ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
7. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1055/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1056/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1057/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1058/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1059/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1060/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1061/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1062/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1063/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1064/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1065/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1066/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1068/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 824/2000 muuttamisesta

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1069/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1070/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

71

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2005, triatsamaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1055/2005,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005,

julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattaa perustamissopimuksen 252 artiklassa tarkoitettua menettelyä (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostivat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97 (3) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 (4) ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma (5). Vakaus- ja kasvusopimus on osoittanut käyttökelpoisuutensa talousarvion kurinalaisuuden vahvistamisessa, ja se on siten parantanut makrotalouden vakautta ja johtanut alhaiseen inflaatioon ja alhaisiin korkoihin. Vakaa makrotalous on olennaista kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta.

(2)

Neuvosto antoi 20 päivänä maaliskuuta 2005 vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamista koskevan selvityksen, jolla on tarkoitus parantaa finanssipoliittisen säännöstön hallinnointia ja lisätä jäsenvaltioiden sitoutumista siihen lujittamalla sopimuksen talouspoliittista perustaa ja parantamalla sen tehokkuutta sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien toimien osalta, turvata julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä, edistää kasvua sekä suojata tulevia sukupolvia liiallisilta taakoilta. Eurooppa-neuvosto vahvisti selvityksen 23 päivänä maaliskuuta 2005 annetuissa päätelmissään (6), joissa todettiin, että selvityksellä päivitetään ja täydennetään vakaus- ja kasvusopimusta, josta se muodostaa vastedes erottamattoman osan.

(3)

Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio vahvistavat uudelleen, keväällä 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2005 antaman selvityksen mukaisesti, että ne ovat sitoutuneita soveltamaan perustamissopimusta ja vakaus- ja kasvusopimusta tehokkaasti ja oikea-aikaisesti vertaistuen ja vertaispaineen avulla sekä toimimaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä talous- ja finanssipolitiikan valvontaprosessissa, jotta taattaisiin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen luotettavuus ja tehokkuus.

(4)

Asetusta (EY) N:o 1466/97 olisi muutettava, jotta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon sovittu tehostaminen voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

(5)

Vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden velvoite sitoutua keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, jonka mukaan rahoitusasema on lähellä tasapainoa tai ylijäämäinen. Koska talous- ja finanssipolitiikat ovat unionissa heterogeenisiä, julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite olisi eriytettävä kunkin yksittäisen jäsenvaltion osalta niiden talous- ja budjettipoliittisten asemien monimuotoisuuden ja erilaisten kehityssuuntien sekä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskin huomioon ottamiseksi sekä odotettavissa olevia väestönkehitykseen liittyviä muutoksia ennakoiden. Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite voi poiketa lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Euroalueella ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa tulisi näin ollen olemaan tietty vaihteluväli, jonka puitteissa määritetään maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat suhdannekorjattuja ja joista on vähennetty kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet.

(6)

Olisi saavutettava symmetrisempi lähestymistapa finanssipolitiikkaan koko syklin ajan tehostamalla talousarviota koskevaa kurinalaisuutta taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin tavoitteena on välttää myötäsyklisiä politiikkoja ja asteittain saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite. Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteessa pysyminen antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää julkistalouden alijäämä alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, sekä varmistaa nopea kehitys kohti kestävää julkista taloutta. Täten se antaisi finanssipoliittista liikkumavaraa erityisesti julkisille investoinneille.

(7)

Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä saavuttaneet julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästäkseen siihen suhdannekierron aikana. Saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa euroalueeseen tai ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä vuotuiseen vähimmäissopeutukseen, suhdannekorjattuna ja poislukien kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet.

(8)

Sopimuksen kasvusuuntautuneen luonteen vahvistamiseksi sellaiset suuret rakenneuudistukset, joilla on suoria pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen, olisi otettava huomioon määriteltäessä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niitä maita varten, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tätä tavoitetta, ja sallittaessa tilapäinen poikkeaminen tästä tavoitteesta niille maille, jotka ovat jo saavuttaneet sen. Jotta ei estettäisi sellaisten rakenteellisten uudistusten toteuttamista, joilla kiistatta parannetaan julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari, koska nämä uudistukset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä uudistusten täytäntöönpanon aikana.

(9)

Neuvostolle asetettuja vakaus- ja lähentymisohjelmien tutkimista koskevat määräaikoja olisi pidennettävä, jotta kyseiset ohjelmat voitaisiin arvioida seikkaperäisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1466/97 seuraavasti:

1)

Lisätään otsake ja artikla seuraavasti:

”1 A JAKSO

JULKISTALOUDEN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

2 a artikla

Kullakin jäsenvaltiolla on rahoitusasemaansa koskeva eriytetty keskipitkän aikavälin tavoite. Nämä maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet voivat poiketa vaaditusta lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta. Niillä on taattava varmuusmarginaali suhteessa julkistalouden alijäämän viitearvoon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen; niillä on varmistettava nopea eteneminen kohti kestävää kehitystä ja siten annettava finanssipoliittista liikkumavaraa, ottaen erityisesti huomioon julkisten investointien tarve.

Nämä tekijät huomioon ottaen maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet määritellään euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta ottamalla käyttöön tietty vaihteluväli, joka on suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, – 1 prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen tasapainossa olevaan tai ylijäämäiseen rahoitusasemaan

Jäsenvaltion julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta voidaan tarkistaa suuren rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja joka tapauksessa neljän vuoden välein.”

2)

Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden ylijäämään/alijäämään, sekä julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys,”.

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

yksityiskohtainen ja määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan ja/tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtainen kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan luettuna potentiaalisen kasvun paraneminen;”.

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”e)

soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.”.

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti:

”1.   Komission ja perustamissopimuksen 114 artiklassa määrätyn komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perustamissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisen jäsenvaltion esittämän julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutetut ja/tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan vuosittain suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, käyttämällä viitearvona 0,5:tä prosenttia bruttokansantuotteesta. Neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa tilapäisesti tästä tavoitteesta edellyttäen, että säilytetään riittävä varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.”

b)

Korvataan 2 kohdassa olevat sanat ”kahden kuukauden” sanoilla ”kolmen kuukauden”.

