ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 62

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
9. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 385/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 386/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, useiden asetusten muuttamisesta eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 387/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, avokadojen kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 831/97 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 388/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 246/2003 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 389/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, muihin kolmansiin maihin kuin Sveitsiin ja Liechtensteiniin vietäviä tietyissä hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjä tiettyjä sokereita koskevista poikkeuksista asetuksiin (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 800/1999

12

 

*

Komission direktiivi 2005/23/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta ( 1 )

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/182/EY:Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

16

 

*

2005/183/EY:Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Puolassa

18

 

*

2005/184/EY:Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa

19

 

*

2005/185/EY:Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekin tasavallassa

20

 

*

2005/186/EY:Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

21

 

 

Komissio

 

*

2005/187/EY:Komission suositus, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EY:Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.3333 – SONY/BMG) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2815)  ( 1 )

30

 

*

2005/189/EY:Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 512)  ( 1 )

34

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/190/YUTP, 7 päivältä maaliskuuta 2005, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 385/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8 päivänä maaliskuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

122,8

204

97,9

212

143,7

624

163,4

999

132,0

0707 00 05

052

144,5

068

159,6

096

128,5

204

130,8

999

140,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

160,4

204

147,1

999

153,8

0805 10 20

052

57,9

204

49,4

212

54,3

220

50,9

421

39,1

624

61,1

999

52,1

0805 50 10

052

59,4

220

22,0

624

51,0

999

44,1

0808 10 80

388

93,2

400

109,1

404

70,8

508

65,9

512

68,4

528

64,0

720

65,0

999

76,6

0808 20 50

052

196,3

388

68,7

400

93,4

512

56,2

528

55,0

999

93,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 386/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

useiden asetusten muuttamisesta eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/79 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1810/2004 (2) muutetaan yhdistettyä nimikkeistöä eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta.

(2)

Asetuksilla, joilla on aiempina vuosina muutettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitettä I, on myös muutettu eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodeja, eivätkä kaikki muutokset käy ilmi seuraavista hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuista komission asetuksista: keräkaalien, ruusukaalien, ruotisellerien, pinaattien ja luumujen laatuvaatimuksista 5 päivänä kesäkuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1591/87 (4), kurkkujen laatuvaatimuksista 15 päivänä kesäkuuta 1988 annettu komission asetus (ETY) N:o 1677/88 (5), kuivattuja viinirypäleitä koskevista erityistoimenpiteistä 21 päivänä helmikuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 399/94 (6), hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annettu komission asetus (EY) N:o 3223/94 (7), lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä heinäkuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 1555/96 (8) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1961/2001 (9).

(3)

Sen vuoksi asetukset (ETY) N:o 1591/87, (ETY) N:o 1677/88, (EY) N:o 399/94, (EY) N:o 3223/94, (EY) N:o 1555/96 ja (EY) N:o 1961/2001 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta kuin asetusta (EY) N:o 1810/2004.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1591/87 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Seuraavia tuotteita koskevat laatuvaatimukset ovat tämän asetuksen liitteissä I, II, III, ja IV:

CN-koodiin 0704 90 kuuluvat keräkaalit,

CN-koodiin 0704 20 00 kuuluvat ruusukaalit,

CN-koodiin 0709 40 00 kuuluvat ruotisellerit,

CN-koodiin 0709 70 00 kuuluvat pinaatit.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1677/88 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”CN-koodiin 0707 00 05 kuuluvien kurkkujen laatuvaatimukset ovat liitteessä.”

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 399/94 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Yhteisössä tuotettujen ja CN-koodeihin 0806 20 10 ja 0806 20 30 kuuluvien kuivattujen viinirypäleiden laatuun liittyvät erityistoimenpiteet vahvistetaan 4 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 3223/94 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

1)

Korvataan taulukon viidennellä rivillä tuoreiden makeiden appelsiinien CN-koodit ”ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ja ex 0805 10 50” CN-koodilla ”ex 0805 10 20”.

2)

Korvataan taulukon kymmenennellä rivillä omenoiden CN-koodit ”ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ja ex 0808 10 90” CN-koodilla ”ex 0808 10 80”.

5 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1555/96 liite seuraavasti:

1)

Korvataan taulukon viidennellä rivillä appelsiinien CN-koodit ”ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ja ex 0805 10 50” CN-koodilla ”ex 0805 10 20”.

2)

Korvataan taulukon kymmenennellä rivillä omenoiden CN-koodit ”ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ja ex 0808 10 90” CN-koodilla ”ex 0808 10 80”.

6 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1961/2001 7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

1)

Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodiin 0805 10 20 kuuluvat appelsiinit,”.

2)

Korvataan yhdestoista ja kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodiin 0805 50 10 kuuluvat sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum),

CN-koodiin 0805 50 90 kuuluvat limetit (Citrus aurantifolia),”.

3)

Korvataan neljästoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodeihin 0808 10 10 ja 0808 10 80 kuuluvat omenat,”.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 34, 9.2.1979, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  EUVL L 327, 30.10.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1989/2004 (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 5).

(4)  EYVL L 146, 6.6.1987, s. 36. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 50).

(5)  EYVL L 150, 16.6.1988, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004.

(6)  EYVL L 54, 25.2.1994, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2).

(7)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).

(8)  EYVL L 193, 3.8.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1844/2004 (EUVL L 322, 23.10.2004, s. 12).

(9)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 387/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

avokadojen kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 831/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimusten asettamista ja laadun kehittämistä käsittelevä työryhmä on hiljattain muuttanut avokadojen kaupan pitämistä ja kauppalaadun valvontaa koskevia FFV-42 laatuvaatimuksia. Selkeyden ja kansainvälisen avoimuuden vuoksi kyseiset muutokset olisi otettava huomioon komission asetuksessa (EY) N:o 831/97 (2).

(2)

Avokadojen kypsyyttä ja kehittymistä voidaan arvioida niiden kuiva-ainepitoisuuksien perusteella. Jotta kypsymiskelvottomat hedelmät voitaisiin poistaa, olisi otettava käyttöön kuiva-aineen vähimmäispitoisuutta koskeva vaatimus.

(3)

Pienikokoisten Hass-avokadojen kauppa on kasvamassa, ja se täyttää joidenkin kuluttajien kysynnän. Sen vuoksi on tarpeen pienentää tämän lajikkeen avokadoilta edellytettyä vähimmäiskokoa.

(4)

Asetus (EY) N:o 831/97 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 831/97 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 119, 8.5.1997, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 50).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 831/97 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan II osasto (Laatua koskevat määräykset) seuraavasti:

a)

Korvataan A kohdan (Vähimmäisvaatimukset) toinen alakohta seuraavasti:

”Avokadojen on oltava kiinteitä ja huolellisesti poimittuja.”

b)

Lisätään A a kohta seuraavasti:

”Aa.   Kypsyysaste

Avokadojen on oltava sellaisessa fysiologisessa kehitysvaiheessa, että kypsymisprosessi voi jatkua loppuun asti.

Hedelmillä on oltava seuraavat kuiva-aineen vähimmäispitoisuudet, jotka mitataan vakiopainoon kuivaamalla:

21 prosenttia Hass-lajikkeella,

20 prosenttia Fuerte-, Pinkerton-, Reed- ja Edranol-lajikkeilla,

19 prosenttia muilla lajikkeilla lukuun ottamatta Antillien lajikkeita, joiden kuiva-ainepitoisuus voi olla alhaisempi.

Kypsät hedelmät eivät saa olla karvaita.”

2)

Muutetaan III osasto (Kokolajittelua koskevat määräykset) seuraavasti:

a)

Lisätään ensimmäisen alakohdan taulukkoon seuraava rivi:

”80–125 (ainoastaan Hass-lajike)

S (1)

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Avokadojen vähimmäispainon on oltava 125 grammaa, lukuun ottamatta Hass-lajiketta, jonka vähimmäispainon on oltava 80 grammaa.”


(1)  Pakkauksessa olevan pienimmän ja suurimman hedelmän kokoero saa olla enintään 25 grammaa.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 388/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 246/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2004–2006 ohjelmasta 10 päivänä helmikuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 246/2003 (2) säädetään työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevista lisäkysymyksistä.

(2)

On tarpeen saada kattavat ja vertailukelpoiset tiedot työelämästä eläkkeelle siirtymisestä, jotta voidaan seurata, miten on edistytty yhteisön työllisyysstrategian ja avoimen koordinointimenetelmän yhteisiin tavoitteisiin tähtäävissä eläkkeitä koskevissa toimissa; avoimen koordinointimenettelyn käynnisti joulukuussa 2001 Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Aktiivisena ikääntymisen tukeminen ja työssäoloajan pidentäminen ovat ensisijaisia toimintakohteita sekä työllisyysstrategiassa että koordinointimenetelmässä: esimerkiksi neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymiin työllisyyden suuntaviivoihin (3) kuuluvassa suuntaviiva 5:ssä ”Lisätään työvoiman tarjontaa ja edistetään aktiivisena ikääntymistä”; eläkkeitä käsittelevän prosessin tavoitteessa 5, joka kuuluu Laekenissa 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymään yhteiseen raporttiin tavoitteista ja työskentelymenetelmistä eläkkeiden alalla, sekä riittävää ja kestävää eläketurvaa koskevassa komission ja neuvoston yhteisessä selvityksessä, jonka Brysselissä 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi.

(3)

Työllisyyden alalla toteutettavista yhteisön edistämistoimista 10 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1145/2002/EY (4) mukaan analysointia, tutkimusta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevia yhteisön toimia toteutetaan työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana, ja yhtenä näiden toimien tavoitteena on kehittää, seurata ja arvioida Euroopan työllisyysstrategiaa tulevaisuuspainotteisesti.

