ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
10. helmikuu 2005


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

2005/106/EY:Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

Lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

10.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä marraskuuta 2004,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2005/106/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä joulukuuta 2003 komission neuvottelemaan Chilen kanssa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan, jolla otettaisiin huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin.

(2)

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja lisäpöytäkirja parafoitiin 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(3)

Lisäpöytäkirja olisi allekirjoitettava yhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta edellyttäen, että se tehdään lopullisesti myöhemmin, ja tiettyjen sen määräysten väliaikainen soveltaminen olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja, jolla otetaan huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin.

Lisäpöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2.   Ennen lisäpöytäkirjan voimaantuloa sovelletaan väliaikaisesti sen 2—6, 11 ja 12 artiklaa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA JA

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ‘jäsenvaltiot’,

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ‘yhteisö’,

ja

CHILEN TASAVALTA, jäljempänä ‘Chile’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty sopimus, jäljempänä ‘sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2002, ja joitakin sen määräyksiä on sovellettu sen 198 artiklan 3 kohdan mukaisesti 1 päivästä helmikuuta 2003,

OTTAVAT HUOMIOON, että Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan, jäljempänä ‘uudet jäsenvaltiot’, Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus, jäljempänä ‘liittymissopimus’, allekirjoitettiin Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003, ja se tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I JAKSO

SOPIMUSPUOLET

1 artikla

Tšekin tasavallasta, Viron tasavallasta, Kyproksen tasavallasta, Latvian tasavallasta, Liettuan tasavallasta, Unkarin tasavallasta, Maltan tasavallasta, Puolan tasavallasta, Slovenian tasavallasta ja Slovakian tasavallasta tulee täten sopimuksen sopimuspuolia.

II JAKSO

TAVARAKAUPPA

2 artikla

Muutetaan sopimuksen liite I tämän pöytäkirjan liitteeseen I sisältyvien määräysten mukaisesti sopimuksen liitteessä I olevassa 1 jaksossa ilmoitettujen tariffikiintiöiden lisäämiseksi siihen.

III JAKSO

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

3 artikla

Muutetaan sopimuksen liitteessä III olevan 17 artiklan 4 kohta ja 18 artiklan 2 kohta tämän pöytäkirjan liitteen II määräysten mukaisesti.

4 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä III oleva lisäys III tämän pöytäkirjan liitteellä III.

5 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä III oleva lisäys IV tämän pöytäkirjan liitteellä IV.

6 artikla

1.   Sopimuksen määräyksiä sovelletaan sellaisiin Chilestä johonkin uuteen jäsenvaltioon tai jostakin uudesta jäsenvaltiosta Chileen vietäviin tavaroihin, jotka ovat sopimuksen liitteen III määräysten mukaisia ja jotka liittymispäivänä ovat joko matkalla taikka Chilessä tai kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueella.

2.   Tällaisissa tapauksissa myönnetään etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluttua liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

IV JAKSO

PALVELUKAUPPA JA SIJOITTAUTUMINEN

7 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä VII oleva A osa tämän pöytäkirjan liitteen V määräyksillä.

8 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä VIII oleva A osa tämän pöytäkirjan liitteen VI määräyksillä.

9 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä IX oleva A osa tämän pöytäkirjan liitteen VII määräyksillä.

10 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä X oleva A osa tämän pöytäkirjan liitteen VIII määräyksillä.

V JAKSO

JULKISET HANKINNAT

11 artikla

1.   Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä IX luetellut uusien jäsenvaltioiden yksiköt sopimuksen liitteen XI asianomaisiin kohtiin.

2.   Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä X oleva uusien jäsenvaltioiden julkaisutapoja koskeva luettelo sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 2.

VI JAKSO

WTO

12 artikla

Chile sitoutuu siihen, ettei se esitä uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisia myönnytyksiä.

VII JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

1.   Tämän pöytäkirjan tekevät yhteisö, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Chile kukin omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta, tai sopimuksen voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi.

3.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, yhteisö ja Chile sopivat soveltavansa tämän pöytäkirjan 2—6, 11 ja 12 artiklaa väliaikaisesti pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä. Pöytäkirjan 2 artiklaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

4.   Ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille, joka on tämän sopimuksen tallettaja.

5.   Jos sopimuspuolet soveltavat jotakin tämän pöytäkirjan määräystä ennen pöytäkirjan voimaantuloa, tällaiseen määräykseen sisältyviä viittauksia pöytäkirjan voimaantulopäivään pidetään viittauksina päivämäärään, josta alkaen sopimuspuolet sopivat 3 kohdan mukaisesti kyseistä määräystä noudattavansa.

14 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Yhteisö toimittaa Chilelle kolmen kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta sopimuksen latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset toisinnot. Kun tämä pöytäkirja tulee voimaan, tämän pöytäkirjan uudet kielitoisinnot ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut toisinnot.

15 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta. Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.

LIITE I

Muutokset yhteisön tullien poistoluetteloon

1)

Yhteisö sallii tullittoman tuonnin seuraaville tuotteille ja määrille siten, että alkuperäistä määrää korotetaan joka vuosi 5 prosentilla

CN-koodi

Kuvaus

Määrä

0703 20 00

Valkosipuli

30 tonnia

ex 0806 10 10

Viinirypäleet (1/1—14/7)

1 500 tonnia

0810 50 00

Kiivit

1 000 tonnia

2)

Yhteisö sallii tullittoman tuonnin seuraaville tuotteille ja määrille

CN-koodi

Kuvaus

Määrä (1)

0303 29 00

Muu jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet

725 tonnia

0303 78 12

Argentiinankummeliturska

0303 78 19

Kummeliturskat — muut

0304 20 53

Jäädytetyt makrillifileet

0304 20 56

Jäädytetyt argentiinankummeliturska-fileet

0304 20 58

Jäädytetyt fileet muuta kummeliturskaa

0304 20 91

Jäädytetyt hokifileet

0304 20 95

Muut jäädytetyt fileet

0304 90 05

Surimi


CN-koodi

Kuvaus

Määrä (2)

1604 15 19

Makrillivalmisteet ja -säilykkeet

90 tonnia


(1)  Tätä tariffikiintiötä sovelletaan vuoteen 2004 ja jokaiseen sen jälkeiseen kalenterivuoteen alkaen 1.1.2005 ja sen voimassaolon päättymiseen 31.12.2012 saakka.

(2)  Tätä tariffikiintiötä sovelletaan vuoteen 2004 ja jokaiseen sen jälkeiseen kalenterivuoteen alkaen 1.1.2005 ja sen voimassaolon päättymiseen 31.12.2006 saakka.

LIITE II

Assosiaatiosopimuksen liitteeseen III sisältyvien hallinnollisten huomautusten uudet kielitoisinnot

1.

Muutetaan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

(…)

Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

ES

”EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

”VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

”TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

”ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

”DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

”RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

”IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

”RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

”KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

”MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

NL

”AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

”WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

”EMITIDO A POSTERIORI”

SL

”IZDANO NAKNADNO”

SK

”VYDANÉ DODATOČNE”

FI

”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

”UTFÄRDAT I EFTERHAND”

2.

Muutetaan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

(…)

Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

ES ”DUPLICADO”

CS ”DUPLIKÁT”

DA ”DUPLIKAT”

DE ”DUPLIKAT”

ET ”DUPLIKAAT”

EL ”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN ”DUPLICATE”

FR ”DUPLICATA”

IT ”DUPLICATO”

LV ”DUBLIKĀTS”

LT ”DUBLIKATAS”

HU ”MÁSODLAT”

MT ”DUPLIKAT”

NL ”DUPLICAAT”

PL ”DUPLIKAT”

PT ”SEGUNDA VIA”

SL ”DVOJNIK”

SK ”DUPLIKÁT”

FI ”KAKSOISKAPPALE”

SV ”DUPLIKAT”

LIITE III

”Lisäys III

EUR.1-TAVARATODISTUKSEN MALLI JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Tulostusohjeet

1.

Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 × 297 mm; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai enintään 8 mm sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset havaittaviksi.

2.

Yhteisön jäsenvaltioiden ja Chilen tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

Täyttöohjeet

Viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1-tavaratodistuksen että hakemuksen. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

Image

Image

Image

Image

LIITE IV

”Lisäys IV

Kauppalaskuilmoitus

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat erityiset edellytykset

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, laaditaan käyttäen yhtä jäljempänä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin. Kauppalaskuilmoitus laaditaan kunkin alaviitteen mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2)

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Portugalinkielinen toisinto

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Latviankielinen toisinto

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ….) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (2).

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

…..…….…............................. (3)

(Paikka ja päiväys)

…..…….…............................. (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)”


(1)  Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän liitteen 21 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

(2)  Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän liitteen 37 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ’CM’ asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3)  Nämä tiedot voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4)  Katso tämän liitteen 20 artiklan 5 kohtaa. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

LIITE V

(Sopimuksen 99 artiklassa tarkoitettu sopimuksen liite VII)

LUETTELO ERITYISISTÄ PALVELUSITOUMUKSISTA

OSA A

Yhteisöä koskeva luettelo

Alkuhuomautus

1.

Tässä luettelossa mainittuja erityisiä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia, sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Näitä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta yhteisön ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ne eivät vaikuta yhteisön oikeudesta johtuviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2.

Jäsenvaltioista käytetään seuraavia lyhenteitä:

BE Belgia

CZ Tšekki

DK Tanska

DE Saksa

EE Viro

EL Kreikka

ES Espanja

FR Ranska

IE Irlanti

IT Italia

CY Kypros

LV Latvia

LT Liettua

LU Luxemburg

HU Unkari

MT Malta

NL Alankomaat

AT Itävalta

PL Puola

PT Portugali

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Suomi

SE Ruotsi

UK Yhdistynyt kuningaskunt

3.

Luettelon liitteenä on sanasto yksittäisten jäsenvaltioiden käyttämistä termeistä.

Oikeushenkilön ”tytäryhtiöllä” tarkoitetaan tosiasiallisesti toisen oikeushenkilön määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä.

Oikeushenkilön ”sivuliikkeellä” tarkoitetaan toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esim. emoyhtiön osasto, ja jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset liikeneuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa siten, että niiden ei tarvitse neuvotella suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa emoyhtiön osaston toimipaikassa tietoisina tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka päätoimipaikka on ulkomailla.

I

HORISONTAALISET SITOUMUKSET

Tämän luettelon kattamat alat

 

 

 

 

3)

Kansallisen tai paikallisen tason julkisia perushyödykkeitä koskevat palvelut voidaan varata kaikissa jäsenvaltioissa (1) julkisille monopoleille tai yksinoikeudet saaneille yksityisille palvelujen tarjoajille (2).

3)

a)

Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetuille (chileläisten yritysten) tytäryhtiöille, joiden kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on yhteisössä, myönnettyä kohtelua ei laajenneta koskemaan chileläisen yrityksen johonkin yhteisön jäsenvaltioon perustamia sivuliikkeitä tai agentuureja. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltiota laajentamasta tätä kohtelua koskemaan chileläisen yrityksen toiseen jäsenvaltioon perustamia sivuliikkeitä tai agentuureja ensimmäisen jäsenvaltion alueella toteutettavien toimien osalta, jollei tällaista laajennusta kielletä nimenomaisesti yhteisön lainsäädännössä.

 

 

 

b)

Vähintään yhtä edullisen kohtelun myöntämistä koskevasta periaatteesta voidaan poiketa, kun kyse on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetuista (chileläisten yritysten) tytäryhtiöistä, joilla on ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto yhteisön alueella, jollei voida osoittaa, että niillä on tosiasiallinen ja jatkuva yhteys jonkin jäsenvaltion talouteen.

 

 

HU: Kaupallisen toiminnan muotona on oltava rajoitetun vastuun yhtiö, osakeyhtiö, sivuliike tai edustustoimisto.

Oikeushenkilöksi rekisteröityminen

3)

SE: Osakeyhtiöllä voi olla yksi tai useampi perustaja. Perustajan on joko oleskeltava Euroopan talousalueella (ETA) tai oltava Euroopan talousalueelle sijoittautunut oikeushenkilö. Avoin yhtiö voi olla osakeyhtiön perustaja vain, jos jokainen yhtiökumppani oleskelee Euroopan talousalueella (3). Kaikkien muuntyyppisten oikeushenkilöiden perustamiseen sovelletaan vastaavia ehtoja.

 

 

Ulkomaisten yritysten sivuliikkeitä koskeva laki

3)

SE: Ulkomaisen yrityksen (joka ei ole rekisteröitynyt oikeushenkilöksi Ruotsissa) on harjoitettava kaupallista toimintaansa sellaisen Ruotsiin sijoittautuneen sivuliikkeen välityksellä, jolla on itsenäinen johto ja erillinen kirjanpito.

SE: Vaatimus perustaa sivuliike tai nimetä maassa asuva edustaja ei koske alle vuoden kestäviä rakennushankkeita.

PL: Ei sitoumuksia sivuliikkeiden osalta.

Ulkomaisten yritysten sivuliikkeitä koskeva laki

3)

SE: Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenistä vähintään puolen asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella (ETA).

SE: Sivuliikkeen toimitusjohtajan on oleskeltava Euroopan talousalueella (ETA) (3).

SE: Sellaisten ulkomaan tai Ruotsin kansalaisten, jotka eivät oleskele Ruotsissa ja jotka haluavat harjoittaa kaupallista toimintaa Ruotsissa, on nimettävä kyseisestä toiminnasta vastaava maassa oleskeleva edustaja ja ilmoitettava tämä paikallisen viranomaisen rekisteriin.

SI: Ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeiden perustaminen edellyttää, että emoyhtiö on ollut rekisteröitynä alkuperämaassa vähintään yhden vuoden.

 

 

Oikeushenkilöt:

3)

FI: Suomen viranomaisten on vahvistettava ulkomaisten omistajien hankkimat osakkeet, jotka oikeuttavat yli kolmannekseen suomalaisen yhtiön tai liikeyrityksen (jossa on yli 1 000 työntekijää tai jonka liikevaihto on yli 1 000 miljoonaa Suomen markkaa tai jonka taseen loppusumma on yli 167 miljoonaa euroa) äänioikeuksista; vahvistus voidaan evätä vain, jos tärkeä kansallinen etu vaarantuisi.

FI: Osakeyhtiön perustajista vähintään puolen on oleskeltava joko Suomessa tai toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Yrityksille voidaan kuitenkin myöntää erivapauksia.

PL: Ulkomaisen palvelujen tarjoajan sijoittautuminen edellyttää kommandiittiyhtiön, rajoitetun vastuun yhtiön tai osakeyhtiön perustamista.

FI: Euroopan talousalueen ulkopuolella oleskeleva ulkomaalainen, joka harjoittaa kauppaa yksityisyrittäjänä tai yhtiökumppanina suomalaisessa kommandiittiyhtiössä tai osakeyhtiössä, tarvitsee elinkeinoluvan. Jos ulkomainen organisaatio tai säätiö, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella, aikoo harjoittaa liiketoimintaa tai kauppaa perustamalla sivuliikkeen Suomeen, sen on hankittava elinkeinolupa.

FI: Jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä tai toimitusjohtaja oleskelee Euroopan talousalueen ulkopuolella, vaaditaan lupa. Yrityksille voidaan kuitenkin myöntää erivapauksia.

SK: Ulkomaisen luonnollisen henkilön, jonka nimi rekisteröidään kaupparekisteriin yrittäjän puolesta toimimaan valtuutettuna henkilönä, on esitettävä Slovakian oleskelulupa.

 

 

Kiinteistöjen ostaminen:

DK: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kiinteistöostoille on asetettu rajoituksia. Lisäksi ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden maatalouskiinteistöjen ostoille on asetettu rajoituksia.

EL: Lain nro 1892/89 mukaan kansalainen voi hankkia maata raja-alueilta ainoastaan puolustusministerin luvalla. Hallintokäytäntöjen mukaan suoria sijoituksia varten on helppo saada lupa.

CY: Ei sitoumuksia

HU: Ei valtion omaisuuden hankintaa koskevia sitoumuksia.

LT: Ei sitoumuksia, jotka koskisivat luonnollisten ja oikeushenkilöiden maanhankintaoikeutta.

MT: Ei kiinteän omaisuuden hankintaa koskevia sitoumuksia.

LV: Ei sitoumuksia, jotka koskisivat oikeushenkilöiden maanhankintaoikeutta. Enintään 99 vuoden maanvuokraus sallittu.

PL: Ei sitoumuksia, jotka koskisivat valtion omaisuuden hankintaa eli yksityistämisprosessia koskevia säännöksiä (3 muoto).

