ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 126

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
19. toukokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 747/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 748/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 749/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 750/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 751/2005, annettu 17 päivänä toukokuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 752/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 753/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuus kohtelusopimusten mukaisesti

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 754/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, muna-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 755/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 756/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 757/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 46. kerran

38

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2005, yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän perustamisesta

40

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2005, kyselylomakkeesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005, Unkarissa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1448)

55

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 65/04/KOL, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, rehujen virallista tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuonna 2004

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 718/2005, annettu 12 päivänä toukokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta (Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 121, 13. toukokuuta 2005, s. 64)

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 747/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä toukokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 748/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 (3) 35, 36 ja 39 artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saatujen alkoholien varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti olisi järjestettävä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi yksinomaan polttoainealalla bioetanolina yhteisössä, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta varmistettaisiin asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen yritysten hankintojen jatkuvuus.

(3)

Myyntihinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava euroina 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (4) mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Järjestetään tarjouskilpailu nro 1/2005 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä.

Alkoholi on peräisin asetuksen (ETY) N:o 822/87 35 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa.

2.   Myytävä määrä on 691 331,79 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia, ja se jakautuu seuraavasti:

a)

erä, jonka numero on 1/2005 EY ja jonka määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

b)

erä, jonka numero on 2/2005 EY ja jonka määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

c)

erä, jonka numero on 3/2005 EY ja jonka määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

d)

erä, jonka numero on 4/2005 EY ja jonka määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

e)

erä, jonka numero on 5/2005 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

f)

erä, jonka numero on 6/2005 EY ja jonka määrä on 100 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

g)

erä, jonka numero on 7/2005 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

h)

erä, jonka numero on 8/2005 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

i)

erä, jonka numero on 9/2005 EY ja jonka määrä on 41 331,79 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia,

3.   Tämän asetuksen liitteessä I esitetään erät muodostavien sammioiden sijainti ja viitteet sekä kunkin sammion sisältämä alkoholimäärä, alkoholin alkoholipitoisuus ja ominaisuudet.

4.   Tarjouskilpailuun voivat osallistua ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti hyväksytyt yritykset.

2 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/2000 93, 94, 94 b, 94 c, 94 d, 95–98, 100 ja 101 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 2799/98 2 artiklan säännösten mukaisesti.

3 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä liitteessä II mainituille interventioelimille, joiden hallussa alkoholi on, tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä kyseisten interventioelinten osoitteeseen.

2.   Tarjoukset on toimitettava sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous – käyttöön bioetanolina yhteisössä liittyvä tarjouskilpailu nro 1/2005 EY”, joka on toisessa, kyseiselle interventioelimelle osoitetussa kirjekuoressa.

3.   Tarjousten on oltava kyseisellä interventioelimellä viimeistään 30. toukokuuta 2005 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

4 artikla

1.   Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, sen on oltava asetuksen (EY) N:o 1623/2000 94 ja 97 artiklan mukainen.

2.   Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, tarjousta jätettäessä on toimitettava

a)

todiste siitä, että kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle on annettu osallistumisvakuus, joka on 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia;

b)

ilmoitus paikasta, jossa alkoholi on tarkoitus lopullisesti käyttää, ja tarjouksen tekijän sitoumus noudattaa kyseistä määräpaikkaa;

c)

tarjouksen tekijän nimi ja osoite, viittaus tarjouskilpailuilmoitukseen, ehdotettu hinta euroina hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia;

d)

tarjouksen tekijän sitoumus noudattaa kyseistä tarjouskilpailua koskevia säännöksiä;

e)

tarjouksen tekijän ilmoitus, jonka mukaan hän

i)

luopuu kaikista hänelle mahdollisesti luovutettavan tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevista vaateista;

ii)

suostuu kaikkeen alkoholin käyttöä ja määräpaikkaa koskevaan valvontaan;

iii)

suostuu esittämään todisteet siitä, että alkoholi käytetään kyseessä olevassa tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 94 a artiklassa säädetyt, tässä asetuksessa avattua tarjouskilpailua koskevat tiedonannot on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä III ilmoitettuun osoitteeseen.

6 artikla

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty asetuksen (EY) N:o 1623/2000 98 artiklassa.

Interventioelimen on annettava kaikki tarvittavat myytävien alkoholien ominaisuuksia koskevat tiedot.

Kukin asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada myyntiin tarjotusta alkoholista interventioelimen edustajan ottamia näytteitä.

7 artikla

1.   Niiden jäsenvaltioiden interventioelinten, joissa myytävä alkoholi on varastoituna, on tehtävä asianmukaiset tarkastukset varmistaakseen alkoholin laadun sen lopullisen käyttötarkoituksen yhteydessä. Tässä tarkoituksessa ne voivat

a)

soveltaa asetuksen (EY) N:o 1623/2000 102 artiklan säännöksiä soveltuvin osin;

b)

ottaa näytteitä varmistaakseen alkoholin laadun ydinmagneettiseen resonanssiin perustuvalla määrityksellä sen lopullisen käyttötarkoituksen yhteydessä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten kustannuksista vastaa yritys, jolle alkoholi on myyty.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 616/2005 (EUVL L 103, 22.4.2005, s. 15).

(3)  EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1677/1999 (EYVL L 199, 30.7.1999, s. 8).

(4)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE I

TARJOUSKILPAILU VIININVALMISTUKSESTA PERÄISIN OLEVAN ALKOHOLIN KÄYTTÄMISEKSI BIOETANOLINA YHTEISÖSSÄ

Nro 1/2005 EY

Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio ja erän numero

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia

Viittaus asetusten (ETY) N:o 822/87 ja (EY) N:o 1493/1999 artiklaan

Alkoholityyppi

Espanja

Erä nro 1/2005 EY

Tomelloso

1

46 584

27

Raaka

Tomelloso

2

118

27

Raaka

Tomelloso

3

2 250

27

Raaka

Tomelloso

5

48 048

27

Raaka

Tarancon

B-4

3 000

27

Raaka

 

Yhteensä

 

100 000

 

 

Espanja

Erä nro 2/2005 EY

Tarancon

A-2

24 353

27

Raaka

Tarancon

A-6

24 490

27

Raaka

Tarancon

B-1

24 574

27

Raaka

Tarancon

B-2

24 406

27

Raaka

Tarancon

B-4

2 177

27

Raaka

 

Yhteensä

 

100 000

 

 

Ranska

Erä nro 3/2005 EY

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhone

B2

26 055

27

Raaka

B4

10 955

27

Raaka

B2B

300

27

Raaka

B1

44 820

27

Raaka

B2B

17 870

30

Raaka

 

Yhteensä

 

100 000

 

 

Ranska

Erä nro 4/2005 EY

Onivins – Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Raaka

1

47 435

27

Raaka

15

4 545

27

Raaka

 

Yhteensä

 

100 000

 

 

Ranska

Erä nro 5/2005 EY

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Raaka

73

30 445

30

Raaka

603

5 615

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erä nro 6/2005 EY

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Raaka

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Raaka

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Raaka

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Raaka

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Raaka

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Raaka

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Raaka

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Raaka

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Raaka

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Raaka

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Raaka

 

Yhteensä

 

100 000

 

 

Italia

Erä nro 7/2005 EY

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Raaka

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erä nro 8/2005 EY

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Raaka

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Raaka

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Raaka

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Raaka

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Raaka

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Raaka

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Kreikka

Erä nro 9/2005 EY

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Raaka

B2

550,83

35

Raaka

B3

556,14

35

Raaka

B4

556,16

35

Raaka

B5

555,90

35

Raaka

B6

550,60

35

Raaka

10

914,43

35

Raaka

B9

550,04

35

Raaka

B10

553,72

35

Raaka

B11

554,60

35

Raaka

B12

554,50

35

Raaka

B13

556,91

35

Raaka

B14

551,86

35

Raaka

B15

547,57

35

Raaka

B16

910,55

35+27

Raaka

3

851,86

27

Raaka

4

894,58

27

Raaka

5

894,83

27

Raaka

6

871,50

27

Raaka

7

898,94

27

Raaka

14

864,99

27

Raaka

15

893,13

27

Raaka

1

873,77

27

Raaka

2

885,55

27

Raaka

8

904,07

27

Raaka

9

863,37

27

Raaka

B7

544,88

27

Raaka

11

901,79

27

Raaka

12

869,67

27

Raaka

13

907,15

27

Raaka

17

799,07

27

Raaka

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Raaka

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Raaka

A2

917,34

35

Raaka

A3

747,20

35

Raaka

A4

803,85

35

Raaka

A5

577,07

35

Raaka

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Raaka

2

917,58

27

Raaka

3

919,35

27

Raaka

4

903,82

27

Raaka

5

751,82

27

Raaka

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Raaka

B75

583,84

27

Raaka

B76

724,92

27

Raaka

B80

890,23

27

Raaka

68

2 113,82

27

Raaka

66

2 122,29

27

Raaka

82

731,69

27

Raaka

69

2 110,67

27

Raaka

 

Yhteensä

 

41 331,79

 

 


LIITE II

Asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut interventioelimet, joiden hallussa alkoholi on

ONIVINS-LIBOURNE–

FEGA–

AGEA–

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–


LIITE III

5 artiklassa tarkoitettu osoite

Euroopan komissio

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, yksikkö D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Faksi (32-2) 298 55 28

Sähköpostiosoite: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 749/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) säädetään interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä.

(2)

Myyntiin saatettujen viljojen tarjouskilpailujen osallistujille aiheutuu muita korkeammat kuljetuskustannukset niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole merisatamia. Näiden lisäkustannusten vuoksi viljaa on vaikeampi viedä kyseisistä jäsenvaltioista. Tästä aiheutuu erityisesti interventiovarastoinnin piteneminen ja lisäkustannuksia yhteisön talousarvioon. Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklassa säädetään mahdollisuudesta eräissä tapauksissa päättää edullisimpien varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan välisten kuljetuskustannusten rahoittamisesta, jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia.

(3)

Rijekan ja Splitin satamat Kroatiassa ovat olleet Keski-Euroopan maiden perinteisiä lähtösatamia ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin. Sen vuoksi on tarpeen sallia Rijekan ja Splitin huomioon ottaminen laskettaessa kuljetuskustannuksia, jotka voidaan korvata viennin yhteydessä.

(4)

Vientiin tarkoitettujen viljojen myyntimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi olisi selkeytettävä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklassa tarkoitettu vakuuksien vapauttamismenettely maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (3) säännösten mukaisesti erityisesti kolmansien maiden tuontitullimuodollisuuksien päätökseen saattamista koskevien todisteiden osalta.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2131/93 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a   Jos jäsenvaltiossa ei ole merisatamaa, voidaan edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää poiketa 2 kohdasta ja säätää merisatamasta tapahtuvan viennin osalta edullisimpien varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan välisten kuljetuskustannusten rahoittamisesta tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettujen enimmäismäärien rajoissa.

