ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
26. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 107/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, toimista, jotka koskevat kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamista Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa, annetun asetuksen (EY) N:o 2130/2001 muuttamisesta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/45/EYNeuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

17

Sopimus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta

19

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

26.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 107/2005,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2005,

toimista, jotka koskevat kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamista Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa, annetun asetuksen (EY) N:o 2130/2001 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisö panee täytäntöön ohjelmaa, joka koskee toimia kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamiseksi Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa asetuksen (EY) N:o 2130/2001 (2) mukaisesti. Mainitun asetuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2004.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2130/2001 mukaan sen uusiminen riippuu mahdollisuuksista ottaa asetus osaksi Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa koskevaa yhtenäistä puiteasetusta.

(3)

Komissio teki heinäkuussa 2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön yhteistyöstä Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa (3), johon sisällytetään Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden siirtymään joutuneille väestöryhmille annettava avustus ja jolla kumotaan asetus (EY) N:o 2130/2001. Ehdotettua asetusta ei saatu hyväksyttyä ajoissa, jotta se olisi tullut voimaan ennen 31 päivää joulukuuta 2004. Tällainen tilanne voisi vaarantaa siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustustoimien jatkuvuuden ja saumattoman etenemisen Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa.

(4)

On tarpeen varmistaa asetuksen (EY) N:o 2130/2001 soveltaminen uuden asetuksen voimaantuloon asti. Jälkimmäinen muodostaisi sen jälkeen uuden oikeudellisen kehyksen kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamiselle näillä kahdella alueella.

(5)

On tarpeen osoittaa rahoituspuitteet nykyisten rahoitusnäkymien jäljellä olevia vuosia eli vuosia 2005 ja 2006 varten.

(6)

On myös tarpeen säätää asetuksen (EY) N:o 2130/2001 soveltamisen riippumattomasta arvioinnista.

(7)

Asetus (EY) N:o 2130/2001 olisi siksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2130/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio vastaa tässä asetuksessa tarkoitettuja toimia koskevasta ennakkoarvioinnista, päätöksenteosta ja hallinnoinnista talousarviota koskevia ja muita voimassa olevia menettelyjä sekä erityisesti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) 27 artiklassa, 48 artiklan 2 kohdassa ja 167 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.”

2)

Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

”1a.   Rahoituspuitteiksi asetuksen täytäntöönpanoa varten vuosina 2005—2006 vahvistetaan 141 miljoonaa euroa.”

3)

Korvataan 20 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä tammikuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Nicolas SCHMIT


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. lokakuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 21. joulukuuta 2004.

(2)  EYVL L 287, 31.10.2001, s. 3.

(3)  EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 12.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


26.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/107/EY,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,

ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1600/2002/EY (3), todetaan, että ilman pilaantuminen on vähennettävä sellaiselle tasolle, että sillä on mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin väestöryhmiin, ja koko ympäristöön, että ilmanlaadun seurantaa ja arviointia on parannettava, myös epäpuhtauslaskeumien osalta, ja että yleisölle tiedottamisesta on huolehdittava.

(2)

Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY (4) 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio tekee neuvostolle ehdotuksia kyseisen direktiivin liitteessä I lueteltujen epäpuhtauksien sääntelystä ottaen huomioon kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdan säännökset.

(3)

Tieteellinen näyttö osoittaa, että arseeni, kadmium, nikkeli ja eräät polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat genotoksisia karsinogeenejä. Ei ole voitu määrittää kynnysarvoja, joita alhaisemmat määrät näitä aineita eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle. Vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön johtuvat ilmassa olevista pitoisuuksista sekä laskeumista. Kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä tietyillä alueilla ei saada ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin ja polysyklisen aromaattisen hiilivedyn pitoisuuksia sellaiselle tasolle, joka ei aiheuttaisi merkittävää riskiä ihmisten terveydelle.

(4)

Koska tavoitteena on minimoida ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin sekä aromaattisten hiilivetyjen haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen, kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin väestöryhmiin, ja koko ympäristöön, olisi asetettava tavoitearvot, jotka olisi saavutettava mahdollisimman hyvin. Ilmassa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen aiheuttaman syöpäriskin merkkiaineena olisi käytettävä bentso(a)pyreenia.

(5)

Tavoitearvojen saavuttamiseksi ei vaadittaisi toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat kohtuuttomia kustannuksia. Teollisissa laitoksissa ne eivät edellyttäisi muita toimenpiteitä kuin parhaan käytettävissä olevan tekniikan hyödyntämistä, kuten ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/61/EY (5) säädetään, ja erityisesti ne eivät johtaisi laitosten sulkemiseen. Niillä olisi kuitenkin varmistettava, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki kustannustehokkaat torjuntatoimet aloilla, joilla siihen on aihetta.

(6)

Erityisesti tämän direktiivin tavoitearvoja ei ole pidettävä direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 7 kohdan mukaisina ympäristönlaatunormeina, joissa kyseisen direktiivin 10 artiklan mukaisesti voidaan edellyttää tiukempia ehtoja, kuin mitä parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla voidaan saavuttaa.

(7)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 176 artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai toteuttaa tiukempia suojatoimenpiteitä, jotka liittyvät arseeniin, kadmiumiin, elohopeaan, nikkeliin ja polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin, mikäli toimenpiteet ovat sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa ja niistä on ilmoitettu komissiolle.

(8)

Mikäli pitoisuudet ylittävät tietyt arviointikynnykset, arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin seuraamisen olisi oltava pakollista. Täydentävillä arviointikeinoilla voidaan vähentää kiinteitä mittauksia varten tarvittavien näytteenottopaikkojen määrää. Ilmassa olevia taustapitoisuuksia ja laskeumaa on myös tarkoitus seurata edelleen.

(9)

Elohopea on hyvin vaarallinen aine ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta. Sitä esiintyy kaikkialla ympäristössä ja metyylielohopean muodossa sillä on taipumus kertyä organismeihin, jolloin pitoisuudet keskittyvät erityisesti ravintoketjun huipulla oleviin organismeihin. Ilmakehään vapautunut elohopea voi kulkeutua pitkien matkojen päähän.

(10)

Komissio aikoo julkaista vuonna 2005 elinkaarinäkökulmaan perustuvan johdonmukaisen strategian, joka sisältää toimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi elohopeapäästöiltä ja jossa otetaan huomioon tuotanto, käyttö, jätteidenkäsittely ja päästöt. Tässä yhteydessä komission olisi tarkasteltava kaikkia aiheellisia toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin elohopeamääriä maa- ja vesiekosysteemeissä ja siten elohopean kulkeutumista ravinnon mukana sekä vältettäisiin elohopean esiintyminen tietyissä tuotteissa.

(11)

Arseeni, kadmium, elohopea, nikkeli ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt vaikuttavat ihmisten terveyteen, myös ravintoketjun välityksellä, sekä koko ympäristöön ilmassa olevien pitoisuuksien ja laskeumien kautta. Näiden aineiden kertyminen maaperään ja pohjavesien suojelu olisi otettava huomioon. Jotta voitaisiin helpottaa tämän direktiivin tarkistamista vuonna 2010, komission ja jäsenvaltioiden olisi harkittava mahdollisuuksia edistää tutkimusta arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien ja erityisesti laskeumien vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

(12)

Standardoidut tarkat mittausmenetelmät ja yleiset perusteet mittausasemien sijoittamiselle ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä arvioimaan ilmanlaatua siten, että tiedot ovat vertailukelpoisia koko yhteisön alueelta. Mittauksessa käytettävien vertailumenetelmien laatimisella tunnustetaan olevan tärkeä merkitys. Komissio on jo antanut tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan CEN-standardeja sekä sellaisten ilmassa olevien aineiden mittauksille, joille on määritelty tavoitearvot (arseeni, kadmium, nikkeli ja bentso(a)pyreeni), että raskasmetallien laskeumien mittauksille, jotta standardit saataisiin kehitettyä ja hyväksyttyä jo varhaisessa vaiheessa. Jos CEN-standardien mukaisia menetelmiä ei ole, olisi oltava sallittua käyttää kansainvälisiä tai kansallisia standardoituja mittauksiin sovellettavia vertailumenetelmiä.

