ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 170

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
1. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 999/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1000/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1001/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1002/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston asiakirjojen julkista tarkastusta ja niihin tutustumista koskevien säännösten osalta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1003/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1004/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien sokerialan tuotteiden tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaisesti

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1005/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1006/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1007/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, esikuorittuun riisiin 1 päivästä maaliskuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1008/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2771/1999 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1009/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1010/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 628/2005 muuttamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1011/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1012/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, melassin 1 päivänä heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1013/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1014/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1015/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1016/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2005 väliseksi ajaksi

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1017/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1018/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1019/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1020/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1021/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1022/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1023/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1024/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1025/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1026/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

66

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005, esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona sekä päätösten 2004/617/EY, 2004/618/EY ja 2004/619/EY muuttamisesta

67

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmästä

69

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2005, poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1920)

75

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 999/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

55,7

999

55,7

0707 00 05

052

82,3

999

82,3

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

382

71,1

388

65,2

528

60,0

999

65,4

0808 10 80

388

90,4

400

105,2

508

77,6

512

70,6

524

62,4

528

63,5

720

39,2

804

91,7

999

75,1

0809 10 00

052

177,1

999

177,1

0809 20 95

052

281,4

068

218,2

400

325,6

999

275,1

0809 40 05

624

121,9

999

121,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1000/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EYVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

59,50

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

76,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

59,50

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

68,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

55,25

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

63,75

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

48,88

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,63

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

66,62

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

51,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

66,62

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

66,62

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

51,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

69,81

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

48,45

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

51,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1001/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

19,28 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

23,81 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1002/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston asiakirjojen julkista tarkastusta ja niihin tutustumista koskevien säännösten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 (1) ja erityisesti sen 114 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklaa on muutettu, jotta se kattaa maininnan pakkoluvista, joista säädetään bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6 päivänä heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY (2) 12 artiklassa, ja jotta ilmaisu ”pakkoviljelylupa” voidaan korvata ilmaisulla ”pakkolupa”.

(2)

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (3), jossa säädetään yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin ja määritellään sitä koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan mukaisesti, voidaan soveltaa myös yhteisön kasvilajikeviraston asiakirjoihin asetukseen (EY) N:o 2100/94 sisällytetyn uuden 33 a artiklan perusteella.

(3)

Siksi on asianmukaista muuttaa vastaavasti yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa 31 päivänä toukokuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1239/95 (4).

(4)

Asiassa on kuultu yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1239/95 seuraavasti:

1)

Korvataan II osaston IV luku seuraavasti:

”IV LUKU

KASVILAJIKEVIRASTON MYÖNTÄMÄ YHTEISÖN LUPA

1 Jakso

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan mukainen pakkolupa

37 artikla

Pakkoluvan hakeminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan mukaisessa pakkolupahakemuksessa on oltava:

a)

hakijan sekä vastapuolena olevan kyseisen lajikkeen haltijan nimi menettelyn osapuolina;

b)

lajikenimi ja kasvilaji, johon kyseinen lajike tai lajikkeet kuuluvat;

c)

ehdotus toimiksi, joiden on sisällyttävä pakkolupaan;

d)

kyseisistä yleisistä eduista selonteko, joka sisältää yksityiskohtaiset tosiseikat, todistusaineiston ja perusteet, jotka on esitetty vaaditun yleisen edun tueksi;

e)

kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus, ehdotus niiden henkilöiden luokaksi, joille pakkolupa myönnetään, tarvittaessa myös kyseiseen luokkaan liittyvät erityisedellytykset;

f)

ehdotus kohtuulliseksi korvaukseksi ja korvauksen laskentaperuste.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 5a kohdassa tarkoitetussa pakkolupahakemuksessa on oltava:

a)

patentin haltijana olevan hakijan sekä vastapuolena olevan kyseisen lajikkeen haltijan nimi menettelyn osapuolina;

b)

lajikenimi ja kasvilaji, johon kyseinen lajike tai lajikkeet kuuluvat;

c)

oikeaksi todistettu jäljennös patenttitodistuksesta, josta käyvät ilmi bioteknologian keksinnön patenttinumero ja patenttivaatimukset sekä patentin myöntänyt viranomainen;

d)

ehdotus toimiksi, joiden on sisällyttävä pakkolupaan;

e)

ehdotus kohtuulliseksi korvaukseksi ja korvauksen laskentaperuste;

f)

selonteko siitä, miksi kyseinen bioteknologian keksintö merkitsee merkittävää teknistä kehitystä, johon liittyy huomattava taloudellinen etu suojattuun kasvilajikkeeseen verrattuna, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tosiseikat, todisteet ja perustelut vaatimuksen tueksi;

g)

ehdotus luvan alueelliseksi soveltamisalaksi, joka ei saa ylittää c alakohdassa tarkoitetun patentin alueellista soveltamisalaa.

3.   Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 5a kohdassa tarkoitetussa vastavuoroista lupaa koskevassa hakemuksessa on oltava:

a)

patentin haltijana olevan hakijan sekä vastapuolena olevan kyseisen lajikkeen haltijan nimi menettelyn osapuolina;

b)

lajikenimi ja kasvilaji, johon kyseinen lajike tai lajikkeet kuuluvat;

c)

oikeaksi todistettu jäljennös patenttitodistuksesta, josta käyvät ilmi bioteknologian keksinnön patenttinumero ja patenttivaatimukset sekä patentin myöntänyt viranomainen;

d)

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että kasvinjalostajanoikeuden haltijalle on myönnetty pakkolupa patentoitua bioteknologian keksintöä varten;

e)

ehdotus toimiksi, joiden on sisällyttävä vastavuoroiseen lupaan;

f)

ehdotus kohtuulliseksi korvaukseksi ja korvauksen laskentaperuste;

g)

ehdotus vastavuoroisen luvan alueelliseksi soveltamisalaksi, joka ei saa ylittää c alakohdassa tarkoitetun patentin alueellista soveltamisalaa.

4.   Pakkolupahakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka todistavat hakijan hakeneen kasvinjalostusoikeuden haltijalta sopimukseen perustuvaa käyttölupaa tuloksetta. Jos komissio tai jäsenvaltio hakee pakkolupaa asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti, virasto voi tehdä poikkeuksen tästä ehdosta ylivoimaisen esteen tapauksessa.

5.   Sopimukseen perustuvaa käyttölupaa koskevan pyynnön katsotaan 4 kohdan mukaisesti olevan tulokseton, jos:

a)

vastapuolena oleva haltija ei ole antanut lopullista vastaustaan pyynnön esittäneelle henkilölle kohtuullisen määräajan kuluessa; tai

b)

vastapuolena oleva haltija on kieltäytynyt antamasta sopimukseen perustuvaa käyttölupaa sitä pyytäneelle henkilölle; tai

c)

vastapuolena oleva haltija on tarjonnut sopimukseen perustuvaa käyttölupaa sitä pyytäneelle henkilölle ilmeisen kohtuuttomilla ehdoilla, mukaan luettuina rojaltimaksut tai ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan ilmeisen kohtuuttomia.

38 artikla

Pakkolupahakemuksen tarkastus

1.   Suullinen menettely ja todisteiden vastaanotto on periaatteessa pidettävä yhdessä ja samassa käsittelyssä.

2.   Pyyntö enempien käsittelyjen pitämiseksi on sallittu vain sen perustuessa käsittelyn aikana tai sen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.

3.   Ennen päätöksentekoa viraston on kehotettava osapuolia sovintoon sopimukseen perustuvasta käyttöluvasta. Virasto tekee tarvittaessa ehdotuksen tällaiseksi sovinnoksi.

39 artikla

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuden haltija menettelyn aikana

1.   Jos asetuksen (EY) N:o 2100/94 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta koskevan menettelyn aloittaminen haltijaa vastaan on merkitty yhteisön kasvinjalostajanoikeusrekisteriin, virasto voi lykätä pakkoluvan myöntämistä koskevaa menettelyä. Virasto saa aloittaa menettelyn uudelleen vasta, kun samaan rekisteriin on merkitty, että tällaisesta oikeudellisesta toimenpiteestä on annettu lopullinen ratkaisu tai se on päätetty muulla tavoin.

2.   Jos yhteisön kasvinjalostajanoikeuden siirto on sitova virastoon nähden, uusi haltija osallistuu menettelyyn sen osapuolena hakijan pyynnöstä, jos kyseinen hakija on pyytänyt uudelta omistajalta käyttölupaa tuloksetta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai virastolta tiedon, että uuden haltijan nimi on merkitty yhteisön kasvinjalostajanoikeusrekisteriin. Hakijan pyyntöön on liitettävä riittävä asiakirja-aineisto hänen tuloksettomista yrityksistään ja tarvittaessa uuden haltijan toimenpiteistä.

3.   Jos kysymyksessä on asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus, uusi haltija osallistuu menettelyyn sen osapuolena. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

40 artikla

Hakemuksesta tehdyn päätöksen sisältö

Viraston pääjohtaja allekirjoittaa kirjallisen päätöksen. Päätöksessä on oltava:

a)

ilmoitus siitä, että päätös on viraston tekemä;

b)

päivämäärä, jona päätös tehtiin;

c)

komitean niiden jäsenten nimet, jotka osallistuivat menettelyyn;

d)

menettelyn osapuolten ja heidän edustajiensa nimet;

e)

viittaus hallintoneuvoston lausuntoon;

f)

selonteko päätettävistä asioista;

g)

yhteenveto tosiseikoista;

h)

päätöksen perustelut;

i)

viraston päätös, joka tapauksen mukaan kattaa pakkolupaan sisältyvät toimet, asiaan liittyvät erityisehdot ja henkilöluokan sekä tarvittaessa kyseiseen luokkaan liittyvät erityisvaatimukset.

41 artikla

Pakkoluvan myöntäminen

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan mukaisen pakkoluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä on oltava selonteko yleisistä eduista.

1.

Yleisen edun voivat muodostaa erityisesti seuraavat seikat:

a)

ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai elämän suojelu;

b)

markkinoiden kysyntä aineistosta, jolla on erityisiä ominaisuuksia;

c)

tarve kannustaa edelleen parempien lajikkeiden jatkuvaa jalostamista.

2.

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 5a kohdan mukaisen pakkoluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä on oltava selonteko siitä, miksi kyseinen keksintö merkitsee merkittävää teknistä kehitystä, johon liittyy huomattava taloudellinen etu. Perusteluina teknisestä kehityksestä, johon liittyy huomattava taloudellinen etu suojattuun kasvilajikkeeseen verrattuna, voidaan käyttää erityisesti seuraavia seikkoja:

a)

viljelytekniikoiden parantaminen;

b)

ympäristön parantaminen;

c)

geneettisen monimuotoisuuden käyttöä helpottavien tekniikoiden parantaminen;

d)

laadun parantaminen;

e)

tuotoksen parantaminen;

f)

sietokyvyn parantaminen;

g)

erityisiin ilmasto- ja/tai ympäristöolosuhteisiin mukautumisen parantaminen.

3.

Pakkolupa ei saa olla yksinomainen.

4.

Pakkolupaa ei saa siirtää toiselle, paitsi yrityksen sen osuuden kanssa, joka käyttää pakkolupaa, tai asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa oloissa olennaisesti johdettua lajiketta koskevan oikeuden myöntämisen yhteydessä.

42 artikla

Pakkoluvan myöntämisen edellytykset

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen muiden edellytysten noudattamista on henkilöllä, jolle pakkolupa myönnetään, oltava asianmukaiset taloudelliset ja tekniset edellytykset käyttää pakkolupaa.

2.   Pakkolupaan liittyvien sekä siitä tehtävässä päätöksessä määrättyjen edellytysten noudattamista pidetään asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina seikkoina.

3.   Virasto määrää, että henkilö, jolle pakkolupa myönnetään, saa ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin yhteisön kasvinjalostajanoikeuden rikkomisen vuoksi vain, jos haltija on kieltäytynyt ryhtymästä tällaisiin toimenpiteisiin tai laiminlyönyt ne kahden kuukauden kuluessa asiaa koskevan kehotuksen saamisesta.

43 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 2 kohdan mukaiset erityisedellytykset täyttävien henkilöiden luokka

1.   Henkilön, joka aikoo käyttää pakkolupaa ja joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 2100/94 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen erityisedellytykset täyttävien henkilöiden luokkaan, on ilmoitettava aikomuksensa virastolle ja haltijalle saantitodistuksella varustetulla kirjatulla kirjeellä. Ilmoituksessa on oltava

a)

henkilön nimi ja osoite tämän asetuksen 2 artiklan mukaisten menettelyn osapuolilta vaadittavien edellytysten mukaisesti;

b)

selonteko erityisedellytykset täyttävistä tosiseikoista;

c)

selonteko suunnitelluista toimista; ja

d)

vakuutus siitä, että henkilöllä on asianmukaiset taloudelliset varat sekä asianmukaista teknistä tietämystä käyttää pakkolupaa.

