ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 371

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
18. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2164/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2165/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, omenat)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2166/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2005

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2167/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 1848/93 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2168/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 2037/93 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2169/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1535/2003 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2170/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5000 tonnin määrän jaosta kansallisina taattuina määrinä markkinointivuonna 2004/2005 Tanskan, Kreikan, Irlannin, Italian ja Luxemburgin kesken

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2171/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2005 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2172/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta ( 1 )

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2173/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2174/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2175/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2176/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 73. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2177/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 10. yksittäistä tarjouskilpailua varten

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2178/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 9. yksittäistä tarjouskilpailua varten

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2179/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 326. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2180/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2004, vilja-alalla 18 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

39

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2181/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2004/21)

42

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/865/EY:
Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2004 alueiden komitean kahden luxemburgilaisen varsinaisen jäsenen ja neljän luxemburgilaisen varajäsenen nimeämisestä

46

 

*

2004/866/EY:
Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Itävallan tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

47

 

*

2004/867/EY:
Neuvoston päätös tehty 13 päivänä joulukuuta 2004, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) tehdyn päätöksen 2002/463/EY muuttamisesta

48

 

 

Komissio

 

*

2004/868/EY:
Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 29/2004, tehty 5 päivänä marraskuuta 2004, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

50

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2129/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta ( EUVL L 368, 15.12.2004 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2164/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

112,2

204

84,3

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

101,2

999

101,2

0709 90 70

052

110,5

204

69,1

999

89,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

47,8

388

43,1

528

41,6

999

40,9

0805 20 10

204

62,6

999

62,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,3

204

43,0

464

171,7

624

98,1

999

96,0

0805 50 10

052

46,6

528

38,8

999

42,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,0

400

77,6

404

102,4

720

67,5

999

99,1

0808 20 50

400

99,8

528

47,4

720

54,6

999

67,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2165/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön viemille tuotteille voidaan myöntää vientitukea siinä määrin kuin taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi on tarpeen ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmän myötä aiemmin syntyneet kauppavirrat eivät häiriinny. Tämän vuoksi ja koska hedelmien ja vihannesten vienti on kausiluonteista, on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden erilaiset pilaantumisominaisuudet.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät toisaalta hedelmistä ja vihanneksista yhteisön markkinoilla maksettavan hinnan ja niiden saatavuuden osalta sekä toisaalta kansainvälisessä kaupassa maksettavien hintojen osalta. On myös otettava huomioon kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset sekä suunnitellun viennin taloudelliset tekijät.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaan yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennin kannalta edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Yhteisiä kaupan pitämisen vaatimuksia koskeviin luokkiin ekstra, I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoja ja omenoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi avattava tarjouskilpailu ja vahvistettava tukien ohjeellinen hinta ja kyseessä olevan kauden tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan tarjouskilpailu A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi. Kyseessä olevat tuotteet, tarjousten jättöaika, ohjeelliset tukimäärät ja tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä myönnettyjä todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin tukikelpoisiin tuotemääriin.

3.   A3-todistusten voimassaoloaika on kaksi kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EUVL L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILUN AVAAMISESTA A3-MENETTELYN MUKAISTEN VIENTITODISTUSTEN MYÖNTÄMISEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALALLA (TOMAATIT, APPELSIINIT, SITRUUNAT, OMENAT)

Tarjousten jättöaika: 10 ja 11 päivänä tammikuuta 2005

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Ohjeellinen tukimäärä

(EUR/nettotonni)

Tuotemäärät

(tonnia)

0702 00 00 9100

F08

30

3 074

0805 10 20 9100

A00

29

59 194

0805 50 10 9100

A00

43

19 601

0808 10 80 9100

F04, F09

28

15 757


(1)  Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-määräpaikkojen koodit määritellään asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11). Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

F03

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F08

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Bulgariaa.

F09

Seuraavat määräpaikat:

Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Romania, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia ja Montenegro, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldavia, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia,

Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa,

komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2166/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 13 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/239/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevassa kirjeenvaihtona tehdyssä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa (3), jäljempänä ’sopimus’, tarkoitetut tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vuotuiset tariffikiintiöt olisi avattava vuodeksi 2005.

(2)

Sopimuksessa vahvistettu CN-koodeihin 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 kuuluvia tavaroita koskeva vuotuinen kiintiö on täyttynyt. Tämän vuoksi kiintiötä olisi sopimuksen mukaisesti lisättävä kymmenellä prosentilla vuodeksi 2005.

(3)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointiin liittyvistä säännöistä. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan tämän asetuksen liitteessä luetellut Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden yhteisöön suuntautuvaa tuontia koskevat tariffikiintiöt tullipoikkeuksin 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005.

Liitteen taulukossa 2 lueteltujen tavaroiden tuontiin sovelletaan tullittoman kiintiön ylittävältä osalta 9,1 prosentin tullia.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 76, 25.3.2000, s. 11.

(3)  EYVL L 76, 25.3.2000, s. 12.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 341, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Taulukko 1

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Kiintiö vuonna 2005

(nettopaino)

Sovellettava tulli

09.0911

1302 20 10

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit kuivassa muodossa

733 tonnia

vapaa

09.0912

2101 11 11

Uutteet, esanssit ja tiivisteet, joissa kahviin perustuvan kuiva-aineen pitoisuus vähintään 95 painoprosenttia

2 263 tonnia

vapaa

09.0913

2101 20 20

Tee- tai mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet

159 tonnia

vapaa

09.0914

2106 90 92

Elintarvikevalmisteet ja muut, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

1 309 tonnia (1)

vapaa


Taulukko 2

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Määrä vuonna 2005

Kiintiön sisällä sovellettava tulli

Kiintiön ulkopuolella sovellettava tulli

09.0916

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

120 788 250 litraa

vapaa

9,1 %

ex 2202 90 10 (Taric-koodi 10)

Muut alkoholittomat juomat, sokeria sisältävät


(1)  Katso eräistä yhteisön tariffikiintiöinä Sveitsin valaliitolle annettavista tiettyjä jalostettuja maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o …/2004. Koska unioniin liittyi kymmenen uutta jäsenvaltiota, vuoden 2004 peruskiintiöön lisätään 280 tonnia.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2167/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

asetuksen (ETY) N:o 1848/93 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 (1) otetaan käyttöön perinteisiä erikoistuotteita koskeva yhteisön suojajärjestelmä, ja sen 12 ja 15 artiklassa säädetään yhteisön tunnuksesta ja maininnasta.

