ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 369

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
16. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2132/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2005 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2133/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat sekä tämän vuoksi tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2134/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2135/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, Puolan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2136/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 liitteen II muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2137/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2138/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta Kanariansaarten maidon ja kerman alustavan hankintataseen osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2139/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 mukauttamisesta ja täytäntöönpanosta sekä komission päätöksen 2000/115/EY muuttamisesta maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruiden järjestämiseksi vuosina 2005 ja 2007

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2140/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1245/2004 muuttamisesta kalastuslisenssihakemusten osalta Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2141/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuotannon uudelleenarvioidun määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 2004/2005 ja siitä johtuvan kohdehinnan uuden väliaikaisen alennuksen määrittämisestä

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2142/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, elokuun 16 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/853/EY:Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle ja Italian tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 3 artiklan 1 kohdasta poikkeavaa toimenpidettä

58

 

*

2004/854/EY:Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Espanjan kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2001/865/EY muuttamisesta

60

 

*

2004/855/EY:Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 6 ja 17 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista tehdyn päätöksen 98/198/EY 3 artiklan muuttamisesta

61

 

*

2004/856/EY:Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/746/EY muuttamisesta

63

 

 

Komissio

 

*

2004/857/EY:Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2004, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 97/222/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4563)  ( 1 )

65

 

*

2004/858/EY:Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanoviraston kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2132/2004,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2005 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 26 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 1 kohdassa ja 26 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kullekin kalastusvuodelle olisi vahvistettava ohjehinta ja yhteisön tuottajahinta interventiohintatason määrittelemiseksi tiettyjen kalastustuotteiden markkinoilla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jokaiselle mainitun asetuksen liitteissä I ja II luetelluista tuotteista ja tuoteryhmistä vahvistetaan ohjehinta.

(3)

Kyseisten tuotteiden hinnoista ja asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella ohjehintoja olisi joko nostettava, ne olisi pidettävä ennallaan tai niitä olisi laskettava kalalajikohtaisesti kalastusvuodeksi 2005.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 edellytetään, että yhteisön tuottajahinta vahvistetaan jokaiselle mainitun asetuksen liitteessä III luetelluista tuotteista. Riittää kuitenkin, että yhteisön tuottajahinta lasketaan ainoastaan yhdelle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III luetelluista tuotteista, koska muiden tuotteiden hinnat voidaan laskea komission asetuksessa (ETY) N:o 3510/82 (2) vahvistettujen mukautuskertoimien avulla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa sekä 26 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen perusteiden mukaisesti yhteisön tuottajahintaa on mukautettava kalastusvuodeksi 2005.

(6)

Ottaen huomioon asian kiireellisyyden on syytä poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyn kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan I osan 3 kohdassa tarkoitetusta kuuden viikon määräajasta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ohjehinnat 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005 kestäväksi kalastusvuodeksi ovat tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön tuottajahinnat 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2005 kestäväksi kalastusvuodeksi ovat tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. HOOGERVORST


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 368, 28.12.1982, s. 27, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3899/92 (EYVL L 392, 31.12.1992, s. 24).


LIITE I

Liitteet

Laji

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellut tuotteet

Kaupallinen tarjontamuoto

Ohjehinta

(euroa/tonni)

I

1.

Clupea harengus -lajin sillit ja silakat

Kokonainen kala

260

2.

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

Kokonainen kala

587

3.

Piikkihai (Squalus acanthias)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 101

4.

Punahai (Scyliorhinus spp.)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

759

5.

Punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

Kokonainen kala

1 153

6.

Gadus morhua -lajin turskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 615

7.

Seiti (Pollachius virens)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

751

8.

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

983

9.

Valkoturska (Merlangius merlangus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

937

10.

Molva (Molva spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 196

11.

Scomber scombrus -lajin makrillit

Kokonainen kala

314

12.

Scomber japonicus -lajin makrillit

Kokonainen kala

303

13.

Sardelli (Engraulis spp.)

Kokonainen kala

1 270

14.

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu 1.1.2005–30.4.2005

1 079

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu 1.5.2005–31.12.2005

1 499

15.

Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

3 731

16.

Lasikampela (Lepidorhombus spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 454

17.

Hietakampela (Limanda limanda)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

877

18.

Kampela (Platichthys flesus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

530

19.

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kokonainen kala

2 242

Perattu kala, päätä ei poistettu

2 515

20.

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

Kokonaiset

1 621

21.

Merikrotit (Lophius spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 853

Pää poistettu

5 869

22.