(4)

On myös tarpeen päivittää asetuksen (EY) N:o 246/2003 liitteessä olevassa 3 jaksossa vahvistettua otoksen määrittelyä, jotta lisäkysymyksiin käytetty otos olisi analysoinnin kannalta mahdollisimman käyttökelpoinen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuonna 2006 lisäkysymyksillä kerättävien työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien tietojen yksityiskohtainen luettelo vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 246/2003 liitteessä olevassa 3 jaksossa oleva kohta ”Otos” seuraavasti:

”Otos: Näitä lisäkysymyksiä varten tarvittavan otoksen kohdeikäryhmä koostuu 50–69-vuotiaista henkilöistä. Lisäkysymyksiä varten käytetyn aliotoksen osalta kerätään työvoimatutkimuksen muuttujasarja kokonaisuudessaan. Jos otantayksikkönä on henkilö, tietoja kotitalouden muista jäsenistä ei vaadita.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2257/2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  EUVL L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  EUVL L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  EYVL L 170, 29.6.2002, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).


LIITE

TYÖVOIMATUTKIMUS

Työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittely

1.

Jäsenvaltiot ja alueet, joita lisäkysymykset koskevat: kaikki

2.

Muuttujat koodataan seuraavasti:

Sarakkeessa ”Suodattimet” olevien työvoimatutkimuksen muuttujien numerointi (C11/14, C24 ja C67/70) perustuu komission asetukseen (EY) N:o 1575/2000 (EYVL L 181, 20.7.2000, s. 16).


Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

240

 

Henkilö vähensi työaikaansa siirtyäkseen myöhemmin kokonaan eläkkeelle

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä, ja kyseessä on asteittaista eläkkeelle siirtymistä koskeva järjestely/osa-aikaeläke

2

Kyllä, mutta kyseessä ei ole asteittaista eläkkeelle siirtymistä koskeva järjestely/osa-aikaeläke

3

Ei, mutta aikoo tehdä niin seuraavien 5 vuoden kuluessa

4

Ei, eikä aio tehdä niin seuraavien 5 vuoden kuluessa/Ei

5

Ei, eivätkä suunnitelmat seuraaviksi 5 vuodeksi ole selvillä/suunnitelmat eivät ole relevantteja

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

241/242

 

Ikä, jolloin on tarkoitus kokonaan lopettaa työnteko palkkaa tai muuta etuutta vastaan

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

50–93

2-numeroinen luku

94

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa ennen 60 vuoden ikää

95

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa 60–64 vuoden iässä

96

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa aikaisintaan 65 vuoden iässä tai suunnitelmissa on työskennellä mahdollisimman pitkään

97

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, eikä siitä ole mitään käsitystä

98

On jo kokonaan lopettanut työnteon palkkaa tai muuta etuutta vastaan

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

243

 

Pääasiallinen työmarkkina-asema välittömästi viimeisimmän työsuhteen tai yritystoiminnan lopettamisen jälkeen

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49

1

Työtön

2

Eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä

3

Pitkäaikaisesti sairas tai työkyvytön

4

Muu

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

244

 

Tärkein syy eläkkeelle tai varhaiseläkkeelle siirtymiseen

C243 = 2

1

Työpaikan menettäminen

2

Saavutti pakollisen eläkeiän

3

Oma terveys tai työkyvyttömyys

4

Hoitovelvollisuudet

5

Työhön liittyvät ongelmat

6

Eläkkeelle siirtymisestä oli taloudellista etua

7

Halusi lopettaa työnteon muista kuin edellä mainituista syistä

8

Muu

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

245

 

Jos työaikajärjestelyt olisivat olleet/olisivat joustavampia, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

246

 

Jos tarjolla olisi ollut/olisi enemmän mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

247

 

Jos työterveys ja/tai -turvallisuus olisi otettu/otettaisiin työpaikalla paremmin huomioon, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

248/249

 

Ikä, jolloin henkilö alkoi saada henkilökohtaista vanhuuseläkettä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

 

2-numeroinen luku

97

Henkilö ei saa henkilökohtaista vanhuuseläkettä, vaikka hän olisi oikeutettu siihen

98

Henkilöllä ei ole vielä oikeutta saada henkilökohtaista vanhuuseläkettä

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

250

 

Saa henkilökohtaista eläkettä tai etuutta, kuten työkyvyttömyyseläkettä, sairaseläkettä tai varhaiseläkettä (lukuun ottamatta vanhuuseläkettä ja työttömyysetuuksia)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49

1

Kyllä, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaseläkettä

2

Kyllä, varhaiseläkettä

3

Kyllä, muuta yksilöllistä etuutta, joka ei kuulu edellä lueteltuihin ryhmiin

4

Kyllä, etuutta, joka on yhdistelmä koodeista 1, 2 tai 3

5

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

251

 

Tärkein taloudellinen kannustin työssä pysymiseen

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 1, 2 ja C248/249 < 98

1

Suurempien eläkeoikeuksien hankkiminen tulevaisuudessa

2

Riittävien tulojen hankinta kotitaloudelle tällä hetkellä

3

Ei taloudellisia kannustimia

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

252/253

 

Niiden vuosien lukumäärä, joina henkilö on tehnyt työtä palkkaa tai muuta etuutta vastaan (työelämän aikana)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

 

2-numeroinen luku

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

254/259

 

Painokerroin työvoimatutkimuksen vuoden 2006 lisäkysymyksille (valinnainen)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

0000–9999

Sarakkeet 254–257 sisältävät kokonaislukuja

00–99

Sarakkeet 258–259 sisältävät kymmenyksiä


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 389/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

muihin kolmansiin maihin kuin Sveitsiin ja Liechtensteiniin vietäviä tietyissä hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjä tiettyjä sokereita koskevista poikkeuksista asetuksiin (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 800/1999

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 16 ja 18 artiklaa ja maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 800/1999 (2) sovelletaan tietyissä hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjen tiettyjen sokereiden vientiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 6 kohdassa säädetään, että eriytetyn vientituen osalta vientituki maksetaan, kun esitetään todistus siitä, että tuotteet ovat saapuneet todistuksessa esitettyyn määräpaikkaan tai muuhun määräpaikkaan, jolle on vahvistettu vientituki. Siinä säädetään myös, että tästä säännöstä voidaan poiketa, edellyttäen että asetetaan ehdot vastaavanlaisten takuiden antamiseksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 3 artiklassa säädetään, että oikeus vientitukeen syntyy tuotaessa tuotteet määrättyyn kolmanteen maahan, kun kyseiseen kolmanteen maahan sovelletaan eriytettyä tukea. Asetuksen 14, 15 ja 16 artiklassa säädetään eriytetyn tuen maksuedellytyksistä, erityisesti asiakirjoista, joilla tavaran saapuminen määräpaikkaan osoitetaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että osa eriytetystä tuesta lasketaan käyttämällä alinta tuen määrää ja maksetaan viejän hakemuksesta sen jälkeen, kun todiste tuotteen poistumisesta yhteisön tullialueelta on esitetty.

(5)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (3) muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta tehtyä sopimusta, joka allekirjoitettiin lokakuussa 2004, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2005 tämän sopimuksen tekemisestä ja väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (4) nojalla.

(6)

Päätöksen 2005/45/EY mukaisesti Sveitsiin ja Liechtensteiniin vietävä tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden valmistuksessa käytetty sokeri (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703) ei ole enää 1 päivästä helmikuuta 2005 oikeutettu vientitukeen.

(7)

Päätöksellä 2005/45/EY hyväksytyssä sopimuksessa otetaan käyttöön hallinnollista yhteistyötä koskevia erityissäännöksiä, joilla pyritään torjumaan sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia tulliin ja vientitukeen liittyvissä asioissa.

(8)

Kyseiset säännökset huomioon ottaen on aiheellista poiketa asetusten (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 800/1999 mukaisesta tuonnin todentamisvaatimuksesta eriytetyn tuen tapauksessa, jotta muiden kolmansien maiden kanssa kauppaa käyville toimijoille ei määrätä tarpeettomia maksuja. Jos asianomaisille määrämaille ei ole vahvistettu vientitukea, on lisäksi aiheellista olla ottamatta tätä seikkaa huomioon tuen alinta määrää laskettaessa.

(9)

Koska Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä, päätöksellä 2005/45/EY hyväksytyssä sopimuksessa vahvistettuja toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2005, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2201/96 18 artiklan 6 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklassa säädetään, todistetta tuontitullimuodollisuuksien täyttämisestä ei vaadita maksettaessa tukea asetuksen (EY) N:o 2201/96 kattamien, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II lueteltujen tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjen sokereiden osalta, jos tuen eriyttäminen johtuu ainoastaan siitä, ettei Sveitsin tai Liechtensteinin osalta ole vahvistettu tukea.

2 artikla

Sitä seikkaa, että Sveitsiin tai Liechtensteiniin suuntautuvan viennin osalta asetuksen (EY) N:o 2201/96 kattamien, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II lueteltujen tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjen sokereiden osalta ei ole vahvistettu vientitukea, ei saa ottaa huomioon laskettaessa asetuksen (EY) N:o 800/1999 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tuen alinta määrää.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 19.

(4)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/23/EY,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/25/EY määritellään yhteisön aluksilla palvelevien merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset perustuvat kansainvälisessä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa yleissopimuksessa, jäljempänä ’STCW-yleissopimus’, ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa säännöstössä, jäljempänä ’STCW-koodi’, määrättyihin vaatimuksiin.

(2)

STCW-yleissopimusta ja STCW-koodia on muutettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.66(68) ja MSC.67(68), jotka tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999, päätöslauselmalla MSC.78(70), joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, ja kiertokirjeillä STCW.6/Circ.3 ja STCW.6/Circ.5, jotka tulivat noudatettaviksi 20 päivästä toukokuuta 1998 ja 26 päivästä toukokuuta 2000 alkaen.

(3)

STCW-yleissopimuksen uudessa säännössä V/3, joka lisättiin päätöslauselmalla MSC.66(68), määrätään muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköiden, päällystön, miehistön ja muun laivaväen koulutukselle ja pätevyydelle asetettavat pakolliset vähimmäisvaatimukset.

