ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 184

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1112/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1113/2005, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen (UAN) tuonnissa annettua asetusta (EY) N:o 1995/2000 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1114/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1115/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 1035/2005 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1116/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1117/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1118/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1119/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta EMOTR:n tukiosaston tilivuodeksi 2005 annetun asetuksen (EY) N:o 1751/2004 muuttamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1120/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1121/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1122/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1123/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, melassin 15 päivästa heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1124/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1125/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 32. osittaista tarjouskilpailua varten

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1126/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 573/2003 säädetyssä maissin tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1127/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 573/2003 säädetyssä vehnän tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1128/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 958/2003 säädetyssä maissin tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1129/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 958/2003 säädetyssä vehnän tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1130/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukaisesti avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuodulle valkosipulille

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1131/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1132/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1133/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1134/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1135/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1136/2005, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

54

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2005, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2005, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen romanialaisen yhteyskomitean välille

55

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3597)

57

 

*

Komission suositus, annettu 27 päivänä toukokuuta 2005, eurometallirahojen tunnistamisesta ja liikkeeseen sopimattomien eurometallirahojen käsittelystä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1540)

60

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2005, Senegalista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontiedellytyksistä tehdyn komission päätöksen 96/355/EY muuttamisesta toimivaltaisen viranomaisen ja terveystodistuksen mallin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 2005, päätöksen 1999/120/EY muuttamisesta yhden Albanian laitoksen sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat eläinten suolten tuonnin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1111/2005,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä toukokuuta 1975 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1365/75 (2) sisältyy säätiön ja erityisesti sen hallintoneuvoston organisaatiota koskevia säännöksiä. Kyseisiä säännöksiä on muutettu useaan kertaan, kun uusia jäsenvaltioita on liittynyt Euroopan unioniin ja hallintoneuvostoon on ollut lisättävä uusia jäseniä.

(2)

Vuonna 2001 suoritetussa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, jäljempänä ’säätiö’, ulkoisessa arvioinnissa korostetaan tarvetta mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 1365/75 säännöksiä säätiön ja sen hallinnollisten rakenteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden säilyttämiseksi, asiantuntijakomiteaa koskevien säännösten uudistaminen mukaan luettuna.

(3)

Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota harkitsemaan uudelleen erillisvirastojen hallintoneuvostojen kokoonpanoa ja työtapoja ja antamaan asiaa koskevia ehdotuksia.

(4)

Säätiön, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen hallintoneuvostot ovat toimittaneet komissiolle yhteisen lausunnon hallintoneuvostojen tulevasta hallintotavasta ja toiminnasta.

(5)

Säätiön, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kolmikantaisuuteen perustuva hallinnointi, jossa kansalliset hallitukset, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt ovat edustettuina, on kyseisten elinten toiminnan onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää.

(6)

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen näiden kolmen yhteisön elimen hallintotapaan on erityiskäytäntö, joka edellyttää niiden toimivan yhteisten sääntöjen mukaisesti.

(7)

Hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden muodostaman kolmen ryhmän esiintyminen hallintoneuvostossa sekä koordinaattorin nimeäminen työnantajien ja työntekijöiden ryhmälle on osoittautunut olennaisen tärkeäksi. Kyseinen järjestelmä olisi siksi vahvistettava virallisesti sekä laajennettava koskemaan myös hallitusten ryhmää.

(8)

Kunkin jäsenvaltion kansallisen kolmikantaedustuksen säilyttämisellä varmistetaan kaikkien tärkeimpien sidosryhmien osallistuminen sekä se, että sosiaalialan kysymyksille ominainen etunäkökohtien ja toimintamallien moninaisuus otetaan huomioon.

(9)

On tarpeen ennakoida, mitä käytännön seurauksia unionin tulevalla laajentumisella on säätiölle. Hallintoneuvoston kokoonpanoa ja toimintaa olisi mukautettava uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi.

(10)

Puheenjohtajistoa, josta määrätään hallintoneuvoston työjärjestyksessä, on tarpeen lujittaa säätiön toiminnan jatkuvuuden ja päätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi, ja puheenjohtajiston kokoonpanon olisi edelleen vastattava hallintoneuvoston kolmikantarakennetta.

(11)

Yhteisö pyrkii perustamissopimuksen 3 artiklan mukaisesti poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä ja edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Tämän vuoksi on aiheellista antaa säännökset, joilla edistetään miesten ja naisten tasapuolista edustusta johtokunnan kokoonpanossa.

(12)

Hallintoneuvoston olisi voitava varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden virallinen osallistuminen sen työskentelyyn tietyn ajan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvien erityistarpeiden edellyttämällä tavalla.

(13)

On asianmukaista, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, joka on ollut ainoa yhteisön virasto, jolla on omat henkilöstösääntönsä, henkilöstöä kohdellaan samalla tavalla kuin muuta Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevaa sopimussuhteista henkilöstöä ja että heille myönnetään samat uudistettujen henkilöstösääntöjen mukaiset edut ottaen huomioon saavutetut oikeudet erityisesti urakehityksen ja eläkkeen osalta.

(14)

Asetus (ETY) N:o 1365/75 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(15)

EY:n perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1365/75 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Säätiö toimii mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioissa tai kansainvälisellä tasolla toimivien erikoislaitosten, -säätiöiden ja -toimielinten kanssa. Säätiö varmistaa, että se tekee asianmukaista yhteistyötä erityisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen omia tavoitteita.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Säätiön hallinto- ja johtorakenteisiin kuuluu:

a)

johtokunta;

b)

puheenjohtajisto;

c)

johtaja ja apulaisjohtaja.”

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Johtokuntaan kuuluu:

a)

yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)

yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)

yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)

kolme komissiota edustavaa jäsentä.

2.   Neuvosto nimittää 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet siten, että jokaisessa edellä mainitussa ryhmässä on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Samalla ja samoin ehdoin kuin varsinaisen jäsenen neuvosto nimittää varajäsenen, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin ainoastaan varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Komissio nimittää sitä edustavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kiinnittäen huomiota miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen.

Kun jäsenvaltiot, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt laativat neuvostolle ehdokasluettelonsa, niiden on pyrittävä varmistamaan miesten ja naisten tasapuolinen edustus johtokunnassa.

Neuvosto julkaisee tiedoksi johtokunnan jäsenten luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja säätiö julkaisee sen www-sivustollaan.

3.   Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Se voidaan uusia.

Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.   Johtokunta valitsee yhdeksi vuodeksi puheenjohtajansa ja kolme varapuheenjohtajaa, joihin kuuluu yksi henkilö kustakin 7 kohdassa tarkoitetusta kolmesta ryhmästä sekä yksi henkilö komission edustajien keskuudesta ja jotka voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

5.   Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia, kun vähintään kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä pyytää.

6.   Johtokunta tekee päätöksensä jäsentensä äänten ehdottomalla enemmistöllä.

7.   Hallitusten, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajien on kunkin muodostettava johtokunnan sisällä toimiva ryhmä. Kukin ryhmä nimeää koordinaattorin, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin. Työntekijä- ja työnantajaryhmien koordinaattorit edustavat kukin järjestöään Euroopan tasolla. Koordinaattorit, joita ei ole nimitetty 1 kohdassa tarkoitetuiksi johtokunnan jäseniksi, osallistuvat kokouksiin ilman äänioikeutta.

8.   Johtokunta asettaa puheenjohtajiston, johon kuuluu 11 jäsentä. Puheenjohtajisto muodostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, kunkin 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän koordinaattorista sekä yhdestä lisäjäsenestä kustakin ryhmästä ja yhdestä komission edustajasta. Kukin ryhmä voi nimetä kolme varajäsentä, jotka osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin varsinaisten jäsenten poissa ollessa.

9.   Johtokunta päättää puheenjohtajiston vuotuisesta kokousten määrästä. Puheenjohtajiston puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia puheenjohtajiston jäsenten pyynnöstä.

10.   Puheenjohtajiston päätökset tehdään yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, puheenjohtajisto antaa asian johtokunnan päätettäväksi.

11.   Johtokunnalle annetaan jatkuvasti kattavia ja ajantasaisia tietoja puheenjohtajiston toimista ja päätöksistä.”

4)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Johtokunta johtaa säätiötä, jonka suuntaviivat se määrää. Johtokunta hyväksyy johtajan tekemän ehdotuksen perusteella säätiön vuosittaiset ja jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvat nelivuotiset työohjelmat yhteisymmärryksessä komission kanssa.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komission lausunnon saatuaan johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä, jossa vahvistetaan sen toiminnan käytännön järjestelyt. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvosto voi kuitenkin muuttaa työjärjestystä yksinkertaisella enemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työjärjestys on sille toimitettu.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki säätiön asianmukaisen johtamisen edellyttämät toimenpiteet johtokunnan kokousten välillä johtokunnan antamin valtuuksin sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 9 artiklassa vahvistettuja johtajan velvollisuuksia. Johtokunta ei voi siirtää puheenjohtajistolle 12 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltuuksia.”

5)

Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Johtaja vastaa säätiön hallinnosta sekä johtokunnan ja puheenjohtajiston hyväksymien päätösten ja ohjelmien täytäntöönpanosta. Johtaja toimii säätiön laillisena edustajana.

2.   Johtaja käyttää 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan soveltamista.

3.   Johtaja valmistelee johtokunnan ja puheenjohtajiston käsiteltäväksi tulevat asiat. Johtaja tai apulaisjohtaja tai kummatkin osallistuvat johtokunnan ja puheenjohtajiston kokouksiin.

4.   Johtaja vastaa toimistaan säätiön johdossa johtokunnalle.

10 artikla

Johtokunta voi valita johtajan ehdotuksen pohjalta riippumattomia asiantuntijoita ja pyytää heiltä lausuntoa erityiskysymyksissä, jotka liittyvät nelivuotiseen jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvaan ohjelmaan ja vuosittaiseen työohjelmaan.”

6)

Poistetaan 11 artikla.

7)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”1.   Johtaja laatii vuosittaisen työohjelman kunkin vuoden 1 päivään heinäkuuta mennessä 7 artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen pohjalta. Vuosittainen työohjelma on osa jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvaa nelivuotista ohjelmaa. Vuosittaiseen työohjelmaan kuuluvien hankkeiden yhteydessä esitetään arvio niihin tarvittavista määrärahoista.

Johtaja ottaa edellä mainittuja ohjelmia laatiessaan huomioon yhteisön toimielinten sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot.”

b)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Johtaja antaa ohjelmat johtokunnalle hyväksyttäväksi.”

8)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1.   Säätiön henkilöstöön, joka on palkattu 4 päivän elokuuta 2005 jälkeen, sovelletaan asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (3) säädettyjä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä tai Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 jakson määräyksiä.

