ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 208

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
11. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1305/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1306/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1307/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1308/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussa olevan raakasokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1309/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1310/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, kuivatuista luumuista tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja luumujen tuotantotuen määrästä markkinointivuonna 2005/2006

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1311/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1312/2005, annettu 10 päivänä elokuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä

19

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä

20

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä elokuuta 2005, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2925)  ( 1 )

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1305/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä elokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

388

62,8

524

56,2

528

62,9

999

60,6

0806 10 10

052

64,7

204

57,3

220

129,9

624

180,9

999

108,2

0808 10 80

388

74,8

400

81,8

404

81,9

508

54,6

512

58,9

528

71,7

720

54,5

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

99,9

388

63,1

512

13,9

528

37,8

999

53,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

95,8

999

95,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,6

999

53,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1306/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgialla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Belgian interventioelimen ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Belgian interventioelimen olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Belgian interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 hyväksytyn 52 000 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Belgian interventioelimen on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun edellytykset.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 19 päivänä elokuuta 2005 ja päättyy 25 päivänä elokuuta 2005 kello 9.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 9.00 Brysselin aikaa:

8, 15, 22 ja 29 päivänä syyskuuta 2005,

6, 13, 20 ja 27 päivänä lokakuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Belgian interventioelimelle osoitteeseen:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Puhelin (32-2) 287 24 11

Faksi (32-2) 287 25 24.

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Belgian interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan nojalla vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48.


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Belgian interventioelimen hallussa olevan 52 000 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli

(Asetus (EY) N:o 1306/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjoushinta

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1307/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan valkoisen sokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskalla on valkoisen sokerin interventiovarastoja. Ranskan interventioelimen ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 interventioon hyväksymät valkoisen sokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Ranskan interventioelimen olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ranskan interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 hyväksytyn 136 340 tonnin valkoisen sokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Ranskan interventioelimen on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun edellytykset.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 19 päivänä elokuuta 2005 ja päättyy 25 päivänä elokuuta 2005 kello 9.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 9.00 Brysselin aikaa:

8, 15, 22 ja 29 päivänä syyskuuta 2005,

6, 13, 20 ja 27 päivänä lokakuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Ranskan interventioelimelle osoitteeseen:

Bureau de l’intervention

21, Avenue Bosquet

F-75007 Paris

Puhelin (33-1) 44 18 23 37

Faksi (33-1) 44 18 20 08.

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria.

6 artikla

Ranskan interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan nojalla vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48.


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Ranskan interventioelimen hallussa olevan 136 340 tonnin valkoisen sokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli

(Asetus (EY) N:o 1307/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjoushinta

(EUR/100 kg)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1308/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussa olevan raakasokerin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsilla on raakasokerin interventiovarastoja. Ruotsin interventioelimen ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 interventioon hyväksymät raakasokerin varastot on markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi aiheellista asettaa käyttöön sisämarkkinoilla.

(2)

Tällaiseen myyntiin olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 1262/2001 (2). On aiheellista poiketa mainitusta asetuksesta tarvittaessa sekä tarkentaa joitakin erityismenettelysääntöjä.

(3)

Yhteisön markkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta.

(4)

Ruotsin interventioelimen olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ruotsin interventioelimen on avattava yhteisön sisämarkkinoilla pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevan, interventioon ennen 31 päivää maaliskuuta 2005 hyväksytyn 59 038 tonnin raakasokerin kokonaismäärän myymiseksi.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tarjouskilpailu ja myynti on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1262/2001 mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, Ruotsin interventioelimen on laadittava tarjouskilpailuilmoitus ja julkaistava se vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämisen määräajan alkamista.

Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun edellytykset.

Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle ennen julkaisua.

3 artikla

Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten jättämiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa alkaa 19 päivänä elokuuta 2005 ja päättyy 25 päivänä elokuuta 2005 kello 9.00 Brysselin aikaa.

Määräajat tarjousten jättämiselle toisessa ja sitä seuraavissa osittaisissa tarjouskilpailuissa alkavat edellisen määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä. Ne päättyvät kello 9.00 Brysselin aikaa:

8, 15, 22 ja 29 päivänä syyskuuta 2005,

6, 13, 20 ja 27 päivänä lokakuuta 2005.

2.   Tarjoukset on jätettävä Ruotsin interventioelimelle osoitteeseen:

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Puhelin (46-36) 15 50 00

Faksi (46-36) 19 05 46.