Tämän kohdan soveltamiseksi Constantan satama Romaniassa sekä Rijekan ja Splitin satamat Kroatiassa voidaan katsoa lähtöpaikoiksi.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan määriltä, joiden osalta

on todistettu, että tuotteesta on tullut ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi kelpaamatonta,

on todistettu, että vientiä yhteisön tullialueen ulkopuolelle ja tuontia johonkin tarjouskilpailun mukaiseen kolmanteen maahan koskevat tullimuodollisuudet on saatu päätökseen; todisteet viennistä yhteisön tullialueen ulkopuolelle ja tuonnista kolmanteen maahan on esitetty asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 artiklassa ja 16 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti,

ei ole myönnetty todistusta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan mukaisesti,

sopimus on peruutettu 16 artiklan neljännen alakohdan mukaisesti.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2045/2004 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 5.10.2004, s. 5).


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 750/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (2) vahvistetaan mainitun maa- ja alueluokituksen versio, joka on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2004.

(2)

Maiden ja alueiden aakkosellisen tunnuksen on perustuttava voimassa olevaan ISO alpha-2-standardiin siltä osin kuin se on yhteisön lainsäädännön vaatimusten kanssa yhteensopivaa.

(3)

On tarpeen määritellä erikseen Serbia, Montenegro ja Kosovo (sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244) tekstiilituotteiden kauppaa koskevien, joidenkin näiden alueiden ja Euroopan yhteisön välillä tehtyjen sopimusten hallinnoimista varten. Kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tehtäviin tavaroiden alkuperäilmoituksiin liittyvien yhteisön säännösten aiheuttamien vaatimusten vuoksi on lisäksi tarpeen luoda erityinen tunnus tavaroiden yhteisöalkuperän määrittämiseksi.

(4)

Näiden uusien näkökohtien ja tiettyihin tunnuksiin tehtyjen eräiden muutosten vuoksi maa- ja alueluokituksesta olisi vahvistettava uusi versio.

(5)

On toivottavaa antaa tietyille jäsenvaltioille siirtymäkausi, jotta ne voisivat sopeutua numerokoodien käytöstä luopumista koskevalla yhteisön lainsäädännöllä käyttöön otettuihin muutoksiin. Asian yksinkertaistamiseksi on suotavaa, että siirtymäkausi päättyy sillä hetkellä, jona yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan säännösten uudelleen laatimista koskevia määräyksiä ryhdytään soveltamaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastoja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksen versio, joka on voimassa 1 päivästä kesäkuuta 2005, on liitteenä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin käyttää myös liitteestä ilmeneviä kolminumeroisia koodeja aina siihen asti, kun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) liitteiden 37 ja 38 uudelleen laatimista koskevia määräyksiä aletaan soveltaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

MAA- JA ALUELUOKITUS YHTEISÖN ULKOMAANKAUPPATILASTOJA JA JÄSENVALTIOIDEN VÄLISEN KAUPAN TILASTOJA VARTEN

(1 päivästä kesäkuuta 2005 voimassa oleva versio)

Koodi

Maan/alueen nimi

Kuvaus

Kirjaimin

Numeroin

AD

(043)

Andorra

 

AE

(647)

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al Khaima, Sharja ja Umm al-Qaiwain

AF

(660)

Afganistan

 

AG

(459)

Antigua ja Barbuda

 

AI

(446)

Anguilla

 

AL

(070)

Albania

 

AM

(077)

Armenia

 

AN

(478)

Alankomaiden Antillit

Bonaire, Curacao, Saba, Saint Eustatius ja Saint Martinin eteläosa

AO

(330)

Angola

mukaan lukien Cabinda

AQ

(891)

Etelämanner

alueet kuudennestakymmenennestä eteläisestä leveysasteesta etelään lukuun ottamatta Ranskan eteläisiä territorioita (TF), Bouvet'n saarta (BV), Etelä-Georgiaa ja Eteläisiä Sandwichsaaria (GS)

AR

(528)

Argentina

 

AS

(830)

Amerikan Samoa

 

AT

(038)

Itävalta

 

AU

(800)

Australia

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbaidžan

 

BA

(093)

Bosnia ja Hertsegovina

 

BB

(469)

Barbados

 

BD

(666)

Bangladesh

 

BE

(017)

Belgia

 

BF

(236)

Burkina Faso

 

BG

(068)

Bulgaria

 

BH

(640)

Bahrain

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benin

 

BM

(413)

Bermuda

 

BN

(703)

Brunei Darussalamin valtio

yleisesti käytetty nimi: Brunei

BO

(516)

Bolivia

 

BR

(508)

Brasilia

 

BS

(453)

Bahama

 

BT

(675)

Bhutan

 

BV

(892)

Bouvet'n saari

 

BW

(391)

Botswana

 

BY

(073)

Valko-Venäjä

 

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Kanada

 

CC

(833)

Kookossaaret (tai Keelingsaaret)

 

CD

(322)

Kongon demokraattinen tasavalta

entinen Zaire

CF

(306)

Keski-Afrikan tasavalta

 

CG

(318)

Kongo

 

CH

(039)

Sveitsi

mukaan lukien saksalainen Büsingenin alue ja italialainen kunta Campione d'Italia

CI

(272)

Norsunluurannikko

 

CK

(837)

Cookinsaaret

 

CL

(512)

Chile

 

CM

(302)

Kamerun

 

CN

(720)

Kiinan kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Kiina

CO

(480)

Kolumbia

 

CR

(436)

Costa Rica

 

CU

(448)

Kuuba

 

CV

(247)

Kap Verde

 

CX

(834)

Joulusaaret

 

CY

(600)

Kypros

 

CZ

(061)

Tšekki

 

DE

(004)

Saksa

mukaan lukien Helgoland; lukuun ottamatta Büsingenin aluetta

DJ

(338)

Djibouti

 

DK

(008)

Tanska

 

DM

(460)

Dominica

 

DO

(456)

Dominikaaninen tasavalta

 

DZ

(208)

Algeria

 

EC

(500)

Ecuador

mukaan lukien Galapagossaaret

EE

(053)

Viro

 

EG

(220)

Egypti

 

ER

(336)

Eritrea

 

ES

(011)

Espanja

mukaan lukien Baleaarit ja Kanariansaaret; lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa

ET

(334)

Etiopia

 

FI

(032)

Suomi

mukaan lukien Ahvenanmaa

FJ

(815)

Fidži

 

FK

(529)

Falklandinsaaret (Islas Malvinas)

 

FM

(823)

Mikronesian liittovaltio

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap

FO

(041)

Färsaaret

 

FR

(001)

Ranska

mukaan lukien Monaco ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Ranskan Guayana ja Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GB

(006)

Yhdistynyt kuningaskunta

Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Kanaalisaaret ja Mansaari

GD

(473)

Grenada

mukaan lukien Etelä-Grenadiinit

GE

(076)

Georgia

 

GH

(276)

Ghana

 

GI

(044)

Gibraltar

 

GL

(406)

Grönlanti

 

GM

(252)

Gambia

 

GN

(260)

Guinea

 

GQ

(310)

Päiväntasaajan Guinea

 

GR

(009)

Kreikka

 

GS

(893)

Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret

 

GT

(416)

Guatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Guinea-Bissau

 

GY

(488)

Guyana

 

HK

(740)

Hongkong

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Hongkong

HM

(835)

Heardsaari ja McDonaldsaaret

 

HN

(424)

Honduras

mukaan lukien Islas del Cisne

HR

(092)

Kroatia

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Unkari

 

ID

(700)

Indonesia

 

IE

(007)

Irelanti

 

IL

(624)

Israel

 

IN

(664)

Intia

 

IO

(357)

Brittiläinen Intian valtameren alue

Chagossaaret

IQ

(612)

Irak

 

IR

(616)

Iranin islamilainen tasavalta

 

IS

(024)

Islanti

 

IT

(005)

Italia

mukaan lukien Livigno; lukuun ottamatta Campione d'Italian kuntaa

JM

(464)

Jamaika

 

JO

(628)

Jordania

 

JP

(732)

Japani

 

KE

(346)

Kenia

 

KG

(083)

Kirgisia

 

KH

(696)

Kambodža

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Komorit

Anjouan, Grande Comore ja Mohéli

KN

(449)

Saint Kitts ja Nevis

 

KP

(724)

Korean demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Pohjois-Korea

KR

(728)

Korean tasavalta

yleisesti käytetty nimi: Etelä-Korea

KW

(636)

Kuwait

 

KY

(463)

Caymansaaret

 

KZ

(079)

Kazakstan

 

LA

(684)

Laosin demokraattinen kansantasavalta

yleisesti käytetty nimi: Laos

LB

(604)

Libanon

 

LC

(465)

Saint Lucia

 

LI

(037)

Liechtenstein

 

LK

(669)

Sri Lanka

 

LR

(268)

Liberia

 

LS

(395)

Lesotho

 

LT

(055)

Liettua

 

LU

(018)

Luxemburg

 

LV

(054)

Latvia

 

LY

(216)

Libyan kansan sosialistinen arabijamahiriya

yleisesti käytetty nimi: Libya

MA

(204)

Morokko

 

MD

(074)

Moldova

yleisesti käytetty nimi: Moldavia

MG

(370)

Madagaskar

 

MH

(824)

Marshallinsaaret

 

MK (1)

(096)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Myanmar

entinen Burma

MN

(716)

Mongolia

 

MO

(743)

Macao

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue Macao

MP

(820)

Pohjois-Mariaanit

 

MR

(228)

Mauritania

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Malta

mukaan lukien Gozo ja Comino

MU

(373)

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-, Agalega- ja Cargados Carajos Shoals -saaret (Saint Brandonin saaret)

MV

(667)

Malediivit

 

MW

(386)

Malawi

 

MX

(412)

Meksiko

 

MY

(701)

Malesia

Malesian niemimaa ja Itä-Malesia (Labuan, Sabah ja Sarawak)

MZ

(366)

Mosambik

 

NA

(389)

Namibia

 

NC

(809)

Uusi-Kaledonia

mukaan lukien Loyautésaaret (Lifou, Maré ja Ouvéa)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolkinsaari

 

NG

(288)

Nigeria

 

NI

(432)

Nicaragua

mukaan lukien Islas del Mais

NL

(003)

Alankomaat

 

NO

(028)

Norja

mukaan lukien Svalbard- ja Jan Mayen -saariryhmät

NP

(672)

Nepal

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Uusi-Seelanti

lukuun ottamatta Rossin aluetta (Etelämanner)

OM

(649)

Oman

 

PA

(442)

Panama

mukaan lukien entinen kanaalivyöhyke

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Ranskan Polynesia

Marqesassaaret, Seurasaaret (Tahiti), Tuamotu-, Gambier- ja Australessaaret; mukaan lukien Clippertoninsaari

PG

(801)

Papua-Uusi-Guinea

Uuden-Guinean itäinen osa; Bismarckin saaristo (Uusi-Britannia, Uusi-Irlanti, Lavongai ja Amiraliteettisaaret); Pohjoiset Salomonsaaret (Bougainville ja Buka); Trobriand-, Woodlark- ja Entrecasteauxsaaret sekä Louisiadesaaristo

PH

(708)

Filippiinit

 

PK

(662)

Pakistan

 

PL

(060)

Puola

 

PM

(408)

Saint Pierre ja Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairn

mukaan lukien Ducie-, Henderson- ja Oenosaaret

PS

(625)

