ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 203

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
4. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1280/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1281/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1282/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettujen komission asetusten (EY) N:o 1789/2003 ja (EY) N:o 1810/2004 huomioon ottamiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1283/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 liitteen I muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1284/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1285/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1286/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

17

 

 

Tuomioistuin

 

*

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2005, neljän Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä

22

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1255/2005, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä heinäkuussa 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä (EUVL L 200, 30.7.2005)

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1280/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä elokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1281/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tasolla on tarpeen vahvistaa kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevat säännöt, jotta voitaisiin helpottaa kalastustoiminnan valvontaa ja varmistaa sen yhdenmukaisuus; erityisen tärkeitä ovat lisenssin haltijaa, alusta, kalastuskapasiteettia ja pyydyksiä koskevat tiedot.

(2)

Kalastuslisenssi muodostaa merkittävän kalastuslaivastojen hallinnoinnin välineen erityisesti asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklassa sekä yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 639/2004 (2) säädettyjen kapasiteettia koskevien rajoitusten osalta. Myönnetyissä lisensseissä ilmoitettu jäsenvaltion kalastuslaivaston kokonaiskapasiteetti ei saa ylittää mainittuja rajoituksia eikä varsinkaan tasoja, jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 12 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1438/2003 (3) sekä yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2104/2004 soveltamisesta.

(3)

Kun otetaan huomioon kalastuslisenssin merkitys kalastuslaivastojen hallinnoinnin sekä kalastustoiminnan valvonnan ja tarkastamisen välineenä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että lisenssiin sisältyvät tiedot ovat selkeitä, yksiselitteisiä ja kulloinkin vallitsevaa todellista tilannetta vastaavia.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltion on peruutettava kalastuslisenssi, jotta alus voitaisiin poistaa laivastosta julkisella tuella. Kyseistä lisenssiä vastaavaa kapasiteettia ei voi korvata. Jos alusta, jonka lisenssi on peruutettu, ei ole poistettu laivastosta julkisella tuella, kapasiteetti ja kapasiteettia koskeva lisenssi voidaan kuitenkin korvata sillä edellytyksellä, että noudatetaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklan säännöksiä, jotka koskevat kalastuslaivastojen viitetasoja sekä laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevaa järjestelmää.

(5)

Lisenssiin sisällytettävien tietojen olisi vastattava yhteisön kalastuslaivastorekisterissä olevia tietoja.

(6)

Lisenssiin sisällytettävien tietojen osalta olisi noudatettava kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2930/86 (4) sekä yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 26/2004 (5).

(7)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 3690/93 (6) perustetaan yhteisön järjestelmä kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi. Tätä asetusta olisi sovellettava edellä mainitun asetuksen kumoamispäivästä alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 2371/2002 22 artiklassa tarkoitettujen kalastuslisenssien hallinnointia sekä niihin sisällytettäviä vähimmäistietoja varten.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ’kalastuslisenssillä’ tarkoitetaan sen haltijalle myönnettyä kansallisten sääntöjen rajoittamaa oikeutta käyttää tiettyä kalastuskapasiteettia veden elollisten luonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten.

3 artikla

Vesiluonnonvarojen hyödyntäminen

Yhteisön kalastusalusta voidaan käyttää veden elollisten luonnonvarojen kaupalliseen hyödyntämiseen vain, jos laivassa on voimassa oleva kalastuslisenssi.

4 artikla

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Lippujäsenvaltion on myönnettävä kalastuslisenssi, hallinnoitava sitä ja peruutettava se tämän asetuksen mukaisesti.

5 artikla

Kalastuslisenssiin sisällytettävät vähimmäistiedot

1.   Kalastuslisenssin on sisällettävä vähintään tämän asetuksen liitteessä vahvistetut tiedot.

2.   Lippujäsenvaltion on päivitettävä kalastuslisenssin sisältämät tiedot, jos niissä tapahtuu muutoksia.

3.   Lippujäsenvaltion on varmistettava, että kalastuslisenssin sisältämät tiedot ovat tarkkoja ja yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 2371/2002 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön kalastusalusrekisterin sisältämien tietojen kanssa.

6 artikla

Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

1.   Lippujäsenvaltion on keskeytettävä tilapäisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssin voimassaolo, joka on tilapäisesti poistettu käytöstä jäsenvaltion päätöksellä.

2.   Lippujäsenvaltion on peruutettava lopullisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssi, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin mukauttamistoimenpidettä.

