ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 212

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
17. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1340/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1341/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, tiettyjen kuivattujen viinirypäleiden tuotantoon tarkoitettujen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen ja viinikirvan saastuttamien viinitarhojen uudelleenistuttamiseen myönnettävän tuen määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1342/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2004 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1343/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, jalostusteollisuudelle 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä ajanjaksona toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1344/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen omenoista aletaan kantaa lisätullia

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1345/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1346/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1347/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 51. kerran

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1348/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

28

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1340/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16 päivänä elokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1341/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

tiettyjen kuivattujen viinirypäleiden tuotantoon tarkoitettujen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen ja viinikirvan saastuttamien viinitarhojen uudelleenistuttamiseen myönnettävän tuen määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistetaan kuivattaviksi tarkoitettujen sultana- ja Moscatel-lajikkeisiin kuuluvien kuivattujen viinirypäleiden ja kuivattujen korinttien tuotantoon tarkoitettujen viinirypäleiden viljelystä maksettavan tuen vahvistamisperusteet.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään mahdollisuudesta vaihdella tuen määrää rypälelajikkeiden mukaan. Siinä säädetään niin ikään, että mainittua määrää voidaan vaihdella myös muiden tuotokseen mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden mukaan. Sultanarypäleiden osalta on näin ollen syytä säätää lisävaihtelusta viinikirvan saastuttamien alueiden ja muiden alueiden välillä.

(3)

Markkinointivuonna 2004/2005 asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viinirypäleiden viljelyyn käytettyjen alojen tarkastuksissa ei ole havaittu neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden tuotantoon tarkoitettujen viinirypäleiden viljelyyn myönnettävän tuen osalta 22 päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1621/1999 (2) 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun yhteisön taatun enimmäispinta-alan ylitystä.

(4)

On syytä määritellä mainittujen viinirypäleiden viljelyyn myönnettävä tuki markkinointivuodeksi 2005/2006.

(5)

Lisäksi on syytä määritellä viinikirvan torjumiseksi viinitarhansa uudelleen asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 4 kohdassa säädetyillä edellytyksillä istuttaville tuottajille myönnettävä tuki.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Markkinointivuoden 2005/2006 osalta asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu viljelyyn myönnettävä tuki vahvistetaan seuraavasti:

a)

2 603 euroa hehtaarilta viinikirvan saastuttamien tai alle viisi vuotta sitten uudelleen istutettujen sultanalajikkeisiin kuuluvien viinirypäleiden viljelyalojen osalta;

b)

3 569 euroa hehtaarilta sultanalajikkeisiin kuuluvien viinirypäleiden muiden viljelyalojen osalta;

c)

3 391 euroa hehtaarilta korinttien viljelyalojen osalta;

d)

969 euroa hehtaarilta Moscatel-lajikkeisiin kuuluvien viinirypäleiden viljelyalojen osalta.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2201/96 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi uudelleenistutustueksi vahvistetaan 3 917 euroa hehtaarilta markkinointivuonna 2005/2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 192, 24.7.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1880/2001 (EYVL L 258, 27.9.2001, s. 14).


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1342/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2004 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa säädetty hyvitys voidaan myöntää tietyin edellytyksin yhteisön tonnikalan tuottajajärjestöille sen kalenterivuosineljänneksen aikana jalostusteollisuudelle toimitetuista tonnikalamääristä, jota hintanoteeraukset koskevat, jos sekä vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta yhteisön markkinoilla että tuontihinta, korotettuna tarvittaessa tasoitusmaksulla, olivat alle 87 prosenttia yhteisön kyseisen tuotteen tuottajahinnasta.

(2)

Yhteisön markkinoiden tilanteen tarkastelu on osoittanut, että yli 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares), enintään 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares) sekä boniitin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa tarkoitettu vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta ja tuontihinta olivat 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2004 molemmat alle 87 prosenttia voimassa olevasta yhteisön tuottajahinnasta, joka vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2346/2002 (2).

(3)

Oikeus hyvitykseen olisi määritettävä sellaisten myyntien perusteella, joiden kauppalasku on päivätty käsiteltävänä olevana vuosineljänneksenä ja jotka on otettu huomioon laskettaessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jalostusteollisuuteen tarkoitetusta tonnikalasta myönnettävän tasaushyvityksen osalta 9 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2183/2001 (3) 4 artiklan mukaisesti kuukausittaista keskimääräistä myyntihintaa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyvityksen taso ei missään tapauksessa saa ylittää kyseisen tuotteen käynnistyskynnyksen ja yhteisön markkinoiden keskimääräisen myyntihinnan välistä erotusta eikä kiinteää määrää, joka on 12 prosenttia tästä kynnyksestä.

(5)

Hyvitykseen oikeutetut määrät eivät missään tapauksessa saa ylittää kyseisen vuosineljänneksen osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä.

(6)

Kyseisen vuosineljänneksen aikana yhteisön tullialueelle sijoittautuneelle jalostusteollisuudelle myydyt ja toimitetut määrät ylittävät yli 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares), enintään 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares) sekä boniitin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) osalta kolmen edellisen kalastusvuoden saman vuosineljänneksen aikana myydyt ja toimitetut määrät. Koska määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistetun rajan, kyseisten tuotteiden osalta on syytä rajoittaa hyvitykseen oikeutettuja kokonaismääriä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdassa säädettyjen enimmäismäärien mukaisesti kullekin tuottajajärjestölle myönnettävän hyvityksen määrää laskettaessa olisi vahvistettava hyvitykseen oikeutettujen määrien jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken suhteessa vastaavan vuosineljänneksen tuotantoon kalastusvuosina 2001, 2002 ja 2003.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa tarkoitettu hyvitys 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2004 väliseksi ajanjaksoksi seuraaville tuotteille seuraavien enimmäismäärien rajoissa:

(EUR/t)

Tuote

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan mukainen hyvityksen enimmäismäärä

Yli 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares)

127

Enintään 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares)

92

Boniitti (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

2 artikla

1.   Tasaushyvitykseen oikeutettu kokonaismäärä on lajikohtaisesti seuraava:

Yli 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares): 21 089,066 tonnia

Enintään 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares): 4 531,090 tonnia

Boniitti (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 tonnia.

2.   Kokonaismäärän jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken määritellään liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EYVL L 293, 10.11.2001, s. 11.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä ajanjaksona hyvitykseen oikeutettujen tonnikalamäärien jakaminen tuottajajärjestöjen kesken hyvitysprosenttierien mukaisina määrinä ilmaistuina


(tonnia)

Yli 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares)

100-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta)

50-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät yhteensä

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EY yhteensä

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(tonnia)

Enintään 10 kilo-grammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares)

100-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta)

50-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät yhteensä

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EY yhteensä

4 531,090

0

4 531,090


(tonnia)

Boniitti

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

100-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta)

50-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät yhteensä

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EY yhteensä

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1343/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

jalostusteollisuudelle 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä ajanjaksona toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa säädetty hyvitys voidaan myöntää tietyin edellytyksin yhteisön tonnikalan tuottajajärjestöille sen kalenterivuosineljänneksen aikana jalostusteollisuudelle toimitetuista tonnikalamääristä, jonka yhteisön markkinoilla todettu keskimääräinen myyntihinta ja tuontihinta siihen mahdollisesti sisältyvine tasoitusmaksuineen olivat alle 87 prosenttia yhteisön kyseisen tuotteen tuottajahinnasta.