Crangon crangon -lajin katkaravut

Ainoastaan vedessä keitetyt

2 415

23.

Pohjanmeren katkaravut (Pandalus borealis)

Ainoastaan vedessä keitetyt

6 315

Tuoreet tai jäähdytetyt

1 606

24.

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

Kokonaiset

1 740

25.

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaiset

5 364

Pyrstöt

4 258

26.

Kielikampela (Solea spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

6 613

II

1.

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 956

2.

Merluccius-suvun kummeliturskat

Jäädytetyt, kokonaiset, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 239

Jäädytetyt fileinä, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 499

3.

Hammasahven ja pagellit (Dentex dentex ja Pagellus spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä erissä tai pakkauksissa

1 602

4.

Miekkakala (Xiphias gladius)

Jäädytetyt, kokonaiset, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

4 019

5.

Seepiat (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 946

6.

Meritursaat (Octopus spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

2 140

7.

Kalmarit (Loligo spp.)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 168

8.

Kalmarit (Ommastrephes sagittatus)

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

961

9.

Illex argentinus

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

861

10.

Penaeidae-heimon katkaravut

Parapenaeus longirostris -lajin katkaravut

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

3 995

— Muut Penaeidae-heimon lajit

Jäädytetyt, samoja tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

8 061


LIITE II

Laji

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III luetellut tuotteet

Kaupalliset ominaisuudet

Yhteisön tuottajahinta

(euroa/tonni)

Keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

Kokonaisena, kappalepaino yli 10 kg

1 207

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä III lueteltujen muiden tuotteiden yhteisön tuottajahinnat määritellään asetuksessa (ETY) N:o 3510/82 tarkoitettujen muuntokertoimien avulla.


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2133/2004

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat sekä tämän vuoksi tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sevillassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati vahvistamaan yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja kehotti komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan käytännön toimenpiteitä ulkorajoilla suoritettavien tarkastusten ja valvonnan yhdenmukaistamiseksi.

(2)

Kesäkuun 14 päivänä 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (2) ja ulkorajojen ylittämistä koskevan yhteisen käsikirjan (3) määräykset ovat puutteellisia ja epätäsmällisiä siltä osin, kuin on kyse velvollisuudesta leimata kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat näiden ylittäessä ulkorajat. Tämän johdosta nämä määräykset ovat johtaneet erilaisiin käytäntöihin eri jäsenvaltioissa, jolloin on hankala valvoa, noudattavatko kolmansien maiden kansalaiset jäsenvaltioissa tapahtuvan lyhytaikaisen oleskelun kestolle asetettuja ehtoja, eli kolmen kuukauden enimmäisaikaa, minkä hyvänsä kuuden kuukauden jakson kuluessa.

(3)

Neuvosto antoi helmikuun 27 ja 28 päivänä 2003 pidetyssä istunnossaan tukensa komission aikomukselle selkeyttää tällä alalla voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti tehdä ehdotus neuvoston asetukseksi, jolla asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat ulkorajojen ylittämisen yhteydessä sekä maahan tultaessa että maasta poistuttaessa.

(4)

Neuvoston 8 päivänä toukokuuta 2003 hyväksymissä päätelmissä vaadittiin erillisten, asianmukaisesti merkittyjen tarkastustilojen käyttöönottamista eri kansallisuuksia varten. Paikallista rajaliikennettä koskevilla yhteisön erityissäännöillä olisi voitava parantaa toimivaltaisten yksiköidentoimesta tapahtuvaa ulkorajojen valvontaa siten, että kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen järjestelmällistä leimaamista koskevan velvollisuuden täytäntöönpanoon mahdollisesti liittyvät hankaluudet voidaan helpommin voittaa. Näiden toimenpiteiden ansiosta on toimenpiteitä, joilla lievennetään ulkorajoilla tehtäviä henkilötarkastuksia, tarpeen toteuttaa vain poikkeustapauksissa.

(5)

Jäsenvaltioille asetettu velvollisuus leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat, kun he tulevat jäsenvaltioiden alueelle, yhdessä niille olosuhteille asetettavien rajoitusten kanssa, joiden vallitessa voidaan päättää ulkorajoilla tehtävien henkilötarkastusten lieventämisestä, mahdollistaa sen, että leiman puuttumista kyseisistä matkustusasiakirjoista voidaan pitää osoituksena siitä, että asiakirjan haltija ei ole noudattanut tai ei enää noudata lyhytaikaisen oleskelun kestoa koskevia edellytyksiä.

