ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 133

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
26. toukokuu 2005


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 161/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

1

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 162/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

3

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 163/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

5

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 164/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

7

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 165/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

9

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 166/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

11

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 167/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamisesta

13

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 168/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

15

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 169/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

17

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 170/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

19

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 171/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

21

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 172/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

23

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 173/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

25

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 174/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

27

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 175/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

29

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 176/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

31

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 177/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamisesta sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja alkuperäsäännöistä tehdyssä ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 tarkoitettujen tuotteiden osalta

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 178/2004, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 21 (Yrityksiin sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta) ja pöytäkirjan 23 (Valvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä) muuttamisesta

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 179/2004, tehty 9 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

37

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 180/2004, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 181/2004, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 182/2004, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

46

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 183/2004, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

48

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

EUROOPAN TALOUSALUE

ETA:n sekakomitea

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/1


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 161/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite I muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 141/2004 (1).

(2)

Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/55/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Rehukasveina käytettäviksi tarkoitettujen siemenseosten markkinoille saattamisen ehdoista 20 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/371/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä I oleva III luku seuraavasti:

1)

Lisätään 1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/401/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 L 0055: komission direktiivi 2004/55/EY, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 114, 21.4.2004, s. 18).”

2)

Lisätään 2 osan 34 kohdan (komission päätös 2004/297/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”35.

32004 D 0371: Komission päätös 2004/371/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2004, rehukasveina käytettäviksi tarkoitettujen siemenseosten markkinoille saattamisen ehdoista (EUVL L 116, 22.4.2004, s. 39).”

2 artikla

Direktiivin 2004/55/EY ja päätöksen 2004/371/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102 21.4.2005, s 6.

(2)  EUVL L 114, 21.4.2004, s. 18.

(3)  EUVL L 116, 22.4.2004, s. 39.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/3


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 162/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 142/2004 (1).

(2)

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 17 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä 23 päivänä joulukuuta 2003 tehty komission päätös 2004/90/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva I luku seuraavasti:

1)

Lisätään 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/156/ETY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32003 L 0102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15),

32004 D 0090: komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21).”.

2)

Lisätään 45zc kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY) jälkeen kohdat seuraavasti:

”45zd.

32003 L 0102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15).

45ze.

32004 D 0090: Komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä (EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21).”

2 artikla

Direktiivin 2003/102/EY ja päätöksen 2004/90/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005 s. 8.

(2)  EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15.

(3)  EUVL L 31, 4.2.2004, s. 21.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/5


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 163/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 144/2004 (1).

(2)

Sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 608/2004 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Päätösten 97/830/EY, 2000/49/EY, 2002/79/EY ja 2002/80/EY muuttamisesta niiden maahantulopaikkojen osalta, joiden kautta päätöksissä tarkoitettuja tuotteita saa tuoda Euroopan yhteisöön 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/429/EY (3), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 189, 27.5.2004, s. 13, olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Direktiivin 94/54/EY muuttamisesta tiettyjen glysyrritsiinihappoa ja sen ammoniumsuolaa sisältävien elintarvikkeiden merkintöjen osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/77/EY (4) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1)

Lisätään 54zc kohtaan (komission direktiivi 94/54/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 L 0077: komission direktiivi 2004/77/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 76).”

2)

Lisätään kohtiin 54ze (komission päätös 2000/49/EY), 54zv (komission päätös 2002/79/EY), 54zw (komission päätös 2002/80/EY) ja 54zzl (komission päätös 97/830/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 D 0429: komission päätös 2004/429/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 20), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 189, 27.5.2004, s. 13.”

3)

Lisätään 54zzn kohdan (komission direktiivi 2004/16/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”54zzo.32004 R 0608: Komission asetus (EY) N:o 608/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä (EUVL L 97, 1.4.2004, s. 44).”

2 artikla

Komission asetuksen (EY) N:o 608/2004, direktiivin 2004/77/EY ja päätöksen 2004/429/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 189, 27.5.2004, s. 13, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 13.

(2)  EUVL L 97, 1.4.2004, s. 44.

(3)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 19.

(4)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 76.

(5)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/7


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 164/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/73/EY (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18, olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 67/548/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 L 0073: komission direktiivi 2004/73/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18.”

2 artikla

Komission direktiivin 2004/73/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 216, 16.6.2004, s. 3, ja EUVL: ssä L 236, 7.7.2004, s. 18, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s 21.

(2)  EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/9


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 165/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2032/2003 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta parakvatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena 1 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/112/EY (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mesosulfuronin, propoksikarbatsonin ja tsoksamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina 5 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/119/EY (4) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1)

Lisätään 12o kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1896/2000) teksti seuraavasti:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32003 R 2032: komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003 (EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1).”

2)

Lisätään 12a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/414/ETY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32003 L 0112: komission direktiivi 2003/112/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 32),

32003 L 0119: komission direktiivi 2003/119/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003 (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41).”

3)

Lisätään 12r kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”12s.

32003 R 2032: Komission asetus (EY) N:o 2032/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta (EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1).”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 sekä direktiivien 2003/112/EY ja 2003/119/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 321, 6.12.2003, s. 32.

(4)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41.

(5)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/11


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 166/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 148/2004 (1).

(2)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kasvinsuojeluaineita koskeviin erityisiin vaaroihin ja varotoimenpiteisiin liittyvien vakiolausekkeiden osalta 11 päivänä syyskuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/82/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/414/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32003 L 0082: komission direktiivi 2003/82/EY, annettu 11 päivänä syyskuuta 2003 (EUVL L 228, 12.9.2003, s. 11).”

2 artikla

Direktiivin 2003/82/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 21.

(2)  EUVL L 228, 12.9.2003, s. 11.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/13


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 167/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite IV muutettiin 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 123/2004 (1).

(2)

Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta 6 päivänä marraskuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2422/2001 (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä IV olevan 17 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”18.

32001 R 2422: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2422/2001, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta (EYVL L 332, 15.12.2001, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Viittauksia toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta tehdyn Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön väliseen sopimukseen on pidettävä viittauksena Yhdysvaltain luonnonsuojeluviraston (EPA) sekä Norjan öljy- ja energiaministeriön, Islannin teollisuusministeriön ja Liechtensteinin talousviraston kirjeenvaihtoon, lukuun ottamatta 11 ja 14 artiklaa, joissa viittaus edelliseen säilyy.

b)

Korvataan 4 artiklan 4 kohdassa ilmaisu ’yhteisön ja kolmansien maiden’ ilmaisulla ’toisaalta yhteisön tai EFTA-valtioiden ja toisaalta kolmansien maiden’. Korvataan ilmaisu ’Komissio tai jäsenvaltiot voivat testata’ ilmaisulla ’Komissio tai jäsenvaltiot taikka EFTA-valtiot voivat testata oman toimivaltansa puitteissa’.

c)

Korvataan 12 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisu ’Komissio’ ilmaisulla ’EFTA-valtiot ja komissio oman toimivaltansa puitteissa’.

d)

Direktiivin 13 artiklaa ei sovelleta.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2422/2001 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 20.

(2)  EYVL L 332, 15.12.2001, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/15


ETA: n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 168/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VI muutettiin 9 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 102/2004 (1).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista koskevista edellytyksistä 29 päivänä lokakuuta 2003 tehty päätös N:o 192 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Eläkehakemusten käsittelystä 29 päivänä lokakuuta 2003 tehty päätös N:o 193 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta oleskelujäsenvaltiossa 17 päivänä joulukuuta 2003 tehty päätös N:o 194 (4) olisi otettava osaksi sopimusta.

(5)

Eläkehakemusten käsittelystä 29 päivänä lokakuuta 2003 annettu suositus N:o 23 (5) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite VI seuraavasti:

1)

Lisätään 3.67 kohdan (päätös N:o 191) jälkeen seuraavat kohdat:

”3.68

32004 D 0324: Päätös N:o 192, tehty 29 päivänä lokakuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista koskevista edellytyksistä (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 114).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä koskevat seuraavat mukautukset:

Lisätään 2 kohdan 4 alakohtaan seuraavaa:

ISLANTI: Tryggingastofnun ríkisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

LIECHTENSTEIN: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin vanhuus-, leski- ja invaliditeettivakuutus), Vaduz.

NORJA: Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo.

3.69

32004 D 0325: Päätös N:o 193, tehty 29 päivänä lokakuuta 2003, eläkehakemusten käsittelystä (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 123).

3.70

32004 D 0327: Päätös N:o 194, tehty 17 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta oleskelujäsenvaltiossa (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 127).”

2)

Lisätään 4.8 kohdan (suositus N:o 21) jälkeen kohta seuraavasti:

”4.9

32004 H 0326: Suositus N:o 23, annettu 29 päivänä lokakuuta 2003, eläkehakemusten käsittelystä (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 125).”

2 artikla

Päätösten N:o 192, 193 ja 194 sekä suosituksen N:o 23 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 376, 23.12.2004, s. 29.

(2)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 114.

(3)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 123.

(4)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 127.

(5)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 125.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/17


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 169/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VI muutettiin 9 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 102/2004 (1).

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa 23 päivänä maaliskuuta 2004 tehty päätös N:o 195 (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 212, 12.6.2004, s. 82, olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 a kohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta 23 päivänä maaliskuuta 2004 tehty päätös N:o 196 (3), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 212, 12.6.2004, s. 83, olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite VI seuraavasti:

1)

Poistetaan 3.47 kohta (päätös N:o 163) ja 3.61 kohta (päätös N:o 183).

2)

Lisätään 3.70 kohdan (päätös N:o 194) jälkeen kohdat seuraavasti:

”3.71.

32004 D 0481: Päätös N:o 195, tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa (EUVL L 160, 30.4.2004, s. 159), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 212, 12.6.2004, s. 82.

3.72.

32004 D 0482: Päätös N:o 196, tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 a kohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta (EUVL L 160, 30.4.2004, s. 162), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 212, 12.6.2004, s. 83.”

2 artikla

Päätösten N:o 195 ja 196 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 376, 23.12.2004, s. 29.

(2)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 159.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 162.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/19


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 170/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite IX muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 149/2004 (1).

(2)

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevista tarkastuksista annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/332/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä IX olevan 8a kohdan (komission päätös 2003/564/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”8b.

32004 D 0332: Komission päätös 2004/332/EY, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2004, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevista tarkastuksista annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 39).”

2 artikla

Päätöksen 2004/332/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 23.

(2)  EUVL L 105, 14.4.2004, s. 39.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/21


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 171/2004

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin ETA:n sekakomitean 29 päivänä lokakuuta 2004 tekemällä päätöksellä N:o 158/2004 (1).

(2)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Asetuksella (EY) N:o 261/2004 kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 295/91 (3), joka on otettu osaksi sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1)

Lisätään 68aa kohdan (neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97) jälkeen kohta seuraavasti:

”68ab.

32004 R 0261: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1).”

2)

Poistetaan 68 kohta (neuvoston asetus (ETY) N:o 295/91).

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 261/2004 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 41.

(2)  EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 36, 8.2.1991, s. 5.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/23


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 172/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 135/2004 (1).

(2)

Järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista 20 päivänä helmikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/224/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XX olevan 21ah kohdan (komission päätös 2004/279/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”21ai.

32004 D 0224: Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2004, järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 27).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Lisätään seuraavat koodit ’, Islanti: IS, Liechtenstein: LI, Norja: NO’ koodin ’Yhdistynyt kuningaskunta: UK’ jälkeen päätöksen liitteessä olevan lomakkeen 1 huomautuksiin.”

2 artikla

Päätöksen 2004/224/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 76.

(2)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 27.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/25


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 173/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 135/2004 (1).

(2)

Neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty komission päätös 2004/461/EY (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 202, 7.6.2004, s. 63, olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Komission päätös 2004/461/EY kumoaa komission päätöksen 2001/839/EY (3), joka on osa sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XX seuraavasti:

1)

Lisätään 21ai kohdan (komission päätös 2004/224/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”21aj.

32004 D 0461: Komission päätös 2004/461/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta (EUVL L 156, 30.4.2004, s. 84), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 202, 7.6.2004, s. 63.

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Lisätään seuraava päätöksen liitteessä olevan lomakkeen 25b loppuun:”

”I

C

L

I

N

O”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Poistetaan 21af kohdan (komission päätös 2001/839/EY) teksti.

2 artikla

Päätöksen 2004/461/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL: ssä L 202, 7.6.2004, s. 63, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 76.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 79.

(3)  EYVL L 319, 4.12.2001, s. 45.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/27


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 174/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 159/2004 (1).

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä edelleen kansantalouden tilinpidon hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty komission päätös 2002/990/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 19dd kohdan (komission asetus (EY) N:o 1889/2002) jälkeen kohta seuraavasti:

”19de.

32002 D 0990: Komission päätös 2002/990/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteen A selventämisestä edelleen kansantalouden tilinpidon hintojen ja volyymien mittausta koskevien periaatteiden osalta (EYVL L 347, 20.12.2002, s. 42).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöstä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Islannin on otettava käyttöön uudet hintojen ja volyymien mittausta koskevat periaatteet vuodesta 2006.

b)

Norjan on otettava käyttöön uudet hintojen ja volyymien mittausta koskevat periaatteet seuraavasti:

i)

CPA 73:n ja 75:n (kollektiiviset palvelut) osalta vuodesta 2005;

ii)

CPA 70:n ja 71:n osalta vuodesta 2006;

iii)

CPA 64:n, 66:n, 67:n, 72:n, 74:n, 75:n (yksilölliset) ja 90—93: n osalta vuodesta 2007;

iv)

tavaroiden viennin ja tuonnin osalta vuodesta 2006;

v)

palveluiden viennin ja tuonnin osalta vuodesta 2007.”

2 artikla

Päätöksen 2002/990/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 43.

(2)  EYVL L 347, 20.12.2002, s. 42.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/29


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 175/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 159/2004 (1).

(2)

Tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 27 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002) jälkeen seuraava:

TIETOYHTEISKUNTAA KOSKEVAT TILASTOT

28.

32004 R 0808: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Tätä asetusta ei sovelleta Liechtensteiniin.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 102, 21.4.2005, s. 43.

(2)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/31


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 176/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXII muutettiin Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan talousalueeseen osallistumisesta tehdyllä sopimuksella, joka allekirjoitettiin 14 päivänä lokakuuta 2003 Luxemburgissa (1).

(2)

Tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti 29 päivänä syyskuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1725/2003 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 707/2004 (3) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XXII olevan 10b kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002) jälkeen seuraava:

”10ba.

32003 R 1725: Komission asetus (EY) N:o 1725/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32004 R 0707: Komission asetus (EY) N:o 707/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 111, 17.4.2004, s. 3).”

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1725/2003 ja (EY) N:o 707/2004 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 111, 17.4.2004, s. 3.

(4)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/33


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 177/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamisesta sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja alkuperäsäännöistä tehdyssä ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 tarkoitettujen tuotteiden osalta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 3 muutettiin 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2004 (1).

(2)

Sopimuksen pöytäkirja 4 muutettiin 14 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 38/2003 (2).

(3)

ETA:n sekakomitean 23 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä päätöksessä N:o 140/2001 (3) määrätään Liechtensteinille myönnetyn siirtymäkauden pidentämisestä sopimuksen pöytäkirjan 3 osalta 1 päivään tammikuuta 2005.

(4)

ETA:n sekakomitean 14 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyssä päätöksessä N:o 38/2003 määrätään Liechtensteinille myönnetyn siirtymäkauden pidentämisestä sopimuksen pöytäkirjan 4 eräiden määräysten osalta 1 päivään tammikuuta 2005.

(5)

Liechtensteinin ruhtinaskunta ja Sveitsin valaliitto muodostavat tulliliiton 29 päivänä maaliskuuta 1923 tehdyn tullisopimuksen ansiosta.

(6)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tekemä sopimus (4) on laajennettu koskemaan Liechtensteinia 22 heinäkuuta 1972 tehdyllä lisäsopimuksella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa (5).

(7)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien määräysten osalta, jäljempänä ”muutossopimus”, ja erityisesti Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen pöytäkirjan 2 osalta, allekirjoitettiin 26 päivänä lokakuuta 2004.

(8)

Muutossopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa määrätään, että Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välistä sopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueeseen niin kauan kuin tulliliitto Sveitsin kanssa jatkuu.

(9)

Muutossopimuksen liitteessä 2 korvataan Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tekemän sopimuksen pöytäkirja 2 uudella pöytäkirjalla 2.

(10)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tekemän sopimuksen uudessa pöytäkirjassa 2 olevassa 1 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kyseisen pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan myös Liechtensteiniin niin kauan, kun Liechtensteinin ei tarvitse soveltaa sopimuksen pöytäkirjaa 3.

(11)

Tämän vuoksi on asianmukaista muuttaa Liechtensteinia koskeva pöytäkirjan 3 soveltamatta jättämiseen liittyvä siirtymäkausi pysyväksi järjestelyksi ja vapauttaa Liechtenstein pöytäkirjan 3 määräysten soveltamisesta.

(12)

Samaa ratkaisua olisi sovellettava Liechtensteinia koskevaan poikkeukseen sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 2 artiklan 2 kohdan osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Poistetaan sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevassa 1 artiklan 2 kohdassa ja sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevassa 2 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”1 päivään tammikuuta 2005”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 342, 18.11.2004, s. 30.

(2)  EUVL L 137, 5.6.2003, s. 46.

(3)  EYVL L 22, 24.1.2002, s. 34.

(4)  EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189.

(5)  EYVL L 300, 31.12.1972, s. 281.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/35


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 178/2004,

tehty 3 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 21 (Yrityksiin sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta) ja pöytäkirjan 23 (Valvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 21 muutettiin 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 130/2004 (1).

(2)

Sopimuksen pöytäkirja 23 muutettiin 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 130/2004.

(3)

EY: n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta 7 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 773/2004 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 773/2004 kumotaan komission asetukset (EY) N:o 3385/94 (3), (EY) N:o 2842/98 (4) ja (EY) N:o 2843/98 (5), jotka on otettu osaksi sopimusta ja jotka olisi näin ollen poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 21 oleva 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohdan 4 alakohta (komission asetus (EY) N:o 3385/94) seuraavasti:

32004 R 0773: Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY: n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).”

2)

Poistetaan 1 kohdan 5 alakohdassa (komission asetus (EY) N:o 2842/98), 1 kohdan 15 alakohdassa (komission asetus (EY) N:o 2842/98) ja 1 kohdan 16 alakohdassa (komission asetus (EY) No: 2843/98) olevat tekstit.

2 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 23 olevan 10 artiklan jälkeen teksti seuraavasti:

OIKEUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN

10 A artikla

Kun valvontaviranomainen myöntää niille osapuolille, joille se on osoittanut väitetiedoksiannon, oikeuden tutustua asiakirjoihin, oikeus tutustua asiakirjoihin ei koske EY: n jäsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden toisen valvontaviranomaisen tai kilpailuviranomaisten sisäisiä asiakirjoja. Valvontaviranomaisten välinen, EY: n jäsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden valvontaviranomaisen ja kilpailuviranomaisten välinen tai EY: n jäsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden kilpailuviranomaisten välinen kirjeenvaihto, joka sisältyy toimivaltaisen valvontaviranomaisen asiakirja-aineistoon, ei myöskään kuulu tämän oikeuden piiriin.”

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 773/2004 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2004, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6), tai 24 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 130/2004 voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s 57.

(2)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  EYVL L 377, 31.12.1994, s. 28.

(4)  EYVL L 354, 30.12.1998, s. 18.

(5)  EYVL L 354, 30.12.1998, s. 22.

(6)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/37


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 179/2004,

tehty 9 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 3 päivänä joulukuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 171/2004 (1).

(2)

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (2) päätavoitteena on luoda ja säilyttää korkea ja yhdenmukainen siviililentoturvallisuuden taso yhteisössä.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusviraston toimet voivat vaikuttaa siviililentoturvallisuuden tasoon Euroopan talousalueella.

(4)

Asetus (EY) N:o 1592/2002 olisi tämän vuoksi otettava osaksi sopimusta, jotta EFTA-valtiot voisivat osallistua täysipainoisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 Artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 Artikla

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 Artikla

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 Artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 21.

(2)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


LIITE

ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 179/2004

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevan 66m kohdan (komission asetus (EY) N:o 1138/2004) jälkeen seuraava:

”66n.

32002R1592: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

Asetuksen säännöksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

a)

Jollei jäljempänä toisin määrätä, käsitettä ’jäsenvaltio(t)’, joka esiintyy asetuksessa, sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien valtioiden lisäksi myös EFTA-valtioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen pöytäkirjan 1 määräysten soveltamista. Sovelletaan pöytäkirjassa 1 olevaa 11 kohtaa.

b)

EFTA-valtioiden osalta virasto avustaa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti EFTA: n valvontaviranomaista tai pysyvää komiteaa niiden tehtävissä.

c)

Tämän asetuksen ei mitenkään katsota siirtävän Euroopan lentoturvallisuusvirastolle valtaa toimia kansainvälisten sopimusten perusteella EFTA-valtioiden puolesta muussa tarkoituksessa kuin niiden avustamiseksi tällaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

d)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään ilmaisu ’tai EFTA-valtion’ ilmaisun ’yhteisön’ jälkeen.

ii)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

’Jos yhteisö neuvottelee kolmannen maan kanssa sellaisen sopimuksen tekemisestä, jonka mukaan jäsenvaltio tai virasto voi antaa todistuksia kyseisen kolmannen maan ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten perusteella, se pyrkii saamaan EFTA-valtioille tarjouksen vastaavanlaisesta sopimuksesta kyseisen kolmannen maan kanssa. EFTA-valtiot puolestaan pyrkivät tekemään kolmansien maiden kanssa yhteisön tekemiä sopimuksia vastaavat sopimukset.’

e)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

’5.

Tätä asetusta sovellettaessa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovelletaan myös kaikkiin EFTA-valtioita koskeviin viraston asiakirjoihin.’

f)

Lisätään 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava:

’Virasto avustaa myös EFTA:n valvontaviranomaista ja antaa sille saman tuen, kun toimenpiteet ja tehtävät kuuluvat sopimuksen mukaan valvontaviranomaisen toimivaltaan.’

g)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

’hoitaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja erityisesti Chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat sopimuspuolille. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset hoitavat näitä tehtäviä ainoastaan tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti.’

h)

Korvataan 15 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

’Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja laitteiden osalta virasto hoitaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty suunnittelu-, valmistus- ja rekisteröintivaltion tehtävät, jotka liittyvät suunnittelun hyväksyntään. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset hoitavat näitä tehtäviä ainoastaan tässä artiklassa kuvatun mukaisesti.’

i)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohtaan seuraava:

’Virasto raportoi EFTA:n valvontaviranomaiselle EFTA-valtioissa tehtävistä standardointitarkastuksista.’.

Lisätään 3 kohtaan seuraava:

’EFTA:n valvontaviranomainen kuulee virastoa EFTA-valtioiden osalta.’

j)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

’4.

Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, EFTA-valtioiden kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella.’

k)

Lisätään 21 artiklaan seuraava:

’EFTA-valtiot soveltavat virastoon ja sen henkilökuntaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista sekä sen nojalla annettuja sovellettavia sääntöjä.’

l)

Lisätään 23 artiklan 1 kohtaan ilmaisun ’yhteisön virallisilla kielillä’ jälkeen seuraavasti:

’, islanniksi ja norjaksi.’

m)

Lisätään 24 artiklan 2 kohdan c alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

’(ca)

Edellä b alakohdan mukainen yleiskertomus ja c alakohdan mukainen viraston toimintaohjelma toimitetaan EFTA: n valvontaviranomaiselle.’

n)

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

’3.

EFTA-valtiot osallistuvat hallintoneuvoston työskentelyyn täysimääräisesti, ja niillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.’

o)

Lisätään 32 artiklaan kohta seuraavasti:

’6.

EFTA-valtioiden kansalaiset voivat toimia valituslautakuntien jäseninä, myös puheenjohtajina. Laatiessaan 3 kohdassa tarkoitettua ehdokasluetteloa komissio ottaa huomioon myös soveltuvat EFTA-valtioiden kansalaiset.’

p)

Lisätään 45 artiklan 1 kohdan loppuun seuraava:

’Virasto avustaa EFTA:n valvontaviranomaista EFTA-valtioiden osalta edellä mainittujen tehtävien hoitamisessa.’

q)

Lisätään 48 artiklaan kohta seuraavasti:

’8.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuun yhteisön rahoitusosuuteen. Tätä tarkoitusta varten 82 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja sopimuksen pöytäkirjassa 32 vahvistettuja menettelyjä sovelletaan soveltuvin osin.’

r)

Lisätään 54 artiklaan kaksi kohtaa seuraavasti:

’6.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan perusteella perustetun komitean työskentelyyn täysimääräisesti, ja niillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EY:n jäsenvaltioilla.

7.

Jos komissio ja komitea eivät ole päässeet sopimukseen ja neuvosto voi tehdä asiassa päätöksen, EFTA-valtiot voivat ottaa asian esille ETA:n sekakomiteassa sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.’”


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/42


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 180/2004,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 90/2004 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyötä olisi aiheellista edistää 21 päivänä toukokuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 876/2002 (2) perustetun Galileo-yhteisyrityksen toimintaan kuuluvilla aloilla.

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä yhteistyö voitaisiin aloittaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan (Tutkimus ja teknologinen kehittämistyö) 7 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”8.

Sopimuspuolet edistävät aiheellista yhteistyötä toimivaltaisten järjestöjen, instituutioiden ja muiden elinten välillä omilla alueillaan, jos se edistää yhteistyön vahvistamista ja laajentamista Galileo-yhteisyrityksen toimintaan kuuluvilla aloilla. (3)

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  EYVL L 138, 28.5.2002, s. 1.

(3)  32002 R 0876: Neuvoston asetus (EY) N:o 876/2002, annettu 21 päivänä toukokuuta 2002, Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta.”

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/44


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 181/2004,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 117/2004 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan Kulttuuri 2000 ‐ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2004/EY (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2005,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

”—

32004 D 0626: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2004/EY, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004 (EUVL L 99, 3.4.2004, s. 3).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 5.

(2)  EUVL L 99, 3.4.2004, s. 3.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/46


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 182/2004,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 115/2004 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2005,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 2h kohdan johdannossa oleva ilmaisu ”ohjelma” ilmaisulla ”ohjelmat”.

2)

Lisätään 2h kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32004 D 0791: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31).

Tätä sopimusta sovellettaessa päätöksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtiot osallistuvat ohjelman toimiin 2, 3A, 3B ja 3C.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 1..

(2)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/48


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 183/2004,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 (Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 6 päivänä elokuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 115/2004 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2005,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 2j kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2k.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2005 seuraavaan ohjelmaan:

32004 D 0790: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24).”

2)

Korvataan 3 kohdan teksti seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j ja 2k kohdassa tarkoitettujen ohjelmien ja toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 64, 10.3.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.