ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
5. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 5/2005, annettu 4 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 6/2005, annettu 4 päivänä tammikuuta 2005, asetusten (EY) N:o 46/2003 ja (EY) N:o 47/2003 oikaisemisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta

3

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/4/EY:Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisen, vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja palestiinalaishallinnon väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

4

Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä sekä EY:n ja palestiinalaishallinnon väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamisesta

6

 

 

Komissio

 

*

2005/5/EY:Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen viljakasvien, vihannesten ja viiniköynnösten siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti vuosiksi 2005–2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5264)  ( 1 )

12

 

*

2005/6/EY:Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, Fragaria x ananassa Duch. -lajin lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti vuodeksi 2005 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5290)

17

 

*

2005/7/EY:Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, Kyproksessa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5296)

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 5/2005,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2005,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä tammikuuta 2005 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

103,3

204

52,9

999

78,1

0707 00 05

052

108,6

999

108,6

0709 90 70

052

108,4

204

61,3

999

84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

52,3

204

55,5

220

40,9

448

34,4

999

45,8

0805 20 10

204

49,5

999

49,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

47,5

400

78,0

464

140,9

624

77,5

999

81,3

0805 50 10

052

49,4

528

45,1

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400

68,3

720

68,5

999

68,4

0808 20 50

400

93,7

999

93,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 6/2005,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2005,

asetusten (EY) N:o 46/2003 ja (EY) N:o 47/2003 oikaisemisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä 10 päivänä tammikuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 48/2003 (2) sovelletaan enintään kolme kilogrammaa nettopainoltaan oleviin myyntipakkauksiin.

(2)

Tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttamisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta 10 päivänä tammikuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 46/2003 (3) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteen I muuttamisesta 10 päivänä tammikuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 47/2003 on virhe, kun niissä säädetään, että tuotteet, joihin sovelletaan tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimuksia, voidaan tarjota eri lajeista koostuvissa myyntipakkauksissa, joiden nettopaino on vähemmän kuin kolme kiloa.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen oikaista asetukset (EY) N:o 46/2003 ja (EY) N:o 47/2003, jotta myyntipakkaukset, joita tämä säännös koskee, voisivat olla nettopainoltaan kolmen kilon painoisia.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 46/2003 1 artiklassa ilmaisu ”nettopainoltaan alle kolme kiloa” ilmaisulla ”nettopainoltaan enintään kolme kiloa”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 47/2003 1 artiklassa ilmaisu ”nettopainoltaan alle kolme kiloa” ilmaisulla ”nettopainoltaan enintään kolme kiloa”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 7, 11.1.2003, s. 65.

(3)  EYVL L 7, 11.1.2003, s. 61.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välisen, vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja palestiinalaishallinnon väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2005/4/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Heinäkuun 1 päivänä 1997 voimaan tulleen, Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon (jäljempänä ’palestiinalaishallinto’) puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön välisestä assosioinnista tehdyn, kauppaa ja yhteistyötä koskevan väliaikaisen Euro–Välimeri-sopimuksen (1) (jäljempänä ’väliaikainen assosiaatiosopimus’) 12 artiklan mukaan yhteisö ja palestiinalaishallinto vapauttavat entisestään asteittain muun muassa maataloustuotteita koskevaa kauppaansa. Lisäksi 14 artiklassa määrätään, että yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen vahvistaakseen vapautustoimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen mainitussa 12 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamiseksi uusilla pöytäkirjoilla.

(3)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä ja Euroopan yhteisön ja palestiinalaishallinnon välisen väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Pöytäkirjojen 1 ja 2 täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan 3 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

1.   Komissiota avustavat yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevien asetusten vastaavilla säännöksillä perustetut komiteat taikka yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3) 248 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  EYVL L 187, 16.7.1997, s. 3.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 8).


Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) välinen kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä sekä EY:n ja palestiinalaishallinnon väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 korvaamisesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata neuvotteluihin, jotka käytiin heinäkuun 1 päivänä 1997 voimaan tulleen, Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (jäljempänä ’palestiinalaishallinto’) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen (jäljempänä ’väliaikainen assosiaatiosopimus’) 12 artiklan mukaisesti. Tämän artiklan mukaan yhteisö ja palestiinalaishallinto vapauttavat asteittain entisestään muun muassa maataloustuotteita koskevaa kauppaansa molempien sopimuspuolten edun mukaisesti.

Neuvottelut käytiin noudattaen 14 artiklan määräyksiä, joiden mukaan yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen vahvistaakseen vapautustoimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen mainitussa 12 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti.

Sopimuspuolet sopivat neuvottelujen tuloksena seuraavaa:

1)

Korvataan väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjat 1 ja 2 ja niiden liitteet tämän kirjeenvaihdon liitteissä I ja II olevilla pöytäkirjoilla 1 ja 2 ja niiden liitteillä.

2)

Kumotaan Euroopan yhteisön ja palestiinalaishallinnon kirjeenvaihtona tehty sopimus, joka on väliaikaisen assosiaatiosopimuksen liitteenä ja joka koskee pöytäkirjaa 1 sekä yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaa tuontia.

3)

Yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta vuodesta 2007 alkaen määritelläkseen vapauttamistoimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen väliaikaisen assosiaatiosopimuksen 12 artiklan tavoitteen mukaisesti.

Tämän kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne, joka on muotoiltu seuraavasti:

”Minulla on kunnia viitata neuvotteluihin, jotka käytiin heinäkuun 1 päivänä 1997 voimaan tulleen, Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (jäljempänä ’palestiinalaishallinto’) välisestä assosioinnista tehdyn väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen (jäljempänä ’väliaikainen assosiaatiosopimus’) 12 artiklan mukaisesti. Tämän artiklan mukaan yhteisö ja palestiinalaishallinto vapauttavat asteittain entisestään muun muassa maataloustuotteita koskevaa kauppaansa molempien sopimuspuolten edun mukaisesti.

Neuvottelut käytiin noudattaen 14 artiklan määräyksiä, joiden mukaan yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen vahvistaakseen vapautustoimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen mainitunssa 12 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti.

Sopimuspuolet sopivat neuvottelujen tuloksena seuraavaa:

1)

Korvataan väliaikaisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjat 1 ja 2 ja niiden liitteet tämän kirjeenvaihdon liitteissä I ja II olevilla pöytäkirjoilla 1 ja 2 ja niiden liitteillä.

2)

Kumotaan Euroopan yhteisön ja palestiinalaishallinnon kirjeenvaihtona tehty sopimus, joka on väliaikaisen assosiaatiosopimuksen liitteenä ja joka koskee pöytäkirjaa 1 sekä yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaa tuontia.

3)

Yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta vuodesta 2007 alkaen määritelläkseen vapauttamistoimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen väliaikaisen assosiaatiosopimuksen 12 artiklan tavoitteen mukaisesti.

Tämän kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.”

Minulla on kunnia ilmoittaa palestiinalaishallinnon olevan yhtä mieltä kyseisen kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Palestiinalaishallinnon puolesta

LIITE I

PÖYTÄKIRJA N:o 1

Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavista menettelyistä

1.

Liitteessä lueteltuja, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevia tuotteita saa tuoda yhteisöön jäljempänä ja liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

a)

Tuontitullit poistetaan tai ne saatetaan sarakkeen a osoittamalle tasolle.

b)

Tiettyjen sellaisten tuotteiden osalta, joille yhteisessä tullitariffissa määrätään arvotulli sekä paljoustulli, sarakkeessa a ja sarakkeessa c ilmoitettua alennusprosenttia sovelletaan ainoastaan arvotulliin. CN-koodiin 1509 10 kuuluvan tuotteen osalta tullinalennusta sovelletaan kuitenkin myös paljoustulliin.

c)

Tiettyjen tuotteiden tullit poistetaan niille sarakkeessa b ilmoitettujen tariffikiintiöiden rajoissa. Tariffikiintiöitä sovelletaan vuosittain 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta, jollei toisin ilmoiteta.

d)

Yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja sovelletaan kiintiöiden ulkopuolella tuotuihin määriin asianomaisesta tuotteesta riippuen täysimääräisinä tai alennettuina sarakkeen c mukaisesti.