(2)

Yhteisön markkinoiden tilanteen tarkastelu on osoittanut, että yli 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares) osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa tarkoitettu vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta ja tuontihinta olivat 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2004 molemmat alle 87 prosenttia voimassa olevasta yhteisön tuottajahinnasta, joka vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2346/2002 (2).

(3)

Oikeus hyvitykseen olisi määritettävä sellaisten myyntien perusteella, joiden kauppalasku on päivätty käsiteltävänä olevana vuosineljänneksenä ja jotka on otettu huomioon laskettaessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jalostusteollisuuteen tarkoitetusta tonnikalasta myönnettävän tasaushyvityksen osalta 9 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2183/2001 (3) 4 artiklassa tarkoitettu kuukausittainen keskimääräinen myyntihinta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyvityksen taso ei missään tapauksessa saa ylittää kyseisen tuotteen käynnistyskynnyksen ja yhteisön markkinoiden keskimääräisen myyntihinnan välistä erotusta eikä kiinteää määrää, joka on 12 prosenttia tästä kynnyksestä.

(5)

Hyvitykseen oikeutetut määrät eivät missään tapauksessa saa ylittää kyseisen vuosineljänneksen osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä.

(6)

Kyseisen vuosineljänneksen aikana yhteisön tullialueelle sijoittautuneelle jalostusteollisuudelle myydyt ja toimitetut määrät ylittävät yli 10 kilogrammaa painavien keltaevätonnikalojen (Thunnus albacares) osalta kolmen edellisen kalastusvuoden saman vuosineljänneksen aikana myydyt ja toimitetut määrät. Koska määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistetun rajan, kyseisten tuotteiden osalta on syytä rajoittaa hyvitykseen oikeutettuja kokonaismääriä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdassa säädettyjen enimmäismäärien mukaisesti kullekin tuottajajärjestölle myönnettävän hyvityksen määrää laskettaessa olisi vahvistettava hyvitykseen oikeutettujen määrien jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken suhteessa vastaavan vuosineljänneksen tuotantoon kalastusvuosina 2001, 2002 ja 2003.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa säädetty hyvitys 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajanjaksoksi yli 10 kilogrammaa painaville keltaevätonnikaloille (Thunnus albacares).

Hyvityksen enimmäismääräksi vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan mukaisesti 24 euroa tonnilta.

2 artikla

1.   Hyvitykseen oikeutettu kokonaismäärä on 26 353,548 tonnia yli 10 kilogrammaa painavia keltaevätonnikaloja (Thunnus albacares).

2.   Kokonaismäärän jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken määritellään liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EYVL L 293, 10.11.2001, s. 11.


LIITE

Hyvitykseen 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä ajanjaksona asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikeutettujen tonnikalamäärien jakaminen tuottajajärjestöjen kesken hyvitysprosenttierien mukaisina määrinä ilmaistuina.


(tonnia)

Yli 10 kilogrammaa painavat keltaevätonnikalat (Thunnus albacares)

100-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta)

50-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät yhteensä

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EU yhteensä

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen omenoista aletaan kantaa lisätullia

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1555/96 (2) säädetään sen liitteessä mainittujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2002, 2003 ja 2004 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella on aiheellista muuttaa määrää, josta alkaen omenoista aletaan kantaa lisätullia.

(3)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1555/96.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1555/96 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 193, 3.8.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 828/2005 (EUVL L 137, 31.5.2005, s. 21).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, lisätullien soveltamisala määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan soveltamisjakson perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Määrä, josta alkaen kannetaan lisätullia

(tonnia)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomaatit

— 1. lokakuuta–31. toukokuuta

603 687

78.0020

— 1. kesäkuuta–30. syyskuuta

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Kurkut

— 1. toukokuuta–31. lokakuuta

10 626

78.0075

— 1. marraskuuta–30. huhtikuuta

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Latva-artisokat

— 1. marraskuuta–30. kesäkuuta

2 071

78.0100

0709 90 70

Kesäkurpitsat

— 1. tammikuuta–31. joulukuuta

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Appelsiinit

— 1. joulukuuta–31. toukokuuta

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiinit

— 1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

— 1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Sitruunat

— 1. kesäkuuta–31. joulukuuta

291 598

78.0160

— 1. tammikuuta–31. toukokuuta

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

— 21. heinäkuuta–20. marraskuuta

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Omenat

— 1. tammikuuta–31. elokuuta

804 433

78.0180

— 1. syyskuuta–31. joulukuuta

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Päärynät

— 1. tammikuuta–30. huhtikuuta

239 335

78.0235

— 1. heinäkuuta–31. joulukuuta

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoosit

— 1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

— 21. toukokuuta–10. elokuuta

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikat (myös nektariinit)

— 11. kesäkuuta–30. syyskuuta

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Luumut

— 11. kesäkuuta–30. syyskuuta

54 605”


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1345/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 865/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 865/2004 10 artiklassa vahvistetaan erityisiä säännöksiä tuontitodistusten antamisesta oliiviöljyalalla. Olisi säädettävä eräistä näiden todistusten antamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

(2)

Tämän asetuksen säännöksillä täydennetään maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (2) säännöksiä.

(3)

Selvyyden ja avoimuuden vuoksi olisi oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä kesäkuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 1476/95 (3) kumottava 1 päivästä marraskuuta 2005.

(4)

Oliiviöljyalan vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä lokakuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2543/95 (4) säädetään vientitodistusten antamista koskevasta pakollisesta järjestelmästä. Asetuksen (EY) N:o 865/2004 10 artiklan 3 kohdan nojalla vientitodistusten antamisesta tulee vapaaehtoinen toimenpide, joka riippuu markkinoiden kehittymisestä. Sen vuoksi myös asetus (EY) N:o 2543/95 olisi kumottava 1 päivästä marraskuuta 2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan erityiset yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 865/2004 10 artiklassa säädetyn tuontitodistusjärjestelmän soveltamisesta.

2.   CN-koodeihin 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ja 1522 00 39 kuuluvien tuotteiden kaikessa tuonnissa on esitettävä tuontitodistus.

Tuontitodistushakemukset, todistukset ja niiden otteet on laadittava asetuksen (EY) N:o 1291/2000 liitteessä I olevien mallien mukaisille lomakkeille.

