ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 169

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
30. kesäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 980/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

30.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 980/2005,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on vuodesta 1971 myöntänyt kehitysmaille tullietuuksia yleisessä tullietuusjärjestelmässään (GSP-järjestelmä).

(2)

Yhteisön yhteisen kauppapolitiikan on noudatettava ja tuettava kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita, joita ovat erityisesti köyhyyden poistaminen sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistäminen kehitysmaissa. Sen on oltava Maailman kauppajärjestön (WTO) vaatimusten ja erityisesti vuonna 1979 vahvistetun GATTin oikeuttamislausekkeen (3) mukainen.

(3)

Heinäkuun 7 päivänä 2004 annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle otsikolla: Kehitysmaat, kansainvälinen kauppa ja kestävä kehitys: Yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) merkitys vuodet 2006–2015 kattavana kymmenvuotiskautena vahvistetaan GSP-järjestelmän soveltamista koskevat suuntaviivat vuosiksi 2006–2015.

(4)

Tämä on ensimmäinen asetus, jolla nämä suuntaviivat pannaan täytäntöön. Sitä olisi sovellettava 31 päivään joulukuuta 2008.

(5)

Yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, olisi muodostuttava yleisestä menettelystä, johon myönnetään oikeus kaikille edunsaajamaille ja -alueille, ja kahdesta erityisestä menettelystä, joilla otetaan huomioon samanlaisessa asemassa olevien kehitysmaiden erilaiset kehitystarpeet.

(6)

Osallistumisoikeus yleiseen menettelyyn olisi myönnettävä kaikille edunsaajamaille, jollei Maailmanpankki ole luokitellut niitä korkean tulotason maiksi ja jos niiden vienti ei ole riittävän monipuolista.

(7)

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely perustuu kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen käsitteeseen sellaisena kuin se on ilmaistu erilaisissa kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiakirjoissa kuten Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksessa oikeudesta kehitykseen (1986), ympäristöä ja kehitystä koskevassa Rion julistuksessa (1992), työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa (1998), Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhatjulistuksessa (2000) ja kestävää kehitystä koskevassa Johannesburgin julistuksessa (2002). Näin ollen ylimääräiset tullietuudet olisi kohdistettava kehitysmaihin, jotka niiden talouden yksipuolisuus ja riittämätön yhdentyminen kansainväliseen kauppajärjestelmään on saattanut muita heikompaan asemaan samalla, kun niille aiheutuu erityisiä rasitteita ja velvollisuuksia ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevien keskeisten kansainvälisten yleissopimusten ratifioinnista ja tosiasiallisesta täytäntöönpanosta. Näiden tullietuuksien tarkoituksena on edistää talouskasvua ja myötävaikuttaa näin kestävän kehityksen tarpeen huomioon ottamiseen. Tämän vuoksi edunsaajamaihin sovellettavat arvotullit, samoin kuin paljoustullit (jollei niitä sovelleta yhdessä arvotullin kanssa) suspendoidaan tässä menettelyssä. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä olisi poikkeuksellisesti sovellettava ennen koko asetuksen voimaantuloa, jotta voidaan noudattaa WTO:n huumausaineiden tuotannon ja laittoman kaupan vastaisia erityisjärjestelyjä koskevaa WTO:n ratkaisua.

(8)

Niiden kehitysmaiden, jotka täyttävät kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn myöntämisedellytykset jo tämän asetuksen tullessa voimaan, olisi saatava menettelyn mukaiset etuudet mahdollisimman pian. Ne olisi tämän vuoksi sisällytettävä edunsaajamaiden alustavaan luetteloon. Etuuksien soveltamista niihin olisi jatkettava, jos komissio niiden pyynnön saatuaan vahvistaa 15 päivään joulukuuta 2005 mennessä, että ne täyttävät etuuksien myöntämisedellytykset.

(9)

Komission olisi valvottava kansainvälisten sopimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa niihin liittyvien seurantamekanismien avulla ja arvioitava ylimääräisten tullietuuksien vaikutusta kestävän kehityksen edistämiseen.

(10)

Vähiten kehittyneitä maita koskevassa erityisessä menettelyssä olisi edelleen myönnettävä tulliton pääsy tuotteille, jotka ovat peräisin Yhdistyneiden Kansakuntien vähiten kehittyneiksi maiksi tunnustamista ja luokittelemista maista. Jos Yhdistyneet Kansakunnat ei enää luokittele maata vähiten kehittyneisiin maihin, olisi otettava käyttöön siirtymäaika tämän menettelyn mukaisesti myönnettyjen tullietuuksien poistamisesta mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten tasaamiseksi.

(11)

Etuudet olisi edelleenkin eriytettävä tuotteiden arkuuden perusteella jakamalla tuotteet arkoihin ja muihin kuin arkoihin tuotteisiin, jotta voitaisiin ottaa huomioon samoja tuotteita yhteisössä valmistavien alojen tilanne.

(12)

Muiden kuin arkojen tuotteiden tullien suspendoimista olisi jatkettava ja arkojen tuotteiden tulleihin olisi sovellettava tullinalennusta sen varmistamiseksi, että käyttöaste pysyy tyydyttävänä samalla kun otetaan huomioon asianomaisten yhteisön tuotannonalojen tilanne.

(13)

Tullinalennuksen olisi oltava riittävän suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien alennuksen olisi tämän vuoksi oltava kiinteä 3,5 prosenttiyksikköä suosituimmuustullista (MFN-tullista). Paljoustulleja olisi alennettava 30 prosentilla. Jos tulleille on vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi sovellettava.

(14)

Tullit olisi suspendoitava kokonaan, jos etuuskohtelun mukainen arvotulli on yksittäisen tuonti-ilmoituksen osalta enintään yksi prosentti tai paljoustulli enintään kaksi euroa, koska tällaisten tullien kantamisen kustannukset saattavat olla suuremmat kuin niistä saatavat tulot.

(15)

Yhteisön kauppapolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi ei edunsaajamaan pitäisi saada etuuksia sekä yhteisön yleisestä tullietuusjärjestelmästä että vapaakauppasopimuksesta, jos tällainen sopimus kattaa vähintään kaikki nykyisestä tullietuusjärjestelmästä kyseiselle maalle koituvat etuudet.

(16)

Graduaatio (etuuksien poistaminen tietyin perustein) olisi toteutettava yhteisen tullitariffin jaksoihin perustuen. Tariffijaksokohtaista graduaatiota olisi sovellettava edunsaajamaahan, kun kyseiseen tariffijaksoon kuuluva tuonti täyttää graduaatiolle vahvistetut perusteet kolmena peräkkäisenä vuotena; tarkoituksena on lisätä näin graduaation ennustettavuutta ja oikeudenmukaisuutta poistamalla tuontitilastoissa esiintyvien suurten ja poikkeuksellisten vaihtelujen vaikutus.

(17)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) annettuja alkuperätuotteen (peräisin olevan tuotteen) käsitteen määrittelyä ja siihen liittyvän hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettuihin tullietuuksiin sen varmistamiseksi, että GSP-järjestelmän mukaisista eduista hyötyvät vain ne maat, joita varten järjestelmä on tarkoitettu.

(18)

Etuuksien väliaikaisen peruuttamisen aiheuttaviin perusteisiin olisi sisällytettävä liitteessä III luetelluissa yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden vakava ja järjestelmällinen rikkominen, millä edistetään kyseisten yleissopimusten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa, ettei yksikään edunsaajamaa saa perusteetonta hyötyä rikkomalla jatkuvasti näitä yleissopimuksia.

(19)

Myanmarin poliittisen tilanteen vuoksi kaikkien Myanmarista peräisin olevia tuotteita koskevien tullietuuksien väliaikaista peruuttamista olisi jatkettava.

(20)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1.   Yhteisön yleistä tullietuusjärjestelmää, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2008 tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Tässä asetuksessa säädetään seuraavista menettelyistä:

a)

yleinen menettely;

b)

kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely;

c)

vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen edunsaajamaat luetellaan liitteessä I.

3 artikla

1.   Edunsaajamaa poistetaan GSP-järjestelmästä, kun Maailmanpankki on kolmena peräkkäisenä vuotena luokitellut sen korkean tulotason maaksi ja kun sieltä yhteisöön suuntautuvan, viiteen suurimpaan tariffijaksoon kuuluvan GSP-tuonnin arvo on alle 75 prosenttia kyseisestä maasta yhteisöön tulevasta koko GSP-tuonnista.

2.   Jos edunsaajamaa tekee yhteisön kanssa etuuskohteluun oikeuttavan kauppaa koskevan sopimuksen, johon sisältyvät vähintään kaikki kyseiselle maalle GSP-järjestelmässä vahvistetut etuudet, se poistetaan liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta.

3.   Komissio ilmoittaa edunsaajamaalle sen poistamisesta liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta.

4 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet luetellaan liitteessä II.

5 artikla

1.   Tässä asetuksessa säädettyjä tullietuuksia sovelletaan menettelyjen piiriin otetuista edunsaajamaista peräisin olevien, menettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuontiin.

2.   Alkuperätuotteen (peräisin olevan tuotteen) käsitteen määrittelyä ja siihen liittyvän hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevat säännöt, joita tarvitaan sovellettaessa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, on annettu asetuksessa (ETY) N:o 2454/93.

3.   Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaista alueellista kumulaatiota sovelletaan myös silloin, kun johonkin alueelliseen ryhmään kuuluvassa edunsaajamaassa jatkojalostettu tuote on peräisin jostakin muusta kyseisen ryhmän maasta, joka ei ole valmiiseen tuotteeseen sovellettavien menettelyjen osalta edunsaajamaa, jos molemmat maat ovat oikeutettuja kyseiseen maaryhmään sovellettavaan alueelliseen kumulaatioon.

6 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’yhteisen tullitariffin mukaisilla tulleilla’ tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yleisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (6) liitteen I toisessa osassa määriteltyjä tulleja, lukuun ottamatta tariffikiintiöiden puitteissa vahvistettuja tulleja;

b)

’jaksolla’ tai ’tariffijaksolla’ neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 vahvistetun yhteisen tullitariffin mitä tahansa jaksoa. Ainoastaan tätä asetusta sovellettaessa jaksoa XI käsitellään kahtena eri jaksona: jakso XI(a) käsittää yhteisen tullitariffin ryhmät 50–60 ja jakso XI(b) yhteisen tullitariffin ryhmät 61–63;

c)

’komitealla’ 28 artiklassa tarkoitettua komiteaa.

II LUKU

MENETTELYT JA TULLIETUUDET

1 JAKSO

Yleinen menettely

7 artikla

1.   Liitteessä II lueteltujen muiden kuin arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaiset tullit, maatalousosia lukuun ottamatta, suspendoidaan kokonaan.

2.   Liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaiset arvotullit alennetaan 3,5 prosenttiyksiköllä. Tämä alennus on tullitariffin XI(a) ja XI(b) jaksoon kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

3.   Jos etuustulleilla, jotka on laskettu asetuksen (EY) N:o 2501/2001 (7) 7 artiklan mukaisesti tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä sovellettavia yhteisen tullitariffin mukaisia arvotulleja noudattaen, on vahvistettu yli 3,5 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan edelleen.

4.   Liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaiset paljoustullit, vähimmäis- tai enimmäistulleja lukuun ottamatta, alennetaan 30 prosentilla.

5.   Jos liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy arvo- ja paljoustulleja, paljoustulleja ei alenneta.

6.   Jos 2 ja 4 kohdan mukaisesti alennetuille tulleille on vahvistettu enimmäistulli, tätä enimmäistullia ei alenneta. Jos näille tulleille on vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei sovelleta.

7.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettuja tullietuuksia ei sovelleta sellaisiin tariffijaksoihin kuuluviin tuotteisiin, joilta tullietuudet on poistettu asianomaisen alkuperämaan osalta 14 artiklan, 21 artiklan 8 kohdan ja liitteen I sarakkeen C mukaisesti.

2 JAKSO

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely

8 artikla

1.   Yhteisen tullitariffin mukaiset arvotullit suspendoidaan kaikilta sellaisilta liitteessä II luetelluilta tuotteilta, jotka ovat peräisin maasta, joka on edunsaajana kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevassa erityisessä kannustusmenettelyssä.

2.   Yhteisen tullitariffin mukaiset paljoustullit suspendoidaan kokonaan 1 kohdassa tarkoitetuilta tuotteilta lukuun ottamatta tuotteita, joiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy myös arvotulleja. CN-koodien 1704 10 91 ja 1704 10 99 tuotteisiin sovellettava paljoustulli on enintään 16 prosenttia tullausarvosta.

3.   Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely ei koske edunsaajamaan osalta niiden tariffijaksojen tuotteita, joilta nämä tullietuudet on poistettu liitteen I sarakkeen C mukaisesti.

9 artikla

1.   Oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn voidaan myöntää maalle, joka

a)

on ratifioinut ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön liitteessä III olevassa A osassa luetellut yleissopimukset, ja

b)

on ratifioinut ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön vähintään seitsemän liitteessä III olevassa B osassa luetelluista yleissopimuksista, ja

c)

sitoutuu ratifioimaan ja panemaan tosiasiallisesti täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä liitteessä III olevassa B osassa luetellut yleissopimukset, joita se ei vielä ole ratifioinut ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön, ja

d)

sitoutuu pitämään voimassa yleissopimusten ratifioinnin ja niiden täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteet sekä hyväksyy, että sen täytäntöönpanotoimia valvotaan ja tarkastellaan säännöllisesti niiden yleissopimusten täytäntöönpanosäännösten ja -määräysten mukaisesti, jotka se on ratifioinut, ja

e)

katsotaan 3 kohdassa määritellyksi muita heikommassa asemassa olevaksi maaksi.

2.   Niiden maiden osalta, joilla on erityisiä perustuslaillisia esteitä, oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan kannustusmenettelyyn voidaan siitä poiketen, mitä 1 kohdan a ja c alakohdassa säädetään, myöntää maalle, joka ei ole vielä ratifioinut ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön enintään kahta liitteessä III olevassa A osassa mainittua yleissopimusta edellyttäen, että:

a)

kyseinen maa on muodollisesti viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005 sitoutunut allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön puuttuvan yleissopimuksen, jos on selvitetty, että se ei ole miltään osin yhteensopimaton sen perustuslain kanssa, ja

b)

jos yleissopimus on yhteensopimaton sen perustuslain kanssa, kyseinen maa on muodollisesti sitoutunut allekirjoittamaan ja ratifioimaan puuttuvan yleissopimuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

Komissio antaa neuvostolle ennen vuoden 2006 loppua kertomuksen siitä, miten kyseinen maa on noudattanut yllä mainittuja sitoumuksia. Oikeuden myöntäminen tälle maalle kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan kannustusmenettelyyn 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen riippuu neuvoston päätöksestä. Komissio ehdottaa tarvittaessa edellä mainitun kertomuksen pohjalta neuvostolle tällaista jatkoa.

3.   Muita heikommassa asemassa oleva maa on maa

a)

jota Maailmanpankki ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole luokitellut korkean tulotason maaksi ja josta yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin viiden suurimman tariffijakson osuus on yli 75 prosenttia sieltä yhteisöön tulevan koko GSP-tuonnin arvosta, ja

b)

josta yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin osuus on alle yksi prosentti koko yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin arvosta.

Tältä osin käytetään 1 päivänä syyskuuta 2004 saatavilla olleita, kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvona ilmaistavia tietoja.

4.   Komissio tarkastelee säännöllisesti liitteessä III lueteltujen yleissopimusten ratifioinnissa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamiskauden päättymistä ja hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua neuvostolle näiden yleissopimusten ratifiointitilannetta koskevan kertomuksen, johon sisältyvät valvontaelinten suositukset.

10 artikla

1.   Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn myönnetään seuraavin edellytyksin:

a)

liitteessä I mainittu maa tai alue pyytää oikeutta menettelyyn viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005, ja

b)

pyynnön tarkastelu osoittaa, että pyynnön esittävä maa täyttää 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset.

2.   Pyynnön esittävän maan on esitettävä pyyntönsä komissiolle kirjallisena ja toimitettava kattavat tiedot liitteessä III tarkoitettujen yleissopimusten ratifioinnista ja niiden määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä ja toimenpiteistä sekä sitoumuksestaan hyväksyä asianomaisissa yleissopimuksissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa vahvistettu valvonta- ja tarkastelumekanismi ja noudattaa täysimääräisesti sitä koskevia määräyksiä.

3.   Maiden, joille myönnetään alustavasti oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn tämän asetuksen tullessa voimaan, on myös esitettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005. Komissio arvioi pyynnön 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

1.   Vastaanotettuaan pyynnön, johon on liitetty 10 artiklassa tarkoitetut tiedot, komissio tarkastelee sitä. Tarkastelussa otetaan huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja muiden tahojen tekemät huomiot. Komissio voi esittää pyynnön esittäneelle maalle aiheelliseksi katsomiaan kysymyksiä ja tarkistaa saamansa tiedot pyynnön esittäneeltä maalta tai mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä.

2.   Komissio päättää 1 kohdassa mainitun tarkastelun perusteella ja 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, myöntääkö se pyynnön esittäneelle maalle oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivästä tammikuuta 2006.

3.   Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle maalle 2 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä. Jos maalle myönnetään oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan päivämäärä, jona päätös tulee voimaan. Komissio julkaisee viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2005Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa on luettelo maista, joilla on oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn.

4.   Jos pyynnön esittäneelle maalle ei myönnetä oikeutta erityiseen kannustusmenettelyyn, komissio ilmoittaa kyseisen maan pyynnöstä päätöksen perustelut.

5.   Komissio huolehtii pyyntöä koskevasta yhteydenpidosta pyynnön esittäneeseen maahan läheisessä yhteistyössä komitean kanssa ja 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 JAKSO

Vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely

12 artikla

1.   Rajoittamatta 2, 3 ja 4 kohdan soveltamista yhteisen tullitariffin mukaiset tullit suspendoidaan kokonaan kaikilta sellaisilta harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään kuuluvilta tuotteilta, lukuun ottamatta 93 ryhmän tuotteita, jotka ovat peräisin maasta, joka liitteen I mukaan on vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaa.

2.   Nimikkeen 1006 tuotteisiin sovellettavia yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja alennetaan 20 prosentilla 1 päivänä syyskuuta 2006, 50 prosentilla 1 päivänä syyskuuta 2007 ja 80 prosentilla 1 päivänä syyskuuta 2008. Ne suspendoidaan kokonaan 1 päivästä syyskuuta 2009.

3.   CN-koodin 0803 00 19 tuotteisiin sovellettavia yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja alennetaan vuosittain 20 prosentilla 1 päivästä tammikuuta 2002. Ne suspendoidaan kokonaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

4.   Nimikkeen 1701 tuotteisiin sovellettavia yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja alennetaan 20 prosentilla 1 päivänä heinäkuuta 2006, 50 prosentilla 1 päivänä heinäkuuta 2007 ja 80 prosentilla 1 päivänä heinäkuuta 2008. Ne suspendoidaan kokonaan 1 päivästä heinäkuuta 2009.

5.   Kunnes yhteisen tullitariffin mukaiset tullit on kokonaan suspendoitu 2 ja 4 kohdan mukaisesti, avataan jokaiselle markkinointivuodelle tulliton yleinen tariffikiintiö tämän erityisen menettelyn edunsaajamaista peräisin olevia nimikkeen 1006 ja alanimikkeen 1701 11 10 tuotteita varten. Markkinointivuotta 2001/2002 koskevat ensivaiheen tariffikiintiöt ovat nimikkeen 1006 tuotteille 2 517 tonnia esikuorittuna riisinä ilmaistuna ja alanimikkeen 1701 11 10 tuotteille 74 185 tonnia valkoisena sokerina ilmaistuna. Jokaisena seuraavana markkinointivuotena kiintiöitä korotetaan 15 prosentilla suhteessa edellisen markkinointivuoden kiintiöihin.

6.   Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 5 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden avaamista ja hallinnointia 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Asianomaisten yhteisten markkinajärjestelyjen hallintokomiteat avustavat komissiota näiden kiintiöiden avaamisessa ja hallinnoinnissa.

7.   Kun Yhdistyneet Kansakunnat poistaa maan vähiten kehittyneiden maiden luettelosta, se poistetaan myös tämän menettelyn edunsaajien luettelosta. Komissio päättää maan poistamisesta tämän menettelyn piiristä ja vähintään kolmen vuoden siirtymäajan käyttöönotosta 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Edellä 12 artiklan 4 kohtaa ja alanimikkeen 1701 11 10 tuotteita tarkoittavia 12 artiklan 5 kohdan säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat peräisin tässä jaksossa tarkoitettuja etuuksia saavista maista ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskan merentakaisissa departementeissa.

4 JAKSO

Yhteiset säännökset

14 artikla

1.   Edellä 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut tullietuudet poistetaan tiettyyn tariffijaksoon kuuluvilta, edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta, kun menettelyn soveltamisalaan kuuluvien asianomaisen tariffijakson tuotteiden tuonti kyseisestä maasta yhteisöön on keskimääräiseltä arvoltaan kolmena peräkkäisenä vuotena 1 päivänä syyskuuta 2004 käytettävissä olevien tietojen perusteella yli 15 prosenttia samojen tuotteiden kaikista liitteessä I luetelluista maista ja luetelluilta alueilta yhteisöön tulevan tuonnin arvosta. Tullitariffin XI(a) ja XI(b) jakson tuotteisiin sovellettava kynnysarvo on 12,5 prosenttia.

2.   Tariffijaksot, jotka on poistettu etuuksien piiristä 1 kohdan mukaisesti, on lueteltu liitteen I sarakkeessa C.

3.   Tariffijaksojen poistamista etuuksien piiristä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200631 päivään joulukuuta 2008.

4.   Komissio ilmoittaa edunsaajamaalle tariffijakson poistamisesta etuuksien piiristä.

5.   Edunsaajamaahan ei sovelleta 1 kohtaa sellaisen tariffijakson osalta, johon kuuluvien tuotteiden osuus kaiken kyseisestä maasta yhteisöön tulevan GSP-tuonnin arvosta on yli 50 prosenttia.

6.   Tätä artiklaa sovellettaessa tilastolähteenä käytetään Comext-tilastoja.

15 artikla

1.   Jos tämän luvun säännösten mukaisesti alennettu arvotulli on yksittäisen tuonti-ilmoituksen osalta enintään yksi prosentti, kyseinen tulli suspendoidaan kokonaan.

2.   Jos tämän luvun säännösten mukaisesti alennettu paljoustulli on yksittäisen tuonti-ilmoituksen osalta enintään kaksi euroa yksiköltä, kyseinen tulli suspendoidaan kokonaan.

3.   Jollei 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, tämän asetuksen mukaisesti laskettu lopullinen etuustulli pyöristetään alaspäin ensimmäiseen desimaaliin.

III LUKU

VÄLIAIKAISTA PERUUTTAMISTA JA SUOJATOIMENPITEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1 JAKSO

Väliaikainen peruuttaminen

16 artikla

1.   Tässä asetuksessa säädetyt etuusmenettelyt voidaan peruuttaa väliaikaisesti kaikilta tai joiltakin edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta mistä tahansa seuraavasta syystä:

a)

liitteen III A osassa luetelluissa yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden vakava ja järjestelmällinen rikkominen, jonka asiaan kuuluvat valvontaelimet ovat todenneet;

b)

vankityövoiman avulla valmistettujen tuotteiden vienti;

c)

vakavat puutteet huumausaineiden (laittomat aineet ja huumausaineiden kemialliset esiasteet) vientiä ja kauttakuljetusta koskevassa tullivalvonnassa tai rahanpesua koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattamatta jättäminen;

d)

vakavat ja järjestelmälliset epäterveet kaupan käytännöt, jotka aiheuttavat haittaa yhteisön tuotannonalalle ja joihin edunsaajamaa ei ole puuttunut. Niiden epäterveiden kaupan käytäntöjen osalta, jotka on kielletty tai riitautettavissa WTO-sopimusten perusteella, tämän artiklan soveltamisen on perustuttava toimivaltaisen WTO:n elimen aiempaan päätökseen;

e)

alueellisten kalastusjärjestöjen tai -järjestelyjen, joissa yhteisö on jäsenenä, asettamien kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon liittyvien tavoitteiden vakava ja järjestelmällinen noudattamatta jättäminen.

2.   Edellä II luvun 2 jaksossa tarkoitettu erityinen kannustusmenettely voidaan peruuttaa väliaikaisesti kaikilta tai joiltakin tämän menettelyn soveltamisalaan kuuluvilta edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta erityisesti, jos liitteessä III tarkoitetut, 9 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten täytäntöön panemiseksi ratifioidut yleissopimukset eivät enää sisälly edunsaajamaan kansalliseen lainsäädäntöön tai jos kyseistä lainsäädäntöä ei ole tosiasiallisesti pantu täytäntöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3.   Tässä asetuksessa säädettyjä etuusmenettelyjä ei peruuteta 1 kohdan d alakohdan nojalla sellaisilta tuotteilta, joihin sovelletaan asetusten (EY) N:o 384/96 (8) tai (EY) N:o 2026/97 (9) mukaisia polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä, syistä, joiden vuoksi kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja.

17 artikla

1.   Tässä asetuksessa säädetyt etuusmenettelyt voidaan peruuttaa väliaikaisesti kaikilta tai joiltakin edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta seuraavissa tapauksissa: petokset, väärinkäytökset taikka tuotteiden alkuperää koskevien sääntöjen ja niihin liittyvien menettelyjen järjestelmällinen noudattamatta jättäminen tai noudattamisen valvomatta jättäminen sekä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanon ja valvonnan edellyttämän hallinnollisen yhteistyön puuttuminen;

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen yhteistyö edellyttää muun muassa, että edunsaajamaa:

a)

ilmoittaa komissiolle ja saattaa ajan tasalle alkuperäsääntöjen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot;

b)

avustaa yhteisöä toteuttamalla jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä alkuperän jälkitarkastuksia ja ilmoittaa niiden tulokset viipymättä;

c)

avustaa yhteisöä sallimalla hallinnolliseen ja tarkastusyhteistyöhön liittyvät käynnit, jotka komissio asianomaisessa maassa toteuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteensovitetusti ja tiiviissä yhteistyössä sellaisten asiakirjojen aitouden tai tietojen tarkistamiseksi, jotka ovat merkityksellisiä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisten etuuksien myöntämisen kannalta;

d)

toteuttaa itse tai teettää tarvittavat tutkimukset alkuperäsääntöjen rikkomisen kartoittamiseksi ja estämiseksi;

e)

noudattaa asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 tarkoitettua alueellista kumulaatiota koskevia alkuperäsääntöjä tai valvoo niiden noudattamista, jos kyseinen maa on oikeutettu tällaiseen kumulaatioon;

f)

avustaa yhteisöä sellaisten toimien tarkastamisessa, joihin oletettavasti liittyy alkuperää koskeva petos. Petoksen voidaan olettaa tapahtuneen silloin, kun tämän asetuksen nojalla myönnettyjen tullietuusmenettelyjen mukaisten tuotteiden tuonti suuressa määrin ylittää edunsaajamaan tavanomaisen viennin määrän.

3.   Komissio voi keskeyttää tässä asetuksessa säädetyt etuusmenettelyt kaikilta tai joiltakin edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta, jos se toteaa, että on olemassa riittävä näyttö siitä, että väliaikainen peruutus olisi perusteltua 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetuista syistä edellyttäen, että se on ensin:

ilmoittanut asiasta komitealle;

kehottanut jäsenvaltioita toteuttamaan sellaisia varotoimia, jotka ovat tarpeen yhteisön taloudellisten etujen turvaamiseksi ja/tai edunsaajamaan saamiseksi noudattamaan velvoitteitaan;

julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa todetaan, että on syytä epäillä, että kyseinen edunsaajamaa ei sovella etuusmenettelyjä asianmukaisesti ja/tai ei noudata velvoitteitaan, minkä vuoksi on kyseenalaista, onko sillä enää oikeutta tässä asetuksessa myönnettyihin etuihin.

Komissio ilmoittaa tämän kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä asianomaiselle edunsaajamaalle ennen päätöksen voimaantuloa. Lisäksi komissio ilmoittaa asiasta komitealle.

4.   Jäsenvaltio voi kuukauden kuluessa saattaa 3 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto voi kuukauden kuluessa määräenemmistöllä päättää asiasta toisin.

5.   Etuusmenettelyjen keskeyttäminen ei saa kestää yli kuutta kuukautta. Tämän jakson päättyessä komissio päättää joko keskeyttämisen lopettamisesta ilmoitettuaan asiasta komitealle tai sen jatkamisesta 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joilla voidaan oikeuttaa etuuskohtelun soveltamisen keskeyttäminen tai sen jatkaminen.

18 artikla

1.   Jos komissio tai jäsenvaltio saa tietoja, joiden perusteella etuuksien väliaikainen peruuttaminen voi olla oikeutettua ja jos komissio tai jäsenvaltio katsoo, että on olemassa riittävät perusteet tutkimukselle, se ilmoittaa asiasta komitealle ja pyytää neuvotteluja, jotka on käytävä kuukauden kuluessa.

2.   Neuvottelujen jälkeen komissio voi kuukauden kuluessa päättää tutkimuksen vireillepanosta 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

19 artikla

1.   Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee tutkimusta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ilmoittaa asiasta kyseiselle edunsaajamaalle. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

2.   Komissio edesauttaa kaikin tavoin kyseisen edunsaajamaan osallistumista tutkimukseen.

3.   Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, myös saatavilla olevat YK:n, ILO:n ja muiden toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen eri valvontaelinten tekemät arviot, huomiot, päätökset, suositukset ja päätelmät. Niitä käytetään lähtökohtana tutkittaessa, onko väliaikainen peruuttaminen oikeutettua 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta syystä. Komissio voi tarkistaa saamansa tiedot talouden toimijoilta ja kyseiseltä edunsaajamaalta.

4.   Sen jäsenvaltion virkamiehet, jonka alueella tarkastus on määrä toteuttaa, voivat kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä avustaa komissiota tarkastusten tekemisessä.

5.   Jollei komission pyytämiä tietoja toimiteta tutkimusta koskevassa ilmoituksessa määritellyssä ajassa tai jos tutkimusta merkittävästi vaikeutetaan, päätelmät voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

6.   Tutkimus olisi saatettava päätökseen vuoden kuluessa. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

20 artikla

1.   Komissio antaa päätelmistään kertomuksen komitealle.

2.   Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät oikeuta väliaikaista peruuttamista, se päättää 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tutkimuksen lopettamisesta. Siinä tapauksessa komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimuksen päättämistä koskevan ilmoituksen, jossa esitetään tutkimuksen tärkeimmät päätelmät.

3.   Jos komissio katsoo, että päätelmät oikeuttavat etuuksien väliaikaisen peruuttamisen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta syystä, se päättää 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kyseisen edunsaajamaan tilanteen seuraamisesta ja arvioimisesta kuuden kuukauden ajan. Komissio ilmoittaa päätöksestä kyseiselle edunsaajamaalle ja julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa se ilmoittaa aikovansa toimittaa neuvostolle ehdotuksen väliaikaisesta peruuttamisesta, jollei kyseinen edunsaajamaa sitoudu ennen määräajan päättymistä toteuttamaan kohtuullisessa ajassa liitteen III A osassa tarkoitettujen yleissopimusten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos komissio pitää väliaikaista peruuttamista tarpeellisena, se tekee asianmukaisen ehdotuksen neuvostolle, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä kuukauden kuluessa. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio tekee ehdotuksensa mainitussa kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä.

5.   Jos neuvosto päättää ottaa käyttöön väliaikaisen peruuttamisen, tämä päätös tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen tekemisestä, jollei sitä ennen päätetä, ettei päätökseen oikeuttavia syitä enää ole.

2 JAKSO

Turvalauseke

21 artikla

1.   Jos edunsaajamaasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteisöön siten, että samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia, tavanomaiset yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta ottaa uudelleen käyttöön tämän tuotteen osalta milloin tahansa.

2.   Komissio tekee virallisen päätöksen tutkimuksen vireillepanosta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos komissio päättää panna tutkimuksen vireille, se julkaisee tutkimusta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ilmoitus sisältää yhteenvedon saaduista tiedoista, ja siinä kehotetaan toimittamaan kaikki asiaan kuuluvat tiedot komissiolle. Siinä asetetaan määräaika, jonka kuluessa asianomaiset voivat kirjallisesti esittää näkökantansa; määräaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta ilmoituksen julkaisupäivästä.

3.   Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja se voi tarkistaa saamansa tiedot kyseiseltä edunsaajamaalta ja mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä. Sen jäsenvaltion virkamiehet, jonka alueella tarkastus on määrä toteuttaa, voivat kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä avustaa komissiota tarkastusten tekemisessä.

4.   Selvittäessään, esiintyykö vakavia vaikeuksia, komissio ottaa huomioon muun muassa seuraavat yhteisön tuottajia koskevat seikat siinä määrin kuin asiaa koskevaa tietoa on saatavilla:

markkinaosuus;

tuotanto;

varastot;

tuotantokapasiteetti;

konkurssit;

kannattavuus;

kapasiteetin käyttöaste;

työllisyys;

tuonti;

hinnat.

5.   Tutkimus on saatettava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta. Komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kuultuaan komiteaa pidentää tätä määräaikaa 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6.   Komissio tekee päätöksensä kuukauden kuluessa 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Päätös tulee voimaan kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

7.   Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeukselliset olosuhteet tekevät tutkimuksen mahdottomaksi, komissio voi, ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle, toteuttaa sellaisia suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä.

8.   Milloin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun XI(b) jaksoon kuuluvien, edunsaajamaasta peräisin olevien tuotteiden tuonti:

a)

kasvaa määrältään (tilavuus) vähintään 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, tai

b)

ylittää samojen tuotteiden kaikista liitteessä I luetelluista maista ja alueilta yhteisöön minä tahansa 12 kuukauden ajanjaksona tapahtuvan XI(b) jaksoon kuuluvien tuotteiden tuonnin arvon 12,5 prosentilla,

komissio, joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä ja tiedotettuaan asiasta komitealle, poistaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut tullietuudet jakson XI(b) tuotteilta kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä tämän asetuksen voimassaoloaikana. Tätä säännöstä ei sovelleta niihin maihin, joita koskee 12 artiklassa tarkoitettu vähiten kehittyneiden maiden erityiskohtelu eikä niihin maihin, joiden osuus 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisöön tapahtuvasta tuonnista on enintään 8 prosenttia. Komissio ilmoittaa edunsaajamaalle tullietuuden poistamisesta. Tullietuuksien poistaminen tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua siitä kun tätä tarkoittava komission päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

22 artikla

Jos perustamissopimuksen liitteeseen I sisältyvien tuotteiden tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia häiriöitä yhteisön markkinoille, erityisesti yhdelle tai useammalle syrjäisimmälle alueelle, tai näiden markkinoiden sääntelymekanismeille, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan sekä kuultuaan asianomaisen yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomiteaa keskeyttää kyseisille tuotteille myönnettyjen etuusmenettelyjen soveltamisen.

23 artikla

1.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle edunsaajamaalle mahdollisimman pian 21 tai 22 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ennen niiden voimaantuloa. Komissio ilmoittaa päätöksistä myös neuvostolle ja jäsenvaltioille.

2.   Jäsenvaltio voi kuukauden kuluessa saattaa 21 tai 22 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto voi kuukauden kuluessa määräenemmistöllä päättää asiasta toisin.

3 JAKSO

Valvontatoimenpiteet maatalousalalla

24 artikla

Edunsaajamaista peräisin oleviin 1–24 ryhmän tuotteisiin voidaan soveltaa erityistä valvontajärjestelyä häiriöiden välttämiseksi yhteisön markkinoilla. Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä päättää, mihin tuotteisiin tällaista valvontaluetteloa sovelletaan.

Kaikki 21 artiklassa mainitut yli kahden kuukauden määräajat lyhennetään kahteen kuukauteen seuraavissa tapauksissa:

jos edunsaajamaa ei noudata alkuperäsääntöjä tai ei osallistu 17 artiklassa edellytettyyn hallinnolliseen yhteistyöhön, tai

jos tämän asetuksen nojalla myönnettyjen etuusmenettelyjen mukaisesti tuotavien 1–24 ryhmään kuuluvien tuotteiden tuonti ylittää suuressa määrin edunsaajamaan tavanomaisen vientimäärän.

4 JAKSO

Yhteinen säännös

25 artikla

Tämän luvun säännökset eivät vaikuta sellaisten suojalausekkeiden soveltamiseen, joista on päätetty osana yhteistä maatalouspolitiikkaa perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti tai osana yhteistä kauppapolitiikkaa perustamissopimuksen 133 artiklan mukaisesti, eikä myöskään muita mahdollisesti sovellettavia suojalausekkeita.

IV LUKU

MENETTELYSÄÄNNÖKSET

26 artikla

Komissio tekee 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän asetuksen liitteisiin tarpeellisia muutoksia, jotka johtuvat

a)

yhdistetyn nimikkeistön (CN) muutoksista;

b)

maiden tai alueiden kansainvälisen aseman tai luokituksen muutoksista;

c)

3 artiklan 2 kohdan soveltamisesta;

d)

siitä, että maa on saavuttanut 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kynnysarvot;

e)

edunsaajamaiden lopullisen luettelon laatimisesta 11 artiklan mukaisesti viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2005.

27 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavien kuuden viikon kuluessa Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle sellaisia tuotteita koskevat tilastotiedot, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen kyseisen vuosineljänneksen aikana tässä asetuksessa säädetyin tullietuuksin. Näistä tiedoista, jotka on toimitettava käyttäen yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodeja ja tarvittaessa Taric-koodeja, on käytävä ilmi alkuperämaittain arvot, määrät ja paljousyksiköt, jotka vaaditaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (10) ja komission asetuksen (EY) N:o 1917/2000 (11) määritelmien mukaisesti.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä tiedot edellisten kuukausien aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettujen sellaisten tuotteiden määristä, joihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä tullietuuksia. Tietoihin on sisällytettävä 3 kohdassa tarkoitetut tuotteet.

3.   Komissio valvoo tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa CN-koodiin 0803 00 19, nimikkeisiin 0603, 1006, 1701, 1704 ja 6403 sekä CN-koodeihin 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 ja 2103 20 kuuluvien tuotteiden tuontia sen määrittämiseksi, täyttyvätkö 21 ja 22 artiklassa tarkoitetut edellytykset.

28 artikla

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa yleisten tullietuuksien komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Komitea voi käsitellä mitä tahansa komission esille ottamaa tai jäsenvaltion käsiteltäväksi pyytämää asiaa, joka liittyy tämän asetuksen soveltamiseen.

3.   Komitea tarkastelee yhteisön GPS-järjestelmän vaikutuksia 1 päivänä tammikuuta 2006 alkavan jakson kattavan komission kertomuksen perusteella. Kertomuksessa käsitellään kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja etuusmenettelyjä, ja se on esitettävä hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

6.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

V LUKU

LOPPU- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 (12), jossa viitataan neuvoston asetuksiin (EY) N:o 3281/94 (13) ja (EY) N:o 1256/96 (14), katsotaan viittaavan tämän asetuksen vastaaviin säännöksiin. Komission asetusten (EY) N:o 1381/2002 (15) ja (EY) N:o 1401/2002 (16), jotka viittaavat asetukseen (EY) N:o 2501/2001, katsotaan viittaavan tämän asetuksen vastaaviin säännöksiin.

30 artikla

1.   Tämän asetuksen II luvun 2 jakson mukainen kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely sekä mainitun menettelyn yhteydessä sovellettavat säännökset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005. Tällä menettelyllä kumotaan sen voimaan tulosta lukien asetuksen (EY) N:o 2501/2001 IV osaston mukaiset huumausaineiden tuotannon ja kaupan vastaisen toiminnan erityisjärjestelyt sekä näiden järjestelyjen yhteydessä sovellettavat asetuksen (EY) N:o 2501/2001 säännökset. Muut tämän asetuksen säännökset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja niillä kumotaan tuosta päivästä alkaen ne asetuksen (EY) N:o 2501/2001 säännökset, jotka ovat silloin vielä voimassa.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008. Tätä päivämäärää ei kuitenkaan sovelleta vähiten kehittyneitä maita koskevaan erityiseen menettelyyn eikä muihin tämän asetuksen säännöksiin siltä osin kuin niitä sovelletaan yhdessä mainitun menettelyn kanssa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LUX


(1)  Lausunto annettu 9. maaliskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 9. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  GATTin päätös kehitysmaiden erillis- ja suosituimmuuskohtelusta, vastavuoroisuudesta ja entistä täysipainoisemmasta osallistumisesta, tehty 28 päivänä marraskuuta 1979 (L/4903).

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 837/2005 (EUVL L 139, 2.6.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2501/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 (EYVL L 346, 31.12.2001, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1828/2004 (EUVL L 321, 22.10.2004, s. 23).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 384/96, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2026/97, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004.

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1172/95, annettu 22 päivänä toukokuuta 1995, yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista (EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 1917/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2005 (EUVL L 30, 3.2.2005, s. 6).

(12)  Neuvoston asetus (EY) N:o 552/97, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1997, yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarin liitolta (EYVL L 85, 27.3.1997, s. 8).

(13)  Neuvoston asetus (EY) N:o 3281/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta vuosina 1995–1998 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin teollisuustuotteisiin (EYVL L 348, 31.12.1994, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2820/98 (EYVL L 357, 30.12.1998, s. 1).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1256/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 199630 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuotteisiin (EYVL L 160, 29.6.1996, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/98 (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 1).

(15)  Komission asetus (EY) N:o 1381/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan puhdistettavaksi tarkoitetun raa'an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosien 2002/2003 ja 2005/2006 väliseksi ajaksi (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 14).

(16)  Komission asetus (EY) N:o 1401/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuodesta 2002/2003 markkinointivuoteen 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 203, 1.8.2002, s. 42).