2.   Kaikki säätiön ja sen henkilöstön jäsenten neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (4) nojalla tekemät työsopimukset, jotka on tehty ennen 4 päivää elokuuta 2005, katsotaan tehdyiksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan nojalla. Kyseisiin sopimuksiin sovelletaan samasta ajankohdasta alkaen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevien 1, 3 ja 4 jakson määräyksiä 22 artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta.

Toimihenkilöllä on oikeus päättää sopimus kyseisenä ajankohtana ilman velvoitetta noudattaa asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) 1860/76 45 artiklassa säädettyä irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättymiseen liittyvien korvausten ja työttömyyskorvausten osalta tällaisen sopimuksen päättämisen katsotaan olevan säätiön toimien seuraus.

3.   Säätiö käyttää henkilöstönsä suhteen tapauksen mukaan joko nimittävälle viranomaiselle tai sopimuksia tekemään valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

4.   Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa asianmukaiset täytäntöönpanosäännöt.

9)

Korvataan artikloissa esiintyvä käsite ”hallintoneuvosto” käsitteellä ”johtokunta”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LUX


(1)  Lausunto annettu 28 päivänä huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 139. 30.5.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1649/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 31/2005 (EUVL L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15).”


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1112/2005,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on annettu työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (2) sisältyy viraston ja erityisesti sen hallintoneuvoston tavoitteita, tehtäviä ja organisaatiota koskevia säännöksiä. Kyseisiä säännöksiä on muutettu Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisen jälkeen, kun hallintoneuvostoon on ollut tarpeen lisätä uusia jäseniä.

(2)

Työturvallisuus ja työterveys ovat keskeinen osatekijä edistettäessä työpaikkojen laatua, ja se kuuluu Euroopan unionin tärkeimpiin sosiaalipolitiikan aloihin. Komission 11 päivänä maaliskuuta 2002 antama tiedonanto ”Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006” osoittaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, tärkeän aseman toteutettaessa työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen, tiedotuskampanjoihin ja ennakointiin liittyviä toimia, jotka ovat tarpeen tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3)

Neuvoston 3 päivänä kesäkuuta 2002 antamassa päätöslauselmassa yhteisön uudesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2002–2006 (3) edellytetään, että virastolla on oltava keskeinen asema hyviä toimintatapoja koskevan tiedon keräämisessä ja levittämisessä sekä valistus- ja ennakointitoimissa. Neuvosto kehottaa komissiota edistämään viraston välityksellä jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla toimivien työmarkkinaosapuolten yhteistyötä ottaen huomioon yhteisön tulevan laajentumisen sekä suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen antaa viraston toiminnan ja tehtävien tehostamiseen tähtäävä ehdotus, jossa otetaan huomioon ulkoisesta arvioinnista laadittu kertomus ja neuvoa-antavan komitean lausunto kyseisestä kertomuksesta.

(4)

Myös 23 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa komission tiedonannosta ”Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006” tuetaan viraston johtavaa asemaa tärkeimpänä toimijana lainsäädännön ulkopuolisessa työterveyttä ja työturvallisuutta koskevassa toiminnassa yhteisön tasolla ja toivotaan, että virasto ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö edelleen tehostavat yhteistyötään kumpikin oman asemansa mukaisesti tällä politiikan alalla.

(5)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17 päivänä kesäkuuta 2002 antamassa lausunnossa (4), joka koskee komission tiedonantoa yhteisön uudesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta (2002–2006), korostetaan viraston asemaa riskien arvioinnissa samoin kuin viraston tarvetta olla säännöllisesti yhteydessä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön, jotta vältettäisiin päällekkäinen työ ja edistettäisiin kysymysten keskinäistä pohdintaa.

(6)

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston arviointia koskevassa komission kertomuksessa, joka on laadittu asetuksen (EY) N:o 2062/94 23 artiklan mukaisesti ja joka perustuu vuonna 2001 tehtyyn ulkoiseen arviointiin ja hallintoneuvoston sekä komission työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean huomioihin, korostetaan tarvetta muuttaa asetusta (EY) N:o 2062/94 viraston ja sen hallintorakenteiden tehokkuuden ja toimivuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

(7)

Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota harkitsemaan uudelleen erillisvirastojen hallintoneuvostojen kokoonpanoa ja työtapoja ja antamaan asiaa koskevia ehdotuksia.

(8)

Viraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostot ovat toimittaneet komissiolle yhteisen lausunnon hallintoneuvostojen tulevasta hallintotavasta ja toiminnasta.

(9)

Viraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kolmikantaisuuteen perustuva hallinnointi, jossa hallitukset, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt ovat edustettuina, on kyseisten elinten toiminnan onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää.

(10)

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen näiden kolmen yhteisön elimen hallintotapaan on erityiskäytäntö, joka edellyttää niiden toimivan yhteisten sääntöjen mukaisesti.

(11)

Hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden muodostaman kolmen ryhmän edustus hallintoneuvostossa sekä koordinaattorin nimeäminen sekä työnantajien että työntekijöiden ryhmälle on osoittautunut olennaisen tärkeäksi. Kyseinen järjestelmä olisi siksi vahvistettava virallisesti sekä laajennettava koskemaan myös hallitusten ryhmää. Kun otetaan huomioon yhteisön elinten tulevaa kehittämistä koskevat suuntaviivat, mukaan lukien komission tiedonanto ”Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehys”, ja erityisesti sidosryhmien tarpeellinen edustus kyseisten elinten hallintoneuvostoissa sekä valtion- ja hallitusten päämiesten sopima periaate, joka koskee työmarkkinaosapuolten aiempaa aktiivisempaa osallistumista sosiaalipoliittiseen ohjelmaan, kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä (hallitusten, työnantajien, työntekijöiden ja komission edustajat) olisi oltava yhtäläisesti yksi ääni.

(12)

Kunkin jäsenvaltion kansallisen kolmikantaedustuksen säilyttämisellä varmistetaan kaikkien tärkeimpien sidosryhmien osallistuminen sekä se, että sosiaalialan kysymyksille ominainen etunäkökohtien ja toimintamallien moninaisuus otetaan huomioon.

(13)

On tarpeen ennakoida, mitä käytännön seurauksia unionin tulevalla laajentumisella on virastolle. Hallintoneuvoston kokoonpanoa ja toimintaa olisi mukautettava uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi.

(14)

Puheenjohtajistoa, josta määrätään hallintoneuvoston työjärjestyksessä, on tarpeen lujittaa viraston toiminnan jatkuvuuden ja päätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi. Puheenjohtajiston kokoonpanon olisi edelleen vastattava hallintoneuvoston kolmikantarakennetta.

(15)

Yhteisö pyrkii perustamissopimuksen 3 artiklan mukaisesti poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä ja edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Tämän vuoksi on aiheellista antaa säännökset, joilla edistetään miesten ja naisten tasapuolista edustusta johtokunnan kokoonpanossa.

(16)

Asetus (EY) N:o 2062/94 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(17)

EY:n perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2062/94 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tavoite

Työympäristön parantamiseksi työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemisen osalta siten kuin siitä määrätään perustamissopimuksessa ja myöhemmissä työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa yhteisön strategioissa ja toimintaohjelmissa viraston tavoitteena on antaa yhteisön elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille asianomaisille tarvittavia teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja työturvallisuuden ja -terveyden alalla.”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

kerätä, analysoida ja jakaa jäsenvaltioita koskevia teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja ja välittää niitä yhteisön laitoksille, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille; tämän tietojen keruun tarkoituksena on selvittää riskit ja hyvät toimintatavat sekä kansallisen tason toimien tärkeysjärjestys ja olemassa olevat kansalliset ohjelmat ja hankkia tarvittavat tiedot yhteisön toimien tärkeysjärjestyksestä ja ohjelmista;

b)

kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja -terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä muusta tutkimustoiminnasta, johon kuuluu työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä näkökohtia, sekä jakaa tietoa tutkimusten tuloksista ja tutkimustoiminnasta;”

ii)

Korvataan h ja i alakohta seuraavasti:

”h)

antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja välineistä, määritellä hyviä toimintatapoja ja edistää ennalta ehkäiseviä toimia kiinnittäen erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten erityisongelmiin. Hyvien toimintatapojen osalta viraston olisi keskityttävä erityisesti käytännön välineitä muodostaviin toimintatapoihin, joiden avulla voidaan laatia arvioita työturvallisuudelle ja työterveydelle aiheutuvista riskeistä, sekä niiden toimenpiteiden määrittelemiseen, joilla riskeihin voidaan puuttua;

i)

osallistua työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevien yhteisön strategioiden ja toimintaohjelmien kehittämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa;”

iii)

Lisätään alakohta j seuraavasti:

”j)

Virasto varmistaa, että jaettavat tiedot ovat loppukäyttäjien kannalta ymmärrettäviä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi virasto tekee tiivistä yhteistyötä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten koordinaatiokeskusten kanssa 4 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Virasto toimii päällekkäisen työn välttämiseksi mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä olemassa olevien yhteisön laitosten, säätiöiden, erityiselinten ja ohjelmien kanssa. Virasto varmistaa, että se tekee asianmukaista yhteistyötä erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen omia tavoitteita.”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Viraston perustaa verkoston, johon kuuluvat

kansallisten tietoverkostojen tärkeimmät osat, mukaan lukien kansallisten työmarkkinaosapuolten järjestöt, kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti,

kansalliset koordinaatiokeskukset,

mahdolliset aihekeskukset.”

b)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle säännöllisesti kansallisten työturvallisuus- ja työterveysalan tietoverkostojen tärkeimmistä osista, mukaan lukien kaikki toimielimet, jotka jäsenvaltioiden mielestä voisivat myötävaikuttaa viraston työhön, ottaen huomioon tarve varmistaa jäsenvaltioiden alueiden mahdollisimman täydellinen kattavuus.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tai niiden kansalliseksi koordinaatiokeskukseksi nimeämä kansallinen toimielin vastaavat virastolle kansallisella tasolla toimitettavien tietojen yhteensovittamisesta ja/tai välittämisestä kunkin koordinaatiokeskuksen ja viraston välisen sopimuksen mukaisesti ja viraston hyväksytyn työohjelman perusteella.

Kansalliset viranomaiset ottavat huomioon kansallisella tasolla toimivien työmarkkinaosapuolten näkökannat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Hallinto- ja johtamisrakenteet

Viraston hallinto- ja johtamisrakenteisiin kuuluu

a)

johtokunta;

b)

puheenjohtajisto;

c)

johtaja.”

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Johtokunta

1.   Johtokuntaan kuuluu

a)

yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)

yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)

yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)

kolme komissiota edustavaa jäsentä.

2.   Neuvosto nimittää 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella.

Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa edustavien edustajien ehdotuksen perusteella.

Komiteassa edustettuina olevien kolmen ryhmän tekemät ehdotukset toimitetaan neuvostolle. Ehdotukset toimitetaan myös komissiolle tiedoksi.

