ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 6

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
8. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 23/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuksien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2004 sekä yhteisön ja kansallisten eläkejärjestelmien välisissä siirroissa käytettävän koron mukauttamisesta 1 päivästä tammikuuta 2005

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 24/2005, annettu 7 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 25/2005, annettu 7 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan pidentämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 26/2005, annettu 7 päivänä tammikuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

5

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/12/EY:Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 1999/847/EY muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman jatkamisen osalta ( 1 )

7

 

 

Komissio

 

*

2005/13/EY:Komission päätös, tehty 3 päivänä tammikuuta 2005, kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle tehdyn päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2003/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston direktiivissä 93/42/ETY vahvistettuja vaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista eritelmistä sellaisten lääkinnällisten laitteiden osalta, joiden valmistuksessa käytetään eläinperäisiä kudoksia (EUVL L 105, 26.4.2003)

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/1


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 23/2005,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuksien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2004 sekä yhteisön ja kansallisten eläkejärjestelmien välisissä siirroissa käytettävän koron mukauttamisesta 1 päivästä tammikuuta 2005

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja viimeksi muutettuina asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (2), ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 83 ja 83 a artiklan ja liitteen XII,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty henkilöstösääntökomitean kuulemisen jälkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Henkilöstösääntöjen liitteessä XII olevan 13 artiklan mukaisesti Eurostat esitti 1 päivänä syyskuuta 2004 eläkejärjestelmän vuoden 2004 viisivuotisen vakuutusmatemaattisen arviointiraportin, jossa ajantasaistetaan mainitussa liitteessä olevat muuttujat.

(2)

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän vakuutusmatemaattisen tasapainon varmistamiseen tarvittavaa maksuosuutta olisi mukautettava tämän raportin perusteella. Liitteessä XII olevan 2 artiklan mukaan vuoden 2004 mukautus saa johtaa enintään 9,75 prosentin maksuosuuteen.

(3)

Liitteessä VIII olevissa 4 ja 8 artiklassa sekä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 40 ja 110 artiklassa tarkoitettuja määriä olisi tarkistettava liitteessä XII olevan 12 artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi maksuosuudeksi vahvistetaan 9,75 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 2004 alkaen.

2 artikla

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevissa 4 ja 8 artiklassa sekä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 40 ja 110 artiklassa mainituksi koroksi vahvistetaan 3,9 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. VAN GEEL


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUVL 124, 27.4.2004, s. 1.


8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/2


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 24/2005,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä tammikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 25/2005,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan pidentämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD) tekemänsä tarjouksen ja yleisen tullietuusjärjestelmänsä (GSP-järjestelmä) mukaisesti yhteisö myönsi vuonna 1971 tietyistä kehitysmaista peräisin oleville juutista ja kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tullietuuskohtelun, jossa yhteisen tullitariffin tulleja alennetaan asteittain, ja kokonaan tullit suspendoitiin vuodesta 1978 31 päivään joulukuuta 1994 asti.

(2)

Uuden GSP-järjestelmän tultua voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 yhteisö avasi yksipuolisesti GATTin yhteydessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2511/2001 (2)joulukuun 31 päivään 2004 voimassaolevat yhteisön tullittomat tariffikiintiöt juutista ja kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tiettyihin vahvistettuihin määriin asti.

(3)

GSP-järjestelmän voimassaoloaikaa pidennetään neuvoston asetuksella (EY) N:o 2211/2003 (3)31 päivään joulukuuta 2005, joten on välttämätöntä pidentää myös juutista ja kookoskuiduista valmistettujen tuotteiden kiintiöiden voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2005.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen III viidennessä sarakkeessa (”Kiintiökausi”) olevat järjestysnumeroita 09.0107, 09.0109 ja 09.0111 koskevat ilmaisut ”1.1.2003–31.12.2003 ja 1.1.2004–31.12.2004” korvataan ilmaisulla ”1.1.2005–31.12.2005”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella 545/2004 (EUVL L 87, 25.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 339, 21.12.2001, s. 17.

(3)  EUVL L 332, 19.12.2003, s. 1.


