ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 45

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
16. helmikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 254/2005, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 255/2005, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 256/2005, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, elokuun 16 päivästä helmikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

10

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2005/130/EY:Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön rahoitustuen määrän vahvistamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/EY:Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2005, yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2005 eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 262)

15

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 254/2005,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15 päivänä helmikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 255/2005,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2005,

tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 9 d artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä Euroopan unionissa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa säädetään ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää direktiivin 70/524/ETY mukaisesti jätettyihin rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeviin hakemuksiin sovellettavista siirtymätoimenpiteistä.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat jäsenvaltioiden alustavat huomautukset on toimitettu komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi näitä hakemuksia käsitellään vielä direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Mikro-organismivalmisteen Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran lihanautojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1411/1999 (3).

(6)

Mikro-organismivalmisteen Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) käyttö vasikoiden ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1636/1999 (4).

(7)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat näitä hakemuksia kyseisten tämän asetuksen liitteessä I täsmennettyjen kahden mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman aikarajoitusta. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

(8)

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi- ja endo-1,4-beeta-ksylanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Aspergillus niger (NRRL 25541), käyttö munivien kanojen ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1436/98 (5).

(9)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman aikarajoitusta.

(10)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 14 päivänä syyskuuta 2004 lausunnon kyseisen valmisteen tehokkuudesta munivien kanojen ruokinnassa.

(11)

Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

(12)

Aspergillus oryzaen (DSM 11857) tuottaman 6-fytaasientsyymivalmisteen käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran broilerien, munivien kanojen, lihakalkkunoiden, porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1353/2000 (6) ja emakoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 261/2003 (7). Tämän entsyymivalmisteen käyttö hyväksyttiin näiden eläinryhmien osalta ilman aikarajoitusta komission asetuksella (EY) N:o 1465/2004 (8).

(13)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta samaan entsyymivalmisteeseen perustuvan Aspergillus oryzaen DSM 14223 -kannan tuottaman valmisteen hyväksymiseksi samojen eläinryhmien osalta ilman aikarajoitusta.

(14)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi lausunnon kyseisen valmisteen käytöstä silloin kun se on tuotettu Aspergillus oryzaen DSM 11857 -kannan sijaan DSM 14223 -kannasta, ja lausunnon mukaan kyseinen valmiste ei aiheuta riskiä ihmisten tai edellä mainittujen eläinryhmien terveydelle tai ympäristölle tämän asetuksen liitteessä II vahvistettujen edellytysten täyttyessä.

(15)

Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa säädetyt hyväksymistä ilman aikarajoitusta koskevat edellytykset täyttyvät.

(16)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasientsyymivalmisteen, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 270.95), käyttö hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1436/98 ja lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 654/2000 (9).

(17)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman aikarajoitusta.

(18)

Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

(19)

Sen vuoksi kyseisten kolmen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman aikarajoitusta liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(20)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteissä mainituille lisäaineille. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (10).

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman aikarajoitusta liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Entsyymit” kuuluvien valmisteiden käyttö lisäaineina eläinten ruokinnassa ilman aikarajoitusta liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  EYVL L 164, 30.6.1999, s. 56.

(4)  EYVL L 194, 27.7.1999, s. 17.

(5)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  EYVL L 155, 28.6.2000, s. 15.

(7)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 12.

(8)  EUVL L 270, 18.8.2004, s. 11.

(9)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 26.

(10)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.


LIITE I

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättymispäivä

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

”E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. Toyoi valmiste, joka sisältää vähintään:

1 × 1010 PMY/g lisäainetta

Lihanaudat

0,2 × 109

0,2 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Bacillus cereus var. Toyoin päiväannos saa olla enintään 1 × 109 PMY 100:aa painokiloa kohti. Jokaista seuraavaa 100:aa painokiloa kohti lisätään 0,2 × 109 PMY.

Ei määräaikaa

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

Jauhe ja rakeet:

3,5 × 1010 PMY/g lisäainetta

Päällystetty:

2,0 × 1010 PMY/g lisäainetta

Neste:

1 × 1010 PMY/ml lisäainetta

Vasikat

6 kuukautta

1 × 109

1 × 1010

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa”


LIITE II

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäis-pitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättymispäivä

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

”E 1601

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi- ja endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus niger (NRRL 25541) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 1 600 U (2)/g

Munivat kanat

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi:

138 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 138 U endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 200 U.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja ja beetaglukaaneja), esim. viljalajeja (esim. ohraa, vehnää, ruista, ruisvehnää) sisältävät sekaruokavaliot.

Ei määräaikaa

Endo-1,4-beeta- ksylanaasi EC 3.2.1.8

endo-1,4-beeta-ksylanaasi:

200 U

E 1614 (i)

6-fytaasi EC 3.1.3.26

6-fytaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 14223) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Kiinteä: 5 000 FYT (3)/g

Neste: 20 000 FYT/ml

Broilerit

250 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa

Munivat kanat

300 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 450–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa

Lihakalkkunat

250 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa

Porsaat

250 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

4.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

Ei määräaikaa

Lihasiat

250 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa

Emakot

750 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 750–1 000 FYT.

3.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

Ei määräaikaa

E 1618

Endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 270.95) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Kiinteä: 28 000 EXU (4)/g

Neste: 14 000 EXU/ml

Broilerit

2 800 EXU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 2 800–5 600 EXU.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 50 % vehnää.

Ei määräaikaa

Lihakalkkunat

5 600 EXU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 5 600 EXU

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 30 % vehnää ja 30 % ruista.

Ei määräaikaa”


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,0; 30 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,0; 30 °C).

(3)  1 FYT on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(4)  1 EXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa arabinoksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 3,5; 55 °C).


16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 256/2005,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2005,

elokuun 16 päivästä helmikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklassa säädetään, että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta. Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin mukaista tullimaksua.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdan mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen voimaantuloon asti.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 16 päivästä helmikuuta 2005 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

5,92

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

38,70

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

59,51

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

59,51

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

38,70


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

1.2.2005–14.2.2005 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/13


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä joulukuuta 2004,

yhteisön rahoitustuen määrän vahvistamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5460)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/130/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suu- ja sorkkatauti puhkesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001. Taudin esiintyminen aiheutti vakavan riskin yhteisön kotieläinkannalle.

(2)

Komission päätösten 2001/654/EY (2) ja 2003/23/EY (3) nojalla myönnettiin yhteisön rahoitustukea korvauksen maksamiseksi omistajille niistä eläimistä, jotka jouduttiin pakkoteurastamaan vuonna 2001 esiintyneen suu- ja sorkkataudin hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vuoksi.

(3)

Komission päätöksen 2003/676/EY (4) nojalla hyväksyttiin yhteisön ylimääräinen rahoitustuki Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin ja muihin kustannuksiin.

(4)

Viimeksi mainitun päätöksen 1 artiklan nojalla ylimääräisen rahoitustuen ennakkomaksuna on maksettu 40 miljoonaa euroa.

(5)

Yhteisön rahoitustuen loppuerän oli samaisen päätöksen mukaan määrä perustua Yhdistyneen kuningaskunnan 27 päivänä helmikuuta 2003 toimittamaan maksupyyntöön, yksityiskohtaisiin asiakirjoihin, joissa vahvistetaan maksupyynnössä esitetyt luvut, sekä komission paikan päällä tekemien tarkastusten tuloksiin.

(6)

Kun edellä mainitut näkökohdat on otettu huomioon, yhteisön rahoitustuen määrä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin olisi nyt vahvistettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Vahvistetaan komission päätöksen 2003/676/EY nojalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin ja muihin kustannuksiin tarkoitetun yhteisön ylimääräisen rahoitustuen määräksi 156 972 555 euroa.

Tuesta on jo suoritettu 40 miljoonan euron suuruinen ennakkomaksu, ja loppuerä eli 116 972 555 euroa maksetaan heti, kun tarvittavat määrärahat on saatu käyttöön.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EYVL L 230, 28.8.2001, s. 16.

(3)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 41.

(4)  EUVL L 249, 1.10.2003, s. 45.


16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä helmikuuta 2005,

yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2005 eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 262)

(Ainoastaan espanjan-, ranskan-, hollannin- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/131/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että yhteisö osallistuu eläinlääkärintarkastusten tehostamiseen myöntämällä tukea vertailulaboratorioille. Vertailulaboratorioksi yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaisesti nimetty laboratorio voi tietyin edellytyksin saada yhteisön tukea.

(2)

Päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti vertailulaboratorioiden toimintaan myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 156/2004 (2) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea laboratorion toimintaan edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tietyissä määräajoissa.

(3)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2005 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(4)

Niiden mukaan yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä yhteisön vertailulaboratorioille, jotka on nimetty suorittamaan tehtäviä ja velvollisuuksia, joista säädetään raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/46/ETY (3), merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä neuvoston päätöksessä 93/383/ETY (4), simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista 29 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/313/EY (5), tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (6) ja zoonoosien epidemiologiasta ja salmonellasta vastaavista yhteisön vertailulaboratorioista sekä salmonellasta vastaavista kansallisista vertailulaboratorioista 20 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/564/EY (7).

(5)

Yhteisöltä tulevan taloudellisen tuen lisäksi olisi myönnettävä lisätukea seminaarien järjestämiseen yhteisön vertailulaboratorioiden vastuulle kuuluvilla aloilla.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 156/2004 vahvistetaan yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 30:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä sellaisen yhteisön vertailulaboratorion osalta, joka tarvitsee tukea yli 30 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaarista saataisiin paras mahdollinen tulos.

(7)

Moitteeton varainhoito edellyttää, että toistuvat vaikeudet jonkin yhteisön vertailulaboratorion toiminnassa otetaan huomioon myönnettäessä yhteisön taloudellista tukea kyseiselle laboratoriolle, joka olisi tarkastettava vuoden kuluessa yhteisön säännöissä vahvistettujen tehtävien, velvollisuuksien ja tukikelpoisuussääntöjen noudattamisen tarkistamiseksi.

(8)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (8) 3 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintäalaa ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon valvonnassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 ja 9 artiklaa.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Taloudellinen tuki Espanjalle päätöksen 93/383/ETY mukaisten tehtävien suorittamiseksi

1.   Yhteisö myöntää Espanjalle taloudellista tukea päätöksen 93/383/ETY 4 artiklassa säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Espanja ja jotka koskevat merellisten biotoksiinien valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 201 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Espanjalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

3.   Komissio suorittaa edellä 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion teknisen ja taloudellisen tarkastuksen 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä.

2 artikla

Taloudellinen tuki Ranskalle direktiivin 92/46/ETY mukaisten tehtävien ja toimivaltuuksien suorittamiseksi

1.   Yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea direktiivin 92/46/ETY liitteessä D olevassa II luvussa vahvistettuja tehtäviä ja toimivaltuuksia varten, jotka suorittaa Agence française de sécurité sanitaire des aliments -viraston Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (entinen Laboratoire d'etudes et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Ranska ja jotka koskevat maidon ja maitotuotteiden määritystä ja testausta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 200 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 27 000 euroa.

3 artikla

Taloudellinen tuki Alankomaille päätöksen 2004/564/EY mukaisten tehtävien ja velvollisuuksien suorittamiseksi

1.   Yhteisö myöntää Alankomaille taloudellista tukea päätöksessä 2004/564/EY säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Alankomaat ja jotka koskevat salmonellaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 270 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Alankomaille taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 28 000 euroa.

4 artikla

Taloudellinen tuki Yhdistyneelle kuningaskunnalle päätöksen 1999/313/EY mukaisten tehtävien suorittamiseksi

1.   Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea päätöksessä 1999/313/EY säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta ja jotka koskevat simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 248 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

5 artikla

Taloudellinen tuki Yhdistyneelle kuningaskunnalle asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisten tehtävien suorittamiseksi

1.   Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea päätöksessä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevassa B luvussa vahvistettuja tehtäviä varten, jotka suorittaa Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta ja jotka koskevat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 500 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämiä seminaareja varten. Tuki saa olla enintään 70 500 euroa.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 156/2004 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea, jos yhteen sen järjestämistä 2 kohdassa tarkoitetuista seminaareista osallistuu enintään 50 osanottajaa.

6 artikla

Osoittaminen

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUVL L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 166, 8.7.1993, s. 31. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 120, 8.5.1999, s. 40.

(6)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 36/2005 (EUVL L 10, 13.1.2005, s. 9).

(7)  EUVL L 251, 27.7.2004, s. 14.

(8)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.


Oikaisuja

16.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/18


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 145, 30. huhtikuuta 2004 )

Sivulla 29, 40 artiklan 5 kohdassa:

a)

Lisätään sanojen ”ja direktiivin” jälkeen ”2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin”.

b)

Lisätään ilmauksen ”2003/71/EY” jälkeen alaviitenumero ”(1)”.

c)

Lisätään alaviite seuraavasti:

”(1)

EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.”.

Sivulla 38, 65 artiklassa:

a)

Täydennetään päivämäärät seuraavasti:

:

1 kohta

:

”30 päivää huhtikuuta 2006”

:

2 kohta

:

”30 päivää huhtikuuta 2007”

:

3 kohta

:

”30 päivää lokakuuta 2006”

:

4 kohta

:

”30 päivää lokakuuta 2006”

:

6 kohta

:

”30 päivää huhtikuuta 2005”.

b)

Poistetaan alaviitteet, joissa on yksi, kaksi, kolme ja neljä asteriskia.

Sivulla 38, 66 artiklassa; sivulla 39, 67 artiklan 1 kohdassa ja 68 artiklassa:

a)

Täydennetään puutteellisin viitetiedoin oleva direktiivi seuraavasti:

”Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (*)”.

b)

Poistetaan alaviite 1 ja lisätään yllä olevaan direktiiviin viittaava yhdellä asteriskilla varustettu alaviite seuraavasti:

”(*)

EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.”.

Sivulla 39, 69 artiklassa; sivulla 40, 70 artiklan ensimmäisessä kohdassa; sivulla 40, 71 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa:

a)

Täydennetään päivämäärä seuraavasti:

”30 päivästä huhtikuuta 2006” (69 artikla), ”30 päivänä huhtikuuta 2006” (70 artikla) ja ”30 päivää huhtikuuta 2006” (71 artikla).

b)

Poistetaan alaviitteet, joissa on yksi tai kaksi asteriskia.

Sivulla 40, 71 artiklan 5 kohdassa:

oikaistaan

:

”…pyyntö tehdään viimeistään 18 kuukauden kuluessa 70 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä.”

seuraavasti

:

”…pyyntö tehdään ennen 30 päivää lokakuuta 2007.”.