Neuvosto nimittää varsinaisen jäsenen kanssa samanaikaisesti ja samoin edellytyksin varajäsenen, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin ainoastaan varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Komissio nimittää sitä edustavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kiinnittäen huomiota miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen.

Kun jäsenvaltiot, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt laativat neuvostolle ehdokasluettelonsa, niiden on pyrittävä varmistamaan, että johtokunnan kokoonpanossa otetaan huomioon asiaan liittyvät eri taloudenalat ja että naisten ja miesten edustus on tasapuolinen. Ehdokasluettelot toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaan komiteaan on valittu uudet jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen (5) 3 artiklan 3 kohdan sekä 4 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.

Neuvosto julkaisee tiedoksi johtokunnan jäsenten luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja säätiö julkaisee sen www-sivustollaan.

3.   Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Tämän asetuksen voimaantulopäivänä tehtävässä olevien johtokunnan jäsenten toimikautta voidaan poikkeuksellisesti pidentää, kunnes uusi johtokunta on nimitetty edellä olevan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.   Hallitusten, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajien on kunkin muodostettava johtokunnan sisällä toimiva ryhmä. Kunkin ryhmän on nimettävä koordinaattori, joka osallistuu johtokunnan kokouksiin. Työntekijä- ja työnantajaryhmien koordinaattorit edustavat kukin järjestöään Euroopan tasolla. Koordinaattorit, joita ei ole nimitetty 1 kohdassa tarkoitetuiksi johtokunnan jäseniksi, osallistuvat kokouksiin ilman äänioikeutta.

Johtokunta valitsee yhdeksi vuodeksi puheenjohtajansa ja kolme varapuheenjohtajaa, joihin kuuluu yksi henkilö kustakin edellä tarkoitetusta kolmesta ryhmästä sekä yksi henkilö komission edustajien keskuudesta ja jotka voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

5.   Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia, kun vähintään kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä pyytää.

6.   Kullakin johtokunnan jäsenillä on yksi ääni, ja päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä. Päätökset, jotka tehdään vuosittaisen työohjelman puitteissa ja joista aiheutuu budjettivaikutuksia kansallisille koordinaatiokeskuksille, edellyttävät kuitenkin myös hallitusryhmän enemmistön suostumuksen.

Johtokunta laatii kirjallisen päätöksentekomenettelyn, johon ensimmäistä alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

7.   Komission lausunnon saatuaan johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä, jossa vahvistetaan sen toiminnan käytännön järjestelyt. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvosto voi kuitenkin muuttaa työjärjestystä yksinkertaisella enemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työjärjestys on sille toimitettu.

8.   Johtokunta asettaa puheenjohtajiston, johon kuuluu 11 jäsentä. Puheenjohtajisto koostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta sekä kunkin 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ryhmän koordinaattorista sekä yhdestä lisäjäsenestä kustakin ryhmästä ja yhdestä komission edustajasta. Kukin ryhmä voi nimetä kolme varajäsentä, jotka osallistuvat puheenjohtajiston kokouksiin varsinaisten jäsenten poissa ollessa.

9.   Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki säätiön asianmukaisen johtamisen edellyttämät toimenpiteet johtokunnan kokousten välillä johtokunnan antamin valtuuksin sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklassa vahvistettuja johtajan velvollisuuksia. Johtokunta ei voi siirtää puheenjohtajistolle 10, 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltuuksia.

10.   Johtokunta päättää puheenjohtajiston vuotuisesta kokousten määrästä. Puheenjohtajiston puheenjohtaja kutsuu koolle lisäkokouksia puheenjohtajiston jäsenten pyynnöstä.

11.   Puheenjohtajiston päätökset tehdään yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, puheenjohtajisto antaa asian johtokunnan päätettäväksi.

12.   Johtokunnalle annetaan jatkuvasti kattavia ja ajantasaisia tietoja puheenjohtajiston toimista ja päätöksistä.

6)

Lisätään 9 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtokunnan puheenjohtaja ja johtaja voivat osallistua johtokunnan kokouksiin tarkkailijoina.”

7)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Johtokunta määrittelee viraston strategiset tavoitteet. Erityisesti se hyväksyy talousarvion, nelivuotisen jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvan toimintaohjelman ja vuosittaisen työohjelman 11 artiklassa tarkoitetun johtajan laatiman esityksen perusteella komission yksiköitä ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan.”

b)

Poistetaan 10 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta.

8)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Johtaja toimii viraston laillisena edustajana ja vastaa

a)

johtokunnan ja puheenjohtajiston tekemien päätösten ja hyväksymien ohjelmien asianmukaisesta valmistelusta ja täytäntöönpanosta;

b)

viraston johtamisesta ja yleisestä hallinnosta;

c)

edellä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen valmistelusta ja julkaisemisesta;

d)

säädettyjen tehtävien suorittamisesta;

e)

kaikista henkilöstöön liittyvistä asioista;

f)

johtokunnan ja puheenjohtajiston kokousten valmistelusta.”

9)

Korvataan artikloissa esiintyvä käsite ”hallintoneuvosto” käsitteellä ”johtokunta”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LUX


(1)  Lausunto annettu 28. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1654/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 38).

(3)  EYVL C 161, 5.7.2002, s. 1.

(4)  EYVL C 241, 7.10.2002, s. 100.

(5)  EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1.”


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/10


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1113/2005,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen (UAN) tuonnissa annettua asetusta (EY) N:o 1995/2000 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet, joita sovelletaan Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa yhteisöön, ovat asetuksella (EY) N:o 1995/2000 (2) käyttöön otetut lopulliset polkumyyntitullit. Saman asetuksen nojalla polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä sovelletaan myös Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevaan urean ja ammoniumnitraatin liuosseokseen.

2.   MENEILLÄÄN OLEVA TUTKIMUS

2.1   Tarkastelupyyntö

(2)

Otettuaan käyttöön Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa lopulliset polkumyyntitullit komissio sai algerialaiselta Fertial SPA -yritykseltä, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, pyynnön asetusta (EY) N:o 1995/2000 koskevan uuden viejän tarkastelun vireille panemisesta perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Pyynnön esittäjä väitti, ettei se ollut etuyhteydessä algerialaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovellettiin urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen osalta voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Lisäksi se väitti, ettei se ollut vienyt urean ja ammoniumnitraatin liuosseosta yhteisöön alkuperäisenä tutkimusajanjaksona (1 päivän kesäkuuta 1998 ja 31 päivän toukokuuta 1999 välisenä aikana), vaan oli alkanut viedä sitä yhteisöön kyseisen ajanjakson jälkeen.

2.2   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(3)

Komissio tutki pyynnön esittäjän toimittaman näytön ja katsoi sen riittäväksi pannakseen vireille perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen tarkastelun. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan kyseiselle yhteisön tuotannonalalle tilaisuuden esittää huomautuksia komissio pani asetuksella (EY) N:o 1795/2004 (3) vireille asetukseen (EY) N:o 1995/2000 liittyvän tarkastelun pyynnön esittäjän osalta ja aloitti tutkimuksensa.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 1795/2004 kumottiin asetuksella (EY) N:o 1995/2000 pyynnön esittäjän urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa käyttöön otettu 6,88 euroa tonnilta oleva polkumyyntitulli. Samalla tulliviranomaisia kehotettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

2.3   Tarkasteltavana oleva tuote

(5)

Tarkastelun kohteena oleva tuote on sama kuin Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, eli urean ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena, jotka tavallisesti kuuluvat CN-koodiin 3102 80 00 ja ovat peräisin Algeriasta.

2.4   Asianomaiset osapuolet

(6)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti pyynnön esittäjälle ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(7)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen, jonka tämä palautti asetetussa määräajassa. Komissio pyrki tarkistamaan kaikki polkumyynnin määrittelemisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja pyynnön esittäjän toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti.

2.5   Tutkimusajanjakso

(8)

Polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

3.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

(9)

Tutkimuksessa vahvistui, ettei pyynnön esittäjä ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana ja että se oli aloittanut yhteisöön suuntautuvan viennin kyseisen ajanjakson jälkeen.

(10)

Yhteisön tuotannonala väitti, että pyynnön esittäjä oli etuyhteydessä alkuperäisen tutkimuksen vientiä harjoittavaan tuottajaan. Vaikka pyynnön esittäjään etuyhteydessä ollut yritys toimitti myös raaka-ainetta alkuperäisen tutkimuksen vientiä harjoittavalle tuottajalle, mikään ei osoittanut, että tämä suhde olisi ulottunut tavanomaisia liiketoimia laajemmalle. Todettiin, että pyynnön esittäjään etuyhteydessä ollut yritys ei ollut etuyhteydessä alkuperäisen tutkimuksen vientiä harjoittavaan tuottajaan. Näin ollen väitettä, jonka mukaan pyynnön esittäjä oli etuyhteydessä alkuperäisen tutkimuksen vientiä harjoittavaan tuottajaan, pidettiin perusteettomana.

(11)

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että pyynnön esittäjän kustannuslaskentatiedoissa oli merkittäviä puutteita eikä niitä voitu pitää sopivana perustana pyynnön esittäjän omaa polkumyyntimarginaalia määritettäessä.

(12)

Todettiin, että pyynnön esittäjän ilmoittamat raaka-ainekustannukset perustuivat puolelta tutkimusajanjaksoa tosiasiallisten kustannusten sijaan ylimalkaisiin arvioihin.

(13)

Lisäksi ilmoitettuja kustannuksia, jotka saatiin yrityksen kustannuslaskentatiedoista, ei saatu täsmäytettyä liikekirjanpitoon. Yrityksen yleensä käyttämien tilinpitojärjestelmien (kustannuslaskenta ja liikekirjanpito) välille ei pystytty luomaan minkäänlaista yhteyttä, sillä kustannuslaskentatietojen sisältämät luvut eivät vastanneet liikekirjanpitotietojen sisältämiä lukuja. Liioin ei pystytty osoittamaan, olivatko yrityksen kustannuslaskentatiedot oikeita ja vastasivatko ne tutkimusajanjakson aikana syntyneitä tosiasiallisia kustannuksia. Tästä syystä ei ollut mahdollista osoittaa, että tiedot vastasivat kohtuullisesti tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja myyntiin liittyviä kustannuksia.

(14)

Tästä syystä ei ollut mahdollista määrittää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia.

4.   PÄÄTELMÄT

(15)

Huomattakoon, että tämän Fertialin pyynnöstä vireillepannun tarkastelun tavoitteena oli määrittää pyynnön esittäjän yksilöllinen polkumyyntimarginaali, jonka väitettiin eroavan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa Algeriasta sovellettavasta nykyisestä jäännösmarginaalista.