8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 26/2005,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2005,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyjen perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Määrät, joille uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 565/2002 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti jättäneet todistushakemuksia 3 ja 4 päivänä tammikuuta 2005, ylittävät muiden kolmansien maiden kuin Kiinan ja Argentiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(2)

Tämän vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin komissiolle 6 päivänä tammikuuta 2005 toimitetut todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja vahvistettava tuojaluokkien ja tuotteiden alkuperän perusteella päivämäärät, joihin asti todistusten myöntäminen on keskeytettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002, 3 artiklan 1 kohdan nojalla 3 ja 4 päivänä tammikuuta 2005 jätetyt ja komissiolle 6 päivänä tammikuuta 2005 toimitetut todistushakemukset hyväksytään kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan 1 kohdan mukaiset tuontitodistushakemukset, jotka koskevat 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 välistä vuosineljännestä ja jotka on jätetty 4 päivänä tammikuuta 2005 jälkeen mutta ennen kyseisen asetuksen liitteessä II ilmoitettua päivämäärää, hylätään asianomaisen tuojaluokan ja alkuperän osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).


LIITE I

Tuotteiden alkuperä

Prosenttiosuudet

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

26,242

”X”

:

Tämän alkuperän osalta ei ole vahvistettu kiintiötä kyseiseksi vuosineljännekseksi.

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


LIITE II

Tuotteiden alkuperä

Päivämäärät

Kiina

Muut kolmannet maat kuin Kiina ja Argentiina

Argentiina

perinteiset tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan c kohta)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

uudet tuojat

(asetuksen (EY) N:o 565/2002 2 artiklan e kohta)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2004,

päätöksen 1999/847/EY muuttamisesta yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman jatkamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/12/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta 9 päivänä joulukuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/847/EY (2) säädetään yhteisön toimista luonnon ja ihmisen toiminnan sekä maalla että merellä aiheuttamien suuronnettomuuksien ehkäisemisen, niihin valmistautumisen ja niihin reagoimisen alalla 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana.

(2)

Viimeaikaiset tapahtumat, kuten tulvat Keski ja Itä-Euroopassa kesällä 2002, Prestige-säiliöalusonnettomuus Espanjan rannikolla marraskuussa 2002 sekä helleaalto ja laajat metsäpalot Etelä-Euroopassa kesällä 2003, osoittavat, että päätöksen 1999/847/EY mukaisesti pelastuspalvelun alalla yhteisön tasolla toteutettuja toimia olisi jatkettava.

(3)

Jotta vältetään tyhjiö päätöksen 1999/847/EY voimassaolon päättymisen ja uuden oikeusperustan soveltamisen aloittamisen välillä, päätöksellä 1999/847/EY perustetun toimintaohjelman voimassaoloa olisi jatkettava kahdella vuodella.

(4)

Päätös 1999/847/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 1999/847/EY seuraavasti:

a)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”31 päivänä joulukuuta 2004” ilmaisulla ”31 päivänä joulukuuta 2006”.

b)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Ohjeellinen rahoitusmäärä ohjelman täytäntöönpanemiseksi on 7,5 miljoonaa euroa 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana ja 4,0 miljoonaa euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. VAN GEEL


(1)  Lausunto annettu 15. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 327, 21.12.1999, s. 53.


Komissio

8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/8


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä tammikuuta 2005,

kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle tehdyn päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5598)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/13/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luotettavien rajojen ylläpito on olennaisen tärkeää sekä eläinten terveydelle että kansanterveydelle mahdollisesti haitallisten organismien kulkeutumisen ehkäisemiseksi, ja komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston on valvottava yhteisön lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa.

(2)

Komission päätöksessä 2001/881/EY (3) vahvistetaan niiden tarkastusten määrä, joita komissio tekee yhteisön rajatarkastusasemilla erityisesti niiden perusrakenteiden, varusteiden ja toiminnan tarkastamiseksi.

(3)

Sen jälkeen kun komission päätöksellä 2001/812/EY (4) otettiin käyttöön yhdenmukaiset vaatimukset rajatarkastusasemien tilojen osalta, useimmat rajatarkastusasemat täyttävät näitä tiloja koskevat vähimmäisvaatimukset.

(4)

Tehokkaan tuontivalvonnan ylläpito riippuu sekä asianmukaisten välineiden saatavuudesta että eläinlääkintätarkastuksia koskevassa lainsäädännössä vahvistettujen menettelyjen tehokkaasta täytäntöönpanosta, ja jälkimmäisen pitäisi nyt olla elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusmatkojen pääasiallisena kohteena.

(5)

Henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavia eläinperäisiä tuotteita koskevista toimenpiteistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004 (5) luodaan jäsenvaltioille oikeusperusta toteuttaa tarkastuksia kaikilla yhteisön rajanylityspaikoilla eläinlääkintätarkastusjärjestelmän nojalla rajatarkastusasemilla tehtävien tarkastusten lisäksi; elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston olisi valvottava myös tällaisia rajatarkastusasemien ulkopuolella tehtäviä tarkastuksia.

(6)

Niiden tarkastusmatkojen määrästä ja laajuudesta, joita elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tekee jäsenvaltioiden rajatarkastusasemilla tapahtuvan tuontivalvonnan tarkistamiseksi, olisi päätettävä eläinten terveydelle ja kansanterveydelle yhteisössä koituvan riskin perusteella, kun on ensin tarkasteltu kaikkia komission käytettävissä olevia tietoja, kuten kaupan rakennetta yhteisössä, eläinlääkintälainsäädännön nojalla käytettävissä olevia tilastotietoja, toimiston aiempien tarkastusmatkojen tuloksia, mahdollisia todettuja ongelma-alueita sekä muita mahdollisia asian kannalta merkityksellisiä tietoja.

(7)

Päätöstä 2001/881/EY olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2001/881/EY 2 artikla seuraavalla tekstillä:

”2 artikla

1.   Komission eläinlääkintäasiantuntijat tekevät yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa säännöllisiä tarkastuksia jäsenvaltioissa tarkistaakseen, noudatetaanko tuontivalvontaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä liitteessä luetelluilla rajatarkastusasemilla. Tarkastusmatkoilla arvioidaan riskejä eläinten terveydelle ja kansanterveydelle yhteisössä ja tarkastellaan eläinlääkintään liittyvää tuontivalvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon kaikkia näkökohtia, perusrakenteet, varusteet ja menettelyt mukaan luettuina.

2.   Komissio voi kuultuaan kyseisiä jäsenvaltioita tarkistaa eläinten terveyden tai kansanterveyden osalta tuonnin yhteydessä harjoitettua ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvaa valvontaa muilla rajanylityspaikoilla kuin rajatarkastusasemien luettelossa mainituilla asemilla.

3.   Komission eläinlääkintäasiantuntijoiden tarkastukset perustuvat kaikkien 4 kohdassa yksilöityjen asian kannalta merkityksellisten tekijöiden arviointiin ja kyseisten tekijöiden mahdollisiin riskeihin ja vaikutukseen eläinten terveyteen ja kansanterveyteen yhteisössä.

4.   Suunnitellessaan elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusmatkoja komissio määrää ensisijaiset kohteet ja tarkastusten määrät ottaen huomioon jäsenvaltioihin tehdyt aiemmat tarkastukset, Traces-järjestelmän kautta kerätyt tiedot, jäsenvaltioiden komission asetuksen (EY) N:o 745/2004 nojalla ilmoittamat tiedot sekä seuraavat seikat:

kunkin jäsenvaltion osalta kaupan rakenne niin määrällisesti kuin laadullisesti, mukaan luettuina eläinten tai tuotteiden tyyppi ja laji sekä niiden alkuperämaa,

asian kannalta merkitykselliset tiedot mahdollisesta laittomasta maahantuonnista ja tautien kulkeutumisen mahdollisesta riskistä,

nopean hälytysjärjestelmän kautta saatavilla olevat tiedot,

mahdolliset muut asian kannalta merkitykselliset tiedot.

5.   Komissio lähettää jäsenvaltioille joka vuosi jäljennöksen tarkastuskertomuksesta, joka sisältää tiedot kuluneiden 12 kuukauden aikana tarkastetuista rajatarkastusasemista sekä kertomuksen, joka koskee hyväksyttyjen rajatarkastusasemien yleisen tilanteen kehitystä.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/608/EY (EUVL L 274, 24.8.2004, s. 15).

(4)  EYVL L 306, 23.11.2001, s. 28.

(5)  EUVL L 122, 26.4.2004, s. 1.


Oikaisuja

8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/10


Oikaistaan komission direktiivi 2003/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston direktiivissä 93/42/ETY vahvistettuja vaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista eritelmistä sellaisten lääkinnällisten laitteiden osalta, joiden valmistuksessa käytetään eläinperäisiä kudoksia

( Euroopan unionin virallinen lehti L 105, 26. huhtikuuta 2003 )

Sivulla 20, 5 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”sisällytettäväksi”

seuraavasti:

”käytettäväksi”.