7 artikla

Yhdenmukaisuus kalastuslaivaston kapasiteetin hallinnointitoimenpiteiden kanssa

Jäsenvaltion myöntämiä kalastuslisenssejä vastaava kokonaiskapasiteetti bruttotonneina (GT) ja kilowatteina (kW) ilmaistuna ei saa milloinkaan ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 639/2004, 1438/2003 ja 2104/2004 mukaisesti vahvistettuja enimmäiskapasiteettitasoja.

8 artikla

1.   Jokaisen lippujäsenvaltion on varmistettava, että viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä lukien kaikki sen lisenssit ovat tämän asetuksen mukaisia.

2.   Siihen saakka, kunnes lippujäsenvaltion kaikki lisenssit on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 3690/93 mukaisesti myönnettyjä lisenssejä pidetään voimassaolevina lisensseinä.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamispäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  EUVL L 204, 13.4.2003, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 916/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 81).

(4)  EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3259/94 (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25.

(6)  EYVL L 341, 31.12.1993, s. 93.


LIITE

Vähimmäistiedot

I   TUNNISTUSTIEDOT

A.   ALUS (1)

1.

Numero yhteisön kalastuslaivastorekisterissä (CFR (2))

2.

Aluksen nimi (3)

3.

Lippuvaltio/rekisteröintimaa (2)

4.

Rekisteröintisatama (nimi ja kansallinen koodi (2))

5.

Ulkoiset tunnukset (2)

6.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS (2)) (4)

B.   LISENSSIN HALTIJA/ALUKSEN OMISTAJA/ALUKSEN EDUSTAJA

1.

Lisenssin haltijan nimi ja osoite

2.

Aluksen omistajan nimi ja osoite (1)

3.

Aluksen edustajan nimi ja osoite (1)

II   KALASTUSKAPASITEETTIIN LIITTYVÄT TIEDOT

1.

Moottorin teho (kW) (5)

2.

Vetoisuus (GT)

3.

Kokonaispituus (5)  (1)

4.

Pääasialliset pyydykset (2)  (1)

5.

Toissijaiset pyydykset (2)  (1)


(1)  Nämä tiedot ilmoitetaan kalastuslisenssissä vain silloin, kun alus rekisteröidään yhteisön kalastuslaivastorekisteriin asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

(3)  Jos aluksella on nimi.

(4)  Jos alukselta edellytetään kansainvälistä radiokutsutunnusta.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 2930/86 mukaisesti.


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1282/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annettujen komission asetusten (EY) N:o 1789/2003 ja (EY) N:o 1810/2004 huomioon ottamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 11 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1789/2003 (2) muutettiin eräiden asetuksen (EY) N:o 2007/2000 soveltamisalaan kuuluvien kalastustuotteiden yhteisen nimikkeistön koodeja.

(2)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1810/2004 (3) muutettiin eräiden asetuksen (EY) N:o 2007/2000 soveltamisalaan kuuluvien viinituotteiden yhteisen nimikkeistön koodeja.

(3)

Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 2007/2000 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Muutettuja yhdistetyn nimikkeistön koodeja olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1789/2003 osalta sen voimaantulopäivästä 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen ja vastaavasti asetuksen (EY) N:o 1810/2004 osalta sen voimaantulopäivästä 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteen I toinen sarake seuraavasti:

1)

korvataan järjestysnumerojen 09.1571 ja 09.1573 kohdalla:

CN-koodi ”ex 0305 59 90” CN-koodilla ”ex 0305 59 80”,

CN-koodi ”ex 0305 69 90” CN-koodilla ”ex 0305 69 80”;

2)

korvataan järjestysnumerojen 09.1575 ja 09.1577 kohdalla:

CN-koodi ”ex 0304 20 95” CN-koodilla ”ex 0304 20 94”,

CN-koodi ”ex 0305 59 90” CN-koodilla ”ex 0305 59 80”,

CN-koodi ”ex 0305 69 90” CN-koodilla ”ex 0305 69 80”;

3)

korvataan järjestysnumeron 09.1515 kohdalla:

CN-koodi ”2204 21 83” CN-koodilla ”2204 21 84”,

CN-koodi ”ex 2204 21 84” CN-koodilla ”ex 2204 21 85”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 374/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 281, 30.10.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 327, 30.10.2004, s. 1.


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1283/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan Kyprosta koskevan pöytäkirjan N:o 10 (1),

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/2004 liitteessä I on luettelo ylityspaikoista, joissa henkilöt ja tavarat saavat ylittää Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvien alueiden ja muiden alueiden välisen rajan.

