ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 185

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
16. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1137/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1138/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2005/2006

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1139/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1140/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1141/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1142/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 339. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1143/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 23. yksittäistä tarjouskilpailua varten

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1144/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 22. yksittäistä tarjouskilpailua varten

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1145/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1146/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 86. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1147/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä tietyillä pyydyksillä Pohjanmerellä ja Skagerrakissa

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1148/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta penetamaatin osalta ( 1 )

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1149/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän syyskuuta ja 30 päivän marraskuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1150/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, 16 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

24

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1151/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean brittiläisen varajäsenen nimeämisestä

30

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean brittiläisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä

31

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

32

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1729)

33

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/511/YOS, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi

35

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1098/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EUVL L 183, 14.7.2005)

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1137/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1138/2005

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 2 kohdan, 27 artiklan 5 ja 15 kohdan sekä 33 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerimarkkinoiden tilanteen yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla huomioon ottaen vaikuttaa suotavalta avata mahdollisimman pikaisesti markkinointivuodeksi 2005/2006 valkoisen sokerin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu, joka maailmanmarkkinahintojen mahdolliset heilahtelut huomioon ottaen antaa mahdollisuuden vientimaksujen ja/tai vientitukien vahvistamiseen.

(2)

Olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklassa vahvistettuja sokerin vientitukien vahvistamiseen käytettävää tarjouskilpailumenettelyä koskevia yleisiä sääntöjä.

(3)

Toimenpiteen erityisluonteen takia näyttää olevan tarpeen antaa asianmukaiset säännökset pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä annettavista vientitodistuksista ja siten poiketa erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamisesta sokerialalla 27 päivänä kesäkuuta 1995 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1464/95 (2). Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3) säännöksiä samoin kuin maataloustuotteiden vientimaksujen soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä tammikuuta 1989 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 120/89 (4) säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava edelleen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi kaikkien määräpaikkojen osalta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (5) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa lukuun ottamatta. Pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

2.   Pysyvä tarjouskilpailu on avoinna 27 päivään heinäkuuta 2006.

2 artikla

Pysyvä tarjouskilpailu ja osittaiset tarjouskilpailut toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava tarjouskilpailuilmoitus. Tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltiot voivat lisäksi julkaista tai julkaisuttaa tarjouskilpailuilmoituksen muualla.

2.   Tarjouskilpailuilmoituksessa on ilmoitettava erityisesti tarjouskilpailun edellytykset.

3.   Tarjouskilpailuilmoitusta on mahdollista muuttaa pysyvän tarjouskilpailun kestäessä. Sitä on muutettava, jos tarjouskilpailun edellytyksiä muutetaan kyseisenä aikana.

4 artikla

1.   Määräaika tarjousten tekemiselle ensimmäisessä osittaisessa tarjouskilpailussa:

a)

alkaa 22 päivänä heinäkuuta 2005;

b)

päättyy torstaina 28 päivänä heinäkuuta 2005 kello 10.00 Brysselin aikaa.

2.   Määräaika tarjousten tekemiselle jokaisessa seuraavista osittaisista tarjouskilpailuista:

a)

alkaa ensimmäisenä työpäivänä sen jälkeen, kun edellistä osittaista tarjouskilpailua koskeva määräaika on päättynyt;

b)

päättyy seuraavina päivinä kello 10.00 Brysselin aikaa:

11 ja 25 päivänä elokuuta 2005,

8, 15, 22 ja 29 päivänä syyskuuta 2005,

6, 13, 20 ja 27 päivänä lokakuuta 2005,

10 ja 24 päivänä marraskuuta 2005,

8 ja 22 päivänä joulukuuta 2005,

5 ja 19 päivänä tammikuuta 2006,

2 ja 16 päivänä helmikuuta 2006,

2, 16 ja 30 päivänä maaliskuuta 2006,

6 ja 20 päivänä huhtikuuta 2006,

4 ja 18 päivänä toukokuuta 2006,

1, 8, 15, 22 ja 29 päivänä kesäkuuta 2006,

13 ja 27 päivänä heinäkuuta 2006.

5 artikla

1.   Asianomaiset osallistuvat tarjouskilpailuun noudattamalla jotain seuraavista menettelyistä:

a)

jättämällä kirjallinen tarjouksensa vastaanottotodistusta vastaan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

lähettämällä tarjous mainitulle viranomaiselle kirjattuna kirjeenä tai teleksillä;

c)

lähettämällä tarjous mainitulle viranomaiselle teleksillä, telekopiona tai sähköpostitse, jos kyseinen viranomainen hyväksyy kyseiset viestintämuodot.