4)

Muutetaan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden keskipitkän aikavälin ylijäämään/alijäämään, sekä julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys; rahapolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteet; kyseisten tavoitteiden suhde hinta- ja valuuttakurssivakauteen,”.

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

yksityiskohtainen ja määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan ja/tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtainen kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan luettuna potentiaalisen kasvun paraneminen;”.

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”e)

soveltuvin osin, syyt poikkeamiselle vaaditusta sopeuttamisurasta, joka tähtää julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen.”.

5)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti:

”1.   Komission ja perustamissopimuksen 114 artiklassa määrätyn komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perustamissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisen jäsenvaltion esittämän julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutetut ja/tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio riittävään vuosittaiseen suhdannekorjattuun rahoitusasemansa parannukseen, kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa, käyttämällä ohjeena 0,5:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa tilapäisesti tästä tavoitteesta, edellyttäen että säilytetään riittävä varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.”

b)

Korvataan 2 kohdassa olevat sanat ”kahden kuukauden” sanoilla ”kolmen kuukauden”.

6)

Viittaukset perustamissopimuksen 103 ja 109 c artiklaan korvataan asetuksessa viittauksilla 99 ja 114 artiklaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER


(1)  EUVL C 144, 14.6.2005, s. 17.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston lausunto, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta 21 päivältä kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien liite 2.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1056/2005,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005,

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 14 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon, (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostivat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97 (3), liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 (4) sekä vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma (5). Vakaus- ja kasvusopimus on osoittanut käyttökelpoisuutensa talousarvion kurinalaisuuden vahvistamisessa, ja se on siten parantanut makrotalouden vakautta ja johtanut alhaiseen inflaatioon ja alhaisiin korkoihin. Vakaa makrotalous on olennaista kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta.

(2)

Neuvosto antoi 20 päivänä maaliskuuta 2005 vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamista koskevan selvityksen, jolla on tarkoitus parantaa finanssipoliittisen säännöstön hallinnointia ja lisätä jäsenvaltioiden sitoutumista siihen lujittamalla sopimuksen talouspoliittista perustaa ja parantamalla sen tehokkuutta sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien toimien osalta, turvata julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä, edistää kasvua sekä suojata tulevia sukupolvia liiallisilta taakoilta. Eurooppa-neuvosto vahvisti selvityksen 23 päivänä maaliskuuta 2005 annetuissa päätelmissään (6), joissa todettiin, että selvityksellä päivitetään ja täydennetään vakaus- ja kasvusopimusta, josta se muodostaa vastedes erottamattoman osan.

(3)

Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio vahvistavat uudelleen, keväällä 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2005 antaman selvityksen mukaisesti, että ne ovat sitoutuneita soveltamaan perustamissopimusta ja vakaus- ja kasvusopimusta tehokkaasti ja oikea-aikaisesti vertaistuen ja vertaispaineen avulla sekä toimimaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä talous- ja finanssipolitiikan valvontaprosessissa, jotta taattaisiin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen luotettavuus ja tehokkuus.

(4)

Asetusta (EY) N:o 1467/97 olisi muutettava, jotta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon sovittu tehostaminen voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

(5)

Sovellettaessa liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä johtavana periaatteena on liiallisen alijäämän pikainen oikaiseminen. Menettelyn olisi oltava yksinkertainen, avoin ja tasapuolinen.

(6)

Talouden vakavasta taantumasta johtuvan viitearvon poikkeuksellisen ylittämisen käsitettä olisi tarkistettava. Tällöin olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin taloudellinen heterogeenisyys.

(7)

Komission olisi aina laadittava kertomus perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sen olisi selvitettävä kertomuksessaan, voidaanko 104 artiklassa 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia soveltaa. Komission 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti laatimassa kertomuksessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon keskipitkän aikavälin taloudellisessa tilanteessa tapahtunut kehitys sekä keskipitkän aikavälin talousarviotilanteessa tapahtunut kehitys. Kertomuksessa olisi myös otettava asianmukaisesti huomioon muut tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää merkityksellisinä arvioitaessa kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti viitearvon ylitystä.

(8)

Kaikissa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa tehtävissä finanssipoliittisissa arvioissa olisi tarkasteltava huolellisesti viitearvon lähellä olevaa ylitystä silloin, kun se johtuu eläkeuudistuksista, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari, koska tällaisten uudistusten toteuttaminen johtaa talousarviotilanteen lyhytaikaiseen huononemiseen, mutta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys paranee selvästi. Erityisesti silloin, kun komissio ja neuvosto arvioivat perustamissopimuksen 104 artiklan 12 kohdan nojalla, onko liiallinen alijäämä oikaistu, niiden olisi arvioitava liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn alijäämäluvuissa tapahtunutta kehitystä ottaen samalla huomioon eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun pilariin aiheutuvat nettokustannukset.

(9)

Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä tehtävien neuvoston päätösten määräaikoja olisi pidennettävä, jotta asianomainen jäsenvaltio voisi sovittaa toimensa paremmin kansalliseen talousarviomenettelyyn ja kehittää johdonmukaisemman toimenpidekokonaisuuden. Erityisesti määräajaksi, jonka kuluessa neuvoston olisi perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti tehtävä päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta, olisi asetettava pääsääntöisesti neljä kuukautta siitä, kun on sovellettu Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 (7). 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tietojen toimittamisaikoja. Näin voitaisiin ratkaista ongelmat, jotka syntyvät silloin, kun komissio (Eurostat) ei ole vahvistanut julkista taloutta koskevien tilastotietojen oikeellisuutta nopeasti neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 asetettujen toimitusaikojen umpeuduttua.

