ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
4. kesäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 850/2005, annettu 30 päivänä toukokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 2500/2001 muuttamisesta yhteisön tuen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 851/2005, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2005, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta vastavuoroisuusmekanismin osalta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 852/2005, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 853/2005, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 47. kerran

8

 

*

Komission direktiivi 2005/37/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

10

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, TSE:n hävittämis- ja valvontaohjelmien yhteisön rahoitusosuudesta vuodeksi 2005 tehtyjen päätösten 2004/696/EY ja 2004/863/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1550)

24

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2005, luvan antamisesta Maltalle käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osaston säännösten mukaisesti käyttöön otettua järjestelmää (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 770/2005, annettu 20 päivänä toukokuuta 2005, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista (EUVL L 128, 21.5.2005)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 850/2005,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 2500/2001 muuttamisesta yhteisön tuen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 54 artiklan 2 kohdassa yhteisön talousarvion toteuttaminen sallitaan keskitettyä hallinnointia välillisesti soveltaen ja toteutukselle asetetaan erityisvaatimukset.

(2)

Liittymistä valmistelevan tuen yhteydessä välillinen keskitetty hallinnointi 54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa esitetyssä muodossa on osoittautunut hyödylliseksi erityisesti teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (TAIEX) toimissa.

(3)

Turkki on ollut viime vuosina merkittävä TAIEX-toimien käyttäjä, ja sen pitäisi antaa jatkaa välineen käyttämistä myös uudessa varainhoitoasetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(4)

Yhdenmukainen lähestymistapa on toivottava liittymistä valmistelevan tuen alalla, joten valitun tavan pitäisi olla sama kuin neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 3906/89 (Phare) (3) ja (EY) N:o 2666/2000 (Cards) (4) omaksuttu tapa.

(5)

Liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille 17 päivänä joulukuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2500/2001 (5) olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 2500/2001 artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Komissio voi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) 54 artiklassa säädetyin rajoituksin päättää siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, kyseisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa luetelluille elimille. Kyseisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritellyille elimille voidaan siirtää julkisen vallan tehtäviä, jos niillä on kansainvälisesti tunnustettu asema ja jos ne noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja ovat viranomaisten valvomia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  Lausunto annettu 28. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2257/2004 (EUVL L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2257/2004.

(5)  EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.”


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 851/2005,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 2005,

luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta vastavuoroisuusmekanismin osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i luetelmakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Mekanismi, josta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (2) 1 artiklan 4 kohdassa, on osoittautunut sopimattomaksi sellaisten vastavuoroisuuden puuttumistilanteiden ratkaisemiseen, joissa jokin kyseisen asetuksen liitteessä II mainittu kolmas maa, jonka kansalaiset on siis vapautettu viisumipakosta, pitää voimassa tai ottaa käyttöön viisumipakon yhden tai useamman jäsenvaltion kansalaisten osalta. Solidaarisuus niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka joutuvat tällaiseen vastavuoroisuuden puuttumistilanteeseen, edellyttää nykyisen mekanismin mukauttamista sen saattamiseksi tehokkaaksi.

(2)

Tällaisten vastavuoroisuuden puuttumistilanteiden vakavuuden vuoksi asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden olisi ehdottomasti aina ilmoitettava niistä. Jotta kyseiset kolmannet maat vapauttaisivat uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden kansalaiset viisumipakosta, olisi säädettävä mekanismista, jossa yhdistyy tasoltaan ja intensiteetiltään erilaisia, nopeasti toteutettavissa olevia toimia. Niinpä komission olisi viipymättä neuvoteltava asianomaisen kolmannen maan kanssa, laadittava asiasta neuvostolle kertomus, ja sillä olisi myös oltava mahdollisuus ehdottaa milloin vain neuvostolle väliaikaisen päätöksen tekemistä kyseisen kolmannen maan kansalaisia koskevan viisumipakon palauttamisesta. Tällaisen väliaikaisen päätöksen tekeminen ei saisi estää mahdollisuutta siirtää kyseinen kolmas maa asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteeseen I. Olisi myös säädettävä ajallisesta yhteydestä väliaikaisen toimenpiteen voimaantulon ja kyseisen maan mahdollisen liitteeseen I siirtämisen välillä.

(3)

Kun jokin kolmas maa päättää ottaa käyttöön tai ottaa uudelleen käyttöön viisumivapauden yhden tai useamman jäsenvaltion kansalaisten osalta, neuvoston päätöksellä käyttöön otetun väliaikaisen viisumipakon voimassaolon olisi lakattava ilman eri toimenpiteitä.

(4)

Muutettavan solidaarisuusmekanismin tarkoituksena on päästä täydelliseen vastavuoroisuuteen kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja luoda tehokas ja vastuullinen järjestelmä tämän varmistamiseksi.