(4)

Direktiiviä 2001/25/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002 (2) perustetun meriturvallisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2001/25/EY liitteessä I oleva V luku seuraavasti:

1)

Lisätään säännössä V/2 olevaan 3 kohtaan seuraava teksti:

”…tai heidän on todistettava, että he ovat hankkineet vaaditun pätevyystason viiden edeltävän vuoden aikana.”

2)

Lisätään luvun loppuun seuraava teksti:

”Sääntö V/3

Muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköiden, päällystön, miehistön ja muun laivaväen koulutukselle ja pätevyydelle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset

1)

Tätä sääntöä sovelletaan kansainvälisillä matkoilla liikennöivien muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköihin, päällystöön, miehistöön ja muuhun laivaväkeen. Hallinnot päättävät, miten kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten henkilöstöön.

2)

Merenkulkijoiden on täytynyt suorittaa 4–8 kohdassa vaadittu toimensa, tehtäviensä ja vastuualueidensa mukainen koulutus, ennen kuin heidät voidaan määrätä tehtäviin matkustaja-aluksilla.

3)

Niiden merenkulkijoiden, joiden koulutuksen edellytetään olevan 4, 7 ja 8 kohdan mukainen, on vähintään viiden vuoden väliajoin suoritettava asianmukainen täydennyskoulutus tai heidän on todistettava, että he ovat hankkineet vaaditun pätevyystason viiden edeltävän vuoden aikana.

4)

Henkilöstön, joka on hälytysluettelossa määrätty auttamaan matkustajia hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 1 kappaleessa määritetty väkijoukkojen hallintaa koskeva koulutus.

5)

Päälliköiden, päällystön ja muun laivaväen, jolla on erityistehtäviä tai vastuualueita matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 2 kappaleessa määritetty perehdytyskoulutus.

6)

Matkustaja-alusten matkustajatiloissa suoraan matkustajille palveluja tarjoavan henkilöstön on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 3 kappaleessa määritetty turvallisuuskoulutus.

7)

Päälliköiden, yliperämiesten ja kaikkien henkilöiden, jotka ovat välittömässä vastuussa matkustajien alukseen nousemisesta ja aluksesta poistumisesta, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 4 kappaleessa määritetty matkustajaturvallisuutta koskeva hyväksytty koulutus.

8)

Päälliköiden, yliperämiesten, konepäälliköiden, ensimmäisten konemestareiden ja kaikkien henkilöiden, jotka ovat välittömässä vastuussa matkustajien turvallisuudesta hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 5 kappaleessa määritetty kriisitilanteiden hallintaa ja ihmisten käyttäytymistä koskeva hyväksytty koulutus.

9)

Hallintojen on varmistettava, että asiakirjatodisteet suoritetusta koulutuksesta myönnetään jokaiselle henkilölle, joka on todettu päteväksi tämän säännön mukaisesti.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29 päivänä syyskuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/103/EY (EUVL L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 415/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 10).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

(2005/182/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Slovakian esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Kyseistä artiklaa sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, eli kaikkiin niihin maihin, jotka liittyivät EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen luomista edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio totesi 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Slovakiassa on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiossa liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: julkisen talouden alijäämä oli Slovakiassa 3,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, mikä ylittää perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Viitearvon ylittävä osa julkisen talouden alijäämästä ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla epätavallisesta tapahtumasta, johon Slovakian viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta. Julkisen talouden alijäämä pysynee yli 3 prosentin suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteen mukaan alijäämä kasvaa 4,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun taas Slovakian lähentymisohjelmassa alijäämän ennakoidaan olevan 4,0 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka vuonna 2003 oli 42,8 prosenttia suhteessa BKT:hen, pysynee perustamissopimuksessa asetetun 60 prosentin viitearvon alapuolella vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Slovakiassa on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Puolassa

(2005/183/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Puolan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkisen talouden alijäämiä. Tämä koskee myös niitä jäsenvaltioita, joihin sovelletaan poikkeusta, eli kaikkia Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneitä valtioita.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta ja perustamissopimukseen liitetyssä, liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräyksen soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan huomioon otettuja merkityksellisiä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean perustamissopimuksen 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 annetussa lausunnossaan, että Puolalla on liiallinen alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiolla liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: vuonna 2003 Puolan julkisen talouden alijäämä oli 4,1 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli se ylitti perustamissopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon. Se, että julkisen talouden alijäämä ylitti viitearvon vuonna 2003, ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisesta tapahtumasta, johon Puolan viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Julkisen talouden alijäämä on todennäköisesti myös vuonna 2004 suurempi kuin 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Etenkin komission kevään 2004 talousennusteen mukaan alijäämän arvioidaan vuonna 2004 kasvavan 6,0 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun Puolan lähentymisohjelman arvion mukaan alijäämä on 5,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Velkasuhde, joka vuonna 2003 oli 45,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, jää todennäköisesti vuonna 2004 alle perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon, joka on 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sekä alijäämää että velkaa koskevia arvioita on tarkistettava ylöspäin, jos Eurostatin tekemän, eläkerahastojen luokittelua koskevan päätöksen mukaisesti katsotaan, että eläkerahastot eivät kuulu julkiseen talouteen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Puolalla on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa

(2005/184/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Kyproksen esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Tätä sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, mukaan luettuina kaikki EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneet maat.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen luomista edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Kyproksella on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiolla liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: Kyproksen julkisen talouden alijäämä oli 6,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003 eli se ylitti perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Viitearvon ylittävä osa julkisen talouden alijäämästä ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla epätavallisesta tapahtumasta, johon Kyproksen viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta. Julkisen talouden alijäämä on todennäköisesti yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteen mukaan alijäämän oletetaan olevan 4,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun taas Kyproksen lähentymisohjelmassa alijäämäksi ennustetaan 5,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka oli 72,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, ylittää todennäköisesti edelleen perustamissopimuksessa asetetun 60 prosentin viitearvon vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Kyproksella on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekin tasavallassa

(2005/185/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Tätä sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, kuten on tilanne kaikkien Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden maiden kohdalla.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta. Perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) annetaan yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan tämän määräyksen soveltamiseksi.

(4)

Katsoessaan, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä, komissio antaa perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti asiasta neuvostolle lausunnon. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia sekä ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio on 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa katsonut, että Tšekin tasavallan julkisen talouden alijäämä on liiallinen.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston olisi otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se kokonaisarvion tehtyään päättää, onko jäsenvaltion alijäämä liiallinen.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: Tšekin tasavallan julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen oli 12,9 prosenttia vuonna 2003 (5,9 prosenttia suhteessa BKT:hen, jos merkittävä kertaluonteinen valtion takausten sisällyttäminen lukuihin jätetään huomiotta). Näin ollen se ylitti perustamissopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden viitearvon ylittyminen ei johtunut poikkeuksellisesta tapahtumasta, johon Tšekin viranomaiset eivät voineet vaikuttaa, eikä vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetusta talouden vakavasta taantumasta. Julkistalouden alijäämä ylittää todennäköisesti 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen myös vuonna 2004. Komission keväällä 2004 antaman ennusteen mukaan alijäämä kasvaa vuonna 2004 5,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun taas Tšekin tasavallan lähentymisohjelmassa oletetaan alijäämän olevan 5,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuonna 2003 velka oli 37,6 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja on todennäköistä, että se pysyttelee myös vuonna 2004 perustamissopimuksessa määrätyn 60 prosentin viitearvon alapuolella.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Tšekin tasavallan alijäämä on liiallinen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

(2005/186/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Maltan esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Tämä pätee myös niihin jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, eli kaikkia 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneitä maita.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräyksen soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Maltassa on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiossa liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: Maltan julkisen talouden alijäämä oli 9,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003 (josta 3,2 prosenttia suhteessa BKT:hen johtui kertaluonteisesta toimenpiteestä), mikä ylittää perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden alijäämän viitearvon ylittävä osa ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetusta epätavallisesta tapahtumasta, johon Maltan viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Julkisen talouden alijäämä pysyy yli 3 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteessa alijäämän arvioidaan olevan 5,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun Maltan lähentymisohjelmassa alijäämän ennustetaan olevan 5,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka oli 72,0 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, tulee todennäköisesti poikkeamaan lisää perustamissopimuksessa asetetusta 60 prosentin viitearvosta vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Maltassa on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


Komissio

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/22


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/187/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista 25 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot totesivat vuonna 2004, että eräiden seikkojen osalta on tarpeen toteuttaa yhteensovitettu tarkastusohjelma vuonna 2005.

(2)

Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY (2) vahvistetaan aflatoksiini B1:n enimmäispitoisuus rehuissa. Yhteisöllä ei kuitenkaan ole säännöksiä muista mykotoksiineista kuten okratoksiini A:sta, tsearalenonista, deoksinivalenolista ja fumonisiineistä. Tietojen hankkiminen pistokokeiden avulla kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä olisi hyödyllistä tilanteen arvioimiseksi asianmukaisen lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi tietyt rehuaineet kuten vilja- ja öljykasvien siemenet ovat sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolojen vuoksi erityisen alttiita mykotoksiinikontaminaatiolle. Koska mykotoksiinipitoisuudet vaihtelevat vuosittain, kaikista mainituista mykotoksiineista on aiheellista kerätä tiedot useina peräkkäisinä vuosina.

(3)

Antibioottien – kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja lukuun ottamatta – saattaminen markkinoille ja käyttö rehujen lisäaineina on sallittu ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005 saakka. Aikaisemmat tarkastukset, joilla on pyritty selvittämään antibioottien ja kokkidiostaattien esiintymistä eräissä rehuissa, joissa kyseisistä aineista joidenkin käyttö on kielletty, osoittavat, että tällaisia rikkomuksia ilmenee edelleen. Löydösten tiheys ja asian arkaluonteisuus perustelevat tarkastusten jatkamisen.

(4)

On tärkeää huolehtia, että eläinperäisten rehuaineiden käyttöä rehuissa koskevat rajoitukset, sellaisina kuin niistä säädetään asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä, on pantu tosiasiallisesti täytäntöön.

(5)

On syytä varmistaa, ettei hivenaineisiin kuuluvien kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa ylitä niitä enimmäispitoisuuksia, joista säädetään eräiden hivenaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytysten muuttamisesta 25 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1334/2003 (3).

(6)

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTELEE:

1.

Suositellaan, että jäsenvaltiot toteuttavat vuonna 2005 yhteensovitetun tarkastusohjelman, jolla pyritään selvittämään seuraavaa:

a)

Mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa sekä määritysmenetelmät. Näytteidenotto voidaan toteuttaa pistokokein tai kohdennetulla otannalla. Kohdennetussa otannassa näytteiden olisi oltava rehuaineita, joissa epäillään korkeita mykotoksiinipitoisuuksia, esimerkiksi vilja- tai öljykasvien siemeniä, öljyhedelmiä tai niistä tehtyjä tuotteita ja sivutuotteita sekä rehuaineita, joita on varastoitu pitkän aikaa tai kuljetettu meritse pitkiä matkoja. Aflatoksiini B1:n tapauksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota muille lypsyeläimille kuin lypsylehmille tarkoitettuihin rehuseoksiin. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä I esitettyä mallia käyttäen.

b)

Tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehun lisäaineina sallitut tai kielletyt antibiootit, kokkidiostaatit ja/tai histomonostaatit, joita esiintyy usein ei-lääkinnällisissä esiseoksissa ja rehuseoksissa, joissa kyseisten lääkeaineiden käyttö on kielletty. Tarkastukset olisi kohdistettava kyseisten lääkeaineiden esiintymiseen esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos toimivaltainen viranomainen arvioi säännösten rikkomisen todennäköisemmäksi. Tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä II esitettyä mallia käyttäen.

c)

Eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevien rajoitusten täytäntöönpano liitteen III mukaisesti.

d)

Kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa liitteen IV mukaisesti.

2.

Suositellaan, että jäsenvaltiot sisällyttävät 1 kohdassa tarkoitetun yhteensovitetun tarkastusohjelman tulokset erillisenä lukuna tarkastustoimia koskevaan vuosikertomukseensa, joka on jätettävä viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2006 direktiivin 95/53/EY 22 artiklan 2 kohdan sekä yhdenmukaistetun kertomusmallin viimeisimmän version mukaisesti.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/100/EY (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  EUVL L 187, 26.7.2003, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2003 (EUVL L 317, 2.12.2003, s. 22).


LIITE I

Tiettyjen mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien) pitoisuudet rehuissa

Kaikista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kertomusmalli

Rehut

Näytteenotto (pistokokein tai kohdennetusti)

Mykotoksiinityyppi ja -pitoisuus (μg kg:ssa rehua, jonka suhteellinen kosteus on 12 %)

Tyyppi

Alkuperämaa

Aflatoksiini B1

Okratoksiini A

Tsearelenoni

Deoksinivalenoli

Fumonisiinit (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavat:

toimet, joihin on ryhdytty, jos B1-aflatoksiinin enimmäistaso on ylitetty

käytetyt määritysmenetelmät

toteamisrajat.


(1)  Fumonisiinipitoisuus: fumonisiinit B1, B2 ja B3 yhteensä.


LIITE II

Tiettyjen rehun lisäaineina kiellettyjen lääkeaineiden esiintyminen

Eräitä antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita lääkeaineita voidaan käyttää laillisesti lisäaineina tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa esiseoksissa ja rehuseoksissa, kunhan eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) 10 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Jos rehuissa esiintyy kiellettyjä lääkeaineita, katsotaan, että sääntöjä on rikottu.

Tarkastettavat lääkeaineet olisi valittava seuraavasta luettelosta.

1.

Vain tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa rehuissa lisäaineina sallitut lääkeaineet:

 

avilamysiini

 

dekokinaatti

 

diklatsuriili

 

flavofosfolipoli

 

halofuginonihydrobromidi

 

lasalosidinatrium A

 

maduramisiiniammonium, alfa

 

monensiininatrium

 

narasiini

 

narasiini–nikarbatsiini

 

robenidiinihydrokloridi

 

salinomysiininatrium

 

semduramitsiininatrium.

2.

Lääkeaineet, joita ei enää sallita rehun lisäaineina:

 

amproliumi

 

amproliumi/etopabaatti

 

arprinosidi

 

avoparsiini

 

karbadoksi

 

dimetridatsoli

 

dinitolmidi

 

ipronidatsoli

 

metiklorpindoli

 

metiklorpindoli/metyylibentsokvatti

 

nikarbatsiini

 

nifursoli

 

olakvindoksi

 

ronidatsoli

 

spiramysiini

 

tetrasykliinit

 

tylosiinifosfaatti

 

virginiamysiini

 

sinkkibasitrasiini

 

muut mikrobilääkkeet.

3.

Lääkeaineet, jotka eivät ole olleet milloinkaan sallittuja rehun lisäaineina:

 

muut aineet.

Kaikista vaatimusten vastaisista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; kertomusmalli 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

Rehutyyppi (eläinlaji ja -ryhmä)

Todettu aine

Pitoisuus

Sääntöjenvastaisuuden syy (2)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavat:

testinäytteiden kokonaislukumäärä

tutkittujen aineiden nimet

käytetyt määritysmenetelmät

toteamisrajat.


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Syy kielletyn aineen esiintymiseen rehussa toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkimuksen perusteella.


LIITE III

Eläinperäisten rehuaineiden tuotannon ja käytön rajoitukset

Jäsenvaltioiden olisi vuoden 2005 aikana toteutettava yhteensovitettu tarkastusohjelma, jolla selvitetään, onko eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia noudatettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/53/EY 3–13 artiklan ja 15 artiklan soveltamista.

Jotta voidaan varmistaa, että eläinproteiinin käyttöä eräiden eläinten ruokinnassa koskevaa kieltoa, sellaisena kuin se on vahvistettu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) liitteessä IV, todella noudatetaan, jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kohdistettuun näytteenottoon perustuva erityinen tarkastusohjelma. Ohjelman taustalla olisi direktiivin 95/53/EY 4 artiklan mukaisesti oltava riskiperusteinen strategia, jossa otetaan huomioon kaikki tuotantovaiheet ja tilat, joissa rehua tuotetaan, käsitellään tai annetaan eläimille. Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden kriteerien määrittelyyn, joihin riskin voidaan katsoa liittyvän. Kutakin kriteeriä olisi painotettava oikeassa suhteessa riskiin. Tarkastustiheyden ja tiloissa analysoitavien näytteiden lukumäärän olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisille tiloille annettujen painotusten yhteenlaskettuun määrään.

Valvontaohjelmaa laadittaessa olisi otettava huomioon seuraavat ohjeelliset tilat ja kriteerit:

Tilat

Kriteerit

Painotus

Rehutehtaat

Rehutehtaat, joilla on erilliset linjat märehtijöille ja muille eläimille tarkoitettujen sellaisten rehuseosten tuotantoon, jotka sisältävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Rehutehtaat, joilla sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

Rehutehtaat, joilla prosessoidaan suuria määriä proteiinipitoisuudeltaan suurta tuontirehua, kuten kalajauhoa, soijajauhoa, maissitärkkelysjauhoa tai proteiinitiivistettä

Rehutehtaat, joilla tuotetaan suuria määriä rehuseoksia

Sisäisistä operatiivisista menettelyistä johtuva ristikontaminaation riski (vakiosiilot tietyille tuotteille, linjojen erottamisen valvonta, ainesosien valvonta, omavalvontalaboratorio, näytteenottomenettelyt)

 

Rajavalvontapisteet ja muut yhteisöön-tuontipaikat

Suuri/pieni määrä tuontirehua

Rehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri

 

Maatilat

Tilat, jotka tekevät rehunsekoituksen itse ja käyttävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Tilat, joilla pidetään sekä märehtijöitä että muita lajeja (ristiruokinnan vaarat)

Tilat, joille rehuja ostetaan irtorehuna

 

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet ja välivarastot, joissa pidetään rehuja, joiden proteiinipitoisuus on suuri

Kaupattavan irtorehun suuri määrä

Ulkomailla tuotettujen rehuseosten jälleenmyyjät

 

Rahtisekoittajat

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat rehua sekä märehtijöille että muille eläimille

Rahtisekoittajat, jotka ovat aikaisemmin jättäneet tai joiden voidaan epäillä jättävän noudattamatta sääntöjä

Rahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat suuria määriä rehua

Palvelun kohteena olevia maatiloja on paljon, joukossa myös märehtijöitä pitäviä maatiloja

 

Kuljetusvälineet

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien ja rehujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvot, joiden osalta sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

 

Vaihtoehtona näille ohjeellisille tiloille ja arviointiperusteille jäsenvaltiot voivat toimittaa omat riskiarvionsa komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2005.

Näytteenotto olisi kohdennettava eriin tai tilanteisiin, joissa ristikontaminaatio kiellettyjen prosessoitujen proteiinien kanssa on todennäköisintä (ensimmäinen erä kiellettyjä eläinproteiineja sisältäneen rehukuljetuksen taikka tuotantolinjan teknisten ongelmien tai muutosten jälkeen, tai kun irtorehun varastosäiliöissä tai siiloissa on tehty muutoksia).

Vuonna 2005 jäsenvaltioiden olisi keskityttävä sokerijuurikasleikkeen ja tuontirehuaineiden analysointiin.

Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 10 tarkastusta 100 000:ta tuotettua rehuseostonnia kohti. Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 20 virallista näytteenottoa 100 000:ta tuotettua rehuseostonnia kohti. Ennen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä näytteiden analysoinnissa olisi käytettävä analyysimenetelmästä eläinperäisten ainesosien määrittämiseksi rehujen virallista tarkastusta varten 23 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission direktiivissä 2003/126/EY (2) säädettyä mikroskooppista tutkimusta ja arviointia. Kiellettyjen eläinperäisten ainesosien pieniäkin pitoisuuksia rehuissa olisi pidettävä rehukiellon rikkomisena.

Tarkastusohjelmista saatavat tulokset olisi toimitettava komissiolle seuraavia malleja käyttäen:

Yhteenveto tarkastuksista, joiden aiheena olivat rajoitukset eläinperäisen rehun käytölle eläinten ruokinnassa (kiellettyjen prosessoitujen eläinperäisten proteiinien käyttäminen ruokinnassa)

A.   Dokumentoidut tarkastukset

Vaihe

Sellaisten tarkastusten määrä, joiden kohteena on prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintyminen

Laboratoriotestien sijasta esim. asiakirjojen tarkastuksessa todettujen sääntöjenvastaisuuksien määrä

Rehuaineen maahantuonti

 

 

Rehuaineen varastointi

 

 

Rehutehtaat

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

Rehunvälittäjät

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

Muita kuin märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Muut: …………………….

 

 


B.   Rehuaineiden ja rehuseosten näytteenotto ja testaus prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi

Tilat

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi testattujen virallisten näytteiden määrä

Vaatimustenvastaisten näytteiden määrä

Prosessoitujen maaeläinperäisten proteiinien osalta

Prosessoitujen kalaperäisten proteiinien osalta

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

Maahantuonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehutehtaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjät, varastointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusvälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Tiivistelmä märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa esiintyneistä kielletyistä prosessoiduista eläinperäisistä proteiineista

 

Näytteenottokuukausi

Kontaminaation tyyppi, aste ja alkuperä

Sovelletut seuraamukset (tai muut toimenpiteet)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 214/2005 (EUVL L 37, 10.2.2005, s. 9).

(2)  EUVL L 339, 24.12.2003, s. 78.


LIITE IV

Näytekohtaiset tulokset kaikista näytteistä (sekä vaatimusten mukaisista että niiden vastaisista), jotka koskevat kuparia ja sinkkiä sianrehuseoksissa

Rehuseostyyppi (eläinryhmä)

Hivenaine (kupari tai sinkki)

Havaittu määrä (mg kilossa täysrehua)

Enimmäismäärän ylityksen syy (1)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Toimivaltaisen viranomaisen tekemän tutkimuksen perusteella selvitetty syy.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004,

keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.3333 – SONY/BMG)

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2815)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/188/EY)

Komissio teki 19 päivänä heinäkuuta 2004 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla asian todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komissio vastaanotti 9. tammikuuta 2004 asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (jäljempänä ’sulautuma-asetus’) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen liiketoimesta, jolla Bertelsmann AG (Bertelsmann) ja Sony-konserniin kuuluva Sony Corporation of America (Sony) siirtävät musiikkiäänitealan maailmanlaajuiset liiketoimintonsa (lukuun ottamatta Sonyn Japanin toimintoja) yhteisyritykseen. Yhteisyrityksen nimeksi tulee Sony BMG ja sen toimialana on artistien etsiminen ja kehittäminen (niin sanottu A&R (2)) sekä musiikkiäänitteiden markkinointi ja myynti. Sony BMG ei harjoita oheistoimintoja kuten musiikin kustantamista, valmistusta tai jakelua.

(2)

Bertelsmann on kansainvälinen mediayhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti musiikin äänittämisen ja kustantamisen, televisio-ohjelmien, radio-ohjelmien, kirjojen ja lehtien kustantamisen, kirjapainopalvelujen sekä kirja- ja musiikkikerhojen alalla. Bertelsmannin toiminnasta musiikkiäänitteiden alalla vastaa sen kokonaan omistama tytäryhtiö Bertelsmann Music Group (BMG). BMG:n levy-yhtiöitä ovat Arista Records, Jive Records, Zomba ja RCA.

(3)

Sony harjoittaa maailmanlaajuista toimintaa musiikin äänittämisen ja kustantamisen, teollisuus- ja kulutuselektroniikan sekä viihdeteollisuuden alalla. Musiikkiäänitteiden alalla sen toiminnasta vastaa Sony Music Entertainment. Sonyn levy-yhtiöitä ovat Columbia Records Group, Epic Records Group ja Sony Classical.

(4)

Keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 127. kokouksessaan 9. heinäkuuta 2004 myönteisen lausunnon komission päätösluonnoksesta, jossa keskittymä hyväksyttiin.

(5)

Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja totesi 5. heinäkuuta 2004 antamassaan kertomuksessa, että osapuolten oikeutta tulla kuulluiksi oli noudatettu.

I   MERKITYKSELLISET MARKKINAT

Musiikkiäänitteet

(6)

Komissio havaitsi, että musiikkiäänitteiden merkitykselliset tuotemarkkinat (joihin sisältyvät A&R-toiminta sekä musiikkiäänitteiden myynninedistäminen, myynti ja markkinointi) voidaan jakaa erillisiin tuotemarkkinoihin musiikkilajin perusteella (kuten kansainvälinen populaarimusiikki, kansallinen populaarimusiikki, klassinen musiikki) tai erottaa kokoomaäänitteiden markkinat. Tarkasteltavana olevassa asiassa voitiin kuitenkin jättää avoimeksi, muodostavatko edellä mainitut musiikkilajit tai luokat erilliset markkinat, sillä keskittymä ei johtaisi määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen millään tarkastelluista markkinamääritelmistä.

(7)

Markkinatutkimuksessa vahvistettiin useita tekijöitä, joiden perusteella musiikkiäänitteiden merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat kansalliset (esim. A&R, hinnoittelu, myynti ja markkinointi ovat pääasiassa kansallista toimintaa, suuri paikallisen musiikin kysyntä ja riippumattomien levy-yhtiöiden vähäinen läsnäolo kansainvälisillä markkinoilla).

Verkkomusiikki

(8)

Komissio katsoo markkinatutkimuksen tulosten perusteella, että verkkomusiikki ei kuulu fyysisten musiikkiäänitteiden markkinoille erityisesti siitä syystä, että tuote ja sen jakelutapa on erilainen. Se määritteli kahdet erilliset verkkomusiikin markkinat: i) verkkomusiikkilisenssien tukkumarkkinat ja ii) verkkomusiikin jakelun vähittäismarkkinat.

(9)

Tarkasteltavana olevassa asiassa komissio katsoo, että niin verkkomusiikkilisenssien tukkumarkkinat kuin verkkomusiikin jakelun vähittäismarkkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. Tämä voi muuttua tulevaisuudessa siitä riippuen, kuinka verkkomusiikkilisenssien myöntäminen ja musiikin jakelu kehittyvät jatkossa kansainvälisellä tasolla.

Musiikin kustantaminen

(10)

Sekä kysyntä- että tarjontapuolta koskevien seikkojen perusteella komissio havaitsi merkkejä siitä, että musiikin kustantaminen voidaan jakaa erillisiin tuotemarkkinoihin sen mukaan, millaisten oikeuksien käytöstä on kyse (mekanisointi-, esitys-, synkronointi-, paino- ja muut oikeudet). Merkityksellisten tuotemarkkinoiden tarkka laajuus voitiin kuitenkin jättää avoimeksi, sillä kilpailuoikeudellinen arviointi on sama kaikilla tarkastelluilla markkinamääritelmillä.

(11)

Markkinatutkimus on vahvistanut, että maantieteelliset markkinat ovat pääasiassa kansalliset joistakin rajatylittävistä tekijöistä huolimatta, sillä mekanisointi- ja esitysoikeuksien lisenssimaksut peritään yleensä kansallisella tasolla. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden tarkka laajuus voitiin kuitenkin jättää avoimeksi, sillä kilpailuoikeudellinen arviointi on sama kaikilla tarkastelluilla markkinamääritelmillä.

II   ARVIOINTI

A.   Yhteisen määräävän aseman mahdollinen vahvistuminen musiikkiäänitteiden markkinoilla

Johdanto

(12)

Komission tutkimuksessa ei saatu riittäviä todisteita viiden ”suuren yhtiön” (Sony, BMG, Universal, EMI ja Warner) yhteisestä määräävästä asemasta musiikkiäänitteiden markkinoilla.

(13)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön (erityisesti Airtours-tuomion) perusteella markkinatoimijoiden yhteinen määräävä asema edellyttää seuraavien seikkojen täyttymistä: i) yhteensovittamisen ehdoista on sovittu yhteisesti; ii) näiden ehtojen noudattamista on mahdollista valvoa; iii) on olemassa koossapitäviä tekijöitä yhteisestä toimintalinjasta poikkeamista vastaan; ja iv) kolmannet osapuolet (todelliset ja mahdolliset kilpailijat, asiakkaat) eivät pysty vaarantamaan yhteensovittamisesta odotettuja etuja.

(14)

Arvioidessaan viiden suuren yhtiön mahdollista yhteistä määräävää asemaa musiikkiäänitteiden markkinoilla komissio tarkasteli, oliko mahdollista osoittaa, että viisi suurta yhtiötä olivat kolmen–neljän viime vuoden aikana soveltaneet yhteensovitettua hinnoittelupolitiikkaa ETA:n jäsenvaltioissa.

(15)

Tätä tarkoitusta varten komissio tutki viiden suuren yhtiön tukkukauppiaille ja vähittäiskauppiaille tarjoamien tukkuhintojen kehitystä vuosina 1998–2003. Komissio keskittyi analyysissaan erityisesti keskimääräisten nettotukkuhintojen, julkaistujen jälleenmyyjähintojen, tukku- ja nettohintojen suhteen, laskun loppusummasta myönnettyjen alennusten ja taannehtivien alennusten kehitykseen.

