ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
26. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1191/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1192/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1915/83 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1193/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1194/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1195/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/2001 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1196/2005, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1197/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (appelsiinit)

11

 

*

Komission direktiivi 2005/49/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

12

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/575/YUTP, 18 päivältä heinäkuuta 2005, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1191/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1192/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1915/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 1915/83 (2) 3 artiklassa säädetään, että yhteyselimen on toimitettava kaikki maatilailmoitukset komissiolle viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jota ne koskevat. Saadun kokemuksen perusteella on aiheellista pidentää kyseistä yhdeksän kuukauden jaksoa.

(2)

On aiheellista sallia siirtymätoimenpiteenä tilikautta 2004 varten Tšekille, Virolle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Maltalle, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle pidempi aika tietojen toimittamiseksi, jotta kyseiset jäsenvaltiot voisivat sopeutua joustavasti niille uuteen kirjanpitojärjestelmään maatilojen tulojen selvittämiseksi.

(3)

Asetus (ETY) N:o 1915/83 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1915/83 3 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Yhteyselimen on toimitettava kaikki maatilailmoitukset komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2237/77 liitteessä III säädetyssä muodossa.

Tilikautena 2004 maatilailmoitukset on toimitettava viimeistään kolmentoista kuukauden kuluttua kyseisen tilikauden päättymisestä. Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian yhteyselimen on kuitenkin toimitettava maatilailmoitukset viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua kyseisen tilikauden päättymisestä.

Tilikaudesta 2005 alkaen maatilailmoitukset on toimitettava viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua kyseisen tilikauden päättymisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 660/2004 (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EYVL L 190, 14.7.1983, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2204/2004 (EUVL L 374, 22.12.2004, s. 40).


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1193/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 10 ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan luettelo kolmansista maista ja alueista, joista voidaan sallia lemmikkieläinten kuljetus yhteisöön edellyttäen, että tietyt vaatimukset täyttyvät.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 592/2004 (2), vahvistetaan alustava kolmansien maiden luettelo. Luetteloon sisältyvät ne kolmannet maat ja alueet, joissa ei esiinny raivotautia, sekä maat, joiden osalta riskiä raivotaudin kulkeutumisesta yhteisöön kyseisten maiden alueelta tapahtuvien kuljetusten seurauksena ei pidetä yhtään suurempana kuin jäsenvaltioiden välisiin kuljetuksiin liittyvää riskiä.

(3)

Argentiinan toimittamista tiedoista ilmenee, ettei riskiä raivotaudin kulkeutumisesta yhteisöön Argentiinan alueelta tapahtuvien lemmikkieläinten kuljetusten seurauksena pidetä yhtään suurempana kuin jäsenvaltioiden välisiin kuljetuksiin tai asetuksessa (EY) N:o 998/2003 jo luetelluista kolmansista maista tapahtuviin kuljetuksiin liittyvää riskiä. Argentiina olisi tämän vuoksi sisällytettävä asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistettuun maiden ja alueiden luetteloon.

(4)

Kyseinen maiden ja alueiden luettelo olisi selkeyden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(5)

Asetus (EY) N:o 998/2003 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolme päivää sen jälkeen, kun asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 425/2005 (EUVL L 69, 16.3.2005, s. 3).

(2)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 7.


LIITE

”LIITE II

MAIDEN JA ALUEIDEN LUETTELO

A OSA

 

IE – Irlanti

 

MT – Malta

 

SE – Ruotsi

 

UK – Yhdistynyt kuningaskunta

B OSA

1 jakso

a)

DK – Tanska, mukaan luettuina GL – Grönlanti ja FO – Färsaaret

b)

ES – Espanja, mukaan luettuina Manner-Espanja, Baleaarit, Kanariansaaret, Ceuta ja Melilla

c)

FR – Ranska, mukaan luettuina GF – Ranskan Guayana, GP – Guadeloupe, MQ – Martinique ja RE – Réunion

d)

GI – Gibraltar

e)

PT – Portugali, mukaan luettuina Manner-Portugali, Azorit ja Madeira

f)

Muut kuin A osassa ja tämän jakson a, b, c ja e alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot.

