ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
27. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 631/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 632/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2004 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 633/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 634/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 635/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 636/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2005 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 637/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 638/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

16

 

*

Komission direktiivi 2005/30/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2005, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/24/EY ja 2002/24/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

17

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/329/YUTP, 25 päivältä huhtikuuta 2005, ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2005 tarkistuskonferenssista

32

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/330/YUTP, 26 päivältä huhtikuuta 2005, Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 426/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttia olevien vaatetuskankaiden tuonnissa (EUVL L 69, 16.3.2005)

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 631/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä huhtikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

103,6

204

98,1

212

129,8

624

168,0

999

124,9

0707 00 05

052

152,4

204

76,2

999

114,3

0709 90 70

052

99,0

204

44,2

999

71,6

0805 10 20

052

54,4

204

45,2

212

58,1

220

47,8

388

62,0

400

53,3

624

73,9

999

56,4

0805 50 10

052

65,2

220

65,0

388

67,8

400

69,6

528

65,2

624

67,3

999

66,7

0808 10 80

388

86,3

400

122,8

404

94,3

508

67,2

512

69,4

524

65,9

528

65,1

720

82,6

804

112,9

999

85,2

0808 20 50

388

87,9

512

63,9

528

65,2

720

72,2

999

72,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 632/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1185/2004 (2) avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä varten.

(2)

Mainitun asetuksen (EY) N:o 1185/2004 5 artiklan 4 kohdassa ilmoitetaan osoite, johon tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle. Saksan hallintoyksiköiden sisäisen uudelleenjärjestelyn vuoksi tätä osoitetta olisi tarkistettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1185/2004 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Saksan interventioelimelle:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faksi

(49) 228 6845 3985

(49) 228 6845 3276

.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä huhtikuuta 2005 klo 9.00 (Brysselin aikaa) alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 227, 26.6.2004, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1730/2004 (EUVL L 307, 5.10.2004, s. 3).


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 633/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön viemille tuotteille voidaan myöntää vientitukea siinä määrin kuin taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi on tarpeen ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmän myötä aiemmin syntyneet kauppavirrat eivät häiriinny. Tämän vuoksi ja koska hedelmien ja vihannesten vienti on kausiluonteista, on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden erilaiset pilaantumisominaisuudet.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät toisaalta hedelmistä ja vihanneksista yhteisön markkinoilla maksettavan hinnan ja niiden saatavuuden osalta sekä toisaalta kansainvälisessä kaupassa maksettavien hintojen osalta. On myös otettava huomioon kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset sekä suunnitellun viennin taloudelliset tekijät.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaan yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennin kannalta edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Yhteisiä kaupan pitämisen vaatimuksia koskeviin luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita ja omenoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi avattava tarjouskilpailu ja vahvistettava tukien ohjeellinen hinta ja kyseessä olevan kauden tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan tarjouskilpailu A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi. Kyseessä olevat tuotteet, tarjousten jättöaika, ohjeelliset tukimäärät ja tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä myönnettyjä todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin tukikelpoisiin tuotemääriin.

3.   A3-todistusten voimassaoloaika on kaksi kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EUVL L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILUN AVAAMISESTA A3-MENETTELYN MUKAISTEN VIENTITODISTUSTEN MYÖNTÄMISEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALALLA (TOMAATIT, APPELSIINIT, SITRUUNAT JA OMENAT)

Tarjousten jättöaika: 4.–5. toukokuuta 2005

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Ohjeellinen tukimäärä

(EUR/nettotonni)

Tuotemäärät

(tonnia)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333


(1)  Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-määräpaikkojen koodit määritellään asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11). Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

F03

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa.

F09

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldavia, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat.


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 634/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymissopimuksella.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Audiotaajuusvahvistin, jossa on digitaalinen äänidekooderi, digitaalinen ääniprosessori monikanavaisten äänitehosteiden luomiseksi (surround-ääni) ja ohjauspiirit videokuvan ja äänen synkronointia varten

Laitteella pystytään ottamaan vastaan signaaleja eri lähteistä (esim. DVD-soittimesta, satelliittivirittimestä, kasettisoittimesta ja videonauhurista). Nämä signaalit voidaan dekoodata ja muuntaa digitaali-analogiamuuntimissa ennen niiden vahvistamista.

8518 40 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien 8518, 8518 40 ja 8518 40 99 nimiketekstien mukaisesti.

Äänisignaalien dekoodaamista ja käsittelyä pidetään osana audiotaajuuden vahvistamista.

Koska videokuvaan liittyvä toiminto on pelkästään ääni- ja videosignaalien synkronointia, laite luokitellaan nimikkeeseen 8518.

2.

Laite, jossa on:

AM/FM-radiovastaanotin,

monikanavainen vahvistin, ja

digitaalinen ääniprosessori.

Tämä laite on tarkoitettu kodin viihde-elektroniikaksi ja se esitetään tullille yhdessä kauko-ohjaimen kanssa.

8527 39 80

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8527, 8527 39 ja 8527 39 80 nimiketekstien mukaisesti.

XVI jakson 3 huomautuksen mukaisesti tämän yhdistelmälaitteen pääasiallisen toiminnon suorittava osa on radiovastaanotin.

Äänen vahvistuksen ja käsittelyn katsotaan olevan toissijaisia toimintoja verrattuna radiolähetysten vastaanottoon.

Näillä perusteilla tämä yhdistelmälaite luokitellaan yleisradiovastaanottimeksi CN-koodiin 8527 39 80.

3.

Laite, jossa on:

AM/FM-radiovastaanotin,

monikanavainen vahvistin,

digitaalinen ääniprosessori, ja

ohjauspiirit videokuvan ja äänen synkronointia varten.

Tuote on tarkoitettu kodin viihde-elektroniikaksi ja sillä voidaan vastaanottaa signaaleja eri lähteistä (esim. DVD-soittimesta, satelliittivirittimestä, kasettisoittimesta ja videonauhurista) ja se esitetään tullille yhdessä kauko-ohjaimen kanssa.

Äänisignaalit voidaan dekoodata ja muuntaa analogia-digitaalimuuntimissa ennen niiden vahvistamista.

8527 39 80

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8527, 8527 39 ja 8527 39 80 nimiketekstien mukaisesti.

XVI jakson 3 huomautuksen mukaisesti tämän yhdistelmälaitteen pääasiallisen toiminnon suorittava osa on radiovastaanotin.

Äänen vahvistuksen ja käsittelyn katsotaan olevan toissijaisia toimintoja verrattuna radiolähetysten vastaanottoon.

Koska videokuvaan liittyvä toiminto on pelkästään ääni- ja videosignaalien synkronointia, tuote luokitellaan nimikkeeseen 8527.

Näillä perusteilla tämä yhdistelmälaite luokitellaan radiovastaanottimeksi CN-koodiin 8527 39 80.

4.

Nestekidenäyttöinen värimonitori, jonka kuvaruudun läpimitta on 38,1 cm (15″) leveys 30,5 cm, korkeus 22,9 cm, syvyys 8,9 cm ja jonka

kuvan erottelukyky on enintään 1 024 × 768 kuvapistettä (pikseliä),

virkistystaajuus on 30–80 kHz (horisontaalinen) ja 56–75 Hz (vertikaalinen).

Tuotteessa on seuraavat liitännät:

VGA:n tuloliitäntä,

DVI:n tuloliitäntä,

BNC:n tulo- ja lähtöliitäntä,

S-videon (Y/C) tulo- ja lähtöliitäntä,

audion tulo- ja lähtöliitäntä.

Tuotteella voidaan toistaa useista eri lähteistä, kuten automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta, suljetun piirin televisiojärjestelmästä, DVD-soittimesta tai videokamerasta, vastaanotettuja signaaleja.

8528 21 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8528, 8528 21 ja 8528 21 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 8471 60, sillä monitori ei ole sellainen jota käytettäisiin pelkästään tai pääasiallisesti automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä (ks. 84 ryhmän 5 huomautus), sen vuoksi, että sillä voidaan toistaa signaaleja useista eri lähteistä.

Tuotetta ei myöskään voida luokitella nimikkeeseen 8531, sillä sen tehtävä ei ole visuaalinen ilmaisu merkkien antamista varten (ks. harmonoidun järjestelmän nimikettä 8531 koskevien selittävien huomautusten D kohta).

5.

Järjestelmä, jossa on:

keskusyksikkö ja siihen liitettävä näppäimistö, hiiri ja näyttö (henkilökohtainen tietokone),

keskusyksikkö (palvelin), ja

tarkkuusskanneri.

Tarkkuusskanneriin kuuluu kehykseen asennettu anturiohjain (”scanner sensor support”).