(16)

Koska tutkimuksessa ei voitu vahvistaa, että pyynnön esittäjän yksilöllinen polkumyyntimarginaali olisi tosiasiassa erilainen kuin alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettu jäännöspolkumyyntimarginaali, pyynnön esittäjän tekemä pyyntö tulisi hylätä ja uutta viejää koskeva tarkastelu päättää. Alkuperäisen tutkimuksen aikana vahvistettu jäännöspolkumyyntimarginaali 9,7 % (tai 6,88 euroa tonnilta) tulisi näin ollen säilyttää, sillä mikään ei osoittanut, että pyynnön esittäjän harjoittama polkumyynti olisi tapahtunut eri tasolla.

5.   POLKUMYYNTITULLIN TAANNEHTIVA KANTAMINEN

(17)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella pyynnön esittäjään sovellettava polkumyyntitulli kannetaan taannehtivasti tarkasteltavana olevan tuotteen sen tuonnin osalta, joka on velvoitettu kirjattavaksi asetuksen (EY) N:o 1795/2004 3 artiklan nojalla.

6.   ILMOITTAMINEN

(18)

Kaikille asianomaisille osapuolille on ilmoitettu olennaiset tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella edellä olevat päätelmät tehtiin.

(19)

Pyynnön esittäjä kiisti komission päätelmät ja väitti, että kaikki pyydetyt tiedot oli toimitettu. Tästä huolimatta ei toimitettu uutta näyttöä, jonka perusteella edellä esitettyjä päätelmiä olisi voitu tarkistaa; tämän vuoksi päätelmät vahvistettiin.

(20)

Tämä tarkastelu ei vaikuta siihen päivämäärään, jona asetuksella (EY) N:o 1995/2000 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrä päättyä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetuksella (EY) N:o 1795/2004 vireillepantu uuden viejän tarkastelu.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1995/2000 1 artiklan mukainen kaikkiin algerialaisiin yrityksiin sovellettava tulli kannetaan taannehtivasti urean ja ammoniumnitraatin vesi- tai ammoniakkiliuoksena olevan seoksen tuonnissa, joka on kirjattu asetuksen (EY) N:o 1795/2004 3 artiklan nojalla.

3.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 238, 22.9.2000, s. 15. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1675/2003 (EUVL L 238, 25.9.2003, s. 4).

(3)  EUVL L 317, 16.10.2004, s. 20.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1114/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1115/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

tuontitodistusten myöntämisestä eräille asetuksella (EY) N:o 1035/2005 avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuotaville säilötyille sienille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon säilöttyjen sienien tuonnissa sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivänä heinäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1035/2005 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Perinteisten ja uusien tuojien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1035/2005 4 artiklan 1 kohdan nojalla jättämät todistushakemukset ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Perinteisten tuojien asetuksen (EY) N:o 1035/2005 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 12 päivänä heinäkuuta 2005, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 9,900 prosenttia.

2.   Uusien tuojien asetuksen (EY) N:o 1035/2005 4 artiklan 1 kohdan nojalla hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 12 päivänä heinäkuuta 2005, myönnetään siten, että niissä haetuista määristä hyväksytään 24,280 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Sitä sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 171, 2.7.2005, s. 15.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1116/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus on mahdollista kattaa vientituella, liittymisasiakirjan 300 artiklan mukaisesti solmittujen sopimusten määrittämissä rajoissa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden tukia vahvistettaessa on otettava huomioon:

maidon ja maitotuotteiden hinta- ja saatavuustilanne ja kehitysnäkymät yhteisön markkinoilla sekä maidon ja maitotuotteiden hintatilanne ja kehitysnäkymät kansainvälisessä kaupassa,

kaupan pitämisestä aiheutuvat kustannukset sekä edullisimmat kuljetuskustannukset yhteisön markkinoilta yhteisön satamiin tai muihin vientipaikkoihin, samoin kuin määrämaihin kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset,

maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet, joita ovat hintojen ja kaupan tasapainoisen tilanteen ja luonnollisen kehityksen turvaaminen kyseisillä markkinoilla,

liittymisasiakirjan 300 artiklan mukaisesti solmittujen sopimusten määrittämät rajat,

häiriöiden välttämisestä yhteisön markkinoilla saatava etu,

suunniteltuihin vientitoimiin liittyvät taloudelliset seikat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 5 kohdan mukaan on yhteisön hintoja vahvistettaessa otettava noudatetuista hinnoista huomioon ne, jotka osoittautuvat viennin kannalta edullisimmiksi, koska kansainvälisessä kaupassa hinnat on vahvistettava ottaen erityisesti huomioon:

a)

kolmansien maiden markkinoilla noudatetut hinnat;

b)

kolmansista maista lähtöisin olevien tavaroiden kolmansiin määrämaihin suuntautuvan tuonnin edullisimmat hinnat;

c)

kolmansissa viejämaissa noteeratut tuottajahinnat ottaen tarvittaessa huomioon näiden maiden myöntämät tuet;

d)

vapaasti yhteisön rajalla -tarjoushinnat;

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan mukaan maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdassa säädetään vientitukea saavien tuotteiden luettelon sekä kyseisen tuen määrän vahvistamisesta vähintään joka neljäs viikko. Tuen määrä on kuitenkin mahdollista pysyttää samantasoisena yli neljän viikon ajan.

(6)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 26 päivänä tammikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (2) 16 artiklan mukaan lisättyä sokeria sisältäville maitotuotteille myönnettävä vientituki on kahden osan summa. Ensimmäisen osan tarkoituksena on ottaa huomioon maitotuotteiden määrä, ja se lasketaan kertomalla perusmäärä kyseisen tuotteen maitotuotteiden pitoisuudella. Toisen osan tarkoituksena on ottaa huomioon lisätyn sakkaroosin määrä, ja se lasketaan kertomalla koko tuotteen sakkaroosipitoisuus sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (3) 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientipäivänä sovellettavalla vientituen perusmäärällä. Viimeksi mainittu osa otetaan huomioon ainoastaan, jos lisätty sakkaroosi on saatu yhteisössä korjatusta sokerijuurikkaasta tai -ruo'osta.

(7)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 896/84 (4) annetaan täydentäviä säännöksiä tukien myöntämisestä markkinointivuoden vaihtuessa. Näissä säännöksissä annetaan mahdollisuus eriyttää tuet tuotteiden valmistuspäivän mukaan.

(8)

Sulatejuustoille myönnettävän tuen laskemiseksi on tarpeen säätää, että jos niihin lisätään kaseiinia ja/tai kaseinaatteja, kyseistä määrää ei saa ottaa huomioon.

(9)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta maito- ja maitotuotealan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä erityisesti kyseisten tuotteiden hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tämän asetuksen liitteessä mainittujen tuotteiden tuki olisi vahvistettava siinä mainitun suuruiseksi.

(10)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa tarkoitetut sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 558/2005 (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 22).

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  EYVL L 91, 1.4.1984, s. 71. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 222/88 (EYVL L 28, 1.2.1988, s. 1).


LIITE

maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 14 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

L01

Ceuta, Melilla, Pyhä istuin, Amerikan yhdysvallat ja Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 44 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu vienti sekä jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittuneiden muiden valtioiden asevoimien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuva vienti.

L02

Andorra ja Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Pyhä istuin (yleisesti käytetty nimi: Vatikaani), Turkki, Romania, Bulgaria, Kroatia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 44 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu vienti sekä jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittuneiden muiden valtioiden asevoimien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuva vienti.

L04

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1117/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 12 päivänä heinäkuuta 2005 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 12 päivänä heinäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä

Asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan suuntautuvan viennin osalta

Asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1118/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 12 päivänä heinäkuuta 2005 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 12 päivänä heinäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja siinä tarkoitetuille määräpaikoille on 16,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1119/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta EMOTR:n tukiosaston tilivuodeksi 2005 annetun asetuksen (EY) N:o 1751/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1751/2004 (2) vahvistetaan interventioiden rahoituskulujen laskemisessa sovellettavat korkokannat EMOTR:n tukiosaston tilivuodeksi 2005 ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskennassa sovellettavista korkokannoista ja menetelmästä 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 411/88 (3) 3 ja 4 artiklan säännösten perusteella.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 5 artikla ja asetuksen (ETY) N:o 411/88 4 artikla on muutettu uusien jäsenvaltioiden varainhoitovuonna 2004 maksamien korkokustannusten keskiarvon huomioon ottamista ja ilmoittamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta sekä niiden jäsenvaltioiden, joiden korkokustannusten keskiarvo on yli kaksinkertainen verrattuna yhteisölle laskettuun yhtenäiseen korkokantaan, erityisen korkokannan laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Sen vuoksi olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 1751/2004 edellä mainittujen interventioiden rahoituskustannusten laskemiseksi vahvistettua korkokantaa.

(3)

Koska asetusten (ETY) N:o 1883/78 ja (ETY) N:o 411/78 muutoksia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2004, olisi säädettävä, että tätä asetusta sovelletaan samasta päivästä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1751/2004 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

EMOTR:n tukiosaston tilikaudelle 2005 kirjattavien menojen osalta

1)

asetuksen (ETY) N:o 411/88 3 artiklassa säädetyksi korkokannaksi vahvistetaan 2,2 prosenttia;

2)

asetuksen (ETY) N:o 411/88 4 artiklan 1 kohdassa säädetyksi erityiseksi korkokannaksi vahvistetaan Ranskan, Itävallan, Portugalin ja Ruotsin osalta 2,1 prosenttia ja Irlannin sekä Suomen osalta 2,0 prosenttia;

3)

asetuksen (ETY) N:o 411/88 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi erityiseksi korkokannaksi vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 2,5 prosenttia, Latvian osalta 2,9 prosenttia, Slovakian ja Slovenian osalta 3,1 prosenttia, Kyproksen osalta 4,0 prosenttia, Puolan osalta 4,1 prosenttia ja Unkarin osalta 9,2 prosenttia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 312, 9.10.2004, s. 9.

(3)  EYVL L 40, 13.2.1988, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 956/2005 (EUVL L 164, 24.6.2005, s. 8).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1120/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1021/2005 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1021/2005 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tuen määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1021/2005 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1787/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 56.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 15 päivästä heinäkuuta 2005 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti

20,29

20,29

b)

vietäessä muita tavaroita

52,10

52,10

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2571/97 annettujen edellytysten mukaisesti

36,00

36,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

99,25

99,25

c)

vietäessä muita tavaroita

92,00

92,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1121/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

9,54 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

20,50 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1122/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on muutettu asetuksella (EY) N:o 1069/2005 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 69.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 15 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1123/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

melassin 15 päivästa heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/95.