(10)

Jotta liialliset alijäämät voidaan oikaista pikaisesti, asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava tuloksellisia toimia ja parannettava vuosittain tietyllä vähimmäismäärällä julkisen talouden suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois lukien kertaluonteiset ja tilapäiset toimenpiteet. Jäsenvaltioiden, joiden alijäämä on liiallinen, edellytetään toteuttavan vuosittain julkisen talouden sopeuttamistoimia vähintään viitearvoksi asetetulla tasolla, suhdannekorjattuna ja ilman kertaluonteisia ja tilapäisiä toimenpiteitä.

(11)

Enimmäisaikoja, joiden puitteissa jäsenvaltioiden on toteutettava tuloksellisia toimia, olisi pidennettävä, jotta toimet voidaan sovittaa paremmin kansallisiin talousarviomenettelyihin ja kehittää paremmin julkilausuttuja toimenpidepaketteja.

(12)

Jos jäsenvaltio on noudattanut perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaista suositusta tai 104 artiklan 9 kohdan mukaista vaatimusta ja toteuttanut tuloksellisia toimia, ja odottamattomat taloudelliset tapahtumat, joilla on suuri negatiivinen vaikutus julkiseen talouteen, estävät liiallisen alijäämän oikaisemisen neuvoston asettamassa määräajassa, neuvostolla pitäisi olla mahdollisuus antaa 104 artiklan 7 kohdan mukainen tarkistettu suositus tai tarkistettu vaatimus 104 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä alkava nykyinen kymmenen kuukauden enimmäisaika, jonka jälkeen voidaan määrätä seuraamuksia, on epäjohdonmukainen menettelyn eri vaiheiden muutettujen määräaikojen sekä perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisten tarkistettujen suositusten ja 104 artiklan 9 kohdan mukaisten tarkistettujen vaatimusten kanssa. Enimmäisaikaa olisi näin ollen muutettava kyseisten muutosten mukaisesti.

(14)

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoon liittyviä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavia säännöksiä, jotka on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1467/97 liitteeseen, olisi myös muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1467/97 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavaavilla kohdilla:

”2.   Komission ja neuvoston arvioidessa ja päättäessä liiallisen alijäämän olemassaolosta perustamissopimuksen 104 artiklan 3–6 kohdan mukaisesti ne voivat pitää vakavasta taloudellisesta taantumasta johtuvaa viitearvon ylittymistä 104 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisena, jos viitearvon ylittyminen johtuu vuotuisen bruttokansantuotteen määrän negatiivisesta kasvuvauhdista tai tuotannon supistumisesta pitkittyneen ajanjakson aikana vuotuisen bruttokansantuotteen määrän kasvun ollessa hyvin hidasta suhteessa sen kasvupotentiaaliin.

3.   Laatiessaan perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta komissio ottaa huomioon kaikki perustamissopimuksen mainitussa artiklassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät. Kertomuksessa on käsiteltävä asianmukaisesti keskipitkän aikavälin taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, vallitseva suhdannetilanne, Lissabonin strategiaan kuuluvien politiikkojen täytäntöönpano sekä tutkimusta, kehitystä ja innovointia edistävät politiikat) sekä keskipitkän aikavälin talousarviotilanteessa tapahtunutta kehitystä (erityisesti julkisen talouden tervehdyttämispyrkimykset hyvinä aikoina, velanhoitokyky, julkiset investoinnit sekä yleinen julkisen talouden laatu). Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon myös muut tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää merkityksellisinä arvioitaessa kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on toimittanut komissiolle ja neuvostolle. Tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti sellaisia julkisen talouden alalla toteutettavia toimia, joilla pyritään lisäämään kansainvälisen yhteisvastuullisuuden edistämiseen tai eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseen suunnattuja rahoitusosuuksia tai pitämään ne korkealla tasolla. Tällaisena otetaan erityisesti huomioon Euroopan yhdistäminen, jos tästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia jonkin jäsenvaltion kasvuun ja julkiseen talouteen. Nämä kaikki tekijät otetaan huomioon tasapainoisessa yleisarviossa.

4.   Jos kaikenkattavan periaatteen kaksoisedellytys – että ennen kuin 3 kohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä tekijöitä otetaan huomioon, julkisen talouden alijäämän on pysyttävä lähellä viitearvoa ja viitearvon ylityksen on oltava tilapäinen – täyttyy täysin, kyseiset tekijät otetaan huomioon myös perustamissopimuksen 104 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa määrättyä liiallisen alijäämän olemassaolosta tehtävää päätöstä edeltävissä vaiheissa. Nämä kaikki tekijät otetaan huomioon neuvoston tekemässä tasapainoisessa yleisarviossa.

5.   Komissio ja neuvosto ottavat kaikissa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa tehtävissä finanssipoliittisissa arvioissa asianmukaisesti huomioon eläkeuudistukset, joilla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari.

6.   Jos neuvosto on tehnyt perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jossa todetaan, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, komissio ja neuvosto ottavat 3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät huomioon myös 104 artiklan mukaisen menettelyn myöhemmissä vaiheissa ja myös tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisiä merkityksellisiä tekijöitä ei kuitenkaan oteta huomioon, kun neuvosto päättää 104 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota 104 artiklan 6–9 kohdassa ja 11 kohdassa tarkoitetut päätöksensä tai jotkin niistä.

7.   Jos alijäämä joissakin jäsenvaltioissa ylittää viitearvon mutta pysyy sen lähellä ja jos viitearvon ylittäminen johtuu eläkeuudistuksesta, jolla otetaan käyttöön monipilarinen järjestelmä, johon sisältyy pakollinen täysin rahastoiva pilari, komissio ja neuvosto tarkastelevat myös eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun pilariin aiheutuvia kustannuksia arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn alijäämäluvuissa tapahtunutta kehitystä. Tätä tarkoitusta varten eläkeuudistuksen aiheuttamia nettokustannuksia tarkastellaan viiden vuoden siirtymäkauden ajan soveltamalla lineaarista vähennystä. Kyseiset nettokustannukset otetaan huomioon myös silloin, kun neuvosto päättää perustamissopimuksen 104 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota 104 artiklan 6–9 kohdassa ja 11 kohdassa tarkoitetut päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason.”

2.

