ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 156

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
18. kesäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 919/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 827/2004 muuttamisesta Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisen osalta sekä Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin tonnikalan (Thunnus thynnus) tuonnin kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 826/2004 ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 828/2004 kumoamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 920/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 muuttamisesta ja näitä asetuksia koskevista käyttöön otettavista väliaikaisista toimenpiteistä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 921/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 922/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, viinialan vientitodistusten antamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 923/2005, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2005, Unkarin interventioelimen hallussa olevan 80000 vehnätonnin, 80000 maissitonnin ja 40000 ohratonnin siirrosta Portugalin markkinoille ja myynnistä siellä

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 924/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 84. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 925/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 20. yksittäistä tarjouskilpailua varten

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 926/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 927/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 928/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 337. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 929/2005, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 21. yksittäistä tarjouskilpailua varten

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle

19

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/447/YUTP, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

21

Sopimus Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 919/2005,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 827/2004 muuttamisesta Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisen osalta sekä Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin tonnikalan (Thunnus thynnus) tuonnin kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 826/2004 ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 828/2004 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on ollut Rio de Janeirossa 14 päivänä toukokuuta 1966 allekirjoitetun, Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden täysivaltaisten edustajien konferenssin päätösasiakirjaan liitetyllä Pariisissa 10 päivänä heinäkuuta 1984 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, jäljempänä ’ICCAT-yleissopimus’, sopimuspuolena 14 päivästä marraskuuta 1997 lähtien, kun neuvoston päätös 86/238/ETY (1) hyväksyttiin.

(2)

ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalavarojen ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantilla ja sitä ympäröivillä merillä erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission avulla, jäljempänä ’ICCAT’, joka hyväksyy sopimuspuolia velvoittavia kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia toimenpiteitä.

(3)

ICCAT antoi vuonna 1998 päätöslauselman 98–18, joka koskee suurten alusten yleissopimuksen alueella harjoittamaa ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä tonnikalojen pyyntiä. Päätöslauselmassa vahvistetaan menettelyt niiden maiden selvittämiseksi, joiden alukset ovat pyytäneet tonnikalaa ja sen lähilajeja kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien ICCAT:n toimenpiteiden tehokkuutta vähentävästi. Jotta kyseisten maiden alukset eivät jatkaisi tällaista kalastusta, päätöslauselmassa täsmennetään myös toteutettavat toimenpiteet, joihin kuuluu tarvittaessa myös kaupankäyntiä rajoittavia syrjimättömiä toimenpiteitä.

(4)

Päätöslauselman 98–18 antamisen jälkeen ICCAT on todennut Bolivian, Kambodžan, Päiväntasaajan Guinean, Georgian ja Sierra Leonen maiksi, joiden alukset pyytävät Atlantin isosilmätonnikalaa (Thunnus obesus) kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien ICCAT:n toimenpiteiden tehokkuutta vähentävästi, ja esittänyt päätelmiensä tueksi tietoja saaliista, kaupasta ja alusten toimista.

(5)

ICCAT on todennut Päiväntasaajan Guinean ja Sierra Leonen maiksi, joiden alukset pyytävät Atlantin tonnikalaa (Thunnus thynnus) kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien ICCAT:n toimenpiteiden tehokkuutta vähentävästi.

(6)

Lisäksi ICCAT on todennut Sierra Leonen maaksi, jonka alukset pyytävät Atlantin miekkakalaa (Xiphias gladius) kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien ICCAT:n toimenpiteiden tehokkuutta vähentävästi.

(7)

Boliviasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta, Georgiasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan tuonti on kielletty asetuksella (EY) N:o 827/2004 (2).

(8)

Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin tonnikalan tuonti on kielletty asetuksella (EY) N:o 826/2004 (3).

(9)

Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan tuonti on kielletty asetuksella (EY) N:o 828/2004 (4).