2.   Virasto merkitsee pyynnöstä henkilön yhteisön kasvinjalostajanoikeusrekisteriin, jos henkilö on täyttänyt edellä 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen liittyvät edellytykset. Kyseisellä henkilöllä ei ole oikeutta käyttää pakkolupaa ennen rekisteriin merkitsemistä. Merkinnästä ilmoitetaan kyseiselle henkilölle ja haltijalle.

3.   Tämän asetuksen 42 artiklan 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin henkilöön, joka on merkitty rekisteriin edellä olevan 2 kohdan mukaisesti. Rikkomusta koskevasta oikeudellisesta toimenpiteestä annettu ratkaisu tai toimenpiteen muunlainen päättäminen on voimassa muihin rekisteriin merkittyihin tai merkittäviin henkilöihin nähden.

4.   Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti tehty rekisterimerkintä voidaan poistaa vain, jos pakkoluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätyt erityisedellytykset tai 2 kohdan mukaiset taloudelliset ja tekniset edellytykset ovat muuttuneet aikaisintaan yhden vuoden kuluttua pakkoluvan myöntämisestä ja myöntämisasiakirjassa asetetun määräajan kuluessa. Rekisterimerkinnän poistamisesta ilmoitetaan rekisteriin merkitylle henkilölle ja haltijalle.

2 Jakso

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 100 artiklan 2 kohdan mukaiset käyttöluvat

44 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2100/94 100 artiklan 2 kohdan mukaiset käyttöluvat

1.   Pyyntö asetuksen (EY) N:o 2100/94 100 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimukseen perustuvan muun kuin yksinomaisen käyttöluvan saamiseksi uudelta haltijalta on tehtävä aikaisemman haltijan osalta kahden kuukauden, tai jos henkilöllä on ollut käyttölupa, neljän kuukauden kuluessa siitä, kun virastolta on saatu ilmoitus, että uuden haltijan nimi on merkitty yhteisön kasvinjalostajanoikeusrekisteriin.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2100/94 100 artiklan 2 kohdan mukaan myönnettävää käyttölupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka todistavat, että 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on ollut tulokseton. Tämän asetuksen 37 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa, 37 artiklan 5 kohtaa, 38 artiklaa, 39 artiklan 3 kohtaa, 40 artiklaa (lukuun ottamatta f kohtaa), 41 artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä 42 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.”

2)

Korvataan 82 artikla seuraavasti:

”82 artikla

Rekisterien julkinen tarkastus

1.   Rekisterit ovat julkisesti tarkastettavissa viraston tiloissa.

Rekistereihin ja niiden sisältämiin asiakirjoihin voi tutustua samoin ehdoin kuin 84 artiklassa tarkoitettuihin viraston hallussa oleviin asiakirjoihin.

2.   Rekisterien tarkastus paikan päällä on maksutonta.

Rekisteriotteista, jotka tuotetaan ja jaetaan tavalla, joka vaatii muunlaista tietojenkäsittelyä kuin pelkkää asiakirjan tai sen osien kopiointia, peritään maksu.

3.   Viraston pääjohtaja voi päättää rekisterien julkisesta tarkastuksesta kansallisissa yksiköissä tai asetuksen (EY) N:o 2100/94 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti tätä varten perustetuissa yksiköissä.”

3)

Korvataan 84 artikla seuraavasti:

”84 artikla

Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin tutustuminen

1.   Hallintoneuvosto määrittelee käytännön järjestelyt viraston asiakirjoihin, myös rekistereihin, tutustumista varten.

2.   Hallintoneuvosto määrittelee, mitkä viraston asiakirjat asetetaan välittömästi yleisön saataville julkaisuina, myös sähköisinä julkaisuina.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38).

(2)  EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

(3)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  EYVL L 121, 1.6.1995, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2181/2002 (EYVL L 331, 7.12.2002, s. 14).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1003/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuotanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alkutuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiintyvyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.

(2)

Kyseisen asetuksen mukaan yhteisön tavoite asetetaan kaikkien kansanterveydellisesti merkityksellisten salmonellan serotyyppien esiintyvyyden vähentämiseksi lajin Gallus gallus jalostusparvissa alkutuotantovaiheessa.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että yhteisön tavoitteeseen on sisällyttävä numerotietoina prosenttiosuus, joka positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrästä voi enintään jäädä jäljelle ja/tai prosenttiosuus, jolla jäljelle jäävien positiivisten epidemiologisten yksiköiden määrän on vähintään vähennyttävä, enimmäismääräaika, jonka kuluessa tavoite on saavutettava, sekä niiden testausohjelmien määrittely, joita tarvitaan sen tarkistamiseksi, onko tavoite saavutettu. Lisäksi siihen on tarvittaessa sisällyttävä kansanterveydellisesti merkityksellisten serotyyppien määrittely.

(4)

Kyseisessä asetuksessa säädetään myös, että yhteisön tavoite lajin Gallus gallus jalostusparvien osalta kolmevuotisen siirtymäkauden aikana koskee ihmisillä esiintyvän salmonelloosin viittä yleisintä salmonellan serotyyppiä, jotka voidaan todeta yhteisön valvontajärjestelmien avulla koottujen tietojen pohjalta.

(5)

Yhteisön valvontajärjestelmien kautta saadut tiedot osoittavat, että ihmisillä esiintyvän salmonelloosin viisi yleisintä salmonellan serotyyppiä ovat Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium ja Salmonella virchow. Kyseisessä asetuksessa asetetun yhteisön tavoitteen olisi siksi katettava nämä serotyypit.

(6)

Yhteisön tavoitteen asettamiseksi olisi oltava saatavilla vertailukelpoisia tietoja asianomaisten salmonellan serotyyppien esiintymisestä lajin Gallus gallus jalostusparvissa jäsenvaltioissa. Salmonellan valvontaa koskevia vähimmäisvaatimuksia on neuvoston direktiivin 92/117/ETY (2) mukaisesti käytetty perustana oleellisten tietojen keräämiseksi salmonellan esiintymisestä jäsenvaltioissa. Tällaisia tietoja kerättiin asianmukaisen ajanjakson ajan kaikissa jäsenvaltioissa vuonna 2004.

(7)

Jotta voidaan tarkistaa, onko tavoite saavutettu, ja ottaa huomioon, että salmonellan serotyyppejä esiintyy lajin Gallus gallus jalostusparvissa yhteisössä suhteellisen vähän, on järjestettävä toistuvasti näytteenotto edustavasta määrästä riittävän suuria parvia, joiden olisi käsitettävä vähintään 250 lintua direktiivin 92/117/ETY vaatimuksen mukaisesti.

(8)

Testausohjelma, jota tarvitaan sen tarkistamiseksi, onko yhteisön tavoite saavutettu, on merkittävästi erilainen ja oletetusti herkempi kuin se järjestelmä, jota käytettiin vertailukelpoisten tietojen keräämiseen jäsenvaltioissa direktiivin 92/117/ETY mukaisesti. Siksi on tarpeen säätää, että yhteisön tavoitetta tarkastellaan uudelleen viimeistään, kun vastaavien kansallisten valvontaohjelmien täytäntöönpanosta on kulunut yksi vuosi.

(9)

Edellä mainitusta tiedonkeruujaksosta johtuen vertailukelpoisia tietoja ei ollut saatavilla ennen asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä I säädettyä päivämäärää, johon mennessä lajin Gallus gallus jalostusparvia koskeva yhteisön tavoite oli asetettava. Siksi kyseisen tavoitteen asettamiselle annettua päivämäärää olisi pidennettävä kuudella kuukaudella, ja asetus (EY) N:o 2160/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 4 artiklan 5 kohdassa säädetyt toimenpiteet, jotka koskevat yhteisön tavoitteen asettamista lajin Gallus gallus jalostusparvien osalta siirtymäkauden aikana, perustuvat salmonellan valvontamenetelmään, josta on jo säädetty direktiivissä 92/117/ETY – toimenpiteiden muut osat liittyvät riskinhallintaan. Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on valmisteltu työryhmässä, ja valmisteluihin osallistui myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen järjestää virallista kuulemista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 15 artiklassa säädettyä vaatimusta kuulla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kaikissa asioissa, joilla voi olla merkittävä vaikutus kansanterveyteen.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön tavoite

1.   Yhteisön tavoite lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvien Salmonella enteritidis-, Salmonella hadar-, Salmonella infantis-, Salmonella typhimurium- ja Salmonella Virchow -bakteerien vähentämiseksi on asettaa vähintään 250 lintua kattavien edelleen positiivisia tuloksia antavien täysikasvuisten jalostusparvien enimmäisprosenttiosuus enintään 1 prosenttiin 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

Jäsenvaltioissa, joissa on alle 100 jalostusparvea, enintään yksi täysikasvuinen jalostusparvi saa antaa edelleen positiivisia tuloksia.

2.   Testausohjelma sen tarkistamiseksi, onko yhteisön tavoite saavutettu, on esitetty liitteessä.

2 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudelleen 1 artiklassa tarkoitettua yhteisön tavoitetta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 6 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten valvontaohjelmien ensimmäisestä täytäntöönpanovuodesta saatujen tuloksien perusteella.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä I olevan ensimmäisen rivin neljännen palstan teksti seuraavasti:

”18 kk:n kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä”.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 38. Direktiivi kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).


LIITE

Testausohjelma sen tarkistamiseksi, onko lajin Gallus gallus täysikasvuisissa jalostusparvissa esiintyvien Salmonella enteritidis-, Salmonella hadar-, Salmonella infantis-, Salmonella typhimurium- ja Salmonella virchow -bakteerien vähentämistä koskeva yhteisön tavoite saavutettu

1.   Otanta

Otanta kattaa lajin Gallus gallus kaikki täysikasvuiset jalostusparvet, jotka käsittävät vähintään 250 lintua (jäljempänä ’jalostusparvet’).

2.   Jalostusparvien seuranta

2.1   Näytteenottopaikat, näytteenottotiheys ja näytteenottotyypit

Tämän asetuksen soveltamiseksi jalostusparvista otetaan näytteitä toiminnanharjoittajan aloitteesta ja osana virallisia tarkastuksia.

2.1.1   Näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta

Näytteitä otetaan joka toinen viikko toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä paikasta, joka on joko

a)

hautomo; tai

b)

tila.

Toimivaltainen viranomainen käyttää toista edellä mainituista vaihtoehdoista koko testausohjelmassa ja käynnistää menettelyn, jotta toiminnanharjoittaja, näytteenottaja tai laboratorio, joka tekee analyysit, voi viipymättä ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista salmonellan serotyypeistä (jäljempänä ’salmonella’), joiden esiintyminen on osoitettu toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritetussa näytteenotossa.

2.1.2   Näytteenotto virallisten tarkastusten yhteydessä

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteessä II olevan C osan 2 kohdan soveltamista, virallisen näytteenoton on katettava seuraavat toimet:

2.1.2.1   Jos näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta tapahtuu hautomossa:

a)

hautomossa joka 16. viikko suoritettava rutiininäytteenotto, joka korvaa vastaavan näytteenoton toiminnanharjoittajan aloitteesta;

b)

kaksi kertaa tuotantovaiheen aikana tilalla suoritettava rutiininäytteenotto, joista ensimmäinen suoritetaan neljän viikon aikana munituksen aloittamisesta tai siirrosta munitusyksikköön ja toinen munituksen loppuvaiheessa, kuitenkin aikaisintaan kahdeksan viikkoa ennen tuotantovaiheen päättymistä;

c)

tilalla suoritettava varmistava näytteenotto, kun hautomossa suoritettu näytteenotto on osoittanut salmonellan esiintymisen.

2.1.2.2   Jos näytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta tapahtuu tilalla, rutiininäytteenotto suoritetaan kolme kertaa tuotantovaiheen aikana seuraavasti:

a)

viimeistään neljän viikon päästä munituksen aloittamisesta tai munitusyksikköön siirtämisestä;

b)

munituksen loppuvaiheessa, kuitenkin aikaisintaan kahdeksan viikkoa ennen tuotantovaiheen päättymistä;

c)

tuotantovaiheen aikana sellaisena ajankohtana, jona a ja b kohdassa tarkoitetuista näytteenotoista on kulunut riittävän kauan aikaa.