Anturiohjain on varustettu erilaisilla antureilla, joilla mitataan paperin laatua sen kosteuden, lämpötilan, painon jne. kannalta.

Se liikkuu kehyksessä edestakaisin keräten tietoja infrapuna- tai lasersäteellä tai muulla mittausmenetelmällä. Nämä tiedot lähetetään palvelimen kautta henkilökohtaiseen tietokoneeseen, joka käsittelee tiedot paperin laadunvalvontaa varten.

Henkilökohtaisella tietokoneella käsiteltyjä tietoja käytetään paperinvalmistuslaitteiden tuottaman laadun säätämisessä. Nämä laitteet eivät kuulu järjestelmään.

9032 89 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 90 ryhmän 7 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 9032, 9032 89 ja 9032 89 90 nimiketekstien mukaisesti.

Harmonoidun järjestelmän 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan mukaisesti järjestelmää ei voida luokitella nimikkeeseen 8471, koska sillä suoritetaan 84 ryhmän 5 huomautuksen E kohdan mukaisesti muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä.

Järjestelmä on muiden kuin sähköisten suureiden automaattiseen säätöön käytettävä automaattinen säädin, jonka toiminta perustuu säädettävänä olevan tekijän mukaan vaihtelevaan sähköilmiöön (90 ryhmän 7 huomautuksen b alakohta).


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 635/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokitus

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Tuote koostuu vehnäjauhoista valmistetuista esikypsytetyistä ja kuivatuista nuudeleista (n. 80 g) ja mausteista (n. 11 g).

Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten 250 ml vetävään paisutetusta polystyreenimuovista valmistettuun astiaan, joka sisältää nuudeleita ja pienen maustepussin.

Pakkaukseen painettujen ohjeiden mukaan astiaan lisätään mausteet ja kiehuvaa vettä (enintään 200 ml), ja makaronivalmiste on valmis nautittavaksi kolmen minuutin kuluttua.

(Ks. valokuva) (1)

1902 30 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 1902, 1902 30 ja 1902 30 10 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote esitetään tullille sarjana, jonka osat ovat vähittäismyyntimuodoissa. Nuudelien suuren osuuden vuoksi niiden voidaan katsoa antavan tuotteelle sen ominaisen luonteen.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 2104, koska astiaan lisättävän veden määrä ei riitä keiton tai lihaliemen valmistamiseen, vaan se antaa tuotteelle nuudeliaterian ominaisuudet.

2.

Vähittäismyyntiä varten pusseihin pakattu virtsaneritystä/munuaisten toimintaa edistävä tee.

Etiketissä on seuraavat tiedot:

1)

Kunkin pussin (1,8 g) koostumus:

Vaikuttavat aineet:

korte

0,47 g

koivunlehti

0,45 g

kultapiisku

0,38 g

piikkiorakon juuri

0,20 g

Muut aineet:

ruusunmarjan kuori, ruiskaunokinlehti, piparmintunlehti, kehäkukan kukka, lakritsijuuri.

2)

Annostelu ja käyttöohjeet:

Teepussin päälle kaadetaan kupillinen (noin 150 ml) kiehuvaa vettä, peitetään ja annetaan hautua noin 15 minuuttia, minkä jälkeen pussi poistetaan. Jollei toisin määrätä, juuri haudutettua teetä nautitaan 3–4 kertaa päivässä aterioiden välillä.

3)

Käyttötarkoituksia:

Virtsan määrän lisääminen munuais- tai virtsarakontulehduksen yhteydessä sekä virtsakivien ehkäisy.

2106 90 92

Luokittelu yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.

Katso myös harmonoidun järjestelmän selittävät huomautukset, nimike 2106, kohta 14, ja yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmän selittävät huomautukset.

Käyttöohjeissa tai pakkauspäällyksessä ei ole yksityiskohtaisia tietoja vaikuttavien aineiden lajista tai pitoisuuksista. Niissä mainitaan vain käytettyjen kasvien tai kasvin osien määrät. Siten 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty.

Image


(1)  Valokuva on ainoastaan ohjeellinen.


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 636/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2005 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1),

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/317/EY (2),

ottaa huomioon riisin ja rikottujen riisinjyvien tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Vuoden 2005 huhtikuun osuudessa esitettyjen hakemusten kohteena olevien määrien tarkastelun perusteella on säädettävä, että todistusten myöntäminen edellyttää tarvittaessa vähennysprosentin soveltamista haettuihin määriin ja seuraavaan osuuteen siirrettävien määrien vahvistamisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vuoden 2005 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti esitettyjen ja komissiolle toimitettujen riisiä koskevien tuontitodistushakemusten perusteella todistukset annetaan hakemuksissa ilmoitetuille määrille, joihin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja vähennysprosentteja.

2.   Seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2296/2003 (EUVL L 340, 24.12.2003, s. 35).


LIITE

Vuoden 2005 huhtikuun osuuden osalta luettuihin määriin sovellettavat vähennysprosentit ja seuraavaan osuuteen siirrettävät määrät:

a)   CN-koodiin 1006 30 kuuluva osittain tai kokonaan hiottu riisi

Alkuperämaa

Vähennysprosentti huhtikuun 2005 osuuden osalta

Heinäkuun 2005 osuuteen siirrettävä määrä (t)

Amerikan yhdysvallat

0 (1)

9 630,927

Thaimaa

0 (1)

3 543,197

Australia

0 (1)

631,040

Muut alkuperämaat

98,1762


b)   CN-koodiin 1006 20 kuuluva esikuorittu riisi

Alkuperämaa

Vähennysprosentti huhtikuun 2005 osuuden osalta

Heinäkuun 2005 osuuteen siirrettävä määrä (t)

Amerikan yhdysvallat

0 (1)

5 732

Thaimaa

0 (1)

1 812

Australia

0 (1)

7 822

Muut alkuperämaat

0 (1)

117


(1)  Todistuksen antaminen hakemuksessa esitetylle määrälle.


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 637/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 26 päivänä tammikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (2) ja erityisesti sen 20 a artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklassa määrätään menettelystä vientitodistusten myöntämiseksi tietyille Dominikaaniseen tasavaltaan sen avaaman kiintiön mukaisesti vietäville maitotuotteille. Kiintiövuotta 2005/2006 koskevissa jätetyissä hakemuksissa olevat määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi vahvistettava haettuihin määriin sovellettavat myöntämiskertoimet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien, 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 väliselle ajalle jätetyissä vientitodistuksissa haettuihin määriin sovelletaan seuraavia myöntämiskertoimia:

0,787132 asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin,

0,062633 asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 558/2005 (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 22).


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 638/2005,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005,

tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY (1) ja erityisesti sen 20 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 20 a artiklassa säädetään tuotantotuen myöntämisestä tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävälle oliiviöljylle. Kyseisen artiklan 6 kohdan mukaan komissio vahvistaa tuen joka toinen kuukausi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 3 kohdan soveltamista.

(2)

Edellä mainitun asetuksen 20 a artiklan 2 kohdan mukaan tuki vahvistetaan maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden hintojen välisen eron perusteella, ottaen huomioon alanimikkeeseen CN 1509 90 00 kuuluvaan oliiviöljyyn viitekauden aikana sovellettava tuontimaksu sekä kyseisten oliiviöljyjen osalta viitekauden aikana voimassa olevat tekijät, jotka otetaan huomioon vientitukea vahvistettaessa. On aiheellista pitää viitekautena tuotantotuen voimassaolokauden alkua edeltävää kahden kuukauden aikaa.

(3)

Edellä mainittujen perusteiden soveltamisesta seuraa, että tuki olisi vahvistettava jäljempänä esitetyllä tavalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuoden 2005 toukokuussa ja kesäkuussa asetuksen N:o 136/66/ETY 20 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuotantotuki on 44,00 euroa/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 97).


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/30/EY,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2005,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/24/EY ja 2002/24/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 97/24/EY on yksi direktiivillä 2002/24/EY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erillisdirektiiveistä.

(2)

Olisi otettava käyttöön varaosakatalysaattoreiden tyyppihyväksyntää erillisinä teknisinä yksikköinä koskevat tekniset toimenpiteet niiden päästötason varmistamiseksi. Olisi otettava käyttöön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa helpottavat toimenpiteet eli varaosakatalysaattoreihin ja niiden pakkauksiin tehtävät merkinnät.

(3)

Direktiivin 2002/24/EY liitteessä V oleva Maltan ja Kyproksen tyyppihyväksyntänumero olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiivejä 97/24/EY ja 2002/24/EY.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviin 97/24/EY liitetty teksti tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/24/EY liitteet II ja V tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Direktiivin 97/24/EY mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettujen uusien varaosakatalysaattoreiden osalta jäsenvaltiot eivät saa 18 päivästä toukokuuta 2006

a)

evätä direktiivin 2002/24/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaista EY tyyppihyväksyntää;

b)

kieltää niiden myyntiä tai asennusta ajoneuvoon.