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1262/2001 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjoajan on asetettava tarjouskilpailuvakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta raakasokeria.

6 artikla

Ruotsin interventioelimen on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle kahden tunnin kuluessa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä.

Tarjoajien henkilöllisyyttä ei paljasteta.

Jätetyt tarjoukset on toimitettava liitteessä esitetyn mallin mukaisessa sähköisessä muodossa.

Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

7 artikla

1.   Komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tarjouksia asetuksen (EY) N:o 1260/2001 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jos tarjouskilpailun ratkaisemisesta 1 kohdan nojalla vahvistetun vähimmäishinnan mukaisesti olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan ainoastaan edelleen käytettävissä olevan määrän osalta.

Jos kaikkien samansuuruisten tarjousten hyväksymisestä olisi seurauksena käytettävissä olevan määrän ylittyminen, käytettävissä oleva määrä myönnetään seuraavasti:

a)

suhteessa kussakin tarjouksessa tarkoitettuun kokonaismäärään; tai

b)

kunkin tarjoajan osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti; tai

c)

arpomalla.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48.


LIITE

Pysyvä tarjouskilpailu Ruotsin interventioelimen hallussa olevan 59 038 tonnin raakasokerin määrän myymiseksi uudelleen

Lomake (1)

6 artiklassa tarkoitetun komissiolle toimitettavan tiedonannon malli

(Asetus (EY) N:o 1308/2005)

1

2

3

4

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

(t)

Tarjoushinta

(EUR/100 kg)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 


(1)  Lähetetään faksinumeroon (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1309/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 3199/93 (2) säädetään, että direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti alkoholin täydelliseen denaturointiin jäsenvaltioissa käytetyt denaturoimisaineet luetellaan mainitun asetuksen liitteessä.

(2)

Direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava valmisteverosta alkoholi, joka on kokonaan denaturoitu jonkin jäsenvaltion määräysten mukaisesti, jos näistä määräyksistä on asianmukaisesti ilmoitettu ja ne on hyväksytty kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(3)

Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro ovat ilmoittaneet denaturoimisaineet, joita ne aikovat käyttää.

(4)

Komissio toimitti kyseiset ilmoitukset muille jäsenvaltioille 1 päivänä toukokuuta 2004.

(5)

Ilmoitettuja määräyksiä on vastustettu.

(6)

Asetus (EY) N:o 3199/93 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 3199/93 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 288, 23.11.1993, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2205/2004 (EUVL L 374, 22.12.2004, s. 42).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteeseen alakohdat seuraavasti:

”Kypros

100 litraan etyylialkoholia:

 

5 litraa denaturointimetanolia,

 

0,5 litraa kivennäisöljyä (nk. lamppuöljyä),

 

2 kuutiosenttimetriä metyleenisinistä (metyyliviolettia).

’Denaturointimetanolilla’ tarkoitetaan joko

a)

puhdasta metyylialkoholia, johon on lisätty vähintään 1 tilavuusprosentti pyridiiniä;

tai

b)

raakaa metanolia, johon on lisätty vähintään 0,25 tilavuusprosenttia pyridiiniä.

Tšekki

Hehtolitraan puhdasta alkoholia:

1)

1 gramma denatoniumbentsoaattia,

0,2 litraa tiofeenia,

1 litra metyylietyyliketonia (butanonia), ja

0,2 grammaa metyleenisinistä (CI Basic Blue 52015).

2)

0,4 litraa liuotinbensiiniä,

0,2 litraa petrolia, ja

0,1 litraa teknistä bensiiniä (’technical petrol’).

Viro

Hehtolitraan etyylialkoholia:

1)

2 litraa metyylietyyliketonia ja 3 litraa metyyli-isobutyyliketonia,

2)

2 litraa asetonia ja 3 litraa metyyli-isobutyyliketonia,

3)

3 litraa asetonia ja 2 grammaa denatoniumbentsoaattia.

Unkari

Alkoholituotetta pidetään denaturoituna alkoholina (denaturoimalla tuotettuna), jos siinä on suhteessa puhtaan etyylialkoholin määrään vähintään:

a)

2 painoprosenttia metyylietyyliketonia, 3 painoprosenttia metyyli-isobutyyliketonia ja 0,001 painoprosenttia denatoniumbentsoaattia,

tai

b)

1 painoprosentti metyylietyyliketonia ja 0,001 painoprosenttia denatoniumbentsoaattia,

tai

c)

2 painoprosenttia isopropyylialkoholia, 1 painoprosentti tert-butyylialkoholia ja 0,001 painoprosenttia denatoniumbentsoaattia

ja sen alkoholipitoisuus on vähintään 92 tilavuusprosenttia.