2.

Tiettyjen tuotteiden osalta vapautus tullista myönnetään sarakkeessa d ilmoitettujen viitemäärien mukaisesti.

Jos jonkin tuotteen tuontimäärä ylittää viitemäärän, yhteisö voi suorittamansa kauppavirtojen vuosittaisen tarkastelun perusteella asettaa kyseiselle tuotteelle tariffikiintiön, joka on määrältään yhtä suuri kuin viitemäärä. Tällöin yhteistä tullitariffia sovelletaan kiintiön ulkopuolella tuotuihin määriin asianomaisesta tuotteesta riippuen täysimääräisenä tai saatettuna sarakkeen c osoittamalle tasolle.

3.

Sopimuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna tariffikiintiöt ja viitemäärät lasketaan määräsuhteessa perusmääristä ottaen huomioon ennen tämän sopimuksen voimaantuloa kulunut aika.

4.

Eräiden liitteessä lueteltujen tuotteiden tariffikiintiöitä korotetaan kaksi kertaa sarakkeessa e ilmoitetun määrän perusteella. Ensimmäinen korotus tapahtuu päivänä, jona kukin tariffikiintiö myönnetään toisen kerran.

PÖYTÄKIRJAN N:o 1 LIITE

CN-koodi (1)

Tavaran kuvaus (2)

Suosituimmuustullin alennus (3) (%)

Tariffikiintiösm (t, jollei toisin ilmoiteta)

Nykyisen tai mahdollisen tariffikiintiön ulkopuolella kannettavan suosituimmuustullin alennus (3) (%)

Viitemääräsm (t, jollei toisin ilmoiteta)

Erityismääräykset

a

b

c

d

e

0409 00 00

Luonnonhunaja

100

500

0

 

kohta 4 – 250 tonnin vuosittainen kasvu

ex 0603 10

Leikkokukat ja kukannuput, tuoreet

100

2 000

0

 

kohta 4 – 250 tonnin vuosittainen kasvu

0702 00 00

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 1.12.–31.3.

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Sipulit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 15.2.–15.5.

100

 

60

 

 

0709 30 00

Munakoisot, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 15.1.–30.4.

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

 

 

0709 60 10

Makeat paprikat

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Muut

100

 

80

 

 

0709 90 70

Kesäkurpitsat, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 1 päivän tammikuuta ja helmikuun viimeisen päivän välisenä aikana

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Muscari comosum -lajiin kuuluvat villisipulit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa 15.2.–15.5.

100

 

60

 

 

0710 80 59

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat paprikat, keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt, jäädytetyt

100

 

80

 

 

0711 90 10

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat paprikat, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Sienet, puunkorvat (Auricularia spp.), poimuhytykät (Tremella spp.) ja multasienet (tryffelit), kuivattuina

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Appelsiinit, tuoreet

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, tuoreet

100

 

60

500

 

0805 40 00

Greipit

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum), tuoreet

100

 

40

800

 

0806 10 10

Tuoreet syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, tullattaessa 1.2.–14.7.

100

1 000

0

 

kohta 4 – 500 tonnin vuosittainen kasvu

0807 19 00

Melonit (ei vesimelonit), tuoreet, tullattaessa 1.11.–31.5.

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Tuoreet mansikat, tullattaessa 1.11.–31.3.

100

2 000

0

 

kohta 4 – 500 tonnin vuosittainen kasvu

0812 90 20

Appelsiinit, väliaikaisesti säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

100

 

80

 

 

0904 20 30

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat paprikat, kuivatut, ei murskattu tai jauhettu

100

 

80

 

 

1509 10

Neitsytoliiviöljy

100

2 000

0

 

kohta 4 – 500 tonnin vuosittainen kasvu

2001 90 20

Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

100

 

80

 

 

2005 90 10

Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat, muutoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei jäädytetyt

100

 

80

 

 


(1)  CN-koodit asetuksen (EY) N:o 1789/2003 mukaisia (EUVL L 281, 30.10.2003, s. 1).