2.   Jäsenvaltioiden on 18 päivästä toukokuuta 2006 evättävä direktiivin 2002/24/EY 4 artiklan 1 kohdan mukainen EY-tyyppihyväksyntä uudelle varaosakatalysaattorille ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin, sallittuun melutasoon tai ajoneuvojen virityksen estäviin toimenpiteisiin liittyvistä syistä, jos varaosakatalysaattori ei ole direktiivin 97/24/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, mukainen.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 17 päivänä toukokuuta 2006. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 18 päivästä toukokuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 18.8.1997, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/77/EY (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24).

(2)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE I

MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 97/24/EY

1)   Muutetaan direktiiviin 97/24/EY liitetty 5 luku seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat uudet viittaukset kohtaan LUETTELO LIITTEISTÄ:

”LIITE VII

varaosakatalysaattoreiden tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksiköinä kaksi- ja kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille …

Lisäys 1

Ilmoituslomake, joka koskee varaosakatalysaattoreita erillisinä teknisinä yksiköinä kaksi- ja kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille …

Lisäys 2

Tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee varaosakatalysaattoreita erillisinä teknisinä yksiköinä kaksi- ja kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille …

Lisäys 3

Esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkistä …”

b)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

Lisätään 1.4, 1.5 ja 1.6 kohta seuraavasti:

”1.4

’alkuperäisellä katalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jota koskee ajoneuvolle myönnetty tyyppihyväksyntä;

1.5

’varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, joka on tarkoitettu korvaamaan alkuperäinen katalysaattori tämän luvun mukaisesti tyyppihyväksytyssä ajoneuvossa ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä teknisenä yksikkönä direktiivin 2002/24/EY 2 artiklan 5 kohdan määritelmän mukaisesti;

1.6

’alkuperäisellä varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jonka tyyppi on mainittu liitteessä VI olevassa 5 kohdassa, mutta jonka ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltija tarjoaa markkinoille erillisenä teknisenä yksikkönä.”

ii)

Lisätään 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3   Kaavio ja merkinnät

2.3.1

Mahdollisen alkuperäisen katalysaattorin kaaviokuva ja numeroitu läpileikkaus on liitettävä liitteessä V tarkoitettuun asiakirjaan.

2.3.2

Kaikissa alkuperäisissä katalysaattoreissa on oltava e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus. Tämän viittauksen on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä myös näkyvä (jos mahdollista) siinä asennossa, johon se kiinnitetään.”

iii)

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   VARAOSAKATALYSAATTORIT JA ALKUPERÄISET VARAOSAKATALYSAATTORIT

5.1   Varaosakatalysaattorit, jotka on tarkoitettu asennettaviksi tämän luvun mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, on testattava liitteen VII mukaisesti.

5.2   Alkuperäisten varaosakatalysaattoreiden, jotka ovat liitteessä VI olevan 5 kohdan mukaisia ja jotka on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon, jota asianomaisessa tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetaan, ei tarvitse olla liitteen VII mukaisia, edellyttäen, että ne täyttävät tämän liitteen 5.2.1 ja 5.2.2 kohdan vaatimukset.

5.2.1   Merkintä

Alkuperäisissä varaosakatalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

5.2.1.1

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki;

5.2.1.2

merkki ja osan tunnistusnumero.

5.2.2   Asiakirjat

Alkuperäisen varaosakatalysaattorin mukana on oltava seuraavat tiedot:

5.2.2.1

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki;

5.2.2.2

merkki ja osan tunnistusnumero;

5.2.2.3

luettelo ajoneuvoista, joihin alkuperäinen varaosakatalysaattori soveltuu liitteessä VI olevan 5 kohdan mukaisesti;

5.2.2.4

asennusohjeet tarvittaessa.

5.2.2.5

Nämä tiedot on annettava joko alkuperäisen varaosakatalysaattorin mukana toimitettavassa lehtisessä, alkuperäisen varaosakatalysaattorin myyntipakkauksessa tai muulla sopivalla tavalla.”

c)

Muutetaan liite II seuraavasti:

i)

Lisätään 1.7, 1.8 ja 1.9 kohta seuraavasti:

”1.7

’alkuperäisellä katalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jota koskee ajoneuvolle myönnetty tyyppihyväksyntä;

1.8

’varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, joka on tarkoitettu korvaamaan alkuperäinen katalysaattori tämän luvun mukaisesti tyyppihyväksytyssä ajoneuvossa ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä teknisenä yksikkönä direktiivin 2002/24/EY 2 artiklan 5 kohdan määritelmän mukaisesti;

1.9

’alkuperäisellä varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jonka tyyppi on mainittu liitteessä VI olevassa 5 kohdassa, mutta jonka ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltija tarjoaa markkinoille erillisenä teknisenä yksikkönä.”

ii)

Lisätään 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4   Kaavio ja merkinnät

2.4.1

Mahdollisen alkuperäisen katalysaattorin kaaviokuva ja numeroitu läpileikkaus on liitettävä liitteessä V tarkoitettuun asiakirjaan.

2.4.2

Kaikissa alkuperäisissä katalysaattoreissa on oltava e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus. Tämän viittauksen on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä myös näkyvä (jos mahdollista) siinä asennossa, johon se kiinnitetään.”

iii)

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   VARAOSAKATALYSAATTORIT JA ALKUPERÄISET VARAOSAKATALYSAATTORIT

5.1   Varaosakatalysaattorit, jotka on tarkoitettu asennettaviksi tämän luvun mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, on testattava liitteen VII mukaisesti.

5.2   Alkuperäisten varaosakatalysaattoreiden, jotka ovat liitteessä VI olevan 5 kohdan mukaisia ja jotka on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon, jota asianomaisessa tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetaan, ei tarvitse olla liitteen VII mukaisia, edellyttäen, että ne täyttävät tämän liitteen 5.2.1 ja 5.2.2 kohdan vaatimukset.

5.2.1   Merkintä

Alkuperäisissä varaosakatalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

5.2.1.1

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki;

5.2.1.2

merkki ja osan tunnistusnumero.

5.2.2   Asiakirjat

Alkuperäisten varaosakatalysaattoreiden mukana on toimitettava seuraavat tiedot:

5.2.2.1

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki;

5.2.2.2

merkki ja osan tunnistusnumero;

5.2.2.3

luettelo ajoneuvoista, joihin alkuperäinen varaosakatalysaattori soveltuu liitteessä VI olevan 5 kohdan mukaisesti;

5.2.2.4

asennusohjeet tarvittaessa.

5.2.2.5

Nämä tiedot on annettava joko alkuperäisen varaosakatalysaattorin mukana toimitettavassa lehtisessä, alkuperäisen varaosakatalysaattorin myyntipakkauksessa tai muulla sopivalla tavalla.”

d)

Lisätään 4a kohta liitteeseen VI seuraavasti:

”4a   Katalysaattorit

4a.1

Alkuperäisen katalysaattorin merkki ja tyyppi liitteessä V olevan 3.2.12.2.1 kohdan mukaisesti (ilmoituslomake).

4a.2

Alkuperäisen varaosakatalysaattorin merkit ja tyypit liitteessä V olevan 3.2.12.2.1 kohdan mukaisesti (ilmoituslomake).”

e)

Lisätään liite VII seuraavasti:

LIITE VII

VARAOSAKATALYSAATTOREIDEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ ERILLISINÄ TEKNISINÄ YKSIKÖINÄ KAKSI- JA KOLMIPYÖRÄISILLE MOOTTORIAJONEUVOILLE

Tätä liitettä sovelletaan yhteen tai useampaan kaksi- tai kolmepyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppiin varaosina asennettaviksi tarkoitettujen katalysaattoreiden tyyppihyväksyntään erillisinä teknisinä yksiköinä direktiivin 2002/24/EY 2 artiklan 5 kohdan tarkoituksessa.

