ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
13. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 555/2005, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

3

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 556/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 557/2005, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2005, jäsenvaltion, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 558/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 559/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Laosista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laos, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

26

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2849)  ( 1 )

30

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2005, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1032)

34

 

*

Komission julkilausuma teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta

37

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/296/YUTP, YOS, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen tekemisestä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

38

Sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan unionin välillä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 555/2005,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisen Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen (2) mukaisesti osapuolet ovat neuvotelleet sopimukseen sen liitteenä olevan pöytäkirjan soveltamisajan päättyessä tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä.

(2)

Näiden neuvottelujen tuloksena 8 päivänä syyskuuta 2003 parafoitiin uusi pöytäkirja, jolla vahvistetaan edellä mainitussa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi.

(3)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä mainittu pöytäkirja.

(4)

Olisi vahvistettava kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioille kalastussopimuksen mukaisen kalastusmahdollisuuksien perinteisen jakautumisen perusteella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi tehty pöytäkirja.

Pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

 

Espanja: 22 alusta

 

Ranska: 16 alusta

 

Italia: 2 alusta;

b)

pintasiima-alukset:

 

Espanja: 24 alusta

 

Ranska: 10 alusta

 

Portugali: 6 alusta.

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan nojalla kalastavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikkien Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (3) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisöä sitovasti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. syyskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 73, 18.3.1986, s. 26.

(3)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

Arvoisa Herra,

Tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi 8 päivänä syyskuuta 2003 Antananarivossa parafoituun pöytäkirjaan viitaten minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Madagaskarin hallitus on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2004 pöytäkirjan voimaantuloon asti sen 7 artiklan mukaisesti edellyttäen, että yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun korvauksen rahallinen osuus on suoritettava ennen 30 päivää syyskuuta 2004.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että yhteisö hyväksyy pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi 8 päivänä syyskuuta 2003 Antananarivossa parafoituun pöytäkirjaan viitaten minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Madagaskarin hallitus on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2004 pöytäkirjan voimaantuloon asti sen 7 artiklan mukaisesti edellyttäen, että yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun korvauksen rahallinen osuus maksetaan ennen 30 päivää syyskuuta 2004.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että yhteisö hyväksyy pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen.”

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että yhteisö hyväksyy pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta


PÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

1 artikla

1.   Sopimuksen 2 artiklan mukaisesti myönnetään 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen kolmeksi vuodeksi Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä kalastusta harjoittamaan oikeuttavat lisenssit 40 nuottaa käyttävälle tonnikalan pakastusalukselle ja 40 pintasiima-alukselle.

Lisäksi yhteisön pyynnöstä muihin luokkiin kuuluville kalastusaluksille voidaan myöntää tiettyjä oikeuksia sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetussa sekakomissiossa erikseen määriteltävin edellytyksin.

2.   Euroopan yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa tonnikalankalastusta Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen nojalla ja liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty kalastuslisenssi.

2 artikla

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määräksi vahvistetaan 825 000 euroa vuodessa (josta 320 000 euroa rahallisena korvauksena, joka on maksettava ensimmäisenä vuonna viimeistään 30 päivänä syyskuuta ja toisena ja kolmantena vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta, sekä 505 000 euroa tämän pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuihin toimiin).

Pöytäkirjan soveltamisen ensimmäisenä vuonna (1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseltä ajalta) maksettava taloudellisen korvauksen rahallinen osuus on kuitenkin 196 385 euroa, koska kokonaismäärästä on vähennettävä määrä, joka vastaa 1 päivän tammikuuta 2004 ja 20 päivän toukokuuta 2004 välistä aikaa, josta maksu on jo suoritettu edellisen pöytäkirjan nojalla.

2.   Tämä taloudellinen korvaus kattaa 11 000 tonnin vuotuiset tonnikalasaaliit Madagaskarin vesillä; jos yhteisön alusten Madagaskarin vesillä pyytämät tonnikalasaaliit ylittävät tämän määrän, edellä mainittua määrää nostetaan samassa suhteessa. Yhteisön maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin kaksinkertainen 1 kohdassa mainittuun määrään verrattuna.

3.   Tämä taloudellinen korvaus maksetaan Madagaskarin viranomaisten ilmoittamalle tilille valtionkassaan.

3 artikla

1.   Turvatakseen vastuuntuntoisen ja kestävän kalastuksen kehittämisen osapuolet pyrkivät kummankin osapuolen edun mukaisesti suosimaan kumppanuutta edistääkseen erityisesti kalavarojen ja muiden biologisten luonnonvarojen parempaa tuntemusta, kalastuksenvalvontaa, pienimuotoisen kalastuksen kehittämistä, kalastajayhteisöjä ja koulutusta.

2.   Edellä 2 artiklan 1 kohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen määrästä rahoitetaan seuraavat toimet siten, että vuosittain käytetään 505 000 euroa seuraavan erittelyn mukaisesti:

a)

90 000 euroa Madagaskarin sellaisten tieteellisten ohjelmien rahoitukseen, joiden tarkoituksena on parantaa tietämystä kalavaroista niiden kestävän hoidon turvaamiseksi. Tällä summalla voidaan Madagaskarin hallituksen pyynnöstä kattaa erityisesti mainitun tietämyksen lisäämiseen sekä kalavarojen hoidon parantamiseen tarkoitettujen kansainvälisten kokousten kustannuksia;

b)

267 000 euroa kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmän tukemiseen;

c)

60 000 euroa stipendien ja harjoittelujaksojen rahoittamiseen ja merimieskoulutuksen tukemiseen;

d)

68 000 euroa perinteisen kalastuksen kehittämiseen ja tukemiseen;

e)

20 000 euroa tarkkailijajärjestelmän hallintomenojen korvaamiseen.

3.   Edellä a, b, d ja e alakohdassa tarkoitetut määrät maksetaan kalastuksesta vastaavalle ministeriölle sen jälkeen, kun komissiolle on esitetty yksityiskohtainen vuosittainen ohjelma aikatauluineen ja kullekin kohdennetulle toimelle asetettuine tavoitteineen, ensimmäisenä vuonna viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2004 ja toisena ja kolmantena vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta; maksu suoritetaan Madagaskarin toimivaltaisten viranomaisten pankkitileille. Vuosittainen ohjelma on toimitettava komission yksiköille ensimmäisenä vuonna viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2004 ja seuraavina vuosina viimeistään 28 päivänä helmikuuta. Ensimmäisenä vuonna ohjelman tulee kuitenkin koskea vain 21 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välistä aikaa.

Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää kalastuksesta vastaavalta ministeriöltä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja.

4.   Edellä c alakohdassa tarkoitetut määrät maksetaan sitä mukaa kuin niitä käytetään kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja suoritetaan kyseisen ministeriön ilmoittamille pankkitileille.

5.   Madagaskarin toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta vuosikertomuksen 2 kohdassa määrättyihin toimiin myönnettyjen varojen käytöstä sekä näiden toimien täytäntöönpanosta ja saavutetuista tuloksista. Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää kalastuksesta vastaavalta ministeriöltä lisätietoja. Komissio voi tarkastella uudestaan kyseisiä maksuja näiden toimien tosiasiallisen täytäntöönpanon mukaan, sitten kun Madagaskarin toimivaltaisia viranomaisia on kuultu sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean kokouksessa.

4 artikla

Jos Euroopan yhteisö jättää suorittamatta 2 ja 3 artiklassa määrätyt maksut, Madagaskar voi keskeyttää tämän pöytäkirjan soveltamisen.

5 artikla

Jos jokin vaikea tilanne, luonnon aiheuttamia tilanteita lukuun ottamatta, estää kalastustoiminnan harjoittamisen Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä, Euroopan yhteisö voi keskeyttää taloudellisen korvauksen maksamisen sen jälkeen kun osapuolet ovat neuvotelleet asiasta etukäteen.

Taloudellisen korvauksen maksamista jatketaan, kun tilanne on normalisoitunut ja kun osapuolet ovat yhdessä sopineet, että kalastustoimintaa voidaan jatkaa.

Yhteisön aluksille sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

6 artikla

Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisen Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen liite ja korvataan se tämän pöytäkirjan liitteellä.

7 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

LIITE

EUROOPAN YHTEISÖN ALUSTEN TONNIKALANKALASTUSTA MADAGASKARIN KALASTUSVYÖHYKKEELLÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1.   LISENSSIEN HAKEMISTA JA MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

Lisenssit, jotka oikeuttavat Euroopan yhteisön alukset kalastamaan Madagaskarin vesillä, haetaan ja myönnetään seuraavan menettelyn mukaisesti:

a)

Komissio esittää Madagaskarissa olevan edustajansa välityksellä Madagaskarin viranomaisille samanaikaisesti:

Varustajan, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen mukaista kalastustoimintaa, viimeistään lisenssin voimassaolovuotta edeltävän vuoden 1 päivänä joulukuuta tekemän kutakin alusta koskevan lisenssihakemuksen.

Edellä olevasta määräyksestä poiketen varustaja, joka ei ole tehnyt lisenssihakemustaan 1 päivään joulukuuta mennessä, voi tehdä sen kalenterivuoden aikana viimeistään 30 päivää ennen kalastustoiminnan aloittamista. Tällöin varustaja maksaa 2 kohdan b alakohdan mukaisen maksun kokonaisuudessaan koko vuodelta.

Vuotuisen ennakkolupahakemuksen pääsystä Madagaskarin aluevesille; tämä lupa on voimassa lisenssin keston ajan.

Hakemus on tehtävä Madagaskarin tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 1; siihen on liitettävä tosite varustajan maksamasta ennakkomaksusta.

b)

Lisenssi myönnetään tietylle alukselle, eikä sitä voi siirtää.

Ylivoimaisen esteen sattuessa aluskohtainen lisenssi voidaan komission pyynnöstä korvata sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samat ominaisuudet kuin korvattavalla aluksella. Edellisen aluksen varustajan on palautettava mitätöity lisenssi Madagaskarin merikalastuksesta vastaavaan ministeriöön komission Madagaskarin lähetystön välityksellä.

Uudesta lisenssistä on käytävä ilmi:

myöntämispäivä,

se, että uudella lisenssillä kumotaan ja korvataan toiselle alukselle myönnetty lisenssi.

Mitään sopimuksen 5 artiklassa määrättyä maksua ei tarvitse maksaa jäljellä olevalta voimassaoloajalta.

c)

Madagaskarin viranomaiset toimittavat lisenssin komission Madagaskarissa olevalle edustajalle.

d)

Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan; kun Madagaskarin viranomaiset ovat saaneet komission niille osoittaman ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, alus kuitenkin lisätään kalastukseen oikeutettujen alusten luetteloon, joka annetaan tiedoksi Madagaskarin kalastuksen valvonnasta vastaaville viranomaisille. Lisenssin alkuperäiskappaleen saantiin asti on myönnetystä lisenssistä mahdollista saada telekopiojäljennös, joka on säilytettävä aluksella.

e)

Tonnikala-alusten varustajilla on oltava Madagaskarissa edustaja.

f)

Madagaskarin viranomaiset toimittavat komission Madagaskarissa sijaitsevalle lähetystölle ennen pöytäkirjan voimaantuloa kaikki maksujen ja ennakkojen maksamisessa käytettäviin pankkitileihin liittyvät tiedot.

