ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 83

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
1. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 496/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 497/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, melassin 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 498/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 499/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 500/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 501/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 väliseksi ajaksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 502/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2000 muuttamisesta tiettyjen Meksikosta peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnoinnin osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 503/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitepaljoudesta tietyille Marokosta peräisin oleville tuotteille

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 504/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta valmistettujen hedelmien ja valmistettujen hedelmäsekoitusten tariffikiintiöiden tarkistamisen osalta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 505/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 506/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 507/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 508/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 509/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 510/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 511/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 513/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 514/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 515/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 516/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, sokerialan tuotantomaksuista markkinointivuonna 2004/2005 ennakkoon maksettavien yksikkömäärien vahvistamisesta

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 517/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 518/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 519/2005, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 115/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

47

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten

48

 

 

Komissio

 

*

Komission suositus, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, kiinteiden yhteyksien vuokratarjonnasta Euroopan unionissa – Osa 2 – Tukkutason vuokrajohtojen tilaajaosien hinnoitteluun liittyviä näkökohtia (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 496/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 497/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

melassin 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/1995.


LIITE

Melassin 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 498/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

1 PÄIVÄSTÄ HUHTIKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3522

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 499/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (2) 3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/2001 (3) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus, sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä mainitut tuet on vahvistettava kuukausittain. Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


LIITE

1 PÄIVÄSTÄ HUHTIKUUTA 2005 SOVELLETTAVAT SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,3522 (4)

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(5)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 500/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2004/2005 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1327/2004 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1327/2004 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1327/2004 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 22. tarjouskilpailussa 38,359 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1685/2004 (EUVL L 303, 30.9.2004, s. 21).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 501/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 väliseksi ajaksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan viidennen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille tuotteille, mainitun kohdan d alakohdassa tarkoitetuille siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/2001 (2) säädetään, että kyseiset tuet määritetään valkoiselle sokerille vahvistetun tuen perusteella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään, että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi kausiksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 33,012 EUR/100 kg:ksi 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän huhtikuuta 2005 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 502/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2000 muuttamisesta tiettyjen Meksikosta peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnoinnin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevaan väliaikaiseen sopimukseen liittyvän yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön puolesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2000 (1) 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Meksikon yhteisneuvosto päätti 21 päivänä helmikuuta 2005 tekemällään päätöksellä N:o 1/2005 oikaista 23 päivänä maaliskuuta 2000 annetun yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 muuttavan EU–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 3/2004 (2) muuttamalla päätökseen N:o 3/2004 sisältyvien kahden yhteisön tariffikiintiön voimassaolokauden.

(2)

Asetus (EY) N:o 1362/2000 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

Kyseiset kiintiöt on määrä avata 1 päivänä tammikuuta 2005, joten tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta lähtien.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1362/2000 2 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Lukuun ottamatta tariffikiintiöitä, jotka koskevat järjestysnumeroita 09.1854, 09.1871, 09.1873 ja 09.1899, tämän asetuksen liitteen tarkoittamat tariffikiintiöt avataan vuosittain kahdentoista kuukauden pituiseksi, 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi. Nämä kiintiöt avataan ensimmäisen kerran 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tariffikiintiöt, jotka koskevat järjestysnumeroita 09.1871 ja 09.1873 avataan 1 päivän toukokuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajanjaksoksi ja sen jälkeen kalenterivuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi, niin kauan kuin kiintiö on käytettävissä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 157, 30.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1553/2004 (EUVL L 282, 1.9.2004, s. 3).

(2)  EUVL L 66, 12.3.2005, s. 27.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 503/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitepaljoudesta tietyille Marokosta peräisin oleville tuotteille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien hallinnoinnista ja asetusten (EY) N:o 1981/94 ja (EY) N:o 934/95 kumoamisesta 9 päivänä huhtikuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä maaliskuuta 2005 tekemällään päätöksellä (2) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisen ja sääti sen väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä toukokuuta 2004 Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

(2)

Pöytäkirjassa määrätään tietyistä Marokosta peräisin olevista tuotteista, uusista tariffikiintiöistä ja uudesta viitepaljoudesta sekä asetuksessa (EY) N:o 747/2001 säädettyihin voimassa oleviin tariffikiintiöihin tehtävistä muutoksista.

(3)

Uusien tariffikiintiöiden ja viitepaljouden sekä voimassa oleviin tariffikiintiöihin tehtävien muutosten täytäntöönpanemiseksi asetus (EY) N:o 747/2001 on tarpeen muuttaa.