2.   Tarjous on voimassa ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

Tarjouksessa on mainittava:

i)

tarjouskilpailua koskeva viite;

ii)

tarjoajan nimi ja osoite;

iii)

vietävä valkoisen sokerin määrä;

iv)

vientimaksun tai tarvittaessa vientituen määrä 100 kilogrammalta valkoista sokeria euroina kolmen desimaalin tarkkuudella ilmaistuna;

v)

vähintään iii alakohdassa tarkoitetulta sokerimäärältä asetettavan vakuuden määrä ilmaistuna sen jäsenvaltion valuuttana, jossa tarjous tehdään.

b)

Vietävä määrä koskee vähintään 250:tä tonnia valkoista sokeria.

c)

Ennen tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymistä esitetään todiste siitä, että tarjouksen tekijä on asettanut tarjouksessa ilmoitetun vakuuden.

d)

Tarjoukseen sisältyy tarjouksen tekijän ilmoitus, jossa tämä sitoutuu tarjouskilpailun voittaessaan hakemaan 12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa määräajassa vientitodistuksen tai vientitodistukset vietäville valkoisen sokerin määrille.

e)

Tarjoukseen sisältyy tarjouksentekijän ilmoitus, jossa tämä sitoutuu tarjouskilpailun voittaessaan

i)

täydentämään vakuuden maksamalla 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määrän, jos 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta vientitodistuksesta johtuvaa vientivelvoitetta ei täytetä;

ii)

ilmoittamaan kyseisen vientitodistuksen myöntäneelle toimielimelle 30 päivän kuluessa todistuksen voimassaoloajan päättymispäivästä tavaramäärän tai -määrät, joiden osalta vientitodistus on jäänyt käyttämättä.

3.   Tarjouksessa voidaan ilmoittaa, että sitä on pidettävä tehtynä ainoastaan, jos toinen tai molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

päätös on tehtävä vientimaksun vähimmäismäärästä tai tarvittaessa vientituen enimmäismäärästä kyseisten tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymispäivänä;

b)

tarjouskilpailun ratkaisun on koskettava koko sitä tavaramäärää, josta tarjous on tehty, tai tiettyä osaa siitä.

4.   Tarjousta, jota ei ole tehty 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai johon sisältyy muita kuin tätä tarjouskilpailua varten säädettyjä edellytyksiä, ei oteta huomioon.

5.   Esitettyä tarjousta ei voi peruuttaa.

6 artikla

1.   Jokaisen tarjouksentekijän on asetettava vakuus, jonka suuruus on 11 euroa 100 kilogrammalta tällä tarjouskilpailulla vietävää valkoista sokeria.

Tarjouskilpailun voittajien osalta tästä vakuudesta muodostuu 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hakemusta jätettäessä vientitodistukseen tarvittava vakuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 4 kohdan soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettava tarjouksentekijän valinnan mukaan joko käteisenä tai sen jäsenvaltion, jossa tarjous tehdään, vahvistamat edellytykset täyttävän laitoksen antamana takuuna.

3.   Muuten kuin ylivoimaisen esteen sattuessa 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava:

a)

tarjouksentekijöiden osalta sen määrän osalta, jota koskeva tarjouskilpailu on jätetty ratkaisematta;

b)

niiden tarjouskilpailun voittajien osalta, jotka eivät ole hakeneet kyseistä vientitodistusta 12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, 10 euron määrältä 100:aa kilogrammaa valkoista sokeria kohden;

c)

tarjouskilpailun voittajien osalta siltä määrältä, jonka osalta nämä ovat täyttäneet asetuksen (EY) N:o 1291/2000 31 artiklan b alakohdassa ja 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun, 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta johtuvan vientivelvoitteen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 35 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa vapautettavasta vakuudesta vähennetään summa, joka vastaa tapauksen mukaan:

a)

kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetun vientituen enimmäismäärän ja seuraavaa osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetun vientituen enimmäismäärän välistä erotusta silloin, kun kyseisistä määristä jälkimmäinen on edellistä suurempi;

b)

kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetun vientimaksun vähimmäismäärän ja seuraavaa osittaista tarjouskilpailun varten vahvistetun vientimaksun vähimmäismäärän välistä erotusta silloin, kun kyseisistä määristä jälkimmäinen on edellistä pienempi.

Se vakuuden osa tai vakuus, jota ei vapauteta, menetetään sen sokerimäärän osalta, jolta vastaavia velvoitteita ei ole täytetty.

4.   Ylivoimaisen esteen tapauksessa kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttaa vakuuden vapauttamista koskevat toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi asianomaisen henkilön ilmoittamien olosuhteiden vuoksi.