(5)

Asetusta (EY) N:o 539/2001 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Olisi säädettävä siirtymäjärjestelyistä sellaisten tapausten varalta, joissa tämän asetuksen tullessa voimaan asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II mainittu kolmas maa vaatii viisumin jäsenvaltioiden osalta.

(7)

Islannin ja Norjan kannalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (3) yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (4) 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla.

(8)

Asetus (EY) N:o 539/2001 ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä Irlantia. Sen vuoksi ne eivät osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(9)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään edelleen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa ja neuvoston päätösten 2004/849/EY (6) ja 2004/860/EY (7) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos jokin liitteessä II mainittu kolmas maa ottaa käyttöön jonkin jäsenvaltion kansalaisia koskevan viisumipakon, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

90 päivän kuluessa siitä kun kolmas maa on ottanut käyttöön viisumipakon tai ilmoittanut siitä, asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa asiasta kirjallisesti neuvostolle ja komissiolle; ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Ilmoituksessa on mainittava toimenpiteen täytäntöönpanopäivämäärä sekä niiden matkustusasiakirjojen ja viisumien tyyppi, joita se koskee.

Jos kolmas maa päättää poistaa viisumipakon ennen tämän määräajan päättymistä, ilmoitusta ei tarvita;

b)

välittömästi ilmoituksen julkaisemisen jälkeen ja asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan komissio ottaa virallisesti yhteyttä kyseisen kolmannen maan viranomaisiin viisumivapauden palauttamiseksi;

c)

90 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta komissio laatii kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan neuvostolle kertomuksen. Kertomukseen voidaan liittää ehdotus kyseisen kolmannen maan kansalaisia koskevan viisumipakon ottamisesta tilapäisesti uudelleen käyttöön. Komissio voi myös tehdä tällaisen ehdotuksen neuvoston käsiteltyä sen kertomusta. Neuvosto päättää ehdotuksesta määräenemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa;

d)

jos se katsoo sen tarpeelliseksi, komissio voi tehdä c alakohdassa tarkoitetun ehdotuksen viisumivaatimuksen tilapäisestä uudelleen käyttöön ottamisesta kyseisen kolmannen maan kansalaisten osalta antamatta ensin kertomusta. Tällaiseen ehdotukseen sovelletaan c alakohdassa säädettyä menettelyä. Asianomainen jäsenvaltio voi ilmoittaa, toivooko se komission pidättyvän tällaisen viisumivaatimuksen tilapäisestä käyttöön ottamisesta antamatta ensin kertomusta;

e)

edellä c ja d alakohdassa tarkoitettu menettely ei estä komissiota tekemästä ehdotusta tämän asetuksen muuttamisesta kyseisen kolmannen maan siirtämiseksi liitteeseen I. Jos on päätetty c tai d alakohdassa tarkoitetusta tilapäisestä toimenpiteestä, komissio tekee ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta yhdeksän kuukauden kuluessa tilapäisen toimenpiteen voimaantulosta. Tällaiseen ehdotukseen on myös sisällyttävä säännökset c ja d alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti mahdollisesti käyttöön otettujen tilapäisten toimenpiteiden poistamisesta. Tällä välin komissio jatkaa ponnistelujaan saadakseen kyseisen kolmannen maan viranomaiset vapauttamaan asianomaisen jäsenvaltion kansalaiset jälleen viisumipakosta;

f)

kun kyseinen kolmas maa poistaa viisumipakon, jäsenvaltio ilmoittaa välittömästi asiasta neuvostolle ja komissiolle. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Kaikkien d alakohdan nojalla päätettyjen tilapäisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos kyseinen kolmas maa on ottanut käyttöön viisumivaatimuksen kahden tai useamman jäsenvaltion kansalaisten osalta, tilapäisen toimenpiteen voimassaolo päättyy vasta sen jälkeen, kun niistä viimeistä koskeva päätös on julkaistu.”

2)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Niin kauan kuin liitteessä II mainitun kolmannen maan ja jonkin jäsenvaltion välillä ei ole vastavuoroista viisumivapautta, komissio laatii kunkin parillisen vuoden 1 päivään heinäkuuta mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vastavuoroisuuden puuttumistilanteesta ja tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden kansalaisilta jokin asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II mainittu kolmas maa vaatii viisumin 24 päivänä kesäkuuta 2005, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti neuvostolle ja komissiolle viimeistään 24 päivänä heinäkuuta 2005. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdan b–f alakohdan säännöksiä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan sitova, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 2 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. FRIEDEN


(1)  Lausunto annettu 28. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Neuvoston asiak. 13054/04, saatavilla osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(6)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(7)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 852/2005,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä kesäkuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 853/2005,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 47. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 1 päivänä kesäkuuta 2005 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, minkä vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 757/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 38).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon kohta seuraavasti:

 

”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).”