2.2   Näytteenottomenettely

2.2.1   Näytteenotto hautomossa

Kunkin jalostusparven osalta näytteitä otetaan vähintään yhdestä yhteisnäytteestä, joka on otettu selvästi eritteiden peittämistä hautomolaatikoiden pohjapapereista, jotka on otettu satunnaisesti viidestä eri hautomolaatikosta tai hautomon kohdasta niin, että näytteet kattavat vähintään 1m2 pinta-alan. Jos jalostusparven siitosmunia on useammassa kuin yhdessä hautomakoneessa, kustakin hautomakoneesta otetaan yksi yhteisnäyte.

Jos käytössä ei ole hautomolaatikoiden pohjapapereita, 25:stä eri hautomolaatikosta otetaan 10 grammaa rikkoontuneita munankuoria, jotka murskataan hienoksi ja sekoitetaan, minkä jälkeen murskasta otetaan 25 gramman osanäyte.

Tätä menettelytapaa noudatetaan sekä toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritettavan että virallisen näytteenoton yhteydessä.

2.2.2   Näytteenotto hautomossa

2.2.2.1   Rutiininäytteenotto toiminnanharjoittajan aloitteesta

Näytteitä otetaan ensi sijassa ulosteesta, ja tavoitteena on osoittaa parvessa 1 prosentin esiintyvyys 95 prosentin luottamustasolla. Tämän vuoksi näytteiden on katettava yksi seuraavista:

a)

Yhteisulostenäyte, joka koostuu erillisistä tuoreulostenäytteistä, joista kukin painaa vähintään 1 gramman ja jotka on otettu satunnaisesti eri puolilta rakennusta, jossa lintuja pidetään, tai – jos linnut pääsevät vapaasti useampaan kuin yhteen rakennukseeen tietyllä tilalla – kustakin rakennusryhmästä tilalla, jolla lintuja pidetään. Ulostenäytteiden yhdistämiseksi analyysia varten tarvitaan vähintään kaksi yhteisnäytettä.

Yhteisnäytettä varten otetaan erillisiä ulostenäytteitä eri puolilta rakennuksia seuraavasti:

Rakennuksessa pidettyjen lintujen lukumäärä

Niiden ulostenäytteiden lukumäärä, jotka otetaan rakennuksessa tai rakennusryhmässä tilalla

250–349

200

350–449

220

450–799

250

800–999

260

1 000 tai enemmän

300

b)

Viisi paria tossunäytteitä:

Tossujen olisi oltava riittävän imukykyisiä, jotta ne voivat imeä itseensä kosteutta. Myös harsokankaasta tehtyjä ”putkisukkia” voi käyttää.

Kostutetaan tossun pinta käyttäen sopivaa laimennusainetta (kuten 0,8 % natriumkloridia ja 0,1 % peptonia steriilissä deionisoidussa vedessä tai steriiliä vettä).

Alueella kävellään siten, että näyte valitaan edustavasti kaikista sektorin osista, myös pehkujen peittämältä ja ritiläalueelta, kunhan ritilän päällä on turvallista kävellä. Näytteitä otetaan kanalan kaikista erillisistä osista. Kun näytteenotto on saatu päätökseen valitulla sektorilla, tossut poistetaan varovaisesti, jotta niihin kiinnittynyt materiaali ei pääse irtoamaan.

Tossut voidaan yhdistää analyysia varten vähintään kahdeksi yhteisnäytteeksi.

c)

Häkeissä pidettävien jalostusparvien osalta näyte voidaan ottaa luonnollisesti sekoittuneesta ulosteesta lannankeräyshihnalta, raapasta tai lantakaivosta kanalan tyypin mukaan. Kaksi vähintään 150 gramman näytettä kerätään yksittäisiä testejä varten seuraavasti:

i)

kunkin häkkikerroksen alapuolella olevat lannankeräyshihnat, joita pidetään käynnissä säännöllisesti ja jotka tyhjentävät lastinsa puristin- tai kuljetinjärjestelmään;

ii)

lantakaivojärjestelmä, jossa häkkien alapuolella olevien ohjauslevyjen kuljettama lanta raavitaan kanalan alapuolella olevaan lantakaivoon;

iii)

lantakaivojärjestelmä porrastetussa häkkikanalassa, jossa häkit on porrastettu, jolloin uloste valuu suoraan kaivoon.

Yhdessä kanalassa on yleensä lukuisia kerroksia häkkejä. Yhteisnäytteeseen on sisällyttävä yhteisulostetta kaikista kerroksista. Kustakin parvesta on otettava kaksi yhteisnäytettä seuraavasti:

Järjestelmissä, joissa on mattoja tai raappoja, näiden on oltava käynnissä näytteenottopäivänä ennen näytteenottoa.

Järjestelmissä, joissa on ohjauslevyt häkkien alapuolella ja raappia, kerätään yhteisnäyte ulosteesta, joka on tarttunut raappaan sen jälkeen, kun se on ollut käynnissä.

Porrastetuissa häkkikanaloissa, joissa ei ole matto- tai raappajärjestelmää, yhteisulostenäyte on kerättävä lantakaivosta.

Lannankeräyshihnojen osalta yhteisulostemateriaali kerätään hihnojen purkautumispäästä.

2.2.2.2   Virallinen näytteenotto

a)

Rutiininäytteenotto, ks. edellä 2.2.2.1 kohta.

b)

Varmistava näytteenotto, joka suoritetaan, kun hautomossa suoritettu näytteenotto on osoittanut salmonellan esiintymisen, tapahtuu seuraavasti:

Edellä 2.2.2.1 kohdassa kuvatun näytteenoton lisäksi näytteenotto voi kattaa näytteen satunnaisesti valituista linnuista kustakin tilalla olevasta kanalasta – tavallisesti enintään viidestä linnusta kanalaa kohti – paitsi jos viranomainen katsoo, että näytteen olisi käsitettävä suurempi lintumäärä. Tutkimus kattaa testin, jolla pyritään osoittamaan mikrobilääkkeiden esiintyminen tai bakteerikasvua estävä vaikutus näytteissä. Testiä ei pidetä hyväksyttävänä, jos yhdestäkin linnusta löytyy positiivinen tulos.

Jos testissä ei havaita salmonellaa, mutta sitä vastoin mikrobilääkkeitä tai bakteerikasvun estävää vaikutusta, parvesta otetaan uusia näytteitä salmonellan ja bakteerikasvun estävän vaikutuksen varalta niin kauan, kunnes bakteerikasvun estävää vaikutusta ei enää havaita, tai jalostusparvi hävitetään. Jos jalostusparvi hävitetään, se luetaan tartunnan saaneiden jalostusparvien joukkoon yhteisön tavoitteen yhteydessä.

c)

Epäilyttävät tapaukset

Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisella viranomaisella on aihetta epäillä tilalla suoritetun ensimmäisen virallisen näytteenoton antaneen vääriä negatiivisia tuloksia, tilalla voidaan suorittaa virallinen varmistava näytteenotto ulosteista tai linnuista (salmonellan osoittamiseksi elimistössä).

Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaisella viranomaisella on aihetta epäillä tilalla toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritetun näytteenoton antaneen vääriä positiivisia tuloksia, tilalla voidaan suorittaa virallinen näytteenotto seurantatarkoituksessa.

3.   Näytteiden tutkiminen

3.1   Näytteiden valmistelu

3.1.1   Hautomolaatikoiden pohjapaperit:

a)

Pannaan näyte 1 litraan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan, ja sekoitetaan kevyesti.

b)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa mainittua osoitusmenetelmää käyttäen.

3.1.2   Tossunäytteet:

a)

Avataan varovaisesti tossuista (tai ”sukista”) koostuva näyte siten, ettei tossuihin takertunut ulostemateriaali irtoa, ja pannaan se 225 ml:aan puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

b)

Kun viisi paria tossunäytteitä yhdistetään kahdeksi näytteeksi, pannaan viisi yksittäistä näytettä vähintään 225 ml:aan puskuroitua peptonivettä ja varmistetaan, että kaikki näytteet ovat kokonaan puskuroidun peptoniveden peitossa.

c)

Sekoitetaan näytettä, kunnes se on täysin kyllästetty, minkä jälkeen sitä viljellään 3.2 kohdassa mainittua osoitusmenetelmää käyttäen.

3.1.3   Muut ulostemateriaalinäytteet:

a)

Pannaan laboratoriossa kukin näyte (tai tarvittaessa yhteisnäyte) samaan määrään puskuroitua peptonivettä ja sekoitetaan kevyesti.

b)

Annetaan näytteen pehmetä 10–15 minuutin ajan ja sekoitetaan sitten kevyesti.

c)

Välittömästi sekoittamisen jälkeen otetaan seoksesta 50 g ja lisätään siihen 200 ml puskuroitua peptonivettä, joka on esilämmitetty huoneenlämpötilaan.

d)

Jatketaan näytteen viljelyä 3.2 kohdassa mainittua osoitusmenetelmää käyttäen.

3.2   Osoitusmenetelmä

Salmonellan osoittamiseksi on käytettävä Bilthovenissa Alankomaissa sijaitsevan salmonellasta vastaavan yhteisön vertailulaboratorion suosittelemaa menetelmää. Menetelmä on muunnelma ISO 6579 (2002) -menetelmästä, jossa käytetään puolikiinteää viljelyalustaa (MSRV) yhtenä ainoana valikoivana rikastusalustana. Puolikiinteää alustaa inkuboidaan 41,5 +/– 1 °C:ssa 2 × (24 +/– 3) tunnin ajan.

Edellä 3.1 kohdassa tarkoitettujen tossunäytteiden ja muiden ulostemateriaalinäytteiden osalta on mahdollista yhdistää inkuboitu rikastusliemi puskuroidun peptidiveden kanssa myöhempää viljelyä varten. Tällöin inkuboidaan molemmat näytteet puskuroidussa peptidivedessä tavalliseen tapaan. Otetaan 1 ml inkuboitua lientä kustakin näytteestä ja sekoitetaan hyvin. Sitten otetaan 0,1 ml sekoitusta ja inokuloidaan MSRV-levyt tavalliseen tapaan.

3.3   Serotyypitys

Vähintään yksi isolaatti kustakin positiivisesta näytteestä on tyypattava Kaufmann-White-menetelmällä.

4.   Tulokset ja raportointi

Jalostusparvea pidetään positiivisen tuloksen antaneena yhteisön tavoitteen saavuttamisen tarkistamisen osalta, jos salmonellan (lukuun ottamatta rokotekantaa) esiintyminen on osoitettu yhdessä tai useammassa tilalla otetussa ulostenäytteessä (tai uloste- tai elinnäytteessä, jos kyseessä on virallinen varmistava näytteenotto jäsenvaltiossa). Tämä ei koske poikkeustapauksissa tartunnan saaneiksi epäiltyjä jalostusparvia, jos tilalla toiminnanharjoittajan aloitteesta suoritetussa näytteenotossa osoitettua salmonellan esiintymistä ei ole vahvistettu virallisessa näytteenotossa.

Jalostusparvia koskevasta tilalla suoritetusta näytteenotosta ja testauksesta saatujen yhteistulosten yhteydessä on otettava huomioon, että kukin jalostusparvi lasketaan mukaan vain kerran riippumatta näytteiden ja testien lukumäärästä. Positiivisen tuloksen antaneet jalostusparvet lasketaan mukaan vain kerran näytteenottojen ja testausten lukumäärästä riippumatta.

Raportointi kattaa

a)

yksityiskohtaisen kuvauksen näytteenottojärjestelmässä käytetyistä menetelmistä ja otettujen näytteiden tyypit;

b)

kaikkien jalostusparvien ja testattujen jalostusparvien lukumäärä;

c)

testitulokset;

d)

tulosten selitykset, erityisesti poikkeustapauksien osalta.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1004/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien sokerialan tuotteiden tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta ja Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta (2), peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien sokerialan tuotteiden tuonnissa sovelletaan vuotuisia tullittomia tariffikiintiöitä. Nämä kiintiöt olisi avattava monivuotisina, ja olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt niiden soveltamiseksi 12 kuukauden jaksoina 1 päivästä heinäkuuta alkaen.

(2)

Asianomaisten maiden sokerialan kestävän kehityksen varmistamiseksi tarkoitetun tullittoman tariffikiintiön käyttöön ottamiseksi ja kun otetaan huomioon Serbialle, Montenegrolle ja Kosovolle hyväksytty melko suuri määrä, tämän maan tariffikiintiötä olisi hallinnoitava sen viranomaisten myöntämien vientitodistusten järjestelmällä. Olisi määriteltävä todistuksen malli sekä sen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset menettelyt.