7 artikla

1.   Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä tarjoukset salassa julkisuudelta. Käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sen osalta vaitiolovelvollisia.

2.   Tarjoukset on toimitettava komissioon nimettöminä, ja niiden on saavuttava komissioon jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolentoista tunnin kuluttua viikoittaisten tarjousten jättämiselle tarjouskilpailuilmoituksessa asetetun määräajan päättymisestä.

Tarjousten puuttuessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

8 artikla

1.   Saatujen tarjousten tutkimisen jälkeen voidaan vahvistaa enimmäismäärä osittaisella tarjouskilpailulla.

2.   Tietty osittainen tarjouskilpailu voidaan jättää ratkaisematta.

9 artikla

1.   Ottaen erityisesti huomioon sokerimarkkinoiden tilanne ja ennakoitavissa oleva kehitys yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla vahvistetaan:

a)

joko vientimaksun vähimmäismäärä;

b)

tai vientituen enimmäismäärä.

2.   Kun tarjouskilpailulla vahvistetaan vientimaksun vähimmäismäärä, kilpailu on ratkaistava tarjouksentekijöistä sen tai niiden hyväksi, joiden tarjous on yhtä suuri tai suurempi kuin vientimaksun vähimmäismäärä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

3.   Kun tarjouskilpailulla vahvistetaan vientituen enimmäismäärä, kilpailu on ratkaistava tarjouksentekijöistä sen tai niiden hyväksi, joiden tarjous on yhtä suuri tai pienempi kuin vientituen enimmäismäärä, sekä kenen tahansa vientimaksua koskevan tarjouksen tekijän hyväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

10 artikla

1.   Jos osittaisessa tarjouskilpailussa on vahvistettu tavaran enimmäismäärä, ja vähimmäismaksu vahvistetaan, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksentekijän hyväksi, jonka tarjouksessa ilmoitettu vientimaksu on korkein. Jollei enimmäismäärä mene kokonaisuudessaan kaupaksi kyseisen tarjouksen myötä, tarjouskilpailun ratkaisemista jatketaan vientimaksun suuruuden perusteella antaen etusija korkeimmalle maksulle, kunnes mainittu määrä on kokonaisuudessaan käytetty.

Jos osittaisessa tarjouskilpailussa on vahvistettu tavaran enimmäismäärä, ja enimmäistuki vahvistetaan, tarjouskilpailu ratkaistaan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja kun vientimaksua koskevat tarjoukset on käytetty tai jos sellaisia ei ole, kilpailun ratkaisemista on jatkettava vientitukea koskevien tarjousten tekijöiden hyväksi tuen suuruuden perusteella antaen etusija alhaisimmalle tuelle, kunnes enimmäismäärä on kokonaan käytetty.

2.   Jos 1 kohdassa määrätyn tarjouskilpailun ratkaisemissäännön mukaisesta yhden tarjouksen huomioon ottamisesta olisi seurauksena enimmäismäärän ylittyminen, tarjouskilpailu ratkaistaan kyseisen tarjouksentekijän hyväksi ainoastaan siltä osin kuin tämän tarjous mahdollistaa enimmäismäärän käyttämisen kokonaisuudessaan. Samansuuruista vientimaksua tai tukea koskevat tarjoukset, joiden hyväksymisestä täysimääräisinä olisi seurauksena enimmäismäärän ylittyminen, otetaan huomioon:

a)

joko tarjouksista otetaan huomioon osa jokaisessa tarjouksessa olevasta kokonaismäärästä;

b)

tai kunkin tarjouskilpailun osalta erikseen vahvistettavaan enimmäistonnimäärään asti;

c)

tai arpomalla.

11 artikla

1.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kaikille tarjouksentekijöille heti näiden tarjouskilpailuun osallistumisen tuloksista. Kyseisen viranomaisen on lisäksi toimitettava tarjouskilpailun voittajille ilmoitus tarjouskilpailun ratkaisusta.

2.   Tarjouskilpailun ratkaisuilmoituksessa on ilmoitettava vähintään:

a)

tarjouskilpailua koskeva viite;

b)

vietävä valkoisen sokerin määrä;

c)

perittävän vientimaksun tai tarvittaessa myönnettävän vientituen määrä euroina 100 kilogrammalta valkoista sokeria b kohdassa tarkoitetulta määrältä.

12 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajalla on oikeus saada tarjouskilpailuratkaisun mukaiselle määrälle 2 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin vientitodistus, jossa mainitaan tapauksen mukaan tarjouksessa tarkoitettu vientimaksu tai tuki.