SI: Osittain ulkomaisella pääomalla rahoitetut oikeushenkilöt, jotka ovat asettautuneet Sloveniaan, voivat hankkia kiinteistöjä Slovenian alueelta. Ulkomaisten henkilöiden Sloveniaan perustamat sivuliikkeet (4) voivat hankkia ainoastaan kiinteistöjä, lukuun ottamatta maata, joka on tarpeen harjoitettaessa sitä taloudellista toimintaa, jota varten ne on perustettu. Erityislupa vaaditaan, jotta 10 kilometrin levyisellä rajavyöhykkeellä sijaitsevaa kiinteää omaisuutta voivat omistaa yritykset, joissa pääoman tai äänten enemmistö kuuluu suoraan tai epäsuorasti toisen jäsenvaltion oikeushenkilöille tai kansalaisille.

SK: Ei mitään lukuun ottamatta maata (3 ja 4 muoto)

Kiinteistöjen ostaminen:

AT: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden on saatava kiinteistöjen hankinnalle, ostamiselle ja vuokraukselle lupa toimivaltaisilta alueviranomaisilta (Länder), jotka harkitsevat, onko näillä toimenpiteillä vaikutusta tärkeisiin taloudellisiin, sosiaalisiin tai kulttuurisiin etuihin.

IE: Kotimaisten tai ulkomaisten yritysten tai ulkomaan kansalaisten on saatava maankäyttöä valvovan komitean kirjallinen etukäteissuostumus Irlannissa sijaitsevaa maa-aluetta koskeville hankinnoille. Jos kyseinen maa-alue on tarkoitettu teollisuuden (ei kuitenkaan maatalousteollisuuden) käyttöön, tästä vaatimuksesta voidaan poiketa yritys- ja työllisyysministerin antaman asiaa koskevan todistuksen perusteella. Tätä lakia ei sovelleta kaupunkien rajojen sisällä oleviin maa-alueisiin.

CZ: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kiinteistöostoille on asetettu rajoituksia. Ulkomaiset henkilöt voivat hankkia kiinteää omaisuutta perustamalla slovakialaisen oikeushenkilön tai osallistumalla yhteisyrityksiin. Ulkomainen henkilö tarvitsee maan hankkimiseen luvan.

HU: Ei sitoumuksia, jotka koskisivat ulkomaisten luonnollisten henkilöiden maanhankintaoikeutta.

LV: Ei sitoumuksia, jotka koskisivat oikeushenkilöiden maanhankintaoikeutta. Enintään 99 vuoden maanvuokraus sallittu.

PL: Ulkomaalaiset ja ulkomaiset oikeushenkilöt tarvitsevat kiinteän omaisuuden suoraan tai epäsuoraan hankkimiseen luvan.

SK: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kiinteistöostoille on asetettu rajoituksia. Ulkomaiset henkilöt voivat hankkia kiinteää omaisuutta perustamalla slovakialaisen oikeushenkilön tai osallistumalla yhteisyrityksiin. Ulkomainen henkilö tarvitsee maan hankkimiseen luvan (3 ja 4 muoto).

 

 

 

IT: Ei sitoumuksia kiinteistöostojen osalta.

FI (Ahvenanmaa): Rajoitettu Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksia hankkia ja omistaa kiinteistöjä Ahvenanmaalla ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten antamaa lupaa.

FI (Ahvenanmaa): Rajoitettu Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sijoittautumisvapautta ja vapautta tarjota palveluja ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten antamaa lupaa.

 

 

Investointitoiminta:

FR: Ulkomaisiin ostoihin, jotka oikeuttavat yli 33,33 prosenttiin toimivan ranskalaisen yrityksen osakepääomasta tai äänioikeuksista tai 20 prosenttiin ranskalaisesta pörssiyhtiöstä, sovelletaan seuraavaa määräystä:

lupa annetaan etukäteisilmoitusta seuranneen kuukauden määräajan jälkeen ilman eri toimenpidettä, jollei talousasiainministeri ole poikkeustapauksessa käyttänyt oikeuttaan lykätä investointia.

FR: Ulkomaalaisomistusta hiljattain yksityistetyissä yrityksissä voidaan rajoittaa siten, että Ranskan hallitus määrittää yleisölle tarjottavien osakkeiden enimmäismäärän tapauskohtaisesti.

ES: Ulkomaisen hallituksen tai ulkomaisten julkisyhteisöjen joko suoraan tai ulkomaisten hallitusten joko välittömässä tai välillisessä määräysvallassa olevien yritysten tai muiden yhteisöjen välityksellä Espanjaan tekemät sijoitukset (jotka tuovat yhteisöille taloudellisten etujen lisäksi yleensä myös muita etuja) edellyttävät hallituksen antamaa etukäteislupaa.

PT: Ulkomaalaisomistusta hiljattain yksityistetyissä yrityksissä voidaan rajoittaa siten, että Portugalin hallitus määrittää yleisölle tarjottavien osakkeiden enimmäismäärän tapauskohtaisesti.

IT: Hiljattain yksityistetyille yrityksille voidaan myöntää yksinoikeuksia tai niiden yksinoikeudet voidaan säilyttää. Hiljattain yksityistettyihin yrityksiin liittyviä äänioikeuksia voidaan rajoittaa joissain tapauksissa. Puolustuksen, liikenne-, televiestintä- ja energiapalvelujen alalla toimivien yritysten suurten omistusosuuksien hankinta edellyttää valtiovarainministeriön hyväksyntää viiden vuoden ajan.

FR: Tiettyjen kaupallisten, teollisten tai käsiteollisten (5) toimien käynnistäminen edellyttää erityisvaltuutusta, jos toimitusjohtajalla ei ole pysyvää oleskelulupaa.

Investointitoiminta:

CY: Yhtiöillä, joihin kuuluu ulkomaalaisomistusta, on oltava maksettua osakepääomaa rahoitusvaatimustensa mukaisesti ja maassa asumattomien on rahoitettava osuutensa tuontivaluutalla.

Jos maassa asumattomien omistusosuus ylittää 24 prosenttia, kaikki lisäykset käyttöpääomaan tai muuhun pääomaan on hankittava paikallisista ja ulkomaisista rahoituslähteistä siinä suhteessa, mikä on maassa asuvien ja asumattomien osuus yhtiön osakepääomasta. Jos kyseessä on ulkomaisen yhtiön sivuliike, koko alkuinvestoinnin pääoma on hankittava ulkomaisista lähteistä. Paikallisista lähteistä lainaaminen on sallittua ainoastaan hankkeen toteuttamisen aloittamisen jälkeen käyttöpääomavaatimusten rahoittamiseksi.

HU: Ei valtion omaisuuden hankintaa koskevia sitoumuksia.

LT: Investoinnit arvontojen järjestämiseen on kielletty ulkomaisia pääomainvestointeja koskevalla lailla.

MT: Yrityksiin, joiden omistajiin kuuluu maassa asumattomia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, sovelletaan samoja pääomavaatimuksia, joita sovelletaan maassa asuvien kokonaan omistamiin yrityksiin, seuraavasti: yksityiset yritykset 500 Maltan liiraa (josta vähintään 20 prosenttia maksettua osakepääomaa); julkisen sektorin yritykset 20 000 Maltan liiraa (josta vähintään 25 prosenttia maksettua osakepääomaa). Maassa asumattomien omistusosuus on maksettava ulkomailta peräisin olevilla varoilla. Yritysten, joihin osallistuu maassa asumattomia, on haettava valtiovarainministeriöltä asianomaisen lainsäädännön mukaisesti lupaa toimitilojen hankkimiseen.

 

 

CY: Maassa asumattomien osallistuminen yhtiöön tai yritykseen Kyproksessa edellyttää keskuspankin lupaa. Ulkomaalaisten osallistuminen kaikilla sitoumusluetteloon sisältyvillä aloilla ja niiden osa-alueilla on tavallisesti rajoitettu 49 prosenttiin. Viranomaisten päätös myöntää lupia ulkomaalaisten osallistumiselle perustuu taloudellisiin tarpeisiin, joiden määrittämisessä käytetään yleensä seuraavia kriteereitä:

a)

sellaisten palvelujen tarjoaminen, joita Kyproksessa ei ole aikaisemmin tarjottu;

b)

talouden vientisuuntauksen edistäminen kehittämällä nykyisiä ja uusia markkinoita;

c)

nykyaikaisen tekniikan, taitotiedon ja uusien johtamistekniikoiden siirto;

d)

talouden tuotantorakenteen tai nykyisten tuotteiden ja palvelujen laadun parantaminen;

e)

olemassa olevia yksiköitä tai nykyisiä toimia täydentävä vaikutus;

f)

ehdotetun hankkeen kestävyys;

g)

uusien työpaikkojen luominen tutkijoille, laadun parantaminen ja paikallisen henkilöstön kouluttaminen.

Poikkeustapauksissa, joissa ehdotettu investointi täyttää pitkälti useimmat taloudelliset kriteerit, 49 prosentin ylittävälle ulkomaalaisten osallistumiselle voidaan antaa lupa.

Julkisen sektorin yritysten osalta ulkomaalaisten osuus pääomasta saa tavallisesti olla enintään 30 prosenttia. Sijoitusrahastoissa sallitun ulkomaalaisomistuksen raja on 40 prosenttia.

Yhtiöt on rekisteröitävä yhtiölain mukaisesti. Kyseisessä laissa edellytetään, että ulkomaisen yrityksen, joka haluaa perustaa Kyprokseen toimipisteen tai toimiston, on rekisteröitävä se ulkomaisena sivuliikkeenä. Rekisteröintiä varten tarvitaan valuuttavalvontaa koskevan lain mukaisesti keskuspankin etukäteen antama hyväksyntä. Hyväksynnän antamisessa on noudatettava kyseisenä aikana toteutettavaa ulkomaisia investointeja koskevaa politiikkaa yhtiön ehdottamien Kyproksen toimintojen ja edellä esitettyjen yleisten investointikriteerien osalta.

 

 

 

HU: Ei valtion omaisuuden hankintaa koskevia sitoumuksia.

MT: Yhtiölain (nro 386), jossa säädetään maassa asumattomien mahdollisuudesta tarjota palveluita rekisteröimällä paikallinen yritys, ja ulkomaanliiketoimia koskevan lain (nro 233), jossa säännellään Maltan pörssissä noteeraamattomien arvopapereiden liikkeeseenlaskua, hankintaa, myyntiä ja lunastusta, soveltamista jatketaan.

PL: Yrityksen perustamiseen ulkomaisella pääomalla tarvitaan lupa seuraavissa tapauksissa:

yrityksen perustaminen, olemassa olevan yrityksen osakkeiden tai osuuksien ostaminen tai hankkiminen, yrityksen toiminnan laajentaminen, jos sen toimiala liittyy johonkin seuraavista:

satamien ja lentokenttien hallinnointi,

kiinteistökaupat tai välittäjänä toimiminen kiinteistökaupoissa,

muiden lupavaatimusten ulkopuolelle jäävät toimitukset puolustusteollisuudelle,

tuotujen kulutushyödykkeiden tukkukauppa,

oikeudellisten neuvontapalveluiden tarjoaminen,

yhteisyrityksen perustaminen ulkomaisella omalla pääomalla siten, että puolalainen osapuoli on siinä valtion omistama tai rahoittama oikeushenkilö ja antaa alkupääomaksi muita kuin rahallisia omaisuuseriä,

sellaisen sopimuksen järjestäminen, johon sisältyy oikeus käyttää valtion omaisuutta pitempään kuin kuusi kuukautta tai jossa päätetään tällaisen omaisuuden hankkimisesta.

SI: Rahoituspalvelujen osalta luvan antavat toimialakohtaisissa sitoumuksissa ilmoitetut viranomaiset niissä ilmoitettujen edellytysten mukaisesti.

Maassa ei sovelleta rajoituksia uusien liikeyritysten perustamiseen (uudet investointihankkeet).

 

 

 

 

Tuet

Kelpoisuus tuen saamiseen yhteisöltä tai jäsenvaltioilta voidaan rajata jonkin jäsenvaltion alueelle tai sen tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin. Ei sitoumuksia tutkimusta ja kehittämistä koskevien tukien osalta. Ei sitoumuksia yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen yrityksen johonkin jäsenvaltioon perustamien sivuliikkeiden osalta. Palvelun tarjoaminen tai sen rahoittaminen julkisella sektorilla ei ole ristiriidassa tämän sitoumuksen kanssa.

Tässä luettelossa annetut sitoumukset eivät velvoita yhteisöä tai sen jäsenvaltioita tukemaan alueensa ulkopuolelta tarjottavia palveluja.

Siltä osin kuin luonnolliset henkilöt voivat saada tukea, tukikelpoisuus voidaan rajata jäsenvaltioiden kansalaisiin.

 

 

Valuuttajärjestelmä (6)  (7)  (8)

1), 2) SK: Juoksevien maksujen osalta rajoitettu maassa asuvien kansalaisten ulkomaisen valuutan hankintaa henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Pääomamaksujen osalta vaaditaan valuutanvaihtolupa, jos kyse on rahoitusluoton hankkimisesta ulkomaisilta henkilöiltä, suorasta pääomainvestoinnista ulkomaille, kiinteistöjen hankkimisesta ulkomailta ja ulkomaisten arvopapereiden ostamisesta.

Valuuttajärjestelmä (9)

4)

CY: Valuuttavalvontaa koskevan lain mukaan maassa asumattomilla ei tavallisesti ole lupaa lainata paikallisista rahoituslähteistä.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta toimenpiteitä, jotka koskevat seuraaviin luokkiin kuuluvien palveluja tarjoavien luonnollisten henkilöiden saapumista johonkin yhteisön jäsenvaltioon ja tilapäistä oleskelua (10) jäsenvaltiossa ilman, että heidän on täytettävä tarveharkintaa koskevat vaatimukset (11):

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta markkinoille pääsyä koskevassa sarakkeessa mainittuja luonnollisten henkilöiden luokkia koskevia toimenpiteitä.

 

 

i)

seuraaviin luokkiin kuuluvien, yhtiönsä toiseen maahan tilapäisesti lähettämien luonnollisten henkilöiden tilapäinen läsnäolo (12), mikäli palvelujen tarjoaja on oikeushenkilö ja kyseiset henkilöt ovat kyseisen yrityksen palveluksessa tai ovat olleet siinä osakkaina (ei kuitenkaan pääosakkaana) vähintään vuoden ajan välittömästi ennen tällaista siirtoa:

Yhteisön direktiivejä tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin. Kolmansien maiden kansalaisilta säänneltyjen ammattien harjoittamiseen vaadittavien tutkintotodistusten tunnustaminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, jollei yhteisön oikeudessa toisin säädetä. Oikeus harjoittaa säänneltyä ammattia yhdessä jäsenvaltiossa ei merkitse oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa.

 

 

a)

johtoasemassa olevat oikeushenkilön palveluksessa työskentelevät henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat yrityksen johtamisesta ja työskentelevät pääasiassa yrityksen johtokunnan tai osakkeenomistajien tai vastaavan elimen yleisen valvonnan alaisuudessa ja joiden toimenkuvaan voi kuulua:

yrityksen tai sen osaston tai alaosaston johtaminen,

valvoa ja tarkastaa muun valvontatehtävissä toimivan, ammatillisen tai hallinnollisen henkilöstön työskentelyä,

henkilökohtainen toimivalta ottaa palvelukseen tai erottaa työntekijöitä tai suositella palvelukseen ottamista, erottamista tai muita henkilöstötoimenpiteitä.

Asuinpaikkavaatimukset

AT: Sivuliikkeiden ja oikeushenkilöiden toimitusjohtajien on oleskeltava Itävallassa; Itävallan kauppalain noudattamisesta vastaavien oikeushenkilön tai sivuliikkeen palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden on oleskeltava Itävallassa.

MT: Oleskelulupien ja -asiakirjojen antamisesta säädetään maahanmuuttolaissa (nro 217).

 

 

b)

Oikeushenkilön palveluksessa työskentelevät henkilöt, joilla on yrityksen tarjoamien palvelujen, tutkimuslaitteiden, tekniikan tai hallinnon kannalta erityisiä tietoja. Näitä tietoja arvioitaessa otetaan huomioon paitsi yrityksen sisäinen tieto myös henkilön huomattava pätevyys erityistä teknistä osaamista vaativassa työssä tai ammatissa, samoin kuin henkilön kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin.