2 artikla

1.   Oikeus yhteisön ja eräiden kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi annetuissa asetuksissa säädetyn järjestelyn käyttöön edellyttää, että tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 7 ja 8 kohdassa mainitaan asianomainen kolmas maa.

2.   Tuontitodistus velvoittaa tuomaan ilmoitetusta kolmannesta maasta tuotetta, joka täyttää 1 kohdassa tarkoitetuissa asetuksissa säädetyt edellytykset ja jonka tuontia varten todistus on annettu.

3 artikla

1.   Tuontitodistukset ovat voimassa 60 päivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä alkaen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Tuontitodistuksia koskevaksi vakuudeksi vahvistetaan 10 euroa 100 nettokilogrammalta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle määrät, joille tuontitodistuksia on annettu, sekä eriteltävä nämä määrät ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tapausten osalta tuonnin lähtöpaikat seuraavissa määräajoissa:

a)

asetuksen (EY) N:o 865/2004 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta viimeistään kunkin kuukauden 5 päivänä, kun on kyse ajanjaksosta edeltävän kuukauden 16 päivästä sen loppuun, ja viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä, kun on kyse ajanjaksosta kuluvan kuukauden 1 päivästä sen 15 päivään;

b)

kunkin markkinointivuoden päättymistä seuraavan ensimmäisen kuukauden aikana asetuksen (EY) N:o 865/2004 1 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen sellaisten tuotteiden osalta, joille on annettu tuontitodistus.

Jos jäsenvaltio arvioi, että sellaisten tuotemäärien tuonnista, joille kyseisessä jäsenvaltiossa on haettu tuontitodistuksia, voisi aiheutua häiriön uhkaa markkinoilla, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja toimitettava sille tiedot 1 kohdan mukaisesti eritellyistä määristä sekä täsmennettävä toisaalta määrät, joiden tuontia varten haettuja todistuksia ei ole vielä annettu tai otettu vastaan, ja toisaalta ne määrät, joiden tuontia varten on kuluvalla kahden viikon jaksolla annettu todistukset.

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, mukaan luettuina ilmoitukset hakemusten puuttumisesta, on tehtävä liitteessä olevan mallin mukaisesti ja lähetettävä komissiolle sähköisesti.

5 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1476/95 ja (EY) N:o 2543/95.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).

(3)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1081/2001 (EYVL L 149, 2.6.2001, s. 17).

(4)  EYVL L 260, 31.10.1995, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 406/2004 (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 10).


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 1345/2005 soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO – MAATALOUDEN PÄÄOSASTO, YKSIKKÖ AGRI.C.2

OLIIVIÖLJY

 

Lähettäjä:

 

Päiväys:

 

Ajanjakso:

 

Jäsenvaltio:

 

Yhteyshenkilö:

 

Puhelin:

 

Sähköposti:

 

Vastaanottaja: PO AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Ilmoitukset kahden viikon ajanjaksoilta:

Luokka

Määrä

CN-koodi (8 numeroa)

Pakkaustapa (irtotavarana tai yksittäispakkauksissa, 4 numeroa)

 

 

 

 

Yhteensä

 

 


Luokka

Määrä

CN-koodi (8 numeroa)

Pakkaustapa (irtotavarana tai yksittäispakkauksissa, 4 numeroa)

 

 

 

 

Yhteensä

 

 


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1346/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa 14 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan sekä 7 ja 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 2879/2000 (2) on viime vuosina saatujen kokemusten perusteella syytä muuttaa. Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kyseinen asetus olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2702/1999 säädetään, että ehdotuksia tekevillä organisaatioilla on mahdollisuus toteuttaa itse osa ohjelmista, valita toimeenpanijat myöhäisemmässä menettelyvaiheessa ja pitää yhteisön rahoitusosuuden taso vakiona siten, ettei se ylitä 50:tä prosenttia kunkin ohjelmavaiheen todellisista kustannuksista. Olisi vahvistettava näiden säännösten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi säädettävä niitä tuotteita ja markkinoita, joiden osalta voidaan toteuttaa maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia kolmansissa maissa, koskevan luettelon laatimisesta ja päivittämisestä sekä tämän asetuksen soveltamisesta vastaavista kansallisista viranomaisista ja ohjelmien kestosta.

(4)

Kilpailun vääristymisriskien välttämiseksi on syytä vahvistaa säännöt, joita on noudatettava viitattaessa tiedotus- ja menekinedistämiskampanjoiden kohteena olevien tuotteiden erityiseen alkuperään.

(5)

On syytä määritellä ohjelmien esittämistä ja toimeenpanijan valintaa koskeva menettely, jolla varmistetaan mahdollisimman laaja kilpailu ja palvelujen vapaa liikkuvuus ottaen huomioon julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY (3) säännökset silloin kun ehdotuksen tekee julkinen laitos.

(6)

On syytä vahvistaa jäsenvaltioiden soveltamat ohjelmien valintaperusteet ja komission valittuihin ohjelmiin soveltamat arviointiperusteet, joilla varmistetaan yhteisön sääntöjen noudattaminen ja toteutettavien toimien tehokkuus. Komissio tekee ohjelmat arvioituaan päätöksen hyväksytyistä ohjelmista ja niiden määrärahoista.

(7)

Toimeenpanijoiden ja ohjelmien valintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi samoja sääntöjä on aiheellista soveltaa asetuksen (EY) N:o 2702/1999 6 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten järjestöjen toteuttamiin toimiin. Oikeusvarmuuden vuoksi ohjelmissa levitettävien viestien olisi oltava kohteena olevien kolmansien maiden lainsäädännön mukaisia.

(8)

Yhteisön toimien tehokkuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden on tarpeen varmistaa, että hyväksytyt ohjelmat ovat yhdenmukaisia kansallisten tai alueellisten ohjelmien kanssa ja täydentävät näitä.

(9)

Samaa tarkoitusta varten on syytä määritellä ohjelmien valinnassa sovellettavat ensisijaiset perusteet niiden vaikutuksen optimoimiseksi.

(10)

Useaa jäsenvaltiota koskevien ohjelmien osalta olisi säädettävä toimenpiteistä, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden yhteistoiminta ohjelmien esittämistä ja tarkastelua varten.

(11)

Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi ohjelmissa olisi mainittava jäsenvaltioiden ja ehdotuksen tekevien organisaatioiden rahoitusosuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(12)

Sitoumusten toteuttamista koskevista eri menettelyistä olisi tehtävä sopimukset asianomaisten osapuolten ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä kohtuullisen ajan kuluessa komission jäsenvaltioiden käyttöön antamien mallisopimusten perusteella.

(13)

Sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon takaamiseksi sopimuspuolen olisi asetettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle vakuus, jonka määrä on 15 prosenttia yhteisön ja asianomaisten jäsenvaltioiden rahoitusosuudesta. Samaa tarkoitusta varten olisi asetettava vakuus kutakin vuotuista vaihetta koskevan ennakkomaksupyynnön yhteydessä.