(4)

Uusien tariffikiintiöiden määrät ja viitepaljous sekä voimassa olevien tariffikiintiöiden määrien lisäykset vuonna 2004 olisi laskettava suhteessa pöytäkirjassa määriteltyihin perusmääriin ottaen huomioon ennen 1 päivää toukokuuta 2004 kuluneen ajanjakson osuus.

(5)

Tiettyjen asetuksessa (EY) N:o 747/2001 säädettyjen voimassa olevien tariffikiintiöiden hallinnoinnin helpottamiseksi olisi kyseisissä kiintiöissä tuodut määrät vähennettävä asetuksen (EY) N:o 747/2001, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti avatuista vastaavista tariffikiintiöistä.

(6)

Koska pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004, tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta ja sen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 747/2001 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Määrät, jotka on asetuksen (EY) N:o 747/2001 liitteen II mukaisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisössä tariffikiintiöissä, joiden järjestysnumero on 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 ja 09.1137, vähennetään asetuksen (EY) N:o 747/2001 liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti avatuista tariffikiintiöistä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 19.4.2001, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 241/2005 (EUVL L 42, 12.2.2005, s. 11).

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 747/2001 liite II seuraavasti:

1)

Taulukon otsikoksi vaihdetaan ”A OSA: tariffikiintiöt”.

2)

Muutetaan A osan taulukko seuraavasti:

a)

poistetaan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.1110, koskeva rivi;

b)

lisätään uudet rivit seuraavasti:

”09.1150

 

 

Tuoreet leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin:

tullattaessa1.6.–30.6.2004

51,5

vapaa

0603 10 10

— Ruusut

0603 10 20

— Neilikat

0603 10 40

— Gladiolukset

0603 10 50

–– Krysanteemit

 

 

tullattaessa 1.6.–30.6.2005

53

 

 

tullattaessa 1.6.–30.6.2006

54,5

 

 

tullattaessa 1.6.–30.6.2007 ja tullattaessa 1.6.–30.6. kunakin sen jälkeisenä kautena

56

09.1118

0810 10 00

 

Tuoreet mansikat

tullattaessa 1.4.–30.4.

100

vapaa”

c)

korvataan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 ja 09.1130, koskevat rivit seuraavasti:

”09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.10.–31.10.

10 600

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.11.–30.11.

27 700

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.12.–31.12.

31 300

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.1.–31.1.

31 300

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.2.–28./29.2.

31 300

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.3.–31.3.

31 300

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.4.–30.4.

16 500

vapaa (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.5.–31.5.2004

4 000

vapaa (1) (2)

tullattaessa 1.5.–31.5.2005 ja tullattaessa 1.5.–31.5. kunakin sen jälkeisenä kautena

5 000

vapaa (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

tullattaessa 1.11.2003–31.5.2004

15 000

vapaa (1) (2)

tullattaessa 1.11.2004–31.5.2005

28 000 (1)

vapaa (1) (2)

tullattaessa 1.11.2005–31.5.2006

38 000 (2)

vapaa (1) (2)

tullattaessa 1.11.2006–31.5.2007 ja tullattaessa 1.11.–31.5. kunakin sen jälkeisenä kautena

48 000 (3)

vapaa (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

tullattaessa 1.11.2003–31.5.2004

5 429 ja siihen lisätään 85,71 nettotonnia tullattaessa 1.5.–31.5.2004

vapaa (1) (6)

tullattaessa 1.11.2004–31.5.2005 ja tullattaessa 1.11.–31.5. kunakin sen jälkeisenä kautena

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Tuoreet appelsiinit

tullattaessa 1.12.2003–31.5.2004

300 000 ja siihen lisätään 1 133,33 nettotonnia tullattaessa 1.5.–31.5.2004

vapaa (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

tullattaessa 1.12.2004–31.5.2005 ja tullattaessa 1.12.–31.5. kunakin sen jälkeisenä kautena

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Tuoreet klementiinit

tullattaessa 1.11.2003–29.2.2004

120 000

vapaa (1) (10)

tullattaessa 1.11.2004–28.2.2005 ja tullattaessa 1.11.–28./29.2. kunakin sen jälkeisenä kautena

143 700”

3)

Lisätään B osa seuraavasti:

”B OSA:   Viitepaljous

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Viitepaljouskausi

Viitepaljouden määrä (nettotonnia)

Viitepaljoustulli

18.0105

0705 19 00

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa), muut kuin keräsalaatti

tullattaessa 1.5.–31.12.2004

2 060

vapaa”

0705 29 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sikurit (Cichorium spp.), muut kuin salaattisikuri eli suppusikuri

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

 

 

tullattaessa 1.1.–31.12.2005

3 180

 

 

tullattaessa 1.1.–31.12.2006

3 270

 

 

tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

3 360


(1)  Tämän kiintiön määrään alennetaan 8 000 nettotonniin, jos Marokosta peräisin olevien 1 päivän lokakuuta 2003 ja 31 päivän toukokuuta 2004 välisenä aikana yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tomaattien kokonaismäärä ylittää 191 900 nettotonnia.