LIITE I

Yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaat (1) ja -alueet

Sarake A

:

Yhteisön ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen tunnus

Sarake B

:

Maan nimi

Sarake C

:

Tariffijaksot, joilta tullietuudet on poistettu kyseisen edunsaajamaan osalta (14 artikla)

Sarake D

:

Maat, joihin sovelletaan vähiten kehittyneitä maita koskevaa erityistä menettelyä (12 artikla)

Sarake E

:

Maat, joihin sovelletaan kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä (8 artikla)


A

B

C

D

E

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

AF

Afganistan

 

X

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

AN

Alankomaiden Antillit

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktis

 

 

 

AR

Argentiina

 

 

 

AS

Amerikan Samoa

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Azerbaidžan

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladesh

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrain

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermuda

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

BO

Bolivia

 

 

X

BR

Brasilia

IV jakso: Elintarviketeollisuuden tuotteet; juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

 

 

IX jakso: Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

BS

Bahama

 

 

 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Bouvet'n saari

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Kookossaaret

 

 

 

CD

Kongon demokraattinen tasavalta

 

X

 

CF

Keski-Afrikan tasavalta

 

X

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Norsunluurannikko

 

 

 

CK

Cookinsaaret

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

CM

Kamerun

 

 

 

CN

Kiinan kansantasavalta

VI jakso: Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet

 

 

VII jakso: Muovit ja muovitavarat; kumi ja kumitavarat

VIII jakso: Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat ja niistä valmistetut tavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

IX jakso: Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

X jakso: Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

XI(a) jakso: Tekstiiliaineet ja XI(b) jakso: Tekstiilitavarat

XII jakso: Jalkineet, päähineet, sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat; valmistetut höyhenet ja niistä valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

XIII jakso: Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; keraamiset tuotteet; lasi ja lasitavarat

XIV jakso: Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

XV jakso: Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

XVI jakso: Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänen tallennus- ja toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

XVII jakso: Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

XVIII jakso: Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; kellot; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

XX jakso: Erinäiset tavarat

CO

Kolumbia

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

X

CU

Kuuba

 

 

 

CV

Kap Verde

 

X

 

CX

Joulusaari

 

 

 

DJ

Djibouti

 

X

 

DM

Dominica

 

 

 

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

 

 

DZ

Algeria

V jakso: Kivennäistuotteet

 

 

EC

Ecuador

 

 

X

EG

Egypti

 

 

 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiopia

 

X

 

FJ

Fidzi

 

 

 

FK

Falklandinsaaret

 

 

 

FM

Mikronesian liittovaltio

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Georgia

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Grönlanti

 

 

 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Päiväntasaajan Guinea

 

X

 

GS

Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

X

GU

Guam

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

HM

Heard ja McDonaldinsaaret

 

 

 

HN

Honduras

 

 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonesia

III jakso: Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

 

 

IX jakso: Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; korkki ja korkkitavarat; oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

IN

Intia

XI(a) jakso: Tekstiiliaineet

XIV jakso: Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

 

 

IO

Brittiläinen Intian valtameren alue

 

 

 

IQ

Irak

 

 

 

IR

Iranin islamilainen tasavalta

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

JO

Jordania

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komorit

 

X

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

 

 

KW

Kuwait

 

 

 

KY

Caymansaaret

 

 

 

KZ

Kazakstan

 

 

 

LA

Laos

 

X

 

LB

Libanon

 

 

 

LC

Saint Lucia

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

X

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Libya

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

MG

Madagaskar

 

X

 

MH

Marshallinsaaret

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

X

MO

Macao

 

 

 

MP

Pohjois-Mariaanit

 

 

 

MR

Mauritania

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MV

Malediivit

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Meksiko

 

 

 

MY

Malesia

III jakso: Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

 

 

MZ

Mosambik

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Norfolkinsaari

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

X

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

PA

Panama

 

 

X

PE

Peru

 

 

X

PF

Ranskan Polynesia

 

 

 

PG

Papua-Uusi-Guinea

 

 

 

PH

Filippiinit

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Qatar

 

 

 

RU

Venäjän federaatio

VI jakso: Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet

X jakso: Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte); paperi, kartonki ja pahvi sekä niistä valmistetut tavarat

XV jakso: Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat

 

 

RW

Ruanda

 

X

 

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

SB

Salomonsaaret

 

X

 

SC

Seychellit

 

 

 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Saint Helena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Suriname

 

 

 

ST

São Tomé ja Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

X

SY

Syyria

 

 

 

SZ

Swazimaa

 

 

 

TC

Turks- ja Caicossaaret

 

 

 

TD

Tšad

 

X

 

TF

Ranskan eteläiset alueet

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thaimaa

XIV jakso: Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

 

 

XVII jakso: Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

TJ

Tadžikistan

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Timor-Leste (Itä-Timor)

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

TN

Tunisia

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tansania

 

X

 

UA

Ukraina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Yhdysvaltain Tyynenmeren erillissaaret

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

X

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

 

 

VI

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis ja Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Etelä-Afrikka

XVII jakso: Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet

 

 

ZM

Sambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Luetteloon saattaa sisältyä maita, jotka on poistettu väliaikaisesti yhteisön GSP-järjestelmästä tai jotka eivät ole noudattaneet hallinnollisen yhteistyön vaatimuksia, mitä edellytetään mailta, jotta tavaroille voidaan myöntää tullietuus. Komissio tai kyseisen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ajantasaistetun luettelon.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön (CN) tulkintasäännöissä säädetään, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja etuuskohtelu määräytyy CN-koodien mukaisesti. Jos ilmoitettu CN-koodi on ”ex”-koodi, etuuskohtelu määritetään sekä CN-koodin että kuvauksen perusteella. Tähdellä (*) merkittyjä tuotteita luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.

Sarakkeessa ”Arka (S) / Muu kuin arka (NS)” ilmoitetaan yleisen menettelyn (7 artikla) sekä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (8 artikla) soveltamisalaan kuuluvat tuotteet. Tuotteet jaotellaan luettelossa joko tunnuksella NS (non-sensitive eli 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muut kuin arat tuotteet) tai tunnuksella S (sensitive eli 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut arat tuotteet). Yksinkertaisuuden vuoksi tuotteet luetellaan ryhmissä. Näihin voi kuulua tuotteita, jotka on vapautettu yhteisen tullitariffin mukaisista tulleista tai joiden osalta tullit on suspendoitu.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Arka (S) / Muu kuin arka (NS)

0101 10 90

Elävät aasit ja muut

S

 

Elävät hevoset, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet:

 

0101 90 19

Muut kuin teuraseläimet

S

0101 90 30

Elävät aasit

S

0101 90 90

Elävät muulit ja muuliaasit

S

0104 20 10

Elävät puhdasrotuiset siitosvuohet *

S

0106 19 10

Elävät kesyt kanit

S

0106 39 10

Elävät kyyhkyt

S

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

S

0206 80 91

Hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

S

0206 90 91

Hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, jäädytetyt, muut kuin farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

S

 

Maksa, jäädytetty:

 

0207 14 91

Kanan

S

0207 27 91

Kalkkunan

S

0207 36 89

Ankan, hanhen tai helmikanan

S

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: (1)

 

0208 10

Kania tai jänistä

S

0208 20 00

Sammakonreidet

NS

0208 30 00

Kädellistä nisäkästä

S

0208 40 00

Valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

S

0208 50

Matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

S

ex 0208 90

Muut, ei kuitenkaan alanimikkeen 0208 90 55 tuotteet

S

 

Muu liha kuin sian- ja naudanliha, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe:

 

0210 99 10

Hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

S

0210 99 59

Naudan muut syötävät osat kuin pallealiha ja kuveliha

S

0210 99 60

Lampaan ja vuohen muut syötävät osat

S

0210 99 80

Muut syötävät eläimenosat kuin siipikarjan maksa

S

ex 3 ryhmä (4)

KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT, ei kuitenkaan alanimikkeen 0301 10 90 tuotteet

S

0301 10 90

Suolaisen veden akvaariokalat

NS

0403 10 51

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

S

0403 10 53

S

0403 10 59

S

0403 10 91

S

0403 10 93

S

0403 10 99

S

0403 90 71

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

S

0403 90 73

S

0403 90 79

S

0403 90 91

S

0403 90 93

S

0403 90 99

S

ex 0405 20

Maidosta valmistetut levitteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 0405 20 90 tuotteet

S

0407 00 90

Muut kuorelliset linnunmunat kuin siipikarjan munat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

S

0409 00 00

Luonnonhunaja (2)

S

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

S

5 ryhmä

MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

S

ex 6 ryhmä

ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ, ei kuitenkaan alanimikkeen 0604 91 40 tuotteet

S

0604 91 40

Havupuun oksat

NS

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

S

0703 10

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa- ja salottisipulit

S

0703 90 00

Tuoreet tai jäähdytetyt purjosipulit ja muut Allium-sukuiset kasvikset

S

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

S

0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

S

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

S

ex 0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, tullattaessa 16.5.–31.10.

S

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

S

 

Muut kasvikset, tuoreet tai jäädytetyt:

 

ex 0709 10 00

Latva-artisokat, tullattaessa 1.7.–31.10.

S

0709 20 00

Parsa

S

0709 30 00

Munakoisot

S

0709 40 00

Lehtiselleri

S

0709 51 00

Sienet

S

0709 59

S

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat

S

0709 60 99

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat

S

0709 70 00

Pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

S

0709 90 10

Salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

S

0709 90 31

Oliivit, muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen tarkoitetut *

S

0709 90 40

Kaprikset

S

0709 90 50

Fenkoli

S

0709 90 70

Kesäkurpitsat

S

0709 90 90

Muut

S

ex 0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt) (5)

S

ex 0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen 0711 20 90 tuotteet

S

ex 0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan oliivit eikä alanimikkeen 0712 90 19 tuotteet

S

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

S

0714 20 10

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina *

NS

0714 20 90

Bataatit, muut kuin tuoreet, kokonaiset, ihmisravinnoksi tarkoitetut

S

0714 90 90

Maa-artisokat ja niiden kaltaiset runsaasti inuliinia sisältävät juuret ja mukulat; saagoydin

NS

 

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat:

 

0802 11 90

Mantelit, kuorelliset, muut kuin karvaat

S

0802 12 90

Mantelit, kuoritut, muut kuin karvaat

S

0802 21 00

0802 22 00

Hasselpähkinät, myös filbertspähkinät (Corulys spp.), kuorelliset tai kuorettomat

S

0802 31 00

Saksanpähkinät, kuorelliset

S

0802 32 00

Saksanpähkinät, kuorettomat

S

0802 40 00

Kastanjat (Castanea spp.)

S

0802 50 00

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

NS

0802 90 50

Männynsiemenet

NS

0802 90 60

Australianpähkinät (macadamiapähkinät)

NS

0802 90 85

Muut

NS

0803 00 11

Tuoreet jauhobanaanit

S

0803 00 90

Kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit

S

0804 10 00

Tuoreet tai kuivatut taatelit

S

0804 20

Tuoreet tai kuivatut viikunat

S

0804 30 00

Tuoreet tai kuivatut ananakset

S

0804 40 00

Tuoreet tai kuivatut avokadot

S

 

Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät:

 

ex 0805 20

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit: tullattaessa 1.3.–31.10.