1.   MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

1.1   ’alkuperäisellä katalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jota koskee ajoneuvolle myönnetty tyyppihyväksyntä;

1.2   ’varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, joka on tarkoitettu korvaamaan alkuperäinen katalysaattori tämän luvun mukaisesti tyyppihyväksytyssä ajoneuvossa ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä teknisenä yksikkönä direktiivin 2002/24/EY 2 artiklan 5 kohdan määritelmän mukaisesti;

1.3   ’alkuperäisellä varaosakatalysaattorilla’ katalysaattoria tai katalysaattoreiden kokoonpanoa, jonka tyyppi on mainittu liitteessä VI olevassa 5 kohdassa, mutta jonka ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltija tarjoaa markkinoille erillisenä teknisenä yksikkönä;

1.4   ’katalysaattorin tyypillä’ katalysaattoreita, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien olennaisten ominaisuuksien suhteen:

1.4.1

päällystettyjen kennojen lukumäärä, rakenne ja materiaali,

1.4.2

katalysoivan toiminnan tyyppi (hapetus, kolmitiekatalysaattori jne.),

1.4.3

tilavuus, etupinnan ja kennon pituuden suhde,

1.4.4

katalysaattorimateriaalin sisältö,

1.4.5

katalysaattorimateriaalin suhteellinen osuus,

1.4.6

kennotiheys,

1.4.7

mitat ja muoto,

1.4.8

lämpösuojaus;

1.5   ’ajoneuvotyypillä moottorin tuottamien kaasumaisten ilmansaasteiden osalta’ kaksi- tai kolmepyöräisiä moottoriajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan, erityisesti seuraavien olennaisten seikkojen suhteen:

1.5.1

vastaava inertia suhteessa vertailupainoon liitteen I tai II (ajoneuvon tyypistä riippuen) lisäyksessä 1 olevan 5.2 kohdan mukaisesti,

1.5.2

moottorin ja kaksi- tai kolmepyöräisen moottoriajoneuvon ominaisuudet liitteen V mukaisesti;

1.6   ’kaasumaisilla epäpuhtauksilla’ hiilimonoksidia, hiilivetyjä ja typpidioksidin (NO2) ekvivalentteina ilmoitettuja typen oksideja.

2.   TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

2.1   Järjestelmän valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on toimitettava varaosakatalysaattoreita erillisinä teknisinä yksiköinä koskeva tyyppihyväksyntähakemus.

2.2   Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

2.3   Jokaista sellaista katalysaattorityyppiä varten, jolle tyyppihyväksyntää haetaan, tyyppihyväksyntähakemuksen liitteenä on oltava seuraavassa mainitut asiakirjat kolmena kappaleena ja seuraavat selvennykset:

2.3.1

niiden ajoneuvotyyppien kuvaus, joille laite on tarkoitettu koskien niitä ominaisuuksia, joita tarkoitetaan liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa tai liitteessä II (ajoneuvotyypistä riippuen),

2.3.2

ne numerot ja/tai symbolit, jotka luonnehtivat moottorin ja ajoneuvon tyyppiä,

2.3.3

kuvaus varaosakatalysaattorista, josta käy ilmi laitteiston kunkin osan sijainti sekä asentamisohjeet,

2.3.4

piirrokset jokaisesta osasta, jotta ne olisi helppo havaita ja tunnistaa, ja selonteko käytetyistä raaka-aineista. Näissä piirroksissa on myös tehtävä selkoa tyyppihyväksyntänumerolle, jonka sijoittaminen laitteeseen on pakollista, varatusta paikasta.

2.4   Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

2.4.1

Tämän luvun mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä edustava(t) ajoneuvo(t), jo(t)ka on varustettu uudella, alkuperäisellä katalysaattorilla. Hakija valitsee kyseisen ajoneuvon (kyseiset ajoneuvot) teknisen tutkimuslaitoksen suostumuksella. Sen (niiden) on oltava liitteen I, II tai III lisäyksessä 1 olevan 3 kohdan mukaisia (ajoneuvotyypistä riippuen).

Testiajoneuvo(je)n päästöjenrajoitusjärjestelmässä ei saa olla vikoja. Liiallisesti kuluneet tai huonosti toimivat, päästöihin vaikuttavat alkuperäiset osat on korjattava tai vaihdettava. Testiajoneuvo(t) on viritettävä oikein ja säädettävä valmistajan eritelmien mukaisesti ennen päästöjen testausta.

2.4.2

Yksi varaosakatalysaattorin tyyppiä edustava näytekappale. Kyseiseen näytteeseen on merkittävä selvästi ja pysyvästi hakijan toiminimi tai tavaramerkki ja näytteen kauppanimitys.

3.   TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

3.1

Tämän liitteen mukaisten testien jälkeen asianomainen viranomainen laatii lisäyksessä 2 olevan mallin mukaisen todistuksen.

3.2

Jokaiselle hyväksytylle varaosakatalysaattorin tyypille annetaan hyväksyntänumero direktiivin 2002/24/EY liitteen V mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle varaosakatalysaattorin tyypille. Sama tyyppihyväksyntänumero voi kattaa kyseisen varaosakatalysaattorin tyypin käytön useissa erilaisissa ajoneuvotyypeissä.

4.   MERKITSEMISEEN LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA

4.1   Kaikissa sen tyypin mukaisissa varaosakatalysaattoreissa, jotka on tyyppihyväksytty tätä direktiiviä noudattaen erillisenä teknisenä yksikkönä, on kiinnitysosia ja letkuja lukuun ottamatta oltava direktiivin 2002/24/EY 8 artiklan vaatimusten mukaisesti muodostettu tyyppihyväksyntämerkki sekä tämän liitteen 4.2 kohdassa tarkoitetut lisätiedot. Tyyppihyväksyntämerkin on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä myös näkyvä (jos mahdollista) siinä asennossa, johon se kiinnitetään.

Kirjaimen ’a’ suuruuden on oltava ≥ 3 mm.

4.2   Tyyppihyväksyntämerkin sisältämä lisätieto

4.2.1   Jokaisen varaosakatalysaattorin tyyppihyväksyntämerkissä on kiinnitysosia ja letkuja lukuun ottamatta oltava merkittynä ne luvut, joiden perusteella tyyppihyväksyntä on myönnetty.

4.2.1.1   Yhtenä osana katalysaattorin ja pakojärjestelmän (äänenvaimennin) yhdistävä varaosakatalysaattori.

Edellä 4.1 kohdan mukaisen tyyppihyväksyntämerkin jälkeen on oltava numerot 5 ja 9 ympyröityinä.

4.2.1.2   Pakojärjestelmästä (äänenvaimennin) erillinen varaosakatalysaattori

Varaosakatalysaattoriin kiinnitetyn 4.1 kohdassa tarkoitetun tyyppihyväksyntämerkin jälkeen on oltava numero 5 ympyröitynä.

Esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkeistä on lisäyksessä 3.

5.   VAATIMUKSET

5.1   Yleiset vaatimukset

Varaosakatalysaattorin on oltava siten suunniteltu, rakennettu ja asennettu, että

5.1.1

ajoneuvo täyttää tämän liitteen vaatimukset tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja erityisesti huolimatta siitä tärinästä, jonka kohteena se saattaa olla;

5.1.2

ajoneuvon normaalit käyttöolosuhteet huomioon ottaen saavutetaan kohtuullinen varaosakatalysaattorin ruosteenkestokyky;

5.1.3

alkuperäisen varaosakatalysaattorin antama maavara ja ajoneuvon mahdollinen kallistuskulma eivät vähene;

5.1.4

sen pinnalla ei ole epätavallisen korkeita lämpötiloja;

5.1.5

sen ääriviivoissa ei ole ulkonemia eikä teräviä reunoja;

5.1.6

iskunvaimentimille ja jousille on varattu tarpeeksi tilaa;

5.1.7

putkilla ja johdoilla on riittävästi turvavaraa;

5.1.8

se on iskunkestävä selvästi määriteltyjen asennus- ja huoltomääräysten kanssa yhtäpitävällä tavalla;

5.1.9

jos alkuperäiseen katalysaattoriin sisältyy lämpösuoja, varaosakatalysaattoriin on sisällyttävä vastaava suoja;

5.1.10

jos pakosarjaan on alun perin asennettu happiantureita tai muita sensoreita, varaosakatalysaattori on asennettava täsmälleen samaan paikkaan kuin alkuperäinen katalysaattori, eikä happiantureiden eikä muiden sensorien sijaintia pakosarjassa saa muuttaa.

5.2   Päästöjä koskevat vaatimukset

5.2.1   Tyyppihyväksyntähakemuksen kohteena olevalla varaosakatalysaattorilla varustettu ajoneuvo, jota 2.4.1 kohdassa tarkoitetaan, on testattava liitteiden I, II tai III (ajoneuvon tyyppihyväksynnästä riippuen) (1) lisäysten 1 ja 2 mukaisesti.

5.2.1.1   Varaosakatalysaattoreilla varustettujen ajoneuvojen pilaannuttavien aineiden päästöjen arviointi

Päästöjä koskevien vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos varaosakatalysaattorilla varustetun testiajoneuvon päästöt ovat liitteessä I, II tai III (ajoneuvon tyyppihyväksynnästä riippuen) (2) annettujen raja-arvojen mukaisia.

Kun tyyppihyväksyntää sovelletaan saman valmistajan erilaisiin ajoneuvotyyppeihin ja edellyttäen, että kyseisiin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin asennetaan samantyyppinen alkuperäinen katalysaattori, tyyppi I -testi voidaan rajoittaa vähintään kahteen ajoneuvoon, jotka on valittu hyväksynnästä vastaavan teknisen tutkimuslaitoksen suostumuksella.

5.2.2   Sallittuun melutasoon liittyvät vaatimukset

Edellä 2.4.1 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon, joka on varustettu sen tyyppisellä varaosakatalysaattorilla, jota tyyppihyväksyntähakemus koskee, on täytettävä 9 luvun liitteessä II, III tai IV olevan 3 kohdan (ajoneuvon tyyppihyväksynnästä riippuen) vaatimukset. Testiraportissa on mainittava liikkeellä ja paikallaan olevan ajoneuvon testin tulokset.

5.3   Ajoneuvon suorituskyvyn testaaminen

5.3.1

Varaosakatalysaattorin on pystyttävä takaamaan ajoneuvolle sellainen suorituskyky, että se on verrattavissa alkuperäisen katalysaattorin kanssa saavutettuun suorituskykyyn.

5.3.2

Varaosakatalysaattoria verrataan alkuperäisen uudenveroisen katalysaattorin kanssa niin, että kumpikin katalysaattori asennetaan vuorollaan 2.4.1 kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon.

5.3.3

Tämä testi on tehtävä mittaamalla moottorin tehokkuuskäyrä. Varaosakatalysaattorin ollessa asennettuna nettomaksimiteho ja maksiminopeus saavat poiketa enintään ± 5 prosenttia samoissa olosuhteissa mitatusta nettomaksimitehosta ja maksiminopeudesta alkuperäisen katalysaattorin ollessa asennettuna.

6.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

Direktiivin 2002/24/EY liitteen VI säännöksiä sovelletaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen.

Edellä tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden testaamista varten varaosakatalysaattoreista otetaan näytekappale tämän liitteen mukaisesti tyyppihyväksytystä tuotantosarjasta.

Tuotannon katsotaan olevan tämän liitteen vaatimusten mukainen, jos 5.2 kohdan (päästöjä koskevat vaatimukset) ja 5.3 kohdan (ajoneuvon suorituskyvyn testaaminen) mukaiset vaatimukset täyttyvät.

7.   ASIAKIRJAT

7.1   Kunkin uuden varaosakatalysaattorin mukana on toimitettava seuraavat tiedot:

7.1.1

katalysaattorin valmistajan nimi tai tavaramerkki;

7.1.2

ajoneuvot (mukaan lukien valmistusvuosi), joihin varaosakatalysaattori on hyväksytty asennettavaksi; ja

7.1.3

tarvittaessa asennusohjeet.

7.2   Nämä tiedot on annettava joko varaosakatalysaattorin mukana toimitettavassa lehtisessä, varaosakatalysaattorin myyntipakkauksessa tai muulla sopivalla tavalla.

Lisäys 1

Ilmoituslomake, joka koskee varaosakatalysaattoria erillisenä teknisenä yksikkönä kaksi- ja kolmipyöräisille ajoneuvoille

Järjestysnumero (hakija ilmoittaa) ...

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen varaosakatalysaattorin tyyppihyväksyntähakemuksessa on oltava seuraavat yksityiskohdat:

1)

Laitteen merkki: ...

2)

Laitteen tyyppi: ...

3)

Laitteen valmistajan nimi ja osoite: ...

...

4)

Tarvittaessa laitteen valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite: ...

...

5)

Ajoneuvomerkki tai -merkit sekä -tyyppi tai -tyypit, johon tai joihin laite on suunniteltu (3 4):

6)

Varaosakatalysaattorin piirustukset, joissa näkyvät erityisesti kaikki direktiiviin 97/24/EY liitetyn 5 luvun liitteessä VII olevassa 1.4 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet: ...

...

7)

Kuvaus ja piirustukset, joista käy ilmi varaosakatalysaattorin paikka moottorin pakosarjaan (pakosarjoihin) ja mahdolliseen happianturiin nähden: ...

8)

Käyttöä koskevia rajoituksia ja asennusmääräyksiä: ...

9)

Direktiivin 2002/24/EY liitteessä II olevan 1 osan A otsikon seuraavissa kohdissa luetellut tiedot:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4–4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Lisäys 2

Tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee varaosakatalysaattoreita kaksi- ja kolmipyöräisille ajoneuvoille

Viranomaisen nimi

Testausseloste nro: ... Tekninen yksikkö: ... Päiväys: ...

Tyyppihyväksyntä nro: ... Laajennuksen nro: ...

1)

Laitteen merkki: ...

2)

Laitteen tyyppi: ...

3)

Laitteen valmistajan nimi ja osoite: ...

...

4)

Tarvittaessa laitteen valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite: ...

...

5)

Sen ajoneuvon tai niiden ajoneuvojen merkit ja tyypit sekä mahdolliset muunnokset ja versiot, johon tai joihin laite on suunniteltu: ...

...

6)

Laite jätetty testattavaksi: ...

7)

Tyyppihyväksyntä myönnetty/hylätty (3 4):

8)

Paikka: ...

9)

Päiväys: ...

10)

Allekirjoitus: ...

Lisäys 3

Esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkistä

Image

Saksa [e1] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 1230 yhtenä osana katalysaattorin ja pakojärjestelmän (äänenvaimennin) yhdistävälle varaosakatalysaattorille.

Image

Saksa [e1] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 1230 varaosakatalysaattorille, jota ei ole yhdistetty pakojärjestelmään (katalysaattoria ja äänenvaimenninta ei ole yhdistetty samaan osaan).

Image

Saksa [e1] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 1230 ei-alkuperäiselle äänenvaimentimelle, johon ei ole yhdistetty katalysaattoria (katalysaattoria ja äänenvaimenninta ei ole yhdistetty samaan osaan tai ajoneuvossa ei ole katalysaattoria) (katso 9 luku).

2)   Muutetaan direktiiviin 97/24/EY liitetty 7 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 1.10 kohta seuraavasti:

”1.10

’pakojärjestelmällä’ pakoputken, paisuntakammion, äänenvaimentimen ja mahdollisen katalysaattorin muodostamaa kokonaisuutta.”

b)

Lisätään 3.10.1.3.7a kohta seuraavasti:

”3.10.1.3.7a

katalysaattorit (vain, jos niitä ei ole yhdistetty äänenvaimentimeen).”

3)   Muutetaan direktiiviin 97/24/EY liitetty 9 luku seuraavasti:

a)

Lisätään kohtaan LIITELUETTELO seuraava viittaus kohtien liite VI ja liite VII väliin:

”Lisäys

Esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkistä …”

b)

Lisätään 3.5.5 kohta liitteeseen II seuraavasti:

”3.5.5   Korvaavalla äänenvaimenninjärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen pilaannuttavien aineiden päästöjen arviointi

Edellä 3.2.3.3 kohdassa tarkoitettu ajoneuvo, joka on varustettu tyyppihyväksyntähakemuksen kohteena olevalla äänenvaimentimella, on testattava tyyppi I- ja tyyppi II -testeillä olosuhteissa, jotka on kuvattu tähän direktiiviin liitetyn 5 luvun ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvässä liitteessä.

Päästöjä koskevien vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos tulokset ovat ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvien raja-arvojen mukaisia.”

c)

Lisätään 3.5.5 kohta liitteeseen III seuraavasti:

”3.5.5   Korvaavalla äänenvaimenninjärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen pilaannuttavien aineiden päästöjen arviointi

Edellä 3.2.3.3 kohdassa tarkoitettu ajoneuvo, joka on varustettu tyyppihyväksyntähakemuksen kohteena olevalla äänenvaimentimella, on testattava tyyppi I- ja tyyppi II -testeillä olosuhteissa, jotka on kuvattu tähän direktiiviin liitetyn 5 luvun ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvässä liitteessä.

Päästöjä koskevien vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos tulokset ovat ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvien raja-arvojen mukaisia.”

d)

Lisätään 3.5.5 kohta liitteeseen IV seuraavasti:

”3.5.5   Korvaavalla äänenvaimenninjärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen pilaannuttavien aineiden päästöjen arviointi

Edellä 3.2.3.3 kohdassa tarkoitettu ajoneuvo, joka on varustettu tyyppihyväksyntähakemuksen kohteena olevalla äänenvaimentimella, on testattava tyyppi I- ja tyyppi II -testeillä olosuhteissa, jotka on kuvattu tähän direktiiviin liitetyn 5 luvun ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvässä liitteessä.