(14)

Olisi määriteltävä tarkastukset, jotka jäsenvaltioiden on tehtävä.

(15)

Olisi säädettävä, että maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (4) 20 artiklassa tarkoitettu ensisijainen vaatimus on sopimuksissa määrättyjen toimien toteuttaminen.

(16)

Talousarvion hallinnointiin liittyvien vaatimusten vuoksi on välttämätöntä säätää taloudellisista seuraamuksista, jos välimaksupyyntöjä ei jätetä, jos niiden jättämiselle asetettua määräaikaa ei noudateta tai jos jäsenvaltioiden maksut viivästyvät.

(17)

Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi ja sellaisen riskin poistamiseksi, että säädettyjä maksuja suoritettaessa yhteisön rahoitusosuus käytetään kokonaan, jolloin tuen loppuosaa ei voida enää maksaa, olisi säädettävä, että ennakot ja välimaksut voivat olla enintään 80 prosenttia yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista. Samasta syystä tuen loppuosan maksupyyntö on toimitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tietyn määräajan kuluessa.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi tarkastettava ohjelmissa tuotettu tiedotus- ja menekinedistämisaineisto. Olisi vahvistettava edellytykset aineiston käytölle ohjelmien päättymisen jälkeen.

(19)

Saatujen kokemusten perusteella ja sen valvomiseksi, että ohjelmat pannaan täytäntöön moitteettomasti, olisi vahvistettava asetuksessa (EY) N:o 2702/1999 tätä tarkoitusta varten perustetun ryhmän toteuttamaa seurantaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(20)

On tarpeen, että jäsenvaltiot valvovat toimien toteuttamista ja että komissiolle annetaan tieto tässä asetuksessa säädettyjen tarkastus- ja valvontatoimenpiteiden tuloksista. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi on syytä säätää jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä silloin kun toimet toteutetaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sopimuspuolena oleva organisaatio on sijoittautunut.

(21)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi toteutettava riittävät toimenpiteet petosten ja vakavien laiminlyöntien estämiseksi. Tässä tarkoituksessa olisi säädettävä takaisinmaksuista ja seuraamuksista.

(22)

Olisi täsmennettävä, että monivuotisissa ohjelmissa on laadittava sisäinen arviointikertomus jokaisen vuotuisen vaiheen jälkeen myös silloin kun maksupyyntöjä ei ole jätetty.

(23)

Tuensaajan aiheettomasta maksusta maksama korkokanta olisi yhdenmukaistettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (5) 86 artiklassa tarkoitetun eräpäivään mennessä maksamatta olevien saamisten korkokannan kanssa.

(24)

Jotta siirtyminen asetuksesta (EY) N:o 2879/2000 tähän asetukseen olisi helpompaa, olisi toteutettava siirtymätoimenpiteitä, joita sovelletaan tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin, joiden rahoituksesta komissio on päättänyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloustuotteiden menekinedistämisen yhteisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

Yleiset määräykset

1 artikla

Kohde ja määritelmä

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien laadinnan, valinnan, täytäntöönpanon, rahoituksen ja valvonnan osalta sekä sen 6 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisen järjestön välityksellä toteutettaviin ohjelmiin sovellettavat säännöt.

’Ohjelmalla’ tarkoitetaan sellaisten johdonmukaisten toimien kokonaisuutta, jotka ovat riittävän laajoja lisäämään kyseessä olevia tuotteita koskevaa tietoisuutta ja niiden menekkiä.

2 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen soveltamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen, jäljempänä ’toimivaltainen kansallinen viranomainen’.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nimettyjen viranomaisten nimet ja osoitteet sekä niitä koskevien tietojen muutokset.

Komissio saattaa kyseiset tiedot yleisesti saataville soveltuvassa muodossa.

3 artikla

Ohjelmien kesto

Ohjelmat on toteutettava vähintään yhden ja enintään kolmen vuoden kuluessa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

Ohjelmissa jaettavien tiedotus- ja menekinedistämisviestien ominaisuudet

1.   Kuluttajille ja muille kohderyhmille ohjelmissa välitetyn tiedotus- tai menekinedistämisviestin, jäljempänä ’viesti’, on perustuttava kyseisen tuotteen olennaisiin laatuominaisuuksiin tai ominaispiirteisiin.

Viestien on oltava kohteena olevan kolmannen maan lainsäädännön mukaisia.

2.   Tuotteiden alkuperään mahdollisesti tehtävien viittausten on oltava toissijaisia kampanjan avulla välitettyyn ensisijaiseen viestiin nähden. Tiedotus- tai menekinedistämistoimen yhteydessä voidaan kuitenkin viitata tuotteen alkuperään, jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön nojalla annettu nimitys tai jokin tuotteisiin liittyvä seikka, joka on tarpeen tiedotus- tai menekinedistämistoimien kannalta.

5 artikla

Tuotteiden ja markkinoiden luettelo

Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 3 ja 4 artiklassa tarkoitettu tuotteiden ja markkinoiden luettelo on tämän asetuksen liitteenä.

Se päivitetään joka toinen vuosi viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

6 artikla

Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettavat ohjelmat

Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 6 artiklaa sovellettaessa kyseisessä artiklassa tarkoitetut kansainväliset järjestöt ehdottavat seuraavalle vuodelle suunniteltuja ohjelmia komission pyynnöstä.

Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön rahoituksen myöntämistä ja maksamista koskevat edellytykset vahvistetaan yhteisön ja asianomaisen kansainvälisen järjestön välillä tehdyssä tukisopimuksessa.

2 LUKU

Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 7 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien valitseminen

7 artikla

Ohjelmien esittäminen ja esivalinta jäsenvaltioissa

1.   Jäsenvaltio järjestää vuosittain ehdotuspyynnön ohjelmiin kuuluvien toimien toteuttamiseksi.

Asianomaista alaa edustavien yhteisön ammattialan järjestöjen ja ammattialojen välisten järjestöjen, jäljempänä ’ehdotuksen tekevät organisaatiot’, on esitettävä ohjelmansa jäsenvaltiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Ohjelmat on toimitettava komission Internet-sivuilla julkaistavan komission laatiman mallin mukaisesti. Malli on liitettävä edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun ehdotuspyyntöön.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti esitettävien ohjelmien on noudatettava

a)

asianomaisia tuotteita ja niiden kaupan pitämistä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä;

b)

asianomaisten jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten toimittamia hylkäys-, valinta- ja myöntämisperusteet sisältäviä eritelmiä.

Ohjelmien on oltava riittävän pitkälle laadittuja, jotta niiden kustannustehokkuus ja yhdenmukaisuus sovellettavan lainsäädännön kanssa voidaan arvioida.