(10)

Vuonna 2004 pidetyssä ICCAT:n 14. erityiskokouksessa tunnustettiin Kambodžan, Päiväntasaajan Guinean ja Sierra Leonen pyrkimykset vastata ICCAT:n huolenaiheisiin ja annettiin suositukset kaupankäyntiä rajoittavien toimenpiteiden poistamiseksi näiden kolmen maan osalta.

(11)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 827/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(12)

Asetukset (EY) N:o 826/2004 ja (EY) N:o 828/2004 olisi vastaavasti kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 827/2004 seuraavasti:

1)

Poistetaan 2 artiklan 1 kohdasta ilmaisu ”Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta”.

2)

Korvataan 3 artiklassa ilmaisu ”Boliviasta, Georgiasta tai Sierra Leonesta” ilmaisulla ”Boliviasta ja Georgiasta”.

2 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 826/2004 ja (EY) N:o 828/2004.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EYVL L 162, 18.6.1986, s. 33.

(2)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 21.

(3)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 19.

(4)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 23.


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 920/2005,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 muuttamisesta ja näitä asetuksia koskevista käyttöön otettavista väliaikaisista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 290 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 190 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlannin hallitus on pyytänyt, että iirin kielelle myönnettäisiin sama asema kuin muiden jäsenvaltioiden kansallisille virallisille kielille ja että Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annettuun neuvoston asetukseen N:o 1 (1) ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annettuun neuvoston asetukseen N:o 1 (2), joihin kumpaankin viitataan jäljempänä ’asetuksena N:o 1’, tehtäisiin sitä varten tarvittavat muutokset.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 53 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 314 artiklan nojalla iirin kieli on yksi kummankin perustamissopimuksen todistusvoimaisista kielistä.

(3)

Irlannin hallitus korostaa, että Irlannin perustuslain 8 artiklan mukaisesti iirin kieli on kansallisena kielenä Irlannin ensimmäinen virallinen kieli.

(4)

Irlannin hallituksen pyyntöön on aiheellista vastata myönteisesti ja siten muuttaa asetusta N:o 1. On kuitenkin aiheellista päättää, että käytännön syistä ja siirtymätoimenpiteenä Euroopan unionin toimielimiä ei velvoiteta laatimaan tai kääntämään iiriksi kaikkia säädöksiä, joihin luetaan myös yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot. On myös aiheellista säätää, että tämä poikkeus on osittainen ja sulkea sen soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamat asetukset sekä antaa neuvostolle valtuudet päättää yksimielisesti neljän vuoden kuluessa päivästä, jona tätä asetusta aletaan soveltaa ja sen jälkeen viiden vuoden välein, onko tästä poikkeuksesta luovuttava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 1 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet ja työkielet ovat englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Asetukset ja muut yleisesti sovellettavat asiakirjat laaditaan kahdellakymmenelläyhdellä virallisella kielellä.”

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Euroopan unionin virallinen lehti julkaistaan kahdellakymmenelläyhdellä virallisella kielellä.”

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksessa N:o 1 säädetään, Euroopan unionin toimielimillä ei viisivuotiskautena, joka alkaa päivänä, jona tätä asetusta aletaan soveltaa ja joka voidaan uusia, ole velvollisuutta laatia kaikkia säädöksiä iirin kielellä tai julkaista niitä kyseisellä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä artiklaa ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamiin asetuksiin.

3 artikla

Viimeistään neljän vuoden kuluttua päivästä, jona tätä asetusta aletaan soveltaa ja sen jälkeen viiden vuoden välein, neuvosto tarkistaa sen 2 artiklan toimivuuden ja päättää yksimielisesti, onko mainitussa artiklassa tarkoitetusta poikkeuksesta luovuttava.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 401/58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 921/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 922/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

viinialan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 15 päivänä kesäkuuta 2005 käytettävissä olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräalueiden 1) Afrikka ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 30 päivään kesäkuuta 2005 asti käytettävissä oleva määrä on vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi olisi 8 ja 14 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja keskeytettävä todistusten antaminen näitä alueita koskeville hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 1 päivään heinäkuuta 2005 asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 8 ja 14 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 1) Afrikka osalta 20,78 prosenttiin asti haetuista määristä ja alueen 4) Länsi-Eurooppa osalta 100,00 prosenttiin asti haetuista määristä.

