ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
20. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 76/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 77/2005, annettu 13 päivänä tammikuuta 2005, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 78/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta raskasmetallien osalta ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 79/2005, tehty 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta asetuksessa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden osalta ( 1 )

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 80/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, yhteisössä viljeltyjen humalalajikkeiden ryhmiä koskevasta luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1517/77 kumoamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 81/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 82/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saaduille sokerille sekä sokerin ja kaakaon sekoituksille

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/30/EY, Euratom:Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, talous- ja sosiaalikomitean brittiläisen jäsenen nimeämisestä

56

 

*

2005/31/EY:Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, alueiden komitean alankomaalaisen varsinaisen jäsenen ja alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

57

 

*

2005/32/EY:Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, alueiden komitean saksalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä

58

 

 

Komissio

 

*

2005/33/EY:Komission päätös, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, päätöksen 2001/556/EY muuttamisesta eräiden Intian laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin niistä kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EY:Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2005, kolmansista maista tuotavissa eläinperäisissä tuotteissa olevien tiettyjen jäämien testaamiseen sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

20.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 76/2005,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 19 päivänä tammikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


20.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 77/2005,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2005,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 (1) ja erityisesti sen 122 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet muutoksia asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteisiin kyseisessä asetuksessa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(2)

Ehdotetut muutokset johtuvat kyseisten jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä, joissa nimetään viranomaiset, jotka vastaavat sen varmistamisesta, että sosiaaliturvalainsäädäntö pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Järjestelmät, jotka otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosikustannusta asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 ja 95 artiklan mukaisesti, luetellaan liitteessä 9.

(4)

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta on antanut asiasta yksimielisen lausunnon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet 1–5 ja liitteet 7, 9 ja 10 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Vladimir ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004 (EUVL L 100, 6.4.2004, s. 1).


LIITE

1.

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (työ- ja sosiaaliturvaministeri), Ateena

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (terveysasioista ja sosiaalisesta yhteisvastuusta vastaava ministeri), Ateena”.

b)

Korvataan jakso ”P. MALTA” seuraavasti:

”P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (perheistä ja sosiaalisesta yhteisvastuusta vastaava ministeriö)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (terveydenhuollosta, ikääntyneistä ja kunnallisesta terveydenhoidosta vastaava ministeriö)”.

c)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Minister Polityki Spolecznej (sosiaaliministeri), Varsova”.

2.

Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”B. TŠEKIN TASAVALTA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

sotilashenkilöstöä varten:

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto

poliisi- ja palohenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto”.

ii)

Korvataan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

sotilashenkilöstöä varten:

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto

poliisi- ja palohenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto”.

iii)

Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

sotilashenkilöstöä varten:

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto

poliisi- ja palohenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto”.

iv)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset: valtion sosiaalituesta vastaavat viranomaiset henkilön asuinpaikan tai oleskelupaikan mukaisesti”.

v)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet: valtion sosiaalituesta vastaavat viranomaiset henkilön asuinpaikan tai oleskelupaikan mukaisesti”.

b)

Muutetaan jakso ”D. SAKSA” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

Jos viimeinen maksu on suoritettu ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään:

jos asianomainen henkilö asuu Alankomaissa tai on Alankomaiden kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

jos asianomainen henkilö asuu Belgiassa tai Espanjassa tai on Belgian tai Espanjan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinin maakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

jos asianomainen henkilö asuu Italiassa tai Maltassa tai on Italian tai Maltan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

jos asianomainen henkilö asuu Ranskassa tai Luxemburgissa tai on Ranskan tai Luxemburgin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer

jos asianomainen henkilö asuu Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa tai on Tanskan, Suomen tai Ruotsin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutustoimisto), Lyypekki

jos asianomainen henkilö asuu Virossa, Latviassa tai Liettuassa tai on Viron, Latvian tai Liettuan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommernin alueellinen vakuutustoimisto), Neubrandenburg

jos asianomainen henkilö asuu Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai on Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hampurin vapaa- ja hansakaupungin alueellinen vakuutustoimisto), Hampuri

jos asianomainen henkilö asuu Kreikassa tai Kyproksessa tai on Kreikan tai Kyproksen kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergin alueellinen vakuutustoimisto), Karlsruhe

jos asianomainen henkilö asuu Portugalissa tai on Portugalin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ala-Frankin alueellinen vakuutustoimisto), Würzburg

jos asianomainen henkilö asuu Itävallassa tai on Itävallan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutustoimisto), München

jos asianomainen henkilö asuu Puolassa tai on Puolan kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliinin alueellinen vakuutustoimisto), Berliini

jos asianomainen henkilö asuu Slovakiassa, Sloveniassa tai Tšekissä tai on Slovakian, Slovenian tai Tšekin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Landshut

jos asianomainen henkilö asuu Unkarissa tai on Unkarin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringenin alueellinen vakuutustoimisto), Erfurt

