ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
4. toukokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 647/2005, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2005, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta

13

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 649/2005/EY, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 870/2004, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta (EUVL L 162, 30.4.2004)

22

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1590/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta (EUVL L 304, 30.9.2004)

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 647/2005,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (3) ja (ETY) N:o 574/72 (4) olisi tehtävä eräitä muutoksia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön ottamiseksi huomioon, kyseisten asetusten soveltamisen helpottamiseksi ja jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ottamiseksi huomioon.

(2)

Oikeuskäytännön viimeaikaisen kehityksen huomioonottamiseksi olisi vedettävä johtopäätökset, varsinkin asioissa Johann Franz Duchon vastaan Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) ja Office national de l'emploi vastaan Calogero Spataro (6) annetuista tuomioista.

(3)

Asiassa Friedrich Jauch vastaan Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ja asiassa Ghislain Leclere ja Alina Deaconescu vastaan Caisse nationale des prestations familiales annetut tuomiot (7), jotka koskevat etuuksien määrittämistä maksuihin perustumattomiksi erityisetuuksiksi, edellyttävät oikeusvarmuuden vuoksi, että täsmennetään huomioon otettavat kaksi kumulatiivista kriteeriä, joiden perusteella tällaiset etuudet voidaan pätevästi merkitä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteeseen II a. On aiheellista tarkistaa liitettä tältä pohjalta ottaen huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, jotka koskevat tämän tyyppisiä etuuksia, jotka yhdistelmäluonteensa vuoksi kuuluvat erityisen yhteensovittamisen piiriin. Etuudensaajien oikeuksien turvaamiseksi on myös tärkeää antaa tarkat siirtymäsäännökset etuudesta, jota edellä mainittu asiassa Jauch annettu tuomio koskee.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten välisiä suhteita koskevan oikeuskäytännön perusteella on tarpeen tarkistaa kyseisen asetuksen liitettä III. Liitteessä III olevan A osan merkinnät ovat perusteltuja vain kahdessa tapauksessa: jos ne ovat edullisempia siirtotyöläisille (8) tai jos ne koskevat erityisiä — yleensä historiallisiin tilanteisiin liittyviä — poikkeuksellisia olosuhteita. Lisäksi B osaan ei ole aiheellista hyväksyä merkintöjä kuin siinä tapauksessa, että poikkeukselliset ja objektiiviset tilanteet edellyttävät poikkeamista asetuksen 3 artiklan 1 kohdasta sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12, 39 ja 42 artiklasta (9).

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisen helpottamiseksi olisi oltava tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat virkamiehiä tai sellaisina pidettäviä henkilöitä ja toisaalta matkustavan tai lentävän henkilökunnan jäseniä yrityksissä, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä kuljettaen matkustajia tai tavaraa rautateitse, maanteitse, lentoteitse tai sisävesitse; lisäksi olisi oltava yksityiskohtaiset säännöt mainitun asetuksen 23 artiklan mukaisen huomioon otettavan keskimäärän määrittämiseksi.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen II a tarkistaminen johtaa eräiden nykyisten merkintöjen poistamiseen ja, ottaen huomioon joidenkin jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön muutokset, eräiden uusien merkintöjen lisäämiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on kyseisten jäsenvaltioiden asiana harkita, ovatko siirtymäjärjestelyt tai kahdenväliset ratkaisut tarpeen niiden henkilöiden osalta, joiden saatuihin oikeuksiin tämä voi vaikuttaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdasta sanat ”jäsenvaltion alueella asuvat”.

b)

Poistetaan 3 kohdasta sanat ”ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen sopimusten määräyksiä”.

2)

Korvataan 4 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Tätä artiklaa sovelletaan maksuihin perustumattomiin rahallisiin erityisetuuksiin, jotka annetaan sellaisen lainsäädännön mukaan, jolla on henkilöllisen soveltamisalansa, tavoitteidensa ja/tai oikeutta koskevien edellytysten vuoksi sekä 1 kohdassa tarkoitetun sosiaaliturvalainsäädännön että sosiaalihuollon piirteitä.

Maksuihin perustumattomat rahalliset erityisetuudet ovat etuuksia,

a)

jotka on tarkoitettu

i)

antamaan lisä-, korvaavaa tai täydentävää turvaa sellaista tapahtumaa vastaan, joka kuuluu 1 kohdassa tarkoitettuihin sosiaaliturvan aloihin, ja jotka takaavat asianomaisille henkilöille vähimmäistoimeentulon ottaen huomioon taloudellinen ja sosiaalinen tilanne kyseisessä jäsenvaltiossa;

tai

ii)

vain vammaisten erityistä suojelemista varten ja jotka liittyvät läheisesti kyseisen henkilön sosiaaliseen ympäristöön kyseisessä jäsenvaltiossa;

ja

b)

joiden rahoitus saadaan yksinomaan pakollisesta verotuksesta, joka on tarkoitettu kattamaan yleiset julkiset menot, ja joiden myöntämis- ja laskentaedellytykset eivät riipu mistään etuudensaajan osalta suoritettavasta maksusta. Maksuihin perustuvan etuuden lisänä myönnettäviä etuuksia ei kuitenkaan katsota maksuihin perustuviksi etuuksiksi yksinomaan tästä syystä;

ja

c)

jotka on lueteltu liitteessä II a.”

3)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

jäsenvaltioiden jo ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää tekemien tiettyjen sosiaaliturvasopimusten määräykset, mikäli ne ovat etuudensaajien kannalta edullisempia tai jos ne johtuvat tietyistä historiallisista olosuhteista ja niiden vaikutus on ajallisesti rajoitettu, jos ne ilmoitetaan liitteessä III.”

4)

Korvataan 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Viitekauden pidentäminen

Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan etuutta koskevan oikeuden tunnustaminen edellyttää vähimmäisvakuutuskauden täyttymistä tiettynä aikana ennen vakuutustapahtumaa, jota vastaan vakuutus on otettu (viitekausi), ja jos edellä mainittu lainsäädäntö edellyttää, että kaudet, joiden aikana etuuksia on myönnetty tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai kaudet, jotka on tarkoitettu lasten kasvattamiseen tämän jäsenvaltion alueella, johtavat viitekauden pidentämiseen, kaudet, joiden aikana työkyvyttömyyseläkkeitä tai vanhuuseläkkeitä tai sairausetuuksia, työttömyysetuuksia tai työtapaturmaetuuksia tai ammattitautietuuksia on myönnetty toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja kaudet, jotka on tarkoitettu lasten kasvattamiseen toisen jäsenvaltion alueella, johtavat samoin edellä sanotun viitekauden pidentämiseen.”

5)

Korvataan 10 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 10 artiklan ja III osaston säännöksiä ei sovelleta 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuihin erityisiin maksuihin perustumattomiin rahaetuuksiin. Henkilöille, joihin tätä asetusta sovelletaan, myönnetään näitä etuuksia yksinomaan sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat, ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen että nämä etuudet on lueteltu liitteessä II a. Etuudet myöntää asuinpaikan laitos omalla kustannuksellaan.”

6)

Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä asetetaan tietty viitekausi ja tämä kausi vastaa kyseisessä tapauksessa kokonaisuudessaan tai osittain yhden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan asianomaiselle henkilölle täyttyneitä vakuutuskausia.”

7)

Poistetaan 35 artiklan 2 kohta.

8)

Poistetaan 69 artiklan 4 kohta.

9)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”95 f artikla

Liitteessä II olevan I jakson kohtien ’D. SAKSA’ ja ’R. ITÄVALTA’ muuttamista koskevat siirtymäsäännökset

1.   Liitteessä II olevan I jakson kohdissa ’D. SAKSA’ ja ’R. ITÄVALTA’, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (10) muutetussa muodossa, ei anneta mitään oikeuksia ajalle ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

2.   Kaikki vakuutuskaudet ja mahdolliset työskentelykaudet, kaudet itsenäisenä ammatinharjoittajana tai asumiskaudet, jotka ovat jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet ennen 1 päivää tammikuuta 2005, otetaan huomioon määritettäessä tämän asetuksen säännösten mukaisesti saatuja oikeuksia.

3.   Jollei 1 kohdan säännöksistä muuta johdu, oikeus saavutetaan tämän asetuksen nojalla, vaikka se liittyy vakuutustapahtumaan, joka on sattunut ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

4.   Kaikki etuudet, joita ei ole myönnetty tai joiden maksaminen on keskeytetty asianomaisen henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan vuoksi, myönnetään tai palautetaan asianomaisen pyynnöstä 1 päivästä tammikuuta 2005, jolleivät aikaisemmat oikeudet ole antaneet aihetta kertakorvauksen maksamiseen.