(3)

Jotta etuuskohteluun tämän asetuksen mukaisesti oikeutetun tuonnin hallinnointi olisi tehokasta, on tarpeen säätää toimenpiteistä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat pitää kirjaa tällaiseen tuontiin liittyvistä tiedoista ja toimittaa ne komissiolle.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta ja Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien, yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien sokerialan tuotteiden asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa vuotuisissa tullittomissa tariffikiintiöissä tapahtuvan tuonnin täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuonti edellyttää tuontitodistusta, jossa on oltava kiintiöiden järjestysnumerot seuraavasti:

09.4324 1 000 tonnin (nettopaino) kiintiölle Albaniasta peräisin olevia sokerialan tuotteita,

09.4325 12 000 tonnin (nettopaino) kiintiölle Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevia sokerialan tuotteita,

09.4326 180 000 tonnin (nettopaino) kiintiölle Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevia sokerialan tuotteita.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitodistukset on myönnettävä komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3) ja komission asetuksen (EY) N:o 1464/95 (4) mukaisesti, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

3 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’tuontikaudella’ yhden vuoden jaksoa 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta,

b)

’työpäivällä’ työpäivää Brysselin komission toimitiloissa.

4 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tuontitodistushakemuksiin on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a)

todiste siitä, että hakija on asettanut vakuuden, jonka määrä on 2 euroa 100 kilogrammalta;

b)

Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta tapahtuvan tuonnin osalta alkuperäiskappale sekä jäljennös vientitodistuksesta, jonka Serbian, Montenegron ja Kosovon viranomaiset myöntävät liitteessä I olevan mallin mukaisesti tuontitodistushakemukseen merkitylle määrälle. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen säilyttää alkuperäisen vientitodistuksen.

5 artikla

Tuontitodistushakemuksissa ja tuontitodistuksissa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa ”Albania”, ”Bosnia ja Hertsegovina” tai ”Serbia, Montenegro ja Kosovo”, ja ”kyllä”-kohdassa rasti. Tuontitodistukset koskevat ainoastaan Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta tai Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevia tuotteita;

b)

20 kohdassa Albanian osalta jokin liitteessä II olevan A osan maininnoista;

c)

20 kohdassa Bosnia ja Hertsegovinan osalta jokin liitteessä II olevan B osan maininnoista;

d)

20 kohdassa Serbian, Montenegron ja Kosovon osalta jokin liitteessä II olevan C osan maininnoista.

6 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää viikoittain maanantaista perjantaihin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään seuraavan viikon ensimmäisenä työpäivänä niiden sokerialan tuotteiden kahdeksannumeroisten CN-koodien mukaan eritellyt määrät, joille on edellisen viikon aikana jätetty tuontitodistushakemuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on toimitettava sähköisesti komission jäsenvaltioille tätä tarkoitusta varten toimittamilla lomakkeilla.

2.   Komissio kirjaa viikoittain kokonaismäärät, joille tuontitodistuksia on haettu.

3.   Jos jotakin asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tariffikiintiötä koskevat todistushakemukset ylittävät kyseisen kiintiön määrän, komissio keskeyttää uusien hakemusten vastaanottamisen kyseiselle kiintiölle kuluvalla tuontikaudella, vahvistaa sovellettavan yhtenäisen vähennyskertoimen ja ilmoittaa jäsenvaltioille, että kyseinen raja on saavutettu.

4.   Jos 3 kohdan mukaisesti vahvistettuja toimenpiteitä sovellettaessa määrä, jolle todistus myönnetään, on haettua määrää pienempi, todistushakemus voidaan perua kolmen työpäivän kuluessa toimenpiteiden vahvistamisesta. Kun kyseessä on tällainen peruutus, vakuus vapautetaan välittömästi.

5.   Todistukset myönnetään 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantoa seuraavana kolmantena työpäivänä, jollei komissio toteuta 3 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

6.   Jos 3 kohdan mukaisesti vahvistettuja toimenpiteitä sovellettaessa määrä, jolle tuontitodistus myönnetään, on haettua määrää pienempi, vakuuden määrää alennetaan vastaavasti.

7 artikla

Tuontitodistukset ovat voimassa niiden tosiasiallisesta myöntämispäivästä kyseisen tuontikauden 30 päivään kesäkuuta.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa mainittu määrä. Tätä varten merkitään luku ”0” todistuksen 19 kohtaan.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 374/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  Sellaisena kuin se on määritelty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1244.

(3)  EYVL L 152, 24.06.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).

(4)  EYVL L 144, 28.6.1995, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 90/2004 (EUVL L 15, 22.1.2004, s. 3).


LIITE I

Image


LIITE II

A.

Asetuksen 5 artiklan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

espanjaksi

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4324

:

tšekiksi

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4324

:

tanskaksi

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4324

:

saksaksi

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4324

:

viroksi

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4324

:

kreikaksi

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4324

:

englanniksi

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4324

:

ranskaksi

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4324

:

italiaksi

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4324

:

latviaksi

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4324

:

liettuaksi

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4324

:

unkariksi

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4324

:

hollanniksi

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4324

:

puolaksi

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

:

portugaliksi

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4324

:

slovakiksi

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4324

:

sloveeniksi

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4324

:

suomeksi

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4324

:

ruotsiksi

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4324

B.

Asetuksen 5 artiklan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

espanjaksi

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4325

:

tšekiksi

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4325

:

tanskaksi

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4325

:

saksaksi

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4325

:

viroksi

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4325

:

kreikaksi

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4325

:

englanniksi

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4325

:

ranskaksi

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4325

:

italiaksi

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4325

:

latviaksi

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4325

:

liettuaksi

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4325

:

unkariksi

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4325

:

hollanniksi

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4325

:

puolaksi

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325

:

portugaliksi

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4325

:

slovakiksi

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4325

:

sloveeniksi

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4325

:

suomeksi

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4325

:

ruotsiksi

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4325

C.

Asetuksen 5 artiklan d alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

espanjaksi

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4326

:

tšekiksi

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4326

:

tanskaksi

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4326

:

saksaksi

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4326

:

viroksi

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4326

:

kreikaksi

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4326

:

englanniksi

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4326

:

ranskaksi

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4326

:

italiaksi

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4326

:

latviaksi

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4326

:

liettuaksi

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4326

:

unkariksi

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4326

:

hollanniksi

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4326

:

puolaksi

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4326

:

portugaliksi

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4326

:

slovakiksi

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4326

:

sloveeniksi

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4326

:

suomeksi

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4326

:

ruotsiksi

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4326


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1005/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetaan valkoisen sokerin interventiohinta markkinointivuodesta 2001/2002 markkinointivuoteen 2005/2006 muilla kuin alijäämäalueilla 631,9 euroksi tonnilta.

(2)

Mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että valkoisen sokerin johdetut interventiohinnat on vahvistettava vuosittain jokaiselle alijäämäalueelle. Niitä vahvistettaessa on aiheellista ottaa huomioon alueelliset erot, joita sokerin hinnoissa markkinahintojen luonnollisten muodostumisedellytysten perusteella otaksuttavasti on sadon ollessa tavanomainen ja sokerin liikkuessa vapaasti sekä ottaen huomioon saatu kokemus ja sokerin kuljetuskustannukset ylijäämäalueilta alijäämäalueille.

(3)

Alueen hankintatilanteen alijäämän toteamiseksi on jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta tehtävä laskelmia, jotka koskevat kulutuksen kehitystä kuluvana markkinointivuonna ja käytettävissä olevan tuotannon kehitysnäkymiä tulevana markkinointivuonna. Näin ollen alue on katsottava alijäämäiseksi vain, jos laskelmat osoittavat kiistattomasti alijäämän syntyvän.

(4)

Tällä perusteella hankintatilanteesta ennakoidaan alijäämäistä Espanjan, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Portugalin ja Suomen tuotantoalueilla.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön alijäämäalueilla valkoisen sokerin johdettu interventiohinta markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan

a)

648,80 euroksi tonnilta Espanjan kaikilla alueilla;

b)

646,50 euroksi tonnilta kaikilla Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla;

c)

646,50 euroksi tonnilta Portugalin kaikilla alueilla;

d)

646,50 euroksi tonnilta Suomen kaikilla alueilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1006/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon esikuorittuun riisiin sovellettavien tuontitullien laskentamenetelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 21 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/476/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2005/476/EY säädetään erityiset yksityiskohtaiset säännöt CN-koodiin 1006 20 kuuluvaan esikuorittuun riisiin 1 päivän maaliskuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisenä aikana sovellettavien yhteisöön tuontia koskevien tullien laskemiseksi. Sen vuoksi olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, jotka koskevat CN-koodiin 1006 20 kuuluvaan esikuorittuun riisiin sovellettavia tuontitulleja säädetyllä siirtymäkaudella.

(2)

Päätöksessä 2005/476/EY jatketaan 30 päivään kesäkuuta 2006 myös enimmäisaikaa, jonka kuluessa komissio voi vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksistä poikkeavia riisin tuontijärjestelmää koskevia toimenpiteitä, kunnes asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan 2 kohtaa koskeva muutosasetus annetaan.

(3)

Jotta päätöksessä 2005/476/EY säädetyn järjestelmän toiminta ei häiriintyisi liiallisten tuontitodistushakemusten vuoksi, esikuoritun riisin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus olisi vahvistettava riittävän korkealle tasolle. Sen vuoksi olisi poikettava vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (3) 12 artiklan a alakohdasta.

(4)

Kun otetaan huomioon, että päätöksessä 2005/476/EY hyväksyttyä sopimusta sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005, olisi säädettävä, että tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat esikuoritun riisin tuontiin sovellettavia tulleja, sekä niistä aiheutuvia hiottua riisiä ja Basmati-riisiä koskevia muutoksia sovelletaan samasta päivästä alkaen.

(5)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 1549/2004 (4) olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1549/2004 seuraavasti:

a)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio vahvistaa CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitullin 10 päivän kuluessa kyseisen viitejakson päättymisestä

a)

30 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät eivät saavuta 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vuosittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät eivät saavuta 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua osittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla;

b)

42,5 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vuosittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa vuosittaista viitemäärää korotettuna 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun osittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa osittaista viitemäärää korotettuna 15 prosentilla;

c)

65 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vuosittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun osittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla.

Komissio vahvistaa sovellettavan tullin vain jos tämän kohdan mukaisesti tehdyt laskelmat johtavat tullin muuttamiseen. Nyt vahvistettua tullia sovelletaan uuden sovellettavan tullin vahvistamiseen asti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuontimäärien laskemiseksi otetaan huomioon määrät, joille on toimitettu CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 1785/2003 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vastaavalla viitejaksolla, lukuun ottamatta tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuja Basmati-riisin tuontitodistuksia.

3.   Markkinointivuoden 2004/2005 vuosittaiseksi viitemääräksi vahvistetaan 431 678 tonnia. Määrää korotetaan 6 000 tonnilla vuodessa markkinointivuosina 2005/2006, 2006/2007 ja 2007/2008.

Osittainen viitemäärä vastaa kunakin markkinointivuonna puolta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta vuosittaisesta viitemäärästä.”

b)

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 12 artiklassa säädetään, esikuoritun riisin tuontitodistuksia koskevan vakuuden määrä on 30 euroa tonnilta.”

c)

Lisätään 1 b artikla seuraavasti:

”1 b artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1006 30 kuuluvan hiotun riisin tuontitulli on 175 euroa tonnilta.”

d)

Lisätään 1 c artikla seuraavasti:

”1 c artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluviin, tämän asetuksen liitteessä I täsmennettyihin Basmati-riisilajikkeisiin voidaan soveltaa tuontitullia, joka on nolla.

Jos ensimmäistä alakohtaa sovelletaan, on sovellettava 2–8 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä.”

e)

Poistetaan 9 artiklan toinen kohta.

f)

Korvataan 10 artiklassa oleva ilmaisu ”tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitulleja” ilmaisulla ”tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti määritettyä esikuoritun riisin tuontitullia tai tarvittaessa 1 b artiklassa tarkoitettua hiotun riisin tuontitullia”.

g)

Korvataan 11 artiklassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2005” ilmaisulla ”30 päivään kesäkuuta 2006”.

h)

Korvataan liitteessä I oleva otsikko seuraavasti:

2 artikla

Asetuksen 1 artiklan a alakohdan mukaiset tullit vahvistetaan ensimmäistä kertaa kolmen päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan a, c, d, f ja h kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 67.

