ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 207

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
10. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 27/2005 muuttamisesta sillin/silakan, makrillin, piikkimakrillin ja kielikampelan sekä laitonta kalastusta harjoittavien alusten osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1301/2005, annettu 9 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1302/2005, annettu 9 päivänä elokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1060/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1303/2005, annettu 9 päivänä elokuuta 2005, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II ja IV (EY:n vedet)

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1304/2005, annettu 9 päivänä elokuuta 2005, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella Vb (Färsaarten vedet)

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2005, muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja MON 863), joka on vastustuskykyinen maissin juurikuoriaiselle, markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2950)  ( 1 )

17

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 2005, Puolassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/240/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2985)

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1300/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 27/2005 muuttamisesta sillin/silakan, makrillin, piikkimakrillin ja kielikampelan sekä laitonta kalastusta harjoittavien alusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 27/2005 (2) vahvistetaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2005.

(2)

Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio (IBSFC) antoi syyskuussa 2004 suosituksen, jonka mukaan sillin/silakan kalastusmahdollisuuksia olisi lisättävä 10 000 tonnilla vuonna 2004 hallintoyksikössä 3, jolloin sillin/silakan kalastusmahdollisuudet lisääntyisivät Suomessa 8 199 tonnia. Tätä suositusta ei sisällytetty yhteisön lainsäädäntöön. Tämän seurauksena Suomi ylitti vuonna 2004 kalastuskiintiönsä 7 856 tonnilla, koska sille ei myönnetty lisäkiintiötä. Eräiden vuoden 2005 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla 19 päivänä toukokuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 776/2005 (3) Suomen vuoden 2005 silli-/silakkakiintiötä vähennettiin 7 856 tonnilla liikakalastuksen vuoksi. Suomen silli-/silakkakiintiötä osa-alueella 30–31 olisi sen vuoksi lisättävä 7 856 tonnilla, koska vähennys johtui siitä, että IBSFC:n suositusta ei pantu täytäntöön yhteisön lainsäädännössä. Tämä muutos ei lisää Suomessa vuonna 2005 kalastettavan sillin/silakan määrää.

(3)

Makrillille kalastuksenhoitoalueilla IIa (muut kuin EY:n vedet), Vb (EY:n vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e sekä XII ja XIV vahvistetun suurimman sallitun saaliin (TACin) olisi virheellisten ilmoitusten välttämiseksi katettava alueen Vb EY:n vedet ja kansainväliset vedet. Kalastuksenhoitoaluetta olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Piikkimakrillille kalastuksenhoitoalueilla Vb (EY:n vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e sekä XII ja XIV vahvistetun TACin olisi virheellisten ilmoitusten välttämiseksi katettava alueen Vb EY:n vedet ja kansainväliset vedet. Kalastuksenhoitoaluetta olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Uuden tieteellisen tiedon perusteella kielikampelan TAC:ia voidaan lisätä 900 tonniin kalastuksenhoitoalueilla IIIa ja IIIb, c, d (EY:n vedet). TAC:ia olisi siten muutettava vastaavasti.

(6)

Vuonna 2005 olisi pantava täytäntöön täydentäviä toimenpiteitä, jotta sillin/silakan, makrillin ja piikkimakrillin punnitus olisi mahdollista niiden purkusatamasta kuljettamisen jälkeen.

(7)

Euroopan yhteisön ja Norjan käymien kalastusneuvotteluiden hyväksytyn pöytäkirjan mukaisesti osapuolilla on vuonna 2005 oikeus kalastaa 50 000 tonnia omasta Pohjanmeren sillikiintiöstään toisen osapuolen vesillä alueilla IVa ja IVb. Näitä määriä voidaan pyydettäessä lisätä 10 000 tonnilla. Norja pyysi tällaista lisäystä 29 päivänä kesäkuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Yhteisö esitti samanlaisen pyynnön 20 päivänä heinäkuuta 2005. Nämä muutokset on sen vuoksi aiheellista panna täytäntöön yhteisön lainsäädännössä.

(8)

Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) antoi toukokuussa 2005 suosituksen, jonka mukaan eräät alukset olisi liitettävä luetteloon aluksista, joiden on vahvistettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Suositus tällaisiin aluksiin sovellettavista toimenpiteistä oli annettu helmikuussa 2004. Olisi varmistettava, että suositukset pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännössä.

(9)

Ottaen huomioon asian kiireellisyys on ehdottoman tärkeää myöntää poikkeus kuuden viikon määräaikaan, johon viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan 1 osan 3 kohdassa.

