tallettaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 110 artiklassa tarkoitettu ilmoitusasiakirja.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EUVL C 279 E, 20.11.2003, s. 115.


EURO–VÄLIMERI-SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet,

jäljempänä ”jäsenvaltiot”,

ja EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ”yhteisö”, sekä

ALGERIAN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA, jäljempänä ”Algeria”,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian välillä vallitsevan läheisyyden ja keskinäisen riippuvuuden, jotka perustuvat historiallisiin siteisiin ja yhteisiin arvoihin,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden, solidaarisuuden, kumppanuuden ja yhteisen kehityksen pohjalta kestävät suhteet,

KATSOVAT osapuolten antaman merkityksen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden noudattamiselle ja erityisesti ihmisoikeuksien sekä poliittisten ja taloudellisten vapauksien kunnioittamiselle, joka on myös assosiaation perusta,

OVAT TIETOISIA toisaalta Euroopan ja Välimeren koko alueen suhteiden merkityksestä ja toisaalta Maghreb-maiden välisestä yhdentymistavoitteesta,

HALUAVAT saavuttaa täysimääräisesti assosiaationsa tavoitteet panemalla täytäntöön tämän sopimuksen olennaiset määräykset yhteisön ja Algerian taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tason lähentämiseksi,

OVAT TIETOISIA tämän sopimuksen merkityksestä ja sen perustana olevasta etujen vastavuoroisuudesta, molemminpuolisista myönnytyksistä, yhteistyöstä ja vuoropuhelusta,

HALUAVAT aloittaa poliittisen yhteistoiminnan molempia osapuolia kiinnostavien kahdenvälisten ja kansainvälisten kysymysten alalla sekä syventää sitä,

OVAT TIETOISIA siitä, että terrorismi ja kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus uhkaavat kumppanuuden tavoitteiden saavuttamista ja alueen vakautta,

KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA yhteisön haluun tukea merkittävästi Algerian ponnisteluja taloutensa ja yhteiskunnallisen kehityksensä uudistamiseksi ja sopeuttamiseksi,

KATSOVAT yhteisön ja Algerian kannattavan Uruguayn kierroksen tuloksena tehdyn vapaakauppaa, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) oikeuksien ja velvoitteiden noudattamista,

HALUAVAT aloittaa yhteistyön säännöllisen vuoropuhelun avulla talouden, tieteen, teknologian, sosiaaliasioiden, kulttuurin, audiovisuaaliasioiden ja ympäristön aloilla saavuttaakseen paremman molemminpuolisen ymmärtämyksen,

VAHVISTAVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä osapuolina eivätkä yhteisön jäsenvaltioina, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Algerialle, että määräykset sitovat sitä yhteisön jäsenvaltiona Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti; sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että tämä sopimus muodostaa otolliset puitteet kehittyvälle kumppanuudelle, joka perustuu yksityisiin aloitteisiin, ja että sillä luodaan suotuisa ilmapiiri niiden talous- ja kauppasuhteiden kehittymiselle ja investoinneille, jotka ovat välttämättömiä talouden rakenneuudistuksen ja teknologisen nykyaikaistamisen tukemiseksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

1.   Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian välinen assosiaatio.

2.   Tämän sopimuksen tavoitteena on

luoda asianmukainen kehys osapuolten väliselle poliittiselle vuoropuhelulle suhteiden ja yhteistyön vahvistamiseksi kaikilla aloilla, joiden ne katsovat kuuluvan tällaiseen vuoropuheluun,

kehittää kauppaa, varmistaa osapuolten välisten tasapainoisten taloussuhteiden ja yhteiskunnallisten suhteiden kehitys sekä vahvistaa tavaroiden ja palvelujen kaupan ja pääomien liikkuvuuden asteittaisen vapauttamisen edellytykset,

edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta, erityisesti hallintomenettelyjen yhteydessä,

rohkaista Maghreb-alueen yhdentymistä edistämällä alueen sisäistä sekä toisaalta Maghreb-alueen sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja yhteistyötä,

edistää yhteistyötä talouden, sosiaaliasioiden, kulttuurin ja rahoituksen alalla.

2 artikla

Demokratian periaatteiden ja perustavien ihmisoikeuksien, sellaisina kuin ne on ilmaistu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kunnioittaminen on osapuolten sisäpolitiikan ja kansainvälisen politiikan lähtökohta ja tämän sopimuksen olennainen osa.

I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen ja turvallisuutta koskevan vuoropuhelun. Sen avulla osapuolet voivat luoda kestävät solidaarisuuden siteet, jotka edistävät vaurautta, vakautta ja turvallisuutta Välimeren alueella ja kehittävät kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta.

2.   Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti

a)

helpottaa osapuolten lähentymistä edistämällä parempaa molemminpuolista ymmärtämystä ja säännöllistä yhteistoimintaa molempia osapuolia kiinnostavissa kansainvälisissä kysymyksissä;

b)

tehdä mahdolliseksi kummallekin osapuolelle ottaa huomioon toisen osapuolen kanta ja edut;

c)

vahvistaa Euro-Välimeren alueen turvallisuutta ja vakautta;

d)

mahdollistaa yhteisten aloitteiden tekeminen.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki molempia osapuolia kiinnostavat aiheet sekä erityisesti rauhan, turvallisuuden ja alueellisen kehityksen turvaamisen edellytykset, ja sillä tuetaan yhteistyöpyrkimyksiä.

5 artikla

Poliittista vuoropuhelua käydään säännöllisesti ja tarvittaessa, erityisesti

a)

ministeritasolla, pääasiassa assosiaationeuvostossa;

b)

Algeriaa, neuvoston puheenjohtajaa ja komissiota edustavien korkeiden virkamiesten tasolla;

c)

käyttämällä täysimääräisesti diplomaattisia yhteyksiä, erityisesti säännöllisiä tilanneselostuksia ja neuvotteluja kansainvälisten kokousten yhteydessä sekä kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien yhteyksiä;

d)

käyttämällä tarvittaessa kaikkia muita menettelyjä, jotka voivat edistää tämän vuoropuhelun syventämistä ja tehostamista.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

6 artikla

Yhteisö ja Algeria perustavat asteittain vapaakauppa-alueen enintään 12 vuoden siirtymäkauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, jäljempänä olevien yksityiskohtaisten sääntöjen sekä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja Maailman kauppajärjestön (WTO) perustavan sopimuksen, jäljempänä ”GATT”, liitteenä olevien muiden monenkeskisten tavaroiden kauppaa koskevien sopimusten määräysten mukaisesti.

1 LUKU

Teollisuustuotteet

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Algeriasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 25–97 ryhmään ja Algerian tullitariffiin, lukuun ottamatta liitteessä 1 lueteltuja tuotteita.

8 artikla

Algeriasta peräisin olevat tuotteet saadaan tuoda yhteisöön ilman tullia ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

9 artikla

1.   Liitteen 2 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2.   Liitteen 3 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 80 prosenttiin perustullista.

Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 70 prosenttiin perustullista.

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista.

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista.

Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 20 prosenttiin perustullista.

Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

3.   Muihin kuin liitteiden 2 ja 3 luettelossa tarkoitettuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 90 prosenttiin perustullista.

Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 80 prosenttiin perustullista.

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 70 prosenttiin perustullista.

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista.

Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 50 prosenttiin perustullista.

Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista.

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 30 prosenttiin perustullista.

Yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 20 prosenttiin perustullista.

Kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 10 prosenttiin perustullista;

Yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan 5 prosenttiin perustullista.

Kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

4.   Jos tietyn tuotteen osalta ilmenee vakavia vaikeuksia, assosiaatiokomitea voi yhteisellä sopimuksella tarkistaa 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja aikatauluja ottaen huomioon, että tarkistettavaksi pyydettyä aikataulua voidaan pidentää kyseisen tuotteen osalta enintään 6 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden enimmäisajaksi. Jollei assosiaatiokomitea ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa Algerian esittämästä aikataulun tarkistuspyynnöstä, Algeria voi keskeyttää väliaikaisesti aikataulun noudattamisen enintään yhdeksi vuodeksi.

5.   Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 2 ja 3 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset tehdään, muodostuu 18 artiklassa tarkoitetusta tullista.

10 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

11 artikla

1.   Algeria voi toteuttaa korotettujen tai voimaan palautettujen tullien muodossa ajallisesti rajoitettuja poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka poikkeavat 9 artiklan määräyksistä.

Nämä toimenpiteet voivat koskea ainoastaan alkuasteella olevia teollisuudenaloja tai tiettyjä rakennemuutoksia läpikäyviä tai suurissa vaikeuksissa olevia aloja, erityisesti jos nämä vaikeudet aiheuttavat vakavia sosiaalisia ongelmia.

Näiden toimenpiteiden mukaiset yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin Algeriassa sovellettavat tuontitullit saavat olla enintään 25 prosenttia tullattavan tuotteen arvosta ja niiden on sisällettävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden etuuskohtelua. Tällaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden kokonaisarvo saa olla enintään 15 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnista viimeisen sellaisen vuoden aikana, jolta tilastotietoja on saatavilla.

Näitä toimenpiteitä saadaan soveltaa enintään viiden vuoden ajan, jollei assosiaatiokomitea salli pitempää ajanjaksoa. Toimenpiteiden soveltaminen on lopetettava viimeistään 6 artiklassa tarkoitetun enimmäissiirtymäkauden päättyessä.

Näitä toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön tuotteen osalta, jos kaikkien kyseistä tuotetta koskevien tullien ja määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tai toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli kolme vuotta.

Algeria antaa assosiaatiokomitealle tiedon kaikista poikkeuksellisista toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa; yhteisön pyynnöstä käydään ennen toimenpiteiden toteuttamista neuvotteluja näistä toimenpiteistä ja aloista, joita ne koskevat. Jos Algeria ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, se toimittaa assosiaatiokomitealle aikataulun tämän artiklan nojalla käyttöön otettujen tullien poistamiseksi. Tässä aikataulussa määrätään asianomaisten tullien poistamisesta vuosittain tasamääräisesti niin, että poistaminen aloitetaan viimeistään toisen vuoden lopussa tullien käyttöönotosta. Assosiaatiokomitea voi päättää toisenlaisesta aikataulusta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan neljännessä alakohdassa määrätään, assosiaatiokomitea voi poikkeuksellisesti antaa Algerialle uuden teollisuudenalan luomiseen liittyvät vaikeudet huomioon ottaen luvan pitää voimassa 1 kohdan nojalla jo toteutetut toimenpiteet enintään kolmen vuoden ajan 6 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden jälkeen.

2 LUKU

Maataloustuotteet, Kalataloustuotteet Ja Jalostetut Maataloustuotteet

12 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Algeriasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään, Algerian tullitariffiin, ja liitteessä 1 lueteltuihin tuotteisiin.