(3)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1092/2004 (EUVL L 209, 11.6.2004, s. 9).

(4)  EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1007/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

esikuorittuun riisiin 1 päivästä maaliskuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta 30 päivänä elokuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio toteaa toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella, että CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitodistuksia on Basmati-riisin tuontitodistuksia lukuun ottamatta myönnetty 212 325 tonnin määrälle 1 päivän syyskuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 välisenä aikana. Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 artiklan mukaisesti CN-koodiin kuuluvan muun esikuoritun riisin kuin Basmati-riisin tuontitullia olisi sen vuoksi muutettava. Muutoksen olisi tultava voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005, jotta otettaisiin huomioon se, että asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1006/2005 olisi oltava sovellettavissa kyseisestä päivästä.

(2)

Koska sovellettava tulli olisi vahvistettava kolmen päivän kuluessa asetuksen (EY) N:o 1006/2005 voimaantulosta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä. Koska kyseinen tulli vahvistetaan jälkikäteen, olisi säädettävä, että liikaa kannetut tullit palautetaan kyseisten toimijoiden hakemuksesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodiin 1006 20 kuuluvaan esikuorittuun riisiin sovellettava tuontitulli on 42,5 euroa tonnilta.

2 artikla

Tullien määrät, jotka ylittävät 1 päivästä maaliskuuta 2005 kirjatun, lainmukaisesti kannettavan määrän, palautetaan tai peruutetaan.

Tätä tarkoitusta varten asianomaisia toimijoita kehotetaan jättämään hakemuksia yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 236 artiklan säännösten ja komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) säädettyjen asiaa koskevien soveltamissäännösten mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/2005 (ks. tämän virallisen lehden s. 26).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 837/2005 (EUVL L 139, 2.6.2005, s. 1).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1008/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2771/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 (2) säädetään interventiojärjestelmästä, joka koskee voin ostoa vahvistetuin hinnoin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 4 artiklan 1 kohdassa säädetään voin interventiohintojen alennuksista. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää interventiohinta, jota käytetään ostohinnan laskemiseksi interventiohinnan muuttuessa.

(3)

Asetus (EY) N:o 2771/1999 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maito- ja maitotuotealan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2771/1999 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ostohinnan laskemiseksi käytettävä interventiohinta on voin valmistuspäivänä voimassa oleva hinta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1009/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 ja 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen määrä ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1255/1999 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekijät. Tukea olisi alennettava rasvattoman maitojauheen 1 päivänä heinäkuuta 2005 tapahtuvan interventiohinnan alennuksen huomioon ottamiseksi.

(2)

Asetus (EY) N:o 2799/1999 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuen määräksi vahvistetaan:

a)

2,42 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

b)

2,14 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitoa, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia;

c)

30,00 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 35,6 prosenttia;

d)

26,46 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta, jonka rasvattoman kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus on vähintään 31,4 prosenttia, mutta alle 35,6 prosenttia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1010/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 628/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Lokakuun 23 päivänä 2004 tapahtuneen tutkimuksen vireillepanon (2) jälkeen komissio otti 23 päivänä huhtikuuta 2005 asetuksella (EY) N:o 628/2005 (3) käyttöön väliaikaiset polkumyyntitullit Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuonnissa, jäljempänä ’väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annettu asetus’.

(2)

Väliaikaiset polkumyyntitullit ovat arvotulleja, joiden määrä on 6,8–24,5 prosenttia tuotujen tavaroiden arvosta ja joita sovelletaan 27 päivästä huhtikuuta 2005 alkaen.

2.   VÄLIAIKAISTEN POLKUMYYNTITOIMENPITEIDEN LAJI

(3)

Polkumyyntitoimenpiteiden laji voi vaihdella. Esimerkiksi arvotullin todellinen määrä vaihtelee tuontihintojen mukaan mutta vähimmäistuontihinnan vaikutus on muuttumaton. Näiden molempien toimenpiteiden tarkoitus on poistaa polkumyynnin vahingolliset vaikutukset. Kun komissio valitsee toimenpiteen lajia, sillä on käytössään laaja valikoima. Aiemmissa viljeltyä lohta koskevissa tutkimuksissa oli toimenpiteiden parhaana lajina pidetty vähimmäistuontihintaan perustuvaa tullia, joka oli riittävä poistamaan vahingollisen polkumyynnin vaikutukset.

(4)

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa väliaikaisista toimenpiteistä päätettäessä komissio on kuitenkin alustavasti katsonut, että vähimmäistuontihintaa voi olla vaikea panna täytäntöön ja sitä mahdollisesti kierretään herkemmin kuin muun tyyppisiä toimenpiteitä. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa väliaikaiset toimenpiteet alun perin olivat arvotulleja.

(5)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen viljellyn lohen markkinahinnat yhteisön markkinoilla ovat nousseet merkittävästi, poikkeavasti ja ennakoimattomasti. Tilannetta pahentaa se, että lohta myydään suuressa määrin tuoretuotteena, jolla on lyhyt myyntiaika. Näin ollen markkinahintojen hyvin suuren vaihtelun vaikutuksia ei voida vaimentaa varastoimalla riittäviä määriä tuotetta.

(6)

Tähän tapaukseen liittyvissä erityisolosuhteissa alkuperäiset perustelut sille, että vähimmäistuontihintaa ei oteta käyttöön, eivät enää ole voimassa. Vastoin aiempaa kokemusta nykyisin on erittäin vähäinen riski, että vähimmäismyyntihintaa kierrettäisiin. Markkinoilla nyt havaittava häilyvyys viittaisi myös siihen, että tämä dramaattinen kehitys ei ole niin pitkäkestoista, että se kyseenalaistaisi polkumyyntiä ja vahinkoa koskevat päätelmät tutkimusajanjakson suhteen.

(7)

Näiden olosuhteiden vallitessa pidetään aiheellisena vaihtaa toimenpiteiden laji vähimmäistuontihinnaksi. Kuten edellä on todettu, vähimmäishinnalla on sama tarkoitus kuin arvotullilla eli poistaa vahingollisen polkumyynnin vaikutukset.

(8)

Jos tuonnin hinta on CIF yhteisön rajalla -tasolla vähintään vahvistetun vähimmäistuontihinnan suuruinen, tullia ei kanneta. Jos tuonnin hinnat ovat alhaisemmat, tosiasiallisen hinnan ja vahvistetun vähimmäistuontihinnan ero on maksettava.

(9)

Vahingollisen polkumyynnin vaikutukset poistavan vähimmäistuontihinnan määrän osalta tämä muutos ei muuta asetuksen, jolla väliaikainen tulli on pantu täytäntöön, ja erityisesti sen johdanto-osan 132–134 kappaleessa esitettyjä päätelmiä ja menetelmiä.

(10)

Koska Norjasta peräisin oleva tuonti, joka tapahtuu vähimmäistuontihintaan tai sitä korkeampaan hintaan, poistaa vahingollisen polkumyynnin vaikutukset, on kohtuullista, että vähimmäistuontihintaa sovelletaan Norjasta peräisin olevaan tuontiin.

(11)

Viljeltyä lohta pidetään yleisesti kaupan eri esittämismuodoissa (perattuina, päineen; perattuina, päät poistettu; kokonaisina kalafileinä; muina fileinä tai fileepaloina). Tämän vuoksi nykyisiä tulleja toiseksi lajiksi muutettaessa oli määritettävä kullekin näistä esittämismuodoista vahinkoa aiheuttamaton vähimmäistuontihinta, joka kuvastaisi kutakin esittämismuotoa valmistettaessa aiheutuneita lisäkustannuksia. Eri vähimmäistuontihinnat perustuvat tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevien aiempien polkumyyntitutkimusten ja tämän tutkimuksen päätelmiin. Niiden perusteena ovat ennen muuta muuntokertoimet, joka esitetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 772/1999 (4) ja jota käytetään myös tässä tutkimuksessa.

(12)

Vientiä harjoittavien tuottajien olisi huomattava, että mikäli havaitaan, että toimenpiteet ovat tehottomia ja erityisesti että vähimmäistuontihintaa vääristellään, absorboidaan tai kierretään, komissio voi kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa edelleen muuttaa tarpeellisin osin asetusta (EY) N:o 628/2005 varmistaakseen toimenpiteiden tuloksellisuuden.

3.   TOIMENPITEIDEN KESTO

(13)

Väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet otettiin alun perin käyttöön kuudeksi kuukaudeksi. Vientiä harjoittavat tuottajat, jotka edustavat huomattavaa prosentuaalista osuutta kyseisistä liiketoimista, ovat pyytäneet väliaikaisten toimenpiteiden voimassaolon jatkamista enintään kolmella kuukaudella.

(14)

Tämän vuoksi ja perusasetuksen 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti päätetään jatkaa väliaikaisten toimenpiteiden voimassaoloa 22 päivään tammikuuta 2006.

4.   LOPPUSÄÄNNÖS

(15)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi ja ottaen huomioon, että väliaikaisen tullin käyttöönotosta annetussa asetuksessa on jo säädetty huomautusten tekemisen määräajasta, olisi vahvistettava määräaika, jonka kuluessa ne asianomaiset osapuolet, jotka ilmoittautuivat menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa, voivat esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi. Lisäksi olisi huomattava, että kaikki tätä asetusta varten tehdyt tullien käyttöönottoa koskevat päätelmät ovat väliaikaisia ja niitä voidaan joutua harkitsemaan uudelleen mahdollisista lopullisista tulleista päätettäessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 628/2005 1 artikla seuraavasti:

”1.   Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa Norjasta peräisin olevaa viljeltyä lohta (muuta kuin luonnonlohta), joka luokitellaan CN-koode ihin ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ja ex 0304 20 13, jäljempänä ’viljelty lohi’.

2.   Luonnonlohesta ei kanneta väliaikaista polkumyyntitullia. Tässä asetuksessa luonnonlohella tarkoitetaan lohta, jonka osalta vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että asianomaisten osapuolten toimittamien asiaa koskevien asiakirjojen perusteella lohi on pyydetty merellä, kun kyseessä on merilohi tai Tyynenmeren lohi, tai joessa, kun kyseessä on tonavanjokinieriä.

3.   Väliaikaisen polkumyyntitullin määrä on 4 kohdassa säädetyn vähimmäistuontihinnan ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana hinnan välinen erotus, jos kyseinen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hinta on alhaisempi kuin vastaava vähimmäistuontihinta. Tullia ei kanneta, jos vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana nettohinta on samansuuruinen tai suurempi kuin 4 kohdassa säädetty vastaava vähimmäistuontihinta.

4.   Sovellettaessa 3 kohtaa sovelletaan seuraavaa vähimmäishintaa kilogrammaa kohti tuotteen nettopainosta:

Viljellyn lohen esittämismuoto

Vähimmäistuontihinta euroa/kg tuotteen nettopainosta

Taric-koodi

Kokonainen kala, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

2,81

0302120012030212003303021200930303110093030319009303032200120303220083

Perattuna, päineen, tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

3,12

0302120013030212003403021200940303110094030319009403032200130303220084

Muut (mukaan luettuna perattuna, päät poistettu) tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

3,51

030212001503021200360302120096030311001803031100960303190018030319009603032200150303220086

Kokonaiset kalafileet ja paloitellut fileet, joista kukin file painaa enemmän kuin 300 g, tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

4,99

0304101312030410139303042013120304201393

Muut kokonaiset kalafileet ja paloitellut fileet, joista kukin file painaa 300 g tai vähemmän, tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

6,00

0304101315030410139603042013150304201396

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.

6.   Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä olevan 4 kohdan perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

7.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Asianomaiset osapuolet voivat 10 työpäivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta pyytää, että niille ilmoitetaan niistä olennaisista tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella tämä asetus on annettu, ja ne voivat saman ajan kuluessa esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla komission kuulemiksi suullisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 20 artiklan soveltamista.

3 artikla

Korvataan neuvoston asetuksen (EY) N:o 628/2005 3 artiklan toinen virke seuraavasti:

”Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan 22 päivään tammikuuta 2006.”

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL C 261, 23.10.2004, s. 8.

(3)  EUVL L 104, 23.4.2005, s. 5.

(4)  EYVL L 101, 16.4.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 321/2003 (EUVL L 47, 21.2.2003, s. 3).

(5)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.”


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1011/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1423/95 (2) säädetään, että valkoisen sokerin ja raakasokerin edustavina hintoina pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 784/68 (3) mukaisesti vahvistettuja cif-hintoja. Kyseiset hinnat on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I ja II kohdassa määriteltyjen vakiolaatujen osalta.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa on otettava huomioon kaikki asetuksen (ETY) N:o 784/68 2 artiklassa säädetyt tiedot lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädettyjä tapauksia.