Jos kuitenkin viimeinen maksu on suoritettu:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland -nimiselle laitokselle (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken, ja jos asianomainen henkilö asuu Ranskassa, Italiassa tai Luxemburgissa tai on Ranskan, Italian tai Luxemburgin kansalainen, joka asuu muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

Bahnversicherungsanstalt-nimiselle laitokselle (rautateiden vakuutuslaitos), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (rautateiden vakuutuslaitos), Frankfurt am Main

Seekasse-nimiselle laitokselle (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri, tai jos maksut on suoritettu vähintään 60 kuukaudelta Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) -nimiselle laitokselle (Merenkulkijoiden vakuutuskassa) (ruumiillisen työn tekijöiden tai toimihenkilöiden eläkevakuutusjärjestelmä), Hampuri:

Seekasse (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri”.

ii)

Korvataan 2 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

Jos viimeinen Saksan lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään ja

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Alankomaiden eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Belgian tai Espanjan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinin maakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Italian tai Maltan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Ranskan tai Luxemburgin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Tanskan, Suomen tai Ruotsin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutustoimisto), Lyypekki

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Viron, Latvian tai Liettuan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommernin alueellinen vakuutustoimisto), Neubrandenburg

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hampurin vapaa- ja hansakaupungin alueellinen vakuutustoimisto), Hampuri

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Kreikan tai Kyproksen eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergin alueellinen vakuutustoimisto), Karlsruhe

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Portugalin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ala-Frankin alueellinen vakuutustoimisto), Würzburg

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Itävallan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutustoimisto), München

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Puolan eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliinin alueellinen vakuutustoimisto), Berliini, tai

niissä tapauksissa, joissa on sovellettava vain vanhuuseläke- ja työtapaturmamääräyksistä 9 päivänä lokakuuta 1975 tehtyä sopimusta: Saksan lainsäädännön mukaan alueellisesti toimivaltainen alueellinen vakuutustoimisto

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Slovakian, Slovenian tai Tšekin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Landshut

jos viimeinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Unkarin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringenin alueellinen vakuutustoimisto), Erfurt

Jos asianomainen henkilö kuitenkin asuu Saksan alueella Saarlandissa tai jos hän on Saksan kansalainen, joka asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella, jos viimeinen Saksan lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu eläkevakuutuslaitokselle, joka sijaitsee Saarlandissa, ja jos viimeinen muun jäsenvaltion lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu Ranskan, Italian tai Luxemburgin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

Jos kuitenkin viimeinen Saksan lainsäädännön mukainen maksu on suoritettu:

Seekasse-nimiselle laitokselle (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri,

tai jos maksut Saksan laivastossa tai muun maan laivastossa työskentelyn perusteella on suoritettu vähintään 60 kuukaudelta:

Seekasse (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri

Bahnversicherungsanstalt-nimiselle laitokselle (rautateiden vakuutuslaitos), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (rautateiden vakuutuslaitos), Frankfurt am Main”.

c)

Muutetaan jakso ”E. VIRO” seuraavasti:

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Työttömyys: Eesti Töötukassa (Viron työttömyysvakuutuskassa)”.

d)

Muutetaan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yleisesti:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena, tai vakuutuslaitos, jossa työntekijä on tai oli vakuutettu”.

ii)

Korvataan 1 kohdan d alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

valtion virkamiehet:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), (valtion virkamiesten sairasvakuutuskassa (OPAD), Ateena”

iii)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yleisesti:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena, tai vakuutuslaitos, jossa työntekijä on tai oli vakuutettu”

iv)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yleisesti:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena, tai vakuutuslaitos, jossa työntekijä on tai oli vakuutettu”

v)

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yleisesti:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena, tai vakuutuslaitos, jossa työntekijä on tai oli vakuutettu”.

e)

Muutetaan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

työttömyyttä varten: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallisen työvoimaviranomaisen INEMin paikallishallinnon yksiköt)”.

ii)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Maksuihin perustumattomien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden osalta: Instituto de Mayores y Servicios Sociales”.

f)

Korvataan jakso ”I. ITALIA” seuraavasti:

”J.   ITALIA

1.

Sairaus (mukaan lukien tuberkuloosi) ja äitiys:

A.