5.   Sellaisten henkilöiden oikeudet, joille on myönnetty eläke tai elinkorko ennen 1 päivää tammikuuta 2005, voidaan heidän pyynnöstään tarkistaa, ottaen huomioon tämän asetuksen säännökset. Tätä säännöstä sovelletaan myös muihin 78 artiklassa tarkoitettuihin etuuksiin.

6.   Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään kahden vuoden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 2005, tämän asetuksen mukaisesti saadut oikeudet ovat voimassa kyseisestä päivämäärästä eikä kyseisiin henkilöihin voida soveltaa oikeuksien menettämistä tai raukeamista koskevaa minkään jäsenvaltion lainsäädäntöä.

7.   Jos 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaneen kahden vuoden määräajan päättymisen jälkeen, oikeudet, joita ei ole menetetty tai jotka eivät ole rauenneet, ovat voimassa pyynnön päivämäärästä alkaen, jollei jäsenvaltioiden lainsäädännössä ole asiasta edullisempia säännöksiä.

95 g artikla

Liitteessä II a olevan, itävaltalaista huoltoavustusta (Pflegegeld) koskevan merkinnän poistamista koskevat siirtymäsäännökset

Jos Itävallan liittovaltion huoltoavustuslain mukaista huoltoavustusta on haettu tämän asetuksen 10 a artiklan 3 kohdan nojalla viimeistään 8 päivänä maaliskuuta 2001, on sovellettava asetuksen tätä säännöstä niin kauan kuin avustuksen saajan asuinpaikka pysyy Itävallassa 8 päivän maaliskuuta 2001 jälkeen.

10)

Muutetaan liitteet II, II a, III, IV ja VI tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1)

Poistetaan 4 artiklan 11 kohta.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 c artikla

Muodollisuudet sovellettaessa asetuksen 13 artiklan 2 kohdan d alakohtaa virkamiehiin ja sellaisina pidettäviin henkilöihin

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, on annettava 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi todistus siitä, että virkamies tai sellaisena pidettävä henkilö on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen.”

3)

Muutetaan 12 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Sellaisten henkilöiden osalta sovellettavat säännöt, joita tarkoitetaan asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 14 a artiklan 2—4 kohdassa ja 14 c artiklassa ja jotka normaalisti tekevät työtä tai harjoittavat itsenäisesti ammattia kahden tai useamman jäsenvaltion alueella”.

b)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 a artiklan 2—4 kohtaa ja 14 c artiklaa sovellettaessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilö, joka on matkustavan tai lentävän henkilökunnan jäsen kansainvälistä liikennettä harjoittavassa yrityksessä, on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hänet työllistävän yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai liiketoimipaikka tai sivuliike tai kiinteä toimipaikka sijaitsee tai jonka alueella hän asuu ja pääasiallisesti työskentelee, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen on annettava asianomaiselle henkilölle todistus siitä, että hän on sen lainsäädännön alainen.”

4)

Poistetaan 32 a artikla.

5)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohtaa, siltä osin kuin on kyse asetuksen (ETY) N:o 1408/71 95 f artiklasta, tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaa ja b alakohtaa sekä tämän asetuksen liitteessä II olevaa 2 kohtaa ja 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 80, 30.3.2004, s. 118.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty 15. marraskuuta 2004 (EUVL C 38 E, 15.2.2005, s. 21), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. maaliskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. Asetus ajantasaistettu asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1), viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1) ja kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1) täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä.

(4)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 631/2004.

(5)  Asia C-290/2000, tuomio 18.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3567).

(6)  Asia C-170/95, tuomio 13.6.1996 (Kok. 1996, s. I-2921).

(7)  Asia C-215/99, tuomio 8.3.2001 (Kok. 2001, s. I-1901) ja asia C-43/99, tuomio 31.5.2001 (Kok. 2001, s. I-4265).

(8)  Yhteisöjen tuomioistuin on muistuttanut edullisimman kohtelun periaatteesta seuraavissa asioissa antamissaan tuomioissa: asia C-227/89, tuomio 7.2.1991 (Kok. 1991, s. I-323); asia C-475/93, tuomio 9.11.1995 (Kok. 1995, s. I-3813), asia C-75/99, tuomio 9.11.2000 (Kok. 2000, s. I-9399) ja asia C-277/99, tuomio 5.2.2002 (Kok. 2002 s. I-1261).

(9)  Asia C-214/94, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2253. — Asia C-308/93, tuomio 30.4.1996, Kok. 1996, s. I-2097. — Asia C-55/2000, tuomio 15.1.2002, Kok. 2002, s. I-413.

(10)  EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1.”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan I jakson kohdassa ”D. SAKSA” oleva teksti maininnalla ”Ei mitään.”.

b)

Korvataan I jakson kohdassa ”R. ITÄVALTA” oleva teksti maininnalla ”Ei mitään.”.

c)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

i)

Korvataan kohdassa ”G. ESPANJA” oleva maininta ”Ei mitään” seuraavasti:

”Synnytysavustukset (kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet, joita maksetaan perheille kolmannesta lapsesta alkaen, sekä kertakorvauksena suoritettavat rahaetuudet, jos lapsia syntyy kerralla kaksi tai useampia).”

ii)

Korvataan kohdassa ”H. RANSKA” oleva teksti seuraavasti:

”Syntymä- tai adoptioavustus (pienten lasten hoitoetuus)”.

iii)

Korvataan kohdassa ”W. SUOMI” oleva teksti seuraavasti:

”Äitiysavustuslain nojalla myönnettävät äitiyspakkaus, kertasuoritteinen äitiysavustus ja kertasuoritteinen tuki kansainvälisen lapseksiottamisen kustannusten korvaamiseksi.”

d)

Poistetaan III jakson kohdan ”D. SAKSA” b alakohta.

2)

Korvataan liite II a seuraavalla tekstillä, joka sisältää vuoden 2003 liittymisasiakirjassa olevat merkinnät muuttamattomina:

”LIITE II a

Erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet

(10 a artikla)

A.   BELGIA

a)

Tuloja korvaava tuki (27 päivänä helmikuuta 1987 annettu laki).

b)

Vanhuksille taattu toimeentulo (22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu laki).

B.   TŠEKIN TASAVALTA

Sosiaaliavustus (sosiaalitukilaki N:o 117/1995 Sb.)

C.   TANSKA

Eläkkeensaajien asumiskulut (laki yksilöllisestä asumistuesta, kodifioitu lailla N:o 204 29 päivänä maaliskuuta 1995).

D.   SAKSA

Perustoimeentulotuki vanhuksille ja henkilöille, joiden ansiokyky on alentunut, sosiaaliturvalain XII kirjan 4 luku.

E.   VIRO

a)

Aikuisia vammaisia koskeva avustus (27 päivänä tammikuuta 1999 annettu vammaisten sosiaalietuuksia koskeva laki).

b)

Valtion työttömyysavustus (1 päivänä lokakuuta 2000 annettu työttömien sosiaalista suojelua koskeva laki).

F.   KREIKKA

Erityisetuudet vanhuksille (laki 1296/82).

G.   ESPANJA

a)

Taattu vähimmäistoimeentulo (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/82).

b)

Vanhusten ja työhön kykenemättömien vammaisten avustamiseksi annetut rahaetuudet (24 päivänä heinäkuuta 1981 annettu kuninkaallinen asetus N:o 2620/81).

c)

Yleisen sosiaaliturvalain kodifioidun tekstin (hyväksytty kuninkaallisella lainsäädännön toimeenpanoasetuksella N:o 1/1994 20 päivänä kesäkuuta 1994) 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksuihin perustumattomat työkyvyttömyyseläkkeet ja vanhuuseläkkeet.

d)

Liikkuvuuden edistämiseksi ja kuljetuskustannusten korvaamiseksi tarkoitetut avustukset (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/1982).

H.   RANSKA

a)

Lisäavustukset erityisinvaliditeettirahastosta ja vanhusten avustusrahastosta (30 päivänä kesäkuuta 1956 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

b)

Vammaisten aikuisten avustus (30 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

c)

Erityisavustus (10 päivänä heinäkuuta 1952 annettu laki, kodifioitu sosiaaliturvalain VIII kirjaan).

I.   IRLANTI

a)

Työttömyyskorvaus (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 2 luku).

b)

Vanhuuseläke (maksuihin perustumaton) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 4 luku).

c)

Leskeneläkkeet (maksuihin perustumattomat) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 6 luku, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1997 Social Welfare -lain V osalla).

d)

Vammaisavustus (Social Welfare Act 1996, IV osa).

e)

Liikuntakyvyttömälle tarkoitettu avustus (Health Act, 1970, 61 jakso).

f)

Sokeaineläke (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, III osa, 5 luku).