2.   Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 15 päivästä kesäkuuta 2005 alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä vientitodistuksia koskevien hakemusten vastaanottaminen määräalueiden 1) Afrikka ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 17 päivästä kesäkuuta 20051 päivään heinäkuuta 2005 asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 908/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 923/2005,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2005,

Unkarin interventioelimen hallussa olevan 80 000 vehnätonnin, 80 000 maissitonnin ja 40 000 ohratonnin siirrosta Portugalin markkinoille ja myynnistä siellä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Portugalissa markkinointivuonna 2004/2005 vallinneet sääolosuhteet ovat aiheuttaneet vakavan kuivuuden, jonka vuoksi rehun saatavuus on heikentynyt jyrkästi ja kotieläintuottajilla on pulaa rehusta. Rehupula saattaa johtaa siihen, että kotieläintuottajat myyvät tai teurastavat ennenaikaisesti karjaansa, mikä aiheuttaisi vakavia seurauksia kyseisellä alalla ja viljelijöiden tuloille.

(2)

Koska viljasato oli samana markkinointivuonna muualla Euroopassa runsas, erityisesti yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa, vehnän, maissin ja ohran interventiovarastot ovat samaan aikaan kasvaneet merkittävästi, koska kyseisten viljojen menekki asianomaisten jäsenvaltioiden sisämarkkinoilla tai vientimahdollisuudet ovat melko pitkään olleet olemattomat ja koska niille ei aina ole paikallisella tasolla riittävästi varastointikapasiteettia.

(3)

Yhteisön viljamarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä sen vuoksi hyvin epätasapainoinen, ja näyttää olevan toivottavaa, että toteutetaan interventiojärjestelmän mukaisia vakauttamis- ja korvaustoimenpiteitä. Näin ollen sellaisten viljojen varastojen vuoksi, joiden säilytysaika interventiojärjestelmässä uhkaa kasvaa hyvin pitkäksi voimakkaasti ylijäämäisillä alueilla, sekä yhteisön talousarviolle aiheutuvien kustannusten vuoksi ja koska samaan aikaan Portugalissa on pulaa eläinten rehusta, olisi osa varastoista saatettava Portugalin kotieläintuottajien käyttöön.

(4)

Koska viljan jakelun edellytyksenä Portugalin markkinoilla on soveltuvan hallintorakenteen ja varainhoidon valvonnan käyttö, on tarpeen säätää aluksi viljan siirrosta Portugalin interventioelimelle, minkä jälkeen interventioelin vastaa viljan myynnistä ja jakamisesta viljelijöille.

(5)

Koska viljan tarve ja Unkarissa interventioon käytettävissä olevien viljatarjousten määrä on suuri, koska kyseisessä maassa ei ole riittävästi interventiota varten hyväksyttyä varastointikapasiteettia ja koska Unkarin varastojen menekkiongelman ratkaisemiseksi tähän mennessä toteutetut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, Unkarista tehtävä siirto olisi toteutettava madollisimman nopeasti.

(6)

On syytä vahvistaa säännökset, jotka koskevat kyseisen toimen huomioon ottamista interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1883/78 (2) säädettyjen mekanismien mukaisesti.

(7)

Yksinkertaistamisen ja valvonnan vuoksi yhteisön rahoitusosuus olisi vahvistettava kiinteämääräiseksi.

(8)

Siirretyt varastot olisi myytävä interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3) säädettyjen edellytysten mukaisesti. Myyntiin liittyy kuitenkin erityispiirteitä, kun otetaan huomioon eläimille tarkoitetun rehun pulaan liittyvän tilanteen tavoitteet, ja sen vuoksi olisi säädettävä erityissäännöksistä, joita Portugalin interventioelimen on sovellettava, poiketen siitä, mitä asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 säädetään.