(10)

Asetus (EY) N:o 27/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteet IA, IB ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 130, 24.5.2005, s. 7.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IA seuraavasti:

Korvataan silliä/silakkaa osa-alueella 30–31 koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli/silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alueet 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Suomi

60 327

 

Ruotsi

11 529

 

EY

71 856

 

TAC

71 856

Analyyttinen TAC, johon ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 847/96 3 eikä 4 artiklaa.”

2)

Muutetaan liite IB seuraavasti:

a)

Korvataan silliä/silakkaa alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli/silakka (1)

Clupea harengus

Alue

:

IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella

HER/4AB

Tanska

95 211

 

Saksa

57 215

 

Ranska

20 548

 

Alankomaat

56 745

 

Ruotsi

5 443

 

Yhdistynyt kuningaskunta

70 395

 

EY

305 557

 

Norja

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analyyttinen TAC, johon ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 847/96 3 eikä 4 artiklaa.

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla vyöhykkeillä saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HER/*04N-)

EY

60 000”;

b)

Korvataan makrillia alueilla IIa (muut kuin EY:n vedet), Vb (EY:n vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e sekä XII ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Makrilli

Scomber scombrus

Alue

:

IIa (muut kuin EY:n vedet), Vb (EY:n vedet ja kansainväliset vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Saksa

13 845

 

Espanja

20

 

Viro

115

 

Ranska

9 231

 

Irlanti

46 149

 

Latvia

85

 

Liettua

85

 

Alankomaat

20 190

 

Puola

844

 

Yhdistynyt kuningaskunta

126 913

 

EY

217 477

 

Norja

8 500 (3)

 

Färsaaret

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analyyttinen TAC, johon ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 847/96 3 eikä 4 artiklaa.

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä, ja pyytää voidaan ainoastaan 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12.

 

IVa (EY:n vedet) MAC/*04A-C

Saksa

4 175

Espanja

0

Ranska

2 784

Irlanti

13 918

Alankomaat

6 089

Yhdistynyt kuningaskunta

38 274

EY

65 240

Norja

8 500

Färsaaret

1 002 ()

()  Leveyspiirin 59° N pohjoispuolella (EY:n alue) 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12.”;

c)

Korvataan kielikampelaa alueilla IIIa ja IIIb, c, d (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Kielikampela

Solea solea

Alue

:

IIIa, IIIbcd (EY:n vedet)

SOL/3A/BCD

Tanska

755

 

Saksa

44

 

Alankomaat

73

 

Ruotsi

28

 

EY

900

 

TAC

900

Analyyttinen TAC, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklaa.”;

d)

Korvataan piikkimakrillia alueilla Vb (EY:n vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e sekä XII ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Piikkimakrilli

Trachurus spp.

Alue

:

Vb (EY:n vedet ja kansainväliset vedet), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Tanska

12 088

 

Saksa

9 662

 

Espanja

13 195

 

Ranska

6 384

 

Irlanti

31 454

 

Alankomaat

46 096

 

Portugali

1 277

 

Yhdistynyt kuningaskunta

13 067

 

EY

133 223

 

Färsaaret

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analyyttinen TAC, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklaa.

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Sillin/silakan, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyt

9.1   Soveltamisala

9.1.1

Seuraavia menettelyjä on sovellettava yhteisön ja kolmansien maiden alusten Euroopan yhteisössä purkamiin määriin, kun sillin/silakan, makrillin ja piikkimakrillin tai niiden yhdistelmän määrä ylittää purkamista kohden 10 tonnia, ja kyseiset kalat on pyydetty seuraavilta alueilta:

a)

silli/silakka: ICES-suuralueet I, II, IV, VI ja VII sekä alueet IIIa ja Vb;

b)

makrilli ja piikkimakrilli: ICES-suuralueet III, IV, VI ja VII sekä alue IIa.

9.2   Nimetyt satamat

9.2.1

Edellä 9.1 kohdassa tarkoitetut purkamiset voidaan suorittaa ainoastaan nimetyissä satamissa.

9.2.2

Kunkin jäsenvaltion, jota asia koskee, on ilmoitettava komissiolle muutokset, jotka on tehty vuonna 2004 toimitettuun luetteloon nimetyistä satamista, joissa sillin/silakan, makrillin ja piikkimakrillin purkaminen voidaan suorittaa, ja muutokset kyseisiä satamia koskeviin tarkastus- ja valvontamenettelyihin sekä ehdot ja edellytykset 9.1.1 kohdassa tarkoitettujen lajien ja kantojen määrien kirjaamiseksi ja raportoimiseksi kunkin purkamisen yhteydessä. Kyseiset muutokset on ilmoitettava viimeistään 15 päivää ennen niiden voimaantuloa. Komissio toimittaa nämä tiedot sekä tiedot kolmansien maiden nimetyistä satamista kaikille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

9.3   Satamaan saapuminen

9.3.1

Edellä 9.1.1 kohdassa tarkoitettujen kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa purkaminen on tarkoitus suorittaa, vähintään neljä tuntia ennen kyseisen jäsenvaltion purkamissatamaan saapumista seuraavat tiedot:

a)

satama, johon alus aikoo saapua sekä aluksen nimi ja rekisterinumero;

b)

arvioitu kyseiseen satamaan saapumisen ajankohta;

c)

aluksella olevien lajien määrät kilogrammoina elopainoa;

d)

tämän asetuksen liitteen I mukainen kalastuksenhoitoalue, jolla saalis pyydettiin.

9.4   Purkaminen

9.4.1

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, ettei purkamista aloiteta ennen kuin siihen on annettu lupa.

9.5   Kalastuspäiväkirja

9.5.1

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 liitteessä IV olevassa 4.2 kohdassa säädetään, kalastusaluksen päällikön on viipymättä aluksen saavuttua satamaan toimitettava purkamissataman toimivaltaisten viranomaisten pyytämä(t) asiaankuuluva(t) kalastuspäiväkirjan sivu(t).

Niiden aluksella pidettyjen määrien, joista on ilmoitettu ennen purkamista edellä 9.3.1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on vastattava kalastuspäiväkirjaan merkittyjä määriä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, kalastuspäiväkirjaan merkityt arviot saavat poiketa enintään 8 prosenttia aluksella pidettyjen kalojen kilogrammoina ilmoitetuista määristä.

9.6   Tuoreen kalan punnitseminen

9.6.1

Kaikkien tuoreen kalan ostajien on varmistettava, että kaikki heidän vastaanottamansa määrät punnitaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä järjestelmiä noudattaen. Punnitus on suoritettava ennen kalan lajittelua, käsittelyä, varastossa säilyttämistä, purkusatamasta kuljettamista tai jälleenmyyntiä. Punnitustulosta käytetään lastin purkamis- ja myynti-ilmoitusten laatimisessa.

9.6.2

Painoa määritettäessä saa veden vuoksi tehtävä vähennys olla korkeintaan 2 prosenttia.

9.7   Tuoreen kalan punnitseminen kuljetuksen jälkeen

9.7.1

Poiketen siitä, mitä 9.6.1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia tuoreiden kalojen punnitsemisen niiden purkusatamasta kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että kalat kuljetetaan jäsenvaltion alueella enintään 60 kilometriä purkusatamasta sijaitsevaan määräpaikkaan ja että

a)

kaloja kuljettavassa säiliöautossa on tarkastaja purkupaikasta kalojen punnituspaikkaan, tai

b)

toimivaltaiset viranomaiset antavat purkupaikassa luvan kalojen kuljetukseen seuraavin edellytyksin:

i)

ostajan tai hänen edustajansa on välittömästi ennen säiliöauton purkusatamasta lähtöä annettava toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen ilmoitus, josta käyvät ilmi kalojen lajit ja sen aluksen nimi, josta ne puretaan, säiliöauton yksilöllinen tunnusnumero ja yksityiskohtaiset tiedot määräpaikasta, jossa kalat punnitaan sekä säiliöauton määräpaikkaan saapumista koskeva arvioitu kellonaika;

ii)

kuljettajan on kalojen kuljetuksen ajan säilytettävä jäljennös i alakohdassa säädetystä ilmoituksesta ja luovutettava se määräpaikassa kalojen vastaanottajalle.

9.8   Kauppalasku

9.8.1

Asetuksen (EY) N:o 2847/93 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien lisäksi aluksesta purettujen tuoreiden kalojen määrien jalostajan tai ostajan on toimitettava sen jäsenvaltion, jota asia koskee, toimivaltaisille viranomaisille kauppalaskun jäljennös tai sitä korvaava asiakirja liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste) 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiiviin 77/388/ETY (9) 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9.8.2

Kauppalaskussa tai sitä korvaavassa asiakirjassa on oltava asetuksen (EY) N:o 2847/93 9 artiklan 3 kohdassa edellytetyt tiedot sekä sen aluksen nimi ja rekisterinumero, josta kalat on purettu. Kauppalasku tai sitä korvaava asiakirja on toimitettava pyynnöstä tai 12 tunnin kuluessa punnituksen suorittamisesta.