2 jakso

 

AD – Andorra

 

CH – Sveitsi

 

IS – Islanti

 

LI – Liechtenstein

 

MC – Monaco

 

NO – Norja

 

SM – San Marino

 

VA – Vatikaanivaltio

C OSA

 

AC – Ascensionsaari

 

AE – Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

AG – Antigua ja Barbuda

 

AN – Alankomaiden Antillit

 

AR – Argentiina

 

AU – Australia

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrain

 

BM – Bermuda

 

CA – Kanada

 

CL – Chile

 

FJ – Fidži

 

FK – Falklandinsaaret

 

HK – Hongkong

 

HR – Kroatia

 

JM – Jamaika

 

JP – Japani

 

KN – Saint Kitts ja Nevis

 

KY – Caymansaaret

 

MS – Montserrat

 

MU – Mauritius

 

NC – Uusi-Kaledonia

 

NZ – Uusi-Seelanti

 

PF – Ranskan Polynesia

 

PM – Saint Pierre ja Miquelon

 

RU – Venäjän federaatio

 

SG – Singapore

 

SH – Saint Helena

 

TW – Taiwan

 

US – Amerikan yhdysvallat

 

VC – Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis- ja Futunasaaret

 

YT – Mayotte”


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1194/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventioelimet ovat komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan nojalla järjestäneet ennen 1 päivänä syyskuuta 2004 varastoitua rasvatonta maitojauhetta koskevan pysyvän tarjouskilpailun.

(2)

Käytettävissä oleva määrä ja markkinatilanne huomioon ottaen edellä mainittu päivämäärä olisi korvattava ilmaisulla ”1 päivää heinäkuuta 2005”.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 26 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”1 päivää syyskuuta 2004” päivämäärällä ”1 päivää heinäkuuta 2005”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1009/2005 (EUVL L 170, 1.7.2005, s. 31).


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1195/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 214/200 (2) 21 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden interventioelimet voivat saattaa myyntiin ainoastaan varastoihin ennen 1 päivää syyskuuta 2004 viedyn rasvattoman maitojauheen.

(2)

Käytettävissä oleva määrä ja markkinatilanne huomioon ottaen edellä mainittu päivämäärä olisi korvattava ilmaisulla ”1 päivää heinäkuuta 2005”.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 214/2001 21 artiklassa ilmaisu ”1 päivää syyskuuta 2004” ilmaisulla ”1 päivää heinäkuuta 2005”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1196/2005,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 säädetään yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joissa siihen lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

Jollei muuta johdu yhteisössä voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaiseen tarkastukseen ja yhteisön valvontaan etu- ja jälkikäteen yhteisöön tuonnin, on asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti, 60 päivän ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara on luokiteltava kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun yhdistetyn nimikkeistön koodiin.

2 artikla

Jollei muuta johdu yhteisössä voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaiseen tarkastukseen ja yhteisön valvontaan etu- ja jälkikäteen yhteisöön tuonnin, voidaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä 60 päivän ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

CN-koodi

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Pääasiassa kudotusta kankaasta valmistettu käsine. Suurin osa käsineen pinta-alasta, eli käsineen selkämys (lukuun ottamatta sormien selkämystä), ranne, sormien välissä oleva alue, osa peukaloa ja käden sivut, on kudottua kangasta, joka on sisäpuolelta päällystetty ei-huokoisella muovilla.

Kämmen, peukalon ja sormien kämmenenpuoleiset osat sekä muiden sormien kuin peukalon päät ovat neulottua kangasta, joka on päällystetty ulkopuolelta ei-huokoisella muovilla.

Sormien selkämys ja peukalon ulkosivu on tehty huokoisesta muovista, joka on kummaltakin puolelta yhdistetty neulottuun kankaaseen. Sormien ja peukalon selkämyksessä on nivelten kohdalla kumipaloja ja etusormen ulkosivulla on ohut kumilevy.

Ranteen alueella on joustonauha ja tarranauhalla toimiva kiristysjärjestelmä ja käsineen varren suu kiristetään vetonauhalla.

(Ks. kuvat 635 A ja B) (1)

6216 00 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodin 6216 00 00 nimiketekstien mukaisesti.

Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohta, sekä nimike 6216.

Käsinettä käytetään pääasiassa pitämään käsi lämpimänä. Kudottu kangas, jonka osuus pinta-alan materiaaleista on suurin, edistää lämmön säilymistä, ja antaa siten tavaralle sen olennaisen luonteen 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukaisesti.

Image

Image


(1)  Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1197/2005,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (appelsiinit)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 951/2005 (3) vahvistetaan ne ohjeelliset määrät, joille B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia saa antaa.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen määrä on appelsiinien osalta vaarassa ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 26 päivän heinäkuuta 2005 jälkeen vietyjä appelsiineja koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hylätään appelsiinien osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 951/2005 1 artiklan mukaisesti 26 päivän heinäkuuta 2005 jälkeen ja ennen 16 päivää syyskuuta 2005.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 160, 23.6.2005, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1078/2005 (EUVL L 177, 9.7.2005, s. 3).