(6)

Kolmannen maan kansalaisen olisi kuitenkin voitava kumota tämä oletus millä tahansa asianmukaisilla ja uskottavilla todisteilla. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi vahvistettava asianomaisen rajanylityksen päivämäärä ja paikka, jotta asianomainen kolmannen maan kansalainen voi todistaa noudattavansa oleskelun kestoa koskevia edellytyksiä.

(7)

Leimaamalla matkustusasiakirjat voidaan varmuudella osoittaa rajan ylittämisen ajankohta ja paikka vahvistamatta kuitenkaan kaikissa tapauksissa, että kaikki vaaditut matkustusasiakirjojen tarkastustoimenpiteet olisi suoritettu.

(8)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä myös ne henkilöryhmät, joiden asiakirjoja ei tarvitse leimata järjestelmällisesti jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisen yhteydessä. Tämän osalta olisi korostettava, että paikallista rajaliikennettä koskevat yhteisön säännöt, myös ne, jotka koskevat raja-alueiden asukkaiden matkustusasiakirjojen leimaamista, ovat valmisteilla. Siihen asti, kun paikallista rajaliikennettä koskevat yhteisön säännöt on hyväksytty, mahdollisuus vapauttaa raja-alueen asukkaiden matkustusasiakirjat leimaamisvelvoitteesta olisi pidettävä voimassa paikallista rajaliikennettä koskevien voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti.

(9)

Tämän vuoksi olisi muutettava Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräyksiä ja yhteistä käsikirjaa.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, Tanskan on mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti päätettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(11)

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta tällä asetuksella kehitetään edelleen tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (4) tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(12)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään edelleen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (6) tarkoitettua Schengenin säännöstöä, joka kuuluu päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa ja mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta noudattamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätösten (7) 4 artiklan 1 kohdan tarkoitettuun alaan.

(13)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (8) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei näin ollen osallistu asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä, eikä asetusta sovelleta siihen.

(14)

Tämä asetus kehittää sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (9) mukaisesti; Irlanti ei näin ollen osallistu asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä, eikä asetusta sovelleta siihen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen tarkoituksena on:

toistaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia koskeva velvollisuus leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat;

vahvistaa edellytykset, joiden täyttyessä maahantuloleiman puuttuminen kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjoista voi olla peruste oletukselle, jonka mukaan kolmansien maiden kansalaisten lyhytaikaista oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva määräaika on ylitetty.

2 artikla

Muutetaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräykset seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kappaleen e alakohta seuraavasti:

”e)

Jos tällaisia tarkastuksia ei voida tehdä välittömiä toimia edellyttävien poikkeuksellisten ja odottamattomien olosuhteiden vuoksi, tarkastukset on asetettava tärkeysjärjestykseen. Tällöin maahantuloliikenteen tarkastus on ensisijainen maasta lähtevän liikenteen tarkastukseen nähden.”

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”6a artikla

Edellä 5 artiklan 1 kappaleen a alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat leimataan järjestelmällisesti maahantulon ja maastalähdön yhteydessä.

6b artikla

1.   Jos kolmannen maan kansalaisen matkustusasiakirjassa ei ole maahantuloleimaa, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat olettaa, että sen haltija ei täytä tai ei enää täytä kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavia oleskelun kestoa koskevia ehtoja.

2.   Tämä olettamus voidaan kumota, jos kolmannen maan kansalainen todistaa jollain uskottavalla tavalla, esimerkiksi matkalipuilla tai oleskeluaan jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella koskevilla todisteilla, joka osoittaa hänen noudattaneen lyhytaikaisen oleskelun kestoa koskevia ehtoja.

Tällöin noudatetaan seuraavaa:

a)

jos kolmannen maan kansalainen tavataan Schengenin säännöstöä kokonaisuudessaan soveltavan jäsenvaltion alueelta, toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti kolmannen maan kansalaisen matkustusasiakirjaan päivän, jona ja paikan, jossa henkilö on ylittänyt jonkin tällaisen jäsenvaltion ulkorajan;

b)

jos kolmannen maan kansalainen tavataan sellaisen jäsenvaltion alueelta, jonka osalta vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päätöstä ei ole tehty, toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti kolmannen maan kansalaisen matkustusasiakirjaan päivän, jona ja paikan, jossa henkilö on ylittänyt kyseisen jäsenvaltion ulkorajan;

c)

edellä a ja b kohdassa tarkoitetun merkinnän lisäksi asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle voidaan antaa liitteessä esitetty lomake;

d)

jäsenvaltiot toimittavat toisilleen, komissiolle ja neuvoston pääsihteeristölle tiedot kansallisesta käytännöstään tässä artiklassa tarkoitetun merkinnän osalta.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettua oletusta ei kumota, toimivaltaiset viranomaiset voivat karkottaa kolmannen maan kansalaisen asianomaisten jäsenvaltioiden alueelta.”