9.9   Pakastetun kalan punnitseminen

9.9.1

Kaikkien pakastetun kalan ostajien tai hallussapitäjien on varmistettava, että puretut määrät punnitaan ennen kalan käsittelyä, varastossa säilyttämistä, purkusatamasta kuljettamista tai jälleenmyyntiä. Purettujen määrien painosta voidaan vähentää laatikoiden, muovisäiliöiden tai muiden säiliöiden paino, joihin kala on pakattu punnitusta varten, painoa vastaava taara.

9.9.2

Laatikoihin pakastetun kalan paino voidaan vaihtoehtoisesti määrittää kertomalla edustavan näytteen keskipaino, joka perustuu laatikosta poistetun sisällön punnitukseen ilman muovipakkausta riippumatta siitä, onko jää sulanut kalojen pinnalla. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hyväksyntää varten komission vuonna 2004 hyväksymään näytteenottomenetelmään tehdyt muutokset. Muutosten hyväksymisestä vastaa komissio. Punnitustulosta käytetään lastin purkamis- ja myynti-ilmoitusten laatimisessa.

9.10   Punnituslaitokset

9.10.1

Jos käytetään julkisia punnituslaitoksia, kalanpunnitsijan on annettava ostajalle punnituslipuke, jossa ilmoitetaan punnituksen päivämäärä ja kellonaika sekä säiliöauton tunnusnumero. Punnituslipukkeen jäljennös on liitettävä kauppalaskuun, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille 9.8 kohdan mukaisesti.

9.10.2

Jos käytetään yksityisiä punnituslaitoksia, toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä, kalibroitava ja sinetöitävä punnitusjärjestelmä, johon on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a)

kalanpunnitsijan on pidettävä sivunumeroitua punnitusrekisteriä, johon merkitään

i)

sen aluksen nimi ja rekisterinumero, josta kalat on purettu;

ii)

säiliöauton tunnusnumero, jos kalat on kuljetettu purkusatamasta ennen punnitusta;

iii)

kalalajit;

iv)

kunkin aluksesta puretun määrän paino;

v)

punnituksen aloittamisen ja päättämisen päivämäärä ja kellonaika;

b)

jos punnitus suoritetaan liukuhihnajärjestelmällä, laitteeseen on asennettava selvästi näkyvillä oleva laskuri, joka laskee painon kumulatiivisen kokonaismäärän. Kumulatiivinen kokonaismäärä merkitään a alakohdassa tarkoitettuun sivunumeroituun rekisteriin;

c)

punnitusrekisteri ja 9.7.1 kohdan b kohdan ii alakohdassa säädettyjen kirjallisten ilmoitusten jäljennökset on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

9.11   Toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaanti

Punnitusjärjestelmän, rekisterin ja kirjallisten ilmoitusten on milloin tahansa oltava kokonaan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja näillä on oltava pääsy kaikkiin kalojen jalostus- ja säilytystiloihin.

9.12   Ristiintarkastukset

9.12.1

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkien aluksesta purettujen määrien osalta hallinnolliset ristiintarkastukset seuraavien määrien välillä:

a)

edellä 9.3.1 kohdassa tarkoitetussa purkamisen ennakkoilmoituksessa ilmoitetut lajikohtaiset määrät ja aluksen kalastuspäiväkirjaan merkityt määrät;

b)

aluksen kalastuspäiväkirjaan merkityt lajikohtaiset määrät ja purkamisilmoitukseen tai 9.8 kohdassa tarkoitettuun kauppalaskuun tai sitä vastaavaan asiakirjaan merkityt määrät;

c)

purkamisilmoitukseen merkityt lajikohtaiset määrät ja 9.8 kohdassa tarkoitettuun kauppalaskuun tai sitä vastaavaan asiakirjaan merkityt määrät.