(13)

Tiedot säänneltyjen epäpuhtauksien pitoisuuksista ja laskeumista olisi toimitettava komissiolle määräaikaisraporttien laatimista varten.

(14)

Yleisön saatavilla olisi säännöllisesti oltava ajantasaista tietoa ilmassa olevien säänneltyjen aineiden pitoisuuksista ja laskeumista.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, ja varmistettava näiden seuraamusten täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(16)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(17)

Tämän direktiivin mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen olisi muutettava ainoastaan säänneltyjen epäpuhtauksien pitoisuuksien ja laskeumien arvioimisen perusteita ja menetelmiä tai yksityiskohtaisia järjestelyjä tietojen toimittamiseksi komissiolle. Tästä mukauttamisesta ei saa suoraan tai välillisesti olla seurauksena tavoite-arvojen muuttaminen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tavoitteet

Tämän direktiivin tavoitteina on:

a)

vahvistaa tavoitearvot ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksille ihmisten terveyteen ja koko ympäristöön kohdistuvien arseenin, kadmiumin, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen haitallisten vaikutusten välttämiseksi, ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi;

b)

varmistaa arseenin, kadmiumin, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta se, että ilmanlaatua ylläpidetään silloin, kun se on hyvä, ja että sitä muussa tapauksessa parannetaan;

c)

määrittää yhteiset menetelmät ja perusteet arvioitaessa ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia sekä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeumia;

d)

varmistaa, että ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksista sekä arseenin, kadmiumin, nikkelin, elohopean ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeumista saadaan riittävästi tietoja ja että tiedot annetaan yleisön saataville.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 96/62/EY 2 artiklan määritelmiä ’tavoitearvon’ määritelmää lukuun ottamatta.

Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)   ’tavoitearvolla’: ilmassa olevaa pitoisuutta, joka on vahvistettu ihmisten terveyteen ja koko ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi, ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja joka on saavutettava mahdollisuuksien mukaan määrätyn ajan kuluessa;

b)   ’kokonaislaskeumalla’: ilmakehästä tietyllä alueella oleville pinnoille (esimerkiksi maaperä, kasvillisuus, vesi, rakennukset) tietyn ajan kuluessa siirtyvien epäpuhtauksien kokonaismassaa;

c)   ’ylemmällä arviointikynnyksellä’: liitteessä II määritettyä tasoa, jonka alittuessa ilmanlaadun arviointiin voidaan käyttää mittauksien ja mallintamistekniikoiden yhdistelmää direktiivin 96/62/EY 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)   ’alemmalla arviointikynnyksellä’: liitteessä II määritettyä tasoa, jonka alittuessa ilmanlaadun arvioinnissa on mahdollista käyttää pelkkiä mallintamis- tai objektiivisia arviointitekniikoita direktiivin 96/62/EY 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

e)   ’kiinteillä mittauksilla’: mittauksia, joita suoritetaan määrätyillä paikoilla joko jatkuvatoimisesti tai satunnaisotannalla direktiivin 96/62/EY 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

f)   ’arseenilla’, ’kadmiumilla’, ’nikkelillä’ ja ’bentso(a)pyreenillä’: näiden aineiden ja yhdisteiden kokonaispitoisuutta PM10-fraktiossa;

g)   ’PM10-hiukkasilla’: hiukkasia, jotka läpäisevät EN 12341 -standardin mukaisen kokoerottelevan näytteenottimen, jonka leikkausraja aerodynaamiselta halkaisijaltaan 10 μm:n kokoisille hiukkasille on 50 %;

h)   ’polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä’: orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostuvat ainakin kahdesta yhdistyneestä kokonaan hiilestä ja vedystä koostuvasta aromaattisesta renkaasta.

i)   ’kaasumaisen elohopean kokonaismäärällä’: alkuainemuodossa olevaa elohopeahöyryä (Hg0) ja reaktiivista kaasumaista elohopeaa eli vesiliukoisia elohopealaatuja, joiden höyrypaine on riittävän korkea, jotta ne voivat esiintyä kaasufaasissa.

3 artikla

Tavoitearvot

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, sen varmistamiseksi, että ilmassa olevat arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin, jota käytetään polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen aiheuttaman syöpäriskin merkkiaineena, pitoisuudet eivät 4 artiklan mukaisesti arvioituina ylitä liitteessä I vahvistettuja tavoitearvoja 31 päivästä joulukuuta 2012 lähtien.

2.   Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo alueista ja taajamista, joissa arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin tasot ovat tavoitearvoja alhaisemmat. Jäsenvaltioiden on pidettävä näillä alueilla ja näissä taajamissa kyseisten epäpuhtauksien tasot tavoitearvojen alapuolella ja niiden on pyrittävä ylläpitämään mahdollisimman hyvä ilmanlaatu, joka on sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo niistä alueista ja taajamista, joissa liitteessä I vahvistetut tavoitearvot ylittyvät.

Näiden alueiden ja taajamien osalta jäsenvaltioiden on määriteltävä tarkemmin ylitysalueet ja lähteet, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet ylittymiseen. Kyseisillä alueilla jäsenvaltioiden on osoitettava, että ne ovat toteuttaneet näiden tavoitearvojen saavuttamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia ja jotka on kohdistettu erityisesti suurimpiin päästölähteisiin. Direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluvien teollisuuslaitosten osalta tämä tarkoittaa kyseisen direktiivin 2 artiklan 11 kohdassa määritettyjen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden hyödyntämistä.

4 artikla

Ilmassa olevien pitoisuuksien ja laskeumien määrien arviointi

1.   Ilmanlaatu arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin osalta on arvioitava jäsenvaltioiden koko alueella.

2.   Tämän artiklan 7 kohdassa määritettyjen perusteiden mukaisesti mittaukset ovat pakollisia seuraavilla alueilla:

a)

alueet ja taajamat, joissa pitoisuudet ovat ylemmän ja alemman arviointikynnyksen välillä; ja

b)

muut alueet ja taajamat, joissa pitoisuudet ylittävät ylemmän arviointikynnyksen.

Säädettyjä mittauksia voidaan täydentää mallintamistekniikoilla, jotta ilmanlaadusta saadaan riittävästi tietoa.

3.   Alueilla ja taajamissa, joissa pitoisuudet ovat edustavan ajanjakson kuluessa liitteessä II olevan II osan mukaisesti määritettyinä ylemmän ja alemman arviointikynnyksen välillä, ilmanlaadun arvioimiseksi voidaan käyttää mittausten — liitteessä IV olevassa I osassa tarkoitetut suuntaa-antavat mittaukset mukaan lukien — ja mallintamistekniikoiden yhdistelmää.

4.   Alueilla ja taajamissa, joissa pitoisuudet ovat liitteessä II olevan II osan mukaisesti määritettyinä alemman arviointikynnyksen alapuolella, on pitoisuuksien arvioinnissa mahdollista käyttää pelkkiä mallintamis- tai objektiivisia arviointitekniikoita.

5.   Jos epäpuhtauksia on mitattava, mittaukset suoritetaan määrätyillä paikoilla joko jatkuvatoimisesti tai satunnaisotannalla. Mittausten lukumäärän on oltava riittävä pitoisuuksien määrittämiseksi.

6.   Ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin ylemmät ja alemmat arviointikynnykset vahvistetaan liitteessä II olevassa I osassa. Kaikkien tässä artiklassa tarkoitettujen alueiden tai taajamien luokitusta on tarkistettava vähintään joka viides vuosi tämän direktiivin liitteessä II olevassa II osassa vahvistettua menettelyä noudattaen. Luokitusta on tarkistettava aikaisemmin, jos ilman arseeni-, kadmium-, nikkeli- tai bentso(a)pyreenipitoisuuksiin vaikuttavassa toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

7.   Perusteet näytteenottopaikkojen sijainnin määrittelemiseksi ilman arseeni-, kadmium-, nikkeli- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien mittaamiseksi tavoitearvojen noudattamisen arvioimista varten luetellaan liitteessä III olevissa I ja II osassa. Kiinteissä mittauksissa käytettävien näytteenottopaikkojen vähimmäismäärä kullekin epäpuhtaudelle vahvistetaan liitteessä III olevassa IV osassa, ja näytteenottopaikat perustetaan kullekin alueelle tai kuhunkin taajamaan, jossa mittauksia tarvitaan, silloin kun kiinteä mittaus on ainoa pitoisuuksia koskeva tietolähde kyseisessä kohteessa.