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Neuvosto päättää liiallisen alijäämän olemassaolosta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti pääsääntöisesti neljän kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä. Jos neuvosto päättää, että liiallinen alijäämä on olemassa, se antaa samanaikaisesti kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisesti.”

b)

Korvataan 4 kohta kohdilla seuraavasti:

”4.   Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetussa neuvoston suosituksessa vahvistetaan enintään kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tuloksellisia toimia. Neuvoston suosituksessa vahvistetaan myös määräaika liiallisen alijäämän oikaisemiseksi, joka olisi saatettava päätökseen liiallisen alijäämän toteamista seuraavana vuonna, ellei ole olemassa asiaan vaikuttavia erityisiä seikkoja. Neuvosto kehottaa suosituksessa jäsenvaltiota parantamaan vuosittain tietyllä vähimmäismäärällä, jonka ohjeena on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, julkisen talouden suhdannekorjattua rahoitusasemaansa pois lukien kertaluonteiset ja tilapäiset toimet, jotta liiallisen alijäämän oikaiseminen suosituksessa asetetussa määräajassa voidaan varmistaa.

5.   Jos tuloksellisia toimia on toteutettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetun suosituksen mukaan ja jos odottamattomat taloudelliset tapahtumat vaikuttavat erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto voi komission suosituksesta päättää antaa Euroopan yhteisön 104 artiklan 7 kohdan mukaisesti tarkistetun suosituksen. Tässä tarkistetussa suosituksessa, jossa otetaan huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät, voidaan pidentää liiallisen alijäämän oikaisemiselle asetettua määräaikaa vuodella. Neuvosto arvioi suositukseensa sisältyvien taloudellisten ennusteiden perusteella, ovatko odottamattomat taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen.”

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 9 kohdan mukainen neuvoston päätös, jossa osallistuvaa jäsenvaltiota vaaditaan toteuttamaan alijäämää supistavia toimenpiteitä, tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on Euroopan yhteisön 104 artiklan 8 kohdan mukaisesti todennut, ettei tuloksellisia toimia ole toteutettu. Neuvosto kehottaa vaatimuksessa jäsenvaltiota parantamaan vuosittain tietyllä vähimmäismäärällä, jonka ohjeena on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, julkisen talouden suhdannekorjattua rahoitusasemaansa pois lukien kertaluonteiset ja tilapäiset toimenpiteet, jotta liiallisen alijäämän oikaiseminen vaatimuksessa asetetussa määräajassa voidaan varmistaa.

2.   Jos tuloksellisia toimia on toteutettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 9 kohdan mukaisesti annetun vaatimuksen mukaan ja jos odottamattomat taloudelliset tapahtumat vaikuttavat erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen vaatimuksen antamisen jälkeen, neuvosto voi komission suosituksesta päättää antaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 9 kohdan mukaisesti tarkistetun vaatimuksen. Tässä tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät, voidaan pidentää liiallisen alijäämän oikaisemiselle asetettua määräaikaa vuodella. Neuvosto arvioi vaatimukseensa sisältyvien taloudellisten ennusteiden perusteella, ovatko odottamattomat taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen.”

4.

Korvataan 6 artiklan toisessa virkkeessä ilmaisu ”kahden kuukauden” ilmaisulla ”neljän kuukauden”.

5.

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Jos osallistuva jäsenvaltio ei toimi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan ja 9 kohdan mukaisten neuvoston peräkkäisten päätösten mukaisesti, neuvosto tekee päätöksen Euroopan yhteisön 104 artiklan 11 kohdan mukaisten seuraamusten määräämisestä pääsääntöisesti kuudentoista kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä. Sovellettaessa tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohtaa tai 5 artiklan 2 kohtaa kuudentoista kuukauden määräaikaa muutetaan vastaavasti. Nopeutettua menettelyä käytetään silloin, kun kyseessä on tarkoituksellisesti suunniteltu alijäämä, jonka neuvosto toteaa liialliseksi.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Aikaa, jona menettely on jätetty lepäämään, ei sisällytetä edellä 6 artiklassa tarkoitettuun määräaikaan eikä tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuun määräaikaan.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ja 6 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettujen määräaikojen umpeuduttua komissio ilmoittaa neuvostolle, jos se katsoo toteutettujen toimien todennäköisesti riittävän varmistamaan, että liiallinen alijäämä pystytään oikaisemaan neuvoston asettamassa määräajassa edellyttäen, että toimet toteutetaan kokonaisuudessaan ja talouskehitys vastaa ennusteita. Komission lausunto julkistetaan.”

7.

Viittaukset perustamissopimuksen 104 c, 109 e, 109 f ja 201 artiklaan korvataan asetuksessa viittauksilla 104, 116, 117 ja 269 artiklaan, vastaavassa järjestyksessä. Viittaus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen D artiklaan korvataan asetuksessa viittauksella 4 artiklaan.

8.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1467/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER


(1)  EUVL C 144, 14.6.2005, s. 16.

(2)  Lausunto annettu 9. kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien liite 2.

(7)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


LIITE

”LIITE

YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄAJAT

1.

Varmistaakseen kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun tehdessään tämän asetuksen 2, 3 ja 4 jaksossa tarkoitettuja päätöksiä neuvosto ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan muista poikkeavan varainhoitovuoden siten, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat päätökset tehdään sen oman varainhoitovuoden sellaisina määräaikoina, jotka vastaavat määräaikoja, jolloin muita jäsenvaltioita koskevat päätökset on tehty tai tehdään.

2.

Sarakkeessa I määritellyt ilmaisut korvataan sarakkeessa II määritellyillä ilmaisuilla.

Sarake I

Sarake II

’pääsääntöisesti neljän kuukauden kuluessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä’

(3 artiklan 3 kohta)

’pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona alijäämä ilmeni’

’liiallisen alijäämän toteamista seuraavana vuonna’

(3 artiklan 4 kohta)

’liiallisen alijäämän toteamista seuraavana varainhoitovuonna’

’pääsääntöisesti kuudentoista kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä’

(7 artikla)

’pääsääntöisesti kahdeksantoista kuukauden kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona alijäämä ilmeni’

’edellisen vuoden’

(12 artiklan 1 kohta)

’edellisen varainhoitovuoden’ ”


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1057/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä heinäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1058/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viljamarkkinoiden nykytilanteen perusteella on aiheellista avata ohran vientiä koskeva tarjouskilpailu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 4 artiklan mukaisesti.