J.   ITALIA

a)

Sosiaalieläkkeet toimeentuloa vailla oleville henkilöille (30 päivänä huhtikuuta 1969 annettu laki N:o 153).

b)

Eläkkeet ja avustukset vammaisille tai työkyvyttömille siviilihenkilöille (30 päivänä maaliskuuta 1974 annettu laki N:o 118, 11 päivänä helmikuuta 1980 annettu laki N:o 18 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

c)

Eläkkeet ja avustukset kuuroille ja mykille (26 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 381 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

d)

Eläkkeet ja avustukset sokeille siviilihenkilöille (27 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 382 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

e)

Peruseläkettä täydentävät etuudet (4 päivänä huhtikuuta 1952 annettu laki N:o 218, 11 päivänä marraskuuta 1983 annettu laki N:o 638 ja 29 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki N:o 407).

f)

Vammaisavustuksia täydentävät etuudet (12 päivänä kesäkuuta 1984 annettu laki N:o 222).

g)

Sosiaaliavustus (8 päivänä elokuuta 1995 annettu laki N:o 335).

h)

Sosiaalinen korotus (29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain N:o 544 1 pykälän 1 ja 12 momentti sekä myöhemmin tehdyt muutokset).

K.   KYPROS

a)

Sosiaalieläke (vuoden 1995 sosiaalieläkelaki (laki 25(I)/95) sellaisena kuin se on muutettuna).

b)

Vakavasti liikuntavammaisten tuki (ministerineuvoston päätökset N:o 38 210, tehty 16 päivänä lokakuuta 1992, N:o 41 370, tehty 1 päivänä elokuuta 1994, N:o 46 183, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997 ja N:o 53 675, tehty 16 päivänä toukokuuta 2001).

c)

Sokeiden erityistuki (erityistukia koskeva vuoden 1996 laki (laki 77(I)/96 sellaisena kuin se on muutettuna).

L.   LATVIA

a)

Valtion sosiaaliturvaetuus (sosiaalitukea koskeva laki 26 päivältä lokakuuta 1995).

b)

Avustus vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (26 päivänä lokakuuta 1995 annettu sosiaalitukea koskeva laki).

M.   LIETTUA

a)

Sosiaalieläke (vuoden 1994 laki sosiaalieläkkeistä).

b)

Erityinen liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuskorvaus (kuljetuskorvauksia koskeva vuoden 2000 lain 7 artikla).

N.   LUXEMBURG

Vaikeavammaisten tulot (1 artiklan 2 kohta, 12 päivänä syyskuuta 2003 annettu laki), lukuun ottamatta vammaisiksi työntekijöiksi tunnustettuja henkilöitä, jotka toimivat yleisillä työmarkkinoilla tai suojatyössä.

O.   UNKARI

a)

Työkyvyttömyysetuus (ministerineuvoston asetus N:o 83/1987 (XII 27) työkyvyttömyysetuuksista).

b)

Maksuihin perustumaton vanhuusavustus (sosiaalihallintoa ja sosiaalietuuksia koskeva vuoden 1993 laki III).

c)

Kuljetusavustus (vakavasti fyysisesti vammaisten kuljetusavustuksia koskeva hallituksen asetus N:o 164/1995 (XII 27)).

P.   MALTA

a)

Lisäavustus (vuoden 1987 sosiaaliturvalain 73 pykälä (318 luku)).

b)

Ikään perustuva eläke (vuoden 1987 sosiaaliturvalaki (318 luku)).

Q.   ALANKOMAAT

a)

Laki vammaisten nuorten työkyvyttömyysavustuksista, 24 päivänä huhtikuuta 1997 annettu laki (Wajong).

b)

Laki lisäetuuksista, annettu 6 päivänä marraskuuta 1986 (TW).

R.   ITÄVALTA

Korvauslisä (yleisestä sosiaalivakuutuksesta 9 päivänä syyskuuta 1955 annettu liittovaltion laki — ASVG, kaupan alalla työskentelevien henkilöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki — GSVG ja maanviljelijöiden sosiaalivakuutuksesta 11 päivänä lokakuuta 1978 annettu liittovaltion laki — BSVG).

S.   PUOLA

Sosiaalieläke (sosiaaliavusta 29 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki).

T.   PORTUGALI

a)

Maksuihin perustumaton valtion vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke (13 päivänä lokakuuta 1980 annettu laintasoinen asetus N:o 464/80).

b)

Maksuihin perustumaton leskeyseläke (11 päivänä marraskuuta 1981 annettu sääntelyasetus N:o 52/81).

U.   SLOVENIA

a)

Valtion eläke (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

b)

Eläkeläisten tulotuki (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

c)

Elatusapu (23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

V.   SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistaminen (laki N:o 100/1988 Zb.).

W.   SUOMI

a)

Vammaistuki (vammaistukilaki, 124/88).

b)

Lapsen hoitotuki (laki lapsen hoitotuesta, 444/69).

c)

Eläkkeensaajien asumistuki (eläkkeensaajien asumistukilaki, 591/78).

d)

Työmarkkinatuki (työttömyysturvalaki 1290/2002).

e)

Maahanmuuttajan erityistuki (laki maahanmuuttajan erityistuesta, 1192/2002).

X.   RUOTSI

a)

Eläkkeensaajien asumislisä (laki 2001: 761).

b)

Vanhustuki (laki 2001: 853).

c)

Vammaistuki ja vammaisen lapsen hoitotuki (laki 1998: 703).

Y.   YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a)

Valtion eläkehyvitys (valtion eläkehyvityslaki 2002).

b)

Tulosidonnaiset työnhakutuet (Jobseekers Act 1995, 28.6.1995, 1, (2)(d)(ii) ja 3 pykälä, ja Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18.10.1995, 3(2)(d)(ii) ja 5 pykälä).

c)

Tulotuki (sosiaaliturvalait Social Security Act 1986, 25.7.1986, 20—22 pykälä ja 23 pykälä sekä Social Security (Northern Ireland) Order 1986, 5.11.1986, 21—24 pykälä).

d)

Vammaisen elämisavustus (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991, 27.6.1991, 1 pykälä, ja Disability Living Allowance and Disability Working Allowance (Northern Ireland) Order 1991, 24.7.1991, 3 pykälä).

e)

Avustajalisä (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä, ja Social Security (Northern Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 35 pykälä).

f)

Huoltajan avustus (Social Security Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä, ja Social Security (Northern Ireland) Act 1975, 20.3.1975, 37 pykälä).”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Lisätään liitteen kohtaan ”Yleiset huomautukset” teksti seuraavasti:

”3.

Kun otetaan huomioon tämän asetuksen 6 artiklan säännökset, on huomattava, että niitä kahdenvälisten yleissopimusten määräyksiä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan ja jotka ovat edelleen voimassa jäsenvaltioiden välillä, kuten määräyksiä kolmannessa maassa täyttyneiden vakuutuskausien yhteenlaskemisesta, ei luetella tässä liitteessä.”

b)

Poistetaan seuraavat A osan kohdat:

2, 3 kohdan b alakohta, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64 ja 69 kohta, 71 kohdan a ja c alakohta, 73 kohdan a ja b alakohta, 74 ja 75 kohta, 83 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta, 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300 kohta.

c)

Korvataan A osan 3 kohdan a alakohdassa (Belgia — Saksa) oleva teksti seuraavasti:

”Yleissopimukseen, tehty 7 päivänä joulukuuta 1957, liittyvän kyseisenä päivänä tehdyn loppupöytäkirjan 3 ja 4 artikla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä lisäpöytäkirjassa (ottaen huomioon eräillä raja-alueilla ennen toista maailmansotaa, sen aikana ja sen jälkeen täyttyneet vakuutuskaudet)”.

d)

Korvataan A osan 67 kohdassa (Tanska — Suomi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

e)

Korvataan A osan 68 kohdassa (Tanska — Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

f)

Korvataan A osan 71 kohdan b alakohdassa (Saksa — Kreikka) oleva teksti seuraavasti:

”Työttömyysvakuutuksia koskevassa sopimuksessa, tehty 31 päivänä toukokuuta 1961, olevat 8 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta, 9—11 artikla sekä I ja IV luku, sikäli kuin ne koskevat edellä mainittuja artikloja, ja 14 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyssä pöytäkirjassa oleva huomautus (työttömyysetuutta koskevien vakuutuskausien tunnustaminen muutettaessa asuinpaikkaa valtiosta toiseen)”.

g)

Korvataan A osan 72 kohdassa (Saksa — Espanja) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 4 päivänä joulukuuta 1973 tehdyn sopimuksen 45 artiklan 2 kohta (diplomaatti- ja konsuliviranomaisten toimesta tapahtuva edustus)”.