(9)

Jotta Portugalin viljamarkkinat eivät häiriintyisi, on erityisesti tarpeen säätää tarjottuja määriä koskevat erityisäännökset sekä vahvistaa viljan myyntihintojen enimmäismäärät.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Unkarin interventioelin asettaa Portugalin interventioelimen käyttöön 80 000 tonnia vehnää, 80 000 tonnia maissia ja 40 000 tonnia ohraa.

2.   Portugalin interventioelin ottaa 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet haltuunsa, vastaa niiden kuljetuksesta Portugaliin ja niiden myynnistä eläinten rehuksi ennen 31 päivää joulukuuta 2005.

2 artikla

1.   Unkarin interventioelin veloittaa asetuksen (ETY) N:o 1883/78 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuosittaista tiliä arvoltaan nollaan määritetyillä vehnän, maissin ja ohran luovutetuilla määrillä.

2.   Portugalin interventioelin hyvittää asetuksen (ETY) N:o 1883/78 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuosittaista tiliä arvoltaan nollaan määritetyillä vehnän, maissin ja ohran fyysisesti haltuun otetuilla määrillä ja määrittää niiden hinnaksi kuukauden lopussa vehnän osalta 101,44 euroa/tonni, maissin osalta 85,52 euroa/tonni ja ohran osalta 80,87 euroa/tonni.

3.   Kaikista muista yhteisön lainsäädännön mukaisista muodollisuuksista, jotka koskevat viljan siirtoa Unkarin interventioelimen ja Portugalin interventioelimen välillä, vastaavat kyseiset interventioelimet.

3 artikla

1.   Portugalin interventioelin merkitsee tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen viljamäärien kuljetuskustannukset asetuksen (ETY) N:o 1883/78 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle vuosittaiselle tilille tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetun kiinteän määrän mukaisesti.

2.   Yhteisö osallistuu viljan kuljetuskustannuksiin 60 eurolla tonnia kohden.

4 artikla

1.   Unkarin ja Portugalin interventioelimet sopivat keskenään lähtö- ja määräpaikkojen sekä mahdollisten välivarastointipaikkojen valinnasta sekä päivämääristä, jolloin tuotteet poistetaan varastoista. Kyseisten paikkojen ja niihin liittyvien määrien luettelot on toimitettava viipymättä komissiolle.

2.   Portugalin ja Unkarin interventioelinten on todettava lastattaessa tuotteita Unkarissa ja tuotteiden saapuessa välivarastointipaikkoihin Portugalissa kyseisten tuotteiden paino lastattaessa ja purettaessa sekä niiden laatu laatuanalyysiä koskevan todistuksen perusteella.

5 artikla

Unkarin interventioelimen on ilmoitettava Portugalin interventioelimelle sekä komissiolle tuotteita varastoista poistettaessa tosiasiallisesti todetut määrät sekä varastostapoistamispäivät kunkin varastostapoistamispaikan osalta.

6 artikla

Portugalin interventioelin ottaa haltuunsa viljat Unkarin interventioelimen nimeämästä varastosta kuljetusvälineeseen lastattujen määrien mukaisesti ja vastaa viljamääristä kyseisestä hetkestä alkaen.

Portugalin interventioelimen on tiedotettava komissiolle ja Unkarin interventioelimelle siirtotoimien edistymisestä.

7 artikla

Portugalin interventioelin aloittaa sisämarkkinoillaan Unkarin interventioelimen varastoista siirrettyjen viljamäärien myynnin pysyvällä tarjouskilpailulla.

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 4 artiklan mukaisesti myynti on tarkoitettu yksinomaan nautojen, lampaiden ja vuohien tuottajien yhdistyksille tai osuuskunnille tai jalostusyksiköille, jotka ovat tehneet kyseisten yhdistysten tai osuuskuntien kanssa yhteistyösopimuksia käyttöä varten Portugalissa.