9.13   Täysi tarkastus

9.13.1

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että vähintään 15 prosentille aluksesta purettujen kalojen määrästä ja vähintään 10 prosentille kalojen purkamistapahtumista tehdään täysi tarkastus, joka sisältää vähintään seuraavat toimet:

a)

aluksen saaman saaliin punnitsemisen seuraaminen lajikohtaisesti. Jos kalat puretaan aluksesta pumppaamalla, on valvottava tarkastettaviksi valituista aluksista purettujen kokonaismäärien punnitusta. Kun kyseessä ovat pakastustroolarit, kaikki laatikot on laskettava. Laatikoista/lavoista on punnittava edustava otos niiden keskipainon määrittämiseksi. Laatikoista on myös otettava näytteet hyväksyttyä menetelmää noudattaen kalojen keskimääräisen nettopainon (ilman pakkausta ja jäätä) määrittämiseksi;

b)

edellä 9.12 kohdassa tarkoitettujen ristiintarkastusten lisäksi ristiintarkastus seuraavien välillä:

i)

punnitusrekisteriin merkityt lajikohtaiset määrät ja 9.8 kohdassa tarkoitettuun kauppalaskuun tai sitä vastaavaan asiakirjaan merkityt määrät,

ii)

toimivaltaisten viranomaisten 9.7.1 kohdan b kohdan i alakohdan mukaisesti vastaanottamat kirjalliset ilmoitukset ja kalojen vastaanottajien hallussa 9.7.1 kohdan b kohdan ii alakohdan mukaisesti olevat kirjalliset ilmoitukset,

iii)

9.7.1 kohdan b kohdan i alakohdassa säädetyissä kirjallisissa ilmoituksissa ja punnitusrekistereissä mainittujen säiliöautojen tunnusnumerot;

c)

jos purkaminen keskeytyy, sen jatkamiseksi vaaditaan lupa;

d)

sen tarkistaminen, että aluksella ei ole enää kaloja purkamisen päätyttyä.

9.13.2

Kaikista 9 kohdan mukaisista tarkastustoimista on laadittava asiakirjat. Asiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

b)

Lisätään I osa seuraavasti:

”I OSA

KOILLIS-ATLANTTI

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavat alukset

Alukset, jotka Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) on liittänyt luetteloon aluksista, joiden on vahvistettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, luetellaan lisäyksessä 5. Kyseisiin aluksiin sovelletaan seuraavia toimenpiteitä:

a)

Satamiin saapuvilla laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavilla aluksilla ei ole lupaa purkaa eikä jälleenlaivata saalistaan siellä, ja toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava kyseiset alukset. Tarkastusten on koskettava aluksen asiakirjoja, kalastuspäiväkirjoja, pyydyksiä, aluksella olevaa saalista ja kaikkia muita aluksen toimintaan NEAFC:n sääntelyalueella liittyviä seikkoja. Tarkastustuloksia koskevat tiedot on toimitettava viipymättä komissiolle.

b)

Jäsenvaltion lipun alla purjehtivat kalastusalukset, apualukset, säiliöalukset, emäalukset ja rahtialukset eivät saa millään tavoin avustaa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavia aluksia tai osallistua jälleenlaivaustoimiin tai yhteisiin kalastustoimiin kyseisessä luettelossa olevien alusten kanssa.

c)

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittaville aluksille ei saa tarjota satamissa elintarvikkeita, polttoainetta tai muita palveluja.

d)

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavilta aluksilta on evättävä lupa kalastaa yhteisön vesillä, eikä niitä saa vuokrata.

e)

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavilta aluksilta tulevien kalojen tuonti on kiellettyä.

f)

Jäsenvaltioiden on kiellettävä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavia aluksia purjehtimasta lippunsa alla ja kannustettava tuojia, rahdinkuljettajia ja muita asiaan liittyviä toimijoita olemaan neuvottelematta tällaisten alusten pyytämistä kalansaaliista ja jälleenlaivaamatta niitä.

Komissio muuttaa luettelon NEAFC:n luettelon mukaiseksi heti NEAFC:n laadittua uuden luettelon.”;

c)

Lisätään lisäys 5 seuraavasti:

”Liitteen III lisäys 5

Luettelo aluksista, joiden NEAFC on vahvistanut harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta

Aluksen nimi

Lippuvaltio

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominican liittovaltio

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominican liittovaltio

OLCHAN

Dominican liittovaltio

OSTROE

Dominican liittovaltio

OSTROVETS

Dominican liittovaltio

OYRA

Dominican liittovaltio

OZHERELYE

Dominican liittovaltio”


(1)  Purettu aluksesta koko saaliina tai muusta saaliista lajiteltuna. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle erikseen ICES-alueilla IVa ja IVb tapahtuneesta sillin aluksesta purkamisesta (alueet HER/04A ja HER/04B).

(2)  Voidaan pyytää EY:n vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytykset:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla vyöhykkeillä saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HER/*04N-)

EY

60 000”;

(3)  Voidaan pyytää vain alueilla IIa, IVa (leveyspiirin 56° 30′ N pohjoispuolella), IVa, VIId, e, f ja h.