3 artikla

Muutetaan yhteisen käsikirjan II osa seuraavasti:

1.

Korvataan kohta 1.3.5 seuraavasti:

”1.3.5.

Maarajoilla suoritettavia tarkastuksia voidaan poikkeuksellisissa ja odottamattomissa olosuhteissa lieventää. Tällaisten olosuhteiden voidaan katsoa vallitsevan silloin, kun tarkastuspisteisiin pääsyä edeltävät odotusajat muodostuvat odottamattomista tapahtumista johtuvien liikennemäärien vuoksi kohtuuttomiksi, vaikka kaikki saatavilla oleva henkilöstö, välineistö ja järjestelyresurssit on otettu käyttöön.”.

2.

Lisätään kohta seuraavasti:

”1.3.5.4.

Vaikka tarkastuksia olisi lievennetty, paikallisesta rajavalvonnasta vastaavien virkamiesten on leimattava kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat sekä maahantulon että maastalähdön yhteydessä.”.

3.

Muutetaan kohta 2.1.1 seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti:

”2.1.1.

Seuraavat asiakirjat leimataan jäsenvaltion alueelle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä:”.

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Maahantulo- tai maastapoistumisleimaa ei merkitä matkustusasiakirjoihin, joiden haltijat ovat Euroopan unionin, Euroopan talousalueen valtioiden tai Sveitsin valaliiton kansalaisia.

Maahantulo- ja maastapoistumisleimaa ei myöskään merkitä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjoihin, jotka ovat Euroopan unionin, Euroopan talousalueen valtioiden tai Sveitsin valaliiton kansalaisten perheenjäseniä, edellyttäen, että he esittävät jäsenvaltion tai jonkin tällaisen kolmannen maan myöntämän oleskelukortin Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY mukaisesti (10).”

4.

Lisätään 2.1.5 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

sellaisten paikallista rajaliikennettä koskevien kahdenvälisten sopimusten piiriin kuuluvien henkilöiden asiakirjoihin, joissa ei määrätä näiden asiakirjojen leimaamisesta, jos kyseiset kahdenväliset sopimukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.”.

5.

Lisätään kohtaan 3.4.2.3 alakohta seuraavasti:

”Vaikka tarkastuksia olisi lievennetty, niistä vastaavien virkamiesten on toimittava kohdassa 1.3.5.4 esitettyjen määräysten mukaisesti.”

4 artikla

Liitteessä oleva teksti liitetään yhteiseen käsikirjaan.

5 artikla

Komissio antaa neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  Lausunto annettu 21. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 871/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  EYVL C 313, 16.12.2002, s. 97, käsikirja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/574/EY (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 36).

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Neuvoston asiakirja 13054/04 on saatavissa osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(7)  Neuvoston asiakirjat 13464/04 ja 13466/04 ovat saatavissa osoitteessa http://register.consilium.eu.int

(8)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.


LIITE

”LIITE 16

Image

Image


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2134/2004,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2135/2004,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2004,

Puolan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 19 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2287/2003 (3) säädetään pohjankatkarapukiintiöistä vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Puolan lipun alla purjehtivien tai Puolassa rekisteröityjen alusten pohjankatkarapusaaliit NAFO 3L -alueen vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Puolan lipun alla purjehtivien tai Puolassa rekisteröityjen alusten pohjankatkarapusaaliit NAFO 3L -alueen vesillä ovat täyttäneet Puolalle vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Puolan lipun alla purjehtivilta tai Puolassa rekisteröidyiltä aluksilta pohjankatkaravun kalastus NAFO 3L -alueen vesillä sekä näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1.


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2136/2004,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2004,

uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 872/2004 liitteessä II on luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joille on annettu kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistehtäviä.

(2)

Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004. Liittymissopimuksessa ei kuitenkaan määrätä kyseisen liitteen muuttamisesta.