8 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuun myyntiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan säännösten soveltamista.

9 artikla

1.   Kunkin myyntiin asetettavan viljan määrien on vastattava tosiasiallisesti siirrettyjä määriä, ja ne on täsmennettävä tarjouskilpailuilmoituksessa.

2.   Kunkin tarjouksen vähimmäismäärä on 1 500 tonnia.

3.   Tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän tosiasiallisen laadun perusteella.

4.   Kunkin viljan vähimmäismyyntihinta on vahvistettava sellaiselle tasolle, että se ei aiheuta häiriöitä Portugalin viljamarkkinoilla ja joka tapauksessa vähintään interventiohinnan tasolle.

10 artikla

Portugalin viranomaiset laativat tarjouskilpailuilmoituksen ja vahvistavat erityisesti tarjouskilpailun päivämäärät ja tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset, joilla ne voivat varmistaa, että 7 artiklan toista alakohtaa noudatetaan.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 695/2005 (EUVL L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 924/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 84. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

(3)

Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 84. tarjouskilpailun osana järjestetty erityinen tarjouskilpailu, jonka tarjousten jättöaika päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2005, on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 925/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 20. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet rasvattoman maitojauheen määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 214/2001 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 mukaisesti järjestetyssä 20. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 14 päivänä kesäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 198,24 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 926/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa interventiovoin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa 17 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

206

210

Voiöljy

204,1

208,1

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

73

73

Voiöljy

73

73


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 927/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 165. erityisessä tarjouskilpailussa 17 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

46

42

41

Voi < 82 %

44

40

40

Voiöljy

55,5

51,5

55,5

51,5

Kerma

22

18

Jalostusvakuus

Voi

51

Voiöljy

61

61

Kerma

24


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 928/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 337. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/90 (2) mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 337. tarjouskilpailun tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuutus on vahvistettu seuraavasti:

tuen enimmäismäärä:

54,5 EUR/100 kg,

käyttötarkoitusvakuutus:

60 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004. s. 6).

(2)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 929/2005,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2005,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 21. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 21. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 14 päivänä kesäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 275 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/19


NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2005,

määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle

(2005/446/EY)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1) (jäljempänä ’kumppanuussopimus’),

ottavat huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta (2) (jäljempänä ’sisäinen sopimus’) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kumppanuussopimuksen liitteen I (rahoituspöytäkirja) 5 kohdassa määrätään, että kyseisen rahoituspöytäkirjan kokonaismäärärahat edellisistä EKR:istä siirretyillä käyttämättömillä varoilla täydennettyinä kattavat jakson 2000–2007.

(2)

Saman liitteen 7 kohdassa ja sisäisen sopimuksen 2 artiklan 3 kohdassa määrätään, että ennen kyseisen rahoituspöytäkirjan voimassaolon päättymistä arvioidaan sitä, miten sitoumukset ja maksut ovat toteutuneet, ja arvio muodostaa perustan sen arvioinnille, tarvitaanko nykyisen rahoituspöytäkirjan voimassaolon päättymisen jälkeen uusia varoja.

(3)

Kumppanuussopimukseen julistuksena XVIII liitetyssä EU:n julistuksessa rahoituspöytäkirjasta täsmennetään, että uusien rahoituslähteiden tarvetta arvioitaessa otetaan täysimääräisesti huomioon päivämäärä, jonka jälkeen yhdeksännen EKR:n varoja ei enää sidota.

(4)

Näin ollen on sisäisen sopimuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti aiheellista asettaa ennen yhdeksännen EKR:n voimassaolon päättymistä tarvittaessa tarkistettavissa oleva päivämäärä, jonka jälkeen yhdeksännen EKR:n varoja ei voida enää sitoa,

PÄÄTTÄVÄT:

1 artikla

Päivämääräksi, jonka jälkeen ei komission hallinnoimia yhdeksännen EKR:n varoja, Euroopan investointipankin hallinnoimia korkotukia eikä näiden määrärahojen korkotuloja enää sidota, vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa tarkistaa.