Denaturoimisaineina voidaan käyttää vain kemikaaleja, joiden laatu on varmennettu analyysitodistuksella.

Latvia

Vähimmäismäärät 100 litraan alkoholia:

1)

Seuraavien aineiden seos:

isopropyylia 9 litraa,

asetonia 1 litra,

metyleenisinistä tai tymolisinistä tai kristalliviolettia 0,4 grammaa.

2)

Bensiiniä tai maaöljyä vähintään 5 litraa ja enintään 7 litraa.

3)

Seuraavien aineiden seos:

metyylietyyliketonia 2 litraa,

metyyli-isobutyyliketonia 3 litraa.

4)

Seuraavien aineiden seos:

asetonia tai isopropyylia 3 litraa,

denatoniumbentsoaattia 2 grammaa.

5)

Etyyliasetaattia 10 litraa.

Liettua

Etyylialkoholin laji

Denaturoimisaineet

Denaturoimisaineen määrä hehtolitraan puhdasta alkoholia

Etyylialkoholi tai etyylialkoholin aldehydijae tai etyylialkoholin tislattu aldehydijae

Asetoni ja denatoniumbentsoaatti

3 litraa

2 grammaa

Malta

Mineralisoidut metyloidut alkoholit

 

Perusaineet:

 

90 tilavuusprosenttia etanolia,

 

9,5 tilavuusprosenttia raakaa metanolia, ja

 

0,5 tilavuusprosenttia raakaa pyridiiniä.

 

Jokaista 1 000 litraa kohti on lisättävä:

3,75 litraa kivennäisöljyä (maaöljyä), ja

1,50 ppm metyyliviolettia.

Puola

Hehtolitraan puhdasta alkoholia:

1)

0,75 litraa metyylietyyliketonia, jossa on

95–96 painoprosenttia metyylietyyliketonia,

2,5–3 painoprosenttia metyyli-isopropyyliketonia,

1,5–2 painoprosenttia etyyli-isoamyyliketonia (5-metyyli-3-heptanoni)

sekä 0,25 litraa pyridiiniemästä.

2)

Yksi litra metyylietyyliketonia, jossa on

95–96 painoprosenttia metyylietyyliketonia,

2,5–3 painoprosenttia metyyli-isopropyyliketonia,

1,5–2 painoprosenttia etyyli-isoamyyliketonia (5-metyyli-3-heptanoni)

sekä yksi gramma denatoniumbentsoaattia.

Slovakia

Yhteen hehtolitraan puhdasta alkoholia (1 hl a.) lisätään:

a)

 

2 litraa metyylietyyliketonia,

 

3 litraa metyyli-isobutyyliketonia,

 

1 gramma denatoniumbentsoaattia, ja

 

0,2 grammaa metyleenisinistä.

b)

 

1,5 litraa teknistä bensiiniä (erikoisbensiiniä),

 

1,5 litraa petrolia, ja

 

2 grammaa denatoniumbentsoaattia.

Hehtolitra puhdasta alkoholia (hl a.) mitataan 20 °C:n lämpötilassa.

Slovenia

Hehtolitraan puhdasta etyylialkoholia:

1 580 grammaa isopropyylialkoholia, ja

790 grammaa tert-butyylialkoholia, ja

0,79 grammaa denatoniumbentsoaattia.”


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1310/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

kuivatuista luumuista tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja luumujen tuotantotuen määrästä markkinointivuonna 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 b artiklan 3 kohdan ja 6 c artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (2) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetaan kuivattujen luumujen markkinointivuoden alkamis- ja päättymispäivä.

(2)

Tuotteet, joille vahvistetaan vähimmäishinta ja tuki, määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kuivattujen luumujen tukijärjestelmän osalta 3 päivänä maaliskuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 464/1999 (3) 3 artiklassa, ja kyseisen asetuksen 2 artiklassa esitetään vaatimukset, jotka näiden tuotteiden on täytettävä.

(3)

Sen vuoksi olisi vahvistettava kuivattujen luumujen vähimmäishinta markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksen (EY) N:o 2201/96 6 b artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja kuivattujen luumujen tuotantotuki markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksen (EY) N:o 2201/96 6 c artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuonna 2005/2006 asetuksen (EY) N:o 2201/96 6 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vähimmäishinta tuottajalta lähtiessä on 1 935,23 euroa nettotonnilta kuivattuja Ente-lajikkeen luumuja.