26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/49/EY,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005,

ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) 20 päivänä kesäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 72/245/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erillisdirektiiveistä.

(2)

Komissio haluaa parantaa ajoneuvojen turvallisuutta kannustamalla toimijoita kehittämään ja ottamaan käyttöön teknologioita, joissa hyödynnetään autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita, ja siksi se on säätänyt kahden taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 8 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/545/EY (3) ja 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 17 päivänä tammikuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/50/EY (4).

(3)

79 GHz:n taajuusalue on todettu sopivimmaksi taajuusalueeksi autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien pitkän aikavälin kehittämistä ja käyttöä varten. Kyseinen 79 GHz:n taajuusalue osoitettiinkin päätöksellä 2004/545/EY autojen lyhyen kantaman tutkalaitteille siten, että se on niiden käytettävissä häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti. Kyseistä 79 GHz:n taajuusaluetta käyttävä teknologia on kuitenkin edelleen kehitysasteella eikä sitä voida heti käyttää kustannustehokkaasti.

(4)

Päätöksellä 2005/50/EY on sallittu 24  GHz:n taajuusalueen tilapäinen käyttö autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa. Tätä taajuusaluetta käyttävää teknologiaa on saatavilla lyhyellä aikavälillä järkevin kustannuksin, minkä ansiosta voidaan arvioida nopeasti autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden käytön vaikuttavuutta tieturvallisuuden kannalta. Kyseiseen teknologiaan perustuvien tutkalaitteiden käyttöä on kuitenkin rajoitettava, jotta vältetään 24 GHz:n taajuusaluetta käyttäville muille sovelluksille aiheutuvat häiriöt.

(5)

Päätöksen 2005/50/EY mukaan 24 GHz:n taajuusalueen tutkalaitteita on sallittua käyttää ainoastaan uuteen ajoneuvoon asennettuna alkuperäisvarusteena tai tällaisen alkuperäisvarusteen korvaavana laitteena enintään 30 päivään kesäkuuta 2013 asti. Päätöksen 2005/50/EY 5 artiklassa säädetään kuitenkin, että tätä määräaikaa voidaan aikaistaa.

(6)

Päätöksen 2005/50/EY mukaan jäsenvaltioiden on perustettava seurantajärjestelmä, jonka tavoitteena on selvittää kyseisen jäsenvaltion alueella rekisteröityjen, 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen lukumäärä. Sen vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille asianmukaiset välineet seurannan toteuttamiseksi.

(7)

Direktiivi 72/245/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(8)

Direktiivin 72/245/ETY muutokset vaikuttavat direktiiviin 70/156/ETY. Tämän vuoksi onkin tarpeen muuttaa viimeksi mainittua direktiiviä vastaavasti.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutos direktiiviin 72/245/ETY

Muutetaan direktiivi 72/245/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä I olevan 2.1.12.2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”2.1.13

’24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla’ tarkoitetaan komission päätöksen 2005/50/EY (5) 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä ja kyseisen päätöksen 4 artiklassa säädetyt toimintavaatimukset täyttäviä tutkalaitteita.

2.1.14

’79 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla’ tarkoitetaan komission päätöksen 2004/545/EY (6) 2 artiklan b alakohdassa määriteltyjä ja kyseisen päätöksen 3 artiklassa säädetyt toimintavaatimukset täyttäviä tutkalaitteita.

2)

Lisätään liitteessä IIA olevan 12.2.7 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”12.7.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

12.7.2

79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)”.

3)

Lisätään liitteessä IIIA olevan 1.3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”1.3.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

1.3.2

79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)”.

2 artikla

Muutos direktiiviin 70/156/ETY

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään liitteissä I ja III olevan 12.6.4 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”12.7.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

12.7.2

79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)”.

2)

Korvataan liitteessä IX olevien kaikkien vaatimustenmukaisuustodistusmallien toisella sivulla oleva 50 kohta seuraavasti:

”50.   Huomautukset

50.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

50.2

79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

50.3

Muut huomautukset …”.

3 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2006, jos direktiivissä 72/245/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä vaatimuksia ei täytetä,

a)

jäsenvaltioiden on sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä syistä katsottava uusien ajoneuvojen mukana seuraavat, direktiivissä 70/156/ETY tarkoitetut vaatimuksenmukaisuustodistukset pätemättömiksi edellä mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi; ja

b)

jäsenvaltiot voivat sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä syistä kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton.