2 artikla

Tämä päätös ei vaikuta varoihin, jotka on osoitettu Euroopan investointipankin hallinnoimaan, jatkuvana rahastona toimivaan korkotukeen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2005.

Jäsenvaltioiden hallitusten puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna AKT–EY-ministerineuvoston päätöksellä N:o 2/2004 (EUVL L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

18.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 156/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/447/YUTP,

tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä heinäkuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (1).

(2)

Yhteisen toiminnan 11 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt edellyttävät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaista sopimusta.

(3)

Neuvoston annettua 13 päivänä syyskuuta 2004 valtuutuksensa puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea).

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välinen sopimus Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea).

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.


KÄÄNNÖS

SOPIMUS

Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä Argentiinan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

EUROOPAN UNIONI (EU)

ja

ARGENTIINAN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON:

Euroopan unionin neuvoston 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksymän yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (1),

Argentiinan tasavallalle esitetyn kutsun osallistua EU-johtoiseen operaatioon,

onnistuneesti loppuun saatetun joukkojen muodostamisprosessin sekä EU:n operaation komentajan ja EU:n sotilaskomitean suosituksen tehdä sopimus Argentiinan tasavallan joukkojen osallistumisesta EU-johtoiseen operaatioon,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 21 päivänä syyskuuta 2004 tekemän päätöksen BiH/1/2004 (2) Argentiinan tasavallan osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 29 päivänä syyskuuta 2004 tekemän päätöksen BiH/3/2004 osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten (3),

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Operaatioon osallistuminen

1.   Argentiinan tasavalta liittyy tämän sopimuksen määräysten ja mahdollisesti tarvittavien täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyyn yhteiseen toimintaan 2004/570/YUTP ja kaikkiin yhteisiin toimintoihin tai päätöksiin, joilla Euroopan unionin neuvosto päättää jatkaa EU:n sotilaallista kriisinhallintaoperaatiota.

2.   Argentiinan tasavallan osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ei vaikuta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen.

3.   Argentiinan tasavalta varmistaa, että sen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstö noudattavat tehtävänsä suorittamisessa:

yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP ja siihen mahdollisesti tehtyjä muutoksia,

operaatiosuunnitelmaa,

täytäntöönpanotoimenpiteitä.

4.   Argentiinan tasavallan operaatioon lähettämät joukot ja henkilöstö suorittavat tehtävänsä ja menettelevät yksinomaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation etujen mukaisesti.

5.   Argentiinan tasavalta antaa EU:n operaation komentajalle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista operaatioon.

2 artikla

Joukkojen asema

1.   Argentiinan tasavallan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon lähettämien joukkojen ja henkilöstön asemaan sovelletaan joukkojen asemasta Euroopan unionin ja vastaanottavan valtion välillä sovittuja määräyksiä, jos sellaiset ovat olemassa.

2.   Bosnia ja Hertsegovinan ulkopuolella sijaitseviin esikuntiin tai johtoyksiköihin lähetettyjen joukkojen ja henkilöstön asemaan sovelletaan asianomaisten esikuntien ja johtoyksiköiden ja Argentiinan tasavallan välisiä järjestelyjä.

3.   Argentiinan tasavalta käyttää lainkäyttövaltaansa EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuviin joukkoihinsa ja henkilöstöönsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitettujen joukkojen asemaa koskevien määräysten soveltamista.

4.   Argentiinan tasavalta vastaa kaikista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumiseen liittyvien, sen joukkojen tai henkilöstön jäsenten esittämien tai niitä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Argentiinan tasavalta vastaa lakiensa ja asetustensa mukaisesti sellaisten, erityisesti oikeudellisten tai kurinpidollisten, menettelyjen vireillepanosta, joihin mahdollisesti ryhdytään sen joukkoja tai henkilöstön jäsentä vastaan.