2.   Tarjouskilpailun voittajalla on, poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 120/89 12 artiklassa säädetään, velvollisuus jättää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 asiaa koskevien säännösten mukaisesti vientitodistushakemus tarjouskilpailun voittajalle myönnetyltä määrältä ilman, että kyseinen hakemus olisi peruutettavissa.

Hakemus on jätettävä viimeistään:

a)

seuraavalla viikolla pidettävän osittaisen tarjouskilpailun alkamispäivää edeltävänä viimeisenä työpäivänä;

b)

seuraavan viikon viimeisenä työpäivänä, jollei kyseisellä viikolla järjestetä osittaista tarjouskilpailua.

3.   Tarjouskilpailun voittajalla on velvollisuus viedä tarjouksessa ilmoitettu määrä ja jollei tätä velvoitetta täytetä, tarvittaessa maksaa 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu määrä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja oikeutta ja velvoitteita ei voi siirtää toiselle.

13 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1464/95 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vientitodistusten myöntämisen määräaikaa ei sovelleta tämän asetuksen nojalla vietävään valkoiseen sokeriin.

2.   Osittaisen tarjouskilpailun yhteydessä myönnetyt vientitodistukset ovat voimassa niiden antopäivästä kyseisen osittaisen tarjouskilpailun toteuttamiskuukautta seuraavan viidennen kuukauden loppuun.

Toukokuun 1 päivän 2006 jälkeen toteutettujen osittaisten tarjouskilpailujen yhteydessä myönnetyt vientitodistukset ovat kuitenkin voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2006.

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat myöntäneet vientitodistuksen, voivat todistuksen haltijan kirjallisesti esittämän pyynnön perusteella pidentää todistuksen voimassaoloaikaa enintään 15 päivään lokakuuta 2006 asti, jos ilmenee teknisiä vaikeuksia, joiden vuoksi vientiä ei voida toteuttaa ennen toisessa alakohdassa tarkoitettua viimeistä voimassaolopäivää, ja jos kyseinen toimi ei kuulu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80 (6) 4 tai 5 artiklassa säädettyyn järjestelmään.

3.   Vientitodistuksia, jotka on myönnetty 28 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2005 välisenä aikana toteutettujen osittaisten tarjouskilpailujen yhteydessä, saa käyttää vasta 1 päivästä lokakuuta 2005 alkaen.

4.   Todistuksen haltija suorittaa toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyn summan siitä määrästä, jonka osalta 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta vientitodistuksesta johtuvaa vientivelvoitetta ei ole täytetty ilman että sille olisi ylivoimainen este, ja jos 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on pienempi kuin jokin seuraavien laskelmien tulos:

a)

todistuksessa ilmoitettu vientimaksu, josta on vähennetty asetuksen (EY) N:o 1260/2001 33 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu mainitun todistuksen viimeisenä voimassaolopäivänä voimassa oleva maksu;

b)

todistuksessa ilmoitetun vientimaksun ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mainitun todistuksen viimeisenä voimassaolopäivänä voimassa olevan tuen summa;

c)

asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistuksen viimeisenä voimassaolopäivänä voimassa oleva vientituki, josta on vähennetty mainitussa todistuksessa ilmoitettu tuki.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu suoritettava määrä on tapauksen mukaan joko a, b tai c alakohdassa tarkoitetun laskutoimituksen tuloksen ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden välistä erotusta vastaava maksu.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 144, 28.6.1995, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 96/2004 (EUVL L 15, 22.1.2004, s. 4).

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 25).

(4)  EYVL L 16, 20.1.1989, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 63).

(5)  Myös Kosovo, sellaisena kuin se on määritetty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(6)  EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1139/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokitus

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kuitukangaslevy, noin 0,60 m × 0,96 m, päällystetty toiselta puolelta aromaattisten yrttien (rosmariini 30 %, oregano 15 %, salvia 15 %, basilika 20 %, timjami 20 %) sekoituksella.

Kuitukangaslevy asetetaan vuokaan ennen tiettyjen ruokalajien (pateet, kinkut ym.) kypsentämistä. Aromaattiset yrtit maustavat ruoan paiston aikana.

Kuitukangaslevy ei ole kypsennetyn ruoan lopullinen kääre.

2106 90 92

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä 9 ryhmän 1 huomautuksen, 56 ryhmän 1 huomautuksen a alakohdan ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaan.

Tuotetta ei voida luokitella 56 ryhmän kuitukankaaksi, koska kuitukangaslevy on siinä ainoastaan alustana (56 ryhmän 1 huomautuksen a alakohta).

Aromaattisten yrttien sekoitus koostuu nimikkeen 0910 (timjami 20 %) ja nimikkeen 1211 (muut kasvit 80 %) kasvien osista.

Kyseiset seokset eivät sisälly nimikkeisiin 0910 ja 1211 (9 ryhmän 1 huomautus ja HS-selitykset, nimike 1211, seitsemäs kohta).

Koska kyseessä on pelkkä aromaattisten yrttien sekoitus, joka ei sisällä muita ainesosia, sitä ei katsota nimikkeeseen 2103 kuuluvaksi maustamisvalmisteita olevaksi sekoitukseksi.

Sekoitus luokitellaan nimikkeeseen 2106, kuten HS-selityksissä, nimike 1211, seitsemäs kohta, todetaan.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1140/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa interventiovoin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

Voiöljy

204,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

79

79

Voiöljy

79


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1141/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Voi < 82 %

39

36,1

36,1

Voiöljy

49

45,1

49

45

Kerma

20

16

Jalostusvakuus

Voi

45

45

Voiöljy

54

54

Kerma

22


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1142/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 339. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/90 (2) mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 339. tarjouskilpailun tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuutus on vahvistettu seuraavasti:

tuen enimmäismäärä:

48 EUR/100 kg,

käyttötarkoitusvakuutus:

53 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004. s. 6).

(2)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1143/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 23. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 23. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 12 päivänä heinäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 265 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1144/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 22. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet rasvattoman maitojauheen määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 214/2001 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 mukaisesti järjestetyssä 22. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 12 päivänä heinäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 196,24 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1145/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 2 artiklassa säädetään, että komissio aloittaa ostot jäsenvaltiossa heti, kun se on todennut, että markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa alle 92 prosenttia interventiohinnasta, ja että se keskeyttää tällaiset ostot jäsenvaltiossa heti, kun markkinahinta on kahden peräkkäisen viikon ajan ollut kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta.

(2)

Viimeisin luettelo jäsenvaltioista, joissa interventio on keskeytetty, vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1038/2005 (3). Luettelo on mukautettava Tšekin, Saksan, Ranskan, Irlannin, Italian, Latvian, Puolan, Portugalin, Slovakian, Suomen ja Ruotsin asetuksen (EY) N:o 2771/1999 8 artiklan mukaisesti ilmoittamien uusien markkinahintojen huomioon ottamiseksi. Selkeyden vuoksi luettelo olisi korvattava ja asetus (EY) N:o 1038/2005 kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut voin ostot keskeytetään Belgiassa, Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Kyproksessa, Latviassa, Unkarissa, Maltassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Sloveniassa, Slovakiassa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1038/2005.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 171, 2.7.2005, s. 25.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1146/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 86. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Mainitun asetuksen 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuden määrä tulee määritellä ottaen huomioon rasvattoman maitojauheen markkinahinnan ja vahvistetun vähimmäismyyntihinnan ero.

(3)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella vähimmäismyyntihinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella jalostusvakuus.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 mukaisesti järjestetyn erityisen 86. tarjouskilpailun, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 12 päivänä heinäkuuta 2005, vähimmäismyyntihinta ja jalostusvakuus on vahvistettu seuraavasti:

vähimmäismyyntihinta:

194,24 EUR/100 kg

jalostusvakuus:

35,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1147/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä tietyillä pyydyksillä Pohjanmerellä ja Skagerrakissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2004 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä V säädetään väliaikaisesti yhteisön pyyntiponnistuksesta Pohjanmerellä ja Skagerrakissa tuulenkalaa pyytäville aluksille.

(2)

Kyseisen liitteen 6 kohdan c alakohdan mukaan komissio tarkistaa vuoden 2005 pyyntiponnistuksen tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antaman Pohjanmeren tuulenkalan vuosiluokkaa 2004 koskevan lausunnon perusteella. Jos STECF arvioi, että Pohjanmeren tuulenkalan vuosiluokan 2004 koko on alle 300 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä, pohjatroolilla, nuotalla tai vastaavalla vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 16 mm, harjoitettava kalastus on kiellettävä vuoden 2005 jäljellä olevaksi ajaksi.

(3)

STECF on arvioinut vuosiluokan 2004 koon olevan 150 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä.

(4)

Koska STECF:n arvio Pohjanmeren tuulenkalan 2004 vuosiluokan koosta on vähemmän kuin 300 000 miljoonaa alle vuoden ikäistä yksilöä, kalastus on kiellettävä vuoden 2005 jäljellä olevaksi ajaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuulenkalan pyytäminen Pohjanmerellä ja Skagerrakissa (ICES-osa-alueilla IIa, IIIa ja osa-alueella IV) (2) kielletään pohjatroolilla, nuotalla tai vastaavalla vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 16 mm, 2 artiklassa säädetystä voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2005.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 860/2005 (EUVL L 144, 8.6.2005, s. 1).