(4)  Josta 1 002 tonnia voidaan pyytää ICES-alueella IVa linjan 59° N pohjoispuolella (EY:n alue) 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12. Färsaarten omasta kiintiöstä voidaan pyytää 2 763 tonnia ICES-alueella VIa (leveyspiirin 56° 30′ N pohjoispuolella) koko vuoden ja/tai ICES-alueilla VIIe, f, h ja/tai ICES-alueella IVa.

(5)  EY:n, Norjan ja Färsaarten sopima TAC pohjoisella alueella.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä, ja pyytää voidaan ainoastaan 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12.

 

IVa (EY:n vedet) MAC/*04A-C

Saksa

4 175

Espanja

0

Ranska

2 784

Irlanti

13 918

Alankomaat

6 089

Yhdistynyt kuningaskunta

38 274

EY

65 240

Norja

8 500

Färsaaret

1 002 ()

()  Leveyspiirin 59° N pohjoispuolella (EY:n alue) 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12.”;

(6)  Leveyspiirin 59° N pohjoispuolella (EY:n alue) 1.1.–15.2. ja 1.10.–31.12.”;

(7)  Tähän kiintiöön saa pyytää vain ICES-alueella IV, VIa (leveyspiirin 56° 30′ N pohjoispuolella) ja VIIe, f, h.

(8)  6 500 tonnin kiintiön rajoissa ICES-suuralueilla IV, VIa (leveyspiirin 56° 30′ N pohjoispuolella) ja VIIe, f ja h.”

(9)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).”;


10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1301/2005,

annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä elokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1302/2005,

annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1060/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1060/2005 (3) avataan Slovakian interventioelimen hallussa olevan 30 000 vehnätonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Slovakia on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää 84 757 tonnilla. Slovakian esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1060/2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1060/2005 seuraavasti:

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 114 757 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.”


10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1303/2005,

annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II ja IV (EY:n vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 27/2005 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2005.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2005 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2005 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).


LIITE

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

SOL/24

Laji

Kielikampela (Solea solea)

Alue

II, IV (EY:n vedet)

Päiväys

12. heinäkuuta 2005


10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1304/2005,

annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella Vb (Färsaarten vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 27/2005 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2005.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2005 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2005 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).


LIITE

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

WHB/05B-F.

Lajit

Mustakitaturska (Micromesistius poutassou)

Alue

Vb (Färsaarten vedet)

Päiväys

12. heinäkuuta 2005


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä elokuuta 2005,

muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja MON 863), joka on vastustuskykyinen maissin juurikuoriaiselle, markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2950)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/608/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/18/EY säädetään, että sellaisen tuotteen markkinoille saattaminen, joka koostuu muuntogeenisestä organismista tai muuntogeenisten organismien yhdistelmästä tai joka sisältää niitä, edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti myöntämää kirjallista lupaa.

(2)

Monsanto SA on tehnyt Saksan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen kahden muuntogeenisen maissituotteen (Zea mays L., linjan MON 863 ja hybridin MON 863 × MON 810) markkinoille saattamisesta.

(3)

Ilmoitus koskee maahantuontia ja samoja käyttötarkoituksia, joihin käytetään mitä tahansa muuta maissia, mukaan luettuna käyttöä rehuna mutta lukuun ottamatta käyttöä elintarvikkeena tai MON 863 -transformaatiotapahtumasta johdettujen lajikkeiden ja MON 863 × MON 810 -hybridien viljelyä yhteisössä.

(4)

Saksan toimivaltainen viranomainen on direktiivin 2001/18/EY 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laatinut arviointikertomuksen, joka on toimitettu komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Arviointikertomuksessa todetaan, ettei ole ilmennyt syitä, joiden perusteella MON 863- tai MON 863 × MON 810 -maissin markkinoille saattamista koskeva lupa olisi evättävä, jos erityiset ehdot täytetään.

(5)

Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet vastalauseita mainitun tuotteen markkinoille saattamisesta.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 2 päivänä huhtikuuta 2004 lausuntonsa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) nojalla. Esitetyn näytön perusteella lausunnossa todetaan, ettei Zea mays L., linja MON 863 ehdotettuihin tarkoituksiin käytettynä todennäköisesti vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että hakijan toimittaman seurantasuunnitelman kattavuus sopii tuotteen MON 863 suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.

(7)

Hybridin MON 863 × MON 810 osalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että on tieteellisesti perusteltua käyttää linjoja MON 863 ja MON 810 koskevia tietoja hybridiä MON 863 × MON 810 koskevan turvallisuusarvion tukena. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi kuitenkin, että tarvittiin vielä itse hybridiä koskevaa turvallisuusarviota vahvistavia tietoja, ja päätti edellyttää 90 päivän subkroonisen rottatutkimuksen tekemistä hybridimaissilla turvallisuusarvion täydentämiseksi. Ainoastaan maissin linjan MON 863 turvallisuusarvio on näin ollen saatettu päätökseen.

(8)

Kunkin yksittäisen vastalauseen tarkastelu direktiivin 2001/18/EY perusteella sekä ilmoituksessa annettujen tietojen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon tarkastelu osoittavat, ettei ole syytä uskoa Zea mays L., linja MON 863 -tuotteen markkinoille saattamisella olevan haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön.

(9)

MON 863 -maissille olisi annettava yksilöllinen tunniste muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (3) ja järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (4) soveltamiseksi.

(10)

Tuotteissa olevat muuntogeenisten organismien jäämät, jotka ovat satunnaisia tai eivät ole teknisesti vältettävissä, on vapautettu merkintä- ja jäljitettävyysvaatimuksista sen mukaisesti, mitä direktiivissä 2001/18/EY ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 (5) säädetään kynnysarvojen noudattamisesta.

(11)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella ei ole tarpeen vahvistaa suunniteltuja käyttötarkoituksia varten erityisiä ehtoja, jotka koskisivat tuotteen käsittelemistä tai pakkaamista taikka tiettyjen ekosysteemien, ympäristöjen tai maantieteellisten alueiden suojelemista.

(12)

Ennen tuotteen saattamista markkinoille olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tuotteen merkitsemisen ja jäljitettävyyden varmistamiseksi markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Käytettävissä on muun muassa oltava asianmukainen validoitu menetelmä organismin osoittamiseksi.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet eivät ole direktiivin 2001/18/EY 30 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaisia, minkä vuoksi komissio on antanut neuvostolle näitä toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Koska neuvosto ei ole hyväksynyt kyseisiä toimenpiteitä direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa eikä ole menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti myöskään ilmaissut vastustavansa niitä, komission olisi toteutettava kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa

Valtuutetaan Saksan toimivaltainen viranomainen antamaan kirjallinen lupa saattaa tämän päätöksen mukaisesti markkinoille Monsanto Europe SA -yhtiön ilmoittama, 2 artiklassa kuvattu tuote (viite C/DE/02/9), sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön muun lainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 258/97 ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamista.

Luvassa on direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimenomaan mainittava lupaan liittyvät ehdot, jotka vahvistetaan 3 ja 4 artiklassa.

2 artikla

Tuote

1.   Markkinoille tuotteina tai tuotteissa saatettavat muuntogeeniset organismit, jäljempänä ’tuote’, ovat maissin juurikuoriaiselle (Diabrotica spp.) vastustuskykyisen maissin (Zea mays L.) siemeniä, jotka on johdettu maissin soluviljelylinjasta AT824 (saatu puhtaan maissilinjan AT kypsymättömistä alkioista), joka on muunnettu hiukkaskiihdytysmenetelmällä käyttämällä PV-ZMIR13-plasmidista eristettyä MluI-DNA-restriktiofragmenttia.

Tuote sisältää seuraavat DNA-sekvenssit kahdessa kasetissa:

a)

Kasetti 1:

Maissin juurikuoriaiselle (Diabrotica spp.) vastustuskyvyn aiheuttava, Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensiksesta peräisin oleva muunnettu cry3Bb1-geeni, jota säätelee kukkakaalin mosaiikkiviruksesta saatu 4AS1-promoottori, sekä vehnästä (Triticum aestivum) peräisin oleva translaation tehostaja wtCAB, riisin (Oryza sativa) aktiini 1 -geenistä peräisin oleva transkription tehostaja ract1-introni ja vehnän terminaattorialue tahsp 17 3'.

b)

Kasetti 2:

Aminoglykosideille, mukaan luettuina kanamysiinille ja neomysiinille, vastustuskyvyn aiheuttava, E. colista peräisin oleva nptII-geeni, jota säätelee kukkakaalin mosaiikkiviruksen 35S-promoottori, sekä Agrobacterium tumefaciensista peräisin oleva terminaattorialue NOS 3' ja E. colista peräisin oleva toimimaton, lyhennetty ble-geeni.

2.   Lupa koskee sellaisten jälkeläisten siemeniä, jotka on tuotettu risteyttämällä maissin linja MON 863 minkä tahansa perinteisesti jalostetun maissilajikkeen kanssa, tuotteina tai tuotteissa.

3 artikla

Markkinoille saattamista koskevat ehdot

Tuotetta voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta maissia, mutta ei viljelyyn eikä elintarvikkeena tai elintarvikkeissa, ja se voidaan saattaa markkinoille seuraavin ehdoin:

a)

Lupa on voimassa 10 vuotta luvan myöntämispäivästä alkaen.

b)

Tuotteen yksilöllinen tunniste on MON-ØØ863-5.

c)

Luvan haltijan on toimitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarkastuslaitoksille sekä yhteisön valvontalaboratorioille pyynnöstä positiivisia ja negatiivisia valvontanäytteitä tuotteesta tai sen geenimateriaalista taikka vertailumateriaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 25 artiklan soveltamista.

d)

Tuotemerkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on oltava maininta ”Tämä tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja” tai ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä MON 863 -maissia”, paitsi jos yhteisön muussa lainsäädännössä säädetään, ettei tällaisia tietoja vaadita, jos pitoisuus on alle kynnysarvon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyjen erityisten merkintävaatimusten noudattamista.

e)

Niin kauan kuin tuotetta ei saa saattaa markkinoille viljelykäyttöön, merkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on oltava maininta ”Ei viljeltäväksi”.

4 artikla

Seuranta

1.   Luvan haltijan on luvan koko voimassaoloajan varmistettava, että ilmoituksen sisältämä yleinen seurantasuunnitelma, jonka mukaan tutkitaan tuotteen käsittelyn tai käytön mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön, otetaan käyttöön ja että sitä noudatetaan.

2.   Luvan haltijan on ilmoitettava suoraan toimijoille ja käyttäjille tuotteen turvallisuus- ja yleisistä ominaisuuksista ja seurannan ehdoista, myös asianmukaisista hallintatoimenpiteistä, joita toteutetaan siementen tahattoman leviämisen yhteydessä.

3.   Luvan haltijan on toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vuosittain kertomus seurantatoimien tuloksista.

4.   Luvan haltijan ja/tai alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on komission ja alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella tarvittaessa tarkistettava ilmoitettua seurantasuunnitelmaa seurantatoimien tulosten perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 20 artiklan soveltamista.

5.   Luvan haltijan on pystyttävä esittämään komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille todisteet siitä, että:

a)

ilmoituksen sisältämässä seurantasuunnitelmassa mainitut seurantaverkot keräävät tuotteen seurannassa tarvittavat tiedot; ja

b)

mainittujen seurantaverkkojen jäsenet ovat sopineet toimittavansa luvan haltijalle kyseiset tiedot ennen 3 kohdan mukaisen seurantakertomuksen antamista komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä, jona aletaan soveltaa yhteisön päätöstä, jolla annetaan lupa saattaa markkinoille 1 artiklassa mainittu tuote käytettäväksi elintarvikkeena tai elintarvikkeissa asetuksessa (EY) N:o 178/2002 tarkoitetulla tavalla ja jossa esitetään yhteisön vertailulaboratorion validoima menetelmä mainittujen tuotteiden osoittamiseksi.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


10.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä elokuuta 2005,

Puolassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2005/240/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2985)

(Ainoastaan puolankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/609/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on sallinut päätöksellä 2005/240/EY (2) Puolassa käytettävän kolmea sianruhojen luokitusmenetelmää.

(2)

Puolan hallitus on pyytänyt komissiota hyväksymään kahden laitteen kuvauksiin tehtävät muutokset.

(3)

Hakemusta tutkittaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset laitteiden kuvauksien muuttamisen sallimiseksi täyttyvät.

(4)

Päätös 2005/240/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2005/240/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan 2 osassa oleva 2 kohta seuraavasti:

”2)

Laitteessa on oltava 3,5 MHz:n ultraäänianturi (U-Systems).

Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi Ultra-FOM-laitteella.”

2)

Korvataan 3 osassa oleva 2 kohta seuraavasti:

”2)

Laitteessa on oltava 16 kappaletta 2 MHz:n ultraäänianturia (GE Inspection Technologies).

Ultraäänitulokset muodostuvat selän nahanalaisen rasvan ja lihasten paksuuden mittauksista.

Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi keskustietokoneyksikön avulla.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EUVL L 74, 19.3.2005, s. 62.