(2)  Tämän kiintiön määrään alennetaan 18 000 nettotonniin, jos Marokosta peräisin olevien 1 päivän lokakuuta 2004 ja 31 päivän toukokuuta 2005 välisenä aikana yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tomaattien kokonaismäärä ylittää niiden kuukausittaisten tariffikiintiöiden määrien summan, joiden järjestysnumero on 09.1104 ja joita sovelletaan 1 päivän lokakuuta 2004 ja 31 päivän toukokuuta 2005 välisenä aikana, sekä 1 päivän marraskuuta 2004 ja 31 päivän toukokuuta 2005 välisenä aikana sovellettavan lisätariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.1112, määrän. Tuonnin kokonaismäärän määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 %.

(3)  Tämän kiintiön määrään alennetaan 28 000 nettotonniin, jos Marokosta peräisin olevien 1 päivän lokakuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 välisenä aikana yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tomaattien kokonaismäärä ylittää niiden kuukausittaisten tariffikiintiöiden määrien summan, joiden järjestysnumero on 09.1104 ja joita sovelletaan 1 päivän lokakuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 välisenä aikana, sekä 1 päivän marraskuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 välisenä aikana sovellettavan lisätariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.1112, määrän. Tuonnin kokonaismäärän määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 %. Näitä määräyksiä sovelletaan kaikkiin tämän jälkeen määrättäviin lisätariffikiintiöihin, joita sovelletaan 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän toukokuuta välisenä aikana.

(4)  CN-koodit 0805 10 10, 0805 10 30 ja 0805 10 50 korvataan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen koodilla 0805 10 20.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 504/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta valmistettujen hedelmien ja valmistettujen hedelmäsekoitusten tariffikiintiöiden tarkistamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2793/1999 koskee tiettyjä menettelyitä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi.

(2)

Neuvosto on hyväksynyt päätöksellä 2005/206/EY (2) lisäpöytäkirjan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta. Pöytäkirjassa määrätään tiettyihin tariffimyönnytyksiä rajoittaviin tariffikiintiöihin tehtävistä tarkistuksista. Näiden tariffikiintiöiden täytäntöönpano edellyttää asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamista.

(3)

Mainitun päätöksen mukaan valmistettujen hedelmien (järjestysnumero 09.1813) tariffikiintiön kokonaismäärää korotetaan 1 225 tonnia ja valmistettujen hedelmäsekoitusten (järjestysnumero 09.1815) tariffikiintiön kokonaismäärää 340 tonnia.

(4)

Päätöksen 2005/206/EY mukaan voimassa olevien tariffikiintiöiden korotukset lasketaan vuonna 2004 määräosuutena perusmääristä ottaen huomioon ennen toukokuun 1 päivää 2004 kulunut aika.

(5)

Koska lisäpöytäkirjassa määrätään, että yhteisön uusia tariffimyönnytyksiä on sovellettava 1 päivästä toukokuuta 2004, tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta, ja sen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2793/1999 liitteen viides sarake ”Vuotuinen tariffikiintiön määrä ja vuotuinen kasvukerroin” seuraavasti:

1)

Korvataan järjestysnumeroa 09.1813 koskeva ilmaisu seuraavasti:

”40 000 tonnia bruttopaino (vkk. 3 %), 1.5.2004 lähtien lisämäärä 1 225 (3) tonnia bruttopaino (vkk. 3 %).”

2)

Korvataan järjestysnumeroa 09.1815 koskeva ilmaisu seuraavasti:

”18 000 tonnia bruttopaino (vkk. 3 %), 1.5.2004 lähtien lisämäärä 340 (4) tonnia bruttopaino (vkk. 3 %).”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 337, 30.12.1999, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1638/2004 (EUVL L 295, 18.9.2004, s. 26).

(2)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 32.

(3)  Tämän tariffikiintiön lisämäärä lasketaan vuonna 2004 määräosuutena perusmäärästä ottaen huomioon ennen toukokuun 1 päivää 2004 kulunut aika.