(2)  EY:n vedet lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1148/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta penetamaatin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Penetamaatti on lisätty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I nautaeläinten ja sian lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta sekä nautaeläinten maidon osalta. Merkintä olisi laajennettava kattamaan kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäseläimet.

(3)

On tarpeen muuttaa asetus (ETY) N:o 2377/90 vastaavasti.

(4)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 869/2005 (EUVL L 145, 9.6.2005, s. 19).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

Lisätään seuraava(t) aine(et) liitteeseen I (Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät on määrätty).

1.   Anti-infektiiviset aineet

1.2   Antibiootit

1.2.1   Penisilliinit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlaji

Jäämien enimmäismäärä

Kohdekudos

Penetamaatti

Bentsyylipenisilliini

Kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäseläimet

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

50 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

4 μg/kg

Maito”


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1149/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän syyskuuta ja 30 päivän marraskuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Määrät, joille perinteiset ja uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 11 ja 12 päivänä heinäkuuta 2005, ylittävät Kiinan ja muiden kolmansien maiden kuin Kiinan ja Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 14 päivänä heinäkuuta 2005 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan nojalla 11 ja 12 päivänä heinäkuuta 2005 jätetyt ja komissiolle 14 päivänä heinäkuuta 2005 toimitetut todistushakemukset hyväksytään kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän syyskuuta ja 30 päivän marraskuuta 2005 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 12 päivän heinäkuuta 2005 jälkeen mutta ennen kyseisen asetuksen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).


LIITE I

Tuotteiden alkuperä

Prosenttiosuudet

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

13,088 %

100 %

X

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

0,629 %

47,812 %

X

”X”

:

Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


LIITE II

Tuotteiden alkuperä

Päivämäärät

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

30.11.2005

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1150/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

16 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 16 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

33,95

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

54,86

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

54,86

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

38,94


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

1.7.2005–14.7.2005 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

8,81

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 20,62 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 30,89 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/27


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1151/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 1996 asetuksen (EY) N:o 2505/96 (1) tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Kyseisten tuotteiden kysyntä olisi tyydytettävä yhteisössä mahdollisimman suotuisin ehdoin. Sen vuoksi olisi avattava uusia yhteisön tariffikiintiöitä, joissa kannettaisiin alennettuja tulleja tai joissa ei kannettaisi tulleja ollenkaan ja joiden määrä olisi sellainen, etteivät näiden tuotteiden markkinat häiriintyisi millään tavalla.

(2)

Tiettyjen autonomisten yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät riitä tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisellä kiintiökaudella. Sen vuoksi näiden kiintiöiden määriä olisi lisättävä.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tämän asetuksen taloudellisen tärkeyden vuoksi on tarpeen noudattaa kiireellisyysperusteita, joista määrätään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa.

(5)

Koska tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2005, sen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä mainittavat kiintiöt 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I säädetään tariffikiintiön 09.2626 määräksi 1 600 000 yksikköä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä kiintiökautena.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LEWIS


(1)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2243/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 1).


LIITE

”Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Kiintiötulli

%

Kiintiökausi

09.2002

2928 00 90

30

Fenyylihydratsiini

300 tonnia

0

1.7.–31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 30 x 30 mm

700 000 yksikköä

0

1.7.–31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Akryylinitriili

40 000 tonnia

0

1.7.–31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Ferriittisydämet, joiden mitat ovat seuraavat:

yläosan sisähalkaisija 48 mm ja korkeus 42 mm,

yläosan sisähalkaisija 48 mm ja korkeus 44 mm,

yläosan sisähalkaisija 49 mm ja korkeus 42 mm,

yläosan sisähalkaisija 51 mm ja korkeus 40 mm,

poikkeutuskelayksikköjen valmistuksessa käytettävät (1)

650 000 yksikköä

0

1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahydrofuraani, jossa on yhteensä enintään 40 mg/l tetrahydro-2-metyylifuraania ja tetrahydro-3-metyylifuraania, α-4-hydroksibutyyli-ω-hydroksipoly (oksitetra-metyleenin) valmistukseen (1)

30 000 tonnia

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

Hajuttomaksi sertifioitu 1,1,1,2-tetrafluorietaani, jossa on enintään:

600 pm 1,1,2,2-tetrafluorietaania

2 ppm pentafluorietaania

2 ppm klooridifluorimetaania

2 ppm klooripentafluorietaania

2 ppm diklooridifluorimetaania. Inhalaatiosumutteiden ponneaineiden, jotka ovat lääkelaatua, valmistuksessa käytettävät (1)

2 000 tonnia

0

1.7.–31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Hiilisauvat (hiilielektrodit), joita käytetään sinkki/hiiliparistojen valmistuksessa (1)

400 000 000 yksikköä

0

1.7.–31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Klorotaloniili

350 tonnia

0

1.7.–31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm3, ala-nimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden tai alanimikkeen 8433 20 10 moottoroitujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (1)

750 000 yksikköä

0

1.7.2005–30.6.2006


(1)  Tätä erityiskäyttöä on valvottava yhteisön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005,

alueiden komitean brittiläisen varajäsenen nimeämisestä

(2005/507/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2002 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2006 päättyväksi toimikaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka William SPEECHLEYn toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean brittiläiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006:

 

David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

William SPEECHLEYn tilalle.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005,

alueiden komitean brittiläisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä

(2005/508/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2002 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2006 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka Brian SMITHin kuoleman johdosta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006:

 

William John WILLIAMS

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn

Brian SMITHin tilalle.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.


16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005,

alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2005/509/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2002 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2006 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Barbara BRÜNINGin, toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 19 päivänä huhtikuuta 2005,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006:

 

Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Hampurin parlamentin jäsen).

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komissio

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1729)

(2005/510/Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon sen hyväksymisestä, että Euroopan atomienergiayhteisö liittyy käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen (jäljempänä ’yhteinen yleissopimus’), 24 päivänä tammikuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/84/Euratom (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen yleissopimuksen sopimuspuolina on 22 jäsenvaltiota.

(2)

Euroopan atomienergiayhteisö liittyy yhteiseen yleissopimukseen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan atomienergiayhteisön puolesta liittyminen yhteiseen yleissopimukseen.

Yhteisen yleissopimuksen teksti ja sen 39 artiklan 4 kohdan iii alakohdan mukainen Euroopan atomienergiayhteisön ilmoitus ovat tämän päätöksen liitteinä.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteenä oleva ilmoitus talletetaan yhteisen yleissopimuksen tallettajana toimivan Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä päätös on hyväksytty kansainvälisissä järjestöissä Wienissä olevan Euroopan komission lähetystön päällikön allekirjoittamalla kirjeellä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 30, 3.2.2005, s. 10.


Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yhteisen yleissopimuksen 39 artiklan 4 kohdan iii alakohdan mukainen Euroopan atomienergiayhteisön ilmoitus

Euroopan atomienergiajärjestön jäseninä ovat nykyisin seuraavat valtiot: Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

Yhteisö ilmoittaa, että siihen sovelletaan yhteisen yleissopimuksen 1–16, 18, 19, 21 ja 24–44 artiklaa.

Yhteisöllä on Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdan ja II osaston 3 luvun ”Terveyden suojelu” asiaa koskevien artiklojen nojalla edellä mainittujen jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta yhteisen yleissopimuksen 4, 6–11, 13–16, 19 ja 24–28 artiklan soveltamisalalla.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/511/YOS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005,

euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurosta on 12 jäsenvaltion laillisena valuuttana tullut yhä maailmanlaajuisempi valuutta ja siksi myös Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa sijaitsevien kansainvälisten rahanväärennösorganisaatioiden ensisijainen kohde.

(2)

Euroväärennösten lukumäärän kasvu, joka vaarantaisi eurosetelien ja -metallirahojen vapaan liikkuvuuden, on estettävä.

(3)

Yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden välillä että jäsenvaltioiden ja Europolin välillä on tiivistettävä euroa turvaavan järjestelmän vahvistamiseksi Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

(4)

Genevessä 20 päivänä huhtikuuta 1929 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta väärän rahan valmistamisen lopettamiseksi (jäljempänä ’Geneven yleissopimus’) olisi sovellettava tehokkaammin Euroopan yhdentymisolosuhteiden mukaisesti.

(5)

Kolmannet maat tarvitsevat keskusyhteyspisteen euroväärennöksiä koskevia tietoja varten, ja kaikki euroväärennöksiä koskevat tiedot olisi toimitettava Europoliin niiden analysoimiseksi.

(6)

Ottaen huomioon rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehty neuvoston puitepäätös 2000/383/YOS (3) neuvosto katsoo olevan aiheellista, että kaikista jäsenvaltioista tulee Geneven yleissopimuksen sopimuspuolia ja että kaikki jäsenvaltiot perustavat Geneven yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettuja keskustoimistoja.