(2)

Tarjouskilpailumenettelyn soveltamisen yksityiskohtaiset säännöt annetaan vientituen vahvistamisen osalta asetuksessa (EY) N:o 1501/95. Yksi tarjouskilpailuun liittyvistä sitoumuksista on vientitodistushakemuksen jättämistä sekä vakuuden asettamista koskeva velvoite. Olisi vahvistettava tämän vakuuden määrä.

(3)

On tarpeen säätää tämän tarjouskilpailun yhteydessä myönnettyjen todistusten erityisestä voimassaoloajasta. Voimassaoloaikaa vahvistettaessa on otettava huomioon maailmanmarkkinoiden tarpeet markkinointivuonna 2005/2006.

(4)

Kaikkien asianomaisten tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi on tarpeen säätää, että annetuilla vientitodistuksilla on sama voimassaoloaika.

(5)

Vientiä koskevan tarjouskilpailumenettelyn asianmukainen sujuminen edellyttää vähimmäismäärän vahvistamista sekä säännöksiä määräajasta ja muodosta, jossa tarjoukset on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan vientitukea koskeva tarjouskilpailu asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan mukaisesti.

2.   Tarjouskilpailu koskee ohran vientiä Algeriaan, Saudi-Arabiaan, Bahrainiin, Egyptiin, Arabiemiirikuntiin, Iraniin, Irakiin, Israeliin, Jordaniaan, Kuwaitiin, Libanoniin, Libyaan, Marokkoon, Mauritaniaan, Omaniin, Qatariin, Syyriaan, Tunisiaan ja Jemeniin.

3.   Tarjouskilpailu päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan 4 kohdasta poiketen ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005.

2 artikla

Tarjouksen on koskettava vähintään 1 000 tonnin määrää.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1501/95 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vakuus on 12 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3), 23 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen asetuksen (EY) N:o 1501/95 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettujen vientitodistusten voimassaoloajan vahvistamista varten todistuksia pidetään annettuina tarjouksen jättöpäivänä.

2.   Tässä asetuksessa tarkoitetussa tarjouskilpailussa myönnetyt vientitodistukset ovat voimassa niiden tämän artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun asti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle sähköisesti liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa määrätyn tarjousten jättämisen viikoittaisen määräajan päättymisestä.

Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle ensimmäisessä alakohdassa vahvistetussa määräajassa.

Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian paikallisia aikoja.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).


LIITE

Lomake (1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1058/2005)

(Tarjousten jättämisen määräaika)

1

2

3

Tarjouksen tekijän numero

Määrä tonneina

Vientituen määrä (euroa/tonni)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne.

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D/2).


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1059/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viljamarkkinoiden nykytilanteen perusteella on aiheellista avata tavallisen vehnän vientiä koskeva tarjouskilpailu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 4 artiklan mukaisesti.

(2)

Tarjouskilpailumenettelyn soveltamisen yksityiskohtaiset säännöt annetaan vientituen vahvistamisen osalta asetuksessa (EY) N:o 1501/95. Yksi tarjouskilpailuun liittyvistä sitoumuksista on vientitodistushakemuksen jättämistä sekä vakuuden asettamista koskeva velvoite. Olisi vahvistettava tämän vakuuden määrä.

(3)

On tarpeen säätää tämän tarjouskilpailun yhteydessä myönnettyjen todistusten erityisestä voimassaoloajasta. Voimassaoloaikaa vahvistettaessa on otettava huomioon maailmanmarkkinoiden tarpeet markkinointivuonna 2005/2006.

(4)

Kaikkien asianomaisten tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi on tarpeen säätää, että annetuilla vientitodistuksilla on sama voimassaoloaika.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Vientiä koskevan tarjouskilpailumenettelyn asianmukainen sujuminen edellyttää vähimmäismäärän vahvistamista sekä säännöksiä määräajasta ja muodosta, jossa tarjoukset on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan vientitukea koskeva tarjouskilpailu asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan mukaisesti.

2.   Tarjouskilpailu koskee tavallisen vehnän vientiä määrämaihin lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, Kroatiaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (3) ja Sveitsiä.

3.   Tarjouskilpailu päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan 4 kohdasta poiketen ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättöaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005.

2 artikla

Tarjouksen on koskettava vähintään 1 000 tonnin määrää.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1501/95 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vakuus on 12 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4), 23 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen asetuksen (EY) N:o 1501/95 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettujen vientitodistusten voimassaoloajan vahvistamista varten todistuksia pidetään annettuina tarjouksen jättöpäivänä.

2.   Tässä asetuksessa tarkoitetussa tarjouskilpailussa myönnetyt vientitodistukset ovat voimassa niiden tämän artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun asti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle sähköisesti liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa määrätyn tarjousten jättämisen viikoittaisen määräajan päättymisestä.

Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle ensimmäisessä alakohdassa vahvistetussa määräajassa.

Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian paikallisia aikoja.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Myös Kosovo, sellaisena kuin se on määritetty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).


LIITE

Lomake (1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva viikoittainen tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1059/2005)

(Tarjousten jättämisen määräaika)

1

2

3

Tarjouksen tekijän numero

Määrä tonneina

Vientituen määrä

(euroa/tonni)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne.

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1060/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 30 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdassa säädetään mahdollisuudesta korvata tarjouskilpailun voittaneelle viejälle edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset eräiden enimmäismäärien puitteissa. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava Slovakian maantieteellisen aseman vuoksi.

(7)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Slovakian interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 30 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdan mukaisesti tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Slovakian interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Puhelin: 421-2-58243271

Faksi: 421-2-58243362.

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on:

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään:

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan; tai

b)

kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Slovakian interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 636/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 25).