S

0805 40 00

Greipit ja pomelot

NS

0805 50 90

Limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

S

0805 90 00

Muut

S

ex 0806 10 10

Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tullattaessa 1.1.–20.7. ja 21.11.–31.12., muut kuin Emperor-lajiketta (Vitis viniferac.v.) olevat tullattaessa 1.–31.12.

S

0806 10 90

Muut tuoreet viinirypäleet

S

ex 0806 20

Kuivatut viinirypäleet, ei kuitenkaan alanimikkeen 0806 20 92 tuotteet

S

0807 11 00

Tuoreet vesimelonit

S

0807 19 00

Muut tuoreet melonit

S

0808 10 10

Tuoreet omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut omenat, irtotavarana, tullattaessa 16.9.–15.12.

S

0808 20 10

Tuoreet päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut päärynät, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

S

ex 0808 20 50

Muut tuoreet päärynät, tullattaessa 1.5.–30.6.

S

0808 20 90

Tuoreet kvittenit

S

ex 0809 10 00

Tuoreet aprikoosit, tullattaessa 1.1.–31.5. ja 1.8.–31.12.

S

0809 20 05

Tuoreet hapankirsikat (Prunus cerasus)

S

ex 0809 20 95

Tuoreet kirsikat, muut kuin hapankirsikat (Prunus cerasus), tullattaessa 1.1.–20.5. ja 11.8.–31.12.

S

ex 0809 30

Tuoreet persikat, myös nektariinit, tullattaessa 1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12.

S

ex 0809 40 05

Tuoreet luumut, tullattaessa 1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12.

S

0809 40 90

Oratuomenmarjat

S

 

Muut tuoreet hedelmät:

 

ex 0810 10 00

Mansikat, tullattaessa 1.1.–30.4. ja 1.8.–31.12.

S

0810 20

Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

S

0810 30

Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

S

0810 40 30

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

S

0810 40 50

Pensaskarpalot ja pensasmustikat (Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum -lajin hedelmät)

S

0810 40 90

Muut Vaccinium-suvun hedelmät

S

0810 50 00

Kiivit

S

0810 60 00

Durianit

S

0810 90 95

Muut

S

0811

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (6)

S

ex 0812

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen 0812 90 30 tuotteet

S

0812 90 30

Papaijat

NS

 

Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat; tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset:

 

0813 10 00

Aprikoosit

S

0813 20 00

Luumut

S

0813 30 00

Omenat

S

0813 40 10

Persikat, myös nektariinit

S

0813 40 30

Kuivatut päärynät

S

0813 40 50

Kuivatut papaijat

NS

0813 40 95

Muut kuivatut hedelmät

NS

 

Kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan nimikkeiden 0801–0806 hedelmien sekoitukset:

 

0813 50 12

Papaijoista, tamarindeista, cashew-omenoista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, passiohedelmistä, karamboloista ja pitahaijoista (pitahaya)

S

0813 50 15

Muut

S

0813 50 19

Luumuja sisältävät

S

 

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä:

 

0813 50 31

Trooppisia pähkinöitä sisältävät

S

0813 50 39

Muut

S

0813 50 91

Muut sekoitukset, luumuja tai viikunoita sisältämättömät

S

0813 50 99

Muut

S

0814 00 00

Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

NS

0901 12 00

Kahvi, paahtamaton, kofeiiniton

S

0901 21 00

Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen

S

0901 22 00

Paahdettu kahvi, kofeiiniton

S

0901 90 90

Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet

S

0902 10 00

Vihreä tee (fermentoimaton), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 3 kg

NS

0904 12 00

Piper-sukuinen pippuri, murskattu tai jauhettu

NS

0904 20 10

Makeat ja miedot paprikat, kuivatut, murskaamattomat ja jauhamattomat

S

0904 20 90

Murskatut tai jauhetut

NS

0905 00 00

Vanilja

S

0907 00 00

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)

S

0910 20 90

Sahrami, murskattu tai jauhettu

NS

0910 40

Timjami; laakerinlehdet

S

0910 91 90

Maustesekoitukset, murskatut tai jauhetut

S

0910 99 99

Muut mausteet, murskatut tai jauhetut, muut kuin sekoitukset

S

ex 1008 90 90

Kvinoa

S

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

S

 

Jauhot ja jauhe:

 

1106 10 00

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmistetut

S

1106 30

8 ryhmän tuotteista valmistetut

S

1108 20 00

Inuliini

S

ex 12 ryhmä

ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU, ei kuitenkaan alanimikkeiden 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, ex 1209 91, 1209 99 91, 1210, 1211 90 30, 1212 91 ja 1212 99 20 tuotteet

S

1209

Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen:

 

1209 21 00

Sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet

NS

1209 23 80

Muut nadansiemenet

NS

1209 29 50

Lupiininsiemenet

NS

1209 29 80

Muut

NS

1209 30 00

Pääasiassa kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet

NS

ex 1209 91

Kasvisten siemenet, muut kuin alanimikkeen 1209 91 30 tuotteet

NS

1209 99 91

Pääasiassa kukkiensa vuoksi viljeltyjen kasvien (muut kuin alanimikkeeseen 1209 30 kuuluvat) siemenet

NS

1210

Tuoreet ja kuivatut humalatähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut; lupiini (3) Näihin tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

S

1211 90 30

Tuoreet tai kuivatut tonkapavut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

NS

ex 13 ryhmä

KUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT JA -UUTTEET, ei kuitenkaan alanimikkeen 1302 12 00 tuotteet

S

1302 12 00

Lakritsista saadut kasvimehut ja -uutteet

NS

1501 00 90

Siipikarjanrasva, muu kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluva

S

1502 00 90

Muu nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva

S

1503 00 19

Laardisteariini ja oleosteariini, muut kuin teolliseen käyttöön tarkoitetut

S

1503 00 90

Muut

S

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1505 00 10

Villarasva, raaka

S

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1508

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1511 10 90

Raaka öljy, muu kuin muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu

S

1511 90

Muut

S

1512

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1513

Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1514

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

ex 1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeen 1516 20 10 tuotteet

S

1516 20 10

Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

NS

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

S

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista

S

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, muut kuin raa’at

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soap-stock)

S

1601 00 10

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; maksaan perustuvat elintarvikevalmisteet

S

 

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

 

1602 20 11

Hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut

S

1602 20 19

S

 

Siasta valmistetut:

 

1602 41 90

Kinkku ja sen palat, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 42 90

Lapa ja sen palat, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 49 90

Muut, myös sekavalmisteet, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 50 31

Naudasta valmistetut (3)

S

1602 50 39

S

1602 50 80

S

 

Muut, eivät kuitenkaan eläimenverestä tehdyt valmisteet:

 

1602 90 31

Riistasta tai kanista valmistetut

S

1602 90 41

Porosta valmistetut

S

1602 90 69

Muut

S

1602 90 72

S

1602 90 74

S

1602 90 76

S

1602 90 78

S

1602 90 98

S

1603 00 10

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

S

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

S

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

S

1702 50 00

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

S

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi

S

1704 (7)

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

S

18 ryhmä

KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET

S

ex 19 ryhmä

VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET, ei kuitenkaan alanimikkeiden 1901 20 00 eikä 1901 90 91 tuotteet

S

1901 20 00

Seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

NS

1901 90 91

Muut, jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401–0404 tuotteista jauheeksi valmistettuja elintarvikkeita

NS

ex 20 ryhmä

KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET, ei kuitenkaan CN-koodien 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ja ex 2008 70 tuotteet

S

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit (3)

S

2005 80 00

Sokerimaissi (3)

S

ex 2008 40

Valmistetut tai säilötyt päärynät (3) (eivät kuitenkaan alanimikkeisiin 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 ja 2008 40 39 kuuluvat, joihin alaviitettä ei sovelleta)

S

ex 2008 70

Valmistetut tai säilötyt persikat (3) (eivät kuitenkaan alanimikkeisiin 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 ja 2008 70 59 kuuluvat, joihin alaviitettä ei sovelleta)

S

2008 20 19

Ananakset, lisättyä alkoholia sisältävät

NS

2008 20 39

NS

ex 21 ryhmä

ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2101 20, 2102 20, 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ja 2106 90 59 tuotteet

S

2101 20

Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet

NS

2102 20 19

Muu kuollut eli inaktiivinen hiiva

NS

ex 22 ryhmä

JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2204 10 11–2204 30 10, 2207 ja 2208 40 tuotteet

S

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta (3)

S

2302 50 00

Leseet, lesejauhot ja muut palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

S

2307 00 19

Muu viinisakka

S

 

Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

 

2308 00 19

Muu viinirypäleiden puristejäännös

S

2308 00 90

Muut

NS

2309 10 90

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa, muu kuin ruoka, jossa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukooosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia tai jossa on maitotuotteita

S

 

Muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

 

2309 90 10

Kala- tai merinisäkäsliimavesi

NS

2309 90 91

Lisättyä melassia sisältävä sokerijuurikasjätemassa

S

2309 90 95

Muut

S

2309 90 99

S

24 ryhmä

TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

S

2519 90 10

Magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luonnon magnesiumkarbonaatti

NS

2522

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi

NS

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

NS

27 ryhmä

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

NS

2801

Fluori, kloori, bromi ja jodi

NS

2802 00 00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

NS

ex 2804

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit, ei kuitenkaan alanimikkeen 2804 69 00 tuotteet

NS

2806

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo

NS

2807

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

NS

2808 00 00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

NS

2809

Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät

NS

2810 00 90

Boorioksidit; boorihapot, ei kuitenkaan dibooritrioksidi

NS

2811

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

NS

2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit

NS

2813

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi

NS

2814

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena

S

2815

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit

S

2816

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

NS

2817 00 00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

S

2818 10

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön

S

2819

Kromioksidit ja -hydroksidit

S

2820

Mangaanioksidit

S

2821

Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na

NS

2822 00 00

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

NS

2823 00 00

Titaanioksidit

S

2824

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä

NS

ex 2825

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2825 10 00 ja 2825 80 00 tuotteet

NS

2825 10 00

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat

S

2825 80 00

Antimonioksidit

S

2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat

NS

ex 2827

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2827 10 00 ja 2827 32 00 tuotteet

NS

2827 10 00

Ammoniumkloridi

S

2827 32 00

Alumiinikloridi

S

2828

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit

NS

2829

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit

NS

ex 2830

Sulfidit; polysulfidit, ei kuitenkaan alanimikkeen 2830 10 00 tuotteet

NS

2830 10 00

Natriumsulfidit

S

2831

Ditioniitit ja sulfoksylaatit

NS

2832

Sulfiitit; tiosulfaatit

NS

2833

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)

NS

ex 2834

Nitriitit; nitraatit, ei kuitenkaan alanimikkeen 2834 10 00 tuotteet

NS

2834 10 00

Nitriitit

S

2835

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

S

ex 2836

Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2836 20 00, 2836 40 00 ja 2836 60 00 tuotteet

NS

2836 20 00

Dinatriumkarbonaatti

S

2836 40 00

Kaliumkarbonaatit

S

2836 60 00

Bariumkarbonaatti

S

2837

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit

NS

2838 00 00

Fulminaatit, syanaatit ja tiosyanaatit

NS

2839

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit

NS

2840

Boraatit; peroksoporaatit (perboraatit)

NS

ex 2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat, ei kuitenkaan alanimikkeen 2841 61 00 tuotteet

NS

2841 61 00

Kaliumpermanganaatti

S

2842

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit

NS

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat

NS

ex 2844 30 11

Muut kuin U-235:n suhteen köyhdytetyn uraanin muokkaamattomat kermetit, jätteet ja romu

NS

ex 2844 30 51

Muut kuin muokkaamattomat toriumin kermetit, jätteet ja romu

NS

2845 90 90

Muut kuin deuterium ja sen yhdisteet, vety ja sen yhdisteet, deuteriumrikasteiset, näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset

NS

2846

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet

NS

2847 00 00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

NS

2848 00 00

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi

NS

ex 2849

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2849 20 00 ja 2849 90 30 tuotteet

NS

2849 20 00

Piin karbidit

S

2849 90 30

Volframin karbidit

S

ex 2850 00

Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja, ei kuitenkaan alanimikkeen 2850 00 70 tuotteet

NS

2850 00 70

Silisidit

S

2851 00

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi), nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat

NS

2903

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

S

2904 10 00

Johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden suolat ja etyyliesterit

NS

2904 20 00

Hiilivetyjen johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä

S

2904 90

Muut johdannaiset

NS

ex 2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2905 43 00, 2905 44 ja 2905 45 00 tuotteet

S

2905 45 00

Glyseroli

NS

2906

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2907 11 00

Fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat

NS

2907 12 00

Kresolit ja niiden suolat

NS

2907 13 00

Oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit; niiden suolat

NS

2907 14 00

Ksylenolit ja niiden suolat

NS

2907 15 90

Muut naftolit ja niiden suolat kuin 1-naftoli

S

2907 19 00

Muut

NS

2907 21 00

Resorsinoli ja sen suolat

NS

ex 2907 22 00

Hydrokinoni (kinoli)

S

ex 2907 22 00

Muut

NS

2907 23 00

4,4’-isopropylideenidifenoli (bisfenoli A, difenylolipropaani) ja sen suolat

NS

2907 29 00

Muut

NS

2908

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

S

2910

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2911 00 00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

ex 2912

Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi, ei kuitenkaan alanimikkeen 2912 41 00 tuotteet

NS

2912 41 00

Vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

S

2913 00 00

Nimikkeen 2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

ex 2914

Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2914 11 00, 2914 21 00 ja 2914 22 00 tuotteet

NS

2914 11 00

Asetoni

S

2914 21 00

Kamferi

S

2914 22 00

Sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit

S

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

S

ex 2916 11 00

Akryylihappo

S

ex 2916 11 00

Akryylihapon suolat

NS

2916 12

Akryylihapon esterit

S

2916 13 00

Metakryylihappo ja sen suolat

NS

2916 14

Metakryylihapon esterit

S

2916 15 00

Öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit

NS

2916 19

Muut

NS

2916 20 00

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset

NS

2916 31 00

Bentsoehappo, sen suolat ja esterit

NS

2916 32

Bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi

NS

2916 39 00

Muut

NS

ex 2917

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ja 2917 36 00 tuotteet

NS

2917 11 00

Oksaalihappo, sen suolat ja esterit

S

2917 12 10

Adipiinihappo ja sen suolat

S

2917 14 00

Maleiinihappoanhydridi

S

2917 32 00

Dioktyyliortoftalaatit

S

2917 35 00

Ftaalihappoanhydridi

S

2917 36 00

Tereftaalihappo ja sen suolat

S

ex 2918

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ja 2918 29 10 tuotteet

NS

2918 14 00

Sitruunahappo

S

2918 15 00

Sitruunahapon suolat ja esterit

S

2918 21 00

Salisyylihappo ja sen suolat

S

2918 22 00

O-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

S

2918 29 10

Sulfosalisyylihapot, hydroksinaftoehapot; niiden suolat ja esterit

S

2919 00

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit; niiden halogeeni, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2920

Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2921

Amiinifunktioiset yhdisteet

S

2922

Happifunktioiset aminoyhdisteet

S

2923

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

NS

2924 19 00

Asykliset amidit (myös asykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; niiden suolat, ei kuitenkaan meprobamaatti

S

2924 21

Ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat

S

2924 23 00

2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja sen suolat

NS

2924 29 30

Parasetamoli (INN)

S

2924 29 95

Muut karboksiamidifunktioiset yhdisteet

S

2925

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet

NS

ex 2926

Nitriilifunktioiset yhdisteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2926 10 00 tuotteet

NS

2926 10 00

Akrylonitriili

S

2927 00 00

Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

S

2928 00 90

Hydratsiinin orgaaniset johdannaiset

NS

2929 10

Isosyanaatit

S

2929 90 00

Muut kuin isosyanaatit

NS

2930 10 00

Orgaaniset rikkiyhdisteet

NS

2930 20 00

NS

2930 30 00

NS

2930 40 90

Orgaaniset rikkiyhdisteet

S

2930 90 13

S

2930 90 16

S

2930 90 20

S

2930 90 70

S

2931 00

Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet

NS

ex 2932

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2932 12 00, 2932 13 00 ja 2932 21 00 tuotteet

NS

2932 12 00

2-furaldehydi (furfuraldehydi)

S

2932 13 00

Furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi

S

2932 21 00

Kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit

S

ex 2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja, ei kuitenkaan alanimikkeen 2933 61 00 tuotteet

NS

2933 61 00

Melamiini

S

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

NS

2935 00 90

Muut sulfonamidit

S

2938

Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

NS

ex 2940 00 00

Ramnoosi, raffinoosi ja mannoosi

NS

ex 2940 00 00

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeen 2937, 2938 tai 2939 tuotteet, muut kuin ramnoosi, raffinoosi ja mannoosi

S

2941 20 30

Dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit

NS

2942 00 00

Muut orgaaniset yhdisteet

NS

3102

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset (3)

S

3103 10

Superfosfaatit

S

3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n paukkauksissa

S

ex 3201 90 90

Kasviperäiset parkitusuutteet; tanniinit ja niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset, ei kuitenkaan eukalyptusperäiset parkitusuutteet, gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet ja muut kasviperäiset parkitusuutteet

NS

3202

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitusaineita sisältävät; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

NS

3203 00 90

Eläinperäiset väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet

NS

3204

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

S

3205 00 00

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet

NS

3206

Muut väriaineet; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 3203, 3204 ja 3205 kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

S

3207

Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet ja valmistetut värit, lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit, nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa; lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina

NS

3208

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset

NS

3209

Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin

NS

3210 00

Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn

NS

3211 00 00

Valmistetut kuivikkeet (sikkatiivit)

NS

3212

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut pigmentit, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa; pronssi- ja värilehtiset; vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet

NS

3213

Taiteilijan-, koulu- ja julistevärit, sävytysvärit, harrastevärit ja niiden kaltaiset värit, tabletteina, putkiloissa, tölkeissä, pulloissa tai niiden kaltaisissa muodoissa tai pakkauksissa

NS

3214

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; silotteet; muut kuin tulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, lattioiden, sisäkattojen ja niiden kaltaisten pintojen peittämiseen tarkoitetut valmisteet

NS

3215

Painovärit, kirjoitus- ja piirustusmusteet, myös tussi, sekä muut musteet, myös tiivistetyt ja kiinteät

NS

33 ryhmä

HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOIDIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA TOALETTIVALMISTEET

NS

34 ryhmä

SAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET PINTA–AKTIIVISET AINEET, PESUVALMISTEET, VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTETUT VAHAT, KIILLOTUS-, HANKAUS- JA PUHDISTUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT, ”HAMMASVAHAT” JA KIPSIIN PERUSTUVAT HAMMASLÄÄKINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET

NS

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

S

3502 90 90

Albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

NS

3503 00

Gelatiini, myös pintakäsiteltynä, ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat

NS

3504 00 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

NS

3505 10 50

Tärkkelys, esteröity tai eetteröity

NS

3506

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

NS

3507

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

S

36 ryhmä

RÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET TUOTTEET; TULITIKUT; PYROFORISET SEOKSET; HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET

NS

37 ryhmä

VALOKUVAUS- JA ELOKUVAUSVALMISTEET

NS

3801

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen ja puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, möhkäleinä, levyinä tai muina puolivalmisteina

NS

3802

Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili, myös käytetty

S

3803 00 90

Mäntyöljy, myös puhdistettu, muu kuin raaka öljy

NS

3804 00

Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, myös jos ne on väkevöity tai niistä on sokerit poistettu tai niitä on käsitelty kemiallisesti, myös ligniinisulfonaatit, ei kuitenkaan nimikkeen 3803 mäntyöljy

NS

3805

Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havupuun tislauksessa tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset öljyt; raaka dipenteeni; sulfiittitärpätti ja muu raaka parasymeeni; ”pine oil”, jonka pääasiallisena aineosana on alfaterpineoli

NS

3806

Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset; pinoliini ja hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums)

NS

3807 00

Puuterva; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet

NS

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa valmisteina tai tavaroina

NS

ex 3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 3809 10 tuotteet

NS

3810

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

NS

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet

NS

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

NS

3813 00 00

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutusgranaatit ja -pommit

NS

3814 00

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet

NS

3815

Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulumattomat

NS

3816 00 00

Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulenkestävät, muut kuin nimikkeen 3801 tuotteet

NS

3817

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin nimikkeisiin 2707 ja 2902 kuuluvat

S

3819 00 00

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

NS

3820 00 00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

NS

3821 00 00

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien viljelyä varten

NS

ex 3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 3823 11 00, 3823 13 00 ja 3823 19 tuotteet

S

3823 11 00

Steariinihappo

NS

3823 13 00

Mäntyöljyrasvahapot

NS

3823 19

Muut

NS

ex 3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 3824 60 tuotteet

NS

3825

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete; muut tämän ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jätteet

S

3901

Eteenipolymeerit, alkumuodossa

S

3902

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit alkumuodossa

S

3903

Styreenipolymeerit, alkumuodossa

S

3904

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa

S

3905

Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit, alkumuodossa; muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa

NS

3906 10 00

Poly(metyylimetakrylaatti)

S

3906 90 60

Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena

NS

3906 90 90

Muut

NS

ex 3907

Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa, ei kuitenkaan alanimikkeiden 3907 10 00, 3907 60 ja 3907 99 tuotteet

NS

3907 10 00

Polyasetaalit

S

3907 60

Poly(eteenitereftalaatti)

S

3907 99

Muut polyesterit, muut kuin tyydyttämättömät

S

3908

Polyamidit, alkumuodossa

S

3909

Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuodossa

NS

3910 00 00

Silikonit, alkumuodossa

NS

3911

Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, polysulfidit, polysulfonit ja muut tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut tuotteet, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

NS

3912

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

NS

3913

Luonnonpolymeerit ja muunnetut luonnonpolymeerit, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

NS

3914 00 00

Nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat ioninvaihtimet, alkumuodossa

NS

3915

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu

NS

3916

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia

NS

3917

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat, muovia

NS

3918

Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai laattoina; tämän ryhmän 9 huomautuksessa määritellyt muoviset seinän- ja katonpäällysteet

NS

3919

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina

NS

3920

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt

S

ex 3921

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia, ei kuitenkaan alanimikkeen 3921 90 19 tuotteet

NS

3921 90 19

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muuta muovia kuin huokoista, polyestereistä valmistetut, muut kuin aallotetut levyt ja laatat

S

3922

Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat, pesualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, -istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat

NS

ex 3923

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet, ei kuitenkaan alanimikkeen 3923 21 00 tuotteet

NS

3923 21 00

Säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt), eteenipolymeereistä valmistetut

S

3924

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous- ja toalettiesineet, muovia

NS

3925

Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat

NS

3926

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tavarat

NS

ex 40 ryhmä

KUMI JA KUMITAVARAT, ei kuitenkaan nimikkeen 4010 tuotteet

NS

4010

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia

S

ex 4104

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat, parkitut tai crust-käsitellyt, karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta eivät enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4104 41 19 ja 4104 49 19 tuotteet

S

ex 4106 31

4106 32

Muiden eläinten parkitut tai crust-käsitellyt vuodat ja nahat, ilman villa- tai karvapeitettä, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeen 4106 31 10 tuotteet

NS

4107

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

S

 

Nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu:

 

4112 00 00

Lampaan ja karitsan, villapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

S

4113 10 00

Vuohen tai vohlan, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

S

4113 20 00

Sian

NS

4113 30 00

Matelijoiden

NS

4113 90 00

Muut

NS

4114

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka); kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

S

4115 10 00

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina

S

4201 00 00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat, satulalaukut, koirien takit ja niiden kaltaiset tavarat), mitä tahansa ainetta

NS

4202

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit, eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut, urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat, puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai paperilla

S

4203

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, nahasta tai tekonahasta

S

4204 00

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin

NS

4205 00 00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat

NS

4206

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat

NS

43 ryhmä

TURKISNAHAT JA TEKOTURKIKSET; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

NS

4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

NS

4408

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

NS

4410

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy (esimerkiksi ”oriented strand board” ja ”waferboard”-levyt), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu

S

4411

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu

S

4412

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

S

4414 00 10

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset, trooppista puulajia, joka määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksessa

NS

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset

NS

4418 10

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt parkettilaatat, kattopäreet ja -paanut

S

4418 30 10

S

4418 20 10

Ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, trooppista puulajia, joka määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksessa

S

4420 10 11

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset 94 ryhmään kuulumattomat kalusteet

S

4420 90 10

S

4420 90 91

S

4421 90 91

Muut puusta valmistetut tavarat: muuta kuin kuitulevyä

NS

ex 45 ryhmä

KORKKI JA KORKKITAVARAT, ei kuitenkaan nimikkeen 4503 tuotteet

NS

4503

Luonnonkorkkitavarat

S

46 ryhmä

OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET

S

50 ryhmä

SILKKI

S

ex 51 ryhmä

VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT, ei kuitenkaan nimikkeen 5105 tuotteet

S

52 ryhmä

PUUVILLA

S

53 ryhmä

MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT

S

54 ryhmä

TEKOKUITUFILAMENTIT

S

55 ryhmä

KATKOTUT TEKOKUIDUT

S

56 ryhmä

VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

S

57 ryhmä

MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET, TEKSTIILIAINETTA

S

58 ryhmä

KUDOTUT ERIKOISKANKAAT; TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT; KUVAKUDOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUKSET

S

59 ryhmä

KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN

S

60 ryhmä

NEULOKSET

S

61 ryhmä

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA

S

62 ryhmä

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN NEULOSTA

S

63 ryhmä

MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

S

64 ryhmä

JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT

S

65 ryhmä

PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT

NS

66 ryhmä

SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT

S

67 ryhmä

VALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAI UNTUVISTA VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT

NS

68 ryhmä

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT

NS

69 ryhmä

KERAAMISET TUOTTEET

S

70 ryhmä

LASI JA LASITAVARAT

S

7113

Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

NS

7114

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

NS

7115 90

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia, ei kuitenkaan platinaa olevat katalyytit kankaana tai ristikkoina

NS

7116 20 19

Muut

NS

7116 20 90

Muut kuin tavarat, jotka on valmistettu kokonaan luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä taikka luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

NS

7117

Epäaidot korut

S

7202

Ferroseokset

S

73 ryhmä

RAUTA- JA TERÄSTAVARAT

NS

74 ryhmä

KUPARI JA KUPARITAVARAT

S

7505 12 00

Tangot ja profiilit, nikkeliseosta

NS

7505 22 00

Lanka, nikkeliseosta

NS

7506 20 00

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio, nikkeliseosta

NS

7507 20 00

Putkien liitos- ja muut osat, nikkeliä

NS

ex 76 ryhmä

ALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT, ei kuitenkaan nimikkeen 7601 tuotteet

S

ex 78 ryhmä

LYIJY JA LYIJYTAVARAT, ei kuitenkaan nimikkeen 7801 tuotteet

S

ex 79 ryhmä

SINKKI JA SINKKITAVARAT, ei kuitenkaan nimikkeiden 7901 ja 7903 tuotteet

S

ex 81 ryhmä

MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT, ei kuitenkaan alanimikkeiden 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ja 8113 00 20 tuotteet

S

82 ryhmä

TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT

S

83 ryhmä

ERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

S

ex 84 ryhmä

YDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT, ei kuitenkaan alanimikkeiden 8401 10 00 ja 8407 21 10 tuotteet

NS

8401 10 00

Ydinreaktorit

S

8407 21 10

Moottorit alusten kuljettamiseen, perämoottorit, iskutilavuus enintään 325 cm3

S

ex 85 ryhmä

SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET, ei kuitenkaan nimikkeiden ja alanimikkeiden 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, 8528 12, 8528 21–8528 30, 8529, 8540 11 ja 8540 12 tuotteet

NS

8516 50 00

Mikroaaltouunit

S

8519

Levysoittimet (joko sähkövahvistimella varustettuina tai ilman), kasettisoittimet ja muut äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

S

8520 32 99

Digitaali-audiotyyppiset, muut kuin kasettityyppiset

S

8520 39 90

Magneettinauhurit ja muut äänen tallennuslaitteet, muut kuin laitteet, joissa käytetään kelalla olevaa magneettinauhaa, jolloin äänen tallennus tai toisto tapahtuu joko ainoastaan nopeudella 19 cm sekunnissa tai useilla nopeuksilla, jotka ovat enintään 19 cm sekunnissa

S

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

S

8525

Radiopuhelin-, radiolennätin-, yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat; yksittäisiä kuvia ottavat videokamerat ja muut videokameranauhurit

S

8527

Radiopuhelin-, radiolennätin- tai yleisradiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin äänen tallennus- tai toistolaittein tai kelloin

S

ex 8528

Televisiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalin tallennus- tai toistolaittein, ei kuitenkaan alanimikkeen 8528 13 00 tuotteet, videomonitorit ja videoprojektorit

S

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa

S

8540 11

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien katodisädeputket

S

8540 12 00

S

86 ryhmä

RAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIE- JA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET MEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET

NS

8701

Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat

NS

8702

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan luettuna) kuljettamiseen

S

8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot

S

8704

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot

S

8705

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot)

S

8706 00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten

S

8707

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten

S

8708

Nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet

S

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

S

8710 00 00

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat

NS

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut

S

8712 00

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat

S

8714

Nimikkeiden 8711–8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet

S

8715 00

Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden osat

NS

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat

NS

88 ryhmä

ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT

NS

89 ryhmä

ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET

NS

90 ryhmä

OPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

S

91 ryhmä

KELLOT JA NIIDEN OSAT

S

92 ryhmä

SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET

NS

ex 94 ryhmä

HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKÄ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUSTEET, MUUALLE KUULUMATTOMAT; VALOKILVET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; TEHDASVALMISTEISET RAKENNUKSET, ei kuitenkaan nimikkeen 9405 tuotteet

NS

9405

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valonheittimet, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

S

ex 95 ryhmä

LELUT, PELIT JA URHEILUVÄLINEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET, ei kuitenkaan nimikkeen 9503 tuotteet

NS

9503

Muut lelut; pienoismallit ja niiden kaltaiset mallit ajanvietetarkoituksiin, myös mekaaniset; kaikenlaiset palapelit

S

96 ryhmä

ERINÄISET TAVARAT

NS


(1)  Näihin tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua järjestelyä.

(2)  Tähän tuotteeseen ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(3)  Näihin tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(4)  Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä sovellettaessa CN-koodin 0306 13 tuotteiden tulli on 3,6 prosenttia.

(5)  CN-koodin 0710 80 85 tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(6)  CN-koodin 0811 10 ja 0811 20 tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(7)  Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa erityistä kannustusmenettelyä sovellettaessa CN-koodien 1704 10 91 ja 1704 10 99 tuotteisiin sovellettava paljoustulli on enintään 16 prosenttia.


LIITE III

Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

A OSA

Keskeiset ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat YK:n/ILO:n yleissopimukset

1.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

2.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

3.

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus

4.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

5.

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus

6.

Yleissopimus lapsen oikeuksista

7.

Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi

8.

Yleissopimus, joka koskee työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää (nro 138)

9.

Yleissopimus, joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi (nro 182)

10.

Yleissopimus, joka koskee pakkotyön poistamista (nro 105)

11.

Yleissopimus, joka koskee pakollista työtä (nro 29)

12.

Yleissopimus, joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa (nro 100)

13.

Yleissopimus, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää (nro 111)

14.

Yleissopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua (nro 87)

15.

Yleissopimus, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden soveltamista (nro 98)

16.

Kansainvälinen yleissopimus apartheid-rikoksen tukahduttamiseksi ja rankaisemiseksi

B OSA

Ympäristönsuojelua ja hyvän hallinnon periaatteita koskevat yleissopimukset

17.

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista

18.

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus

19.

Hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus

20.

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus

21.

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus

22.

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

23.

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirja

24.

Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimus (1961)

25.

Psykotrooppisia aineita koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (1971)

26.

Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (1988)

27.

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus