ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 24

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
27. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 114/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 115/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 116/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 117/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, yhteisön tarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen jalkineiden tuonnissa

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 118/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteen VIII muuttamisesta ja mainitussa asetuksessa säädetyn tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 119/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 120/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä tammikuuta 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 121/2005, annettu 25 päivänä tammikuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

27

 

*

Komission direktiivi 2005/6/EY, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, direktiivin 71/250/ETY muuttamisesta direktiivissä 2002/32/EY edellytettyjen määritystulosten ilmoittamisen ja tulkitsemisen osalta ( 1 )

33

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2005/56/EY:Komission päätös, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti

35

 

*

2005/57/EY:Komission suositus, annettu 21 päivänä tammikuuta 2005, kiinteiden yhteyksien tarjonnasta Euroopan unionissa (Osa 1 – Tukkutason kiinteiden yhteyksien keskeiset toimitusehdot) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EY:Komission päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hävittämis- ja rokotussuunnitelmien päättämisestä Niedersachsenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa ja hävittämissuunnitelman päättämisestä Saarlandin osavaltiossa (Saksa) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EY:Komission päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Slovakiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2004/783/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2004, alueiden komitean neljän italialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen italialaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 346, 23.11.2004)

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 114/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä tammikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 115/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viljamarkkinoiden nykytilanteen perusteella on aiheellista avata tavallisen vehnän vientiä koskeva tarjouskilpailu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 4 artiklan mukaisesti.

(2)

Tarjouskilpailumenettelyn soveltamisen yksityiskohtaiset säännöt annetaan vientituen vahvistamisen osalta asetuksessa (EY) N:o 1501/95. Yksi tarjouskilpailuun liittyvistä sitoumuksista on vientitodistushakemuksen jättämistä sekä vakuuden antamista koskeva velvoite. Olisi vahvistettava tämän vakuuden määrä.

(3)

On tarpeen säätää tämän tarjouskilpailun yhteydessä myönnettyjen todistusten erityisestä voimassaoloajasta. Voimassaoloaikaa vahvistettaessa on otettava huomioon maailmanmarkkinoiden tarpeet markkinointivuonna 2004/2005.

(4)

Kaikkien asianomaisten tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi on tarpeen säätää, että annetuilla vientitodistuksilla on sama voimassaoloaika.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän tarjouskilpailun mukainen vienti on rajoitettava tiettyihin kolmansiin maihin.

(6)

Vientiä koskevan tarjouskilpailumenettelyn asianmukainen sujuminen edellyttää vähimmäismäärän vahvistamista sekä säännöksiä määräajasta ja muodosta, jossa tarjoukset on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan vientitukea koskeva tarjouskilpailu asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan mukaisesti.

2.   Tarjouskilpailu koskee tavallisen vehnän vientiä kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (3), Bulgariaa, Liechtensteinia, Romaniaa ja Sveitsiä.

3.   Tarjouskilpailu päättyy 23 päivänä kesäkuuta 2005. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1501/95 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, ensimmäistä osittaista tarjouskilpailua koskevien tarjousten jättämisen määräaika päättyy 3. helmikuuta 2005.

2 artikla

Tarjouksen on koskettava vähintään 1 000 tonnin määrää.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1501/95 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vakuus on 12 euroa tonnilta.

4 artikla

1.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 23 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen asetuksen (EY) N:o 1501/95 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettujen vientitodistusten voimassaoloajan vahvistamista varten todistuksia pidetään annettuina tarjouksen jättöpäivänä.

2.   Tässä asetuksessa tarkoitetussa tarjouskilpailussa myönnetyt vientitodistukset ovat voimassa niiden tämän artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä kyseistä päivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun asti.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa määrätyn tarjousten jättämisen viikoittaisen määräajan päättymisestä. Ne on toimitettava liitteenä olevan mallin mukaisesti.

Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle ensimmäisessä alakohdassa vahvistetussa määräajassa.

Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian paikallisia aikoja.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määritetty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

Lomake (1)

TIETTYIHIN KOLMANSIIN MAIHIN VIETÄVÄN TAVALLISEN VEHNÄN VIENTITUKEA KOSKEVA VIIKOITTAINEN TARJOUSKILPAILU

(Asetus (EY) N:o 115/2005)

(Tarjousten jättämisen määräaika)

1

2

3

Tarjouksen tekijän numero

Määrä tonneina

Vientituen määrä

(euroa/tonni)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne.

 

 

Sähköpostiosoite, johon tiedot lähetetään: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Lähetetään maatalouden pääosastoon (C/1).


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/6


KOMISSION ASETUS (EY, Euratom) N:o 116/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

arvonlisäveron palautuksista verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (1) (”BKTL-asetus”) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom (2) 2 artiklan 7 kohdassa säädetään, että BKTL:lla tarkoitetaan kyseisen vuoden markkinahintaista bruttokansantuloa, sellaisena kuin komissio on sen laskenut Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaisesti. Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 (EKT-95), joka korvasi kaksi aiempaa järjestelmää vuosilta 1970 ja 1979, perustettiin Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2223/96 (3) ja vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä. EKT-95:ssä korvattiin BKTL:n englanninkielinen termi GNP (gross national product) vastaavalla ilmaisulla GNI (gross national income) omia varoja koskevana perusteena varainhoitovuodesta 2002 lähtien.

(2)

Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1287/2003 säädetään jäsenvaltioiden BKTL-tietojen antamista koskevista menettelyistä sekä BKTL:n laskentaa koskevista menettelyistä ja tarkastuksista, ja lisäksi sillä perustetaan BKTL-komitea.

(3)

EKT-95:ssä ei nimenomaisesti määritellä arvonlisäverojen palautuksia verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta.

(4)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 1 artiklan mukaista markkinahintaisen bruttokansantulon (BKTL) määritelmää varten on tarpeen selventää arvonlisäverojen palautuksia verovelvollisuuden ulkopuolella oleville ja verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta.

(5)

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetussa kuudennessa neuvoston direktiivissä 77/388/ETY (4) määritellään termit ”verovelvollinen”, ”verovelvollisuuden ulkopuolella oleva” ja ”arvonlisäverosta vapautettu toiminta”.

(6)

Markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta 13 päivänä helmikuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom (5) soveltamiseksi komission 8 päivänä syyskuuta 1999 tekemässä päätöksessä 1999/622/EY, Euratom (6), täsmennetään arvonlisäveron palautuksia verovelvollisuuden ulkopuolella oleville yksiköille ja verovelvollisille yksiköille niiden arvonlisäverosta vapautetun toiminnan osalta. Vastaava selvennys olisi annettava BKTL:n osalta.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat BKTL-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kun kansantalouden tilinpidon aggregaatteja laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi, hankinnoista suoritetun arvonlisäveron palautuksia verovelvollisuuden ulkopuolella oleville tai verovelvollisille arvonlisäverosta vapautetusta toiminnasta käsitellään EKT-95:ssä muina tulonsiirtoina (D7) tai pääomansiirtoina (D9) eikä vähennyskelpoisena arvonlisäverona.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa termillä ’verovelvollinen’ tarkoitetaan kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 4 artiklassa säädettyä määritelmää ja termillä ’arvonlisäverosta vapautettu toiminta’ kyseisen direktiivin 13 artiklassa lueteltuja toimintoja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EYVL L 245, 17.9.1999, s. 51.


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 117/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

yhteisön tarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen jalkineiden tuonnissa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 518/94 kumoamisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3285/94 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siirtymäkauden tuotekohtaisesta suojamekanismista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevalle tuonnille ja tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 519/94 muuttamisesta 3 päivänä maaliskuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 427/2003 (2) säädetyn jalkineiden kiintiöjärjestelmän voimassaolo päättyi 1 päivänä tammikuuta 2005.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle 7 päivänä joulukuuta 2004, että jalkineiden tuonnissa olisi aiheellista ottaa käyttöön asetuksen (EY) N:o 3285/94 mukaisia tarkkailutoimia.

(3)

Yhteisön jalkineteollisuus koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joista suurin osa sijaitsee alueilla, joilla on vain vähän muita työllistäjiä. Tästä syystä se on suojaton erityisesti Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan halpatuonnin aiheuttamaa kilpailua vastaan.

(4)

Tähän tuonnin aiheuttamaan kilpailuun vastatakseen yhteisön jalkineteollisuus on viime vuosina toteuttanut merkittäviä uudelleenjärjestelyjä keskittämällä tuotantoaan kalliimpiin tuotteisiin eli juuri niihin tuotteisiin, joiden tuontiin on tähän saakka sovellettu kiintiöitä. Näiden tuotteiden osuus yhteisön jalkineteollisuuden tuotannosta on noin 85 prosenttia. Nämä uudelleenjärjestelyt ovat johtaneet kapasiteetin ja työvoiman huomattavaan vähentymiseen. Näistä toimista huolimatta yhteisön jalkineteollisuuden tuotantomäärät ja markkinaosuus laskevat edelleen ulkomailta tulevan halpatuonnin seurauksena.

(5)

Kiintiöihin kuulumattomien jalkineiden tuonti Kiinan kansantasavallasta yhteisöön kasvoi vuosina 2000–2003 voimakkaasti sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna, minkä lisäksi kyseisen tuonnin hinnat olivat merkittävästi alempia kuin vastaavien yhteisössä valmistettujen tuotteiden hinnat. Tuonti kasvoi vuosien 2000 ja 2003 välillä keskimäärin 59 prosenttia ja keskimääräinen hintaero oli 21 prosenttia.

(6)

Koska markkinaedellytykset ovat kaikkien jalkinetuotteiden osalta samat, on todennäköistä, että kaupan äskettäinen vapauttaminen johtaa tuonnin vastaavaan, merkittävään kasvuun. Jalkineiden tuonnin viimeaikaisten kehityssuuntauksien perusteella voidaan arvioida, että kiintiöiden poisto vuonna 2005 saattaa johtaa tuonnin kaksinkertaistumiseen lyhyellä aikavälillä, minkä seurauksena yhteisön tuotannonalan markkinaosuus todennäköisesti pienenisi 6 prosenttia ja työpaikkoja menetettäisiin 17 000. Tästä syystä voidaan katsoa, että yhteisön tuottajiin kohdistuu asetuksen (EY) N:o 3285/94 11 artiklassa tarkoitettu haitan uhka.

(7)

Koska todennäköiset seuraukset ovat näin merkittäviä, yhteisön etu vaatii, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien jalkineiden tuonti asetetaan yhteisön ennakkotarkkailuun sellaisten tilastotietojen saamiseksi, joiden avulla tuonnin kehityssuuntauksia voidaan analysoida nopeasti. Kyseessä olevat jalkineet ovat pääasiassa keski- ja korkealaatuisia tuotteita, joita vielä tuotetaan merkittävässä määrin yhteisössä, ja niitä voidaan tästä syystä pitää arkoina tuotteina. Ennakkotarkkailu, joka toteutetaan 31 päivään tammikuuta 2006 sovellettavana automaattisena tuontilisenssijärjestelmänä, on nopein keino selkeän kuvan saamiseksi näiden kiintiöiden poistamisen varhaisvaikutuksista, sillä asian kannalta merkittävien tietojen saaminen vie enemmän aikaa mitä tahansa jälkikäteisjärjestelmää sovellettaessa.

(8)

Jotta saataisiin yleiskäsitys jalkineiden tuonnin kehityssuuntauksista, on lisäksi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön tulliperusteinen jälkikäteistarkkailun järjestelmä, jota sovelletaan kaikkien ja kaikista lähteistä peräisin olevien jalkineiden tuontiin. Tämä käsittää myös ennakkotarkkailuun asetettavat jalkineet. Ennakkotarkkailu voidaan päättää, kun jälkikäteistarkkailun järjestelmä on täysin toimintakunnossa, viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2006.

(9)

Sisämarkkinoiden toteutumisen edellytyksenä on, että yhteisön tuojien suoritettaviksi tulevat muodollisuudet ovat samat tavaroiden tullauspaikasta riippumatta.

(10)

Tietojen keräämisen helpottamiseksi olisi edellytettävä, että ennakkotarkkailun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä esitetään yhdenmukaiset edellytykset täyttävä tarkkailuasiakirja. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi tietyn ajanjakson kuluessa vahvistettava kyseinen asiakirja tuojan hakemuksesta ilman, että tuoja saisi tuontioikeutta sen perusteella. Tämän asiakirjan olisi tästä syystä oltava voimassa ainoastaan niin kauan kuin tuontia koskevat säännöt pysyvät muuttumattomina; sen olisi oltava voimassa kaikkialla yhteisössä.

(11)

Avoimuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja komission olisi vaihdettava tietoja yhteisön tarkkailun tuloksista niin kattavasti kuin mahdollista.

(12)

Vaikka tarkkailuasiakirjojen antamiseen sovelletaan yhdenmukaisia edellytyksiä yhteisön tasolla, sen olisi kuuluttava kansallisten viranomaisten vastuualueeseen.

(13)

Olisi suotavaa, että tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan, jotta tietoja voitaisiin alkaa kerätä mahdollisimman pian,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

ENNAKKOTARKKAILU

1 artikla

Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, liitteessä I lueteltujen jalkineiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää asetuksessa (EY) N:o 3285/94 tarkoitettua yhteisön ennakkotarkkailua.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antaman tarkkailuasiakirjan esittämistä.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 kohdassa tarkoitettu tarkkailuasiakirja automaattisesti ja maksutta pyydetyille määrille viiden työpäivän kuluessa siitä, kun yhteisöön sijoittautunut yhteisön tuoja on esittänyt sitä koskevan hakemuksen. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen katsotaan vastaanottaneen hakemuksen viimeistään kolmen työpäivän kuluttua sen jättämisestä, jollei toisin todisteta.

3.   Liitteessä II lueteltujen viranomaisten myöntämä tarkkailuasiakirja on voimassa kaikkialla yhteisössä.

4.   Tarkkailuasiakirja on laadittava asetuksen (EY) N:o 3285/94 liitteessä I esitettyä mallia vastaavalle lomakkeelle.

Tuojan hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

hakijan nimi ja täydellinen osoite (mukaan luettuina puhelin- ja faksinumerot sekä mahdollinen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten käyttämä tunnistenumero) sekä arvonlisäverotunniste, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen;

b)

tarvittaessa tavaranhaltijan tai hakijan edustajan nimi ja täydellinen osoite (mukaan luettuina puhelin- ja faksinumerot);

c)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

d)

tavaroiden tarkka kuvaus, mukaan luettuina seuraavat tiedot:

i)

tavaroiden kauppanimi;

ii)

Taric-koodi(t);

iii)

alkuperämaa (eli Kiinan kansantasavalta);

iv)

lähetysmaa;

e)

tavaroiden määrä (paria);

f)

yhdistetyn nimikkeistön nimikkeittäin ilmoitettu tavaroiden cif-arvo yhteisön rajalla euroina;

g)

tulliselvityksen aiottu aika ja paikka;

h)

maininta siitä, onko kyseessä samaa sopimusta koskeneen aiemman hakemuksen uusinta;

i)

seuraava hakijan päiväämä ja allekirjoittama vakuutus, jossa on hakijan nimen selvennys suuraakkosin: ”Vakuutan, että tässä hakemuksessa olevat tiedot ovat oikeita ja vilpittömässä mielessä annettuja ja että olen sijoittautunut yhteisön alueelle.” Tuojan on myös toimitettava jäljennös myynti- tai ostosopimuksesta ja pro forma -laskusta. Tuojan on pyydettäessä esitettävä tuottajan antama tuotantotodistus erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita ei osteta suoraan Kiinan kansantasavallasta.

5.   Tarkkailuasiakirjojen voimassaoloajaksi vahvistetaan kuusi kuukautta. Käyttämättömät tai osittain käytetyt tarkkailuasiakirjat voidaan uusia samaksi ajaksi.

6.   Tuojan on palautettava tarkkailuasiakirjat ne antaneelle viranomaiselle niiden voimassaoloajan päätyttyä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat vahvistaminsa edellytyksin sallia, että ilmoitukset tai pyynnöt lähetetään tai tulostetaan sähköisesti. Kaikkien asiakirjojen ja kaiken todistusaineiston on kuitenkin oltava toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

8.   Tarkkailuasiakirja voidaan antaa sähköisesti, jos asianomaisilla tullitoimipaikoilla on mahdollisuus vastaanottaa kyseinen asiakirja tietokoneverkon välityksellä.

3 artikla

1.   Se, että liiketoimessa käytettävä yksikköhinta eroaa tarkkailuasiakirjassa ilmoitetusta yksikköhinnasta vähemmän kuin viisi prosenttia jompaankumpaan suuntaan tai että tuotavien tuotteiden kokonaismäärä on alle viisi prosenttia suurempi kuin tarkkailuasiakirjassa ilmoitettu määrä, ei estä kyseisten tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.

2.   Tarkkailuasiakirjahakemukset sekä itse tarkkailuasiakirjat ovat luottamuksellisia. Niiden sisältämät tiedot on tarkoitettu pelkästään toimivaltaisten viranomaisten ja hakijan käyttöön.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

mahdollisimman säännöllisesti ja ajanmukaisesti ja viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä yksityiskohtaiset tiedot niistä määristä ja euromääräisistä arvoista, joille tarkkailuasiakirjoja on annettu;

b)

kuuden viikon kuluessa kunkin kuukauden päättymisestä yksityiskohtaiset tiedot kyseisen kuukauden tuonnista komission asetuksen (EY) N:o 1917/2000 (3) 32 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot on eriteltävä tuotteen ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodin mukaan.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista tai petoksista ja esitettävä tarvittaessa ne syyt, joiden perusteella ne ovat kieltäytyneet antamasta tarkkailuasiakirjaa.

2 LUKU

JÄLKIKÄTEEN TAPAHTUVA TARKKAILU

5 artikla

1.   Liitteessä III lueteltujen jalkineiden osalta otetaan käyttöön jälkikäteen tapahtuvan tilastotarkkailun järjestelmä.

2.   Kun tuotteet on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle mahdollisuuksien mukaan viikoittain ja vähintään kunkin kuukauden lopussa tuotujen tuotteiden kokonaismäärät (paria) ja niiden arvo (euroina yhteisön rajalla) esittämällä tuotteita koskeva yhdistetyn nimikkeistön koodi ja käyttämällä kyseisessä koodissa käytettyjä ja tarvittaessa muita paljousyksiköitä. Tuonti on eriteltävä voimassa olevien tilastomenettelyjen mukaisesti.

3 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

6 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti annettavat ilmoitukset on toimitettava komissiolle sähköisesti tätä tarkoitusta varten perustetun monipalveluverkon välityksellä, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää tilapäisesti muuta toimitustapaa.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevan 1 luvun säännöksiä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2005 enintään 31 päivään tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2474/2000 (EYVL L 286, 11.11.2000, s. 1).

(2)  EUVL L 65, 8.3.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1985/2003 (EUVL L 295, 13.11.2003, s. 43).

(3)  EYVL L 229, 9.9.2000, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2001 (EYVL L 224, 21.8.2001, s. 3).


LIITE I

LUETTELO TUOTTEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN ENNAKKOTARKKAILUA (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

paitsi

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


LIITE II

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


LIITE III

LUETTELO TUOTTEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN JÄLKIKÄTEEN TAPAHTUVAA TARKKAILUA

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 118/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteen VIII muuttamisesta ja mainitussa asetuksessa säädetyn tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 2 kohdan, 70 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 2 kohdan, 143 b artiklan 3 kohdan ja 145 artiklan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII olevia määriä olisi tarkistettava mainitun asetuksen 62 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa käyttävien jäsenvaltioiden osalta mainitun asetuksen 145 artiklan i alakohdassa tarkoitettujen toimitettujen tietojen mukaisesti.

(2)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän vuonna 2005, olisi vahvistettava kullekin mainitun asetuksen 66–69 artiklassa tarkoitetulle tuelle talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005.

(3)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa vuonna 2005, olisi vahvistettava tilatukijärjestelmän ulkopuolelle jääville suorille tuille talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005.

(4)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklassa säädettyä siirtymäkautta vuonna 2005, olisi vahvistettava mainitun asetuksen liitteessä VI lueteltuihin suoriin tukiin sovellettavat talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005.

(5)

Selvyyden vuoksi on aiheellista julkaista tilatukijärjestelmän vuoden 2005 talousarviomäärärahojen enimmäismäärät sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 66–70 artiklassa tarkoitetuille tuille vahvistetut enimmäismäärät on vähennetty mainitun asetuksen liitteessä VIII olevista tarkistetuista enimmäismääristä.

(6)

Niiden yhteisöön vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV a osastossa säädetyn yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuonna 2005, vuotuiset kokonaismäärärahat vuodelle 2005 olisi vahvistettava mainitun asetuksen 143 b artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liite VIII tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2 artikla

1.   Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005 tämän asetuksen liitteiden II ja III mukaisesti.

2.   Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005 tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

3.   Vahvistetaan tilatukijärjestelmän talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2005 tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

4.   Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vuotuiset kokonaismäärärahat vuodelle 2005 tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka valitsevat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 58 artiklassa säädetyn alueellisen täytäntöönpanon, on ilmoitettava komissiolle tilatukijärjestelmän ensimmäisen täytäntöönpanovuoden 31 päivään joulukuuta mennessä vahvistetut alueelliset enimmäismäärät viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2217/2004 (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 1).


LIITE I

”LIITE VIII

41 ARTIKLASSA TARKOITETUT KANSALLISET ENIMMÄISMÄÄRÄT

(tuhansina euroina)

 

2005

2006

2007, 2008 ja 2009

2010 ja seuraavat

Belgia

411 053

530 573

530 053

530 053

Tanska

943 369

996 165

996 000

996 000

Saksa

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Kreikka

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Espanja

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Ranska

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irlanti

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italia

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Alankomaat

386 586

386 586

779 586

779 586

Itävalta

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugali

452 000

493 000

559 000

561 000

Suomi

467 000

467 000

552 000

552 000

Ruotsi

637 388

650 108

729 000

729 000

Yhdistynyt kuningaskunta

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


LIITE II

ASETUKSEN (EY) N:O 1782/2003 65–69 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Kalenterivuosi 2005

(tuhansina euroina)

 

Belgia

Tanska

Saksa

Italia

Itävalta

Portugali

Ruotsi

Yhd. kuningaskunta

 

Flanderi

Skotlanti

Emolehmäpalkkio

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Ylim. emolehmäpalkkio

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Naudanlihan erityispalkkio

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Teurastuspalkkio, vasikat

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Lammas- ja vuohipalkkio

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Humala

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69 artikla

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69 artikla, peltokasvit

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69 artikla, riisi

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69 artikla, naudanliha-ala

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69 artikla, lammas- ja vuohiala

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


LIITE III

ASETUKSEN (EY) N:O 1782/2003 70 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Kalenterivuosi 2005

(tuhansina euroina)

 

Belgia

Italia

Portugali

70 artiklan 1 kohdan a alakohta

Siementen tuotantotuki

1 397 (1)

13 321

272

70 artiklan 1 kohdan b alakohta

Peltokasvien tuet

 

 

1 871


(1)  Tuki lajille Triticum spelta L. (100 %) ja tuki lajille Linum usitatissimum L. (kuitupellava) (100 %) jäävät tilatukijärjestelmän ulkopuolelle.


LIITE IV

ASETUKSEN (EY) N:O 1782/2003 71 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Kalenterivuosi 2005

(tuhansina euroina)

 

Kreikka

Suomi

Ranska (1)

Malta

Alankomaat

Slovenia

Espanja (1)

Peltokasvien pinta-alatuki 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Peltokasvien pinta-alatuki 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Peltokasvien erityinen aluetuki 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Durumvehnän lisätuki (291 EUR/ha) ja muiden kuin perinteisten alueiden tuki (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Palkoviljan tuki

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Palkoviljan tuki, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Siementuki

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Emolehmäpalkkio

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Ylim. emolehmäpalkkio

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Naudanlihan erityispalkkio

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Teurastuspalkkio, vasikat

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Naudanliha-alan laajaperäistämispalkkio

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Naudanlihantuottajille maksettavat lisämaksut

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Lammas- ja vuohipalkkio

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Lammas- ja vuohialan tuottajille maksettavat lisämaksut

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Tärkkelysperunan tuottajille maksettavat maksut (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Riisin pinta-alatuki (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Riisin pinta-alatuki (102 EUR/t), Ranskan merentakaiset departementit

 

 

3 053

 

 

 

 

Kuivatun rehun tulotuki

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Naudan- ja lampaanlihan lisäpalkkiot Egeianmeren saarilla

1 000

 

 

 

 

 

 

Humalan pinta-alatuki

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Viitevuosina 2000–2002 syrjäisimmillä alueilla karjankasvatusalalla maksettuja palkkioita vastaavat tuet on vähennetty.


LIITE V

TILATUKIJÄRJESTELMÄN VUODEN 2005 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT JÄSENVALTIOISSA TAI ALUEILLA

Kalenterivuosi 2005

(tuhansina euroina)

Jäsenvaltio ja/tai alue

 

BELGIA (3)

 

Flanderi

 

Vallonia

306 318

TANSKA

909 429

SAKSA (3)

 

Baden-Württemberg

 

Baijeri

 

Brandenburg ja Berliini

 

Hessen

 

Niedersachsen ja Bremen

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nordrhein-Westfalen

 

Rheinland-Pfalz

 

Saarland

 

Sachsen

 

Sachsen-Anhalt

 

Schleswig-Holstein ja Hampuri

 

Thüringen

5 145 726

IRLANTI

1 260 142

ITALIA

2 345 849

LUXEMBURG

33 414

ITÄVALTA

519 863

PORTUGALI (1)  (2)

302 562

RUOTSI (3)

 

Alue 1

 

Alue 2

 

Alue 3

 

Alue 4

 

Alue 5

597 073

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (3)

 

Englanti 1

 

Englanti 2

 

Englanti 3

 

Skotlanti

 

Wales

 

Pohjois-Irlanti

3 667 728


(1)  Viitevuosina 2000–2002 syrjäisimmillä alueilla karjankasvatusalalla maksettuja palkkioita vastaavat tuet on vähennetty.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 147 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti Azoreille siirretyt 10 000 emolehmäpalkkiota ja ylimääräistä emolehmäpalkkiota on vähennetty.

(3)  Korvataan tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti ilmoitettavilla alueellisilla enimmäismäärillä.


LIITE VI

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN VUOTUISET KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Kalenterivuosi 2005

(tuhansina euroina)

Jäsenvaltio

 

Tšekki

249 296

Viro

27 908

Unkari

375 431

Latvia

38 995

Liettua

104 346

Puola

823 166

Slovakia

106 959

Kypros

14 274


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 119/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan mukaan silloin, kun yhteisön hinta on maailmanmarkkinanoteerauksia korkeampi, kyseisten hintojen välinen erotus voidaan korvata oliiviöljyn kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevalla vientituella.

(2)

Oliiviöljyn vientituen vahvistamista ja myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 616/72 (2).

(3)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaan tuen on oltava sama kaikkialla yhteisössä.

(4)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaan oliiviöljyn tuki on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät, jotka koskevat oliiviöljyn hintoja ja saatavuutta yhteisön markkinoilla ja oliiviöljyn hintoja maailmanmarkkinoilla. Jos oliiviöljyn suotuisimpia noteerauksia ei voida kuitenkaan määrittää maailmanmarkkinatilanteen vuoksi, voidaan ottaa huomioon tärkeimpien kilpailevien kasviöljyjen hinta näillä markkinoilla ja edustavan jakson aikana todettu erotus tämän hinnan ja oliiviöljyn hinnan välillä. Tuen määrä ei saa olla suurempi kuin oliiviöljyn yhteisön hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välinen erotus, joka on tarkistettu tarvittaessa tuotteiden viennistä maailmanmarkkinoille aiheutuvien kustannusten huomioon ottamiseksi.

(5)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukaan voidaan päättää tuen vahvistamisesta tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu koskee tuen määrää ja se voidaan rajoittaa tiettyihin määrämaihin sekä tiettyihin määriin, laatuihin ja tarjontamuotoihin.

(6)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan oliiviöljyn tuet voidaan vahvistaa erisuuruisiksi määrämaan mukaan, jos maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset sitä edellyttävät.

(7)

Tuet olisi vahvistettava vähintään kerran kuukaudessa. Niitä voidaan tarvittaessa muuttaa muuna aikana.

(8)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta oliiviöljyalan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti tämän tuotteen hintaan yhteisössä ja kolmansien maiden markkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(9)

Rasvojen hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

Article 2

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  EYVL L 78, 31.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2962/77 (EYVL L 348, 30.12.1977, s. 53).


LIITE

oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 26 päivänä tammikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 120/2005,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä tammikuuta 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä I olevan I.A osan, I.B osan 5 ja 6 kohdassa, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G ja I.H osassa tarkoitettuihin kiintiöihin kuuluvien tuotteiden määrät, joista on haettu tuontitodistuksia 1 ja 10 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajanjaksoksi, kerrotaan tämän asetuksen liitteessä olevilla kertoimilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 748/2004 (EUVL L 118, 23.4.2004, s. 3).


LIITE I.A

Kiintiön numero

Kerroin

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


LIITE I.B

5.   Romaniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4758

0,2690


6.   Bulgariasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4660

0,8697

09.4675


LIITE I.C

AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4026

09.4027


LIITE I.D

Turkista peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4101


LIITE I.E

Etelä-Afrikasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4151


LIITE I.F

Sveitsistä peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


LIITE I.G

Jordaniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4159


LIITE I.H

Norja peräisin olevat tuottet

Kiintiön numero

Kerroin

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 121/2005,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2005,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

muut

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/33


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/6/EY,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2005,

direktiivin 71/250/ETY muuttamisesta direktiivissä 2002/32/EY edellytettyjen määritystulosten ilmoittamisen ja tulkitsemisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten 20 päivänä heinäkuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/373/ETY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön määritysmenetelmästä rehujen virallista tarkastusta varten 15 päivänä kesäkuuta 1971 annettu ensimmäinen komission direktiivi 71/250/ETY (2) sisältää tulosten ilmoittamista koskevia säännöksiä.

(2)

Sen varmistamiseksi, että haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY (3) pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, on erittäin tärkeää, että määritystulokset ilmoitetaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti.

(3)

Direktiivi 71/250/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 71/250/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan seuraava kolmas kohta:

”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY (4) tarkoitettuihin haitallisiin aineisiin, mukaan luettuina dioksiini ja dioksiinin kaltaiset PCB:t, sovelletaan tämän direktiivin liitteessä olevan 1 osan C kohdan 3 kohtaa.”

2)

Muutetaan liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua niiden voimaantulosta. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 170, 3.8.1970, s. 2. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  EYVL L 155, 12.7.1971, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/27/EY (EYVL L 118, 6.5.1999, s. 36).

(3)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/100/EY (EUVL L 285, 1.11.2003, s. 33).

(4)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.


LIITE

Lisätään direktiivin 71/250/EY liitteessä olevan 1 osan (rehujen määritysmenetelmiä koskevat yleiset määräykset) C kohtaan (määritysmenetelmien käyttö ja tulosten ilmoittaminen) seuraava 3 kohta:

”3.

Direktiivissä 2002/32/EY tarkoitettujen haitallisten aineiden ollessa kyseessä, mukaan luettuina dioksiini ja dioksiinin kaltaiset PCB:t, eläinten rehuksi tarkoitetun tuotteen ei katsota olevan vahvistettua enimmäispitoisuutta koskevien säännösten mukainen, jos korjaamalla saannon suhteen ja huomioimalla mittausepävarmuus määritystulos ylittää enimmäispitoisuuden. Määritetyn pitoisuuden säännöstenmukaisuutta arvioidaan huomioimalla laajennettu mittausepävarmuus ja saannon korjaus. Viimeksi mainittu koskee ainoastaan tapauksia, joissa määritysmenetelmän yhteydessä on mahdollista arvioida mittausepävarmuus ja saannon korjaus (esimerkiksi mikroskooppitutkimusten yhteydessä tämä ei ole mahdollista).

Määritystulos ilmoitetaan seuraavasti (jos käytetyn määritysmenetelmän yhteydessä on mahdollista arvioida mittausepävarmuus ja saannon korjaus):

a)

saannon suhteen korjattuna tai korjaamattomana; mainittava ilmoitustapa ja saantoprosentti;

b)

muodossa x +/- U, jossa x on määritystulos ja U laajennettu mittausepävarmuus, kun käytetään kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95 %.”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio

27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä tammikuuta 2005,

koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti

(Ainoastaan englannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/56/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 58/2003 valtuutetaan komissio päättämään kyseisessä asetuksessa vahvistetun yleisen perussäännön mukaisten toimeenpanovirastojen perustamisesta ja antamaan niille tiettyjä, yhden tai useamman yhteisön ohjelman hallinnointitehtäviä. Tämä päätös ei vaikuta kyseisen asetuksen soveltamisalaan.

(2)

Toimeenpanoviraston perustamisen ansiosta komissio voi keskittyä niihin ensisijaisiin toimintoihinsa ja tehtäviinsä, joita ei voida ulkoistaa, ja pitää samalla toimeenpanovirastojen hoitamat tehtävät hallinnassaan ja valvonnassaan ja säilyttää itsellään lopullisen vastuun niistä.

(3)

Tiettyjen koulutusta, audiovisuaalialaa ja kulttuuria koskevien ohjelmien eräiden keskitettyjen ohjelmalohkojen hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen, joihin ei liity poliittista päätöksentekoa mutta jotka edellyttävät korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista hankkeen kaikkien vaiheiden ajan.

(4)

Ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä voidaan siirtää toimeenpanovirastolle, kun erotetaan selkeästi toisistaan toisaalta ohjelmasuunnittelu ja rahoituspäätösten tekeminen, joiden olisi oltava komission tehtäviä, ja toisaalta hankkeiden toteuttaminen, joka olisi annettava toimeenpanoviraston tehtäväksi.

(5)

Toimeenpanoviraston perustaminen ei aiheuta muutoksia eri ohjelmien toimien tiettyjen vaiheiden hallinnoinnin siirtämiseen neuvostolta komissiolle eikä hallinnointitehtävien siirtoon kansallisille virastoille tiettyjen ohjelmien osalta.

(6)

Suoritettu kustannusvaikuttavuustutkimus osoittaa, että koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien tiettyjen keskitettyjen ohjelmalohkojen hallinnoinnin antaminen toimeenpanoviraston tehtäväksi on sekä rahoituksen että muiden näkökohtien kannalta edullisin muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin verrattuna.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset.

(8)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1653/2004 (2), annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, säädetään tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti perustettujen toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Viraston perustaminen

1.   Perustetaan koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyviä yhteisön toimia hallinnoiva toimeenpanovirasto (jäljempänä ’virasto’), jonka perussääntöön sovelletaan asetusta (EY) N:o 58/2003.

2.   Viraston nimi on ”Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto”.

2 artikla

Sijoittaminen

Virasto sijoitetaan Brysseliin.

3 artikla

Toimikausi

1.   Virasto perustetaan ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008.

2.   Komissio laatii vuonna 2006 viraston toimintaa koskevan arvioinnin, johon sisältyy asetuksen (EY) N:o 58/2003 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kustannusvaikuttavuustutkimus. Arvioinnissa otetaan huomioon viraston tehtävien mahdollinen tarkistaminen tai laajentaminen koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien uusien ohjelmien mukaisesti.

4 artikla

Tarkoitus ja tehtävät

1.   Viraston tehtävänä on seuraavien yhteisön ohjelmien tiettyjen ohjelmalohkojen hallinnointi:

a)

yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toinen vaihe; hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 253/2000/EY (3);

b)

yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toinen vaihe; hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/382/EY (4);

c)

yhteisön Nuoriso-toimintaohjelma; perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1031/2000/EY (5);

d)

Kulttuuri 2000 -ohjelma; perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (6);

e)

eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen, 2001–2005); perustettu neuvoston päätöksellä 2000/821/EY (7);

f)

Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelma (Media-koulutus, 2001–2005); perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 163/2001/EY (8);

g)

ohjelma korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus); perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2317/2003/EY (9);

h)

monivuotinen ohjelma (2004–2006) tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma); perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2318/2003/EY (10);

i)

yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen); perustettu neuvoston päätöksellä 2004/100/EY (11);

j)

yhteisön toimintaohjelma nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi; perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 790/2004/EY (12);

k)

yhteisön toimintaohjelma Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi; perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 791/2004/EY (13);

l)

yhteisön toimintaohjelma kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi; perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 792/2004/EY (14);

m)

korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet, joita voidaan rahoittaa Aasian kehitysmaiden kanssa tehtävään taloudelliseen yhteistyöhön liittyvää apua koskevien säännösten mukaisesti; hyväksytty neuvoston asetuksen (ETY) N:o 443/92 (15) mukaisesti.

2.   Viraston tehtävät 1 kohdassa mainittujen yhteisön ohjelmien ohjelmalohkojen hallinnoinnissa ovat seuraavat:

a)

hankkeiden kaikkien vaiheiden hallinnointi sille uskottujen yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä sellaisen komission hyväksymän vuosittaisen työohjelman pohjalta, joka toimii rahoitusta koskevana päätöksenä koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien avustusten ja sopimusten osalta, tai komission tekemien erillisten rahoituspäätösten pohjalta, ja tältä osin tarvittavan valvonnan toteuttaminen sekä mainittujen tehtävien edellyttämien päätösten tekeminen komission antaman valtuutuksen nojalla;

b)

talousarvion tuloja ja menoja koskevien toteuttamistoimien vahvistaminen sekä, komission valtuutuksen perusteella, joidenkin tai kaikkien sellaisten toimien toteuttaminen, joita tarvitaan yhteisön ohjelmien hallinnoimiseksi, etenkin kun toimet liittyvät sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen;

c)

yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

3.   Saatuaan lausunnon toimeenpanovirastojen komitealta, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 58/2003 24 artiklassa, komissio voi antaa viraston tehtäväksi vastaavanlaisten tehtävien hoitamisen myös muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen, asetuksen (EY) N:o 58/2003 2 artiklan mukaisten koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien yhteisön ohjelmien yhteydessä.

4.   Valtuutuksen antamista koskevassa komission päätöksessä on määriteltävä tarkkaan kaikki virastolle annettavat tehtävät, ja sitä on mukautettava, jos virastolle annetaan lisätehtäviä. Päätös annetaan tiedoksi toimeenpanovirastojen komitealle.

5 artikla

Organisaatiorakenne

1.   Virastoa johtaa johtokunta ja johtaja, jotka komissio nimittää.

2.   Johtokunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi.

3.   Viraston johtaja nimitetään neljäksi vuodeksi.

6 artikla

Avustus

Virasto saa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyvän avustuksen, joka otetaan 4 artiklan 1 kohdassa mainittujen ohjelmien varoista ja soveltuvin osin muiden sellaisten yhteisön ohjelmien varoista, joiden täytäntöönpano tulee viraston tehtäväksi 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Valvonta ja raportointi

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin sille uskottujen ohjelmien täytäntöönpanotehtävien toteuttamisesta valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

8 artikla

Toimintatalousarvion toteuttaminen

Virasto toteuttaa toimintatalousarvionsa noudattaen asetuksen (EY) N:o 1653/2004 säännöksiä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

(4)  EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004.

(6)  EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004.

(7)  EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004.

(8)  EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004.

(9)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 9.

(11)  EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6.

(12)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24.

(13)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.

(14)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40.

(15)  EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/39


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2005,

kiinteiden yhteyksien tarjonnasta Euroopan unionissa (Osa 1 – Tukkutason kiinteiden yhteyksien keskeiset toimitusehdot)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 103)

(2005/57/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Käyttäjät yhteisön alueella tarvitsevat kilpailuun perustuvaa kiinteiden yhteyksien tarjontaa sekä mahdollisuuden käyttää nopeita tiedonsiirtopalveluja, jotta erityisesti Euroopan pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyödyntää Internetin ja sähköisen kaupankäynnin nopean kehittymisen tarjoamia mahdollisuuksia.

(2)

Kiinteiden yhteyksien kilpailuun perustuva tarjonta on alkanut kehittyä televerkkojen tarjonnan 1 tammikuuta 1996 tapahtuneen vapauttamisen jälkeen, mutta se on kohdistunut pitkälti pitkän matkan suurikapasiteettisiin yhteyksiin; kiinteiden yhteyksien markkinoita tarkastellaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

(3)

Tietyt kiinteisiin yhteyksiin liittyviä palveluja tarjoavat yritykset velvoitettiin tarjoamaan näitä palveluja syrjimättömyyden periaatteella noudattaen televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon tarjoamisen (ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi 30 päivänä kesäkuuta 1997 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/33/EY (2) ja avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta kiinteisiin johtoihin 5 päivänä kesäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/44/ETY (3); nämä direktiivit kumottiin puitedirektiivin 26 artiklalla 24 päivänä heinäkuuta 2003.

(4)

Velvoitteet jäävät kuitenkin voimaan puitedirektiivin 27 artiklan ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (4) (yleispalveludirektiivi) 16 artiklan nojalla. Yleispalveludirektiivin 16 artiklan 1 kohdan ja sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (5) (käyttöoikeusdirektiivi) 7 artiklan mukaisesti velvollisuudet on pidettävä voimassa, kunnes merkityksellisiä markkinoita on tarkasteltu uudelleen puitedirektiivin 16 artiklan ja yleispalveludirektiivin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(5)

Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa puitedirektiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ettei merkityksellisillä markkinoilla vallitse todellista kilpailua, sen on määriteltävä yritykset, joilla kyseisillä markkinoilla on huomattava markkinavoima, ja asetettava tällaisille yrityksille erityisiä sääntelyllisiä velvoitteita tai, jos velvoitteita jo on, pidettävä ne edelleen voimassa tai muutettava niitä. Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa yleispalveludirektiivin 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman markkinoilla ei ole todellista kilpailua, sen on määriteltävä yritykset, joilla on huomattava markkinavoima ja asetettava vähimmäisvalikoiman tarjoamista koskevia velvoitteita ja tällaista tarjoamista koskevat ehdot. Käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä riittävien käyttö- ja yhteenliittämisoikeuksien saatavuutta ja tarvittaessa varmistettava tällaisten oikeuksien saatavuus sekä voitava asettaa tähän liittyviä velvoitteita.

(6)

Komissio antoi 11 päivänä helmikuuta 2003 merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista suosituksen 2003/311/EY (6), jossa määriteltiin ne sähköisen viestinnän merkitykselliset markkinat, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten olisi analysoitava. Luettelo sisältää kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinat ja kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinat. Näihin markkinoihin sisältyvät tässä suosituksessa tarkoitetut tukkutason kiinteät yhteydet ja kiinteiden yhteyksien tilaajaosat.

(7)

Tukkutason kiinteiden yhteyksien ja kiinteiden yhteyksien tilaajaosien tarjonta sisältyy suosituksessa 2003/311/EY tarkoitettujen kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoihin ja riittävien linjapituuksien osalta myös kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinoihin; kansallinen sääntelyviranomainen päättää, mitä paikallisosiin kuuluu kansallisten markkinoiden verkkorakenteen mukaan.

(8)

Merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa tarkoitettuun kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimaan kuuluvat seuraavat kiinteät yhteydet: 64 kbit/s, 2 Mbit/s rakenteeton ja 2 Mbit/s rakenteinen. Kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoima on määritelty yleispalveludirektiivin 18 artiklassa tarkoitetussa ominaisuuksiltaan yhdenmukaistettujen kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimasta ja siihen liittyvistä standardeista 24 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/548/EY (7).

(9)

Jäsenvaltioilta saadut tiedot osoittavat, että vähittäis- ja tukkutason kiinteiden yhteyksien ja kiinteiden yhteyksien tilaajaosien toimitusaikojen pituudessa ja eroissa on ongelmia. Tämä huomio ei kuitenkaan rajoita kansallisia sääntelyviranomaisia niiden suorittaessa puitedirektiivin 16 artiklan ja yleispalveludirektiivin 16 artiklan 3 kohdan mukaista merkityksellisten markkinoiden analyysia.

(10)

Jos kansalliset sääntelyviranomaiset asettavat käyttöoikeusdirektiivin 10 artiklan ja yleispalveludirektiivin 18 artiklan ja liitteen VII mukaisesti syrjimättömyyttä koskevia velvoitteita tiettyjen kiinteisiin yhteyksiin liittyvien palvelujen tarjonnalle, syrjimättömyyden periaate koskee kaikkia tarjottaviin palveluihin liittyviä merkityksellisiä tekijöitä, kuten tilausvaihetta, siirtymäjärjestelyjä, toimitusehtoja, laatua, korjausaikoja, raportointia ja sakkomaksuja; kiinteitä yhteyksiä koskevissa sopimuksissa on tarkoituksenmukaisinta kattaa nämä tekijät palveluntasositoumuksella; sakkomaksujen sijaan sopimuksessa voitaisiin määrätä hintahyvityksestä sopimusvelvoitteiden laiminlyöntitapauksissa, jos tämä sopii paremmin yhteen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa.

(11)

Palveluntasositoumukseen tulisi erityisesti sisällyttää sopimusperusteiset toimitusajat sen varmistamiseksi, että tällaisten operaattoreiden tukkutason kiinteiden yhteyksien toimitusajat ovat samat kuin toimitusajat, joita ne soveltavat omiin palveluihinsa ja siten riittävästi lyhyempiä kuin vähittäismarkkinoilla toteutuvat toimitusajat.

(12)

Julkaisemalla kiinteiden yhteyksien parhaan nykykäytännön mukaisia yleisiä toimitusaikoja autetaan kansallisia sääntelyviranomaisia varmistamaan, että syrjimättömyyteen velvoitettujen operaattoreiden tukkutason kiinteisiin yhteyksiin ja erityisesti kiinteiden yhteyksien tilaajaosiin soveltamat sopimusperusteiset toimitusajat eivät estä muita kiinteiden yhteyksien vähittäismarkkinoilla kilpailevia operaattoreita tarjoamasta kilpailukykyisiä toimitusaikoja asiakkailleen. Tukkutason kiinteiden yhteyksien sopimusperusteisten toimitusaikojen olisi siten annettava vähittäismarkkinoilla kilpaileville operaattoreille mahdollisuus vähintään näillä vähittäismarkkinoilla kiinteitä yhteyksiä tarjoavien nimettyjen operaattoreiden parhaan nykykäytännön mukaisiin toimitusaikoihin. Parhaan nykykäytännön mukaisia aikoja pidemmät toimitusajat vähittäismarkkinoilla voivat muodostaa esteen sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen sisämarkkinoiden kehitykselle; puitedirektiivin 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten tavoitteena on poistaa tällaiset esteet. Suositeltavissa nimettyjen operaattoreiden parhaan nykykäytännön mukaisissa toimitusajoissa on otettu huomioon nimettyjen operaattoreiden käyttämät toimitusprosessit vähittäismarkkinoilla; vastaavien tukkutason toimitusaikojen olisikin oltava näitä lyhyempiä.

(13)

Yleispalveludirektiivin 18 artiklan ja liitteen VII mukaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että nimettyjen yritysten tarjoaman kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tyypillinen toimitusaika julkaistaan; pystyäkseen tarkastelemaan tätä suositusta uudelleen komissio saattaa tarvita tietoa myös vähimmäisvalikoimaan kuulumattomista kiinteistä yhteyksistä.

(14)

Komissio tarkastelee tätä suositusta uudelleen 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä voidakseen ottaa huomioon teknologian ja markkinoiden muutokset.

(15)

Viestintäkomitea on antanut lausuntonsa puitedirektiivin 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

SUOSITTELEE:

1.

Kun kansallinen sääntelyviranomainen asettaa tai pitää voimassa käyttöoikeusdirektiivin 10 artiklan tai direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 18 artiklan ja liitteen VII mukaisen syrjimättömyysvelvoitteen kiinteisiin yhteyksiin liittyviä palveluja tarjoaville operaattoreille (jäljempänä ’nimetyt operaattorit’), sen on:

a)

varmistettava, että sopimukset sisältävät sitovia velvoitteita (jäljempänä ’palveluntasositoumuksia’), jotka kattavat kaikki tukkutason kiinteiden yhteyksien tarjontaan liittyvät merkitykselliset tekijät, kuten tilausvaiheen, siirtymäjärjestelyt, toimitusehdot, laadun, korjausajat, raportoinnin ja uskottavat taloudelliset seuraamukset sopimusrikkomuksista;

b)

varmistettava, että näiden palveluntasositoumusten sisältämät tukkutason kiinteiden yhteyksien sopimusperusteiset toimitusajat ovat mahdollisimman lyhyet kussakin yhteysluokassa. Tukkutasolla sopimusperusteisten toimitusaikojen olisi joka tapauksessa oltava lyhyempiä kuin nimettyjen operaattoreiden parhaan nykykäytännön mukaiset toimitusajat vähittäismarkkinoilla. Nimettyjen operaattoreiden parhaan nykykäytännön mukaiset toimitusajat nopeuksien 64 kbit/s, rakenteeton 2 Mbit/s, rakenteinen 2 Mbit/s ja rakenteeton 34 Mbit/s vähittäismarkkinoilla esitetään liitteessä.

Liitteessä esitettyjen parhaan nykykäytännön mukaisten toimitusaikojen laskentamenetelmän katsotaan ottavan huomioon nimettyjen operaattoreiden verkkorakenteiden ja toimitusmenettelyjen välillä todetut erot eri jäsenvaltioissa;

c)

varmistettava erityisesti, että a kohdassa tarkoitettuja sopimuksiin sisällytettyjä taloudellisia seuraamuksia sovelletaan yhteyksien toimitusten viivästyessä, ja ne muodostuvat tietystä summasta kutakin viivästymispäivää kohti kunkin tilatun yhteyden osalta; sopimuksessa on myös määrättävä, että korvausta ei peritä, jos ja siltä osin kuin nimetty operaattori osoittaa viivästymisen aiheutuneen siitä riippumattomista syistä;

d)

varmistettava, että tämän suosituksen uudelleentarkastelun edellyttämät tiedot annetaan direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja toimitettava nämä tiedot komissiolle puitedirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/61/EY (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  EYVL L 165, 19.6.1992, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/80/EY (EYVL L 14, 20.1.1998, s. 27).

(4)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.

(7)  EUVL L 186, 25.7.2003, s. 43.


LIITE

SUOSITUSTEN LASKENTAPERUSTEET JA KIINTEIDEN YHTEYKSIEN HINTATIEDOT JÄSENVALTIOISSA

Menetelmä

Suositeltujen sopimusperusteisten enimmäistoimitusaikojen laskentamenetelmä perustuu kolmanneksi alhaisimpaan jäsenvaltioissa todettuun arvoon, jotta voitaisiin ottaa huomioon perustellut erot eri jäsenvaltioiden verkkorakenteissa ja toimitusmenettelyissä. Tämän menetelmän ja jäljempänä annettujen tietojen pohjalta on johdettu seuraavat parhaan nykykäytännön mukaiset toimitusajat nimettyjen operaattoreiden toimittamille kiinteille yhteyksille:

1)

kiinteä yhteys 64 kbit/s: 18 kalenteripäivää

2)

kiinteä yhteys 2 Mbit/s rakenteeton: 30 kalenteripäivää

3)

kiinteä yhteys 2 Mbit/s rakenteinen: 33 kalenteripäivää

4)

kiinteä yhteys 34 Mbit/s rakenteeton: 52 kalenteripäivää

Tietoa kiinteiden yhteyksien toimitusajoista jäsenvaltioissa

Tässä esitetyt tiedot koskevat sellaisten operaattorien kiinteiden yhteyksien toimitusaikoja, jotka kansallinen sääntelyviranomainen on ilmoittanut huomattavan markkinavoiman yritykseksi direktiivin 92/44/ETY 11 artiklan 1a kohdan nojalla. Komissio pyysi tietoja jäsenvaltioilta kyselylomakkeella, joka liittyi kiinteitä yhteyksiä koskevan raportin laadintaan vuonna 2002 (1). Tiedot saatiin syyskuuhun 2003 mennessä. Ilmoitettavat toimitusajat määritellään laskettavaksi alkaen siitä ajankohdasta, jona käyttäjä on tehnyt sitovan pyynnön kiinteän yhteyden hankkimiseksi, siihen ajankohtaan, johon mennessä 95 prosenttia kaikista samantyyppisistä kiinteistä yhteyksistä on avattu asiakkaille (2)  (3).

64 kbit/s kiinteä yhteys

Image

2 Mbit/s rakenteeton kiinteä yhteys

Image

2 Mbit/s rakenteinen kiinteä yhteys

Image

34 Mbit/s rakenteeton kiinteä yhteys

Image


(1)  Vuoden 2001 raportti on saatavilla osoitteessa: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/51/EY 2 artiklan 3 kohta (EYVL L 295, 29.10.1997, s. 23).

(3)  Luxemburg toimitti vuodelta 2002 tiedot vain ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Taulukossa esitetään tiedot kuitenkin molemmilta vuosipuoliskoilta. Tarvittaessa vuosipuoliskojen luvuista suurempi on otettu huomioon koko vuoden ylärajana parhaan nykykäytännön mukaisten lukujen laskemiseksi.

Itävallan tiedot kattavat sekä vähittäis- että tukkutason yhteydet; tilastot ovat direktiivin mukaisia (95 prosenttia yhteyksistä toimitettu), tiedot sisältävät myös tilaukset kohteisiin joihin on täytynyt rakentaa erikseen infrastruktuuria; 2 Mbit/s yhteyksissä ei ole tehty eroa rakenteisten ja rakenteettomien yhteyksien välillä; 34 Mbit/s ja 155 Mbit/s yhteyksillä otos on liian pieni luotettavaa tilastointia varten; erityiset asiakkaasta johtuvat viivästykset sekä muutokset toimitusajankohtaan ja hankkeen toteutukseen on otettu huomioon niin, että ne eivät vaikuta parhaan käytännön mukaisiin toimitusaikoihin; toimitusajat on laskettu allekirjoitetun sopimuksen hyväksymisestä, ellei muuta ajankohtaa (asiakkaasta johtuen) ole sovittu.


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä tammikuuta 2005,

päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hävittämis- ja rokotussuunnitelmien päättämisestä Niedersachsenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa ja hävittämissuunnitelman päättämisestä Saarlandin osavaltiossa (Saksa)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 119)

(Ainoastaan saksan- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/58/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 27 päivänä helmikuuta 2003 päätöksen 2003/135/EY (2) klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan Saksassa Niedersachsenin, Nordrhein-Westfalenin, Rheinland-Pfalzin ja Saarlandin osavaltioita koskevien suunnitelmien hyväksymisestä, ja tämä päätös on yksi useista klassista sikaruttoa vastaan toteutetuista toimenpiteistä.

(2)

Komissio teki 12 päivänä helmikuuta 2004 päätöksen 2004/146/EY päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonvaraisten sikojen rokottamista klassista sikaruttoa vastaan koskevien suunnitelmien päättämisestä Saarlandin osavaltiossa ja rokotussuunnitelman jatkamisesta Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.

(3)

Saksan viranomaiset ovat antaneet komissiolle tietoja taudin viimeaikaisesta kehityksestä luonnonvaraisissa sioissa Niedersachsenissa, Nordrhein-Westfalenissa ja Saarlandissa. Nämä tiedot osoittavat, että klassinen sikarutto on onnistuttu hävittämään luonnonvaraisista sioista eikä hyväksyttyjä hävittämis- ja rokotussuunnitelmia tarvitse enää toteuttaa näissä osavaltioissa.

(4)

Päätöstä 2003/135/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/135/EY liite seuraavasti:

a)

1 kohdassa:

poistetaan A), B) ja D) kohta;

korvataan teksti ”C) Rheinland-Pfalz” tekstillä ”Rheinland-Pfalz”.

b)

2 kohdassa:

poistetaan A) ja B) kohta;

korvataan teksti ”C) Rheinland-Pfalz” tekstillä ”Rheinland-Pfalz”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 47. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/146/EY (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 42).


27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/46


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä tammikuuta 2005,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Slovakiassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 127)

(Ainoastaan slovakinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/59/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 2004 klassista sikaruttoa esiintyi luonnonvaraisten sikojen populaatiossa tietyillä Slovakian alueilla. Vastauksena klassisen sikaruton tautitapauksiin komissio hyväksyi päätökset 2004/375/EY (2), 2004/625/EY (3) ja 2004/831/EY (4), joilla muutetaan komission 18 päivänä heinäkuuta 2003 tekemää päätöstä 2003/526/EY (5), joka koskee klassisen sikaruton vastaisia suojatoimenpiteitä joissakin taudin torjumiseksi lisätoimenpiteitä vahvistaneissa jäsenvaltioissa.

(2)

Slovakia otti käyttöön tehokkaan ohjelman klassisen sikaruton valvomiseksi luonnonvaraisissa sioissa koko maassa ja erityisesti tartunta-alueilla. Ohjelma on edelleen käynnissä.

(3)

Vastaavasti Slovakia on nyt toimittanut hyväksyntää varten suunnitelman klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista seuraavissa eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiireissä: Trnava (Piešťanyn, Hlohovecin ja Trnavan piirit), Levice (Levicen piiri), Nitra (Nitran ja Zlaté Moravcen piirit), Topoľčany (Topoľčanyn piiri), Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhomin piiri), Trenčín (Trenčínin ja Bánovce nad Bebravoun piirit), Prievidza (Prievidzan ja Partizánsken piirit), Púchov (Púchovin ja Ilavan piirit), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirit), Zvolen (Zvolenin ja Detvan piirit), Banská Bystrica (Banská Bystrican ja Breznon piirit), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirit), Krupina ja Veľký Krtíš.

(4)

Lisäksi Slovakia aikoo ottaa käyttöön luonnonvaraisten sikojen rokotukset Trenčínin, Bánovce nad Bebravoun, Prievidzan, Partizánsken, Zvolenin, Krupinan, Detvan, Veľký Krtíšin, Lučenecin ja Poltárin piireissä, mistä syystä se on toimittanut hyväksyntää varten myös hätärokotussuunnitelman.

(5)

Slovakian viranomaiset ovat antaneet luvan käyttää klassista sikaruttoa vastaan elävää heikennettyä rokotetta (C-kanta) syöttirokotteiden muodossa, jotta luonnonvaraisille sioille muodostuisi immuniteetti tätä tautia kohtaan.

(6)

Slovakian esittämät suunnitelmat klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi nimetyillä alueilla on tutkittu, ja niiden on todettu olevan direktiivin 2001/89/EY mukaiset.

(7)

Avoimuuden vuoksi tässä päätöksessä on asianmukaista ilmoittaa maantieteelliset alueet, joilla hävittämis- ja hätärokotussuunnitelmat pannaan täytäntöön.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Slovakian esittämä suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteen 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

2 artikla

Hyväksytään Slovakian esittämä suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi liitteen 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

3 artikla

Slovakian on välittömästi toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 118, 23.4.2004, s. 72.

(3)  EUVL L 280, 31.8.2004, s. 36.

(4)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 61.

(5)  EUVL L 183, 22.7.2003, s. 46. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/831/EY.


LIITE

1)   Alueet, joilla hävittämissuunnitelma pannaan täytäntöön

Seuraavat eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirit: Trnava (Piešťanyn, Hlohovecin ja Trnavan piirit), Levice (Levicen piiri), Nitra (Nitran ja Zlaté Moravcen piirit), Topoľčany (Topoľčanyn piiri), Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhomin piiri), Trenčín (Trenčínin ja Bánovce nad Bebravoun piirit), Prievidza (Prievidzan ja Partizánsken piirit), Púchov (Púchovin ja Ilavan piirit), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirit), Zvolen (Zvolenin ja Detvan piirit), Banská Bystrica (Banská Bystrican ja Breznon piirit), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirit), Krupina ja Veľký Krtíš.

2)   Alueet, joilla hätärokotussuunnitelma pannaan täytäntöön

Seuraavat piirit: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec ja Poltár.


Oikaisuja

27.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/48


Oikaistaan neuvoston päätös 2004/783/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2004, alueiden komitean neljän italialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen italialaisen varajäsenen nimeämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 346, 23. marraskuuta 2004 )

Sivulla 9:

a)

Päätöksen nimi:

korvataan

:

seuraavasti

:

b)

Johdanto-osan toinen kappale:

korvataan

:

”(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut neljä varsinaisen jäsenen paikkaa ja kolme varajäsenen paikkaa varsinaisten jäsenten Paolo AGOSTINACCHIOn (IT), Gianfranco LAMBERTIn (IT), Salvatore TATARELLAn (IT) ja Riccardo VENTREn (IT) ja varajäsenten Gabriele BAGNASCOn (IT), Marcello MEROIn (IT) ja Roberto PELLAn toimikausien päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 7 päivänä lokakuuta 2004,”

seuraavasti

:

”(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut kolme varsinaisen jäsenen paikkaa ja neljä varajäsenen paikkaa varsinaisten jäsenten Paolo AGOSTINACCHIOn (IT), Gianfranco LAMBERTIn (IT) ja Riccardo VENTREn (IT) ja varajäsenten Gabriele BAGNASCOn (IT), Marcello MEROIn (IT), Roberto PELLAn (IT) ja Salvatore TATARELLAn (IT) toimikausien päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 7 päivänä lokakuuta 2004,”.

Sivulla 10, ainoassa artiklassa:

a alakohdassa: poistetaan 3 kohta, joka koskee Savino Antonio SANTARELLAa,

b alakohdassa: lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4)

Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

Salvatore TATARELLAn tilalle”.