LIITE

Melassin 15 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1124/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

15 PÄIVÄSTÄ HEINÄKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3483

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1125/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 32. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2004/2005 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1327/2004 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1327/2004 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1327/2004 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 32. tarjouskilpailussa 37,9 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1685/2004 (EUVL L 303, 30.9.2004, s. 21).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1126/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 573/2003 säädetyssä maissin tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2003/18/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Romaniasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 573/2003 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 573/2003 avataan maissin 149 000 t vuotuinen tariffikiintiö markkinointivuodeksi 2005/2006.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 573/2003 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti 11 päivänä heinäkuuta 2005 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näin ollen olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Maissin kiintiöön ”Romania” tehdyt tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty ja toimitettu komissiolle 11 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 573/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 8,9425 %.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1127/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 573/2003 säädetyssä vehnän tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2003/18/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Romaniasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 573/2003 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 573/2003 avataan vehnän 230 000 t vuotuinen tariffikiintiö markkinointivuodeksi 2005/2006.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 573/2003 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti 11 päivänä heinäkuuta 2005 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näin ollen olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vehnän kiintiöön ”Romania” tehdyt tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty ja toimitettu komissiolle 11 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 573/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 9,98047 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1128/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 958/2003 säädetyssä maissin tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2003/286/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Bulgarian tasavallasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 958/2003 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 958/2003 avataan maissin 96 000 t vuotuinen tariffikiintiö markkinointivuodeksi 2005/2006.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2003 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti 11 päivänä heinäkuuta 2005 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näin ollen olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Maissin kiintiöön ”Bulgarian tasavalta” tehdyt tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty ja toimitettu komissiolle 11 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 958/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 1,58507 %.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 136, 4.6.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1046/2005 (EUVL L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1129/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 958/2003 säädetyssä vehnän tariffikiintiössä sovellettavasta vähennyskertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2003/286/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Bulgarian tasavallasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 958/2003 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 958/2003 avataan vehnän 352 000 tonnin vuotuinen tariffikiintiö markkinointivuodeksi 2005/2006.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2003 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti 11 päivänä heinäkuuta 2005 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Näin ollen olisi määriteltävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava vähennyskerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vehnän kiintiöön ”Bulgarian tasavalta” tehdyt tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty ja toimitettu komissiolle 11 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 958/2003 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 0,71846 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 136, 4.6.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1046/2005 (EYVL L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1130/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

tuontitodistusten myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukaisesti avatussa yksipuolisessa tariffikiintiössä tuodulle valkosipulille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon valkosipulin tuonnissa sovellettavan yksipuolisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivänä heinäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1034/2005 (1), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Perinteisten ja uusien tuojien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1034/2005 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättämät tuontitodistushakemukset ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin todistuksia voidaan myöntää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Perinteisten tuojien asetuksen (EY) N:o 1034/2005 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 12 päivänä heinäkuuta 2005, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 2,717 prosenttia.

2.   Uusien tuojien asetuksen (EY) N:o 1034/2005 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemat tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle 12 päivänä heinäkuuta 2005, myönnetään siten, että haetuista määristä hyväksytään 0,765 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 171, 2.7.2005, s. 11.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1131/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 15 päivästä heinäkuuta 2005 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,717

2,717

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,781

1,781

– – muissa tapauksissa

3,807

3,807

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,765

1,765

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,336

1,336

– – muissa tapauksissa

2,855

2,855

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,781

1,781

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,807

3,807

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,326

2,326

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

1,781

1,781

– muissa tapauksissa

3,807

3,807

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1132/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EYVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1133/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom.: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1134/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1059/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1059/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 8 päivän heinäkuuta ja 14 päivään heinäkuuta 2005 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 4,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/53


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1135/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1058/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 8 päivän ja 14 päivän heinäkuuta 2005 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1136/2005,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2005,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 868/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista tuotavan maissin tuontitullista Espanjaan.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 868/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 8 ja 14 päivästä heinäkuuta 2005 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 20,96 EUR/t 2 800 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/55


EU–ROMANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2/2005,

tehty 20 päivänä kesäkuuta 2005,

assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen romanialaisen yhteyskomitean välille

(2005/502/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen (1) ja erityisesti sen 111 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Romanian alue- ja paikallisviranomaisten vuoropuhelulla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa huomattavasti Euroopan yhteisön ja Romanian välisten suhteiden kehitykseen sekä Euroopan yhdentymiseen.

(2)

Näyttää asianmukaiselta järjestää tällainen yhteistyö alueiden komitean ja sen romanialaisen yhteyskomitean tasolla perustamalla neuvoa-antava sekakomitea.

(3)

Tämän johdosta on päätöksellä N:o 1/95 (2) vahvistettu assosiaationeuvoston työjärjestys vastaavasti muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään seuraavat artiklat assosiaationeuvoston työjärjestykseen:

”18 artikla

Perustetaan neuvoa-antava sekakomitea, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on avustaa assosiaationeuvostoa vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi Euroopan yhteisön ja Romanian alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Tällaisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla pyritään erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

1)

Romanian paikallisviranomaisten toimintakyvyn valmistelu Euroopan unioniin liittymistä silmällä pitäen;

2)

Romanian paikallisviranomaisten valmistelu alueiden komitean työhön osallistumiseen Romanian liittymisen jälkeen;

3)

tietojen vaihto yhteistä etua koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä, erityisesti Euroopan unionin aluepolitiikan ja liittymisprosessin tämänhetkisestä tilanteesta sekä Romanian alueiden ja paikallisviranomaisten valmistautumisesta näihin politiikkoihin;

4)

monenvälisen suunnitelmallisen vuoropuhelun rohkaiseminen a) Romanian alue- ja paikallisviranomaisten sekä b) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden välillä, mukaan luettuna verkottuminen tietyillä aloilla, joilla suorat yhteydet sekä yhteistyö Romanian ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä saattaa osoittautua tehokkaimmaksi tavaksi erityisten ongelmien ratkaisemiseen;

5)

alueiden välistä yhteistyötä koskeva säännöllinen tietojen vaihto Romanian ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä;

6)

aluepolitiikkaa ja rakennetoimia koskevien kokemusten ja tietojen vaihdon rohkaiseminen a) Romanian paikallisviranomaisten sekä b) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä erityisesti alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien tai -strategioiden valmistelua koskevan taitotiedon ja menetelmien sekä rakennerahastojen tehokkaimman hyödyntämisen alalla;

7)

Romanian paikallisviranomaisten tukeminen tietojen vaihdon avulla toissijaisuusperiaatteen käytännön toteuttamisessa kaikilla elämänalueilla alue- ja paikallistasolla;

8)

keskustelu kaikista muista jommankumman osapuolen ehdottamista aiheellisista kysymyksistä, jotka saattavat tulla esiin Eurooppa-sopimuksen täytäntöönpanossa ja osana liittymistä valmistelevaa strategiaa.

19 artikla

Komitea muodostuu kahdeksasta alueiden komitean ja kahdeksasta sen romanialaisen yhteyskomitean edustajasta. Kumpikin osapuoli nimeää komiteaan yhtä monta varajäsentä.

Komitea toimii assosiaationeuvoston lausuntopyynnön johdosta tai, kun on kyse vuoropuhelun edistämisestä alue- ja paikallisviranomaisten välillä, omasta aloitteestaan.

Komitea voi antaa suosituksia assosiaationeuvostolle.

Komitean jäsenet valitaan varmistaen, että komiteassa otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon sekä Euroopan yhteisön että Romanian eri hallintotasojen alue- ja paikallisviranomaiset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Komitea kokoontuu tietyin määräajoin, jotka se itse määrittää työjärjestyksessään.

Komitean puheenjohtajina toimivat alueiden komitean jäsen ja sen romanialaisen yhteyskomitean jäsen.

20 artikla

Alueiden komitea ja sen kanssa harjoitettavaa yhteistyötä varten perustettu romanialainen yhteyskomitea vastaavat kumpikin omista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluistaan sekä posti- ja televiestintäkuluistaan, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta komitean kokouksiin.

Alueiden komitea vastaa kokousten tulkkausmenoista sekä asiakirjojen käännös- ja jäljentämiskuluista, lukuun ottamatta menoja, jotka koskevat tulkkausta tai kääntämistä romanian kielelle / romanian kielestä ja joista vastaa alueiden komitean romanialainen yhteyskomitea.

Muista kokousten järjestämiseen liittyvistä kuluista vastaa kokousten isäntänä toimiva osapuoli.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2005.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2)  EYVL L 171, 21.7.1995, s. 41.


Komissio

15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/57


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä syyskuuta 2004,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3597)

(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2005/503/EY)

Komissio teki 29 päivänä syyskuuta 2004 päätöksen EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä määrättävät seuraamukset. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen koko tekstin julkinen toisinto on saatavissa asiassa todistusvoimaisilla kielillä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I   JOHDANTO

(1)

Päätöksessä viitataan ns. aseleposopimukseen, joka koskee oluen myyntiä Ranskassa kulutettavaksi jossakin muualla kuin kotona (jäljempänä ’anniskeluala’). Komissio on kerännyt näyttöä siitä, että 21 päivänä maaliskuuta 1996 Ranskan kaksi suurinta panimokonsernia, Brasseries Kronenbourg SA ja Heineken France SA, entinen ”SOGEBRA”, sekä niiden silloiset emoyhtiöt Groupe Danone ja Heineken NV tekivät kyseisen sopimuksen juomien tukkukauppoihin kohdistuneen ns. yritysostosodan jälkeen. Sopimus koskee juomien tukkukauppojen yritysostoja, joiden tarkoituksena on kyseisten yritysostojen hinnannousun nopea päättäminen sekä asianomaisten osapuolten integroitujen jakeluverkostojen tasapainottaminen. Ns. aseleposopimusta ei kuitenkaan ole koskaan pantu täytäntöön.

II   ASIAA KOSKEVA YHTEENVETO

1.   Asian käsittelyn lähtökohdat ja menettelyvaiheet

(2)

Asian käsittely aloitettiin Interbrew NV:n, nykyinen ”Inbev NV”, esittämien tietojen perusteella Belgian panimokartelliasian yhteydessä (komission päätös 2003/569/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia IV/37.614/F3 PO/Interbrew ja Alken-Maes, EUVL L 200, 7.8.2003, s. 1)). Kyseisten tietojen perusteella komissio suoritti useita tarkastuksia vuonna 2000 ja päätti tutkimuksensa esittämällä tietopyyntöjä.

(3)

Komissio aloitti menettelyn 4 päivänä helmikuuta 2004 ja antoi väitetiedoksiannon seuraaville yrityksille: Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone ja Heineken NV. Kaikki osapuolet ovat toimittaneet kirjallisen vastauksen komissiolle. Ne eivät ole kuitenkaan halunneet käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

2.   Kyseessä oleva ala

(4)

Tämä asia koskee oluen myyntiä Ranskassa anniskelualalla.

(5)

Kyseiset sopimuspuolina olevat yritykset edustivat yhteensä noin kolmea neljäsosaa Ranskassa vuonna 1999 kulutetusta oluesta.

