ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 379

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
24. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2224/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2225/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, melassin 24 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2226/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2227/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2228/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 15. osittaista tarjouskilpailua varten

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2229/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta ( 1 )

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2231/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen päättämisestä ja kyseisen tuonnin asetuksen (EY) N:o 844/2004 mukaisesti tapahtuvan kirjaamisen lopettamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2232/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta altrenogestin, beklometasoni-dipropionaatin, kloprostenolin, r-kloprostenolin, sorbitaaniseskvioleaatin ja toltratsuriilin osalta ( 1 )

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2233/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta toisen kerran

75

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2234/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

77

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2235/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

78

 

*

Komission direktiivi 2004/116/EY, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 82/471/ETY liitteen muuttamisesta Candida guilliermondiin sisällyttämiseksi siihen ( 1 )

81

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/897/EY:Neuvoston päätös, tehty 29. marraskuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

83

Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

84

Yhteisymmärryspöytäkirja

96

 

 

Komissio

 

*

2004/898/EY:Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2003/828/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten siirroista Espanjassa ja Portugalissa sijaitsevalta rajoitusvyöhykkeeltä ja sen sisällä Espanjassa ilmenneiden bluetongue-taudin purkausten yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5212)  ( 1 )

105

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/899/EY:Euroopan keskuspankin päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2004, vuonna 2005 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2004/19)

107

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2004/900/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

108

 

*

Neuvoston päätös 2004/901/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan unionin osallistumista käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen Kambodžassa koskevan yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 1999/730/YUTP muuttamisesta

111

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/902/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/137/YUTP voimassaolon jatkamisesta

113

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2223/2004,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1783/2003 (3), 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään, että yhteisön rahoitusosuus maatalouden ympäristötoimenpiteisiin voi olla enintään 85 prosenttia tavoite 1 alueilla ja 60 prosenttia muilla alueilla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdassa, jossa säädetään rahoitusta koskevia erityissäännöksiä 1 päivänä toukokuuta 2004 yhteisöön liittyneille jäsenvaltioille, täsmennetään, että mainitun asetuksen 47 artiklaa ei sovelleta 47 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat maatalouden ympäristötoimenpiteet. Yhteisön rahoitusosuus näihin toimenpiteisiin voi olla 80 prosenttia tavoite 1 -alueilla 47 b artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Jotta vältetään erilainen kohtelu yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden välillä tavoite 1 alueiden maatalouden ympäristötoimenpiteiden rahoituksen osalta, olisi saatettava mainitusta liittymispäivästä alkaen kyseisiin viimeksi mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettava rahoitusosuus yhdenmukaiseksi ensinnä mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettavan osuuden kanssa asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään yhteisön rahoitusosuuden määrä muilla kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvilla alueilla. Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla, mukaan kyseisiä säännöksiä ei sovelleta 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneisiin jäsenvaltioihin sikäli että niillä ei ollut kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvia alueita. Sittemmin on käynyt selville, että joillakin näistä jäsenvaltioista, kuten Slovakialla, on myös muita kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvia alueita, ja niillä maaseudun kehittämistoimenpiteitä voitaisiin soveltaa. Näin ollen niiden asetuksen (EY) N:o 1257/1999 säännösten, joilla vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden määrä maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden osalta, soveltaminen Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneisiin jäsenvaltioihin on tehtävä mahdolliseksi.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/1999 olisi vastaavasti muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tämän asetuksen 35 artiklan 1 kohta, 35 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta, 36 artiklan 2 kohta ja 47 artikla, lukuun ottamatta 2 kohdan toista alakohtaa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 70.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2224/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2225/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

melassin 24 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1422/95 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) vahvistettua melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (ETY) N:o 785/68 3 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 785/68 7 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä nostaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EYVL L 145, 27.6.1968, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1422/1995.


LIITE

Melassin 24 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavat edustavat hinnat ja lisätuontitullit sokerialalla

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklassa tarkoitetun suspendoimisen vuoksi tuonnissa sovellettava tulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2226/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.


LIITE

24 PÄIVÄSTÄ JOULUKUUTA 2004 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4240

Huom.: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista, vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2227/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (2) 3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/2001 (3) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus, sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön välillä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä mainitut tuet on vahvistettava kuukausittain. Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin keinotekoiselta.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.


LIITE

24 PÄIVÄSTÄ JOULUKUUTA 2004 SOVELLETTAVAT SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg tuotetta nettopaino

0,4240 (3)

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

S00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(2)  Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(3)  Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.

(4)  Määrää ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2228/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 15. osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2004/2005 19 päivänä heinäkuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1327/2004 (2) nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1327/2004 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 1327/2004 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 15. tarjouskilpailussa 45,543 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUVL L 246, 20.7.2004, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1685/2004 (EUVL L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2229/2004,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään, että komission on kahdentoista vuoden kuluessa toteutettava työohjelma (”työohjelma”) niiden tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita oli markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksiantopäivän jälkeen.

(2)

Tämän ohjelman ensimmäinen vaihe vahvistettiin kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 3600/92 (2), ja se on vielä kesken.

(3)

Tämän ohjelman toinen vaihe vahvistettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 451/2000 (3), ja se on niin ikään kesken.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 451/2000 säädetään myös kolmannen vaiheen työohjelmasta sellaisten tehoaineiden osalta, joita ohjelman ensimmäinen ja toinen vaihe eivät koske. Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2002 muuttamisesta 14 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1490/2002 (4) säädetään myös työohjelman kolmannesta vaiheesta. Kolmas vaihe on niin ikään kesken.

(5)

Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1112/2002 (5) säädetään työohjelman neljännestä vaiheesta, joka on kesken. Tuottajien, jotka haluavat tukea jonkin neljänteen vaiheeseen kuuluvan tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, on toimitettava siihen tarvittavat tiedot.

(6)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi on välttämätöntä antaa mainittujen uusien jäsenvaltioiden tuottajille mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua työohjelman neljänteen vaiheeseen kaikkien tähän vaiheeseen kuuluvien aineiden osalta. On myös asianmukaista järjestää niiden aineiden tarkastelu, jotka olivat markkinoilla uusissa jäsenvaltioissa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ja jotka eivät sisälly työohjelman vaiheisiin 1–4.

(7)

Tässä asetuksessa vahvistettujen menettelyjen ei tulisi rajoittaa menettelyjä ja toimia, jotka toteutetaan muun yhteisön lainsäädännön puitteissa, erityisesti tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY (6) nojalla, jos komissio saa tiedon siitä, että kyseiset vaatimukset voivat täyttyä.

(8)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (7) perustettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sen varmistamiseksi, että Euroopan yhteisöllä on käytössään korkealuokkaista, riippumatonta ja tehokasta tieteellistä ja teknistä tukea, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa korkeatasoinen terveyden suojelu elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevan lainsäädännön myötä. Tämän vuoksi on asianmukaista säätää, että elintarviketurvallisuusviranomaisella olisi oltava asema tehoaineita koskevassa työohjelmassa.

(9)

Olisi säädettävä tuottajien, jäsenvaltioiden, komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen välisistä suhteista ja velvollisuuksista työohjelman täytäntöön panemiseksi ottamalla huomioon työohjelman ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana saatu kokemus, riskinarvioinnin ja -hallinnan erottamista koskeva tavoite ja tarve järjestää työ mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

(10)

Tuottajien, jäsenvaltioiden, komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen välinen kiinteä yhteistyö ja asetettujen määräaikojen tunnollinen noudattaminen ovat välttämättömiä työohjelman tehokkuuden varmistamiseksi. Mainitun ohjelman neljännen vaiheen kaikille osioille olisi asetettava tiukat määräajat, jotta varmistetaan sen valmistuminen hyväksyttävässä ajassa. Tiettyjä tehoaineita, joita koskevat tietovaatimukset ovat rajoitetut, koskevan aineiston toimittamiselle on tarkoituksenmukaista asettaa lyhyt määräaika, jotta lisätietoja olisi mahdollista toimittaa tarkasteluohjelman valmistumisen kokonaisajassa.

(11)

Kaksinkertaisen työn ja erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden välttämiseksi olisi pyrittävä siihen, että tuottajat toimittavat yhteistä aineistoa.

(12)

On tarpeen määritellä tuottajilta edellytettyjen tietojen muotoja, ajanjaksoja ja kansallisia viranomaisia sekä elintarvikeviranomaisia koskevat velvollisuudet. Monia työohjelman neljänteen vaiheeseen kuuluvia tehoaineita tuotetaan pieninä määrinä erityistarkoituksiin. Jotkut ovat tärkeitä biodynaamisissa tai muissa pienmuotoisissa viljelyjärjestelmissä, ja niiden voidaan katsoa muodostavan vähäisen riskin ihmisten ja luonnonsuojelun kannalta.

(13)

Komissio havaitsi edistymistä käsittelevässä kertomuksessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle – kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden arviointi (toimitettu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti) (8) tarpeen hyväksyä erityistoimenpiteitä vähäistä riskiä edustavien yhdisteiden kohdalla.

(14)

Tähän työohjelman vaiheeseen tarvitaan muutettua lähestymistapaa sen riskin vähentämiseksi, että suuri joukko tehoaineita vedetään markkinoilta pelkästään taloudellisista syistä. Tiettyjen tehoaineryhmien osalta onkin tarkoituksenmukaista, että toimitettavien tietojen muoto ja vaatimukset eroavat työohjelman aiempien kolmen vaiheen tehoaineille kehitetyistä muodoista ja vaatimuksista.

(15)

Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden kannalta on välttämätöntä varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vastaavat biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/8/EY (9) toteutettuja toimenpiteitä.

(16)

Asiakirja-aineiston ilmoittaminen ja toimittaminen eivät saisi olla, sen jälkeen kun tehoaine on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ennakkoedellytyksiä mahdollisuudelle saattaa markkinoille kasvinsuojeluaineita, ellei direktiivin 13 artiklan säännöksistä muuta johdu. Tämän vuoksi henkilöille, jotka eivät ole toimittaneet ilmoituksia, olisi voitava antaa arviointimenettelyn kaikissa vaiheissa tietoa mahdollisista lisävaatimuksista, jotka koskevat sellaisten kasvinsuojeluaineiden jatkettua markkinoilla pitämistä, jotka sisältävät arvioitavana olevaa tehoainetta.

(17)

Jotta varmistetaan, että kaikki asiaankuuluva tieto tehoaineen tai sen jäämien mahdollisesti vaarallisista vaikutuksista otetaan huomioon, arvioinneissa on myös otettava huomioon kenen tahansa henkilön asiaankuuluvissa määräajoissa toimittama tekninen tai tieteellinen tieto.

(18)

Kun yhteistyö ilmoittajien kanssa päättyy, on mahdotonta jatkaa tehokasta arviointia, jolloin tehoaineen arviointi on lopetettava, ellei jäsenvaltio ota sitä suorittaakseen.

(19)

Arviointitehtävä olisi jaettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tämän vuoksi kullekin tehoaineelle olisi nimettävä esittelevä jäsenvaltio. Esittelevän jäsenvaltion olisi tarvittaessa arvioitava ilmoittajan toimittama täydellisyyttä koskeva tarkistuslista sekä tutkittava ja tarkastettava toimitetut tiedot. Sen olisi esitettävä elintarviketurvallisuusviranomaiselle arvioinnin tulokset ja annettava komissiolle suositus kyseisen tehoaineen osalta tehtäväksi päätökseksi. Tiettyjen tehoaineryhmien osalta on tarkoituksenmukaista, että esittelevät jäsenvaltiot tekevät kiinteää yhteistyötä ryhmän muiden esittelevien jäsenvaltioiden kanssa. Kullekin ryhmälle on tarkoituksenmukaista nimetä pääesittelijä yhteistyön koordinoimiseksi.

(20)

Esittelevien jäsenvaltioiden olisi lähetettävä elintarviketurvallisuusviranomaiselle tehoainearvioinneistaan luonnokset arviointikertomuksiksi. Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi suoritettava arviointikertomusten vertaistarkastelu ennen kuin ne toimitetaan komissiolle.

(21)

Jos jäsenvaltioiden arvioinneista ja jälkiarvioinneista muodostuvat esittelijän vastuut ovat ilmeisessä epäsuhteessa, olisi oltava mahdollista nimetä määrätyn tehoaineen esittelijäksi alun perin nimetyn jäsenvaltion sijaan toinen jäsenvaltio.

(22)

Tämän työohjelman vaiheen riittäväksi rahoittamiseksi jäsenvaltioille olisi suoritettava maksu asiakirjojen ja arviointikertomusten luonnosten käsittelystä ja jälkiarvioinnista.

(23)

Elintarviketurvallisuusviranomaista on kuultu ehdotetuista toimenpiteistä.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SÄÄNTELYN KOHDE JA SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA NIMETTY JÄSENVALTION VIRANOMAINEN

1 artikla

Sääntelyn kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

yksityiskohtaiset lisäsäännöt direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman (”työohjelman”) neljännen vaiheen täytäntöön panemiseksi asetuksen (EY) N:o 1112/2002 nojalla ilmoitettujen tehoaineiden jatketun arvioinnin osalta;

b)

säännöt, jotka koskevat Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 markkinoilla olleita tehoaineita, jotka eivät sisälly työohjelman vaiheisiin 1–3 ja joita asetus (EY) N:o 1112/2002 ei koske.

2.   Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 6 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin tehoaineisiin vasta sitten, kun tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet, jotka koskevat kyseisiä aineita, on saatettu loppuun.

3.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tarkasteluihin ja arviointeihin, ellei toisin mainita,

a)

asetuksen liitteessä I lueteltuja tehoaineita koskevat jäsenvaltioiden tarkastelut, erityisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti uusittavien lupien osalta;

b)

komission direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 5 kohdan nojalla suorittamat tarkastelut;

c)

direktiivin 79/117/ETY nojalla suoritetut arvioinnit.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 91/414/ETY 2 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1112/2002 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

Niiden ohella sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”ilmoittajalla” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on toimittanut ilmoituksen seuraavien säännösten mukaisesti:

i)

asetus (EY) N:o 1112/2002, tämän asetuksen liitteessä II olevan luettelon mukaisesti, tai

ii)

tämän asetuksen 4 artikla;

b)

”esittelevällä jäsenvaltiolla” tarkoitetaan liitteestä I ilmenevän tehoaineen esittelevää jäsenvaltiota;

c)

”asiakirja-aineiston tiivistelmällä” tarkoitetaan 10 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot sisältävää asiakirja-aineistoa, jossa esitetään tiivistelmät mainitussa kohdassa tarkoitettujen kokeiden ja tutkimusten tuloksista;

d)

”täydellisellä asiakirja-aineistolla” tarkoitetaan 10 artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot sisältävää asiakirja-aineistoa, jossa asiakirja-aineiston tiivistelmässä mainitut koetulokset ja tutkimusraportit esitetään kokonaisuudessaan.

3 artikla

Nimetty jäsenvaltion viranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tai viranomaiset, jotka huolehtivat tässä asetuksessa jäsenvaltioille asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä.

2.   Liitteessä III lueteltujen kansallisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä ja varmistettava kaikki välttämätön yhteydenpito ilmoittajien, muiden jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa tämän asetuksen mukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja kunkin muun jäsenvaltion nimetylle kansalliselle koordinointiviranomaiselle tarkat tiedot nimetystä kansallisesta koordinointiviranomaisestaan ja ilmoitettava niille kaikista mahdollisista tietoja koskevista muutoksista.

II LUKU

UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN TUOTTAJIEN ILMOITUKSET TEHOAINEISTA

4 artikla

Uusien jäsenvaltioiden tuottajien ilmoitukset

1.   Jokaisen tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun uuden jäsenvaltion tuottajan, joka haluaa varmistaa tämän asetuksen liitteessä I luetellun tehoaineen sisällyttämisen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, on annettava komissiolle, kyseisen aineen muille ilmoittajille ja esittelevälle jäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä V vahvistetut tarkat tiedot viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

2.   Jokaisen 1 kohdan mukaisen ilmoituksen tekevän tuottajan on täytettävä tässä asetuksessa tuottajille tai ilmoittajille asetetut velvollisuudet ilmoitettujen tehoaineiden osalta.

3.   Kun uuden jäsenvaltion tuottaja ei ole toimittanut ilmoitusta tämän asetuksen liitteessä I luetellusta tehoaineesta 1 kohdan mukaisesti, hänellä on oikeus osallistua työohjelmaan ainoastaan yhdessä yhden tai useamman kyseisen tehoaineen ilmoittajan kanssa, mukaan luettuna tämän artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio.

4.   Kun tämän asetuksen liitteessä I luetelluista tehoaineista ei ole saatu yhtään ilmoitusta, uusi jäsenvaltio voi ilmoittaa kiinnostuksestaan tukea kyseisen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ilmoittamalla siitä komissiolle ja esittelevälle jäsenvaltiolle.

Mainittu ilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona komissio on antanut jäsenvaltioille tiedon siitä, että kyseisestä tehoaineesta ei ole tehty ilmoitusta.

Tällaisen ilmoituksen toimittavaa jäsenvaltiota on sen jälkeen pidettävä kyseisen tehoaineen arviointitarkoituksissa tuottajana.

5.   Komissio päättää, siten kuin direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, olla sisällyttämättä mainitun direktiivin liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä I tarkoitettuja tehoaineita, joista ei ole toimitettu tämän artiklan 1 tai 4 artiklan mukaista ilmoitusta. Päätöksessä on mainittava syyt sisällyttämättä jättämiselle.

Jäsenvaltioiden on peruutettava tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat päätöksessä asetetussa ajassa.

III LUKU

EHDOT TEHOAINEITA KOSKEVIEN ASIAKIRJA-AINEISTOJEN TOIMITTAMISELLE JA KOLMANNET OSAPUOLET TIETOJEN TOIMITTAJINA

5 artikla

Yksi tai useampi ilmoittaja asiakirja-aineiston toimittajana

1.   Kun jonkin liitteessä I luetellun tehoaineen ilmoittajia on enemmän kuin yksi, kyseiset ilmoittajat ryhtyvät kaikkiin kohtuudenmukaisiin toimenpiteisiin toimittaakseen tällaista ainetta koskevan asiakirja-aineiston yhdessä.

Kun näistä ilmoittajista kaikki eivät ole toimittaneet asiakirja-aineistoa, siinä on oltava tarkat tiedot suoritetuista toimenpiteistä ja syistä, joiden vuoksi tietyt ilmoittajat eivät ole osallistuneet asiakirja-aineiston toimittamiseen.

2.   Kun useampi kuin yksi ilmoittaja on tehnyt ilmoituksen tehoaineesta, kyseisten ilmoittajien on kunkin selkärankaisia eläimiä koskevan tutkimuksen osalta annettava yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten kaksinkertainen testaus on pyritty välttämään, ja ilmoitettava tarvittaessa syyt kaksinkertaisen tutkimuksen suorittamiselle.

6 artikla

Asiakirja-aineistojen toimittaminen esittelevälle jäsenvaltiolle

1.   Ilmoittajan on toimitettava tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto (”asiakirja-aineisto”) esittelevälle jäsenvaltiolle.

2.   Asiakirja-aineistossa on oltava seuraavat tiedot:

a)

jäljennös ilmoituksesta; kun useampi kuin yksi tuottaja ovat tehneet 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen ilmoituksen, siihen on sisällytettävä:

i)

jäljennös asetuksen (EY) N:o 1112/2002 4 tai 5 artiklan tai tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista;

ii)

sen henkilön nimi, jonka kyseiset tuottajat ovat nimenneet vastaamaan yhteisestä ilmoituksesta ja joka toimii yhteyshenkilönä menettelyssä;

b)

rajallinen määrä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia, joiden osalta ilmoittajan asiakirja-aineistona toimittamien tietojen on osoitettava, että direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa asetetut vaatimukset tehoaineen sisällyttämiseksi mainitun direktiivin liitteeseen I saattavat täyttyä yhden tai useamman valmisteen kohdalla.

3.   Kun esittelevä jäsenvaltio on vaatinut, siten kuin 20 artiklan 2 kohdassa säädetään, kierrättämään ajan tasalle saatetun asiakirja-aineiston tiivistelmän tai tapauskohtaisesti ajan tasalle saatetun täydellisen asiakirja-aineiston tai sen osia, ilmoittajan on suoritettava toimenpide viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona mainittu vaatimus on vastaanotettu.

7 artikla

Direktiivin 98/8/EY nojalla toimitetut tehoaineiden asiakirja-aineistot

Kun tehoaine on ilmoitettu direktiivin 98/8/EY nojalla, ilmoittaja voi toimittaa 5 ja 6 artiklassa säädetystä poiketen

a)

jäljennöksen direktiivin 98/8/EY nojalla toimitetusta asiakirja-aineistosta;

b)

muuta direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III tarkoitettua lisätietoa, joka on välttämätöntä tehoaineen sisällyttämisen mainitun direktiivin liitteeseen I perustelemiseksi niiden käyttötarkoitusten osalta, jotka kuuluvat mainitun direktiivin soveltamisalaan.

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 nojalla toimitetut tehoaineiden asiakirja-aineistot

Kun asiakirja-aineisto on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1490/2002 nojalla, asiakirja-aineiston toimittanut henkilö voi toimittaa muun tämän asetuksen nojalla toimitetun asiakirja-aineiston yhteydessä

a)

viittauksen asetuksen (EY) N:o 1490/2002 nojalla toimitettuun asiakirja-aineistoon;

b)

muuta direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III tarkoitettua lisätietoa, joka on välttämätöntä tehoaineen sisällyttämisen mainitun direktiivin liitteeseen I perustelemiseksi niiden käyttötarkoitusten osalta, jotka kuuluvat mainitun direktiivin soveltamisalaan.

9 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen tehoaineiden asiakirja-aineistojen toimittamista koskevat erityisehdot

1.   Kun asiakirja-aineistossa on kyse liitteessä I olevassa A osassa luetellusta tehoaineesta, ilmoittajan on 5 artiklassa ja 6 artiklan 2 kohdassa vaadittujen tietojen lisäksi toimitettava seuraavat tehoainetta ja kasvinsuojeluainetta koskevat tiedot (soveltuvilta osiltaan):

a)

kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista riskeistä ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, mukaan luettuna tutkitusta kirjallisuudesta ja yksilöidyistä tietokannoista hankitut tiedot sekä käytetyt hakutermit;

b)

mistä tahansa OECD-maasta saadut arviointikertomukset;

c)

tiedot meneillään olevista kokeista ja tutkimuksista, jotka eivät ole kaikilta osin päättyneet, ja näiden kokeiden ja tutkimusten suunniteltu päättymisajankohta.

2.   Asiakirja-aineiston on fyysisesti sisällettävä yksittäiset koe- ja tutkimusraportit, joissa on kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Kun jäsenvaltio toimii esittelijänä ja vastaanottaa jäljennöksiä 20 artiklan 2 kohdan nojalla, sen on määriteltävä sen asiakirja-aineiston jäljennösten lukumäärä, joka ilmoittajan on toimitettava.

Asiakirja-aineiston muodossa on otettava huomioon direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annetut suositukset.

10 artikla

Liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltujen tehoaineiden asiakirja-aineistojen toimittamista koskevat erityisehdot

1.   Kun asiakirja-aineistossa on kyse liitteessä I olevassa B–G osassa luetellusta tehoaineesta, ilmoittajan on toimitettava asiakirja-aineisto ja sen tiivistelmä.

2.   Ilmoittajan (ilmoittajien) on sisällytettävä asiakirja-aineiston tiivistelmään

a)

tämän asetuksen 5 artiklan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla vaaditut tiedot;

b)

direktiivin 91/414/ETY liitteen II (A tai B osan) tai mainitun direktiivin liitteen III (A tai B osan) kunkin kohdan osalta kokeiden ja tutkimusten tiivistelmät ja tulokset sekä kyseiset kokeet ja tutkimukset suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi;

c)

tarkistuslista, joka ilmoittajan on täytettävä ja joka tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti osoittaa asiakirja-aineiston täydelliseksi.

Tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kokeiden ja tutkimusten on oltava olennaisia direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden arvioinnissa yhden tai useamman valmisteen käyttötarkoitusten kannalta ottaen huomioon, että asiakirja-aineistoista puuttuvat tiedot, joita direktiivin 91/414/ETY liitteessä II vaaditaan ja jotka ovat seurausta ehdotetusta rajallisesta määrästä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia, saattavat johtaa rajoituksiin, jotka koskevat tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

3.   Täydellisen asiakirja-aineiston on fyysisesti sisällettävä yksittäiset koe- ja tutkimusraportit kaikista 2 kohdan b alakohdassa ja toisessa alakohdassa tarkoitetuista tiedoista.

4.   Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä ilmoittajilta edellytetyn täydellisen asiakirja-aineiston ja sen tiivistelmän jäljennösten lukumäärä ja muoto.

Vahvistaessaan täydellisten asiakirja-aineistojen ja niiden tiivistelmien muodon jäsenvaltioiden on otettava huomioon direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annetut suositukset.

11 artikla

Kolmannet osapuolet tietojen toimittajina

Jokaisen luonnollisen tai oikeushenkilön, joka haluaa toimittaa olennaista tietoa, jolla saattaa olla merkitystä liitteessä I luetellun tehoaineen arvioinnille, erityisesti aineesta tai sen jäämistä ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien vaarallisten vaikutusten kannalta, on toimitettava tiedot 12 artiklassa asetetussa asiaankuuluvassa määräajassa.

Tiedot on toimitettava esittelevälle jäsenvaltiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevän jäsenvaltion vaatimuksesta henkilön on toimitettava mainitut tiedot myös muille jäsenvaltioille viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta.

12 artikla

Asiakirja-aineistojen toimittamiselle asetetut aikarajat

Ilmoittajan (ilmoittajien) on toimitettava asiakirja-aineisto esittelevälle jäsenvaltiolle

a)

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen tehoaineiden osalta;

b)

viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2005 liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltujen tehoaineiden osalta.

13 artikla

Asiakirja-aineistojen toimittamatta jättäminen

1.   Jos ilmoittaja ei toimita asiakirja-aineistoa tai mitään sen osaa 12 artiklassa asetetussa asiaankuuluvassa määräajassa, esittelevän jäsenvaltion on kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymispäivästä annettava asiasta tieto komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja ilmoitettava mahdolliset ilmoittajien esittämät perusteet viivästykselle.

2.   Komissio päättää esittelevän jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella, onko ilmoittaja osoittanut, että asiakirja-aineiston toimittamisen viivästymiselle oli ylivoimainen este.

Tässä tapauksessa se asettaa uuden määräajan tämän asetuksen 5, 6, 9 ja 10 artiklan vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston toimittamiselle direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Komissio päättää direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti olla sisällyttämättä sellaista tehoainetta mainitun direktiivin liitteeseen I, josta ei ole toimitettu asiakirja-aineistoa tämän asetuksen 12 artiklassa tai tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetyssä määräajassa. Päätöksessä on todettava syyt sisällyttämättä jättämiselle.

Jäsenvaltioiden on peruutettava sellaisille kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat, jotka sisältävät mainittuja tehoaineita, komission päätöksessä asetetussa määräajassa.

14 artikla

Ilmoittajan korvaaminen tai vetäytyminen

1.   Jos ilmoittaja päättää olla osallistumatta enää tehoaineen työohjelmaan, hänen on ilmoitettava välittömästi esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja kaikille muille kyseisen tehoaineen ilmoittajille päätöksestään ja esitettävä perusteet.

Kun ilmoittaja lopettaa osallistumisensa tai jättää täyttämättä tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa, 15–24 artiklan mukaiset menettelyt päätetään tämän asiakirja-aineiston osalta.

2.   Jos ilmoittaja sopii toisen tuottajan kanssa siitä, että ilmoittajan sijaan tulee tämän asetuksen mukaiseen työohjelmaan osallistumistarkoituksessa toinen tuottaja, ilmoittajan ja tämän toisen tuottajan on annettava esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle yhteinen lausuma, jossa he sopivat siitä, että toinen tuottaja ryhtyy alkuperäisen ilmoittajan sijasta hoitamaan ilmoittajan tehtäviä 4, 5, 6, 9, 10, 12 ja 24 artiklan asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Heidän on pidettävä huoli siitä, että muille kyseisen tehoaineen ilmoittajille annetaan tästä tieto samanaikaisesti.

Tässä tapauksessa toinen tuottaja on alkuperäisen ilmoittajan kanssa yhteisvastuullinen suorittamattomista maksuista, jotka koskevat jäsenvaltioiden 30 artiklan nojalla vahvistaman järjestelmän mukaista ilmoittajan hakemusta.

3.   Jos kaikki tehoaineen ilmoittajat lopettavat osallistumisensa työohjelmaan, jäsenvaltio voi päättää toimia ilmoittajana tähän työohjelmaan osallistumistarkoituksissa.

Jäsenvaltion, joka haluaa toimia ilmoittajana, on ilmoitettava esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään kuukauden kuluttua tiedoksisaantipäivästä, että kaikki ilmoittajat ovat päättäneet olla enää osallistumatta työohjelmaan ja että jäsenvaltio ryhtyy alkuperäisen ilmoittajan sijasta hoitamaan ilmoittajan tehtäviä 4, 5, 6, 9, 10, 12 ja 24 artiklan asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

4.   Kaikkien toimitettujen tietojen on oltava esittelevän jäsenvaltion, komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen saatavilla.

IV LUKU

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN ARVIOINTI

15 artikla

Asiakirja-aineistojen arviointia koskevat yleiset ehdot

1.   Esittelevän jäsenvaltion on suoritettava kaikkien sille toimitettujen asiakirja-aineistojen arviointi, ellei 18 artiklan säännöksistä muuta johdu.

2.   Ellei direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan säännöksistä muuta johdu, esittelevän jäsenvaltion ei pidä hyväksyä uusien tutkimusten toimittamista arvioinnin aikana, paitsi tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyissä tapauksissa.

Esittelevä jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia ilmoittajaa toimittamaan muita tietoja, jotka ovat tarpeen asiakirja-aineiston selvittämisessä. Näin menetellessään esittelevän jäsenvaltion on asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava. Määräaika ei saa vaikuttaa siihen määräaikaan, jonka kuluessa esittelevän jäsenvaltion on toimitettava luonnos arviointikertomukseksi elintarviketurvallisuusviranomaiselle, siten kuin 21 artiklan 1 kohdassa tai 22 artiklan 1 kohdassa säädetään.

3.   Esittelevä jäsenvaltio voi aloitettuaan asiakirja-aineiston arvioinnin

a)

kuulla elintarviketurvallisuusviranomaisen asiantuntijoita;

b)

pyytää toisista jäsenvaltioista teknistä tai tieteellistä lisätietoa arvioinnin tueksi.

4.   Ilmoittajat voivat pyytää erityisapua esittelevältä jäsenvaltiolta.

16 artikla

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

1.   Esittelevien jäsenvaltioiden on tehtävä arviointiyhteistyötä kunkin liitteessä I mainitun ryhmän piirissä ja järjestettävä yhteistyö mahdollisimman tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla.

2.   Liitteen I kussakin ryhmässä ”pääesittelijäksi” mainitun esittelevän jäsenvaltion on johdettava yhteistyön ja avun hankkimisen järjestämistä ilmoittajille, kun on kyse muiden jäsenvaltioiden yleisen edun mukaisista asioista.

17 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen tehoaineiden arviointia koskevat erityisehdot

Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti yksilöidyt muut tiedot, jotka ilmoittaja on myöhemmin toimittanut, silloin kun se on mahdollista ja silloin kun sillä ei ole vaikutusta 21 artiklan 1 kohdassa säädetyn arviointikertomuksen luonnoksen toimittamiselle asetettuun määräaikaan.

18 artikla

Liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltuja aineita koskevien asiakirja-aineistojen täydellisyystarkastus

1.   Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava ilmoittajien 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti toimittamat tarkistuslistat.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on selvitettävä komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tehoaineen kaikkien asiakirja-aineistojen vastaanotosta, ovatko ne täydellisiä.

3.   Esittelevän jäsenvaltion on suoritettava 15 ja 19 artiklassa tarkoitettu arviointi niiden tehoaineiden osalta, joiden asiakirja-aineistosta yksi tai useampi katsotaan täydellisiksi, ellei komissio ilmoita esittelevälle jäsenvaltiolle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona täydellisyyttä koskeva esittelevän jäsenvaltion kertomus on vastaanotettu, ettei se katso asiakirja-aineistoa täydelliseksi.

4.   Komissio siirtää niitä tehoaineita koskevan kertomuksen, joiden osalta esittelevä jäsenvaltio tai komissio ei katso yhtäkään asiakirja-aineistoa 5, 6 tai 10 artiklan tarkoituksessa täydelliseksi, ravintoketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona täydellisyyttä koskeva esittelevän jäsenvaltion kertomus on vastaanotettu.

Direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti on päätettävä, onko asiakirja-aineisto katsottava 5, 6 ja 10 artiklan tarkoituksessa täydelliseksi.

5.   Komissio päättää, siten kuin direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, olla sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tehoainetta, jonka osalta ei ole toimitettu täydellistä asiakirja-aineistoa tämän asetuksen 12 artiklassa tai 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetyssä määräajassa.

19 artikla

Liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltujen tehoaineiden asiakirja-aineistojen arviointia koskevat erityisehdot

1.   Kun tämän asetuksen liitteessä I olevassa D osassa luetellut tehoaineet on direktiivin 98/8/ETY nojalla arvioitu, nämä arvioinnit on tämän asetuksen tarkoituksissa otettava huomioon asiaankuuluvilta osiltaan.

2.   Kun tehoaineet on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman aikaisemmassa vaiheessa, nämä arvioinnit on tämän asetuksen tarkoituksessa otettava huomioon asiaankuuluvilta osiltaan.

3.   Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava ainoastaan ne tehoaineet, joiden osalta ainakin yksi asiakirja-aineisto on vahvistettu 5, 6 ja 10 artiklan mukaisesti täydelliseksi, ja annettava niistä selvitys. Samaa tehoainetta koskevien asiakirja-aineistojen osalta, joita ei ole vahvistettu täydellisiksi, jäsenvaltio tarkistaa, ovatko mainittujen asiakirja-aineistojen sisältämien tehoaineiden tunnistetiedot ja epäpuhtaudet verrattavissa sen tehoaineen tunnistetietoihin ja epäpuhtauksiin, jonka asiakirja-aineistot on katsottu täydellisiksi. Jäsenvaltio merkitsee arviointikertomuksen luonnokseen kantansa tähän asiaan.

Esittelevän jäsenvaltion on otettava huomioon mahdollisia vaarallisia vaikutuksia koskeva tieto, joka saadaan kenen tahansa ilmoittajan tai kolmannen osapuolen 11 artiklan mukaisesti toimittamista muista asiakirja-aineistoista.

20 artikla

Arviointikertomusten luonnoksia koskevat yleiset ehdot

1.   Luonnos arviointikertomukseksi on toimitettava mahdollisuuksien mukaan direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaan suositetussa muodossa.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on kehotettava ilmoittajia toimittamaan ajan tasalle saatettu asiakirja-aineiston tiivistelmä elintarviketurvallisuusviranomaiselle, toisille jäsenvaltioille ja pyynnöstä komissiolle samassa ajassa kuin esittelijän luonnos arviointikertomukseksi lähetetään elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

Jäsenvaltiot, komissio tai elintarviketurvallisuusviranomainen voi pyytää esittelevän jäsenvaltion välityksellä, että ilmoittajat lähettävät niille myös ajan tasalle saatetun täydellisen asiakirja-aineiston tai osia siitä. Ilmoittajan on toimitettava tällainen ajan tasalle saatettu asiakirja-aineisto pyynnössä yksilöityyn päivään mennessä.

21 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen tehoaineiden arviointikertomusten luonnoksia ja komissiolle annettavia suosituksia koskevat erityisehdot

1.   Esittelevän jäsenvaltion on lähetettävä luonnos arviointikertomukseksi elintarviketurvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua 12 artiklan a alakohdassa säädetyn määräajan umpeutumisesta.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on sisällytettävä arviointikertomuksen luonnokseen viittaus kuhunkin kokeeseen tai tutkimukseen, joka koskee kutakin direktiivin 91/414/ETY liitteessä II (joko A tai B osa) tai liitteessä III (joko A tai B osa) olevaa kohtaa, johon arvioinnissa on tukeuduttu.

Viittaus tehdään koe- ja tutkimusraporttien luettelona, johon sisältyvät otsikko, laatija(t), koe- tai tutkimusraportin päiväys ja julkaisupäivä, tutkimuksen suorittamisstandardi, haltijan nimi ja tarvittaessa haltijan tai ilmoittajan esittämä tietosuojavaatimus.

Viittaus tehdään koe- ja tutkimusraporttien luettelona, johon sisältyvät otsikko, laatija(t), koe- tai tutkimusraportin päiväys ja julkaisupäivä, tutkimuksen suorittamisstandardi, haltijan nimi ja tarvittaessa haltijan tai ilmoittajan esittämä tietosuojavaatimus.

3.   Samalla kun esittelevä jäsenvaltio lähettää arviointikertomuksensa elintarviketurvallisuusviranomaiselle siten kuin 1 kohdassa säädetään, se antaa komissiolle suosituksen

a)

joko sisällyttää tehoaine direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I toteamalla tarvittaessa ehdotetut sisällyttämisehdot; näissä ehdoissa

i)

voi olla sisällyttämiselle asetettu määräaika;

ii)

on todettava, mikäli tietoja vaaditaan, sisältyvätkö lisätiedot tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin kokeisiin ja tutkimuksiin, ja myönteisessä tapauksessa todennäköinen aikataulu näiden tietojen toimittamiselle;

tai

b)

olla sisällyttämättä tehoainetta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja todeta todennäköiset syyt sisällyttämättä jättämiselle.

4.   Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa ehdotettujen sisällyttämisehtojen lisäksi esittelevä jäsenvaltio voi ilmoittaa, jos se on asiakirja-aineistossa ehdotetun rajallisen määrän edustavia käyttötarkoituksia osalta havainnut asiakirja-aineistosta puuttuvan tietoja, joita jäsenvaltiot voivat pyytää varmistustietona myöntäessään direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan mukaisia lupia kyseistä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille.

22 artikla

Liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltujen tehoaineiden arviointikertomusten luonnoksia ja komissiolle annettavia suosituksia koskevat erityisehdot

1.   Esittelevä jäsenvaltio lähettää luonnoksen arviointikertomukseksi elintarviketurvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona asiakirja-aineisto vahvistettiin 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti täydelliseksi.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on sisällytettävä arviointikertomuksen luonnokseen viittaus kuhunkin kokeeseen tai tutkimukseen, jotka koskevat kutakin direktiivin 91/414/ETY liitteen II (joko A tai B osa) ja liitteen III (joko A tai B osa) kohtaa, johon arvioinnissa on tukeuduttu.

Viittaus tehdään koe- ja tutkimusraporttien luettelona, johon sisältyvät otsikko, laatija(t), koe- tai tutkimusraportin päiväys ja julkaisupäivä, tutkimuksen suoritustaso, haltijan nimi ja tarvittaessa haltijan tai ilmoittajan esittämä tietosuojavaatimus.

3.   Samalla kun esittelevä jäsenvaltio lähettää arviointikertomuksensa elintarviketurvallisuusviranomaiselle siten kuin 1 kohdassa säädetään, se antaa komissiolle suosituksen

a)

joko sisällyttää tehoaine direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja ilmoittaa sisällyttämisen perusteet;

b)

tai olla sisällyttämättä tehoainetta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja ilmoittaa perusteet sisällyttämättä jättämiselle.

23 artikla

Esittelevän jäsenvaltion korvaaminen

1.   Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle heti kun käy selväksi, ettei se kykene noudattamaan 21 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdassa asetettuja määräaikoja, joissa arviointikertomuksen luonnos on toimitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle, ja esitettävä perusteet viivästymiselle.

2.   Voidaan päättää, että tietyn tehoaineen esittelevän jäsenvaltion sijaan tulee toinen jäsenvaltio, kun

a)

15, 16, 17 ja 19 artiklassa säädetyn arvioinnin ja jälkiarvioinnin aikana käy ilmeiseksi, että jäsenvaltioiden esittelijöinä kantamat vastuut ja tehtävät tai tehdyt työt ovat epäsuhteessa toisiinsa;

b)

on selvää, että jäsenvaltio ei kykene täyttämään asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

Sijaantulosta päätetään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Kun on päätetty, että esittelevän jäsenvaltion sijaan tulee toinen jäsenvaltio, alkuperäisen esittelevän jäsenvaltion on välittömästi päätöksen jälkeen annettava kyseisille ilmoittajille tieto asiasta ja siirrettävä vasta nimetylle esittelevälle jäsenvaltiolle kaikki kirjeenvaihto ja aineisto, jonka se on saanut kyseisen tehoaineen esittelevänä jäsenvaltiona.

Alkuperäisen jäsenvaltion on palautettava ilmoittajalle käyttämätön osa 30 artiklassa tarkoitetusta maksusta. Vasta nimetty esittelevä jäsenvaltio voi vaatia uuden maksun suorittamista 30 artiklan mukaisesti.

24 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittama arviointi

1.   Elintarviketurvallisuusviranomainen tarkastaa 30 päivän kuluessa tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tai 22 artiklan 1 kohdassa säädetyn arviointikertomuksen luonnoksen vastaanottopäivästä, että se vastaa selkeästi direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suositettua muotoa.

Poikkeustapauksissa, joissa arviointikertomuksen luonnos ei selvästikään täytä vaatimuksia, komissio sopii elintarviketurvallisuusviranomaisen ja esittelevän jäsenvaltion kanssa muutetun kertomuksen uudelleentoimittamisajasta, joka ei saa ylittää kolmea kuukautta.

2.   Elintarviketurvallisuusviranomainen jakaa arviointikertomuksen luonnoksen muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja voi järjestää asiantuntijoiden sekä esittelevän jäsenvaltion kuulemisen.

3.   Elintarviketurvallisuusviranomainen voi kuulla joitakin tai kaikkia liitteessä I tarkoitettujen tehoaineiden ilmoittajia arviointikertomuksen luonnoksesta tai sen osista kyseisten tehoaineiden osalta.

4.   Ellei direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan säännöksistä muuta johdu, elintarviketurvallisuusviranomainen ei saa hyväksyä uusien tutkimusten toimittamista sen jälkeen, kun tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnos arviointikertomukseksi on vastaanotettu.

Esittelevä jäsenvaltio voi kuitenkin yhteisymmärryksessä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa kehottaa ilmoittajia toimittamaan yksilöidyissä määräajoissa lisätietoa, jonka esittelevä jäsenvaltio tai elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo tarpeelliseksi asiakirja-aineiston selventämiseksi.

5.   Elintarviketurvallisuusviranomainen asettaa seuraavat asiakirjat saataville sitä erikseen pyydettäessä tai antaa kenelle tahansa mahdollisuuden tutustua niihin:

a)

luonnos arviointikertomukseksi, lukuun ottamatta niitä osia, jotka on direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan nojalla hyväksytty luottamuksellisiksi;

b)

luettelo tiedoista, jotka vaaditaan tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevaa arviointia varten, elintarviketurvallisuusviranomaisen päättämässä muodossa.

6.   Elintarviketurvallisuusviranomainen jälkiarvioi arviointikertomuksen luonnoksen ja toimittaa komissiolle arvionsa siitä, voidaanko tehoaineen odottaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan vaatimukset viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut sekä asiakirja-aineiston ilmoittajalta tämän asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti että arviointikertomuksen luonnoksen, jonka vaatimustenmukaisuus on tarkastettu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa tarvittaessa arvionsa käytettävissä olevista vaihtoehdoista, joiden esitetään täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan vaatimukset, ja yksilöidyistä tietovaatimuksista.

Komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat työnsuunnittelun helpottamiseksi arvioidusta toimittamisen aikataulusta. Komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat myös arvion muodosta.

V LUKU

TEHOAINEITA KOSKEVAN DIREKTIIVI- TAI PÄÄTÖSLUONNOKSEN ESITTÄMINEN JA LOPULLINEN TARKASTELUKERTOMUS

25 artikla

Direktiivi- tai päätösluonnoksen esittäminen

1.   Komissio esittää luonnoksen tarkastelukertomukseksi viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona 24 artiklan 6 kohdassa säädetty elintarviketurvallisuusviranomaisen arvio on vastaanotettu.

2.   Komissio esittää riippumatta muista ehdotuksista, joita se voi tehdä direktiivin 79/117/ETY liitteen muuttamiseksi, ja tämän asetuksen 26 artiklassa säädetyn lopullisen tarkastelukertomuksen perusteella elintarvikeketjua ja eläinten turvallisuutta käsittelevälle pysyvälle komitealle

a)

tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevan direktiiviluonnoksen, jossa todetaan tarvittaessa sisällyttämisen ehdot; ehdot voivat sisältää sisällyttämiselle asetetun määräajan; tai

b)

direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan nojalla jäsenvaltioille osoitetun päätösluonnoksen olla sisällyttämättä kyseistä tehoainetta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja siihen sisältyvät perusteet sisällyttämättä jättämiselle sekä jäsenvaltioille osoitetun kehotuksen peruuttaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat.

Direktiivi tai päätös hyväksytään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa ehdotettujen sisällyttämisehtojen lisäksi komissio voi todeta havainneensa asiakirja-aineistosta puuttuvan sellaista tietoa, jota jäsenvaltiot saattavat edellyttää myöntäessään lupia direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan mukaisesti.

26 artikla

Lopullinen tarkastelukertomus

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean johtopäätökset on asetettava julkisesti saataville, lukuun ottamatta sellaisia osia, jotka koskevat asiakirja-aineistoissa olevia luottamuksellisia ja sellaisiksi direktiivin 91/414/ETY 14 artiklassa määriteltyjä tietoja.

VI LUKU

MÄÄRÄAIKOJEN KESKEYTTÄMINEN, JÄSENVALTIOILTA EDELLYTETYT TOIMENPITEET JA EDISTYMISTÄ KÄSITTELEVÄT VÄLIKERTOMUKSET

27 artikla

Määräaikojen keskeyttäminen

Kun komissio esittää tämän asetuksen liitteessä I luetellun tehoaineen osalta ehdotuksen aineen täydelliseksi kieltämiseksi direktiivin 79/117/ETY 6 artiklan 3 kohtaan perustuvalla neuvoston säädösluonnoksella, tässä asetuksessa säädetyt määräajat keskeytetään ajaksi, jona neuvosto harkitsee ehdotusta.

Kun neuvosto hyväksyy direktiivin 79/117/ETY muutoksen, jossa vaaditaan kyseisen tehoaineen täydellistä kieltämistä, tämän asetuksen mukainen menettely päätetään kyseisen tehoaineen osalta.

28 artikla

Jäsenvaltioilta edellytetyt toimenpiteet

Jokaisen jäsenvaltion, joka aikoo ryhtyä toimenpiteisiin 5–10 artiklassa tarkoitettuihin asiakirja-aineistoihin tai 19–22 artiklassa tarkoitettua tehoainetta koskevaan arviointikertomuksen luonnokseen sisältyvän tiedon perusteella kyseisen tehoaineen vetämiseksi markkinoilta tai kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käytön jyrkäksi rajoittamiseksi, on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian komissiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle, muille jäsenvaltioille ja ilmoittajille ja esitettävä perusteet aiotulle toimenpiteelle.

29 artikla

Edistymistä käsittelevä välikertomus

Kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle kertomus edistymisestään esittelemiensä tehoaineiden arvioinnissa. Kertomus on toimitettava

a)

30 päivään marraskuuta 2005 mennessä liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen tehoaineiden osalta;

b)

30 päivään marraskuuta 2006 mennessä liitteessä I olevassa B–G osassa lueteltujen tehoaineiden osalta.

VII LUKU

MAKSUT JA PALKKIOT

30 artikla

Maksut

1.   Jäsenvaltiot voivat luoda liitteessä I lueteltujen tehoaineiden osalta järjestelmän, jossa ilmoittajat velvoitetaan suorittamaan maksu tai palkkio asiakirja-aineistojen hallinnollisesta käsittelystä ja arvioinnista.

Maksuista tai palkkioista saadut tulot on käytettävä yksinomaan niiden kustannusten rahoittamiseen, joita esittelevälle jäsenvaltiolle on tosiasiallisesti aiheutunut, tai jäsenvaltioiden 15–24 artiklan mukaisista velvollisuuksista johtuvien yleisten toimien rahoittamiseen.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetun maksun tai palkkion määrä selkeästi siten, että se ei ylitä asiakirja-aineiston tutkimisen ja hallinnollisen käsittelyn tai niiden yleisten toimien todellisia kustannuksia, jotka johtuvat jäsenvaltioiden 15–24 artiklasta johtuvista velvollisuuksista.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa kiinteiden maksujen asteikon, jossa kokonaiskorvauksen laskeminen perustuu keskimääräisiin kustannuksiin.

3.   Maksu tai palkkio on suoritettava liitteessä IV lueteltujen kunkin jäsenvaltion viranomaisten vahvistaman menettelyn mukaisesti.

31 artikla

Muut maksut, verot, korvaukset tai palkkiot

Tämän direktiivin 30 artiklan säännöksillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden oikeuksiin periä nyt tai tulevaisuudessa yhteisön lainsäädännön sallimissa rajoissa muita maksuja, veroja, korvauksia tai palkkioita, jotka koskevat tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyä, markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa, kuin mainitussa artiklassa säädetyn maksun tai palkkion.

VIII LUKU

VÄLIAIKAISET JA LOPULLISET SÄÄNNÖKSET

32 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet

Komissio voi tarvittaessa ryhtyä yksittäistapauksissa asianmukaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joista säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa, niiden käyttötarkoitusten osalta, joista on toimitettu teknistä lisänäyttöä, joka osoittaa, että tehoaineen edelleenkäytölle on olennainen tarve ja että tehokasta vaihtoehtoa ei ole.

33 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 230, 19.8.1991, s. 1, Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/99/EY (EUVL L 309, 6.10.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10, Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25, Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(4)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23, Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1744/2004 (EYVL L 311, 8.10.2004, s. 23).

(5)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36, Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä (EY) N:o 850/2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

(8)  KOM(2001) 444 lopullinen.

(9)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1, Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

Luettelo tehoaineista (sarake A), esittelijöinä toimivista jäsenvaltioista (sarake B) ja ilmoittajista (kooditunniste) (sarake C) (1)

A OSA

RYHMÄ 1

PÄÄESITTELIJÄ: IRLANTI

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Etikkahappo

Saksa

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminohapot/Gamma aminobutyyrihappo

Saksa

AGR-ES

Aminohapot/L-glutamiinihappo

Saksa

AGR-ES

Aminohapot/L-tryptofaani

Saksa

VAL-IT

Ammoniumkarbonaatti

Irlanti

ABC-GB

Kaliumvetykarbonaatti

Irlanti

PPP-FR

Natriumbikarbonaatti

Irlanti

CLM-NL

SLY-FR

Kaseiini

Tšekki

 

3-fenyyli-2-propenaali (kanelialdehydi)

Puola

 

Etoksikiini

Saksa

XED-FR

Rasvahapot / Dekanoiinihappo

Irlanti

PBI-GB

Rasvahapot / Rasvahapon metylesteri (CAS 85566-26-3)

Irlanti

OLE-BE

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola

Irlanti

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 7740-09-7)

Irlanti

DKI-NL

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 10124-65-9)

Irlanti

ERO-IT

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Irlanti

DXN-DK

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Irlanti

DXN-DK

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 61788-65-6)

Irlanti

TBE-ES

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 61790-44-1)

Irlanti

VAL-IT

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Irlanti

STG-GB

Rasvahapot / Rasvahapon kaliumsuola (CAS 67701-09-1)

Irlanti

CRU-IT

Rasvahapot/Heptaanihappo

Irlanti

DKI-NL

Rasvahapot/Oktanonihappo

Irlanti

PBI-GB

Rasvahapot/Öljyhappo

Irlanti

ALF-ES

Rasvahapot/Pelargonihappo

Irlanti

ERO-IT

NEU-DE

Rasvahapot / Kaliumsuola – dekanoiinihappo (CAS 334-48-5)

Irlanti

NSC-GB

Rasvahapot / Kaliumsuola – kapryylihappo (CAS 124-07-2)

Irlanti

ADC-DE

Rasvahapot/Kaliumsuola – lauriinihappo (CAS 143-07-7)

Irlanti

NSC-GB

Rasvahapot/Kaliumsuola – öljyhappo (CAS 112-80-1)

Irlanti

NSC-GB

Rasvahapot/Kaliumsuola – öljyhappo (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Irlanti

BCS-DE

Rasvahapot/Kaliumsuola – öljyhappo (CAS 142-18-0)

Irlanti

SBS-IT

Rasvahapot/Kaliumsuola – öljyhappo (CAS 143-18-0)

Irlanti

VIO-GR

STG-GB

Rasvahapot/Kaliumsuola – pelargonihappo (CAS 112-05-0)

Irlanti

NSC-GB

Rasvahapot/Kaliumsuola – mäntyrasvahappo (CAS 61790-12-3)

Irlanti

ADC-DE

Rasvahapot/mäntyrasvahapot (CAS 61790-12-3)

Irlanti

ACP-FR

Rasvahapot/Isovoihappo

Puola

 

Rasvahapot/Isovaleriaanahappo

Puola

 

Rasvahapot/Lauriinihappo

Irlanti

 

Rasvahapot/Valeriaanahappo

Puola

 

Rasvahapot/Kaliumsuola luontaisista rasvahapoista

Puola

 

Muurahaishappo

Saksa

KIR-NL

Rautapyrofosfaatti

Slovenia

 

Maltodekstriini

Saksa

BCP-GB

Maitoalbumiini

Tšekki

 

Hartsit

Tšekki

 

Natriummetabisulfiitti

Saksa

ESS-IT

FRB-BE

Urea

(ks. myös ryhmä 6.2)

Kreikka

FOC-GB

OMX-GB

Vehnägluteeni

Suomi

ESA-NL

Mehiläiskittivaha

Puola

 

RYHMÄ 2

Ryhmä 2.1

PÄÄESITTELIJÄ: RANSKA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

1-naftyyliasetamidi

Ranska

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-naftyylietikkahappo

Ranska

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-naftyloksiasetamidi

Ranska

BCS-FR

2-naftyylioksietikkahappo

Ranska

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-bentsyyliadeniini

Ranska

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Atsadiraktiini

Saksa

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

Cis-Tseatiini

Italia

VAL-IT

Foolihappo

Ranska

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolyylietikkahappo

Ranska

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indolyylivoihappo

Ranska

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Gibberelliinihappo

Unkari

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberelliini

Unkari

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotiini

Yhdistynyt kuningaskunta

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyretriinit

Italia

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenoni

Ranska

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Ryhmä 2.2

PÄÄESITTELIJÄ: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Sitronelloli

(ks. myös ryhmä 6.1)

Yhdistynyt kuningaskunta

ACP-FR

Sitrusuute, ilmoitettu bakterisidinä

Yhdistynyt kuningaskunta

ALF-ES

Sitrusuute/Greippiuute

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Sitrusuute/Greipinsiemenuute

Ilmoitettu desinfiointiaineena

Yhdistynyt kuningaskunta

BOB-DK

Havupuuneulasjauhe

Latvia

 

Valkosipuliuute

Ilmoitettu karkotteena

Puola

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Valkosipulimassa

Puola

 

Equisetum-uute

Latvia

 

Lesitiini

Italia

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Kehäkukkauute

Espanja

ALF-ES

Mimosa Tenuiflora -uute

Espanja

ALF-ES

Sinappijauhe

Latvia

 

Pippuri

Ilmoitettu karkotteena

Yhdistynyt kuningaskunta

BOO-GB

PBI-GB

Kasviöljyt/Mustaherukkaöljy

Ilmoitettu karkotteena

Ruotsi

IAS-SE

Kasviöljyt/Sitronellaöljy

Yhdistynyt kuningaskunta

BAR-GB

PBI-GB

Kasviöljyt/Neilikkaöljy

Ilmoitettu karkotteena

Yhdistynyt kuningaskunta

IAS-SE

XED-FR

Kasviöljyt / Eteerinen öljy (Eugenoli)

Ilmoitettu karkotteena

Ruotsi

DEN-NL

DKI-NL

Kasviöljyt/Eukalyptusöljy

Ruotsi

CFP-FR

SIP-IT

Kasviöljyt/Guajakkipuuöljy

Espanja

IAS-SE

Kasviöljyt/Valkosipuliöljy

Yhdistynyt kuningaskunta

DEN-NL

GSO-GB

Kasviöljyt/Sitruunaheinäöljy

Ilmoitettu karkotteena

Yhdistynyt kuningaskunta

IAS-SE

Kasviöljyt/Meiramiöljy

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistynyt kuningaskunta

DEN-NL

Kasviöljyt/Oliiviöljy

Yhdistynyt kuningaskunta

DKI-NL

Kasviöljyt/Appelsiiniöljy

Ilmoitettu karkotteena

Yhdistynyt kuningaskunta

GSO-GB

Kasviöljyt/Mäntyöljy

Ruotsi

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Kasviöljyt/Rapsiöljy

Espanja

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Kasviöljyt/Soijaöljy

Ilmoitettu karkotteena

Ruotsi

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Kasviöljyt/Viherminttuöljy

Ruotsi

XED-FR

Kasviöljyt/Auringonkukkaöljy

Espanja

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Kasviöljyt/Timjamiöljy

Ilmoitettu karkotteena

Ruotsi

DEN-NL

Kasviöljy/Ylang-ylangöljy

Ilmoitettu karkotteena

Ruotsi

IAS-SE

Kvassia

Italia

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Merileväuute

Italia

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Merilevä

Italia

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Punatammiuute, prickly pear -kaktuksen uute, tuoksusumakkiuute, red mangrove -uute

Puola

 

Menta piperata -uute

Puola

 

Teepuu-uute

Latvia

 

RYHMÄ 3

PÄÄESITTELIJÄ: TANSKA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Kitosaani

Tanska

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Gelatiini

Tanska

MIB-NL

Hydrolysoidut proteiinit

(ks. myös ryhmä 6.2)

Kreikka

SIC-IT

RYHMÄ 4

PÄÄESITTELIJÄ: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

1-dekanoli

Italia

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Alumiinisulfaatti

Espanja

FER-GB

GSO-GB

Kalsiumkloridi

Espanja

FBL-DE

Kalsiumhydroksidi

Espanja

PZD-NL

Hiilimonoksidi

Yhdistynyt kuningaskunta

 

Hiilidioksidi

Ilmoitettu insektisidinä / desinfiointiaineena

Yhdistynyt kuningaskunta

FBL-DE

EDTA ja sen suolat

Unkari

DKI-NL

Rasva-alkoholit / Alifaattiset alkoholit

Italia

JSC-GB

Rautasulfaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Piimaa

Kreikka

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Rikkikalkki (kalsiumpolysulfidi)

Espanja

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Paraffiiniöljy

Kreikka

FBL-DE

Paraffiiniöljy / (CAS 64741-88-4)

Kreikka

BPO-GB

SUN-BE

Paraffiiniöljy / (CAS 64741-89-5)

Kreikka

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 64741-97-5)

Kreikka

BPO-GB

Paraffiiniöljy / (CAS 64742-46-7)

Kreikka

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 64742-54-7)

Kreikka

CVX-BE

Paraffiiniöljy / (CAS 64742-55-8 / 64742-54-7)

Kreikka

SAG-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 64742-55-8)

Kreikka

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 64742-65-0)

Kreikka

XOM-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 72623-86-0)

Kreikka

TOT-FR

Paraffiiniöljy / (CAS 8012-95-1)

Kreikka

AVA-AT

Paraffiiniöljy / (CAS 8042-47-5)

Kreikka

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Paraffiiniöljy / (CAS 97862-82-3)

Kreikka

TOT-FR

TOT-FR

Paloöljyt

Espanja

FBL-DE

Paloöljyt / (CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Espanja

GER-FR

Paloöljyt / (CAS 74869-22-0)

Espanja

CVX-BE

RLE-ES

Paloöljyt / (CAS 92062-35-6)

Espanja

RML-IT

Kaliumpermanganaatti

Espanja

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Alumiinisilikaatti (kaoliini)

Unkari

PPP-FR

Natriumalumiinisilikaatti

Ilmoitettu karkotteena

Unkari

FLU-DE

Rikki

Ranska

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Rikkihappo

Ranska

NSA-GB

Kalsiumkarbonaatti

Espanja

 

RYHMÄ 5

PÄÄESITTELIJÄ: ESPANJA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

2-fenyylifenoli

Espanja

BCH-DE

Etanoli

Ranska

CGL-GB

Etyleeni

Yhdistynyt kuningaskunta

BRM-GB

COL-FR

RYHMÄ 6

Ryhmä 6.1

PÄÄESITTELIJÄ: BELGIA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Aluminiumammoniumsulfaatti

Portugali

SPL-GB

Ammoniumasetaatti

Portugali

LLC-AT

Antrakinoni

Belgia

TOM-FR

Luuöljy

Ilmoitettu karkotteena

Belgia

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kalsiumkarbidi

Portugali

CFW-DE

Sitronelloli

Ilmoitettu karkotteena (ks. myös ryhmä 2.2)

Yhdistynyt kuningaskunta

ASU-DE

CAL-FR

Denatoniumbentsoaatti

Portugali

ASU-DE

MFS-GB

Dodekyylialkoholi

Portugali

SEI-NL

Lanoliini

Slovakia

 

Metyylinonyyliketoni

Belgia

PGM-GB

Styreenin ja akryyliamidin polymeeri

Slovakia

 

Polyvinyyliasetaatti

Slovakia

 

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Verijauho

Belgia

GYL-SE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Eteeriset öljyt

Belgia

BAR-GB

Trimetylamiinihydrokloridi

Belgia

LLC-AT

Makukarkotin, kasvi- tai eläinperäinen / elintarvikekäyttöön soveltuva uute / fosforihappo ja kalajauho

Belgia

 

2-hydroksietyylibutyylisulfidi

Puola

 

Pikiaineet

Puola

 

Ryhmä 6.2

PÄÄESITTELIJÄ: KREIKKA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Ammoniumbitumisulfonaatti

Unkari

 

Näsiäöljy

Slovenia

FLU-DE

Hydrolysoidut proteiinit

Ilmoitettu houkuttimena (ks. myös ryhmä 3)

Kreikka

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Kalkkikivijauhe

Itävalta

 

Oleiini

Unkari

 

Kvartsihiekka

Itävalta

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Rasvahapot, kalaöljy

Kreikka

ASU-DE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Kalaöljy

Kreikka

FLU-DE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Lampaanrasva

Kreikka

KWZ-AT

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Mäntyöljy (CAS 8016-81-7)

Kreikka

FLU-DE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Raaka mäntyöljy (CAS 93571-80-3)

Kreikka

ASU-DE

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / Mäntyöljy

Kreikka

 

Urea

(ks. myös ryhmä 1)

Kreikka

PHY-GR

Kiniinihydrokloridi

Unkari

 

B OSA

PÄÄESITTELIJÄ: ITÄVALTA

ESITTELIJÄ: ITÄVALTA

(Tšekki, Puola ja Italia katsotaan esitteleviksi jäsenvaltioiksi, koska niillä on 16 artiklan mukaisesti velvollisuus tehdä arviointia koskevaa yhteistyötä Itävallan kanssa)

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-oktadekadien-1-yyliasetaatti

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienyyli-asetaatti

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienyyli-asetaatti; (7E,9E)-dodekadienyyli-asetaatti

 

SHC-FR

(7Z,11E)-heksadekadien-1-yyliasetaatti

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-heksadekadien-1-yyliasetaatti; (7Z,11E)-heksadekadien-1-yyliasetaatti

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-tetradekadien-1-yyliasetaatti

 

RUS-GB

(E)-11-tetradekenyyliasetaatti

 

SEI-NL

(E)-8-dodekenyyliasetaatti

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-dodekadien-1-oli

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-dodekenyyliasetaatti

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-dodekenyyliasetaatti; (Z)-8-dodekenoli

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-dodekenyyliasetaatti; (E/Z)-9-dodeken-1-oli; (Z)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

 

TRF-DE

(Z)-11-heksadeken-1-oli

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadeken-1-yyliasetaatti

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadekenaali

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadekenaali; (Z)-11-heksadeken-1-yyliasetaatti

 

LLC-AT

(Z)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-heksadeken-11-ynyyliasetaatti

 

SDQ-ES

(Z)-13-oktadekenaali

 

SEI-NL

(Z)-7-tetradekenaali

 

SEI-NL

(Z)-8-dodekenoli

 

SEI-NL

(Z)-8-dodekenyyliasetaatti

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-dodekenyyliasetaatti;dodekan-1-yyliasetaatti

 

ISA-IT

(Z)-9-dodekenyyliasetaatti

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-dodekenyyliasetaatti; dodekan-1-yyliasetaatti

 

ISA-IT

(Z)-9-heksadekenaali

 

SEI-NL

(Z)-9-heksadekenaali; (Z)-11-heksadekenaali; (Z)-13-oktadekenaali

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-tetradekenyyliasetaatti

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimetyyli-2,6,10-dodekatrien-1-oli (farnesoli)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraeni-1-yyli-isobutyraatti

 

SHC-FR

1,4-diaminobutaani (putreskiini)

Itävalta

LLC-AT

1,7-dioksaspiro-5,5-undekaani

 

VIO-GR

1-tetradekanoli

 

SEI-NL

2,6,6-trimetyylibisyklo[3.1.1]hept-2-eeni (alfa-pineeni)

 

SHC-FR

3,7,7-trimetyylibisyklo[4.1.0]hept-3-eeni (3-kareeni)

 

 

3,7,11-trimetyyli-1,6,10-dodekatrieni-3-oli (nerolidoli)

 

CAL-FR

3,7-dimetyyli-2,6-oktadien-1-oli (geranioli)

 

CAL-FR

5-deken-1-oli

 

BAS-DE

SEI-NL

5-deken-1-yyliasetaatti

 

BAS-DE

SEI-NL

5-deken-1-yyliasetaatti; 5-deken-1-oli

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E) – 8,10-dodekadien-1-yyliasetaatti

 

 

Dodekan-1-yyliasetaatti

 

 

(E) – 9-dodeken-1-yyliasetaatti

 

 

(E) – 8-dodeken-1-yyliasetaatti

 

 

2-metyyli-6-metyleeni-2,7-oktadien-4-oli (ipsdienoli)

 

 

4,6,6-trimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-3-en-oli, ((S)-cis-verbenoli)

 

 

2-etyyli-1,6-dioksaspiro (4,4) nonaani (kalkograani)

 

 

(1R)-1,3,3-trimetyyli-4,6-dioksatrisyklo[3.3.1.02,7]nonaani (lineatiini)

 

 

(E,Z)-8,10-tetradekadienyyli

 

 

2-etyyli-1,6-dioksaspiro (4,4) nonaani

 

 

2-metoksipropan-1-oli

 

 

2-metoksipropan-2-oli

 

 

2-metyyli-3-buten-2-oli

 

 

(E)-2-metyyli-6-metyleeni-2,7-oktadien-1-oli (myrsenoli)

 

 

(E)-2-metyyli-6-metyleeni-3,7-oktadien-2-oli (isomyrsenoli)

 

 

2-metyyli-6-metyleeni-7-okten-4-oli (ipsenoli)

 

 

3-metyyli-3-buten-1-oli

 

 

Etyyli-2,4-dekadienoaatti

 

 

Metyyli-p-hydroksibentsoaatti

 

 

p-hydroksibentsoehappo

 

 

1-metoksi-4-propenyylibentseeni (anetoli)

 

 

1-metyyli-4-isopropylideenisykloheks-1-eeni (terpinoleeni)

 

 

C OSA

PÄÄESITTELIJÄT: ALANKOMAAT, RUOTSI

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Tanska

 

Bacillus sphaericus

Ranska

SUM-FR

Bacillus subtilis -kanta IBE 711

Saksa

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Italia

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italia

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Tanska

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Italia

SUM-FR

Baculovirus GV

Saksa

 

Beauveria bassiana

Saksa

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Saksa

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis -virus

Saksa

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Alankomaat

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis -virus

Suomi

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Viro

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Ruotsi

 

Streptomyces griseoviridis

Viro

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Ruotsi

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Ruotsi

BBI-SE

Trichoderma viride

Ranska

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Alankomaat

ARC-NL

Verticillium lecanii

Alankomaat

KBS-NL

D OSA

PÄÄESITTELIJÄ: SAKSA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Alumiinifosfidi

Saksa

CAT-PT

DET-DE

Brodifakumi

Italia

PEL-GB

Bromadioloni

Ruotsi

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Kloraloosi

Portugali

PHS-FR

Kloorifasinoni

Espanja

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenakumi

Suomi

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnesiumfosfidi

Saksa

DET-DE

Trikalsiumfosfaatti

Saksa

CHM-FR

Sinkkifosfidi

Saksa

CFW-DE

Hiilimonoksidi

Italia

 

E OSA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Alumiinifosfidi

Saksa

DET-DE

UPL-GB

Magnesiumfosfidi

Saksa

DET-DE

UPL-GB

F OSA

PÄÄESITTELIJÄ: ALANKOMAAT

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi

Alankomaat

LON-DE

Formaldehydi

Ilmoitettu desinfiointiaineena

Alankomaat

PSD-GB

Glutaraldehydi

Belgia

BAS-DE

Tervahappo, korkealla kiehuva (HBTA)

Ilmoitettu desinfiointiaineena

Irlanti

JEY-GB

Vetyperoksidi

Suomi

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Peretikkahappo

Alankomaat

SOL-GB

Foksiimi

Suomi

BCS-DE

Natriumhypokloriitti

Alankomaat

SPU-DE

Natriumlauryylisulfaatti

Alankomaat

ADC-DE

Natrium-p-tolueenisulfonikloramidi

Alankomaat

PNP-NL

G OSA

PÄÄESITTELIJÄ: PUOLA

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Ilmoittaja

(A)

(B)

(C)

2-metoksi-5-nitrofenoli, natriumsuola

Puola

 

3(3-bentsyylioksikarbonyyli-metyyli)-2-bentsotiatsolinoni (bentsolinoni)

Slovakia

 

Kumyylifenoli

Puola

 

Rasvojen tislausjäämät

Tšekki

 

Flufentsiini

Unkari

 

Flumetsulaami

Slovakia

 

Etaanidiaali (glyoksaali)

Puola

 

Heksametyleeni-tetramiini (urotropiini)

Slovakia

 

Laktofeeni

Tšekki

 

Propisokloori

Unkari

 

2-merkaptobentsotiatsoli

Puola

 

Biohumus

Puola

 

Di-1-p-menteeni

Puola

 

Jasmonihappo

Unkari

 

n-fenyyliftalaamihappo

Unkari

 

Kuparikompleksi: 8-hydroksikinoliini ja salisyylihappo

Puola

 

1,3,5-tri-(2-hydroksietyyli)-heksa-hydro-s-triatsyyni

Puola

 


(1)  Tehoaineet, joiden kohdalle ei ole merkitty ilmoittajaa sarakkeeseen C, ovat tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja aineita.


LIITE II

Ilmoittajien kooditunnisteiden, nimien ja osoitteiden luettelo

Kooditunniste

Nimi

Osoite

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département ”Homologations et Règlementation”

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


LIITE III

Jäsenvaltioiden koordinointiviranomainen (lisätietoja saatavilla seuraavalta www-sivulta: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

ITÄVALTA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIA

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KYPROS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TŠEKKI

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

TANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

VIRO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

SUOMI

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

RANSKA

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

SAKSA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

KREIKKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNKARI

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRLANTI

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIA

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LATVIA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LIETTUA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

ALANKOMAAT

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

PUOLA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALI

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVAKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ESPANJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

RUOTSI

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


LIITE IV

Jäsenvaltioiden elimet, joilta saa lisätietoa 30 artiklassa tarkoitettujen maksujen suorittamisesta ja joille maksut suoritetaan

 

ITÄVALTA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIA

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KYPROS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TŠEKKI

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

TANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

VIRO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

SUOMI

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

RANSKA

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

SAKSA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

KREIKKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNKARI

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRLANTI

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIA

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LATVIA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LIETTUA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

ALANKOMAAT

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

PUOLA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALI

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVAKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ESPANJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

RUOTSI

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


LIITE V

Uusien jäsenvaltioiden tuottajilta edellytetyt tiedot

Ilmoitus on tehtävä sekä paperi- että sähköpostimuodossa.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1.

ILMOITTAJAN TUNNISTETIEDOT

1.1

Asetuksen (EY) N:o 1112/2002 2 artiklan b kohdassa määritelty tehoaineen valmistaja (nimi, osoite, tuotantolaitoksen sijainti).

1.2

Asetuksen (EY) N:o 1112/2002 2 artiklan a kohdassa määritellyn tuottajan nimi ja osoite, mukaan luettuna ilmoituksesta ja tämän asetuksen mukaisista muista velvollisuuksista vastaavan (luonnollisen) henkilön nimi.

1.2.1

a)

Puhelinnumero

b)

Faksinumero

c)

Sähköpostiosoite

1.2.2

a)

Yhteyshenkilö

b)

Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö

2.

TUNNISTAMISTA AUTTAVAT TIEDOT

2.1

Yleinen nimi (ehdotettu tai tarvittaessa ISO-hyväksytty), tarvittaessa mainittava erityisesti valmistajan tuottamat muunnokset, kuten suolat, esterit tai amiinit. Mikro-organismien osalta lajin ja tarvittaessa alalajin nimi.

2.2

Kemiallinen nimi (IUPAC- ja CAS-nimikkeistö) (tarvittaessa).

2.3

CAS-, CIPAC- ja ETY-numerot (jos saatavilla).

2.4

Empiirinen ja rakennekaava, molekyylimassa (tarvittaessa).

2.5

Muut tiedot, jotka katsotaan tunnistamisen kannalta tarpeellisiksi, esimerkiksi valmistus-/uuttamismenetelmä tai niiden materiaalien alkuperä, joista aine on valmistettu.

2.6

Tehoaineen puhtauserittely g/kg tai g/l (tapauksen mukaan).

3.

MUUT TIEDOT

3.1

Jokaisen jäsenvaltion osalta on esitettävä luettelo viljelykasveista/käyttötarkoituksista, joiden osalta tehoainetta sisältävät kasvinsuojeluaineet ovat tällä hetkellä sallittuja tai käytössä.

4.

SITOUMUS

Ilmoittaja sitoutuu toimittamaan nimetyn esittelevän jäsenvaltion nimetylle koordinointiviranomaiselle asiakirja-aineistot asetuksen (EY) N:o 2229/2004 12 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

Ilmoittaja vakuuttaa olevansa tietoinen siitä, että jäsenvaltiot perivät häneltä maksun täydellistä asiakirja-aineistoa jätettäessä.

Ilmoittaja vahvistaa edellä annetut tiedot totuudenmukaisiksi ja oikeiksi.

Ilmoittaja vakuuttaa, että ilmoitukseen liitetään tarpeen vaatiessa valmistajan antama lupa toimia valmistajan yksinomaisena edustajana tämän asetuksen noudattamiseksi.

Allekirjoitus (1.1 kohdassa mainitun valmistajan toimivaltainen edustaja).


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2230/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Verkostotoiminta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä ’viranomainen’) ja viranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien jäsenvaltioiden elinten välillä on yksi viranomaisen toiminnan perusperiaatteista. Tehokkuuden varmistamiseksi onkin säädettävä tämän, asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun toimintaperiaatteen täytäntöönpanosta.

(2)

Tietyt jäsenvaltioiden elimet hoitavat kansallisella tasolla tehtäviä, jotka ovat samankaltaisia kuin viranomaisen tehtävät. Verkoston toiminnalla on tuettava tieteellisen yhteistyön puitteita, joiden kautta voidaan jakaa tietoa ja kokemusta, tunnistaa yhteisiä tehtäviä ja optimoida voimavarojen ja asiantuntemuksen käyttöä. Lisäksi on tärkeää helpottaa näiden elinten keräämien, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevien tietojen kokoamista yhteen yhteisön tasolla.

(3)

Kun otetaan huomioon, että näiden elinten on määrä vastata tietyistä tehtävistä, joilla pyritään tukemaan viranomaista sen yleisissä, asetuksella (EY) N:o 178/2002 määritetyissä toiminnoissa, on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot nimeävät nämä elimet teknistä ja tieteellistä pätevyyttä, tehokkuutta ja riippumattomuutta koskevilla perusteilla.

(4)

Jäsenvaltioiden on osoitettava viranomaiselle, että vaadittuja perusteita on noudatettu, jolloin elimet voidaan sisällyttää viranomaisen johtokunnan laatimaan toimivaltaisten elinten luetteloon.

(5)

Verkoston toiminnan helpottamiseksi jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava nimettyjen toimivaltaisten elinten erityisalat. Kun viranomainen laatii Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (2) mukaista lausuntoa muuntogeenisiä elintarvikkeita tai rehuja koskevasta lupahakemuksesta, se voi lisäksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaisesti pyytää elintarvikkeiden tai rehujen arvioinnin alalla toimivaltaista jäsenvaltion elintä tekemään arvion elintarvikkeen tai rehun turvallisuudesta.

(6)

On tärkeää, että neuvoa-antava ryhmä voi asetuksen (EY) N:o 178/2002 27 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti varmistaa tiiviin yhteistyön viranomaisen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten välillä ja edistää viranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien jäsenvaltioiden elinten verkostotoimintaa.

(7)

Tehtävillä, jotka viranomainen antaa luetteloon sisältyvien toimivaltaisten elinten hoidettavaksi, on pyrittävä auttamaan viranomaista toiminnassaan tieteellisen ja teknisen tuen tarjoamiseksi yhteisön politiikan ja lainsäädännön käyttöön; tämä ei kuitenkaan rajoita viranomaisen vastuuta sille asetuksen (EY) N:o 178/2002 nojalla kuuluvien tehtävien suorittamisesta.

(8)

Rahoitustuen myöntämisperusteiden avulla on varmistettava, että rahoituksella edistetään tehokkaasti ja taloudellisesti viranomaisen tehtävien suorittamista ja yhteisön toiminnan painopisteitä kyseisten alojen tieteellisen ja teknisen tuen osalta.

(9)

On tärkeää taata yleisesti se, että verkoston jäseninä olevat elimet suorittavat viranomaisen niiden hoidettaviksi antamat tehtävät tieteellisesti ja teknisesti korkeatasoisella tavalla, myös määräaikojen osalta tehokkaasti sekä riippumattomasti. Viranomainen on kuitenkin vastuussa tehtävien osoittamisesta toimivaltaisille elimille sekä näiden tehtävien seurannasta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltaiset elimet

1.   Jäsenvaltiot nimeävät asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaiset elimet, joiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

ne suorittavat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä ’viranomainen’) tehtäviin liittyvillä aloilla, ja erityisesti välittömästi tai välillisesti elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen vaikuttavilla aloilla, tieteellisiä ja teknisiä tukitehtäviä; erityisesti riskien tunnistamiseen ja riskeille altistumiseen liittyvien tietojen keruuta ja analysointia, riskien arviointia, elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuuden arviointia, tieteellisiä tai teknisiä tutkimuksia tai teknisen tai tieteellisen tuen antamista riskien hallinnasta vastaaville tahoille;

b)

ne ovat oikeushenkilöitä, jotka pyrkivät yleishyödyllisiin tavoitteisin; niillä on organisaatiossaan käytössä menettelyt ja säännöt, joilla varmistetaan, että viranomaisen niille uskomat tehtävät suoritetaan riippumattomasti ja luotettavasti;

c)

niillä on korkeatasoinen ja tunnustettu tieteellinen tai tekninen osaaminen yhdellä tai useammalla viranomaisen tehtäviin liittyvällä alalla, erityisesti niillä, joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen;

d)

ne kykenevät toimimaan verkostossa tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen tieteellisten tehtävien piirissä ja/tai ne kykenevät tehokkaasti toteuttamaan tämän asetuksen 4 artiklassa mainitut tehtävät, joita viranomainen voi niiden hoidettaviksi antaa.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viranomaiselle nimeämiensä elinten nimet ja yhteystiedot sekä tiedot, joilla perustellaan näiden elinten yhdenmukaisuus edellä 1 kohdassa lueteltuihin perusteisiin nähden, ja tiedot aloista, joilta näillä elimillä on erityisosaamista; jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kopiot näistä tiedoista. Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamista varten erityisesti toimitettava muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden arvioinnin alalla toimivaltaisten elinten nimet ja yhteystiedot.

Jos nimetty elin toimii osana verkostoa, tämä on mainittava ja verkoston toimintaehdot on kuvattava.

Jos kyseessä on nimetyn elimen tietty osa, joka kykenee toimimaan verkostossa tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen tieteellisten tehtävien piirissä ja/tai kykenee tehokkaasti toteuttamaan tämän asetuksen 4 artiklassa mainitut tehtävät, joita viranomainen voi sen hoidettaviksi antaa, jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä.

3.   Jos nimetyt elimet eivät enää täytä edellä 1 kohdassa säädettyjä perusteita, jäsenvaltioiden on peruutettava nimeäminen, ilmoitettava tästä välittömästi viranomaiselle ja toimitettava viranomaiselle tähän liittyvä asiakirja-aineisto; jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kopiot näistä tiedoista.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti ja vähintään kolmen (3) vuoden välein tarkistettava nimettyjen elinten luettelo.

2 artikla

Luettelon laatiminen toimivaltaisista elimistä

1.   Viranomaisen on varmistettava, että jäsenvaltioiden nimeämät elimet täyttävät edellä 1 artiklan 1 kohdassa luetellut edellytykset. Tarvittaessa jäsenvaltioille esitetään perusteltu pyyntö 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen täydentämiseksi.

2.   Viranomaisen johtokunta laatii toiminnanjohtajan ehdotuksesta ja edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun pohjalta toimivaltaisten elinten luettelon, johon sisältyvät niiden erityisalat, erityisesti muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden arvioinnin alalta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu luettelo (jäljempänä ’luettelo’) julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

4.   Luetteloa päivitetään säännöllisesti viranomaisen toiminnanjohtajan ehdotuksesta ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden tekemät nimeämisten tarkistukset tai uudet nimeämisehdotukset.

3 artikla

Viranomaisen ja luetteloon sisältyvien elinten välinen verkostotoiminta

1.   Viranomainen edistää verkostotoimintaa luetteloon sisältyvien elinten kanssa tieteellisen yhteistyön tukemiseksi viranomaisen toiminnan kannalta merkittävillä aloilla, ja erityisesti aloilla, joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuuteen.

Viranomainen voi neuvoa-antavassa ryhmässä tehdyn työn pohjalta nimetä yleisesti kiinnostavia tieteellisiä toimia, jotka voidaan toteuttaa verkoston toimintana. Neuvoa-antavassa ryhmässä tehtävässä työssä on otettava huomioon luetteloon sisältyvien elinten ehdotukset.

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 27 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti neuvoa-antava ryhmä osallistuu verkoston toimintaan.

2.   Komissio ja viranomainen toimivat yhteistyössä, jotta vältettäisiin päällekkäisyydet yhteisön tason nykyisen tieteellisen ja teknisen toiminnan kanssa.

4 artikla

Tehtävät, jotka voidaan antaa luetteloon kuuluville elimille

1.   Viranomainen voi antaa yhden tai useamman luettelossa olevan elimen hoidettavaksi niiden suostumuksella tehtäviä, jotka tarjoavat viranomaiselle tieteellistä tai teknistä tukea, sanotun kuitenkaan rajoittamatta viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 178/2002 nojalla kuuluvan toiminta-ajatuksen ja tehtävien toteuttamista.

2.   Neuvoa-antava ryhmä pyrkii varmistamaan, että ne tehtävät, joita viranomainen tarjoaa luettelossa oleville elimille, vastaavat hyvin näiden elinten mahdollisuuksia ottaa vastaan kyseiset tehtävät. Tämän vuoksi toiminnanjohtajan on annettava kaikki tarvittavat tiedot neuvoa-antavan ryhmän käyttöön.

3.   Luettelossa oleville elimille, jotka voivat työskennellä yksin tai yhteistyössä, voidaan antaa tehtäviä

joiden ansioista voidaan levittää hyviä toimintatapoja ja kehittää menetelmiä, jotka koskevat tieteellisten ja teknisten tietojen keruuta ja analysointia, erityisesti tällaisten tietojen vertailukelpoisuuden kehittämiseksi ja niiden kokoamiseksi yhteisön tasolla,

joilla pyritään keräämään ja analysoimaan yhteiseen painopistekysymykseen liittyviä erityistietoja, erityisesti viranomaisen työohjelmiin kirjattujen yhteisön painopisteiden osalta tai silloin, kun komissio pyytää kiireellisesti viranomaisen tieteellistä apua, erityisesti edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 178/2002 55 artiklassa tarkoitetun kriisinhallinnan yleissuunnitelman yhteydessä,

joilla pyritään keräämään ja analysoimaan tietoja, joiden avulla voidaan tukea viranomaisen tekemää riskien arviointia, yhteisön lainsäädäntöön liittyvät ihmisten ravitsemusta koskevat arviointitehtävät mukaan luettuina, erityisesti silloin, kun kootaan ja/tai käsitellään saatavilla olevaa tieteellistä tietoa, joka koskee ainetta, käsittelyä, elintarviketta, rehua, valmistetta, organismia tai vierasta ainetta, johon mahdollisesti liittyy terveysriski, sekä silloin, kun kootaan ja/tai analysoidaan tietoja jäsenvaltioiden väestön alistumisesta elintarvikkeeseen tai rehuun liittyvälle terveysriskille,

joilla pyritään tuottamaan tieteellistä tietoa tai julkaisuja, jotka edistävät viranomaisen vastuualueeseen, yhteisön lainsäädäntöön liittyvät ihmisten ravitsemusta koskevat arviointitehtävät mukaan luettuina, kuuluvien riskien arviointia; tämäntyyppisten tehtävien on vastattava tarkoin määriteltyjä ongelmia, jotka on tunnistettu viranomaisen tekemän työn yhteydessä, esimerkiksi työryhmissä tai pysyvissä komiteoissa, eikä niillä saa luoda päällekkäisyyksiä yhteisön tutkimushankkeiden tai niiden tietojen tai tulosten kanssa, joiden toimittamisesta alan yritykset ovat vastuussa, erityisesti lupamenettelyiden yhteydessä,

joilla pyritään toteuttamaan viranomaisen tieteellisten lausuntojen valmistelutöitä, lupahakemusten arviointiin liittyvät valmistelutyöt mukaan luettuina,

joilla pyritään toteuttamaan valmistelutöitä riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamiseksi,

joilla jaetaan yhteisesti kiinnostavia tietoja, esimerkiksi tietopankkien perustaminen,

joita tarkoitetaan edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 18 artiklan 3 kohdan b alakohdassa.

5 artikla

Rahoitustuki

1.   Viranomainen voi tehdä päätöksen rahoitustuen myöntämisestä luettelossa oleville elimille annettuja tehtäviä varten, jos kyseiset tehtävät ovat erityisen merkittäviä viranomaisen omien tehtävien suorittamisen kannalta tai jos komissio on pyytänyt kiireellisesti viranomaisen apua kriisitilanteessa.

2.   Rahoitustuki suoritetaan viranomaisen varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti määritettävinä ja myönnettävinä tukimaksuina.

6 artikla

Yhdenmukaistetut laatukriteerit ja suoritusehdot

1.   Viranomainen määrittää komissiota kuultuaan yhdenmukaistetut laatukriteerit niiden tehtävien suorittamista varten, jotka se antaa luettelossa oleville elimille, ja näihin kriteereihin sisältyvät erityisesti

a)

kriteerit, joilla varmistetaan tehtävien suorittaminen tieteellisesti ja teknisesti korkeatasoisella tavalla, erityisesti tehtävästä vastaavan henkilöstön tieteellisen ja/tai teknisen pätevyyden osalta;

b)

kriteerit, jotka koskevat tehtävien suorittamiseen mahdollisesti osoitettavia resursseja ja varoja, ja erityisesti niitä, joiden ansiosta tehtävä voidaan suorittaa annetussa määräajassa;

c)

kriteerit, jotka liittyvät sellaisiin käytössä oleviin sääntöihin ja menettelyihin, joiden ansiosta tietyn tehtäväryhmän osalta voidaan varmistaa tehtävien riippumaton ja luotettava suorittaminen sekä luottamuksellisuuden kunnioittaminen.

2.   Luettelossa oleville elimille annettavien tehtävien suorittamista koskevat tarkat ehdot määritellään viranomaisen ja kunkin elimen välisessä erityissopimuksessa.

7 artikla

Tehtävien suorittamisen valvonta

Viranomaisen on valvottava, että tehtävät, jotka se antaa luettelossa oleville elimille, suoritetaan asianmukaisesti. Viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 6 artiklassa tarkoitettuja kriteerejä ja ehtoja noudatetaan. Jos mainittuja kriteerejä ja ehtoja ei noudateta, viranomaisen on sovellettava korjaavia toimenpiteitä. Viranomainen voi tarvittaessa vaihtaa tehtävästä vastaavan elimen toiseen.

Jos tehtäviin on myönnetty tukea, sovelletaan viranomaisen varainhoitoasetuksessa ja sen soveltamissäännössä säädettyjä seuraamuksia.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/68


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2231/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen päättämisestä ja kyseisen tuonnin asetuksen (EY) N:o 844/2004 mukaisesti tapahtuvan kirjaamisen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A   MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 119/97 (2), jäljempänä ’alkuperäinen asetus’, käyttöön 32,5–39,4 prosentin suuruiset lopulliset polkumyyntitullit tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien, jäljempänä ’mekanismit’ tai ’rengasmekanismit’, tuonnissa yhteisöön. Näitä tulleja sovellettiin muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin; 17- ja 23-renkaisiin mekanismeihin puolestaan sovellettiin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000:a kappaletta kohti) ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hinnan erotusta vastaavaa tullia aina, kun jälkimmäinen hinta oli vähimmäistuontihintaa alempi.

(2)

Neuvosto muutti ja korotti edellä mainittuja, tiettyihin muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin sovellettavia tulleja perusasetuksen 12 artiklan mukaisen tutkimuksen perusteella asetuksella (EY) N:o 2100/2000. Nämä muutetut tullit olivat suuruudeltaan 51,2–78,8 prosenttia.

(3)

Voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloaikaa jatkettiin neljällä vuodella neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 (3).

(4)

Huhtikuun 29 päivänä 2004 komissio pani omasta aloitteestaan asetuksella (EY) N:o 844/2004 (4), jäljempänä ’vireillepanoasetus’, vireille perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen, joka koski tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, ja määräsi, että kyseinen tuonti on kirjattava. Komissiolla oli käytössään riittävä alustava näyttö siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontia koskevien toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta yhteisöön suuntautuvassa rengasmekanismien viennissä oli tapahtunut merkittävä rakenteellinen muutos. Tämän muutoksen kaupan rakenteessa väitettiin johtuvan siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia rengasmekanismeja kuljetetaan yhteisöön Thaimaan kautta. Lisäksi oli riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnista kannettavien polkumyyntitullien korjaavat vaikutukset olivat heikentyneet sekä hintojen että määrien osalta ja että tuonti tapahtui polkumyynnillä suhteessa aiemmin määritettyihin normaaliarvoihin.

(5)

Tarkasteltavana olevan tuotteen muodostavat alkuperäisen asetuksen määritelmän mukaisesti tietyt rengaskirjamekanismit, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00. Nämä rengasmekanismit koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty vähintään neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengasmekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen aukaisumekanismin avulla.

B   TUTKIMUS

(6)

Komissio ilmoitti tutkimuksen vireillepanosta virallisesti Kiinan kansantasavallan ja Thaimaan viranomaisille, thaimaalaisille ja kiinalaisille tuottajille/viejille ja komission tiedossa oleville yhteisön tuojille. Thaimaalaisille ja kiinalaisille tuottajille/viejille ja yhteisön tuojille lähetettiin kyselylomakkeet. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoasetuksessa asetetussa määräajassa. Komissiolla oli lisäksi tapaaminen Thaimaan viranomaisten edustajien kanssa.

(7)

Yksi thaimaalainen tuottaja/viejä ja siihen etuyhteydessä oleva kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja palauttivat kyselylomakkeen kokonaan täytettynä, kun taas kaksi muuta kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa väittivät, että niillä ei ollut lainkaan tai erittäin vähän myyntiä Thaimaahan, mistä syystä ne eivät joko vastanneet kyselyyn lainkaan tai toimittivat riittämättömästi tietoja. Myös kolme yhteisön tuojaa vastasi kyselyyn. Komissio teki tarkastuskäyntejä seuraavien tuottajien/viejien toimitiloihin:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thaimaa, jäljempänä ’TSI’,

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hongkong, jäljempänä ’WHS’.

(8)

Tutkimusajanjakso käsitti 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisen ajan. Tietoja kerättiin vuodesta 2000 tutkimusajanjakson loppuun sen selvittämiseksi, oliko kaupan rakenteessa tapahtunut muutoksia.

C   TUTKIMUKSEN TULOKSET

(9)

TSI, joka on ainoa thaimaalainen rengasmekanismien viejä, perustettiin vuonna 1998 eli vuosi sen jälkeen, kun tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnissa oli otettu käyttöön polkumyyntitullit. TSI on rengasmekanismeilla kauppaa käyvän ja Kiinan kansantasavallassa tuotantolaitoksen omistavan hongkongilaisen WHS-yrityksen tytäryhtiö. Eurostatin tietojen mukaan tutkimusajanjakson aikainen tuonti Thaimaasta yhteisöön muodostui kokonaisuudessaan TSI:n yhteisöön viemistä tuotteista. Koska päinvastaista näyttöä ei ollut, tämän perusteella pääteltiin, että TSI oli ainoa thaimaalainen rengasmekanismien viejä.

(10)

Tutkimus osoitti, että alkuvaiheessa, kun TSI oli juuri aloittanut toimintansa Thaimaassa, se pelkästään hoiti WHS:n kiinalaisesta tuotantolaitoksesta tuotujen rengasmekanismien osien kokoonpanon ja vei sitten valmiit rengasmekanismit yhteisöön.

(11)

On kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että WHS siirsi vähitellen voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden kohteena olevien rengasmekanismien koko tuotannon TSI-yritykseen. Se siirsi kiinalaisesta tuotantolaitoksesta Thaimaahan sekä työvoimaa että kaikki tarvittavat koneet, galvanointilaitteistot mukaan lukien. Vuonna 2002 TSI-yrityksellä oli jo kaikki rengasmekanismien tuotannossa tarvittavat koneet.

(12)

Mitään näyttöä ei myöskään ole siitä, että TSI olisi vielä tutkimusajanjakson aikana tuonut rengasmekanismien osia Kiinan kansantasavallasta.

(13)

Lisäksi todettiin, että TSI:n maahantuomien raaka-aineiden (toisin kuin osien) määrä oli riittävä yhteisöön tutkimusajanjakson aikana vietyjen rengasmekanismien tuottamiseksi. Kun TSI:n itse tuottamien rengasmekanismien määrä kasvoi, myös sen Thaimaahan tuomien raaka-aineiden määrä lisääntyi vuodesta 2000 vuoteen 2002 pysytellen sitten vakaana vuosina 2002 ja 2003. Vuoden 2004 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana tuotuja raaka-aineita koskevat tiedot osoittavat lisäksi tuotannon pysyneen kyseisenä ajanjaksona vakaana vuoteen 2003 verrattuna.

(14)

Tutkimuksesta kävi ilmi, että TSI pystyi ainakin 1 päivästä tammikuuta 2003 eli tutkimusajanjakson alusta lukien tuottamaan itse yhteisöön viemänsä rengasmekanismit. Tästä syystä pääteltiin, että TSI-yritystä on pidettävä tiettyjen rengasmekanismien tosiasiallisena tuottajana. Näin ollen katsotaan, että rengasmekanismien kuljetusta yhteisöön Thaimaan kautta ei ole tapahtunut tutkimusajanjakson aikana.

(15)

Edellä esitettyjen tulosten perusteella katsotaan myös, että tutkitut yritykset eivät täytä perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, sillä TSI ei harjoita kokoonpanotoimintaa. Tämä päätelmä perustuu siihen, että perusasetuksen 13 artiklan 2 kohtaa pidetään kokoonpanotoimintaa koskevana erityissäännöksenä.

D   TUTKIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

(16)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella näyttää tarkoituksenmukaiselta päättää tämä toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus. Vireillepanoasetuksen mukaisesti aloitettu tiettyjen rengasmekanismien tuonnin kirjaaminen olisi tästä syystä lopetettava ja kyseinen asetus kumottava.

(17)

Asianomaisia osapuolia kuultiin tästä toimenpide-ehdotuksesta, eivätkä ne esittäneet vastalauseita sen johdosta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätetään tutkimus, joka pantiin vireille Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireille panemisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta annetulla asetuksella (EY) N:o 844/2004.

2 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EY) N:o 844/20042 artiklan mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 844/2004.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2100/2000 (EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1).

(3)  EYVL L 359, 4.12.2004, s. 11.

(4)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 67.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/71


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2232/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta altrenogestin, beklometasoni-dipropionaatin, kloprostenolin, r-kloprostenolin, sorbitaaniseskvioleaatin ja toltratsuriilin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 ja 3 sekä 4 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean valmistelemat Euroopan lääkeviraston lausunnot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Tieteellisten tutkimusten ollessa kesken altrenogesti on lisätty tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY (2) mukaisesti asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III sikojen ja hevoseläinten osalta käytettäväksi ainoastaan jalostustarkoituksiin kunnes tieteelliset tutkimukset on saatettu päätökseen. Nämä tutkimukset on nyt saatettu päätökseen, ja altrenogesti olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I.

(3)

Beklometasoni-dipropionaatti olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II hevoseläinten osalta, mutta ainoastaan inhalaatiokäyttöön.

(4)

Kloprostenoli ja r-kloprostenoli on lisätty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II nautaeläinten, sikojen ja hevoseläinten osalta. Merkintä olisi laajennettava kattamaan myös vuohet.

(5)

Sorbitaaniseskvioleaatti on hyvin samankaltainen aine kuin sorbitaanitrioleaatti, joka sisältyy asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II kaikkien elintarvikkeita tuottavien eläinten osalta. Muut sorbitaaniesterit on hyväksytty elintarvikelisäaineina elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/2/EY (3) mukaisesti, ja ne on sen vuoksi sisällytetty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II kaikkien elintarvikkeita tuottavien eläinten osalta. Kyseiset sorbitaaniesterit ovat sorbitaanimonostearaatti (E491), sorbitaanitristearaatti (E492), sorbitaanimonolauraatti (E493), sorbitaanimono-oleaatti (E494) ja sorbitaanimonopalmitaatti (E495). Myös sorbitaaniseskvioleaatti olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II kaikkien elintarvikkeita tuottavien eläinten osalta.

(6)

Toltratsuriili on sisällytetty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I kanojen, kalkkunoiden ja sikojen osalta. Jotta tieteelliset tutkimukset käytön laajentamiseksi nautaeläimiin voitaisiin saattaa loppuun, toltratsuriili olisi lisättävä mainitun asetuksen liitteeseen III, mutta ei eläinten osalta, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(7)

Sen vuoksi olisi muutettava asetusta (ETY) N:o 2377/90.

(8)

Olisi vahvistettava riittävän pitkä määräaika ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tarvittavat mukautukset markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (4) mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä helmikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1875/2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 19).

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/74/EY (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 17).

(3)  EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

A.   Lisätään seuraava(t) aine(et) asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I.

6.   Lisääntymiseen vaikuttavat aineet

6.1   Progestageenit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlaji

Jäämien enimmäismäärä

Kohdekudos

Altrenogesti  (1)

Altrenogesti

Sika

1 μg/kg

Nahka ja rasva

0,4 μg/kg

Maksa

Hevoseläimet

1 μg/kg

Rasva

0,9 μg/kg

Maksa”

B.   Lisätään seuraava(t) aine(et) asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II.

2.   Orgaaniset yhdisteet

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Eläinlaji

Beklometasoni-dipropionaatti

Hevoseläimet (2)

Kloprostenoli

Vuohi

R-kloprostenoli

Vuohi

Sorbitaaniseskvioleaatti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat eläimet”

C.   Lisätään seuraava(t) aine(et) asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III.

2.   Antiparasiittiset aineet

2.4   Alkueläimiin vaikuttavat aineet

2.4.3   Triatsiinionijohdannaiset

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlaji

Jäämien enimmäismäärä

Kohdekudos

Toltratsuriili  (3)

Toltratsuriilisulfoni

Nautaeläimet

100 μg/kg

Lihas

150 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

250 μg/kg

Munuaiset”


(1)  Ainoastaan jalostustarkoituksiin direktiivin 96/22/EY säännösten mukaisesti.

(2)  Ainoastaan inhalaatiokäyttöön.

(3)  Väliaikainen jäämän enimmäismäärä voimassa 1.7.2006 asti. Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/75


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2233/2004,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta toisen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteessä I on luettelo henkilöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Komissiolla on valtuudet muuttaa kyseistä liitettä ottaen huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP (2) täytäntöönpanosta tehdyt neuvoston päätökset. Kyseinen yhteisön kanta pannaan täytäntöön neuvoston päätöksellä 2004/900/YUTP (3). Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1763/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2004 (EUVL L 339, 16.11.2004, s. 4).

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 108.


LIITE

Seuraavat henkilöt poistetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteestä I:

1)

Bralo, Miroslav. Syntymäaika: 13.10.1967. Syntymäpaikka: Kratine, Vitezin kunta, Bosnia ja Hertsegovina. Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovina.

2)

Milosevic, Dragomir. Syntymäaika: 4.2.1942. Syntymäpaikka: Murgas, Ubin kunta, Serbia ja Montenegro. Kansalaisuus: Bosnia ja Hertsegovina.


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/77


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2234/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 16,508 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/78


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2235/2004,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä V mainittuina tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuen määrä 100 kg kohti kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kuukausittain.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja Bulgariaan suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 24 päivänä syyskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1676/2004 (3) mukaan Bulgariaan vietävät perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomat jalostetut maataloustuotteet eivät ole vientitukikelpoisia 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä V lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, liitteessä vahvistettuja määriä ei saa soveltaa perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen, kun on kyse Bulgariaan suuntautuvasta viennistä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 886/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  EUVL L 301, 28.9.2004, s. 1.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 24 päivänä joulukuuta 2004

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

42,40

42,40


24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/81


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/116/EY,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston direktiivin 82/471/ETY liitteen muuttamisesta Candida guilliermondiin sisällyttämiseksi siihen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/471/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On esitetty hakemus direktiivin 82/471/ETY liitteessä vahvistettuun tuoteryhmään ”1.2.1 Eläin- tai kasviperäisillä substraateilla tuotetut hiivat” kuuluvan kasviperäisellä substraatilla tuotetun Candida guilliermondiin hyväksymiseksi. Kyseessä on mikro-organismeja sisältävä tuote, joka perustuu soluihin, jotka jäävät jäljelle sen jälkeen, kun sitruunahappoa tuotetaan teollisesti käymisen tuloksena.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen kuuluva eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevä tiedelautakunta antoi 7 päivänä kesäkuuta 2004 lausunnon tämän tuotteen käytöstä rehussa; lausunnon mukaan kasviperäisellä substraatilla (ruokosokerimelassi) tuotetun Candida guilliermondiin käyttö ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

(3)

Kasviperäisellä substraatilla tuotetun Candida guilliermondiin hyväksymistä koskevan hakemuksen arviointi osoittaa, että tuote täyttää direktiivin 82/471/ETY 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset silloin, kun kyseisen direktiivin liitteessä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(4)

Direktiivi 82/471/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 82/471/EY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005. Niiden on toimitettava kirjallisina komissiolle nämä säännökset sekä kyseisiä säännösten ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiivin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 213, 21.7.1982, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/104/EY (EUVL L 295, 13.11.2003, s. 83).


LIITE

Korvataan direktiivin 82/471/ETY liitteessä oleva tuoteryhmä 1.2.1 seuraavasti:

Tuoteryhmän nimi

Tuotteen nimi

Ravintoaineperusteen määrittely tai mikro-organismin tunnistetiedot

Viljelyalusta

(mahdolliset erityispiirteet)

Tuotteelle ominainen koostumus

Eläinlaji

Erityismääräykset

”1.2.1

Eläin- tai kasviperäisillä substraateilla tuotetut hiivat

Kaikki hiiva

jotka on tuotettu 3 ja 4 sarakkeissa mainituilla mikro-organismeilla ja substraateilla

joiden solut on tapettu

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melassi, tislausjätteet, vilja ja tärkkelystä sisältävät tuotteet, hedelmämehut, hera, maitohappo, hydrolysoidut kasvikuidut

 

Kaikki eläinlajit

 

Candida guilliermondii

Melassi, tislausjätteet, vilja ja tärkkelystä sisältävät tuotteet, hedelmämehut, hera, maitohappo, hydrolysoidut kasvikuidut

Kuiva-aine vähintään 16 %

Lihasiat”


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/83


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29. marraskuuta 2004,

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

(2004/897/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 94 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä lokakuuta 2001 komission neuvottelemaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa sopimuksen, jolla voidaan varmistaa, että Liechtensteinin ruhtinaskunta ottaa käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan yhteisössä varmistetaan säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus.

(2)

Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimusteksti on neuvoston vahvistamien neuvotteluohjeiden mukainen. Tekstiin on liitetty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan yhteisymmärryspöytäkirja.

(3)

Edellyttäen, että myöhemmin tehdään päätös sopimuksen lopullisesta tekemisestä, on suotavaa allekirjoittaa molemmat 30 päivänä heinäkuuta 2004 parafoidut asiakirjat ja saada neuvostolta vahvistus yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksynnästä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Edellyttäen, että myöhemmin tehdään päätös säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen lopullisesta tekemisestä Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä, neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus ja siihen liittyvä yhteisymmärryspöytäkirja sekä Euroopan yhteisön kirjeet, jotka on vaihdettava sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan ja yhteisymmärryspöytäkirjan viimeisen alakohdan mukaisesti Euroopan yhteisön suostumuksen ilmaisemiseksi.

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekstin.

Sopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan tekstit ovat tämän sopimuksen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. J. BRINKHORST


Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen

SOPIMUS

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’

ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA, jäljempänä ’Liechtenstein’

tai ’sopimuspuoli’ tai ’sopimuspuolet’, jotka

vahvistavat yhteisen halunsa kehittää edelleen yhteisön ja Liechtensteinin välisiä erityissuhteita,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Liechtensteinilaisten maksuasiamiesten pidättämä lähdevero

1.   Korkotuloista, jotka Liechtensteinin alueelle sijoittautunut maksuasiamies maksaa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jäljempänä ’jäsenvaltio’, asuvalle 4 artiklassa tarkoitetulle tosiasialliselle edunsaajalle, pidätetään lähdevero, ottaen kuitenkin huomioon 2 artiklan määräykset. Lähdeveron suuruus on kolmen ensimmäisen vuoden aikana tämän sopimuksen soveltamisen alkamispäivästä alkaen 15 prosenttia, kolmen seuraavan vuoden aikana 20 prosenttia ja tämän jälkeen 35 prosenttia.

2.   Liechtensteinin on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Liechtensteinin alueelle sijoittautuneet maksuasiamiehet suorittavat tarvittavat toimet tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, sekä annettava menettelyjä ja rangaistusseuraamuksia koskevat säännökset.

2 artikla

Tietojen ilmoittaminen vapaaehtoisesti

1.   Liechtenstein mahdollistaa menettelyn, jonka mukaan 4 artiklan määritelmän mukainen tosiasiallinen edunsaaja välttyy 1 artiklassa tarkoitetun lähdeveron pidätykseltä nimenomaisesti valtuuttamalla Liechtensteinissa toimivan maksuasiamiehensä ilmoittamaan maksetut kyseisen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Valtuutuksen on koskettava kaikkia kyseisen maksuasiamiehen koronmaksuja tosiasialliselle edunsaajalle.

2.   Tosiasialliselta edunsaajalta nimenomaisen valtuutuksen saaneen maksuasiamiehen on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:

a)

tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyys ja asuinpaikka 5 artiklan mukaisesti määritettynä;

b)

maksuasiamiehen nimi ja osoite;

c)

tosiasiallisen edunsaajan tilinumero tai, jos sellaista ei ole, koron perusteena olevan velkasitoumuksen tunnistetiedot; ja

d)

koronmaksun määrä 3 artiklan mukaisesti laskettuna.

3.   Liechtensteinin toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot tosiasiallisen edunsaajan asuinjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tiedot on ilmoitettava ilman erillistä pyyntöä ja vähintään kerran vuodessa kuuden kuukauden kuluessa Liechtensteinin verovuoden päättymisestä kaikkien kyseisen vuoden aikana maksettujen korkojen osalta.

4.   Jos tosiasiallinen edunsaaja valitsee tämän vapaaehtoisen tietojen ilmoittamisen menettelyn tai muulla tavoin ilmoittaa liechtensteinilaiselta maksuasiamieheltä saamansa korkotulot oman asuinjäsenvaltionsa veroviranomaisille, kyseiset korkotulot verotetaan siinä jäsenvaltiossa samoilla verokannoilla kuin mitä sovelletaan kyseisestä valtiosta saatuihin tuloihin.

3 artikla

Lähdeveron laskemisperusta

1.   Maksuasiamies pidättää lähdeveron 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavasti:

a)

mikäli koron maksu on tapahtunut 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti: maksetun tai tilille kirjatun koron koko määrästä;

b)

mikäli koron maksu on tapahtunut 7 artiklan 1 kohdan b tai d alakohdan mukaisesti: kyseisessä alakohdassa tarkoitetun koron tai tulon määrästä;

c)

mikäli koron maksu on tapahtunut 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti: kyseisessä alakohdassa tarkoitetun koron määrästä.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa lähdeveroa pienennetään suhteessa siihen aikaan, jonka velkasitoumus on ollut tosiasiallisella edunsaajalla. Jos maksuasiamies ei kykene määrittämään tätä aikaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, maksuasiamies katsoo, että velkasitoumus on ollut tosiasiallisella edunsaajalla sitoumuksen koko olemassaolon ajan, ellei edunsaaja esitä näyttöä hankintapäivästä.

3.   Samasta korkotulosta tässä sopimuksessa edellytetyn lähdeveron lisäksi perittävät muut verot ja pidätykset hyvitetään tämän artiklan mukaista lähdeveron määrää laskettaessa. Hyvitykseen sisältyy erityisesti 4 prosentin suuruinen Liechtenstein Couponsteuer.

4 artikla

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

1.   Tässä sopimuksessa ’tosiasiallisella edunsaajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle tai jonka hyväksi maksetaan korkoja, ellei henkilö voi osoittaa, että korkoja ei maksettu hänelle itselleen tai hänen omaksi hyväkseen. Luonnollista henkilöä ei katsota tosiasialliseksi edunsaajaksi, jos hän

a)

toimii 6 artiklassa tarkoitettuna maksuasiamiehenä, tai

b)