Palkatut työntekijät:

a)

luontoisetuudet:

i)

yleisesti:

ASL (toimivaltainen paikallinen terveydenhoitoyksikkö, johon asianomainen henkilö on rekisteröity)

Regione (alue)

ii)

tietyt virkamiesten, yksityissektorin työntekijöiden ja sellaisena pidettävien työntekijöiden ryhmät, eläkkeensaajat ja heidän perheenjäsenensä:

SSN – MIN SALUTE (kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä – terveysministeriö), Rooma

Regione (alue)

iii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

SSN – MIN SALUTE (kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä – terveysministeriö) (kauppalaivastoa tai siviili-ilmailua koskeva alueellinen terveydenhoitoyksikkö)

Regione (alue)

b)

rahaetuudet:

i)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

ii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)

c)

vakuutuskausia koskevat todistukset:

i)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

ii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)

B.

Itsenäiset ammatinharjoittajat:

a)

luontoisetuudet:

ASL (toimivaltainen paikallinen terveydenhoitoyksikkö, johon asianomainen henkilö on rekisteröity)

Regione (alue)

2.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

A.

Palkatut työntekijät:

a)

luontoisetuudet:

i)

yleisesti:

ASL (toimivaltainen paikallinen terveydenhoitoyksikkö, johon asianomainen henkilö on rekisteröity)

Regione (alue)

ii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

SSN – MIN SALUTE (kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä – terveysministeriö) (kauppalaivastoa tai siviili-ilmailua koskeva alueellinen terveydenhoitoyksikkö)

Regione (alue)

b)

proteesit ja merkittävät apuvälineet, oikeuslääketieteelliset etuudet ja niihin liittyvät tutkimukset ja todistukset:

i)

yleisesti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

ii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)

c)

rahaetuudet:

i)

yleisesti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

ii)

merenkulkijat ja siviili-ilmailun henkilöstö:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)

iii)

tarvittaessa myös maatalouden ja metsätalouden työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (maatalouden työntekijöiden kansallinen sosiaaliturva- ja sosiaalihuoltotoimisto)

B.

Itsenäiset ammatinharjoittajat (vain röntgenlääkärit):

a)

luontoisetuudet:

ASL (toimivaltainen paikallinen terveydenhoitoyksikkö, johon asianomainen henkilö on rekisteröity)

Regione (alue)

b)

proteesit ja merkittävät apuvälineet, oikeuslääketieteelliset etuudet ja niihin liittyvät tutkimukset ja todistukset:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

c)

rahaetuudet: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

3.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet:

A.

Palkatut työntekijät:

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

b)

viihdealan työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (viihdealan työntekijöiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto), Rooma

c)

teollisuusyritysten työnjohto:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (teollisuuden työnjohdon kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma

d)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ”G. Amendola” (G. Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma

B.

Itsenäiset ammatinharjoittajat:

a)

lääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (lääkäreiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

b)

proviisorit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (proviisorien kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

c)

eläinlääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (eläinlääkärien kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

d)

sairaanhoitajat, hoitoalan avustavat henkilöt ja lastenhoitajat:

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (sairaanhoitajien, hoitoalan avustavien henkilöiden ja lastenhoitajien kansallinen sosiaaliturvakassa)

e)

insinöörit ja arkkitehdit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien insinöörien ja arkkitehtien kansallinen sosiaaliturvakassa)

f)

maanmittausteknikot:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien maanmittausteknikoiden kansallinen sosiaaliturvakassa)

g)

lakimiehet ja asianajajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (oikeustieteen alan ammatinharjoittajien kansallinen sosiaaliturvakassa)

h)

ekonomistit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (ekonomistien kansallinen sosiaaliturvakassa)

i)

tilintarkastajat ja kirjanpitäjät:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kansallinen sosiaaliturvakassa)

j)

työvoima-asiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (työvoima-asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

k)

notaarit:

Cassa nazionale notariato (notaarien kansallinen kassa)

l)

tulliasioitsijat:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi FASC (kuljetusyritysten työntekijöiden sekä merenkulkualan asioitsijoiden ja välittäjien kansallinen sosiaaliturvarahasto)

m)

biologit:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (biologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

n)

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (maatalousteknikoiden ja -asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

o)

myyntiedustajat:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (myyntiedustajien kansallinen sosiaaliturvakassa)

p)

teollisuusasiantuntijat:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (teollisuusasiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto)

q)

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (aktuaarien, kemistien, agronomien, metsänhoitajien ja geologien kansallinen monialainen sosiaaliturvatoimisto)

4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), (merenkulkualan sosiaaliturvalaitos)

5.

Työttömyys (palkatut työntekijät):

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

b)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ”G. Amendola” (G. Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma

6.

Perheavustukset (palkatut työntekijät):

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

b)

toimittajat:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani ”G. Amendola” (G. Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma

7.

Virkamiesten eläkkeet:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (julkishallinnon palveluksessa olevien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma”.

g)

Muutetaan jakso ”M. LIETTUA” seuraavasti:

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Työttömyys: Lietuvos darbo birža (Liettuan työnvälitys)”.

h)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet: Narodowy Fundusz Zdrowia (kansallinen terveysrahasto), Varsova”;

ii)

Korvataan 2 kohdan a, b, c, d ja e alakohta seuraavasti:

”a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Łódźin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Kyproksen tai Maltan alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

2.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Nowy Sączin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Tšekin tai Slovakian alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tšekissä tai Slovakiassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

3.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Opolen paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Szczecinin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Tanskan, Suomen, Ruotsin, Liettuan, Latvian tai Viron alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

5.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Tarnówin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Unkarin tai Slovenian alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Itävallassa, Unkarissa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

6.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Belgian, Ranskan, Alankomaiden, Luxemburgin, Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

b)

henkilöt, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Varsovan alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tanskan, Suomen tai Ruotsin alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Itävallassa, Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

2.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Tomaszów Mazowieckin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Italian tai Portugalin alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Espanjassa, Italiassa tai Portugalissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

3.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Częstochowan alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Ranskan, Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa tai Alankomaissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Tšekin, Viron, Latvian, Unkarin, Slovenian, Slovakian tai Liettuan alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tšekissä, Virossa, Latviassa, Unkarissa, Sloveniassa, Slovakiassa tai Liettuassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

5.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Poznańin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Kreikan, Maltan tai Kyproksen alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Kreikassa, Maltassa tai Kyproksessa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

6.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Ostrów Wielkopolskin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

yksinomaan puolalaisia vakuutuskausia ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella

b)

puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

c)

ammattisotilaat:

i)

työkyvyttömyyseläkkeen osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi asevoimissa,

ii)

vanhuuseläkkeen osalta, jos c–e alakohdassa mainittu palvelusaika on yhteensä vähintään

10 vuotta ennen 1 päivää tammikuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta

15 vuotta 31 päivän joulukuuta 1982 jälkeen palveluksesta eronneiden osalta

iii)

perhe-eläkkeen osalta, jos c alakohdan i alakohdan tai c alakohdan ii alakohdan ehto täyttyy:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova)

d)

poliisit, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehet, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet (julkiset turvallisuuspalvelut), rajavartiolaitoksen virkamiehet, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet ja kansallisen palokunnan palomiehet:

i)

työkyvyttömyyseläkkeen osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin edellä luetelluista toimista,

ii)

vanhuuseläkkeen osalta, jos c–e alakohdassa mainittu palvelusaika on yhteensä vähintään

10 vuotta ennen 1 päivää huhtikuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta

15 vuotta 31 päivän maaliskuuta 1983 jälkeen palveluksesta eronneiden osalta

iii)

perhe-eläkkeen osalta, jos d alakohdan i alakohdan tai d alakohdan ii alakohdan ehto täyttyy:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova)

e)

vanginvartijat:

i)

työkyvyttömyyseläkkeen osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi,

ii)

vanhuuseläkkeen osalta, jos c–e alakohdassa mainittu palvelusaika on yhteensä vähintään

10 vuotta ennen 1 päivää huhtikuuta 1983 palveluksesta eronneiden osalta

15 vuotta 31 päivän maaliskuuta 1983 jälkeen palveluksesta eronneiden osalta

iii)

perhe-eläkkeen osalta, jos e alakohdan i alakohdan tai e alakohdan ii alakohdan ehto täyttyy:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova)”.

i)

Muutetaan jakso ”U. SLOVENIA” seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Perhe- ja äitiysetuudet: Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (sosiaalityön keskus Ljubljana Bežigrad – vanhemmuuden tukemisen ja perhe-etuuksien keskusyksikkö)”.

j)

Korvataan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

A.

Rahaetuudet:

a)

yleisesti:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

B.

Luontoisetuudet: sairausvakuutuslaitokset

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläke-etuudet:

a)

yleisesti:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat ja rautatiejoukot:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

3.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

A.

Rahaetuudet:

a)

yleisesti:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat ja rautatiejoukot:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

B.

Luontoisetuudet: sairausvakuutuslaitokset

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

a)

yleinen hautausavustus:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden viranomaiset)

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstöä varten:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

5.

Työttömyys:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

6.

Perhe-etuudet:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden viranomaiset)”.

k)

Muutetaan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

Sellaisia merimiehiä varten, jotka eivät asu Ruotsissa:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos, Länsi-Göötanmaan paikallistoimisto, merimiesten osasto)

c)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 35–59 artiklan säännöksiä sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät asu Ruotsissa:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos, Gotlannin läänin paikallistoimisto, kansainvälisten asioiden osasto)”.

ii)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työttömyysetuudet:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Työttömyysvakuutuksen valvontavirasto)”.

3.

Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”B. TŠEKIN TASAVALTA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

perhe- ja muut etuudet:

valtion sosiaalituesta vastaavat viranomaiset henkilön asuinpaikan tai oleskelupaikan mukaisesti”.

b)

Muutetaan jakso ”D. SAKSA” seuraavasti:

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Eläkevakuutus

a)

Työntekijöiden eläkevakuutus:

i)

Belgian ja Espanjan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinin maakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

ii)

Ranskan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

iii)

Italian kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

iv)

Luxemburgin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

v)

Maltan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

vi)

Alankomaiden kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

vii)

Tanskan, Suomen ja Ruotsin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutustoimisto), Lyypekki

viii)

Viron, Latvian ja Liettuan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommernin alueellinen vakuutustoimisto), Neubrandenburg

ix)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hampurin vapaa- ja hansakaupungin alueellinen vakuutustoimisto), Hampuri

x)

Kreikan ja Kyproksen kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergin alueellinen vakuutustoimisto), Karlsruhe

xi)

Portugalin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ala-Frankin alueellinen vakuutustoimisto), Würzburg

xii)

Itävallan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutustoimisto), München

xiii)

Puolan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliinin alueellinen vakuutustoimisto), Berliini, tai

niissä tapauksissa, joissa on sovellettava vain vanhuuseläke- ja työtapaturmamääräyksistä 9 päivänä lokakuuta 1975 tehtyä sopimusta: Saksan lainsäädännön mukaan alueellisesti toimivaltainen alueellinen vakuutustoimisto

xiv)

Slovakian, Slovenian ja Tšekin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Landshut

xv)

Unkarin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringenin alueellinen vakuutustoimisto), Erfurt”.

c)

Korvataan jakso ”E. VIRO” seuraavasti:

”E.   VIRO

1.

Sairaus ja äitiys:

Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa)

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset sekä perhe- ja vanhempainetuudet:

Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus)

3.

Työttömyys:

Tööhõiveamet (asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan paikallinen työvoimatoimisto)”.

d)

Muutetaan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Muut etuudet:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

e)

Muutetaan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

työttömyys (poikkeuksena merenkulkijat): Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallisen työvoimaviranomaisen INEMin paikallishallinnon yksiköt)”.

f)

Muutetaan jakso ”M. LIETTUA” seuraavasti:

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Työttömyys: Teritorinės darbo biržos (paikalliset työnvälitystoimistot)”.

g)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet:

asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (kansallisen terveysrahaston paikallistoimisto)”.

ii)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet):

a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c, d ja e alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Lódźin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

2.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tšekissä tai Slovakiassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

3.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Opolen paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Szczecinin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

5.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Tarnówin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Itävallassa, Unkarissa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

6.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

b)

henkilöt, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja jotka eivät ole toimineet c, d ja e alakohdassa tarkoitettuina ammattisotilaina tai virkamiehinä:

1.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Varsovan alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Itävallassa, Tanskassa, Suomessa tai Ruotsissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

2.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Tomaszów Mazowieckin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Espanjassa, Italiassa tai Portugalissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

3.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Częstochowan alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa tai Alankomaissa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Tšekissä, Virossa, Latviassa, Unkarissa, Sloveniassa, Slovakiassa tai Liettuassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

5.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Poznańin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Kreikassa, Maltassa tai Kyproksessa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

6.

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – Ostrów Wielkopolskin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt puolalaisia ja ulkomaisia vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

c)

ammattisotilaat puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

d)

poliisit, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehet, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet (julkiset turvallisuuspalvelut), rajavartiolaitoksen virkamiehet, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet ja kansallisen palokunnan palomiehet puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

e)

vanginvartijat puolalaisten palveluskausien ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

f)

tuomarit ja syyttäjät: oikeusministeriön erikoisyksiköt

g)

henkilöt, joiden osalta on täyttynyt yksinomaan ulkomaisia vakuutuskausia:

1.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Lódźin paikallistoimisto, kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

2.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Tšekissä tai Slovakiassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

3.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Opolen alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

4.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Szczecinin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

5.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – Tarnówin alueellinen yksikkö, kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Itävallassa, Unkarissa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina

6.

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilön osalta on täyttynyt ulkomaisia vakuutuskausia, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina”.

iii)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a)

luontoisetuudet: asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (kansallisen terveysrahaston paikallistoimisto)

b)

rahaetuudet:

i)

sairaus:

ZUS:n – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) – alueelliset toimistot, joiden alueelliseen toimivaltaan asuin- tai oleskelupaikka kuuluu

KRUS:n – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) – alueelliset toimipisteet, joiden alueelliseen toimivaltaan asuin- tai oleskelupaikka kuuluu

ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta):

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet itsenäisinä viljelijöinä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt

ammattisotilaat puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut virkamiehet puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetelluista toimista, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan neljännessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

vanginvartijat puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan viidennessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt

henkilöt, joiden osalta on täyttynyt yksinomaan ulkomaisia vakuutuskausia:

2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt”.

iv)

Korvataan 4 kohdan c, d ja e alakohta seuraavasti:

”c)

ammattisotilaita varten:

puolustusministeriön erikoisyksiköt

d)

poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten:

sisäasiain- ja hallintoministeriön alaiset erikoisyksiköt

e)

vanginvartijoita varten:

oikeusministeriön erikoisyksiköt”

v)

Korvataan 4 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutusjärjestelmästä, itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta:

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin viljelijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmästä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin ammattisotilaiden eläkejärjestelmästä:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova)

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova)

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin vanginvartijoiden eläkejärjestelmästä:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova)

sellaisia eläkkeensaajia varten, joilla on oikeus etuuksiin tuomarien ja syyttäjien eläkejärjestelmästä:

oikeusministeriön erikoisyksiköt

niitä henkilöitä varten, jotka saavat yksinomaan ulkomaisia eläkkeitä:

2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt”.

vi)

Korvataan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet: asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (kansallisen terveysrahaston paikallistoimisto)”.

vii)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet: sosiaalitoimen alueellinen keskus, jonka toimivaltaan etuuksiin oikeutetun henkilön asuin- tai oleskelupaikka kuuluu.”.

h)

Muutetaan jakso ”U. SLOVENIA” seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Perhe- ja äitiysetuudet:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad - Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (sosiaalityön keskus Ljubljana Bežigrad – vanhemmuuden tukemisen ja perhe-etuuksien keskusyksikkö)”.

i)

Korvataan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V.   SLOVAKIA

1.

Sairaus, äitiys ja työkyvyttömyys:

A.

Rahaetuudet:

a)

yleisesti:

 

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

B.

Luontoisetuudet:

 

sairausvakuutuslaitokset

2.

Vanhuus- ja perhe-eläke-etuudet:

a)

yleisesti:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat ja rautatiejoukot:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

3.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

A.

Rahaetuudet:

a)

yleisesti:

 

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat ja rautatiejoukot:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

 

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

 

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

a)

yleinen hautausavustus:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden viranomaiset), jotka ovat toimivaltaisia kuolleen henkilön asuin- tai oleskelupaikan perusteella

b)

Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaat:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava

c)

poliisihenkilöstö:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä)

d)

rautatiepoliisin henkilöstö:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava

e)

Slovakian tiedustelupalvelun henkilöstö:

Slovenská informačná služba (Slovakian tiedustelupalvelu), Bratislava

f)

oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat vartijat:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevien vartijoiden pääosasto, vartijoiden sosiaaliturvaosasto), Bratislava

g)

tullivirkailijat:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava

h)

kansallisen turvallisuustoimiston henkilöstö:

Národný bezpečnostný úrad (kansallinen turvallisuustoimisto), Bratislava

5.

Työttömyys:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

6.

Perhe-etuudet:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden viranomaiset), jotka ovat toimivaltaisia hakijan asuin- tai oleskelupaikan perusteella.”.

4.

Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”D. SAKSA” seuraavasti:

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Täytäntöönpanoasetuksen 51 artiklan ja 53 artiklan 1 kohdan säännöksiä sovellettaessa sekä täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu maksava toimielin:

i)

Belgian ja Espanjan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reinin maakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

ii)

Tanskan, Suomen ja Ruotsin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinin alueellinen vakuutustoimisto), Lyypekki

iii)

Viron, Latvian ja Liettuan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommernin alueellinen vakuutustoimisto), Neubrandenburg

iv)

Ranskan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

v)

Kreikan ja Kyproksen kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergin alueellinen vakuutustoimisto), Karlsruhe

vi)

Italian kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

vii)

Luxemburgin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer, tai

toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaisesti Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

viii)

Maltan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

ix)

Alankomaiden kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

x)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hampurin vapaa- ja hansakaupungin alueellinen vakuutustoimisto), Hampuri

xi)

Puolan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berliinin alueellinen vakuutustoimisto), Berliini

xii)

Portugalin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ala-Frankin alueellinen vakuutustoimisto), Würzburg

xiii)

Itävallan kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Etelä-Baijerin alueellinen vakuutustoimisto), München

xiv)

Slovakian, Slovenian ja Tšekin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Niederbayern-Oberpfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Landshut

xv)

Unkarin kanssa hoidettavissa asioissa:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Thüringenin alueellinen vakuutustoimisto), Erfurt”.

b)

Korvataan jakso ”E. VIRO” seuraavasti:

”E.   VIRO

1.

Sairaus ja äitiys: Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa)

2.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset sekä perhe- ja vanhempainetuudet:

Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus)

3.

Työttömyys:

Eesti Töötukassa (Viron työttömyysvakuutuskassa)”.

c)

Muutetaan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Yleisesti:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

d)

Muutetaan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.

Työttömyysetuudet (poikkeuksena merenkulkijat):

Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallinen työvoimaviranomainen INEM), Madrid.

4.

Maksuihin perustumattomat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (vanhushuollon ja sosiaalipalvelujen laitos), Madrid”.

e)

Korvataan jakso ”H. RANSKA” seuraavasti:

”H.   RANSKA

Kaikki alat ja riskit:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – sosiaaliturva-alan eurooppalaisten ja kansainvälisten suhteiden keskus (entinen Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi”.

f)

Muutetaan jakso ”M. LIETTUA” seuraavasti:

Korvataan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus)

5.

Työttömyys: Lietuvos darbo birža (Liettuan työnvälitys)

6.

Perhe-etuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus)”.

g)

Korvataan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

”S.   PUOLA

1.

Luontoisetuudet: Narodowy Fundusz Zdrowia (kansallinen terveysrahasto), Varsova

2.

Rahaetuudet:

a)

sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema, työtapaturmat ja ammattitaudit:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (sosiaaliturvalaitos ZUS, päätoimipaikka), Varsova

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa KRUS, päätoimipaikka) Varsova

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos), Varsova

b)

työttömyys:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (talous- ja työministeriö), Varsova

c)

perhe-etuudet ja muut maksuihin perustumattomat etuudet:

Ministerstwo Polityki Społecznej (sosiaaliministeriö), Varsova”.

h)

Korvataan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V.   SLOVAKIA

1.

Rahaetuudet:

a)

Sairaus ja äitiys:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

b)

Työkyvyttömyysetuudet:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

c)

Vanhuusetuudet:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

d)

Perhe-eläke-etuudet:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

e)

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

f)

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden keskustoimisto), Bratislava

g)

Työttömyys:

Sociálna poist’ovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava

h)

Perhe-etuudet:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheasioiden keskustoimisto), Bratislava

2.

Luontoisetuudet:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava”.

i)

Korvataan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

”X.   RUOTSI

1.

Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta työttömyysetuuksia:

 

Försäkringskassan (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos)

2.

Työttömyysetuudet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Työttömyysvakuutuksen valvontavirasto)”.

5.

Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”9. BELGIA–ITALIA” seuraavasti:

Lisätään f kohta seuraavasti:

”f)

Sopimus asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 ja 95 artiklan mukaisten vastavuoroisten vaatimusten ratkaisemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, tehty 21 päivänä marraskuuta 2003.”

b)

Korvataan jakso ”102. VIRO–ALANKOMAAT” seuraavasti:

”102.   VIRO–ALANKOMAAT

Ei mitään.”

c)

Muutetaan jakso ”82. SAKSA–ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan g ja h kohta seuraavasti:

”g)

Sopimus 18 päivänä huhtikuuta 2001 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen soveltamisesta, 2–8 artikla.”

d)

Korvataan jakso ”87. SAKSA–SLOVAKIA” seuraavasti:

”87.   SAKSA–SLOVAKIA

Ei mitään.”

e)

Korvataan jakso ”126. KREIKKA–SLOVAKIA” seuraavasti:

”126.   KREIKKA–SLOVAKIA

Ei sopimusta.”

f)

Korvataan jakso ”144. ESPANJA–SLOVAKIA” seuraavasti:

”144.   ESPANJA–SLOVAKIA

Ei mitään.”

g)

Korvataan jakso ”242. LUXEMBURG–SLOVAKIA” seuraavasti:

”242.   LUXEMBURG–SLOVAKIA

Ei mitään.”

h)

Korvataan jakso ”276. ITÄVALTA–SLOVAKIA” seuraavasti:

”276.   ITÄVALTA–SLOVAKIA

Ei mitään.”

6.

Muutetaan liite 7 seuraavasti:

Korvataan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

”V.

SLOVAKIA: Národná banka Slovenska (Slovakian kansallinen pankki), Bratislava. Štátna pokladnica (valtionkassa), Bratislava.”

7.

Muutetaan liite 9 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”E. VIRO” seuraavasti:

”E.   VIRO

Luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta laskettaessa otetaan huomioon etuudet, jotka on annettu sairausvakuutuslain, terveyspalveluiden järjestämistä koskevan lain ja sosiaaliturvalain 12 artiklan (proteettisten, ortopedisten ja muiden laitteiden toimittaminen) mukaisesti.”

b)

Korvataan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

”F.   KREIKKA

Luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta laskettaessa otetaan huomioon yleinen sosiaaliturvajärjestelmä, jota hallinnoi Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen sairausvakuutuskassa).”

8.

Muutetaan Liite 10 Seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”E. VIRO” seuraavasti:

”E.   VIRO

1.

Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 kohtaa, 13 artiklan 3 kohtaa, 14 artiklan 1 kohtaa, 14 artiklan 2 kohtaa, 14 artiklan 3 kohtaa, 17 artiklaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 82 artiklan 2 kohtaa ja 86 artiklan 2 kohtaa:

Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus)

2.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa ja 113 artiklan 2 kohtaa:

Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa)

3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa ja 81 artiklaa:

Eesti Töötukassa (Viron työttömyysvakuutuskassa)

4.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa:

a)

Sairaus, äitiys, työtapaturmat ja ammattitaudit:

Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa)

b)

Työttömyys:

Eesti Töötukassa (Viron työttömyysvakuutuskassa)

5.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 artiklaa:

Maksuamet (verohallitus)

6.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklaa:

 

Vastaava toimivaltainen laitos”.

b)

Muutetaan jakso ”F. KREIKKA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

ii)

Korvataan 2 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

yleisesti: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

iii)

Korvataan 3 kohdan a, b ja c alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

yleisesti: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

iv)

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yleisesti: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

v)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 81 artiklaa:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena”.

vi)

Korvataan 7 kohdan c alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

palkatuille työntekijöille, itsenäisille ammatinharjoittajille ja paikallishallinnon virkamiehille:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena

ii)

valtion virkamiehille:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), (valtion virkamiesten sairasvakuutuskassa (OPAD), Ateena”.

vii)

Korvataan 8 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

muiden etuuksien osalta:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena,”.

viii)

Korvataan 9 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

muiden etuuksien osalta:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (sosiaalivakuutuslaitos – palkansaajien yhtenäinen vakuutuskassa), Ateena.”

c)

Muutetaan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.

Sovellettaessa 102 artiklan 2 kohtaa työttömyysetuuksien osalta:

Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallinen työvoimaviranomainen INEM), Madrid

6.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa työttömyyskorvausten osalta (poikkeuksena merenkulkijat):

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallisen työvoimaviranomaisen INEMin paikallishallinnon yksiköt)”.

d)

Muutetaan jakso ”H. RANSKA” seuraavasti:

i)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan säännöksiä:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – sosiaaliturva-alan eurooppalaisten ja kansainvälisten suhteiden keskus (entinen Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi”.

ii)

Korvataan 8 ja 9 kohta seuraavasti:

”8.

Sovellettaessa asetuksen 36 ja 63 artiklan säännöksiä yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan säännösten kanssa:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – sosiaaliturva-alan eurooppalaisten ja kansainvälisten suhteiden keskus (entinen Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi.

9.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – sosiaaliturva-alan eurooppalaisten ja kansainvälisten suhteiden keskus (entinen Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi”.

e)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. a)

Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), alueelliset toimistot

b)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot”.

f)

Muutetaan jakso ”M. LIETTUA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa:

Lietuvos darbo birža (Liettuan työnvälitys)”.

ii)

Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 artiklan 2 kohdan mukaiset korvaukset:

Lietuvos darbo birža (Liettuan työnvälitys)”.

iii)

Korvataan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

asetuksen III osaston 6 luvun mukaiset rahaetuudet:

Lietuvos darbo birža (Liettuan työnvälitys)”.

g)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet:

Narodowy Fundusz Zdrowia (kansallinen terveysrahasto), Varsova”.

ii)

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet:

Narodowy Fundusz Zdrowia (kansallinen terveysrahasto), Varsova”.

iii)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa:

a)

sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaisia ammattisotilaita ja virkamiehiä varten, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt

b)

sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt

c)

ammattisotilaita varten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

d)

poliiseja, valtion turvallisuuspalvelun virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen virkamiehiä, ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä (julkiset turvallisuuspalvelut), rajavartiolaitoksen virkamiehiä, hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä ja kansallisen palokunnan palomiehiä varten:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan d alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

e)

vanginvartijoita varten:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan e alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos

f)

tuomareita ja syyttäjiä varten:

oikeusministeriön erikoisyksiköt

g)

sellaisia henkilöitä varten, joiden osalta on täyttynyt yksinomaan ulkomaisia vakuutuskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

iv)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 70 artiklan 1 kohtaa:

a)

pitkän aikavälin etuudet:

i)

sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä sellaisia ammattisotilaita ja virkamiehiä varten, joiden osalta on täyttynyt muita kuin liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt

ii)

sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat äskettäin toimineet itsenäisinä viljelijöinä ja joiden osalta ei ole täyttynyt liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa, c alakohdan ii alakohdassa, d alakohdan i alakohdassa, d alakohdan ii alakohdassa, e alakohdan i alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

liitteessä 3 olevan 2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt

iii)

ammattisotilaita varten:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainittu toimivaltainen laitos