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/37/EY,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I on sisällytetty seuraavat nykyiset tehoaineet: maleiinihydratsidi komission direktiivillä 2003/31/EY (4), propytsamidi komission direktiivillä 2003/39/EY (5) sekä mekoproppi ja mekoproppi-p komission direktiivillä 2003/70/EY (6).

(2)

Uudet tehoaineet isoksaflutoli, trifloksystrobiini, karfentratsoni-etyyli ja fenamidoni sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiivillä 2003/68/EY (7).

(3)

Asianomaisten tehoaineiden sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustui ehdotettua käyttötarkoitusta koskevien toimitettujen tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet tätä käyttötarkoitusta koskevia tietoja direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämien enimmäismäärien vahvistamisen sallimiseksi.

(4)

Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kuin kyseisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voidaan sallia.

(5)

Sekä yhteisön käyttämät että Codex Alimentariuksessa suositetut jäämien enimmäismäärät vahvistetaan ja arvioidaan samankaltaisin menetelmin. Codex Alimentariuksessa on vahvistettu maleiinihydratsidille joitakin jäämien enimmäismääriä. Yhteisön tasolla on jo vahvistettu enimmäismäärät seuraaville tehoaineille: maleiinihydratsidi (neuvoston direktiivi 93/58/EY (8)) direktiivissä 90/642/ETY sekä propytsamidi (neuvoston direktiivit 96/32/EY (9) ja 96/33/EY (10)) direktiiveissä 86/362/ETY ja 90/642/ETY. Ne on otettu huomioon vahvistettaessa kyseiset jäämien enimmäismäärät tässä direktiivissä tehdyillä muutoksilla. Codex Alimentariuksessa vahvistettuja jäämien enimmäismääriä, joita ehdotetaan lähitulevaisuudessa peruutettaviksi, ei ole otettu huomioon. Codex Alimentariuksen mukaisia jäämien enimmäismääriä on arvioitu kuluttajille aiheutuvan riskin kannalta. Komission saatavilla olevien tutkimusten mukaan ei todettu minkäänlaista riskiä toksisuuden vaikutuskohteiden perusteella.

(6)

Asianomaisten tehoaineiden sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevat tekniset ja tieteelliset arvioinnit saatettiin päätökseen komission tarkastelukertomuksina. Näitä aineita koskevat arviointikertomukset saatiin päätökseen päivinä, jotka mainitaan johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetuissa komission direktiiveissä. Näissä kertomuksissa vahvistetaan kyseisten aineiden osalta hyväksyttävä päiväsaanti (ADI-arvo) ja tarvittaessa akuutin altistumisen viiteannos. Asianomaisella tehoaineella käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien altistumista on arvioitu ja mitattu yhteisön menettelyjen mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (11) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto (12) käytetyistä menetelmistä. Jäämien enimmäismäärien ei katsota johtavan hyväksyttävien päiväsaantien tai akuutin altistumisen viiteannosten ylittymiseen.

(7)

Jotta taattaisiin, että kuluttajia suojellaan riittävästi altistumiselta jäämille, jotka ovat peräisin kasvinsuojelutuotteiden luvattomasta käytöstä, analyysiherkkyyden alaraja olisi aiheellista vahvistaa jäämien väliaikaisiksi enimmäismääriksi asianomaisille tuote/torjunta-aine -yhdistelmille.

(8)

Tällaiset yhteisön tasolla vahvistettavat jäämien väliaikaiset enimmäismäärät eivät estä jäsenvaltioita vahvistamasta kyseisille aineille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisen tehoaineen tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(9)

Sen vuoksi kaikki näiden kasvinsuojeluaineiden käytöstä johtuvat torjunta-ainejäämät on tarpeen lisätä direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteisiin tai liitteissä mainitut torjunta-ainejäämät on tarpeen korvata kyseisillä torjunta-ainejäämillä aineiden käyttökiellon asianmukaisen valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi. Jos kyseisten direktiivien liitteissä on jo määritelty jäämien enimmäismäärät, niitä on aiheellista muuttaa. Jos jäämien enimmäismääriä ei ole vielä määritelty, ne on aiheellista vahvistaa ensimmäisen kerran.

(10)

Direktiivejä 86/362/ETY ja 90/642/ETY olisi tästä syystä muutettava vastaavasti.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 86/362/ETY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteessä II olevaan A osaan tämän direktiivin liitteessä I esitetyt isoksaflutolia, trifloksystrobiiniä, karfentratsoni-etyyliä, mekoproppia, mekoproppi-p:tä, maleiinihydratsidia ja fenamidonia koskevat torjunta-ainejäämien enimmäismäärät.

b)

Korvataan liitteessä II olevassa A osassa esitetyt propytsamidia koskevat torjunta-ainejäämien enimmäismäärät tämän direktiivin liitteessä II esitetyillä määrillä.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteeseen II tämän direktiivin liitteessä III esitetyt isoksaflutolia, trifloksystrobiiniä, karfentratsoni-etyyliä, mekoproppia, mekoproppi-p:tä ja fenamidonia koskevat torjunta-ainejäämien enimmäismäärät.

b)

Korvataan liitteessä II esitetyt propytsamidia ja maleiinihydratsidia koskevat torjunta-ainejäämien enimmäismäärät tämän direktiivin liitteessä IV esitetyillä määrillä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4 päivänä joulukuuta 2005. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle säädöstekstit sekä mainittujen säädösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 4 päivästä joulukuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/61/EY (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/115/EY (EUVL L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/34/EY (EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  EUVL L 101, 23.4.2003, s. 3.

(5)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 30.

(6)  EUVL L 184, 23.7.2003, s. 9.

(7)  EUVL L 177, 16.7.2003, s. 12.

(8)  EYVL L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9)  EYVL L 144, 18.6.1996, s. 12.

(10)  EYVL L 144, 18.6.1996, s. 35.

(11)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme -ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


LIITE I

Enimmäismäärät (mg/kg)

Torjunta-ainejäämät

Yksittäiset tuotteet, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Isoksaflutoli (isoksaflutolina ilmaistu isoksaflutolin, RPA 202248:n ja RPA 203328:n summa) (1)

0,05 (2)  (3)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat

Trifloksystrobiini

0,3 (3) ohra

0,05 (3) ruis

0,05 (3) ruisvehnä, vehnä

0,02 (2)  (3) muut viljat

Karfentratsoni-etyyli (määritetty karfentrasonina ja ilmaistu karfentrasoni-etyylinä)

0,05 (2)  (3)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat

Fenamidoni

0,02 (2)  (3)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat

Mekoproppi (mekoproppina ilmaistu mekoproppi-p:n ja mekopropin summa)

0,05 (2)  (3)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat

Maleiinihydratsidi

0,2 (2)  (3)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat


(1)  RPA 202248 on 2-syaani-3-syklopropyyli-1-(2-metyylisulfonyyli-4-trifluorometyylifenyyli) propaani-1,3-dioni. RPA 203328 on 2-metaanisulfonyyli-4-trifluorometyylibentsoehappo.

(2)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(3)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 24 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.


LIITE II

Enimmäismäärät (mg/kg)

Torjunta-ainejäämät

Yksittäiset tuotteet, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Propytsamidi

0,02 (1)  (2)

VILJAT

ohra, tattari, maissi, hirssi, kaura, riisi, ruis, durra, ruisvehnä, vehnä, muut viljat


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 24 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.


LIITE III

Torjunta-ainejäämät ja niiden enimmäismäärät (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Isoksaflutoli (isoksaflutolina ilmaistu isoksaflutolin, RPA 202248:n ja RPA 203328:n summa) (1)

Trifloksystrobiini

Karfentrasoni-etyyli (määritetty karfentrasonina ja ilmaistu karfentrasoni-etyylinä)

Fenamidoni

Mekoproppi (mekoproppina ilmaistu mekoproppi-p:n ja mekopropin summa)

1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

SITRUSHEDELMÄT

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Greipit

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut sitrushybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mantelit

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

Acajoupähkinät

 

 

 

 

 

Kastanjat

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

Setrin pähkinät

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

iii)

OMENAISET HEDELMÄT

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Omenat

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikoosit

 

1 (3)

 

 

 

Kirsikat

 

1 (3)

 

 

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

1 (3)

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

 

 

 

a)

Syötäviksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

Loganinmarjat

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Mustikat

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

1 (3)

 

 

 

Karviaiset

 

1 (3)

 

 

 

Muut

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokadot

 

 

 

 

 

Banaanit

 

0,05 (3)

 

 

 

Taatelit

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

 

 

Oliivit

 

 

 

 

 

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

Papaijat

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

 

Piparjuuri

 

 

 

 

 

Maa-artisokka

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

 

 

Retiisit ja retikat

 

 

 

 

 

Kaurajuuret

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

ii)

SIPULIT

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Valkosipuli

 

 

 

 

 

Sipulit

 

 

 

 

 

Salottisipuli

 

 

 

 

 

Varhaissipulit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

a)

Solanum-suvun vihannekset

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprikat

 

 

 

 

 

Munakoisot

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Kurkut

 

 

 

 

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

 

 

 

 

Melonit

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Sokerimaissi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KAALIT

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

 

 

 

 

 

Parsakaalit

 

 

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

Ruusukaali

 

 

 

 

 

Keräkaalit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

 

Kiinankaalit

 

 

 

 

 

Kerimättömät kaalit

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

d)

Kyssäkaali

 

 

 

 

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA YRTIT

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salaatit ja niiden kaltaiset vihannekset

 

 

 

2 (3)

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

Salaatti

 

 

 

 

 

Siloendiivi

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Pinaatti

 

 

 

 

 

Mangoldi (chard)

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

c)

Vesikrassi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Endiivit

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Yrtit

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kirveli

 

 

 

 

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pavut (silpimättömät)

 

 

 

 

 

Pavut (silvityt)

 

 

 

 

 

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

 

 

Herneet (silvityt)

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Parsat

 

 

 

 

 

Kardoni

 

 

 

 

 

Ruotisellerit

 

 

 

 

 

Fenkoli

 

 

 

 

 

Latva-artisokka

 

 

 

 

 

Purjo

 

 

 

 

 

Raparperi

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

viii)

SIENET

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pavut

 

 

 

 

 

Linssit

 

 

 

 

 

Herneet

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

4.

Öljykasvin siemenet

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pellavansiemenet

 

 

 

 

 

Maapähkinät

 

 

 

 

 

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

 

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

 

Soijapavut

 

 

 

 

 

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

5.

Perunat

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Varhaisperunat

 

 

 

 

 

Varastoperunat

 

 

 

 

 

6.

Tee (lehdet ja lehtiruodit, kuivattu, fermentoitu tai muuten valmistettu, Camellia sinensis -lajin lehdistä)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Humala (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 on 2-syano-3-syklopropyyli-1-(2-metyylisulfoniili-4-trifuorimetyylifenyyli) propaani-1,3-dioni. RPA 203328 on 2-metaanisulfoniili-4-trifluorimetyylibentsoehappo.

(2)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(3)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 24 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.


LIITE IV

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Propytsamidi

Maleiinihydratsidi

1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

SITRUSHEDELMÄT

 

 

Greipit

 

 

Sitruunat

 

 

Limetit

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut sitrushybridit mukaan luettuina)

 

 

Appelsiinit

 

 

Pomelot

 

 

Muut

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

 

 

Mantelit

 

 

Parapähkinät

 

 

Acajoupähkinät

 

 

Kastanjat

 

 

Kookospähkinät

 

 

Hasselpähkinät

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

Setrin pähkinät

 

 

Pistaasimantelit (pistaasipähkinät)

 

 

Saksanpähkinät

 

 

Muut

 

 

iii)

OMENAISET HEDELMÄT

 

 

Omenat

 

 

Päärynät

 

 

Kvittenit

 

 

Muut

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

Aprikoosit

 

 

Kirsikat

 

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

 

Luumut

 

 

Muut

 

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

a)

Syötäviksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

Karhunvatukat

 

 

Sinivatukat

 

 

Loganinmarjat

 

 

Vadelmat

 

 

Muut

 

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

Mustikat

 

 

Karpalot

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

Karviaiset

 

 

Muut

 

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

 

Avokadot

 

 

Banaanit

 

 

Taatelit

 

 

Viikunat

 

 

Kiivit

 

 

Kumkvatit

 

 

Litsit

 

 

Mangot

 

 

Oliivit

 

 

Passionhedelmät

 

 

Ananakset

 

 

Papaijat

 

 

Muut

 

 

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Punajuurikkaat

 

 

Porkkanat

 

 

Mukulasellerit

 

 

Piparjuuri

 

 

Maa-artisokka

 

 

Palsternakat

 

 

Juuripersiljat

 

 

Retiisit ja retikat

 

 

Kaurajuuret

 

 

Bataatit

 

 

Lantut

 

 

Nauriit

 

 

Jamssit

 

 

Muut

 

 

ii)

SIPULIT

0,02 (1)  (2)

 

Valkosipuli

 

15 (2)

Sipulit

 

15 (2)

Salottisipuli

 

15 (2)

Varhaissipulit

 

 

Muut

 

0,2 (1)  (2)

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanum-suvun vihannekset

 

 

Tomaatit

 

 

Paprikat

 

 

Munakoisot

 

 

Muut

 

 

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

 

Kurkut

 

 

Pikkukurkut

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

Muut

 

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

 

Melonit

 

 

Kurpitsat

 

 

Vesimelonit

 

 

Muut

 

 

d)

Sokerimaissi

 

 

iv)

KAALIT

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

 

 

Parsakaalit

 

 

Kukkakaalit

 

 

Muut

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

Ruusukaali

 

 

Keräkaalit

 

 

Muut

 

 

c)

Lehtikaalit

 

 

Kiinankaalit

 

 

Kerimättömät kaalit

 

 

Muut

 

 

d)

Kyssäkaali

 

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA YRTIT

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salaatit ja niiden kaltaiset vihannekset

1 (2)

 

Vihanneskrassi

 

 

Vuonankaali

 

 

Salaatti

 

 

Siloendiivi

 

 

Muut

 

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

0,02 (1)  (2)

 

Pinaatti

 

 

Mangoldi (chard)

 

 

Muut

 

 

c)

Vesikrassi

0,02 (1)  (2)

 

d)

Endiivit

0,02 (1)  (2)

 

e)

Yrtit

1 (2)

 

Kirveli

 

 

Ruohosipuli

 

 

Persilja

 

 

Yrttiselleri

 

 

Muut

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pavut (silpimättömät)

 

 

Pavut (silvityt)

 

 

Herneet (silpimättömät)

 

 

Herneet (silvityt)

 

 

Muut

 

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Parsat

 

 

Kardoni

 

 

Ruotisellerit

 

 

Fenkoli

 

 

Latva-artisokka

 

 

Purjo

 

 

Raparperi

 

 

Muut

 

 

viii)

SIENET

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Viljellyt sienet

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pavut

 

 

Linssit

 

 

Herneet

 

 

Muut

 

 

4.

Öljykasvin siemenet

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Pellavansiemenet

 

 

Maapähkinät

 

 

Unikonsiemenet

 

 

Seesaminsiemenet

 

 

Auringonkukansiemenet

 

 

Rapsinsiemenet

 

 

Soijapavut

 

 

Sinapinsiemenet

 

 

Puuvillansiemenet

 

 

Muut

 

 

5.

Perunat

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Varhaisperunat

 

 

Varastoperunat

 

 

6.

Tee (lehdet ja lehtiruodit, kuivattu, fermentoitu tai muuten valmistettu, Camellia sinensis -lajin lehdistä)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Humala (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  = Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 24 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.

(3)  Perunan enimmäisjäämäpitoisuuden osalta on odotettava puuttuvien tietovaatimusten täsmentämistä 18 kuukauden kuluessa julkaisemispäivästä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2005,

TSE:n hävittämis- ja valvontaohjelmien yhteisön rahoitusosuudesta vuodeksi 2005 tehtyjen päätösten 2004/696/EY ja 2004/863/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1550)

(2005/413/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön rahoitusta saavien TSE:n hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 2005 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/696/EY (2) vahvistetaan luettelo tällaisista ohjelmista sekä kunkin ohjelman rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä.

(2)

Tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta 30 päivänä marraskuuta 2004 tehty komission päätös 2004/863/EY (3).

(3)

Yhteisön TSE-vertailulaboratorion puheenjohdolla toimiva yhteisön asiantuntijapaneeli vahvisti 28 päivänä tammikuuta 2005, että naudan spongiformista enkefalopatiaa (BSE) oli löydetty Ranskassa teurastetusta vuohesta. Kyseessä on ensimmäinen BSE-tapaus luonnonoloissa eläneessä pienmärehtijässä.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) biologisia vaaroja käsittelevä tiedelautakunta tähdensi 28 päivänä tammikuuta 2005 hyväksymässään lausunnossa, että kyseisen Ranskassa todetun yksittäisen BSE-tartuntatapauksen merkitys on vielä arvioitava. EFSAn mukaan sitä varten on tärkeää saada tuloksia vuohien tehostetusta TSE-seurannasta.

(5)

Jatkona kyseiselle lausunnolle tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (4), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 214/2005 (5), säädetään uudesta vuohien TSE-seurantaohjelmasta, joka alkaa 11 päivänä helmikuuta 2005. Uudessa seurantaohjelmassa lisätään huomattavasti niiden terveinä teurastettujen ja tilalla kuolleiden eläinten määrää, jotka on testattava.

(6)

Kun otetaan huomioon vuohenliha-alan erityispiirteet ja yli 18 kuukauden ikäisten teuraseläimiksi tarkoitettujen vuohien alhainen arvo sekä se, kuinka tärkeää on panna tehokkaasti täytäntöön tiiviimpi seuranta BSE:n vuohissa esiintymisen arvioimiseksi, on aiheellista korottaa yhteisön jäsenvaltioille maksamaa testikohtaista korvausta enintään 30 euroon vuohille tehtävää pikatestiä kohti.

(7)

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 36/2005 (6), säädetään 14 päivänä tammikuuta 2005 aloitettavasta vuohien ja lampaiden pakollisesta järjestelmällisestä testauksesta BSE:n erottamiseksi scrapiesta. Kyseistä toimenpidettä olisi pidettävä jäsenvaltioiden TSE:n valvonta- ja hävittämisohjelmien yhteisön rahoitusosuuden piiriin soveltuvana.

(8)

Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää kansanterveyden ja eläinten terveyden alalla asetettujen yhteisön tavoitteiden saavuttamisen kannalta on arvioida BSE:n esiintymistä pienmärehtijöissä, on aiheellista korvata 100-prosenttisesti jäsenvaltioiden maksamat kustannukset primaarisista molekyylitesteistä, jotka tehdään BSE:n erottamiseksi scrapiesta.

(9)

Sen vuoksi on tarpeen tarkistaa päätöksissä 2004/696/EY ja 2004/863/EY vahvistettuja yhteisön rahoitusosuuden enimmäismääriä kussakin ohjelmassa.

(10)

Päätöksessä 2004/863/EY vahvistetaan yhteisön rahoitusosuutta koskevat edellytykset, mukaan luettuna asianomaisten jäsenvaltioiden komissiolle kuukausittain toimittama raportti TSE-valvontaohjelmien edistymisestä ja maksetuista kustannuksista. Maksetut kustannukset ilmoitetaan kyseisen päätöksen liitteellä. Liitettä olisi muutettava niiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka on tehty asetuksen (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 36/2005 ja (EY) N:o 214/2005, liitteisiin III ja X.

(11)

Sen vuoksi päätökset 2004/696/EY ja 2004/863/EY olisi muutettava vastaavasti.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2004/696/EY liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätös 2004/863/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”3 550 000 euroa” ilmauksella ”3 586 000 euroa”.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”1 700 000 euroa” ilmauksella ”1 736 000 euroa”.

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”2 375 000 euroa” ilmauksella ”2 426 000 euroa”.

4)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”15 020 000 euroa” ilmauksella ”15 170 000 euroa”.

5)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”290 000 euroa” ilmauksella ”294 000 euroa”.

6)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”585 000 euroa” ilmauksella ”1 487 000 euroa”.

7)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”4 780 000 euroa” ilmauksella ”8 846 000 euroa”.

8)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”24 045 000 euroa” ilmauksella ”29 755 000 euroa”.

9)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”6 170 000 euroa” ilmauksella ”6 172 000 euroa”.

10)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”6 660 000 euroa” ilmauksella ”8 677 000 euroa”.

11)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”85 000 euroa” ilmauksella ”353 000 euroa”.

12)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”835 000 euroa” ilmauksella ”836 000 euroa”.

13)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”145 000 euroa” ilmauksella ”155 000 euroa”.

14)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”1 085 000 euroa” ilmauksella ”1 184 000 euroa”.

15)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”35 000 euroa” ilmauksella ”36 000 euroa”.

16)

Korvataan 16 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”4 270 000 euroa” ilmauksella ”4 510 000 euroa”.

17)

Korvataan 17 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”1 920 000 euroa” ilmauksella ”2 076 000 euroa”.

18)

Korvataan 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”1 135 000 euroa” ilmauksella ”1 480 000 euroa”.

19)

Korvataan 19 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”435 000 euroa” ilmauksella ”444 000 euroa”.

20)

Korvataan 20 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”1 160 000 euroa” ilmauksella ”1 170 000 euroa”.

21)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”305 000 euroa” ilmauksella ”313 000 euroa”.

22)

Korvataan 22 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus ”5 570 000 euroa” ilmauksella ”5 690 000 euroa”.

23)

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

”23 artikla

Yhteisön rahoitusosuus 1–22 artiklassa tarkoitetuille TSE-valvontaohjelmille on 100 prosenttia kyseisten jäsenvaltioiden maksamista, testien tekemisestä aiheutuneista kustannuksista (ilman arvonlisäveroa), seuraavin edellytyksin:

a)

enintään 8 euroa testiä kohti, kun on kyse 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille naudoille ja lampaille tehtävistä testeistä;

b)

enintään 30 euroa testiä kohti, kun on kyse 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III tarkoitetuille vuohille tehtävistä testeistä;

c)

enintään 145 euroa testiä kohti, kun on kyse 14 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana tehdyistä erottelevista primaarisista molekyylitesteistä, joihin viitataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa.”

24)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 316, 15.10.2004, s. 91.

(3)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 82.

(4)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 260/2005 (EUVL L 46, 17.2.2005, s. 9).

(5)  EUVL L 37, 10.2.2005, s. 9.

(6)  EUVL L 10, 13.1.2005, s. 9.


LIITE I

Korvataan päätöksen 2004/696/EY liite I seuraavasti:

”LIITE I

Luettelo TSE:iden valvontaohjelmista

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

(EUR)

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus suoritetuista testeistä (1)

Enimmäismäärä

TSE:t

Itävalta

100 %

2 076 000

Belgia

100 %

3 586 000

Kypros

100 %

353 000

Tšekki

100 %

1 736 000

Tanska

100 %

2 426 000

Viro

100 %

294 000

Suomi

100 %

1 170 000

Ranska

100 %

29 755 000

Saksa

100 %

15 170 000

Kreikka

100 %

1 487 000

Unkari

100 %

1 184 000

Irlanti

100 %

6 172 000

Italia

100 %

8 677 000

Liettua

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Alankomaat

100 %

4 510 000

Portugali

100 %

1 480 000

Slovenia

100 %

444 000

Espanja

100 %

8 846 000

Ruotsi

100 %

313 000

Yhdistynyt kuningaskunta

100 %

5 690 000

Yhteensä

96 396 000


(1)  Pikatestit ja primaariset molekyylitestit.”


LIITE II

”LIITE

TSE-valvonta

Jäsenvaltio:

Kuukausi:

Vuosi:


Naudoille tehtävät testit

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.1, 3 ja 4.1 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun I osan 2.2, 4.2 ja 4.3 kohdassa tarkoitesotuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Lampaille tehtävät testit

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Vuohille tehtävät testit

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 3 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevan A luvun II osan 5 kohdassa tarkoitetuille eläimille tehtävät testit

 

 

 

Yhteensä

 

 

 


Primaarinen molekyylitestaus ja erotteleva immunoblottaus

 

Testien lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kustannukset yhteensä

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut eläimille tehtävät testit”

 

 

 


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 2005,

kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteen I muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1563)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/414/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo että:

(1)

Komission päätöksessä 2003/634/EY (2) hyväksytään ja luetellaan eri jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmien avulla jäsenvaltio voi käynnistää menettelyn, jolla vyöhyke voi saada hyväksytyn vyöhykkeen aseman tai ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitseva tila voi saada ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn tilan aseman yhden tai useamman kalataudin osalta, jotka ovat virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

(2)

Italia haki 23 päivänä syyskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä hyväksyntää ohjelmalle, jota on tarkoitus soveltaa vyöhykkeellä ”Zona valle di Tosi”. Esitetty hakemus on todettu direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan mukaiseksi, ja ohjelma olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(3)

Päätöstä 2003/634/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään seuraava teksti päätöksen 2003/634/EY liitteessä I olevan 3.5 kohdan jälkeen:

”3.6   ITALIAN 23 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2004 ESITTÄMÄ OHJELMA TOSCANAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero -joen valuma-alue lähteeltä lähellä Raggiolin kylää Il Gretossa olevalle padolle”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 220, 3.9.2003, s. 8. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/67/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 55).


4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä kesäkuuta 2005,

luvan antamisesta Maltalle käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osaston säännösten mukaisesti käyttöön otettua järjestelmää

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1588)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/415/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta 1 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/24/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (2) I osaston säännösten mukaisesti otetaan käyttöön nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

(2)

Komission päätöksessä 2004/588/EY (3) todetaan Maltan nautaeläintietokannan toimintakelpoisuus.

(3)

Jäsenvaltioille voidaan direktiivin 93/24/ETY mukaisesti niiden pyynnöstä antaa lupa käyttää hallinnollisia tietolähteitä nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta edellyttäen, että nämä tietolähteet täyttävät kyseisen direktiivin velvoitteet.

(4)

Malta on toimittanut 11 päivänä maaliskuuta 2005 esittämänsä pyynnön tueksi teknisen aineiston, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetun tietokannan rakennetta ja päivittämistä sekä tilastotietojen laskentaan käytettäviä menetelmiä.

(5)

Malta on erityisesti ehdottanut laskentamenetelmiä, jotta voitaisiin saada tilastotietoja direktiivin 93/24/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luokista, jotka eivät ole suoraan saatavilla asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetusta tietokannasta. Maltan olisi toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näillä laskentamenetelmillä varmistetaan tilastotietojen tarkkuus.

(6)

Maltan viranomaisten toimittaman teknisen aineiston tarkastelun perusteella voidaan todeta, että pyyntö olisi hyväksyttävä.

(7)

Tämä päätös on neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (4) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maltalle myönnetään lupa käyttää neuvoston direktiivissä 93/24/ETY säädetyn nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitettua nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää kaikkien vaadittujen tilastotietojen hankkimiseksi kyseisen direktiivin velvoitteiden mukaisesti.

2 artikla

Jos 1 artiklassa tarkoitettu järjestelmä ei enää toimi tai jos sen sisällön vuoksi ei enää ole mahdollista saada luotettavia tilastotietoja kaikista tai tietyistä nautaluokista, Malta ottaa jälleen käyttöön tilastotietojen keruujärjestelmän nautakarjan tai asiaankuuluvien luokkien arvioimiseksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 257, 4.8.2004, s. 8.

(4)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


Oikaisuja

4.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/31


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 770/2005, annettu 20 päivänä toukokuuta 2005, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 128, 21. toukokuuta 2005 )

Sivulla 17, 2 artiklan johdantolauseessa:

korvataan:

”toukokuun 2005 kymmenen ensimmäisen päivän aikana”

seuraavasti:

”kesäkuun 2005 kymmenen ensimmäisen päivän aikana”.