(3)

Mukautettaessa muun kuin vakiolaatuisen sokerin hintaa valkoista sokeria koskeviin tarjouksiin on tehtävä asetuksen (ETY) N:o 784/68 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut hinnankorotukset tai -alennukset. Raakasokerin osalta on syytä soveltaa mainitun kohdan b alakohdassa määriteltyjä korjauskertoimia.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätulli asetuksen (EY) N:o 1423/95 3 artiklassa säädetyin edellytyksin.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EYVL L 145, 27.6.1968, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 260/96 (EYVL L 34, 13.2.1996, s. 16).


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

24,83

13,03

1701 99 10 (2)

24,83

8,30

1701 99 90 (2)

24,83

8,30

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1012/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

melassin 1 päivänä heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/95.


LIITE

Melassin 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

11,45

0

1703 90 00 (2)

12,00

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1013/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

1 PÄIVÄSTÄ HEINÄKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3483

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1014/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (2) 3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/2001 (3) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus, sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä mainitut tuet on vahvistettava kuukausittain. Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


LIITE

1 PÄIVÄSTÄ HEINÄKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

34,83 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

34,83 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

66,17 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3483 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

34,83 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3483 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3483 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3483 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

34,83 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3483 (4)

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(5)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1015/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2004/2005 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1327/2004 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1327/2004 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1327/2004 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 31. tarjouskilpailussa 37,970 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1685/2004 (EUVL L 303, 30.9.2004, s. 21).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1016/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2005 väliseksi ajaksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan viidennen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille tuotteille, mainitun kohdan d alakohdassa tarkoitetuille siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/2001 (2) säädetään, että kyseiset tuet määritetään valkoiselle sokerille vahvistetun tuen perusteella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään, että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi kausiksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 33,170 EUR/100 kg:ksi 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2005 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1017/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

31,38

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

56,45

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

56,45

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

36,37


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

16.6.2005–29.6.2005 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

121,61 (3)

73,59

170,08

160,08

140,08

91,34

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

9,19

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

31,79

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 22,80 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 34,31 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/49


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1018/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan erityisesti maissijalosteiden vientitodistusten voimassaoloaika. Voimassaoloaika vahvistetaan todistuksen antokuukautta seuraavan neljännen kuukauden loppuun. Voimassaolo vahvistetaan markkinoiden tarpeiden ja hyvän hallinnoinnin edellytysten mukaan.

(2)

Maissin markkinatilanne on tällä hetkellä sellainen, että on suotavaa rajata todistusten antamista, jotta määriä ei sidottaisi uudelle markkinointivuodelle. Lähikuukausina annettavat todistukset on varattava ennen vuoden 2005 3 päivää syyskuuta tapahtuvalle viennille. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen rajoittaa väliaikaisesti annettavien vientitodistusten voimassaoloaikaa siten, että ne on käytettävä 2 päivään syyskuuta 2005 mennessä. Tämän vuoksi olisi poikettava väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdan säännöksistä.

(3)

Markkinoiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ja keinottelun välttämiseksi on syytä säätää, että maissijalosteiden vientitodistuksia koskevat vientitullimuodollisuudet on suoritettava viimeistään 2 päivänä syyskuuta 2005 sekä suoran viennin että maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80 (3), 4 ja 5 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti tapahtuvan viennin osalta. Tämä rajoitus poikkeaa siitä, mitä maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (4), 28 artiklan 6 kohdassa ja 29 artiklan 5 kohdassa säädetään.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on toteutettava asetuksen voimaantulosta asti markkinoiden häiriöiden välttämiseksi.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden vientitodistusten, joita koskevat hakemukset on jätetty tämän asetuksen voimaantulon ja 26 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana, voimassaolo rajoitetaan 2 päivään syyskuuta 2005.

2.   Edellä mainittuja todistuksia koskevan viennin tullimuodollisuudet on suoritettava viimeistään 2 päivänä syyskuuta 2005.

Tätä määräaikaa sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 800/1999 32 artiklassa tarkoitettuihin muodollisuuksiin kyseisiä todistuksia käyttävien asetuksessa (ETY) N:o 565/80 säädettyyn järjestelmään kuuluvien tuotteiden osalta.

Näiden todistusten 22 kohdassa on oltava yksi liitteen II mukaisista merkinnöistä:

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1092/2004 (EUVL L 209, 11.6.2004, s. 9).

(3)  EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2003 (EUVL L 67, 12.3.2003, s. 3).

(4)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).


LIITE I

tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

CN-koodi

Tavaran kuvaus

 

Maissista johdetut tuotteet, mukaan lukien seuraavat alanimikkeet:

1102 20

Maissijauho

1103 13

Maissirouheet ja karkeat maissijauhot

1103 29 40

Maissipelletit

1104 19 50

Hiutaleiksi valmistetut maissinjyvät

1104 23

Muut käsitellyt maissinjyvät, kuoritut

1108 12 00

Maissitärkkelys

1108 13 00

Perunatärkkelys


LIITE II

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

espanjaksi

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1018/2005

:

tšekiksi

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1018/2005

:

tanskaksi

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1018/2005

:

saksaksi

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1018/2005

:

viroksi

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1018/2005 artikli 1 lõike 2 alusel

:

kreikaksi

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1018/2005

:

englanniksi

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1018/2005

:

ranskaksi

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1018/2005

:

italiaksi

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1018/2005

:

latviaksi

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1018/2005 1. panta 2. punktā

:

liettuaksi

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1018/2005 1 straipsnio 2 dalyje

:

unkariksi

:

Korlátozott érvényességi időtartam az 1018/2005/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

hollanniksi

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1018/2005

:

puolaksi

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1018/2005

:

portugaliksi

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1018/2005

:

slovakiksi

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1018/2005

:

sloveeniksi

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1018/2005

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 1018/2005 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

ruotsiksi

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1018/2005.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/51


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1019/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 21,815 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1020/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden noteerausten tai hintojen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3) määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin tapauskohtaisesti sovellettava tuen määrä, joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perustuotteita on vahvistettava kullekin kuukaudelle.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnan vaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymissopimuksen 19. pöytäkirjassa kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisössä viljellyn viljan käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Siten on syytä mukauttaa alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittujen tavaroiden muodossa, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä heinäkuuta 2005 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kilogrammalta perustuotetta

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Vehnä sekä rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

3,160

3,423

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

1,988

1,988

– – muissa tapauksissa

4,250

4,250

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

2,098

2,361

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

1,491

1,491

– – muissa tapauksissa

3,188

3,188

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

1,988

1,988

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

4,250

4,250

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

2,769

3,174

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

1,988

1,988

– muissa tapauksissa

4,250

4,250

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Käytettyihin jalostettuihin tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Kyseisen tavaran CN-koodi on 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III olevat tuotteet tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 2 artiklassa tarkoitetut tuotteet (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  CN-koodien 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan glukoosisiirapin osalta.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1021/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2) määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II lueteltuina tavaroina sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kg kohti kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kullekin kuukaudelle.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta sovellettava tuotantotuki, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2571/97 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistaville laitoksille.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä lueteltujen tuotteiden osalta kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä heinäkuuta 2005 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

15,00

15,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti

24,10

24,10

b)

vietäessä muita tavaroita

52,10

52,10

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2571/97 annettujen edellytysten mukaisesti

41,00

41,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

104,25

104,25

c)

vietäessä muita tavaroita

97,00

97,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/59


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1022/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä V mainittuina tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuen määrä 100 kg kohti kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kuukausittain.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä heinäkuuta 2005 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

34,83

34,83


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1023/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 28 päivänä kesäkuuta 2005 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä

Asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan suuntautuvan viennin osalta

Asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9500

99,00

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

104,00

104,50

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/63


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 28 päivänä kesäkuuta 2005 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 582/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 28 päivänä kesäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tuotteelle ja siinä tarkoitetuille määräpaikoille on 17,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1025/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom.: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/66


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1026/2005,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 868/2005 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista tuotavan maissin tuontitullista Espanjaan.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 868/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 24 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 20,20 EUR/t 6 000 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/67


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005,

esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona sekä päätösten 2004/617/EY, 2004/618/EY ja 2004/619/EY muuttamisesta

(2005/476/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 26 päivänä kesäkuuta 2003 avaamaan GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut eräiden riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi. Euroopan yhteisö ilmoitti 2 päivänä heinäkuuta 2003 WTO:lle aikeestaan muuttaa eräitä EY:n luettelossa CXL mainittuja myönnytyksiä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on neuvotellut Amerikan yhdysvaltojen, Thaimaan, Intian ja Pakistanin kanssa. Amerikan yhdysvallat on HS-koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden tärkein toimittaja ja HS-koodiin 1006 30 (hiottu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittävä toimittaja; Thaimaa on HS-koodiin 1006 30 (hiottu riisi) kuuluvien tuotteiden tärkein toimittaja ja HS koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittävä toimittaja; Intia ja Pakistan ovat kumpikin HS-koodiin 1006 20 (esikuorittu riisi) kuuluvien tuotteiden merkittäviä toimittajia.

(4)

Intian ja Pakistanin kanssa tehdyt sopimukset on yhteisön puolesta hyväksytty neuvoston päätöksillä 2004/617/EY (1) ja 2004/618/EY (2). Esikuoritulle riisille (CN-koodi 1006 20) ja hiotulle riisille (CN-koodi 1006 30) vahvistettiin uusi tulli neuvoston päätöksellä 2004/619/EY (3).

(5)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, joka olisi hyväksyttävä.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa, että sopimusta voidaan soveltaa täysimääräisesti 1 päivästä maaliskuuta 2005 siihen saakka, kun riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1785/2003 (4) muutetaan, komissiolle olisi annettava lupa vahvistaa väliaikaisia poikkeuksia kyseisestä asetuksesta sekä vahvistaa soveltamista koskevia toimenpiteitä.

(7)

Päätösten 2004/617/EY, 2004/618/EY ja 2004/619/EY vastaavia poikkeuksia olisi jatkettava samasta syystä 30 päivään kesäkuuta 2006.

(8)

Oikeusvarmuuden vuoksi päätöksissä 2004/617/EY ja 2004/618/EY on lisäksi aiheellista selventää, että komissiolle kyseisten sopimusten soveltamista varten annettu lupa myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 sisältää myös luvan vahvistaa yksityiskohtaisia soveltamista koskevia toimenpiteitä.

(9)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmää koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksen täysimääräisen soveltamisen varmistamiseksi 1 päivästä maaliskuuta 2005 alkaen, komissio voi poiketa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksistä tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siihen saakka, kun kyseinen asetus muutetaan, mutta enintään 30 päivään kesäkuuta 2006 asti.

2.   Komissio vahvistaa sopimuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2004/617/EY 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksen täysimääräisen soveltamisen varmistamiseksi 1 päivään syyskuuta 2004 mennessä, komissio voi poiketa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksistä tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siihen saakka, kun kyseinen asetus muutetaan, mutta enintään 30 päivään kesäkuuta 2006 asti.

2.   Komissio vahvistaa sopimuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

4 artikla

Korvataan päätöksen 2004/618/EY 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksen täysimääräisen soveltamisen varmistamiseksi 1 päivään syyskuuta 2004 mennessä, komissio voi poiketa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksistä tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen siihen saakka, kun kyseinen asetus muutetaan, mutta enintään 30 päivään kesäkuuta 2006 asti.

2.   Komissio vahvistaa sopimuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

5 artikla

Korvataan päätöksen 2004/619/EY 2 artiklassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2005” ilmaisulla ”30 päivään kesäkuuta 2006”.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (6) 25 artiklalla perustettu viljan hallintokomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti (7).

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 17.

(2)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 23.

(3)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 29.

(4)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(7)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KÄÄNNÖS

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmästä

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisön (EY) ja Amerikan yhdysvaltojen välillä käytyjen neuvottelujen perusteella EY hyväksyy seuraavat päätelmät.