2.   LISENSSIEN VOIMASSAOLOAIKA JA MAKSAMINEN

a)

Poiketen siitä, mitä sopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, lisenssit ovat voimassa kalenterivuoden, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Lisenssit on mahdollista uusia. Pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna (1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana) niiden alusten, joilla on 1 päivänä tammikuuta 2004 edellisen pöytäkirjan nojalla myönnetty lisenssi, jonka voimassaolo päättyy 20 päivänä toukokuuta 2004, kyseinen lisenssi on kuitenkin voimassa mainittuun päivämäärään saakka.

b)

Maksu on 25 euroa Madagaskarin lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä pyydettyä tonnia kohti. Lisenssin saaminen edellyttää Madagaskarin valtionkassaan maksettavaa ennakkomaksua, joka on nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta 2 800 euroa, yli 150 bruttorekisteritonnin vetoisten pintasiima-alusten osalta 1 750 euroa ja alle 150 bruttorekisteritonnin vetoisten pintasiima-alusten osalta 1 200 euroa vuodessa alusta kohden. Nämä ennakkomaksut vastaavat 112 tonnin, 70 tonnin ja 48 tonnin vuosittaisista Madagaskarin kalastusvyöhykkeeltä saaduista saaliista maksettavaa korvausta.

Pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna (1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana) niiden alusten osalta, joilla on 1 päivänä tammikuuta 2004 edellisen pöytäkirjan nojalla myönnetty lisenssi, jonka voimassaolo päättyy 20 päivänä toukokuuta 2004, ensimmäisen vuoden jäljellä olevaa aikaa (21 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välinen aika) koskevat ennakot vahvistetaan kuitenkin seuraavasti:

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 1 720 euroa,

yli 150 bruttorekisteritonnin vetoiset pintasiima-alukset: 1 091 euroa,

enintään 150 bruttorekisteritonnin vetoiset pintasiima-alukset: 735 euroa.

3.   SAALISILMOITUKSET JA MAKSUJEN TILITYS

a)

Alusten, joilla on lupa kalastaa Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä tämän sopimuksen mukaisesti, on toimitettava saalisilmoitukset Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle komission Madagaskarin lähetystön kautta seuraavaa menettelyä noudattaen:

 

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on pidettävä lisäyksessä 2 olevan mallin mukaista kalastuspäiväkirjaa jokaisesta Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä vietetystä kalastusjaksosta. Lomakkeet on lähetettävä edellä tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin voimassaolovuotta seuraavana vuonna.

 

Lomakkeet on täytettävä selkeästi ja niiden on oltava aluksen päällikön allekirjoittamia. Kaikkien lisenssin saaneiden alusten on täytettävä lomakkeet myös siinä tapauksessa, että ne eivät ole kalastaneet.

b)

Komissio vahvistaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta lisenssin voimassaolovuotta seuraavana vuonna kuluneen kalenterivuoden maksujen tilityksen, josta on vähennetty edellä 2 kohdan b alakohdassa mainitut ennakot ja maksut. Maksujen tilitys laaditaan varustajien saalisilmoitusten nojalla tehtyjen saalistietojen perusteella. Saalistietojen on oltava jonkin saalistietojen tarkastamisesta jäsenvaltioissa vastaavan tieteellisen laitoksen, kuten Kehitystutkimusinstituutin (Institut de Recherche pour le Développement – IRD), Ranskan merentutkimuslaitoksen (Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer – IFREMER), Espanjan valtamerten tutkimuslaitoksen (Instituto Español de Oceanografia – IEO), Portugalin merentutkimusinstituutin (Instituto Português de Investigação Marítima – IPIMAR), ja Madagaskarin toimivaltaisen laitoksen, Antsirananan tonnikalasaalistilastoista vastaavan yksikön (Unité Statistique Thonière d'Antsiranana – USTA) varmentamia.

Komission vahvistama maksujen tilitys toimitetaan Madagaskarin kalastuksen valvontaviranomaisille vahvistusta varten. Näillä on 30 päivää aikaa ilmoittaa mahdollisesta vastauksestaan.

Tämän määräajan kuluttua maksujen tilitys lähetetään varustajille.

Erimielisyyden sattuessa osapuolet neuvottelevat sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa vahvistaakseen maksujen lopullisen tilityksen, joka annetaan sen jälkeen tiedoksi varustajille.

Varustajien on suoritettava mahdolliset lisämaksut Madagaskarin kalastusviranomaisille 30 päivän kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet tiedon maksujen lopullisesta tilityksestä.

Jos lopullisessa maksujen tilityksessä vahvistettu määrä on pienempi kuin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei palauteta varustajille.

4.   TIEDONANNOT

Aluksen päällikön on ilmoitettava vähintään kolme tuntia ennakkoon Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle radiolla (kaksoistaajuus 8 755 Tx 8 231 Rx USB) tai telekopioitse (nro (261) 20 22 49014) taikka sähköpostitse (csp-mprh@dts.mg), johon on saatava vahvistus, aikomuksestaan mennä aluksellaan Madagaskarin kalastusvyöhykkeelle tai poistua sieltä.

Antaessaan ilmoitusta aikomuksestaan mennä kalastusvyöhykkeelle aluksen päällikön on ilmoitettava myös arvio aluksella olevista saaliista, silloinkin kun saaliita ei ole.

Ilmoittaessaan aikomuksestaan poistua Madagaskarin kalastusvyöhykkeeltä hänen on ilmoitettava myös arvio siellä saaduista saaliista.

Radioviesti on annettava Madagaskarissa sovellettavina työaikoina ja -päivinä.

Näitä velvoitteita sovelletaan myös sellaisiin yhteisön aluksiin, jotka aikovat purkaa saaliinsa jossakin Madagaskarin satamassa.

5.   TARKKAILIJAT

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on Madagaskarin kalastuksesta vastaavan ministeriön pyynnöstä otettava alukselle tarkkailija, jota on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kalastuksesta vastaava ministeriö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan, joka ei kuitenkaan yleensä saa kestää kauemmin kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää. Tarkkailijoiden erityistehtävät on määritelty lisäyksessä 3.

Kalastuksesta vastaava ministeriö, jota edustaa Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskus, määrittelee alukselle nousua koskevat edellytykset.

Varustajan tai sen edustajan on ilmoitettava Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle vähintään kahta päivää ennen aluksen saapumista Madagaskarin satamaan tarkkailijan alukselle ottamista varten.

Varustajan on maksettava Madagaskarin hallitukselle (Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle) edustajansa välityksellä 20 euron suuruinen maksu jokaiselta päivältä, jonka tarkkailija on viettänyt nuottaa käyttävällä tonnikala-aluksella tai pintasiima-aluksella.

Madagaskarin lastaussataman lähestymisestä aiheutuvat kulut ovat Madagaskarin hallituksen vastuulla. Varustaja vastaa tarkkailijan matkakuluista Madagaskarin ulkopuolella. Aluksille otettuja tarkkailijoita voi olla enintään 30 prosentilla Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä toimivista yhteisön aluksista. Tarkkailijan aluksellaoloaika riippuu mainitun vyöhykkeen vuorovesistä. Jos jokin yhteisön alus ei saavu madagaskarilaiseen satamaan, tarkkailijan alukselle ottaminen tapahtuu Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskuksen partioalusta käyttäen.

Tarkkailijan alukselle ottamispaikka ja siihen liittyvät lähestymiskulut määritellään Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskuksen ja kyseisen varustajan kesken, ja kuluista vastaa varustaja.

Tarkkailijan siirtyminen toiselle alukselle tapahtuu aluksen päällikön ja Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskuksen yhteisellä sopimuksella.

Jos tarkkailija ei saavu sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle. Jos laivan lähtö viivästyy, varustajan on vastattava tarkkailijan majoitus- ja ylläpitokustannuksista siihen asti, kunnes tämä pääsee tosiasiallisesti alukselle.

6.   MERIMIESTEN MIEHISTÖÖN OTTAMINEN

a)

Nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille ja pintasiima-aluksille on otettava vähintään 40 madagaskarilaista merimiestä koko Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä vietetyn kalastusvuoden ajaksi. Aluksella olevan merimiehen palkka vahvistetaan yhteisestä sopimuksesta varustajien edustajien ja kyseisten merimiesten välillä. Palkkaan on kuuluttava sosiaaliturvaetuudet.

Näiden merimiesten palvelukseen ottamista koskevat sopimukset tehdään varustamon edustajan ja kyseisten merimiesten välillä.

Yksityiskohtainen luettelo madagaskarilaisista alukselle otetuista merimiehistä (nimi, aluksellaoloaika, palkka jne.) on toimitettava kalastuksesta vastaavalle ministeriölle viimeistään 31 päivänä tammikuuta lisenssin voimassaolovuotta seuraavana vuonna.

Jos koko nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten laivasto ei pysty ottamaan alukselle 40 merimiestä, niiden varustajien, jotka eivät ole ottaneet merimiehiä, on maksettava ottamatta jätetyille merimiehille korvaus, jonka tason vahvistaa sopimuksen 9 artiklassa määrätty sekakomitea ja joka määräytyy Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä vietetyn kalastusvuoden keston mukaan. Tämä korvaus käytetään Madagaskarin kalastajien koulutukseen, ja se on maksettava tilille, jonka numero toimitetaan varustamon edustajille; jäljennös toimitetaan komission Madagaskarin lähetystölle.

b)

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

Paikallisten merimiesten työsopimukset, joista annetaan kappaleet sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan varustajien edustajan/edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä paikallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän edut, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus. Paikallisten merimiesten palkkausehdot eivät voi olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan kalastussopimuksen allekirjoittajavaltion miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

Jos työnantajana on paikallinen yritys, työsopimuksessa on mainittava varustajan ja lippuvaltion nimi.

Lisäksi varustaja takaa alukselle otetuille merimiehille samanlaiset elin- ja työolot kuin on yhteisön merimiehillä.

7.   KALASTUSVYÖHYKKEET

Kalastusvyöhykkeet, joille yhteisön aluksilla on pääsy, ulottuvat Madagaskarin lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 12 meripeninkulman päähän rannikosta.

Jos kalastuksesta vastaava ministeriö päättää ottaa käyttöön kokeellisia välineitä kalaparvien kokoamiseen, se ilmoittaa asiasta komissiolle sekä kyseisten varustajien edustajille ja ilmoittaa näiden alueiden tarkan maantieteellisen sijainnin.

Kolmannestakymmenennestä tätä ilmoitusta seuraavasta päivästä alkaen on kiellettyä tulla lähemmäksi kuin 1,5 meripeninkulman etäisyydelle näistä välineistä. Myös kalaparvien kokoamiseen käytettävien kokeellisten välineiden käytöstä poistamisesta on ilmoitettava samoille osapuolille välittömästi.

8.   KALASTUKSEEN LIITTYVÄT TARKASTUKSET JA VALVONTA

Lisenssillä kalastavien alusten on sallittava Madagaskarin tasavallan asianmukaisesti valtuuttaman kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavan edustajan tulo aluksille ja helpotettava tarkastusten sujumista.

9.   SATELLIITTISEURANTA

Koska Madagaskarin tasavalta on ottanut käyttöön kansalliseen laivastoonsa sovellettavan alusten seurantajärjestelmän (VMS), koska se aikoo laajentaa järjestelmän käytön koskemaan syrjimättömyysperiaatetta noudattaen kaikkia Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä kalastavia aluksia ja koska yhteisön aluksiin on sovellettu satelliittiseurantaa yhteisölainsäädännön mukaisesti jo 1 päivästä tammikuuta 2000 kaikkialla, missä ne toimivat, on suositeltavaa, että lippuvaltioiden ja Madagaskarin tasavallan kansalliset viranomaiset toteuttavat sopimuksen nojalla kalastavien alusten satelliittiseurannan seuraavien edellytysten mukaisesti:

1)

Madagaskarin viranomaiset ovat toimittaneet Madagaskarin kalastusvyöhykkeen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet) osapuolena olevalle Euroopan yhteisölle satelliittiseurantaa varten (taulukko I). Koordinaattitaulukkoon liittyvä kartta on lisäyksessä 4.

Madagaskarin viranomaiset toimittavat nämä tiedot sähköisessä muodossa WGS-84 datum -järjestelmän mukaisina desimaaliasteina.

2)

Osapuolet vaihtavat X.25-osoitteita ja valvontakeskustensa välisissä sähköisissä viesteissä käytettyjä määritelmiä koskevat tiedot 4 ja 6 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Näihin tietoihin kuuluvat mahdollisuuksien mukaan nimet, puhelin-, teleksi- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet (Internet tai X.400), joita voidaan käyttää valvontakeskusten välisissä yleisissä viesteissä.

3)

Aluksen maantieteellinen sijainti määritetään siten, että virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia.

4)

Kun sopimuksen nojalla kalastava alus, johon sovelletaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti satelliittiseurantaa, tulee Madagaskarin tasavallan kalastusvyöhykkeelle, lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskus ilmoittaa välittömästi sitä seuraavat sijaintiraportit Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle vähintään tunnin välein (pituus, leveys, suunta ja nopeus). Näitä viestejä pidetään sijaintiraportteina.

5)

Edellä 4 kohdassa tarkoitetut viestit toimitetaan elektronisesti X.25-muodossa ilman mitään lisäprotokollaa. Nämä viestit toimitetaan reaaliajassa taulukossa II esitetyssä muodossa.

6)

Jos kalastusalukselle asennettu seurantalaite ei toimi asianmukaisesti tai ei toimi lainkaan, aluksen päällikön on toimitettava ajoissa lippuvaltion valvontakeskukselle 4 kohdassa säädetyt tiedot. Tällaisessa tapauksessa on lähetettävä kokonaissijaintiraportti kello 6, kello 12 ja kello 18 (Madagaskarin paikallista aikaa) niin kauan kuin alus on Madagaskarin tasavallan kalastusvyöhykkeellä. Tämän kokonaissijaintiraportin on sisällettävä aluksen päällikön 4 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tunneittain kirjaamat sijaintiraportit.

Lippuvaltion valvontakeskus tai kalastusalus lähettää nämä viestit välittömästi Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle. Viallinen laite on korjattava tai korvattava toisella heti kun alus päättää kalastusmatkansa tai viimeistään kuukauden määräajassa. Tämän määräajan kuluttua umpeen kyseinen alus ei saa tehdä uutta kalastusmatkaa ennen kuin laite on korjattu tai korvattu toisella.

7)

Lippuvaltioiden valvontakeskusten on seurattava alustensa liikkumista Madagaskarin vesillä kahden tunnin välein. Jos alusten seuranta ei tapahdu määrätyin edellytyksin, Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukselle on ilmoitettava siitä välittömästi, ja silloin on noudatettava 6 kohdassa määrättyä menettelyä.

8)

Jos Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskus toteaa, ettei lippujäsenvaltio toimita 4 kohdassa määrättyjä tietoja, siitä on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle.

9)

Tässä esitettyjen määräysten mukaisesti toiselle osapuolelle toimitetut valvontaa koskevat tiedot on tarkoitettu yksinomaan Madagaskarin viranomaisten harjoittamaan EY:n ja Madagaskarin välisen kalastussopimuksen perusteella kalastavan yhteisön laivaston valvontaan ja seurantaan. Näitä tietoja ei missään tapauksessa saa toimittaa muille osapuolille.

10)

Osapuolet sopivat tekevänsä kaiken tarvittavan 4 ja 6 kohdassa määrättyjen viestejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa näiden määräysten voimaantulosta.

11)

Osapuolet sopivat vaihtavansa pyynnöstä satelliittiseurannassa käytettäviä laitteita koskevia tietoja sen tarkistamiseksi, että kaikki laitteet ovat täysin yhteensopivia toisen osapuolen laitteiden kanssa tässä esitettyjen määräysten noudattamiseksi.

12)

Näiden määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevista riidoista neuvotellaan osapuolten kesken sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

Taulukko I

Madagaskarin kalastusvyöhykkeen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet)

(ks. myös lisäyksessä 4 oleva maantieteellinen kartta)

 

Koordinaatit desimaaliasteina

Koordinaatit asteina ja minuutteina

Viite

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′ E

10°18′ S

B

51

– 11,8

51°0′ E

11°48′ S

C

53,3

– 12,7

53°18′ E

12°42′ S

D

52,2

– 16,3

52°12′ E

16°18′ S

E

52,8

– 18,8

52°48′ E

18°48′ S

F

52

– 20,4

52°0′ E

20°24′ S

G

51,8

– 21,9

51°48′ E

21°54′ S

H

50,4

– 26,2

50°24′ E

26°12′ S

I

48,3

– 28,2

48°18′ E

28°12′ S

J

45,4

– 28,7

45°24′ E

28°42′ S

K

41,9

– 27,8

41°54′ E

27°48′ S

L

40,6

– 26

40°36′ E

26°0′ S

M

41,8

– 24,3

41°48′ E

24°18′ S

N

41,6

– 20,8

41°36′ E

20°48′ S

O

41,4

– 19,3

41°24′ E

19°18′ S

P

43,2

– 17,8

43°12′ E

17°48′ S

Q

43,4

– 16,9

43°24′ E

16°54′ S

R

42,55

– 15,6

42°33′ E

15°36′ S

S

43,15

– 14,35

43°9′ E

14°21′ S

T

45

– 14,5

45°0′ E

14°30′ S

U

46,8

– 13,4

46°48′ E

13°24′ S

V

48,4

– 11,2

48°24′ E

11°12′ S


Taulukko II

VMS-viestien välittäminen Madagaskarissa

Sijaintiraportti

Tieto

Koodi

Pakollinen/Vapaaehtoinen

Huomioita

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmää koskeva tieto – osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

P

Viestiä koskeva tieto – vastaanottaja. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto – lähettäjä. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lippuvaltio

FS

V

 

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto – viestin tyyppi ”POS”

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto – aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

V

Alusta koskeva tieto – sopimuspuolen yksilöllinen numero (lippuvaltion kolmikirjaiminen ISO-koodi, jota seuraa numero)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto – aluksen kyljessä oleva numero

Leveysaste

LA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainti asteina ja minuutteina N/S AAMM (WGS-84)

Pituusaste

LO

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainti asteina ja minuutteina E/W AAMM (WGS-84)

Kurssi

CO

P

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

P

Aluksen nopeus solmun kymmenesosan tarkkuudella

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmää koskeva tieto – osoittaa tietueen lopun

Kirjainvalikoima: ISO 8859.1

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

tietoyksikön alku ilmoitetaan kaksoisvinoviivalla (//) ja kentän koodilla,

kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (/).

Vapaaehtoiset tiedot lisätään kirjaamisen alkamisen ja lopettamisen väliin.

10.   JÄLLEENLAIVAUKSET

Jos kalaa jälleenlaivataan, nuottaa käyttävien tonnikalan pakastusalusten on luovutettava Madagaskarin kalastuksesta vastaavien viranomaisten osoittamalle yritykselle tai laitokselle kalat, joita ne eivät itse pidä.

11.   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Madagaskarin kalastusalueella toimivien yhteisön varustamojen on pyrittävä käyttämään yksinomaan Madagaskarissa tarjottuja palveluja (vedenalaiset puhdistukset, huolto, polttoainetäydennykset, lähetykset jne.).

Madagaskarin viranomaiset päättävät sopimuksen käyttäjien kanssa satamalaitteiden käytön edellytyksistä.

12.   SEURAAMUKSET

Tämän pöytäkirjan määräysten samoin kuin Madagaskarin kalastuslainsäädännön rikkomisista langetetaan seuraamukset Madagaskarin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Komissiolle on ilmoitettava 48 tunnin kuluessa yhteisön aluksille asetetuista seuraamuksista ja niihin liittyvistä olennaisista tapahtumista.

13.   MENETTELY ALUKSEN PYSÄYTTÄMISEN YHTEYDESSÄ

1)   Tiedonannot

Kalastuksesta vastaava Madagaskarin ministeriö ilmoittaa 48 tunnin kuluessa komission lähetystölle ja lippuvaltiolle kirjallisesti jokaisesta kalastussopimuksen nojalla kalastavien yhteisön kalastusalusten pysäyttämisestä Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä sekä toimittaa lyhyen selvityksen pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä. Komission lähetystölle ja lippuvaltiolle tiedotetaan myös aloitetuista menettelyistä ja toteutetuista seuraamuksista.

2)   Pysäyttämisen selvittäminen

Kalastusta koskevan lainsäädännön mukaisesti rikkomiset on mahdollista sovittaa:

a)

joko sovintomenettelyllä, jolloin sakon suuruus määrätään Madagaskarin kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti Madagaskarin lainsäädännössä säädetyn vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa;

b)

tai oikeudellisella menettelyllä Madagaskarin lainsäädännön mukaisesti, jollei asiaa ole pystytty ratkaisemaan sovittelumenettelyn avulla.

3)   Alus päästetään lähtemään ja se saa miehistöineen poistua satamasta, kun:

a)

joko sovintomenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty ja niistä on esitetty tosite;

b)

tai jos oikeuskäsittely on kesken, kun on esitetty todistus pankkiin talletetun vakuuden jättämisestä.

14.   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristön suojelemiseksi osapuolet sitoutuvat seuraavaan:

aluksia kielletään laskemasta hiilivetyjä ja niiden johdannaisia sekä heittämästä muovi- ja talousjätteitä mereen Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä,

osapuolet edistävät Intian valtameren tonnikalatoimikunnassa vastuuntuntoista kalastusta ja takaavat tonnikalakantojen järkiperäisen hoidon ja säilyttämisen,

kielletään suojeltujen ja rauhoitettujen lajien, kuten valaiden, delfiinien, kilpikonnien ja merilintujen pyydystäminen.

Euroopan yhteisö velvoitetaan ilmoittamaan Madagaskarin kalastuksesta vastaavalle ministeriölle kaikista ympäristöön liittyvistä poikkeavuuksista, jotka ovat jonkin Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä kalastavan aluksen aiheuttamia.

Lisäys 1

Image

Lisäys 2

Image

Lisäys 3

TARKKAILIJOIDEN ALUKSELLE OTTAMINEN

Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä kalastamaan oikeutettujen nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on otettava alukselle Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskuksen tarkkailija, jolla on ammattikortti ja merenkulkukirja. Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskus vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan, joka ei kuitenkaan yleensä saa kestää kauemmin kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää.

Aluksella tarkkailija:

1.

tekee havaintoja, kirjaa ja raportoi alusten kalastustoiminnasta Madagaskarin kalastusvyöhykkeellä;

2.

tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainnin;

3.

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

4.

laatii luettelon käytetyistä pyydyksistä;

5.

kerää kalastusvyöhykettä koskevat saalistiedot aluksellaoloaikansa osalta;

6.

huolehtii kaikin mahdollisin tavoin siitä, että hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa ei keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

7.

kunnioittaa aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta;

8.

laatii vuorovesiraportin, joka toimitetaan Madagaskarin kalastuksenvalvontakeskukseen ja jonka kopio toimitetaan Euroopan komission lähetystöön.

Tässä yhteydessä varustajan tai aluksen kapteenin on:

1.

sallittava tarkkailijan nousu alukselle tämän tehtävien suorittamiseksi ja annettava tämän viipyä aluksella hakemuksessa mainittu aika;

2.

annettava käyttöön työtila, jossa on pöytä ja riittävä valaistus;

3.

annettava omaamansa tiedot Madagaskarin kalastusvyöhykkeen kalastustoiminnasta;

4.

ilmoitettava aluksen sijainti (pituus- ja leveyspiiri);

5.

lähetettävä ja vastaanotettava viestejä tai sallittava viestien lähettäminen ja vastaanottaminen aluksella olevien tiedonvälityslaitteiden avulla;

6.

sallittava pääsy kaikkiin aluksen osiin, joissa on kalastukseen, jalostukseen tai välivarastointiin liittyvää toimintaa;

7.

sallittava näytteiden ottaminen;

8.

annettava käyttöön näytteille soveltuvat välivarastot, rajoittamatta aluksen varastointikapasiteettia;

9.

autettava tutkimaan ja mittaamaan aluksella olevia pyydyksiä;

10.

sallittava tarkkailijan aluksellaoloaikana ottamien näytteiden ja saamien asiakirjojen vieminen alukselta;

11.

jos tarkkailija on aluksella yli neljä tuntia peräkkäin, varmistettava tarkkailijalle samantasoinen majoitus ja ylläpito kuin päällystöllekin.

Lisäys 4

MADAGASKARIN KALASTUSVYÖHYKE

Image


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 556/2005,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12 päivänä huhtikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

84,4

096

105,7

204

55,5

212

146,4

624

104,9

999

99,4

0707 00 05

052

135,5

204

51,5

999

93,5

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

109,7

096

75,1

204

81,3

999

88,7

0805 10 20

052

55,0

204

47,9

212

56,6

220

48,9

624

61,6

999

54,0

0805 50 10

052

67,1

220

71,1

400

67,7

624

70,3

999

69,1

0808 10 80

388

86,4

400

130,3

404

81,4

508

65,2

512

73,5

524

72,7

528

72,3

720

83,9

804

107,7

999

85,9

0808 20 50

388

84,5

512

75,6

528

61,7

999

73,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 557/2005,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2005,

jäsenvaltion, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 27/2005 (2) säädetään pohjankatkarapukiintiöistä vuodeksi 2005.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, pohjankatkarapusaaliit NAFO 3L -alueen vesillä ovat täyttäneet käytettävissä olevan kiintiön vuodelle 2005. Yhteisö on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 24 päivästä helmikuuta 2005. Tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, pohjankatkarapusaaliit NAFO 3L -alueen vesillä ovat täyttäneet käytettävissä olevan kiintiön vuodelle 2005.

Kielletään jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, pohjankatkaravun kalastus NAFO 3L -alueen vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 24 päivästä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1.


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 558/2005,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005,

maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (2) vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön perusteella maataloustuotteiden nimikkeistö vientitukia varten.

(2)

Vientitukinimikkeistössä säädetään, että juustot ovat vientitukikelpoisia, jos ne täyttävät maidon kuiva-ainetta ja maitorasvaa koskevat vähimmäisvaatimukset. On mahdollista, että eräissä uusissa jäsenvaltioissa tuotettu juustotyyppi täyttää tarvittavat vaatimukset mutta sille ei voida myöntää tukea, koska se ei kuulu voimassa olevaan vientitukinimikkeistön luokittelujärjestelmään. Ottaen huomioon kyseisen juuston merkitys meijeriteollisuudelle, maitotuotteiden kaupalle ja maidon tuottajille, nimikkeeseen ”muu juusto” on aiheellista lisätä tuotekoodi, joka mahdollistaa kyseisen juuston luokittelun vientitukinimikkeistöön.

(3)

Juustojen tuoteluokassa haettujen vientitodistusten määrä ylittää jatkuvasti vientirajoitukset, jotka yhteisölle on asetettu monenvälisten kauppaneuvottelujen Uruguayn kierroksen tuloksena tehdyssä maataloussopimuksessa. Uuden nimikkeen perusteella haettavat vientitodistukset lisäävät entisestään kyseiseen luokkaan kohdistuvaa painetta.

(4)

Komission asetuksen (EY) N:o 174/1999 (3) 3 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä sellaisen juuston vientiin, jonka hinta vapaasti rajalla ennen tuen soveltamista viejämaana toimivassa jäsenvaltiossa on vähemmän kuin 230 euroa 100:aa kilogrammaa kohden. Tukinimikkeistön koodiin 0406 90 33 9919 kuuluviin juustoihin ei sovelleta tätä säännöstä. Näissä oloissa on aiheellista soveltaa tätä säännöstä poikkeuksetta kaikkiin juustoihin ottaen huomioon vientitodistushakemusten suuri määrä.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä I olevan 9 jakson alaviitteessä 10, joka koskee juustoraastetta, juustojauhetta ja sulatejuustoa, todetaan, että muuta kuin maitoa sisältävää lisättyä ainetta ei oteta huomioon tuen määrää laskettaessa. Tämä säännös on aiheellista ulottaa koskemaan kaikkia juustoja, ja kyseinen muu kuin maitoa sisältävä lisätty aine on syytä määritellä tarkemmin. Näiden aineiden painon määrittely saattaa olla mahdotonta viejälle ja varsinkin toimivaltaisille viranomaisille. Sen vuoksi on aiheellista alentaa tukea vakiomääräisesti.

(6)

Tuki maksetaan juustojen nettopainon perusteella. Epäselvyyttä voi esiintyä silloin, kun juustot on pakattu parafiiniin, tuhkaan tai vahaan tai kääritty muovikelmuun. On aiheellista säätää, että tällaiset pakkausmateriaalit eivät tuen laskemiseksi sisälly tuotteen nettopainoon. Muovikelmun, parafiinin ja tuhkan kaltaisten materiaalien painon määrittely saattaa olla mahdotonta viejälle ja toimivaltaisille viranomaisille. Sen vuoksi on aiheellista alentaa tukea vakiomääräisesti.

(7)

Asetukset (ETY) N:o 3846/87 ja (EY) N:o 174/1999 olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 174/1999 3 artiklan neljäs kohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 27 päivästä toukokuuta 2005 alkaen jätettyihin vientitodistushakemuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2199/2004 (EUVL L 380, 24.12.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä I oleva ryhmä 9 seuraavasti:

1)

Korvataan CN-koodin ”ex 0406” kuvaus seuraavasti: ”Juusto ja juustoaine (7)(10):”

2)

Korvataan CN-koodin ”ex 0406 20” kuvaus seuraavasti: ”— juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta:”

3)

Korvataan CN-koodin ”ex 0406 30” kuvaus seuraavasti: ”— sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe:”

4)

Korvataan CN-koodiin ”ex 0406 90 88” kuuluvat tiedot seuraavasti:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodin käyttöä koskevat lisävaatimukset

Tuotekoodi

Veden enimmäispitoisuus tuotteen painosta

(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus tuotteen kuiva-aineen painosta

(%)

”ex 0406 90 88

– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta enintään 72 painoprosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

 

 

 

– – – – – – – – – – – vähintään 10 prosenttia, mutta pienempi kuin 19 prosenttia

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – vähintään 40 prosenttia:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500”

5)

Korvataan alaviite 7 seuraavasti:

”(7)

a)

Myös säilöntäliuosta, erityisesti suolavettä, sisältävissä vähittäispakkauksissa myytäviin juustoihin sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä kyseisen liuoksen painolla.

b)

Pakkausmateriaalina käytettävän muovikelmun, parafiinin, tuhkan ja vahan ei katsota sisältyvän tuotteen nettopainoon tuen määrää laskettaessa.

c)

Jos juusto on pakattu muovikelmuun ja ilmoitettu nettopaino sisältää muovikelmun painon, tuen määrää on alennettava 0,5 prosenttia.

Hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään ilmoitettava, että juusto on pakattu muovikelmuun, ja selvitettävä, sisältyykö muovikelmun paino ilmoitettuun nettopainoon.

d)

Jos juusto on pakattu parafiiniin tai tuhkaan ja ilmoitettu nettopaino sisältää parafiinin tai tuhkan painon, tuen määrää on alennettava 2 prosenttia.

Hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään ilmoitettava, että juusto on pakattu parafiiniin tai tuhkaan, ja selvitettävä, sisältyykö parafiinin tai tuhkan paino ilmoitettuun nettopainoon.

e)

Jos juusto on pakattu vahaan, hakijan on tullimuodollisuuksia täyttäessään merkittävä ilmoitukseen juuston paino, joka ei sisällä vahan painoa.”

6)

Korvataan alaviite 10 seuraavasti:

”(10)

a)

Jos tuote sisältää muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia, kuten kinkkua, pähkinöitä, katkarapua, lohta, oliiveja ja rusinoita, ei kuitenkaan mausteita tai yrttejä, tuen määrää on alennettava 10 prosenttia.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, että tuotteeseen on lisätty tällaisia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia.

b)

Jos tuote sisältää yrttejä tai mausteita, kuten sinappia, basilikaa, valkosipulia tai oreganoa, tuen määrää on alennettava 1 prosentti.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, että tuotteeseen on lisätty yrttejä tai mausteita.

c)

Jos tuote sisältää kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, lisättyjä kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia (CN-koodiin 0405 10 50 kuuluvaa heravoita lukuun ottamatta) ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita ei oteta huomioon tuen määrää laskettaessa.

Tullimuodollisuuksia täyttäessään hakijan on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko tuotteeseen lisätty kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran johdannaisia ja/tai laktoosia ja/tai permeaattia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, ja jos niitä on lisätty, on ilmoitettava kaseiinin ja/tai kaseinaattien ja/tai heran ja/tai heran johdannaisten (tarvittaessa tarkennettava heravoin osuus) ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa lopputuotetta.

d)

Lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osalta kyseiset tuotteet saavat sisältää vähäisiä määriä niiden valmistuksen tai säilyvyyden kannalta välttämättömiä lisättyjä aineita, kuten suolaa, juoksetetta tai hometta.”


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 559/2005,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Laosista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laos, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 ja 5 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä.

(2)

Pyynnön esitti 28 päivänä helmikuuta 2005 Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH sellaisen tuottajaryhmän puolesta, jonka osuus tiettyjen rengaskansiomekanismien tuotannosta yhteisössä on yli 70 prosenttia.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen kiertämisen kohteena oleva tuote on tietyt Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat rengaskansiomekanismit, jotka esitetään tullille yleensä CN-koodiin ex 8305 10 00 luokiteltuina. Kyseinen CN-koodi on ainoastaan ohjeellinen.

(4)

Tutkimuksen kohteena ovat tietyt Laosista tuotavat rengaskansiomekanismit, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’, jotka esitetään tullille yleensä samaan CN-koodiin luokiteltuina kuin asianomainen Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva tuote.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 (2) käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä, joiden soveltamisala on laajennettu koskemaan Vietnamista lähetetyn saman tuotteen tuontia (3).

D.   PERUSTEET

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonnissa käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään kuljettamalla tutkimuksen kohteena olevia tuotteita Laosin kautta ja/tai suorittamalla niiden kokoonpano Laosissa. Näyttö on seuraavaa:

Pyynnössä osoitetaan, että kaupan rakenne on muuttunut merkittävästi, sillä tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on huomattavasti lisääntynyt, kun taas asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonti on toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen vähentynyt, eikä muutokseen pyynnön mukaan ole tullin käyttöönoton lisäksi muuta riittävää syytä tai perustelua.

Tämä kaupan rakenteen muutos näyttää johtuvan siitä, että tiettyjä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia rengaskansiomekanismeja kuljetetaan Laosin kautta ja/tai niiden kokoonpano suoritetaan Laosissa.

Lisäksi pyyntö sisältää riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset ovat heikentyneet sekä määrien että hintojen osalta. Tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonti Laosista näyttää huomattavassa määrin korvanneen asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonnin.

Pyynnössä esitetään myös riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tietyille Kiinan kansantasavallasta peräisin oleville rengaskansiomekanismeille aiemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

Jos tutkimuksessa havaitaan, että Laosissa harjoitetaan kauttakuljetuksen ja kokoonpanon ohella muutakin perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(7)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että näyttöä on riittävästi perusasetuksen 13 artiklan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja Laosista lähetettävien rengaskansiomekanismien tuonnin saattamiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi riippumatta siitä, onko tuotteiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laos.

a)   Kyselylomakkeet

(8)

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen Laosissa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, niille yhteisön tuojille ja niiden järjestöille, jotka toimivat yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa tai jotka mainitaan pyynnössä, sekä Kiinan kansantasavallan ja Laosin viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös yhteisön tuotannonalalta.

(9)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa tiedusteltava komissiolta, onko ne mainittu pyynnössä, ja pyydettävä tarvittaessa kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(10)

Kiinan kansantasavallan ja Laosin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta, ja niille toimitetaan tutkimuspyynnön jäljennös.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(11)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukeva näyttö. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseksi on erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(12)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu yhteisön ulkopuolella, voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää vapautus sellaisille asianomaisen tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan, ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   TUONNIN KIRJAAMINEN

(13)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että Laosista tuoduista rengaskansiomekanismeista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli takautuvasti kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien, jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn.

G.   MÄÄRÄAJAT

(14)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa:

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyt kyselylomakkeet tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Laosissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi.

(15)

Huomattakoon, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa mainitussa määräajassa.

H.   KIELTÄYTYMINEN YHTEISTYÖSTÄ

(16)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei muutoin toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(17)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö toimenpiteitä, jotka on otettu käyttöön asetuksella (EY) N:o 2074/2004, tuomalla tiettyjä, CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100013 ja 8305100023) kuuluvia rengaskansiomekanismeja yhteisöön Laosista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laos.

Tätä asetusta sovelletaan rengaskansiomekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko puolirenkaista vetämällä tai rengaskansiomekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

2 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn yhteisöön suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvollisuus päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi velvoittaa asetuksella tulliviranomaiset lopettamaan yhteisöön tuotavien tuotteiden kirjaamisen sellaisten viejien osalta, jotka ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joista on todettu, että ne eivät kierrä polkumyyntitulleja.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on, jollei toisin ilmoiteta, ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Laosissa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 40 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

5.   Kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuulemista tai kyselylomaketta koskevat pyynnöt sekä vapautusta koskevat pyynnöt on toimitettava kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin mainita), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä faksi- ja/tai teleksinumero. Asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4), niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi), ja ne on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksi (32-2) 295 65 05.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 11.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1208/2004 (EUVL L 232, 1.7.2004, s. 1).

(4)  Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on asetuksen (EY) N:o 384/96 (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005,

romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2849)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/293/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 18 päivänä syyskuuta 2000 romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/53/EY mukaan komission on vahvistettava tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot saavuttavat mainitun direktiivin 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetetut tavoitteet. Riittää, että jäsenvaltiot osoittavat saavuttaneensa vähintään vaaditut tavoitteet.

(2)

Jotta jäsenvaltioiden toimittamat tiedot olisivat vertailukelpoisia, 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden laskentaominaisuudet ja laskennan esitystapa on yhdenmukaistettava.

(3)

Tavoitteiden laskennassa päästään parhaaseen tarkkuuteen vain, mikäli laskennassa käytetty nimittäjä perustuu jäsenvaltion käsittelyjärjestelmään päätyvien romuajoneuvojen lukumäärään.

(4)

Koska on aina olemassa riski, että tiedot ovat epätarkkoja, mutta toisaalta hallinnollisilla pyrkimyksillä tähdätään tarkkojen tietojen saamiseen, tilannetta pyritään tasapainottamaan siten, että jäsenvaltiot saavat käyttää metallipitoisuuden olettamusta romuajoneuvojen sisältämän hyödynnettävän metallin määrän määrittämisessä.

(5)

Yksittäisten ajoneuvojen painon määrittämiseen käytetään valmiita vakiomuodossa olevia ajoneuvotietoja.

(6)

Purkamisen aikana poistettavaa polttoainetta ei oteta lukuun tavoitteiden laskennassa, sillä romuajoneuvojen polttoaineen määrästä ei kaikissa jäsenvaltioissa ole saatavilla luotettavia tietoja. Tavoitteiden toteutumista seurattaessa käytetään Euroopan unionin keskimääräistä polttoainemäärää, jotta laskentamenetelmät saataisiin mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja jäsenvaltioiden saavuttamat kansalliset tulokset mahdollisimman vertailukelpoisiksi.

(7)

Sisämarkkinasäännösten mukaisesti jäsenvaltiot voivat viedä niiden alueella muodostuvia romuajoneuvoja muihin maihin jatkokäsittelyä varten. Jotta minimoidaan kohdentamisongelmat sekä vältetään suurimittainen seuranta- ja laskentatyö, vietyjen ajoneuvonosien kierrätys- ja hyödyntämisluvut lasketaan vievän jäsenvaltion hyväksi.

(8)

Murskauskampanjat ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin määritellä murskaamoilla käsiteltyjen romuajoneuvojen määrät.

(9)

Komissio seuraa edelleen tavoitteiden saavuttamista; tähän sisältyy viennin laajuus ja sen vaikutus kierrätys- ja hyödyntämismääriin. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava vuotta 2006 edeltävät tiedot. Näitä tietoja käytetään ainoastaan seurantatarkoituksiin.

(10)

Tämän päätöksen soveltaminen ei estä jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (2) soveltamista.

(11)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 75/442/ETY (3) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltiot laskevat direktiivin 2000/53/EY 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetetut uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteet puhdistamis-, purku- ja murskaustoiminnasta sekä murskauksen jälkeisestä toiminnasta peräisin olevan uudelleenkäytetyn, kierrätetyn ja hyödynnetyn materiaalin perusteella. Jäsenvaltiot varmistavat jatkokäsittelyyn päätyvien materiaalien osalta, että vain tosiasiallisesti tapahtunut hyödyntäminen otetaan huomioon.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt taulukot 1–4 ja annettava asianmukainen kuvaus tarkoitukseen käytetyistä tiedoista.

2.   Täyttäessään tämän päätöksen liitteen taulukoita 1–4 jäsenvaltiot voivat käyttää myös tietoihin perustuvaa olettamusta uudelleenkäytetyn, kierrätetyn ja hyödynnetyn romuajoneuvometallin keskimääräisestä prosenttiosuudesta, jäljempänä ’metallipitoisuusoletus’. Kyseinen oletus on perusteltava yksityiskohtaisin tiedoin, joista selviää metallipitoisuuden oletettu prosenttimäärä sekä uudelleenkäytetyn, hyödynnetyn ja kierrätetyn metallin oletettu prosenttimäärä. Kyseisten tietojen pitäisi päteä vähintään 95 prosenttiin kyseisissä jäsenvaltioissa muodostuneista romuajoneuvoista.

3.   Tietoihin on sisällyttävä yksityiskohtainen erittely

a)

jäsenvaltion ajoneuvomarkkinoilla vallitsevasta tilanteesta;

b)

jäsenvaltion alueella olevista romuajoneuvoista; ja

c)

oletuksessa huomioonotetuista ajoneuvojen materiaaleista ja osista, jotta vältettäisiin niiden laskeminen kahteen kertaan.

2 artikla

1.   Kun on kyse sellaisista romuajoneuvoista tai sellaisten romuajoneuvojen materiaaleista tai osista, joista kansallinen valtuutettu käsittelylaitos on antanut romutustodistuksen ja jotka on viety toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan jatkokäsittelyä varten, tämä käsittely luetaan vievän jäsenvaltion hyväksi tavoitteita laskettaessa edellyttäen, että on selvää näyttöä siitä, että kierrättämis- ja hyödyntämistoimet on toteutettu olosuhteissa, jotka ovat suuressa määrin verrattavissa yhteisön asianomaisessa lainsäädännössä määriteltyihin olosuhteisiin.

Romuajoneuvoja, joista toinen jäsenvaltio tai jokin kolmas maa on antanut romutustodistuksen ja jotka tuodaan jäsenvaltioon hyödyntämis- ja/tai kierrätystoimia varten, ei lasketa hyödynnetyiksi tai kierrätetyiksi tuovassa jäsenvaltiossa.

2.   Kun vienti suuntautuu kolmansiin maihin, jäsenvaltioiden on määriteltävä, tarvitaanko täydentäviä asiakirjoja sen osoittamiseksi, että viety materiaali todella kierrätetään tai hyödynnetään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltiot täyttävät liitteen taulukot vuosittain alkaen vuoden 2006 tiedoista, ja taulukot lähetetään komissiolle 18 kuukauden kuluessa kunkin vuoden päättymisestä.

2.   Vuotta 2006 edeltäneiden vuosien osalta jäsenvaltiot ilmoittavat käytettävissä olevat tiedot komissiolle 12 kuukauden kuluessa kunkin vuoden päättymisestä. Vuotta 2006 edeltäneitä vuosia koskevia tietoja käytetään vain seurantatarkoituksiin.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2005/63/EY (EUVL L 25, 28.1.2005, s. 73).

(2)  EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 574/2004 (EUVL L 90, 27.3.2004, s. 15).

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Huomatukset:

1)

Taulukossa 1 olevien harmaiden alueiden täyttö on vapaaehtoista.

2)

Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät metallipitoisuusoletusta, on käytettävä tätä taulukon 2 metalleja koskevissa osissa.

3)

(**): Mikäli mahdollista, käytetään jätekoodeja, jotka esitetään 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/532/EY () liitteessä, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta.

4)

Jäsenvaltiot, jotka eivät käytä metallipitoisuusoletusta, laskevat uudelleenkäytön (A) seuraavalla tavalla: yksittäisen ajoneuvon painosta (Wi) vähennetään puhdistetun ja puretun romuajoneuvon (auton kori) paino (Wb), ja tästä vähennetään edelleen hyödyntämiseen, kierrätykseen tai loppukäsittelyyn lähetetyn puhdistetun ja puretun materiaalin paino. Jäsenvaltiot, jotka käyttävät metallipitoisuusoletusta, määrittelevät uudelleenkäytön (A) (ilman metalliosia) valtuutettujen käsittelylaitosten ilmoitusten perusteella.

Kierrätyksen/hyödyntämisen/loppukäsittelyn tuloksena syntyvä paino määritetään kierrätyksen/hyödyntämisen tai keräämisen suorittavan vastaanottajayrityksen ilmoitusten, punnitsemisasiakirjojen, muiden kirjanpitoasiakirjojen tai loppukäsittelyä koskevien asiakirjojen pohjalta.

Yksittäisen ajoneuvon painon (Wi) perustana käytetään i) rekisteröintiasiakirjoissa () mainittua käytössä olevan ajoneuvon painoa tai ii) vaatimustenmukaisuustodistuksessa mainittua ajokuntoisen ajoneuvon painoa, joka esitetään neuvoston direktiivin 70/156/ETY (), sellaisena kuin se on oikaistuna, liitteessä IX, tai, mikäli näitä tietoja ei ole saatavilla, iii) painoa, joka on määritetty valmistajan antamien teknisten tietojen perusteella. Missään tapauksessa yksittäisen ajoneuvon painoon ei saa sisällyttää kuljettajan painoa, joka on arvioitu 75 kiloksi, eikä polttoaineen painoa, joka on arvioitu 40 kiloksi.

Puhdistetun ja puretun romuajoneuvon (ajoneuvon kori) paino (Wb) määritetään vastaanottavan käsittelylaitoksen toimittamien tietojen perusteella.

5)

Ajoneuvojen paino yhteensä (W1) lasketaan yksittäisten ajoneuvojen painojen (Wi) summana.

Romuajoneuvojen lukumäärä yhteensä (W) lasketaan jäsenvaltiossa muodostuneiden romuajoneuvojen lukumäärän perusteella. Ajoneuvo lasketaan romuajoneuvoksi sen jälkeen, kun kansallinen valtuutettu käsittelylaitos on toimittanut siitä romutustodistuksen.

6)

Romuajoneuvomateriaalin murskaustuotos lasketaan murskauskampanjoiden sekä murskattaviksi toimitettujen romuajoneuvojen määrän perusteella. Murskattaviksi toimitettujen romuajoneuvojen määrä lasketaan punnitusasiakirjojen, kuittien tai muiden kirjanpitoasiakirjojen avulla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden alueella toteutettujen murskauskampanjoiden määrä. Lasketun murskaustuotoksen (muu kuin metalli) tosiasiallisesti kierrätetyt/hyödynnetyt määrät lasketaan vastaanottavien kierrätystä/hyödyntämistä ja keräämistä harjoittavien yritysten ilmoitusten perusteella, tai tarkoitukseen käytetään punnitusasiakirjoja, muita kirjanpitomenetelmiä tai romutusasiakirjoja.

Taulukko 1: Romuajoneuvojen puhdistamisesta ja purkamisesta jäsenvaltiossa muodostuva ja siellä käsiteltävä materiaali (tonneina vuotta kohti)

Puhdistamisesta ja purkamisesta muodostuva materiaali (**)

Uudelleenkäyttö

(A)

Kierrätys

(B1)

Energian hyödyntäminen

(C1)

Hyödyntäminen kokonaisuudessaan

(D1 = B1 + C1)

Loppukäsittely

E1

Akut

 

 

 

 

 

Nesteet (muut kuin polttoaine)

 

 

 

 

 

Öljynsuodattimet

 

 

 

 

 

Muu puhdistamisesta muodostuva materiaali (muut kuin polttoaine)

 

 

 

 

 

Katalysaattorit

 

 

 

 

 

Metalliosat

 

 

 

 

 

Renkaat

 

 

 

 

 

Suuret muoviosat

 

 

 

 

 

Lasi

 

 

 

 

 

Muu purkamisesta muodostuva materiaali

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 


Taulukko 2: Romuajoneuvojen murskauksessa jäsenvaltiossa muodostuva ja siellä käsiteltävä materiaali (tonneina vuotta kohti)

Murskauksessa muodostuva materiaali (**)

Kierrätys

(B2)

Energian hyödyntäminen

(C2)

Hyödyntäminen kokonaisuudessaan

(D2 = B2 + C2)

Loppukäsittely

E2

Romurauta (teräs)

 

 

 

 

Muut kuin rautaa sisältävät materiaalit (alumiini, kupari, sinkki, lyijy jne.)

 

 

 

 

Kevyt murskausjäte

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 


Taulukko 3: Jäsenvaltiossa muodostuneiden ja jatkokäsittelyä varten jäsenvaltioista vietyjen romuajoneuvojen (osien) seuranta

Vietyjen romuajoneuvojen paino yhteensä jäsenvaltiota kohti (**)

Vietyjen romuajoneuvojen (osien) kierrätys yhteensä (F1)

Vietyjen romuajoneuvojen (osien) hyödyntäminen yhteensä (F2)

Vietyjen romuajoneuvojen (osien) loppukäsittely yhteensä (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 4: Jäsenvaltiossa muodostuneiden ja sen alueella tai sen ulkopuolella käsiteltyjen romuajoneuvojen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja kierrätys yhteensä (tonneina vuotta kohti)

Uudelleenkäyttö

(A)

Kierrätys yhteensä

(B1 + B2 + F1)

Hyödyntäminen yhteensä

(D1 + D2 + F2)

Uudelleenkäyttö ja kierrätys yhteensä

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen yhteensä

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (romuajoneuvojen kokonaismäärä) = ….

W1 (ajoneuvojen kokonaispaino) = ….

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Alkaen 1 päivästä kesäkuuta 2004, jolloin ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annettu neuvoston direktiivi 1999/37/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57) astuu voimaan, käytössä olevan ajoneuvon paino kirjataan kohtaan G.

(3)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä huhtikuuta 2005,

vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1032)

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/294/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY (1) ja erityisesti sen liitteen III 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jos jäsenvaltio aikoo sallia direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa mainituista määristä poikkeavan karjanlantamäärän käytön hehtaaria kohti tiettynä vuonna, kyseinen määrä on asetettava sellaiseksi, ettei se vaaranna direktiivin 91/676/ETY 1 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja määrä on voitava perustella puolueettomin perustein, kuten esimerkiksi nyt käsillä olevassa tapauksessa pitkillä kasvukausilla ja suuria typpimääriä kuluttavilla kasvustoilla.

(2)

Komissio teki 18 päivänä marraskuuta 2002 päätöksen 2002/915/EY (2) neuvoston direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä. Poikkeusta sovellettiin Tanskan vuosiksi 1999–2003 vahvistaman toimintaohjelman yhteydessä ja se oli voimassa 1 päivään elokuuta 2004 saakka. Poikkeus mahdollisti karjanlannan käytön määrinä, jotka vastaavat 230 kg:aa typpeä hehtaaria kohti vuodessa tietyillä karjatiloilla.

(3)

Tanska pyysi 8 päivänä tammikuuta 2004 poikkeuksen voimassaoloajan pidentämistä. Pyyntöä täydennettiin teknisillä asiakirjoilla 2 päivänä helmikuuta 2004, 2 päivänä huhtikuuta 2004, 23 päivänä huhtikuuta 2004, 14 päivänä kesäkuuta 2004, 2 päivänä elokuuta 2004, 14 päivänä syyskuuta 2004 ja 4 päivänä lokakuuta 2004.

(4)

Lainsäädännön, jolla direktiivi 91/676/ETY saatetaan osaksi Tanskan kansallista oikeusjärjestystä, voidaan katsoa olevan direktiivin mukainen ja lainsäädäntöä sovelletaan myös ilmoitettuun poikkeukseen.

(5)

Joulukuussa 2003 Tanska sai valmiiksi vesiympäristöä koskevan toisen toimintaohjelmansa arvioinnin, jonka mukaan kaudelle 1985–2003 asetettu nitraatin huuhtoutumisen 48 prosentin vähennystavoite saavutettiin.

(6)

Vuodet 2005–2015 kattavasta vesiympäristöä koskevasta kolmannesta toimintaohjelmasta Tanskan parlamentissa saavutetussa yhteisymmärryksessä asetetaan kaudelle 2005–2015 nitraatin huuhtoutumisen 13 prosentin lisävähennystavoite ja fosfaattiylijäämille 50 prosentin vähennystavoite.

(7)

Direktiivin 91/676/ETY 5 artiklan mukaisesti Tanska on laatinut toimintaohjelmia, joilla varmistetaan pääsy direktiivissä asetettuun tavoitteeseen, jonka mukaan pohjavedessä saa olla nitraatteja enintään 50 mg/l.

(8)

Seurannasta ja valvonnasta saatujen tietojen mukaan komission päätöksellä 2002/915/EY myönnetyn poikkeuksen piiriin kuului kaudella 2002–2003 Tanskassa 1 845 karjatilaa (4 prosenttia kaikista karjatiloista), 213 617 kotieläinyksikköä (11 prosenttia kaikista kotieläinyksiköistä) ja 123 068 hehtaaria (5 prosenttia kokonaismäärästä).

(9)

Vertailualueiksi valituilla maatalousalueiden valuma-alueilla sijaitsevilla hiekka- ja savimailla tehdyt tutkimukset ja ravinneanalyysit osoittavat, että kaudella 1990–2003 huuhtoutuneen nitraatin määrä on vähentynyt savimailla 42 prosentilla ja hiekkamailla 52 prosentilla. Vähennyksiä koskevat tiedot on vahvistettu kauteen 2002/2003 saakka.

(10)

Analyysien mukaan juuristovyöhykkeestä poistuvan veden nitraattipitoisuudet pienenevät ja lähestyvät arvoa 50 mg/l vuotuisen vähennyksen ollessa savimailla 3,1 mg/l ja hiekkamailla 6,1 mg/l. Kaudella 1990–2003 maatalousalueiden valuma-alueiden vesivirtojen nitraattipitoisuudet pienenivät 29 prosentilla. Vuonna 2003 ylemmän pohjavesikerroksen keskimääräinen nitraattipitoisuus oli sekä hiekka- että savimailla alle 50 mg/l.

(11)

Tutkittuaan Tanskan pyynnön ja varsinkin otettuaan huomioon päätöksellä 2002/915/EY myönnetystä poikkeuksesta saadut kokemukset komissio katsoo, että Tanskan kaavailema karjanlannan käytön määrä – joka vastaa 230 kg:aa typpeä hehtaaria kohti vuodessa – ei estä direktiivin 91/676/ETY tavoitteiden saavuttamista, kunhan noudatetaan tiettyjä tiukkoja ehtoja.

(12)

Tätä päätöstä sovelletaan Tanskan vuosiksi 2004–2007 vahvistaman toimintaohjelman yhteydessä.

(13)

Päätöksen 2002/915/EY soveltamiskausi päättyi 1 päivänä elokuuta 2004. Mainitusta päätöksestä saatujen kokemusten perusteella ja jotta asianomaiset karjankasvattajat voisivat hyödyntää poikkeusta keskeytyksettä, tätä päätöstä olisi sovellettava 2 päivästä elokuuta 2004 lähtien.

(14)

Tämä päätös on direktiivin 91/676/ETY 9 artiklalla perustetun nitraattikomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tanskan 8 päivänä tammikuuta 2004 päivätyssä kirjeessä esittämä pyyntö direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdan b alakohdan mukaisen poikkeuksen sallimisesta hyväksytään jäljempänä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’karjatiloilla’ tiloja, joilla on enemmän kuin kolme kotieläinyksikköä, joista vähintään kaksi kolmasosaa on nautakarjaa;

b)

’nurmella’ pitkä- tai lyhytikäistä nurmea (lyhytikäisen nurmen kesto on yleensä vähemmän kuin neljä vuotta);

c)

’viljelykasveilla, joiden aluskasvina käytetään nurmikasveja’ säilörehuviljaa, säilörehumaissia ja/tai kevätohraa, joiden aluskasviksi kylvetään ennen (maissi) tai jälkeen sadonkorjuun kerääjäkasvina toimivia nurmikasveja, jotka talven aikana pidättävät biologisesti jäännöstypen;

d)

’juurikkailla’ rehujuurikkaita.

3 artikla

Soveltamisala

Tätä poikkeusta sovelletaan tapauskohtaisesti ja 4–6 artiklassa määrätyin ehdoin karjatiloihin, joiden viljelykierrossa on enemmän kuin 70 prosenttia erityisen paljon typpeä kuluttavia, pitkän kasvukauden vaativia viljelykasveja.

4 artikla

Vuosittainen lupa ja sitoumus

1.   Karjankasvattajien on jätettävä poikkeuslupahakemus toimivaltaisille viranomaisille vuosittain.

2.   Vuosittaisen hakemuksen yhteydessä heidän on kirjallisesti sitouduttava täyttämään 5 ja 6 artiklassa määrätyt ehdot.

5 artikla

Lannan ja muiden lannoitteiden levittäminen

Karjatiloilla kunakin vuonna pelloille levitettävän karjanlannan määrä, johon sisältyy myös eläinten laidunnuksen yhteydessä pelloille jäävä lanta, ei saa ylittää määrää, joka vastaa 230 kg:aa typpeä; lisäksi on täytettävä seuraavat ehdot:

a)

Lisättävän typen kokonaismäärän on oltava sopusoinnussa asianomaisen viljelykasvin ravinnetarpeen ja maaperästä saatavan typpimäärän kanssa; lannoitemäärä vahvistetaan kymmenen prosenttia taloudellisesti järkevintä tasoa alhaisemmaksi.

b)

Jokaisen tilan on laadittava lannoitussuunnitelma ja -tase. Elokuun 1 päivän ja seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivän välistä aikaa koskevat suunnitelmat, joissa kuvataan viljelykierto, on toimitettava viranomaisille 1 päivään syyskuuta mennessä. Tällaisia koko kauden kattavia suunnitelmia on 21 päivään huhtikuuta mennessä täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat lannan ja typpilannoitteiden kaavailtuja käyttömääriä, ja suunnitelmat on toimitettava viranomaisille. Viljelykiertosuunnitelmissa on eriteltävä nurmi, kerääjäkasvina toimivat nurmikasvit tai juurikkaat sekä muut viljelykasvit, joiden aluskasvina käytetään nurmikasveja. Lannoitussuunnitelmissa on arvioitava typen ja fosforin tarve, ja typpilannoitteen määrä on vahvistettava kymmenen prosenttia taloudellisesti järkevintä tasoa alhaisemmaksi. Lannoitussuunnitelmissa on ilmoitettava myös aiottu lannoitetyyppi (esim. karjanlanta, jätetuotteet, kemialliset lannoitteet) ja niissä on oltava kaaviokartta, josta näkyy kunkin pellon sijainti. Suunnitelmia on tarkistettava seitsemän päivän kuluessa maatalouskäytäntöjen muuttumisesta sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ja tosiasialliset käytännöt vastaavat toisiaan. Tiedot lannoitustaseesta on toimitettava vuosittain toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden määräysten on perustuttava lakeihin ja asetuksiin.

c)

Jokaisen karjatilan on toimitettava vuosittaisen hakemuksen yhteydessä lannoitustase ja hyväksyttävä tilalla mahdollisesti tehtävät pistokokeet.

d)

Jokainen poikkeukseen luvan saanut karjankasvattaja tekee määräajoin maaperän typpi- ja fosforianalyysin (vähintään joka kolmas vuosi jokaista viiden hehtaarin maa-alaa kohti) lannoitteiden asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

e)

Lantaa ei levitetä syksyllä ennen nurmenviljelyn aloittamista, ja kun pelto on kynnetty, sille kylvetään runsaasti typpeä käyttäviä viljelykasveja.

6 artikla

Maapeite

1.   Asianomaisella karjatilalla on lannan käyttöön soveltuvasta maa-alasta vähintään 70 prosentilla viljeltävä nurmea, kerääjäkasvina toimivia nurmikasveja tai juurikkaita sekä muita viljelykasveja, joiden aluskasvina käytetään nitraatin huuhtoutumista hyvin estäviä nurmikasveja.

2.   Kerääjäkasvina toimivia nurmikasveja ei saa kyntää peltoon ennen 1 päivää maaliskuuta, millä varmistetaan, että pelloilla on pysyvä kasvipeite, joka ottaa talteen syksyllä alempiin maakerroksiin vapautuvat nitraatit ja vähentää hävikkiä talven aikana.

3.   Lyhytikäiset nurmet kynnetään keväällä.

4.   Viljelykiertoon ei saa sisältyä ilmakehän typpeä sitovia palko- tai muita kasveja. Tämä ei kuitenkaan koske apilaa nurmessa, jossa apilan osuus on alle 50 prosenttia, eikä ohraa/hernettä, jonka aluskasvina käytetään nurmikasveja.

7 artikla

Valvonta

1.   Poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien karjatilojen ja maatalousmaan prosentuaalisen osuuden kussakin Tanskan kunnassa osoittavat kaksi karttaa on päivitettävä vuosittain ja toimitettava komissiolle. Ensimmäisen kerran kartat toimitetaan komissiolle vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä.

2.   Maatalousalueiden valuma-alueiden kansallisen valvontaohjelman yhteydessä on tehtävä tutkimuksia ja jatkuvia ravinneanalyysejä, jotka kattavat noin 4 500 hehtaaria. Vertailualueiksi on valittava hiekka- ja savimaita.

3.   Tutkimusten ja jatkuvien ravinneanalyysien on tuotettava tietoa karjatilojen maankäytöstä, viljelykierroista ja käytännöistä. Tätä tietoa voidaan käyttää mallipohjaisissa, tieteellisiin periaatteisiin perustuvissa laskelmissa, joilla selvitetään, missä määrin nitraatti huuhtoutuu pelloilta, joille levitetään hehtaarille enintään 230 kiloa typpeä sisältävä määrä karjanlantaa vuodessa.

4.   Sen osoittamiseksi, että myönnetty poikkeus ei vaaranna kansallisen toimintaohjelman ja direktiivin tavoitteita, pidetään yllä näytteenottoverkostoa, johon kuuluu kansallisen valvontaohjelman mukaisiksi maatalousalueiden valuma-alueiden seurantakohteiksi valittuja pintavesiä, vesivirtoja ja matalia pohjavesiä ja jonka avulla saadaan tietoja juuristovyöhykkeestä pohjaveteen siirtyvän veden nitraattipitoisuudesta.

8 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

1.   Valvonnan tulokset sekä kokoava kertomus käytäntöjen arvioinnista (karjatiloilla tehdyt tarkastukset) ja vedenlaadun kehityksestä (juurivyöhykkeestä tapahtuvan huuhtoutumisen seurannan, pinta-/pohjaveden laadun ja mallipohjaisten laskelmien perusteella) on toimitettava komissiolle vuosittain. Ensiarvioinnin jälkeen on ensimmäiset tulokset toimitettava komissiolle vuoden 2005 lokakuuhun mennessä, toinen kertomus vuoden 2006 lokakuuhun mennessä ja kolmas kertomus vuoden 2008 kesäkuuhun mennessä.

2.   Komissio ottaa näin saadut tulokset huomioon arvioidessaan Tanskan viranomaisten mahdollista seuraavaa poikkeuslupahakemusta, joka käsitellään direktiivin 91/676/ETY 9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

9 artikla

Voimassaolo

Tätä poikkeusta sovelletaan 2 päivästä elokuuta 2004. Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2008.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 319, 23.11.2002, s. 24.


13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/37


KOMISSION JULKILAUSUMA

teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta

(2005/295/EY)

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (1) 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhteisön lainsäädännössä ja/tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

Komissio katsoo, että vähintään seuraavat teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan:

tekijänoikeus,

tekijänoikeuden lähioikeudet,

tietokannan valmistajan sui generis -oikeus,

puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,

tavaramerkkioikeudet,

mallioikeudet,

patenttioikeudet, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet,

maantieteelliset merkinnät,

hyödyllisyysmallioikeudet,

kasvinjalostajanoikeudet,

toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella asianomaisessa kansallisessa oikeudessa.


(1)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45. Direktiivi sellaisena kuin se on oikaistuna ja uudelleen julkaistuna (EUVL L 195, 2.6.2004, s. 16).


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

13.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 94/38


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/296/YUTP, YOS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen tekemisestä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 ja 38 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti istunnossaan 27 ja 28 päivänä marraskuuta 2003 valtuuttaa puheenjohtajavaltion aloittamaan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan mukaisesti neuvottelut tiettyjen kolmansien valtioiden kanssa, jotta Euroopan unioni tekisi niistä kunkin kanssa sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä.

(2)

Saatuaan nämä neuvotteluvaltuudet puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä.