Jäsenvaltio tarkastelee ohjelmia ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat:

ehdotettujen strategioiden yhdenmukaisuus asetettujen tavoitteiden kanssa,

ehdotettujen toimien laatu,

toimien toteuttamisen ennakoitu vaikutus kyseisten tuotteiden kysynnän kehitykseen,

takeet ehdottavien organisaatioiden tehokkuudesta ja edustavuudesta,

ehdotetun toimeenpanijan tekniset valmiudet ja sitä koskevat tehokkuustakeet.

Jäsenvaltioiden on laadittava väliaikainen luettelo ohjelmista, jotka ne valitsevat ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa eritelmässä ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen kriteerien perusteella.

3.   Jokainen ehdotuksen tekevä organisaatio valitsee asianmukaisin keinoin toteutetun ja jäsenvaltion tarkastaman kilpailuttamismenettelyn jälkeen ohjelmien toteuttamista varten yhden tai useamman toimeenpanijan. Jos valinta on tehty ennen ohjelman esittämistä, toimeenpanija voi osallistua ohjelman laadintaan.

4.   Kun suunnitellaan useaa jäsenvaltiota koskevaa ohjelmaa, kyseisten jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ohjelman valitsemiseksi ja nimettävä koordinointijäsenvaltio. Niiden on erityisesti sitouduttava osallistumaan ohjelman rahoitukseen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja tekemään hallinnollista yhteistyötä ohjelman seuraamisen, toteuttamisen ja valvonnan helpottamiseksi.

5.   Kunkin jäsenvaltion on valvottava, että suunnitellut kansalliset tai alueelliset toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 2702/1999 nojalla osarahoitettujen toimien kanssa ja että esitetyt ohjelmat täydentävät kansallisia tai alueellisia kampanjoita.

8 artikla

Ohjelmien valinnassa noudatettava ensisijaisuus

1.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 2702/1999 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista, useiden jäsenvaltioiden esittämistä ohjelmista, etusija annetaan ohjelmille, jotka koskevat jotakin tuotekokonaisuutta ja joissa korostetaan erityisesti yhteisön elintarviketuotannon laatuun, ravintoarvoon ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.

2.   Kun kyse on ainoastaan yhtä jäsenvaltiota tai yhtä tuotetta koskevista ohjelmista, etusija annetaan ohjelmille, joissa korostetaan yhteisön etua erityisesti Euroopan maatalous- ja elintarviketuotannon laadun, ravintoarvon, turvallisuuden ja edustavuuden osalta.

9 artikla

Ohjelmien valinta komissiossa

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo, joka sisältää myös 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti jo valittujen toimeenpanijoiden luettelon sekä jäljennökset ohjelmista.

Kun kyse on useaa jäsenvaltiota koskevista ohjelmista, asiakirjat toimitetaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella.

2.   Jos komissio havaitsee, että jokin esitetty ohjelma ei ole kokonaisuudessaan tai osittain yhteisön lainsäädännön tai 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien mukainen, se ilmoittaa 60 kalenteripäivän kuluessa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen luettelon vastaanottamisesta asianomaisille jäsenvaltioille, että osaa ohjelmasta tai koko ohjelmaa ei voida hyväksyä.

3.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 2702/1999 7 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle tarkistetut ohjelmat 30 kalenteripäivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta.

Tarkastettuaan tarkistetut ohjelmat komissio tekee asetuksen (EY) N:o 2702/1999 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään 30 päivänä marraskuuta päätöksen ohjelmista, joiden rahoitukseen se voi osallistua.

4.   Valituksi tulleen ohjelman moitteettomasta toteuttamisesta ja hallinnoinnista vastaa(vat) ehdotuksen tekevä(t) organisaatio(t).

10 artikla

Toimeenpanijoiden hyväksyminen

1.   Jäsenvaltion on hyväksyttävä 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutetun toimeenpanijoiden valinta ja ilmoitettava siitä komissiolle ennen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittamista.

Jäsenvaltion on varmistettava, että valitulla toimeenpanijalla on riittävät taloudelliset ja tekniset valmiudet toimien mahdollisimman tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 2702/1999 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen on ilmoitettava komissiolle tässä tarkoituksessa noudatetusta menettelystä.

2.   Ehdotuksen tekevä organisaatio voi toteuttaa tietyt ohjelman osat asetuksen (EY) N:o 2702/1999 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti vain, jos

a)

toteuttamisehdotus on asetuksen (EY) N:o 2702/1999 8 artiklan 2 kohdan säännösten mukainen;

b)

ehdotuksen tekevä organisaatio osoittaa, että sillä on vähintään viiden vuoden kokemus samantyyppisten toimien toteuttamisessa;

c)

ehdotuksen tekevän organisaation toteuttama osa ohjelmasta vastaa enintään 50:tä prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia, joille komissio antaa luvan kirjallisesti;

d)

ehdotuksen tekevä organisaatio varmistaa, että sen toteuttamien toimien kustannukset eivät ole markkinoiden tavanomaista kustannustasoa korkeammat.

Jäsenvaltion on varmistettava, että näitä edellytyksiä noudatetaan.

3.   Jos ehdotuksen tekevä organisaatio on direktiivin 92/50/ETY 1 artiklan b alakohdan toisen alakohdan mukainen julkisoikeudellinen laitos, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tarjouspyynnön järjestävät yksiköt voisivat taata kyseisen direktiivin säännösten noudattamisen.

Direktiivin 92/50/ETY säännöksiä sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 2702/1999 6 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

3 LUKU

Ohjelmien rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

11 artikla

Rahoitusosuudet

1.   Yhteisön rahoitusosuus maksetaan asianomaisille jäsenvaltioille.

2.   Jos ohjelman rahoitukseen osallistuu useita jäsenvaltioita, niiden kokonaisrahoitusosuus vahvistetaan suhteessa niiden alueelle sijoittautuneen ehdotuksen tekevän organisaation rahoitusosuuteen. Tällöin yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 50 prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2702/1999 9 artiklan soveltamista.

3.   Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt rahoitusosuudet on ilmoitettava komissiolle tiedoksiannettavassa ohjelmassa.

12 artikla

Sopimusten tekeminen ja vakuuksien asettaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kullekin ehdotuksen tekevälle organisaatiolle sen hakemusta koskevasta päätöksestä heti kun 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu komission päätös on tehty.

Jäsenvaltioiden on tehtävä valituiksi tulleiden ehdottavien organisaatioiden kanssa sopimukset 90 kalenteripäivän kuluessa 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen tiedoksiantamisesta. Kyseisen määräajan päätyttyä sopimuksia ei voida tehdä ilman komission ennakkohyväksyntää.

2.   Jäsenvaltioiden on käytettävä komission niiden saataville antamia mallisopimuksia.

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa muuttaa mallisopimusten eräitä ehtoja kansallisten sääntöjen huomioon ottamiseksi, jos muutokset eivät rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamista.

3.   Osapuolet voivat tehdä sopimuksen vasta sen jälkeen, kun ehdotuksen tekevä organisaatio on asettanut asetuksen (ETY) N:o 2220/85 III osastossa säädetyin edellytyksin jäsenvaltion hyväksi vakuuden, joka on 15 prosenttia yhteisön ja asianomaisten jäsenvaltioiden vuotuisesta enimmäisrahoituksesta ja jonka tarkoituksena on varmistaa sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano.

Jos sopimuspuolena oleva organisaatio on julkisoikeudellinen elin tai sellaisen valvonnassa toimiva, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi kuitenkin hyväksyä tällaisen organisaation valvontaviranomaisen kirjallisen, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavan vakuuden, jos kyseinen valvontaviranomainen sitoutuu varmistamaan, että

a)

määrättyjä velvoitteita noudatetaan moitteettomasti;

b)

saadut määrät käytetään määrättyjen velvoitteiden täyttämiseen.

Todiste vakuuden asettamisesta on annettava jäsenvaltiolle ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä.

4.   Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettu ensisijainen vaatimus on sopimuksessa määrättyjen toimenpiteiden täytäntöönpano.

5.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viipymättä sopimuksen jäljennös ja todiste vakuuden asettamisesta.

Lisäksi sen on toimitettava komissiolle jäljennös valituksi tulleen ehdotuksen tekevän organisaation ja toimeenpanijan välillä tehdystä sopimuksesta. Mainitussa sopimuksessa on määrättävä toimeenpanoelimen velvoitteesta suostua 21 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin.

13 artikla

Ennakkomaksujärjestelmä

1.   Sopimuspuolena oleva organisaatio voi jättää jäsenvaltiolle ennakkomaksupyynnön, johon on liitetty tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus, 30 kalenteripäivän kuluessa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittamisesta tai kunkin 12 kuukauden ajanjakson alkamisesta, kun kyseessä on monivuotinen sopimus. Tämän määräajan jälkeen ennakkoa ei voida enää hakea.

Kukin ennakkomaksu on enintään 30 prosenttia asetuksen (EY) N:o 2702/1999 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta yhteisön ja kyseisen artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta asianomaisten jäsenvaltioiden vuotuisesta rahoitusosuudesta.

2.   Jäsenvaltion on maksettava ennakko 30 kalenteripäivän kuluessa ennakkomaksupyynnön jättämisestä. Maksujen viivästyessä komission jäsenvaltiolle maksaman kuukausiennakon määrää vähennetään komission asetuksen (EY) N:o 296/96 (6) 4 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

3.   Ennakkomaksun maksaminen edellyttää, että sopimuspuolena oleva organisaatio asettaa jäsenvaltiolle 110 prosenttia kyseisen ennakkomaksun määrästä olevan vakuuden asetuksen (ETY) N:o 2220/85 III osaston edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltion on välittömästi toimitettava komissiolle jäljennös kustakin ennakkomaksupyynnöstä ja todiste vastaavan vakuuden asettamisesta.

Jos sopimuspuolena oleva organisaatio on julkisoikeudellinen elin tai sellaisen valvonnassa toimiva, toimivaltainen elin voi kuitenkin hyväksyä tällaisen organisaation valvontaviranomaisen kirjallisen, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavan vakuuden edellyttäen, että kyseinen valvontaviranomainen sitoutuu maksamaan vakuutta vastaavan määrän, jos oikeutta ennakkomaksuun ei ole vahvistettu.

14 artikla

Välimaksut

1.   Ehdotuksen tekevän organisaation on jätettävä yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuden välimaksupyynnöt jäsenvaltiolle ennen kuin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittamisesta alkavan kunkin kolmen kuukauden pituisen jakson päättymistä seuraava kalenterikuukausi päättyy.

Maksupyynnöt koskevat kyseisen neljännesvuoden aikana suoritettuja maksuja, ja niiden mukana on oltava rahoitusta koskeva yhteenveto, jäljennökset menoihin liittyvistä laskuista ja tositteista sekä välikertomus sopimuksen täytäntöönpanosta kyseisen neljännesvuoden aikana, jäljempänä ’neljännesvuosittainen kertomus’. Jos kyseisen neljännesvuoden aikana ei ole suoritettu mitään maksuja tai toteutettu mitään toimia, kyseiset asiakirjat on toimitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa.

Jos välimaksupyyntö toisessa alakohdassa tarkoitettuine asiakirjoineen jätetään myöhässä, siitä vähennetään kolme prosenttia kutakin täyttä viivästyskuukautta kohden, jollei myöhästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

2.   Välimaksujen suorittaminen edellyttää, että jäsenvaltio tarkistaa 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.

3.   Välimaksut ja 13 artiklassa tarkoitetut ennakkomaksut saavat kokonaisuudessaan olla enintään 80 prosenttia asetuksen (EY) N:o 2702/1999 2 kohdassa tarkoitetusta yhteisön ja kyseisen artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta asianomaisten jäsenvaltioiden vuotuisesta rahoitusosuudesta. Kun tämä taso on saavutettu, uusia välimaksuja koskevia pyyntöjä ei voida enää jättää.

15 artikla

Loppumaksun suorittaminen

1.   Ehdotuksen tekevän organisaation on jätettävä tuen loppuosaa koskeva maksupyyntö neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määrättyjen vuotuisten toimien on oltava toteutettu.

Jotta maksupyyntö voitaisiin ottaa käsiteltäväksi, sen mukana on oltava kertomus, jäljempänä ’vuotuinen kertomus’, joka sisältää

a)

yhteenvedon toteutetuista toimista ja arvion kertomuksen laatimispäivänä havaittavissa olevista tuloksista;

b)

rahoitusta koskevan yhteenvedon, josta ilmenevät suunnitellut ja toteutuneet menot.

Vuotuiseen kertomukseen on liitettävä jäljennökset suoritettuja maksuja koskevista laskuista ja tositteista.

Jos tuen loppuosaa koskeva maksupyyntö jätetään myöhässä, siitä vähennetään kolme prosenttia viivästyskuukautta kohden, jollei myöhästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä.

2.   Tuen loppuosan maksaminen edellyttää, että jäsenvaltio tarkistaa 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut laskut ja tositteet.

Tuen loppuosaa vähennetään 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen vaatimuksen noudattamatta jättämisen määrään suhteutettuna.

16 artikla

Jäsenvaltion suorittamat maksut

Jäsenvaltion on suoritettava 14 ja 15 artiklassa tarkoitetut maksut 60 kalenteripäivän kuluessa maksupyynnön vastaanottamisesta.