(2)

Yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 soveltamiseksi 9 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1848/93 (2) liitteessä I vahvistetaan kyseinen yhteisön tunnus ja maininta kaikilla yhteisön kielillä.

(3)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteisön tunnus ja maininta uusien jäsenvaltioiden kielillä.

(4)

Asetus (ETY) N:o 1848/93 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1848/93 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 168, 10.7.1993, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 296/2004 (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 15).


LIITE

”LIITE I

Osa A

Español

Image

Čeština

Image

Dansk

Image

Deutsch

Image

Eesti keel

Image

Ελληνικά

Image

English

Image

Français

Image

Italiano

Image

Latviešu valoda

Image

Lietuvių kalba

Image

Magyar

Image

Malti

Image

Nederlands

Image

Polski

Image

Português

Image

Slovenčina

Image

Slovenščina

Image

Suomi

Image

Svenska

Image

Osa B

ES

ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA

CS

ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA

DA

GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET

DE

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT

ET

GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE ERITUNNUS

ΕL

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ

EN

TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED

FR

SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

IT

SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

LV

GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS

LT

GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS

HU

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK

MT

SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA

NL

GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT

PL

GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

PT

ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA

SK

ŠPECIALITA GARANTOVANÁ TRADÍCIOU

SL

ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST

FI

AITO PERINTEINEN TUOTE

SV

GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET”


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2168/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

asetuksen (ETY) N:o 2037/93 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 (1) otetaan käyttöön maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä koskeva yhteisön suojajärjestelmä.

(2)

Yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2037/93 (2) liitteessä I vahvistetaan asianomainen yhteisön tunnus ja maininta kaikilla yhteisön kielillä.

(3)

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteisön tunnus ja maininta uusien jäsenvaltioiden kielillä.

(4)

Asetus (ETY) N:o 2037/93 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2037/93 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL 185, 28.7.1993, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1726/98 (EYVL L 224, 11.8.1998, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Osa A.1

Español

Image

Čeština

Image

Dansk

Image

Deutsch

Image

Eesti keel

Image

Ελληνικά

Image

English

Image

Français

Image

Italiano

Image

Latviešu valoda

Image

Lietuvių kalba

Image

Magyar

Image

Malti

Image

Nederlands

Image

Polski

Image

Português

Image

Slovenčina

Image

Slovenščina

Image

Suomi

Image

Svenska

Image

Osa A.2

Español

Image

Čeština

Image

Dansk

Image

Deutsch

Image

Eesti keel

Image

Ελληνικά

Image

English

Image

Français

Image

Italiano

Image

Latviešu valoda

Image

Lietuvių kalba

Image

Magyar

Image

Malti

Image

Nederlands

Image

Polski

Image

Português

Image

Slovenčina

Image

Slovenščina

Image

Suomi

Image

Svenska

Image

Osa B

EY-kielet

Lyhenteet

Maininnat

ES

DOP/IGP

denominación de origen protegida

indicación geográfica protegida

CS

CHOP/CHZO

chráněné označení původu

chráněné zeměpisné označení

DA

BOB/BGB

beskyttet oprindelsesbetegnelse

beskyttet geografisk betegnelse

DE

g.U./g.g.A.

geschützte Ursprungsbezeichnung

geschützte geographische Angabe

ET

KPN/KGT

kaitstud päritolunimetus

kaitstud geograafiline tähis

EL

ΠΟΠ/ ΠΓΕ

προστατευόμενη oνομασία προελεύσεως

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

EN

PDO/PGI

protected designation of origin

protected geographical indication

FR

AOP/IGP

appellation d’origine protégée

indication géographique protégée

IT

DOP/IGP

denominazione d’origine protetta

indicazione geografica protetta

LV

ACVN/AĢIN

aizsargāts cilmes vietas nosaukums

aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

LT

SKVN/SGN

saugoma kilmės vietos nuoroda

saugoma geografinė nuoroda

HU

OEM/OFJ

oltalom alatt álló eredetmegjelölés

oltalom alatt álló földrajzi jelzés

MT

DPO/IĠP

denominazzjoni protetta ta’ oriġini

indikazzjoni ġeografika protetta

NL

BOB/BGA

beschermde oorsprongsbenaming

beschermde geografische aanduiding

PL

CHNP/CHOG

chroniona nazwa pochodzenia

chronione oznaczenie geograficzne

PT

DOP/IGP

denominação de origem protegida

indicação geográfica protegida

SK

CHOP/CHZO

chránené označenie pôvodu

chránené zemepisné označenie

SL

ZOP/ZGO

zaščitena označba porekla

zaščitena geografska označba

FI

SAN/SMM

suojattu alkuperänimitys

suojattu maantieteellinen merkintä

SV

SUB/SGB

skyddad ursprungsbeteckning

skyddad geografisk beteckning”


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2169/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1535/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 b artiklan 3 kohdan ja 6 c artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (2) 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että lisäsopimuksilla voidaan lisätä sopimuksessa alunperin määrättyä määrää enintään 30 prosenttia. Viikunapastan tuotantoon tarkoitettujen kuivattujen viikunoiden osalta kyseinen prosenttimäärä voi kuitenkin olla enintään 100 prosenttia tuottajan ja jalostajan välisessä sopimuksessa alun perin määrätystä määrästä. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan markkinointivuoteen 2003/2004 asti.

(2)

Koska tämän poikkeuksen syy eli se, että tuotanto ja vienti jatkuvat koko markkinointivuoden, on jatkuva, on tarpeen tehdä poikkeuksesta pysyvä.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava asetus (EY) N:o 1535/2003.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1535/2003 9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Viikunapastan tuotantoon tarkoitettuja jalostamattomia kuivattuja viikunoita koskevia lisäsopimuksia voidaan kuitenkin tehdä viimeistään 31 päivänä toukokuuta, ja ne voivat koskea enintään 100:a prosenttia sopimuksissa alunperin määrätyistä määristä.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2004/2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1132/2004 (EUVL L 219, 19.6.2004, s. 3).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2170/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin määrän jaosta kansallisina taattuina määrinä markkinointivuonna 2004/2005 Tanskan, Kreikan, Irlannin, Italian ja Luxemburgin kesken

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 245/2001 (2) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin määrän jako kansallisina taattuina määrinä on tehtävä ennen 16 päivää marraskuuta kuluvan markkinointivuoden osalta.

(2)

Tanska ja Italia ovat toimittaneet tätä varten komissiolle tiedot aloista, joista on tehty osto/myyntisopimuksia, jalostussitoumuksia tai jalostussopimuksia samoin kuin tiedot varsien sekä pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuotosarvioista.

(3)

Toisaalta Kreikassa, Irlannissa ja Luxemburgissa ei markkinointivuonna 2004/2005 tuoteta pellava- tai hamppukuituja.

(4)

Mainittujen tietojen mukaisesti laadittujen tuotantoarvioiden perusteella kyseisten viiden jäsenvaltion kokonaistuotannossa ei saavuteta niille myönnettyä 5 000 tonnin määrää. Taatut kansalliset määrät olisi vahvistettava jäljempänä esitetyn mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonkuitujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty jako kansallisina taattuina määrinä vahvistetaan markkinointivuodeksi 2004/2005 seuraavasti:

Tanska

57 tonnia

Kreikka

0 tonnia

Irlanti

0 tonnia

Italia

1 227 tonnia

Luxemburg

0 tonnia

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä marraskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 393/2004 (EUVL L 65, 3.3.2004, s. 4).

(2)  EYVL L 35, 6.2.2001, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1401/2003 (EUVL L 199, 7.8.2003, s. 3).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2171/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2005 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 517/94 on vahvistettu tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavia määrällisiä rajoituksia, jotka jaetaan ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukaisesti.

(2)

Asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joiden tueksi esitetään näyttö aiemmasta tuontitoiminnasta.

(3)

Vuodeksi 2005 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi aiheettomasti.

(4)

Aiempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun muassa ne, jotka sisältyvät neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2004 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2308/2003 (2), ovat osoittautuneet tyydyttäviksi, ja tästä syystä on aiheellista hyväksyä vastaavat säännöt vuodeksi 2005, lukuun ottamatta asetuksessa (EY) N:o 2308/2003 tehtyjä tarkistuksia 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuneen Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi.

(5)

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi on aiheellista muuttaa ”ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatteen mukainen jakomenetelmä joustavammaksi asettamalla katto kullekin toimijalle kyseisen menetelmän perusteella jaettaville määrille.

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi toimijoiden olisi sallittava esittää ensimmäinen vuotta 2005 koskeva tuontilupahakemus samalle määrälle, jonka ne toivat vuonna 2004.

(7)

Kiintiömäärien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimijan, joka on käyttänyt vähintään puolet jo myönnetystä määrästä, olisi saatava hakea uutta määrää edellyttäen, että kiintiöissä on käyttämättömiä määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi tuontilupien olisi oltava voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä lisenssejä vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määriä on käytettävissä, ja ainoastaan jos toimija pystyy esittämään näytön sopimuksen olemassaolosta ja vakuuttamaan, ellei päinvastaisesta ole nimenomaan säädetty, ettei ole jo saanut tämän asetuksen mukaista yhteisön tuontilupaa kyseessä oleville luokille ja maille. Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus jatkaa tuojien hakemuksesta kolmella kuukaudella ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2006 niiden lisenssien voimassaoloaikaa, joiden kohteena olevista määristä vähintään puolet on käytetty hakuajankohtaan mennessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 517/94 25 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan vuodeksi 2005 määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteissä III B ja IV mainittujen tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, ja niiden määrät eivät saa ylittää kullekin toimijalle liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2005 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin kolmannen maan osalta todistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuoneensa vuodeksi 2004 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle määriteltyjä enimmäismääriä suuremmat määrät.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2004 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

3 artikla

Tuojat, jotka ovat jo käyttäneet vähintään 50 prosenttia tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetyistä määristä, voivat tehdä uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan hakemuksen määrille, jotka eivät saa ylittää liitteessä I vahvistettuja enimmäismääriä.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa anottujen tuontilupien kohteena olevat määrät komissiolle 4 päivästä tammikuuta 2005 klo 10.00 alkaen.

Ensimmäisessä alakohdassa annettu kellonaika tarkoittaa Brysselin aikaa.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät luvat vasta sen jälkeen, kun komissio on asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut, että määriä on käytettävissä tuontiin.

Ne antavat luvan ainoastaan, jos toimija

a)

esittää näytön tavaroiden toimitussopimuksen olemassaolosta; ja

b)

todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta

i)

sille ei ole jo myönnetty tämän asetuksen mukaista lupaa; tai

ii)

sille on myönnetty lupa tämän asetuksen nojalla, mutta se on käyttänyt vähintään 50 prosenttia sen kohteena olevista määristä.

3.   Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2005.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin tuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia, joiden kohteena olevista määristä on pyynnön esittämisajankohtana käytetty vähintään 50 prosenttia. Tällainen pidennys ei voi missään olosuhteissa jatkua pidempään kuin 31 päivään maaliskuuta 2006.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1877/2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 342, 29.12.2003, s. 13.


LIITE I

Asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät

Maa

Luokka

Yksikkö

Enimmäismäärä

Pohjois-Korea

1

Kilogramma

10 000

2

Kilogramma

10 000

3

Kilogramma

10 000

4

Kappale

10 000

5

Kappale

10 000

6

Kappale

10 000

7

Kappale

10 000

8

Kappale

10 000

9

Kilogramma

10 000

12

Pari

10 000

13

Kappale

10 000

14

Kappale

10 000

15

Kappale

10 000

16

Kappale

10 000

17

Kappale

10 000

18

Kilogramma

10 000

19

Kappale

10 000

20

Kilogramma

10 000

21

Kappale

10 000

24

Kappale

10 000

26

Kappale

10 000

27

Kappale

10 000

28

Kappale

10 000

29

Kappale

10 000

31

Kappale

10 000

36

Kilogramma

10 000

37

Kilogramma

10 000

39

Kilogramma

10 000

59

Kilogramma

10 000

61

Kilogramma

10 000

68

Kilogramma

10 000

69

Kappale

10 000

70

Kappale

10 000

73

Kappale

10 000

74

Kappale

10 000

75

Kappale

10 000

76

Kilogramma

10 000

77

Kilogramma

5 000

78

Kilogramma

5 000

83

Kilogramma

10 000

87

Kilogramma

10 000

109

Kilogramma

10 000

117

Kilogramma

10 000

118

Kilogramma

10 000

142

Kilogramma

10 000

151A

Kilogramma

10 000

151B

Kilogramma

10 000

161

Kilogramma

10 000

Serbia ja Montenegro (1)

1

Kilogramma

20 000

2

Kilogramma

20 000

2a

Kilogramma

10 000

3

Kilogramma

10 000

5

Kappale

10 000

6

Kappale

10 000

7

Kappale

10 000

8

Kappale

10 000

9

Kilogramma

10 000

15

Kappale

10 000

16

Kappale

10 000

67

Kilogramma

10 000


(1)  Käsittää myös Kosovon siten kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10. kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista lisenssejä myöntävistä viranomaistahoista

1.

Belgia

 

2.

Kypros

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Puh.: (32-2) 206 58 11

Faksi: (32-2) 230 83 22

Ministère des affaires économiques

Adm. des relations économiques

Service des licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Puh.: (32-2) 206 58 11

Faksi: (32-2) 230 83 22

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διεύθυνση Εμπορίου Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Puh.: (357-2) 86 71 00

Faksi: (357-2) 37 51 20

3.

Tšekki

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Puh.: (420-2) 24 90 71 11

Faksi: (420-2) 24 21 21 33

4.

Tanska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Puh.: (45-35) 46 64 30

Faksi: (45-35) 46 64 01

5.

Saksa

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Puh.: (49 61) 969 08-0

Faksi: (49 61) 969 42 26

6.

Kreikka

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-10563 Αθήνα

Puh.: (30-210) 328 60 31-5

Faksi: (30-210) 328 60 94

7.

Espanja

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Puh.: (34-91) 349 38 17, 349 37 48

Faksi: (34-91) 563 18 23, 349 38 31

8.

Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Puh.: (372-6) 256 400

Faksi: (372-6) 313 660

9.

Ranska

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes

Service des industries manufacturières (SIM)

Mission Textile-Importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris CEDEX 12

Puh.: (33-1) 44 87 17 17

Faksi: (33-1) 53 44 91 81

10.

Unkari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Puh.: (36-1) 336 73 00

Faksi: (36-1) 336 73 02

11.

Irlanti

Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

IRELAND

Puh.: (353-1) 631 21 21

Faksi: (353-1) 631 28 26

12.

Italia

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Puh.: (39-06) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Faksi: (39-06) 59 93 22 35/22 63

Telex: (39-06) 59 64 75 31

13.

Latvia

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Puh.: (371) 701 30 06

Faksi: (371) 728 08 82

14.

Liettua

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino Ave 38/2

LT-2600 Vilnius

Puh.: (370-5) 262 50 30/(370-5) 262 87 50

Faksi: (370-5) 262 39 74

15.

Luxemburg

Ministère des Affaires Etrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Puh.: (352) 478 23 71

Faksi: (352) 46 61 38

16.

Malta

Ministry of Finance and Economic Affairs

Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris

MT-Valletta CMR02 Malta

Puh.: (356-21) 24 68 00

Faksi: (356-2) 12 515 15

17.

Alankomaat

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Nederland

Puh.: (31-50) 523 91 11

Faksi: (31-50) 523 22 10

18.

Puola

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Puh.: (48-22) 693 55 53

Faksi: (48-22) 693 40 21

19.

Portugali

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 Lisboa

Puh.: (351-21) 881 42 63

Faksi: (351-21) 881 42 61

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

20.

Slovakia

Ministerstvo Hospodárstva SR

Odbor výkonu obchodno-politických opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Puh.: (421-2) 43 42 39 13 / (421-2) 48 54 21 60

Faksi: (421-2) 43 42 39 19

21.

Slovenia

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SL-1000 Ljubljana

Puh.: (386-1) 478 35 42

Faksi: (386-1) 478 36 11

22.

Yhdistynyt kuningaskunta

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

United Kingdom

Puh.: (44-1642) 36 43 33, 36 43 34

Faksi: (44-1642) 53 35 57

23.

Itävalta

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Puh.: (43-1) 711 00-0

Faksi: (43-1) 711 00-83 86

24.

Ruotsi

National Board of Trade

(Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Puh.: (46-8) 690 48 00

Faksi: (46-8) 30 67 59

25.

Suomi/Finland

Tullihallitus/Tullstyrelsen

Erottajankatu/Skillnadsatan 2

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

Puh.: (358-9) 61 41

Faksi: (358-20) 92 28 52

 


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2172/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 417/2002 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 417/2002 perustuu määritelmiin ja vaatimuksiin, jotka on esitetty alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä ’MARPOL-yleissopimus’) liitteessä I.

(2)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitea (MEPC) hyväksyi 4 päivänä joulukuuta 2003 muutoksia MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen I. Muutokset tulevat voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2005.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 417/2002 olevat viittaukset MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen I olisi saatettava näiden muutosten mukaisiksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 417/2002 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdassa viittaus ”27 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla MEPC 94(46), joka tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002” viittauksella ”4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 111(50), joka tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2005”.

b)

Lisätään 7 kohtaan virke seuraavasti:

”luokan 2 säiliöalusten on oltava varustettuja suojaavilla erillisillä painolastisäiliöillä”.

c)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10)

’kaksoisrungolla varustetulla öljysäiliöaluksella’

a)

öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 5 000 tonnia ja joka on MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan kaksoisrunkoa tai vastaavia rakennevaatimuksia koskevan 13 F säännön vaatimusten mukainen tai joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan tarkistetun 13 G säännön 1 kappaleen c kohdan vaatimukset; tai

b)

öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 600 tonnia mutta vähemmän kuin 5 000 tonnia ja joka on varustettu MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 13 F säännön 7 kappaleen a kohdan vaatimusten mukaisilla kaksoispohjasäiliöillä tai -tiloilla ja 13 F säännön 3 kappaleen a kohdan vaatimusten mukaisesti järjestetyillä sivusäiliöillä tai -tiloilla ja joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 13 F säännön 7 kappaleen b kohdassa tarkoitetun etäisyyttä w koskevan vaatimuksen;”.

2)

Korvataan 6 artiklassa viittaus ”meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla 94(46) 27 päivänä huhtikuuta 2001” viittauksella ”27 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä lokakuuta 2002 annetulla päätöslauselmalla MEPC 99(48) ja 4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 112(50)”.

3)

Korvataan 11 artiklassa viittaus ”päätöslauselmiin MEPC 94(46) ja 95(46)” viittauksella ”päätöslauselmiin MEPC 111(50) ja MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna päätöslauselmilla MEPC 99(48) ja MEPC 112(50)”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1726/2003 (EUVL L 249, 1.10.2003, s. 1).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2173/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 13 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Kyseisten sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta sianliha-alan nykyiseen markkinatilanteeseen seuraa, että tuki olisi vahvistettava seuraavasti.

(3)

CN-koodiin 0210 19 81 kuuluvien tuotteiden tuki olisi vahvistettava sen suuruiseksi, että tuen määrässä otetaan huomioon toisaalta kyseisiin koodeihin kuuluvien tuotteiden laadulliset ominaispiirteet ja toisaalta tuotantokustannusten ennakoitavissa oleva kehitys maailmanmarkkinoilla; olisi kuitenkin varmistettava, että yhteisö säilyttää osuutensa tiettyjen CN-koodiin 0210 19 81 kuuluvien tyypillisten italialaisten tuotteiden kansainvälisestä kaupasta.

(4)

Tietyissä kolmansissa maissa, jotka ovat perinteisesti CN-koodiin 1601 00 ja CN-koodiin 1602 kuuluvien tuotteiden tärkeimpiä tuojia, vallitsevien kilpailuedellytysten vuoksi olisi kyseisten tuotteiden tuki säädettävä sen suuruiseksi, että tuen määrässä otetaan huomioon tämä tilanne. Olisi kuitenkin varmistettava, että tukea myönnetään ainoastaan syötäväksi kelpaavien osien nettopainon mukaan jättäen huomioon ottamatta kyseisiin valmisteisiin mahdollisesti sisältyvien luiden paino.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 13 artiklan mukaisesti voi maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimusten vuoksi olla tarpeen eriyttää asetuksen (ETY) N:o 2759/75 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Tuet olisi vahvistettava ottaen huomioon komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (2), vahvistettuun tukinimikkeistöön tehdyt muutokset.

(7)

On syytä rajoittaa vientituen myöntäminen tuotteisiin, jotka voivat liikkua yhteisössä vapaasti. Näin ollen on syytä säätää, että vientitukea saadakseen tuotteiden on oltava varustettuja terveysmerkinnällä, josta säädetään neuvoston direktiivissä 64/433/ETY (3), neuvoston direktiivissä 94/65/EY (4) ja neuvoston direktiivissä 77/99/ETY (5).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Luettelo tuotteista, joiden vientiin myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2759/75 13 artiklassa tarkoitettua tukea, vahvistetaan liitteessä.

Tuotteiden on täytettävä terveysmerkintää koskevat edellytykset, joista säädetään

direktiivin 64/433/ETY liitteessä I olevassa XI luvussa,

direktiivin 94/65/EY liitteessä I olevassa VI luvussa,

direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevassa VI luvussa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000 (EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2180/2003 (EYVL L 335, 22.12.2003, s. 1).

(3)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7).

(4)  EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10.

(5)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/76/EY (EYVL L 10, 16.1.1998, s. 25).


LIITE

sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 17 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

59,50

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

21,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,50

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

32,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

25,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 27.3.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

P08

Kaikki määräpaikat, Bulgaria ja Romania pois lukien.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2174/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2), mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa interventiovoin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


LIITE

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa 17 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

211,1

214,25

215,1

Voiöljy

208,5

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

73

73

73

Voiöljy

73


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2175/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (2) mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


LIITE

kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 154. erityisessä tarjouskilpailussa 17 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

Kaavat

A

B

Käyttötavat

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Tuen enimmäismäärä

Voi ≥ 82 %

58

54

58

54

Voi < 82 %

56

52

Voiöljy

69

65

69

65

Kerma

 

 

26

23

Jalostusvakuus

Voi

64

64

Voiöljy

76

76

Kerma

29


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2176/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 73. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2), 26 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat asettaneet pysyvään tarjouskilpailuun tiettyjä hallussaan olevia määriä rasvatonta maitojauhetta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 30 artiklan mukaisesti kussakin erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

(3)

Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 73. tarjouskilpailun osana järjestetty erityinen tarjouskilpailu, jonka tarjousten jättöaika päättyy 14 päivänä joulukuuta 2004, on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1839/2004 (EUVL L 322, 23.10.2004, s. 4).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2177/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 10. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 10. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 14 päivänä joulukuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 270 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/2004 (EUVL L 333, 9.11.2004, s. 4).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2178/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 9. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 214/2001 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet rasvattoman maitojauheen määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 214/2001 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 214/2001 mukaisesti järjestetyssä 9. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 14 päivänä joulukuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 204,00 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 37, 7.2.2001, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1675/2004 (EUVL L 300, 25.9.2004, s. 12).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2179/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 326. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/90 (2) mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 326. tarjouskilpailun tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuutus on vahvistettu seuraavasti:

tuen enimmäismäärä:

69 EUR/100 kg,

kāyttötarkoitusvakuutus:

76 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004. s. 6).

(2)  EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2180/2004,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2004,

vilja-alalla 18 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2142/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 2142/2004 vahvistettuja tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2142/2004 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 369, 16.12.2004, p. 55.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 18 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

47,57

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

52,37

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

52,37

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

47,57


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.

(2)  Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR/t, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Tullien laskentatekijät

15.12.2004-16.12.2004 välisenä aikana

1)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (1)

heikkolaatuinen (2)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

109,43 (3)

59,79

156,74 (4)

146,74 (4)

126,74 (4)

78,13 (4)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

11,13

 

 

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

23,12

 

 

2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:

Maksut: Meksikonlahti–Rotterdam: 32,77 EUR/t; Suuret järvet–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(4)  Fob Duluth.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/42


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 2181/2004,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2004,

rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta

(EKP/2004/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (2) edellytetään, että rahalaitokset antavat muun muassa kuukausittain kuukauden lopun tasettaan koskevat tilastotiedot rahalaitossektorin konsolidoidun taseen laatimiseksi.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) säädetään, että näitä tietoja annettaessa noudatetaan kirjanpitosääntöjä, jotka ovat pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (3) kansallisten täytäntöönpanosäännösten ja muiden sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisia. Sekä kansallinen kirjanpitolainsäädäntö että kansainväliset standardit ovat muuttuneet asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) antamisen jälkeen. Direktiiviä 86/635/ETY on muutettu siten, että tietyt rahoitusinstrumentit voidaan arvostaa käypään arvoon. Myös kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa saatetaan määrätä tiettyjen rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon.

(3)

Niissä tilastotiedoissa, joita Euroopan keskuspankki (EKP) tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen, talletusvelat ja lainat on ilmoitettava nimellisarvoon.

(4)

Edellä esitetyn perusteella on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) siten, että siihen sisältyy nimenomainen vaatimus siitä, että talletusvelat ja lainat ilmoitetaan nimellisarvoon.

(5)

Kun otetaan huomioon asetuksella (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) saavutettu tilastoinnin yhdenmukaistamisen tämänhetkinen vaihe, on kuitenkin toivottavaa jatkaa tähän asti sovellettujen arvostussääntöjen soveltamista lainoihin, joista on tehty varaus, sekä ostettuihin lainoihin. Tästä syystä kansalliset keskuspankit voivat sallia voimassa olevien arvostussääntöjen soveltamisen tällaisiin lainoihin siihen saakka, kunnes EKP ajantasaistaa nämä säännöt yhdenmukaistaakseen edelleen tietojen antamista.

(6)

Koska on mahdollista, että jotkin rahalaitokset saattavat arvostaa liikkeeseen lasketut velkapaperit käypään arvoon, on tarpeen selventää ”muita arvostusmuutoksia” koskevien tietojen antamisen kattavuutta arvopaperien arvostusmuutosten osalta.

(7)

Edellä esitetyn perusteella myös korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annettua Euroopan keskuspankin asetusta (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) (4) pitäisi muuttaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetusta (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muutetaan seuraavasti:

Liitettä I muutetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muutetaan seuraavasti:

Liitettä II muutetaan tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Annettu Frankfurt am Mainissa 16 päivänä joulukuuta 2004.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1746/2003 (EKP/2003/10) (EUVL L 250, 2.10.2003, s. 17).

(3)  EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).

(4)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitettä I muutetaan seuraavasti:

1)

Osassa 1 oleva II jakso korvataan seuraavalla:

”II   Kirjanpitosäännöt

Kirjanpitosäännöt, joita rahalaitokset noudattavat tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja antaessaan, ovat pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (1) kansallisten täytäntöönpanosäännösten ja muiden sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisia, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä. Kaikki rahoitussaamiset ja -velat ilmoitetaan bruttomääräisinä tilastointia varten, tämän vaikuttamatta jäsenvaltioissa voimassa oleviin kirjanpito- ja nettoutuskäytäntöihin.”.

(1)  EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1."

2)

Osassa 1 olevaan III jaksoon lisätään seuraavat kohdat:

”Talletusvelkojen ja lainojen arvostaminen tilastoissa

15.

Tätä asetusta sovellettaessa talletusvelat ja lainat ilmoitetaan kuukauden lopun kantatietojen mukaiseen nimellisarvoon ja bruttomääräisinä. Nimellisarvolla tarkoitetaan pääoman määrää, joka velallisen on sopimuksen perusteella maksettava takaisin velkojalle.

16.

Kansalliset keskuspankit voivat sallia että lainat, joista on tehty varaus, ilmoitetaan nettomääräisinä siten, että niistä vähennetään varaukset, ja että ostetut lainat ilmoitetaan ostohetkellä sovittuun hintaan, sillä edellytyksellä, että kaikki kotimaiset tiedonantajat noudattavat näitä ilmoituskäytäntöjä ja että ne ovat tarpeen, jotta lainat arvostettaisiin tilastoissa samalla tavoin kuin tammikuuta 2005 edeltävien kausien osalta.”.

3)

Osassa 1 olevaan IV jaksoon lisätään seuraava 10 kohta:

”Talletusvelkojen ja lainojen arvostaminen tilastoissa

10.

Talletusvelat ja lainat ilmoitetaan III jakson 15 ja 16 kohdassa vahvistettujen kuukausittaisia kantatietoja koskevien sääntöjen mukaisesti.”.

4)

Osassa 1 olevan V jakson 11 kohta korvataan seuraavalla:

”11.

Arvopapereiden arvostusmuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia arvopapereiden arvostuksessa, jotka johtuvat siitä, että hinta, johon arvopapereita kirjataan tai jolla niillä käydään kauppaa, muuttuu. Muutoksiin sisältyvät ne muutokset, joita tapahtuu kauden lopun taseen kantatietojen mukaisessa arvossa arvopapereita kirjattaessa käytetyn viitearvon muutosten vuoksi, eli mahdolliset voitot/tappiot. Niihin saattaa myös sisältyä sellaisia arvostusmuutoksia, jotka johtuvat arvopapereilla toteutetuista transaktioista, eli toteutuneet voitot/tappiot.”.

5)

Osassa 1 olevan V jakson 12 kohta korvataan seuraavalla:

”12.

Taseen vastattavaa-puolen osalta ei aseteta tietojen antamista koskevia vähimmäisvaatimuksia. Mikäli arvostuskäytännöt, joita tiedonantajat soveltavat liikkeeseen laskettuihin velkapapereihin, johtavat kuitenkin muutoksiin näitä velkapapereita koskevissa jakson lopun kantatiedoissa, kansalliset keskuspankit saavat kerätä tällaisiin muutoksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ilmoitetaan ’muina arvostusmuutoksina’.”.

6)

Osassa 3 olevaa taulukkoa ”Rahalaitossektorin kuukausitaseen instrumenttiluokkien yksityiskohtaiset kuvaukset”, muutetaan seuraavasti:

a)

Taulukon 7 kohdan (”Muut saamiset”) neljäs luetelmakohta korvataan seuraavalla:

”—

Korkosaamiset lainoista

Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti korkosaamiset lainoista tulisi kirjata taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaan kuin niitä tosiasiallisesti saadaan (eli maksuperusteen mukaisesti). Korkosaamiset lainoista kirjataan bruttomääräisinä luokkaan ’muut saamiset’. Korkosaamiset erotetaan lainasta, johon ne liittyvät.”.

b)

Taulukon 13 kohdan (”Muut velat”) neljäs luetelmakohta korvataan seuraavalla:

”—

Maksamatta olevat talletusten korot

Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti talletuksista maksettava korko tulisi kirjata taseeseen sitä mukaa kuin korkoa kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaa kuin sitä tosiasiallisesti maksetaan (eli maksuperusteen mukaisesti). Talletuksille kertyneet korot kirjataan bruttomääräisinä luokkaan ’muut velat’. Maksamatta olevia korkoja ei sisällytetä talletuksiin, joihin ne liittyvät.”.LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) liitettä II muutetaan seuraavasti:

Osassa 4 olevan XIII jakson 42 kohta korvataan seuraavalla:

”42.

Ellei seuraavissa kohdissa muuta säädetä, rahalaitosten korkojen instrumenttilajin mukaan tehtävä erittely ja instrumenttilajien määrittelyt noudattavat asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteen I mukaisia saamisten ja velkojen luokkia.”.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2004

alueiden komitean kahden luxemburgilaisen varsinaisen jäsenen ja neljän luxemburgilaisen varajäsenen nimeämisestä

(2004/865/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Luxemburgin hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut kahden varsinaisen jäsenen paikka Jean ASSELBORNin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 21 päivänä syyskuuta 2004 sekä Lydia MUTSCHin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 18 päivänä lokakuuta 2004 ja alueiden komiteassa on vapautunut neljän varajäsenen paikka Romain SCHNEIDERin, Jean-Marie HALSDORFin, John LIBERin ja Lucien LUXin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 18 päivänä lokakuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimetään alueiden komiteaan

a)

varsinaisiksi jäseniksi:

Kaylin kunnan valtuutettu,

Etienne SCHNEIDER

Lydia MUTSCHin tilalle

Wiltzin pormestari

Romain SCHNEIDER

Jean ASSELBORNin tilalle

b)

varajäseniksi:

Bettembourgin pormestari

Roby BIWER

Lucien LUXin tilalle

Mondercangen kunnan valtuutettu,

Norbert HAUPERT

Jean-Marie HALSDORFin tilalle

d'Esch-sur-Alzetten pormestari

Lydia MUTSCH

Romain SCHNEIDERin tilalle

Luxemburgin kaupunginvaltuutetuttu,

Ferny NICKLAUS-FABER

John LIBERin tilalle

jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. HOOGERVORST


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2004,

luvan antamisesta Itävallan tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

(2004/866/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävallan viranomaiset pyysivät komission pääsihteeristön 12 päivänä joulukuuta 2003 saapuneeksi kirjaamassa kirjeessä lupaa soveltaa direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä.

(2)

Pyynnöstä on ilmoitettu muille jäsenvaltioille 26 päivänä maaliskuuta 2004.

(3)

Poikkeavan toimenpiteen tarkoituksena on sulkea arvonlisäveron vähennysoikeuden ulkopuolelle tavaroihin ja palveluihin liittyvät kustannukset, jos kyseisten tavaroiden ja palveluiden käyttöosuus verovelvollisen tai tämän henkilöstön yksityisiin tarpeisiin tai yleisesti ottaen muuhun kuin liiketoiminnan harjoittamiseen on yli 90 prosenttia niiden kokonaiskäytöstä. Kyseisen poikkeavan toimenpiteen perusteena on tarve yksinkertaistaa arvonlisäverotusta.

(4)

Luvan voimassaolo olisi rajoitettava 31 päivään joulukuuta 2009. Tämä enimmäismääräaika antaa mahdollisuuden arvioida poikkeavan toimenpiteen säilyttämistarvetta Itävallan kyseisen ajanjakson aikana saamien kokemusten valossa.

(5)

Poikkeava toimenpide ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta saataviin yhteisön omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, Itävallan tasavallalle annetaan lupa sulkea arvonlisäveron vähennysoikeuden ulkopuolelle tavaroihin ja palveluihin liittyvät kustannukset, jos kyseisten tavaroiden ja palveluiden käyttöosuus verovelvollisen tai tämän henkilöstön yksityisiin tarpeisiin tai yleisesti ottaen muuhun kuin liiketoiminnan harjoittamiseen on yli 90 prosenttia niiden kokonaiskäytöstä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).


18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty 13 päivänä joulukuuta 2004,

unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) tehdyn päätöksen 2002/463/EY muuttamisesta

(2004/867/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2002/463/EY (3) keskeinen tavoite on edistää hallinnollista yhteistyötä ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alalla.

(2)

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 3 päivänä kesäkuuta 2003 antamassaan tiedonannossa laitonta maahanmuuttoa koskevan yhteisen politiikan kehittämisestä, ihmisten salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, ulkorajoista ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta komissio esittää Argo-ohjelman mahdollista tarkistamista rahoitustuen antamiseksi ulkorajoja koskeviin kansallisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat rajojen strategisissa kohdissa havaittuihin rakenteellisiin heikkouksiin, jotka määritellään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa objektiivisten arviointiperusteiden mukaisesti.

(3)

Thessalonikissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön varoja rahoitusnäkymien otsakkeesta 3, jotta kaudella 2004–2006 voitaisiin täyttää alan kiireellisimmät rakenteelliset tarpeet ja osoittaa laajempaa yhteisvastuullisuutta, johon kuuluisi muun muassa ulkorajojen valvontaan annettava yhteisön tuki.

(4)

Budjettivallan käyttäjä (4) on lisännyt huomattavasti Argo-ohjelmalle vuodeksi 2004 osoitettuja määrärahoja ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi.

(5)

Argo-ohjelman yleisten tavoitteiden edistämiseksi on tarkoituksenmukaista lisätä niiden toimien määrää, joita ehdotetaan ulkorajojen osalta sekä harkita uudentyyppisiä toimia.

(6)

Jotta kansallisten hallintojen olisi helpompi osallistua ohjelmaan, jäsenvaltioiden olisi voitava ehdottaa toimia, jotka eivät välttämättä edellytä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa, mutta jotka edistävät ohjelman yleisiä tavoitteita ja tukevat päätöksessä 2002/463/EY esitettyä toimintaa ulkorajojen osalta.

(7)

Olisi asetettava ohjeellinen enimmäismäärä määrärahoille, jotka ovat käytettävissä yksittäisen jäsenvaltion toteuttamiin toimiin.

(8)

Päätöksen 2002/463/EY säännökset, jotka koskevat Argo-komitean kuulemista, on saatettava yhdenmukaisiksi Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan uuden varainhoitoasetuksen (5) kanssa.

(9)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen antamiseen ja soveltamiseen.

(11)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen. Tämän päätöksen säännöksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(12)

Päätös 2002/463/EY olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/463/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Päätöksen 8 artiklassa tarkoitetuille toimille, joita ehdottaa jonkin jäsenvaltion kansallinen viranomainen ja joilla toteutetaan jotakin 4 artiklassa tarkoitettuun politiikan alaan liittyvää toimintaa, voidaan myöntää rahoitusta Argo-ohjelmasta edellyttäen, että

a)

toimet tähtäävät 3 artiklassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen ja

b)

toimet edistävät yhdennettyä rajavalvontaa ja kohdistuvat rajojen strategisissa kohdissa havaittuihin rakenteellisiin heikkouksiin, jotka on määritelty objektiivisten arviointiperusteiden mukaisesti.”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3, 4 ja 6 alakohdassa oleva viittaus ”10 artiklan 1 kohdassa” viittauksella ”10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa”.

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Päätöksistä myöntää yhteisön tukea 10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuille toimille on tehtävä tukisopimus komission ja toimia ehdottavien kansallisten viranomaisten välillä. Komissio valvoo tuen myöntämistä koskevien päätösten ja sopimusten täytäntöönpanoa rahoituksen osalta, ja tilintarkastustuomioistuin toimittaa niitä koskevat tarkastukset”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

valmistelee vuosittaisen työohjelman, joka käsittää erityiset tavoitteet, aihekohtaiset painopistealueet, 10 artiklan 1 a kohdan b alakohdassa tarkoitetut objektiiviset arviointiperusteet, ja jossa määritellään se vuotuisen talousarvion ohjeellinen enimmäisosuus, joka on käytettävissä 10 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin, sekä joka sisältää sellaisten 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien kuvauksen, jotka komissio aikoo toteuttaa, ja tarpeen mukaan muiden toimien luettelon.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Vuosittainen työohjelma, joka sisältää komission ehdottamat toimet ja 9 artiklan mukaiset erityistoimet, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Päätöksen 10 artiklan 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen toimien osalta luettelo valituista toimista hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”

2 artikla

Tätä päätöstä aletaan soveltaa päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  Lausunto annettu 17. marraskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 161, 19.6.2002, s. 11.

(4)  Euroopan unionin yhteinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2004, EUVL L 53, 23.2.2004.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Komissio

18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/50


VASTAVUOROISESTA TUNNUSTAMISESTA TEHDYLLÄ EUROOPAN YHTEISÖN JA AMERIKAN YHDYSVALTOJEN SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 29/2004,

tehty 5 päivänä marraskuuta 2004,

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

(2004/868/EY)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen ja erityisesti sen 7 ja 14 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1)

Lisätään lisäyksessä A oleva vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa alakohtaisessa liitteessä olevan V jakson sarakkeessa ”EY:n pääsy USA:n markkinoille” olevaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloon.

2)

Sopimuspuolet ovat sopineet, mitä tuotteita ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä lisäyksessä A mainitun vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen lisääminen luetteloon koskee, ja ne pitävät tiedot ajan tasalla.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla ühiskomitee esindajad, kes on lepingu muutmiseks volitatud tegutsema poolte nimel. Käesolev otsus jõustub hilisema allkirjastamise päeval.

Allekirjoitettu Washington DC:ssä 25 päivänä lokakuuta 2004.

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

James C. SANFORD

Allekirjoitettu Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2004.

Euroopan yhteisön puolesta

Joanna KIOUSSI


LISÄYS A

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa alakohtaisessa liitteessä olevan V jakson sarakkeessa ”EY:n pääsy USA:n markkinoille” olevaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloon lisätty EY:n vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos

D.A.R.E. Consultancy BV

Vijzelmolenlaan 7

3447 GX Woerden

Netherlands

Puh. (31) 348 430 979

Faksi (31) 348 430 645


Oikaisuja

18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 371/52


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2129/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 368, 15. joulukuuta 2004 )

Sivulla 21, liitteessä olevassa taulukossa, viidennessä sarakkeessa ”Alkuperä”, viimeisellä rivillä:

korvataan:

”02”,

seuraavasti:

”03”.