Tietystä esikuoritusta riisistä kannettava tulli (CN-koodi 1006 20)

1.   EY kantaa tietystä esikuoritusta riisistä tullia 2–7 kohdan mukaisesti.

2.   Vuotuisen viitetuonnin taso

a)

Ensimmäinen markkinointivuosi: tämän sopimuksen mukaisena ensimmäisenä markkinointivuonna (1.9.2004–31.8.2005) vuotuisen viitetuonnin taso lasketaan mitä tahansa alkuperää olevan esikuoritun riisin keskimääräisenä määränä, joka on tuotu 25 jäsenvaltion yhteisöön (EY-25) markkinointivuosina 1.9.1999–31.8.2000, 1.9.2000–31.8.2001 ja 1.9.2001–31.8.2002, josta on vähennetty EY-25:een tuodun esikuoritun Basmati-riisin määrä ja jota on korotettu 10 prosentilla (eli 431 678 metristä tonnia).

b)

Seuraavina markkinointivuosina tehtävä korotus: kunakin markkinointivuonna 2005/2006, 2006/2007 ja 2007/2008 vuotuista viitetuonnin tasoa korotetaan edeltävän markkinointivuoden tasosta 6 000 metrisellä tonnilla/vuosi. Osapuolten on viimeistään 90 päivää ennen markkinointivuoden 1.9.2007–31.8.2008 päättymistä aloitettava neuvottelut seuraavina markkinointivuosina tehtävistä vuotuisista korotuksista ottaen huomioon EY:n riisimarkkinoiden ja erityisesti kulutuksen kehitys sekä sovittava vuotuisesta korotuksesta viimeistään 31 päivänä elokuuta 2008.

3.   Kuuden kuukauden viitetuonnin taso: kuuden kuukauden viitetuonnin tasoksi määritellään kunakin markkinointivuonna 50 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti lasketusta vuotuisen viitetuonnin tasosta, joten ensimmäisenä markkinointivuonna kuuden kuukauden viitetuonnin taso olisi 215 839 metristä tonnia.

4.   Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden puolivälissä: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa alhaisempi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta alle 183 463 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 30 euroa metriseltä tonnilta;

b)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa korkeampi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta yli 248 215 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 65 euroa metriseltä tonnilta;

c)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti poikkesi juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla enintään 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti lasketusta kuuden kuukauden viitetuonnin tasosta (eli tuonti oli ensimmäisen markkinointivuoden osalta 183 463–248 215 metristä tonnia), kannettavaksi tulliksi vahvistetaan 42,5 euroa metriseltä tonnilta.

Edellä a–c alakohdan soveltamista varten esikuoritun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontia, josta on vähennetty esikuoritun Basmati-riisin tuonti EY-25:een.

5.   Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden lopussa: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa alhaisempi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta alle 366 926 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 30 euroa metriseltä tonnilta;

b)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa korkeampi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta yli 496 430 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 65 euroa metriseltä tonnilta;

c)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti poikkesi juuri päättyneenä markkinointivuonna enintään 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta lasketusta vuotuisesta viitetuonnin tasosta (eli tuonti oli ensimmäisen markkinointivuoden osalta 366 926–496 430 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 42,5 euroa metriseltä tonnilta.

Edellä a–c alakohdan soveltamista varten esikuoritun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontia, josta on vähennetty esikuoritun Basmati-riisin tuonti EY-25:een.

6.   Tiedot: Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu vuotuisen ja kuuden kuukauden tosiasiallisen tuontitason laskenta perustuu EY:n riisintuontilisenssejä koskeviin tietoihin. EY julkaisee nämä tiedot Internetissä viikoittain.

7.   Avoimuus: EY laatii viipymättä julkisen tiedonannon kannettavaan tulliin tehdyistä mukautuksista.

8.   Neuvottelut: Osapuolten on toisen osapuolen pyynnöstä aloitettava 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta neuvottelut sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.

9.   Jos osapuolet eivät 30 päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta pääse sopuun neuvoteltavista seikoista, Yhdysvallat voi ilmoittaa EY:lle kirjallisesti, että se aikoo käyttää GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisia oikeuksia, kuten jäljempänä 10 kohdassa määrätään, ja EY voi ilmoittaa Yhdysvalloille kirjallisesti, että se aikoo irtisanoa tämän sopimuksen, kuten jäljempänä 11 kohdassa määrätään.

10.   GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten oikeuksien käyttöä koskevan määräajan jatkaminen:

a)

Osapuolet sopivat, että XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaista oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevaa määräaikaa jatketaan. Yhdysvallat voi näin ollen käyttää XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisia, oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevia oikeuksia milloin tahansa, kun 30 päivää on kulunut Yhdysvaltain EY:lle toimittamasta, näiden oikeuksien käyttämistä koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta, ja EY ei voi estää Yhdysvaltoja ryhtymästä XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisiin toimenpiteisiin sillä perusteella, että niiden toteuttamisen määräaika oli päättynyt.

b)

Sen estämättä, mitä edellä a alakohdassa määrätään, Yhdysvallat ei voi käyttää oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevia oikeuksia, ellei se ole pyytänyt neuvottelujen aloittamista ja toimittanut edellä olevan 9 kohdan mukaista ilmoitusta. Jos EY irtisanoo sopimuksen, Yhdysvallat on oikeutettu käyttämään viipymättä kaikkia XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisesti sovellettavia oikeuksia.

11.   EY ei voi irtisanoa tätä sopimusta, ellei se ole pyytänyt neuvotteluja ja toimittanut edellä olevan 9 kohdan mukaista ilmoitusta. EY voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa 30 päivän kuluttua 9 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta. Jos Yhdysvallat peruuttaa edellä 10 kohdassa tarkoitetut myönnytykset, EY on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen viipymättä.

12.   Jollei 10 kohdan määräyksistä muuta johdu, tämä sopimus ei rajoita EY:n oikeuksia vastustaa Yhdysvaltojen toteuttamaa myönnytysten peruuttamista, jos se katsoo, että peruuttaminen on vastoin GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklaa tai muita WTO-sopimuksen asiaankuuluvia määräyksiä.

13.   EY neuvottelee ja tekee yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa saadakseen WTO:n yleisneuvoston hyväksynnän XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisen oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevan määräajan jatkamiseksi.

14.   Osapuolten on hyväksyttävä tämä sopimus omia menettelyjään noudattaen. EY katsoo, että tämä sopimus ei muodosta ennakkotapausta tuleville XXVIII artiklan mukaisille neuvotteluille.

15.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005. EY ottaa tätä tarkoitusta varten käyttöön tarvittavat sisäiset menettelyt varmistaakseen 4 kohdan täytäntöönpanon 1 päivän maaliskuuta 2005 ja 31 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana toteutettavaa esikuoritun riisin tuontia varten.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan yhteisön puolesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Euroopan yhteisön (EY) ja Amerikan yhdysvaltojen välillä käytyjen neuvottelujen perusteella EY hyväksyy seuraavat päätelmät.

Tietystä esikuoritusta riisistä kannettava tulli (CN-koodi 1006 20)

1.   EY kantaa tietystä esikuoritusta riisistä tullia 2–7 kohdan mukaisesti.

2.   Vuotuisen viitetuonnin taso

a)

Ensimmäinen markkinointivuosi: tämän sopimuksen mukaisena ensimmäisenä markkinointivuonna (1.9.2004–31.8.2005) vuotuisen viitetuonnin taso lasketaan mitä tahansa alkuperää olevan esikuoritun riisin keskimääräisenä määränä, joka on tuotu 25 jäsenvaltion yhteisöön (EY-25) markkinointivuosina 1.9.1999–31.8.2000, 1.9.2000–31.8.2001 ja 1.9.2001–31.8.2002, josta on vähennetty EY-25:een tuodun esikuoritun Basmati-riisin määrä ja jota on korotettu 10 prosentilla (eli 431 678 metristä tonnia).

b)

Seuraavina markkinointivuosina tehtävä korotus: kunakin markkinointivuonna 2005/2006, 2006/2007 ja 2007/2008 vuotuista viitetuonnin tasoa korotetaan edeltävän markkinointivuoden tasosta 6 000 metrisellä tonnilla/vuosi. Osapuolten on viimeistään 90 päivää ennen markkinointivuoden 1.9.2007–31.8.2008 päättymistä aloitettava neuvottelut seuraavina markkinointivuosina tehtävistä vuotuisista korotuksista ottaen huomioon EY:n riisimarkkinoiden ja erityisesti kulutuksen kehitys sekä sovittava vuotuisesta korotuksesta viimeistään 31 päivänä elokuuta 2008.

3.   Kuuden kuukauden viitetuonnin taso: kuuden kuukauden viitetuonnin tasoksi määritellään kunakin markkinointivuonna 50 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti lasketusta vuotuisen viitetuonnin tasosta, joten ensimmäisenä markkinointivuonna kuuden kuukauden viitetuonnin taso olisi 215 839 metristä tonnia.

4.   Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden puolivälissä: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden ensimmäisten kuuden kuukauden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa alhaisempi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta alle 183 463 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 30 euroa metriseltä tonnilta;

b)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla yli 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti laskettua kuuden kuukauden viitetuonnin tasoa korkeampi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta yli 248 215 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 65 euroa metriseltä tonnilta;

c)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti poikkesi juuri päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla enintään 15 prosenttia edellä 3 kohdan mukaisesti lasketusta kuuden kuukauden viitetuonnin tasosta (eli tuonti oli ensimmäisen markkinointivuoden osalta 183 463–248 215 metristä tonnia), kannettavaksi tulliksi vahvistetaan 42,5 euroa metriseltä tonnilta.

Edellä a–c alakohdan soveltamista varten esikuoritun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontia, josta on vähennetty esikuoritun Basmati-riisin tuonti EY-25:een.

5.   Kannettavan tullin mukauttaminen vuoden lopussa: EY tarkastelee kannettavaa tullia 10 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä ja mukauttaa sitä tarvittaessa seuraavasti:

a)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa alhaisempi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta alle 366 926 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 30 euroa metriseltä tonnilta;

b)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti oli juuri päättyneenä markkinointivuonna yli 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta laskettua vuotuista viitetuonnin tasoa korkeampi (eli ensimmäisen markkinointivuoden osalta yli 496 430 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 65 euroa metriseltä tonnilta;

c)

jos esikuoritun riisin tosiasiallinen tuonti poikkesi juuri päättyneenä markkinointivuonna enintään 15 prosenttia edellä 2 kohdan mukaisesti kyseisten 12 kuukauden osalta lasketusta vuotuisesta viitetuonnin tasosta (eli tuonti oli ensimmäisen markkinointivuoden osalta 366 926–496 430 metristä tonnia), EY:n kantama tulli on 42,5 euroa metriseltä tonnilta.

Edellä a–c alakohdan soveltamista varten esikuoritun riisin tosiasiallisena tuontina pidetään kaikkea EY-25:een tulevan, mitä tahansa alkuperää olevan CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontia, josta on vähennetty esikuoritun Basmati-riisin tuonti EY-25:een.

6.   Tiedot: Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu vuotuisen ja kuuden kuukauden tosiasiallisen tuontitason laskenta perustuu EY:n riisintuontilisenssejä koskeviin tietoihin. EY julkaisee nämä tiedot Internetissä viikoittain.

7.   Avoimuus: EY laatii viipymättä julkisen tiedonannon kannettavaan tulliin tehdyistä mukautuksista.

8.   Neuvottelut: Osapuolten on toisen osapuolen pyynnöstä aloitettava 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta neuvottelut sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista.

9.   Jos osapuolet eivät 30 päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta pääse sopuun neuvoteltavista seikoista, Yhdysvallat voi ilmoittaa EY:lle kirjallisesti, että se aikoo käyttää GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisia oikeuksia, kuten jäljempänä 10 kohdassa määrätään, ja EY voi ilmoittaa Yhdysvalloille kirjallisesti, että se aikoo irtisanoa tämän sopimuksen, kuten jäljempänä 11 kohdassa määrätään.

10.   GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten oikeuksien käyttöä koskevan määräajan jatkaminen:

a)

Osapuolet sopivat, että XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaista oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevaa määräaikaa jatketaan. Yhdysvallat voi näin ollen käyttää XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisia, oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevia oikeuksia milloin tahansa, kun 30 päivää on kulunut Yhdysvaltain EY:lle toimittamasta, näiden oikeuksien käyttämistä koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta, ja EY ei voi estää Yhdysvaltoja ryhtymästä XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisiin toimenpiteisiin sillä perusteella, että niiden toteuttamisen määräaika oli päättynyt.

b)

Sen estämättä, mitä edellä a alakohdassa määrätään, Yhdysvallat ei voi käyttää oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevia oikeuksia, ellei se ole pyytänyt neuvottelujen aloittamista ja toimittanut edellä olevan 9 kohdan mukaista ilmoitusta. Jos EY irtisanoo sopimuksen, Yhdysvallat on oikeutettu käyttämään viipymättä kaikkia XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisesti sovellettavia oikeuksia.