(3)

Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset olisi sen vuoksi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen 1 päivästä toukokuuta 2004,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 872/2004 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 32. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1580/2004 (EUVL L 289, 10.9.2004, s. 4).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 872/2004 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”TŠEKKI

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Puh.: (420-2) 24 06 27 20

Faksi: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Puh.: (420-2) 57 04 45 01

Faksi: (420-2) 57 04 45 02”.

2)

Lisätään Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”VIRO

Sakala 4

15030 Tallinn

Puh.: (372-6) 68 05 00

Faksi: (372-6) 68 05 01”.

3)

Lisätään Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”KYPROS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Puh.: (357-22) 30 06 00

Faksi: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Puh.: (357-22) 30 06 00

Faksi: (357-22) 66 18 81

 

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Puh.: (371) 701 62 01

Faksi: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Puh.: (371) 704 44 31

Faksi: (371) 704 45 49

 

LIETTUA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Puh.: (370-5) 236 25 92

Faksi: (370-5) 231 30 90”.

4)

Lisätään Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”UNKARI

3 ja 4 artikla

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Puh./Faksi: (36-1) 443 55 54

7 artikla

Ministry of Finance (ainoastaan varojen osalta)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Puh.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Faksi: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Puh.: (356-21) 24 28 53

Faksi: (356-21) 25 15 20”.

5)

Lisätään Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”PUOLA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Puh.: (48-22) 523 93 48

Faksi: (48-22) 523 91 29”.

6)

Lisätään Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

 

”SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Puh.: (386-1) 471 90 00

Faksi: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Puh.: (386-1) 478 20 00

Faksi: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIA

Sotilastoimintaan liittyvä rahoitustuki ja tekninen apu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Puh.: (421-2) 48 54 21 16

Faksi: (421-2) 48 54 31 16

Varat ja taloudelliset resurssit:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Puh.: (421-2) 59 58 22 01

Faksi: (421-2) 52 49 35 31”.

7)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

 

”EUROOPAN YHTEISÖ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Puh.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Faksi: (32-2) 296 75 63”.


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2137/2004,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2004,

tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1),

ottaa huomioon tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta (2) annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173–177 artiklassa säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä 26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1).


LIITE

Koodi

Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Laji, lajike, CN-koodi

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Uudet perunat

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Valkosipuli

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Purjosipuli

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Kukkakaali

0704 10 00

1.80

Valko- ja punakaali

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Kiinankaali

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Keräsalaatti

0705 11 00

1.130

Porkkanat

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Retiisit ja retikat

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Herneet (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Pavut:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Härkäpavut

ex 0708 90 00

1.190

Latva-artisokat

0709 10 00

1.200

Parsa:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vihreä

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Munakoisot

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Kanttarelli

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Makeat ja miedot paprikat

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fenkoli

0709 90 50

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)

ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Tuoreet avokadot

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Tuoreet guavat ja mangot

ex 0804 50

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

veri- ja puoliveriappelsiinit

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

muut

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementiinit

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

monrealit (monreales) ja satsumat

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandariinit ja wilkingit

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tangeriinit ja muut

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Greipit, tuoreet:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valkoinen

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

vaaleanpunainen

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Vesimelonit

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

muut

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Päärynät:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),

Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muut

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosit

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Kirsikat

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Persikat

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektariinit

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Luumut

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Mansikat

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Vadelmat

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Litsit

ex 0810 90


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2138/2004,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta Kanariansaarten maidon ja kerman alustavan hankintataseen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden tuotantopanoksina käytettävien tiettyjen välttämättömien tuotteiden sekä elävien eläinten ja munien hankkimiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti 30 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 14/2004 (2) vahvistetaan niiden tuotteiden alustavat hankintataseet ja yhteisön tuki, joihin sovelletaan Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten erityisiä hankintajärjestelyjä.

(2)

Kanariansaarten CN-koodeihin 0402 91 ja 0402 99 kuuluvaa maitoa ja kermaa koskevan vuotuisen hankintataseen toteutumistilanteesta käy ilmi, että mainittujen tuotteiden hankintamäärät eivät täytä tarpeita ennakoitua suuremman kysynnän vuoksi.

(3)

Mainittujen tuotteiden määriä olisi tämän vuoksi mukautettava kyseisen alueen todellisiin tarpeisiin.