h)

Korvataan A osan 73 kohdan (Saksa — Ranska) c, d, e ja f alakohdassa oleva teksti seuraavasti:

”a)

Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, kyseisenä päivänä tehty lisäsopimus N:o 4, sellaisena kuin se on lisäsopimuksessa N:o 2, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1955 (mukaan lukien 1 päivän heinäkuuta 1940 ja 30 päivän kesäkuuta 1950 välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)

b)

Edellä mainitussa lisäsopimuksessa N:o 2 oleva I osasto (mukaan lukien ennen 8 päivää toukokuuta 1945 täyttyneet vakuutuskaudet)

c)

Yleissopimukseen, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, liittyvän kyseisenä päivänä tehdyn yleispöytäkirjan 6, 7 ja 8 kohta (hallintojärjestelyt)

d)

Sopimuksessa, tehty 20 päivänä joulukuuta 1963, olevat II, III ja IV osastot (sosiaaliturva Saarin alueella)”.

i)

Korvataan A osan 79 kohdassa (Saksa — Luxemburg) oleva teksti seuraavasti:

”Sopimuksen, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1959, 4, 5, 6 ja 7 artikla (ottaen huomioon vuoden 1940 syyskuun ja vuoden 1946 kesäkuun välisenä aikana täyttyneet vakuutuskaudet)”.

j)

Korvataan A osan 83 kohdan (Saksa — Itävalta) h ja i kohta seuraavasti:

”Työttömyysvakuutuksista 19 päivänä heinäkuuta 1978 tehdyn sopimuksen 1 artiklan 5 kohtaa ja 8 artiklaa sekä kyseiseen sopimukseen liittyvän loppupöytäkirjan 10 kohtaa (työttömyyskorvauksen myöntäminen rajatyöntekijöille edellisessä työskentelyvaltiossa) sovelletaan edelleen henkilöihin, jotka ovat työskennelleet rajatyöntekijöinä 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sitä ennen ja joutuneet työttömiksi ennen 1 päivää tammikuuta 2011.”

k)

Korvataan A osan 90 kohdan (Saksa — Yhdistynyt kuningaskunta) a, b ja c alakohdassa oleva teksti seuraavasti:

”a)

Sosiaaliturvasta 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 5 ja 6 kohta (asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)

b)

Työttömyysvakuutuksista 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 5 ja 6 kohta (asevoimien palveluksessa oleviin siviileihin sovellettava lainsäädäntö)”.

l)

Korvataan A osan 142 kohdassa (Espanja — Portugali) oleva teksti seuraavasti:

”Yleissopimuksen, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1969, 22 artikla (työttömyysetuuksien maasta vienti)”.

m)

Korvataan A osan 180 kohdassa (Irlanti — Yhdistynyt kuningaskunta) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 14 päivänä syyskuuta 1971 tehdyn sopimuksen 8 artikla (koskee eräiden vammaisille myönnettävien etuuksien siirtämistä ja huomioon ottamista)”.

n)

Korvataan A osan 267 kohta (Alankomaat — Portugali) seuraavasti:

”Sopimuksen, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1979, 31 artikla (työttömyysetuuksien maasta vienti)”.

o)

Korvataan A osan 298 kohdassa (Suomi — Ruotsi) oleva teksti seuraavasti:

”Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla kotimatkasta asuinmaahan aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta silloin, kun asianomainen henkilö joutuu toisessa Pohjoismaassa oleskellessaan sairautensa vuoksi käyttämään kalliimpaa matkustustapaa kuin hän muutoin olisi käyttänyt”.

p)

Poistetaan seuraavat B osan merkinnät:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4)

Muutetaan liitteessä IV oleva B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa ”D. SAKSA” teksti seuraavasti:

”Maanviljelijöiden vanhuusvakuutus (Alterssicherung der Landwirte).”

b)

Korvataan kohdassa ”J. ITALIA” teksti seuraavasti:

”Seuraavien alojen eläkevakuutusjärjestelmät (Assicurazione pensioni per):

lääkärit (medici),

farmaseutit (farmacisti),

eläinlääkärit (veterinari),

sairaanhoitajat, apuhoitajat ja lastenhoitajat (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia),

psykologit (psicologi),

insinöörit ja arkkitehdit (ingegneri ed architetti),

maanmittaajat (geometri),

asianajajat (avvocati),

taloustieteilijät (dottori commercialisti),

tilintarkastajat ja liike-elämän asiantuntijat (ragionieri e periti commerciali),

työvoima-asiantuntijat (consulenti del lavoro),

notaarit (notai),

tullivirkailijat (spedizionieri doganali),

biologit (biologi),

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat (agrotecnici e periti agrari),

kaupalliset agentit ja edustajat (agenti e rappresentanti di commercio),

toimittajat (giornalisti),

teollisuusasiantuntijat (periti industriali),

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).”

c)

Korvataan kohdassa ”R. ITÄVALTA” teksti seuraavasti:

”Vapaiden ammattien yhteenliittymien eläkelaitosten eläkejärjestelmät (Kammern der Freien Berufe).”

5)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Poistetaan kohdan ”C. TANSKA” 6 kohdan b alakohta.

b)

Lisätään kohtaan ”C. TANSKA” seuraavaa:

”11.

Joustaviin työjärjestelyihin (ledighedsydelse) (laki N:o 455 10 päivältä kesäkuuta 1997) hyväksyttyjen työttömien henkilöiden tilapäinen etuus kuuluu III osaston 6 lukuun (Työttömyysetuudet). Toiseen jäsenvaltioon lähtevien työttömien henkilöiden osalta sovelletaan tämän asetuksen 69 ja 71 artiklaa silloin, kun kyseisellä jäsenvaltiolla on samanlaiset työllisyysjärjestelmät samaan ryhmään kuuluville henkilöille.”

c)

Poistetaan kohdassa ”D. SAKSA” 3, 11 ja 17 kohta ja lisätään seuraavat kohdat:

”24.

Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää vapaiden ammattien eläkejärjestelmissä toimivaltainen laitos ottaa huomioon jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen vakuutusvuoden osalta keskimääräisen vuosittaisen eläkeoikeuden, joka on hankittu maksamalla maksuja toimivaltaisen laitoksen jäsenenä.

25.

Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien eläkejärjestelmistä maksettavan orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien korotusten tai lisien laskemiseen.”

d)

Korvataan kohdan ”H. RANSKA” 7 kohdassa oleva teksti seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 73 ja 74 artiklassa säädetään, asumistuet ja hoitotapalisä (pienten lasten hoitoetuus) myönnetään ainoastaan asianomaisille Ranskan alueella asuville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat Ranskan alueella.”

e)

Poistetaan kohdan ”I. IRLANTI” 11 kohta.

f)

Lisätään kohtaan ”R. ITÄVALTA” kohdat seuraavasti:

”8.

Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmien etuuksien tai niiden osien osalta, silloin kun ne rahoitetaan yksinomaan rahastoivalla järjestelmällä tai ne perustuvat eläketilijärjestelmään, toimivaltainen laitos ottaa huomioon jokaisen muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen vakuutuskuukauden osalta pääoman suhteessa pääomaan, joka on tosiasiallisesti karttunut asianomaisessa eläkejärjestelmässä tai jonka katsotaan karttuneen eläketilijärjestelmässä, sekä asianomaisessa eläkejärjestelmässä täyttyneiden vakuutuskausien kuukausien lukumäärään.

9.

Asetuksen 79 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmistä maksettavan orvoneläkkeen sekä lasten perusteella maksettavien korotusten tai lisien laskemiseen.”

g)

Muutetaan jaksossa ”Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” oleva teksti seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

puolison tai entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

avioliitossa oleva nainen, tai

henkilö, jonka avioliitto on päättynyt muutoin kuin puolison kuoleman vuoksi;

tai

ii)

entisen puolison osalta, jos hakemuksen tekee:

leskeksi jäänyt mies, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu leskeksi jääneen vanhemman avustukseen, tai

leskeksi jäänyt nainen, joka välittömästi ennen eläkeikää ei ole oikeutettu leskeksi jääneen äidin etuuteen, leskeksi jääneen vanhemman avustukseen tai leskeneläkkeeseen tai joka on oikeutettu vain ikään suhteutettuun leskeneläkkeeseen, joka on laskettu asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tässä yhteydessä ’ikään suhteutetulla leskeneläkkeellä’ tarkoitetaan leskeneläkettä, jota maksetaan alennettu määrä vuonna 1992 maksuista ja etuuksista annetun lain (Social Security Contributions and Benefits Act) 39 pykälän 4 momentin mukaisesti.”

ii)

Poistetaan 22 kohta.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä 2 olevan kohdan ”X. RUOTSI” 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työttömyysetuuksien osalta: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ruotsin työttömyysvakuutustarkastus)”.