(4)  Tämän tariffikiintiön lisämäärä lasketaan vuonna 2004 määräosuutena perusmäärästä ottaen huomioon ennen toukokuun 1 päivää 2004 kulunut aika.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 505/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom.: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 506/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa,

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (3) 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen eriyttämistä määräpaikan mukaan,

(4)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana.

(5)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1).


LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

4

1. jakso

5

2. jakso

6

3. jakso

7

4. jakso

8

5. jakso

9

6. jakso

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Bulgaria, Romania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.

C02

:

Algeria, Saudi-Arabia, Bahrain, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar, Syyria, Tunisia ja Jemen.

C03

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Bulgaria, Norja, Romania, Sveitsi eikä Liechtenstein.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 507/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 1 artiklassa tarkoitetut tekijät.

(3)

Maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).


LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 508/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (3) 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2003 (EUVL L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1).


LIITE

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

4

1. jakso

5

2. jakso

6

3. jakso

7

4. jakso

8

5. jakso

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

6. jakso

10

7. jakso

11

8. jakso

12

9. jakso

1

10. jakso

2

11. jakso

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 509/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ja asetuksen (EY) N:o 1518/95 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C11

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria pois lukien.

C12

:

Kaikki määräpaikat, Romania pois lukien.

C13

:

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 510/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 511/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

0,00 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

0,00 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 512/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2681/74 (3) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.

(2)

Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä näille toimille myönnettävien tukien taso.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  EYVL L 288, 25.10.1974, s. 1.


LIITE

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

Huom. Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 513/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 1 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

3,48

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

30,79

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

51,56

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

51,56

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

30,79


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

15.3.2005–30.3.2005 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä V mainittuina tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuen määrä 100 kg kohti kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kuukausittain.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä huhtikuuta 2005 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

35,22

35,22


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 515/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markkinoiden noteerausten tai hintojen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3) määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin tapauskohtaisesti sovellettava tuen määrä, joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perustuotteita on vahvistettava kullekin kuukaudelle.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnan vaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymissopimuksen 19. pöytäkirjassa kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisössä viljellyn viljan käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Siten on syytä mukauttaa alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittujen tavaroiden muodossa, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1548/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 1 päivästä huhtikuuta 2005 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kilogrammalta perustuotetta

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Vehnä sekä rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

4,000

4,000

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

0,557

0,557

– – muissa tapauksissa

4,000

4,000

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

3,000

3,000

– – vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

0,418

0,418

– – muissa tapauksissa

3,000

3,000

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

0,557

0,557

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

4,000

4,000

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) 4 artiklan 5 kohtaa

3,453

3,453

– vietäessä alaryhmään 2208 (4) kuuluvia tavaroita

0,557

0,557

– muissa tapauksissa

4,000

4,000

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Bulgariaan suuntautuvaan vientiin 1 päivästä lokakuuta 2004 eikä Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle 1 päivästä helmikuuta 2005 vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Käytettyihin jalostettuihin tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Kyseisen tavaran CN-koodi on 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III olevat tuotteet tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 2 artiklassa tarkoitetut tuotteet (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  CN-koodien 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan glukoosisiirapin osalta.


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 516/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

sokerialan tuotantomaksuista markkinointivuonna 2004/2005 ennakkoon maksettavien yksikkömäärien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerialan kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä helmikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 314/2002 (2) 6 artiklassa säädetään, että yksikkömäärät, jotka sokerin-, isoglukoosin- ja inuliinisiirapinvalmistajien on maksettava kuluvan markkinointivuoden tuotantomaksuista ennakkoon, on vahvistettava ennen 1 päivää huhtikuuta.

(2)

Tuotantomaksut on arvioitu 60 prosenttia suuremmiksi kuin asetuksen (EY) N:o 1260/2001 15 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu perusmaksun enimmäismäärä ja B-maksun enimmäismäärä. Asetuksen (EY) N:o 314/2002 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti sokeriin ja inuliinisiirappiin sovellettaviksi perusmaksun ja B-maksun ennakoiksi olisi vahvistettava 50 prosenttia kyseisistä enimmäismääristä. Mainitun artiklan 3 kohdan mukaisesti isoglukoosiin sovellettavaksi perusmaksun ennakoksi olisi vahvistettava 40 prosenttia sokerille arvioidusta perusmaksun yksikkömäärästä.

(3)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuonna 2004/2005 asetuksen (EY) N:o 314/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi yksikkömääriksi vahvistetaan:

a)

A- ja B-sokerin perustuotantomaksun ennakon osalta 6,32 euroa tonnilta valkoista sokeria;

b)

B-sokerin B-maksun ennakon osalta 118,48 euroa tonnilta valkoista sokeria;

c)

A- ja B-isoglukoosin perustuotantomaksun ennakon osalta 5,06 euroa tonnilta kuiva-ainetta;

d)

A- ja B-inuliinisiirapin perustuotantomaksun ennakon osalta 6,32 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia;

e)

B-inuliinisiirapin B-maksun ennakon osalta 118,48 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 50, 21.2.2002, s. 40. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 38/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 13).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 517/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2277/2004 (2) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta kolmansista maista tuotavan maissin tuontitullista Espanjaan.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä, jonka tarjous on tuontitullin enimmäisalennuksen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2277/2004 tarkoittaman tarjouskilpailun rajoissa 25 päivän ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana jätettyjen tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 28,70 EUR/t 1 400 t kokonaismäärään asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 35.

(3)  EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 518/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 1757/2004 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaan komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 25 päivän maaliskuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitettua ohran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/2005,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2005,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 115/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 115/2005 (2).

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3) 7 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientituki olisi vahvistettava.

(4)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 115/2005 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 25 päivän ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 3,90 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005,

verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten

(2005/267/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnasta 28 päivänä helmikuuta 2002 annetussa neuvoston kokonaisvaltaisessa toimintasuunnitelmassa, joka perustuu laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta 15 päivänä marraskuuta 2001 annettuun komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle, vaaditaan suojatun intranet-verkon kehittämistä laittoman maahanmuuton virtoja ja ilmiöitä koskevaan suojattuun ja nopeaan tietojenvaihtoon jäsenvaltioiden välillä.

(2)

Verkoston kehittäminen ja hallinnointi olisi asianmukaista antaa komission tehtäväksi.

(3)

Intranet-verkkoon olisi pääsy vain valtuutetuilla käyttäjillä, joiden olisi noudatettava voimassa olevia ehtoja, menettelyjä ja turvatoimia.

(4)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita eli suojattua ja nopeaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa määritetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(5)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa yhteisön oikeuden yleisperiaatteiksi tunnustettuja periaatteita.

(6)

Intranet-verkon osalta on otettava huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (2) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (3).

(7)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä toimeenpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. Koska päätös perustuu Schengenin säännöstöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, paitsi siltä osin kuin siinä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, Tanskan on päätettävä edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan nojalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt tämän päätöksen, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(9)

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta, paitsi siltä osin kuin siinä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, tällä päätöksellä kehitetään Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdyssä sopimuksessa (5) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A, B, C ja E kohdassa tarkoitettuihin aloihin.

(10)

Sveitsin osalta, paitsi siltä osin kuin tässä päätöksessä säädetään niitä ongelmia koskevien tietojen vaihdosta, jotka liittyvät muiden kolmansien maiden kansalaisten paluuseen kuin niiden, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä lyhytaikaiseen oleskeluun jäsenvaltion alueella Schengenin säännöstön määräysten nojalla sovellettavia edellytyksiä, tällä päätöksellä kehitetään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen allekirjoitetussa sopimuksessa (7) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A, B, C ja E kohdassa ja siihen liittyvien, mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta noudattamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/849/EY (8) ja 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY (9) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin aloihin.

(11)

On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin, Norjan ja Sveitsin edustajat voivat osallistua työhön komiteassa, joka avustaa komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa tämän päätöksen nojalla niissä määräyksissä, joilla kehitetään Schengenin säännöstöä.

(12)

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän päätökseen Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (10) 8 artiklan 2 kohdan nojalla, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan nojalla, ilmoitettuaan haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(13)

Irlanti osallistuu tähän päätökseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan ja Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (11) 6 artiklan 2 kohdan nojalla, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Irlanti osallistuu.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta siihen, siltä osin kuin tämän päätöksen toimenpiteillä ei kehitetä niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joilla torjutaan laittoman maahanmuuton järjestämistä ja joihin Irlanti osallistuu,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan verkkoteknologiaan perustuva suojattu tieto- ja koordinointiverkosto maahanmuuttajien salakuljetusta, laitonta maahantuloa ja maahanmuuttoa sekä maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevien tietojen vaihtamiseksi.

2 artikla

1.   Komissio vastaa verkoston kehittämisestä ja hallinnoinnista, verkoston rakenteesta ja sisällöstä sekä tietojenvaihdon osa-alueista.

2.   Tietojenvaihto koskee ainakin seuraavia osa-alueita:

a)

laitonta maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskeva varhaisvaroitusjärjestelmä;

b)

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto;

c)

laittomaan maahanmuuttoon liittyvien viisumien ja rajanylitys- ja matkustusasiakirjojen käyttöä koskevat tiedot;

d)

palauttamiseen liittyvät asiat.

3.   Verkostoon kuuluvat kaikki tarpeelliset apuvälineet, joiden luottamuksellisuus määritellään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.   Komissio käyttää Euroopan laajuiseen hallintojen väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettuun telemaattiseen verkkoon kuuluvaa teknistä alustaa.

3 artikla

Tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti komission tehtävänä on:

a)

laatia ehdot ja menettelyt täysien tai valikoitujen käyttöoikeuksien myöntämiseksi verkostoon;

b)

antaa järjestelmän käyttöä koskevat säännöt ja ohjeet, myös tietojen luottamuksellisuutta, siirtoa, varastointia, arkistointia ja poistamista sekä vakiolomakkeita koskevat säännöt.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot myöntävät verkoston käyttöoikeudet 3 artiklassa mainittujen komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot nimeävät kansalliset yhteyspisteet ja ilmoittavat ne komissiolle.

5 artikla

1.   Tietojen siirto verkostoon ei vaikuta asianomaisten tietojen omistukseen. Valtuutetut käyttäjät ovat yksin vastuussa toimittamistaan tiedoista ja varmistavat, että tietojen sisältö vastaa täysin voimassa olevaa yhteisön ja kansallista lainsäädäntöä.

2.   Ellei toimitettuja tietoja ole merkitty julkisiksi, niitä saavat käyttää ainoastaan verkoston valtuutetut käyttäjät eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kyseisten tietojen omistajalta ennalta saatua lupaa.

3.   Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin turvatoimiin, joilla

a)

estetään muiden kuin valtuutettujen käyttäjien pääsy verkostoon;

b)

varmistetaan, että valtuutetut käyttäjät pääsevät verkostoa käyttäessään käsittelemään vain toimivaltaansa kuuluvaa tietoa;

c)

estetään luvattomia käyttäjiä lukemasta, kopioimasta, muokkaamasta tai hävittämästä verkostossa olevia tietoja.

4.   Muista turvatoimista huolehtii komissio 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/463/EY (12) perustettu Argo-komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

1.   Komissio tekee verkoston kehittämisen kannalta tarpeellisia sopimuksia julkisoikeudellisten laitosten kanssa, jotka on perustettu Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla tai Euroopan unionin puitteissa.

2.   Komissio tiedottaa neuvostolle tällaisia sopimuksia koskevien neuvottelujen edistymisestä.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä päätös osoitetaan kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  Lausunto annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Neuvoston asiak. 13054/04, saatavilla verkko-osoitteessa: http://register.consilium.eu.int

(8)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26.

(9)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78.

(10)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  EYVL L 161, 19.6.2002, s. 11.


Komissio

1.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/52


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005,

kiinteiden yhteyksien vuokratarjonnasta Euroopan unionissa – Osa 2 – Tukkutason vuokrajohtojen tilaajaosien hinnoitteluun liittyviä näkökohtia

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 951)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/268/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (’puitedirektiivi’) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uusien tulokkaiden (jäljempänä ’muut valtuutetut operaattorit’) on usein turvauduttava vakiintuneeseen operaattoriin voidakseen tarjota lyhyen matkan vuokrajohtoyhteyden omasta verkostaan asiakkaan tiloihin (jäljempänä ’vuokrajohdon tilaajaosa’).

(2)

Tietyt vuokrajohtoihin liittyviä palveluja tarjoavat yritykset velvoitettiin tarjoamaan näitä palveluja (mukaan luettuina vuokrajohtojen tilaajaosat) syrjimättömästi ja kustannuslähtöisesti televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon tarjoamisen (ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/33/EY (2) ja avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta kiinteisiin johtoihin 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/44/ETY (3), jotka kumpikin on nyt kumottu (4).

(3)

Puitedirektiivin 27 artiklan, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (5) (’yleispalveludirektiivi’) 16 artiklan 1 kohdan sekä sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (6) (’käyttöoikeusdirektiivi’) 7 artiklan mukaisesti nämä velvoitteet on pidettävä voimassa, kunnes merkityksellisiä markkinoita on tarkasteltu uudelleen puitedirektiivin 16 artiklan ja yleispalveludirektiivin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(4)

Puitedirektiivin 16 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa, ettei merkityksellisillä markkinoilla vallitse todellista kilpailua, sen on määriteltävä yritykset, joilla on huomattava markkinavoima kyseisillä markkinoilla, ja asetettava tällaisille yrityksille erityisiä sääntelyllisiä velvoitteita tai, jos velvoitteita jo on, pidettävä ne edelleen voimassa tai muutettava niitä. Yleispalveludirektiivin 18 artiklan 1 kohdassa puolestaan säädetään, että jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa, että vuokrajohtojen vähimmäisvalikoimaa tarjoavilla markkinoilla ei ole todellista kilpailua, sen on määriteltävä yritykset, joilla on huomattava markkinavoima ja asetettava vähimmäisvalikoiman tarjoamista koskevia velvoitteita ja tällaista tarjoamista koskevat ehdot. Yrityksiin, joilla on johonkin edellä mainittuun direktiiviin perustuvia velvoitteita, viitataan jäljempänä ’ilmoitettuina operaattoreina’.

(5)

Komissio antoi 11 päivänä helmikuuta 2003 merkityksellisiä tuote- ja palvelumarkkinoita koskevan suosituksen (7), jossa määriteltiin ne sähköisen viestinnän merkitykselliset markkinat, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten olisi analysoitava puitedirektiivin 15 artiklan mukaisesti. Luettelo sisältää vuokrajohtojen paikallisosien tukkumarkkinat ja vuokrajohtojen runko-osien tukkumarkkinat.

(6)

Vuokrajohtojen tilaajaosien tarjonta sisältyy komission 11 päivänä helmikuuta 2003 antamassa suosituksessa tarkoitettujen vuokrajohtojen paikallisosien tukkumarkkinoihin ja riittävien linjapituuksien osalta myös vuokrajohtojen runko-osien tukkumarkkinoihin. Kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävänä on päättää – kansallisten markkinoiden verkkorakenteen mukaan – mitä paikallisosiin kuuluu.

(7)

Rajoittamatta kansallisten sääntelyviranomaisten puitedirektiivin 15 ja 16 artiklan ja yleispalveludirektiivin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti suorittamaa merkityksellisten markkinoiden ja markkinavoiman analyysiä, jäsenvaltioilta saadut tiedot paljastavat yhä vakavampia ongelmia niiden hintojen tasossa, joita ilmoitetut operaattorit perivät vuokrajohtojen tilaajaosista. Samoin tiedot vahvistavat näiden hintojen vaihtelun ongelmallisuuden.

(8)

Kun kansallinen sääntelyviranomainen asettaa käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan tai yleispalveludirektiivin 18 artiklan mukaisesti vuokrajohtojen tilaajaosien kustannuslähtöisyyteen liittyviä velvoitteita, se voi ottaa huomioon, että operaattorin ilmoittamat kustannukset eivät välttämättä täysin vastaa kustannuksia, joita uudenaikaista teknologiaa käyttävälle tehokkaalle operaattorille aiheutuu. Se voi myös ottaa huomioon vertailukelpoisilta kilpailluilta markkinoilta saatavilla olevat hintatiedot pakollisiksi säädettyjen kustannuslaskentamekanismien tai hinnoittelumenetelmien osalta.

(9)

Näin ollen vuokrajohtojen tilaaja-osien enimmäishintasuositusten julkaisemisella on tarkoitus antaa tietoja ja ohjeita siitä, miten kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi soveltaa parhaita nykykäytäntöjä vuokrajohtojen tarjonnassa, kun ne sääntelevät alueillaan vuokrajohtojen markkinoita, joilla ei ole todellista kilpailua. Tällä pyritään myötävaikuttamaan sisämarkkinoiden kehittämiseen lisäämällä viestintäalan uuden sääntelyjärjestelmän soveltamisen yhdenmukaisuutta EU:n tasolla ja tukemalla entistä kilpaillumpien ja kustannustehokkaampien vuokrajohtojen markkinoiden luomista.

(10)

Tässä suosituksessa esitettyjä enimmäishintoja määritettäessä on sellaisten jäsenvaltioiden osalta, joissa ilmoitetut operaattorit voivat soveltaa joustavaa hinnoittelua eri maantieteellisillä alueilla, otettu huomioon keskimääräiset hinnat.

(11)

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaatia huomattavan markkinavoiman operaattoria toimittamaan täydelliset perustelut hinnoilleen ja vaatia tarvittaessa hintojen tarkistamista.