11.   EY ei voi irtisanoa tätä sopimusta, ellei se ole pyytänyt neuvotteluja ja toimittanut edellä olevan 9 kohdan mukaista ilmoitusta. EY voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa 30 päivän kuluttua 9 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta. Jos Yhdysvallat peruuttaa edellä 10 kohdassa tarkoitetut myönnytykset, EY on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen viipymättä.

12.   Jollei 10 kohdan määräyksistä muuta johdu, tämä sopimus ei rajoita EY:n oikeuksia vastustaa Yhdysvaltojen toteuttamaa myönnytysten peruuttamista, jos se katsoo, että peruuttaminen on vastoin GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklaa tai muita WTO-sopimuksen asiaankuuluvia määräyksiä.

13.   EY neuvottelee ja tekee yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa saadakseen WTO:n yleisneuvoston hyväksynnän XXVIII artiklan 3 (a) kohdan mukaisen oleellisesti vastaavien myönnytysten peruuttamista koskevan määräajan jatkamiseksi.

14.   Osapuolten on hyväksyttävä tämä sopimus omia menettelyjään noudattaen. EY katsoo, että tämä sopimus ei muodosta ennakkotapausta tuleville XXVIII artiklan mukaisille neuvotteluille.

15.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005. EY ottaa tätä tarkoitusta varten käyttöön tarvittavat sisäiset menettelyt varmistaakseen 4 kohdan täytäntöönpanon 1 päivän maaliskuuta 2005 ja 31 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana toteutettavaa esikuoritun riisin tuontia varten.”

Amerikan yhdysvalloilla on kunnia vahvistaa olevansa yhtä mieltä kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Amerikan yhdysvaltojen puolesta


Komissio

1.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/75


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2005,

poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1920)

(2005/477/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Italian ja Slovenian esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaisesti kolmansista maista peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön.

(2)

Italia ja Slovenia ovat pyytäneet poikkeuslupaa tuoda maahan tilapäisesti Kroatiasta peräisin olevan suvun Vitis L. kasveja, hedelmiä lukuun ottamatta, jotta erikoistuneilla taimitarhoilla olisi mahdollisuus lisätä kyseisiä kasveja yhteisössä ennen kuin kasvit viedään myöhemmin takaisin Kroatiaan.

(3)

Komissio katsoo, että kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien leviämisen vaaraa ei ole, jos Kroatiasta peräisin oleviin suvun Vitis L. kasveihin, hedelmiä lukuun ottamatta, sovelletaan tässä päätöksessä asetettuja erityisedellytyksiä.

(4)

Jäsenvaltioilla tulisi siksi olla mahdollisuus sallia kyseisten kasvien maahantuonti tilapäisesti ja erityisedellytyksiä noudattaen.

(5)

Lupa olisi evättävä, jos todetaan, että tässä päätöksessä vahvistetut erityisedellytykset eivät riitä estämään haitallisten organismien kulkeutumista yhteisöön tai että niitä ei ole noudatettu.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 4 artiklan 1 kohdassa ja sen liitteessä III olevan A osan 15 kohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on oikeus tuoda maahan Kroatiasta peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä (jäljempänä ’kasvit’) yhteisön alueella varttamiseksi.

Poikkeuksen edellytyksenä on, että kasveihin sovelletaan direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II säädettyjen vaatimusten lisäksi tämän päätöksen liitteessä olevia ehtoja ja että niitä voidaan tuoda yhteisön alueelle 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2006 välisenä aikana.

2 artikla

Ne jäsenvaltiot, jotka hyödyntävät 1 artiklassa tarkoitettua poikkeusta, toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2006 seuraavat tiedot:

a)

tämän päätöksen nojalla tuotujen kasvien määrät; ja

b)

yksityiskohtainen tekninen selvitys liitteessä olevassa 6 kohdassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista.

Kaikkien jäsenvaltioiden, joissa kasveja vartetaan tuonnin jälkeen, on niin ikään toimitettava 1 päivään heinäkuuta 2006 mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille yksityiskohtainen tekninen selvitys liitteen 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja testeistä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi kaikista niiden alueelle tämän päätöksen nojalla tuoduista lähetyksistä, joiden todettiin myöhemmin olevan tämän päätöksen vastaisia.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/16/EY (EUVL L 57, 3.3.2005, s. 19).


LIITE

Erityisedellytykset, joita sovelletaan Kroatiasta peräisin oleviin, 1 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan kuuluviin muihin Vitis L. -suvun kasveihin kuin hedelmiin

1.

Kasvien on oltava seuraavien lajikkeiden lepotilassa olevista silmuista muodostuvaa lisäysaineistoa: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava tai Žlahtina, ja niiden tulee olla

a)

tarkoitettu vartettavaksi yhteisössä 7 kohdassa tarkoitetuissa kasvatuspaikoissa perusrunkoihin, jotka on tuotettu yhteisössä;

b)

korjattu varastointitaimitarhoista, jotka on virallisesti rekisteröity Kroatiassa. Rekisteröityjen taimitarhojen luettelot on toimitettava tätä poikkeusta hyväkseen käyttäville jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005. Näihin luetteloihin on sisällytettävä lajikkeen nimi, tällä lajikkeella istutettujen rivien lukumäärä sekä kullakin rivillä olevien kasvien lukumäärä jokaista taimitarhaa kohti, sikäli kuin kasvit on arvioitu kelvollisiksi lähetettäväksi yhteisöön vuonna 2006 tässä päätöksessä vahvistetuilla edellytyksillä;

c)

huolellisesti pakattuja, ja pakkausten tunnistus on varmistettava merkinnällä, joka mahdollistaa rekisteröidyn taimitarhan ja lajikkeen tunnistuksen.

2.

Kasvien mukana on oltava kasvien terveystodistus, joka on annettu Kroatiassa direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisessä direktiivissä vahvistetun tarkastuksen perusteella ja jossa todetaan erityisesti, että kasvit ovat vapaita seuraavista haitallisista organismeista:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tupakan rengaslaikkuvirus

 

Tomaatin rengaslaikkuvirus

 

Pensasmustikan lehtiläikkävirus

 

Persikan ruusukemosaiikkivirus

Todistuksessa on oltava kohdassa ”Lisäilmoitukset” maininta: ”Tämä lähetys täyttää päätöksessä 2005/477/EY vahvistetut edellytykset”.

3.

Kroatian virallisen kasvinsuojeluorganisaation on varmistettava kasvien tunnistettavuus 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta korjuusta siihen saakka, kunnes kasvit lastataan yhteisöön vientiä varten.

4.

Kasvit on tuotava jäsenvaltion alueella sijaitsevien saapumispaikkojen kautta, jotka kyseinen jäsenvaltio on nimennyt tätä varten.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riittävän ajoissa kyseiset saapumispaikat ja direktiivissä 2000/29/EY tarkoitettujen kustakin saapumispaikasta vastaavien viranomaisten nimet ja osoitteet, ja muiden jäsenvaltioiden on pyynnöstä saatava kyseiset tiedot käyttöönsä.

Silloin kuin kasvien yhteisöön tuonti tapahtuu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin 1 artiklassa tarkoitettua lupaa (jäljempänä ’lupa’) hyödyntävässä jäsenvaltiossa, tuontipaikkana toimivan jäsenvaltion vastuussa olevien virallisten elinten on annettava tiedot lupaa hyödyntävien jäsenvaltioiden vastuussa oleville virallisille elimille ja toimittava heidän kanssaan yhteistyössä tämän päätöksen noudattamisen varmistamiseksi.

5.

Ennen kasvien tuontia yhteisöön tuojalle on virallisesti ilmoitettava 1–4 kohdassa vahvistetuista edellytyksistä. Mainitun tuojan on ennalta ilmoitettava kunkin lähetyksen yksityiskohdista sen jäsenvaltion vastuussa oleville virallisille elimille, johon kasvit tuodaan, ja kyseisen jäsenvaltion on toimitettava viipymättä tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot komissiolle ja mainittava

a)

aineiston tyyppi;

b)

lajike ja määrä;

c)

ilmoitettu tuontipäivä ja varmistettu saapumispaikka;

d)

niiden 7 kohdassa tarkoitettujen kasvatuspaikkojen nimet, osoitteet ja sijaintipaikat, joissa silmut vartetaan ja varastoidaan.

Tuojan on ilmoitettava kyseisille viranomaisille edellä mainittujen tietojen muutoksista heti, kun ne ovat tiedossa.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viipymättä edellä mainitut tiedot ja niiden mahdolliset muutokset.

Tuojan on vähintään kaksi viikkoa ennen maahantuontia ilmoitettava 7 kohdassa tarkoitetuista tiloista vastuussa olevalle viranomaiselle kasvatuspaikka, jossa kasvit vartetaan.

6.

Tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on tehtävä direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan mukaiset ja tässä päätöksessä vaaditut tarkastukset, soveltuvat tutkimukset mukaan luettuina, tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten kanssa, johon kasvit varastoidaan.

Jäsenvaltion/jäsenvaltioiden on tarkastuksen yhteydessä tehtävä niin ikään tarkastus ja tarvittaessa testi 2 kohdassa mainittujen haitallisten organismien varalta. Jokaisesta tällaisen haitallisen organismin havainnosta on viipymättä ilmoitettava komissiolle. Haitallisten organismien ja tarvittaessa kyseisten kasvien tuhoamiseksi on toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

7.

Kasvit on vartettava ainoastaan sellaisissa kasvatuspaikoissa, jotka on virallisesti rekisteröity ja hyväksytty tätä lupaa varten.

Henkilön, joka aikoo varttaa kasvit, on ilmoitettava ennakkoon kasvatuspaikkojen omistajan nimi ja osoite sen jäsenvaltion vastuussa oleville viranomaisille, jossa nämä paikat sijaitsevat.

Jos varttamispaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin tätä lupaa soveltavassa jäsenvaltiossa, tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion mainittujen vastuussa olevien viranomaisten on edellä mainitun tuojan ennakkoilmoituksen saadessaan ilmoitettava sen jäsenvaltion mainituille vastuussa oleville viranomaisille, jossa kasvit vartetaan, niiden tilojen nimet ja osoitteet, joissa kasvit vartetaan. Tiedot annetaan, kun tuojan antama 5 kohdan viimeisessä alakohdassa tarkoitettu ennakkoilmoitus otetaan vastaan.

8.

Edellä 7 kohdassa tarkoitetuissa kasvatuspaikoissa

a)

edellä 2 kohdassa tarkoitetuista haitallisista organismeista vapaaksi havaitut kasvit voidaan käyttää varttamiseen yhteisön alueelta peräisin oleviin perusrunkoihin. Vartetut kasvit on myöhemmin pidettävä sopivissa olosuhteissa sopivalla kasvualusaineksella, mutta niitä ei saa istuttaa tai kasvattaa edelleen pelloilla. Vartettuja kasveja on säilytettävä kasvatuspaikoissa, kunnes ne siirretään yhteisön ulkopuoliseen määränpäähän, kuten 9 kohdassa säädetään;

b)

varttamista seuraavana kautena sen jäsenvaltion, jossa kasvit vartetaan, mainittujen vastuullisten viranomaisten on tarkastettava vartetut kasvit ulkoisesti soveltuvin ajoin haitallisten organismien tai niiden aiheuttamien oireiden havaitsemiseksi. Ulkoisen tarkastuksen jälkeen kyseisiä merkkejä tai oireita aiheuttanut haitallinen organismi tunnistetaan soveltuvalla testausmenettelyllä;

c)

kaikki vartetut kasvit, joita ei ole havaittu luetelmakohdissa a ja b mainituissa tarkastuksissa tai testeissä vapaiksi 2 kohdassa luetelluista haitallisista organismeista tai joihin kohdistuu muita karanteenia edellyttäviä epäilyjä, on välittömästi tuhottava edellä mainittujen vastuussa olevien viranomaisten valvonnassa.

9.

Vartetut kasvit, jotka on saatu 1 kohdassa tarkoitettujen silmujen onnistuneen varttamisen tuloksena, saa siirtää vain Kroatiaan vartettuina kasveina. Tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on varmistettava, että kaikki kasvit, joita ei ole näin siirretty, tuhotaan virallisesti. On pidettävä rekisteriä onnistuneesti vartettujen kasvien määrästä, virallisesti tuhotuista kasveista ja myöhemmin Kroatiaan takaisin viedyistä kasveista. Tietojen on oltava komission käytettävissä.