2)

Lisätään liitteessä 4 olevaan kohtaan ”D. SAKSA” 9 kohta seuraavasti:

”9.

Ammatilliset eläkejärjestelmät:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”.

3)

Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan ”C. TANSKA” 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 c artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”.

4)

Korvataan liitteessä 10 olevan kohdan ”R. ITÄVALTA” 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Liittovaltion sosiaaliturva-, sukupolvi- ja kuluttajansuoja-asiainministeri), asianomaisen julkishallinnon kanssa tehtävän sopimuksen perusteella virkamiesten erityisjärjestelmien osalta ja asianomaisen eläkelaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen perusteella vapaiden ammattien yhteenliittymien (Kammern der Freien Berufe) eläkejärjestelmien osalta.”

5)

Poistetaan liite 11.


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2005,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005,

yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26, 95, 133 ja 135 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 (3) annetaan säännöt tavaroiden tullikäsittelystä niiden tuonnissa ja viennissä.

(2)

On tarpeen varmistaa, että yhteisön tullialueelle tuotavien ja sieltä vietävien tavaroiden tullitarkastusten antama suoja on samantasoinen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen varmistaa, että tullitarkastukset ovat samantasoiset koko yhteisössä ja että jäsenvaltiot, jotka pääasiassa vastaavat tullitarkastuksista, toteuttavat ne yhdenmukaisesti. Tarkastuksien olisi perustuttava tavaroiden ja taloudellisten toimijoiden valintaa koskeviin yhteisesti sovittuihin normeihin ja riskin arviointiperusteisiin, jotta yhteisölle ja sen kansalaisille sekä yhteisön kauppakumppaneille aiheutuvat riskit voidaan minimoida. Jäsenvaltioiden ja komission olisi tämän vuoksi otettava käyttöön yhteistä lähestymistapaa tukeva yhteisönlaajuinen riskinhallintajärjestelmä, jotta ensisijaiset tavoitteet voidaan vahvistaa ja resurssit kohdentaa tehokkaasti ja jotta tullitarkastusten ja laillisen kaupan helpottamisen välinen sopiva tasapaino saadaan säilymään. Tällaisessa järjestelmässä olisi oltava myös yhteiset arviointiperusteet ja yhdenmukaiset vaatimukset valtuutetuille taloudellisille toimijoille ja siinä olisi varmistettava näiden arviointiperusteiden ja vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen. Kaikille jäsenvaltioille yhteisen riskinhallintajärjestelmän perustaminen ei saisi estää jäsenvaltioita tekemästä tavaroiden satunnaistarkastuksia.

(3)

Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä ”valtuutetun taloudellisen toimijan” asema mille tahansa taloudelliselle toimijalle, joka täyttää toimijoiden tarkastusjärjestelmiin, taloudelliseen vakavaraisuuteen ja vaatimusten aiempaan noudattamiseen liittyvät yhteiset arviointiperusteet. Muiden jäsenvaltioiden olisi tunnustettava yhden jäsenvaltion antama valtuutetun taloudellisen toimijan asema, mutta asema ei anna oikeutta hyötyä automaattisesti muissa jäsenvaltioissa tullisäännösten mukaisista yksinkertaistetuista menettelyistä. Muiden jäsenvaltioiden olisi kuitenkin sallittava valtuutettujen taloudellisten toimijoiden käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä, jos nämä täyttävät kaikki tiettyjen yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskevat erityisvaatimukset. Käsitellessään yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskevaa pyyntöä muiden jäsenvaltioiden ei tarvitse arvioida uudelleen toimijan tarkastusjärjestelmää, taloudellista vakavaraisuutta eikä vaatimusten aiempaa noudattamista, koska valtuutetun taloudellisen toimijan aseman antanut jäsenvaltio on jo tehnyt sen, mutta niiden olisi varmistettava, että tiettyjen yksinkertaistettujen menettelyjen käyttämistä koskevat muut erityisvaatimukset täyttyvät. Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä muissa jäsenvaltioissa voidaan myös koordinoida asianomaisten tulliviranomaisten välisellä sopimuksella.

(4)

Tullisäännösten mukaiset yksinkertaistetut menettelyt eivät vastedeskään saisi rajoittaa yhteisön tullikoodeksissa määriteltyjä, erityisesti turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyviä tullitarkastuksia. Tällaisista tarkastuksista vastaavat tulliviranomaiset, ja oikeus tarkastuksiin olisi säilytettävä, vaikkakin kyseisten viranomaisten olisi otettava valtuutetun taloudellisen toimijan asema huomioon yhtenä tekijänä riskianalyysissä ja myönnettäessä taloudelliselle toimijalle mahdollisia helpotuksia turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvien tarkastusten osalta.

(5)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja komission olisi vaihdettava vienti- ja tuontitavaroiden riskeihin liittyviä tietoja. Tätä varten olisi perustettava luotettava yhteinen järjestelmä, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä näihin tietoihin ja siirtää ja vaihtaa niitä oikeaan aikaan ja tehokkaasti. Tällaisia tietoja voidaan antaa myös kolmansille maille, silloin kun näin määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

(6)

Olisi tarkennettava, millä edellytyksillä taloudellisten toimijoiden tullille antamat tiedot voidaan luovuttaa saman jäsenvaltion muille viranomaisille, muille jäsenvaltioille, komissiolle taikka kolmansien maiden viranomaisille. Tätä varten olisi ilmaistava selvästi, että yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (4) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5) sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten sekä muiden yhteisön tullikoodeksin mukaisesti tietoja saavien viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

(7)

Jotta asianmukaiset riskiin perustuvat tarkastukset voidaan tehdä, on tarpeen säätää velvollisuudesta esittää ennakolta kaikkia yhteisön tullialueelle tuotavia tai sieltä vietäviä tavaroita koskevat tiedot, lukuun ottamatta tavaroita, jotka kuljetetaan tämän alueen kautta ilmateitse tai laivalla siellä pysähtymättä. Tällaisten tietojen olisi oltava käytettävissä ennen kuin tavarat tuodaan yhteisön tullialueelle tai viedään sieltä. Erilaisia määräaikoja ja sääntöjä voidaan vahvistaa tavaroiden, kuljetuksen tai taloudellisten toimijoiden tyypistä riippuen tai kun kansainväliset sopimukset edellyttävät erityisiä turvajärjestelyitä. Turvallisuusaukkojen välttämiseksi tätä vaatimusta olisi sovellettava myös tavaroihin, jotka tuodaan vapaa-alueelle tai viedään sieltä.

(8)

Asetus (ETY) N:o 2913/92 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2913/92 seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

Lisätään kohdat seuraavasti:

”(4a)

’saapumistullitoimipaikalla’ tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämää tullitoimipaikkaa, johon yhteisön tullialueelle tuodut tavarat on viipymättä kuljetettava ja jossa niille suoritetaan asianmukainen riskiin perustuva saapumistarkastus;

(4b)

’tuontitullitoimipaikalla’ tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämää tullitoimipaikkaa, jossa suoritetaan yhteisön tullialueelle tuotujen tavaroiden tulliselvitysmuodon osoittamiseen liittyvät muodollisuudet sekä asianmukainen riskiin perustuva tarkastus;

(4c)

’vientitullitoimipaikalla’ tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämää tullitoimipaikkaa, jossa saatetaan päätökseen yhteisön tullialueelta poistuvien tavaroiden tulliselvitysmuodon osoittamiseen liittyvät muodollisuudet sekä asianmukaiset riskiin perustuvat tarkastukset;

(4d)

’poistumistullitoimipaikalla’ tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämää tullitoimipaikkaa, jossa tavarat on esitettävä, ennen kuin ne poistuvat yhteisön tullialueelta, ja jossa niille tehdään poistumismuodollisuuksien suorittamiseen liittyvä tullitarkastus sekä asianmukainen riskiin perustuva tarkastus.”

Korvataan 14 kohta seuraavasti:

”(14)

’tullitarkastuksilla’ erityistoimia, joita tulliviranomaiset toteuttavat tullisäännösten ja muun sellaisen lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, joka koskee yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumista, poistumista, passitusta, siirtoa ja käyttötarkoitusta sekä tavaroiden, joilla ei ole yhteisöasemaa, alueella oloa; tällaisiin toimiin voivat kuulua tavaroiden tarkastaminen, ilmoitukseen sisältyvien tietojen tarkistaminen, sähköisten tai kirjallisten asiakirjojen olemassaolon ja oikeellisuuden varmistaminen, yritysten kirjanpidon ja muiden asiakirjojen tarkastaminen, kuljetusvälineen tarkastaminen, matkatavaroiden ja henkilöiden mukanaan tai yllään kuljettamien muiden tavaroiden tarkastaminen, virallisten selvitysten tekeminen sekä muut vastaavat toimet.”

Lisätään kohdat seuraavasti:

”(25)

’riskillä’ sellaisen tapahtuman toteutumisen todennäköisyyttä, joka liittyy yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumiseen, poistumiseen, passitukseen, siirtoon ja käyttötarkoitukseen sekä yhteisöasemaa vailla olevien tavaroiden olemiseen alueella ja joka

estää yhteisön tai kansallisten toimenpiteiden moitteettoman soveltamisen, tai

vaarantaa yhteisön ja sen jäsenvaltioiden taloudelliset edut, tai

on uhka yhteisön turvallisuudelle, kansanterveydelle, ympäristölle tai kuluttajille.

(26)

’riskinhallinnalla’ riskin järjestelmällistä tunnistamista ja kaikkien riskialttiuden rajoittamiseksi tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Tämä sisältää tietojen keräämisen, riskin analysoinnin ja arvioinnin, toimien määrittelemisen ja toteuttamisen sekä prosessin ja sen tulosten säännöllisen seurannan ja tarkastelun kansainvälisten, yhteisön ja kansallisten lähteiden ja strategioiden perusteella.”

2)

Lisätään jakso ja artikla seuraavasti:

”1 A jakso

Valtuutetut taloudelliset toimijat

5 a artikla

1.   Tulliviranomaiset myöntävät 2 kohdassa säädetyin perustein ’valtuutetun taloudellisen toimijan’ aseman mille tahansa yhteisön tullialueelle sijoittautuneelle taloudelliselle toimijalle, neuvoteltuaan tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Valtuutettu taloudellinen toimija hyötyy vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevien tullitarkastusten helpotuksista ja/tai tullisäännösten mukaisista yksinkertaistetuista menettelyistä.

Kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tunnustavat valtuutetun taloudellisen toimijan aseman 2 kohdan sääntöjen ja edellytysten mukaisesti tämän rajoittamatta tullitarkastuksia. Tulliviranomaisten on valtuutetun taloudellisen toimijan aseman tunnustamisen perusteella ja edellyttäen, että tietyntyyppisiä yhteisön tullilainsäädännön mukaisia yksinkertaistettuja menettelyjä koskevat vaatimukset täyttyvät, annettava toimijan hyötyä näistä yksinkertaistetuista menettelyistä.

2.   Valtuutetun taloudellisen toimijan aseman myöntämisperusteita ovat:

asianmukainen osoitus tullivaatimusten noudattamisesta,

tyydyttävä kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa asiaankuuluvat tullitarkastukset,

tarvittaessa näyttö taloudellisesta vakavaraisuudesta, ja/tai

asianmukaiset vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat normit, jos niitä voidaan soveltaa.

Komiteamenettelyä käytetään päätettäessä seuraavia asioita koskevista säännöistä:

valtuutetun taloudellisen toimijan aseman myöntäminen,

yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöön tarvittavien lupien myöntäminen,

sen vahvistaminen, mikä tulliviranomainen on toimivaltainen myöntämään kyseisen aseman ja kyseiset luvat,

minkä tyyppisiä ja laajuisia helpotuksia voidaan myöntää vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevien tullitarkastusten osalta ottaen huomioon yhteistä riskinhallintaa koskevat säännöt,

neuvottelut muiden tulliviranomaisten kanssa ja tietojen toimittaminen niille;

ja edellytyksistä, joiden mukaisesti

luvan myöntäminen voidaan rajoittaa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon,

valtuutetun taloudellisen toimijan asema voidaan evätä väliaikaisesti tai peruuttaa, ja

yhteisön alueelle sijoittautumista koskevasta vaatimuksesta voidaan luopua valtuutettujen taloudellisten toimijoiden erityisryhmien osalta ottaen huomioon erityisesti kansainväliset sopimukset.”

3)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.   Tulliviranomaiset voivat toteuttaa voimassa olevissa säännöksissä annettujen edellytysten mukaisesti kaikki tarpeellisiksi katsomansa tarkastukset varmistaakseen tullisäännösten ja muun sellaisen lainsäädännön moitteettoman soveltamisen, joka koskee yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumista, poistumista, passitusta, siirtoa ja käyttötarkoitusta sekä tavaroiden, joilla ei ole yhteisöasemaa, alueella oloa. Tullitarkastuksia yhteisön lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi voidaan tehdä kolmannessa maassa, jos näin määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

2.   Muiden tullitarkastusten kuin satunnaistarkastusten on perustuttava riskianalyysiin, jossa käytetään automaattista tietojenkäsittelymenetelmää, jotta riskit voidaan tunnistaa ja arvioida ja jotta riskien arviointiin tarvittavat toimenpiteet voidaan kehittää kansallisin, yhteisön ja, jos niitä on, kansainvälisin arviointiperustein.

Yhteisen riskinhallintajärjestelmän määrittämisessä ja yhteisten arviointiperusteiden sekä tarkastustoimien ensisijaisten alojen vahvistamisessa on käytettävä komiteamenettelyä.

Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa otettava käyttöön sähköinen järjestelmä riskinhallinnan toteuttamiseksi.

3.   Jos muut viranomaiset kuin tulliviranomaiset suorittavat tarkastuksia, tarkastukset on suoritettava tiiviissä yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa ja mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan ja samassa paikassa.

4.   Tässä artiklassa tarkoitettujen tarkastuksien puitteissa tulli- ja muut toimivaltaiset viranomaiset, kuten eläinlääkintä- ja poliisiviranomaiset, voivat antaa tietoja, joita ne ovat saaneet yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumiseen, poistumiseen, passitukseen, siirtoon ja käyttötarkoitukseen sekä yhteisöasemaa vailla olevien tavaroiden alueella oloon liittyen toisilleen sekä muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille ja komissiolle, silloin kun tämä on tarpeen riskin minimoimiseksi.

Luottamuksellisten tietojen toimittaminen kolmansien maiden tulliviranomaisille ja muille elimille (esimerkiksi turvallisuuselimille) on sallittua ainoastaan kansainvälisen sopimuksen puitteissa ja edellyttäen, että voimassa olevia tietosuojaa koskevia säännöksiä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (7) noudatetaan.

4)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai jotka on toimitettu luottamuksellisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa luovuttaa tällaisia tietoja ilman tiedot antaneen henkilön tai viranomaisen nimenomaista lupaa. Tietojen luovuttaminen on kuitenkin sallittua, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus tietojen luovuttamiseen voimassa olevien säännösten nojalla, erityisesti tuomioistuinkäsittelyyn liittyen. Tietojen antamisessa tai luovuttamisessa on noudatettava kaikilta osin voimassa olevia tietosuojaa koskevia säännöksiä, erityisesti direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY) N:o 45/2001.”

5)

Korvataan 16 artiklassa sana ”tullitarkastusta” sanalla ”tullitarkastuksia”.

6)

Lisätään III osaston I lukuun artiklat seuraavasti:

”36 a artikla

1.   Yhteisön tullialueelle tuoduista tavaroista on tehtävä yleisilmoitus, lukuun ottamatta tavaroita, jotka kuljetetaan kuljetusvälineessä, joka ainoastaan kulkee tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä kyseisellä alueella.

2.   Yleisilmoitus jätetään saapumistullitoimipaikkaan.

Tulliviranomaiset voivat sallia yleisilmoituksen jättämisen muuhun tullitoimipaikkaan edellyttäen, että tämä välittää viipymättä tarvittavat tiedot saapumistullitoimipaikkaan tai pitää ne saapumistullitoimipaikan saatavilla sähköisesti.

Tulliviranomaiset voivat sallia, että yleisilmoituksen antamisen sijasta annetaan ilmoitus ja pääsy taloudellisen toimijan sähköisessä järjestelmässä oleviin yleisilmoitusta koskeviin tietoihin.

3.   Yleisilmoitus on jätettävä ennen tavaroiden tuontia yhteisön tullialueelle.

4.   Komiteamenettelyllä vahvistetaan

määräaika, johon mennessä yleisilmoitus on jätettävä ennen tavaroiden tuontia yhteisön tullialueelle,

säännökset ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetusta määräajasta poikkeamista tai määräajan muuttamista varten, ja

edellytykset, joilla yleisilmoituksen tekemisen vaatimuksesta voidaan poiketa tai sitä voidaan mukauttaa,

sovellettavaksi erityisolosuhteissa ja tietyntyyppisen tavaraliikenteen, tietyntyyppisten kuljetusmuotojen tai tietyntyyppisten taloudellisten toimijoiden ollessa kyseessä, tai kun kansainvälisissä sopimuksissa määrätään erityisistä turvajärjestelyistä.