(4)

Asetus (EY) N:o 14/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 14/2004 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1690/2004 (EUVL L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 3, 7.1.2004, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1997/2004 (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 28).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 14/2004 liitteessä V olevassa 11 osassa oleva taulukko seuraavasti:

”Kuvaus

CN-koodi

Määrä

(tonnia)

Tuki

(euroa/tonni)

I

II

III (1)

Maito ja kerma, ei tiivistetty, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus enintään 3 prosenttia (6)

0402 91 19 9310

97

Voi ja muut maitorasvat; levitettävät maitorasvat (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Juustot (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Rasvattomat maitovalmisteet

1901 90 99

800

59

 (7)

Lapsille tarkoitetut maitovalmisteet, maitorasvaa sisältämättömät jne.

2106 90 92

45”


(1)  Euroa/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta.

(2)  Asianomaiset tuotteet ja niihin liittyvät alaviitteet ovat samat kuin asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan mukaisesti vientitukien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa.

(3)  Josta 1 300 tonnia jalostettavaksi ja/tai pakattavaksi.

(4)  Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan mukaisesti myönnettävä tuki. Jos kyseisen asetuksen 31 artiklan mukaisesti myönnettävillä tuilla on useampi kuin yksi määrä komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 2 artiklan 1 kohdan l alakohdan mukaisesti, tuen määrä on sama kuin suurin samaan CN-koodiin (asetus (ETY) N:o 3846/87, EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1) kuuluville tuotteille myönnettävä tuki.

Asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti myönnetyn voin osalta tuen määrä on kuitenkin sarakkeessa II ilmoitettu määrä.

(5)  Jaettuna seuraavasti:

7 250 tonnia CN-koodiin 0402 91 ja/tai 0402 99 kuuluvia tuotteita, jotka on tarkoitettu suoraan kulutukseen,

5 350 tonnia CN-koodiin 0402 91 ja/tai 0402 99 kuuluvia tuotteita, jotka on tarkoitettu jalostettavaksi ja/tai pakattavaksi,

16 000 tonnia CN-koodiin 0402 10 ja/tai 0402 21 kuuluvia tuotteita, jotka on tarkoitettu jalostettavaksi ja/tai pakattavaksi.

(6)  Jos tähän alanimikkeeseen kuuluvan tuotteen rasvattoman kuiva-aineen maitoproteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38) on pienempi kuin 34 prosenttia, tukea ei myönnetä. Jos tähän nimikkeeseen kuuluvan jauheen vesipitoisuus on suurempi kuin 5 prosenttia painosta, tukea ei myönnetä. Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen maidon rasvattoman kuiva-aineen maitoproteiinin vähimmäispitoisuus ja jauheiden osalta veden enimmäispitoisuus.

(7)  Tuen määrä on sama kuin joihinkin liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin maitotuotteisiin sovellettavia tukia koskevassa komission asetuksessa vahvistettu tuki, joka myönnetään asetuksen (EY) N:o 1520/2000 mukaisesti.


16.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 369/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2139/2004,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2004,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 mukauttamisesta ja täytäntöönpanosta sekä komission päätöksen 2000/115/EY muuttamisesta maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruiden järjestämiseksi vuosina 2005 ja 2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä 29 päivänä helmikuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan ja liitteessä II olevan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 on tarpeen muuttaa asetuksen (ETY) N:o 571/88 liitteessä I olevaa ominaisuusluetteloa.

(2)

Kestävä yhteinen maatalouspolitiikka on uusi poliittinen päämäärä, ja sen saavuttamiseksi tarvitaan enemmän tietoa erityisesti maaseudun kehittämisestä.

(3)

Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 (2) mukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, olisi käytettävä NUTS-luokitusta. Maatilojen rakennetta koskevien tilastotietojen keruuta (jäljempänä ’maatilojen rakennetutkimus’) varten olisi näin ollen määritettävä alueet ja tutkimusalueet NUTS-luokituksen mukaisesti.

(4)

Komission olisi vahvistettava maatilojen rakennetutkimuksista saatujen validoitujen yksikkötietojen toimittamista koskevat määräajat ottaen huomioon sen, että tutkimusten toteutusaikataulu vaihtelee eri jäsenvaltioiden välillä.

(5)

Siksi olisi tehtävä vastaavat muutokset varsinaiseen asetukseen (ETY) N:o 571/88 sekä komission päätökseen 2000/115/EY (3), jossa säädetään asetukseen liittyvistä määritelmistä ja selityksistä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (4) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 571/88 liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Muutetaan päätös 2000/115/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2)

Poistetaan liite IV.

3 artikla

1.   Vuosien 2005 ja 2007 maatilojen rakennetutkimuksissa käytettävien alueiden on oltava asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 tarkoitettuja NUTS-tason 2 alueellisia yksiköitä.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, Saksassa alueiden on oltava kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja NUTS-tason 1 alueellisia yksiköitä.