(12)

Komissio käsittelee tämän suosituksen uudelleentarkastelutarvetta 31 päivään heinäkuuta 2006 mennessä voidakseen ottaa huomioon teknologian ja markkinoiden muutokset.

(13)

Viestintäkomiteaa on kuultu puitedirektiivin 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,

SUOSITTELEE:

1)

Tässä suosituksessa tarkoitetaan:

a)

’vuokrajohdon tilaajaosalla’ yhteyttä asiakkaan tiloista muun valtuutetun operaattorin yhteenliittämispisteeseen ilmoitetun operaattorin verkkosolmussa (tai sen lähellä); se katsotaan tukkutason vuokrajohtojen yhteyksien erityistyypiksi, jota muu valtuutettu operaattori voi käyttää palvelujen tarjoamiseen vähittäisasiakkaille, muille operaattoreille tai omaan käyttöönsä, kuten esimerkiksi vuokrajohtoihin, liitäntään kytkentäiseen puhelinverkkoon, datapalveluihin tai laajakaistayhteyksiin;

b)

’linjapituudella’ yhteyden päätepisteiden välistä radiaalietäisyyttä, toisin sanoen etäisyyttä yhteenliittämispisteestä asiakkaan tiloihin;

c)

’asiakkaalla’ muun valtuutetun operaattorin asiakasta.

2)

Kun kansallinen sääntelyviranomainen asettaa tai pitää voimassa direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 13 artiklan 1 kohdan mukaisen hintojen kustannuslähtöisyysvelvoitteen vuokrajohtoja tarjoaville operaattoreille, sen on:

a)

varmistettava, että vuokrajohtojen tilaajaosien hinnat perustuvat ainoastaan tarvittavien verkkoelementtien ja pyydettyjen palvelujen kustannuksiin lisättynä kohtuullisella tuotolla. Hinnoittelurakenne voi koostua kertaluonteisesta liityntämaksusta, joka kattaa pyydetyn palvelun perustellut aloituskustannukset (esim. erikoislaitteisto, yhteyksien käyttökuntoon saattaminen ja testaus sekä henkilöresurssit) sekä kuukausimaksusta, joka kattaa laitteiden ja resurssien ylläpidon ja käytön jatkuvaluonteiset kustannukset;

b)

varmistettava, että kaikkia liitteessä I lueteltuja vuokrajohtojen tilaajaosien enimmäishintoja, jotka perustuvat komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitettyihin hintatietoihin ja menetelmiin, noudatetaan, paitsi jos kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksymä kustannuslaskenta-analyysi luotettavasti osoittaa, että enimmäishintasuositus johtaisi hintatasoon, joka alittaisi tarvittavien verkkoelementtien ja pyydettyjen palvelujen tehokkaan tarjoamisen kustannukset kohtuullisella tuotolla lisättynä.

Enimmäishintasuositusten laskentamenetelmän, sellaisena kuin se on kuvattuna komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (8) katsotaan ottavan huomioon eri operaattoreiden välillä todetut kustannuserot eri jäsenvaltioissa;

c)

käytettävä käyttöoikeusdirektiivin 13 artiklan mukaisia oikeuksiaan vaatia täydelliset perustelut ehdotetuista hinnoista ja tarvittaessa vaatia hintojen tarkistamista.

3)

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/61/EY, EYVL L 268, 3.10.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 165, 19.6.1992, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/80/EY, EYVL L 14, 20.1.1998, s. 27.

(4)  Nämä direktiivit kumottiin puitedirektiivin 26 artiklalla 24 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(6)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(7)  K(2003) 497 (EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45).

(8)  ”Commission staff working document – Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union – Part 2 – Pricing aspects of wholesale leased line part circuits” – http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


LIITE

(euroa)

Kapasiteetti

Enimmäishinta: kuukausimaksu ja 1/24 kertaluonteisesta liityntämaksusta yhteenlaskettuna linjapituuden ollessa enintään 2 km

Enimmäishinta: kuukausimaksu ja 1/24 kertaluonteisesta liityntämaksusta yhteenlaskettuna linjapituuden ollessa enintään 5 km

Enimmäishinta: kuukausimaksu ja 1/24 kertaluonteisesta liityntämaksusta yhteenlaskettuna linjapituuden ollessa enintään 15 km

Enimmäishinta: kuukausimaksu ja 1/24 kertaluonteisesta liityntämaksusta yhteenlaskettuna linjapituuden ollessa enintään 50 km

Enimmäishinta: kertaluonteinen liityntämaksu

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144