3.   Rikkomisen luonne

(6)

Komissio havaitsi seuraavan rikkomisen: Heineken NV ja Heineken France SA ilmoittivat 12 päivänä helmikuuta 1996 aikomuksestaan ostaa konsernit Fischer ja Saint Arnould ja liittää ne Groupe Danoneen ja Brasseries Kronenbourg SA:han. Koska konsernit Fischer ja Saint Arnould olivat merkittäviä Kronenbourg-oluen jakelijoita, tästä alkoi todellinen yritysostosota. Kukin panimokonserni osti siten useita juomien tukkukauppoja, mikä johti kyseisten tukkukauppojen ostohintojen tuntuvaan laskuun. Tämän vuoksi Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA sekä niiden emoyhtiöt Groupe Danone ja Heineken NV tekivät 21 päivänä maaliskuuta 1996 ns. aseleposopimuksen tukkukauppojen ostosta ja niiden integroitujen jakeluverkostojensa tasapainottamisesta. Ne sopivat erityisesti seuraavasta:

tilapäisestä yritysostokiellosta (kielto ostaa tukkukauppoja sovitun luettelon ulkopuolelta),

kunkin osapuolen verkostosta jaellun oluen kokonaismäärän tasapainottaminen, ja

kunkin osapuolen markkinoimien sellaisten olutmerkkien määrän tasapainottaminen, jonka jakelijana toisen osapuolen on tarkoitus toimia.

(7)

Sopimus käy selvästi ilmi Heineken-konsernin sisäisestä muistiosta. Groupe Danone ja Brasseries Kronenbourg SA eivät ole kiistäneet ns. aseleposopimuksen olemassaoloa. Olisi kuitenkin pantava merkille, ettei komissiolla ole näyttöä sopimuksen täytäntöönpanosta. Päinvastoin tietyt tukkukaupat, jotka sovitussa luettelossa on merkitty jommallekummalle osapuolelle, päätyivätkin toisen osapuolen omistukseen, ja osapuolet jatkoivat tukkukauppojen ostamista sovitun luettelon ulkopuolelta. Lisäksi vuosina 1996–2002 osapuolilla oli tapana syrjäyttää kilpailijoidensa olut omalla oluellaan niiden valvonnassaan olevassa jakeluverkostossa. Täten merkkien välisen tasapainon varmistamiseksi tarkoitetusta sopimuksesta tuli tarpeeton.

III   OIKEUDELLINEN ARVIOINTI

1.   Rajoittava tarkoitus

(8)

Ns. aseleposopimus tehtiin 21 päivänä maaliskuuta 1996, ja sen alkuperäisenä tarkoituksena oli valvoa Heineken- ja Danone-konsernien tekemiä investointeja, koska sillä pyrittiin päättämään nopeasti tukkukauppojen ostoista aiheutuneiden kustannusten nousu. Lisäksi sopimus muistuttaa sopimusta, jonka tarkoituksena oli anniskelumarkkinoiden jakaminen kyseisten konsernien kesken. Edellä II 3 kohdassa mainitun kaksinkertaisen tasapainon luomisella osapuolet pyrkivät varmistamaan sen, ettei kumpikaan saanut määräävää asemaa kyseisillä markkinoilla.

(9)

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa ei tarvitse ottaa huomioon sopimuksen tosiasiallisia vaikutuksia, jos sen tarkoituksena tuntuu olevan estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Koska tarkasteltavana olevan sopimuksen tarkoituksena oli kilpailun rajoittaminen kieltämällä yritysostot ja luomalla tasapaino osapuolten integroitujen jakeluverkostojen välille, komissio katsoo, että kyseessä on perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettu rikkominen, vaikkei sopimuksella ollutkaan vaikutuksia.

2.   Tuntuva vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

(10)

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä katsotaan, että jotta yritysten välinen sopimus on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sen on objektiivisten oikeudellisten ja tosiasiallisten seikkojen perusteella annettava riittävästi aihetta epäillä, että sillä saattaa olla tosiasiallisesti tai mahdollisesti suoria tai välillisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden välisen kaupan rakenteeseen. Nämä edellytykset täyttyvät tässä asiassa.

(11)

Ranskalaisten panimoiden jakeluverkosto on eräs tärkeimmistä tavoista, joilla sellaiset ulkomaiset panimot pääsevät Ranskan markkinoille, joilta tällaiset verkostot puuttuvat. Näin ollen ns. aseleposopimus, jolla pyritään luomaan tasapaino kansallisella tasolla Heineken NV/Heineken France SA:n ja Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA:n integroitujen jakeluverkostojen välille, voisi vaikuttaa ulkomaisten panimoiden anniskelumarkkinoille pääsyn edellytyksiin ja samalla tuonnin määrään. Lisäksi Interbrew France, joka on merkittävin oluen maahantuoja Ranskassa, oli ja on edelleen riippuvainen Heineken France SA:n ja Brasseries Kronenbourg SA:n jakeluverkostoista tuotteensa huomattavan määrän jakelussa Ranskan anniskelumarkkinoilla. Täten sopimus, jolla pyritään jälkimmäisten yritysten jakeluverkostojen välisen kilpailun rajoittamiseen, voisi vaikuttaa ehtoihin, jotka kyseiset yritykset asettavat Interbrew Francelle sen tuotteiden jakelussa.

IV   SAKOT

1.   Perusmäärä

(12)

Komissio ottaa huomioon i) rikkomisen luonteen, ii) sen tosiasiallisen vaikutuksen markkinoihin silloin, kun se on mitattavissa ja iii) merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden koon.

i)

Ns. aseleposopimus on horisontaalinen sopimus, jonka tarkoituksena on rajoittaa suuren markkinaosuuden omaavien yritysten välistä kilpailua. Hinnat vahvistavan sopimuksen kaltaisena selvänä rikkomisena ei kuitenkaan voida pitää sellaista sopimusta, joka on tehty tukkukauppaostojen kustannusten hillitsemiseksi lyhyellä aikavälillä sillä, että ostosota päätetään. Kyseisten kahden panimokonsernin jakeluverkostojen pitkän aikavälin tasapainottamisesta tehty sopimus on markkinoiden jakamisesta tehdyn sopimuksen kaltainen. Tässä ei kuitenkaan ole kyse markkinoiden jakamisesta perinteisessä mielessä, koska sopimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli estää se, että yksi konserni hallitsisi markkinoita, eikä kilpailun poistaminen konsernien väliltä tai kolmansien osapuolten toiminnan estäminen.

ii)

Sopimusta ei pantu täytäntöön, ja tämän vuoksi se ei vaikuttanut markkinoihin.

iii)

Maantieteellisten markkinoiden laajuuden osalta komissio ottaa huomioon sen, että vaikka sopimus kattaa koko Manner-Ranskan, se rajattiin koskemaan anniskelualaa, joka edustaa alle kolmannesta kokonaismyynnin määrästä Ranskassa.

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo tässä päätöksessä tarkasteltujen yritysten syyllistyneen perustamissopimuksen 81 artiklan vakavaan rikkomiseen.

(14)

Koska sopimusta ei ole pantu täytäntöön, asianomaisille yrityksille määrätyn sakon perusmäärää ei ole syytä korottaa.

(15)

Tämän vuoksi 1 000 000 euron perusmäärä määrättiin sekä Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA:lle että Heineken NV/Heineken France SA:lle.

2.   Raskauttavat seikat

(16)

Jo vuonna 1984 Groupe Danonelle, silloiselle ”BSN”:lle, määrättiin sakko vallitsevan tilan säilyttämiseen ja tasapainon luomiseen markkinoilla tähdänneistä markkinoidenjakosopimuksista (komission päätös 84/388/ETY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1984, ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisesta menettelystä (IV/30.988 – Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat lasilevyalalla Benelux-maissa, EYVL L 212, 8.8.1984, s. 13)). Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA:lle määrätyn sakon perusmäärän korottaminen 50 prosentilla on perusteltavissa rikkomisen uusimisella, joka on raskauttava seikka. Muita raskauttavia seikkoja ei ole havaittu.

3.   Lieventävät seikat

(17)

Lieventäviä seikkoja ei ole havaittu.

4.   Sakkojen lopullinen määrä

(18)

Kutakin yritystä koskevat lopulliset sakot ovat seuraavat:

Groupe Danone ja Brasseries Kronenbourg SA vastaavat yhteisvastuullisesti 1 500 000 euron summasta,

Heineken NV ja Heineken France SA vastaavat yhteisvastuullisesti 1 000 000 euron summasta.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/60


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2005,

eurometallirahojen tunnistamisesta ja liikkeeseen sopimattomien eurometallirahojen käsittelystä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1540)

(2005/504/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (1) mukaan luottolaitokset ja kaikki muut laitokset, jotka osallistuvat setelien ja metallirahojen ammattimaiseen lajitteluun ja levittämiseen, myös ne, joiden toimintaan kuuluu eri valuuttamääräisten seteleiden tai metallirahojen vaihtoa, kuten esimerkiksi valuutanvaihtopisteet, ovat velvollisia poistamaan liikkeestä kaikki vastaanottamansa setelit ja metallirahat, jotka ne tietävät vääriksi tai joiden suhteen niillä on riittävästi aihetta olettaa, että ne ovat vääriä; kyseiset setelit ja metallirahat on toimitettava viipymättä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

(2)

Ei ole olemassa yhteistä menetelmää, jolla varmistettaisiin, että väärennetyt kolikot havaitaan ja poistetaan liikkeestä. Sen vuoksi on olemassa vaara, että vilpillisesti tai erehdyksessä liikkeeseen laskettuja väärennettyjä kolikoita ja muita kolikonkaltaisia esineitä käytetään edelleen, ja näin voidaan aiheuttaa yleisölle sekaannusta ja vahinkoa.

(3)

Kolikoiden automaattisen tunnistusjärjestelmän piirissä hylätään lukuisia esineitä, muiden muassa väärennetyt kolikot ja aidot eurokolikot, jotka eivät kelpaa liikkeeseen. Lisäksi yhtiöt ja yksityishenkilöt toimittavat toimivaltaisille viranomaisille aitoja kolikoita, jotka eivät enää kelpaa liikkeeseen.

(4)

Kansallisilla viranomaisilla ei ole yhteisiä sääntöjä siitä, miten aitoja kolikoita, jotka eivät kelpaa liikkeeseen, pitäisi käsitellä ja miten ne pitäisi korvata, mikä johtaa erilaiseen kohteluun eri euroalueen valtioissa ja aiheuttaa vääristymiä sellaisista kolikoista maksettavissa korvauksissa.

(5)

On suotavaa luoda menettely, jonka avulla voidaan tunnistaa liikkeessä olevat eurokolikot ja poistaa kierrosta väärennökset, eurokolikon kaltaiset esineet ja eurokolikot, jotka eivät enää kelpaa liikkeeseen, jotta voidaan helpottaa asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan täytäntöönpanoa.

(6)

Niiden aitojen eurokolikoiden, jotka eivät kelpaa liikkeeseen, osalta on suotavaa vahvistaa suuntaviivat kolikoiden käsittelemiseksi ja korvaamiseksi tai vaihtamiseksi, jotta voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset.