(2)  Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, etuusmenettely määritetään tämän liitteen osalta CN koodien sisällön perusteella, ja tavaran kuvauksena olevaa nimiketekstiä pidetään ainoastaan ohjeellisena. Jos CN koodin edellä on ”ex”, sovellettava etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

(3)  Tullinalennusta sovelletaan ainoastaan arvotulleihin. CN-koodiin 1509 10 kuuluvan tuotteen osalta tullinalennusta sovelletaan kuitenkin myös paljoustulliin.

LIITE II

PÖYTÄKIRJA N:o 2

yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Länsirannalle ja Gazan alueelle vientiin sovellettavista menettelyistä

1.

Yhteisöstä peräisin olevat, liitteessä luetellut tuotteet hyväksytään tuotaviksi Länsirannalle ja Gazan alueelle tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä olevien edellytysten mukaisesti.

2.

Tuontitullit poistetaan tai saatetaan sarakkeessa a ilmoitetulle tasolle sarakkeessa b ilmoitetun vuosittaisen tariffikiintiön rajoissa sarakkeessa c mainittujen erityismääräysten mukaisesti.

3.

Tariffikiintiöt ylittäviin tuontimääriin sovelletaan yleisiä kolmansiin maihin sovellettavia tulleja sarakkeessa c mainittujen erityismääräysten mukaisesti.

4.

Sopimuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna tariffikiintiöt ja viitemäärät lasketaan määräsuhteessa perusmääristä ottaen huomioon ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa kulunut aika.

PÖYTÄKIRJAN N:o 2 LIITE

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tulli

(%)

Tariffikiintiö

(t, jollei toisin ilmoiteta)

Erityismääräykset

a

b

c

0102 90 71

Teuraseläimiksi tarkoitetut elävät nautaeläimet, joiden paino suurempi kuin 300 kg, muut kuin hiehot ja lehmät

0

300

 

0202 30 90

Naudanliha, luuton, lukuun ottamatta etuneljänneksiä, saman ruhon neljänneksiä sekä leikattuja paloja, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), niska ja etuselkä sekä lapa (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket), jäädytetty

0

200

 

0206 22 00

Nautaeläinten syötävä maksa, jäädytetty

0

100

 

0406

Juusto ja juustoaine

0

200

 

0407 00 19

Siipikarjan siitosmuniksi tarkoitetut munat, muut kuin kalkkunan ja hanhen munat

0

120 000 kappaletta

 

1101 00 15

Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut jauhot

0

13 000

 

2309 90 99

Muut eläinten rehussa käytettävät valmisteet

2

100

 


Komissio

5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/12


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen viljakasvien, vihannesten ja viiniköynnösten siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti vuosiksi 2005–2009

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5264)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/5/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY (2) ja erityisesti sen 20 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan 9 päivänä huhtikuuta 1968 annetun neuvoston direktiivin 68/193/ETY (3) ja erityisesti sen 16 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY (4) ja erityisesti sen 20 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/54/EY (5) ja erityisesti sen 26 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (6) ja erityisesti sen 43 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon siemenperunoiden pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/56/EY (7) ja erityisesti sen 20 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (8) ja erityisesti sen 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY säädetään siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -testien tekemiseksi tarvittavista komission järjestelyistä.

(2)

Maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea on vahvistanut kokeiden ja testien suorittamista koskevat tekniset järjestelyt.

(3)

Edellä mainittujen kokeiden ja testien toteuttamista koskeva ehdotuspyyntö on julkaistu 21 päivänä kesäkuuta 2004 yhteisön toimielinten Internet-sivustolla (9).

(4)

Ehdotukset on arvioitu määriteltyjen valinta- ja ratkaisuperusteiden mukaisesti. Olisi vahvistettava hankkeet, testien toteuttamisesta vastaavat laitokset, tukikelpoiset kustannukset sekä yhteisön tuen enimmäismäärä, joka on 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

(5)

Vuonna 2004 korjattuja siemeniä sekä lisäys- ja taimiaineistoa koskevat yhteisön vertailukokeet ja -testit olisi tehtävä vuosina 2005–2009, ja myös kyseisiä kokeita ja testejä koskevat yksityiskohdat, tukikelpoiset kustannukset sekä yhteisön tuen enimmäismäärä olisi vahvistettava vuosittain sopimuksella, jonka allekirjoittajina ovat komission tulojen ja menojen hyväksyjä sekä testien tekemisestä vastaava laitos.

(6)

Yli vuoden kestävien yhteisön vertailukokeiden ja testien osalta komission olisi, edellyttäen että tarvittavat määrärahat ovat saatavilla, hyväksyttävä ensimmäistä vuotta seuraavat kokeiden ja testien osat ilman maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausuntoa.

(7)

Olisi varmistettava, että ainakin joidenkin valittujen kasvien kokeisiin ja testeihin otettavat näytteet ovat riittävän edustavia.

(8)

Oikeiden johtopäätösten tekemiseksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava yhteisön vertailukokeisiin ja testeihin, jos edellä mainittujen kasvien siemenien pitäminen kaupan niiden alueella on tavallista.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuosina 2005–2009 on suoritettava liitteessä lueteltujen kasvien siemeniä ja lisäysaineistoa koskevat yhteisön vertailukokeet ja testit.

Vuonna 2005 tehtävien kokeiden ja testien tukikelpoiset kustannukset ja niitä koskeva yhteisön tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä.

Kokeita ja testejä koskevat yksityiskohdat vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Jos jäsenvaltioiden alueella tavanomaisesti lisätään tai pidetään kaupan liitteessä lueteltujen kasvien lisäys- tai taimiaineistoa, jäsenvaltioiden on otettava näytteet tästä aineistosta ja saatettava ne komission käyttöön.

3 artikla

Komissio voi päättää liitteessä tarkoitettujen kokeiden ja testien jatkamisesta vuosina 2006–2009.

Tällä perusteella jatketun kokeen tai testin kustannuksia koskeva yhteisön tuki, joka on enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ei saa ylittää liitteessä esitettyä määrää.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/55/EY (EUVL L 114, 21.4.2004, s. 18).

(2)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY (EUVL L 165, 3.7.2003 s. 23).

(3)  EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1829/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY.

(5)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY.

(6)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1829/2003.

(7)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY.

(8)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY.

(9)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


LIITE

Vuonna 2005 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Beta vulgaris (sokerijuurikas)

NAK Emmeloord (NL)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

21 413

17 130

Rehukasvit (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), seokset mukaan luettuina (1)

CLO Merelbeke (B)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

250

23 467

18 774

NAK Emmeloord (NL)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

250

19 941

15 953

NIAB Cambridge (UK)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

250

27 381

21 904

Vicia (V. Faba, V. pannonica, V. sativa ja V. villosa)

NIAB Cambridge (UK)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

60

16 716

13 373

Triticum durum (durumvehnä)

AGES Vienna (A)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

60

17 578

14 062

Zea mays (maissi)

OMMI Budapest (HU)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

100

15 763

12 611

Peruna

ENSE Milano (I)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous, kasvien terveys (kenttä)

Kasvien terveys (rengasmätä, tumma rengasmätä, sukkulamukula-tauti) (laboratorio)

300

89 773

71 818

Linum usitatissimum

NAK Emmeloord (NL)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

19 660

15 728

UKSUP Bratislava (SK)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

23 746

18 997

Vihannekset (Cichorium endivia L. – endiivi, Lactuca sativa L. – (lehtisalaatti) ja Petroselinum crispum (persilja) (Miller) Nyman ex A. W. Hill-parsley)

GNIS-SOC Paris (F)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

36 806

29 445

Capsicum annuum (paprika)

OMMI Budapest (HU)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

80

31 676

25 340

Asparagus officinalis (parsa) (1)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

36 227

28 982

Vitis vinifera (viinirypäle)

ENTAV Le Grau du Roi (F)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä),

Kasvien terveys (kenttä)

Kasvien terveys (laboratorio)

150

47 700

38 160

ISV Conegliano (I)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä),

Kasvien terveys (kenttä)

Kasvien terveys (laboratorio)

150

37 545

30 036

KOKONAISKUSTANNUKSET

372 313


Vuonna 2006 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Rehukasvit (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), seokset mukaan luettuina (2)

CLO Merelbeke (B)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

250

23 905

19 124

NAK Emmeloord (NL)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

250

15 145

12 116

NIAB Cambridge (UK)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

250

27 382

21 906

Asparagus officinalis (parsa) (2)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

36 227

28 982

KOKONAISKUSTANNUKSET

82 128


Vuonna 2007 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Asparagus officinalis (parsa) (3)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

36 227

28 982

KOKONAISKUSTANNUKSET

28 982


Vuonna 2008 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Asparagus officinalis (parsa) (4)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio))

100

36 227

28 982

KOKONAISKUSTANNUKSET

28 982


Vuonna 2009 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Asparagus officinalis (parsa) (5)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

36 227

28 982

KOKONAISKUSTANNUKSET

28 982


(1)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.

(2)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.

(3)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.

(4)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.

(5)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.


5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2004,

Fragaria x ananassa Duch. -lajin lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti vuodeksi 2005

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5290)

(2005/6/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/34/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/34/ETY säädetään lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -testien tekemiseksi tarvittavista komission järjestelyistä.

(2)

Hedelmänsukuisia ja -lajisia kasveja ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea on toteuttanut vertailukokeiden ja -testien tekemiseksi tarvittavat tekniset järjestelyt.

(3)

Hankepyyntö kyseisten kokeiden ja testien suorittamiseksi julkaistiin 21 päivänä kesäkuuta 2004 yhteisön toimielinten Internet-sivustossa (2).

(4)

Kaikki hanke-ehdotukset on arvioitu hankepyynnössä asetettujen valinta- ja ratkaisuperusteiden mukaisesti. Olisi vahvistettava hankkeet, kokeiden ja testien toteuttamisesta vastaavat laitokset, tukikelpoiset kustannukset sekä yhteisön tuen enimmäismäärä, joka on 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

(5)

Vuonna 2004 korjattua lisäysaineistoa koskevat yhteisön vertailukokeet ja testit olisi suoritettava vuonna 2005, ja näitä kokeita ja testejä koskevat yksityiskohdat, tukikelpoiset kustannukset sekä yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä olisi myös vahvistettava vuosittain sopimuksella, jonka allekirjoittajina ovat komission valtuuttama virkamies ja testien tekemisestä vastaava laitos.

(6)

Olisi varmistettava, että ainakin tiettyjen kasvien kokeisiin ja testeihin otettavat näytteet ovat riittävän edustavia.

(7)

Oikeiden johtopäätösten tekemisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi osallistuttava yhteisön vertailukokeisiin ja -testeihin, jos niiden alueella tavanomaisesti lisätään tai pidetään kaupan kyseisten kasvien lisäys- ja taimiaineistoa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat hedelmänsukuisia ja -lajisia kasveja ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Fragaria x ananassa Duch. -lajin lisäys- ja taimiaineistolle on vuonna 2005 tehtävä yhteisön vertailukokeet ja -testit.

Vuonna 2005 tehtävien kokeiden ja testien tukikelpoiset kustannukset ja yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä.

Kokeita ja testejä koskevat yksityiskohdat vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Jos jäsenvaltioiden alueella tavanomaisesti lisätään tai pidetään kaupan Fragaria x ananassa Duch. -lajikkeen lisäys- ja taimiaineistoa, niiden on otettava tästä aineistosta näytteitä ja asetettava ne komission käyttöön.

Jäsenvaltioiden on tehtävä teknistä yhteistyötä muun muassa näytteenotossa sekä kokeiden ja testien suorittamiseen liittyvissä tarkastuksissa.

3 artikla

Tällä perusteella jatketun kokeen tai testin kustannuksia koskeva yhteisön tuki, joka on enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ei saa ylittää liitteessä esitettyä määrää.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/111/EY (EUVL L 311, 27.11.2003, s. 12).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


LIITE

Vuonna 2005 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Näytteiden määrä

Arvioitavat edellytykset

Vastuunalainen elin

Tukikelpoiset kustannukset (euroina)

Yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista) (euroina)

Fragaria x ananassa Duch.

120

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous, kasvien terveys (kenttä)

Kasvien terveys (laboratorio)

BSA Hannover (D)

24 650

19 720

YHTEISÖN TALOUDELLINEN TUKI YHTEENSÄ

19 720


5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2004,

Kyproksessa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5296)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/7/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sianruhojen luokittelu on tehtävä arvioimalla vähärasvaisen lihan osuus tilastollisesti testatuilla arviointimenetelmillä, jotka perustuvat sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen mittaukseen. Luokitusmenetelmien hyväksyminen perustuu arvioinnin tilastolliseen enimmäisvirhepoikkeamaan. Kyseinen sallittu poikkeama määritellään yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 (2) 3 artiklassa.

(2)

Kyproksen hallitus on pyytänyt komissiota hyväksymään yhden sianruhojen luokitusmenetelmän ja on toimittanut tulokset leikkelykokeesta, joka on suoritettu ennen liittymispäivää, esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklassa säädetyn pöytäkirjan toisen osan.

(3)

Hakemusta arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisen luokitusmenetelmän hyväksymiseksi täyttyvät.

(4)

Kyproksessa kauppatapa ei edellytä kielen ja munuaisten poistamista sianruhosta; tämä olisi otettava huomioon mukautettaessa painoa tarjontamuotoon.

(5)

Laitteen tai luokitusmenetelmän muutoksia ei voida sallia lukuun ottamatta muutoksia, jotka hyväksytään saadun kokemuksen perusteella tehdyllä komission päätöksellä. Sen vuoksi tämä hyväksyminen voidaan peruuttaa.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavan menetelmän käyttö hyväksytään sianruhojen luokitusta varten Kyproksessa asetuksen (ETY) N:o 3220/84 mukaisesti:

Hennessy Grading Probe -laite (HGP 4) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklassa tarkoitetusta tarjontamuodosta säädetään, punnittaviin ja luokiteltaviin sianruhoihin voi Kyproksessa jättää kielen ja munuaiset. Jotta sianruhot voidaan hinnoitella verrattavin perustein, todetusta lämminpainosta on vähennettävä 0,8 kilogrammaa.

3 artikla

Laitteen tai arviointimenetelmän muutoksia ei hyväksytä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3127/94 (EYVL L 330, 21.12.1994, s. 43).


LIITE

Sianruhojen luokitusmenetelmät Kyproksessa

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Sianruhot luokitellaan Hennessy Grading Probe -laitteen (HGP 4) avulla.

2.

Mittarissa on oltava anturi, joka on halkaisijaltaan 5,95 millimetriä (ja 6,3 mm anturin päässä olevan terän kohdalla) ja sisältää valodiodin (tyyppiä LYU 260-EO oleva Siemens LED sekä tyyppiä 58 MR oleva valoanturi). Anturin toimintaetäisyyden on oltava 0–120 millimetriä. Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi HGP 4 -mittarilla tai mittariin liitetyllä tietokoneella.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Formula

jossa:

ý= vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa,

X1= selän nahanalaisen rasvan paksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä mitattuna 8 cm:n päästä selän keskiviivasta viimeisen kylkiluun takaa,

X2= selän nahanalaisen rasvan paksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä mitattuna 6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen takimmaisen kylkiluun välistä,

W= lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna samanaikaisesti ja samasta kohdasta kuin X2.

Kaavaa voidaan soveltaa ruhoihin, joiden paino on 55–120 kilogrammaa.