2.   Vuosien 2005 ja 2007 maatilojen rakennetutkimuksissa käytettävien tutkimusalueiden on oltava asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 tarkoitettuja NUTS-tason 3 alueellisia yksiköitä.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, Saksassa tutkimusalueiden on oltava kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja NUTS-tason 2 alueellisia yksiköitä.

3.   Vuosien 2005 ja 2007 maatilojen rakennetutkimuksissa kuntien on oltava asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteessä III tarkoitettuja pienempiä hallinnollisia yksiköitä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunta kunkin tutkimukseen kuuluvan tilan osalta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosien 2005 ja 2007 maatilojen rakennetutkimuksesta saadut validoidut yksikkötiedot tämän asetuksen liitteessä III vahvistetun aikataulun mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1435/2004 (EUVL L 268, 16.8.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 38, 12.2.2000, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE

”LIITE I

OMINAISUUSLUETTELO VUOSIKSI 2005 JA 2007 (1)

Selitykset:

Liitteessä kirjainyhdistelmällä ’NE’ merkittyjen ominaisuuksien katsotaan vastaavissa jäsenvaltioissa olevan olemattomia tai lähellä nollaa.

Kirjainyhdistelmällä ’NS’ merkittyjen ominaisuuksien katsotaan vastaavissa jäsenvaltioissa olevan merkityksettömiä.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Maatilan maantieteellinen sijainti

1.

Tutkimusalue

koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

kunta tai tutkimusaluetta alempi taso (2)

koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Epäsuotuisa alue (2)

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

vuoristoalue (2)

kyllä/ei

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Maatalousalueet, joilla on ympäristöön liittyviä rajoitteita

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Maatilan oikeushenkilö ja johto (tutkimuspäivänä)

1.   

Onko tilan oikeudellinen ja taloudellinen vastuu

a)

luonnollisella henkilöllä, joka on itsenäisen tilan yksittäinen haltija?

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka on tilayhtymän osakas? (3)

kyllä/ei

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

oikeushenkilöllä?

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jos vastaus kysymykseen B/1 a) on ’kyllä’, onko tämä henkilö (haltija) myös tilan johtaja?

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jos vastaus kysymykseen B/2 on ’ei’, onko johtaja haltijan perheenjäsen?

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jos vastaus kysymykseen B/2 a) on ’kyllä’, onko johtaja haltijan puoliso?

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Johtajan maatalousalan koulutus (vain käytännön kokemusta maataloudesta, maatalousalan peruskoulutus, korkeampi maatalousalan koulutus) (4)

koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Hallintaoikeustyyppi (suhteessa haltijaan), tilan jakautuminen ja viljelytapa

Käytetty maatalousmaa:

1.

Omistusviljely

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vuokraviljely

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Osuusviljely tai muu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Viljelyjärjestelmät ja -käytännöt:

a)

Käytetty maatalousmaa, jolla sovelletaan luonnonmukaisia viljelymenetelmiä Euroopan yhteisön sääntöjen mukaisesti

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Käytetty maatalousmaa, jolla ollaan siirtymässä luonnonmukaisiin viljelymenetelmiin

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Sovelletaanko tilalla luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä myös eläintuotantoon?

kokonaan, osittain, ei lainkaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Maatilalle viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti myönnetyt suorat investointituet:

i)

Saiko maatila suoraan julkista tukea tuotannollisten investointien yhteydessä (4)

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Saiko maatila suoraan julkista tukea maaseudun kehittämistoimenpiteiden yhteydessä? (4)

kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maatilan tuotannon käyttötarkoitus:

a)

Kuluttaako haltijan talous yli 50 prosenttia tilan lopputuotannon arvosta? (4)

kyllä/ei

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Onko suoramyynti kuluttajille yli 50 prosenttia kokonaismyynnistä? (4)

kyllä/ei

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Pelto

Viljanviljely (mukaan lukien siemenviljely):

1.

Tavallinen vehnä ja speltti

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Durumvehnä

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Ruis

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ohra

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kaura

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Viljamaissi

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Riisi

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Muut viljakasvit

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja siemenvihannesten seokset),

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joista:

e)

herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

linssit, kahviherneet ja virnat

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

muut kuivina puitaviksi tarkoitetut valkuaiskasvit

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Peruna (mukaan lukien varhaisperuna ja siemenperuna)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Rehujuurikasvit ja rehukaalit (lukuun ottamatta siementuotantoa)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Teollisuuskasvit:

23.

Tupakka

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Humala

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Puuvilla

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rypsi ja rapsi

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Auringonkukka

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soija

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Öljypellava

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Muut öljykasvit

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Pellava

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Hamppu

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Muut kuitukasvit

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Mauste- ja lääkekasvit

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Muut teollisuuskasvit

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Tuoreet vihannekset, melonit, mansikat:

14.

avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla,

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joista:

a)

peltokasviviljelyksessä

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

puutarhaviljelyksessä

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja):

16.

avomaalla tai matalan, ei sisälle mentävän, suojakatteen alla

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

kasvihuoneessa tai muun, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Rehukasvit:

a)

lyhytaikaiset nurmikasvit

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muut viherrehut,

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joista:

i)

rehumaissi (säilörehuksi tarkoitettu maissi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

muut rehukasvit

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Peltokasvien siementuotanto ja taimiviljely (lukuun ottamatta viljan, kuivattujen siemenvihannesten, perunan ja öljysiemenkasvien siementuotantoa)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Muut peltokasvit

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Kesanto, jolle ei myönnetä tukea

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Kesanto, johon sovelletaan tukijärjestelmää ja jota ei käytetä taloudellisesti

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Kotipuutarhat

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Monivuotinen nurmi ja niitty

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Luonnonlaidun

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Monivuotiset kasvit

1.

Hedelmä- ja marjaviljelmät

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

lauhkean ilmastovyöhykkeen tuoreet hedelmä- ja marjalajit (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

subtrooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmä- ja marjalajit

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

pähkinät

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Sitrushedelmäviljelmät

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Oliiviviljelmät

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

tavallisesti ruokaoliiveja tuottavat

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

tavallisesti oliiveja öljyntuotantoon tuottavat

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Viinitarhat,

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

jotka tavallisesti tuottavat:

a)

laatuviinejä

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

muita viinejä

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

ruokarypäleitä

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rusinoita

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Taimitarhat

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Muut monivuotiset kasvit

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Monivuotiset lasin alla viljeltävät kasvit

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Muu maa

1.

Käyttämätön maatalousmaa (maatalousmaa, jota ei enää viljellä taloudellisista, sosiaalisista tai muista syistä ja jota ei käytetä viljelykiertoon)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Metsämaat

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Muu maa (maa, jolla on rakennuksia, piha-alueet, radat, lammikot, louhokset, tuottamaton maa, kalliot jne.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Peräkkäinen täydentävä viljely, sienet, kastelu ja viljelykelpoisten maiden kesannointi

1.

Peräkkäinen täydentävä viljely (lukuun ottamatta kauppapuutarha- ja kasvihuonekasveja) (9)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Sienet

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Keinokastelualue

a)

kasteltavissa oleva alue yhteensä

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

viljelty keinokastelualue

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

8.

Kesantotukijärjestelmään kuuluva maa, josta:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

kesantoa, jolla ei ole taloudellista käyttöä (merkitty kohtaan D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

maata, jota käytetään muun kuin elintarvikkeisiin tarkoitetun maataloudesta peräisin olevan raaka-aineen tuottamiseen (esim. sokerijuurikas, rapsi, muuhun kuin metsätalouteen tarkoitetut puut ja pensaat jne. mukaan lukien linssit, kahviherneet ja virnat; (merkitty kohtiin D ja G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

pysyviksi laitumiksi ja niityiksi muutettua maata (merkitty kohtiin F/1 ja F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

entistä maatalousmaata, joka on metsitetty tai valmisteltu metsitystä varten (merkitty jo kohtaan H/2) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

muuta maata (merkitty kohtiin H/1 ja H/3) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Kotieläimet (tietojen keruun viitepäivänä)

1.

Hevoset

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nautaeläimet:

2.

Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset sonni- ja lehmävasikat

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sonnit, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Hiehot, vähintään vuoden, mutta alle kahden vuoden ikäiset

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lypsylehmät

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Muut lehmät

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampaat ja vuohet:

9.

Lampaat (kaiken ikäiset)

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

siitosuuhet

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muut lampaat

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Vuohet (kaiken ikäiset)

eläinten määrä

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

siitoskutut

eläinten määrä

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

muut vuohet

eläinten määrä

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Siat

11.

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Siitosemakot, joiden paino on 50 kg tai yli

eläinten määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Muut siat

eläinten määrä