SUOSITTELEE:

I OSA

MÄÄRITELMÄT JA KÄYTÄNTÖSUOSITUKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä suosituksessa tarkoitetaan:

a)

’eurokolikoiden tunnistamisella’ eurokolikoiden aitouden tarkistusmenettelyä, joka tehdään sähkömekaanista automaattista lajittelua käyttäen tai käsin. Menettelyssä hylätään väärennökset, aidot eurokolikot, jotka eivät kelpaa liikkeeseen, eurokolikoita muistuttavat ulkomaiset kolikot ja muut metalliesineet, kuten mitalit ja rahakkeet,

b)

’eurokolikoilla, jotka eivät kelpaa liikkeeseen’ aitoja eurokolikoita, jotka ovat viallisia tai joiden tekniset tekijät ja tuntomerkit ovat olennaisesti muuttuneet suhteellisen pitkän liikkeelläolon tai onnettomuuden seurauksena (mitat, paino, väri, syöpyminen, reunojen vauriot), sekä tarkoituksella muutetut kolikot, jotka eivät ole väärennöksiä. Erityisesti teknisten tekijöiden osalta tässä asiakirjassa katsotaan, että kolikot eivät kelpaa liikkeeseen, jos yksi mitoista eroaa kyseiselle eurokolikolle määritellystä arvosta vähintään 0,30 millimetriä ja/tai paino eroaa vähintään 5 prosenttia.

2 artikla

Käytäntösuositukset

Jäsenvaltioiden tulisi suorittaa tai valvoa niiden alueella kiertävien eurokolikoiden tunnistaminen tämän suosituksen II osan määräysten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden tulisi antaa yhteiset säännöt niiden eurokolikoiden, jotka eivät kelpaa liikkeeseen, käsittelystä, korvaamisesta tai vaihtamisesta tämän suosituksen III osan määräysten mukaisesti.

II OSA

EUROKOLIKOIDEN TUNNISTAMINEN

3 artikla

Tunnistamiseen ja testaamiseen liittyvät edellytykset

Vähintään seuraavat eurokolikkolajit tulisi tunnistaa: 2 euroa, 1 euro ja 50 senttiä.

Tunnistaminen tulisi suorittaa keskitetysti ja/tai kolikoiden käsittelyn aikana. Sitä varten jäsenvaltioiden tulisi olla yhteydessä luottolaitoksiin ja muihin asiaan liittyviin käteistä rahaa ammatikseen käsitteleviin tahoihin ja keskustella niiden kanssa tämän suosituksen 4 ja 6 artiklassa määrättyjen tunnistusmenettelyjen täytäntöönpanosta.

Kunakin vuonna kussakin jäsenvaltiossa tunnistettujen eurokolikoiden määrän tulisi olla vähintään 10 prosenttia kyseisen jäsenvaltion edellisen vuoden loppuun mennessä liikkeeseen laskemien kolikkolajien kokonaisnettomäärästä. Jäsenvaltioiden tulisi tarkastaa sopiva määrä luottolaitoksia ja muita käteistä rahaa ammatikseen käsitteleviä tahoja, jotta varmistetaan, että asianmukainen määrä eurokolikkoja tunnistetaan 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Lajittelukoneiden valvontatestit

Lajittelukoneiden toimintaa tulisi valvoa tunnistustestillä, jota edeltää soveltuvin osin lajittelutesti seuraavasti:

1)

Lajittelutestin tarkoituksena on tarkistaa, että laite kykenee lajittelemaan kaikki eurokolikkolajit oikein. Tätä sovelletaan lajittelukykyä koskevien kansallisten säännösten puuttuessa.

Lajittelutestissä testataan ainakin sata aitoa eurokolikkoa jokaista kolikkolajia kohti. Kyseiset kaikista kolikkolajeista olevat kolikot sekoitetaan keskenään ja syötetään laitteen läpi kolme kertaa.

Hyväksymisprosentin tulisi olla vähintään 98 prosenttia jokaisessa kokeessa. Jos lajittelu- ja tunnistustestissä käytetyt aidot eurokolikot ovat eurokolikoille asetetuilla kelpoisuusrajoilla, voidaan harkita alhaisemman onnistumisprosentin hyväksymistä.

Jokainen laitteen hylkäämä aito kolikko tulisi testata uudelleen. Kaikki aidot kolikot tulisi hyväksyä kolmen perättäisen yrityksen jälkeen.

2)

Tunnistustestin tarkoituksena on tarkistaa, pystyykö laite hylkäämään kolikonkaltaiset esineet, jotka eivät ole eurokolikkoja koskevien vaatimusten mukaisia, ja erityisesti väärennetyt kolikot.

Tunnistustestiä varten tarvitaan näytteitä kaikkien kolikkolajien väärennetyistä kolikoista, ja se tulee määritellä siten, että se kattaa myös materiaalit, joita käytetään kolikonkaltaisten esineiden ja muiden kuin eurokolikoiden valmistamiseen. Sen vuoksi tulisi käyttää lukuisia edustavia ryhmiä, joita saadaan kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten tai Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) varastoista. ETTK määrittelee ja päivittää näitä ryhmiä yhteistyössä kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten kanssa.

Väärennökset sekoitetaan ETTK:n kanssa määriteltyyn asianmukaiseen määrään aitoja kolikoita ja syötetään laitteen läpi kolme kertaa. Laitteen tulisi hylätä kaikki väärennökset jokaisella kerralla.

3)

Tässä artiklassa tarkoitetut testit tulisi suorittaa kansallisia säännöksiä noudattaen vähintään kerran vuodessa jokaiselle lajittelukoneelle sillä paikalla, jolla tunnistaminen tapahtuu, 3 artiklan mukaisesti valituissa laitoksissa.

5 artikla

Mahdollisuudet lajittelukoneiden jatkotestaamiseen kansallisissa metallirahojen tutkimuskeskuksissa tai ETTK:ssa

Jotta lajittelukoneiden valmistajat voivat saada tarpeelliset tiedot laitteidensa lopullisia säätöjä varten, testejä voidaan suorittaa tietyissä kansallisissa metallirahojen tutkimuskeskuksissa, ETTK:ssa tai kahdenvälisten sopimusten perusteella valmistajan tiloissa. Testit tulisi suorittaa yhdessä ETTK:n kanssa määriteltyjen luottamuksellisuutta koskevien menettelyjen ja ehtojen pohjalta.

Kansallisessa metallirahojen tutkimuskeskuksessa tai ETTK:ssa suoritetun testin jälkeen laaditaan yhteenvetoraportti kyseiselle yhteisölle ja siitä otetaan jäljennös ETTK:lle. Raportti säilytetään ainakin kolme vuotta ja sitä voidaan käyttää vertailutarkoituksiin.

Raportissa tulisi olla vähintään testatun laitteen tunnistetiedot, testitulokset ja yleisarvio, testiin käytettyjen näyteryhmien täsmällinen sisältö, arviointiperusteet hyväksymiselle, päiväys ja valtuutetun henkilön allekirjoitus.

Kansalliset metallirahojen tutkimuskeskukset ja ETTK ylläpitävät tiedostoa niiden tiloissa testattujen lajittelukoneiden suorituksista. Tämän artiklan toisessa kohdassa määrättyjen testien hyväksyttävästi läpäisseiden laitteiden koottua luetteloa voi viitteellisesti tutkia kansallisissa metallirahojen tutkimuskeskuksissa ja ETTK:ssa.

6 artikla

Tarkastukset ja raportointi

Jäsenvaltioiden tulisi valvoa 3 artiklan mukaisesti valittujen laitosten kykyä tunnistaa eurokolikoita vähintään seuraavien tekijöiden perusteella:

Onko lajittelukeskuksella kirjallisia toimintaohjeita ja organisaatio väärennösten, liikkeeseen sopimattomien eurokolikoiden ja eurokolikon kaltaisten esineiden tunnistamiseksi?

Onko koulutettua henkilökuntaa toimintaohjeiden toteuttamiseksi?

Ovatko tekniset resurssit riittäviä ja onko olemassa valmistajan alkuperäistä raporttia lajittelukoneiden suoritustasosta?

Onko olemassa kirjallista huoltosuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on säilyttää lajittelukoneiden alkuperäinen suoritustaso?

Onko olemassa kirjallisia vähimmäisohjeita, joissa määritellään erilaiset menettelyt eurokolikoiden lajittelemiseksi sekä väärennösten ja epäilyttävien kolikoiden luovuttamiseksi toimivaltaisille kansallisille viranomaisille nopeasti?

Mikä on tunnistettujen kolikoiden määrä?

Kun suoritetaan 3 artiklassa tarkoitettuja tarkistuksia, voidaan kansallisia säännöksiä noudattaen tehdä kevennetty tarkastus ja raportoida siitä edellä mainittujen tekijöiden perusteella.

Jokaisen jäsenvaltion tulisi raportoida vuosittain ETTK:lle tunnistamistoiminnasta, johon tarkastukset ja raportointi sisältyvät, sekä tunnistettujen eurokolikoiden määrästä ja jokaisen hylättyjen esineiden luokan suhde jokaista lajiteltua liikkeessä olevaa kolikkolajia kohtaan.

III OSA

LIIKKEESEEN SOPIMATTOMIEN EUROKOLIKKOJEN KÄSITTELY

7 artikla

Liikkeeseen sopimattomien eurokolikoiden korvaaminen tai vaihtaminen

Jokaisen jäsenvaltion tulisi maksaa korvaus tai tarvittaessa vaihtaa liikkeeseen sopimattomat eurokolikot, joiden laji tulisi pystyä tunnistamaan; korvaus tai vaihto tulisi suorittaa yhtiöille ja yksityishenkilöille, joiden kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa tai euroalueen ulkopuolella, riippumatta kolikon kansallisesta tunnuksesta. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa samanlaiset ehdot korvauksen saamiselle liikkeeseen soveltumattomista kolikoista, jotta tarkastukset voisivat olla mahdollisia riippumatta siitä, missä maassa kolikot poistetaan liikkeestä 12 artiklassa tarkoitetun arvioinnin perusteella.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne kieltäytyvät maksamasta korvausta tahallisesti muunnelluista eurokolikoista, jos se rikkoo kansallista menettelyä tai perinnettä (kuninkaan kuvan häpäisy, liikkeeseenlaskevan viranomaisen halventaminen jne.).

8 artikla

Käsittelykustannukset

Liikkeeseen sopimattomien kolikoiden korvaamisesta tai vaihtamisesta tulisi periaatteessa määrätä käsittelymaksu. Maksun tulisi olla samansuuruinen koko euroalueella ja sen tulisi olla 5 prosenttia tarkastettujen rahojen nimellisarvosta.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta maksusta voidaan myöntää vapautus kerran vuodessa yhdelle tarkastusta pyytävälle yksikölle, jos liikkeeseen sopimattomien kolikoiden määrä on enintään yksi kilogramma kolikkolajia kohden.

Jos pussissa ja/tai laatikossa on väärennöksiä tai sääntöjen vastaisia kolikoita, kuten väärin lajiteltuja kolikoita, muita kuin eurokolikoita tai eurokolikoita, joiden lajia ei voida tunnistaa, tai joissa on muita poikkeavuuksia, ja näiden sääntöjen vastaisten kolikoiden määrä on sellainen, että niitä pitää tutkia tarkemmin 10 artiklan mukaisesti, voidaan veloittaa ylimääräinen maksu, jonka suuruus on 15 prosenttia pussin ja/tai laatikon kolikkojen nimellisarvosta.

Jäsenvaltiot voivat myöntää yleisiä vapautuksia käsittelymaksuista silloin, jos tarkastusta pyytävät yksiköt tekevät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä viranomaisten kanssa liikkeeseen sopimattomien eurokolikoiden poistamiseksi liikkeestä.

Tarkastusta pyytävän yksikön tulisi maksaa kuljetuskustannukset ja niihin liittyvät kustannukset.

Viranomaisille toimitetuista väärennetyistä kolikoista ei tulisi periä käsittelymaksuja tai muita maksuja.

9 artikla

Liikkeeseen sopimattomien eurokolikoiden pakkaaminen

Tarkastusta pyytävän yksikön tulisi lajitella kolikot niiden lajien perusteella ja pakata ne standardoituihin pusseihin tai laatikoihin pyynnön kohteena olevan jäsenvaltion standardien mukaisesti. Jos standardeja ei noudateta, tarkastuspyyntö voidaan hylätä.

Jos pakkaamisesta ei ole olemassa kansallisia standardeja, pussien tai laatikoiden tulisi sisältää:

500 kolikkoa 2 ja 1 euron kolikkolajeja,

1 000 kolikkoa 50, 20 ja 10 sentin kolikkolajeja,

2 000 kolikkoa 5, 2 ja 1 sentin kolikkolajeja.

Jokaisessa pussissa ja/tai laatikossa tulisi olla selkeästi merkittynä tarkastusta pyytävän yksikön tunnistetiedot, sisältönä olevien kolikoiden arvo ja niiden laji, paino, pakkauspäivämäärä ja pussin ja/tai laatikon numero. Tarkastusta pyytävän yksikön tulisi toimittaa pakkauslista, jossa on kooste lähetetyistä pusseista tai laatikoista.

Jos liikkeeseen soveltumattomien eurokolikoiden kokonaismäärä on pienempi kuin edellä mainitut standardit, ne tulisi lajitella kolikkolajien mukaisesti ja lähettää muussa kuin standardinmukaisessa pakkauksessa.

10 artikla

Jäsenvaltioiden suorittama valvonta

1.   Jäsenvaltioiden tulisi tarkistaa liikkeeseen soveltumattomat kolikot seuraavilta osin:

kunkin pussin ja/tai laatikon ilmoitettu määrä,

aitous, jotta varmistetaan väärennösten poistaminen,

ulkonäkö sen määrittelemiseksi, että kolikot ovat 7 artiklan määräysten mukaisia.

2.   Tarkastettavaksi toimitettujen kolikoiden määrän tarkistaminen tulisi tehdä punnitsemalla jokainen pussi ja/tai laatikko. Edellä 9 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettujen standardin mukaisten pakkausten nettopainon tulisi voida vaihdella – 2 ja + 1 prosentin välillä. Kun kansalliset pakkaamista koskevat määräykset ovat erilaisia kuin edellä mainitut standardit, tulisi soveltaa vastaavaa valvontaa. Sen lisäksi jokainen pussi ja/tai laatikko tulisi tarkistaa näkyvien poikkeavuuksien varalta.

Jos pussin ja/tai laatikon paino ei ole vaihteluvälin rajoissa, koko kyseisen pussin ja/tai laatikon sisältö tulee käsitellä.

3.   Aitous ja ulkonäkö voidaan tarkastaa ottamalla näytteitä. Tarkastettavaksi toimitetuista määristä tulisi tarkastaa vähintään 10 prosentin edustava näyte 2 ja 1 euron sekä 50, 20 ja 10 sentin kolikkolajeista.

4.   Edellä 3 kohdassa mainittujen näytteiden aitous tulisi tarkastaa seuraavilla menetelmillä:

i)

jos kyse on mekaanisesta tai automaattisesta lajittelusta, laitteet tulisi säätää tämän suosituksen II osassa tarkoitettuja menettelyjä käyttäen;

ii)

muissa tapauksissa sovelletaan kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten arviointiperusteita.

Yhden väärennöksen löydyttyä koko pussin ja/tai laatikon sisältö on tarkastettava.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen näytteiden ulkoasu tulisi tarkastaa sen varalta, onko pussissa ja/tai laatikossa poikkeavuuksia, kuten väärin lajiteltuja kolikoita, muita kuin eurokolikoita tai eurokolikoita, joiden lajia ei voida tunnistaa. Jos sellaisia poikkeavuuksia ilmenee enemmän kuin 1 prosentissa, kyseinen pussi ja/tai laatikko tulisi tarkastaa uudelleen ja niiden kolikoiden suhde, joita ei voida korvata, määritellä jollakin seuraavista menetelmistä:

i)

jokaisen kyseisen pussin ja/tai laatikon koko kolikkomäärä tutkitaan käsin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten määrittelemällä tavalla;

ii)

edellä 3 kohdassa tarkoitetun lisäksi tutkitaan ulkonäön osalta 10 prosentin näyte pussista ja/tai laatikosta. Kahdesta näytteestä saatu yhdistetty korvauskelvottomien kolikoiden suhde laajennetaan sen jälkeen koskemaan koko pussin ja/tai laatikon sisältöä.

11 artikla

Tiedonsiirto ja yhteydenpito

Jäsenvaltioiden tulisi tehdä vuosittain komissiolle ja talous- ja rahoituskomitealle (TRK) ilmoitus korvatuista tai vaihdetuista liikkeeseen sopimattomista eurokolikoista. Ilmoituksen tulisi sisältää kyseisten kolikoiden määrä ja niiden lajit. Sen lisäksi komissio laatii säännöllisesti kertomuksia TRK:lle.

Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että korvausta ja vaihtoa sekä erityismenettelyjä, kuten pakkausstandardeja ja maksuja, koskevat tiedot ovat saatavilla asianmukaisilla Internet-sivustoilla ja asianmukaisissa julkaisuissa.

IV OSA

LOPPUMÄÄRÄYKSET

12 artikla

Arviointi

Näistä säännöistä saadut kokemukset arvioidaan kolme vuotta tämän suosituksen julkaisemisen jälkeen, ja arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: 7 artiklassa tarkoitettu liikkeeseen sopimattomien kolikoiden korvaamisen tai vaihdon ehtojen yhdenmukaistaminen, 8 artiklassa tarkoitettu käsittelymaksuista vapauttamisen tarkoituksenmukaisuus, mahdollisuus luoda jäsenvaltioiden kesken korvausmenetelmä liikkeeseen sopimattomista kolikoista maksettuja korvauksia varten ja mahdollinen lainsäädännön tarve.

13 artikla

Osoitus

Tämä suositus on osoitettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (2) 1 artiklassa määritellyille osallistuville jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/64


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä heinäkuuta 2005,

Senegalista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontiedellytyksistä tehdyn komission päätöksen 96/355/EY muuttamisesta toimivaltaisen viranomaisen ja terveystodistuksen mallin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2651)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/505/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 96/355/EY (2) mukaan ”Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM-DOPM-BCPH)” on Senegalin toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden vastaavuuden direktiivin 91/493/ETY vaatimusten kanssa.

(2)

Senegalin hallintojärjestelmän uudistamisen seurauksena Senegalin toimivaltainen viranomainen on vaihtunut, ja se on nykyään ”Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM-DPM-BCPH)”.

(3)

Tämä uusi toimivaltainen viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassa olevan lainsäädännön soveltamisen.

(4)

MEM-DPM-BCPH on antanut viralliset takeet direktiivissä 91/493/ETY vahvistettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevien vaatimusten noudattamisesta sekä mainitun direktiivin säännöksiä vastaavien hygieniavaatimusten noudattamisesta.

(5)

Päätöstä 96/355/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(6)

Tarvittavan siirtymäajan varmistamiseksi on aiheellista, että tätä päätöstä ryhdytään soveltamaan 45 päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 96/355/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

”Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM-DPM-BCPH)” on Senegalin toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet täyttävät direktiivin 91/493/ETY vaatimukset”.

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Senegalista tuotujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka malli esitetään tämän päätöksen liitteessä A.

2)

Tuotteiden on tultava tämän päätöksen liitteessä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.

3)

Jos on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista, pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi ilmaisu ”SENEGAL” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero.”

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Todistuksissa on oltava MEM-DPM-BCPH:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.”

4)

Korvataan liite A tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 29 päivästä elokuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 137, 8.6.1996, s. 24.


LIITE

”LIITE A

TERVEYSTODISTUS

Euroopan yhteisöön tarkoitetuille, Senegalista peräisin oleville kalastustuotteille lukuun ottamatta missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Image

Image


15.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/68


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä heinäkuuta 2005,

päätöksen 1999/120/EY muuttamisesta yhden Albanian laitoksen sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat eläinten suolten tuonnin

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2657)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/506/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sellaisten kolmannen maan laitosten väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda tiettyjä eläintuotteita, kalastustuotteita ja eläviä simpukoita, 22 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn neuvoston päätöksen 95/408/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat eläinten suolten tuonnin 27 päivänä tammikuuta 1999 annetussa komission päätöksessä 1999/120/EY (2) vahvistetaan väliaikaiset luettelot kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda eläinten suolia.

(2)

Albania on nimennyt yhden eläinten suolia tuottavan laitoksen, jonka toimivaltaiset viranomaiset vakuuttavat toimivan yhteisön sääntöjen mukaisesti.

(3)

Mainittu laitos olisi näin ollen sisällytettävä päätöksellä 1999/120/EY vahvistettuihin luetteloihin.

(4)

Koska kyseistä laitosta ei ole vielä tarkastettu paikan päällä, siitä tapahtuvaan tuontiin ei saa soveltaa rajoitettuja fyysisiä tarkastuksia, joista säädetään kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetussa neuvoston direktiivissä 97/78/EY (3).

(5)

Päätös 1999/120/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 1999/120/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33). Oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EYVL L 36, 10.2.1999, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1). Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1).


LIITE

Täydennetään liite seuraavasti:

”País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Poissuljettuna kaikenikäisten nautaeläinten suolisto pohjukaissuolesta peräsuoleen sekä siitä johdetut tuotteet asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisesti. Poissulkemista ei sovelleta vastaaviin tuotteisiin, jotka on johdettu seuraavissa maissa syntyneistä, yhtäjaksoisesti kasvatetuista ja teurastetuista eläimistä: Argentiina, Australia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ja Uusi-Seelanti.”