5.   Argentiinan tasavalta sitoutuu antamaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausten vaatimisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvilta valtioilta.

6.   Euroopan unioni sitoutuu varmistamaan, että sen jäsenvaltiot antavat tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, joka koskee luopumista korvausvaatimuksista Argentiinan tasavallan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisen osalta.

3 artikla

Turvaluokitellut tiedot

1.   Argentiinan tasavalta toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n turvaluokitellut tiedot suojataan noudattaen 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (4) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä sekä toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien EU:n operaation komentajan, antamia lisäohjeita.

2.   Jos EU ja Argentiinan tasavalta ovat tehneet sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä, kyseisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation yhteydessä.

4 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kaikki EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistuvat joukot ja henkilöstön jäsenet pysyvät täysin kansallisten viranomaistensa alaisina.

2.   Kansalliset viranomaiset siirtävät joukkojensa ja henkilöstönsä operatiivisen ja taktisen johdon ja/tai valvonnan EU:n operaation komentajalle. EU:n operaation komentajalla on oikeus siirtää toimivaltansa toiselle henkilölle.

3.   Argentiinan tasavallalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla operaation päivittäisessä toteuttamisessa.

4.   EU:n operaation komentaja voi Argentiinan tasavaltaa kuultuaan milloin tahansa pyytää Argentiinan tasavallan osallisuuden pois vetämistä.

5.   Argentiinan tasavalta nimeää johtavan sotilasedustajan, joka edustaa sen kansallista sotilasosastoa EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa. Johtava sotilasedustaja neuvottelee EU:n joukkojen komentajan kanssa kaikista operaatioon vaikuttavista asioista ja vastaa sotilasosastonsa päivittäisestä kurinpitovalvonnasta.

5 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Argentiinan tasavalta vastaa kaikista sen operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista, elleivät ne kuulu yhteisiin kustannuksiin sen mukaisesti, mitä säädetään tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa oikeudellisissa välineissä sekä 23 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2004/197/YUTP Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (5).

2.   Kuoleman, loukkaantumisen, menetyksen tai vahingon sattuessa valtiosta tai valtioista, jossa tai joissa operaatio toteutetaan, oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille Argentiinan tasavalta, jos sen on todettu olevan korvausvastuussa, maksaa korvauksia tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa joukkojen asemasta sovituissa määräyksissä, jos sellaiset ovat olemassa, vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

6 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä teknisistä ja hallinnollisista järjestelyistä sovitaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin sekä Argentiinan tasavallan asianmukaisten viranomaisten välillä.

7 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli osapuoli ei noudata edellä olevissa artikloissa määrättyjä velvoitteitaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

8 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat ratkaistaan osapuolten välillä diplomaattisin keinoin.

9 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

2.   Tämä sopimus on voimassa Argentiinan tasavallan operaatioon osallistumisen ajan.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 englannin kielellä neljänä kappaleena.

Euroopan unionin puolesta

Argentiinan tasavallan puolesta


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  EUVL L 325, 28.10.2004, s. 64. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä BiH/5/2004 (EUVL L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.

2 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut

LAUSUMAT

EU:n jäsenvaltioiden lausuma

”Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP soveltavat EU:n jäsenvaltiot pyrkivät omien oikeusjärjestelmiensä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan Argentiinan tasavallalle esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat niiden lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka ne omistavat ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti Argentiinan tasavallan henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui Argentiinan tasavallan omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän Argentiinan tasavallan lähettämän EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”

Argentiinan tasavallan lausuma

”Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2004/570/YUTP soveltava Argentiinan tasavalta pyrkii oman oikeusjärjestelmänsä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan muille EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuville valtioille esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat sen lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka se omistaa ja jota EU:n kriisinhallintaoperaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EU:n kriisinhallintaoperaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, tai

jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui EU:n kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien valtioiden omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän EU:n kriisinhallintaoperaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”