Palestiinalaisalue

Länsiranta (mukaan lukien Itä-Jerusalem) ja Gaza

PT

(010)

Portugali

mukaan lukien Azorit ja Madeiran saaristo

PW

(825)

Palau

kutsutaan myös nimellä Belau

PY

(520)

Paraguay

 

QA

(644)

Qatar

 

RO

(066)

Romania

 

RU

(075)

Venäjän federaatio

 

RW

(324)

Ruanda

 

SA

(632)

Saudi-Arabia

 

SB

(806)

Salomonsaaret

 

SC

(355)

Seychellit

Mahé-, Praslin-, La Digue-, Frégate- ja Silhouettesaaret; Amirantit (Desroches-, Alphonse-, Plate- ja Coëtivysaaret); Farquharsaaret (Providence); Aldabra- ja Cosmoledosaaret

SD

(224)

Sudan

 

SE

(030)

Ruotsi

 

SG

(706)

Singapore

 

SH

(329)

Saint Helena

mukaan lukien Ascensionsaari ja Tristan da Cunha -saaristo

SI

(091)

Slovenia

 

SK

(063)

Slovakia

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

San Marino

 

SN

(248)

Senegal

 

SO

(342)

Somalia

 

SR

(492)

Suriname

 

ST

(311)

São Tomé ja Príncipe

 

SV

(428)

El Salvador

 

SY

(608)

Syyrian arabitasavalta

yleisesti käytetty nimi: Syyria

SZ

(393)

Swazimaa

 

TC

(454)

Turks- ja Caicossaaret

 

TD

(244)

Tšad

 

TF

(894)

Ranskan eteläiset territoriot

Kerguelensaaret, Amsterdaminsaari, Saint-Paulinsaari ja Crozetsaaristo

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Thaimaa

 

TJ

(082)

Tadžikistan

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Itä-Timor

 

TM

(080)

Turkmenistan

 

TN

(212)

Tunisia

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turkki

 

TT

(472)

Trinidad ja Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Taiwan

Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillinen tullialue

TZ

(352)

Tansanian yhdistynyt tasavalta

Tanganjika, Sansibar- ja Pembasaaret

UA

(072)

Ukraina

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

Amerikan yhdysvaltojen Tyynenmeren erillissaaret

Baker-, Howland- ja Jarvissaaret, Johnstonin atolli, Kingmanin riutta, Midwaysaari, Navassasaari, Palmyran atolli ja Wakesaari

US

(400)

Yhdysvallat

mukaan lukien Puerto Rico

UY

(524)

Uruguay

 

UZ

(081)

Uzbekistan

 

VA

(045)

Pyhä istuin (Vatikaani)

 

VC

(467)

Saint Vincent ja Grenadiinit

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Brittiläiset Neitsytsaaret

 

VI

(457)

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

 

VN

(690)

Vietnam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Wallis ja Futuna

mukaan lukien Alofisaari

WS

(819)

Samoa

entinen Länsi-Samoa

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Kosovo

Sellaisena kuin se on määriteltynä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244

XL

(023)

Melilla

mukaan lukien Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ja Chafarinassaaret

XM

(097)

Montenegro

 

XS

(098)

Serbia

 

YE

(653)

Jemen

entiset Pohjois-Jemen ja Etelä-Jemen

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre ja Pamandzi

ZA

(388)

Etelä-Afrikka

 

ZM

(378)

Zambia

 

ZW

(382)

Zimbabwe

 

MUUT

EU

(999)

Euroopan yhteisö

Koodi on varattu kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroiden alkuperän ilmoittamiseen asiasta säädettyjen yhteisön säännösten asettamien edellytysten mukaisesti. Koodia ei käytetä tilastointitarkoituksiin.

QQ

tai

(950)

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot

vapaaehtoinen otsake

QR

(951)

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QS

(952)

alusten elintarvike- ja polttoainevarastot kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QU

tai

(958)

määrittelemättömät maat ja alueet

vapaaehtoinen otsake

QV

(959)

maat ja alueet, joita ei ole määritelty yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QW

(960)

maat ja alueet, joita ei ole määritelty kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QX

tai

(977)

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä

vapaaehtoinen otsake

QY

(978)

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä yhteisön sisäisessä kaupassa

vapaaehtoinen otsake

QZ

(979)

maat ja alueet, joita ei täsmennetä kaupallisista tai sotilaallisista syistä kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa

vapaaehtoinen otsake


(1)  Tämä koodi ei estä ottamasta käyttöön lopullista nimeä, joka hyväksytään heti, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 751/2005,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2005,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

muut

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 752/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja yhteisön hintojen erotus voidaan kattaa vientituella, kun kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2), määritellään tuotteet, joille on aiheellista vahvistaa tuen määrä, jota sovelletaan niiden vientiin asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä I lueteltuina tavaroina.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perustuotteita on vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

(3)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklan mukaan jonakin tavarana vietävälle tuotteelle myönnettävä tuki ei saa olla suurempi kuin tälle tuotteelle sellaisenaan vietäessä myönnettävä tuki.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä I mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrät 19 päivästä toukokuuta 2005

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määräpaikka (1)

Tuen määrä

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

 

– siipikarjan munat:

 

 

0407 00 30

– – muut:

 

 

a)

vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa ovalbumiinia

02

12,00

03

25,00

04

6,00

b)

vietäessä muita tavaroita

01

6,00

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

 

– munankeltuainen:

 

 

0408 11

– – kuivattu:

 

 

ex 0408 11 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

40,00

0408 19

– – muut:

 

 

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:

 

 

makeuttamaton

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:

 

 

makeuttamaton

01

20,00

– muut:

 

 

0408 91

– – kuivatut:

 

 

ex 0408 91 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

 

 

makeuttamaton

01

75,00

0408 99

– – muut:

 

 

ex 0408 99 80

– – – elintarvikekäyttöön soveltuva

 

 

makeuttamaton

01

19,00


(1)  Määräpaikat ovat:

01

kolmannet maat, ei kuitenkaan Bulgaria 1 päivästä lokakuuta 2004. Kyseisiä määriä ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä

03

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit

04

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Bulgaria 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 753/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuus kohtelusopimusten mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1),

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (2),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1159/2003 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittoman toimitusvelvoitteen määrittämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 16 artiklassa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistujen, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen allekirjoittajamaista peräisin olevan tuonnin tullittomien tariffikiintiöiden määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklassa avataan Brasiliasta, Kuubasta ja muista kolmansista maista tapahtuvan CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvien tuotteiden tuontia varten tariffikiintiöt, joissa tulli on 98 euroa tonnilta.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille on esitetty 9 ja 13 päivän toukokuuta 2005 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä ylittää yhden asianomaisen maan osalta AKT–Intia-sokerille asetuksen (EY) N:o 1159/2003 9 artiklan perusteella vahvistetun toimitusvelvoitteen määrän.

(5)

Näin ollen komission on vahvistettava vähennyskerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava kyseisten määrien täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 9 ja 13 päivän toukokuuta 2005 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2005 (EUVL L 97, 15.4.2005, s. 9).


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–INTIA-sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 II osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 9.–13.5.2005

Raja

Barbados

100

 

Belize

0

Täynnä

Kongo

100

 

Fidžisaaret

0

Täynnä

Guyana

25,1272

Täynnä

Intia

100

 

Norsunluurannikko

100

 

Jamaika

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Täynnä

Mauritius

84,8900

Täynnä

Mosambik

0

Täynnä

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Swazimaa

95,2370

Täynnä

Tansania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Täynnä


Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 III osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 9.–13.5.2005

Raja

Intia

0

Täynnä

AKT

100

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 IV osasto

Markkinointivuosi 2004/2005

Maa

Haetuista määristä myönnettävä osuus viikolla 9.–13.5.2005

Raja

Brasilia

0

Täynnä

Kuuba

0

Täynnä

Muut kolmannet maat

0

Täynnä


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 754/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

muna-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2771/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta muna-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

(3)

Eräiden kolmansien maiden nykyisen markkina- ja kilpailutilanteen vuoksi tietyille muna-alan tuotteille on vahvistettava määräpaikan mukaan eriytetty vientituki.

(4)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää, että asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklassa tarkoitetuissa munavalmisteissa on tuen myöntämiseksi oltava munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista 20 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/437/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.

Tuen saamiseksi direktiivin 89/437/ETY liitteessä olevan XI luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän edellytykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.


LIITE

19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavat muna-alan vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kpl

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kpl

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.

E10

Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.

E16

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat eikä Bulgaria.

E17

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Bulgaria eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.

E18

Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä Bulgaria.


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 755/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

siipikarjanliha-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta siipikarjanliha-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

(3)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää, että neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 1 artiklassa tarkoitetussa siipikarjanlihassa on tuen myöntämiseksi oltava terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetussa neuvoston direktiivissä 71/118/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.

Tuen saamiseksi direktiivin 71/118/ETY liitteessä olevan XII luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän edellytykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


LIITE

Siipikarjanliha-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 kpl

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 kpl

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 kpl

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 kpl

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 kpl

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 kpl

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V01

Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 756/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 563/2005 (EUVL L 95, 14.4.2005, s. 42).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 18 päivänä toukokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), jäädytetty

80,2

3

01

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

140,4

22

01

0207 14 70

Muut osat, kanaa, jäädytetyt

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Thaimaa

03

Argentiina

04

Chile.”


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 757/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 46. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 16 päivänä toukokuuta 2005 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, minkä vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 717/2005 (EUVL L 121, 13.5.2005, s. 62).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

1)

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Syntynyt a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Syntymäpaikka: Petarukan village, Pemalang, Keski-Jaava, Indonesia. Indonesian kansalainen.

2)

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Syntynyt 16.8.1960. Syntymäpaikka: Kudus, Keski-Jaava, Indonesia.

3)

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Syntynyt vuonna 1963. Syntymäpaikka: Gebang village, Masaran, Sragen, Keski-Jaava, Indonesia. Indonesian kansalainen.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä huhtikuuta 2005,

yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2005/380/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toukokuussa 2003 hyväksytyssä komission toimintasuunnitelmassa yhtiöoikeuden uudistamiseksi ja omistajaohjauksen parantamiseksi Euroopan unionissa (1) esitetään useita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yhtiöoikeuden ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän sääntelykehyksen nykyaikaistamiseksi, täydentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

(2)

Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan, että asiantuntijoiden ja yleisön kuuleminen kuuluu olennaisena osana yhtiöoikeuden ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen Euroopan yhteisön tasolla.

(3)

Tämän vuoksi olisi perustettava yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevä hallituksista riippumaton asiantuntijaryhmä, joka pohtisi, keskustelisi ja neuvoisi komissiota hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevissa asioissa erityisesti toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä. Ryhmään olisi sen vuoksi kuuluttava sellaisia erittäin päteviä henkilöitä, jotka toimivat liike-elämässä, akateemisissa yhteisöissä tai kansalaisyhteiskunnassa ja jotka voivat tarjota hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevaa erityistietämystään yhteisön tasolla.

(4)

Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän olisi laadittava oma työjärjestyksensä ottaen täysimääräisesti huomioon toimielinten tehtävät ja oikeudet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan yhteisöön yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevä hallituksista riippumaton asiantuntijaryhmä (jäljempänä ’asiantuntijaryhmä’).

2 artikla

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarjota komissiolle tämän pyynnöstä teknisiä neuvoja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevia komission aloitteita varten. Ryhmän puheenjohtaja voi ehdottaa, että komissio kuulee ryhmää kaikissa alaan liittyvissä asioissa.

3 artikla

Asiantuntijaryhmään kuuluu enintään 20 jäsentä, jotka edustavat liike-elämää, akateemisia yhteisöjä tai kansalaisyhteiskuntaa ja joiden kokemus ja pätevyys yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä ja yhtiöoikeutta koskevissa asioissa tunnustetaan laajalti yhteisön tasolla. Komissio nimittää ryhmän jäsenet. Nimitys on henkilökohtainen. Ryhmän jäsenet antavat komissiolle neuvoja ulkopuolisista ohjeista riippumattomasti.

Jäsenluettelo on liitteessä.

4 artikla

Asiantuntijaryhmän jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Kolmivuotisen toimikautensa päätyttyä ryhmän jäsenet jatkavat tehtävissään, kunnes heidän tilalleen on nimitetty uudet jäsenet tai heidät on nimitetty uudelleen. Jos ryhmän jäsen eroaa tehtävästään tai kuolee toimikautensa aikana, komissio nimittää uuden jäsenen 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Komissio julkaisee jäsenluettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Komission edustaja toimii asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Asiantuntijaryhmä voi komission kanssa siitä sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä aiheita toimeksiannon mukaisesti. Työryhmät hajotetaan heti kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

Komissio voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita, joilla on alan erityistietämystä, osallistumaan asiantuntijaryhmän ja/tai sen työryhmien työhön.

7 artikla

Asiantuntijaryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämässä kokoonpanossa ja komission päättäminä aikoina.

Asiantuntijaryhmä vahvistaa oman työjärjestyksensä komission esittämän luonnoksen pohjalta.

Komissio huolehtii asiantuntijaryhmän sihteeristön tehtävistä. Asiasta kiinnostunut komission henkilöstö voi olla läsnä asiantuntijaryhmän ja työryhmien kokouksissa ja osallistua keskusteluihin.

Komissio voi julkistaa Internetissä asiantuntijaryhmän tai sen työryhmien päätelmiä, tiivistelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

8 artikla

Asiantuntijaryhmän jäsenten, tarkkailijoiden ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset, jotka liittyvät ryhmän toimintaan, korvataan komission voimassa olevien määräysten mukaisesti. He eivät saa palkkiota tehtävien hoidosta.

9 artikla

Tämä päätös on voimassa 27 päivään huhtikuuta 2008 asti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  KOM(2003) 284 lopullinen.


LIITE

JÄSENLUETTELO

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä toukokuuta 2005,

kyselylomakkeesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1359)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/381/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyselylomakkeen, jota jäsenvaltiot käyttävät direktiivin 2003/87/EY soveltamista koskevien vuosittaisten kertomusten laatimiseksi, tarkoituksena on, että jäsenvaltiot antavat yksityiskohtaisen selvityksen mainitussa direktiivissä säädettyjen tärkeimpien toimenpiteiden sekä seuraavissa säädöksissä säädettyjen toimenpiteiden soveltamisesta, siinä määrin kuin ne liittyvät läheisesti direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanoon; toisin sanoen ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY (2), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 29 päivänä tammikuuta 2004 tehty komission päätös N:o 2004/156/EY (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä 21 päivänä joulukuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 2216/2004 (4). Kyselylomaketta olisi tarkasteltava uudelleen säännöllisesti.

(2)

Ensimmäinen kertomus on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005. On kuitenkin suotavaa, että laaditaan vuosikertomus, joka kattaa järjestelmän koko ensimmäisen toimintavuoden. Ensimmäisen kertomuksen olisi sen vuoksi katettava kausi 1 päivästä tammikuuta 200530 päivään huhtikuuta 2005 ja toisen kertomuksen, joka on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006, olisi katettava kausi 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005. Seuraavat kertomukset olisi toimitettava komissiolle kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä ja niiden olisi katettava edellinen kalenterivuosi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY (5) 6 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2003/87/EY 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle toimitettavien vuosittaisten kertomusten laatimisessa tämän päätöksen liitteen mukaista kyselylomaketta.

2 artikla

Ensimmäisen kertomuksen, joka on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005, on katettava neljän kuukauden pituinen kausi 1 päivästä tammikuuta 200530 päivään huhtikuuta 2005.

Seuraavat kertomukset on toimitettava komissiolle kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä ja niiden on katettava edellinen kalenterivuosi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta alkaen kalenterivuodesta 2005.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/101/EY (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 18).

(2)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 59, 26.2.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 386, 29.12.2004, s. 1.

(5)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48.


LIITE

1 OSA

KYSELYLOMAKE DIREKTIIVIN 2003/87/EY SOVELTAMISESTA

1.   Kertomuksen toimittavaa laitosta koskevat tiedot

1.

Yhteyshenkilö:

2.

Yhteyshenkilön virallinen asema:

3.

Organisaatio ja osasto:

4.

Osoite:

5.

Puhelinnumero (myös maatunnus ja suuntanumero):

6.

Faksinumero (myös maatunnus ja suuntanumero):

7.

Sähköposti:

2.   Toimivaltaiset viranomaiset

Kohtaan 2.1 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

2.1

Luetelkaa toimivaltaiset viranomaiset ja heidän tehtävänsä.

3.   Toiminnot ja laitokset

Kysymyksiin 3.1 ja 3.3 on vastattava kunkin päästökauppakauden ensimmäisessä kertomuksessa (1) ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

3.1

Kuinka monessa laitoksessa suoritetaan kutakin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltua toimintoa? Ilmoittakaa kunkin toiminnon osalta niiden laitosten määrä, jotka on sisällytetty järjestelmään yksipuolisella päätöksellä.

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 1. Lisäksi olisi otettava huomioon, että samassa laitoksessa voidaan suorittaa eri alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Mainitkaa kaikki asian kannalta merkitykselliset toiminnot (vaikka tämä tarkoittaisi, että kyseinen laitos lasketaan mukaan useammin kuin kerran).

3.2

Kuinka monessa polttolaitoksessa nimellinen lämpöteho on yli 20 MW mutta alle 50 MW? Kuinka monta hiilidioksidiekvivalenttia näiden laitosten päästöt olivat yhteensä kertomuskauden aikana?

3.3

Kuinka monen järjestelmään kuuluvan laitoksen päästöt ovat alle 10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, 10 000–25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, 25 000–50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, 50 000–500 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai yli 500 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa? Miten direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kokonaispäästöt jakaantuvat prosentuaalisesti näihin eri suuruusluokkiin?

3.4

Mitä muutoksia kertomuskaudella tapahtui verrattuna kansalliseen jakosuunnitelmaan sellaisena kuin se on kirjattu yhteisön riippumattomaan tapahtumalokiin (uudet osallistujat, päästöoikeustilien sulkeminen)?

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 2.

3.5

Saiko toimivaltainen viranomainen kertomuskauden aikana hakemuksen/hakemuksia toiminnanharjoittajilta, jotka haluavat muodostaa direktiivin 2003/87/EY 28 artiklassa tarkoitetun ryhmittymän? Jos vastaus on kyllä, mihin liitteessä I mainittuun toimintoon hakemuksessa viitataan?

Tähän kysymykseen annetussa vastauksessa olevia tietoja ei julkaista.

3.6

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot laitosten ja toimintojen kuulumisesta järjestelmään maassanne.

4.   Laitosten toimiluvat

Kysymyksiin 4.1–4.4 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

4.1

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että toiminnanharjoittajat noudattavat kasvihuonekaasujen päästöluvissa olevia vaatimuksia?

4.2

Miten kansallisessa lainsäädännössä on varmistettu, että lupamenettely ja lupaehdot ovat täysin yhteensovitettuja jos asiaan liittyy useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen? Miten yhteensovittaminen toimii käytännössä?

4.3

Mitä toimia on toteutettu sen varmistamiseksi, että jos laitokset harjoittavat direktiivin 96/61/EY liitteeseen I sisältyvää toimintaa, kasvihuonekaasujen päästöluvan myöntämisehdot ja menettely yhteensovitetaan mainitussa direktiivissä säädettyjen lupaehtojen ja menettelyn kanssa? Onko direktiivin 2003/87/EY 5, 6 ja 7 artiklassa säädetyt vaatimukset sisällytetty direktiivissä 96/61/EY säädettyihin menettelyihin? Jos on, miten tämä sisällyttäminen tapahtui?

4.4

Mitä säännöksiä, menettelyjä ja käytäntöjä liittyy toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan direktiivin 2003/87/EY 7 artiklan mukaiseen lupaehtojen päivittämiseen?

4.5

Kuinka monta lupaa päivitettiin kertomuskaudella toiminnanharjoittajan toteuttamien direktiivin 2003/87/EY 7 artiklan mukaisten laitoksen luonteen tai toiminnan muutosten tai laitosten laajennusten takia? Ilmoittakaa kuinka monta toimilupaa päivitettiin kussakin luokassa (kapasiteetin lisäys, kapasiteetin vähennys, prosessityypin muutos jne.)

4.6

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot laitosten lupamenettelyistä maassanne?

5.   Tarkkailua ja raportointia koskevien ohjeiden soveltaminen

Ensimmäistä kertomusta varten ei mahdollisesti ole saatavissa täydellisiä tietoja kysymysten 5.1–5.7 osalta. Vastatkaa näihin kysymyksiin ensimmäisessä kertomuksessa kuitenkin niin täydellisesti kuin mahdollista.

5.1

Mitä lähestymistapoja ja menetelmiä käytettiin laitosten päästöjen tarkkailuun (vrt. ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 29 päivänä tammikuuta 2004 tehty päätös 2004/156/EY)?

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 3. Taulukossa 3 edellytetyt tiedot on annettava ainoastaan niiden laitosten osalta, joiden raportoidut päästöt ovat yli 500 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

5.2

Jos päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 4.2.2.1.4 kohdan taulukossa 1 yksilöidyt vähimmäismäärittämistasot eivät ole teknisesti toteutettavissa, ilmoittakaa kunkin tällaisessa tilanteessa olevan laitoksen osalta päästöjen tarkkailun kattavuus, toiminto, määrittämistasoluokka (toimintotiedot, nettolämpöarvo, päästökerroin, hapettumiskerroin tai muuntokerroin) sekä luvassa sovittu tarkkailulähestymistapa/määrittämistaso.

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukon 3 sarakkeita A–I. Taulukossa 3 edellytetyt tiedot on annettava ainoastaan niiden laitosten osalta, joiden raportoidut päästöt ovat alle 500 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

5.3

Mitkä laitokset sovelsivat väliaikaisesti erilaisia määrittämistasomenetelmiä kuin niitä, joista oli sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa?

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 4 osan taulukkoa 2.

5.4

Kuinka monessa laitoksessa käytettiin jatkuvaa päästönmittausjärjestelmää? Ilmoittakaa laitosten määrä direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltujen toimintojen mukaan jaoteltuna ja kunkin toiminnon osalta alaluokittain raportoitujen vuotuisten kokonaispäästöjen mukaisesti jaoteltuna (alle 50 kt, 50–500 kt ja yli 500 kt).

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 5.

5.5

Kuinka paljon hiilidioksidia laitoksista siirrettiin? Ilmoittakaa hiilidioksiditonnien määrä, joka siirrettiin komission päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 4.2.2.1.2 kohdan mukaisesti ja hiilidioksidia siirtäneiden laitosten määrä kunkin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun toiminnon osalta.

5.6

Kuinka paljon biomassaa poltettiin tai käytettiin prosesseissa? Ilmoittakaa biomassan, sellaisena kuin se on määritelty komission päätöksen 2004/156/EY liitteessä I olevan 2 kohdan d alakohdassa, määrä, joka on poltettu (TJ) tai käytetty (t tai m3) kunkin direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun toiminnon osalta.

Tähän vastaukseen olisi sisällyttävä kaiken poltetun tai syöttöaineena käytetyn jätteen orgaaninen osa.

5.7

Mikä on polttoaineena tai syöttöaineena käytetyn jätteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä? Ilmoittakaa tällaisten päästöjen prosentuaalinen jakautuminen jätetyypeittäin.

5.8

Toimittakaa esimerkkejä mahdollisesti järjestelmästä väliaikaisesti poisjätettyjen laitosten tarkkailu- ja raportointiasiakirjoista.

Kysymykseen 5.9 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

5.9

Mitä toimia on toteutettu raportointivaatimusten sovittamiseksi yhteen muiden olemassa olevien raportointivaatimusten kanssa, jotta voidaan minimoida yrityksille raportoinnista aiheutuva taakka?

5.10

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot tarkkailu- ja raportointiohjeiden soveltamisesta maassanne.

6.   Todentamista koskevat järjestelyt

Kysymyksiin 6.1–6.4 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

6.1

Kuvailkaa laitosten päästöjen todentamisjärjestelmää, erityisesti toimivaltaisten viranomaisten ja muiden todentajien tehtäviä todentamismenettelyssä.

6.2

Toimittakaa asiakirjat, joissa esitetään todentajien akkreditointiperusteet.

Jos asiakirjat ovat Internetissä, pelkkä linkki riittää.

6.3

Onko muissa jäsenvaltioissa akkreditoidut todentajat akkreditoitava vielä uudelleen, ennen kuin ne voivat suorittaa todentamistehtäviä? Jos näin on, kuvailkaa lyhyesti menettely ja se, miksi sitä pidetään tarpeellisena.

6.4

Toimittakaa mahdolliset akkreditoiduille todentajille annetut todentamisohjeet sekä mahdolliset asiakirjat, joissa kuvataan todentajien valvonnan ja laadunvarmistuksen mekanismit.

Jos asiakirjat ovat Internetissä, pelkkä linkki riittää.

6.5

Saatiinko toiminnanharjoittajilta päästöraportteja, joita ei ollut todennettu tyydyttäviksi kertomuskauden 31 päivään maaliskuuta mennessä? Luetelkaa kyseiset laitokset ja syyt, joiden vuoksi raportteja ei todennettu tyydyttäviksi.

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 6.

6.6

Suorittiko toimivaltainen viranomainen todennettujen kertomusten erillisiä tarkastuksia? Kuvailkaa, miten lisätarkastukset suoritettiin ja/tai kuinka monta kertomusta tarkastettiin.

6.7

Määräsikö toimivaltainen viranomainen rekisteriviranomaisen korjaamaan edeltävän vuoden todennettuja päästöjä jonkun laitoksen / joidenkin laitosten osalta sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY liitteen V mukaisesti vahvistamia yksityiskohtaisia vaatimuksia noudatetaan?

Ilmoittakaa mahdolliset korjaukset osassa 2 olevassa taulukossa 6.

6.8

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot todentamisjärjestelyistä maassanne.

7.   Rekisterien toiminta

Kysymyksiin 7.1–7.2 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

7.1

Ilmoittakaa kaikki ehdot ja edellytykset, jotka tilinomistajien on hyväksyttävä ja antakaa kuvaus henkilöiden henkilöllisyyden tarkistuksesta, joka suoritetaan ennen päästöoikeustilin perustamista (ks. asetus standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä (EY) N:o 2216/2004).

7.2

Antakaa tiedot mahdollisesti perittävistä maksuista.

7.3

Mihin toimiin on ryhdytty asetuksen (EY) N:o 2216/2004 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön riippumattoman tapahtumalokin havaitsemien ristiriitaisuuksien uudelleen esiintymisen estämiseksi?

7.4

Antakaa tiivistelmä kaikista kansallisen rekisterin kannalta merkityksellisistä turvahälytyksistä, jotka annettiin kertomuskaudella ja tiedot siitä, miten niitä käsiteltiin ja ongelmien ratkaisuun kulunut aika.

7.5

Ilmoittakaa, kuinka monta minuuttia kansallinen rekisteri oli pois käytöstä kuukausittain kertomuskauden aikana a) suunnitellun käytöstä poissaolon; ja b) ennakoimattomien ongelmien vuoksi.

7.6

Luetelkaa ja kuvailkaa seuraavalle kertomuskaudelle suunnitellut ohjelmapäivitykset.

7.7

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot rekistereiden toiminnasta maassanne.

8.   Päästöoikeuksien jakamista koskevat järjestelyt – uudet osallistujat – päästöoikeustilien sulkeminen

Kysymyksiin 8.1 ja 8.2 on vastattava kutakin direktiivin 2003/87/EY 9 ja 11 artiklan mukaista ilmoitusta ja päästöoikeuksien jakomenettelyä seuraavassa ensimmäisessä kertomuksessa:

8.1

Kun tarkastellaan toteutunutta päästöoikeuksien jakoprosessia, kuvailkaa tärkeimpiä viranomaistenne saamia kokemuksia ja sitä, miten ajattelette niiden vaikuttavan lähestymistapaanne seuraavan päästöoikeuksien jakomenettelyn yhteydessä?

8.2

Onko teillä ehdotuksia tulevien ilmoitusmenettelyjen ja päästöoikeuksien jakomenettelyjen parantamiseksi koko EU:n tasolla?

8.3

Kuinka monta päästöoikeutta jaettiin taulukossa 2 luetelluille uusille osallistujille? Ilmoittakaa päästöoikeuksien jakamiseen liittyvä uuden osallistujan laitostunnus ja rekisteritapahtumatunnus.

Tähän kysymykseen vastattaessa käytetään tässä liitteessä olevan 2 osan taulukkoa 2.

8.4

Montako päästöoikeutta oli jäljellä uusien osallistujien varannossa kertomuskauden päättyessä ja millaista osaa ne edustavat alkuperäisestä varannosta?

8.5

Jos päästöoikeuksien jakomenetelmänä käytettiin huutokauppaa, kuinka monta huutokauppaa järjestettiin kertomuskauden aikana, kuinka monta päästöoikeutta huutokaupattiin kunkin huutokaupan aikana, mikä on niiden osuus kyseisen päästökauppakauden päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja mikä oli päästökauppaoikeuden hinta kussakin huutokaupassa, sekä mitä tehtiin niille päästöoikeuksille, joita ei ostettu huutokaupassa? Luetelkaa myös huutokaupattujen päästöoikeuksien jakamiseen liittyvät rekisteritapahtumatunnukset.

8.6

Miten käsiteltiin niitä päästöoikeuksia, jotka oli jaettu, mutta joita ei ollut käytännössä myönnetty laitoksille, koska niiden toiminta päättyi kertomuskauden aikana?

Kysymykseen 8.7 on vastattava direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen päästökauppakausien päättymisen jälkeen annettavassa ensimmäisessä kertomuksessa:

8.7

Mitätöitiinkö tai huutokaupattiinko uusien osallistujien varantoon jääneet päästöoikeudet päästökauppakauden päättyessä?

8.8

Mahdolliset muut tiedot päästökauppaoikeuksien myöntämistä, uusia osallistujia ja päästöoikeustilien sulkemista koskevista järjestelmistä maassanne?

9.   Toiminnanharjoittajien palauttamat päästöoikeudet

9.1

Jos rekisterissä oleva tili suljettiin, koska ei ollut perusteltua olettaa, että laitoksen toiminnanharjoittaja palauttaisi enää päästöoikeuksia, kuvailkaa, miksi ei ollut perusteltua olettaa päästöoikeuksien palauttamista ja ilmoittakaa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä.

9.2

Muut asiaa koskevat tiedot toiminnanharjoittajien päästöoikeuksien palauttamisesta maassanne.

10.   Päästövähennysyksiköiden (ERU) ja todennettujen päästövähennysyksiköitten (CER) käyttö yhteisön järjestelmässä

Kysymyksiin 10.1 ja 10.2 on vastattava todennettujen päästövähennysten osalta vuosittain vuonna 2006 toimitettavasta kertomuksesta lähtien ja päästövähennysyksiköitten osalta vuosittain vuonna 2009 toimitettavasta kertomuksesta lähtien:

10.1

Kuinka monta CER- ja ERU-yksikköä toiminnanharjoittajat käyttivät direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan mukaisesti? Luetelkaa CER- ja ERU-yksiköiden osalta erikseen käytettyjen yksiköiden kokonaismäärä ja niitä käyttäneiden toiminnanharjoittajien kokonaismäärä.

10.2

Onko sellaisia päästövähennysyksiköitä tai todennettuja päästövähennyksiä myönnetty, joiden osalta on jouduttu mitätöimään vastaava määrä päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, koska yhteistoteutus- (JI) tai puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) hankkeiden toimet vähensivät tai rajoittivat välittömästi tai välillisesti direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten päästötasoja? Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa mitätöityjen päästöoikeuksien kokonaismäärä ja kyseessä olevien toiminnanharjoittajien kokonaismäärä erikseen 11 b artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti mitätöityjen päästöoikeuksien osalta.

Kysymykseen 10.3 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

10.3

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvia kansainvälisiä kriteerejä ja ohjeita, mukaan lukien Maailman patokomission (World Commission on Dams) vuoden 2000 loppuraportti, noudatetaan sellaisten vesivoimahankkeiden yhteydessä, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 20 MW?

10.4

Muut asiaa koskevat tiedot ERU- ja CER-yksiköiden käytöstä yhteisön järjestelmässä maassanne.

11.   Direktiivin noudattamiseen liittyvät kysymykset

11.1

Jos kansallisten säännösten rikkomisesta määrättiin seuraamuksia 16 artiklan 1 kohdan nojalla, ilmoittakaa asiaan kuuluvat kansalliset säännökset ja määrätyt seuraamukset.

11.2

Antakaa sellaisten toiminnanharjoittajien nimet, joille määrättiin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti liikapäästösakkoja.

Tähän kysymykseen vastattaessa riittää viittaus 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkistettuihin tietoihin.

11.3

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot direktiivin noudattamisesta maassanne.

12.   Päästöoikeuksien oikeudellinen luonne ja verokohtelu

Kysymyksiin 12.1–12.3 on vastattava ensimmäisessä kertomuksessa ja seuraavissa kertomuksissa, jos kertomuskaudella on tapahtunut muutoksia:

12.1

Mikä on päästöoikeuden oikeudellinen asema kirjanpidossa, rahoituslainsäädännössä ja verotuksessa?

12.2

Jos maanne jakaa päästöoikeuksia muutoin kuin ilmaiseksi, selostakaa miten (esimerkiksi miten huutokauppa toteutetaan)?

12.3

Jos maanne jakaa päästöoikeuksia maksua vastaan, onko maksu arvonlisäveron alainen?

12.4

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot päästöoikeuksien oikeudellisesta luonteesta ja niiden verokohtelusta maassanne.

13.   Tietojen saatavuus 17 artiklan nojalla

13.1

Miten saatetaan yleisön saataville päästöoikeuksien jakamiseen liittyvät päätökset, sellaisiin hanketoimiin liittyvät tiedot, joihin jäsenvaltio osallistuu tai joihin se valtuuttaa yksityiset tai julkiset yhteisöt osallistumaan, ja kasvihuonekaasujen päästöluvissa vaaditut ja toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevat päästöraportit?

13.2

Mahdolliset muut asiaa koskevat tiedot tietojen saatavuudesta 17 artiklan nojalla maassanne.

14.   Yleisiä huomioita

14.1

Onko erityisiä täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, joita on maassanne pidetty ongelmallisina?

2 OSA

Taulukko 1

Laitosten määrä liitteessä I lueteltujen toimintojen mukaisesti jaoteltuna

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomuskausi:


Liitteessä I luetellut toiminnot

Laitosten määrä (2)

Energia-ala

E1

Polttolaitokset, joiden nimellinen lämpöteho on enemmän kuin 20 MW (lukuun ottamatta ongelmajätteen ja yhdyskuntajätteen polttolaitoksia)

 

E2

Öljynjalostamot

 

E3

Koksaamot

 

Rautametallin tuotanto ja jalostus

F1

Metallimalmien (mukaan lukien sulfidimalmit) pasutus- ja sintrauslaitokset

 

F2

Raakarautaa tai terästä tuottavat laitokset (primääri- tai sekundäärisulatus), mukaan lukien jatkuva valu, joiden kapasiteetti ylittää 2,5 tonnia tunnissa

 

Mineraaliteollisuus

M1

Laitokset, jotka tuottavat sementtiklinkkeriä kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia päivässä, tai kalkkia kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun tyyppisissä uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia päivässä

 

M2

Lasia valmistavat laitokset, mukaan lukien lasikuituja valmistavat laitokset, joiden sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia päivässä

 

M3

Laitokset, joissa valmistetaan keraamisia tuotteita polttamalla, erityisesti kattotiiliä, tiiliä, tulenkestäviä rakennustiiliä, laattoja, kivitavaraa tai posliinia ja joiden tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia päivässä ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3 ja lastaustiheys ylittää 300 kg/m3 uunia kohden

 

Muut toiminnot

 

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan

 

O1

a)

massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista

 

O2

b)

paperia ja kartonkia tuotantokapasiteetin ylittäessä 20 tonnia päivässä

 


Taulukko 2

Muutokset laitosluetteloon

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomuskausi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Laitos

Toiminnanharjoittaja

Tärkein liitteen I toiminto (3)

Muut liitteen I toiminnot (3)

Tärkein muu kuin liitteen I toiminto (4)

Muutos verrattuna kansallisessa jakosuunnitelmassa mainittuihin laitoksiin (5)

Jaetut tai myönnetyt päästöoikeudet (6)

Rekisteritapahtumatunnus (7)

Lupatunnus

Laitostunnus

Nimi

Määrä

Vuosi/vuodet

 

 

 

 

 


Taulukko 3

Sovelletut tarkkailumenetelmät (ainoastaan niiden laitosten osalta, joiden raportoidut CO2 -päästöt vuodessa ovat yli 500 000 t ja niiden laitosten osalta, jotka eivät ole teknisistä syistä voineet käyttää päätöksen 2004/156/EY 4.2.2.1.4 kohdan taulukossa 1 määriteltyjä vähimmäismäärittämistasoja)

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomusvuosi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Valittu määrittämistaso (10)

Arvo (12)

Laitos

Kokonaispäästöt vuodessa (9)

Toimintotiedot

Päästökerroin

Nettolämpöarvo

Hapettumiskerroin

Polttoaineen tai toiminnon tyyppi (11)

Päästökerroin

Nettolämpöarvo

Hapettumiskerroin

Lupatunnus

Laitostunnus

Tärkein liitteen I toiminto (8)

t CO2

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Arvo

Yksikkö (13)

Arvo

Yksikkö (14)

%

 

 

 

 

 


Taulukko 4

Tarkkailumenetelmän muuttaminen väliaikaisesti

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomusvuosi:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Laitos

Liitteen I toiminto (15)

Kokonaispäästöt vuodessa

Tarkkailuparametri, jota muutos koskee (16)

Alkuperäinen hyväksytty menetelmä

Väliaikaisesti sovellettu menetelmä

Väliaikaisen muutoksen syy (17)

Laitoksen väliaikainen sulkeminen järjestelmän ulkopuolelle, kunnes asianmukaisen määrittämistason soveltamista jatketaan

Alku

Loppu

Lupatunnus

Laitostunnus

t CO2

Määrittämistaso

Määrittämistaso

Kuukausi/vuosi

Kuukausi/vuosi

 

 

 

 

 


Taulukko 5

Jatkuvaa päästönmittausjärjestelmää soveltavien laitosten määrä

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomusvuosi:


A

B

C

D

Tärkein liitteen I toiminto (18)

< 50 000 t CO2e

50 000-500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Taulukko 6

14 artiklan 3 kohdan mukaiset päästöraportit, joita ei ole todennettu tyydyttäviksi

 

Jäsenvaltio:

 

Kertomusvuosi:


A

B

C

D

E

F

F

Laitos

Laitosten ilmoittamat päästöt

Palautetut päästöoikeudet

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilille jäädytetyt päästöoikeudet

Syy, jonka takia päästöraporttia ei ole todennettu (19)

Toimivaltaisen viranomaisen tekemät korjaukset todennettuihin päästöihin

Lupatunnus

Laitostunnus

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Jos täydellisiä tietoja ei voida antaa ensimmäisessä kertomuksessa, antakaa arvio ja täydentäkää tiedot toisessa kertomuksessa.

(2)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Kaikki asiaankuuluvat toiminnot olisi mainittava (vaikka tämä tarkoittaisi, että laitos lasketaan mukaan useammin kuin kerran).

(3)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Kaikki asiaankuuluvat toiminnot olisi mainittava. Käyttäkää taulukossa I lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(4)  Laitoksen pääasiallinen toiminto voi olla muu kuin liitteessä I lueteltu toiminto. Antakaa tiedot soveltuvin osin.

(5)  Merkitkää ”uusi osallistuja” tai ”suljettu päästöoikeustili”.

(6)  Ilmoittakaa uusien osallistujien osalta vuodet, joita varten päästöoikeudet jaettiin. Suljettujen tilien osalta ilmoittakaa tarvittaessa jäljellä olevan päästökauppakauden aikana myönnetyt päästöoikeudet.

(7)  Uusien osallistujien osalta ilmoittakaa päästöoikeuksien jakamiseen liittyvä tunnus.

(8)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Ilmoittakaa pääasiallinen liitteen I toiminto. Käyttäkää taulukossa I lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(9)  Mahdollisuuksien mukaan todennetut päästöt, muussa tapauksessa toiminnanharjoittajan ilmoittamat päästöt.

(10)  Täytetään ainoastaan, jos päästöt on laskettu.

(11)  Kivihiili, maakaasu, teräs, kalkki jne. Ilmoittakaa tiedot eri rivillä kunkin polttoaineen tai toiminnon osalta, jos laitoksessa käytetään enemmän kuin yhtä polttoainetta tai suoritetaan enemmän kuin yhtä toimintoa.

(12)  Sarakkeet J–N täytetään laitosten osalta, joiden raportuidut CO2 -päästöt ovat vuodessa yli 500 000 t.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, jne.

(14)  kJ/kg, kJ/m3 jne.

(15)  Laitokset voivat suorittaa useisiin alaluokkiin kuuluvia toimintoja. Mainitkaa pääasiallinen toiminto. Käyttäkää taulukossa I lueteltuja liitteen I toimintojen tunnuksia.

(16)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: toimintotiedot (AD), nettolämpöarvo (NCV), päästökerroin (EF), koostumustiedot (CD), hapettumiskerroin (OF), muuntokerroin (CF). Jos useat laitoksen arvoista muuttuvat, ilmoittakaa tiedot eri riveillä.

(17)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: virhe mittauslaitteissa (FMD), tilapäinen tiedonpuute (TLD), muutokset laitoksen, polttoaineen jne. tyypissä (CIF), muut (tarkentakaa).

(18)  Liitteen I toimintojen tunnukset on selitetty taulukossa I. Jos laitoksessa suoritetaan useampaa kuin yhtä toimintoa, laitos olisi laskettava mukaan ainoastaan kerran tärkeimmän liitteen I toiminnon yhteydessä.

(19)  Käyttäkää seuraavia tunnuksia: ilmoitetuissa tiedoissa on ristiriitaisuuksia (NFI), tietoja ei ole kerätty sovellettavien normien mukaisesti (NASS), laitoksen asiaankuuluvat tiedot eivät ole täydellisiä ja/tai yhdenmukaisia (RNC), todentajalla ei ollut pääsyä kaikkiin todennettaviin kohteisiin ja tietoihin (VNA), raporttia ei ole toimitettu (NR), muuta (tarkentakaa).


19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/55


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä toukokuuta 2005,

Unkarissa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1448)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/382/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sianruhojen luokittelu on tehtävä arvioimalla vähärasvaisen lihan osuus tilastollisesti testatuilla arviointimenetelmillä, jotka perustuvat sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen mittaukseen. Luokitusmenetelmät voidaan hyväksyä, jos arvioinnissa noudatetaan tilastollista enimmäisvirhepoikkeamaa. Kyseinen sallittu poikkeama määritellään yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 (2) 3 artiklassa.

(2)

Unkarin hallitus on pyytänyt komissiota hyväksymään neljä sianruhojen luokitusmenetelmää ja on toimittanut tulokset leikkelykokeista, jotka on suoritettu ennen liittymispäivää, esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklassa säädetyn pöytäkirjan toisen osan.

(3)

Hakemusta arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisten luokitusmenetelmien hyväksymiseksi täyttyvät.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden voidaan sallia säätää samassa artiklassa määriteltyyn tarjontamuotoon nähden erilaisesta tarjontamuodosta, jos noudatettu kauppatapa tai tekniset vaatimukset antavat aihetta tällaiseen poikkeukseen.

(5)

Ruhojen tarjontamuotoa ja näin ollen kauppatapaa Unkarissa koskevien perinteiden mukaisesti ruhojen tarjontamuoto voi olla sellainen, että munuaisrasvaa tai palleaa ei ole poistettu. Tämä olisi otettava huomioon mukautettaessa todettua painoa vakiotarjontamuotoon.

(6)

Laitteiden tai luokittelumenetelmien muutoksia ei voida sallia lukuun ottamatta muutoksia, jotka hyväksytään saadun kokemuksen perusteella tehdyllä komission päätöksellä. Sen vuoksi tämä hyväksyminen voidaan peruuttaa.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavien menetelmien käyttö hyväksytään sianruhojen luokitusta varten Unkarissa asetuksen (ETY) N:o 3220/84 mukaisesti:

a)

Fat-O-Meater FOM S70 ja Fat-O-Meater FOM S71 -laitteet ja niihin liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 1 osassa;

b)

Uni-Fat-O-Meater FOM S89 -laite (UNIFOM) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 2 osassa;

c)

Ultra FOM 200 -laite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 3 osassa;

d)

AUTOFOM-laite eli täysautomaattinen ruhojen ultraääniluokituslaite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 4 osassa.

Ruhosta on voitava tarkistaa c alakohdassa tarkoitetulla Ultra FOM 200 -laitteella tehtävän mittauksen jälkeen, että laite mittasi arvot SZ1 ja SZ2 liitteessä olevan 3 osan 3 kohdassa tarkoitetusta kohdasta. Mittauskohtaan on tehtävä vastaava merkintä mitattaessa.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tarjontamuodosta säädetään, punnittaviin ja luokiteltaviin sianruhoihin voi jättää munuaisrasvan ja pallean. Jotta sianruhot voidaan hinnoitella verrattavin perustein, todetusta lämminpainosta on vähennettävä:

a)

pallean osalta 0,35 prosenttia;

b)

munuaisrasvan osalta 1,68 prosenttia.

3 artikla

Laitteiden tai arviointimenetelmien muutoksia ei hyväksytä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3127/94 (EYVL L 330, 21.12.1994, s. 43).


LIITE

UNKARISSA KÄYTETTÄVÄT SIANRUHOJEN LUOKITUSMENETELMÄT

Osa 1

FAT-O-MEATER FOM S70- JA FAT-O-MEATER FOM S71 -LAITTEET

1.

Sianruhot luokitellaan Fat-O-Meater FOM S70 ja Fat-O-Meater FOM S71 -laitteiden avulla.

2.

Laitteessa on oltava halkaisijaltaan 6 millimetrin anturi, joka sisältää optisen sondin tyyppiä Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ. Anturin toimintaetäisyyden on oltava 5–105 millimetriä. Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi S70- ja S71-tyyppisten tietokoneiden avulla.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (8 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

W

=

lämpimän ruhon paino (kg).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 -LAITE (UNIFOM)

1.

Sianruhot luokitellaan Uni-Fat-O-Meater FOM S89 -laitteen (UNIFOM) avulla.

2.

Laite on sama kuin 1 osan 2 kohdassa kuvattu laite. UNIFOM poikkeaa kuitenkin FOM-laitteesta optisen sondin tarjoaman heijastusprofiilin tulkintaan käytettävän tietokoneen ja sen ohjelmiston osalta. UNIFOM ei myöskään ole kytketty punnituslaitteeseen.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 ×SZ2 + 0,283 × H2

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (8 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 3

ULTRA FOM 200 -laite

1.

Sianruhot luokitellaan Ultra FOM 200 -laitteen avulla.

2.

Laitteessa on oltava ultraäänisondi, jota käytetään 4 MHz:n taajuudella (Krautkrämer MB 4 SE). Ultraäänisignaali digitoidaan, tallennetaan ja käsitellään mikroprosessorin avulla (tyyppi Intel 80 C 32). Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi Ultra FOM -laitteella.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)se

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

W

=

lämpimän ruhon paino (kg).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 4

TÄYSAUTOMAATTINEN RUHOJEN ULTRAÄÄNILUOKITUS (AUTOFOM)

1.

Sianruhojen luokitus suoritetaan AUTOFOM-laitteen (täysautomaattinen ruhojen ultraääniluokitus) avulla.

2.

Laitteessa on oltava 16 kappaletta 2 MHz:n ultraääniantureita (Krautkrämer, SFK 2 NP); toimintaetäisyyden ultraääniantureiden välillä on oltava 25 mm.

Ultraäänitulokset muodostuvat selän nahanalaisen rasvan ja lihasten paksuuden mittauksista.

Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi keskustietokoneyksikön avulla.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan 60 erillisen mittauskohdan perusteella seuraavan kaavan mukaisesti:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus,

x1, x2 ….x60 ovat AUTOFOM-laitteen mittaamia muuttujia.

4.

Mittauskohtien ja tilastollisen menetelmän kuvaukset esitetään komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle toimitetun Unkarin pöytäkirjan II osassa.

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.


EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn valvontaviranomainen

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/59


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS

N:o 65/04/KOL,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

rehujen virallista tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuonna 2004

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 31a kohdassa tarkoitetun säädöksen (neuvoston direktiivi 95/53/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista (1)), sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueen moitteettoman toiminnan takaamiseksi on tarpeen luoda ETA:ssa toteutettavia yhteensovitettuja rehujen tarkastusohjelmia ETA-valtioiden suorittamien virallisten tarkastusten yhdenmukaisuuden parantamiseksi.

(2)

Kyseisissä ohjelmissa olisi korostettava ETA-sopimuksen nojalla voimassa olevan lainsäädännön noudattamista sekä kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelua.

(3)

Kansallisten ohjelmien ja yhteensovitettujen ohjelmien samanaikaisesta toimeenpanosta voidaan saada tietoja ja kokemuksia, joihin tuleva tarkastustoiminta ja lainsäädäntö voidaan perustaa.

(4)

Vaikka ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 33 kohdassa tarkoitetussa säädöksessä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (2)) vahvistetaan aflatoksiini B1:n enimmäispitoisuus rehuissa, ETA-sopimuksen nojalla ei ole voimassa säännöksiä muista mykotoksiineista, kuten okratoksiini A:sta, tsearalenonista, deoksinivalenolista ja fumonisiineistä. Tietojen saaminen kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä pistokokeiden avulla olisi hyödyllistä tilanteen arvioimiseksi asianmukaisen lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi tietyt rehuaineet, kuten vilja- ja öljykasvien siemenet, ovat erityisen alttiita mykotoksiinikontaminaatiolle sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolojen vuoksi. Koska mykotoksiinipitoisuudet vaihtelevat vuosittain, kaikista mainituista mykotoksiineista on aiheellista kerätä tiedot useina peräkkäisinä vuosina.

(5)

Aikaisemmat tarkastukset, joilla on pyritty selvittämään antibioottien ja kokkidiostaattien esiintymistä eräissä rehuissa, joissa kyseisten aineiden käyttö on kielletty, osoittavat, että säännöksiä rikotaan edelleen tällä tavoin. Löydösten tiheys ja asian arkaluonteisuus oikeuttavat jatkamaan tarkastuksia.

(6)

Norjan ja Islannin osallistumista tämän suosituksen liitteen II soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin, jotka koskevat rehun lisäaineina kiellettyjä aineita, on arvioitava niille ETA-sopimuksen liitteessä I olevasta II luvusta myönnettyjen poikkeusten osalta.

(7)

On tärkeää varmistaa, että eläinperäisten rehuaineiden käyttöä rehuissa koskevat rajoitukset, sellaisina kuin niistä säädetään asiaa koskevassa ETA:n lainsäädännössä, on pantu tosiasiallisesti täytäntöön.

(8)

Medroksiprogesteroniasetaatin löytyminen ihmisten ja eläinten ravintoketjusta korostaa rehutoimitusten valinnan tärkeyttä turvallisuuden varmistamiseksi eläinten ravinnossa. Eräät rehujen ainesosat ovat elintarviketeollisuuden tai muiden teollisuudenalojen tai kaivostoiminnan sivutuotteita. Teollisuusperäisten rehuaineiden alkuperä ja jalostusmenetelmä voivat olla erityisen merkittäviä tuotteiden turvallisuuden kannalta. Siksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon tämä näkökohta suorittaessaan tarkastuksiaan.

(9)

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn kasvi- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTELEE, ETTÄ EFTA-VALTIOT

1)

Toteuttavat vuonna 2004 yhteensovitetun tarkastusohjelman, jonka tarkoituksena on tarkastaa:

a)

mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa sekä määritysmenetelmät. Näytteidenotto voidaan toteuttaa pistokokein tai kohdennetulla otannalla. Kohdennetussa otannassa näytteiden olisi oltava rehuaineita, joiden epäillään sisältävän korkeita mykotoksiinipitoisuuksia, esimerkiksi vilja- tai öljykasvien siemeniä, öljyhedelmiä tai niistä tehtyjä tuotteita ja sivutuotteita sekä rehuaineita, joita on varastoitu pitkän aikaa tai kuljetettu meritse pitkiä matkoja. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä I esitettyä mallia käyttäen;

b)

eräät tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehun lisäaineina käytetyt sallitut tai kielletyt lääkeaineet ei-lääkinnällisissä esiseoksissa ja rehuseoksissa, joissa kyseisten lääkeaineiden käyttö on kielletty. Tarkastukset olisi kohdistettava kyseisten lääkeaineiden esiintymiseen esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos toimivaltainen viranomainen arvioi säännösten rikkomisen todennäköisemmäksi. Tuloksista olisi raportoitava liitteessä II esitettyä mallia käyttäen;

c)

eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevien rajoitusten täytäntöönpano liitteen III mukaisesti;

d)

rehuseosten valmistajien käyttämät menetelmät teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa ja kyseisten aineiden laadun ja turvallisuuden varmistamisessa liitteessä IV esitetyllä tavalla.

2)

Sisällyttävät 1 kohdassa tarkoitetun yhteensovitetun tarkastusohjelman tulokset erillisenä lukuna tarkastustoimia koskevaan vuosikertomukseensa, joka on toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2005 direktiivin 95/53/EY 22 artiklan 2 kohdan sekä yhdenmukaistetun kertomusmallin viimeisimmän version mukaisesti.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2004.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bernd HAMMERMAN

Kollegion jäsen

Niels FENGER

Johtaja


(1)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/8/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 44).


LIITE I

Tiettyjen mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa

Kaikista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehut

Näytteiden otto (pistokokein tai kohdennetusti)

Mykotoksiinityyppi ja -pitoisuus (μg/kg:ssa rehua, jonka suhteellinen kosteus on 12 %)

Tyyppi

Alkuperämaa

Aflatoksiini B1

Okratoksiini A

Tsearalenoni

Deoksinivalenoli

Fumonisiinit (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavaa:

toimet, joihin on ryhdytty, jos B1-aflatoksiinin enimmäistaso on ylitetty,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  Fumonisiinipitoisuus sisältää B1-, B2- ja B3-fumonisiinit.


LIITE II

Tiettyjen rehun lisäaineina kiellettyjen aineiden esiintyminen

Eräitä antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita aineita voidaan käyttää laillisesti lisäaineina tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos ne on sallittu ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen nojalla (neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (1)).

Jos kiellettyjä aineita esiintyy rehuissa, katsotaan, että säännöksiä on rikottu.

Tarkastettavat aineet olisi valittava seuraavasta luettelosta.

1)

Vain tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa rehuissa lisäaineina sallitut aineet:

 

avilamysiini

 

dekokinaatti

 

diklatsuriili

 

flavofosfolipoli

 

halofuginoni-hydrobromidi

 

lasalosidinatrium A

 

maduramisiiniammonium, alfa

 

monensiininatrium

 

narasiini

 

narasiini – nikarbatsiini

 

robenidiinihydrokloridi

 

salinomysiininatrium

 

semduramisiininatrium

2)

Aineet, joita ei enää sallita rehun lisäaineina:

 

amproliumi

 

amproliumi/etopabaatti

 

arprinosidi

 

avoparsiini

 

karbadoksi

 

dimetridatsoli

 

dinitolmidi

 

ipronidatsoli

 

metiklorpindoli

 

metiklorpindoli/metyylibentsokvatti

 

nikarbatsiini

 

nifursoli

 

olakvindoksi

 

ronidatsoli

 

spiramysiini

 

tetrasykliinit

 

tylosiinifosfaatti

 

virginiamysiini

 

sinkkibasitrasiini

 

muut mikrobilääkkeet

3)

Aineet, joita ei ole koskaan sallittu rehun lisäaineina:

muut aineet.

Kaikista vaatimusten vastaisista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehutyyppi

(eläinlaji ja -ryhmä)

Todettu aine

Pitoisuustaso

Rikkomisen syy (2)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavaa:

testinäytteiden kokonaislukumäärä,

tutkittujen aineiden nimet,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Syy kielletyn aineen esiintymiseen rehussa toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkimuksen perusteella.


LIITE III

Eläinperäisten rehuaineiden tuotannon ja käytön rajoitukset

Sanotun rajoittamatta direktiivin 95/53/EY 3–13 artiklan ja 15 artiklan soveltamista, EFTA-valtioiden olisi vuoden 2004 aikana toteutettava yhteensovitettu tarkastusohjelma, jolla määritetään, onko eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia noudatettu.

Erityisesti sen varmistamiseksi, että kieltoa prosessoidun eläinproteiinin käytöstä eräiden eläinten ruokinnassa todella noudatetaan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7, 1 ja 12 kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (1)) liitteessä IV määrätyllä tavalla, EFTA-valtioiden olisi pantava täytäntöön kohdistettuun näytteenottoon perustuva erityinen tarkastusohjelma. Ohjelman taustalla olisi direktiivin 95/53/EY 4 artiklan mukaisesti oltava riskiperusteinen strategia, jossa otetaan huomioon kaikki vaiheet ja tilat, joissa rehua tuotetaan, käsitellään ja hallinnoidaan. EFTA-valtioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden perusteiden määrittelyyn, joihin riskin voidaan katsoa liittyvän. Kunkin perusteen painotuksen olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Tarkastustiheyden ja tiloissa analysoitavien näytteiden lukumäärän olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisille tiloille annettujen painotusten yhteenlasketun määrän kanssa.

Valvontaohjelmaa laadittaessa olisi otettava huomioon seuraavat ohjeelliset tilat ja perusteet:

Tilat

Arviointiperusteet

Painotus

Rehutehtaat

Rehutehtaat, joilla on erilliset linjat märehtijöille sekä muille kuin märehtijöille tarkoitettujen sellaisten rehuseosten tuottamiseen, jotka sisältävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Rehutehtaat, joilla sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

Rehutehtaat, joilla prosessoidaan suuria määriä maahantuotua rehua, jonka proteiinipitoisuus on korkea, esim. kalajauhoa, soijajauhoa, maissitärkkelysjauhoa ja proteiinitiivistettä

Rehutehtaat, joilla tuotetaan suuria määriä rehuseoksia

Sisäisistä operatiivisista menettelyistä johtuva ristikontaminaation riski (kuten vakiosiilot tietyille tuotteille, linjojen erottamisen valvonta, ainesosien valvonta, omavalvontalaboratorio, näytteenottomenettelyt)

 

Rajavalvontapisteet ja muut ETA-alueen tuonnin rajanylityspaikat

Suuri/pieni määrä maahantuotua rehua

Rehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri

 

Maatilat

Tilat, jotka tekevät rehunsekoituksen itse ja käyttävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Tilat, joilla pidetään sekä märehtijöitä että muita lajeja (ristiruokinnan vaarat)

Tilat, joille rehuja ostetaan irtorehuna

 

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet ja välivarastot, joissa pidetään rehuja, joiden proteiinipitoisuus on suuri

Suuret määrät kaupattavaa irtorehua

Ulkomailla tuotettujen rehuseosten jälleenmyyjät

 

Rahtisekoittajat

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat rehua sekä märehtijöiden että muiden kuin märehtijöiden ruokintaa varten

Rahtisekoittajat, jotka ovat aikaisemmin jättäneet noudattamatta sääntöjä tai joiden voidaan epäillä olevan noudattamatta niitä

Rahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat suuria määriä rehua

Palvelun kohteena olevia maatiloja on paljon, joukossa myös märehtijöitä pitäviä maatiloja

 

Kuljetusvälineet

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien ja rehujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvot, joiden osalta sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

 

Vaihtoehtona näille ohjeellisille tiloille ja arviointiperusteille EFTA-valtiot voivat toimittaa omat riskiarvionsa EFTAn valvontaviranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Näytteenotto olisi kohdennettava eriin tai tilanteisiin, joissa ristikontaminaatio kiellettyjen prosessoitujen proteiinien kanssa on todennäköisintä (ensimmäinen erä sellaisen rehukuljetuksen jälkeen, joka on sisältänyt kiellettyjä eläinproteiineja, tai tuotantolinjan teknisten ongelmien tai muutosten jälkeen, tai kun irtorehun varastosäiliöissä tai siiloissa on tehty muutoksia).

Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 10 tarkastusta 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Jokaisessa EFTA-valtiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 20 virallista näytteenottoa 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Ennen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä näytteiden analysoinnissa olisi käytettävä eläinperäisten ainesosien mikroskooppisen tutkimuksen ja arvioinnin suuntaviivoista rehujen virallista tarkastusta varten annetussa komission direktiivissä 98/88/EY (2) säädettyä mikroskooppista tutkimusta ja arviointia. Kiellettyjen eläinperäisten ainesosien pieniäkin pitoisuuksia rehuissa olisi pidettävä rehukiellon rikkomisena.

Tarkastusohjelmista saatavat tulokset olisi toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle seuraavia malleja käyttäen:

Yhteenveto tarkastuksista, joiden aiheena olivat rajoitukset eläinperäisen rehun käytölle eläinten ruokinnassa (kiellettyjen prosessoitujen eläinperäisten proteiinien käyttäminen ruokinnassa)

A.   Dokumentoidut tarkastukset

Vaihe

Sellaisten tarkastusten lukumäärä, joiden kohteena on prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintyminen

Laboratoriotestien sijasta esim. asiakirjojen tarkastuksessa todettujen rikkomisten lukumäärä

Rehuaineen maahantuonti

 

 

Rehuaineen varastointi

 

 

Rehutehtaat

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

Rehun välittäjät

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

Muita kuin märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Muut: …

 

 


B.   Rehuaineiden ja rehuseosten näytteenotto ja testaus prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintymisen toteamiseksi

Tilat

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi testattujen virallisten näytteiden lukumäärä

Vaatimusten vastaisten näytteiden lukumäärä

Prosessoitujen maaeläinperäisten proteiinien osalta

Prosessoitujen kalaperäisten proteiinien osalta

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuseokset

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

märehtijöille

muille kuin märehtijöille

Maahantuonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehutehtaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjät/varastointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Tiivistelmä märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa esiintyneistä kielletyistä prosessoiduista eläinperäisistä proteiineista

 

Näytteenottokuukausi

Kontaminaatiotyyppi ja -aste

Sovelletut seuraamukset (tai muut toimenpiteet)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi EFTA-valtioiden olisi analysoitava rehuksi tarkoitetut rasvat ja kasviöljyt selvittääkseen luujäämien esiintymisen ja sisällytettävä kyseisten analyysien tulokset tämän suosituksen 2 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen.


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 45.


LIITE IV

Teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa käytetyt menetelmät

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on yksilöidä ja kuvailla lyhyesti menetelmät, joita rehuseosten valmistajat käyttävät teollisuusperäisten rehuaineiden toimitusten valinnassa ja arvioinnissa. Joissakin menetelmissä saatetaan määritellä etukäteen toimitettavien tuotteiden tai toimittajien erityispiirteet tai niille asetettavat vaatimukset. Toisissa menetelmissä rehuseosten valmistajat tarkastavat itse toimitusten vaatimustenmukaisuuden niitä vastaanottaessaan.

Toimivaltaisten viranomaisten olisi osoitettava kunkin yksilöidyn (toimitusten valintaan ja arviointiin liittyvän) menetelmän hyödyt ja haitat rehujen turvallisuuden kannalta. Viranomaisten olisi myös arvioitava potentiaalisten riskien perusteella, onko menetelmä hyväksyttävä, puutteellinen vai hylättävä rehujen turvallisuuden takaamiseksi, ja perusteltava päätös.

Menetelmien arviointi

Menetelmä (lyhyt kuvaus, myös rehuaineen hyväksymis-/hylkäämisperuste)

Hyödyt

Haitat

Arvio menetelmien hyväksyttävyydestä

 

 

 

 

 

 

 

 


Oikaisuja

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/68


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 718/2005, annettu 12 päivänä toukokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

(Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 121, 13. toukokuuta 2005, s. 64 )

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 718/2005,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2005,

raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekki on nimennyt yhteisön viranomaisen ja ilmoittanut siitä komissiolle. Komissio katsoo, että on toimitettu riittävä näyttö siitä, että kyseinen viranomainen pystyy hoitamaan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 II, III ja V luvussa säädetyt tehtävät luotettavasti, ripeästi, tehokkaasti ja asianmukaisesti.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle yhteisön viranomaisensa uudet yhteystiedot.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2368/2002 22 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liite III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen

LIITE

’LIITE III

Luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja näiden tehtävistä, joihin viitataan 2 ja 19 artiklassa

BELGIA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Puhelin (32-3) 206 94 70

Faksi (32-3) 206 94 90

Sähköposti: Diamond@mineco.fgov.be

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Belgiassa ainoastaan:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

TŠEKKI

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Tšekissä ainoastaan:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Tšekki

Puhelin (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, gsm (420-737) 213 793

Faksi (420-2) 61 33 38 70

Sähköposti: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSA

 

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia suorittaa ja yhteisön sertifikaatin myöntää Saksassa ainoastaan seuraava viranomainen:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Puhelin (49-6781) 56 27 - 0

Faksi (49-6781) 56 27 - 19

Sähköposti: zaio@hzako.bfinv.de

 

Tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohtaa, 6, 9 ja 10 artiklaa, 14 artiklan 3 kohtaa sekä 15 ja 17 artiklaa erityisesti raportointia komissiolle koskevien velvoitteiden osalta sovellettaessa Saksan toimivaltaisena viranomaisena toimii seuraava viranomainen:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Puhelin (44) (0) 207 008 6903

Faksi (44) (0) 207 008 3905

Sähköposti: GDO@gtnet.gov.uk’


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 522/2005 (EUVL L 84, 2.4.2005, s. 8).