13 artikla

Yhteisö ja Algeria vapauttavat asteittain ja mahdollisimman laajassa määrin maataloustuotteita, kalataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevan keskinäisen kauppansa molempien osapuolten etujen mukaisesti.

14 artikla

1.   Algeriasta peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan niitä yhteisöön tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

2.   Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan niitä Algeriaan tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

3.   Algeriasta peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 3 lueteltuihin kalataloustuotteisiin sovelletaan niitä yhteisöön tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

4.   Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa n:o 4 lueteltuihin kalataloustuotteisiin sovelletaan niitä Algeriaan tuotaessa mainitun pöytäkirjan määräyksiä.

5.   Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan sovelletaan pöytäkirjan n:o 5 määräyksiä.

15 artikla

1.   Yhteisö ja Algeria tarkastelevat tilannetta viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta vahvistaakseen 13 artiklassa ilmaistun tavoitteen mukaisesti ne vapauttamistoimenpiteet, joita yhteisön ja Algerian on määrä soveltaa tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kuudennen vuoden jälkeen.

2.   Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden, kalataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kauppavaihdon sekä näiden tuotteiden erityisen herkkyyden yhteisö ja Algeria tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuotekohtaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuutta uusiin myönnytyksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista.

16 artikla

1.   Antaessaan erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikkansa toteuttamiseksi tai voimassa olevan lainsäädäntönsä muuttamiseksi tai maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä muutettaessa tai kehitettäessä yhteisö ja Algeria voivat muuttaa niiden kohteena olevien tuotteiden osalta tässä sopimuksessa määrättyä järjestelyä.

2.   Muutoksen tekevä osapuoli ilmoittaa asiasta assosiaatiokomitealle. Assosiaatiokomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaakseen asianmukaisesti huomioon tämän osapuolen edut.

3.   Jos yhteisö tai Algeria 1 kohdan määräyksiä soveltaessaan muuttaa tässä sopimuksessa määrättyjä maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, se myöntää toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

4.   Tässä sopimuksessa määrätyn järjestelyn muuttamisesta neuvotellaan assosiaationeuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

3 LUKU

Yhteiset Määräykset

17 artikla

1.   Yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä tämän sopimuksen voimaantullessa sovellettavia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja koroteta.

2.   Yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai muita vaikutukseltaan vastaavia rajoituksia.

3.   Tuonnin tai viennin määrälliset rajoitukset ja muut vaikutukseltaan vastaavat rajoitukset poistetaan yhteisön ja Algerian välisessä kaupassa tämän sopimuksen tultua voimaan.

4.   Algeria poistaa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2006 liitteessä 4 lueteltuihin tuotteisiin sovelletun väliaikaisen lisätullin. Tätä tullia vähennetään lineaarisesti 12 prosenttiyksiköllä vuodessa 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen.

Jos Algerian Maailman kauppajärjestöön liittyessään antamissa sitoumuksissa sovitaan lyhyemmästä määräajasta väliaikaisen lisätullin poistamiseksi, sovelletaan tätä lyhyempää määräaikaa.

18 artikla

1.   Kunkin tuotteen perustulli, jonka perusteella 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 14 artiklassa määrätyt alennukset suoritetaan, on yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2.   Jos Algeria liittyy WTO:hon, osapuolten väliseen tuontiin sovelletaan WTO:ssa sidottua tullia tai liittymishetkellä tosiasiallisesti sovellettua alhaisempaa tullia. Jos mitä tahansa tullia alennetaan WTO:hon liittymisen jälkeen kaikkien osapuolten osalta, sovelletaan tätä alennettua tullia.

3.   Edellä 2 kohdan määräyksiä sovelletaan jokaiseen kaikkia osapuolia koskeviin tullinalennuksiin, jotka toteutetaan neuvottelujen päättämisen jälkeen.

4.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 päivänä tammikuuta 2002 soveltamansa perustullit.

19 artikla

Tuotaessa Algeriasta peräisin olevia tuotteita yhteisöön niihin ei sovelleta edullisempaa kohtelua kuin jäsenvaltiot myöntävät toisilleen.

Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1911/91 (EYVL L 171, 29.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1105/2001 (EYVL L 151, 7.6.2001, s. 1), säännösten soveltamista.

20 artikla

1.   Osapuolet pidättyvät sellaisten sisäisen verotuksen kaltaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen soveltamisesta, jotka suoraan tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2.   Osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maan sisäisistä välillisistä maksuista palautusta, joka ylittää niistä suoraan tai välillisesti kannetun maksun.

21 artikla

1.   Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2.   Osapuolet neuvottelevat assosiaatiokomiteassa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarvittaessa kaikista osapuolten kolmansien maiden suhteen soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä ongelmista. Tällaisia neuvotteluja käydään erityisesti, jos jokin kolmas maa liittyy yhteisöön, jotta varmistetaan tähän sopimukseen kirjatut yhteisön ja Algerian keskinäiset edut.

22 artikla

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisissä kauppasuhteissa harjoitetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tällaista menettelyä vastaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan täytäntöönpanoa koskevan WTO-sopimuksen ja oman asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti sekä 26 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

23 artikla

Osapuolten välillä sovelletaan WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevaa sopimusta.

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI ja XVI artiklassa tarkoitettuja tukikäytäntöjä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet näiden käytäntöjen estämiseksi WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen ja asiaa koskevan oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

24 artikla

1.   Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, osapuolten välillä sovelletaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

2.   Osapuolet ilmoittavat välittömästi assosiaatiokomitealle suojatoimenpiteen soveltamista koskevista toimistaan tai aikeistaan. Osapuolet toimittavat välittömästi tai viimeistään viikkoa etukäteen kirjallisesti assosiaatiokomitealle kaikki asiaan liittyvät tiedot

suojatoimenpidettä koskevan tutkimuksen aloittamisesta, ja

tutkimuksen tuloksista.

Toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä muun muassa selostus menettelystä, jonka mukaan tutkimus tehdään, ja viitteellinen aikataulu kuulemisille ja muille tilaisuuksille, joissa asianomaiset osapuolet voivat esittää näkemyksiään asiasta.

Lisäksi osapuolet toimittavat assosiaatiokomitealle etukäteen kirjallisesti kaikki olennaiset tiedot väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamista koskevasta päätöksestä. Näiden tietojen on oltava vastaanottajalla vähintään viikkoa ennen toimenpiteiden soveltamista.

3.   Osapuolen, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, on tutkimuksen lopullisten tulosten ilmoittamisen yhteydessä, ja ennen suojatoimenpiteiden soveltamista vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti, pyydettävä assosiaatiokomiteaa tarkastelemaan tilannetta perusteellisesti molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

4.   Osapuolten on neuvoteltava asiasta välittömästi assosiaatiokomiteassa ratkaisun löytämiseksi. Jos osapuolet eivät pääse 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielisyyteen suojatoimenpiteiden soveltamisen välttämisestä, se osapuoli, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, voi soveltaa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

5.   Tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valitessaan osapuolten on asetettava etusijalle ne, jotka häiritsevät mahdollisimman vähän tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet eivät saa mennä pidemmälle kuin on tarpeen ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi, ja tämän sopimuksen nojalla myönnetty etuuskohtelun taso tai marginaali on säilytettävä.

6.   Osapuolen, joka aikoo ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä tämän artiklan nojalla, on tarjottava toiselle osapuolelle korvausta vapauttamalla tuontia tämän toisen osapuolen alueelta. Korvauksen on vastattava pääsääntöisesti toimenpiteiden haitallisia kaupallisia vaikutuksia toiselle osapuolelle niiden soveltamispäivästä alkaen. Tarjous on tehtävä ennen suojatoimenpiteen käyttöönottoa ja samanaikaisesti, kun asiasta ilmoitetaan ja assosiaatiokomitealle esitetään tämän artiklan 3 kohdan mukainen pyyntö. Jos se osapuoli, jonka tuotteisiin suojatoimenpidettä on tarkoitus soveltaa, ei pidä korvaustarjousta tyydyttävänä, osapuolet voivat sopia tämän artiklan 3 kohdassa mainituissa neuvotteluissa muista tavoista suorittaa kaupallinen korvaus.

7.   Jos osapuolet eivät pääse 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielisyyteen korvauksesta, voi osapuoli, jonka tuotteisiin suojatoimenpidettä sovelletaan, ottaa käyttöön korvaavia tariffitoimenpiteitä, joiden kaupalliset vaikutukset vastaavat pääosin tämän artiklan nojalla toteutettua suojatoimenpidettä.

25 artikla

Jos 17 artiklan 3 kohdan määräysten noudattamisesta seuraa

i)

sellaisen tuotteen jälleenvientiä kolmanteen maahan, jonka osalta viejänä oleva osapuoli soveltaa määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä,

tai

ii)

viejänä olevalle osapuolelle tärkeän tuotteen vakava puute tai sen uhka

ja jos edellä kuvatut tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejänä olevalle osapuolelle, tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 26 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää edellytä niiden voimassa pitämistä.

26 artikla

1.   Jos yhteisö tai Algeria soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan 24 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.

Edellä 22 ja 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen niissä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan c alakohtaa, yhteisö tai Algeria toimittaa assosiaatiokomitealle mahdollisimman pian kaikki merkittävät tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

On valittava ensisijaisesti sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

2.   Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanossa sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

Jos on kyse 22 artiklasta, viejänä olevalle osapuolelle on ilmoitettava polkumyynnin harjoittamisesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat aloittaneet asian tutkimisen. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan mukaisesti tai jos hyväksyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa asiasta ilmoittamisesta, tuojana oleva sopimuspuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

b)

Jos on kyse 25 artiklasta, ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet assosiaatiokomitean tarkasteltaviksi.

Assosiaatiokomitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ongelma on saatettu sen käsiteltäväksi, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa aiheellisia toimenpiteitä kyseisen tuotteen vientiin.

c)

Jos ennakkoon ilmoittaminen tai ennakkotarkastelu ei ole mahdollista välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, yhteisö tai Algeria voi, tapauksesta riippuen, soveltaa viipymättä 22 ja 25 artiklassa määritellyissä tilanteissa suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen hoitamiseksi, ja se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle osapuolelle.

27 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien määräysten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

28 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” tai ”alkuperätuotteet” määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät esitetään pöytäkirjassa n:o 6.

29 artikla

Tavarat luokitellaan yhteisöön tuontia varten yhdistetyn tavaranimikkeistön mukaisesti. Algeriaan tuontia varten tavarat luokitellaan Algerian tullitariffin mukaisesti.

III OSASTO

PALVELUJEN KAUPPA

30 artikla

Vastavuoroiset sitoumukset

1.   Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ulottavat palvelukaupan yleissopimuksen, jäljempänä ”GATS-sopimus”, II artiklan 1 kohdan mukaisen kohtelun Algeriaan.

2.   Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät algerialaisille palveluntarjoajille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin vastaavien palvelujen tarjoajille GATS-sopimukseen liitetyn, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden erityissitoumuksia koskevan luettelon mukaisesti.

3.   Tätä kohtelua ei sovelleta etuihin, joita toinen osapuoli myöntää GATS-sopimuksen V artiklassa määritellyn tyyppisen sopimuksen nojalla, sellaisen sopimuksen soveltamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin eikä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden GATS-sopimukseen liittämän suosituimmuuskohtelulausekkeen poikkeusluettelon mukaisesti myönnettyihin muihin etuihin.

4.   Algeria myöntää Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden palveluntarjoajille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin 31–33 artiklassa määrätään.

31 artikla

Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen

Algeria myöntää sellaisille yhteisön palveluntarjoajille, jotka tarjoavat palveluja Algerian alueella ilman kaupallista edustusta tai 32 ja 33 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden läsnäoloa, vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin kolmansien maiden yhtiöille.

32 artikla

Kaupallinen edustus

1.

a)

Algeria myöntää alueelleen sijoittautuville yhteisön yhtiöille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin kolmansien maiden yhtiöille.

b)

Algeria myöntää alueelleen sen lainsäädännön mukaisesti sijoittautuneiden yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille niiden toiminnan osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin maan omille yhtiöille tai sivuliikkeille taikka kolmansien maiden yhtiöiden algerialaisille tytäryhtiöille ja sivuliikkeille, jos tämä kohtelu on edullisempi.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu kohtelu myönnetään Algeriaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sijoittautuneille yhtiöille, tytäryhtiöille ja sivuliikkeille sekä maahan myöhemmin sijoittautuville yhtiöille, tytäryhtiöille ja sivuliikkeille.

33 artikla

Luonnollisten henkilöiden väliaikainen oleskelu

1.   Algerian alueelle sijoittautunut yhteisön yhtiö tai yhteisön alueelle sijoittautunut Algerian yhtiö saa ottaa väliaikaisesti palvelukseensa taikka tytäryhtiöidensä tai sivuliikkeidensä palvelukseen sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti yhteisön jäsenvaltioiden tai vastaavasti Algerian kansalaisia, edellyttäen että nämä henkilöt kuuluvat 2 kohdassa määriteltyyn yhtiön avainhenkilöstöön ja että he työskentelevät ainoastaan näiden yhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden palveluksessa. Näiden henkilöiden oleskelu- ja työluvat rajoittuvat heidän työskentelynsä kestoon.

2.   Näiden yhtiöiden avainhenkilöstö muodostuu c alakohdassa määritellyistä ”yrityksen sisällä siirretyistä henkilöistä”, edellyttäen että kyseinen yritys on oikeushenkilö ja että nämä henkilöt ovat aiemmin olleet suoraan tämän yrityksen palveluksessa tai ovat olleet osakkaina siinä (enemmistöosakkaita lukuun ottamatta) vähintään siirtoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden ajan. Kyse on seuraavista henkilöstöryhmistä:

a)

yrityksessä johtavassa asemassa olevat henkilöt, joiden päätehtävänä on liiketoimintayksikön johtaminen ja joita valvoo tai ohjaa yrityksen johtokunta tai osakkeenomistajat taikka näitä vastaavat tahot ja joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa

liiketoimintayksikön tai sen osaston taikka jaoksen johtaminen,

muiden valvomis- tai johtamistehtävissä taikka teknisissä tehtävissä työskentelevien henkilöstön jäsenten työn seuraaminen ja valvominen,

henkilöstön työhönotto ja irtisanominen tai työhönottoa ja irtisanomista koskevien suositusten antaminen taikka tätä koskevien toimenpiteiden hyväksyminen heille annettujen valtuuksien nojalla;

b)

yrityksen palveluksessa olevat henkilöt, joilla on palvelun, tutkimusvälineiden, teknologian tai liiketoimintayksikön johtamisen kannalta olennaista erityisosaamista; liiketoimintayksikölle ominaisten erityistietojen lisäksi tällainen osaaminen voi ilmetä korkeana pätevyytenä erityisiä teknisiä tietoja edellyttävään työhön, mistä osoituksena voi olla kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin;

c)

”yrityksen sisällä siirretty henkilö” on luonnollinen henkilö, joka työskentelee yrityksessä osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; asianomaisen yrityksen päätoimipaikan on sijaittava osapuolen alueella ja siirron on tapahduttava kyseisen yrityksen liiketoimintayksikköön (tytäryhtiö, sivuliike), joka harjoittaa tosiasiallisesti vastaavaa taloudellista toimintaa toisen osapuolen alueella.

3.   Yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisten matkustaminen Algerian alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sekä Algerian kansalaisten matkustaminen yhteisön alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos nämä yhtiöiden edustajat ovat jossain yrityksessä johtavassa asemassa 2 kohdan a alakohdan merkityksessä ja jos he vastaavat algerialaisen yhtiön sijoittautumisesta yhteisöön tai yhteisön yhtiön sijoittautumisesta Algeriaan, kahdella ehdolla:

kyseiset edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä tai tarjoa itse palveluja, ja

yhtiöllä ei ole muuta edustajaa, toimistoa, tytäryhtiötä tai sivuliikettä yhteisön jäsenvaltion tai Algerian alueella.

34 artikla

Liikenne

1.   Edellä 30–33 artiklan määräyksiä ei sovelleta lento-, sisävesi- ja maaliikenteeseen eikä kansalliseen meriliikenteen kabotaasiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2–6 kohdan määräysten soveltamista.

2.   Osapuolet sallivat varustamojen harjoittaman kansainvälisen meriliikenteen osalta, mukaan luettuna sellaiset intermodaaliset kuljetuspalvelut, joihin sisältyy meriosuus, toisen osapuolen yritysten tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden sijoittautua alueelleen ja harjoittaa siellä liiketoimintaa vähintään yhtä edullisin ehdoin kuin omien yritystensä tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden taikka kolmansien maiden yritysten tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden, jos näihin sovellettavat ehdot ovat edullisempia. Tällaiseen liiketoimintaan kuuluu muun muassa seuraava:

a)

merikuljetuspalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen markkinoiminen ja myyminen suorassa yhteydessä asiakkaisiin, hintatarjouksen tekemisestä laskun kirjoittamiseen asti, riippumatta siitä, suorittaako tai tarjoaako palveluntarjoaja nämä palvelut suoraan vai sellaisten palveluntarjoajien välityksellä, joiden kanssa palvelujen myyjä on tehnyt pysyviä kaupallisia sopimuksia;

b)

kokonaispalvelun tarjoamiseksi tarvittavien kuljetuspalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen, mukaan luettuna mitä tahansa liikennemuotoa – muun muassa sisävesi-, maantie- ja rautatieliikennettä – käyttävät kuljetuspalvelut, ostaminen ja käyttäminen joko yrityksen tai sen asiakkaiden lukuun (ja jälleenmyynti yrityksen asiakkaille);

c)

kuljetusasiakirjojen, tulliasiakirjojen tai muiden kuljetettujen tavaroiden alkuperää ja luonnetta koskevien asiakirjojen laatiminen;

d)

kaupallisten tietojen toimittaminen missä muodossa tahansa, myös tietokonejärjestelmien ja sähköisen tiedonvaihdon avulla (jollei televiestintää koskevista syrjimättömistä rajoituksista muuta johdu);

e)

kaupallisten sopimusten tekeminen paikallisen kumppanin kanssa niin, että tämä osallistuu yrityksen pääomaan ja paikallisen tai ulkomaisen henkilöstön palkkaamiseen, jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu;

f)

yritysten edustaminen, matkalla tehtävien poikkeamisten järjestäminen ja tarvittaessa lastin ottaminen.

3.   Meriliikenteen osalta osapuolet sitoutuvat noudattamaan tosiasiallisesti periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta vapaasta pääsystä markkinoille ja kansainväliseen liikenteeseen.

Kansallisen kabotaasiliikenteen sekä pelastus-, hinaus- ja luotsauspalvelujen alalla kansallislipun oikeuksiin ja etuoikeuksiin sovelletaan kuitenkin osapuolten omaa lainsäädäntöä.

Nämä määräykset eivät vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat Yhdistyneiden Kansakuntien linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevasta yleissopimuksesta, jota sovelletaan johonkin tämän sopimuksen osapuoleen. Linjakonferenssiin kuulumattomat varustamot saavat kilpailla vapaasti konferenssiin kuuluvien yhtiöiden kanssa edellyttäen, että ne noudattavat periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta terveestä kilpailusta.

Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa vapaaseen kilpailuun, joka on oleellinen tekijä kuivan ja nestemäisen lastin kaupassa.

4.   Edellä 3 kohdassa määriteltyjen periaatteiden soveltamiseksi osapuolet

a)

pidättyvät sisällyttämästä tuleviin kolmansien maiden kanssa tehtäviin, kuivan ja nestemäisen lastin kuljetusta ja säännöllistä liikennettä koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiinsa määräyksiä lastinjakojärjestelystä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta antaa tällaisia määräyksiä säännöllisestä liikenteestä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tämän sopimuksen osapuolen varustamoilla ei muuten olisi tosiasiallista mahdollisuutta osallistua asianomaisesta kolmannesta maasta tulevaan ja sinne suuntautuvaan liikenteeseen;

b)

kumoavat heti tämän sopimuksen voimaan tullessa kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset tai muut esteet, jotka voisivat rajoittaa peitellysti kansainvälisten merikuljetuspalvelujen vapaata tarjoamista tai vaikuttaa niihin syrjivästi.

5.   Sopimuspuolet myöntävät muun muassa toisen osapuolen lipun alla purjehtiville tai toisen osapuolen kansalaisten tai yritysten liikennöimille, tavaroiden tai henkilöiden tai molempien kuljetukseen tarkoitetuille aluksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin omille aluksilleen satamaan pääsyn, satamien perusrakenteiden ja oheispalvelujen käyttömahdollisuuksien, voimassa olevien verojen ja maksujen kantamisen, tullin perusrakenteiden käytön, satamapaikkojen jakamisen ja lastinsiirtorakenteiden käytön osalta.

6.   Varmistaakseen osapuolten välisen liikenteen yhteensovitetun kehittämisen niiden kaupallisten tarpeiden mukaan, osapuolet voivat tämän sopimuksen tultua voimaan neuvotella yksityiskohtaisia järjestelyjä vastavuoroisen markkinoille pääsyn ja palvelujen tarjoamisen ehdoista lento-, maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteen aloilla.

35 artikla

Sisäinen sääntely

1.   Tämän III osaston määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta tarvittavia toimenpiteitä estääkseen kolmansien maiden pääsyä markkinoilleen koskevien säännöstensä ja määräystensä kiertämisen tämän sopimuksen määräysten avulla.

2.   Jollei yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai kansanterveyden vuoksi aiheellisista rajoituksista muuta johdu, sovelletaan tämän osaston määräyksiä. Niitä ei sovelleta toimintaan, joka jonkun osapuolen alueella edes tilapäisesti liittyy julkisen vallan käyttöön.

3.   Tämän osaston määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yhtiöiden sivuliikkeiden sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että nämä sivuliikkeet eroavat oikeudellisesti tai teknisesti ensiksi mainitun osapuolen alueella perustettujen yhtiöiden sivuliikkeistä; rahoituspalveluihin erityisiä sääntöjä voidaan soveltaa vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä. Kohtelun ero ei saa ylittää sitä, mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

4.   Tämän sopimuksen muista määräyksistä huolimatta osapuolella on oltava mahdollisuus toteuttaa toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaavia toimenpiteitä erityisesti sijoittajien, tallettajien, vakuutuksenottajien tai omaisuuttaan rahoituspalvelujen tarjoajan säilytettäväksi antaneiden henkilöiden suojelemiseksi sekä rahoitusjärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. Jos nämä toimenpiteet eivät ole tämän sopimuksen määräysten mukaisia, niitä ei saa käyttää osapuolelle tämän sopimuksen nojalla kuuluvien velvollisuuksien välttämiseksi.

5.   Mikään tämän sopimuksen määräys ei voi velvoittaa osapuolta paljastamaan asiakkaiden liiketoimia ja tilejä koskevia tietoja tai julkisten tahojen hallussa olevia luottamuksellisia tietoja.

6.   Mikään tämän sopimuksen määräys ei estä osapuolia soveltamasta maahanpääsyä, oleskelua, työskentelyä, työehtoja, luonnollisten henkilöiden sijoittautumista ja palvelujen tarjoamista koskevia lakejaan ja asetuksiaan palveluja tarjoavien luonnollisten henkilöiden liikkumiseen, kunhan ne eivät sovella niitä tavalla, joka tähtää toisen osapuolen tämän sopimuksen määräysten nojalla saamien etujen poistamiseen tai vähentämiseen. Nämä määräykset eivät rajoita 2 kohdan soveltamista.

36 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

”palveluntarjoajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa palveluja osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle, osapuolen alueella toisen osapuolen kuluttajalle, toisen osapuolen alueella olevan kaupallisen edustuksen (liiketoimintayksikön) välityksellä ja toisen osapuolen alueella toimivien luonnollisten henkilöiden välityksellä;

b)

”yhteisön yhtiöllä” tai ”algerialaisella yhtiöllä” jäsenvaltion tai Algerian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on yhteisön tai Algerian alueella.

Jäsenvaltion tai Algerian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jolla on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Algerian alueella, pidetään kuitenkin yhteisön yhtiönä tai algerialaisena yhtiönä, jos sen toiminnalla on todellinen ja jatkuva yhteys yhden jäsenvaltion tai Algerian talouteen;

c)

yhtiön ”tytäryhtiöllä” yhtiötä, joka on ensin mainitun yhtiön tosiasiallisessa määräysvallassa;

d)

yhtiön ”sivuliikkeellä” liiketoimintayksikköä, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön haarautumisen kautta perustettua liiketoimintayksikköä, jolla on itsenäinen johto ja aineelliset edellytykset käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse olla suoraan yhteydessä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän haarakonttorin muodostavan liiketoimintayksikön kanssa;

e)

”sijoittautumisella” b alakohdassa määriteltyjen yhteisön yhtiöiden tai algerialaisten yhtiöiden oikeutta päästä harjoittamaan liiketoimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Algeriaan tai yhteisöön;

f)

”liiketoiminnalla” taloudellisen toiminnan harjoittamista;

g)

”taloudellisella toiminnalla” teollista ja kaupallista toimintaa sekä vapaiden ammatinharjoittajien toimintaa;

h)

”jäsenvaltion tai Algerian kansalaisella” luonnollista henkilöä, joka on jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion tai Algerian kansalainen.

Kansainvälisessä meriliikenteessä, meriosuuden sisältävät intermodaalikuljetukset mukaan luettuina, tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneisiin jäsenvaltioiden kansalaisiin tai Algerian ulkopuolelle sijoittautuneisiin Algerian kansalaisiin sekä yhteisön tai Algerian ulkopuolelle sijoittautuneisiin ja jäsenvaltion tai Algerian kansalaisten määräysvallassa oleviin varustamoihin, jos niiden alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Algeriassa asianomaisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

37 artikla

Yleiset määräykset

1.   Osapuolet välttävät toteuttamasta toimenpiteitä tai ryhtymästä toimiin, jotka tekisivät niiden yhtiöiden sijoittautumisen ja liiketoiminnan edellytykset rajoittavammiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen allekirjoittamista edeltävänä päivänä.

2.   Osapuolet sitoutuvat harkitsemaan tämän osaston kehittämistä kohti GATS-sopimuksen V artiklan mukaisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen tekemistä. Suosituksiaan laatiessaan assosiaationeuvosto ottaa huomioon osapuolten GATS-sopimuksessa ja erityisesti sen V artiklassa määrättyjen velvollisuuksiensa ja suosituimmuuskohtelun täytäntöönpanosta saadun kokemuksen.

Asiaa tarkastellessaan assosiaationeuvosto ottaa huomioon myös saavutetun edistyksen asianomaisiin toimiin sovellettavien lainsäädännön osien lähentämisessä. Assosiaationeuvosto tarkastelee tätä tavoitetta ensimmäisen kerran viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

IV OSASTO

MAKSUT, PÄÄOMAT, KILPAILU JA MUUT TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET

1 LUKU

Juoksevat Maksut Ja Pääomanliikkeet

38 artikla

Jollei 40 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sitoutuvat sallimaan vapaasti vaihdettavassa valuutassa kaikki juokseviin suorituksiin perustuvat juoksevat maksut.

39 artikla

1.   Yhteisö ja Algeria varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen pääomien vapaan liikkuvuuden Algeriaan tehtäviä suoria sijoituksia varten, jotka tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti perustettuihin yhtiöihin, sekä kyseisten sijoitusten realisoinnin ja kotiuttamisen ja niistä saatavien voittojen kotiuttamisen.

2.   Osapuolet neuvottelevat keskenään ja toimivat yhteistyössä luodakseen tarvittavat edellytykset pääomien liikkuvuuden helpottamiseksi yhteisön ja Algerian välillä ja pääomanliikkeiden vapauttamiseksi lopulta kokonaan.

40 artikla

Jos yhdelle tai useammalle yhteisön jäsenvaltiolle tai Algerialle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia maksutaseeseen liittyviä vaikeuksia, yhteisö tai Algeria, tapauksen mukaan, voi tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa vahvistettujen edellytysten ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti soveltaa juokseviin maksuihin tietyn aikaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisö tai Algeria, tapauksen mukaan, ilmoittaa asiasta välittömästi toiselle osapuolelle ja toimittaa sille mahdollisimman nopeasti näiden toimenpiteiden käytöstä poistamista koskevan aikataulun.

2 LUKU

Kilpailu Ja Muut Taloudelliset Asiat

41 artikla

1.   Seuraavat toimenpiteet ovat tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Algerian väliseen kauppaan:

a)

kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua;

b)

yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

koko yhteisön alueella tai merkittävällä osalla sitä,

koko Algerian alueella tai merkittävällä osalla sitä.

2.   Osapuolet tekevät hallinnollista yhteistyötä kilpailulainsäädäntönsä täytäntöönpanossa ja vaihtavat tietoja salassapitovelvollisuuden ja yrityssalaisuuden sallimissa rajoissa tämän sopimuksen liitteessä 5 vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3.   Jos yhteisö tai Algeria pitää jotakin käytäntöä 1 kohdan vastaisena ja jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa toiselle osapuolelle, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet assosiaatiokomiteaa kuultuaan tai 30 työpäivän kuluttua asian saattamisesta assosiaatiokomitean käsiteltäväksi.

42 artikla

Jäsenvaltiot ja Algeria mukauttavat asteittain kaikki valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että viidennen vuoden loppuun mennessä tämän sopimuksen voimaantulosta tavaroiden hankinnan ja myynnin edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Algerian kansalaisten välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GATTin yhteydessä tehtyjen sitoumusten noudattamista. Assosiaatiokomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

43 artikla

Julkisten yritysten osalta ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaationeuvosto varmistaa, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavasta viidennestä vuodesta alkaen ei oteta käyttöön tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Algerian välistä kaupankäyntiä häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä näille yrityksille lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

44 artikla

1.   Osapuolet varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojelun korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti; tähän sisältyvät myös tehokkaat keinot näiden oikeuksien käyttämiseksi.

2.   Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen 6 täytäntöönpanoa. Jos henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, neuvottelut aloitetaan pikaisesti osapuolen pyynnöstä osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

45 artikla

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojan varmistamiseksi, jotta poistetaan esteet tällaisten tietojen vaihtamiselta osapuolten välillä.

46 artikla

1.   Osapuolet pyrkivät vapauttamaan julkiset hankinnat vastavuoroisesti ja asteittain.

2.   Assosiaationeuvosto toteuttaa 1 kohdan määräysten täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet.

V OSASTO

YHTEISTYÖ TALOUDEN ALALLA

47 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet sitoutuvat vahvistamaan taloudellista yhteistyötään molemminpuolisten etujen mukaisesti ja tätä sopimusta luonnehtivan kumppanuuden hengessä.

2.   Talouden alan yhteistyöllä pyritään tukemaan Algerian toimia kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

3.   Taloudellinen yhteistyö toteutetaan Barcelonan julistuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

48 artikla

Soveltamisala

1.   Yhteistyötä toteutetaan erityisesti niillä aloilla, joilla on sisäisiä ongelmia ja vaikeuksia tai joihin Algerian koko talouden vapauttamisprosessi ja erityisesti Algerian ja yhteisön välisen kaupan vapauttaminen vaikuttaa.

2.   Yhteistyö kohdistuu ensisijaisesti aloihin, jotka voivat edistää Algerian ja yhteisön talouksien lähentämistä, ja erityisesti aloihin, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä sekä kauppaa Algerian ja yhteisön välillä etenkin suosimalla Algerian viennin monipuolistamista.

3.   Yhteistyö rohkaisee Maghreb-maiden taloudellista yhdentymistä toteuttamalla kaikki toimenpiteet, jotka edistävät näiden maiden välisiä suhteita.

4.   Yhteistyön olennaisena osana taloudellisen yhteistyön eri aloilla on ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen.

5.   Osapuolet voivat tarvittaessa sopia myös muista taloudellisen yhteistyön aloista.

49 artikla

Yhteistyömuodot

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan muun muassa seuraavin tavoin:

a)

osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, joka kattaa kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b)

tietojenvaihdolla ja viestintätoimilla;

c)

neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien avulla;

d)

yhteisesti toteutettavilla toimilla;

e)

antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa;,

f)

tukemalla varsinkin yksityisten toimijoiden kumppanuutta ja suoria sijoituksia sekä yksityistämisohjelmia.

50 artikla

Alueellinen yhteistyö

Jotta tämä sopimus saavuttaisi täyden merkityksensä Euro–Välimeri-kumppanuuden luomisen kannalta ja Maghreb-alueen tasolla, osapuolet sitoutuvat suosimaan kaikkia toimia, joilla on alueellista vaikutusta tai joihin liittyy muita kolmansia maita ja jotka koskevat erityisesti

a)

taloudellista yhdentymistä;

b)

taloudellisten infrastruktuurien kehittämistä;

c)

ympäristöä;

d)

tieteellistä ja teknologista tutkimusta;

e)

opetusta sekä yleissivistävää ja ammatillista koulutusta;

f)

kulttuuria;

g)

tullia koskevia asioita;

h)

alueellisia instituutioita ja yhteisten tai yhdenmukaisten ohjelmien ja politiikkojen toteuttamista.

51 artikla

Tieteellinen, tekninen ja teknologinen yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on

a)

suosia osapuolten tiedeyhteisöjen pysyvien suhteiden luomista, erityisesti seuraavin keinoin:

tarjoamalla Algerialle mahdollisuuden osallistua yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelmiin niiden yhteisön säännösten mukaisesti, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista kyseisiin ohjelmiin,

Algerian osallistumisella hajautetun yhteistyön verkkoihin,

edistämällä koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä synergiaa;

b)

parantaa Algerian tutkimustoiminnan valmiuksia;

c)

kannustaa teknologista innovaatiota, uuden teknologian ja taitotiedon siirtoa, tutkimushankkeiden ja teknologian kehityshankkeiden toteuttamista sekä tieteellisen ja teknisen tutkimuksen tulosten hyödyntämistä;

d)

edistää kaikkea alueellisen yhteisvaikutuksen luomiseen pyrkivää toimintaa.

52 artikla

Ympäristö

1.   Osapuolet pyrkivät edistämään yhteistyötä ympäristön tilan heikkenemisen estämiseksi, ympäristön pilaantumisen hallitsemiseksi ja luonnonvarojen järkeväksi käyttämiseksi varmistaakseen kestävän kehityksen sekä taatakseen ympäristön laadun ja ihmisten terveyden suojelun.

2.   Yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

aavikoitumiseen liittyvät kysymykset,

vesivarojen järkiperäinen hallinta,

maaperän suolapitoisuuden lisääntyminen,

maatalouden vaikutus maaperän ja veden laatuun,

energian ja kuljetusten asianmukainen käyttö,

teollisuuden kehityksen vaikutus ympäristöön yleensä ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuuteen,

jätehuolto ja erityisesti myrkylliset jätteet,

herkkien alueiden kokonaisvaltainen hallinta,

kaupunkien ja meren pilaantumisen sekä teollisuuden aiheuttaman pilaantumisen hallitseminen ja ehkäiseminen,

edistyneiden ympäristön hallinta- ja seurantavälineiden sekä erityisesti ympäristöä koskevien tietojärjestelmien käyttö, tilastojärjestelmät mukaan luettuina,

tekninen apu muun muassa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

53 artikla

Yhteistyö teollisuuden alalla

Yhteistyön tavoitteena on

a)

virittää tai tukea toimia, joilla edistetään suoria sijoituksia Algeriaan ja teollisuuden kumppanuuksia;

b)

edistää sopimuspuolten taloudellisten toimijoiden välistä suoraa yhteistyötä, mukaan lukien Algerian pääsy yhteisön yritysten lähentämisverkostoihin tai hajautetun yhteistyön verkostoihin;

c)

tukea Algerian ponnisteluja julkisella ja yksityisellä sektorilla teollisuuden nykyaikaistamiseksi ja rakenteelliseksi uudistamiseksi, myös maatalous- ja elintarviketeollisuuden alalla;

d)

edistää pienien ja keskisuurien yritysten kehitystä;

e)

kannustaa yksityiselle yrittämiselle myönteisen ilmapiirin kehitystä paikallisille markkinoille ja vientimarkkinoille tarkoitetun tuotannon edistämiseksi ja monipuolistamiseksi;

f)

hyödyntää Algerian inhimillisiä voimavaroja ja teollista potentiaalia käyttämällä paremmin innovaatio-, tutkimus- ja teknologisen kehityksen politiikkaa;

g)

tukea teollisuuden rakenneuudistusta ja nykyaikaistamisohjelmaa tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi vapaakauppa-alueen perustamista ajatellen;

h)

edistää algerialaisten teollisuustuotteiden viennin kehittämistä.

54 artikla

Sijoitusten edistäminen ja suoja

Yhteistyön tarkoituksena on luoda suotuisa ilmapiiri sijoituksille, ja sitä toteutetaan muun muassa seuraavasti:

a)

luomalla yhdenmukaistetut ja yksinkertaistetut menettelyt, mekanismi yhteissijoituksia varten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välillä) sekä keinoja sijoitusmahdollisuuksien löytämistä ja niistä tiedottamista varten;

b)

oikeudellisella ympäristöllä, joka edistää osapuolten välisiä investointeja, tarpeen mukaan tekemällä Algerian ja jäsenvaltioiden välisiä investointisuojaa koskevia sopimuksia ja sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi;

c)

teknisellä avulla kansallisten ja ulkomaisten sijoitusten edistämis- ja takaustoimille.

55 artikla

Standardointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Yhteistyön tavoitteena on vähentää eroja standardien ja sertifioinnin alalla.

Yhteistyötä toteutetaan erityisesti seuraavin keinoin:

edistämällä eurooppalaisten standardien käyttöä sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmiä ja –tekniikoita,

nykyaikaistamalla vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja metrologiasta vastaavia Algerian laitoksia sekä avustamalla tarvittavien olosuhteiden luomisessa, jotta tällä alalla voitaisiin myöhemmin neuvotella sopimuksia vastavuoroisesta tunnustamisesta,

yhteistyöllä laadunhallinnan alalla,

avustamalla standardoinnista, laadusta sekä henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojasta vastaavia Algerian rakenteita.

56 artikla

Lainsäädännön lähentäminen

Yhteistyön tavoitteena on lähentää Algerian ja yhteisön lainsäädäntöä tämän sopimuksen kattamilla aloilla.

57 artikla

Rahoituspalvelut

Yhteistyön tavoitteena on parantaa ja kehittää rahoituspalveluja.

Yhteistyötä tehdään lähinnä

vaihtamalla tietoja rahoitusalan sääntelystä ja käytännöistä sekä koulutustoimista, erityisesti pienien ja keskisuurien yritysten perustamiseen liittyen,

tukemalla Algerian pankki- ja rahoitusjärjestelmien uudistamista, mihin kuuluu myös osakemarkkinoiden kehittäminen.

58 artikla

Maatalous ja kalastus

Yhteistyön tavoitteena on maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen nykyaikaistaminen ja rakenteiden uudistaminen tarvittaessa.

Yhteistyö kohdistetaan erityisesti seuraaviin asioihin:

tuki politiikoille, joilla pyritään kehittämään ja monipuolistamaan tuotantoa,

elintarvikevarmuus,

maaseudun kokonaisvaltainen kehittäminen, erityisesti peruspalvelujen parantaminen ja erilaisten taloudellisten liitännäistoimintojen kehittäminen,

ympäristöä kunnioittavan maatalouden ja kalastuksen edistäminen,

luonnonvarojen arviointi ja järkiperäinen hallinta,

tiiviimpien suhteiden luominen vapaaehtoisuuden pohjalta yritysten sekä maataloutta, kalastusta ja maatalous- ja elintarviketeollisuutta edustavien ammattiryhmien ja -järjestöjen sekä eri ammattikuntien välisten ryhmien ja järjestöjen välille,

tekninen apu ja koulutus,

kasvinsuojeluun ja eläinlääkintään liittyvien standardien ja tarkastusten yhdenmukaistaminen,

maaseutualueiden välinen yhteistyö, maaseudun kehittämiseen liittyvien kokemusten ja taitotiedon vaihto,

yksityistämisen tukeminen,

kalakantojen arviointi ja järkiperäinen hallinta,

tutkimusohjelmien tukeminen.

59 artikla

Liikenne

Yhteistyön tavoitteina on

liikenteen rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen tukeminen,

henkilö- ja tavaraliikenteen kehittäminen,

sellaisten liikennöintiä koskevien standardien määritteleminen ja soveltaminen, jotka vastaavat yhteisössä sovellettavia standardeja.

Yhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

maantieliikenne, mukaan lukien kauttakuljetusedellytysten asteittainen helpottaminen,

rautatie- ja lentoasemien ja satamien hallinto sekä toimivaltaisten kansallisten elinten välinen yhteistyö,

tärkeimpiä yhteisen edun mukaisia Euroopan laajuisia liikenneyhteyksiä ja alueellisesti tärkeitä väyliä palvelevien maantie- ja rautatieliikenneverkostojen sekä satamien ja lentoasemien perusrakenteiden nykyaikaistaminen ja navigointilaitteet,

teknisten laitteiden ja varusteiden uusiminen maantie- ja rautatieliikenteeseen, intermodaalikuljetuksiin, konttikuljetukseen ja uudelleenlastaukseen sovellettavien yhteisön standardien mukaisesti,

tekninen apu ja koulutus.

60 artikla

Televiestintä ja tietoyhteiskunta

Tämän alan yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

tietoyhteiskunnan eri näkökohtia koskevaan vuoropuheluun, televiestintäpolitiikka mukaan luettuna,

tieto- ja televiestintätekniikoiden sääntelyä, standardointia sekä vaatimustenmukaisuustestejä ja varmentamista koskevaan tiedonvaihtoon ja niiden yhteydessä tarvittavaan tekniseen apuun,

uusien tieto- ja televiestintätekniikoiden, satelliittitekniikat mukaan luettuina, ja näiden alojen palvelujen levittämiseen,

yhteisten tutkimusta sekä teknologista ja teollista kehittämistä koskevien hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen uuden tieto-, viestintä- ja telematiikkateknologian sekä tietoyhteiskuntaan liittyvän uuden teknologian alalla,

Algerian laitosten mahdollisuuteen osallistua kokeiluhankkeisiin ja yhteisön ohjelmiin kyseisillä aloilla sovellettavien järjestelyjen mukaisesti,

yhteisön ja Algerian verkkojen yhteenliittämiseen ja telematiikan palvelujen yhteentoimivuuteen,

tekniseen apuun radiotaajuusalueiden käytön suunnittelua ja hallintaa varten, jotta radioviestinnän käyttö Euro–Välimeri-alueella olisi yhteensovitettua ja tehokasta.

61 artikla

Energia ja kaivostoiminta

Yhteistyön tavoitteet energian ja kaivostoiminnan alalla ovat seuraavat:

a)

instituutioiden, lainsäädännön ja sääntelyn kehittäminen toimien sääntelyn ja sijoitusten edistämisen varmistamiseksi;

b)

teknisen ja teknologisen tason nostaminen energia- ja kaivosyritysten valmistelemiseksi selviytymään markkinatalouden vaatimuksista ja kilpailusta;

c)

algerialaisten ja eurooppalaisten yritysten kumppanuuden kehittäminen energia- ja kaivosteollisuuden etsintä-, tuotanto-, jalostus- ja jakelutoiminnassa sekä palveluissa.

Tähän liittyen yhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

energia- ja kaivosalaa koskevan institutionaalisen, lainsäädännöllisen ja sääntelykehyksen mukauttaminen markkinatalouden sääntöihin antamalla hallintoon ja sääntelyyn liittyvää teknistä apua,

energia- ja kaivosalan julkisten yritysten uudelleenjärjestelyn tukeminen,

kumppanuuden kehittäminen seuraavissa asioissa:

hiilivetyjen etsinnässä, tuotannossa ja jalostuksessa,

sähköntuotannossa,

öljytuotteiden jakelussa,

energiatuotteiden tuotannossa tarvittavien laitteiden ja palvelujen tuotannossa,

kaivosteollisuuden potentiaalin hyödyntämisessä ja jalostamisessa,

kaasun, öljyn ja sähkön kauttakuljetuksen kehittäminen,

energiaverkkojen nykyaikaistaminen ja kehittäminen sekä niiden liittäminen Euroopan yhteisön verkkoihin,

tietokantojen perustaminen energian ja kaivostoiminnan alalla,

yksityisten investointien tukeminen ja edistäminen energia- ja kaivosalalla,

ympäristö, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja energiatehokkuus,

teknologian siirron edistäminen energian ja kaivostoiminnan alalla.

62 artikla

Matkailu ja käsiteollisuus

Tämän alan yhteistyöllä pyritään erityisesti

lisäämään tiedonvaihtoa matkailijavirroista sekä matkailua, kylpylätoimintaa ja käsiteollisuutta koskevista politiikoista,

tehostamaan koulutustoimia hotellien johtamisen ja hallinnon alalla sekä koulutusta muihin matkailu- ja hotellialan ammatteihin,

edistämään kokemusten vaihtoa matkailun tasapainoisen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi,

rohkaisemaan nuorten matkailua,

avustamaan Algeriaa sen matkailun, kylpylätoiminnan ja käsiteollisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisessä,

tukemaan yksityistämistä.

63 artikla

Yhteistyö tulliasioissa

1.   Yhteistyöllä pyritään takaamaan vapaakauppajärjestelmän kunnioittaminen. Se koskee erityisesti

a)

tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistamista;

b)

yhteisön yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa vastaavan asiakirjan soveltamista ja mahdollisuutta luoda yhteys yhteisön ja Algerian passitusjärjestelmien välille.

Teknistä apua voidaan antaa tarvittaessa.

2.   Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua pöytäkirjan n:o 7 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja, jotka liittyvät erityisesti huumausaineiden ja rahanpesun vastaiseen toimintaan.

64 artikla

Tilastoyhteistyö

Tämän alan yhteistyön päätavoitteena olisi oltava varmistaa, erityisesti osapuolten käyttämien menetelmien lähentämisellä, muun muassa ulkomaankauppaa, julkista taloutta ja maksutasetta, väestönkehitystä, muuttoliikkeitä, liikennettä ja viestintää sekä yleisemmin kaikkia muitakin tämän sopimuksen kattamia aloja koskevien tilastojen vertailukelpoisuus ja käyttö. Teknistä apua voidaan antaa tarvittaessa.

65 artikla

Yhteistyö kuluttajansuojan alalla

1.   Osapuolet sopivat, että tämän alan yhteistyöllä on pyrittävä kehittämään niiden kuluttajansuojajärjestelmien yhteensopivuutta.

2.   Yhteistyötä toteutetaan pääasiallisesti seuraavilla aloilla:

a)

tietojenvaihto lainsäädäntötoimista ja asiantuntijoiden toiminnasta, erityisesti kuluttajien etuja edustajien välillä;

b)

seminaarien ja koulutusjaksojen järjestäminen;

c)

vaarallisia tuotteita, jotka muodostavat riskin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, koskevien pysyvien vastavuoroisen tiedottamisen järjestelmien perustaminen;

d)

kuluttajille annettavien, tuotteiden ja tarjottujen palvelujen hintaa ja ominaisuuksia koskevien tietojen parantaminen;

e)

institutionaaliset uudistukset;

f)

teknisen avun antaminen;

g)

analyysejä ja vertailutestejä suorittavien algerialaisten laboratorioiden kehittäminen ja kuluttajien hyödyksi tarkoitetun hajautetun tiedotusjärjestelmän luomisessa avustaminen;

h)

avustaminen eurooppalaiseen verkkoon liitettävän hälytysverkon luomisessa ja käyttöönotossa.

66 artikla

Osapuolet määrittelevät Algerian taloudelle ominaiset tekijät huomioon ottaen tässä osastossa sovittujen taloudellisen yhteistyön toimien toteuttamiskeinot ja toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tukeakseen Algerian talouden nykyaikaistamista ja vapaakauppa-alueen perustamista.

Tarpeiden määrittämistä ja arviointia sekä taloudellisen yhteistyön toimien toteuttamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä tarkastellaan tämän sopimuksen 98 artiklan mukaisesti toteutettavalla tavalla.

Osapuolet sopivat ensisijaisesti toteutettavista toimista edellä tarkoitetussa menettelyssä.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA KULTTUURIALALLA

1 LUKU

Työntekijöihin Liittyvät Määräykset

67 artikla

1.   Kukin jäsenvaltio myöntää työntekijöille, jotka ovat Algerian kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sellaisen työoloja, palkkaa ja irtisanomista koskevan järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen oman maan kansalaisiin nähden.

2.   Edellä 1 kohdan määräykset työolosuhteiden ja palkkauksen osalta koskevat kaikkia algerialaisia työntekijöitä, joilla on lupa tilapäisesti harjoittaa palkallista ammatillista toimintaa jonkin jäsenvaltion alueella.

3.   Algeria myöntää saman järjestelyn sen alueella työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille.

68 artikla

1.   Jollei seuraavien kohtien määräyksistä muuta johdu, saavat kansalaisuudeltaan algerialaiset työntekijät ja heidän kanssaan asuvat perheenjäsenet sosiaaliturvan alalla hyväkseen järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei syrjitä millään tavalla sen jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden, jonka alueella he työskentelevät.

Sosiaaliturvan käsite sisältää sosiaaliturvan alat, jotka koskevat sairaus-, äitiys-, työkyvyttömyys- ja vanhuusetuuksia, jälkeenjääneille maksettavia etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta annettavia avustuksia, työttömyysetuuksia ja perhe-etuuksia.

Tämä määräys ei kuitenkaan voi johtaa muiden yhteistoimintasääntöjen, joista määrätään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 artiklaan perustuvassa yhteisön lainsäädännössä, soveltamiseen, muuten kuin tämän sopimuksen 70 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

2.   Näiden työntekijöiden eri jäsenvaltioissa kertyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden, perhe-etuuksien, sairaus- ja äitiysetuuksien sekä heille ja heidän yhteisön alueella asuville perheenjäsenille annettavien terveydenhuoltopalvelujen myöntämistä varten.

3.   Näiden työntekijöiden yhteisön alueella asuvat perheenjäsenet saavat perhe-etuudet.

4.   Nämä työntekijät saavat siirtää vapaasti Algeriaan, suoritukseen velvollisen olevan jäsenvaltion tai velallisina olevien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sovellettavaan kurssiin, vanhuus- ja perhe-eläkkeet sekä työtapaturman tai ammattitaudin ja työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet, ei kuitenkaan maksuihin perustumattomia erityisetuuksia.

5.   Algeria myöntää työntekijöille, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sekä heidän perheenjäsenilleen 1, 3 ja 4 artiklassa määrättyä järjestelyä vastaavan järjestelyn.

69 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan vastaanottajamaan alueella laillisesti oleskeleviin tai työssä oleviin sopimuspuolen kansalaisiin.

70 artikla

1.   Assosiaationeuvosto antaa tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä määräykset, joilla varmistetaan 68 artiklassa esitettyjen periaatteiden soveltaminen.

2.   Assosiaationeuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt hallinnollisesta yhteistyöstä, jolla varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten soveltamiseksi tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet.

71 artikla

Assosiaationeuvoston 70 artiklan mukaisesti antamat määräykset eivät vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat Algerian ja jäsenvaltioiden välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin, jos näissä sopimuksissa määrätään Algerian tai jäsenvaltioiden kansalaisille edullisemmasta järjestelystä.

2 LUKU

Vuoropuhelu Sosiaalialalla

72 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen vuoropuhelun kaikista niiden etua koskevista sosiaalialaan kuuluvista aiheista.

2.   Sen avulla selvitetään vastaanottajavaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Algerian ja yhteisön kansalaisuutta olevien työntekijöiden vapaata liikkumista, tasa-arvoista kohtelua ja sosiaalista sopeutumista edistäviä keinoja ja edellytyksiä.

3.   Vuoropuheluun sisältyvät erityisesti kaikki ongelmat, jotka liittyvät

a)

työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä elin- ja työolosuhteisiin;

b)

maahanmuuttoon;

c)

luvattomaan siirtolaisuuteen ja sellaisten henkilöiden paluun edellytyksiin, jotka eivät täytä vastaanottajavaltion oleskelua ja sijoittautumista koskevan lainsäädännön vaatimuksia;

d)

Algerian ja yhteisön kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, molemminpuolista kulttuurin ja sivistyksen tuntemusta, suvaitsevaisuuden kehitystä ja syrjinnän poistamista edistävään toimintaan ja ohjelmiin.

