ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 76

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
22. maaliskuu 2005


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

1

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

3

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston puitepäätös 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin

16

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

22.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2005/213/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisen Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen (1) mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan pidennetyn voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja tarvittaessa liitteeseen tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2)

Sopimuspuolet neuvottelivat 9–13 päivänä marraskuuta 2003 Abidjanissa uuden pöytäkirjan, jossa vahvistetaan kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Pöytäkirja, joka koskee 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välistä ajanjaksoa, parafoitiin Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2004.

(3)

Kyseisen pöytäkirjan mukaan yhteisön kalastajilla on kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä aikana.

(4)

Tätä uutta pöytäkirjaa on sovellettava mahdollisimman pian, jottei yhteisön kalastusalusten toiminta keskeydy. Tämän vuoksi sopimuspuolet ovat parafoineet kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jossa määrätään parafoidun pöytäkirjan soveltamisesta väliaikaisesti voimassa olevan pöytäkirjan voimassaolon lakkaamista seuraavasta päivästä alkaen.

(5)

On aiheellista määrittää jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakautuminen kalastussopimuksen yhteydessä käytettävän kalastusmahdollisuuksien perinteisen jaon perusteella.

(6)

Mainittu kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi hyväksyttävä, edellyttäen, että neuvosto tekee lopullisen sopimuksen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

pohjakalastus:

Espanja: 1 300 bruttotonnia kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona;

b)

tonnikalan kalastus:

i)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Ranska: 17 alusta,

Espanja: 17 alusta;

ii)

pintasiima-alukset:

Espanja: 6 alusta,

Portugali: 5 alusta;

iii)

vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset:

Ranska: 3 alusta.

2.   Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden kalastusalukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä pyydettyjen kalakantojen saaliiden määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (2) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  EYVL L 379, 31.12.1990, s. 3, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna pöytäkirjalla Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 väliseksi ajaksi (EYVL L 102, 12.4.2001, s. 3).

(2)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

Arvoisa Herra,

Viittaan 3 päivänä maaliskuuta 2004 Brysselissä parafoituun, kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavaan pöytäkirjaan ja ilmoitan kunnioittavasti, että Norsunluurannikon hallitus on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2004 alkaen siihen asti kun se tulee voimaan pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

Tässä tapauksessa pöytäkirjan 3 artiklassa vahvistetun korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 31 päivää joulukuuta 2004.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Pyydän Teitä ystävällisesti ilmoittamaan saneenne tämän kirjeen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Norsunluurannikon hallituksen puolesta

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Viittaan 3 päivänä maaliskuuta 2004 Brysselissä parafoituun, kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavaan pöytäkirjaan ja ilmoitan kunnioittavasti, että Norsunluurannikon hallitus on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2004 alkaen siihen asti kun se tulee voimaan pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

Tässä tapauksessa pöytäkirjan 3 artiklassa vahvistetun korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 31 päivää joulukuuta 2004.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.”

Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

PÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi

1 artikla

1.   Sopimuksen 2 artiklan perusteella myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 1 päivänä heinäkuuta 2004 alkavana kolmivuotiskautena seuraavat:

a)

pohjakalojen (syvänmeren äyriäiset, pääjalkaiset ja pohjakalat) pakastustroolarit: 1 300 bruttotonnia (GT) (1) kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona;

b)

vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: 3 alusta;

c)

pintasiima-alukset: 11 alusta;

d)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 34 alusta.

2.   Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisön jäsenvaltion alukset voivat harjoittaa kalastusta Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä vain, jos niillä on tämän pöytäkirjan mukaisesti ja liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty lisenssi.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan Euroopan yhteisön pyynnöstä laajentaa yhdessä sopien, jos Norsunluurannikon luonnonvarojen järkevää käyttöä ei vaaranneta.

Tällöin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista maksettavaksi taloudelliseksi korvaukseksi ja 4 artiklassa määrätyn alakohtaisen kalastuspolitiikan tueksi vahvistetaan 1 065 000 euroa vuodessa.

2.   Taloudellinen korvaus tonnikalan kalastuksesta kattaa 9 000 tonnin vuosisaaliin Norsunluurannikon vesillä. Jos yhteisön alusten Norsunluurannikon vesillä pyytämät saaliit ylittävät tämän määrän, edellä mainittua summaa korotetaan samassa suhteessa. Yhteisön maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin kaksinkertainen 1 kohdassa mainittuun määrään verrattuna.

3.   Taloudellinen korvaus maksetaan vuosittain viimeistään kunkin pöytäkirjassa tarkoitetun vuoden 31 päivänä joulukuuta. Norsunluurannikon hallituksella on yksinomainen toimivalta päättää taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta 4 artiklan mukaisesti.

4 artikla

1.   Sopimuspuolet sopivat tavoitteista, joihin ne pyrkivät Norsunluurannikon kalavarojen kestävän hoidon alalla. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa määrätty taloudellinen korvaus kohdennetaan näiden tavoitteiden täyttämiseen tähtäävien toimien rahoittamiseen Norsunluurannikon hallituksen alakohtaisen ohjelman mukaisesti ja seuraavaa jaottelua noudattaen:

a)

sellaisten tieteellisten ohjelmien rahoitus, mukaan luettuna tutkimusaluksen toteuttama troolausmatka, joiden tarkoituksena on lisätä Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeen kalavaroja ja biologiaa koskevia tietoja: 200 000 euroa;

b)

tuki kalastuksen seurantaan ja valvontaan, mukaan luettuna kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) käyttöönotto ennen tämän pöytäkirjan toisen voimassaolovuoden loppua: 280 000 euroa;

c)

kalastustilastojen parantaminen: 100 000 euroa;

d)

tuki Norsunluurannikon eläintuotannosta ja kalavaroista vastaavalle ministeriölle (jäljempänä ”ministeriö”) kalastuspolitiikan ja kalastuksen kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi: 485 000 euroa.

2.   Pöytäkirjan ensimmäisenä voimassaolovuonna kalastuksesta vastaava ministeriö tekee 4 artiklan 1 kohdassa määritellyistä toimista ja niille myönnettävistä vuotuisista määristä päätöksen monivuotisen alakohtaisen ohjelman mukaisesti. Sopimuksen 10 artiklassa määrätyn sekakomitean on hyväksyttävä kyseinen ohjelma, joka on toimitettava Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystölle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004.

Pöytäkirjan toisesta voimassaolovuodesta alkaen ministeriö toimittaa Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystölle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2005 ja 1 päivänä lokakuuta 2006 yksityiskohtaisen kertomuksen ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista.

Sopimuspuolet voivat yhdessä päättää 4 artiklan 1 kohdassa määrättyjä toimia koskevista muutoksista ja niihin liittyvistä määristä.

Vuotuiset määrät maksetaan viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä joulukuuta ministeriön ilmoittamalle ja Euroopan komission hyväksymälle pankkitilille sen jälkeen kun sekakomitea on hyväksynyt monivuotisen alakohtaisen ohjelman pöytäkirjan ensimmäisenä voimassaolovuonna ja täytäntöönpanokertomuksen seuraavina kahtena vuonna.

Sekakomitea kokoontuu viimeistään neljän kuukauden kuluttua pöytäkirjan tekopäivästä eli viimeistään pöytäkirjan jokaisen voimassaolovuoden 1 päivänä marraskuuta.

Euroopan komissio voi pyytää ministeriöltä lisätietoja täytäntöönpanokertomuksen tuloksista.

5 artikla

Jos Euroopan yhteisö jättää täyttämättä jonkin 3 ja 4 artiklassa määrätyistä taloudellisista velvoitteistaan, se voi johtaa kalastussopimuksesta Norsunluurannikolle johtuvien velvoitteiden väliaikaiseen lakkaamiseen.

6 artikla

Jos jokin vaikea tilanne, luonnon aiheuttamia tilanteita lukuun ottamatta, estää kalastustoiminnan harjoittamisen Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä, Euroopan yhteisö voi keskeyttää taloudellisen korvauksen maksamisen sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat neuvotelleet asiasta etukäteen.

Taloudellisen korvauksen maksamista jatketaan, kun tilanne on normalisoitunut ja sopimuspuolet ovat yhdessä sopineet, että kalastustoimintaa voidaan jatkaa.

Yhteisön aluksille sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

7 artikla

Korvataan Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisen Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen liite tämän pöytäkirjan liitteellä.

8 artikla

Euroopan komissio ja Norsunluurannikon viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet kalavarojen tilan arvioimiseksi.

Tässä tarkoituksessa perustetaan yhteinen tiedekomitea, joka kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Komitea koostuu sopimuspuolten yhdessä valitsemista tutkijoista.

Tarvittaessa sopimuspuolet kuulevat toisiaan sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa muuttaakseen yhdessä kalastusmahdollisuuksia ja -edellytyksiä tiedekomitean päätelmien ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

9 artikla

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti Euroopan yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

Paikallisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan varustajien edustajan/edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä paikallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän edut, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus. Paikallisten merimiesten palkkausehdot eivät voi olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan kalastussopimuksen allekirjoittajavaltion miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

Jos työnantajana on paikallinen yritys, työsopimuksessa on mainittava varustajan ja lippuvaltion nimi.

Lisäksi varustaja takaa alukselle otetuille merimiehille samanlaiset elin- ja työolot kuin on Euroopan yhteisön merimiehillä.

10 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.


(1)  Sellaisena kuin se määritellään 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

LIITE

YHTEISÖN ALUSTEN KALASTUSTOIMINTAA NORSUNLUURANNIKON KALASTUSVYÖHYKKEELLÄ KOSKEVISTA EDELLYTYKSISTÄ

A.   Lisenssien hakeminen ja myöntäminen

Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset esittävät Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystön välityksellä Norsunluurannikon eläintuotannosta ja kalavaroista vastaavalle ministeriölle (jäljempänä ”ministeriö”) hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen perusteella kalastustoimintaa.

Hakemus on tehtävä Norsunluurannikon tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella, josta on malli lisäyksessä 1.

Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä todistus lisenssimaksun maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta.

Maksut sisältävät kaikki kansalliset ja paikalliset kulut, lukuun ottamatta satamaveroja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

Ministeriö toimittaa ennen sopimuksen voimaantuloa tiedot maksujen maksamista varten käytettävistä pankkitileistä.

Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

Ylivoimaisen esteen sattuessa ja Euroopan komission pyynnöstä aluksen lisenssi voidaan kuitenkin korvata uudella, toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin edellisellä aluksella. Edellisen aluksen varustajan on palautettava peruutettu lisenssi ministeriöön Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystön kautta.

Uudesta lisenssistä on käytävä ilmi:

myöntämispäivä,

se, että uudella lisenssillä kumotaan ja korvataan toiselle alukselle myönnetty lisenssi.

Mitään sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa määrättyä maksua ei tarvitse maksaa jäljellä olevalta voimassaoloajalta.

1.

Lisenssit on toimitettava Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystöön 30 päivän kuluessa siitä kun ministeriö on ottanut hakemuksen vastaan.

2.

Lisenssin alkuperäiskappale on säilytettävä aluksella koko ajan ja se on esitettävä Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

Saatuaan Euroopan komissiolta ilmoituksen ennakkomaksun suorittamisesta ministeriö merkitsee kuitenkin vapapyydystä käyttävät tonnikala-alukset, nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset Norsunluurannikon valvontaviranomaisille lähetettävään luetteloon aluksista, joilla on lupa kalastaa. Lisenssin alkuperäiskappaletta odotettaessa voidaan faksilla toimittaa jäljennös myönnetystä lisenssistä aluksella säilytettäväksi.

3.

Sopimuksen 2 artiklan nojalla hyväksyttyjen troolareiden on ilmoitettava ministeriölle kaikista aluksen lisenssiin sen luovutushetkellä merkittyjen ja lisäyksessä 1 lueteltujen ominaisuuksien muutoksista.

4.

Troolarin jokaisesta bruttovetoisuuden (GT) lisäyksestä on tehtävä uusi lisenssihakemus.

B.   Vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten, nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten lisenssejä koskevat määräykset

1.

Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

2.

Maksu on 25 euroa Norsunluurannikon yksinomaisella talousvyöhykkeellä pyydetyltä tonnikalatonnilta.

3.

Lisenssit vapapyydyksiä käyttäville tonnikala-aluksille, nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille ja pintasiima-aluksille myönnetään, kun on maksettu kiinteämääräinen vuotuinen ennakkomaksu, joka on 375 euroa vapapyydyksiä käyttävästä tonnikala-aluksesta, 2 750 euroa nuottaa käyttävästä tonnikala-aluksesta ja 1 000 euroa pintasiima-aluksesta.

4.

Euroopan komissio vahvistaa kunkin kalenterivuoden lopussa kalastusvuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien tieteellisten laitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) ja IPIMAR:n (Instituto Português de Investigação Marítima) sekä Norsunluurannikon merentutkimuskeskuksen vahvistamien saalisilmoitusten perusteella. Tilitys toimitetaan samanaikaisesti Norsunluurannikon kalastusviranomaisille ja laivanvarustajille. Laivanvarustajien on maksettava mahdolliset lisämaksut Norsunluurannikon kalastusviranomaisille 30 päivän kuluessa lopullisesta tilityksestä tiedon saatuaan.

Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kuitenkin pienempi kuin edellä tarkoitettu ennakko, erotusta ei palauteta laivanvarustajalle.

5.

Osa tämän artiklan määräysten mukaisesti maksetuista maksuista on osoitettava kalastuksen tukemiseen ja kehittämiseen.

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat ennen sopimuksen voimaantuloa kaikki tiedot maksujen suorittamisessa käytettävästä valtionkassan tilistä.

C.   Pakastustroolareihin sovellettavat määräykset

1.

Pakastustroolarien lisenssit ovat voimassa yhden vuoden, kuusi kuukautta tai kolme kuukautta. Ne voidaan uusia.

2.

Maksu yhden vuoden lisenssistä on 100 euroa/GT alusta kohti.

Lisenssimaksut yhtä vuotta lyhyemmille ajanjaksoille maksetaan suhteutettuina ajanjakson pituuteen. Kyseisiä lisenssimaksuja korotetaan 3 prosenttia puolen vuoden lisenssin osalta ja 5 prosenttia kolmen kuukauden lisenssin osalta.

D.   Saalisilmoitukset

1.

Alusten, joilla on lupa kalastaa Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä sopimuksen perusteella, on toimitettava saalisilmoitukset kalastusviranomaisille Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystön, joka säilyttää jäljennöksen ilmoituksesta, välityksellä seuraavaa menettelyä noudattaen:

a)

troolarien on ilmoitettava saaliinsa lisäyksessä 2 olevan mallin mukaisesti. Ilmoitukset on tehtävä kuukausittain ja ne on toimitettava edelleen vähintään kerran kolmen kuukauden jakson aikana;

b)

vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten, nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on pidettävä kalastuspäiväkirjaa, pintasiima-alusten liitteen 3 mallin mukaisesti ja nuottaa käyttävien alusten ja vapapyydystä käyttävien alusten liitteen 4 mallin mukaisesti jokaisesta kalastusjaksosta Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä. Kalastuspäiväkirja on täytettävä myös saaliiden puuttuessa.

Norsunluurannikon merentutkimuskeskuksen toimivaltaiset yksiköt ottavat vastaan lomakkeen satamassa, tai lomake lähetetään edellä mainituille yksiköille 45 päivän kuluessa kalastusmatkan päättymisestä Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeellä.

Näistä asiakirjoista on toimitettava jäljennös ministeriölle ja B kohdan 4 alakohdassa tarkoitetuille tieteellisille laitoksille.

Lomakkeet on täytettävä selkeästi ja niiden on oltava aluksen päällikön allekirjoittamia. Lisäksi niiden ajanjaksojen osalta, joina edellä tarkoitettu alus ei ole Norsunluurannikon aluevesillä, päällikön on merkittävä edellä tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan maininta ”Norsunluurannikon yksinomaisen talousvyöhykkeen ulkopuolella”.

2.

Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Norsunluurannikon viranomaisilla on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkovan aluksen lisenssi, kunnes vaadittu muodollisuus on täytetty. Tästä on viipymättä tiedotettava Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystölle.

E.   Saaliin purkaminen

Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten, jotka purkavat saaliinsa Norsunluurannikon satamissa, on mahdollisuuksien mukaan tarjottava sivusaalistaan Norsunluurannikon välittäjille paikallisin markkinahinnoin vapaan kilpailun mukaisesti.

Lisäksi Euroopan yhteisön tonnikala-alusten on osallistuttava Norsunluurannikon tonnikalasäilyketehtaiden hankintoihin Euroopan yhteisön laivanvarustajien ja Norsunluurannikon taloudellisten toimijoiden yhteisessä sopimuksessa määrätyin, sen hetken kansainvälisten markkinoiden hintoihin perustuvin hinnoin. Maksu suoritetaan vaihdettavassa valuutassa. Euroopan yhteisön laivanvarustajien ja Norsunluurannikon taloudellisten toimijoiden on yhdessä sovittava saaliin purkamisen aikataulusta.

F.   Kalastusvyöhykkeet

1.

Kutupaikkojen ja pienimuotoisen kalastustoiminnan suojelemiseksi kalastuslisenssin saaneet yhteisön alukset eivät saa harjoittaa sopimuksen 2 artiklan mukaista kalastusta seuraavalla vyöhykkeellä:

rannasta kahteentoista meripeninkulmaan asti, kun kyse on nuottaa käyttävistä tonnikalan pakastusaluksista, vapapyydyksiä käyttävistä tonnikala-aluksista ja pintasiima-aluksista,

rannasta kuuteen meripeninkulmaan asti, kun on kyse pakastustroolareista.

2.

Elävillä syöteillä kalastavat vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset saavat kuitenkin kalastaa ainoastaan omaan käyttöönsä tarkoitettuja syöttejä edellä määritellyllä kieltovyöhykkeellä.

G.   Vyöhykkeelle tulo ja siltä poistuminen

Norsunluurannikon vesillä kalastavien alusten on ilmoitettava sijaintinsa ja laivalla säilytettävän saaliin määrä suoraan ministeriölle kolmen tunnin kuluessa jokaisesta vyöhykkeelle tulosta ja siltä poistumisesta sekä kolmen päivän välein kalastustoimien aikana, mieluiten faksilla ((225) 21 35 04 09), ja niiden alusten osalta, joilla ei ole faksia, radiolla tai Internetin välityksellä (sähköpostiosoite: dphcotedivoire@aviso.ci).

Faksinumero ja radiotaajuus ilmoitetaan lisenssin antamisen yhteydessä.

Ministeriö ja varustajat säilyttävät jäljennöksen faksilähetyksistä tai nauhoitetuista radioviesteistä kunnes molemmat osapuolet ovat hyväksyneet edellä B kohdassa tarkoitetun maksun lopullisen tilityksen.

Ilman ministeriölle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta havaittu alus katsotaan ilman lisenssiä kalastavaksi alukseksi, ja sille voidaan määrätä Norsunluurannikon lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

H.   Silmäkoko

Pienin sallittu silmäkoko (silmä täysin levitettynä) on

a)

40 mm pakastustroolareissa, jotka pyytävät syvänmeren äyriäisiä;

b)

70 mm pakastustroolareissa, jotka pyytävät pääjalkaisia;

c)

60 mm pakastustroolareissa, jotka pyytävät kalaa;

d)

tonnikalan osalta sovelletaan ICCAT:n suosituksia.

I.   Merimiesten miehistöön ottaminen

Laivanvarustajat, joilla on sopimuksen mukaiset kalastuslisenssit, tukevat seuraavin edellytyksin ja rajoituksin Norsunluurannikon kansalaisten käytännön ammattikoulutusta.

1.

Jokainen troolarin varustaja sitoutuu ottamaan palvelukseen:

yhden merimiehen alle 460 GT:n aluksiin,

kaksi merimiestä 460–550 GT:n aluksiin,

kolme merimiestä yli 550 GT:n aluksiin.

Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten varustajat ottavat norsunluurannikkolaisia merimiehiä palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten laivasto ottaa palvelukseen Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeelle tehtävän kalastusmatkan ajaksi neljä norsunluurannikkolaista merimiestä. Velvollisuus ottaa palvelukseen merimiehiä vapapyydyksiä käyttäville tonnikala-aluksille koskee korkeintaan yhtä merimiestä alusta kohden,

nuottaa käyttävien tonnikala-alusten laivasto ottaa palvelukseen 30 norsunluurannikkolaista merimiestä,

pintasiima-alusten laivasto ottaa palvelukseen Norsunluurannikon kalastusvyöhykkeen kalastuskaudeksi neljä norsunluurannikkolaista merimiestä. Velvollisuus ottaa palvelukseen merimiehiä pintasiima-aluksille koskee korkeintaan yhtä merimiestä alusta kohden.

Edellä vahvistetut rajoitukset eivät sulje pois mahdollisuutta ottaa palvelukseen enemmän norsunluurannikkolaisia merimiehiä varustajien pyynnöstä.

Laivanvarustajat valitsevat norsunluurannikkolaiset merimiehet ministeriön hyväksymistä ammattimerimiehistä.

2.

Näiden merimiesten palkat vahvistetaan varustajien tai heidän edustajiensa ja ministeriön välisellä yhteisellä sopimuksella ennen lisenssien myöntämistä. Varustajat huolehtivat palkoista, joihin on sisällyttävä merimiestä koskeva sosiaaliturva (muun muassa henkivakuutus, tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus).

3.

Jos merimiehiä ei palkata, troolarien, nuottaa käyttävien tonnikala-alusten, vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten laivanvarustajien on mitä pikimmin maksettava kalastusmatkalta palkkaamatta jääneiden merimiesten palkkaa vastaava kiinteämääräinen summa Norsunluurannikon yksinomaisella talousvyöhykkeellä vietettyjen päivien lukumäärän perusteella.

Tämä summa käytetään Norsunluurannikon merimiesten koulutukseen, ja se maksetaan ministeriön ilmoittamalle tilille.

4.

Jokaisen aluksen on otettava alukselle ministeriön ehdottama harjoittelija aluksen päällikön suostumuksella. Alukselle otettuun harjoittelijaan sovelletaan mahdollisuuksien mukaan samoja vaatimuksia kuin saman tasoiseen henkilöstöön. Norsunluurannikon hallitus maksaa harjoittelijan oleskelukulut.

J.   Tieteelliset tarkkailijat

Norsunluurannikon yksinomaisella talousalueella kalastavien alusten on ministeriön pyynnöstä otettava alukseen tieteellinen tarkkailija, jota on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Tämä koskee mahdollisuuksien mukaan myös majoittamista. Ministeriö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan, joka ei kuitenkaan yleensä saa kestää kauemmin kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää. Aluksella ollessaan tarkkailija:

tekee havaintoja alusten kalastustoiminnasta,

tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainnin,

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti,

laatii luettelon käytetyistä pyydyksistä,

tarkastaa Norsunluurannikon vyöhykettä koskevat saalistiedot kalastuspäiväkirjasta.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, että hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa ei keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa,

kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta,

laadittava toimintakertomus, joka toimitetaan ministeriölle ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komission lähetystöön.

Varustamo tai tämän edustaja ja ministeriö sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä. Troolarien varustajat maksavat ministeriölle samanaikaisesti lisenssimaksun kanssa vuodessa 3 euroa bruttotonnia kohden suhteessa kuluneeseen aikaan sellaista alusta kohden, joka harjoittaa kalastustoimintaa Norsunluurannikon vesillä. Kyseinen määrä maksetaan ministeriön ilmoittamalle pankkitilille. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten, vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten varustajat maksavat Norsunluurannikon hallitukselle 10 euroa päivässä kustakin alukselle otetusta tarkkailijasta. Jos varustamo ei pysty järjestämään tarkkailijan ottamista alukselle tai tämän jättämistä alukselta ministeriön kanssa yhteisesti sovitussa satamassa, varustamo vastaa tarkkailijan matkakuluista.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustamo vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Norsunluurannikon valtio.

K.   Tarkastukset ja valvonta

Yhteisön alusten, jotka toimivat sopimuksen edellyttämällä tavalla, on sallittava Norsunluurannikon viranomaisten pyynnöstä kalastustoiminnan tarkastuksesta ja valvonnasta vastaavien Norsunluurannikon virkamiesten alukselle pääsy ja tehtävien hoitaminen sekä helpotettava sitä.

Virkamiehet eivät saa viipyä aluksella kauempaa kuin heidän tehtäviensä suorittaminen vaatii.

L.   Menettely aluksen pysäyttämisen yhteydessä

1.

Euroopan komission Norsunluurannikon lähetystölle on annettava kolmen työpäivän kuluessa tieto yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivan ja tämän pöytäkirjan perusteella toimivan kalastusaluksen jokaisesta pysäyttämisestä Norsunluurannikon yksinomaisella talousalueella. Sille toimitetaan samanaikaisesti lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

2.

Ennen kuin harkitaan mitään aluksen päällikköön, miehistöön, lastiin tai laitteistoon kohdistuvia toimenpiteitä, oletettuun oikeudenloukkaukseen liittyvien todisteiden turvaamistoimenpiteitä lukuun ottamatta, pidetään yhden työpäivän kuluessa edellä mainittujen tietojen vastaanottamisesta Euroopan komission Norsunluurannikolla sijaitsevan lähetystön sekä ministeriön ja tarkastusviranomaisten välinen yhteistoimintakokous, johon voi osallistua myös kyseisen jäsenvaltion edustaja. Kokouksessa osapuolet vaihtavat tarpeelliset asiakirjat tai tiedot, jotka voivat selventää todettuihin tapahtumiin liittyviä olosuhteita. Laivanvarustajalle tai hänen edustajalleen ilmoitetaan kokouksen tuloksesta samoin kuin kaikista pysäyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä.

3.

Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkominen on pyrittävä ratkaisemaan sovittelumenettelyllä. Menettely on päätettävä kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun Euroopan komission lähetystölle on annettu ilmoitus.

4.

Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja aluksen päällikköä vastaan nostetaan kanne Norsunluurannikon toimivaltaisessa oikeusviranomaisessa, toimivaltainen viranomainen määrää kahden työpäivän kuluessa sovittelumenettelyn päättymisestä kohtuullisen pankkivakuuden, kunnes oikeudellinen ratkaisu on tehty. Toimivaltainen viranomainen vapauttaa pankkivakuuden heti, kun kyseisen aluksen päällikköä koskeva vapauttava oikeudellinen ratkaisu on tehty.

5.

Alus ja sen miehistö vapautetaan

sovittelukokouksen päätyttyä, jos kokouksen tulos niin edellyttää,

tai mahdollisen sakkomaksun vastaanottamisen jälkeen (sovittelumenettely),

kun vakuus on asetettu (oikeudellinen menettely).

6.

Jos sopimuspuoli katsoo, että edellä tarkoitetun menettelyn soveltaminen aiheuttaa ongelman tai riita-asian, se voi pyytää kiireellistä sovittelukokousta.

Lisäys 1

Image

Image

Lisäys 2

Image

Lisäys 3

Image

Lisäys 4

Image


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

22.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/16


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2005/214/YOS,

tehty 24 päivänä helmikuuta 2005,

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan a kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, josta olisi tultava unionin oikeudellisen yhteistyön peruskivi sekä riita- että rikosasioissa.

(2)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava myös oikeus- tai hallintoviranomaisten määräämiin taloudellisiin seuraamuksiin niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa seuraamukset on määrätty.

(3)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (3) antaen etusijan sellaisen välineen hyväksymiselle, jossa sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanoon (toimenpide 18).

(4)

Tähän puitepäätökseen olisi kuuluttava tieliikennerikkomusten johdosta määrätyt sakkorangaistukset.

(5)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjasta (4), erityisesti sen VI luvusta, kuvastuvia periaatteita. Minkään tässä puitepäätöksessä ei voida tulkita estävän kieltäytymästä taloudellisen seuraamuksen maksamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, jos on objektiivisia perusteita katsoa, että taloudellisella seuraamuksella on tarkoitus rangaista henkilöä hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa, etnisen alkuperänsä, kansallisuutensa, kielensä, poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella tai että jokin kyseisistä syistä voi vahingoittaa hänen asemaansa.

(6)

Tämä puitepäätös ei estä jäsenvaltioita soveltamasta valtiosääntöönsä sisältyviä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta muissa tiedotusvälineissä koskevia säännöksiä,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan:

a)

”päätöksellä” lopullista päätöstä, jossa luonnollinen tai oikeushenkilö velvoitetaan taloudellisen seuraamuksen suorittamiseen ja jonka on antanut:

i)

päätöksen antaneen valtion tuomioistuin teon johdosta, joka mainitun valtion lainsäädännön nojalla on rikos;

ii)

päätöksen antaneen valtion muu viranomainen kuin tuomioistuin teon johdosta, joka mainitun valtion lainsäädännön nojalla on rikos, edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa;

iii)

päätöksen antaneen valtion muu viranomainen kuin tuomioistuin mainitun valtion kansallisen lainsäädännön nojalla lainrikkomuksina rangaistavien tekojen johdosta edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa;

iv)

tuomioistuin, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa, jos sen antama päätös koskee iii alakohdassa tarkoitettua päätöstä;

b)

”taloudellisella seuraamuksella” velvollisuutta maksaa:

i)

rahasumma, joka on päätöksessä määrätty maksettavaksi jonkin rangaistavan teon johdosta;

ii)

samassa päätöksessä maksettavaksi määrätty korvaus rikoksen uhreille, jolloin uhri ei saa olla asianosaisena oikeudenkäynnissä ja tuomioistuin käyttää rikosoikeudellista lainkäyttövaltaansa;

iii)

rahasumma päätökseen johtaneesta oikeudenkäynnistä tai hallinnollisesta menettelystä aiheutuneiden kulujen johdosta;

iv)

rahasumma, joka on samassa päätöksessä määrätty maksettavaksi julkiselle rahastolle tai rikoksen uhrien tukijärjestölle.

Taloudelliseen seuraamukseen eivät sisälly:

rikoksentekovälineiden tai rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemista koskevat määräykset,

yksityisoikeudelliset määräykset, jotka johtuvat vahingonkorvausvaateesta ja jotka ovat täytäntöönpanokelpoisia tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (5) mukaisesti;

c)

”päätöksen antaneella valtiolla” jäsenvaltiota, jossa tässä puitepäätöksessä tarkoitettu päätös on annettu;

d)

”täytäntöönpanovaltiolla” jäsenvaltiota, johon päätös on siirretty täytäntöönpanoa varten.

2 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten määrittäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mikä viranomainen on tai mitkä viranomaiset ovat jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisia tämän puitepäätöksen mukaisesti, kun kyseinen jäsenvaltio on päätöksen antanut valtio tai päätöksen täytäntöönpanovaltio.

2.   Sen estämättä, mitä 4 artiklassa säädetään, kukin jäsenvaltio voi, jos sen järjestelmän rakenne sitä edellyttää, nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen vastaamaan päätösten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta.

3.   Neuvoston pääsihteeristön on saatettava saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

3 artikla

Perusoikeudet

Tämä puitepäätös ei aiheuta muutoksia velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

4 artikla

Päätösten lähettäminen ja keskusviranomaiseen turvautuminen

1.   Tässä puitepäätöksessä tarkoitettu päätös voidaan yhdessä tässä artiklassa tarkoitetun todistuksen kanssa lähettää sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa sillä luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja taikka asuinpaikkansa tai, jos on kyse oikeushenkilöstä, rekisteröity kotipaikkansa.

2.   Päätöksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on allekirjoitettava ja todistettava sisällöltään oikeaksi todistus, jonka malli on liitteessä.

3.   Päätöksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen lähettää päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen yhdessä todistuksen kanssa suoraan täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta jää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanovaltio voi todeta sen aitouden. Alkuperäinen päätös tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja alkuperäinen todistus lähetetään täytäntöönpanovaltioon tämän sitä vaatiessa. Virallinen yhteydenpito tapahtuu niin ikään suoraan mainittujen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

4.   Päätöksen antanut valtio lähettää päätöksen ainoastaan yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

5.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei ole päätöksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, viimeksi mainitun on suoritettava kaikki tarpeelliset tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston (6) yhteyspisteiden kautta, saadakseen tämän tiedon täytäntöönpanovaltiolta.

6.   Jos päätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa päätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, sen on viran puolesta toimitettava päätös toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava siitä päätöksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.   Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat kumpikin antaa ilmoituksen, että päätös on yhdessä todistuksen kanssa toimitettava sen ilmoituksessa nimeämän keskusviranomaisen tai nimeämien keskusviranomaisten kautta. Kyseiset jäsenvaltiot voivat milloin tahansa uudella ilmoituksella rajoittaa tällaisen ilmoituksen soveltamisalaa, jotta 3 kohta voidaan ottaa paremmin huomioon. Se niiden on tehtävä silloin, kun Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräykset keskinäisestä avunannosta tulevat niiden osalta voimaan. Ilmoitus talletetaan neuvoston pääsihteeristöön ja siitä ilmoitetaan komissiolle.

5 artikla

Soveltamisala

1.   Seuraavat rangaistavat teot, mikäli ne ovat päätöksen antaneessa valtiossa rangaistavia ja sellaisina kuin ne on määritelty päätöksen antaneen valtion lainsäädännössä, edellyttävät päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa tämän puitepäätöksen mukaisesti ja ilman kaksoisrangaistavuuden tutkimista:

rikollisjärjestöön osallistuminen,

terrorismi,

ihmiskauppa,

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

lahjonta,

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

rahanpesu,

rahan, myös euron, väärentäminen,

tietoverkkorikollisuus,

ympäristörikollisuus, myös uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

rasismi ja muukalaisviha,

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

kulttuuriomaisuuden, myös antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

petollinen menettely,

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

tuotteiden laiton jäljentäminen ja väärentäminen,

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

maksuvälineväärennykset,

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

varastettujen ajoneuvojen kauppa,

raiskaus,

murhapoltto,

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

tuhotyö,

tieliikennerikkomukset, mukaan lukien ajo- ja lepoaikoja sekä vaarallisia aineita koskevien säännösten rikkominen,

tavaroiden salakuljetus,

aineettomien oikeuksien loukkaaminen,

henkilöihin kohdistuvat uhkaukset ja väkivallanteot, mukaan lukien väkivaltaisuudet urheilutapahtumien aikana,

vahingonteko,

varkaus,

teot, jotka päätöksen antanut valtio on säätänyt rangaistaviksi pannakseen täytäntöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla hyväksytyistä välineistä johtuvat velvoitteet.

2.   Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan edellytyksin päättää milloin vain lisätä muita rikoslajeja 1 kohdassa oleviin luetteloihin.

Neuvosto tarkastelee sille 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, onko luetteloa aiheellista laajentaa tai muuttaa. Neuvosto harkitsee asiaa tarkemmin myöhemmässä vaiheessa puitepäätöksen käytännön soveltamista koskevan kertomuksen perusteella, jonka komissio laatii viiden vuoden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivämäärästä.

3.   Rangaistavien tekojen, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa päätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytykseksi, että päätös liittyy menettelyyn, joka olisi rangaistava täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti, riippumatta sen tunnusmerkistöstä tai luokittelusta.

6 artikla

Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava ja pantava täytäntöön 4 artiklan mukaisesti lähetetty päätös ilman muita muodollisuuksia ja toteutettava viipymättä kaikki sen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet, jollei toimivaltainen viranomainen päätä vedota johonkin 7 artiklan mukaisista perusteista tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymiselle.

7 artikla

Perusteet tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymiselle

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta tai täytäntöönpanemasta päätöstä, jos 4 artiklassa edellytettyä todistusta ei ole toimitettu, se on puutteellinen tai selvästi ei vastaa päätöstä.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta tai täytäntöönpanemasta päätöstä myös, jos todetaan, että:

a)

tuomittua henkilöä vastaan on annettu päätös samoista teoista täytäntöönpanovaltiossa tai missä tahansa muussa valtiossa kuin päätöksen antaneessa tai täytäntöönpanovaltiossa ja että viimeksi mainitussa tapauksessa kyseinen päätös on pantu täytäntöön;

b)

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätös liittyy tekoihin, jotka eivät ole rangaistavia täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan;

c)

oikeus panna päätös täytäntöön on vanhentunut täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan, ja päätös liittyy tekoihin, jotka kuuluvat kyseisen valtion toimivaltaan sen oman lainsäädännön mukaan;

d)

päätös liittyy tekoihin, jotka:

i)

katsotaan täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan tehdyiksi kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella tai siihen rinnastettavassa paikassa, tai

ii)

on tehty päätöksen antaneen valtion alueen ulkopuolella eikä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan ole mahdollista nostaa syytettä samoista rangaistavista teoista, jos ne on tehty sen alueen ulkopuolella;

e)

on olemassa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen koskemattomuus, joka tekee päätöksen täytäntöönpanon mahdottomaksi;

f)

päätös koskee luonnollista henkilöä, jota ei täytäntöönpanovaltion lain mukaan olisi ikänsä puolesta voitu vielä asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teoista, joista päätös on annettu;

g)

4 artiklassa edellytetyn todistuksen mukaan kyseinen henkilö:

i)

ei ole kirjallisen menettelyn ollessa kyseessä päätöksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti saanut henkilökohtaisesti tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen edustajan kautta ilmoitusta oikeudestaan riitauttaa asia ja tällaista oikeuskeinoa koskevista aikarajoista, tai

ii)

ei ole ollut henkilökohtaisesti läsnä, ellei todistuksessa todeta, että

menettelystä on hänelle annettu henkilökohtaisesti tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen edustajan kautta tieto päätöksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti, tai

henkilö on ilmoittanut, ettei hän riitauta asiaa;

h)

langetettu taloudellinen seuraamus on alle 70 euroa tai sitä vastaava summa.

3.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa ja 2 kohdan c ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se tekee päätöksen olla tunnustamatta päätöstä ja panematta sitä täytäntöön joko kokonaan tai osittain, kuultava päätöksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista asianmukaisin keinoin ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan mahdolliset tarvittavat tiedot viipymättä.

8 artikla

Maksettavan määrän määrittely

1.   Kun päätöksen todetaan liittyvän tekoihin, joita ei ole tehty päätöksen antaneen valtion alueella, täytäntöönpanovaltio voi päättää alentaa täytäntöönpantavan seuraamuksen määrän siten, että se vastaa samankaltaisista teoista täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan säädettyä enimmäismäärää, kun teot kuuluvat kyseisen valtion toimivaltaan.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa muunnettava seuraamus täytäntöönpanovaltion valuutaksi seuraamuksen määräämisajankohdan valuuttakurssia käyttäen.

9 artikla

Täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö

1.   Päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion määräämään taloudelliseen seuraamukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan soveltamista. Täytäntöönpanovaltion viranomaisilla on yksin toimivalta päättää täytäntöönpanomenettelyistä ja määrätä kaikista niihin liittyvistä toimenpiteistä, myös täytäntöönpanon lopettamisperusteista.

2.   Jos tuomittu henkilö pystyy toimittamaan todisteen missä tahansa valtiossa joko kokonaan tai osittain suoritetusta maksusta, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on kuultava päätöksen antaneen valtion toimivaltaista viranomaista 7 artiklan 3 kohdassa säädetyllä tavalla. Seuraamuksesta mitä tahansa tapaa käyttäen, missä tahansa valtiossa peritty osuus on kokonaisuudessaan vähennettävä täytäntöönpanovaltiossa täytäntöönpantavasta määrästä.

3.   Oikeushenkilöä vastaan langetettu taloudellinen seuraamus on pantava täytäntöön, vaikka täytäntöönpanovaltio ei tunnusta oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen vastuun periaatetta.

10 artikla

Perimättä jääneen taloudellisen seuraamuksen sijaan määrättävä vankeusrangaistus tai muu vaihtoehtoinen seuraamus

Jos päätöstä ei voida panna kokonaan tai osittain täytäntöön, täytäntöönpanovaltio voi soveltaa vaihtoehtoisia seuraamuksia, vapausrangaistukset mukaan lukien, jos sen omassa lainsäädännössä tällaisissa tapauksissa sitä edellytetään ja päätöksen antanut valtio on 4 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa sallinut kyseisten vaihtoehtoisten seuraamusten soveltamisen. Vaihtoehtoisen seuraamuksen ankaruus on määritettävä täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan, mutta se ei saa ylittää päätöksen antaneen valtion toimittamassa todistuksessa mahdollisesti ilmoitettua enimmäistasoa.

11 artikla

Amnestia, armahdus, tuomion uudelleen käsittely

1.   Päätöksen antanut valtio ja myös täytäntöönpanovaltio voivat myöntää yleisen armahduksen tai armahduksen.

2.   Ainoastaan päätöksen antanut valtio saa ratkaista päätöksen uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

12 artikla

Täytäntöönpanon lopettaminen

1.   Päätöksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestä tai toimenpiteestä, jonka seurauksena päätös ei enää ole täytäntöönpanokelpoinen tai se vedetään jostain muusta syystä pois täytäntöönpanovaltiosta.

2.   Täytäntöönpanovaltion on lopetettava päätöksen täytäntöönpano heti kun päätöksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa sille kyseisestä päätöksestä tai toimenpiteestä.

13 artikla

Päätösten täytäntöönpanosta kertyneet varat

Päätösten täytäntöönpanosta kertyneet varat saa täytäntöönpanovaltio, jollei päätöksen antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion kesken ole sovittu toisin, erityisesti 1 artiklan b kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

14 artikla

Täytäntöönpanovaltion toimittamat tiedot

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä päätöksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen todiste:

a)

päätöksen lähettämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b)

päätöksestä olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön päätöstä 7 artiklan tai 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä päätöksen perustelut;

c)

päätöksen täytäntöönpanematta jättämisestä kokonaan tai osittain 8 artiklassa, 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista syistä;

d)

päätöksen täytäntöönpanosta heti kun se on suoritettu loppuun;

e)

vaihtoehtoisen seuraamuksen soveltamisesta 10 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Päätöksen lähettämisen seuraukset

1.   Päätöksen antanut valtio ei saa jatkaa 4 artiklan mukaisesti lähetetyn päätöksen täytäntöönpanoa, ellei 2 kohdan säännöksistä muuta johdu.

2.   Oikeus panna päätös täytäntöön palautuu päätöksen antaneelle valtiolle, kun

a)

täytäntöönpanovaltio on ilmoittanut sille täydellisestä tai osittaisesta päätöksen tunnustamatta tai täytäntöön panematta jättämisestä 7 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa, 7 artiklan 2 kohdan a alakohtaa lukuun ottamatta, 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tai

b)

päätöksen antanut valtio on ilmoittanut täytäntöönpanovaltiolle, että päätös on vedetty pois täytäntöönpanovaltiosta 12 artiklan mukaisesti.

3.   Jos päätöksen antaneen valtion viranomainen, sen jälkeen kun päätös on 4 artiklan mukaisesti lähetetty, ottaa vastaan rahasumman, jonka tuomittu henkilö on päätöksen johdosta vapaaehtoisesti maksanut, kyseisen viranomaisen on ilmoitettava tästä viipymättä täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Sovelletaan 9 artiklan 2 kohtaa.

16 artikla

Kielet

1.   Todistus, jonka vakiolomake on liitteessä, on käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin niistä. Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin mainita neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

2.   Päätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä ajaksi, joka on tarpeen sen käännättämiseksi täytäntöönpanovaltion kustannuksella.

17 artikla

Kulut

Jäsenvaltiot eivät saa vaatia toisiltaan korvausta tämän puitepäätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista.

18 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

Tämä puitepäätös ei estä jäsenvaltioiden välisten kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista, sikäli kuin niiden avulla voidaan edetä puitepäätöksen määräyksiä pidemmälle ja sikäli kuin ne entisestään yksinkertaistavat tai helpottavat taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanomenettelyjä.

19 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

20 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 22 päivään maaliskuuta 2007 mennessä.

2.   Kukin jäsenvaltio voi enintään viiden vuoden ajan tämän puitepäätöksen voimaantulosta lukien rajata sen soveltamisen:

a)

1 artiklan a kohdan i ja iv alakohdassa mainittuihin päätöksiin, ja/tai

b)

oikeushenkilöiden osalta päätöksiin, jotka liittyvät menettelyyn, jonka osalta eurooppalaisessa välineessä edellytetään oikeushenkilöiden vastuun periaatteen soveltamista.

Jäsenvaltion, joka haluaa soveltaa tätä kohtaa, on tehtävä asiasta ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Kukin jäsenvaltio voi, mikäli 4 artiklassa tarkoitetun todistuksen perusteella on aihetta olettaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia tai oikeudellisia perusperiaatteita on rikottu, päättää olla tunnustamatta ja panematta täytäntöön päätöksiä. Sovelletaan 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

4.   Jäsenvaltio voi soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta 2 kohtaa soveltavaan toiseen jäsenvaltioon.

5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina säännökset, jotka ne ovat antaneet tämän puitepäätöksen mukaisten velvoitteiden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Neuvosto arvioi näihin tietoihin pohjautuvan ja komission laatiman kertomuksen perusteella viimeistään 22 päivänä maaliskuuta 2008, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet tätä puitepäätöstä.

6.   Neuvoston pääsihteeristö antaa 4 artiklan 7 kohdan ja 16 artiklan nojalla toimitetut ilmoitukset jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi.

7.   Jäsenvaltio, joka on kokenut toistuvia ongelmia tai toisen jäsenvaltion toimimattomuutta päätösten vastavuoroisessa tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa voi, jos kyseisiä ongelmia ei ole saatu ratkaistua kahdenvälisissä neuvotteluissa, ilmoittaa asiasta neuvostolle tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon arvioimiseksi jäsenvaltioiden tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 7 kohdan soveltamista.

8.   Jäsenvaltion, joka on kalenterivuoden aikana soveltanut 3 kohtaa, on ilmoitettava seuraavan kalenterivuoden alussa neuvostolle ja komissiolle tapauksista, joissa on sovellettu kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja perusteita olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön päätöstä.

9.   Komissio laatii saamiensa tietojen perusteella seitsemän vuoden kuluessa tämän puitepäätöksen voimaantulosta kertomuksen ja liittää siihen mahdollisesti aiheellisiksi katsomiaan aloitteita. Neuvosto tarkastelee kyseisen kertomuksen perusteella uudelleen tätä artiklaa arvioidakseen, onko 3 kohta syytä säilyttää tai korvata yksityiskohtaisemmalla säännöksellä.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EYVL C 278, 2.10.2001, s. 4.

(2)  EYVL C 271 E, 7.11.2002, s. 423.

(3)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2245/2004 (EUVL L 281, 28.12.2004, s. 10).

(6)  Neuvoston yhteinen toiminta 98/428/YOS 29 päivältä kesäkuuta 1998 Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4).


LIITE

TODISTUS

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/214/YOS 4 artiklassa tarkoitettu todistus

a)

*

Päätöksen antanut valtio:

*

Täytäntöönpanovaltio:

b)

Päätöksen taloudellisen seuraamuksen määräämisestä antanut viranomainen

 

Virallinen nimi:

 

Osoite:

 

 

Asiakirjan viitetiedot (…):

 

Puhelinnumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Faksinumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Sähköposti (jos on):

 

Kielet, joilla päätöksen antaneen viranomaisen kanssa voi olla yhteydessä:

 

 

Niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta saa lisätietoja päätöksen täytäntöönpanoa varten tai, tarvittaessa, täytäntöönpanosta kertyneiden varojen siirtämiseksi päätöksen antaneeseen valtioon (nimi, virkanimike tai -asema, puhelinnumero, faksinumero ja sähköposti, jos on):

 

 

c)

Viranomainen, joka on toimivaltainen panemaan taloudellisen seuraamuksen määräämispäätöksen täytäntöön päätöksen antaneessa valtiossa (jos eri kuin b kohdassa mainittu viranomainen)

 

Virallinen nimi:

 

 

Osoite:

 

 

Puhelinnumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Faksinumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Sähköposti (jos on):

 

Kielet, joilla päätöksen täytäntöönpanoon toimivaltaisen viranomaisen kanssa voi olla yhteydessä:

 

Niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta saa lisätietoja päätöksen täytäntöönpanoa varten tai, tarvittaessa, täytäntöönpanosta kertyneiden varojen siirtämiseksi päätöksen antaneeseen valtioon (nimi, virkanimike tai -asema, puhelinnumero, faksinumero ja sähköposti, jos on):

 

 

d)

Jos on nimetty keskusviranomainen vastaamaan taloudellisen seuraamuksen määräämispäätösten hallinnollisesta lähettämisestä päätöksen antaneessa valtiossa:

 

Keskusviranomaisen nimi:

 

 

Mahdollinen yhteyshenkilö (virkanimike tai -asema sekä nimi):

 

 

Osoite:

 

 

Asiakirjan viitetiedot:

 

Puhelinnumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Faksinumero (maan numero) (suuntanumero):

 

Sähköposti (jos on):

e)

Viranomainen tai viranomaiset, joihin voidaan ottaa yhteyttä (jos c kohta ja/tai d kohta on täytetty):

b kohdassa mainittuun viranomaiseen

voidaan ottaa yhteyttä seuraavissa asioissa:

c kohdassa mainittuun viranomaiseen

voidaan ottaa yhteyttä seuraavissa asioissa:

d kohdassa mainittuun viranomaiseen

voidaan ottaa yhteyttä seuraavissa asioissa:

f)

Sitä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskevat tiedot, jolle taloudellinen seuraamus on määrätty:

1.   Luonnollinen henkilö:

Nimi:

Etunimi (-nimet):

Mahdollinen tyttönimi:

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus (jos on):

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Viimeinen tunnettu osoite:

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet (jos tiedossa):

 

a)

Annetaan myös seuraavat tiedot, jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että henkilön, jota päätös koskee, asuinpaikka on siellä:

Asuinpaikka täytäntöönpanovaltiossa:

b)

Annetaan myös seuraavat tiedot, jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että henkilöllä, jota päätös koskee, on siellä omaisuutta:

Kuvaus henkilön omaisuudesta:

Henkilön omaisuuden sijaintipaikka:

c)

Annetaan myös seuraavat tiedot, jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että henkilöllä, jota päätös koskee, on siellä tuloja:

Kuvaus henkilön tulojen lähteestä tai lähteistä:

Henkilön tulojen lähteen tai lähteiden sijaintipaikka:

2.   Oikeushenkilö:

Nimi:

Oikeushenkilön muoto:

Kaupparekisterinumero (jos saatavilla) (1):

Rekisteröity kotipaikka (jos saatavilla) (1):

Oikeushenkilön osoite:

a)

Annetaan myös seuraavat tiedot, jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että oikeushenkilöllä, jota päätös koskee, on siellä omaisuutta:

Kuvaus oikeushenkilön omaisuudesta:

Oikeushenkilön omaisuuden sijaintipaikka:

 

b)

Annetaan myös seuraavat tiedot, jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että oikeushenkilöllä, jota päätös koskee, on siellä tuloja:

Kuvaus oikeushenkilön tulojen lähteestä tai lähteistä:

Oikeushenkilön tulojen lähteen tai lähteiden sijaintipaikka:

 

g)

Taloudellisen seuraamuksen määräämispäätös:

1.

Taloudellisen seuraamuksen määräämispäätöksen luonne (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):

 i)

Päätöksen antaneen valtion tuomioistuimen päätös teon johdosta, joka mainitun valtion lainsäädännön nojalla on rikos.

 ii)

Päätöksen antaneen valtion muun viranomaisen kuin tuomioistuimen antama päätös teon johdosta, joka mainitun valtion lainsäädännön mukaan on rikos. Vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa.

 iii)

Päätöksen antaneen valtion muun viranomaisen kuin tuomioistuimen antama päätös mainitun valtion kansallisen lainsäädännön nojalla lainrikkomuksina rangaistavien tekojen johdosta. Vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa.

 iv)

Erityisesti rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen päätös, joka koskee iii alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

Päätös annettiin (päivämäärä):

Päätöksestä tuli lainvoimainen (päivämäärä):

Päätöksen numero (jos on):

Taloudellisen seuraamuksen perusteella syntynyt maksuvelvollisuus (merkitään rasti yhteen tai useampaan ruutuun ja ilmoitetaan maksettava(t) määrä(t) sekä valuutta):

 i)

Rahasumma, joka on päätöksessä määrätty maksettavaksi rangaistavan teon johdosta.

Määrä:

 ii)

Samassa päätöksessä maksettavaksi määrätty korvaus rikoksen uhreille, jolloin uhri ei saa olla asianosaisena oikeudenkäynnissä ja tuomioistuin käyttää rikosoikeudellista lainkäyttövaltaansa.

Määrä:

 iii)

Rahasumma päätökseen johtaneesta oikeudenkäynnistä tai hallinnollisesta menettelystä aiheutuneiden kulujen johdosta.

Määrä:

 iv)

Rahasumma, joka on samassa päätöksessä määrätty maksettavaksi julkiselle rahastolle tai rikoksen uhrien tukijärjestölle.

Määrä:

Taloudellisen seuraamuksen kokonaismäärä ja valuutta:

 

2.

Yhteenveto tosiseikoista ja kuvaus olosuhteista, joissa rangaistava teko tai rangaistavat teot tehtiin, aika ja paikka mukaan lukien:

     

Rangaistavan teon tai rangaistavien tekojen luonne ja oikeudellinen luokittelu sekä sovellettavat säännökset/lait, joiden perusteella päätös tehtiin:

   

3.

Merkitään rasti asianmukaisiin kohtiin, jos edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa rangaistavissa teoissa on kyse yhdestä tai useammasta seuraavista:

rikollisjärjestöön osallistuminen

terrorismi

ihmiskauppa

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

lahjonta

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos

rahanpesu

rahan, myös euron, väärentäminen

tietoverkkorikollisuus

ympäristörikollisuus, myös uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen

rasismi ja muukalaisviha

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö

kulttuuriomaisuuden, myös antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

petollinen menettely

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys

tuotteiden laiton jäljentäminen ja väärentäminen

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä

maksuvälineväärennykset

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

varastettujen ajoneuvojen kauppa

raiskaus

murhapoltto

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

tuhotyö

tieliikennerikkomukset, mukaan lukien ajo- ja lepoaikoja sekä vaarallisia aineita koskevien säännösten rikkominen

tavaroiden salakuljetus

aineettomien oikeuksien loukkaaminen

henkilöihin kohdistuvat uhkaukset ja väkivallanteot, mukaan lukien väkivaltaisuudet urheilutapahtumien aikana

vahingonteko

varkaus

teot, jotka päätöksen antanut valtio on säätänyt rangaistaviksi pannakseen täytäntöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla hyväksytyistä välineistä johtuvat velvoitteet.

Jos tähän ruutuun on merkitty rasti, ilmoitetaan EY:n perustamissopimuksen tai EU:sta tehdyn sopimuksen nojalla hyväksytyn välineen nimenomaiset säännökset, joihin rangaistava teko liittyy:

  

4.

Jos 2 kohdassa tarkoitettu rangaistava teko ei kuulu (tai teot eivät kuulu) 3 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin, on siitä (niistä) annettava täydellinen kuvaus:

   

h)

Taloudellisen seuraamuksen määräämispäätöksen status

1.

Vahvistetaan, että (rasti ruutuun)

 a)

päätös on lainvoimainen

 b)

todistuksen antavan viranomaisen tietojen mukaan samaa henkilöä vastaan ei ole samoista teoista annettu päätöstä täytäntöönpanovaltiossa ja että tällaista muussa kuin päätöksen antaneessa valtiossa tai täytäntöönpanovaltiossa annettua päätöstä ei ole pantu täytäntöön.

2.

Ilmoitetaan, onko asia käsitelty kirjallisessa menettelyssä:

 a)

Ei

 b)

Kyllä. Vahvistetaan, että kyseinen henkilö on saanut päätöksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti henkilökohtaisesti tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen edustajan kautta ilmoituksen oikeudestaan riitauttaa asia ja tällaista oikeuskeinoa koskevista aikarajoista.

3.

Ilmoitetaan, onko kyseinen henkilö ollut henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä:

 a)

Kyllä

 b)

Ei. Vahvistetaan:

että kyseinen henkilö on saanut henkilökohtaisesti tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen edustajan kautta tiedon menettelystä päätöksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti,

tai

että henkilö on ilmoittanut, ettei hän riitauta asiaa

4.

Seuraamuksen osittainen maksaminen

Jos osa seuraamuksesta on jo maksettu päätöksen antaneelle valtiolle tai todistuksen antaneen viranomaisen tietojen mukaan jollekin muulle valtiolle, ilmoitetaan maksettu määrä:

 

i)

Vaihtoehtoiset seuraamukset, mukaan lukien vapausrangaistukset

1.

Ilmoitetaan, salliiko päätöksen antanut valtio täytäntöönpanovaltion soveltaa vaihtoehtoisia seuraamuksia siinä tapauksessa, että seuraamuksen määräämispäätöstä ei voida panna täytäntöön kokonaan tai osittain:

kyllä

ei

2.

Jos sallii, ilmoitetaan, mitä seuraamuksia voidaan soveltaa (seuraamusten luonne ja enimmäistaso):

Vankeus, enimmäisaika:

Yhdyskuntapalvelu (tai vastaava), enimmäisaika:

Muut seuraamukset, niiden kuvaus:

 

j)

Muita tapaukseen liittyviä seikkoja (mahdollisia lisätietoja):

  

k)

Taloudellisen seuraamuksen määräämispäätöksen teksti liitetään todistukseen.

Todistuksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistuksen sisältö vahvistetaan oikeaksi:

 

Nimi:

Tehtävät (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:

Virallinen leima (jos on)


(1)  Jos päätös lähetetään täytäntöönpanovaltioon siitä syystä, että oikeushenkilön, jota päätös koskee, rekisteröity kotipaikka on kyseisessä valtiossa, kohdat ”kaupparekisterinumero” ja ”rekisteröity kotipaikka” on täytettävä.