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1060/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1061/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 250 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Puolan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 250 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Puolan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Puhelin (48-22) 661 78 10

Faksi (48-22) 661 78 26

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on:

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään:

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Puolan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1061/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1062/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 80 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdassa säädetään mahdollisuudesta korvata tarjouskilpailun voittaneelle viejälle edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset eräiden enimmäismäärien puitteissa. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava Itävallan maantieteellisen aseman vuoksi.

(7)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Itävallan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 80 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Itävallan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faksi

Faksi (00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on:

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään:

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Itävallan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1062/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1063/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 180 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdassa säädetään mahdollisuudesta korvata tarjouskilpailun voittaneelle viejälle edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset eräiden enimmäismäärien puitteissa. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava Tšekin maantieteellisen aseman vuoksi.

(7)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Tšekin interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 180 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Tšekin interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha1

Puhelin (420) 222 871 667/403

Faksi (420) 222 296 806 404

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on:

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään:

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Tšekin interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EUVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1063/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1064/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 150 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Liettuan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 150 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Liettuan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Puhelin 370-5 2685049

Faksi 370-5 2685061

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava sähköisesti komissiolle.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta;

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Liettuan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1064/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1065/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa olisi avattava pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan 300 000 tonnin ohramäärän viemiseksi.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Saksan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan ohran viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävän 300 000 ohratonnin enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kanadaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Meksikoa, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4), Sveitsiä ja Yhdysvaltoja.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006, 25 päivää toukokuuta 2006 ja 15 päivää kesäkuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D- 53179 Bonn

Faksi

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 64 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän ohraa ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos ohra siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää ohraa koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Saksan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244 määriteltynä.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1065/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

tanskaksi

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

saksaksi

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

viroksi

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

kreikaksi

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

englanniksi

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

ranskaksi

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

italiaksi

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

latviaksi

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

puolaksi

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

portugaliksi

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

suomeksi

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1066/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 500 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohdassa säädetään mahdollisuudesta korvata tarjouskilpailun voittaneelle viejälle edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset eräiden enimmäismäärien puitteissa. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava Unkarin maantieteellisen aseman vuoksi.

(7)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Unkarin interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 500 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tarjouskilpailun voittaneelle viejälle korvataan edullisimmat varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan väliset kuljetuskustannukset tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa.

4 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 14 päivänä heinäkuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 21 päivää heinäkuuta 2005, 4 päivää elokuuta 2005, 18 päivää elokuuta 2005, 1 päivää syyskuuta 2005, 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset on jätettävä Unkarin interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Puhelin (36) 1-219 62 60

Faksi (36) 1-219 62 59

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.   Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on

a)

tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b)

interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (6) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta,

puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan..

2.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

a)

joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b)

tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.   Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.   Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta asetetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Unkarin interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE I

Ilmoitus unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1066/2005)

Tarjouskilpailun voittajaksi valitun tarjouksen tekijän nimi:

Tarjouskilpailun päivämäärä:

Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:


Erän numero

Määrä

tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 

 

 

Ominaispaino (kg/hl)

% itäneitä jyviä

% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

% muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

Muut


LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

ranskaksi

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

sloveeniksi

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


LIITE III

Lomake (1)

Unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

(Asetus (EY) N:o 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (2)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (3)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

 


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).

(2)  Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(3)  Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/60


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1067/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan ja 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 562/2000 (2) liitteessä II vahvistetaan interventiokelpoisten tuotteiden luettelo. Kyseisen asetuksen liitteessä VI ovat interventioelinten osoitteet. Koska Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004, niitä koskevat tiedot olisi lisättävä mainittuihin liitteisiin.

(2)

Asetus (EY) N:o 562/2000 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 562/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteen I tekstillä.

2)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1899/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EYVL 68, 16.3.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1592/2001 (EYVL L 210, 3.8.2001, s. 18).


LIITE I

”LIITE II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3”


LIITE II

”LIITE VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section ’cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96”


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/65


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1068/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 824/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1784/2003 ei säädetä enää rukiin interventiosta markkinointivuodesta 2004/2005 alkaen. Sen vuoksi olisi muutettava komission asetus (EY) N:o 824/2000 (2) uuden tilanteen huomioon ottamiseksi.

(2)

Tavallisen vehnän ja durumvehnän vähimmäislaatuvaatimukset on vahvistettu ihmisravintoa varten, ja niiden on täytettävä elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 315/93 (3) vahvistetut terveyttä koskevat vaatimukset. Muut viljat on tarkoitettu ensisijaisesti eläinten rehuksi, ja niiden on oltava haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (4) säännösten mukaisia. Olisi säädettävä, että kyseisiä vaatimuksia sovelletaan tähän interventiojärjestelmään kuuluvia tuotteita haltuun otettaessa.

(3)

Eräitä kyseisistä vaatimuksista sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 tuotteiden ensimmäisen jalostuksen yhteydessä. Jotta voitaisiin taata se, että ennen mainittua päivää haltuun otettuja viljoja voidaan pitää kaupan mahdollisimman hyvin edellytyksin niiden toimittamisen yhteydessä sen jälkeen, kun ne on poistettu interventiojärjestelmästä, olisi markkinointivuodesta 2005/2006 alkaen säädettävä, että interventioon tarjottujen tuotteiden on oltava kyseisten vaatimusten mukaisia.

(4)

Mahdollisuus mykotoksiinien kehittymiseen näyttää liittyvän erityisiin olosuhteisiin, jotka voidaan tunnistaa ensisijaisesti kasvukauden aikana havaittujen sääolojen perusteella ja erityisesti viljan kukintovaiheessa.

(5)

Interventioelimet voivat tunnistaa sallittujen vieraiden aineiden enimmäismäärien ylittymiseen liittyvät riskit tarjoajilta saatujen tietojen ja interventioelinten omien analyysivaatimusten perusteella. Taloudellisten kustannusten rajoittamiseksi on perusteltua, että interventioelimiltä ei edellytetä ennen tuotteiden haltuunottoa muita niiden vastuulla olevia analyysejä kuin sellaisia, jotka perustuvat tuotteiden laadun interventiojärjestelmään otettaessa takaavaan riskianalyysiin.

(6)

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston tilinpäätöksessä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden rahoituksen osalta huomioon otettavista tekijöistä 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3492/90 (5), 2 ja 5 artiklassa vahvistetaan vastuusäännöt. Mainituissa artikloissa säädetään erityisesti, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisön interventioon otettujen tuotteiden laatu säilyy moitteettomana ja että määrät, joiden vahingoittuminen johtuu tavanomaisista tosiasiallisista varastointiolosuhteista tai liian pitkäaikaisesta säilyttämisestä, merkitään kirjanpitoon interventiovarastoista poistetuiksi päivänä, jona vahingoittuminen on todettu. Niissä täsmennetään myös, että tuote katsotaan vahingoittuneeksi, mikäli se ei enää vastaa ostettaessa sovellettuja laatuvaatimuksia. Sen vuoksi yhteisön talousarviosta maksettavaksi voidaan ottaa ainoastaan sellainen vahingoittuminen, jota kyseiset säännökset koskevat. Jos jäsenvaltio tekee tuotteen ostohetkellä päätöksen, joka on tämän sääntelyn edellyttämän riskianalyysin kannalta puutteellinen, se on itse vastuussa, jos myöhemmin ilmenee, että tuote ei vastannut vähimmäisvaatimuksia. Tällaisella päätöksellä ei voida taata tuotteen laatua eikä sen vuoksi sen säilymistä moitteettomana. Sen vuoksi olisi täsmennettävä edellytykset, joissa jäsenvaltiota on pidettävä vastuullisena.

(7)

Interventioon tarjottujen viljojen laadun määrittämiseksi asetuksen (EY) N:o 824/2000 3 artiklassa vahvistetaan analysoitavien vaatimusten menetelmäluettelo. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö on muuttanut mainituista menetelmistä Hagberg-sakoluvun määritysmenetelmää. Kyseistä viitettä olisi muutettava. Näyttää olevan myös suotavaa täsmentää vieraiden aineiden vaatimusten noudattamiseen liittyviä analyysimenetelmiä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 824/2000 6 artiklassa edellytetään selkeyden ja tarkennuksen vuoksi, että erityisesti asiaa koskevien säännösten järjestys muotoillaan uudelleen. Kun otetaan huomioon mykotoksiinien valvontaa koskevan riskianalyysin periaate, on perusteltua lisätä niiden analyysien joukkoon, joiden kulut ovat tarjoajan vastuulla, mykotoksiinimäärien määrittämiseen liittyvät analyysit.

(9)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 824/2000 olisi muutettava.

(10)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 824/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Kullakin yhteisössä korjattujen, vähintään 80 tavallisen vehnä-, ohra-, maissi- ja durratonnin tai 10 durumvehnätonnin suuruisten yhtenäisten erien haltijalla on oikeus tarjota näitä viljoja interventioelimelle asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Viljoja pidetään laadultaan virheettöminä, aitoina ja myyntikelpoisina, jos niillä on näille viljoille ominainen väri, jos niissä ei ole epätavallista hajua eikä eläviä tuholaisia (punkit mukaan luettuina) missään kehitysvaiheessa, jos ne vastaavat liitteessä I olevia vähimmäislaatuvaatimuksia ja jos ne eivät ylitä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja vieraiden aineiden, radioaktiivisuus mukaan luettuna, sallittuja enimmäistasoja. Sen vuoksi vieraiden aineiden sallitut enimmäistasot, joita ei saa ylittää, ovat seuraavat:

tavallista vehnää ja durumvehnää koskevat enimmäistasot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (6), mukaisesti, mukaan luettuina komission asetuksen (EY) N:o 466/2001 (7) liitteessä I olevassa 2.4–2.7 kohdassa tavalliselle vehnälle ja durumvehnälle vahvistetut Fusarium-toksiinien tasoa koskevat vaatimukset,

ohraa, maissia ja durraa koskevat enimmäistasot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY (8).

Jäsenvaltioiden on tehtävä vieraiden aineiden, myös radioaktiivisuuden, määrää koskevat tarkastukset riskianalyysin perusteella ja otettava huomioon erityisesti tarjoajan toimittamat tiedot sekä tämän vaatimusten noudattamista koskevat sitoumukset, erityisesti tarjoajan saamien analyysien tulosten osalta. Tarkastustoimenpiteiden jaksotus ja soveltamisala määritellään tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti kun kyse on tapauksesta, jolloin vieraat aineet voivat aiheuttaa vakavia markkinatilanteen häiriöitä.

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3.7 kohta seuraavasti:

”3.7.

Hagberg-sakoluku (amylaasien aktiivisuuden mittauskoe) määritetään ISO 3093: 2004 -menetelmällä;”

b)

Lisätään 3.10 kohta seuraavasti:

”3.10.

näytteidenottomenetelmät ja mykotoksiinien vertailumenetelmät mainitaan asetuksen (EY) N:o 466/2001 liitteessä I”.

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Interventioelin tutkituttaa otettujen näytteiden fyysiset ja tekniset ominaisuudet 20 työpäivän kuluessa edustavan näytteen ottamisesta.

2.   Tarjoaja vastaa kustannuksista, jotka liittyvät:

a)

durran tanniinipitoisuuden määrittämiseen;

b)

amylaasien aktiivisuuden mittauskokeeseen (Hagberg);

c)

tavallisen vehnän ja durumvehnän valkuaispitoisuuden määrittämiseen;

d)

Zeleny-testiin;

e)

leipoutuvuustestiin;

f)

vieraiden aineiden analyyseihin.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut määritykset osoittavat, että tarjotut viljat eivät vastaa interventioon vaadittavaa vähimmäislaatua, kyseiset viljat viedään pois tarjoajan kustannuksella. Tarjoaja vastaa myös kaikista aiheutuneista kustannuksista.

4.   Riitatapauksessa interventioelin asettaa kyseiset tuotteet uudelleen tarvittaviin tarkastuksiin, joihin liittyvät kustannukset häviävän osapuolen on maksettava.”