Nykyiset hyväksynnät pysyvät muuttumattomina sellaisten ajoneuvojen osalta, joihin ei ole asennettu 24 GHz:n tai 79 GHz:n taajuusalueella toimivaa lyhyen kantaman tutkalaitetta.

2.   Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2013 jäsenvaltioiden on kiellettävä 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen rekisteröinti, myynti tai käyttöönotto.

3.   Jos päätöksen 2005/50/EY 2 artiklan 5 kohdassa säädettyä viitepäivämäärää muutetaan kyseisen päätöksen 5 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on kiellettävä 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen rekisteröinti, myynti tai käyttöönotto muutetun viitepäivämäärän jälkeen.

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/104/EY (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13).

(2)  EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/104/EY.

(3)  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 15.

(6)  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 66.”


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

26.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/15


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/575/YUTP,

18 päivältä heinäkuuta 2005,

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 pidetyssä kokouksessaan sekä siviili- että sotilasulottuvuuden käsittävän yhteensovitetun Euroopan unionin koulutuspolitiikan kehittämisen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alalla.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2003 Euroopan unionin koulutuspolitiikan ETPP:n alalla ja 13 päivänä syyskuuta 2004 EU:n koulutusmallin ETPP:n alalla, jossa määriteltiin Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian perustamista koskevat periaatteet.

(3)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2004 Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) toimintaa koskevien yksityiskohtaisten säännösten määrittelyn aloittamisen.

(4)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2005 Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännökset, joihin kuuluu johtokomitean, akateemisen johtokunnan ja pysyvän sihteeristön perustaminen huolehtimaan niille näissä säännöksissä osoitetuista tehtävistä.

(5)

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian olisi oltava keskeinen koulutuslaitos, joka tarjoaa koulutusta ETPP:n alalla keskittyen erityisesti strategisen tason ETPP-kursseihin. Sen olisi oltava aktiivinen kumppani Euroopan unionin puitteissa annettavan koulutuksen hallinnoinnissa yleensä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Perustaminen

1.   Perustetaan Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ETPA).

2.   ETPA toimii turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä käsittelevien Euroopan unionissa toimivien kansallisten laitosten, koulutuslaitosten, akatemioiden ja instituutioiden sekä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen, jäljempänä ’laitokset’, välisenä verkostona.

3.   Se luo läheiset yhteydet Euroopan unionin toimielimiin.

2 artikla

Toiminta-ajatus

ETPA tarjoaa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alan strategisen tason koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää ETPP:n yleistä tuntemusta siviili- ja sotilashenkilöstön parissa sekä selvittää parhaat käytänteet ETPP:n alan eri kysymyksissä ja levittää niitä koulutustoimintansa kautta.

3 artikla

Tavoitteet

ETPA:n tavoitteina on

a)

kehittää edelleen eurooppalaista turvallisuuskulttuuria ETPP:n puitteissa;

b)

edistää ETPP:n mieltämistä olennaiseksi osaksi yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP);

c)

kouluttaa Euroopan unionin elimiä varten osaavaa henkilöstöä, joka kykenee työskentelemään tehokkaasti kaikissa ETPP:aan kuuluvissa asioissa;

d)

kouluttaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallintoja ja esikuntia varten osaavaa henkilöstöä, joka tuntee Euroopan unionin politiikat, toimielimet ja menettelyt; ja

e)

edistää koulutukseen osallistuvien henkilöiden välisiä ammatillisia suhteita ja yhteyksiä.

4 artikla

ETPA:n tehtävät

1.   ETPA:n tärkeimpinä tehtävinä on sen toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden mukaisesti organisoida ja harjoittaa ETPP:n alan koulutustoimintaa.

2.   ETPA:lla on kahden tyyppistä koulutustoimintaa:

a)

korkean tason ETPP-kurssi; ja

b)

ETPP-johdantokurssi.

Jäljempänä 5 artiklassa tarkoitettu johtokomitea päättää muun koulutuksen järjestämisestä.

3.   Lisäksi ETPA erityisesti

a)

tukee kansallisten laitosten välisten suhteiden muodostamista;

b)

asentaa ETPA:n koulutustoiminnan tueksi korkean tason verkko-opiskelujärjestelmän ja hoitaa sitä;

c)

kehittää ja tuottaa koulutusaineistoa ETPP:tä koskevaa Euroopan unionin koulutusta varten;

d)

osallistuu Euroopan unionin vuotuiseen koulutusohjelmaan ETPP:n alalla; ja

e)

perustaa koulutukseen osallistuneiden verkoston.