8.   Ilman bentso(a)pyreenin osuuden arvioimiseksi jäsenvaltioiden on seurattava muita merkityksellisiä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä rajatulla määrällä mittauspaikkoja. Näihin yhdisteisiin kuuluvat ainakin bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(j)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni ja dibentso(a,h)antraseeni. Kyseisten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seurantapaikat on sijoitettava bentso(a)pyreenin näytteenottopaikkojen yhteyteen ja ne on valittava siten, että maantieteellinen vaihtelu ja pitkän aikavälin kehitys voidaan tunnistaa. Tässä yhteydessä sovelletaan liitteessä III olevia I, II ja III osaa.

9.   Pitoisuuksien tasoista riippumatta on perustettava yksi taustanäytteenottopaikka kutakin 100 000 km2:n aluetta varten ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin, kaasumaisen elohopean kokonaismäärän, bentso(a)pyreenin ja muiden 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien sekä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin, bentso(a)pyreenin ja muiden 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen kokonaislaskeuman suuntaa-antavia mittauksia varten. Kunkin jäsenvaltion on perustettava ainakin yksi mittausasema. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittavan alueellisen erottelukyvyn saavuttamiseksi sopia 6 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti laadittavia suuntaviivoja noudattaen perustavansa yhden tai useamman yhteisen mittausaseman, jotka kattavat yhteisen valtionrajan jakavien jäsenvaltioiden naapurialueet. Lisäksi suositellaan hiukkasmaisen ja kaasumaisen kaksiarvoisen elohopean mittaamista. Seurantaa on tarvittaessa koordinoitava Euroopan ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan yhteistyöohjelman (European Monitoring and Evaluation of Pollutants, EMEP) kanssa. Näytteenottopaikat kyseisten epäpuhtauksien seuraamiseksi on valittava siten, että voidaan tunnistaa epäpuhtauksien maantieteellinen vaihtelu ja pitkän aikavälin kehitys. Tässä yhteydessä sovelletaan liitteessä III olevia I, II ja III osaa.

10.   Bioindikaattorien käyttö voi tulla kyseeseen silloin, kun arvioidaan ekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten alueellisia piirteitä.

11.   Niillä alueilla ja taajamissa, joissa kiinteillä mittauksilla saatuja tietoja täydennetään muilla tavoin, esimerkiksi päästökartoituksilla, suuntaa-antavilla mittausmenetelmillä ja ilmanlaadun mallintamisella saaduilla tiedoilla, kiinteiden mittausasemien määrän ja muiden tekniikoiden alueellisen erottelukyvyn on oltava riittäviä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien määrittämiseen liitteessä III olevan I osan ja liitteessä IV olevan I osan mukaisesti.

12.   Tietojen laatutavoitteet vahvistetaan liitteessä IV olevassa I osassa. Mikäli arvioinnissa käytetään ilmanlaatumalleja, noudatetaan liitteessä IV olevaa II osaa.

13.   Ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen näytteenotossa ja analysoinnissa käytettävät vertailumenetelmät vahvistetaan liitteessä V olevissa I, II ja III osassa. Liitteessä V olevassa IV osassa vahvistetaan vertailutekniikat arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen kokonaislaskeuman mittaamista varten ja liitteessä V olevassa V osassa viitataan vertailutekniikoihin ilmanlaadun mallintamista varten, jos tällaisia tekniikoita on käytettävissä.

14.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle direktiivin 96/62/EY 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisista ilmanlaadun alustavassa arvioinnissa käytettävistä menetelmistä tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitettuun päivämäärään mennessä.

15.   Muutoksista, joita tarvitaan tämän artiklan ja liitteessä II olevan II osan ja liitteiden III—V säännösten mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, päätetään 6 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, mutta niistä ei saa seurata tavoitearvoihin suoria tai välillisiä muutoksia.

5 artikla

Tietojen toimittaminen ja raportointi

1.   Niiden alueiden ja taajamien osalta, joissa jokin liitteessä I vahvistetuista tavoitearvoista ylittyy, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

luettelot kyseisistä alueista ja taajamista;

b)

ylitysalueet;

c)

havaitut pitoisuudet;

d)

ylitysten syyt, erityisesti ylityksiin vaikuttavat lähteet;

e)

ylityksille altistuneet väestöryhmät.

Jäsenvaltioiden on myös toimitettava kaikki 4 artiklan mukaisia arviointeja koskevat tiedot, jollei niitä ole jo toimitettu ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta 27 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/101/EY (7) mukaisesti.

Tiedot on toimitettava kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden 30 päivänä syyskuuta ja ensimmäisen kerran 15 päivänä helmikuuta 2007 seuraavalta kalenterivuodelta.

2.   Edellä 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava kaikista 3 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

3.   Komissio varmistaa, että kaikki 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot toimitetaan viipymättä yleisön saataville sopivin tavoin, kuten Internetin, lehdistön ja muiden helposti saatavilla olevien tiedotusvälineiden välityksellä.

4.   Komissio vahvistaa 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yksityiskohtaiset järjestelyt tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen toimittamiseksi edelleen.

6 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa direktiivin 96/62/EY 12 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Tiedottaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisön saatavilla on selkeät ja helppotajuiset tiedot arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin, bentso(a)pyreenin ja muiden 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksista ilmassa sekä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin, bentso(a)pyreenin ja muiden 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeumien määristä ja että tiedot annetaan säännöllisesti yleisön sekä alan organisaatioiden, kuten ympäristöjärjestöjen, kuluttajajärjestöjen ja herkkien väestönosien etua valvovien järjestöjen, että muiden asiaankuuluvien terveydenhuoltoalan elinten saataville.

2.   Tiedoista on käytävä ilmi myös liitteessä I vahvistettujen arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin tavoitearvojen vuosittaiset ylitykset. Tiedoissa on esitettävä ylityksen syyt sekä alue, jota se koskee. Niissä on myös oltava lyhyt arviointi tavoitearvoista ja asianmukaiset tiedot terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Tiedot 3 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä on annettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden saataville.

3.   Tiedot on annettava saataville esimerkiksi Internetin, lehdistön ja muiden helposti käytettävissä olevien tiedotusvälineiden välityksellä.

8 artikla

Kertomukset ja tarkistaminen

1.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 kertomuksen, joka perustuu:

a)

tämän direktiivin soveltamisesta saatuun kokemukseen;

b)

erityisesti uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin vaikutuksista, joita arseenille, kadmiumille, elohopealle ja polysyklisille aromaattisille hiilivedyille altistumisesta aiheutuu ihmisten terveydelle, kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin väestöryhmiin, ja koko ympäristölle; sekä

c)

teknologiseen kehitykseen kyseisten epäpuhtauksien ilmassa olevien pitoisuuksien sekä niiden laskeumien mittausmenetelmissä ja muissa arviointimenetelmissä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on otettava huomioon:

a)

nykyinen ilmanlaatu, sen kehitys ja ennusteet vuoteen 2015 ja sen jälkeen;

b)

kaikista kyseeseen tulevista lähteistä peräisin olevien epäpuhtauspäästöjen vähentämismahdollisuudet ja mahdolliset edut, joita saavutettaisiin ottamalla käyttöön liitteessä I luetelluille epäpuhtauksille raja-arvot, joiden tarkoituksena on vähentää ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä, kun otetaan huomioon tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus sekä näin aikaansaatava mahdollinen huomattava lisäparannus terveyden ja ympäristön suojelun tasoon;

c)

epäpuhtauksien väliset suhteet ja mahdollisuudet käyttää yhdistettyjä strategioita, joilla pyritään parantamaan yhteisön ilmanlaatua ja saavuttamaan siihen liittyvät tavoitteet;

d)

nykyiset ja tulevat vaatimukset, jotka koskevat tiedottamista yleisölle sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä tietojenvaihtoa;

e)

tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa saatu kokemus mukaan luettuina erityisesti liitteessä III vahvistetut olosuhteet, joissa mittaukset on tehty;

f)

arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöjen vähentämisestä aiheutuva toissijainen taloudellinen hyöty terveyden ja ympäristön kannalta siltä osin, kuin se on arvioitavissa;

g)

näytteenotossa käytetyn hiukkasfraktion koon soveltuvuus yleiset hiukkasmittauksia koskevat vaatimukset huomioon ottaen;

h)

bentso(a)pyreenin soveltuvuus polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen aiheuttaman kokonaissyöpäriskin merkkiaineeksi ottaen huomioon pääosin kaasumaisessa muodossa esiintyvät polysykliset aromaattiset hiilivedyt, kuten fluoranteeni.

Komissio tarkastelee viimeisimmän tieteellisen ja teknologisen kehityksen huomioiden myös arseenin, kadmiumin ja nikkelin vaikutuksia ihmisten terveyteen, jotta voidaan kvantifioida niiden genotoksinen karsinogeenisuus. Elohopeastrategian mukaisesti hyväksytyt toimet huomioon ottaen komissio harkitsee lisäksi, olisiko aihetta ryhtyä elohopeaa koskeviin jatkotoimiin, kun otetaan huomioon tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus sekä näin aikaansaatava mahdollinen huomattava lisäparannus terveyden ja ympäristön suojelun tasoon.

3.   Jotta voitaisiin saavuttaa sellaiset aineiden pitoisuudet ilmassa, jotka vähentäisivät edelleen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja joiden avulla voitaisiin saavuttaa koko ympäristön suojelun korkea taso, 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää ehdotuksia tämän direktiivin muutoksiksi, ottaen huomioon lisätoimien tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus sekä erityisesti 2 kohdan mukaisesti saavutetut tulokset. Lisäksi komissio harkitsee arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeuman sääntelyä.

9 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

10 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. P. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. NICOLAÏ


(1)  EUVL C 110, 30.4.2004, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 20. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 15. marraskuuta 2004.

(3)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EYVL L 35, 5.2.1997, s. 14, päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2001/752/EY (EYVL L 282, 26.10.2001, s. 69).


LIITE I

Arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin tavoitearvot

Epäpuhtaus

Tavoitearvo (1)

Arseeni

6 ng/m3

Kadmium

5 ng/m3

Nikkeli

20 ng/m3

Bentso(a)-pyreeni

1 ng/m3


(1)  PM10-fraktion kokonaispitoisuudelle kalenterivuoden keskiarvona.


LIITE II

Ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksien arviointivaatimusten määrittäminen alueella tai taajamassa

I   Ylemmät ja alemmat arviointikynnykset

Seuraavia arvoja käytetään ylempinä ja alempina arviointikynnyksinä:

 

Arseeni

Kadmium

Nikkeli

B(a)P

Ylempi arviointikynnys prosentteina tavoitearvosta

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Alempi arviointikynnys prosentteina tavoitearvosta

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II   Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittymisen määrittäminen

Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen on määritettävä viiden edellisen vuoden aikana saatujen pitoisuuksien pohjalta, joista on riittävät tiedot. Arviointikynnys katsotaan ylitetyksi silloin, kun se on ylittynyt ainakin kolmena eri kalenterivuonna kyseisten viiden edellisen vuoden aikana.

Jos saatavilla on tietoja lyhyemmältä ajalta kuin viideltä vuodelta, jäsenvaltiot voivat yhdistää lyhyet mittausjaksot, jotka on toteutettu sellaisina vuodenaikoina ja sellaisissa paikoissa, joille korkeimmat epäpuhtaustasot todennäköisesti ovat tyypillisiä, sekä päästöjen kartoituksesta ja mallintamisesta saadut tulokset ja määrittää näiden perusteella ylempien ja alempien arviointikynnysten ylitykset.


LIITE III

Ilmassa olevien pitoisuuksien ja laskeumien mittauksessa käytettävien näytteenottopaikkojen sijainti ja vähimmäismäärä

I   Yleiset sijoitussuositukset

Näytteenottopaikat olisi valittava siten, että

saadaan tietoja alueiden ja taajamien niistä osista, joilla väestö todennäköisesti altistuu suoraan tai epäsuorasti korkeimmille pitoisuuksille laskettuna kalenterivuoden keskiarvona,

saadaan tietoja pitoisuustasoista alueiden ja taajamien muista osista, jotka edustavat väestön yleistä altistumista,

saadaan tietoja laskeumien määristä, jotka edustavat ravintoketjun välityksellä tapahtunutta väestön epäsuoraa altistumista.

Näytteenottopaikat olisi yleensä valittava siten, että vältetään näytteenottopaikan välittömässä läheisyydessä olevien hyvin pienten mikroympäristöjen mittauksia. Yleisenä ohjeena on, että näytteenottopaikka olisi valittava siten, että se edustaa ympäröivän alueen ilmanlaatua vähintään 200 m2:n laajuudelta liikenneympäristöä edustavan kohteen osalta, mahdollisuuksien mukaan vähintään 250 m × 250 m:n laajuudelta teollisuusalueiden osalta ja usean neliökilometrin laajuudelta kaupunkitaustaa edustavan kohteen osalta.

Mikäli tavoitteena on arvioida taustatasoja, näytteenottopaikkojen läheisyydessä eli muutamaa kilometriä lähempänä ei tulisi olla taustatasoihin vaikuttavia taajamia tai teollisuuslaitoksia.

Mikäli arvioidaan teollisten lähteiden osuutta, on perustettava ainakin yksi näytteenottopaikka lähteestä katsoen lähimmälle tuulen alapuolella sijaitsevalle asutusalueelle. Mikäli taustapitoisuutta ei tiedetä, on sijoitettava yksi ylimääräinen näytteenottopaikka päätuulensuunnan myötäisesti. Erityisesti mikäli sovelletaan 3 artiklan 3 kohtaa, näytteenottopaikat olisi sijoitettava siten, että parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden soveltamista voidaan seurata.

Näytteenottopaikoiksi olisi mahdollisuuksien mukaan valittava paikkoja, jotka edustavat samankaltaisia paikkoja, jotka eivät sijaitse niiden välittömässä läheisyydessä. Tarvittaessa ne olisi sijoitettava PM10-näytteenottopaikkojen yhteyteen.

II   Yksityiskohtaiset sijoitusohjeet

Seuraavia ohjeita olisi noudatettava niin hyvin kuin se käytännössä on mahdollista.

Näytteenottosondin lähellä ei saisi olla ilmavirtaa rajoittavia esteitä, jotka vaikuttavat ilmavirran kulkuun näytteenottolaitteen läheisyydessä (yleensä sen on oltava muutaman metrin päässä rakennuksista, parvekkeista, puista ja muista esteistä sekä vähintään 0,5 metrin etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta, jos näytteenottopaikka edustaa ilmanlaatua rakennusten lähellä).

Näytteenottokohdan olisi yleensä oltava vähintään 1,5 metrin (hengitystaso) ja enintään 4 metrin korkeudella maanpinnasta. Tietyissä olosuhteissa saattaa olla tarpeen käyttää korkeammalla (enintään 8 metrissä) sijaitsevaa näytteenottokohtaa. Myös korkeammalla sijaitseva näytteenottokohta saattaa olla aiheellinen mittausaseman edustaessa laajaa aluetta.

Näytteenottosondia ei saisi sijoittaa päästölähteen välittömään läheisyyteen, jotta näytteeseen ei tule ilmaan sekoittumattomia päästöjä.

Näytteenottolaitteen poistoaukko olisi sijoitettava siten, että poistoilma ei kierrä uudelleen näytteenottosondiin.

Liikenneympäristöä edustavien näytteenottopaikkojen olisi sijaittava vähintään 25 metrin päässä suurien risteysalueiden reunasta ja vähintään 4 metrin päässä lähimmän ajokaistan keskikohdasta; näytteenottosondien olisi sijaittava siten, että otos on rakennuksen lähellä vallitsevan ilman laadun kannalta edustava.

Mitattaessa laskeumia maaseututausta-alueilla olisi sovellettava ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) ohjeita ja kriteerejä mahdollisuuksien mukaan ja ellei niistä liitteissä toisin säädetä.

Myös seuraavat tekijät voidaan ottaa huomioon:

häiriöitä aiheuttavat lähteet,

toimintavarmuus,

kulkuyhteydet,

sähkön ja puhelinyhteyksien saatavuus,

paikan näkyvyys suhteessa ympäristöönsä,

väestön ja mittaajien turvallisuus,

eri epäpuhtauksien mittauksessa käytettävien näytteenottopaikkojen yhteissijoittelun tarve,

kaavavaatimukset.

III   Dokumentointi ja valitun näytteenottopaikan tarkistaminen

Näytteenottopaikan valintamenettely on dokumentoitava asianmukaisesti luokitteluvaiheessa esimerkiksi ympäristöstä eri ilmansuunnista otettujen valokuvien ja yksityiskohtaisen kartan avulla. Näytteenottopaikat olisi tarkistettava ja dokumentoitava säännöllisin väliajoin toistaen dokumentoinnissa käytettyjä menettelyjä, jotta voidaan varmistaa, että valintaperusteet täyttyvät edelleen.

IV   Ilman arseeni-, kadmium-, nikkeli- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien kiinteiden mittausten näytteenottopaikkojen lukumäärän määrittämisperusteet

Kiinteiden mittausten näytteenottopaikkojen vähimmäismäärä arvioitaessa tavoitearvojen noudattamista ihmisten terveyden suojelemiseksi alueilla ja taajamissa, joissa kiinteä mittaus on ainoa tietolähde.

a)   Hajakuormituslähteet

Taajaman tai alueen väestö

(tuhansina)

Kun enimmäispitoisuudet ylittävät ylemmän arviointikynnyksen (1)

Kun enimmäispitoisuudet ovat ylemmän ja alemman arviointikynnyksen välillä

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Pistekuormituslähteet

Päästöjen läheisyydessä tapahtuvan pilaantumisen arvioimiseksi olisi kiinteiden mittausten näytteenottopaikkojen lukumäärä määritettävä siten, että otetaan huomioon päästötiheydet, ilman epäpuhtauksien todennäköinen leviäminen sekä väestön mahdollinen altistuminen.

Näytteenottopaikat olisi sijoitettava siten, että direktiivin 96/61/EY 2 artiklan 11 kohdassa määritellyn parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöä voidaan valvoa.


(1)  Sisältää ainakin yhden kaupunkitaustaa edustavan mittausaseman ja bentso(a)pyreenin osalta myös yhden liikenteen vaikutuksia mittaavan aseman, mikäli tämä ei lisää näytteenottopaikkojen määrää.


LIITE IV

Tiedonlaatua koskevat tavoitteet ja vaatimukset ilmanlaatumalleja varten

I   Tietojen laatutavoitteet

Seuraavat tietojen laatutavoitteet esitetään laadunvarmistuksen ohjeena.

 

Bentso(a)-pyreeni

Arseeni, kadmium ja nikkeli

Muut polysykliset aromaattiset hiilivedyt kuin bentso(a)pyreeni, kaasumaisen elohopean kokonaismäärä

Kokonaislaskeuma

— Epävarmuus

 

 

 

 

Kiinteät ja suuntaa-antavat mittaukset

50 %

40 %

50 %

70 %

Mallintaminen

60 %

60 %

60 %

60 %

— Tulosten vähimmäismäärä

90 %

90 %

90 %

90 %

— Mittausten ajallinen vähimmäiskattavuus

 

 

 

 

Kiinteät mittaukset

33 %

50 %

 

Suuntaa-antavat mittaukset (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

Ilman pitoisuuksien arvioinnissa käytettävien menetelmien epävarmuus (95 prosentin luottamustasolla) määritellään CEN-oppaan Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements (ENV 13005-1999) periaatteiden, ISO 5725:1994 -standardin menetelmien tai CEN-raportissa Air Quality — Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods (CR 14377:2002E) esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Epävarmuutta osoittavat prosenttiluvut koskevat yksittäisiä mittauksia, joista määritetään keskiarvo tyypillisille näytteenottoajoille, kun luottamusväli on 95 prosenttia. Mittausten epävarmuutta olisi tulkittava siten, että sitä voidaan soveltaa asianmukaisen tavoitearvon alueella. Kiinteiden ja suuntaa-antavien mittausten on jakaannuttava tasaisesti koko vuoden ajalle, jotta vältetään tulosten vääristyminen.

Mittaustulosten vähimmäismäärää ja ajallista kattavuutta koskevissa vaatimuksissa ei oteta huomioon tietohukkaa, joka aiheutuu laitteiden vaatimasta säännöllisestä kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta. 24 tunnin näytteenottoa edellytetään bentso(a)pyreenin ja muiden polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuden määrittämiseksi. Enintään kuukauden pituisena ajanjaksona otetut yksittäiset näytteet voidaan huolellisuutta noudattaen yhdistää ja analysoida kokoomanäytteenä edellyttäen, että menetelmällä voidaan varmistaa, että näytteet ovat kyseisellä ajanjaksolla stabiileja. Kolmea ainetta, bentso(b)fluoranteenia, bentso(j)fluoranteenia ja bentso(k)fluoranteenia, voi olla vaikea eritellä analyyttisesti. Tällöin ne voidaan ilmoittaa yhteismääränä. 24 tunnin näytteenottoa suositetaan myös arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksien mittaamiseksi. Näytteenoton on jakaannuttava tasaisesti eri viikonpäivien ja vuoden ajalle. Laskeumien mittaamiseksi suositellaan kuukausi- tai viikkonäytteitä koko vuoden ajalle.

Jäsenvaltiot voivat käyttää bulkkinäytteiden sijasta märkänäytteitä, jos ne voivat osoittaa, että menetelmien välinen ero on enintään 10 prosenttia. Laskeumien määrät olisi yleensä annettava mikrogrammoina neliömetriä kohden päivässä.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa pienempää kuin taulukossa osoitettua mittausten ajallista vähimmäiskattavuutta, mutta se ei kuitenkaan saa olla alle 14 prosenttia kiinteissä mittauksissa ja 6 prosenttia suuntaa-antavissa mittauksissa edellyttäen, että ne voivat osoittaa, että vuosikeskiarvon 95 prosentin laajennettu epävarmuus, joka lasketaan taulukon tietojen laatutavoitteiden perusteella ISO 11222:2002 -standardin ”Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements” mukaisesti, täyttyy.

II   Ilmanlaatumallien vaatimukset

Kun käytetään ilmanlaatumallia arviointia varten, on annettava viitteet mallin kuvauksista sekä tiedot epävarmuudesta. Mallintamisen epävarmuus määritellään mitattujen ja laskettujen pitoisuustasojen enimmäispoikkeamana koko vuoden ajalta ottamatta huomioon tapahtumien ajoitusta.

III   Objektiivista arviointia koskevat vaatimukset

Objektiivista arviointia käytettäessä epävarmuus ei saa olla yli 100 prosenttia.

IV   Standardointi

PM10 -fraktiossa analysoitavien aineiden osalta näytteen tilavuus viittaa ympäröiviin olosuhteisiin.


(1)  Suuntaa-antavat mittaukset ovat mittauksia, joita suoritetaan harvemmin mutta jotka täyttävät muut tietojen laatutavoitteet.


LIITE V

Ilmassa olevien aineiden pitoisuuksien ja laskeumamäärien arvioinnissa käytettävät vertailumenetelmät

I   Vertailumenetelmä ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin näytteenottoa ja analyysia varten

Vertailumenetelmää ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksien mittaamiseksi standardisoidaan parhaillaan Euroopan standardointikomiteassa (CEN). Vertailumenetelmä perustuu EN 12341 -standardia vastaavaan manuaaliseen PM10-näytteenottoon, jonka jälkeen näytteet käsitellään ja analysoidaan atomiabsorbtiospektrometrillä tai ICP-massaspektrometrillä. Jos CENin standardoimaa menetelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia standardimenetelmiä tai ISO-standardimenetelmiä.

Jäsenvaltio voi myös käyttää muita menetelmiä, joiden se voi osoittaa antavan vastaavia tuloksia kuin edellä mainittu menetelmä.

II   Vertailumenetelmä ilmassa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen näytteenottoa ja analyysia varten

Vertailumenetelmää ilmassa olevan bentso(a)pyreenin pitoisuuksien mittaamiseksi standardoidaan parhaillaan Euroopan standardointikomiteassa (CEN) ja se perustuu EN 12341 -standardia vastaavaan manuaaliseen PM10-näytteenottoon. Bentso(a)pyreenia ja muita 4 artiklan 8 kohdassa mainittuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä koskevan CENin standardoiman menetelmän puuttuessa jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia standardimenetelmiä tai ISO-standardimenetelmiä, kuten ISO-standardia 12884.

Jäsenvaltio voi myös käyttää muita menetelmiä, joiden se voi osoittaa antavan vastaavia tuloksia kuin edellä mainittu menetelmä.

III   Vertailumenetelmä ilmassa olevan elohopean näytteenottoa ja analyysia varten

Vertailumenetelmänä ilmassa olevien kaasumaisen elohopean kokonaispitoisuuksien mittaamiseksi käytetään automaattista menetelmää, joka perustuu atomiabsorbtiospektrometriaan tai atomifluoresenssispektrometriaan. Jos CENin standardoimaa menetelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia standardimenetelmiä tai ISO-standardimenetelmiä.

Jäsenvaltio voi myös käyttää muita menetelmiä, joiden se voi osoittaa antavan vastaavia tuloksia kuin edellä mainittu menetelmä.

IV   Vertailumenetelmä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeuman näytteenottoa ja analyysia varten

Vertailumenetelmä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen laskeuman näytteenottoa ja analysointia varten perustuu vakiomittaisten lieriömäisten laskeumankeruulaitteiden käyttöön. Jos CENin standardoima menetelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia standardimenetelmiä.

V   Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikat

Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikoita ei voida tällä hetkellä yksilöidä. Kaikki tämän kohdan mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tehtävät muutokset on hyväksyttävä 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

26.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

(2005/45/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan Sveitsin valaliiton kanssa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, jolla muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehty Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien määräysten osalta.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 26 päivänä lokakuuta 200420 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen (1) mukaisesti ja edellyttäen, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin.

(3)

Sopimuksessa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Komissio vahvistaa yhteisön kannan sekakomitean päätöksiin tai suosituksiin, jotka perustuvat sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevaan 7 artiklaan.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen yhteisön puolesta (2).

4 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2005 sen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja siihen asti, kun se on tullut voimaan, mikäli pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 4 kohdassa määritellyt täytäntöönpanotoimet hyväksytään samanaikaisesti.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMANN


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

SVEITSIN VALALIITTO, jäljempänä ’Sveitsi’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen sekä Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisten sopimusten päätösasiakirjoihin sisältyvän, tulevia lisäneuvotteluja koskevan yhteisen julistuksen,

KATSOVAT, että 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyssä Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, oleva pöytäkirja N:o 2 olisi saatettava ajan tasalle Uruguayn kierroksen tulosten mukaisesti ja mukautettava pöytäkirjan kattamien tuotteiden osalta,

KATSOVAT, että kauppavirta olisi ylläpidettävä Sveitsin ja uusien jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin laajentumisen jälkeen,

HALUAVAT parantaa vastavuoroista markkinoille pääsyä jalostettujen maataloustuotteiden osalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 17 päivänä maaliskuuta 2000 kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimus seuraavasti:

1)

Korvataan sopimuksen liite I uudella liitteellä I, joka on tämän sopimuksen liitteenä 1.

2)

Korvataan sopimuksen pöytäkirja N:o 2 uudella pöytäkirjalla N:o 2, joka on tämän sopimuksen liitteenä 2.

2 artikla

Kumotaan seuraavat sopimukset tämän sopimuksen tullessa voimaan:

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 17 päivänä maaliskuuta 2000 kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2,

Euroopan komission ja Sveitsin viranomaisten välinen 29 päivänä marraskuuta 1988 päivätty kirjeenvaihto, joka koskee sellaisten Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton soveltamien hinnantasaustoimenpiteiden avoimuuden parantamiseksi tarkoitettuja järjestelyjä, jotka vaikuttavat pöytäkirjan N:o 2 soveltamisalaan kuuluvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan.

3 artikla

Tämän sopimuksen liitteet, mukaan luettuina taulukot, taulukoiden lisäykset ja pöytäkirjan N:o 2 lisäys, ovat erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä Sveitsin alueeseen.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueeseen niin kauan kuin tulliliitto Sveitsin kanssa jatkuu.

5 artikla

1.   Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tarvittavien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ratifiointiprosessin ollessa käynnissä sopimuspuolet soveltavat tätä sopimusta allekirjoittamispäivää seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisestä päivästä sillä edellytyksellä, että pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 4 kohdan mukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet on hyväksytty kyseisenä päivänä.

6 artikla

1.   Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

2.   Sopimuspuolet vahvistavat kirjeenvaihdolla maltankielisen toisinnon oikeellisuuden. Kyseinen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen kuin 1 kohdassa tarkoitetut.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

LIITE 1

”LIITE I

Luettelo sopimuksen 2 artiklan i kohdassa tarkoitetuista tuotteista:

HS-koodi

Kuvaus

2905 43

– – mannitoli

2905 44

– – D-glusitoli (sorbitoli)

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

– kaseiini

ex 3501 90

– muut:

– muut kuin kaseiiniliimat

3502

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset:

– muna-albumiini (ovalbumiini):

3502 11

– – kuivattu

3502 19

– – muu

3502 20

– maitoalbumiini (laktalbumiini), myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

– tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

– teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11

– – steariinihappo

3823 12

– – öljyhappo

3823 19

– – muut

3823 70

– teolliset rasva-alkoholit

3824 60

– sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

5301

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös garnetoidut jätteet ja lumput)”

LIITE 2

PÖYTÄKIRJA N:o 2

tietyistä jalostetuista maataloustuotteista

1 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Jollei tämän pöytäkirjan määräyksistä muuta johdu, sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän pöytäkirjan taulukoissa I ja II lueteltuihin tuotteisiin.

2.   Sopimuspuolet eivät saa näiden tuotteiden osalta kantaa tuontitulleja tai muita vastaavia maksuja, maatalouden maksuosat mukaan luettuina, eivätkä myöntää vientitukia tai vaikutukseltaan niitä vastaavien tullien tai maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

3.   Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaan, kunnes Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3 voidaan soveltaa Liechtensteinin ruhtinaskuntaan.

2 artikla

Hinnantasaustoimenpiteiden soveltaminen

1.   Jotta voitaisiin ottaa huomioon taulukossa I lueteltujen tuotteiden valmistuksessa käytettävien maataloudesta saatavien raaka-aineiden kustannuserot, sopimus ei estä soveltamasta hinnantasausjärjestelyjä kyseisiin tuotteisiin; tämä tarkoittaa maatalouden maksuosien kantamista tuonnista ja vientitukien myöntämistä tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

2.   Jos sopimuspuoli soveltaa jalostusteollisuuden maksamaa raaka-aineiden hintaa alentavia sisäisiä toimenpiteitä, kyseiset toimenpiteet on otettava huomioon hinnantasausmääriä laskettaessa.

3 artikla

Tuontia koskevat hinnantasaustoimenpiteet

1.   Tuontia koskevia maatalouden maksuosia laskettaessa huomioon otettavat maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmäärät eivät Sveitsin osalta saa ylittää vastaavan maataloudesta peräisin olevan raaka-aineen Sveitsin kotimaisen viitehinnan ja yhteisön sisäisen viitehinnan erotusta eivätkä tuontitullia, jota Sveitsi tosiasiassa soveltaa sellaisenaan tuotuihin maataloudesta peräisin oleviin raaka-aineisiin.

2.   Taulukossa I lueteltuihin tuotteisiin sovellettava Sveitsin tuontijärjestelmä on vahvistettu taulukossa IV.

3.   Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, yhteisö voi soveltaa hinnantasausjärjestelyjä 2 artiklassa esitetyllä tavalla; tämä tarkoittaa maatalouden maksuosien kantamista tuonnista asetuksen (EY) N:o 1460/96, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, mukaisesti.