36 b artikla

1.   Riskianalyysin ja tullitarkastusten suorittamisen ja etenkin vaarattomuuden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot sisältävän yleisilmoituksen yhteinen muoto ja siinä vaadittavat tiedot määritetään komiteamenettelyllä, tarvittaessa kansainvälisiä standardeja ja kauppatapoja noudattaen.

2.   Yleisilmoitus on tehtävä käyttäen tietojenkäsittelymenetelmää. Kauppaa, satamaa tai kuljetusta koskevia tietoja voidaan käyttää, jos ne sisältävät tarvittavat tiedot.

Tulliviranomaiset voivat hyväksyä asiakirjamuodossa tehtävät yleisilmoitukset poikkeustapauksissa, edellyttäen, että niihin sovelletaan samaa riskinhallinnan tasoa kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen tehtyihin yleisilmoituksiin.

3.   Yleisilmoituksen jättää henkilö, joka tuo tavarat tai joka vastaa tavaroiden kuljetuksesta yhteisön tullialueelle.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun henkilön velvollisuuden estämättä yleisilmoituksen voi hänen sijastaan jättää

a)

henkilö, jonka nimissä 3 kohdassa tarkoitettu henkilö toimii; tai

b)

kuka tahansa henkilö, joka voi esittää kyseiset tavarat tai toimittaa ne esitettäviksi toimivaltaiselle tulliviranomaiselle; tai

c)

jonkun 3 kohdassa tai 4 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön edustaja.

5.   Edellä 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu henkilö saa pyynnöstään oikaista yhtä tai useampaa yleisilmoituksessa antamaansa tietoa sen jälkeen, kun yleisilmoitus on jätetty. Oikaisu ei kuitenkaan ole mahdollista sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat

a)

ilmoittaneet yleisilmoituksen jättäneelle henkilölle aikovansa tarkastaa tavarat; tai

b)

todenneet kyseiset tiedot virheellisiksi; tai

c)

antaneet luvan tavaroiden poissiirtämiseen.

36 c artikla

1.   Saapumistullitoimipaikka voi luopua vaatimasta yleisilmoituksen jättämistä sellaisten tavaroiden osalta, joista on jätetty tulli-ilmoitus ennen 36 a artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä. Tällöin tulli-ilmoituksessa on oltava vähintään yleisilmoitukselta vaadittavat tiedot ja sillä on yleisilmoituksen asema siihen asti kun tulli-ilmoitus hyväksytään 63 artiklan mukaisesti.

Tulliviranomaiset voivat sallia tulli-ilmoituksen jättämisen tuontitullitoimipaikkaan, joka ei ole saapumistullitoimipaikka, edellyttäen, että tämä välittää viipymättä tarvittavat tiedot saapumistullitoimipaikkaan tai pitää ne saapumistullitoimipaikan saatavilla sähköisesti.

2.   Kun tulli-ilmoitus jätetään muuten kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, tulliviranomaiset soveltavat tietoihin samaa riskinhallinnan tasoa kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen tehtyihin sähköisiin tulli-ilmoituksiin.”

7)

Korvataan 37 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”Tulliviranomaiset voivat tarkastaa niitä …’ilmaisulla’ Niille voidaan tehdä tullitarkastuksia … ’ja 38 artiklan 3 kohdassa ilmaisu’… tavarat, jotka kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset … voivat tarkastaa … ’ilmaisulla’… tavarat, joille jäsenvaltio voi tehdä tullitarkastuksia …”.

8)

Korvataan 38 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Mitä 1—4 kohdassa, 36 a—36 c artiklassa ja 39—53 artiklassa säädetään, ei sovelleta tavaroihin, jotka viedään väliaikaisesti yhteisön tullialueelta kuljetettaessa niitä meri- tai ilmateitse kahden tällä alueella sijaitsevan paikan välillä, jos kuljetus tapahtuu suoraa tietä reittilento- tai reittialusliikennettä käyttäen pysähtymättä yhteisön tullialueen ulkopuolella.”

9)

Korvataan 40 artikla seuraavasti:

”40 artikla

Tavarat, jotka saapuvat yhteisön tullialueelle, esittää tullille henkilö, joka toi ne kyseiselle alueelle, tai tarvittaessa henkilö, joka vastaa tavaroiden kuljetuksesta tuonnin jälkeen, paitsi jos kyseessä on tavara, jota kuljetetaan kuljetusvälineessä, joka ainoastaan kulkee yhteisön tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä yhteisön tullialueella. Tavarat esittävän henkilön on viitattava tavaroiden osalta aiemmin jätettyyn yleisilmoitukseen tai tulli-ilmoitukseen.”

10)

Otsikoidaan III osaston 3 luku uudelleen seuraavasti: ”Tullille esitettyjen tavaroiden purkaminen”.

11)

Poistetaan 43—45 artikla.

12)

Korvataan 170 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tavarat on esitettävä tulliviranomaisille ja niille on suoritettava asianomaiset tullimuodollisuudet, jos:

a)

ne on asetettu tullimenettelyyn, joka päättyy siirrettäessä tavarat vapaa-alueelle tai vapaavarastoon; tavaroiden esittämistä ei kuitenkaan vaadita, jos kyseisessä tullimenettelyssä myönnetään vapautus tästä velvollisuudesta;

b)

ne on siirretty vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tuontitullien palauttamiseen tai peruuttamiseen oikeuttavan päätöksen perusteella;

c)

niihin voidaan soveltaa 166 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä;

d)

ne tuodaan vapaa-alueelle tai vapaavarastoon suoraan yhteisön tullialueen ulkopuolelta.”

13)

Korvataan 176 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun tavaroita lastataan vapaa-alueella kuljetusvälineestä toiseen, toimenpiteeseen liittyvät tiedot on pidettävä tulliviranomaisten saatavilla. Tällaisen lastauksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden lyhytaikaista varastointia pidetään lastauksen erottamattomana osana.

Yhteisön tullialueen ulkopuolelta suoraan vapaa-alueelle tuotavista tavaroista tai vapaa-alueelta suoraan yhteisön tullialueen ulkopuolelle vietävistä tavaroista on jätettävä asianmukainen yleisilmoitus 36 a—36 c tai 182 a—182 d artiklan mukaisesti.”

14)

Korvataan 181 artikla seuraavasti:

”181 artikla

Tulliviranomaisten on varmistettava, että vietäessä tavaroita yhteisön tullialueen ulkopuolelle vapaa-alueelta tai vapaavarastosta noudatetaan vientiä, ulkoista jalostusta, jälleenvientiä, suspensiomenettelyjä tai sisäistä passitusmenettelyä koskevia säännöksiä sekä V osaston säännöksiä.”

15)

Poistetaan 182 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä virkkeestä sanat ”jälleenviennistä tai”.

16)

Lisätään V osastoon (Yhteisön tullialueelta vietävät tavarat) artiklat seuraavasti:

”182 a artikla

1.   Yhteisön tullialueelta vietävistä tavaroista on tehtävä joko tulli-ilmoitus tai, jos tulli-ilmoitusta ei vaadita, yleisilmoitus, paitsi jos kyseessä on tavara, jota kuljetetaan kuljetusvälineessä, joka ainoastaan kulkee tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä yhteisön tullialueella.

2.   Komiteamenettelyllä määritetään

määräaika, johon mennessä tulli-ilmoitus tai yleisilmoitus on jätettävä vientitullitoimipaikkaan ennen tavaroiden vientiä yhteisön tullialueelta,

säännökset ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetusta määräajasta poikkeamista tai määräajan muuttamista varten,

edellytykset, joilla yleisilmoituksen tekemisen vaatimuksesta voidaan poiketa tai sitä voidaan mukauttaa, ja

missä tapauksissa ja millä edellytyksillä yhteisön tullialueelta vietävistä tavaroista ei tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta eikä yleisilmoitusta,

sovellettavaksi erityisolosuhteissa ja tietyntyyppisen tavaraliikenteen tai tietyntyyppisten kuljetusmuotojen tai taloudellisten toimijoiden ollessa kyseessä, tai kun kansainvälisissä sopimuksissa määrätään erityisistä turvajärjestelyistä.

182 b artikla

1.   Kun yhteisön tullialueelta vietäville tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto, jota varten tarvitaan tulli-ilmoitus tullisäännösten mukaisesti, kyseinen tulli-ilmoitus on jätettävä vientitullitoimipaikkaan ennen kuin tavarat viedään yhteisön tullialueelta.

2.   Kun vientitullitoimipaikka on muu kuin poistumistullitoimipaikka, vientitullitoimipaikka välittää tai saattaa poistumistullipaikan vaatimat tiedot viipymättä sähköisesti sen saataville.