Markkinointivuonna 2005/2006 asetuksen (EY) N:o 2201/96 6 a artiklan 1 kohdan mukaisen tuotantotuen määrä on 784,97 euroa nettotonnilta kuivattuja luumuja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 180/2005 (EUVL L 30, 3.2.2005, s. 7).

(3)  EYVL L 56, 4.3.1999, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2198/2003 (EUVL L 328, 17.12.2003, s. 20).


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1311/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jokainen 1 päivän ja 5 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa 2 648,030 tonnista jättää lupahakemuksia syyskuun 2005 viiden ensimmäisen päivän ajan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1312/2005,

annettu 10 päivänä elokuuta 2005,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 20,234 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/19


Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä

Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2004 allekirjoitettu Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetty, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskeva pöytäkirja (1) tuli voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2005 sopimuksen 10 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 192, 22.7.2005, s. 78.


11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/20


Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetty Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskeva pöytäkirja (1), joka allekirjoitettiin Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2004, tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2005 pöytäkirjan 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 388, 29.12.2004, s. 6.


Komissio

11.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä elokuuta 2005,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2925)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/610/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen, savun muodostumisen ja näiden leviämisen rajoittamiseen syttymistilaan tai tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Rajoittamistarve voidaan ilmaista ainoastaan tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Luokitusjärjestelmä hyväksyttiin yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY (3).

(6)

Tiettyjen rakennustuotteiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja rakennusmateriaalien palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tuotteita on tapauksen mukaan tarkasteltu ottaen huomioon niiden lopullinen käyttösovellus.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/632/EY (EUVL L 220, 3.9.2003, s. 5).


LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko 1

LIIMAPUIDEN (1) PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Materiaali

Tuotekohtaiset tiedot

Keskitiheys vähintään (2)

(kg/m3)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Luokka (3)

Liimapuu

Standardin EN 14080 mukaiset liimapuutuotteet

380

40

D-s2, d0


Taulukko 2

LAMINOITUJEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (4)

Tuotekohtaiset tiedot

Vähimmäistiheys

(kg/m3)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Lattianpäällysteluokka (5)

Laminoitu lattianpäällyste

Standardin EN 13329:2000 mukaisesti valmistetut laminoidut lattianpäällysteet.

800

6,5

EFL


Taulukko 3

JOUSTAVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (6)

EN-tuotestandardi

Vähimmäispaino

(g/m2)

Enimmäispaino

(g/m2)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Lattianpäällysteluokka (7)

Yksivärinen ja kuvioitu linoleumipäällyste

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Vaahtokerroksen sisältävät polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polyvinyylikloridilattianpäällysteet korkkiperustaisella pohjalla

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Vaahdotetut (joustovinyyli) polyvinyylikloridilattianpäällysteet

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Jäykät polyvinyylikloridilaatat

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Korkkiainepohjainen linoleumipäällyste

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset vaahtopohjaiset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat epätasaista kumia

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Taulukko 4

TEKSTIILIÄ OLEVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi (8)

EN-tuotestandardi

Lattianpäällysteluokka (9)

Ei-palonkestävät konetehdyt kokolattianukkamatot ja nukkamattolaatat (10)

EN 1307

EFL

Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet ilman laattoja (10)

EN 1470

EFL

Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet laatoilla (10)

EN 13297

EFL


(1)  Sovelletaan kaikkiin tuotestandardin kattamiin puulajeihin ja liimoihin.

(2)  Määritelty standardin EN 13238 mukaisesti.

(3)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

(4)  Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista ≥ D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

(5)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(6)  Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista ≥ D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

(7)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(8)  Lattianpäällyste, joka on liimattu tai irtoasennettu luokassa A2-s1, d0.

(9)  Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

(10)  Tekstiiliä olevat lattianpäällysteet, joiden kokonaismassa on enintään 4 800 g/m2 ja laatan vähimmäispaksuus on 1,8 mm (ISO 1766) ja:

pinta on 100-prosenttisesti villaa,

pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia,

pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia tai polyesteriä,

pinta on 100-prosenttisesti polyamidia,

pinta on 100-prosenttisesti polypropeenia, ja jos se on SBR-vaahtopohjainen, sen kokonaismassa on yli 780 g/m2. Kaikki muihin vaahtoihin pohjautuvat polypropeenimatot on suljettu pois.