4 artikla

Vientiä koskevat hinnantasaustoimenpiteet

1.   Sveitsin vientituet tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittainen tai täydellinen palauttaminen tai peruuttaminen tai niistä vapauttaminen taulukossa I lueteltujen yhteisöön vietävien tuotteiden osalta eivät saa ylittää kyseisten tuotteiden valmistuksessa käytettyjen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden Sveitsin kotimaisen viitehinnan ja yhteisön sisäisen viitehinnan erotusta kerrottuna tosiasiallisesti käytetyillä määrillä. Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on yhtä suuri tai alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, Sveitsin vientituen tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaisen tai täydellisen palauttamisen tai peruuttamisen tai niistä vapauttamisen on oltava nolla.

2.   Jos Sveitsin kotimainen viitehinta on alempi kuin yhteisön sisäinen viitehinta, yhteisö voi soveltaa hinnantasausjärjestelyjä 2 artiklassa esitetyllä tavalla; tämä tarkoittaa vientitukien myöntämistä asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, mukaisesti tai tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista.

3.   Sopimuspuolet eivät saa myöntää vientitukia, tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista taulukossa I ja taulukossa II lueteltujen tuotteiden valmistuksessa käytetyn sokerin (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703) osalta.

5 artikla

Viitehinnat

1.   Edellä 3 ja 4 artiklassa mainittujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden yhteisön sisäiset ja Sveitsin kotimaiset viitehinnat on lueteltu taulukossa III.

2.   Sopimuspuolten on säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimitettava sekakomitealle kaikkien sellaisten raaka-aineiden sisäiset ja kotimaiset viitehinnat, joiden osalta sovelletaan hinnantasaustoimenpiteitä. Toimitettujen sisäisten ja kotimaisten viitehintojen on oltava sopimuspuolen alueella vallitsevan todellisen hintatilanteen mukaisia. Niiden on oltava jalostusteollisuuden tavallisesti tukkukaupassa tai valmistusvaiheessa maksamia hintoja. Jos maataloudesta peräisin oleva raaka-aine on jalostusteollisuuden tai sen osan saatavilla tavallisesti sisä- ja kotimaisilla markkinoilla vallitsevaa hintaa alhaisempaan hintaan, toimitettavia sisäisiä ja kotimaisia viitehintoja on mukautettava vastaavasti.

3.   Sekakomitea vahvistaa Euroopan komission yksiköiden ja Sveitsin liittovaltion viranomaisten toimittamien tietojen perusteella sisäiset ja kotimaiset viitehinnat ja hintaerot maataloudesta peräisin oleville raaka-aineille, jotka on lueteltu taulukossa III. Taulukossa IV lueteltujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmääriä on mukautettava, jos se on tarpeellista suhteellisten etuusmarginaalien säilyttämisen osalta.

4.   Sekakomitea tarkistaa ennen tämän pöytäkirjan soveltamista niiden 3 ja 4 artiklassa mainittujen maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden sisäiset ja kotimaiset hinnat, jotka on lueteltu taulukossa III.

6 artikla

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset on vahvistettu tämän pöytäkirjan lisäyksessä.

7 artikla

Muutokset

Sekakomitea voi päättää tehdä muutoksia tämän pöytäkirjan taulukoihin, taulukoiden lisäyksiin ja lisäykseen.

TAULUKKO I

Hinnantasaustoimenpiteiden alaiset tavarat

HS-nimike

Tavaran kuvaus

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

.10

– jogurtti:

ex .10

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

.90

– muu:

ex .90

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

.20

– maidosta valmistetut levitteet:

ex .20

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

.10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

ex .10

– – enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävä

.90

– muu:

ex .90

– – enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävä

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

.10

– perunat:

ex .10

– – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

.20

– perunat:

ex .20

– hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

.11

– – maapähkinät:

ex .11

– – – maapähkinävoi

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

.12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

ex .12

– – – maitorasvaa vähintään 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähintään 2,5 painoprosenttia, sokeria vähintään 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia sisältävät

.20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

ex .20

– – maitorasvaa vähintään 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähintään 2,5 painoprosenttia, sokeria vähintään 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia sisältävät

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

.20

– tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

.90

– muut:

ex .90

– – muu kuin nestemäinen mango-chutney

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2105

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

.10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

ex .10

– – maitorasvaa enemmän kuin 1 %, muuta rasvaa enemmän kuin 1 % tai sokereita enemmän kuin 5 % sisältävät

.90

– muut

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

ex .90

– muu kuin denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, ja muu kuin lisättyä alkoholia sisältävä tiivistetty rypäleen puristemehu

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

.10

– kaseiini

.90

– muut:

ex .90

– – muut kuin kaseiiniliimat

TAULUKKO II

Vapaakauppatavarat

HS-nimike

Tavaran kuvaus

0501

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

0503

Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

10

– pehmustehöyhenet; untuvat

ex 90

– muut (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0508

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

ex 00

– muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

0509

Pesusienet, eläinperäiset

0510

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0710

Jäädytetyt kasvikset:

40

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

90

– muut kasvikset; kasvissekoitukset:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

0902

Tee, myös maustettu

0903

Mate

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat:

ex 20

– merilevät ja muut levät (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini)

1402

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti täytteenä tai pehmusteena (esim. kapokki, täpeheinä ja meriheinä), myös kerrostettuina ja muuhun tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

1403

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti luudan- tai harjantekoon (esim. luutadurra, piassava, riisinjuuri ja istlekuitu), myös kimppuina tai sykkyröinä

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

10

– raa'at kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti värjäykseen tai parkitukseen

20

– puuvillalintterit

ex 90

– muut (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1505

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini):

ex 00

– muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

20

– kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

ex 20

– – hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

90

– muut:

ex 90

– – muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

1518

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

ex 00

– linoksiini

1520

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1522

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

50

– kemiallisesti puhdas fruktoosi

90

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja siirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta

ex 90

– – kemiallisesti puhdas maltoosi (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

90

– muut:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata); palmunsydämet; jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset nimikkeen 0714 syötävät kasvinosat

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

90

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

ex 90

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

80

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat:

ex 00

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

11

– – maapähkinät:

ex 11

– – – maapähkinät, paahdetut

– muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

91

– – palmunsydämet

99

– – muut:

ex 99

– – – maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

– kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

11

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet

12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

ex 12

– – – maitorasvaa, maitoproteiineja, sokeria tai tärkkelystä sisältämättömät tai maitorasvaa vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia, sokeria vähemmän kuin 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähemmän kuin 5 painoprosenttia sisältävät

20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

ex 20

– – maitorasvaa, maitoproteiineja, sokeria tai tärkkelystä sisältämättömät tai maitorasvaa vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia, maitoproteiineja vähemmän kuin 2,5 painoprosenttia, sokeria vähemmän kuin 5 painoprosenttia tai tärkkelystä vähemmän kuin 5 painoprosenttia sisältävät

30

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

ex 10

– elävä eli aktiivinen hiiva (muu kuin leivontahiiva ja muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

ex 20

– kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi)

30

– valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

10

– soijakastike

30

– sinappijauho ja valmistettu sinappi:

ex 30

– – sinappijauho, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi; valmistettu sinappi

90

– muut:

ex 90

– – nestemäinen mango-chutney

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

ex 10

– – muut kuin maitorasvoja enemmän kuin 1 %, muita rasvoja enemmän kuin 1 % tai sokereita enemmän kuin 5 % sisältävät

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

10

– vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

ex 90

– muut kuin vedellä laimennetut tai hiilihapotetut hedelmä- ja kasvismehut

2203

Mallasjuomat

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta:

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

20

– väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut

30

– viski

40

– rommi ja taffia

50

– gini ja genever

60

– votka

70

– liköörit

2209

Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet

TAULUKKO III

EY:n sisäiset ja Sveitsin kotimaiset viitehinnat (4)

Maataloudesta peräisin oleva raaka-aine

Sveitsin kotimainen viitehinta

CHF/100 kg netto

EY:n sisäinen viitehinta

CHF/100 kg netto

Sveitsin ja EY:n viitehinnan ero

CHF/100 kg netto

Tavallinen vehnä

64,00

19,45

44,55

Durumvehnä

43,22

28,46

14,76

Ruis

58,00

15,98

42,02

Ohra

32,46

11,81

20,65

Maissi

38,97

18,87

20,10

Tavallinen vehnäjauho

105,88

27,23

78,65

Täysmaitojauhe

607,00

382,77

224,23

Rasvaton maitojauhe

481,04

295,49

185,55

Voi

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Sokeri (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703)

0,00

Munat (2)

250,75

186,70

64,05

Tuoreet perunat

42,00

21,14

20,86

Kasvirasva (3)

360,00

147,25

212,75

TAULUKKO IV

Sveitsin tuontijärjestelmä

a)

Tämän taulukon lisäyksessä lueteltujen tuotteiden tulli on nettopainon perusteella laskettu maatalouden maksuosa. Standardireseptit on esitetty lisäyksessä.

b)

Maatalouden maksuosien laskennassa otetaan lisäyksessä lueteltujen tuotteiden osalta huomioon seuraavat maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden perusmäärät:

Maataloudesta peräisin oleva raaka-aine

Voimaantulosta lähtien sovellettava perusmäärä

Voimaantulosta kolmen vuoden kuluttua sovellettava perusmäärä

CHF/100 kg netto

CHF/100 kg netto

Tavallinen vehnä

40,00

38,00

Durumvehnä

13,00

12,00

Ruis

37,00

36,00

Ohra

18,00

18,00

Maissi

18,00

18,00

Tavallinen vehnäjauho

70,00

67,00

Täysmaitojauhe

201,00

191,00

Rasvaton maitojauhe

167,00

158,00

Voi

466,00

466,00

Sokeri (HS-nimikkeet 1701, 1702 ja 1703)

,

,

Munat

36,00

36,00

Tuoreet perunat

18,00

18,00

Kasvirasva

191,00

181,00

c)

Seuraavassa taulukossa luetellut tuotteet ovat tullittomia.

Sveitsin tullitariffin nimike

Huomautukset

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Muu kuin nestemäinen mango-chutney

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Seuraavassa taulukossa lueteltujen tuotteiden tulli vähenee nollaan kolmena yhtä suurena vuosivähennyksenä tämän pöytäkirjan tultua voimaan.

Sveitsin tullitariffin nimike

Voimaantulosta lähtien sovellettava tulli

Voimaantulosta yhden vuoden kuluttua sovellettava tulli

Voimaantulosta kahden vuoden kuluttua sovellettava tulli

CHF/100 kg brutto

CHF/100 kg brutto

CHF/100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

,

2208.9022

46,70

23,30

,

e)

Tässä taulukossa vahvistetuilla tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan Sveitsissä 1 päivänä tammikuuta 2002 sovellettavia tullitariffin nimikkeitä. Sen estämättä, mitä sopimuksen 12 a artiklassa määrätään, tariffinimikkeistöön myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset eivät vaikuta tämän taulukon ehtoihin.


(1)  Tuotteet, jotka hyötyvät voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 nojalla myönnetystä voin tuesta.

(2)  Määritelty kuorettomien, nestemäisten linnunmunien hinnoista kerrottuna 0,85:llä.

(3)  100 % rasvaa sisältävien kasvirasvojen hinnat (leipomoille ja elintarviketeollisuudelle).

(4)  Maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden, jotka on mainittu 3 ja 4 artiklassa ja jotka on lueteltu taulukossa III, EY:n sisäiset ja Sveitsin kotimaiset hinnat perustuvat tietoihin 1 päivältä tammikuuta 2002. Sekakomitea tarkistaa hinnat ennen tämän pöytäkirjan soveltamista.

Lisäys taulukkoon IV

Sveitsin standardireseptit

Taulukossa IV olevassa a kohdassa (Sveitsin tuontijärjestelmä) tarkoitetut standardireseptit, joita käytetään laskettaessa maatalouden maksuosia, esitetään seuraavassa taulukossa.

Sveitsin tullitariffin nimike

Huomautukset

Tavallinen vehnä

Durumvehnä

Ruis

Ohra

Maissi

Tavallinen vehnäjauho

Täysmaitojauhe

Rasvaton maitojauhe

Voi

Sokeri

Munat

Tuoreet perunat

Kasvirasva

kg raaka-ainetta/100 kg netto valmista tuotetta

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Enemmän kuin 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Rasvapitoisuus vähintään 39 mutta vähemmän kuin 75 painoprosenttia

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 20 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Enemmän kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 8 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Enemmän kuin 8 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Enemmän kuin 2 painoprosenttia mutta enintään 8 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Enemmän kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Tavallista vehnää, ruista, ohraa, maissia tai perunoita sisältämättömät; muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Muut

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Tavallista vehnää, ruista, ohraa, maissia tai perunoita sisältämättömät; muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Muut

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Ihmisravintona käytettävä

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Muut

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 9 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Enemmän kuin 9 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Enemmän kuin 15 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Enemmän kuin 15 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Korppujauhot

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Muut kuin korppujauhot

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Korppujauhot

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Muut kuin korppujauhot

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Vähintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähintään 2,5 painoprosenttia maitoproteiineja, vähintään 5 painoprosenttia sokeria tai vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, muuta rasvaa sisältämättömät tai enintään 3 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Maitorasvaa sisältämättömät tai maitorasvaa enintään 3 painoprosenttia sisältävät, enemmän kuin 10 painoprosenttia muuta rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 7 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 7 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 13 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Enemmän kuin 13 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Enemmän kuin 20 painoprosenttia mutta enintään 35 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Enemmän kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Enemmän kuin 20 painoprosenttia mutta enintään 35 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Enemmän kuin 35 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Enemmän kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Enemmän kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Enemmän kuin 12 painoprosenttia mutta enintään 20 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 1,5 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Enemmän kuin 1,5 painoprosenttia mutta enintään 3 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Enemmän kuin 60 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 25 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Enemmän kuin 25 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Enemmän kuin 1 painoprosenttia mutta enintään 5 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Enemmän kuin 5 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia rasvaa sisältävät

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Muut kuin kaseiiniliimat

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Lisäys pöytäkirjaan N:o 2

Hallinnollista yhteistyötä koskevat määräykset

1.

Sopimuspuolet sopivat siitä, että hallinnollinen yhteistyö on olennaisen tärkeää tämän pöytäkirjan nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi, ja korostavat sitoutumistaan sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullien osalta ja niihin liittyvissä seikoissa.

2.

Jos sopimuspuoli on objektiivisen tiedon perusteella todennut, että hallinnollinen yhteistyö on laiminlyöty ja/tai tätä pöytäkirjaa koskeva sääntöjenvastaisuus tai petos on tapahtunut, kyseinen sopimuspuoli voi tämän lisäyksen nojalla keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun.

3.

Tässä lisäyksessä tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a)

toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä lisäyksessä tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos saatetaan havaita muun muassa silloin, kun sopimuspuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan objektiiviseen tietoon.

4.

Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

Sopimuspuolen, joka on objektiivisen tiedon perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen tullien osalta ja niihin liittyvissä seikoissa, on viipymättä ilmoitettava sekakomitealle havainnostaan ja sitä koskevista objektiivisista tiedoistaan ja aloitettava sekakomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja objektiivisiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta saavutetaan kummankin sopimuspuolen hyväksymä ratkaisu.

b)

Kun sopimuspuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut sekakomiteassa eivätkä ole saavuttaneet hyväksyttävää ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava sekakomitealle.

c)

Tässä lisäyksessä tarkoitetut väliaikaiset keskeytykset eivät saa kestää pidempään kuin asianomaisen sopimuspuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Niiden kesto on enintään kuusi kuukautta, ja ne voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisista keskeytyksistä on ilmoitettava sekakomitealle välittömästi niiden voimaantulon jälkeen. Keskeytyksistä neuvotellaan sekakomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa ne heti, kun keskeytyksen edellytykset poistuvat.

5.

Tehdessään sekakomitealle tämän lisäyksen 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen sopimuspuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu objektiiviseen tietoon perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.