3.   Tulli-ilmoituksessa on oltava vähintään 182 d artiklan 1 kohdassa tarkoitetulta yleisilmoitukselta vaadittavat tiedot.

4.   Kun tulli-ilmoitus jätetään muuten kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, tulliviranomaisten on sovellettava tietoihin samaa riskinhallinnan tasoa kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen tehtyihin tulli-ilmoituksiin.

182 c artikla

1.   Kun yhteisön tullialueelta vietäville tavaroille ei osoiteta tulliselvitysmuotoa, jota varten tarvitaan tulli-ilmoitus, poistumistullitoimipaikkaan on jätettävä yleisilmoitus ennen kuin tavarat viedään yhteisön tullialueelta.

2.   Tulliviranomaiset voivat sallia yleisilmoituksen jättämisen muuhun tullitoimipaikkaan edellyttäen, että tämä välittää viipymättä tarvittavat tiedot poistumistullitoimipaikkaan tai pitää ne poistumistullitoimipaikan saatavilla sähköisesti.

3.   Tulliviranomaiset voivat sallia, että yleisilmoituksen antamisen sijasta annetaan ilmoitus ja pääsy taloudellisen toimijan sähköisessä järjestelmässä oleviin yleisilmoitusta koskeviin tietoihin.

182 d artikla

1.   Riskianalyysin ja tullitarkastusten suorittamisen ja etenkin vaarattomuuden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot sisältävän yleisilmoituksen yhteinen muoto ja siinä vaadittavat tiedot määritetään komiteamenettelyllä, tarvittaessa kansainvälisiä standardeja ja kauppatapoja noudattaen.

2.   Yleisilmoitus on tehtävä käyttäen tietojenkäsittelymenetelmää. Kauppaa, satamaa tai kuljetusta koskevia tietoja voidaan käyttää, jos ne sisältävät tarvittavat tiedot.

Tulliviranomaiset voivat hyväksyä asiakirjamuodossa tehtävät yleisilmoitukset poikkeustapauksissa edellyttäen, että niihin sovelletaan samaa riskinhallinnan tasoa kuin tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen tehtyihin yleisilmoituksiin.

3.   Yleisilmoituksen jättää:

a)

henkilö, joka tuo tavarat tai joka vastaa tavaroiden kuljetuksesta yhteisön tullialueelta; tai

b)

kuka tahansa henkilö, joka voi esittää kyseiset tavarat tai toimittaa ne esitettäviksi toimivaltaiselle tulliviranomaiselle; tai

c)

jonkin a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön edustaja.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu henkilö saa pyynnöstään oikaista yhtä tai useampaa yleisilmoituksessa antamaansa tietoa sen jälkeen, kun yleisilmoitus on jätetty. Oikaisu ei kuitenkaan ole mahdollista sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat

a)

ilmoittaneet yleisilmoituksen jättäneelle henkilölle aikovansa tarkastaa tavarat; tai

b)

todenneet kyseiset tiedot virheellisiksi; tai

c)

antaneet luvan tavaroiden poissiirtämiseen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mitä 5 a artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 36 a artiklan 4 kohdassa, 36 b artiklan 1 kohdassa, 182 a artiklan 2 kohdassa sekä 182 d artiklan 1 kohdassa säädetään, sovelletaan 11 päivästä toukokuuta 2005 alkaen.

Kaikkia muita säännöksiä sovelletaan heti, kun toisessa alakohdassa mainittuihin artikloihin perustuvat täytäntöönpanosäännökset ovat tulleet voimaan. Kuitenkin 13, 36 a, 36 b, 36 c, 182 b, 182 c ja 182 d artiklassa säädettyä sähköistä ilmoitusta ja riskien hallinnan täytäntöönpanoa ja saapumis-, tuonti-, vienti- ja poistumistullitoimipaikkojen välistä sähköistä tietojenvaihtoa varten tarvittavien automatisoitujen järjestelmien on oltava käytössä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun nämä artiklat ovat tulleet sovellettaviksi.

Viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun nämä artiklat ovat tulleet sovellettaviksi, komissio arvioi jäsenvaltion mahdollisesti esittämää pyyntöä pidentää kolmannessa alakohdassa mainittua kolmen vuoden ajanjaksoa sähköisen ilmoituksen ja riskienhallinnan täytäntöönpanossa ja tullitoimipaikkojen välisessä sähköisessä tietojenvaihdossa käytettävien automatisoitujen järjestelmien osalta. Komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja ehdottaa tarvittaessa kolmannessa alakohdassa mainitun kolmen vuoden ajanjakson pidentämistä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 110, 30.4.2004, s. 72.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29. marraskuuta 2004 (EUVL C 38 E, 15.2.2005, s. 36), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.”


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/20


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 649/2005/EY,

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2005,

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1419/1999/EY (3) tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurien rikkaus, moninaisuus ja yhteiset piirteet sekä edistää Euroopan kansalaisten keskinäistä tuntemusta.

(2)

Päätöksen N:o 1419/1999/EY liitteessä I esitetään kronologinen järjestys, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat esittää ehdokkaita tätä tapahtumaa varten. Kyseinen liite koskee ainoastaan niitä valtioita, jotka olivat jäsenvaltioita päätöksen tekemishetkellä 25 päivänä toukokuuta 1999.

(3)

Päätöksen N:o 1419/1999/EY 6 artiklassa säädetään, että päätöstä voidaan tarkistaa varsinkin Euroopan unionin tulevaa laajentumista silmällä pitäen.

(4)

Vuoden 2004 laajentuminen huomioon ottaen on tärkeää, että myös uusilla jäsenvaltioilla olisi lähitulevaisuudessa oltava mahdollisuus esittää ehdokkaita Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten ilman, että muiden jäsenvaltioiden keskinäistä ehdottamisjärjestystä muutetaan, ja siten, että vuodesta 2009 nykyisen yhteisön toiminnan loppuun saakka kunakin vuonna voidaan valita kaksi jäsenvaltioiden pääkaupunkia.

(5)

Päätös N:o 1419/1999/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 1419/1999/EY seuraavasti:

1)

Lisätään johdanto-osan kappale seuraavasti:

”(12 a)

Olisi otettava huomioon tämän päätöksen taloudelliset seuraukset, niin että varmistetaan riittävä ja asianmukainen yhteisön rahoitus kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten,”.

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan kulttuuripääkaupungiksi nimetään jäsenvaltioiden kaupunkeja liitteessä I esitetyn luettelon mukaisessa järjestyksessä. Vuoteen 2008 saakka nimetään yksi luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunki. Vuodesta 2009 lähtien nimetään yksi kunkin luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunki. Liitteen I mukaista kronologista järjestystä voidaan muuttaa asianomaisten jäsenvaltioiden keskinäisellä sopimuksella. Kukin jäsenvaltio toimittaa vuorollaan yhtä tai useampaa kaupunkia koskevan nimitysehdotuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle. Nimitysehdotus on toimitettava viimeistään neljä vuotta ennen kuin kyseisen tapahtuman on määrä alkaa, ja siihen voidaan liittää suositus asianomaiselta jäsenvaltiolta.”

3)

Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2004 (EUVL C 25 E, 1.2.2005, s. 41), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 166, 1.7.1999, s. 1.


LIITE

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN EHDOTTAMISJÄRJESTYS

2005

Irlanti

 

2006

Kreikka (1)

 

2007

Luxemburg

 

2008

Yhdistynyt kuningaskunta

 

2009

Itävalta

Liettua

2010

Saksa

Unkari

2011

Suomi

Viro

2012

Portugali

Slovenia

2013

Ranska

Slovakia

2014

Ruotsi

Latvia

2015

Belgia

Tšekin tasavalta

2016

Espanja

Puola

2017

Tanska

Kypros

2018

Alankomaat (1)

Malta

2019

Italia

 


(1)  Neuvosto (kulttuuri- ja audiovisuaaliala) pani istunnossaan 28 päivänä toukokuuta 1998 merkille järjestyksen vaihdon Kreikan ja Alankomaiden välillä päätöksen N:o 1419/1999/EY 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.


Oikaisuja

4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/22


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 870/2004, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 162, 30. huhtikuuta 2004 )

Kansilehdellä, otsikossa sivulla 18 sekä loppulausekkeessa sivulla 23 oleva antamispäivä:

korvataan:

”24 päivänä huhtikuuta 2004”

seuraavasti:

”26 päivänä huhtikuuta 2004”.


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/22


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1590/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 304, 30. syyskuuta 2004 )

Koska tämä teksti on jo julkaistu asetuksena (EY) N:o 870/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 18), sen toinen julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 304, 30.9.2004, s. 1, peruutetaan.