(3)

Tämä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


SOPIMUS

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan unionin välillä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,

jota edustaa sen hallitus,

ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’,

jota edustaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

PALAUTTAVAT MIELEEN sitoutuneensa yhdessä vakautus- ja assosiaatioprosessiin, joka muodostaa edelleen puitteet entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lähentymiselle Eurooppaan aina sen tulevaan EU:hun liittymiseen asti,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolten yhteisenä tavoitteena on parantaa kaikin tavoin turvallisuuttaan ja huolehtia kansalaistensa korkeatasoisesta suojasta turvallisuuteen perustuvalla alueella,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välistä neuvonpitoa ja yhteistyötä olisi kehitettävä yhteistä etua koskevissa turvallisuuskysymyksissä,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän vuoksi on olemassa jatkuva tarve vaihtaa turvaluokiteltuja tietoja osapuolten välillä,

TUNNUSTAVAT, että täysipainoinen ja tehokas neuvonpito ja yhteistyö voivat edellyttää kummankin osapuolen turvaluokiteltujen tietojen ja aineiston saamista käyttöön sekä turvaluokiteltujen tietojen ja niihin liittyvän aineiston vaihtoa osapuolten kesken,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämä turvaluokiteltujen tietojen ja niihin liittyvän aineiston käyttöön saaminen ja vaihto edellyttävät asianmukaisia turvatoimia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kummankin osapuolen turvallisuuden kaikinpuolista parantamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi tätä sopimusta sovelletaan missä tahansa muodossa oleviin turvaluokiteltuihin tietoihin ja aineistoon, joita osapuolet toimittavat toisilleen tai vaihtavat keskenään.

2 artikla

Tässä sopimuksessa turvaluokitelluilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja (joita voidaan välittää missä tahansa muodossa) tai aineistoa, jotka on määritetty suojattavaksi luvatonta ilmaisemista vastaan ja joille on annettu tätä tarkoittava turvaluokitus (jäljempänä ’turvaluokitellut tiedot’).

3 artikla

Tässä sopimuksessa ’EU’ tarkoittaa Euroopan unionin neuvostoa (jäljempänä ’neuvosto’), sen korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä ja neuvoston pääsihteeristöä sekä Euroopan yhteisöjen komissiota (jäljempänä ’Euroopan komissio’).

4 artikla

Kumpikin osapuoli

a)

suojaa ja turvaa toisen osapuolen toimittamat tai vaihtamat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat turvaluokitellut tiedot;

b)

varmistaa, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat toimitetut tai vaihdetut turvaluokitellut tiedot säilyttävät sen turvaluokituksen, jonka tiedot luovuttanut osapuoli on niille antanut. Vastaanottava osapuoli suojaa ja turvaa turvaluokitellut tiedot 11 ja 12 artiklan mukaisesti luotavissa turvallisuusjärjestelyissä kuvatulla tavalla omien turvallisuussääntöjensä niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat tietoja tai aineistoa, joilla on vastaava turvaluokitus;

c)

käyttää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka niiden luovuttaja on määritellyt ja joita varten tiedot on toimitettu tai vaihdettu;

d)

ei ilman tietojen luovuttajan etukäteissuostumusta ilmaise tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja kolmansille osapuolille tai sellaiselle EU:n toimielimelle tai taholle, jota ei ole mainittu 3 artiklassa.

5 artikla

1.   Osapuoli, ’luovuttava osapuoli’, voi ilmaista tai luovuttaa turvaluokiteltuja tietoja toiselle osapuolelle, ’vastaanottava osapuoli’, ”toimittaja valvoo” -periaatteen (originator control) mukaisesti.

2.   Vastaanottava osapuoli tekee luovuttavan osapuolen suostumuksella päätöksen turvaluokiteltujen tietojen ilmaisemisesta tai luovuttamisesta muille kuin tämän sopimuksen osapuolille luovuttavan osapuolen turvallisuussäännöissä määritellyn ”toimittaja valvoo” -periaatteen (originator control) mukaisesti.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa yleinen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan, jos osapuolet ovat sopineet menettelyistä tiettyjen tietojen osalta, jotka ovat olennaisia niiden operatiivisten vaatimusten kannalta.

6 artikla

Kumpikin osapuoli ja niiden 3 artiklassa mainitut tahot perustavat turvaorganisaation ja laativat turvaohjelmia, jotka perustuvat sellaisiin turvallisuutta koskeviin perusperiaatteisiin ja vähimmäisvaatimuksiin, joita noudatetaan 11 ja 12 artiklan mukaisesti luotavissa osapuolten turvallisuusjärjestelyissä, jotta varmistetaan, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin turvaluokiteltuihin tietoihin sovelletaan saman tasoista suojaa.

7 artikla

1.   Osapuolet varmistavat, että kaikkien henkilöiden, joiden on virallisten tehtäviensä hoitamiseksi saatava käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja tai vaihdettuja turvaluokiteltuja tietoja tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada tällaisia tietoja käyttöönsä, luotettavuus selvitetään asianmukaisella tavalla ennen kuin heille myönnetään oikeus saada tietoja käyttöönsä.

2.   Luotettavuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, voiko tietty henkilö saada käyttöönsä turvaluokiteltuja tietoja, hänen uskollisuutensa, rehellisyytensä ja luotettavuutensa huomioon ottaen.

8 artikla

Osapuolet antavat toisilleen apua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen suojauksessa sekä yhteisiä turvallisuusetuja koskevissa asioissa. Turvallisuusjärjestelyjen tehokkuuden arvioimiseksi 11 artiklassa mainitut viranomaiset kuulevat toisiaan vastavuoroisesti turvallisuutta ja turvatarkastuksia koskevissa kysymyksissä 11 ja 12 artiklassa määriteltävien vastuualueidensa puitteissa.

9 artikla

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa

a)

EU:n osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan neuvostolle seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels;

neuvoston ylikirjaaja (Chief Registry Officer) toimittaa kaiken kirjeenvaihdon edelleen jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle, jollei 2 kohdasta muuta johdu.

b)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta

kaikki kirjeenvaihto osoitetaan turvaluokiteltuja tietoja käsittelevän osaston ylikirjaajalle ja toimitetaan tarvittaessa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustustoon Euroopan unionissa seuraavaan osoitteeseen:

Registry Officer

Avenue Louise 209 A

B-1050 Brussels

2.   Poikkeuksellisesti voidaan toisen osapuolen kirjeenvaihto, joka vain tietyillä kyseisen osapuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, operatiivisista syistä osoittaa tietyille toisen osapuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa se vain näiden yksinomaiseen käyttöön, ottaen huomioon näiden toimivaltuudet ja ”tarve tietää” -periaate. Euroopan unionin osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan neuvoston ylikirjaajan toimiston välityksellä.

10 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvovat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta turvaluokiteltuja tietoja käsittelevän osaston johtaja sekä neuvoston ja Euroopan komission pääsihteerit.

11 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi

1)

Turvaluokiteltuja tietoja käsittelevä osasto vastaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen nimissä ja alaisuudessa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä sille toimitettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

2)

Neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö (jäljempänä ’neuvoston turvallisuusyksikkö’) vastaa neuvoston pääsihteerin johdolla ja puolesta sekä neuvoston nimissä ja alaisuudessa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla EU:lle toimitettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

3)

Euroopan komission turvallisuustoimisto vastaa Euroopan komission nimissä ja alaisuudessa turvallisuusjärjestelyjen kehittämisestä tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojelemiseksi Euroopan komissiossa ja sen tiloissa.

12 artikla

Edellä 11 artiklan mukaisesti yhteisymmärryksessä kyseisten kolmen turvallisuusyksikön kanssa luotavissa turvallisuusjärjestelyissä vahvistetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojelua koskevat normit. EU:n osalta nämä normit hyväksyy neuvoston turvakomitea. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta nämä normit hyväksyy turvaluokiteltuja tietoja käsittelevän osaston johtaja.

13 artikla

Edellä 11 artiklassa mainitut viranomaiset ottavat käyttöön menettelyt, joita noudatetaan, jos tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja osoitetaan tai epäillään vaarannetun.

14 artikla

Ennen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen toimittamista osapuolten kesken on 11 artiklassa määriteltyjen vastuullisten turvallisuusviranomaisten oltava yhtä mieltä siitä, että vastaanottava osapuoli kykenee suojelemaan ja turvaamaan saamansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot tavalla, joka on 11 ja 12 artiklan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukainen.

15 artikla

Tämä sopimus ei estä osapuolia tekemästä muita tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen toimittamista tai vaihtoa koskevia sopimuksia, edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

16 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä käsitellään osapuolten välisissä neuvotteluissa.

17 artikla

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka ensin seuraa sopimuspuolten annettua toisilleen ilmoitukset siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelyt.

2.   Tätä sopimusta voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä tarkastella uudelleen mahdollisten muutosten harkitsemiseksi.

3.   Tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten yhteisellä sopimuksella. Muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat toimittaneet toisilleen 1 kohdassa määrätyt ilmoitukset.

18 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on ottanut ilmoituksen vastaan, mutta se ei vaikuta niihin velvoitteisiin, joihin osapuolet jo ovat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti sitoutuneet. Erityisesti kaikki turvaluokitellut tiedot, jotka on toimitettu tai vaihdettu tämän sopimuksen nojalla, on edelleen suojattava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Skopjessa 25 päivänä maaliskuuta 2005

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitus

Minulla on kunnia ehdottaa, että jos hallituksenne hyväksyy sen, tämä kirje ja Teidän vahvistuksenne korvaavat turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen allekirjoittamisen.

Edellä mainitun sopimuksen teksti, joka on tämän kirjeen liitteenä, on hyväksytty Euroopan unionin neuvoston 24 päivänä tammikuuta 2005 tekemällä päätöksellä.

Tämä kirje on myös sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus Euroopan unionin puolesta.

(lopputervehdys)

Euroopan unionin puolesta

Michael SAHLIN

EU:n erityisedustaja

Image

Skopjessa 25 päivänä maaliskuuta 2005

Minulla on kunnia Makedonian tasavallan hallituksen puolesta ilmoittaa vastaanottaneeni tänään päivätyn kirjeenne, joka koskee turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Makedonian tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamista, sekä sen liitteenä olevan sopimustekstin.

Katson tämän kirjeenvaihdon vastaavan allekirjoittamista.

Ilmoitan kuitenkin, että Makedonian tasavalta ei hyväksy edellä mainitussa sopimuksessa maastani käytettyä nimitystä, koska maani perustuslaissa oleva nimi on Makedonian tasavalta.

(lopputervehdys)

Stojan SLAVESKI

Johtaja

Image

Skopjessa 25 päivänä maaliskuuta 2005

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni tänään päivätyn kirjeenne.

Euroopan unioni panee merkille, että Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen kirjeenvaihto, joka korvaa turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen allekirjoittamisen, on saatettu päätökseen ja että tätä ei voida tulkita siten, että Euroopan unioni hyväksyisi tai tunnustaisi minkään muunmuotoisen tai -sisältöisen nimityksen kuin ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”.

(lopputervehdys)

Euroopan unionin puolesta

Michael SAHLIN

EU:n erityisedustaja

Image