ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 114

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
4. toukokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 695/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1883/78 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 696/2005, annettu 3 päivänä toukokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 697/2005, annettu 3 päivänä toukokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 462/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 698/2005, annettu 3 päivänä toukokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 459/2005 muuttamisesta Itävallan interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

7

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä

9

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välillä

11

 

*

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimipaikan sijainnista

13

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1298)

14

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 695/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1883/78 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 1883/78 (2) on säädetty perussäännöt niille interventiotoimenpiteille, joiden yksikkökohtaista määrää ei ole vahvistettu yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä, erityisesti siltä osin kuin kyse on tavasta, jolla rahoitettavat määrät vahvistetaan, niiden menojen rahoituksesta, jotka aiheutuvat tuotteiden ostoon interventiossa tarvittavien varojen sitomisesta, varainhoitovuodesta toiseen siirrettävien varastojen arvottamisesta sekä niiden menojen rahoituksesta, jotka aiheutuvat varastointiin liittyvistä materiaalisista toimista.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 5 artiklan mukaisesti yhteisö rahoittaa yhdenmukaisen menetelmän ja korkokannan mukaan korkokulut, joita jäsenvaltioille on aiheutunut interventiotuotteiden ostosta.

(3)

Maataloustuotteiden julkisia interventio-ostoja varten tarvittava rahoitus voi osoittautua jäsenvaltiossa mahdolliseksi ainoastaan korolla, joka on merkittävästi korkeampi kuin yhdenmukainen korko.

(4)

Jos korkokantojen välinen erotus on tietyn jäsenvaltion osalta enemmän kuin kaksi kertaa yhdenmukaisen koron määrä, olisi säädettävä korjausmekanismin soveltamisesta. Asianomaisen jäsenvaltion olisi kuitenkin maksettava erotus osittain, jotta sitä rohkaistaisiin etsimään edullisinta rahoitusmenetelmää.

(5)

Tämän mekanismin soveltamisen olisi oltava tilapäistä ja koskettava vain varainhoitovuosia 2005 ja 2006. Sitä olisi sovellettava meneillään olevan varainhoitovuoden alusta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1883/78 5 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltion maksama korko on suurempi kuin kaksinkertainen yhdenmukainen korkokanta, komissio voi ensimmäisestä alakohdasta poiketen korvata varainhoitovuosina 2005 ja 2006 kyseiselle jäsenvaltiolle aiheutuneet korkokulut yhdenmukaisen korkokannan lisäksi kaksinkertaisen viimeksi mainitun koron ja jäsenvaltion tosiasiallisesti maksaman koron välisen erotuksen osalta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen toteutuneisiin menoihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1259/96 (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 10).


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 696/2005,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä toukokuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 697/2005,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 462/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 462/2005 (3) avataan Saksan interventioelimen hallussa olevan 500 693 ohratonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Saksa on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 500 000 tonnilla vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Saksan esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(4)

Tarjouskilpailutettavien määrien kasvun vuoksi näyttää olevan tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 462/2005 liitteessä I varastointialueittain ilmoitettuja varastoituja määriä.

(5)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 462/2005.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 462/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Tarjouskilpailu koskee kaikkiin kolmansiin maihin vietävän 1 000 693 ohratonnin enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kanadaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Meksikoa, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4), Sveitsiä ja Yhdysvaltoja.

2.   Alueet, joilla 1 000 693 tonnia ohraa on varastoituna, mainitaan liitteessä I.

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2045/2004 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUVL L 75, 22.3.2005, s. 27. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 610/2005 (EUVL L 101, 21.4.2005, s. 9).

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


LIITE

”LIITE I

(tonneina)

Varastointipaikka

Määrä

Schleswig-Holstein, Hampuri, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berliini, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Baijeri

1 000 693”


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 698/2005,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 459/2005 muuttamisesta Itävallan interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 459/2005 (3) avataan Itävallan interventioelimen hallussa olevan 80 663 vehnätonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Itävalta on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 50 000 tonnilla vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Itävallan esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(4)

Tarjouskilpailutettavien määrien kasvun vuoksi näyttää olevan tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 459/2005 liitteessä I varastointialueittain ilmoitettuja varastoituja määriä.

(5)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 459/2005.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 459/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Tarjouskilpailu koskee kaikkiin kolmansiin maihin vietävän 130 663 vehnätonnin enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) ja Sveitsiä.

2.   Alueet, joilla 130 663 tonnia vehnää on varastoituna, mainitaan liitteessä I.

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2045/2004 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EUVL L 75, 22.3.2005, s. 9.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


LIITE

”LIITE I

(tonneina)

Varastointipaikka

Määrä

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2004,

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä

(2005/356/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 94 artiklan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä lokakuuta 2001 komission neuvottelemaan Andorran ruhtinaskunnan kanssa sopimuksen, jolla voidaan varmistaa, että Andorran ruhtinaskunta ottaa käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan yhteisössä varmistetaan säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus.

(2)

Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimusteksti on neuvoston vahvistamien neuvotteluohjeiden mukainen. Tekstiin on liitetty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andorran ruhtinaskunnan yhteisymmärryspöytäkirja, jonka teksti on liitetty neuvoston päätökseen 2004/828/EY (2).

(3)

Direktiivin 2003/48/EY (3) soveltaminen edellyttää, että Andorran ruhtinaskunta soveltaa vastaavia toimenpiteitä kuin mistä kyseisessä direktiivissä säädetään Andorran ruhtinaskunnan ja Euroopan yhteisön tekemän sopimuksen mukaisesti.

(4)

Päätöksen 2004/828/EY mukaisesti ja edellyttäen, että myöhemmin tehdään päätös sopimuksen lopullisesta tekemisestä, sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön nimissä 15 päivänä marraskuuta 2004.

(5)

On tarpeen hyväksyä sopimus.

(6)

On tarpeen säätää yksinkertaisesta ja nopeasta menettelystä sopimuksen liitteiden I ja II mahdollisia mukautuksia varten,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskeva Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (4).

2 artikla

Komissio valtuutetaan hyväksymään yhteisön puolesta muutokset sopimuksen liitteisiin sen varmistamiseksi, että liitteet vastaavat direktiivin 2003/48/EY 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin perustuvia, toimivaltaisia viranomaisia koskevia tietoja sekä mainitun direktiivin liitteen tietoja.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa edellytetyn ilmoituksen (5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  Lausunto annettu 17. marraskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 32.

(3)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 33.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2004,

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välillä

(2005/357/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 94 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä lokakuuta 2001 komission neuvottelemaan San Marinon tasavallan kanssa asianmukaisen sopimuksen, jolla voidaan varmistaa, että San Marinon tasavalta ottaa käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä yhteisössä on tarkoitus varmistaa säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus.

(2)

Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimusteksti on neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukainen. Sen liitteenä on Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jonka teksti on liitetty neuvoston päätökseen 2004/903/EY (2).

(3)

Direktiivin 2003/48/EY (3) säännösten soveltaminen edellyttää, että San Marinon tasavalta soveltaa kyseisessä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä San Marinon tasavallan ja Euroopan yhteisön tekemän sopimuksen mukaisesti.

(4)

Sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 7 päivänä joulukuuta 2004 päätöksen 2004/903/EY mukaisesti ja edellyttäen, että päätös sopimuksen tekemisestä tehdään myöhemmin.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä yhteisön puolesta.

(6)

On tarpeen säätää yksinkertaisesta ja nopeasta menettelystä sopimuksen liitteiden I ja II mahdolliseksi mukauttamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskeva Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (4).

2 artikla

Komissio valtuutetaan hyväksymään yhteisön puolesta muutokset sopimuksen liitteisiin, sen varmistamiseksi, että liitteet vastaavat direktiivin 2003/48/EY 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin perustuvia toimivaltaisia viranomaisia koskevia tietoja sekä mainitun direktiivin liitteen tietoja.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa edellytetyn ilmoituksen (5).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  Lausunto annettu 2. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 381, 28.12.2004, s. 32.

(3)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUVL L 381, 28.12.2004, s. 33.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2005,

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimipaikan sijainnista

(2005/358/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (jäljempänä ’virasto’) perustamisesta 26 päivänä lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 (1) 15 artiklan viidennen kohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Viraston toimipaikka sijaitsee Varsovassa, Puolassa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.


Komissio

4.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2005,

tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1298)

(2005/359/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaisesti Yhdysvalloista peräisin olevia kuorellisia tammitukkeja (Quercus L.) ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön tammen lakastumistaudin aiheuttajan Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan kulkeutumisvaaran vuoksi.

(2)

Kokemukset ovat osoittaneet, että Yhdysvaltojen tapauksessa Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan leviämisvaara voidaan poistaa soveltamalla tiettyjä toimenpiteitä.

(3)

Yksi näistä toimenpiteistä on desinfiointi kaasuttamalla. Jotkin jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että desinfioitujen tammitukkien tuonti tapahtuisi ainoastaan tiettyjen satamien kautta, joissa on käytössä asianmukaiset käsittely- ja tarkastusmahdollisuudet.

(4)

Tietyin teknisin edellytyksin on myös mahdollista luopua kaasulla desinfioinnista, kun kyseessä on valkotammien ryhmään kuuluva tammipuu. Jotkin jäsenvaltiot ovat pyytäneet lisäpoikkeusta, jotta valkotammen tuonti sallittaisiin vuoden tiettyinä kuukausina. Tämä toinen poikkeus olisi rajattava yhteisön niihin osiin, joissa Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan mahdollisilla vektoreilla on vähän tai ei lainkaan toimintaa talvella, eli 45. leveysasteen pohjoispuolisille alueille.

(5)

Komissio varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa kaikki tekniset tiedot, joita tarvitaan vaadittujen suojatoimenpiteiden toiminnan valvontaa varten.

(6)

Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi myönnettävä rajoitetuksi ajaksi poikkeus Yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) yhteisöön tuontia varten.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa ja saman direktiivin 13 artiklan 1 kohdan i alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan A osan I jakson 3 kohdan osalta, jäsenvaltioille annetaan lupa sallia 1 päivästä tammikuuta 2005 lähtien Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) (jäljempänä ’tukit’) tuonti alueelleen, jos 2–7 artiklassa säädettyjä edellytyksiä noudatetaan.

2 artikla

1.   Jotta tukkeihin voidaan soveltaa tätä poikkeusta, ne on desinfioitava kaasuttamalla ja tunnistettava liitteessä I esitetyllä tavalla.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että kaasulla desinfioituihin tukkeihin ei sovelleta 5 artiklan 1 kohdassa (märkävarastoinnin osalta), 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

3 artikla

1.   Tukit voidaan purkaa vain liitteessä II luetelluissa satamissa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä komissio voi muuttaa liitteessä II olevaa purkaussatamien luetteloa kuultuaan muita jäsenvaltioita.

4 artikla

1.   Direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan mukaisesti vaadittujen tarkastusten tekijöinä on oltava tämän päätöksen soveltamista varten erityisesti ohjausta saaneet tai koulutetut virkailijat, joita avustavat direktiivin 2000/29/EY 21 artiklassa tarkoitetut asiantuntijat kyseisessä direktiivissä tarkoitettua menettelyä noudattaen; tarkastukset on tehtävä joko liitteessä II mainituissa satamissa tai 5 artiklassa tarkoitetussa ensimmäisessä varastointipaikassa.

Jos purkaussatama ja ensimmäinen varastointipaikka sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, kyseisten jäsenvaltioiden on sovittava järjestelyistä, jotka koskevat tarkastusten tekopaikkaa sekä tiedonvaihtoa lähetysten saapumisesta ja varastoinnista.

2.   Näihin tarkastuksiin on sisällyttävä

a)

kaikkien kasvinterveystodistusten tarkastaminen;

b)

tunnistustarkastus, jossa tukkien merkintöjä ja määrää verrataan asianomaisen kasvinterveystodistuksen tietoihin;

c)

liitteessä III täsmennetty kaasulla desinfioinnin väritesti, joka tehdään tarkoituksenmukaiselle määrälle kustakin lähetyksestä satunnaisesti valittuja tukkeja.

3.   Jos tarkastuksesta käy ilmi, että lähetys ei täytä kaikkia 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, koko lähetys hylätään ja poistetaan yhteisön alueelta.

Kyseisen lähetyksen tiedot on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja kaikkien muiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville virallisille tahoille.

5 artikla

1.   Tukit voidaan varastoida vain paikkoihin, joista on ilmoitettu kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaaville virallisille tahoille ja jotka nämä viralliset tahot ovat hyväksyneet sekä joissa on asianmukaiset märkävarastointimahdollisuudet 2 kohdassa säädetyn ajanjakson ajaksi.

2.   Tukkien on oltava koko ajan märkävarastoituina viimeistään siitä lähtien, kun ympäristössä olevat tammimetsät alkavat versoa.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava asianmukaisin määräajoin ympäristössä olevat tammimetsät säännöllisesti Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan oireiden varalta.

Jos tarkastuksissa havaitaan Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan mahdollisesti aiheuttamia oireita, kyseisen sienen esiintymisen varmistamiseksi on tehtävä tarkoituksenmukaisilla menetelmillä virallisia lisätestejä.

Jos Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -kasvintuhoojan esiintyminen varmistuu, komissiolle on ilmoitettava välittömästi.

6 artikla

1.   Tukit voidaan jalostaa ainoastaan sellaisissa laitoksissa, joista on ilmoitettu mainituille toimivaltaisille viranomaisille ja jotka nämä viranomaiset ovat hyväksyneet.

2.   Jalostuksen aikana irtoava kuori ja syntyvä muu jäte on tuhottava välittömästi jalostuspaikalla.

7 artikla

1.   Tuojan on ilmoitettava riittävän ajoissa ennen tuontia ensimmäisenä suunniteltuna varastointipaikkana toimivan jäsenvaltion asiasta vastaaville virallisille tahoille jokaisesta lähetyksestä seuraavat tiedot:

a)

tukkien määrä

b)

lähtömaa

c)

lastaussatama

d)

purkaussatama tai -satamat

e)

varastointipaikka tai -paikat

f)

jalostuspaikka tai -paikat.

2.   Kun tuoja ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun lähetyksen aiotusta tuonnista, asiasta vastaava virallinen taho ilmoittaa hänelle ennen tuontia tässä päätöksessä säädetyistä edellytyksistä.

3.   Kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaava virallinen taho toimittaa kopiot 1 ja 2 kohdan mukaisista tiedoista purkaussataman toimivaltaisille viranomaisille.

8 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta valkotammien ryhmään kuuluviin Quercus L. -lajin tukkeihin 2 artiklan 1 kohdassa säädettyä kaasuttamalla desinfioimista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tukit kuuluvat lähetykseen, joka koostuu ainoastaan valkotammien ryhmään kuuluvien lajien tukeista;

b)

tukit on voitava tunnistaa liitteen IV mukaisesti;

c)

tukit on lähetettävä lastaussatamasta aikaisintaan 15 päivänä lokakuuta ja niiden on saavutettava varastointipaikka viimeistään 30 päivänä huhtikuuta seuraavana vuonna;

d)

tukit on pidettävä märkävarastossa;

e)

tukkeja ei saa tuoda 45. leveysasteen eteläpuolisille alueille tai näiden alueiden kautta; Marseille voi kuitenkin toimia purkaussatamana edellyttäen, että lähetyksen välitön siirto 45. leveysasteen pohjoispuolisille alueille varmistetaan;

f)

edellä 4 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten on sisällettävä kaasulla desinfioinnin väritestin sijasta liitteessä IV täsmennetty valkotammitukin väritunnistustesti, joka tehdään vähintään 10 prosentille kustakin lähetyksestä satunnaisesti valittuja tukkeja.

Poiketen siitä, mitä c alakohdassa säädetään, varastointijäsenvaltion kasvinsuojelujärjestö voi sallia lähetysten purkamisen ja märkävarastoinnin kyseisessä alakohdassa säädetyn seuraavan vuoden 30 päivän huhtikuuta jälkeen, jos lähetysten saapuminen purkaussatamaan on viivästynyt ennakoimattomista syistä.

2.   Edellä 1 kohtaa ei sovelleta Kreikkaan, Espanjaan, Italiaan, Kyprokseen, Maltaan eikä Portugaliin.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille säännöksistä, joita ne antavat 1 artiklassa säädetyn luvan nojalla.

10 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka ovat käyttäneet tässä päätöksessä säädettyä poikkeusta, on raportoitava komissiolle sen toiminnasta 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä. Raporttiin on sisällyttävä tarkat tiedot tuoduista määristä.

Samanlainen raportti on toimitettava tarpeen mukaan 30 päivään kesäkuuta 2009 mennessä.

11 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010.

12 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/16/EY (EUVL L 57, 3.3.2005, s. 19).


LIITE I

KAASUTTAMALLA DESINFIOIMISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄ 2 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUA TUNNISTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1.

Tukit on pinottava vesitiiviille pinnalle kaasutiiviin katteen alle sellaisella tavalla ja sellaiseen korkeuteen asti, että kaasun tehokas levittyminen koko tukkipinoon varmistetaan.

2.

Rajoittamatta sitä, mitä lisävaatimuksia Amerikan yhdysvaltojen virallinen kasvinsuojelujärjestö (”Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS”) mahdollisesti asettaa viennille, tukkipino on desinfioitava puhtaalla metyylibromidilla, jonka vähimmäispitoisuus on 240 g/m3 koko tilavuudessa; käsittely on tehtävä katteen alla 72 tunnin ajan, ja tukkien lämpötilan on oltava vähintään + 5 °C. Käsittelyn kestettyä 24 tuntia kaasua lisätään edellä mainitun pitoisuuden saavuttamiseksi uudelleen; tukkien lämpötilan on säilyttävä vähintään + 5 °C:ssa koko menettelyn ajan. Tieteellisten todisteiden perusteella ja direktiivin 2000/29/EY 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää muiden menetelmien pakollisesta tai mahdollisesta käyttämisestä.

3.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista desinfiointimenettelyistä vastaavat kaasulla desinfiointia harjoittavat virallisesti hyväksytyt toimijat, joilla on oltava vaatimukset täyttävät asianmukaiset välineet ja pätevä henkilöstö.

Toimijoille on annettava yksityiskohtaiset tiedot tukkien kaasulla desinfioinnissa vaadituista menettelyistä.

Komissiolle on toimitettava luettelo kaasulla desinfiointia varten hyväksytyistä toimijoista sekä luettelon muutokset. Komissio varaa itselleen oikeuden ilmoittaa, että jotakin yksittäistä hyväksynnän saanutta kaasulla desinfiointia harjoittavaa toimijaa ei voida enää hyväksyä tämän päätöksen tarkoituksia varten. Paikkojen, joissa hyväksytyt toimijat suorittavat desinfiointimenettelyt, on sijaittava niissä satamissa, joista tukit lähetetään yhteisöön, mutta asianomainen virallinen kasvinsuojelujärjestö voi myös hyväksyä valikoidut sisämaassa olevat paikat.

4.

Kaasulla desinfioitavassa pinossa olevien kaikkien tukkien tyveen on kiinnitettävä desinfiointierätunniste (numeroita ja/tai kirjaimia) siten, ettei tätä tunnistetta voida poistaa. Kutakin lähettäjää varten on oma desinfiointierätunniste. Sitä ei saa käyttää muissa erissä oleviin tukkeihin. Kaasulla desinfiointia harjoittavien hyväksyttyjen toimijoiden on pidettävä tunnisteista kirjaa.

5.

Jokaista desinfiointimenettelyä ja 4 kohdassa tarkoitettua tukkien varustamista tunnisteilla on valvottava järjestelmällisesti desinfiointipaikoissa. Valvojina ovat asianomaisen virallisen kasvinsuojelujärjestön virkailijat tai yhteistyössä toimivat osavaltion/provinssin viranomaiset niin, että 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen taataan.

6.

Asianomaisen virallisen kasvinsuojelujärjestön on annettava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa vaadittu virallinen kasvinterveystodistus kaasulla desinfioinnin jälkeen. Todistuksen on perustuttava 5 kohdassa mainittuihin toimiin ja mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti suoritettuun tarkasteluun, joka koskee kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja tässä liitteessä vahvistettuja edellytyksiä.

7.

Todistuksessa on mainittava suvun tai lajin kasvitieteellinen nimi, lähetyksessä olevien tukkien määrä ja 4 kohdassa tarkoitetut desinfiointierätunnisteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietoja, joita vaaditaan tuholaisten hävittämiseen ja/tai desinfiointiin liittyvässä jaksossa.

Todistuksessa on aina oltava seuraava ”Lisätietoja” koskeva kohta:

”Täten todistetaan, että tämän todistuksen nojalla lähetetyt tukit on desinfioinut kaasulla .................... (hyväksytty toimija) .................... (pv) .................... (desinfiointipaikka) .................... komission päätöksen 2005/359/EY liitteessä I vahvistettujen säännösten mukaisesti.”

8.

Jos tukit lähetetään kanadalaisen lastaussataman kautta, ”Canadian Food Inspection Agency (CFIA)” voi toteuttaa kaikki 1–7 kohdassa säädetyt virallisen järjestön toteutettavaksi kuuluvat toimenpiteet tai osan niistä.


LIITE II

PURKAUSSATAMAT

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Århus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Kööpenhamina

8.

Hampuri

9.

Klaipeda

10.

Larnaka

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Venetsia

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


LIITE III

KAASULLA DESINFIOINNIN VÄRITESTI

Edellä 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kaasulla desinfioinnin väritesti on tehtävä seuraavalla tavalla:

 

Kasvukairalla otetaan näytteitä mannon koko paksuudelta puun kohdista, joissa kuori on koskematonta, vähintään metrin päästä tukin kannasta. Näytteet liotetaan vastavalmistetussa (alle päivän vanhassa) tislatulla vedellä tehdyssä 1-prosenttisessa 2,3,5-trifenyyli-2H-tetratsoliumkloridiliuoksessa (TTC). Näytteitä, joissa ei ole punaista väriä kolmen päivän liotuksen jälkeen, pidetään kaasulla riittävällä tavalla desinfioituina.


LIITE IV

VALKOTAMMITUKKIEN TUNNISTUS

1.

Asianomaisen virallisen kasvinsuojelujärjestön virkailijoiden on tunnistettava jokainen tukki valkotammien ryhmään kuuluvaksi mahdollisuuksien mukaan silmämääräisellä tutkimuksella tai tekemällä 2 kohdassa täsmennetty valkotammitukin väritunnistustesti. Tämä väritunnistustesti on tehtävä ainakin 10 prosentille lähetyksessä olevia puita.

2.

Valkotammitukin väritunnistustesti on tehtävä ruiskuttamalla tai maalaamalla 10-prosenttista natriumnitriittiä halkaisijaltaan vähintään viiden senttimetrin suuruiselle puhtaalle ja ulkoisesti kuivalle ydinpuualueelle. Testi arvioidaan 20–60 minuutin kuluttua aineen levittämisestä. Jos lämpötila on alle 2,5 °C:ta, liuokseen voidaan lisätä 20-prosenttista eteeniglykolia jäätymisen estämiseksi. Tukkinäytteitä, joissa luontainen väri muuttuu aluksi punaruskeaksi ja myöhemmin mustan ja harmaansinisiksi sävyiksi, pidetään valkotammien ryhmään kuuluvina.

3.

Kaikki tukit on merkittävä ”WO”-tunnisteella asianomaisen virallisen kasvinsuojelujärjestön tai yhteistyössä toimivan osavaltion/provinssin viranomaisten valvonnassa.

4.

Direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa vaaditun virallisen kasvinterveystodistuksen antaa asianomainen virallinen kasvinsuojelujärjestö 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen toimien perusteella. Todistuksessa on ilmoitettava suvun tai lajin kasvitieteellinen nimi sekä lähetyksessä olevien tukkien määrä. Siinä on oltava seuraava ”Lisäilmoituksia” koskeva kohta:

”Täten todistetaan, että tämän todistuksen mukainen lähetys sisältää ainoastaan valkotammien ryhmään kuuluvia tukkeja.”