4.   ETPA:n koulutustoiminnasta huolehtivat ETPA:n verkoston muodostavat laitokset.

5.   Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) tukee osana ETPA:n verkostoa ETPA:n koulutustoimintaa erityisesti toimittamalla EUTT-julkaisuja ja järjestämällä EUTT:n tutkijoiden pitämiä luentoja sekä asettamalla käyttöön www-sivustonsa korkean tason verkko-opiskelujärjestelmässä ja sitä varten.

5 artikla

Rakenne

1.   ETPA:aan perustetaan seuraavat elimet:

a)

johtokomitea, joka vastaa ETPA:n koulutustoiminnan yleisestä yhteensovittamisesta ja ohjauksesta;

b)

akateeminen johtokunta, joka varmistaa koulutustoiminnan laadun ja johdonmukaisuuden;

c)

ETPA:n pysyvä sihteeristö, jäljempänä ’sihteeristö’, joka erityisesti avustaa johtokomiteaa ja akateemista johtokuntaa.

2.   Johtokomitea, akateeminen johtokunta ja sihteeristö huolehtivat 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä.

6 artikla

Johtokomitea

1.   Johtokomitea muodostuu kunkin jäsenvaltion nimeämästä edustajasta. Kutakin komitean jäsentä voi edustaa tai hänellä voi olla mukanaan varajäsen. Jäsenvaltion asianmukaisesti todentamat nimeämiskirjeet osoitetaan korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille.

Liittyvien valtioiden edustajat voivat osallistua komitean kokouksiin tarkkailijoina.

2.   Komitean puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion edustaja ja komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

3.   Korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ja komission edustajat kutsutaan osallistumaan komitean kokouksiin.

4.   Komitean tehtävänä on

a)

laatia ETPA:n kunkin lukuvuoden ohjelma;

b)

valita ETPA:n koulutustoiminnasta vastaava yksi tai useampi jäsenvaltio ja koulutuksesta huolehtivat laitokset;

c)

suunnitella lukuvuoden ohjelma ja opetussuunnitelmat kaikkea ETPA:n koulutustoimintaa varten sekä hyväksyä ne;

d)

hyväksyä arviointiraportit ja ETPA:n koulutustoimintaa koskeva yleinen vuosikertomus, jotka toimitetaan asianomaisille neuvoston elimille; ja

e)

nimittää akateemisen johtokunnan puheenjohtaja kutakin lukuvuotta varten.

5.   Komitea hyväksyy työjärjestyksensä.

6.   Komitea tekee päätöksensä määräenemmistöllä. Jäsenvaltioiden äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komitean päätöksen tekeminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa määrättyä äänten määrää.

7 artikla

Akateeminen johtokunta

1.   Akateeminen johtokunta muodostuu niiden laitosten johtavista edustajista, jotka osallistuvat toimintaan kyseisenä lukuvuonna.

2.   Johtokomitea nimeää johtokunnan puheenjohtajan johtokunnan jäsenten joukosta.

3.   Johtokunnan kokouksiin kutsutaan osallistumaan edellisenä ja seuraavana vuonna ETPA:n koulutustoimintaan osallistuneiden tai osallistuvien laitosten edustajat sekä korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ja komission edustajat. Kokouksiin voidaan kutsua akateemisia asiantuntijoita ja johtavia virkamiehiä kansallisista ja eurooppalaisista laitoksista.

4.   Johtokunnan tehtävänä on

a)

panna täytäntöön hyväksytty lukuvuoden opetusohjelma ETPA:n verkoston muodostavien laitosten avulla;

b)

valvoa korkean tason verkko-opiskelujärjestelmää;

c)

suunnitella yksityiskohtaiset opetussuunnitelmat kaikkea ETPA:n koulutustoimintaa varten hyväksyttyjen yleisten opetussuunnitelmien pohjalta;

d)

varmistaa ETPA:n koulutustoiminnan yleinen yhteensovittaminen kaikkien laitosten kesken;

e)

arvioida edellisenä lukuvuonna toteutetun koulutustoiminnan laatua;

f)

tehdä johtokomitealle ehdotuksia seuraavan lukuvuoden koulutustoimintaa varten; ja

g)

valmistella ehdotukset kutakin ETPA:n kurssia koskevaksi arviointiraportiksi sekä ehdotus yleiseksi ETPA:n toimintaa koskevaksi vuosikertomukseksi, jotka toimitetaan johtokomitealle.

5.   Johtokomitea hyväksyy johtokunnan työjärjestyksen.

8 artikla

Sihteeristö

1.   Neuvoston pääsihteeristö toimii ETPA:n sihteeristönä.

Neuvoston pääsihteeristö, jäsenvaltiot ja ETPA:n verkoston muodostavat laitokset antavat käyttöön henkilöstön.

2.   Sihteeristö avustaa johtokomiteaa ja akateemista johtokuntaa, huolehtii hallinnollisista tehtävistä niiden toiminnan tukemiseksi ja antaa tukea Brysselissä tapahtuvan ETPA:n koulutustoiminnan järjestämisessä.

3.   Sihteeristö toimii tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.

Kukin ETPA:n verkoston muodostavista laitoksista nimeää yhteyshenkilön, joka on yhteydessä sihteeristöön ETPA:n koulutustoiminnan järjestämiseen liittyvissä organisatorisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä.

9 artikla

Osallistuminen ETPA:n koulutustoimintaan

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden ja liittyvien valtioiden kansalaiset voivat osallistua kaikkeen ETPA:n koulutustoimintaan. Koulutuksen järjestävien ja sen toteuttavien laitosten on varmistettava, että tätä periaatetta sovelletaan poikkeuksetta.

Ehdokasvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien valtioiden kansalaiset voivat periaatteessa osallistua ETPA:n koulutustoimintaan.

2.   Osallistujien on oltava siviili- ja sotilashenkilöstöä, joiden tehtäviin kuuluvat ETPP:n alan strategiset näkökohdat.

ETPA:n koulutustoimintaan voidaan kutsua osallistumaan muun muassa valtioista riippumattomien järjestöjen, akateemisten oppilaitosten ja tiedotusvälineiden sekä liike-elämän edustajia.

3.   ETPA:n kurssin suorittaneelle osanottajalle myönnetään korkeana edustajana toimivan pääsihteerin allekirjoittama todistus. Johtokomitea päättää todistusta koskevista yksityiskohdista. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet tunnustavat todistuksen.

10 artikla

Yhteistyö

ETPA toimii yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja muiden alan toimijoiden, kuten kolmansien valtioiden kansallisten koulutuslaitosten, kanssa ja käyttää hyväkseen niiden asiantuntemusta.

11 artikla

Rahoitus

1.   Kukin jäsenvaltio, Euroopan unionin toimielin ja Euroopan unionin virasto sekä kukin ETPA:n verkoston muodostavista laitoksista vastaa kaikista sen ETPA:an osallistumisesta aiheutuvista kuluista, mukaan lukien palkat, lisät, matkakulut ja ETPA:n koulutustoiminnalle annettavan organisatorisen ja hallinnollisen tuen kustannukset.

2.   Jäsenvaltiot ja ETPA:n verkoston muodostavat laitokset vastaavat kukin sihteeristön käyttöön antamastaan henkilöstöstä aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien palkat, lisät ja matkakulut.

3.   Neuvoston pääsihteeristö vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat sen 8 artiklassa säädetyistä tehtävistä ja jotka liittyvät niihin, sen käyttöön asettama henkilöstö mukaan luettuna.

4.   Kukin ETPA:n koulutustoimintaan osallistuva henkilö vastaa kaikista osallistumisestaan aiheutuvista kustannuksista.

5.   Neuvoston pääsihteeristö hallinnoi käyttötarkoitukseen sidottuina tuloina vapaaehtoisia rahoitusosuuksia, joita jäsenvaltiot, Euroopan unionin toimielimet, Euroopan unionin virastot ja ETPA:n verkoston muodostavat laitokset suorittavat erityisten toimien, ennen muuta 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ETPA:n tietojärjestelmäverkkojen tai -sovellusten kehittämisen, perustamisen ja hoitamisen rahoittamiseksi.

6.   Johtokomitea päättää 5 kohdassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia koskevista käytännön järjestelyistä.

12 artikla

Turvallisuussäännöt

ETPA:n toimintaan sovelletaan neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (1) vahvistettuja neuvoston turvallisuussääntöjä.

13 artikla

Tarkistaminen

Johtokomitea hyväksyy määräenemmistöllä ja toimittaa neuvostolle tämän yhteisen toiminnan tarkastelua varten viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 selvityksen ETPA:n toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä, myös sen rahoituksen ja sihteeristön osalta.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).