 

 

 

ii)

Seuraaviin luokkiin kuuluvien luonnollisten henkilöiden tilapäinen läsnäolo:

 

 

 

a)

henkilöt, jotka eivät oleskele jonkin jäsenvaltion sellaisella alueella, johon sovelletaan EY: n perussopimuksia, ja jotka ovat jonkin palvelujen tarjoajan edustajia ja haluavat tulla tilapäisesti maahan neuvotellakseen palvelujen myymisestä tai tehdäkseen palvelujen myyntiä koskevia sopimuksia palvelujen tarjoajan puolesta harjoittamatta kuitenkaan itse suoramyyntiä suurelle yleisölle ja ilman että he itse tarjoavat palveluja (EE, HU, LV, SI lisäksi: tai saavat palkkaa kyseisessä jäsenvaltioissa sijaitsevasta lähteestä).

 

 

 

b)

edellä i kohdan a alakohdassa tarkoitetut johtoasemassa olevat henkilöt, jotka työskentelevät oikeushenkilön palveluksessa ja ovat vastuussa jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen palvelujen tarjoajan liiketoiminnan perustamisesta Chileen edellyttäen, että:

 

 

 

edustajat eivät harjoita kuitenkaan itse suoramyyntiä suurelle yleisölle tai tarjoa palveluja (EE, HU, LV, SI lisäksi: tai saa palkkaa kyseisessä jäsenvaltioissa sijaitsevasta lähteestä), ja

 

 

 

palvelujen tarjoajan päätoimipaikka on Chilen alueella eikä sillä ole muita edustajia, toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä kyseisessä yhteisön jäsenvaltiossa.

 

 

 

FR: Teollisen, kaupallisen tai käsiteollisen yrityksen (5) toimitusjohtajalla on oltava erityisvaltuutus, jollei hänellä ole oleskelulupaa.

 

 

 

IT: Teollisen, kaupallisen ja käsiteollisen ammatin harjoittaminen edellyttää oleskelulupaa ja erityisvaltuutusta.

 

 

 

iii)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta toimenpiteitä, jotka koskevat jäljempänä lueteltuihin luokkiin kuuluvien luonnollisten henkilöiden saapumista johonkin yhteisön jäsenvaltioon ja tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa ilman, että heidän tarvitsee täyttää tarveharkintaa koskevia vaatimuksia, jollei se ole perusteltua jollain tietyllä alan osalla. Pääsy on mahdollista seuraavin edellytyksin (13):

 

 

 

Luonnolliset henkilöt toimittavat palveluja väliaikaisesti sellaisen oikeushenkilön työntekijöinä, joka ei ole kaupallisesti läsnä missään Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa.

Oikeushenkilö on tehnyt asianomaisen jäsenvaltion jonkin peruskäyttäjän kanssa palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään kolme kuukautta, ja sopimus on tehty avoimen tarjouspyynnön perusteella tai noudattamalla jotain muuta sellaista menettelyä, jolla voidaan taata, että sopimus tehdään vilpittömässä mielessä (josta voi olla osoituksena esim. ilmoitus siitä, että sopimus on saatavilla), jos tämä vaatimus on käytössä tai otetaan käyttöön jäsenvaltiossa yhteisön tai sen jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja vaatimusten mukaisesti.

 

 

 

Pääsyä anovan luonnollisen henkilön on tarjottava tällaisia palveluja sellaisen oikeushenkilön työntekijänä, joka on tarjonnut kyseistä palvelua vähintään vuoden (tai, jos kyseessä on Kreikka, kahden vuoden) ajan välittömästi ennen kyseistä siirtoa.

 

 

 

Mikäli asianomaiseen jäsenvaltioon tulo ja oleskelu siellä on tilapäistä, yhteensä enintään kolmen kuukauden oleskelu 12 kuukauden (tai 6 kuukauden ajanjaksolla, jos kyseessä on Viro tai 24 kuukauden ajanjaksolla, jos kyseessä on Alankomaat) ajanjaksolla on sallittu, eikä oleskelun kesto saa ylittää sopimuksen kestoa.

 

 

 

Luonnollisella henkilöllä on oltava tarvittava akateeminen pätevyys ja ammatillinen kokemus, jotka vastaavat siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelu tarjotaan, kyseisellä alalla tai kyseisessä toiminnassa sovellettavia vaatimuksia.

 

 

 

Sitoumus koskee ainoastaan sopimuksen kohteena olevaan palveluun liittyvää toimintaa eikä luo oikeutta käyttää asianomaisen jäsenvaltion ammattinimikettä.

 

 

 

Palvelusopimuksen kattamien henkilöiden määrä ei saa olla suurempi kuin on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi yhteisön ja sen jäsenvaltion, jossa palvelua tarjotaan, lakien, asetusten ja vaatimusten mukaisesti.

 

 

 

Palvelusopimus on tehtävä jollain seuraavista aloista, ja siinä on noudatettava asianomaisen jäsenvaltion alan kyseiseen osaan sovellettavissa vaatimuksissa mainittuja lisäedellytyksiä:

Lakiasiainpalvelut

Kirjanpitopalvelut

Tilintarkastuspalvelut

Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

Arkkitehtipalvelut sekä yhdyskunta- ja maisemasuunnittelupalvelut

Tekniset palvelut ja rakennushankkeiden suunnittelupalvelut

Lääkäri-, hammaslääkäri- ja kätilöpalvelut

Eläinlääkintäpalvelut

Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut

Tietojenkäsittelypalvelut

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Julkaisutoimenpiteet

Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

Johdon konsultointipalvelut

Johdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut

Tekniset testaus- ja analysointipalvelut

Edellisiin liittyvät tieteelliset ja konsultointipalvelut

Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Kalastukseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

Kaivosteollisuuteen liittyvät palvelut

Laitehuolto- ja korjauspalvelut

Valokuvauspalvelut

Kokouspalvelut

Käännöspalvelut

 

 

 

 

Rakennusalan palvelut

Rakennusalueen tutkimustyöt

Ympäristöpalvelut

Korkea-asteen koulutusta koskevat palvelut

Aikuiskoulutuspalvelut

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut

Matkailijoiden opastuspalvelut

Viihdepalvelut

Uutistoimistopalvelut

Laitteiden myyntiä ja patentin myöntämistä koskevat palvelut.

 

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

1.

Liike-elämän palvelut

 

 

 

A.

Ammatilliset palvelut

 

 

 

a)

Kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta (ei kuitenkaan EY: n oikeutta) koskeva oikeudellinen neuvonta

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: CPC 861

1)

EE: Ei sitoumuksia CPC-koodien 861 osalta lukuun ottamatta CPC-koodia 86190.

FR, PT, SI: Ei sitoumuksia oikeudellisten asiakirjojen valmistelun osalta

SE: Ei sitoumuksia ”Advokat” (asianajaja) -nimikkeellä (14) tai jollain muulla sellaisella ammattinimikkeellä, jota käytetään asianomaisen henkilön kotimaassa Euroopan talousalueen (ETA) asianajajana toimimisesta, harjoitettavan toiminnan osalta.

CY, MT: Ei sitoumuksia.

1)

FR, PT, SI: Ei sitoumuksia oikeudellisten asiakirjojen valmistelun osalta

DK: Oikeudellisen neuvonnan osalta markkinointi rajoittuu asianajajiin, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, ja Tanskassa rekisteröityihin lakiasiaintoimistoihin.

SE: Ei sitoumuksia ”Advokat” (asianajaja) -nimikkeellä tai jollain muulla sellaisella ammattinimikkeellä, jota käytetään asianomaisen henkilön kotimaassa Euroopan talousalueen (ETA) asianajajana toimimisesta, harjoitettavan toiminnan osalta.

EE: Ei sitoumuksia CPC-koodien 861 osalta lukuun ottamatta CPC-koodia 86190.

AT: Ulkomaisten oikeudellisten neuvonantajien on oltava oman maansa kansallisen asianajajaliiton jäseniä; he voivat käyttää ammattinimikettään ainoastaan ilmoittamalla sen yhteydessä kotimaassaan sijaitsevan rekisteröintipaikkansa.

CY, MT: Ei sitoumuksia.

 

 

2)

CY, MT: Ei sitoumuksia.

2)

CY, MT: Ei sitoumuksia.

 

 

3)

DE: Pääsyn edellytyksenä on asianajajia koskevassa liittotasavallan laissa säädettyjen asianajajaliiton vaatimusten täyttyminen; lain mukaan läsnäolo edellyttää, että kyseessä on joko toiminimi tai avoin yhtiö.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

FI: Lakiasiainpalvelujen tarjoaminen asianajajaliiton jäsenenä edellyttää jonkin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan kansalaisuutta.

AT, CY, MT: Ei sitoumuksia.

3)

DK: Oikeudellisen neuvonnan osalta markkinointi rajoittuu Tanskassa rekisteröityihin lakiasiaintoimistoihin. Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, ja Tanskassa rekisteröidyt lakiasiaintoimistot voivat omistaa tanskalaisen lakiasiaintoimiston osakkeita. Ainoastaan asianajajat, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, voivat olla tanskalaisen lakiasiaintoimiston hallintoneuvoston jäseniä tai osallistua sen hallintoon muuten.

AT, CY, MT: Ei sitoumuksia.

CZ: Asianajajilta (myös kaupallisella alalla) vaaditaan Tšekin lain mukaan loppututkinto tšekkiläisestä yliopistosta.

FR: Vastaanottajavaltion lainsäädäntöä ja kansainvälistä lainsäädäntöä (EY: n lainsäädäntö mukaan luettuna) sovelletaan säänneltyjen juridisten ammattien harjoittajiin (15).

 

CZ: Ei rajoituksia ulkomaisen lain osalta. Toimintaan, joka liittyy kansalliseen lakiin, vaaditaan hyväksyntä Tšekin asianajajaliittoon tai kaupallisten asianajajien kamariin.

EE: Ei ole CPC-koodin 86190 osalta. CPC-koodia 86190 lukuun ottamatta CPC-koodin 861 osalta liiketoiminta on rajattu toiminimiin tai lakialan osakeyhtiöihin, jolloin tarvitaan asianajajaliiton (Advokatuur) lupa. Asianajajaliiton perussäännön (Advokatuuri pohimäärus) mukaan lakiasiain toimistoja voivat perustaa ainoastaan Viron kansalaiset. Asianajajaliittoon hyväksyminen edellyttää seuraavia:

a)

kahden vuoden työkokemus asianajan avustajana;

b)

tarvittavan kokeen suorittaminen;

c)

kolmen vuoden työkokemus ylempänä avustajana. Tämän jälkeen on mahdollista suorittaa asianajajan tutkinto (johon vaaditaan erinomainen Viron lain tuntemus ja erinomainen viron kielen taito). Julkiset notaarit ovat julkispalvelua tarjoavia henkilöitä; heidät nimittää oikeusministeriö.

HU: Liiketoiminnan muodon on oltava kumppanuus unkarilaisen asianajajan (ügyvéd) tai asianajotoimiston (ügyvédi iroda) kanssa tai edustustoimisto.

LV: Ei ole kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevan oikeudellisen neuvonnan osalta. Muun CPC-koodiin 861 kuuluvan kuin kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevan oikeudellisen neuvonnan osalta vaaditaan oikeusministeriön myöntämä lupa ja latvian kielen taito. Luvan saaneet asianajajat voivat tarjota kaikkia lakialan palveluita lukuun ottamatta edustusta rikosoikeudenkäynneissä. Rikosoikeudenkäynneissä edustaminen on sallittu ainoastaan valan tehneille asianajajille. Valan tehneiltä asianajajilta ja notaareilta vaaditaan maan kansalaisuus. Valan tehneiden asianajajien ja notaarien on oltava vähintään 25-vuotiaita ja osattava latvian kieltä, ja heillä on oltava loppututkinto Latvian yliopistosta tai jostakin toisesta yliopistosta, joka on tunnustettu Latvian yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa tasavertaiseksi, sekä käytännön kokemusta. Valan tehneiden asianajajien on suoritettava tutkinto valan tehneiden asianajajien neuvoston vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Valan tehneiden notaarien on suoritettava tutkinto oikeusministeriön valan tehneiden notaarien neuvoston kanssa antaman säännön mukaisesti.

EE: Ei ole CPC-koodin 86190 osalta. Ei sitoumuksia CPC-koodien 861 osalta lukuun ottamatta CPC-koodia 86190.

Asianajajaliittoon voidaan hyväksyä asianajajia, jotka eivät ole Slovenian kansalaisia ja joilla on toimilupa toisessa jäsenvaltiossa, jos heillä on todistus Slovenian lain tuntemuksesta ja sujuva sloveenin kielen taito.

SK: Asianajajilta (myös kaupallisella alalla) vaaditaan Slovakian lain mukaan loppututkinto slovakialaisesta yliopistosta.

 

 

PL: Sijoittautumiseen tarvitaan lupa. Kansalaisuusvaatimus.

SI: Liiketoiminta on rajattu toiminimiin tai lakialan avoimiin yhtiöihin. Ainoastaan toimiluvan saaneet asianajajat voivat olla osakkaita. Toimintaan, joka liittyy kansalliseen lakiin, vaaditaan hyväksyntä asianajajaliittoon (Odvetni{ka zbornica Slovenije). Lakiasiantoimiston perustamiseen vaaditaan asianajajaliiton suostumus. Asianajajaliittoon voidaan hyväksyä asianajajia, jotka eivät ole Slovenian kansalaisia ja joilla on toimilupa toisessa jäsenvaltiossa, jos heillä on todistus Slovenian lain tuntemuksesta ja sujuva sloveenin kielen taito. Julkiset notaarit ovat julkispalvelua tarjoavia henkilöitä. Toimilupaoikeudet ovat luvanvaraiset.

SK: Ei rajoituksia ulkomaisen lain osalta. Toimintaan, joka liittyy kansalliseen lakiin, vaaditaan hyväksyntä Slovakian asianajajaliittoon tai kaupallisten asianajajien kamariin.

 

 

 

SE: Kun oikeudellista neuvontaa tarjotaan ”Advokat”-nimikkeellä, ammatin harjoittaminen yhteistyössä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät käytä kyseistä nimikettä, tai osakeyhtiön muodossa on sallittua ainoastaan tiettyjen edellytysten täyttyessä.

LU: Vastaanottajavaltion lainsäädäntö ja kansainvälinen lainsäädäntö (16); lisäksi asianomaisen henkilön täytyy olla rekisteröitynyt asianajajaksi (avocat) Luxemburgin asianajajaliittoon.

SE: ”Advokat” (asianajaja) -nimikkeen käyttö edellyttää Ruotsin asianajajaliiton jäsenyyttä. Jäsenyys edellyttää Ruotsin tai Euroopan talousalueen (ETA) kansalaisuutta ja oleskelua maassa. Jos henkilö, jolla on lupa käyttää ”Advokat”-nimikettä jossain ETA-valtiossa, haluaa harjoittaa lakimiehen ammattia Ruotsissa pysyvästi käyttäen oman kotimaansa ammattinimikettä, hänen on rekisteröidyttävä Ruotsin asianajajaliittoon.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdissa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, CY, MT: Ei sitoumuksia.

FR: Oikeudellinen neuvonta ja oikeudellisten asiakirjojen valmistelu pääasiallisena toimialana ja yleisöä varten on varattu säänneltyjen juridisten ammattien harjoittajille (17). Myös muiden säänneltyjen ammattien harjoittajat tai henkilöt, joilla on tarvittava pätevyys, voivat harjoittaa näitä toimia pääasiallisen toimialansa rinnalla.

AT: Oikeudelliset neuvonantajat voivat kuluttajan pyynnöstä siirtyä väliaikaisesti Itävallan alueelle jonkin tietyn palvelun tarjoamiseksi.

FI: Lakiasiainpalvelujen tarjoaminen asianajajaliiton jäsenenä edellyttää jonkin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan kansalaisuutta.

SE: Kun oikeudellista neuvontaa tarjotaan ”Advokat”- nimikkeellä, ammatin harjoittaminen yhteistyössä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät käytä kyseistä nimikettä, tai osakeyhtiön muodossa on sallittua ainoastaan tiettyjen edellytysten täyttyessä.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Oikeudellisen neuvonnan osalta markkinointi rajoittuu asianajajiin, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa. Ammatin harjoittamista Tanskassa koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.

AT: Ulkomaisten oikeudellisten neuvonantajien on oltava oman maansa kansallisen asianajajaliiton jäseniä; he voivat käyttää ammattinimikettään ainoastaan ilmoittamalla sen yhteydessä kotimaassaan sijaitsevan rekisteröintipaikkansa.

SE: ”Advokat” (asianajaja) -nimikkeen käyttö edellyttää Ruotsin asianajajaliiton jäsenyyttä. Jäsenyyden edellytyksenä on Ruotsin kansalaisuus ja Ruotsissa oleskelu.

CY, MT: Ei sitoumuksia.

 

 

LV: Muun CPC-koodiin 861 kuuluvan kuin kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevan oikeudellisen neuvonnan osalta vaaditaan oikeusministeriön myöntämä lupa ja latvian kielen taito. Luvan saaneet asianajajat voivat tarjota kaikkia lakialan palveluita lukuun ottamatta edustusta rikosoikeudenkäynneissä. Rikosoikeudenkäynneissä edustaminen on sallittu ainoastaan valan tehneille asianajajille. Valan tehneiltä asianajajilta ja notaareilta vaaditaan maan kansalaisuus. Valan tehneiden asianajajien ja notaarien on oltava vähintään 25-vuotiaita ja osattava latvian kieltä, ja heillä on oltava loppututkinto Latvian yliopistosta tai jostakin toisesta yliopistosta, joka on tunnustettu Latvian yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa tasavertaiseksi, sekä käytännön kokemusta. Valan tehneiden asianajajien on suoritettava tutkinto valan tehneiden asianajajien neuvoston vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Valan tehneiden notaarien on suoritettava tutkinto oikeusministeriön valan tehneiden notaarien neuvoston kanssa antaman säännön mukaisesti.

 

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia.

Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja: BE, DE, DK, ES, SE ja UK: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus

DE: Ei sitoumuksia ”Rechtsanwalt”-nimikkeellä tarjottavien palvelujen osalta.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia:

DK: Oikeudellisen neuvonnan osalta markkinointi rajoittuu asianajajiin, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa. Ammatin harjoittamista Tanskassa koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.

SE: ”Advokat” (asianajaja) -nimikkeen käyttö edellyttää Ruotsin asianajajaliiton jäsenyyttä. Jäsenyyden edellytyksenä on Ruotsin kansalaisuus ja Ruotsissa oleskelu.

 

b)

Kirjanpitopalvelut

(CPC 86212, muut kuin ”tilintarkastuspalvelut”, 86213, 86219)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Ei sitoumuksia.

2)

Ei ole.

1)

FR, IT, MT, SI: Ei sitoumuksia.

AT: Ei edustusta toimivaltaisissa viranomaisissa

2)

Ei ole.

 

 

3)

DE: Toimittajana ei voi olla GmbH & Co.KG eikä ETEY.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

PT: Palvelujen tarjonta on sallittua ainoastaan maahan sijoittautuneille toimipaikoille.

IT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

AT: Ulkomaisten kirjanpitäjien (joilla on oltava kotimaansa lainsäädännön mukainen lupa) pääomaosakkuus ja osuus Itävallan minkään oikeushenkilön liiketuloksesta ei saa ylittää 25: tä prosenttia; tämä koskee ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole Itävallan ammatillisen toimielimen jäseniä.

CY: Pääsy rajoittuu valtiovarainministeriöltä luvan saaneisiin luonnollisiin henkilöihin. Lupa edellyttää tarveharkintaa. Kriteerit ovat samanlaiset kuin (horisontaalisessa osassa luetellut) kriteerit harkittaessa luvan antamista ulkomaisille investoinneille, kun niitä sovelletaan tälle alalle, ja niissä otetaan huomioon alan työllisyystilanne. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan. Oikeushenkilöitä ei sallita.

3)

DK: Ulkomaiset kirjanpitäjät voivat muodostaa avoimia yhtiöitä tanskalaisten valtuutettujen kirjanpitäjien kanssa saatuaan luvan kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

 

 

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä, a) joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon, b) joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta, c) jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti, d) joilla on moitteeton maine.

SI: Kaupallisen toiminnan muotona on oltava oikeushenkilöys.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

FR: Kolmansien maiden ammatinharjoittajille voidaan antaa lupa tarjota palveluja talous-, finanssi- ja budjettiministerin päätöksellä ulkoministerin suostumuksella. Yli viiden vuoden oleskelua ei voida vaatia.

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali” -nimikkeen käytön osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

DK: Asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

AT: Kirjanpitäjät voivat kuluttajan pyynnöstä siirtyä väliaikaisesti Itävallan alueelle jonkin tietyn palvelun tarjoamiseksi. Kirjanpitopalveluja tarjoavilla luonnollisilla henkilöillä on kuitenkin oltava kiinteä toimipaikka Itävallassa. Ei edustusta toimivaltaisissa viranomaisissa.

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

SI: Rajoituksia ainoastaan oikeushenkilöiden palkkaamien luonnollisten henkilöiden osalta.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

DK, IT: Asuinpaikkavaatimus.

SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta markkinoille pääsyä koskevassa sarakkeessa mainittuja sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus

AT: Tutkinto Itävallan ammatillisessa toimielimessä. Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perustettu.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

DE: Ei sitoumuksia sellaisten toimien osalta, jotka on lain mukaan varattu ”Wirtschaftsprüfer”-nimikkeen käyttäjille.

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

SI: Rajoituksia ainoastaan oikeushenkilöiden palkkaamien luonnollisten henkilöiden osalta.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia.

 

b)

Tilintarkastuspalvelut (18) (CPC 86211 ja 86212, muut kuin kirjanpitopalvelut)

1)

AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia.

LT: Ei mitään lukuun ottamatta sitä, että tilintarkastuskertomus on laadittava yhdessä sellaisen tilintarkastajan kanssa, jolla on toimilupa toimia Liettuassa.

1)

AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia.

LT: Ei mitään lukuun ottamatta sitä, että tilintarkastuskertomus on laadittava yhdessä sellaisen tilintarkastajan kanssa, jolla on toimilupa toimia Liettuassa.

 

 

2)

Ei ole.

2)

Ei ole.

 

 

3)

BE: Toimittajana ei voi olla osakeyhtiö (SA) eikä kommandiittiyhtiö (Société en commandite).

DE: Toimittajana ei voi olla GmbH & Co.KG eikä ETEY.

FR: Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta toimittaminen minkä tahansa yhtiömuodon välityksellä lukuun ottamatta avointa yhtiötä (SNC), kommandiittiyhtiötä (SCS) ja sivutoimipaikkoja.

PT: Toimittajina voivat olla ainoastaan ammatilliset toimielimet.

IE: Toimittajina voivat olla ainoastaan avoimet yhtiöt.

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali”- ja ”Dottori commerciali” (taloustieteen tutkijat) -nimikkeitä voivat käyttää ainoastaan luonnolliset henkilöt. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

FI: Suomalaisen osakeyhtiön ainakin yhden tilintarkastajan on oleskeltava jossain Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa tai yhtiön on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

SE: Ainoastaan ETA: ssa hyväksytyt tilintarkastajat voivat suorittaa osakeyhtiöiden muodossa toimivien oikeushenkilöiden tilintarkastuspalveluja. Ainoastaan tällaiset henkilöt voivat olla osakkeenomistajia tai muodostaa avoimen yhtiön, joka toimii laillisesti hyväksyttynä tilintarkastusyhteisönä (virallisesti). Hyväksyntä edellyttää ETA: ssa suoritettua tutkintoa, työkokemusta ja oleskelua.

3)

DK: Ulkomaiset kirjanpitäjät voivat muodostaa henkilöyhtiöitä tanskalaisten valtuutettujen kirjanpitäjien kanssa saatuaan luvan kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

S: Edellytyksenä on oleskelu Euroopan talousalueella (ETA) ja Ruotsissa suoritettu tutkinto (19).

 

 

AT: Ulkomaisten kirjanpitäjien (joilla on oltava kotimaansa lainsäädännön mukainen lupa) pääomaosakkuus ja osuus Itävallan minkään oikeushenkilön liiketuloksesta ei saa ylittää 25: tä prosenttia; tämä koskee ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole Itävallan ammatillisen toimielimen jäseniä.

 

 

 

CY: Pääsy rajoittuu valtiovarainministeriöltä luvan saaneisiin luonnollisiin henkilöihin. Lupa edellyttää tarveharkintaa. Kriteerit ovat samanlaiset kuin (horisontaalisessa osassa luetellut) kriteerit harkittaessa luvan antamista ulkomaisille investoinneille, kun niitä sovelletaan tälle alalle, ja niissä otetaan huomioon alan työllisyystilanne. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan. Oikeushenkilöitä ei sallita.

 

 

 

CZ: Tilintarkastusta voivat suorittaa luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet tilintarkastajien kamarin tilintarkastajaluetteloon. Oikeushenkilöiden osakepääomasta tai äänioikeuksista vähintään 60 prosenttia on varattu Tšekin kansalaisille.

 

 

 

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

 

 

 

LT: Ei mitään lukuun ottamatta sitä, että tilintarkastajilla tai tilintarkastusyrityksillä on oltava vähintään 75 prosenttia osakkeista. Sijoittautuminen on sallittua kaikissa yhtiömuodoissa lukuun ottamatta julkista osakeyhtiötä. Tilintarkastajien tai tilintarkastusyritysten kotimaiden tilintarkastajia koskevien pätevyysvaatimusten on oltava vähintään Liettuan tasoiset.

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaiset tilintarkastajat voivat harjoittaa ammattia pätevyytensä vahvistamisen jälkeen.

SI: Kaupallisen toiminnan muotona on oltava oikeushenkilöys. Ulkomaisten henkilöiden omistusosuus tilintarkastusyrityksistä ei saa ylittää 49 prosenttia osakepääomasta. Toimittajina voivat olla ainoastaan tilintarkastusyritykset.

SK: Tilintarkastusta voivat suorittaa luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet tilintarkastajien kamarin tilintarkastajaluetteloon. Oikeushenkilöiden osakepääomasta tai äänioikeuksista vähintään 60 prosenttia on varattu Slovakian kansalaisille.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

ES: Asuinpaikkavaatimus

EL: Tilintarkastajien kansalaisuutta koskevat edellytykset.

ES: Tilintarkastusyhteisöt: sellaisten yhtiöiden hallinnosta vastaavien, johtajien ja yhteistyökumppanien, joita yhtiöoikeudesta annettu kahdeksas ETY: n direktiivi ei kata, on täytettävä asuinpaikkavaatimus.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Asuinpaikkavaatimus.

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus koskee yksittäisiä tilintarkastajia.

SE: Edellytyksenä on oleskelu Euroopan talousalueella (ETA) ja Ruotsissa suoritettu tutkinto (19).

SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta markkinoille pääsyä koskevassa sarakkeessa mainittuja sitoumuksia.

 

 

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali” -nimikkeen käytön osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta. Tilintarkastusyhteisöt: tilintarkastusyhteisöjen (società di revisions) hallinnosta vastaavien ja tilintarkastajien, joita yhtiöoikeudesta annettu kahdeksas ETY: n direktiivi ei kata, on täytettävä asuinpaikkavaatimus.

FI: Suomalaisen osakeyhtiön ainakin yhden tilintarkastajan on oleskeltava jossain Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa tai yhtiön on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

SE: Ainoastaan ETA: ssa hyväksytyt tilintarkastajat voivat suorittaa osakeyhtiöiksi rekisteröityneiden oikeushenkilöiden tilintarkastuspalveluja. Ainoastaan tällaiset henkilöt voivat olla osakkeenomistajia tai muodostaa avoimen yhtiön, joka toimii laillisesti hyväksyttynä tilintarkastusyhteisönä (virallisesti).

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

 

 

 

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaiset tilintarkastajat voivat harjoittaa ammattia pätevyytensä vahvistamisen jälkeen.

SI: Rajoituksia ainoastaan oikeushenkilöiden palkkaamien luonnollisten henkilöiden osalta.

 

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

DE: Ei sitoumuksia sellaisten toimien osalta, jotka on lain mukaan varattu ”Wirtschaftsprüfer”-nimikkeen käyttäjille.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia.

 

b)

Kirjanpitopalvelut

(CPC 86220)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Ei sitoumuksia.

2)

Ei mitään.

1)

FR, IT, MT, SI: Ei sitoumuksia.

AT: Ei edustusta toimivaltaisissa viranomaisissa

2)

Ei mitään.

 

 

3)

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

IT: Pääsy ainoastaan luonnollisilla henkilöillä. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

AT: Ulkomaisten kirjanpitäjien (joilla on oltava kotimaansa lainsäädännön mukainen lupa) pääomaosakkuus ja osuus Itävallan minkään oikeushenkilön liiketuloksesta ei saa ylittää 25: tä prosenttia; tämä koskee ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole Itävallan ammatillisen toimielimen jäseniä.

CY: Pääsy rajoittuu valtiovarainministeriöltä luvan saaneisiin luonnollisiin henkilöihin. Lupa edellyttää tarveharkintaa. Kriteerit ovat samanlaiset kuin (horisontaalisessa osassa luetellut) kriteerit harkittaessa luvan antamista ulkomaisille investoinneille, kun niitä sovelletaan tälle alalle, ja niissä otetaan huomioon alan työllisyystilanne. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan. Oikeushenkilöitä ei sallita.

3)

Ei mitään.

 

 

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

SI: Kaupallisen toiminnan muotona on oltava oikeushenkilöys.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

FR: Kolmansien maiden ammatinharjoittajille voidaan antaa lupa tarjota palveluja talous-, finanssi- ja budjettiministerin päätöksellä ulkoministerin suostumuksella. Yli viiden vuoden oleskelua ei voida vaatia.

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali” -nimikkeen käytön osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

AT: Kirjanpitäjät voivat kuluttajan pyynnöstä siirtyä väliaikaisesti Itävallan alueelle jonkin tietyn palvelun tarjoamiseksi. Kirjanpitopalveluja tarjoavilla luonnollisilla henkilöillä on kuitenkin oltava kiinteä toimipaikka Itävallassa.

LV: Osakkeiden omistajalla tai yrityksen johtajalla on oltava valan tehneen tilintarkastajan pätevyys Latviassa. Valan tehneet tilintarkastajat voivat olla vähintään 25-vuotiaita henkilöitä,

a)

joilla on keskiasteen tutkinto taloudesta tai joltakin muulta alalta, jos henkilö on suorittanut talouden perustutkinnon,

b)

joilla on Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton tunnustama vähintään kolmen vuoden kokemus tilintarkastuksesta,

c)

jotka ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja saaneet valan tehneen tilintarkastajan luvan Latvian valan tehneiden tilintarkastajien liiton vaatimusten mukaisesti,

d)

joilla on moitteeton maine.

SI: Rajoituksia ainoastaan oikeushenkilöiden palkkaamien luonnollisten henkilöiden osalta

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali” -nimikkeen käytön osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

AT: Tutkinto Itävallan ammatillisessa toimielimessä. Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perustettu.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

DE: Ei sitoumuksia sellaisten toimien osalta, jotka on lain mukaan varattu ”Wirtschaftsprüfer”-nimikkeen käyttäjille.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia.

 

c)

Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

(CPC 863, ei sisällä edustamista tuomioistuimissa

1)

FR: Ei sitoumuksia oikeudellisten asiakirjojen valmistelun osalta.

CY: Verotusasiamiehillä on oltava valtiovarainministeriön myöntämä asianmukainen lupa. Lupa edellyttää tarveharkintaa.

2)

Ei ole.

1)

FR: Ei sitoumuksia oikeudellisten asiakirjojen valmistelun osalta.

AT: Ei edustusta toimivaltaisissa viranomaisissa

2)

Ei ole.

 

 

3)

IT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

AT: Ulkomaisten veroneuvojien (joilla on oltava kotimaansa lainsäädännön mukainen lupa) pääomaosakkuus ja osuus Itävallan minkään oikeushenkilön liiketuloksesta ei saa ylittää 25: tä prosenttia; tämä koskee ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole Itävallan ammatillisen toimielimen jäseniä.

CY: Pääsy rajoittuu valtiovarainministeriöltä luvan saaneisiin luonnollisiin henkilöihin. Lupa edellyttää tarveharkintaa. Kriteerit ovat samanlaiset kuin (horisontaalisessa osassa luetellut) kriteerit harkittaessa luvan antamista ulkomaisille investoinneille, kun niitä sovelletaan tälle alalle, ja niissä otetaan huomioon alan työllisyystilanne. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan. Oikeushenkilöitä ei sallita.

CZ, SK: Veropalveluita voivat tarjota luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet veroneuvojien tai tilintarkastajien kamarin tilintarkastajaluetteloon.

3)

Ei ole.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

FR: Oikeudellinen neuvonta ja oikeudellisten asiakirjojen valmistelu pääasiallisena toimialana ja yleisöä varten on varattu säänneltyjen juridisten ammattien harjoittajille (17). Myös muiden säänneltyjen ammattien harjoittajat tai henkilöt, joilla on tarvittava pätevyys, voivat harjoittaa näitä toimia pääasiallisen toimialansa rinnalla.

IT: ”Ragionieri-Periti commerciali” -nimikkeen käytön osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

AT: Kuluttajan pyynnöstä veroneuvojat voivat väliaikaisesti siirtyä Itävallan alueelle jonkin tietyn palvelun tarjoamiseksi. Verotuspalveluja tarjoavilla luonnollisilla henkilöillä on kuitenkin oltava kiinteä toimipaikka Itävallassa.

HU: Pysyvää asuinpaikkaa koskeva vaatimus.

 

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

AT: Tutkinto Itävallan ammatillisessa toimielimessä. Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perustettu.

DE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ulkomaan verotuslainsäädäntöön liittyviä neuvontapalveluja, joiden osalta sovelletaan seuraavia vaatimuksia: korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

d)

Arkkitehtipalvelut (CPC 8671)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Ei sitoumuksia.

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

AT: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään.

 

 

2)

Ei ole.

3)

ES: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

IT, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

CZ: Vaaditaan Tšekin arkkitehtikamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota ainoastaan luvan saaneiden arkkitehtien palveluja. Kansalaisuus- ja asuinpaikkaehto on täytettävä, mutta poikkeuksia voidaan ottaa käsittelyyn.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

 

 

LV: Luvan saamiseksi liiketoiminnalle täydellä oikeudellisella vastuulla ja hankkeiden allekirjoitusoikeudella vaaditaan kolmen vuoden kokemus Latviassa rakennushankkeiden alalla ja korkeakoulututkinto.

SK: Vaaditaan Slovakian arkkitehtikamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota ainoastaan luvan saaneiden arkkitehtien palveluja. Kansalaisuus- ja asuinpaikkaehto on täytettävä, mutta poikkeuksia voidaan ottaa käsittelyyn.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

EL: Kansalaisuusvaatimus.

HU: Pysyvää asuinpaikkaa koskeva vaatimus.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

BE, DE: Kolmansien maiden pätevät ammatinharjoittajat voivat käyttää ammattinimikettä ainoastaan vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten tai — siltä osin kuin kyseessä on Belgia — kuninkaan päätöksessä annetun erityisluvan perusteella.

IT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, NL, UK ja SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

EE: Korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

ES: Kansallisten viranomaisten tunnustama akateeminen ja ammatillinen pätevyys ja ammatillisen toimielimen myöntämä lupa. Ei sitoumuksia CPC-koodien 86713, 86714 ja 86719 osalta.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Luxemburgia, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

DE: Kolmansien maiden pätevät ammatinharjoittajat voivat käyttää ammattinimikettä ainoastaan vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten perusteella.

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

 

e)

Tekniset palvelut

(CPC 8672)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia.

2)

Ei ole.

3)

ES: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

IT, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

CZ: Vaaditaan Tšekin toimiluvan saaneiden insinöörien kamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota teknisiä palveluita ainoastaan luvan saaneina insinööreinä. Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

SK: Vaaditaan Slovakian toimiluvan saaneiden insinöörien kamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota teknisiä palveluita ainoastaan luvan saaneina insinööreinä. Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia.

AT: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään.

SI: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään; suunnitelmien hyväksyttäminen toimivaltaisilla viranomaisilla edellyttää yhteistyötä maahan sijoittautuneen suunnittelupalvelujen toimittajan kanssa.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

UK: Perustuttava tarveharkintaan.

HU: Pysyvää asuinpaikkaa koskeva vaatimus.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia:

 

f)

Tekniset kokonaispalvelut

(CPC 8673)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia.

2)

Ei ole.

3)

ES: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

IT, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

SK: Vaaditaan Slovakian toimiluvan saaneiden insinöörien kamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota ainoastaan luvan saaneiden insinöörien teknisiä palveluita. Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia.

AT: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään.

SI: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään; suunnitelmien hyväksyttäminen toimivaltaisilla viranomaisilla edellyttää yhteistyötä maahan sijoittautuneen suunnittelupalvelujen toimittajan kanssa.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia:

 

g)

Yhdyskunta- ja maisemasuunnittelupalvelut

(CPC 8674)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

AT: Pelkät suunnittelupalvelut: ei mitään.

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

 

 

2)

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

2)

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

 

 

3)

IT, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

CZ: Vaaditaan Tšekin arkkitehtikamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota arkkitehtipalveluita ainoastaan luvan saaneina arkkitehteinä. Kansalaisuus- ja asuinpaikkaehto on täytettävä, mutta poikkeuksia voidaan ottaa käsittelyyn.

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

LV: Kaupunkisuunnittelupalvelut: ei mitään. Luvan saamiseksi maisemasuunnittelupalveluiden alalla liiketoiminnalle täydellä oikeudellisella vastuulla ja hankkeiden allekirjoitusoikeudella vaaditaan kolmen vuoden kokemus Latviassa rakennushankkeiden alalla ja korkeakoulututkinto.

SK: Vaaditaan Slovakian arkkitehtikamarin lupa. Vastaavien ulkomaisten instituutioiden lupa saatetaan tunnustaa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota ainoastaan luvan saaneiden arkkitehtien palveluita. Kansalaisuus- ja asuinpaikkaehto on täytettävä, mutta poikkeuksia voidaan ottaa käsittelyyn.

3)

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

PT: Kansalaisuusvaatimus.

HU: Kaupunkisuunnittelupalvelujen osalta vaaditaan pysyvä asuinpaikka. Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE: Kolmansien maiden pätevät ammatinharjoittajat voivat käyttää ammattinimikettä ainoastaan vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten tai — siltä osin kuin kyseessä on Belgia — kuninkaan päätöksessä annetun erityisluvan perusteella.

IT: Asuinpaikkavaatimus.

HU: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Alankomaita, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

DE: Kolmansien maiden pätevät ammatinharjoittajat voivat käyttää ammattinimikettä ainoastaan vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten perusteella.

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

 

h)

Lääkäri-, hammaslääkäri- ja kätilöpalvelut

(CPC 9312, 93191 (20))

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Ei sitoumuksia.

PL, SE: Ei mitään.

CZ, HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

2)

CY, FI, MT: Ei sitoumuksia.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Ei sitoumuksia.

CZ, HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

PL, SE: Ei mitään.

2)

CY, FI, MT: Ei sitoumuksia.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

 

 

3)

AT: Ei sitoumuksia sairaanhoito- tai hammashoitopalvelujen osalta; kätilöinä voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

DE: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Tarveharkinta sellaisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta, joilla on lupa hoitaa julkisten vakuutusjärjestelmien jäseniä. Perusteena on asianomaisen alueen tilanne lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen saatavuuden osalta.

CY, EE, MT: Ei sitoumuksia.

CZ, SK: Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja voivat tarjota ainoastaan luonnolliset henkilöt. Ulkomaisilta luonnollisilta henkilöiltä vaaditaan terveysministeriön lupa. Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

ES: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

HU: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

3)

AT: Ei sitoumuksia sairaanhoito- tai hammashoitopalvelujen osalta.

CY, EE, FI, MT: Ei sitoumuksia.

CZ, HU, SI, SK: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

EE: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta. Ei sitoumuksia lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen osalta lukuun ottamatta sitä, että Viron ulkopuolella koulutetuilta ammattilaisilta vaaditaan todistus jatkokoulutuksesta Tarton yliopistossa. Tätä vaatimusta sovelletaan myös ulkomailla kouluttautuneisiin Viron kansalaisiin.

LT: On kyettävä kommunikoimaan liettuan kielellä (viitataan yrityksen palkkaamiin henkilöihin).

 

 

IT, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

IE: Pääsy rajoittuu avoimiin yhtiöihin tai luonnollisiin henkilöihin.

SE: Tarveharkintaa käytetään päätettäessä julkisoikeudellisesta vakuutusjärjestelmästä tuettavien yksityisvastaanottojen lukumäärästä.

 

 

 

UK: Lääkärien sijoittautuminen julkisen terveydenhoitojärjestelmän (National Health Service) mukaisesti edellyttää terveydenhoitoalan resurssisuunnittelun huomioon ottamista.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

LV: Ei mitään kätilöpalvelujen osalta. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen osalta kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimiakseen luvan paikallisilta terveysviranomaisilta; lupa perustuu lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevaan alueelliseen tarveharkintaan.

 

 

 

LT: Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen osalta ei mitään lukuun ottamatta sitä, että palvelujen tarjoamiseen vaaditaan lupa, jonka perusteena on tarpeisiin perustuva terveyspalvelusuunnitelma ja jossa otetaan huomioon väestö ja jo olemassa olevat lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Kätilöpalvelujen osalta pääsy on rajattu toiminimiin ja tarveharkintaa saatetaan soveltaa.

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat harjoittaa lääkärin ammattia luvanvaraisesti kätilöjä lukuun ottamatta.

SI: Vaaditaan lääkäriyhdistyksen jäsenyys. Lääkäriyhdistykseen hyväksytään lääkäreitä, jotka eivät ole Slovenian kansalaisia, jos heillä on toimilupa toisessa jäsenvaltiossa ja hyvä sloveenin kielen taito (21). Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT: Ei sitoumuksia kätilöitä lukuun ottamatta.

DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi.

CY, FI, MT: Ei sitoumuksia.

PT: Kansalaisuusvaatimus.

FR: Kansalaisuusvaatimus, josta voidaan kuitenkin poiketa vuosittain vahvistettavien kiintiöiden rajoissa.

DE: Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskee kansalaisuusvaatimus, josta voidaan poikkeuksellisesti myöntää vapautus, mikäli se on perusteltua kansanterveyttä koskevien syiden nojalla.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

LV: Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen osalta kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimiakseen luvan paikallisilta terveysviranomaisilta; lupa perustuu lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevaan alueelliseen tarveharkintaan. Kätilöinä voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt. Tarveharkinnassa vaikuttaa paikallisten terveysviranomaisten luvalla toimivien kätilöiden kokonaismäärä kyseisellä alueella.

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat harjoittaa lääkärin ammattia luvanvaraisesti kätilöjä lukuun ottamatta.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT: Ei sitoumuksia lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta.

DK: Asuinpaikkavaatimus tarvittavan yksittäisen luvan saamiseksi terveyshallitukselta.

CY, FI, MT: Ei sitoumuksia.

IT: Asuinpaikkavaatimus.

CZ, SK: Asuinpaikkavaatimus lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden osalta. Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta. Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

EE, HU, SI: Ei sitoumuksia kätilöpalvelujen osalta.

LV, PL: Ulkomaisilla lääkäreillä on rajoitettu äänioikeus ammattikamareissa.

LT: Ulkomaalaisten on suoritettava ylimääräinen pätevyyskoe.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

DE: Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskee kansalaisuusvaatimus, josta voidaan poikkeuksellisesti myöntää vapautus, mikäli se on perusteltua kansanterveyttä koskevien syiden nojalla.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

i)

Eläinlääkintäpalvelut

(CPC 932)

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi FI, LU, LT, PL, SE, UK: Ei sitoumuksia.

FI, LU, LT, PL, SE: Ei mitään.

UK: ei sitoumuksia lukuun ottamatta eläinlaboratoriota ja eläinlääkäreille toimitettavia teknisiä palveluja, yleistä neuvontaa, opastusta ja tiedottamista, jotka koskevat esim. ravintoa, käyttäytymistä ja lemmikkieläinten hoitoa.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi FI, LU, LT, PL, SE, UK: Ei sitoumuksia.

FI, LU, LT, PL, SE: Ei mitään.

UK: ei sitoumuksia lukuun ottamatta eläinlaboratoriota ja eläinlääkäreille toimitettavia teknisiä palveluja, yleistä neuvontaa, opastusta ja tiedottamista, jotka koskevat esim. ravintoa, käyttäytymistä ja lemmikkieläinten hoitoa.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

 

 

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

DE, DK, ES, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

IT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan.

IE, UK: Pääsy rajoittuu avoimiin yhtiöihin tai luonnollisiin henkilöihin.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

CZ, SK: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Eläinlääkintähallinnon lupa vaaditaan.

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Ehtona kansalaisuus.

PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ei sitoumuksia.

IT, CZ, SK: Asuinpaikkavaatimus.

LT: Ulkomaalaisten on suoritettava ylimääräinen pätevyyskoe.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DK, ES: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

j)

Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut

(CPC 93191 (22) lukuun ottamatta Itävaltaa, jossa seuraavat CPC 9319: n toimet ovat säänneltyjä: sairaanhoitajat, fysioterapeutit, työterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit, psykologit ja psykoterapeutit)

1)

Ei sitoumuksia paitsi FI, LU, PL ja SE: Ei mitään.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

ES, PT: Sairaanhoitajat — Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

IT: Sairaanhoitajat — Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset järjestöt (ei yhtiöt) sallitaan.

FR: Toimittajina voivat olla ainoastaan SEL- ja SCP-yhtiöt.

AT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin lukuun ottamatta psykologeja ja psykoterapeutteja: ei mitään.

SE: Tarveharkintaa käytetään päätettäessä julkisoikeudellisesta vakuutusjärjestelmästä tuettavien yksityisvastaanottojen lukumäärästä.

LT: Pääsy on rajattu toiminimiin. Tarveharkintaa saatetaan soveltaa.

PL: Kansalaisuusvaatimus.

1)

Ei sitoumuksia paitsi FI, LU, PL ja SE: Ei mitään.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

LT: Ei mitään lukuun ottamatta rajoituksia markkinoilla pääsyä koskevassa kohdassa.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi.

PT: Kansalaisuusvaatimus

IT: Sovellettava tarveharkintaa: päätös tehdään asianomaisen alueen virkojen ja tarpeiden mukaisesti.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Asuinpaikkavaatimus tarvittavan yksittäisen luvan saamiseksi terveyshallitukselta

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

AT: Luonnolliset henkilöt sairaanhoitajia, psykologeja ja psykoterapeutteja lukuun ottamatta voivat ryhtyä harjoittamaan ammattia Itävallassa edellyttäen, että asianomainen henkilö on harjoittanut kyseistä ammattia vähintään kolmen vuoden ajan ennen toiminnan aloittamista Itävallassa.

LV: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin. Tarveharkinnassa vaikuttaa paikallisten terveysviranomaisten luvalla toimivien kätilöiden kokonaismäärä kyseisellä alueella.

PL: Kätilöillä ja sairaanhoitajilla kansalaisuusvaatimus.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys, ammatillinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

Farmasia-ala (farmaseuttisten tuotteiden vähittäiskaupan palvelut - osa CPC 63211: stä)

1)

Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

3) (23)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

DE, DK, ES, EL, IT (24), LU, NL, PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Edellytyksenä on farmaseutin tutkinto.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Sovelletaan tarveharkintaa.

FR: Kansallisen kohtelun mukaisesti pääsy ainoastaan SEL- ja SNC-yhtiöillä.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaisilla on kuitenkin pääsy vahvistettujen kiintiöiden rajoissa edellyttäen, että palvelujen tarjoaja on suorittanut farmasia-alan tutkinnon Ranskassa.

DE, EL: Kansalaisuusvaatimus.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja erityisehtoja.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DK, ES: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

B.

Tietojenkäsittely-palvelut ja vastaavat palvelut

 

 

 

a)

Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsultointipalvelut

(CPC 841)

b)

Ohjelmistojen asennuspalvelut

(CPC 842)

c)

Tietojenkäsittelypalvelut (CPC 843)

d)

Tietokantapalvelut

(CPC 844) Laitehuolto- ja korjauspalvelut (CPC 845)

e)

Muut tietokonepalvelut (CPC 849)

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Luxemburgia, Alankomaita ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

IT, NL: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta tietotekniikan tutkijoita, systeeminsuunnittelijoita, ohjelmoijia, dokumentoijia ja kentällä toimivia asiantuntijoita, joilta edellytetään korkeakoulututkintoa sekä alan kolmivuotista ammatillista kokemusta.

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

SE: Korkeakoulututkinto ja alan kolmivuotinen ammatillinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

IT: Perustuttava tarveharkintaan.

EL: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta tietotekniikan tutkijoita, systeeminsuunnittelijoita, ohjelmoijia ja dokumentoijia, joilta edellytetään korkeakoulututkintoa sekä alan viisivuotista ammatillista kokemusta.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Luxemburgia, Alankomaita ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

C.

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

a)

Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut.

Kaikki jäsenvaltiot paitsi LV: CPC 851. LV: ainoastaan kokeelliset kehittämispalvelut kemian ja biologian alalla — CPC 85102)

1) 2) 3) Ei mitään paitsi CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

1) 2) 3) Ei mitään paitsi CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, SE: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FR:

Tutkijoilla on tutkimuslaitoksen kanssa tehty työsopimus.

Työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, ja se voidaan uusia sopimuksen keston ajaksi.

Perustuttava tarveharkintaan.

Tutkimuslaitoksen on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI).

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia.

 

 

Ainoastaan HU: Jonkin tutkimuslaitoksen kutsumat kansainvälistä mainetta saavuttaneet henkilöt kutsussa mainitun ajan.

 

 

b)

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja kehittämispalvelut

(CPC 852)

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

IT: Ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat harjoittaa psykologin ammattia. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

PT: Ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat harjoittaa psykologin ammattia.

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus psykologien osalta.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Luxemburgia tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FR: — Tutkijoilla on tutkimuslaitoksen kanssa tehty työsopimus.

Työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, ja se voidaan uusia sopimuksen keston ajaksi.

Perustuttava tarveharkintaan.

Tutkimuslaitoksen on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI).

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Luxemburgia tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia.

 

 

Ainoastaan HU: Jonkin tutkimuslaitoksen kutsumat kansainvälistä mainetta saavuttaneet henkilöt kutsussa mainitun ajan.

 

 

c)

Tieteidenväliset tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 853)

1) 2) 3) Ei mitään paitsi CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

1) 2) 3) Ei mitään paitsi CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FR:

Tutkijoilla on tutkimuslaitoksen kanssa tehty työsopimus.

Työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, ja se voidaan uusia sopimuksen keston ajaksi.

Perustuttava tarveharkintaan.

Tutkimuslaitoksen on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa tutkijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia.

 

 

Ainoastaan HU: Jonkin tutkimuslaitoksen kutsumat kansainvälistä mainetta saavuttaneet henkilöt kutsussa mainitun ajan.

 

 

D.

Kiinteistöpalvelut  (25)

a)

omaan tai kolmannen osapuolen lukuun

(CPC 821)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

ES: Pääsy ainoastaan luonnollisilla henkilöillä, avoimilla yhtiöillä ja kommandiittiyhtiöillä (sociedad en comandita).

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus

 

b)

Palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut (esim. kiinteistöjen arviointi, kiinteistönhoito jne.) (CPC 822)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

ES: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

DK: Valtuutetulle kiinteistönvälittäjälle annettava valtuutus voi sisältää toiminta-alaa koskevia rajoituksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

DK: Valtuutettu kiinteistönvälittäjä: asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin. Ei-valtuutettu kiinteistönvälittäjä: asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

DK: Valtuutettu ja ei-valtuutettu kiinteistönvälittäjä: asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

E.

Ilman välittäjän apua tarjottavat vuokraus- ja leasingpalvelut

a)

aluksiin liittyvät

(CPC 83103)

1)

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

CY, HU, MT, PL: Ei sitoumuksia.

2)

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

3)

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

SE: Siirtyminen Ruotsin lipun alle edellyttää sen osoittamista, että ruotsalaismiehistön käytön vaikutukset ovat tiedossa, mikäli aluksiin liittyy ulkomaalaisomistusta koskevia etuja.

LT: Alusten omistajien on oltava liettualaisia luonnollisia henkilöitä tai Liettuaan perustettuja yrityksiä.

1)

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

2)

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

3)

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, MT, PL: Ei sitoumuksia.

 

b)

Ilmaliikennevälineisiin liittyvät

(CPC 83104)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

2)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi CY, CZ, LV, MT, PL, SK: yhteisön lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilmaliikennevälineiden on oltava rekisteröity kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle luvan antaneeseen jäsenvaltioon tai muualle yhteisöön. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen leasingsopimus tai jos olosuhteet ovat poikkeukselliset.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

1)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

3)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi CY, CZ, LV, MT, PL, SK: näiden jäsenvaltioiden ilmaliikennevälinerekisteriin rekisteröimisen edellytyksenä on, että kyseisten ilmaliikennevälineiden omistajina ovat joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävät luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka täyttävät osakkuutta ja määräysvaltaa (sekä johtajien kansalaisuutta) koskevat erityiset perusteet.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

c)

Muihin kulkuneuvoihin liittyvät (CPC 83101, 83102, 83105)

1)

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

1)

CY, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

 

d)

muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

1)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

e)

Muut (CPC 832)

EE, LV, LT: Mukaan luettuina kodin viihdelaitteissa käytettävät nauhoitetut videokasetit (CPC 83202)

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, LT, LV: Ei mitään.

2)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei mitään.

3)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei mitään.

2)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei mitään.

3)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU, LV, LT: Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, HU, LV, LT: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

LV, LT: Ei mitään.

 

Vuokrauspalvelut, joissa on käyttäjiä/kuljettajia

Alusten ja miehistön vuokrauspalvelut

(CPC 7213, 7223)

1)

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

FR: Kaikki alusten vuokraaminen edellyttää etukäteisilmoitusta.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, EE, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä/kuljettaja, vuokrauspalvelut

(CPC 7124)

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia.

 

F.

Muut liike-elämän palvelut

1) 2) 3)Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3)Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

a)

Julkaisutoimenpiteet

Julkaisutoimenpiteet (Kaikki jäsenvaltiot paitsi PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871 lukuun ottamatta tupakkatuotteita, alkoholijuomia ja lääkkeitä koskevaa julkaisutoimintaa;

SI: CPC 8711 (26) ja 8712 (26), lukuun ottamatta suoramainontaa, ulkomainontaa ja tavaroita, joilta vaaditaan tuontilupa, sekä lääkkeitä)

 

 

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: tarvittava pätevyys ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

IT, UK: Perustuttava tarveharkintaan.

EL: Tarvittava pätevyys ja viiden vuoden ammatillinen kokemus.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

b)

Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

(CPC 864)

1) 2) 3) Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3) Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia poikkeuksia.

 

c)

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

(CPC 865)

1) 2) 3) Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3) Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Italiaa, Luxemburgia, Latviaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

IT, UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta johtajia ja johtavia konsultteja, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

EE, LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

SE: Korkeakoulututkinto ja alan kolmivuotinen ammatillinen kokemus.

IT, UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Italiaa, Luxemburgia, Latviaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

d)

Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut (CPC 866)

1) 2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1) 2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Italiaa, Luxemburgia, Latviaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

IT, UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta johtajia ja johtavia konsultteja, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

EE, LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

SE: Korkeakoulututkinto ja alan kolmivuotinen ammatillinen kokemus.

IT, UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Italiaa, Luxemburgia, Latviaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

e)

Tekniset testaus- ja analysointipalvelut

(CPC 8676)

1)

IT: Ei sitoumuksia biologin tai kemistin ammattien osalta.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

1)

IT: Ei sitoumuksia biologin tai kemistin ammattien osalta.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

 

 

3)

ES: Kemiallisia analyysejä voivat suorittaa ainoastaan luonnolliset henkilöt.

IT: Biologeina ja kemian analyytikkoina voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

PT: Biologeina ja kemian analyytikkoina voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdissa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

IT, PT: Biologien ja kemistien osalta sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

CY, CZ, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Viroa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia:

 

f)

Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut (SE: ei sisällä metsästystä)

HU: osa CPC 881: stä

LV, LT, PL: Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät palvelut (CPC 881)

1)

IT: Ei sitoumuksia agronomeille ja maatalousneuvojille (periti agrari) varattujen toimien osalta.

2)

Ei ole.

3)

3) ES: Agronomeina ja metsäinsinööreinä voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

PT: Agronomeina voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

1)

IT: Ei sitoumuksia agronomeille ja maatalousneuvojille (periti agrari) varattujen toimien osalta.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

 

 

IT: Agronomeina ja maatalousneuvojina (periti agrari) voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

 

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus agronomien osalta.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

g)

Kalastukseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

h)

Kaivosteollisuuteen liittyvät palvelut

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

ES, PT: Kaivosinsinööreinä voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

LT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

FI: Ainoastaan ETA: n alueella oleskelevilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus etsiä, vallata ja hyödyntää esiintymiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää asuinpaikkavaatimusta koskevia poikkeuksia.

LT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

LT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

PT: Asuinpaikkavaatimus.

LT: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FI: Ainoastaan ETA: n alueella oleskelevilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus etsiä, vallata ja hyödyntää esiintymiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää asuinpaikkavaatimusta koskevia poikkeuksia.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

i)

Valmistukseen liittyvät palvelut

EE: Valmistukseen liittyvät konsultointipalvelut (osa CPC 884: stä + osa 885: stä paitsi 88442)

HU Valmistukseen liittyvät konsultointipalvelut (osa CPC 884: stä + osa 885: stä)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei ole.

2)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei ole.

3)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE; HU: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

1) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia

EE, HU: Ei ole

2)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia

EE, HU: Ei ole

3)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE, HU: Ei sitoumuksia

EE, HU: Ei ole

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: EE; HU: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

 

j)

Energian jakeluun liittyvät palvelut

(LV: CPC 887.

HU: vain konsultointipalvelut, ex CPC 887)

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia

HU, LV, LT, SI: Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia.

HU, LT, LV, SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia

HU, LV, LT, SI: Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta seuraavia maita: HU, LV, LT, SI: Ei sitoumuksia.

HU, LT, ja SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia.

LV: Ei ole.

 

LT: Kattaa konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähkön, kaasumaisten polttoaineiden, höyryn ja kuuman veden palkkioperusteiseen siirtoon ja jakeluun kotitalouksille, teollisuuden ja kaupan alan käyttäjille sekä muille käyttäjille — CPC 887 (27)

SI: Energian jakeluun liittyvät palvelut — pelkästään kaasulle (28) — osa CPC 887: stä)

 

 

 

k)

Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut

Johtohenkilöiden hakupalvelut

(CPC 87201)

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia

ES: Valtionmonopoli.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia.

 

Työnvälityspalvelut

(CPC 87202)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Ei sitoumuksia.

DE: Edellytyksenä on toimivaltaisen viranomaisen palvelujen tarjoajalle antama valtuutus. Valtuutus annetaan työmarkkinatilanteen ja sen muutosten perusteella.

BE, FR, ES, IT: Valtionmonopoli.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ei sitoumuksia.

 

Tilapäisen toimistohenkilöstön hankintapalvelut

(CPC 87203)

1)

AT DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Ei sitoumuksia.

2)

AT, FI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Ei sitoumuksia.

IT: Valtionmonopoli

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, FI, SK: Ei sitoumuksia.

1)

AT, DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Ei sitoumuksia.

2)

AT, FI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, FI, SK: Ei sitoumuksia.

 

l)

Turvallisuuspalvelut

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

ES: Pääsy rajoittuu seuraaviin yhtiömuotoihin: Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales ja Sociedades Cooperativas. Pääsy edellyttää etukäteishyväksyntää. Lupaa myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon seuraavat seikat: pätevyys, ammatillinen rehellisyys ja riippumattomuus sekä väestön turvallisuuden ja yleisen järjestyksen suojelemisen riittävyys.

DK: Ei sitoumuksia lentokenttäturvallisuuspalvelujen osalta. Palvelujen tarjoajan on oltava tanskalainen oikeushenkilö. Pääsy edellyttää etukäteishyväksyntää. Lupaa myöntäessään oikeusministeri ottaa huomioon seuraavat seikat: sijoittautumista suunnittelevan oikeushenkilön pätevyys, ammatillinen rehellisyys ja riippumattomuus, kokemus ja hyvä maine.

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

DK: Asuinpaikka- ja kansalaisuusvaatimusta sovelletaan suurimpaan osaan johtokunnan jäseniä ja johtajia. Ei sitoumuksia lentokenttäturvallisuuspalvelujen osalta.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Ei sitoumuksia lentokenttäturvallisuuspalvelujen osalta. Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan johtohenkilöstöön.

FR: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan toimitusjohtajiin ja johtajiin.

BE: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan johtohenkilöstöön.

ES, PT: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan erikoistuneeseen henkilöstöön.

IT: Kansalaisuusvaatimus tarvittavan luvan saamiseksi turvallisuusvartiointipalveluja ja arvoesineiden kuljettamista varten.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Ei sitoumuksia lentokenttäturvallisuuspalvelujen osalta. Asuinpaikkavaatimusta sovelletaan johtohenkilöstöön.

BE: Asuinpaikkavaatimusta sovelletaan johtohenkilöstöön.

IT: Asuinpaikkavaatimus tarvittavan luvan saamiseksi turvallisuusvartiointipalveluja ja arvoesineiden kuljettamista varten.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

m)

Tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut (29) (CPC 8675)

1)

Ei mitään Ranskaa lukuun ottamatta: ei sitoumuksia etsintäpalvelujen osalta.

2)

Ei ole.

1)

FR: Ei sitoumuksia etsintäpalvelujen osalta

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikkia ulkomailta suoritettavia maaperätutkimuspalveluja koskeviin korvauksiin ja palkkioihin.

2)

Ei ole.

 

 

3)

FR: ”Maaperätutkimus”: Pääsy rajoittuu SEL-, SCP-, SA- ja SARL-yhtiöihin.

IT: Tiettyjen kaivostoimintaa (mineraalit, öljy, kaasu jne.) koskevien tutkimuspalvelujen osalta yksinoikeuksia saattaa olla.

ES: Rakennusmittaajina ja geologeina voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt.

PT: Pääsy rajoittuu luonnollisiin henkilöihin.

IT: Rakennusmittaajina ja geologeina voivat toimia ainoastaan luonnolliset henkilöt. Luonnollisten henkilöiden muodostamat ammatilliset toimielimet (ei yhtiöt) sallitaan.

3)

FR: ”Etsintää ja hyödyntämistä” koskevat palvelut edellyttävät lupaa.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DE: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan julkisesti tehtäväänsä nimitettyjen rakennusmittaajien osalta.

FR: ”Maaperätutkimus” — ainoastaan EY: n maanmittarit (experts-géomètres) voivat suorittaa omistusoikeuksien perustamista ja maaoikeutta koskevia toimia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Viroa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus

EE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ammattilaisia, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus toimintaan liittyvältä alalta.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

DE: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan julkisesti tehtäväänsä nimitettyjen rakennusmittaajien osalta.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Viroa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

 

n)

Laitehuolto- ja korjauspalvelut

(ei sisällä aluksia, ilmaliikennevälineitä tai muita liikennevälineitä)

(Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa, Latviaa ja Liettuaa: CPC 633, 8861, 8866. EE, LT, LV: 633, 8861—8866)

1) 2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

o)

Rakennusten puhtaanapitopalvelut (CPC 874)

1)

Ei sitoumuksia. (30)

2)

3) Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (30)

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

p)

Valokuvauspalvelut

(CPC 875. Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Tšekkiä, Viroa, Latviaa ja Puolaa: ei sisällä vähittäiskauppaa. PL: ei sisällä ilmakuvauspalveluja)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa, Unkaria, Latviaa Liettuaa ja Puolaa: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ilmakuvauspalveluja: Ei ole.

EE, HU, LV, LT, PL: Ei ole.

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa ja Liettuaa ja Puolaa: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ilmakuvauspalveluja: Ei ole.

CZ, HU, LV, LT, PL: Ei ole.

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

q)

Pakkauspalvelut

(CPC 876)

1)

Ei sitoumuksia. (31)

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Ei sitoumuksia

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

r)

Julkaisu- ja painopalvelut

(CPC 88442)

1) 2) Ei ole.

3)

IT: Ulkomaalaisomistus kustantamoissa saa olla enintään 49 prosenttia pääomasta tai äänimäärästä.

LT: Julkaisualan sijoittautumisoikeudet annetaan ainoastaan Liettuassa muodostetuille oikeushenkilöille.

LV: Julkaisualan sijoittautumisoikeudet annetaan ainoastaan Latviassa muodostetuille oikeushenkilöille.

PL: Kansalaisuusvaatimus sanoma- ja aikakauslehtien päätoimittajille.

SK: Julkaisualan sijoittautumisoikeudet annetaan ainoastaan Slovakiassa muodostetuille oikeushenkilöille.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

PL: Kansalaisuusvaatimukset sanoma- ja aikakauslehtien päätoimittajille.

1) 2) Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

s)

Kokouspalvelut

(AT: ainoastaan messupalvelut)

1) 2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

t)

Muu

 

 

 

Käännöspalvelut

(CPC 87905)

(HU: lukuun ottamatta virallista kääntämistä. PL: lukuun ottamatta valantehneiden tulkkien palveluita. SK: lukuun ottamatta virallista julkista kääntämistä ja tulkkaamista)

1) 2) Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

DK: Viralliset kielenkääntäjät ja tulkit: kansalaisuutta koskeva vaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

1) 2) Ei ole.

3)

DK: Virallisille kielenkääntäjille ja tulkeille annettava valtuutus voi sisältää toiminta-alaa koskevia rajoituksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

DK: Viralliset kielenkääntäjät ja tulkit: asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö ole määrännyt toisin.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Irlantia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

EL: Tarvittava pätevyys ja viiden vuoden ammatillinen kokemus.

IT, IE, SE, UK: Tarvittava pätevyys ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

IT, UK: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan iii kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa, Irlantia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

Sisustussuunnittelupalvelut

(CPC 87907) (32)

1)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

2.

Viestintäpalvelut

 

 

 

Posti- ja kuriiripalvelut (33).

Postilähetysten (34) käsittelyyn liittyvät palvelut (35) seuraavan alan alueita koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaanlähetyksissä. Osa-alat i, iv ja v voidaan sulkea ulkopuolelle, jos ne kuuluvat varattavissa oleviin palveluihin eli jos ne

koskevat sellaisia alle 350 gramman painoisia kirjelähetyksiä

 (36), joiden hinta on alle viidesosa yleisestä perustariffista, tai jos ne koskevat oikeus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä kirjattuja lähetyksiä.

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Toimilupajärjestelmiä voidaan perustaa sellaisia osia i — v varten, joihin sovelletaan tavanomaista yleispalveluvelvoitetta. Toimilupiin voidaan soveltaa erityisiä yleispalveluvelvoitteita ja/tai niihin voi sisältyä velvollisuus osallistua korvausrahaston rahoitukseen.

CY, HU, LV, MT, SI: Ei sitoumuksia.

EE, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v: Ei ole.

PL: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v: Ei ole lukuun ottamatta kirjoitettuja kirjelähetyksiä (esim. kirjeet).

CZ, SK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta 2 ja 3 muodon osaa v: Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

CY, HU, LV, MT, SI: Ei sitoumuksia.

CZ, EE, LT, PL, SK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v, jossa ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia (PL: lukuun ottamatta kirjoitettuja kirjelähetyksiä, esim. kirjeet)

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Ei ole.

CY, HU, LV, MT, SI: Ei sitoumuksia.

EE, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v: Ei ole.

PL: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v: Ei ole lukuun ottamatta kirjoitettuja kirjelähetyksiä (esim. kirjeet). CZ, SK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta 2 ja 3 muodon osaa v: Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

CY, HU, LV, MT, SI: Ei sitoumuksia.

CZ, EE, LT, PL, SK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osaa v, jossa ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia (PL: lukuun ottamatta kirjoitettuja kirjelähetyksiä, esim. kirjeet)

Riippumattomia kansallisia sääntelyviranomaisia on perustettu varmistamaan postialan sääntelyä koskevien vaatimusten huomioon ottaminen ja käsittelemään (julkisen tai yksityisen tason) liikekumppanusten välisiä riitoja. Oikeus postin yleispalveluihin taataan

i)

osoitteellisten, millä tahansa fyysisellä välineellä tuotettujen kirjallisten viestien (37), käsittely, mukaan luettuina

yhdistelmäpostipalvelu

suoramainonta

ii)

osoitteellisten pakettien käsittely (38)

iii)

osoitteellisten painotuotteiden käsittely (39)

iv)

edellä kohdassa i — iii tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjattuna tai vakuutettuna postina

v)

edellä kohdassa i — iii tarkoitettujen tuotteiden pikalähetyspalvelut (40)

vi)

osoitteettomien tuotteiden käsittely

vii)

asiakirjojen vaihto (41)

viii)

muualle luokittelemattomat palvelut

 

 

 

2.C

Televiestintäpalvelut

 

 

 

Televiestintäpalvelut ovat sähkömagneettisten signaalien — äänen, datan, kuvan ja niiden yhdistelmien — siirtämistä. Ne eivät koske kuitenkaan yleisradiotoimintaa (42), minkä vuoksi tämän luettelon sitoumukset eivät kata televiestintäpalveluja sisällön siirtämisen osalta edellyttävästä sisällöntarjonnasta koostuvaa taloudellista toimintaa. Kyseisen televiestintäpalveluja edellyttävän sisällöntarjonnan osalta sovelletaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden muilla asianomaisilla aloilla tekemiä erityisiä sitoumuksia.

Kotimaan palvelut ja kansainväliset palvelut

Kotimaan palvelut ja kansainväliset palvelut, jotka tarjotaan käyttämällä jotain verkkoteknologiaa ja hoitamalla markkinointi joko itse tai käyttämällä jälleenmyyjiä ja jotka on tarkoitettu joko yleiseen tai yksityiseen käyttöön seuraavilla markkinalohkoilla (näitä palveluja vastaavat seuraavat CPC-koodit: 7521, 7522, 7523, 7524 (43), 7525, 7526 ja 7529 (43); eivät sisällä yleisradiotoimintaa):

 

 

 

a.

Puhelinpalvelut

b.

Pakettivälitteinen tiedonsiirtopalvelu

1) 2) PL: Kaapelitelevisio- ja radioverkkopalveluja käyttämällä tarjottujen televiestintäpalvelujen osalta: Ei sitoumuksia.

3)

PL: Kaapelitelevisio- ja radioverkkopalveluja käyttämällä tarjottujen televiestintäpalvelujen osalta: ulkomainen pääoma ja äänioikeus rajoitettu 49 prosenttiin.

SI: Ulkomaalaisomistus saa olla korkeintaan 99 prosenttia omasta pääomasta. Myönnettyyn toimilupaan sisältyy lisäarvoa tuovien televiestintäpalvelujen tarjoajille velvollisuus käyttää perusteleviestintäverkkoa.

1) 2) 3) Ei ole.

BE: Yleispalvelun takaamiseksi muun muassa rahoituksen avulla voidaan määrätä avoimia, syrjimättömiä ja kilpailun kannalta puolueettomia edellytyksiä toimiluvan myöntämiselle;

kyseiset edellytykset eivät saa olla ankarampia kuin on tarpeen

c.

Piirikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu

d.

Teleksipalvelut

e.

Lennätinpalvelut

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

 

f.

Telekopiopalvelut

g.

Vuokrajohtoja koskevat palvelut

h.

Sähköposti

 

 

 

i.

Puheposti

j.

Sähköinen tieto- ja tietokantahaku

 

 

 

k.

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI)

l.

Parannetut tai lisäarvofaksipalvelut, etappivälitys (store and forward, store and retrieve)

m.

Koodin ja protokollan muuntaminen

 

 

 

o.

Muut palvelut: matkaviestintää ja henkilökohtaista viestintää koskevat palvelut ja järjestelmät

1) 2) Kaukohakulaitteille: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta yleiseurooppalaisia kaukohakulaitejärjestelmiä

3)

PL: Julkisten matkapuhelinpalveluiden ja -verkkojen osalta: Ei ole lukuun ottamatta ulkomaisen pääoman ja äänioikeuden rajoittamista 49 prosenttiin.

SI: Ulkomaalaisomistus saa olla korkeintaan 99 prosenttia omasta pääomasta. Myönnettyyn toimilupaan sisältyy lisäarvoa tuovien televiestintäpalvelujen tarjoajille velvollisuus käyttää perusteleviestintäverkkoa.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

1) 2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta i ja ii kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

BE: Yleispalvelun takaamiseksi muun muassa rahoituksen avulla voidaan määrätä avoimia, syrjimättömiä ja kilpailun kannalta puolueettomia edellytyksiä toimiluvan myöntämiselle; kyseiset edellytykset eivät saa olla ankarampia kuin on tarpeen.

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

3.

Rakennuspalvelut ja niihin liittyvät tekniset palvelut

 

 

 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

1)

Ei sitoumuksia (44) koodeja 5111 ja 5114 lukuun ottamatta: Ei mitään.

HU, MT: Ei sitoumuksia.

2)

HU, MT: Ei sitoumuksia.

3)

HU, MT: Ei sitoumuksia.

I: Yksinoikeuksia myönnetään moottoriteiden ja Rooman lentokentän rakentamiseen, huoltoon ja hallintaan.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

HU, MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia (44) CPC-koodeja 5111 ja 5114 lukuun ottamatta: Ei mitään.

HU, MT: Ei sitoumuksia.

2)

HU, MT: Ei sitoumuksia.

3)

HU, MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU, MT: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Alankomaita koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

NL: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

BE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta teknikoiden tilapäistä maahantuloa koskevia toimenpiteitä seuraavin edellytyksin:

Teknikko on jonkin Chilen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön työntekijä, joka siirretään johonkin kyseisen oikeushenkilön kanssa sopimuksen tehneeseen Ranskassa sijaitsevaan liiketoimintayksikköön.

Työlupa annetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Teknikko esittää Ranskassa sijaitsevan liiketoimintayksikön työtodistuksen ja Chilen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön laatiman kirjeen, jossa tämä ilmaisee hyväksyvänsä siirron.

Perustuttava tarveharkintaan.

Kyseisen liiketoimintayksikön on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI).

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Alankomaita koskevia poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Saksaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ainoastaan CPC 5111: n osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

SE, UK: Korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

UK: Perustuttava tarveharkintaan.

DE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta joitakin kohteen tutkimustyöhön liittyviä palveluja, joiden osalta edellytyksenä on korkeakoulututkinto ja ammatillinen pätevyys sekä alan kolmivuotinen kokemus.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Saksaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja poikkeuksia pelkästään CPC 5111: n osalta.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

4.

Jakelupalvelut (45)

 

 

 

A.

Komissionääripalvelut

(CPC 621, 6111, 6113, 6121)

1)

FR: Ei sitoumuksia kansallista etua koskevilla markkinoilla työskentelevien kauppiaiden ja välittäjien osalta.

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan 20: llä kansallista etua koskevilla markkinoilla toimivien kauppiaiden, edustajien ja välittäjien toimien osalta.

1)

FR: Ei sitoumuksia kansallista etua koskevilla markkinoilla työskentelevien kauppiaiden ja välittäjien osalta.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

IT: Asuinpaikkavaatimus.

 

B.

Tukkukauppapalvelut

(Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Puolaa: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622 lukuun ottamatta 62226: ta, 62228: a, 62251: tä, 62252: ta)

1)

 (46) FR:

Ei sitoumuksia apteekkien osalta.

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

 (47) FR: Tukkukauppaa harjoittavilla apteekeilla on lupa toimia väestön tarpeiden mukaisesti ja vahvistettujen kiintiöiden rajoissa.

PL: Tuotujen kulutushyödykkeiden tukkukaupan alan yritysten perustamiseen toimilupa.

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan farmaseuttisten tuotteiden tukkumyynnin osalta.

1)

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdissa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

MT: Ei sitoumuksia.

IT: Asuinpaikkavaatimus.

 

C.

Vähittäiskauppapalvelut  (48)

(CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613)

1)

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

 (49)  (50) BE, DK, FR, IT, PT: tarveharkintaa sovelletaan tavaratalojen osalta kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti.

SE: Yksittäiset kunnat voivat soveltaa tarveharkintaa vaatteiden, jalkineiden ja sellaisten elintarvikkeiden, joita ei kuluteta myyntipisteessä, tilapäisen kaupan osalta. (51)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan tupakkakauppiaiden (buraliste) osalta.

1)

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

D.

Luvakesopimukset

(CPC 8929)

1) 2) 3) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1) 2) 3) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

5.

Yksityisrahoitteiset koulutuspalvelut

 

 

 

A.

Alemman asteen koulutuspalvelut

(Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: CPC 921. EE: Pakollisen alemman asteen koulutuspalvelut)

1)

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

CZ: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. Vaatimuksena opetuksen laadun ja tason sekä koulutilojen soveltuvuuden takaaminen.

HU: Koulujen perustaminen edellyttää paikallisten viranomaisten lupaa.

SK: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutuksen perustaa ja johtaa oppilaitosta ja opettaa oppiainetta tällaisen oppilaitoksen perustamisen laadullisten ja aineellisten edellytysten täyttyessä.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

1)

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

CZ: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Tšekin kansalaisia.

LT: Ei ole lukuun ottamatta opetus- ja tiedeministeriön antaman luvan edellyttämistä valtion tunnustamilta kieli-instituuteilta.

SK: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovakian kansalaisia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE, SI: Ei sitoumuksia.

 

B.

Keskiasteen koulutuspalvelut

(Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: CPC 922. EE: pakollisen ja vapaaehtoisen keskiasteen koulutuspalvelut. LV: Lukuun ottamatta CPC 9224)

1)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

2)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

CZ: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. Vaatimuksena opetuksen laadun ja tason sekä koulutilojen soveltuvuuden takaaminen.

HU: Koulujen perustaminen edellyttää paikallisten viranomaisten lupaa.

SK: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutuksen perustaa ja johtaa oppilaitosta ja opettaa oppiainetta tällaisen oppilaitoksen perustamisen laadullisten ja aineellisten edellytysten täyttyessä.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

1)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

2)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

LT: Ei ole lukuun ottamatta opetus- ja tiedeministeriön antaman luvan edellyttämistä valtion tunnustamilta kieli-instituuteilta.

SI: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovenian kansalaisia.

SK: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovakian kansalaisia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

 

C.

Korkea-asteen koulutusta koskevat palvelut

(Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Tšekkiä ja Slovakiaa: CPC 923. CZ ja SK: Ainoastaan CPC 92310)

1)

FR: Kansalaisuusvaatimus. Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

ET, IT: Tarveharkintaa sovelletaan sellaisten yksityisten yliopistojen, joilla on oikeus myöntää tunnustettuja tutkintotodistuksia, perustamisen osalta.

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

EL: Ei sitoumuksia sellaisten oppilaitosten osalta, jotka myöntävät tunnustettuja tutkintotodistuksia.

CZ: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. Vaatimuksena opetuksen laadun ja tason sekä koulutilojen soveltuvuuden takaaminen.

HU: Koulujen perustaminen edellyttää keskusviranomaisten lupaa.

SK: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutuksen perustaa ja johtaa oppilaitosta ja opettaa oppiainetta tällaisen oppilaitoksen perustamisen laadullisten ja aineellisten edellytysten täyttyessä.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdissa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

FR: Kansalaisuusvaatimus Kolmansien maiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen.

1)

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

SI: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovenian kansalaisia.

SK: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovakian kansalaisia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

AT, CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Luxemburgia opettajien tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

FR:

Opettajat ovat tehneet työsopimuksen yliopiston tai jonkin muun kolmannen asteen koulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa.

Työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, ja se voidaan uusia sopimuksen keston ajaksi.

Perustuttava tarveharkintaan, paitsi jos kolmannen asteen koulutuksesta vastaava ministeri nimittää kyseiset opettajat suoraan.

Palvelukseen ottavan laitoksen on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI).

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Ranskaa ja Luxemburgia koskevia poikkeuksia.

 

 

Ainoastaan HU: Jonkin kolmannen asteen koulutusta tarjoavan oppilaitoksen kutsumat kansainvälistä mainetta saavuttaneet henkilöt kutsussa mainitun ajan.

 

 

D.

Aikuiskoulutuspalvelut (CPC 924; Itävallan osalta CPC 9240 lukuun ottamatta radio- tai televisiolähetyksinä toteutettavia aikuiskoulutuspalveluita. EE: myös muiden kuin valtion tuottamat muut aikuiskoulutuspalvelut sisältyvät tähän)

1) CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CZ: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. Vaatimuksen opetuksen laadun ja tason sekä koulutilojen soveltuvuuden takaaminen.

HU: Koulujen perustaminen edellyttää paikallisten viranomaisten lupaa (keskiasteiden kohdalla keskusviranomaisten lupaa).

SK: Muiden maiden kansalaiset voivat saada toimivaltaisilta viranomaisilta valtuutuksen perustaa ja johtaa oppilaitosta ja opettaa oppiainetta tällaisen oppilaitoksen perustamisen laadullisten ja aineellisten edellytysten täyttyessä.

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

1) 2) CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

CZ: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Tšekin kansalaisia.

SK: Ei ole muita kuin: johtokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Slovakian kansalaisia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, FI, MT, SE: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

6.

Ympäristöön liittyvät palvelut (52)

 

 

 

(SE: sopimustarjous ei sisällä julkisia rakennusurakoita koskevia palveluja riippumatta siitä, ovatko niiden omistajina ja käyttäjinä kunnat, valtio vai liittohallitukset ja ovatko kyseiset palvelut näiden julkisyhteisöjen toimeksi antamia.)

 

 

 

A.

Käyttövesi ja jätevesihuolto

Viemäröinti- sekä vedenpuhdistus- ja jakelupalvelut putkiverkostossa, ei sisällä höyryä eikä lämminvettä.

1)

Ei sitoumuksia. (53)

2)

Ei ole lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Ei sitoumuksia.

3)

Ei ole lukuun ottamatta Itävaltaa, Saksaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (53)

2)

Ei ole lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Ei sitoumuksia.

3)

Ei ole lukuun ottamatta Itävaltaa, Saksaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Kyprosta, Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Sloveniaa: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

Jätevesipalvelut

(CPC 9401, osa 18000: sta)

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, LV: Ei sitoumuksia.

EE, LT, LV: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, LV: Ei sitoumuksia.

EE, LT, LV: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

B.

Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevat palvelut (CPC 9402, 9403)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa ja Unkaria: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei ole.

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa ja Unkaria: Ei sitoumuksia.

EE, HU: Ei ole.

2) 3) Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

C.

Ilman laadun ja ilmaston suojelu

(CPC 9404)

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, PL: Ei sitoumuksia.

EE, LT, PL: Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

SE: Valtiolla on monopoliasema autojen ja rekkojen pakokaasupäästöjen valvontapalvelujen osalta. Tällaisten palvelujen tarjoamisen on perustuttava yleishyödyllisyysperiaatteeseen.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, PL: Ei sitoumuksia.

EE, LT, PL: Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

D.

Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen (osa CPC 94060: sta)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: Ei sitoumuksia.

EE: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: Ei sitoumuksia.

EE: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

E.

Melun ja tärinän torjunta (CPC 9405)

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, PL: Ei sitoumuksia.

EE, LT, PL: Ei ole.

2) 3) Ei ole lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Unkaria, Slovakiaa, Sloveniaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot paitsi EE, LT, PL: Ei sitoumuksia.

EE, LT, PL: Ei ole.

2) 3) Ei ole lukuun ottamatta Kyprosta, Tšekkiä, Unkaria, Slovakiaa, Sloveniaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

F.

Biologisen monimuotoisuuden ja maisemien säilyttäminen sekä luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut

(CPC 9406)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: Ei sitoumuksia.

EE: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa: Ei sitoumuksia.

EE: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

G.

Muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut (osa CPC 94090: sta)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa ja Puolaa: Ei sitoumuksia.

EE, PL: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Viroa ja Puolaa: Ei sitoumuksia.

EE, PL: Ei ole.

2) 3) HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

HU: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

7.

Terveydenhuolto- ja yhteiskuntapalvelut

 

 

 

A.

Sairaalapalvelut

(kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Latviaa, Puolaa ja Slovakiaa: CPC 9311.

LV, PL ja SI: vain yksityissairaaloiden ja -parantoloiden palvelut — CPC 9311)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

3)

AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: tarveharkintaa sovelletaan kansallisen kohtelun perusteella. (54)

PL: Terveydenhoitolaitoksen johtajalla tai apulaisjohtajalla olisi oltava lääkärin pätevyys. Kaikkia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä kätilö- ja sairaanhoitajapalveluihin liittyviä rajoituksia sovelletaan.

LV: Terveydenhoitolaitoksen johtajalla tai apulaisjohtajalla olisi oltava lääkärin pätevyys. Kaikkia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä kätilö- ja sairaanhoitajapalveluihin liittyviä rajoituksia sovelletaan. Yksityisiin sairaalapalveluihin tarvitaan terveysviranomaisten lupa. Vuodepaikkojen lukumäärän ja sairaalakalusteiden käytön perusteena ovat väestön tarpeet, ikärakenne ja kuolevuus.

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

SI: Pääsy julkiseen terveydenhuoltoverkkoon edellyttää Slovenian tasavallan sairausvakuutuslaitoksen hyväksyntää.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

EE: Ei ole lukuun ottamatta sitä, että Viron ulkopuolella koulutetuilta ammattilaisilta vaaditaan todistus jatkokoulutuksesta Tarton yliopistossa. Tätä vaatimusta sovelletaan myös ulkomailla kouluttautuneisiin Viron kansalaisiin.

LT: Ei ole lukuun ottamatta sitä, että yksityiset ulkomaiset yritykset ja niiden käyttäjät eivät mahdollisesti ole oikeutettuja julkiseen tukeen julkinen sairausvakuutus mukaan luettuna.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

LV: Terveydenhoitolaitoksen johtajalla tai apulaisjohtajalla olisi oltava lääkärin pätevyys. Kaikkia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä kätilö- ja sairaanhoitajapalveluihin liittyviä rajoituksia sovelletaan.

PL: Terveydenhoitolaitoksen johtajalla tai apulaisjohtajalla olisi oltava lääkärin pätevyys. Kaikkia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä kätilö- ja sairaanhoitajapalveluihin liittyviä rajoituksia sovelletaan.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CZ, MT, FI, SE, SK: Ei sitoumuksia.

 

B.

Muut terveydenhuoltopalvelut (CPC 9319. EE: CPC 9319 lukuun ottamatta koodia 93191)

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2) 3) Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Itävaltaa, Viroa, Unkaria ja Sloveniaa: ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2) 3) Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Itävaltaa, Viroa, Unkaria ja Sloveniaa: Ei mitään.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

 

C.

Yhteiskuntapalvelut

Toipilaskodit ja

ja lepokodit, vanhainkodit

1)

Ei sitoumuksia.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

FR: Toimivaltaiset viranomaiset sallivat palvelujen tarjoamisen paikallisten tarpeiden mukaisesti.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ei sitoumuksia.

 

D.

Muut (terveyteen liittyvät palvelut)

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia. HU: Ei ole.

4)

Kaikki jäsenvaltiot: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1) 2) 3) Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

4)

Kaikki jäsenvaltiot: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

8.

Matkailu ja siihen liittyvät palvelut

 

 

 

A.

Hotelli- ja ravintolapalvelut

sekä ateriapalvelut

(CPC 641, 642, 643. PL: Lukuun ottamatta CPC 643: a)

(ei sisällä matkailupalvelujen alan ateriapalveluja lukuun ottamatta Puolaa)

1)

Ei sitoumuksia ateriapalveluja lukuun ottamatta: Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

IT: Uusien baarien, kahviloiden ja ravintoloiden avaamisen on perustuttava paikallisia tarpeita koskevaan tarveharkintaan.

1)

Ei sitoumuksia ateriapalveluja lukuun ottamatta: Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

B.

Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaoppaiden palvelut mukaan luettuina)

(CPC 7471)

1)

HU: Ei sitoumuksia.

PL: Edellytetään kaupallista läsnäoloa.

2)

Ei ole.

3)

PT: Perustettava kaupallinen yhtiö, jonka kotipaikka on Portugalissa.

IT: Tarveharkinta.

FI: Edellytyksenä on Suomen kuluttajaviraston lupa.

CZ: Väestökriteeriin perustuva tarveharkinta.

1)

PL: Edellytetään kaupallista läsnäoloa.

2)

Ei ole.

3)

Ei ole.

 

 

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Italiaa, Suomea, Irlantia ja Ruotsia koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

AT, FI, IT, IE, SE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta matkaoppaita (henkilöt, joiden tehtävänä on saattaa vähintään 10 hengen matkailijaryhmiä, ilman että he toimivat oppaina erityiskohteissa), joiden osalta Itävallassa, Italiassa, Irlannissa ja Ruotsissa sovelletaan seuraavia vaatimuksia: todistus ammattitaidosta ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaava muodollinen pätevyys ja kolmivuotinen kokemus.

IT: Perustuttava tarveharkintaan.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa, Italiaa, Suomea, Irlantia ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

C.

Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472)

1)

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

ES, IT: Oikeus harjoittaa ammattia on varattu paikallisille opasjärjestöille.

EL, ES, IT, PT: Toiminnan harjoittamisen osalta sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

1)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

SE: Todistus ammattitaidosta, tarvittava pätevyys ja kolmen vuoden ammatillinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Ruotsia koskevia poikkeuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

9.

Viihde- ja kulttuuripalvelut sekä urheiluun liittyvät palvelut (muut kuin audiovisuaalialan palvelut)

 

 

 

A.

Viihdepalvelut

(teatteripalvelut, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut mukaan luettuina)

(CPC 9619)

1)

Ei sitoumuksia.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, EE, FI, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

LT: Ei ole lukuun ottamatta kieltoa perustaa ja pitää yllä pelikasinoita ja järjestää uhkapelejä. (55)

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdissa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisehtoja:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

IT: Tarveharkinta.

1)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Unkaria: Ei sitoumuksia.

HU: Ei ole.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

3)

CY, CZ, FI, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

FR, IT: Ei sitoumuksia avustusten tai minkään suoran tai epäsuoran tukimuodon osalta.

SE: Kohdennettu rahoitustuki yksittäisille paikallisille, alueellisille tai kansallisille toimille.

LT: Ei ole lukuun ottamatta:

a)

rajoituksia markkinoille pääsyä koskevassa kohdassa (myös osan I mukainen, ulkomaiset investoinnit arvontojen järjestämiseen kieltävä poikkeus) ja

b)

Ei sitoumuksia tukiin elokuvateatteritoiminnan osalta (CPC 96199**)

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ei sitoumuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa taiteilijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Itävaltaa, Belgiaa, Saksaa, Tanskaa, Espanjaa ja Ranskaa taiteilijoiden tilapäisen maahantulon osalta koskevia poikkeuksia.

 

 

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

AT, ES: Pääsy rajoittuu henkilöihin, joille toiminta kuvataiteen alalla on pääasiallinen ammatillisen toiminnan muoto ja ensisijainen tulonlähde. Tällaiset henkilöt eivät saa harjoittaa mitään muuta kaupallista toimintaa Itävallassa.

FR: — Taiteilijat ovat tehneet työsopimuksen hyväksytyn viihdealan yrityksen kanssa.

Työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja voidaan uusia kolmeksi kuukaudeksi.

Perustuttava tarveharkintaan.

Asianomaisen viihdealan yrityksen on suoritettava maksu Office des migrations internationales -virastolle (OMI).

 

 

B.

Uutis- ja uutistoimistopalvelut

1)

Ei ole.

1)

Ei ole.

 

(CPC 962)

2)

Ei ole.

3)

FR: Kansalaisuusvaatimusta sovelletaan Agence France Press -uutistoimiston hallintohenkilöstön osalta (muut rajoitukset poistetaan, mikäli vastavuoroisuus myönnetään). IT: Päivälehti- ja lähetystoiminnan aloja säännellään keskittymien syntymistä rajoittavin erityissäännöin. Multimedia-alan omistussuhteiden osalta on annettu erityisiä rajoituksia. Ulkomaisilla yhtiöillä ei saa olla määräysvaltaa kustantamoissa tai yleisradioyhtiöissä: ulkomaalaisten osuus pääomasta saa olla enintään 49 prosenttia.

HU: Ei sitoumuksia.

PT: Portugaliin sijoittautuvien uusien osakeyhtiöiden (Sociedade Anónima) osakepääoman nimellisarvo on voitava ilmoittaa.

SK: ulkomaisten uutis- ja uutistoimistopalveluiden tarjoajien on oltava Slovakian ulkoasiainministeriön akkreditoimia. Slovakian virallinen uutistoimisto (TASR) on valtion rahoittama.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

2)

Ei ole.

3)

HU: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

 

 

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia. Näihin maihin sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja seuraavia erityisehtoja:

BE, DE, DK, ES: Korkeakoulututkinto tai vastaavaa tietämystä osoittava muodollinen pätevyys ja alan kolmivuotinen kokemus.

BE: Tarveharkinta on tehtävä, jos luonnollisen henkilön bruttovuositulot ovat alle 30 000 euroa.

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (iii) kohdassa mainittuja Belgiaa, Saksaa, Tanskaa ja Espanjaa koskevia poikkeuksia.

 

C.

Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut (CPC 963)

1)

Ei sitoumuksia Itävaltaa lukuun ottamatta: ei ole.

2)

Ei sitoumuksia Itävaltaa ja Viroa lukuun ottamatta: ei ole.

3)

Ei sitoumuksia Itävaltaa ja Latviaa lukuun ottamatta: ei ole.

AT: Ei ole.

LT: Tarvitaan luvat kiinteän kulttuuriperinnön tutkimiseen, säilyttämiseen ja kunnostamisen, sitä koskevien edellytysten, ohjelmien ja hankkeiden valmisteluun sekä irtaimen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kunnostamiseen.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Itävaltaa ja Viroa: ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia Itävaltaa lukuun ottamatta: ei ole.

2)

Ei sitoumuksia Itävaltaa ja Viroa lukuun ottamatta: ei ole.

3)

Ei sitoumuksia Itävaltaa ja Latviaa lukuun ottamatta: ei ole.

AT: Ei ole.

LT: Ei ole lukuun ottamatta rajoituksia markkinoille pääsyä koskevassa kohdassa.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta Itävaltaa, Viroa ja Latviaa: ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa mainittuja horisontaalisia sitoumuksia.

 

D.

Urheiluun liittyvät palvelut ja muut virkistyspalvelut, muut kuin rahapeli- tai vedonlyöntipalvelut

(CPC 9641, 96491. AT: ei sisällä hiihtokoulupalveluja eikä vuoristo-oppaiden palveluja)

1)

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

IT: Tarveharkinta.

1)

MT: Ei sitoumuksia.

2)

MT: Ei sitoumuksia.

3)

MT: Ei sitoumuksia.

SE: Kohdennettu rahoitustuki yksittäisille paikallisille, alueellisille tai kansallisille toimille.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta (i) ja (ii) kohdassa esitettyjä horisontaalisia sitoumuksia ja seuraavia erityisrajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

II.

ALAKOHTAISET SITOUMUKSET

10.

Liikennepalvelut

 

 

 

A.

Meriliikennepalvelut

(muiden määritelmien osalta katso liikennettä käsittelevää osaa seuraava osa)

 

 

Kansainvälinen liikenne (rahtiliikenne ja henkilöliikenne) CPC 7211 ja 7212 (ei sisällä kabotaasiliikennettä)

1)

(a)

Linjaliikenne: Ei ole.

(b)

Irtotavaraliikenne, hakuliikenne ja muu kansainvälinen liikenne, matkustajien kuljetus mukaan luettuna: Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

(a)

Rekisteröidyn yhtiön perustaminen sijoittautumisvaltion lipun alla purjehtivan laivaston liikennöimiseksi: ei sitoumuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta lukuun ottamatta Latviaa ja Maltaa: Ei ole.

(b)

Muut kaupallisen läsnäolon muodot kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoamiseksi (jäljempänä esitettyjen meriliikennettä koskevien määritelmien mukaisesti): Ei ole.

4)

(a)

Laivamiehistö: Ei sitoumuksia.

(b)

Kaupallisen läsnäolon takaava avainhenkilöstö edellä 3 kohdan b alakohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan i ja ii kohdassa mainittuja poikkeuksia.

1)

(a)

Muoto 1 a) Linjaliikenne: Ei ole lukuun ottamatta sellaisia poikkeustapauksia, joissa jäsenvaltion on sovellettava asetuksen (EY) N:o 954/79 2 artiklan 2 kohtaa.

(b)

Ei ole.

2)

Ei ole.

3)

(a)

Kaikki jäsenvaltiot lukuun ottamatta Latviaa ja Maltaa: Ei sitoumuksia, LV ja MT: Ei ole.

(b)

Ei ole.

4)

(a)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

(b)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia.

Katso alaviite (56)

Meriliikennepalveluihin liittyvät palvelut

 

 

 

Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

Varastointipalvelut CPC 742 (siten kuin se on muutettuna)

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

Tulliselvityspalvelut (59)

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

Konttiasema- ja varastointipalvelut (60)

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia. (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

 

Varustamon edustajan palvelut (61)

1)

Ei sitoumuksia (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)

Ei sitoumuksia lukuun ottamatta horisontaalisen osan (i) ja (ii) kohdassa mainittuja poikkeuksia ja seuraavia rajoituksia:

MT: Ei sitoumuksia.

1)

Ei sitoumuksia (57)

2) 3) (58) MT: Ei sitoumuksia.

4)