(7)

Neuvosto katsoo aiheelliseksi nimetä Europol Geneven yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetuksi euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat Geneven yleissopimuksen sopimuspuolia, Europol toimii liitteenä olevan ilmoituksen, jäljempänä ’ilmoitus’, mukaisesti Geneven yleissopimuksen 12 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna euron väärentämisen torjunnan keskustoimistona. Muun rahanväärennöksen ja sellaisten keskustoimistotehtävien osalta, jotka eivät liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti kuulu Europolille, kansalliset keskustoimistot säilyttävät nykyisen toimivaltansa.

2.   Geneven yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden hallitusten on annettava ilmoitus ja pyydettävä Saksan liittotasavallan edustajaa toimittamaan ilmoitukset Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EUVL C 317, 22.12.2004, s. 10.

(2)  Lausunto annettu 12. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1. Puitepäätös sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2001/888/YOS (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 3).


LIITE

… ilmoitus Europolin nimeämisestä euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi

Euroopan unionin jäsenvaltioihin kuuluva … on antanut Euroopan poliisivirastolle (jäljempänä ’Europol’) euron väärentämisen torjuntaa koskevan toimeksiannon.

Vuoden 1929 Geneven yleissopimuksen toiminnan tehostamiseksi … täyttää tulevaisuudessa velvoitteensa seuraavasti:

1.

Europol suorittaa Euroopan poliisiviraston perustamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetun neuvoston säädöksen (Europol-yleissopimuksen) (1) mukaisen tavoitteensa puitteissa euron väärentämisen osalta seuraavat vuoden 1929 Geneven yleissopimuksen 12–15 artiklassa tarkoitetut keskustoimiston tehtävät.

1.1

Europoliin keskitetään ja se käsittelee Europol-yleissopimuksen mukaisesti kaikki tiedot, jotka saattavat helpottaa euron väärentämisen tutkintaa, ehkäisemistä ja torjuntaa, ja Europol toimittaa kyseiset tiedot viipymättä jäsenvaltioiden keskustoimistoille.

1.2

Europol-yleissopimuksen ja erityisesti sen 18 artiklan ja säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen (2) mukaisesti Europol on suoraan yhteydessä kolmansien maiden keskustoimistoihin tämän ilmoituksen 1.3, 1.4 ja 1.5 kohdassa mainittujen tehtävien suorittamiseksi.

1.3

Europol toimittaa aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa kolmansien maiden keskustoimistoille näytekappaleet aidoista euroista.

1.4

Europol ilmoittaa kolmansien maiden keskustoimistoille säännöllisesti tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot liikkeeseen lasketuista uusista rahoista ja liikkeestä poistetuista rahoista.

1.5

Lukuun ottamatta puhtaasti paikallisia tapauksia Europol ilmoittaa aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa kolmansien maiden keskustoimistoille seuraavat asiat:

paljastuneet väärät tai väärennetyt eurorahat. Väärennöstä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yksinomaan sen laitoksen antama tekninen kuvaus väärennöksestä, jonka seteleitä on väärennetty. Valokuvajäljennös tai, jos mahdollista, näytekappale väärennetystä setelistä olisi toimitettava. Kiireellisissä tapauksissa asianosaisille keskustoimistoille voidaan luottamuksellisesti lähettää poliisiviranomaisten laatima ilmoitus ja lyhyt kuvaus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun ilmoituksen ja teknisen kuvauksen toimittamista,

yksityiskohtaiset tiedot paljastuneista väärennöksistä ja siitä, onko kaikki liikkeeseen lasketut väärennökset saatu takavarikoitua.

1.6

Jäsenvaltioiden keskustoimistona toimiva Europol osallistuu Geneven yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti euron väärentämistä käsitteleviin konferensseihin.

1.7

Jos Europol ei pysty hoitamaan 1.1–1.6 kohdassa määritettyjä tehtäviä Europol-yleissopimuksen mukaisesti, toimivalta säilyy jäsenvaltioiden kansallisilla keskustoimistoilla.

2.

Kaiken muun rahanväärennöksen ja sellaisten keskustoimiston tehtävien osalta, joita ei ole annettu Europolille 1 kohdan mukaisesti, kansallisten keskustoimistojen nykyinen toimivalta säilyy voimassa.

Edustajan nimi, … päivänä … kuuta …


(1)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 1.

(2)  EYVL C 88, 30.3.1999, s. 1. Neuvoston säädös sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä helmikuuta 2002 annetulla neuvoston säädöksellä (EYVL C 76, 27.3.2002, s. 1).


Oikaisuja

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/37


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1098/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 183, 14. heinäkuuta 2005 )

Sivulla 46 olevassa liitteessä, taulukon alaviitteessä, määräpaikkakoodin 04 kohdalla:

korvataan:

”04 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.”

seuraavasti:

”04 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä Bulgaria 1. päivästä lokakuuta 2004 eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.”.