5)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan c ja d kohta seuraavasti:

”c)

Jos rikkoutuneiden jyvien osuus on durumvehnän, tavallisen vehnän ja ohran osalta yli 3 prosenttia ja maissin ja durran osalta yli 4 prosenttia, kuhunkin 0,1 prosentin suuruiseen ylitykseen sovelletaan 0,05 euron suuruista hinnanalennusta.

d)

Jos jyvistä koostuvien epäpuhtauksien osuus on durumvehnän osalta yli 2 prosenttia, maissin ja durran osalta yli 4 prosenttia sekä tavallisen vehnän ja ohran osalta yli 5 prosenttia, kuhunkin 0,1 prosentin suuruiseen ylitykseen sovelletaan 0,05 euron suuruista hinnanalennusta.”

b)

Korvataan f alakohta seuraavasti:

”f)

Jos erilaisten epäpuhtauksien (Schwarzbesatz) osuus on durumvehnän osalta yli 0,5 prosenttia ja tavallisen vehnän, ohran, maissin ja durran osalta yli 1 prosentti, kuhunkin 0,1 prosentin suuruiseen ylitykseen sovelletaan 0,1 euron suuruista hinnanalennusta.”;

6)

Lisätään 10 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tämän asetuksen mukaisesti säädetyt tarkastukset on tehtävä 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun riskianalyysin perusteella, vieraiden aineiden sallittuja enimmäistasoja koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisen taloudelliset seuraamukset ovat jäsenvaltion taloudellisella vastuulla. Vastuu on sitova riippumatta siitä, mitä toimenpiteitä jäsenvaltio itse toteuttaa tarjoajan tai varastoijan osalta, jos ne eivät noudata sitoumuksiaan tai velvollisuuksiaan.

Jos kyseinen jäsenvaltio voi okratoksiini A:n ja aflatoksiinin tapauksessa kuitenkin toimittaa komission hyväksymällä tavalla todisteen siitä, että vaatimuksia on noudatettu interventioon tuotaessa ja että varastointia koskevia tavanomaisia edellytyksiä sekä varastoijan muita velvollisuuksia on noudatettu, taloudellinen vastuu kuuluu yhteisön talousarviolle.”

7)

Poistetaan liitteessä I oleva ruista koskeva sarake.

8)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 1.2 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”kuivettuneina jyvinä pidetään jyviä, jotka sen jälkeen, kun niistä on poistettu kaikki muut tässä liitteessä tarkoitetut näytteen ainekset, läpäisevät seulan, jossa on seuraavankokoisia aukkoja: tavallinen vehnä 2 mm, durumvehnä 1,9 mm, ohra 2,2 mm.”;

b)

Poistetaan 2.3 kohta.

9)

Muutetaan liitteessä III oleva 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Tavallisen vehnän, durumvehnän ja ohran keskimääräinen 250 g:n näyte seulotaan kahdella seulalla, joista toisessa on 3,5 mm:n aukot ja toisessa 1 mm:n aukot, puoli minuuttia kummallakin.”;

b)

Korvataan seitsemäs alakohta seuraavasti:

”Osanäytettä seulotaan puoli minuuttia; tavallinen vehnä seulotaan 2,0 mm:n seulan läpi, durumvehnä 1,9 mm:n seulan läpi ja ohra 2,2 mm:n seulan läpi. Tämän seulan läpäiseviä aineksia pidetään kuivettuneina jyvinä. Kuivettuneiden jyvien ryhmään kuuluvat hallan vioittamat jyvät sekä kypsymättömät vihreät jyvät.”.

10)

Korvataan liitteen IV sivun 2 alaviitteessä oleva toinen alakohta seuraavasti:

”Lämpökaapin tuuletuksen on oltava sellainen, että kaikkien lämpökaappiin mahtuvien pienijyväisten viljojen (tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran ja durran) ryynien näytteiden kahden tunnin kuivauksen jälkeen tai kaikkien lämpökaappiin mahtuvien maissin näytteiden neljän tunnin kuivauksen jälkeen saadut tulokset eroavat vähemmän kuin 0,15 prosenttia pienijyväisten viljojen kolmen tunnin kuivauksen ja maissin viiden tunnin kuivauksen jälkeen saaduista tuloksista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Fusarium-toksiineja ja vieraiden aineiden tason tarkastusmenettelyä koskevia 2 kohdassa käyttöön otettavia säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan viljoihin, jotka on korjattu ja otettu haltuun markkinointivuodesta 2005/2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/8/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 44).

(5)  EYVL L 337, 4.12.1990, s. 3.

(6)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 856/2005 (EUVL L 143, 7.6.2005, s. 3).

(8)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10”.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/69


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1069/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 (3).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 1423/95 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2005/2006 asetuksessa (EY) N:o 1011/2005, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 35.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 7 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/71


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1070/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 23,984 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

7.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/72


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä heinäkuuta 2005,

triatsamaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1960)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/487/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan vaiheittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2002 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Ilmoittaja tiedotti triatsamaatti-tehoaineen osalta komissiolle 7 päivänä heinäkuuta 2004, ettei se enää hakenut kyseisen aineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseistä tehoainetta ei sen vuoksi pitäisi sisällyttää kyseiseen liitteeseen, ja jäsenvaltioiden olisi peruutettava kaikki triatsamaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat.

(3)

Olisi myönnettävä lisäaikaa olemassa olevien varastojen hävittämistä, varastointia, markkinoille saattamista ja käyttöä varten, jotta näitä varastoja voidaan käyttää vielä yhdellä kasvukaudella.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Triatsamaattia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

1)

triatsamaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 4. tammikuuta 2006;

2)

triatsamaattia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Mahdollisten lisäaikojen, joita jäsenvaltiot myöntävät direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti olemassa olevien varastojen hävittämistä, varastointia, markkinoille saattamista ja käyttöä varten, on oltava mahdollisimman lyhyitä, ja niiden on päätyttävä viimeistään 4. tammikuuta 2007.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/34/EY (EUVL 125, 18.5.2005, s. 5).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.