Määräaika voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa edellä mainittujen 60 päivän kuluessa maksuhakemuksen ensimmäisestä kirjaamisesta ilmoittamalla maksua hakeneelle sopimuspuolena olevalle organisaatiolle, että maksupyyntöä ei voida hyväksyä, koska maksu ei ole erääntynyt tai koska lisämaksupyynnön tueksi toimitetut tositteet ovat puutteellisia tai koska jäsenvaltio katsoo aiheelliseksi pyytää täydentäviä tietoja tai tehdä tarkastuksia. Lisätiedot on toimitettava ja tarkastukset on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa tiedoksiannosta, ja määräaika jatkuu pyydettyjen lisätietojen vastaanottamisesta tai jäsenvaltion tekemien tarkastusten päivämäärästä alkaen.

Maksujen viivästyessä komission jäsenvaltiolle maksaman kuukausiennakon määrää vähennetään asetuksen (EY) N:o 296/96 4 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

17 artikla

Vakuudet

1.   Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan, kun asianomainen jäsenvaltio on vahvistanut lopullisen oikeuden maksettuun ennakkoon.

2.   Edellä 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vakuuden on oltava voimassa tuen loppuosan maksamiseen asti, ja se vapautetaan toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kirjeellä.

Vakuus vapautetaan 16 artiklassa vahvistetussa määräajassa ja siinä tarkoitetuin edellytyksin.

3.   Pidätetyt vakuudet ja sovelletut seuraamusmaksut vähennetään Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastolle ilmoitetuista menoista yhteisön rahoitusosuutta vastaavalta osalta.

18 artikla

Komissiolle toimitettavat asiakirjat

1.   Kunkin vuotuisen jakson päätyttyä on toimitettava vuotuinen kertomus, vaikkei tuen loppuosaa koskevia maksupyyntöjä olisi jätetty.

2.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 30 kalenteripäivän kuluessa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun loppuosan maksamisen jälkeen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteenvedot.

3.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaksi kertaa vuodessa neljännesvuosittaiset kertomukset, jotka ovat tarpeen välimaksujen suorittamiseksi 14 artiklan mukaisesti.

Ensimmäinen ja toinen neljännesvuosittainen kertomus on toimitettava 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on vastaanottanut toisen neljännesvuosittaisen kertomuksen, ja kolmas ja neljäs neljännesvuosittainen kertomus on toimitettava yhdessä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteenvetojen kanssa.

Neljättä neljännesvuoden jaksoa koskeva neljännesvuosittainen kertomus voidaan sisällyttää koko päättynyttä vuotta koskevaan vuotuiseen kertomukseen.

4.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 30 kalenteripäivän kuluessa tuen loppuosan maksamisesta tase sopimuksen perusteella toteutetuista menoista komission vahvistamassa, jäsenvaltioille toimitettavassa muodossa. Taseeseen on liitettävä jäsenvaltion perusteltu lausunto päättyneen vaiheen aikana toteutetuista tehtävistä.

Taseessa on todistettava muun muassa, että 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten perusteella kaikkia menoja voidaan pitää tukikelpoisina sopimusehtojen mukaisesti.

4 LUKU

Seuranta ja tarkastukset

19 artikla

Aineiston käyttö

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava, että tämän asetuksen nojalla rahoitettavissa ohjelmissa laadittava tai käytettävä tiedotus- ja menekinedistämisaineisto on yhteensopiva yhteisön lainsäädännön kanssa.

Niiden on toimitettava komissiolle luettelo hyväksytystä aineistosta.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa käytettyä ja rahoitettua aineistoa (graafiset, visuaaliset ja audiovisuaaliset tuotokset sekä Internet-sivut mukaan luettuina) voidaan käyttää myöhemmin kirjallisella ennakkoluvalla, jonka antavat komissio, asianomaiset ehdotukset tekevät organisaatiot ja ohjelman rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot, ottaen huomioon sopimukseen sovellettavasta kansallisesta oikeudesta johtuvat sopimuspuolten oikeudet.

20 artikla

Ohjelmien seuranta

1.   Asetuksen (EY) N:o 2702/1999 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu seurantaryhmä kokoontuu säännöllisesti seuratakseen edistymistä tämän asetuksen mukaista rahoitusta saavien eri ohjelmien toteuttamisessa.

Tätä varten seurantaryhmälle annetaan tiedoksi kunkin ohjelman osalta suunniteltujen toimien aikataulu, neljännesvuosittaiset ja vuotuiset kertomukset sekä tämän asetuksen 14, 15 ja 21 artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastusten tulokset.

Ryhmän puheenjohtajana toimii asianomaisen jäsenvaltion edustaja. Kun kyse on useaa jäsenvaltiota koskevista ohjelmista, puheenjohtajana toimii asianomaisten jäsenvaltioiden nimeämä edustaja.

2.   Komission virkamiehet ja toimihenkilöt voivat osallistua tämän asetuksen mukaista rahoitusta saavissa ohjelmissa toteutettuihin toimiin.

21 artikla

Jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset

1.   Asianomaisen jäsenvaltion on määriteltävä asianmukaisimmat keinot tämän asetuksen mukaista rahoitusta saavien ohjelmien ja toimien valvonnan varmistamiseksi ja ilmoitettava niistä komissiolle.

Jokaisena vuonna on tarkastettava vähintään 20 prosenttia päättyneenä vuonna loppuunsaatetuista ohjelmista kuitenkin siten, että tarkastetaan vähintään kaksi ohjelmaa ja vähintään 20 prosenttia mainittujen ohjelmien kokonaismäärärahoista. Ohjelmat valitaan riskianalyysin perusteella.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kustakin tarkastetusta ohjelmasta kertomus, jossa esitetään tehtyjen tarkastusten tulokset ja havaitut puutteet. Kertomus on toimitettava heti kun se on laadittu.

2.   Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen erityisesti sopimuspuolena olevan organisaation ja toimeenpanijan tiloissa suoritettavin teknisin ja kirjanpidollisin tarkastuksin

a)

toimitettujen tietojen ja todisteena olevien asiakirjojen oikeellisuus;

b)

12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Jäsenvaltion on annettava viipymättä komissiolle tiedoksi kaikki tarkastuksissa todetut sääntöjenvastaisuudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 (7) soveltamista.

3.   Kun kyse on useaa jäsenvaltiota koskevista ohjelmista, asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet valvontatoimintansa yhteensovittamiseksi ja ilmoitettava siitä komissiolle.

4.   Komissio voi milloin tahansa osallistua 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on toimitettava komissiolle jäsenvaltion suunnittelemia tarkastuksia koskeva alustava aikataulu vähintään 30 päivää ennen tarkastuksia.

Komissio voi myös toteuttaa tarpeellisiksi katsomiaan ylimääräisiä tarkastuksia.

22 artikla

Perusteettomien maksujen takaisin periminen

1.   Jos maksuja on suoritettu perusteettomasti, edunsaajan on maksettava asianomaiset määrät takaisin lisättynä korolla, joka on laskettu maksun suorittamisen ja takaisinmaksun väliseltä ajalta.

Korko vahvistetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 86 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2.   Palautetut määrät ja korot maksetaan jäsenvaltioiden viranomaisille tai maksajavirastoille, jotka vähentävät ne EMOTR:sta rahoitettavista menoista suhteessa yhteisön rahoitusosuuteen.

23 artikla

Seuraamukset

1.   Jos kyseessä on petos tai vakava laiminlyönti, ehdotuksen tekevän organisaation on kerrottava alun perin maksetun ja perustellusti maksettavan määrän erotus kahdella.

2.   Jollei neuvoston asetuksen (EY) N:o 2988/95 (8) 6 artiklasta muuta johdu, tässä asetuksessa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia sovelletaan rajoittamatta muun yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisten lisäseuraamusten soveltamista.

5 LUKU

Kumoaminen sekä siirtymä- ja loppusäännökset

24 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2879/2000 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2879/2000. Kyseisen asetuksen säännökset jäävät kuitenkin edelleen voimaan sellaisten tiedotus- ja menekinedistämistoimien osalta, joiden rahoituksesta komissio on päättänyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

25 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Vuoden 2005 osalta vahvistetaan ohjelmien esittämiselle 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn määräpäivän lisäksi toinen määräpäivä, joka on 31 päivä lokakuuta 2005.

2.   Poiketen vuoden 2005 osalta siitä, mitä 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos ohjelmat esitetään viimeistään 31 päivänä lokakuuta, määräpäivä väliaikaisen ohjelmaluettelon jättämiseksi komissiolle on 15 päivä joulukuuta 2005.

3.   Poiketen vuoden 2005 osalta siitä, mitä 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, mainitussa kohdassa tarkoitettu komission päätös tehdään viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2006.

26 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 327, 21.12.1999, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2060/2004 (EUVL L 357, 2.12.2004, s. 3).

(2)  EYVL L 333, 29.12.2000, s. 63. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 67/2005 (EUVL L 14, 18.1.2005, s. 5).

(3)  EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1. Direktiivi kumottu 31 päivästä tammikuuta 2006 alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/18/EY (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1261/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)  EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 605/2005 (EUVL L 100, 20.4.2005, s. 11).

(7)  EYVL L 67, 14.3.1991, s. 11.

(8)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.


LIITE

1.   Luettelo niistä kolmansien maiden markkinoista, joilla menekinedistämistoimia voidaan toteuttaa

A.   MAA

 

Australia

 

Bosnia ja Hertsegovina

 

Bulgaria

 

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

Etelä-Afrikka

 

Etelä-Korea

 

Intia

 

Japani

 

Kiina

 

Kroatia

 

Norja

 

Romania

 

Serbia ja Montenegro (1)

 

Sveitsi

 

Turkki

 

Ukraina

 

Uusi-Seelanti

 

Venäjä

B.   MAANTIETEELLISET ALUEET

 

Kaakkois-Aasia

 

Latinalainen Amerikka

 

Lähi- ja Keski-itä

 

Pohjois-Afrikka

 

Pohjois-Amerikka

2.   Luettelo tuotteista, joihin voidaan kolmansissa maissa soveltaa menekinedistämistoimia

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudan- ja sianliha; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Laadukas siipikarjanliha

Maitotuotteet

Oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit

Maantieteellisellä merkinnällä varustetut pöytäviinit. Tma-laatuviinit

Maantieteellisellä merkinnällä tai perinteisellä kuvauksella varustetut alkoholijuomat

Hedelmät ja vihannekset ja niistä jalostetut tuotteet

Vilja- ja riisijalosteet

Kuitupellava

Elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet

Tuotteet, joilla on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (2) tai (ETY) N:o 2082/92 (3) mukainen suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai aito perinteinen tuote -merkintä (APT)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (4) mukaiset luonnonmukaisen maataloustuotannon tuotteet.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.

(2)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9.

(4)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1347/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 51. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetellaan toimivaltaiset viranomaiset, joille kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä koskevat tiedot ja pyynnöt on lähetettävä.

(2)

Saksa, Liettua, Alankomaat ja Ruotsi pyysivät, että niiden toimivaltaisia viranomaisia koskevat osoitetiedot muutettaisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1278/2005 (EUVL L 202, 3.8.2005, s. 34).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan Saksaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”—

varojen jäädyttämisen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

P. (49-89) 28 89 38 00

F. (49-89) 35 01 63 38 00

taloudellisten resurssien jäädyttämisen osalta:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

P. (49-6196) 908-0

F. (49-6196) 908-800”

2)

Korvataan Liettuaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

P. (370-5) 236 25 16

F. (370-5) 231 30 90”

3)

Korvataan Alankomaita koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

P. (31-70) 342 89 97

F. (31-70) 342 79 84”

4)

Korvataan Ruotsia koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”2a artikla

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

P. (46-8) 786 90 00

F. (46-8) 411 27 89

4 artikla

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

P. (46-8) 401 90 00

F. (46-8) 401 99 00

5 artikla

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

P. (46-8) 787 80 00

F. (46-8) 24 13 35”


17.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1348/2005,

annettu 16 päivänä elokuuta 2005,

yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklassa säädetään, että isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi), isokukkaisten ruusujen ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat vahvistetaan kahden viikon välein ja että niitä sovelletaan kahden viikon ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista ja Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 17 päivänä maaliskuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 700/88 (2) 1 b artiklan mukaisesti kyseiset hinnat vahvistetaan kahden viikon välein jäsenvaltioiden toimittamien painotettujen hintatietojen perusteella.

(2)

Kyseiset hinnat on tärkeää vahvistaa viipymättä, jotta sovellettavat tullit voidaan määritellä.

(3)

Kyproksen liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 kyseiselle maalle ei ole enää tarpeen vahvistaa tuontihintaa.

(4)

Israelille, Marokolle sekä Länsirannalle ja Gazan alueelle ei myöskään ole enää tarpeen vahvistaa tuontihintaa, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Israelin valtion vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 22 päivänä joulukuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/917/EY (3), Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Marokon kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 3 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Marokkoon tuontiin sovellettavasta järjestelmästä 22 päivänä joulukuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/914/EY (4) ja Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisen, vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja palestiinalaishallinnon väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2005/4/EY (5) hyväksytyt sopimukset.

(5)

Komission on toteutettava nämä toimenpiteet elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitean kokousten välisenä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 4088/87 1 artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi), isokukkaisten ruusujen ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihinnat vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä 18 ja 30 päivän elokuuta 2005 väliselle ajanjaksolle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2062/97 (EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUVL L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUVL L 2, 5.1.2005, s. 4.


LIITE

(EUR/100 kappaletta)

18 ja 30 päivän elokuuta 2005 välinen ajanjakso

Yhteisön tuottajahinnat

Isokukkaiset neilikat

(vakiotyyppi)

Terttuneilikat

(spray-tyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Yhteisön tuontihinnat

Isokukkaiset neilikat

(vakiotyyppi)

Terttuneilikat

(spray-tyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

Jordania