(2)

Kato Pyrgos ja Kokkina ovat sovitut uudet ylityspaikat, ja sen vuoksi liite I on tarpeen muuttaa.

(3)

Kyproksen tasavallan hallitus antoi suostumuksensa tähän muutokseen.

(4)

Kyproksen turkkilaista kauppakamaria on kuultu asiasta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 866/2004 liite I seuraavasti:

”LIITE I

Luettelo 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ylityspaikoista

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  EUVL L 161, 30.4.2004, s. 128. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 601/2005 (EUVL L 99, 19.4.2005, s. 10).


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1284/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittomien tariffikiintiöiden määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklassa avataan Brasiliasta, Kuubasta ja muista kolmansista maista tapahtuvan CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden tuontia varten tariffikiintiöt, joissa tulli on 98 euroa tonnilta.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 25 päivän heinäkuuta ja 29 päivän heinäkuuta 2005 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää yhden asianomaisen maan osalta AKT–Intia-sokerille asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan perusteella vahvistetun toimitusvelvoitteen määrän.

(5)

Näin ollen komission on vahvistettava vähennyskerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava kyseisten määrien täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 25 päivän heinäkuuta ja 29 päivän heinäkuuta 2005 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 987/2005 (EUVL L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 25.–29.7.2005

Raja

Barbados

100

 

Belize

0

Täynnä

Kongo

100

 

Fidžisaaret

0

Täynnä

Guyana

0

Täynnä

Intia

0

Täynnä

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Täynnä

Mauritius

0

Täynnä

Mosambik

0

Täynnä

Saint Kitts ja Nevis

0

Täynnä

Swazimaa

0

Täynnä

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

0

Täynnä

Zimbabwe

0

Täynnä


Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 25.–29.7.2005

Raja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidžisaaret

100

 

Guyana

100

 

Intia

100

 

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambik

100

Täynnä

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

100

 

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 25.–29.7.2005

Raja

Intia

100

 

AKT

100

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2005/2006

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 25.–29.7.2005

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

100

 

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1285/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 (1), annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2368/2002 20 artiklassa säädetään liitteessä II olevan Kimberleyn prosessin osanottajia koskevan luettelon muuttamisesta.

(2)

Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän puheenjohtaja päätti 27 päivänä heinäkuuta 2005 päivätyssä ilmoituksessaan lisätä Indonesian osanottajia koskevaan luetteloon 1 päivänä elokuuta 2005. Sen vuoksi liite II olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 718/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 68).


LIITE

”LIITE II

Luettelo Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista ja näiden nimeämistä toimivaltaisista viranomaisista, joihin viitataan 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20 artiklassa

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

VALKO-VENÄJÄ

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco ’U’ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazil

BULGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

KANADA

Kansainväliset asiat:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Kanadan KP-sertifikaatin malli:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Yleiset kyselyt:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

KIINAN KANSANTASAVALTA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONGKONG, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

Centre d'Evaluation, d'Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

NORSUNLUURANNIKKO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Cote d’Ivoire

KROATIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EUROOPAN YHTEISÖ

Euroopan komissio

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INTIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPANI

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

KOREAN TASAVALTA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAON DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALESIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

VENÄJÄN FEDERAATIO

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

ETELÄ-AFRIKKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVEITSI

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWANIN, PENGHUN, KINMENIN JA MATSUN ERILLINEN TULLIALUE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANSANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAIMAA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory ’Kristall’

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAN YHDYSVALLAT

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”.


4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1286/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä IV luetellaan entiseen presidenttiin Saddam Husseiniin yhteydessä olevat luonnolliset ja oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joiden rahavarat ja taloudelliset varat jäädytetään asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 27 päivänä heinäkuuta 2005 muuttaa luetteloa, jossa mainitaan Saddam Hussein ja ne muut Irakin entisen hallinnon ylemmät virkamiehet, heidän perheenjäsenensä ja kyseisten luonnollisten henkilöiden tai heidän puolestaan tai heidän johdollaan toimivien henkilöiden omistamat tai heidän valvonnassaan olevat yhteisöt, joihin olisi sovellettava rahavarojen ja taloudellisten varojen jäädyttämistä. Tämän vuoksi liite IV olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1087/2005 (EUVL L 177, 9.7.2005, s. 32).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite IV seuraavasti:

Lisätään seuraavat luonnolliset henkilöt:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Syntymäaika: a) 15.5.1968, b) 1970. Syntymäpaikka: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syyria. Passin numero: Irakin passi, numero 284158 (voimassaolo päättyy 21.8.2005; nimi: Ali Thafir Abdallah; syntymävuosi 1970; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Syntymävuosi: a) noin 1970, b) 1970. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Damaskos, Syyria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, c) Jemen. Passin numero: Irakin passi, numero 2863795S (voimassaolo päättyy 23.8.2005; nimi: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; syntymävuosi 1970; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Syntymäaika: 21.10.1971. Syntymäpaikka: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Bludan, Syyria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Syntymäaika: a) 25.10.1983, b) 1977. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskos, Syyria, c) Irak. Passin numero: Irakin passi, numero 284173 (voimassaolo päättyy 21.8.2005; nimi: Muhammad Da’ud Salman; syntymävuosi 1977; syntymäpaikka: Bagdad, Irak). Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir ”Abdullah”). Syntymäaika: 17.7.1970. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskos, Syyria, b) Beirut, Libanon. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Syntymäaika: 19.9.1988. Kansalaisuus: Irakin kansalainen. Osoitteet: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, Syyria, b) Jemen. Muita tietoja: presidentti Saddam Husseinin neuvonantajana aikaisemmin toimineen Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikritin poika.


Tuomioistuin

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/19


EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan kuudennen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan kuudennen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen osalta oikeudenkäyntimenettelyn kesto yhteisöjen tuomioistuimessa on jo jonkin aikaa pidentynyt jatkuvasti, ja erityisesti unionin laajentumisen johdosta tiettyjä menettelyyn liittyviä seikkoja on lyhennettävä ja yksinkertaistettava.

(2)

Suullisen käsittelyn pitämistä koskevan pyynnön esittämiselle asetettua määräaikaa on lyhennettävä ja velvollisuudesta ilmoittaa kansalliselle tuomioistuimelle sekä kuulla osapuolia tilanteessa, jossa yhteisöjen tuomioistuin eräissä tapauksissa ratkaisee määräyksellä yksinkertaisen ennakkoratkaisukysymyksen, on luovuttava eräissä tapauksissa.

(3)

Teknisen kehityksen myötä asiakirjojen toimittaminen sähköisesti on yhä yleisempää ja sähköiset viestintätavat ovat yhä luotettavampia. Yhteisöjen tuomioistuimelle on annettava mahdollisuus sopeutua tähän kehitykseen siten, että se voi määrittää edellytykset, joiden täyttyessä sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa voidaan pitää asiakirjan alkuperäiskappaleena.

(4)

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä koskevia työjärjestyksen määräyksiä on muutettava siten, että yhteisöjen tuomioistuimen antamassa määräyksessä, jolla hylätään kokonaan tai osittain hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä, on esitettävä hylkäämisen perustelut,

neuvoston annettua hyväksyntänsä 28 päivänä kesäkuuta 2005,

ON TEHNYT SEURAAVAT MUUTOKSET TYÖJÄRJESTYKSEENSÄ:

1 artikla

Muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 1991 tehtyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestystä (EYVL L 176, 4.7.1991, s. 7; oikaisu EYVL:ssä L 383, 29.12.1992, s. 117), sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 44, 28.2.1995, s. 61), 11 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 103, 19.4.1997, s. 1; oikaisu EYVL:ssä L 351, 23.12.1997, s. 72), 16 päivänä toukokuuta 2000 (EYVL L 122, 24.5.2000, s. 43), 28 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 322, 19.12.2000, s. 1), 3 päivänä huhtikuuta 2001 (EYVL L 119, 27.4.2001, s. 1), 17 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 272, 10.10.2002, s. 24; oikaisu EYVL:ssä L 281, 19.10.2002), 8 päivänä huhtikuuta 2003 (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 17), 19 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 132, 29.4.2004, s. 2) ja 20 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 107), seuraavasti:

1)

Lisätään 37 artiklaan uusi 7 kohta seuraavasti:

”7.   Yhteisöjen tuomioistuin voi tekemällään päätöksellä määrittää edellytykset, joiden täyttyessä kirjaamoon sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa pidetään kyseisen asiakirjan alkuperäiskappaleena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 2–5 kohdan soveltamista. Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

2)

Korvataan työjärjestyksen 44 a artiklan kolmannessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

3)

Korvataan 76 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jaosto ratkaisee asian määräyksellä, josta ei voi valittaa. Mikäli hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä hylätään kokonaan tai osittain, määräyksessä esitetään hylkäämisen perustelut.”