Päästöjä koskevien vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos tulokset ovat ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukaan määräytyvien raja-arvojen mukaisia.”

e)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

i)

Korvataan 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3

direktiivin 2002/24/EY 8 artiklan vaatimusten mukaisesti muodostettu ja kiinnitetty tyyppihyväksyntämerkki, jota tämän liitteen 6 kohdassa tarkoitetut lisätiedot täydentävät. Kirjaimen ’a’ suuruuden on oltava ≥ 3 mm.”

ii)

Lisätään 6 kohta seuraavasti:

”6.   TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKIN SISÄLTÄMÄ LISÄTIETO

6.1   6.1.3 kohdassa tarkoitettua lukuun ottamatta ei-alkuperäisen pakojärjestelmän tai sen osien tyyppihyväksyntämerkissä on kiinnitysosia ja letkuja lukuun ottamatta oltava merkittynä ne luvut, joiden perusteella tyyppihyväksyntä on myönnetty.

6.1.1   Ei-alkuperäinen pakojärjestelmä, joka käsittää äänenvaimentimen ja katalysaattorin yhtenä osana

Edellä 1.3 kohdan mukaisen tyyppihyväksyntämerkin jälkeen on oltava numerot 5 ja 9 ympyröityinä.

6.1.2   Katalysaattorista erillinen ei-alkuperäinen pakojärjestelmä

Äänenvaimentimeen kiinnitetyn 1.3 kohdassa tarkoitetun tyyppihyväksyntämerkin jälkeen on oltava numero 9 ympyröitynä.

6.1.3   Yhtenä osana (äänenvaimennin) oleva ei-alkuperäinen pakojärjestelmä ajoneuvoille, joita ei ole tyyppihyväksytty 5 luvun mukaisesti

Äänenvaimentimeen kiinnitetyn 1.3 kohdassa tarkoitetun tyyppihyväksyntämerkin jälkeen ei saa olla lisätietoja.

Lisäyksessä on esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkistä.”

iii)

Lisätään lisäys seuraavasti:

”Lisäys

Esimerkkejä tyyppihyväksyntämerkistä

Image

Ranska [e2] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 6789 äänenvaimentimen ja katalysaattorin yhtenä osana käsittävälle ei-alkuperäiselle pakojärjestelmälle.

Image

Ranska [e2] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 6789 ei-alkuperäiselle äänenvaimentimelle, johon ei ole yhdistetty katalysaattoria (katalysaattoria ja äänenvaimenninta ei ole yhdistetty samaan osaan tai ajoneuvossa ei ole katalysaattoria).

Image

Ranska [e2] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 6789 varaosakatalysaattorille, jota ei ole yhdistetty pakojärjestelmään (katalysaattoria ja äänenvaimenninta ei ole yhdistetty samaan osaan) (katso 5 luku).

Image

Ranska [e2] on julkaissut yllä kuvatun tyyppihyväksyntämerkin numero 6789 yhtenä osana (äänenvaimennin) olevalle ei-alkuperäiselle pakojärjestelmälle, joka on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin, joita ei ole tyyppihyväksytty 5 luvun mukaisesti.”


(1)  Kuten säädetään tämän direktiivin toisinnossa, jota sovelletaan ajoneuvon tyyppihyväksyntään.

(2)  Kuten säädetään tämän direktiivin toisinnossa, jota sovelletaan ajoneuvon tyyppihyväksyntään.

(3)  Tarpeeton yliviivataan.

(4)  Tarpeeton yliviivataan.


LIITE II

MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 2002/24/EY

Muutetaan direktiivi 2002/24/EY seuraavasti:

a)

Korvataan 3.2.12 kohta liitteessä II seuraavasti:

”3.2.12   Ilman pilaantumisen estämiseksi suoritetut toimenpiteet

3.2.12.1   Laite kampikammiokaasujen kierrättämiseksi, ainoastaan nelitahtimoottoreiden osalta (kuvaus ja piirustukset):

3.2.12.2   Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa):

3.2.12.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.1   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä:

3.2.12.2.1.2   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) mitat, muoto ja tilavuus:

3.2.12.2.1.3   Katalysaattorin toimintatapa:

3.2.12.2.1.4   Jalometallien kokonaissisältö:

3.2.12.2.1.5   Suhteellinen pitoisuus:

3.2.12.2.1.6   Substraatti (rakenne ja materiaali):

3.2.12.2.1.7   Kennotiheys:

3.2.12.2.1.8   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) kotelointityyppi:

3.2.12.2.1.9   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) sijainti (paikka ja vertailuetäisyys pakojärjestelmässä):

3.2.12.2.2   Happianturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.1   Tyyppi:

3.2.12.2.2.2   Sijainti:

3.2.12.2.2.3   Säätöalue:

3.2.12.2.3   Ilman suihkutus: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.3.1   Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.):

3.2.12.2.4   Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.4.1   Ominaisuudet (virtausmäärä jne.):

3.2.12.2.5   Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta):

b)

Muutetaan liite V seuraavasti:

i)

Korvataan A otsikon 1 kohdan 1 osan luettelossa ilmaisut ”CY Kypros” ja ”MT Malta” ilmaisuilla ”Kypros 49” ja ”Malta 50”.

ii)

Korvataan B otsikon 1.1 kohdassa olevassa luettelossa ilmaisut ”CY Kypros” ja ”MT Malta” ilmaisuilla ”49 Kypros” ja ”50 Malta”.


(1)  Tarpeeton yliviivataan.”


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/32


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2005/329/YUTP,

25 päivältä huhtikuuta 2005,

ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2005 tarkistuskonferenssista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni pitää edelleen ydinsulkusopimusta maailmanlaajuisen ydinsulkujärjestelmän kulmakivenä, ydinaseiden riisunnan jatkumisen olennaisena perustana ydinsulkusopimuksen 6 artiklan mukaisesti sekä tärkeänä tekijänä kehitettäessä ydinenergiasovellutuksia rauhanomaisiin tarkoituksiin.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2003 yhteisen kannan 2003/805/YUTP joukkotuhoaseiden ja maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien monenvälisten sopimusten saattamisesta maailmanlaajuisiksi ja niiden vahvistamisesta. (1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian.

(3)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt yksimielisesti päätöslauselman 1540 (2004), jossa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämistä pidetään uhkana kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

(4)

Ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 1995 tarkistus- ja jatkamiskonferenssissa tehtiin päätökset ydinsulkusopimuksen jatkamisesta määrittämättömäksi ajaksi, ydinaseiden leviämisen estämisen ja ydinaseriisunnan periaatteista ja tavoitteista, kyseisen sopimuksen tarkistusmenettelyn vahvistamisesta sekä Lähi-itää koskevasta päätöslauselmasta.

(5)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä huhtikuuta 2000 yhteisen kannan 2000/297/YUTP (2) ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2000 tarkistuskonferenssista.

(6)

Ydinsulkusopimuksen vuoden 2000 tarkistuskonferenssissa hyväksyttiin päätösasiakirja.

(7)

Ydinsulkusopimuksen vuoden 2005 tarkistuskonferenssin valmistelukomitea piti kolme kokousta: New Yorkissa 8–19 päivänä huhtikuuta 2002, Genevessä 28 päivänä huhtikuuta – 9 päivänä toukokuuta 2003 ja New Yorkissa 26 päivänä huhtikuuta – 7 päivänä toukokuuta 2004.

(8)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä huhtikuuta 1997 yhteisen toiminnan 97/288/YUTP (3) Euroopan unionin osallistumisesta ydinalan viennin valvonnan avoimuuden lisäämiseen.

(9)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä toukokuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/495/YUTP (4) IAEA:n ydinturvallisuusohjelman mukaisten toimien tukemiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian panemiseksi täytäntöön.

(10)

Neuvosto antoi 1 päivänä kesäkuuta 2004 julkilausuman joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan aloitteen tueksi.

(11)

Neuvoston 1 päivänä joulukuuta 1997 hyväksymien neuvotteluohjeiden perusteella on allekirjoitettu Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ydinaseettomien valtioiden, Euratomin ja Kansainvälisen atomienergiayhteisön (IAEA) välisen verifiointisopimuksen lisäpöytäkirja, Ranskan, Euratomin ja IAEA:n välisen turvavalvontasopimuksen lisäpöytäkirja sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Euratomin ja IAEA:n välisen turvavalvontasopimuksen lisäpöytäkirja, ja ne tulivat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(12)

Vuoden 2000 tarkistuskonferenssin tulosten ja ydinsulkusopimuksen vuoden 2005 tarkistuskonferenssin valmistelukomitean kolmessa kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella sekä nykytilanteen huomioon ottaen on asianmukaista saattaa ajan tasalle ja kehittää edelleen yhteisessä kannassa 2000/297/YUTP asetettuja tavoitteita sekä sen mukaisesti tehtyjä aloitteita.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Euroopan unionin tavoitteena on kansainvälisen ydinsulkujärjestelmän vahvistaminen edistämällä ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2005 tarkistuskonferenssin onnistumista.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unioni:

a)

osallistuu ydinsulkusopimuksen toiminnan hallittuun ja tasapainoiseen tarkistamiseen vuoden 2005 tarkistuskonferenssissa, myös sopimuksen osapuolina olevien valtioiden sopimuksen mukaisesti tekemien sitoumusten täytäntöönpanoon, sekä sen määrittämiseen, millä aloilla ja millä keinoin tulevaisuudessa olisi pyrittävä edistymään edelleen;

b)

edistää yhteisymmärryksen saavuttamista ydinsulkusopimuksessa luotujen puitteiden pohjalta antamalla tukensa vuoden 1995 tarkistus- ja jatkamiskonferenssin päätöksille ja päätöslauselmalle sekä ydinsulkusopimuksen vuoden 2000 tarkistuskonferenssin päätösasiakirjalle, ottaen huomioon nykytilanteen ja edistäen muun muassa seuraavia olennaisia seikkoja:

1)

Toteutetaan toimia ydinsulkusopimuksen loukkaamattomuuden säilyttämiseksi ja sen täytäntöönpanon tehostamiseksi.