73 artikla

Vuoropuhelua sosiaalialalla käydään tämän sopimuksen I osastossa määrättyä vuoropuhelua vastaavilla tasoilla ja vastaavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti; mainitun osaston määräykset voivat toimia myös vuoropuhelun kehyksenä.

3 LUKU

Yhteistyötoimet Sosiaalialalla

74 artikla

1.   Osapuolet tunnustavat sosiaalisen kehityksen merkityksen ja sen, että tämän kehityksen on edettävä samaa tahtia taloudellisen kehityksen kanssa. Ne pitävät erityisen tärkeänä sosiaalisten perusoikeuksien kunnioittamista.

2.   Osapuolten sosiaalialan yhteistyön vahvistamiseksi toteutetaan kaikkiin niiden etua koskeviin asioihin liittyviä toimia ja ohjelmia.

Seuraavat toimet ovat ensisijaisessa asemassa:

a)

elinolosuhteiden parantaminen, työpaikkojen luominen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti alueilla, joilta lähtee paljon siirtolaisia;

b)

asianomaisen valtion lainsäädännön mukaan laittoman aseman vuoksi kotimaahan palautettujen uudelleen sijoittaminen;

c)

laillisesti yhteisöön asettuneiden algerialaisten työntekijöiden tuottavat investoinnit Algeriaan tai yritysten perustaminen sinne heidän toimestaan;

d)

naisten aseman edistäminen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, erityisesti koulutuksen ja joukkoviestimien avulla ja asiaa koskevan Algerian toimintapolitiikan osana;

e)

Algerian perhesuunnittelua sekä äitien ja lasten suojelua koskevien ohjelmien tukeminen;

f)

sosiaaliturvajärjestelmän ja terveydenhuoltoalan parantaminen;

g)

vaihto- ja vapaa-ajanvietto-ohjelmien rahoitus ja toteuttaminen eurooppalaista ja algerialaista syntyperää olevien jäsenvaltioissa asuvien nuorten yhteisille ryhmille molemminpuolisen kulttuurin tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi;

h)

elinolosuhteiden parantaminen epäsuotuisilla alueilla;

i)

yhteiskunta- ja ammattiryhmien vuoropuhelun edistäminen;

j)

ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen työelämässä;

k)

asuntoalan kehittämisen tukeminen erityisesti vähävaraisten asumismahdollisuuksien osalta;

l)

taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamisen kielteisten seurauksien lieventäminen;

m)

ammatillisen koulutuksen järjestelmän parantaminen.

75 artikla

Yhteistyötoimia voidaan toteuttaa jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen yhteistoiminnalla.

76 artikla

Assosiaationeuvosto perustaa työryhmän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Työryhmän tehtävänä on arvioida jatkuvasti ja säännöllisesti 1–3 luvun määräysten täytäntöönpanoa.

4 LUKU

Yhteistyö Kulttuurin Ja Koulutuksen Aloilla

77 artikla

Jäsenvaltioiden kahdenväliset toimet huomioon ottaen tämän sopimuksen tavoitteena on edistää tietojenvaihtoa ja kulttuurialan yhteistyötä.

Yhteistyöllä pyritään osapuolten kulttuurien vastavuoroisen tuntemuksen ja ymmärryksen edistämiseen.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä yhteisten toimien edistämiseen eri aloilla, kuten lehdistö- ja audiovisuaalialalla, ja nuorisovaihdon rohkaiseminen.

Yhteistyö voi kattaa seuraavat alat:

kirjallisuuden kääntäminen,

kulttuurihistoriallisten kohteiden ja monumenttien säilyttäminen ja kunnostaminen,

kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kouluttaminen,

taiteilijoiden ja taide-esineiden vaihto,

kulttuuritapahtumien järjestäminen,

molemminpuolinen valistus ja tärkeistä kulttuuritapahtumista tiedottaminen,

yhteistyön rohkaiseminen audiovisuaalialalla, erityisesti koulutuksessa ja yhteistuotannossa,

kirjallisuutta, tekniikkaa ja tieteitä käsittelevien aikakauslehtien ja teosten levittäminen.

78 artikla

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla tehtävällä yhteistyöllä pyritään

a)

tukemaan koulutusjärjestelmän kehittämistä, ammatillinen koulutus mukaan luettuna;

b)

rohkaisemaan erityisesti naisten pääsyä koulutukseen, mukaan lukien tekninen ja korkea-asteen koulutus sekä ammatillinen koulutus;

c)

kehittämään julkisella ja yksityisellä sektorilla johtavassa asemassa olevien asiantuntemuksen tasoa;

d)

kannustamaan kestävien yhteyksien luomista osapuolten erityisyksikköjen välille tarkoituksena yhteinen toiminta sekä kokemusten ja keinojen vaihto.

VII OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

79 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden täydelliseksi saavuttamiseksi toteutetaan rahoitusyhteistyötä Algerian hyväksi asianmukaisten rahoitusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja keinojen avulla.

Nämä yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan osapuolten yhteisellä sopimuksella sopivimpien välineiden avulla tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

Tämän yhteistyön soveltamisalat tämän sopimuksen V ja VI osastoon kuuluvien aiheiden lisäksi ovat erityisesti seuraavat:

talouden nykyaikaistamiseen tähtäävien uudistusten edistäminen, maaseudun kehittäminen mukaan luettuna,

taloudellisen infrastruktuurin parantaminen,

yksityisten investointien ja työpaikkoja luovien toimien edistäminen,

vapaakauppa-alueen asteittaisen luomisen Algerian taloudelle aiheuttamien vaikutusten huomioon ottaminen, erityisesti teollisuuden ajan tasalle saattamisen ja uudelleen suuntautumisen kannalta,

sosiaalialalla toteutettujen politiikkojen tukeminen.

80 artikla

Välimeren maiden rakenneuudistusohjelmien tukemiseksi tarkoitettujen yhteisön välineiden avulla ja tiiviissä yhteistyössä muiden avunantajien, erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, yhteisö ja Algeria pyrkivät mukauttamaan välineitään kehitystä ja Algerian talouden vapauttamista edistävien politiikkojen tukemiseksi, tavoitteena rahoitustasapainon palauttaminen sekä talouskasvun nopeuttamiselle ja Algerian väestön hyvinvoinnin lisäämiselle suotuisan taloudellisen ilmapiirin luominen.

81 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen asteittaisesta soveltamisesta, osapuolet kiinnittävät V osastossa määrätyn säännöllisen taloudellisen vuoropuhelun yhteydessä erityistä huomiota yhteisön ja Algerian välisen kaupan ja rahoituksen kehityssuuntausten seuraamiseen.

VIII OSASTO

YHTEISTYÖ OIKEUS- JA SISÄASIOISSA

82 artikla

Instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Yhteistyössään oikeus- ja sisäasioiden alalla osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota lainsäädännön soveltamisesta vastaavien instituutioiden vahvistamiseen ja oikeuslaitoksen toimintaan. Tähän sisältyy myös oikeusvaltion vahvistaminen.

Tähän liittyen osapuolet valvovat myös, että niiden kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan toisen osapuolen alueella ilman minkäänlaista syrjintää.

Tämän artiklan määräykset eivät koske kansalaisuuteen perustuvaa erilaista kohtelua.

83 artikla

Henkilöiden liikkuvuus

Osapuolet haluavat helpottaa henkilöiden liikkumista osapuolten välillä ja pyrkivät voimassa olevan yhteisön lainsäädännön sekä kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti hoitamaan viisumien myöntämismuodollisuudet joutuisasti, ja ne sopivat tarkastelevansa toimivaltansa rajoissa viisumien myöntämismenettelyjen yksinkertaistamista ja nopeuttamista, kun kyse on tämän sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuvista henkilöistä. Assosiaatiokomitea tarkastelee säännöllisin väliajoin tämän artiklan täytäntöönpanoa.

84 artikla

Yhteistyö laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä takaisinotto

1.   Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeänä vastavuoroisen ja suotuisan yhteistyön kehittämistä laitonta maahanmuuttoa koskevien tietojen vaihtamiseksi, ja ne päättävät toimia yhteistyössä laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Tätä varten

Algeria ja kaikki yhteisön jäsenvaltiot suostuvat ottamaan takaisin toisen osapuolen alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa tarvittavien tunnistamismenettelyjen jälkeen,

Algeria ja yhteisön jäsenvaltiot myöntävät kansalaisilleen tätä varten tarvittavat henkilöllisyystodistukset.

2.   Osapuolet haluavat helpottaa kansalaistensa laillista liikkumista ja oleskelua, ja ne sopivat neuvottelevansa jommankumman osapuolen pyynnöstä sopimuksia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja sopimuksia takaisinotosta. Viimeksi mainitut sopimukset koskevat myös, jos jompikumpi osapuolista pitää sitä tarpeellisena, jommankumman osapuolen alueelta suoraan tulevien muiden maiden kansalaisten takaisinottoa. Osapuolet määrittelevät tarvittaessa näiden sopimusten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt joko itse sopimuksissa tai niiden täytäntöönpanoa koskevissa pöytäkirjoissa.

3.   Assosiaationeuvosto tarkastelee muita yhteisiä ponnisteluja, joilla voitaisiin ehkäistä ja rajoittaa laitonta maahanmuuttoa, esimerkkinä väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen.

85 artikla

Oikeudellinen yhteistyö

1.   Osapuolet myöntävät, että oikeudellinen yhteistyö on olennaisen tärkeää ja tarpeellinen lisä muulle tässä sopimuksessa määrätylle yhteistyölle.

2.   Tähän yhteistyöhön voi liittyä tarvittaessa sopimusten neuvotteleminen tällä alalla.

3.   Siviilioikeudellinen yhteistyö koskee erityisesti

keskinäisen avunannon vahvistamista yhteistyön tekemiseksi siviili-, kauppa- tai perheoikeuteen liittyvien riitojen tai oikeustapausten käsittelyssä,

kokemusten vaihtoa siviilioikeuden hallinnon kehittämiseksi.

4.   Rikosoikeudellinen yhteistyö koskee erityisesti

nykyisten keskinäistä avunantoa tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien järjestelyjen vahvistamista,

vaihtojen kehittämistä, erityisesti rikosoikeudellisen yhteistyön harjoittamisen, yksilön oikeuksien ja vapauksien suojelemisen, järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen ja rikoslainkäytön tehostamisen alalla.

5.   Yhteistyöhön sisältyy muun muassa erityisten koulutusjaksojen luominen.

86 artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, erityisesti ihmiskaupan, seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuvan hyväksikäytön, kiellettyjen, väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tuotteiden kaupan ja esimerkiksi teollisuusjätteitä tai radioaktiivisia aineita koskevien laittomien liiketoimien, korruption, varastettujen autojen kaupan, tuliaseiden ja räjähteiden laittoman kaupan, tietokonerikollisuuden ja kulttuuriesineiden laittoman kaupan alalla.

Osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä ottaakseen käyttöön asianmukaiset menettelyt ja normit.

2.   Tämän alan tekniseen ja hallinnolliseen yhteistyöhön voi sisältyä koulutusta, rikollisuuden torjunnasta ja ehkäisemisestä vastaavien viranomaisten ja rakenteiden tehokkuuden lisäämistä sekä rikosten ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden kehittämistä.

87 artikla

Rahanpesun torjuminen

1.   Osapuolet katsovat tarpeelliseksi työskennellä ja tehdä yhteistyötä sen välttämiseksi, että niiden rahoitusjärjestelmiä käytetään rikollisesta toiminnasta ja erityisesti huumausaineiden laittomasta kaupasta peräisin olevien pääomien pesemiseen.

2.   Tämän alan yhteistyöhön sisältyy erityisesti hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on antaa ja panna täytäntöön rahanpesun estämiseksi asianmukaisia säännöksiä, jotka vastaavat samaa asiaa koskevia yhteisön ja kyseisen alan kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), säännöksiä.

3.   Yhteistyön tavoitteena on

a)

rahanpesun ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja torjumisesta vastaavien virkailijoiden sekä oikeuslaitoksen virkailijoiden kouluttaminen;

b)

asianmukainen tuki tähän asiaan erikoistuneiden instituutioiden luomiseksi ja olemassa olevien instituutioiden vahvistamiseksi.

88 artikla

Rasismin ja muukalaisvihan torjuminen

Osapuolet sopivat toteuttavansa aiheelliset toimenpiteet kaikenlaisten rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon perustuvien syrjinnän muotojen ja ilmentymien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi erityisesti koulutuksen, työelämän ja asuntopolitiikan aloilla.

Tätä varten kehitetään tiedotus- ja valistustoimia.

Tässä yhteydessä osapuolet valvovat erityisesti, että kaikki edellä kuvatun syrjinnän kohteeksi mielestään joutuneet henkilöt voivat turvautua oikeudellisiin tai hallinnollisiin menettelyihin.

Tämän artiklan määräykset eivät koske kansalaisuuteen perustuvaa erilaista kohtelua.

89 artikla

Huumausaineiden ja niiden väärinkäytön torjuminen

1.   Yhteistyön tavoitteena on

a)

tehostaa toimintapolitiikkaa ja toimenpiteitä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden viljelyn, tuotannon, tarjonnan, kulutuksen ja laittoman kaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

b)

poistaa näiden tuotteiden laiton käyttö.

2.   Osapuolet määrittävät yhdessä lainsäädäntönsä mukaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat strategiat ja yhteistyömenetelmät. Niiden muista kuin yhteisesti toteutetuista toimenpiteistä käydään neuvotteluja ja ne sovitetaan tarkoin yhteen.

Toimintaan voivat osallistua toimivaltaiset julkiset ja yksityiset laitokset, kansainväliset järjestöt yhteistyössä Algerian hallituksen kanssa sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden asianomaiset tahot.

3.   Yhteistyötä tehdään erityisesti seuraavilla aloilla:

a)

perustetaan tai laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia ja tiedotuskeskuksia huumausaineista riippuvaisille henkilöille tarjottavaa hoitoa ja kuntoutusta varten;

b)

toteutetaan ennaltaehkäisyyn, tiedotukseen, koulutukseen ja epidemiologiseen tutkimukseen liittyviä hankkeita;

c)

vahvistetaan sellaisia sääntöjä huumausaineiden esiasteiden sekä muiden huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa keskeisten aineiden kulkeutumisen estämiseksi, jotka vastaavat yhteisön ja asiasta vastaavien kansainvälisten elinten hyväksymiä sääntöjä;

d)

tuetaan huumausaineiden laittoman kaupan torjumiseksi toimivien erityisyksiköiden perustamista.

4.   Osapuolet edistävät alueellista ja sitä pienempien yksiköiden sisällä toteutettavaa yhteistyötä.

90 artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat toimivansa yhteistyössä terroritekojen ehkäisemiseksi ja tukahduttamiseksi, kunnioittaen kansainvälisiä yleissopimuksia, joiden osapuolia ne ovat, sekä omaa lainsäädäntöään ja määräyksiään

osana turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 ja muiden asiaa koskevien päätöslauselmien täysimääräistä täytäntöönpanoa,

vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

vaihtamalla kokemuksia keinoista ja menetelmistä terrorismin torjumiseksi sekä tekniikkaan ja koulutukseen liittyviä kokemuksia.

91 artikla

Korruption torjunta

1.   Osapuolet sopivat toimivansa yhteistyössä voimassa olevien asiaa koskevien kansainvälisten oikeudellisten välineiden pohjalta torjuakseen korruptiota kansainvälisissä liiketoimissa

toteuttamalla tehokkaita ja konkreettisia toimenpiteitä kaikkia kansainvälisissä liiketoimissa esiintyviä, joko yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden harjoittamia korruption ja lahjonnan muotoja sekä kaikenlaisia laittomia käytäntöjä vastaan,

antamalla keskinäistä apua korruptiota koskevissa rikostutkimuksissa.

2.   Yhteistyön tarkoituksena on myös antaa teknistä apua korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaavien virkailijoiden ja tuomareiden kouluttamisessa sekä tukea aloitteita, joilla pyritään järjestämään toimintaa tätä rikollisuuden muotoa vastaan.

IX OSASTO

INSTITUTIONAALISET, YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

92 artikla

Perustetaan assosiaationeuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla mikäli mahdollista kerran vuodessa, puheenjohtajansa aloitteesta työjärjestyksessään määrätyin edellytyksin.

Se tarkastelee tähän sopimukseen liittyviä keskeisiä ongelmia sekä kaikkia muita yhteistä etua koskevia kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

93 artikla

1.   Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Algerian hallituksen jäsenistä.

2.   Assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä määrättävin edellytyksin.

3.   Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

4.   Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Algerian hallituksen jäsen assosiaationeuvoston työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

94 artikla

Assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaationeuvosto voi myös antaa tarvittavia suosituksia.

Assosiaationeuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

95 artikla

1.   Perustetaan assosiaatiokomitea, jonka tehtävänä on tämän sopimuksen hallinnointi, jollei assosiaationeuvostolle annetusta toimivallasta muuta johdu.

2.   Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

96 artikla

1.   Assosiaatiokomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Algerian edustajista.

2.   Assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Assosiaatiokomitea kokoontuu yhteisön alueella tai Algeriassa.

97 artikla

Assosiaatiokomitealla on päätösvalta tämän sopimuksen hallinnoinnissa sekä niillä aloilla, joilla assosiaationeuvosto on siirtänyt sille toimivaltansa.

Päätökset tehdään osapuolten yhteisellä sopimuksella ja ne sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

98 artikla

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai elimen perustamisesta.

99 artikla

Assosiaationeuvosto toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien helpottamiseksi Euroopan parlamentin ja Algerian parlamentin välillä sekä yhteisön talous- ja sosiaalikomitean ja vastaavan Algerian elimen välillä.

100 artikla

1.   Kumpikin osapuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvan riidan assosiaationeuvoston käsiteltäväksi.

2.   Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan päätöksellään.

3.   Osapuolten on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos riitaa ei voida ratkaista tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimeämisestä; tällöin toisen osapuolen on kahden kuukauden kuluessa nimettävä toinen välimies. Tätä menettelyä sovellettaessa pidetään yhteisöä ja jäsenvaltioita yhteisesti yhtenä riidan osapuolena.

Assosiaationeuvosto nimeää kolmannen välimiehen.

Välimiehet tekevät päätöksensä enemmistöllä.

Riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen soveltamiseksi vaaditut toimenpiteet.

101 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä,

a)

joita se pitää tarpeellisina estääkseen sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen levittämisen;

b)

jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömien tuotteiden tutkimus- tai kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

joita se pitää oman turvallisuutensa kannalta keskeisinä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa, tai täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

102 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä

Algerian yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä,

yhteisön Algeriaan soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Algerian kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

103 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei

laajenna verotukseen liittyviä etuja, joita osapuoli on sitä sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tai järjestelyssä myöntänyt,

estä osapuolta hyväksymästä tai soveltamasta veropetoksen tai veronkierron estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä,

rajoita osapuolen oikeutta soveltaa asianmukaisia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka eivät ole samanlaisessa asemassa erityisesti asuinpaikkansa vuoksi.

104 artikla

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat asianmukaisia niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2.   Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on laiminlyönyt jonkin tästä sopimuksesta johtuvan velvoitteensa täyttämisen, se voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, paitsi erityisen kiireellisissä tapauksissa, sen on ilmoitettava assosiaationeuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Toimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä assosiaationeuvostolle ja niistä neuvotellaan osapuolen pyynnöstä assosiaationeuvostossa.

105 artikla

Pöytäkirjat n:ot 1–7 ja liitteet 1–6 ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

106 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ”osapuolilla” toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja jäsenvaltioita, niiden toimivallan mukaisesti, ja toisaalta Algeriaa.

107 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

108 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti, sekä Algerian alueeseen.

109 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

110 artikla

1.   Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Tämä sopimus korvaa heti voimaan tultuaan Alger'ssa 26 päivänä huhtikuuta 1976 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraattisen kansantasavallan yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen sopimuksen.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

LIITE 1

Luettelo 7 ja 14 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän (HS) 25–97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

HS-nimike

2905 43

(mannitoli)

HS-nimike

2905 44

(sorbitoli)

HS-nimike

2905 45

(glyseroli)

HS-nimike

3301

(haihtuvat öljyt)

HS-nimike

3302 10

(hyvänhajuiset öljyt)

HS-nimikkeet

3501–3505

(valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit)

HS-nimike

3809 10

(viimeistelyvalmisteet)

HS-nimike

3823

(teolliset rasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit)

HS-nimike

3824 60

(sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 44 kuuluva)

HS-nimikkeet

4101–4103

(vuodat ja nahat)

HS-nimike

4301

(raa'at turkisnahat)

HS-nimikkeet

5001–5003

(raakasilkki ja silkkijätteet)

HS-nimikkeet

5101–5103

(villa ja eläimenkarva)

HS-nimikkeet

5201–5203

(raaka puuvilla, puuvillajätteet ja karstattu tai kammattu puuvilla)

HS-nimike

5301

(raaka pellava)

HS-nimike

5302

(raaka hamppu)

LIITE 2

Luettelo 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

HS-nimike

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

LIITE 3

Luettelo 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

HS-nimike

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

LIITE 4

Luettelo 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

Tariffinimike

(Algerian tullitariffi)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9