(16)

Arvioidakseen suurten yhtiöiden mahdollisesti harjoittamaa tukkuhintojen yhteensovittamista komissio tarkasteli, onko kunkin viiteen suureen yhtiöön kuuluvan yhtiön sadan eniten myydyn albumin (suhdannekorjattujen) keskimääräisten nettohintojen kehitys ollut yhdensuuntaista viidessä suurimmassa jäsenvaltiossa (tätä pidetään edustavana otoksena, sillä sata eniten myytyä albumia kattaa arviolta 70–80 prosenttia kunkin suuren yhtiön kokonaismyynnistä). Toiseksi komissio tutki, olisiko hintojen yhteensovittaminen ollut mahdollista käyttämällä lähtökohtana listahintoja (jälleenmyyjähinnat). Kolmanneksi komissio analysoi, olivatko suurten yhtiöiden myöntämät alennukset yhdenmukaistettuja ja riittävän avoimia kilpailukäyttäytymisen valvomiseksi tehokkaasti.

Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta

(17)

Keskimääräisten nettohintojen perusteella komissio havaitsi suurten yhtiöiden hinnoissa tiettyä yhdensuuntaisuutta ja suhteellisen samanlaista kehitystä viisillä suuremmilla markkinoilla (Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta). Nämä havainnot eivät kuitenkaan itsessään riitä perusteeksi päätellä, että yhteensovitettua hinnoittelua on harjoitettu.

(18)

Sen vuoksi komissio tutki tarkemmin sitä, olivatko muut tekijät, nimittäin listahinnat ja alennukset, yhdenmukaistettuja ja niin avoimia, että ne riittävät todisteeksi yhteensovittamisesta.

(19)

Komissio havaitsi joitakin merkkejä siitä, että julkaistuja jälleenmyyjähintoja olisi voitu käyttää lähtökohtana suurten yhtiöiden listahintojen yhdenmukaistamiseksi kaikissa viidessä jäsenvaltiossa. Alennusten osalta tutkimus osoitti, että alennusten suuruus vaihteli jossain määrin suurten yhtiöiden välillä ja että tietyt alennukset eivät olleet riittävän avoimia salaisen yhteistyön osoittamiseksi.

(20)

Lisäksi komissio tarkasteli, oliko musiikkiäänitteiden markkinoilla ominaispiirteitä, jotka helpottavat yhteisen määräävän aseman syntymistä. Tässä yhteydessä se tarkasteli erityisesti tuotteen homogeenisyyttä, avoimuutta ja kostomekanismeja.

(21)

Tuotteen homogeenisyyden osalta komissio totesi, että yksittäisten albumien sisällöt poikkeavat toisistaan, mutta hinnoittelu ja markkinointi on jossain määrin yhdenmukaistettua. Sisällön erilaisuus vaikuttaa kuitenkin jonkin verran hinnoitteluun ja pienentää markkinoiden avoimuutta. Salainen yhteistyö on tällöin vaikeampaa, koska se edellyttää seurantaa yksittäisten albumien tasolla.

(22)

Avoimuuden osalta komissio totesi, että viikoittaisten levymyyntilistojen julkaiseminen, yhteisen asiakaskannan vakaus ja suurten yhtiöiden viikkoraporttien muodossa harjoittama vähittäismarkkinoiden seuranta lisäävät markkinoiden avoimuutta ja helpottavat yhteensovitetun toimintalinjan valvomista. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että kampanja-alennusten seuranta edellyttää seurantaa albumien tasolla, mikä pienentää avoimuutta markkinoilla ja vaikeuttaa salaista yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan komissio ei ole löytänyt riittävästi todisteita siitä, että suuret yhtiöt olisivat voittaneet tämän avoimuuden puutteen.

(23)

Kostomekanismien osalta komissio tutki sitä, voisivatko suuret yhtiöt ryhtyä kostotoimenpiteisiin ”petkuttavia” yhtiöitä vastaan, erityisesti palaamalla (tilapäisesti) kilpailutilanteeseen tai sulkemalla yhteisestä toimintalinjasta poikkeavan yhtiön kokoelmalevyjä koskevien yhteisyritysten ja sopimusten ulkopuolelle. Komissio ei kuitenkaan ole löytänyt riittävästi todisteita tällaisten kostotoimenpiteiden toteuttamisesta tai niillä uhkaamisesta.

Alankomaat, Ruotsi, Irlanti, Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Norja, Portugali ja Kreikka

(24)

Komissio havaitsi myös pienemmissä jäsenvaltioissa suurta yhdenmukaisuutta suurten yhtiöiden julkaistuissa jälleenmyyjähinnoissa, joita periaatteessa olisi voitu käyttää lähtökohtana hintojen yhdenmukaistamiseksi suurten yhtiöiden välillä. Tutkimus osoitti kuitenkin, että myös pienemmissä jäsenvaltioissa oli eroja alennusten määrissä ja että tietyt alennukset eivät olleet riittävän avoimia.

(25)

Edellä suurempien jäsenvaltioiden osalta esitetyt tuotteen homogeenisyyttä, markkinoiden avoimuutta ja mahdollisuuksia kostotoimenpiteisiin koskevat komission näkökannat pitävät paikkansa myös pienempien jäsenvaltioiden tapauksessa.

Päätelmä

(26)

Komissio katsoo, että se ei ole löytänyt riittäviä todisteita viiden suuren yhtiön yhteisestä määräävästä asemasta musiikkiäänitteiden markkinoilla yhdessäkään ETA:n jäsenvaltiossa.

B.   Yhteisen määräävän aseman mahdollinen syntyminen musiikkiäänitteiden markkinoilla

(27)

Komissio on tarkastellut myös sitä, johtaisiko sulautuma suurten musiikkiyhtiöiden yhteisen määräävän aseman syntymiseen jossakin ETA:n jäsenvaltiossa. Komissio katsoo kuitenkin edellä esitettyjen seikkojen perusteella (erityisesti markkinoiden avoimuus, tuotteen sisällön heterogeenisyys ja kostotoimenpiteet), että viiden suuren yhtiön vähentyminen sulautuman seurauksena neljään suureen yhtiöön ei aiheuttaisi niin merkittäviä vaikutuksia, että se riittäisi suurten yhtiöiden yhteisen määräävän aseman syntymiseen musiikkiäänitteiden markkinoilla.

C.   Yhden yrityksen määräävän aseman mahdollinen syntyminen musiikkiäänitteiden markkinoilla

(28)

Kolmannet osapuolet ilmaisivat huolestumisensa siitä, että yhteisyritys saisi määräävän aseman musiikkiäänitteiden markkinoilla, koska sillä on vertikaalinen suhde Bertelsmannin mediatoimintoihin. On väitetty, että Bertelsmann voisi käyttää hyväkseen asemaansa televisio- ja radiokanavien markkinoilla sulkeakseen kilpailijat markkinoilta ja suosiakseen Sony BMG:tä, erityisesti myöntämällä sille edullisemmat hinnat tai erityiskohtelun tai estämällä kilpailijoita mainostamasta artistejaan näiden kanavien kautta.

(29)

Komissio päättelee, että on epätodennäköistä, että ehdotettu yhteisyritys saisi yksin määräävän aseman musiikkiäänitteiden markkinoilla Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Ranskassa, joissa Bertelsmann toimii RTL-televisio- ja radiokanavien kautta. Vertikaalisesta integroitumisesta Bertelsmann-mediakonserniin saatavat edut (esim. Pop Idol -formaatin kautta, joka alan asiantuntijoiden mukaan on jo ohittanut huippunsa) ovat jo mukana BMG:n vuoden 2003 markkinaosuuksissa. Näiden markkinaosuuksien perusteella ehdotettu yhteisyritys ei saavuta yhden yrityksen määräävän aseman raja-arvoa. Lisäksi komissio ei ole löytänyt todisteita siitä, että Bertelsmannin kannalta olisi kannattavaa sulkea kilpailijat televisio- ja radiokanaviensa ulkopuolelle.

D.   Mahdollinen yhteinen määräävä asema verkkomusiikkilisenssien tukkumarkkinoilla

(30)

Komissio toteaa, että laillisen verkkomusiikin markkinat ovat tällä hetkellä syntyvaiheessa, sillä useimmat musiikkisivustot ovat aloittaneet toimintansa Euroopan talousalueella vasta vähän aikaa sitten. Sen vuoksi on vaikeaa tehdä lopullisia päätelmiä suurten levy-yhtiöiden markkina-asemista, erityisesti kansallisilla markkinoilla. Lisäksi verkosta ladattuja tai virtaustoistolla toistettuja musiikkikappaleita koskevat tiedot eivät näytä antavan selvää kuvaa eri toimijoiden markkina-asemista eikä alaa koskevia julkisia tilastoja ole. Komission saamien tietojen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että suurten levy-yhtiöiden asema verkkomusiikkilisenssien tukkumarkkinoilla näyttää suurelta osin samalta kuin niiden asema musiikkiäänitteiden markkinoilla.

(31)

Koska kyse on kehittyvistä markkinoista ja koska tämänhetkiset sopimukset poikkeavat toisistaan hinnoittelun ja ehtojen suhteen, komissio on päätellyt, että ei ole löydetty riittäviä todisteita suurten yhtiöiden yhteisestä määräävästä asemasta verkkomusiikkilisenssien kansallisilla markkinoilla tai siitä, että keskittymä johtaisi yhteisen määräävän aseman syntymiseen näillä markkinoilla.

E.   Mahdollinen yhden yrityksen määräävä asema verkkomusiikin jakelumarkkinoilla

(32)

Kolmannet osapuolet ovat ilmaisseet huolestumisensa siitä, että sulautuman seurauksena Sony voisi saada määräävän aseman verkkomusiikin jakelun kansallisilla markkinoilla Sony Connect -verkkomusiikkipalvelunsa kautta. On väitetty, että Sony voisi yhteisyrityksen kautta sulkea kilpailijat verkkomusiikin jakelun loppupään markkinoilta, erityisesti estämällä kilpailevien Internet-jakelijoiden pääsyn yhteisyrityksen kokoelmaan tai syrjimällä kilpailijoita, esimerkiksi käyttöä koskevien sääntöjen, uusien kappaleiden luovutusajankohdan ja raitaformaatin suhteen.