2)

Todetaan, että ydinsulkusopimus on ainutlaatuinen ja korvaamaton monenvälinen väline kansainvälisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden säilyttämisessä ja vahvistamisessa, sillä se luo oikeudelliset puitteet ydinaseiden lisääntyvän leviämisen estämiseksi ja sellaisen todentamisjärjestelmän edelleen kehittämiseksi, jolla taataan ydinenergian käyttö yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin ydinaseettomissa valtioissa, sekä toimii ydinaseiden riisunnan jatkumisen olennaisena perustana ydinsulkusopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

3)

Edistetään ydinsulkusopimuksen saattamista maailmanlaajuiseksi.

4)

Korostetaan, että on ehdottoman välttämätöntä varmistaa, että kaikki ydinsulkusopimuksen osapuolina olevat valtiot noudattavat täysimääräisesti kaikkia sopimuksen määräyksiä.

5)

Vedotaan kaikkiin valtioihin, jotka eivät ole ydinsulkusopimuksen osapuolia, että ne tekisivät ydinsulku- ja aseriisuntasitoumuksia, ja vedotaan kyseisiin valtioihin, että ne liittyisivät ydinsulkusopimukseen ydinaseettomina valtioina.

6)

Todetaan, että vuoden 2000 tarkistuskonferenssin päättämisen jälkeen on sattunut ydinaseiden leviämiseen liittyviä vakavia tapahtumia.

7)

Korostetaan tarvetta vahvistaa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asemaa lopullisen päätösvallan haltijana, jotta se Kansainvälisen atomienergiayhteisön (IAEA) perussäännön mukaisesti toteuttaisi tarvittavat toimet, ydinmateriaalivalvonnan soveltaminen mukaan luettuna, jos ydinsulkusopimuksesta seuraavia velvoitteita ei noudateta.

8)

Muistutetaan mahdollisista seurauksista kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, jos jokin valtio eroaa ydinsulkusopimuksesta. Edistetään toimenpiteitä mainitusta sopimuksesta eroamisen ennalta ehkäisemiseksi.

9)

Pyydetään ydinalan yhteistyön keskeyttämistä valtion kanssa silloin, kun IAEA ei pysty antamaan riittäviä takeita siitä, että kyseisen valtion ydinohjelma on tarkoitettu ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin, kunnes IAEA pystyy kyseiset takeet antamaan.

10)

Vedotaan Lähi-idän valtioihin, jotta Lähi-itään voitaisiin luoda ydinaseista sekä muista joukkotuhoaseista ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmistä vapaa vyöhyke, joka olisi asianmukaisesti todennettavissa, vuoden 1995 tarkistus- ja jatkamiskonferenssin Lähi-itää koskevan päätöslauselman mukaisesti.

11)

Koska Euroopan turvallisuus on yhteydessä Välimeren alueen turvallisuuteen, pidetään ensisijaisen tärkeänä ydinsulkujärjestelmän täytäntöönpanoa kyseisellä alueella.

12)

Tunnustetaan ydinaseista vapaiden vyöhykkeiden merkitys rauhalle ja turvallisuudelle asianomaisella alueella sijaitsevien valtioiden kesken vapaasti sovittavien järjestelyjen pohjalta.

13)

Korostetaan, että on kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä torjumaan ydinterrorismin vaara, joka liittyy terroristien mahdollisuuteen saada ydinaseita tai ydinmateriaaleja, joita voidaan käyttää säteilyä levittävien laitteiden valmistuksessa, ja tässä yhteydessä korostetaan, että on noudatettava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1540 (2004) seuraavia velvoitteita. Vaaditaan korkearadioaktiivisten säteilylähteiden turvallisuuden parantamista ja tuetaan tämän osalta G8-ryhmän ja IAEA:n toimia.

14)

Todetaan ydinaseiden leviämisen ja terrorismin aiheuttaman kasvavan uhkan valossa, että on syytä hyväksyä joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskeva aloite, uhkien vähentämistä koskeva maailmanlaajuinen aloite sekä G8-ryhmän aloite maailmanlaajuisesta kumppanuudesta.

15)

Kehotetaan saattamaan kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirjat maailmanlaajuisiksi.

16)

Todetaan, että kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirjat toimivat pelotteena ydinaseiden leviämistä vastaan ja muodostavat nykyisin todentamista koskevan standardin, ja jatketaan ponnisteluja ydinsulkusopimuksesta seuraavien velvoitteiden mahdollisten rikkomisten jäljitettävyyden parantamiseksi.

17)

Pyritään saamaan IAEA:n johtokunta toteamaan, että kattavan ydinmateriaalivalvontasopimuksen ja lisäpöytäkirjan tekeminen muodostaa nykyisin todentamista koskevan standardin.

18)

Korostetaan IAEA:n ainutlaatuista asemaa sen todentamisessa, että valtiot täyttävät ydinaseiden leviämisen ehkäisemistä koskevat sitoumuksensa, ja niiden auttamisessa pyydettäessä vahvistamaan ydinmateriaalien ja ydinlaitosten turvallisuutta sekä pyydetään valtioita antamaan tukensa IAEA:lle.

19)

Tunnustetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) ja ydinsulkusopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisen, tehokkaan ja asianmukaisen vientivalvonnan merkitys.

20)

Pannaan kansallisella tasolla täytäntöön tehokas viennin, kauttakulun, uudelleenlastauksen ja jälleenviennin valvonta sekä sitä varten asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia.

21)

Saatetaan voimaan tehokkaita ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia laittoman viennin, kauttakulun, välitystoiminnan ja kaupan sekä niihin liittyvän rahoitustoiminnan ehkäisemiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) mukaisesti.

22)

Kannustetaan Zangger-komiteaa ja ydinalan viejämaiden ryhmää jakamaan vientivalvontaa koskevia kokemuksiaan, jotta kaikki valtiot ottaisivat mallia Zangger-komitean järjestelyistä ja ydinalan viejämaiden ryhmän suuntaviivoista.

23)

Muistutetaan, että on tarpeen pikaisesti vahvistaa ydinalan viejämaiden ryhmän suuntaviivoja niiden mukauttamiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemisen uusiin haasteisiin.

24)

Kehotetaan ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen osapuolina olevia valtioita pyrkimään saattamaan yleissopimuksen muuttaminen pikaisesti päätökseen.

25)

Tunnustetaan ydinsulkusopimuksen osapuolina olevien valtioiden oikeus käyttää ydinenergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin ydinsulkusopimuksen 4 artiklan mukaisesti sekä sopusoinnussa kyseisen sopimuksen 1, 2 ja 3 artiklan kanssa.

26)

Korostetaan jatkuvan kansainvälisen yhteistyön merkitystä ydinturvallisuuden ja turvallisen ydinjätehuollon sekä säteilysuojan tehostamiseksi ja kehotetaan valtioita, jotka eivät ole tähän mennessä liittyneet kaikkiin asiaa koskeviin yleissopimuksiin, tekemään näin mahdollisimman pian ja täyttämään täysin tästä johtuvat velvoitteensa.

27)

Todetaan, että ydinsulkusopimuksen osapuolina olevat valtiot sopimuksen 4 artiklan mukaisesti voivat käyttää ydinenergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, muun muassa sähköntuotannossa, teollisuudessa, terveydenhuollossa ja maataloudessa.

28)

Kannustetaan esittämään takeita, jotka koskevat ydinpolttoaineeseen liittyvien palvelujen tai itse polttoaineen saatavuutta asianmukaisissa olosuhteissa.

29)

Pannaan merkille IAEA:n asiantuntijaryhmän raportti monikansallisesta lähestymistavasta ydinpolttoainekiertoon ja edistetään sitä, että sen tarkastelu aloitetaan pikaisesti IAEA:ssa.

30)

Vaikka todetaankin, että ydinaseistusta on kylmän sodan päättymisen jälkeen vähennetty, korostetaan kuitenkin, että on välttämätöntä vähentää ydinasevarastoja kokonaisuudessaan jatkettaessa järjestelmällisiä ja asteittaisia ponnisteluja kohti ydinsulkusopimuksen 6 artiklan mukaista ydinaseriisuntaa, ja pannaan tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille vuonna 2003 ratifioitu Venäjän federaation ja Amerikan yhdysvaltojen välinen Moskovan sopimus, mutta korostetaan kuitenkin tarvetta saavuttaa lisää edistymistä niiden asevarastojen vähentämisessä.

31)

Korostetaan tarvetta panna täytäntöön Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien vuosina 1991–1992 antamat lausunnot, jotka liittyivät näiden maiden muiden kuin strategisten ydinasevarastojen yksipuoliseen vähentämiseen, ja vedotaan kaikkiin valtioihin, joilla on muita kuin strategisia ydinaseita, sisällyttämään kyseiset aseet niiden yleisiin asevalvonta- ja aseriisuntaprosesseihin, jotta kyseisten aseiden määrää voitaisiin vähentää ja ne voitaisiin poistaa.

32)

Todetaan, että on syytä soveltaa peruuttamattomuuden periaatetta kaikkien ydinaseriisunnan ja asevalvonnan alan toimenpiteiden ohjenuorana, jolla vaikutetaan kansainvälisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden säilyttämiseen ja vahvistamiseen ottaen huomioon nämä edellytykset.

33)

Tunnustetaan ydinaseiden hävittämiseen ja poistamiseen sekä halkeamiskelpoisen aineen, sellaisena kuin se on määritelty maailmanlaajuisen G8-kumppanuuden puitteissa, poistamiseen tähtäävien ohjelmien merkitys ydinaseriisunnan kannalta.

34)

Jatketaan avoimuuden edistämistä vapaaehtoisena luottamusta lisäävänä toimena aseidenriisunnan jatkamisen edistämiseksi.

35)

Koska täydellinen ydinkoekieltosopimus (CTBT) on olennainen osa ydinaseriisunta- ja ydinsulkujärjestelmää ja jotta se voisi tulla voimaan mahdollisimman pian ja ehdoitta, vedotaan valtioihin, erityisesti mainitun sopimuksen liitteessä II lueteltuihin valtioihin, että ne allekirjoittaisivat ja ratifioisivat kyseisen sopimuksen viipymättä ja ehdoitta, ja odotettaessa sopimuksen voimaantuloa vedotaan kaikkiin valtioihin, että ne noudattaisivat moratoriota ja pidättyisivät kaikista sopimuksen velvoitteiden ja määräysten vastaisista toimista. Korostetaan täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan tekemän työn merkitystä ja tuetaan aktiivisesti sopimuksen ratifioineiden valtioiden erityisedustajaa, jonka tehtävänä on edistää kaikkien maiden liittymistä sopimukseen.

36)

Vedotaan uudelleen aseidenriisuntakonferenssiin, että aloitettaisiin välittömästi ja saatettaisiin pikaisesti päätökseen neuvottelut syrjimättömästä ja maailmanlaajuisesti sovellettavissa olevasta sopimuksesta, jossa ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin käytettävien halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto kielletään ilman ennakkoehtoja ja pitäen mielessä erityiskoordinaattorin raportti ja siihen sisältyvä toimeksianto, sekä kyseisen sopimuksen voimaansaattamista odotettaessa vedotaan kaikkiin valtioihin, että ne julistaisivat ja pitäisivät voimassa ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin käytettävien halkeamiskelpoisten aineiden tuotantoa koskevan moratorion. EU panee tyytyväisenä merkille niiden viiteen ydinasevaltioon kuuluvien valtioiden toimet, jotka ovat julistaneet asiaankuuluvan moratorion.

37)

Vedotaan kaikkiin asianomaisiin valtioihin, että ne toteuttaisivat asiaankuuluvia käytännön toimia vahingossa syttyvän ydinsodan vaaran vähentämiseksi.

38)

Tarkastellaan edelleen turvatakuiden antamista ydinsulkusopimuksen osapuolina oleville ydinaseettomille valtioille.

39)

Vedotaan ydinasevaltioihin, että ne vahvistaisivat uudelleen olemassa olevat turvatakuut, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on pannut merkille päätöslauselmassa 984 (1995), ja että ne allekirjoittaisivat ja ratifioisivat ydinaseista vapaita vyöhykkeitä koskevat asianmukaiset pöytäkirjat, jotka on laadittu tarvittavien neuvottelujen jälkeen ja joissa todetaan, että mainitunlaisilla vyöhykkeillä on sopimuspohjaiset turvatakuut.

40)

Korostetaan yleisen aseidenriisunnan välttämättömyyttä.

41)

Korostetaan, että on tärkeää saattaa maailmanlaajuisiksi ja panna täytäntöön biologisia ja toksiiniaseita koskeva yleissopimus (BTWC), kemiallisten aseiden kieltosopimus sekä tavanomaisten aseiden hallintaa edistävät yleissopimukset, toimenpiteet ja aloitteet.

42)

Kehotetaan saattamaan maailmanlaajuisiksi ballististen ohjusten leviämisen vastaiset Haagin käytännesäännöt ja soveltamaan niitä käytännössä.

43)

Pyritään ratkaisemaan alueelliseen epävakauteen ja turvattomuuteen liittyvät ongelmat sekä konfliktitilanteet, jotka ovat monien aseohjelmien taustalla.

3 artikla

Euroopan unioni toteuttaa seuraavia toimia 2 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

tarvittaessa puheenjohtajavaltion Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan mukaisesti suorittamia toimia, joiden tarkoituksena on edistää ydinsulkusopimuksen maailmanlaajuisuutta;

b)

puheenjohtajavaltion Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan mukaisesti suorittamia toimia ydinsulkusopimuksen osapuolina olevien valtioiden kannustamiseksi tukemaan tämän yhteisen kannan 2 artiklassa mainittuja tavoitteita;

c)

pyrkimys jäsenvaltioiden sopimukseen keskeisiä kysymyksiä koskevista ehdotusluonnoksista, jotka esitetään Euroopan unionin puolesta ydinsulkusopimuksen osapuolina olevien valtioiden harkittavaksi ja jotka saattavat olla pohjana ydinsulkusopimuksen vuoden 2005 tarkistuskonferenssin päätöksille;

d)

Euroopan unionin lausumia, jotka puheenjohtajavaltio esittää yleiskeskustelun ja kolmessa tärkeimmässä komiteassa käytävien keskustelujen aikana.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  EYVL L 97, 19.4.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 120, 12.5.1997, s. 1.

(4)  EUVL L 182, 19.5.2004, s. 46.


27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/36


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/330/YUTP,

26 päivältä huhtikuuta 2005,

Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/872/YUTP (1) Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta 30 päivään kesäkuuta 2004.

(2)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä helmikuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/100/YUTP Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta 31 päivään elokuuta 2005.

(3)

Etyjin Georgiassa olevan rajatarkkailuvaltuuskunnan päätettyä toimintansa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea päätti 8 päivänä maaliskuuta 2005 reagoida tilanteeseen vahvistamalla Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa.

(4)

Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa olisi vastaavasti muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä toimintaa 2003/872/YUTP seuraavasti:

 

Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”h)

rajatilanteesta raportoiminen ja sen jatkuva arviointi Euroopan unionille Tbilisin tukiryhmän välityksellä sekä luottamuksen lisääminen Georgian ja Venäjän federaation välillä varmistamalla samalla tehokkaan yhteistyön ja yhteydenpidon kaikkien asianomaisten toimijoiden välillä.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 4 päivästä huhtikuuta 2005.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EUVL L 326, 13.12.2003, s. 44, yhteinen toiminta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä toiminnalla 2005/100/YUTP (EUVL L 31, 4.2.2005, s. 74).


Oikaisuja

27.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/37


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 426/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttia olevien vaatetuskankaiden tuonnissa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 16. maaliskuuta 2005 )

Sivulla 31, 1 artiklan 2 kohdassa:

korvataan:

”Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Kaikki muut yritykset

85,30 %

A999”

seuraavasti:

”Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Kaikki muut yritykset

85,30 %

A999”

Edellä ilmoitettua oikeaa kirjoitusasua näistä yritysnimistä olisi käytettävä myös muutoin asetuksen (EY) N:o 426/2005 tekstissä kaikkialla, missä ne esiintyvät, eli johdanto-osan 8 kappaleen b alakohdassa ja johdanto-osan 23, 28, 58 ja 139 kappaleessa.