4)

Muutetaan 104 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioille annetaan tiedoksi 103 artiklassa tarkoitetuista kansallisten tuomioistuimien päätöksistä alkuperäinen versio, johon on liitetty käännös kyseisen valtion viralliselle kielelle. Tämä käännös korvataan päätöksen tiivistelmästä kyseisen valtion viralliselle kielelle tehdyllä käännöksellä, jos se on kansallisen tuomioistuimen päätöksen pituuden vuoksi asianmukaista; kyseinen valtio esittää huomautuksensa tämän päätöksen tiivistelmän perusteella. Tiivistelmä sisältää ennakkoratkaisukysymykset kokonaisuudessaan. Tiivistelmässä mainitaan erityisesti kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian kohde, kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian asianosaisten keskeiset perustelut, yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista sekä viitatut yhteisön ja kansallinen oikeuskäytäntö ja oikeussäännöt, jos nämä seikat on esitetty kansallisen tuomioistuimen päätöksessä.

Perussäännön 23 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisten tuomioistuinten päätöksistä annetaan ETA-sopimuksen osapuolina oleville muille valtioille kuin jäsenvaltioille ja EFTA:n valvontaviranomaiselle tiedoksi alkuperäinen versio, johon liitetään päätöksen tai tiivistelmän käännös 29 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä sille kielelle, jonka se, jolle tiedoksianto osoitetaan, valitsee.

Jos kolmannella valtiolla on oikeus osallistua ennakkoratkaisumenettelyyn perussäännön 23 artiklan neljännen kohdan mukaisesti, kolmannelle valtiolle annetaan tiedoksi kansallisen tuomioistuimen päätös alkuperäisenä sekä päätöksen tai tiivistelmän käännös 29 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä sillä kielellä, jonka asianomainen kolmas valtio valitsee.”

5)

Korvataan 104 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos ennakkoratkaisukysymys on samanlainen kuin kysymys, johon yhteisöjen tuomioistuin on jo antanut ratkaisun, tai jos kysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä, yhteisöjen tuomioistuin voi kuultuaan julkisasiamiestä koska tahansa ratkaista asian perustellulla määräyksellä, jossa viitataan sen aikaisemmin antamaan tuomioon tai asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

Yhteisöjen tuomioistuin voi myös ratkaista asian perustellulla määräyksellä ilmoitettuaan asiasta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, kuultuaan perussäännön 23 artiklassa tarkoitettujen osapuolten mahdollisesti esittämät huomautukset ja kuultuaan julkisasiamiestä, jos ei ole vähäisintäkään perusteltua epäilystä siitä, miten ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava.”

6)

Korvataan 104 artiklan 4 kohdan kolmannessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

7)

Korvataan 120 artiklan toisessa virkkeessä sana ”kuukauden” sanoilla ”kolmen viikon”.

2 artikla

Nämä työjärjestyksen muutokset, jotka ovat todistusvoimaisia kaikilla työjärjestyksen 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla kielillä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona ne on julkaistu.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä heinäkuuta 2005.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä heinäkuuta 2005,

neljän Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston jäsenen nimittämisestä

(2005/594/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (1) ja erityisesti sen 65 artiklan 1 kohdan sekä 65 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission 25 päivänä helmikuuta 2005 laatiman ehdokasluettelon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Mary Geraldine BAKER, syntynyt Lontoossa (Yhdistynyt kuningaskunta) 27 päivänä lokakuuta 1936,

Jean GEORGES, syntynyt Esch-sur-Alzettessa (Luxemburg) 11 päivänä heinäkuuta 1966,

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, syntynyt Amsterdamissa (Alankomaat) 25 päivänä kesäkuuta 1950 ja

Fritz Rupert UNGEMACH, syntynyt Münchenissä (Saksa) 6 päivänä helmikuuta 1947

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden kaudeksi.

2 artikla

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvosto vahvistaa päivämäärän, jona 1 artiklassa tarkoitettu kolmivuotiskausi alkaa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


Oikaisuja

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/23


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1255/2005, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä heinäkuussa 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 200, 30. heinäkuuta 2005 )

Sivulla 66, liitteessä I.B:

korvataan:

”5.

Romaniasta peräisin olevat tuotteet”

seuraavasti:

”1.

Romaniasta peräisin olevat tuotteet”;

korvataan:

”6.

Bulgariasta peräisin olevat tuotteet”

seuraavasti:

”2.

Bulgariasta peräisin olevat tuotteet”.