(33)

Komissio toteaa, että Sony Connect -palvelua, joka aloitettiin Yhdysvalloissa toukokuussa 2004, ollaan vasta käynnistämässä Euroopassa. Sen vuoksi sillä ei ole tällä hetkellä markkinaosuutta. Lisäksi on toimijoita, jotka ovat jo saavuttaneet tietyn aseman markkinoilla (esim. OD2), ja muita toimijoita on vastikään tullut tai ilmoittanut tulevansa pian markkinoille. Sulkemalla kokoelmansa kilpailijoilta ehdotettu yhteisyritys Sony BMG menettäisi huomattavia lisenssituloja kilpailijoiden myymistä musiikkikappaleista. Tällaisen strategian kannattavuus vaikuttaa epävarmalta.

F.   Vaikutusten mahdollinen leviäminen musiikin kustantamisen alalle

(34)

Kolmannet osapuolet ovat ilmaisseet huolestumisensa siitä, että yhteisyrityksen perustaminen johtaisi osapuolten kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen läheisillä musiikin kustantamisen markkinoilla.

(35)

Komission mielestä yhteensovittamista voisi esiintyä vain rajoitetussa määrin, sillä kustannusoikeuksien hallinnoinnista vastaavat pääasiassa yhteisvalvontajärjestöt (ainakin tärkeiden mekanisointi- ja esitysoikeuksien osalta). Yhteisvalvontajärjestöt myöntävät voimassa olevan lainsäädännön perusteella lisenssejä syrjimättömillä ehdoilla ja sopivat maksuista kustantajien, sanoittajien ja säveltäjien kanssa. Komissio katsoo lisäksi, että eräiden kolmansien osapuolten esittämien huolenaiheiden vastaisesti keskittymä ei johtaisi siihen, että suuret yhtiöt ohittavat yhteisvalvontajärjestöt, sillä tällaisesta strategiasta ei ole riittävän konkreettisia todisteita.

III   PÄÄTELMÄ

(36)

Päätöksessä esitetään päätelmä, jonka mukaan ehdotettu keskittymä ei luo eikä vahvista musiikkiäänitteiden, verkkomusiikkilisenssien tai verkkomusiikin jakelun kansallisilla markkinoilla yhden yrityksen tai useamman yrityksen yhteistä määräävää asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu estyisi olennaisesti yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla. Päätöksessä todetaan myös, että toimenpiteen tarkoituksena ei ole sovittaa yhteen yhteisyrityksen emoyhtiöiden, Sonyn ja Bertelsmannin, kilpailukäyttäytymistä musiikin kustantamisen markkinoilla eikä sillä myöskään ole tällaista vaikutusta. Tämän vuoksi päätöksessä julistetaan keskittymä yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 ja 4 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti.


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL L 180, 9.7.1997, s. 1).

(2)  A&R = Artist and Repertoire; tutkimus- ja kehitystoiminnan vastine musiikkiteollisuudessa.


9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 512)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/189/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (1) ja erityisesti sen liitteessä XIV olevan 5 luvun B jakson d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevassa 5 luvun B jakson a alakohdassa määrätään, että terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (2) liitteessä I ja terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (3) liitteissä A ja B esitettyjä rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevassa lisäyksessä (4) lueteltuihin Slovakian laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2006, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevaa lisäystä on muutettu komission päätöksellä 2004/463/EY (5).

(3)

Slovakian toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan kolme liha-alan laitosta on saattanut päätökseen tarvittavat uudistukset ja täyttää nyt täysin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Kaksi luettelossa mainittua liha-alan laitosta on lakkauttanut toimintansa. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Kolme siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelossa mainittua laitosta on edistynyt huomattavasti pyrkimyksissään täyttää yhteisön lainsäädännössä asetetut rakenteelliset vaatimukset. Kyseiset laitokset eivät kuitenkaan huomattavista teknisistä rajoituksista johtuen pysty saattamaan päätökseen tarvittavia uudistuksia määräaikaan mennessä. Siksi on perusteltua myöntää niille lisää aikaa uudistusten päätökseen saattamiselle.

(5)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV oleva lisäys olisi siksi muutettava vastaavasti. Selkeyden vuoksi se on syytä korvata.

(6)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle on ilmoitettu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV oleva lisäys tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33; oikaisu: EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/41/EY.

(4)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(5)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 138; oikaisu: EUVL L 202, 7.6.2004, s. 95.


LIITE

”LISÄYS

jota tarkoitetaan liitteessä XIV olevan 5 luvun B jaksossa (1)

Laitosten luettelo, jossa esitetään puutteet ja puutteiden korjaamiselle asetetut määräajat

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimusten täyttymispäivä

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liitteessä I olevan I luvun 1 kohdan a, b ja g alakohta

 

Liitteessä I olevan I luvun 11 kohta

 

Liitteessä I olevan II luvun 14 kohdan a alakohta

 

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liitteessä A olevan I luvun 2 kohdan a, b ja c alakohta

 

Liitteessä A olevan I luvun 11 kohta

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Neuvoston direktiivi 91/493/ETY:

 

Liitteessä olevan III.I luvun 1 kohta

 

Liitteessä olevan III.I luvun 2 kohdan a, b, c, d, e ja g alakohta

 

Liitteessä olevan III.I luvun 9 kohta

30.11.2006


Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha-ala

Vaatimusten täyttymispäivä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaaminen

Lihatuotteet

Kylmävarasto

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005”


(1)  Liite XIV: EUVL L 236, 23.9.2003, s. 915.


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/37


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/190/YUTP,

7 päivältä maaliskuuta 2005,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 25 artiklan kolmannen kohdan, 26 artiklan ja 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tavoitteena on turvallinen, vakaa, yhtenäinen, vauras ja demokraattinen Irak, joka edistää osaltaan alueen vakautta. EU tukee Irakin kansaa ja Irakin väliaikaista hallitusta Irakin taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa jälleenrakentamisessa 8 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksytyn Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1546 mukaisesti.

(2)

Marraskuun 5 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti mahdollista Irakin osalta toteutettavaa yhdennettyä poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaatiota varten muodostettuun yhteiseen selvitysvaltuuskuntaan ja tarkasteli sen raporttia. Eurooppa-neuvosto totesi, että on tärkeää lujittaa rikosoikeusjärjestelmää oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edellyttämälle tasolle. Se pani merkille Irakin viranomaisten toivomuksen, että Euroopan unioni osallistuisi aktiivisemmin toimintaan Irakissa ja että rikosoikeusjärjestelmän lujittaminen olisi Irakin tarpeiden ja painopisteiden mukaista.

(3)

Eurooppa-neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että Euroopan unioni voisi edesauttaa jälleenrakennusta ja vakaan, turvallisen ja demokraattisen Irakin luomista toteuttamalla yhdennetyn operaation, jolla voitaisiin muun muassa edistää rikosoikeusjärjestelmän eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, lujittaa poliisi-, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen korkeiden ja lupaavien virkamiesten hallinnollisia taitoja ja parantaa rikostutkintataitoja ja -menettelyjä oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen.

(4)

Eurooppa-neuvostossa sovitun mukaisesti neuvosto päätti yhteisellä toiminnalla 2004/909/YUTP (1) lähettää asiantuntijaryhmän jatkamaan vuoropuhelua Irakin viranomaisten kanssa, aloittamaan vaalien jälkeen mahdollisesti käynnistettävän yhdennetyn poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaation alustavan suunnittelun ja erityisesti arvioimaan tällaisen operaation kiireelliset turvallisuustarpeet.

(5)

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto päätti 21 päivänä helmikuuta 2005 käynnistää Irakin osalta yhdennetyn oikeusvaltio-operaation siten, että se olisi mahdollisimman pian operatiivinen, mikä edellyttää Irakin viranomaisten esittämää virallista kutsua.

(6)

Operaation onnistuminen edellyttää tehokasta strategista ja teknistä kumppanuutta irakilaisten kanssa koko operaation ajan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti ja Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa täydentäen.

(7)

Euroopan unioni aikoo hyödyntää vuoropuheluaan Irakin ja sen naapurimaiden kanssa kannustaakseen aluetta sitoutumaan ja tukemaan jatkuvasti turvallisuuden lisäämistä sekä Irakin poliittista prosessia ja jälleenrakennusta osallisuuden, demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen pohjalta sekä tukeakseen turvallisuutta ja yhteistyötä alueella.

(8)

Operaatio EUJUST LEX pannaan täytäntöön olosuhteissa, joissa yleinen järjestys, henkilöiden turvallisuus ja Irakin vakaus ovat uhattuina ja jotka voisivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määriteltyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

(9)

Nizzassa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti tässä yhteisessä toiminnassa olisi määritettävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 ja 26 artiklan mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin asema.

(10)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään ohjeellisen rahoitusmäärän ilmoittamista yhteisen toiminnan koko täytäntöönpanon ajaksi. Yhteisön talousarviosta rahoitettavien määrien ilmoittaminen ilmentää lainsäätäjän tahtoa ja edellyttää, että maksusitoumusmäärärahoja on saatavilla asianomaisen varainhoitovuoden ajan. Operaatio EUJUST LEX saa myös materiaalia ja henkilöstöä jäsenvaltioilta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Operaatio

1.   Euroopan unioni perustaa Irakia varten Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEX, johon kuuluu viimeistään 9 päivänä maaliskuuta 2005 alkava suunnitteluvaihe ja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005 käynnistyvä operatiivinen vaihe.

2.   EUJUST LEX toimii 2 artiklassa esitetyssä tehtävänmäärittelyssä esitettyjen tavoitteiden ja muiden säännösten mukaisesti.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

1.   Operaatio EUJUST LEXin tarkoituksena on vastata Irakin rikosoikeusjärjestelmän kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla koulutusta ylemmän johdon ja rikostutkinnan korkean ja keskitason virkamiehille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri osien kapasiteettia, koordinointia ja yhteistyötä.

2.   EUJUST LEX edistää Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, lujittaa ensisijaisesti poliisi-, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen korkeiden ja kyvykkäiden virkamiesten hallinnollisia taitoja ja parantaa rikostutkintataitoja ja -menettelyjä oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen.

3.   Koulutustoimet järjestetään Euroopan unionissa tai asianomaisella alueella, ja EUJUST LEX -operaatiolla on oltava yhteystoimisto Bagdadissa.

Irakin turvallisuustilanteen kehittymisestä ja soveltuvan infrastruktuurin käytettävyydestä riippuen neuvosto tarkastelee mahdollisuutta järjestää koulutusta Irakissa ja muuttaa tarvittaessa tätä yhteistä toimintaa sen mukaisesti.

4.   Koko operaation ajan irakilaisosapuolen kanssa on kehitettävä tehokasta strategista ja teknistä kumppanuutta erityisesti koulutusohjelmien laatimisessa suunnitteluvaiheen aikana. Koordinointia tarvitaan myös koulutukseen osallistuvan henkilöstön valinnassa, ennakkotutkinnassa, arvioinnissa, seurannassa ja koordinoinnissa pyrkien siihen, että irakilaiset omaksuisivat asiat nopeasti. Suunnittelu- ja operatiivisessa vaiheessa on lisäksi tarpeen varmistaa operaatio EUJUST LEXin ja koulutusta tarjoavien jäsenvaltioiden välinen tiivis koordinointi. Siihen on kuuluttava asianomaisten jäsenvaltioiden Irakissa olevien diplomaattisten edustustojen osallistuminen ja yhteydet jäsenvaltioihin, joilla on ajankohtaista kokemusta operaation kannalta merkityksellisen koulutuksen järjestämisestä.

5.   Operaatio EUJUST LEXin on oltava turvallinen, riippumaton ja erillinen. Se täydentää kuitenkin käynnissä olevia, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa toteutettavia kansainvälisiä toimia ja tuo niihin lisäarvoa sekä pyrkii yhteisvaikutukseen yhteisön ja jäsenvaltioiden nykyisten pyrkimysten kanssa. Tältä osin EUJUST LEX -operaatiolla olisi oltava yhteys jäsenvaltioihin, joissa parhaillaan toteutetaan koulutushankkeita.

3 artikla

Rakenne

Operaatio EUJUST LEXin rakenne on pääpiirteiltään seuraava:

a)

operaation johtaja

b)

koordinointitoimisto Brysselissä

c)

yhteystoimisto Bagdadissa

d)

jäsenvaltioiden käyttöön asettamat ja EUJUST LEX -operaation koordinoimat koulutuspalvelut ja kouluttajat.

Näitä osia käsitellään tarkemmin operaation toiminta-ajatuksessa ja operaatiosuunnitelmassa.

4 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaatio EUJUST LEXin johtaja vastaa operaation toiminnan päivittäisestä hallinnosta ja koordinoinnista sekä henkilöstöstä ja kurinpitoasioista.

2.   Operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5 artikla

Suunnitteluvaihe

1.   Operaation valmisteluvaiheen aikana perustetaan suunnitteluryhmä, jota johtaa operaation johtaja ja johon kuuluu lisäksi riittävä henkilöstö operaation todetuista tarpeista johtuvien tehtävien suorittamiseksi.

2.   Suunnittelun aikana toteutetaan ensisijaisena toimenpiteenä kattava riskiarvio, jota päivitetään tarvittaessa.

3.   Suunnitteluryhmä laatii operaatiosuunnitelman ja valmistelee kaikki tekniset välineet, jotka ovat tarpeen operaation toteuttamiseksi, mukaan luettuna yhteiset koulutusohjelmat, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioissa meneillään olevat koulutushankkeet. Kattava riskiarvio otetaan huomioon toiminta-ajatuksessa ja operaatiosuunnitelmassa. Operaatiosuunnitelma sisältää kursseja koskevat EU:n yhteiset koulutusohjelmat, jotka suunnitteluryhmä laatii kuullen irakilaisosapuolta ja jäsenvaltioita, muun muassa niitä jäsenvaltioita, jotka toteuttavat parhaillaan operaation kannalta merkityksellistä koulutusta. Neuvosto hyväksyy toiminta ajatuksen ja operaatiosuunnitelman.

4.   Suunnitteluryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä keskeisten kansainvälisten toimijoiden ja erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.

6 artikla

Henkilöstö

1.   EUJUST LEXin henkilöstön lukumäärä ja ammatillinen pätevyys määritetään 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 3 artiklassa esitetyn rakenteen mukaisesti.

2.   EUJUST LEXin henkilöstö on EU:n jäsenvaltioiden tai toimielinten lähettämää. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja, sekä matkakuluista rahoitusselvityksessä kuvatun mukaisesti.

3.   Kansainvälistä henkilöstöä ja paikallista henkilöstöä otetaan EUJUST LEXin palvelukseen sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Kaikki operaation henkilöstöön kuuluvat pysyvät asianomaisen EU:n jäsenvaltion tai toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat operaation edun mukaisesti. Sekä operaation aikana että sen päätyttyä operaation henkilöstön on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta kaikkien operaatioon liittyvien tosiasioiden ja tietojen osalta. Henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

7 artikla

Henkilöstön asema

1.   Tarvittaessa EUJUST LEXin henkilöstön asemasta, myös operaation toteuttamisen ja joustavan kulun kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, sovitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisen sopimuksen puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstöön kuuluvan lähettänyt EU:n jäsenvaltio tai toimielin vastaa kaikkien tämän lähettämiseen liittyvien asianomaisen henkilöstöön kuuluvan esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen EU:n jäsenvaltio tai toimielin huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

8 artikla

Johtamisjärjestely

1.   EUJUST LEXin rakenteeseen on sisällyttävä yhtenäinen johtamisjärjestely kriisinhallintaoperaation tapaan.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vastaa poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.   Operaation johtaja johtaa operaatiota ja vastaa sen koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnosta.

4.   Operaation johtaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille.

5.   Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle.

9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittinen valvonta ja strateginen johto ovat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealla, joka toimii neuvoston alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin ehdotuksesta operaation johtaja ja muuttaa operaation toiminta-ajatusta, operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Operaation tavoitteita ja päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu neuvostolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antaa neuvostolle selvityksen säännöllisin väliajoin.

3.   Operaation johtaja toimittaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle säännöllisin väliajoin selvityksen operaatioon osallistumisesta ja sen toteuttamisesta. Komitea voi kutsua operaation johtajan tarvittaessa kokouksiinsa.

10 artikla

Turvallisuus

1.   Operaation johtaja vastaa EUJUST LEXin turvallisuudesta. Hän vastaa neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikköä kuullen siitä, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

2.   Jäsenvaltioissa toteutettavien operaation osien osalta isäntäjäsenvaltio toteuttaa kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset toimenpiteet osallistujien ja kouluttajien turvallisuuden varmistamiseksi alueellaan.

3.   Brysselissä sijaitsevan koordinointitoimiston osalta neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö huolehtii tarpeellisista ja asianmukaisista toimenpiteistä yhteistyössä isäntäjäsenvaltion viranomaisten kanssa.

4.   Jos koulutus tapahtuu kolmannessa valtiossa, EU pyytää asianomaisten jäsenvaltioiden myötävaikutuksella kolmannen valtion viranomaisia toteuttamaan tarpeelliset järjestelyt alueellaan olevien koulutukseen osallistujien ja kouluttajien turvallisuutta varten.

5.   Operaatio EUJUST LEXille nimetään turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle.

6.   Operaation johtaja kuulee poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa operaation toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

7.   EUJUST LEXin jäsenet osallistuvat neuvoston turvallisuusyksikön järjestämään pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käyvät lääkärintarkastuksessa ennen lähettämistä tai matkustamista Irakiin.

8.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä antamaan EUJUST LEXin ja erityisesti yhteystoimiston henkilöstölle turvallinen majoitus, luotiliivit ja henkilösuojaus Irakissa.

11 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 10 000 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti mutta kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Jos osa koulutuksesta järjestetään kolmansissa valtioissa, kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun. Tällaisessa tapauksessa EUJUST LEX -operaatiota varten hankitut tavarat ja palvelut voivat olla peräisin myös kolmansista valtioista.

3.   Irakin erityisen turvallisuustilanteen vuoksi palveluja tarjotaan Bagdadissa niiden voimassa olevien sopimusten nojalla, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt tämän yhteisen toiminnan liitteessä lueteltujen yritysten kanssa. Nämä kulut katetaan operaatio EUJUST LEXin talousarviosta enintään 2 340 000 euroon asti. Yhdistynyt kuningaskunta toimittaa operaation johtajaa kuultuaan neuvostolle säännöllisesti asiaankuuluvat tiedot näistä kuluista.

4.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

5.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUJUST LEXin operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus.

6.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä.

7.   Brysselin koordinointitoimiston laite- ja tarvikeostot ja -vuokraukset tehdään EU:n puolesta.

12 artikla

Yhteisön toiminta

1.   Neuvosto panee merkille komission aikomuksen edistää toiminnallaan ehdotetun operaation kaikissa vaiheissa tämän yhteisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista, johon kuuluu Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaation mahdollisten jatkotoimien valmistelu komissiossa yhteisön ohjelmien puitteissa.

2.   Neuvosto toteaa myös, että on tarpeen sopia koordinointijärjestelyistä Brysselissä ja soveltuvin osin Bagdadissa.

13 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

Korkeana edustajana toimivalla pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle ja Yhdistyneille Kansakunnille tarvittaessa ja operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan ”RESTREINT UE” asti neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2006.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KRECKÉ


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2004/909/YUTP, 26 päivältä marraskuuta 2004, asiantuntijaryhmän perustamisesta mahdollista Irakissa toteutettavaa Euroopan unionin yhdennettyä poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaatiota varten (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 84).

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).


LIITE

Luettelo 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yrityksistä

Control Risks Group: matkaviestinnän turvallisuus

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(osakeyhtiö)

Frontier Medical: perusterveydenhuolto

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(Exploration Logistics Group plc:n osa)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: huolto, johon kuuluu ruoka, vesi, pesula- ja puhdistuspalvelut

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: turva-alue

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD