ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 367

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
14. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2116/2004, annettu 2 päivänä joulukuuta 2004, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta Pyhän istuimen kanssa tehtyjen sopimusten osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2117/2004, annettu 7 päivänä joulukuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin tuonnissa komission päätöksellä N:o 2730/2000/EHTY käyttöön otetun polkumyyntitullin suspension jatkamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2118/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2119/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, tarjouskilpailun nro 53/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2120/2004, annettu 10 päivänä joulukuuta 2004, viinialan tarkastusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2729/2000 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2121/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, metsäpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1727/1999 ja tietyistä yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2278/1999 muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2122/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, niiden määrien vahvistamisesta, joita varten voidaan jättää tuontitodistushakemuksia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana asetuksessa (EY) N:o 1279/98 Bulgarialle ja Romanialle säädetyissä naudanlihan tariffikiintiöissä

21

 

*

Komission direktiivi 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( 1 )

23

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/846/EY:Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Proxima/2/2004, tehty 30 päivänä marraskuuta 2004, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation EUPOL Proximan johtajan nimittämisestä

29

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2004/847/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, integroitua poliisiyksikköä koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta Kinshasassa (Kongon demokraattinen tasavalta) (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/848/YUTP, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/661/YUTP muuttamisesta

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Säädökset, jotka on julkaistava

14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2116/2004,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2004,

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta Pyhän istuimen kanssa tehtyjen sopimusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1347/2000 (1) 40 artiklassa säädetään, että Pyhän istuimen sekä Portugalin, Italian ja Espanjan välisten sopimusten (konkordaatit) mukaisesti tehdyt päätökset avioliiton mitättömäksi julistamisesta tunnustetaan jäsenvaltioissa kyseisen asetuksen III luvussa säädetyin edellytyksin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1347/2000 40 artikla muutettiin vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteellä II niin, että siinä mainitaan 3 päivänä helmikuuta 1993 tehty Maltan ja Pyhän istuimen sopimus konkordaatin mukaisten avioliittojen sekä kyseisiä avioliittoja koskevien kirkollisten viranomaisten ja tuomioistuinten päätösten siviilioikeudellisten vaikutusten tunnustamisesta ja sen 6 päivänä tammikuuta 1995 tehty toinen lisäpöytäkirja.

(3)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (2) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2004, ja sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005 kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

(4)

Malta on pyytänyt, että asetuksen (EY) N:o 2201/2003 63 artikla, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1347/2000 40 artiklaa, muutetaan niin, että siinä mainitaan Maltan ja Pyhän istuimen välinen sopimus.

(5)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 57 artiklassa määrätään, että sellaiset ennen liittymistä annetut säädökset, joita on liittymisen johdosta mukautettava, voidaan antaa yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

(6)

On perusteltua ottaa Maltan pyyntö huomioon ja muuttaa asetus (EY) N:o 2201/2003 vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2201/2003 63 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

Maltan ja Pyhän istuimen välillä 3 päivänä helmikuuta 1993 tehty sopimus konkordaatin mukaisten avioliittojen sekä kyseisiä avioliittoja koskevien kirkollisten viranomaisten ja tuomioistuinten päätösten siviilioikeudellisten vaikutusten tunnustamisesta, mukaan lukien samana päivänä tehty soveltamispöytäkirja, ja sopimuksen 6 päivänä tammikuuta 1995 tehty toinen lisäpöytäkirja”.

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Espanja, Italia ja Malta saavat soveltaa 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden tunnustamiseen samoja menettelyjä ja tarkastuksia kuin kirkollisten tuomioistuinten 3 kohdassa tarkoitettujen Pyhän istuimen kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti antamiin tuomioihin.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. P. H. DONNER


(1)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1804/2004 (EUVL L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2117/2004,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2004,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin tuonnissa komission päätöksellä N:o 2730/2000/EHTY käyttöön otetun polkumyyntitullin suspension jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1) jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Komissio otti päätöksellä 2730/2000/EHTY (2) Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevan CN-koodiin ex 2704 00 19 (Taric-koodi 2704001910) luokiteltavan, läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin, jäljempänä 'koksi', tuonnissa käyttöön polkumyyntitullin, joka on 32,6 euroa tonnilta.

(2)

Komissio suspendoi päätöksellä 2004/264/EY (3), jäljempänä ’päätös’, lopullisen polkumyyntitullin yhdeksän kuukauden ajaksi 20 päivästä maaliskuuta 2004.

B.   SUSPENSION JATKAMISEN SYYT

(3)

Perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdassa säädetään mahdollisuudesta suspendoida polkumyyntitoimenpiteet yhteisön edun perusteella, jos markkinaolosuhteet ovat väliaikaisesti muuttuneet siten, ettei vahinko todennäköisesti toistuisi suspension johdosta. Polkumyyntitoimenpiteet voidaan suspendoida komission päätöksellä yhdeksäksi kuukaudeksi. Lisäksi 14 artiklan 4 kohdassa säädetään, että suspensiota voidaan jatkaa uudella, enintään yhden vuoden ajanjaksolla, jos neuvosto komission ehdotuksesta niin päättää.

(4)

Lopullisen polkumyyntitullin suspensiopäätöksen jälkeen komissio on päätöksen johdanto-osan 15 kappaleen mukaisesti jatkanut koksin markkinatilanteen tarkkailua. Sen lisäksi, että analysoitiin tuontia Kiinasta, kaikille asianomaisille osapuolille lähetettiin kyselylomake, jossa pyydettiin tiedot tuotannosta, myynnin määrästä ja myyntihinnoista yhteisön markkinoilla sekä kannattavuudesta vuonna 2003 ja vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana.

(5)

Vastaukset saatiin valituksen tekijältä ja käyttäjätuotannonaloilta. Neljä yhteisön tuottajaa toimi yhteistyössä: kolme tuottajaa 15 vanhasta jäsenvaltiosta (valituksen tehnyt tuotannonala) ja yksi Puolasta. Lisäksi 12 yritystä, jotka edustavat kivivilla- ja valimoteollisuutta, toimi yhteistyössä.

(6)

Tarkasteltavana olevan tuotteen Kiinasta yhteisöön tapahtuvan tuonnin määrän todettiin vähentyneen vuoden 2004 alkupuoliskon aikana neljä prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2003. Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että vuoden jälkipuoliskolla tapahtuu yleensä enemmän tuontia. Verrattaessa vuoden 2004 tammi-kesäkuuta ja vuoden 2003 jälkipuoliskoa, tuonnin määrä on vähentynyt 11 prosenttia.

(7)

Koksin keskimääräinen hinta nousi vuoden 2004 alkupuoliskon aikana 107 prosenttia vuoden 2003 keskimääräiseen hintaan verrattuna. Keskimääräinen yksikköhinta oli 124 euroa tonnilta vuonna 2003 ja 256 euroa tonnilta vuoden 2004 alkupuoliskon aikana. Hinta nousi vuoden 2004 viiden ensimmäisen kuukauden aikana vain vähän, 110 eurosta 140 euroon, mutta kesäkuussa 403 euroon.

(8)

Alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana Kiinan pääkilpailijoita olivat Puola ja Tšekki. Eurostatin mukaan kokonaistuonti näistä maista oli 924 602 tonnia kun se oli Kiinasta 318 005 tonnia vuonna 2003. Nämä maat kuuluvat nyt yhteisön tuotannonalaan ja niiden tiedot on otettu huomioon.

(9)

Yhteisön tuottajien (EU-15) tuotanto kasvoi 442 397 tonnista vuonna 2003 arviolta 543 920 tonniin vuonna 2004 eli 23 prosenttia. Samaan aikaan myynnin määrä kasvoi 35 prosenttia ja hinnat nousivat 8 prosenttia. Yhteisön tuotannonala näyttää alkaneen toipua aikaisemmasta vahingollisesta tilanteesta suhteellisen hyvin, sillä keskimääräinen voitto oli vuonna 2003 8,5 prosenttia ja kesäkuun 2004 lopussa 12,4 prosenttia.

(10)

Euroopan unionin uusissa jäsenvaltioissa koksin tuotanto keskittyy pääasiassa Puolaan ja Tšekkiin. Yksi puolalainen tuottaja toimi tässä menettelyssä yhteistyössä. Tuotanto 25 jäsenvaltion unionin yhteistyössä toimineissa yrityksissä kasvoi 30 prosenttia vuosien 2003 ja 2004 välillä. Samaan aikaan myynnin määrä kasvoi 39 prosenttia ja hinnat nousivat 12 prosenttia. Näiden 25 jäsenvaltion tuottajien keskimääräinen voitto oli 13 prosenttia vuonna 2003 ja 19,1 prosenttia vuonna 2004.

(11)

Käyttäjätuotannonalan Kiinasta tuoman koksin hinta nousi 143 eurosta tonnilta vuonna 2003 255 euroon tonnilta vuonna 2004 (huhti-kesäkuussa) eli 78 prosenttia. Näiden käyttäjien ostaman kiinalaisen koksin määrä väheni 158 730 tonnista vuonna 2003 arviolta 65 114 tonniin vuonna 2004 eli 59 prosenttia.

(12)

Käyttäjät väittävät edelleen, että koksin tarjonta ei vastaa kysyntää yhteisön markkinoilla, vaikka yhteisön tuotannonalan tuotanto ja myynti ovat kasvaneet huomattavasti. Lisäksi ne väittävät, että kiinalaista koksia ei ole tarjolla riittävästi ja että sen hinta on hyvin korkea.

C.   PÄÄTELMÄT

(13)

Edellä esitetystä käy ilmi, että markkinat ovat samassa tilanteessa kuin silloin, kun toimenpiteet suspendoitiin. Koska markkinaolosuhteet ovat tilapäisesti muuttuneet, etenkin koska tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat ovat paljon korkeammat kuin alkuperäisessä tutkimuksessa todettu vahingollinen taso ja koska koksin tarjonta on riittämätöntä, katsotaan, että yhteisön tuotannonalalle koksin tuonnista Kiinasta aiheutunut vahinko ei todennäköisesti toistu vallitsevissa olosuhteissa ja että suspension jatkaminen olisi yhteisön edun mukaista. Näin ollen suspension jatkamisen edellytykset täyttyvät.

(14)

Edellä esitettyjen havaintojen perusteella ehdotetaan, että läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin tuontiin sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin suspensiota jatketaan perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti vielä vuodella.

(15)

Olisi huomattava, että kun jatketun suspension voimassaolo päättyy, polkumyyntitullin voimassaolo on päättynyt, ellei sitä ennen jätetä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tarkastelupyyntöä.

(16)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, jotka johtivat tähän päätelmään. Koska koksimarkkinat vaihtelevat herkästi, yhteisön tuotannonala pyysi polkumyyntitullin suspension jatkamista yhdeksällä kuukaudella. Katsottiin, että lyhyempi ajanjakso ei olisi tässä yhteydessä tarkoitusenmukainen, koska perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimenpiteet voidaan ottaa milloin tahansa kuulemisen jälkeen uudelleen käyttöön, jos suspensioon ei ole enää perusteita.

(17)

Komissio jatkaa suspension aikana yhteisöön tapahtuvan koksin tuonnin tarkkailua,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jatketaan komission päätöksellä 2730/2000/EHTY käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin suspensiota 15 päivään joulukuuta 2005.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL 316, 15.12.2000, s. 30. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 997/2004 (EUVL L 183, 20.5.2004, s. 1).

(3)  EUVL 81, 19.3.2004, s. 89.


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2118/2004,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä joulukuuta 2004 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2119/2004,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

tarjouskilpailun nro 53/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saatujen alkoholien varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 80 artiklan mukaisesti olisi järjestettävä tarjouskilpailuja viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta yhteisössä voitaisiin toteuttaa pienimuotoisia teollisuushankkeita tai jalostaa teollisiin tarkoituksiin vietäväksi tarkoitettuja tavaroita. Jäsenvaltioiden varastoima viininvalmistuksesta peräisin oleva alkoholi muodostuu määristä, jotka on saatu viinikaupan yhteisestä järjestämisestä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista.

(3)

Myyntihinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava euroina 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (3) mukaisesti.

(4)

On aiheellista vahvistaa tarjousten vähimmäishinnat jaoteltuina loppukäyttöluokan mukaan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Järjestetään tarjouskilpailu nro 53/2004 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin. Alkoholi on peräisin asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27 ja 28 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on Ranskan interventioelimen hallussa.

Myytävä määrä on 120 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia. Sammioiden numerot ja varastointipaikat sekä kussakin sammiossa olevan 100 tilavuusprosentin alkoholin määrät ilmoitetaan liitteessä.

2 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ja 101 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 2799/98 2 artiklan mukaisesti.

3 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle, joka on

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

puhelin (33-5) 57 55 20 00

teleksi 57 20 25

faksi (33-5) 57 55 20 59

tai lähetettävä mainitun interventioelimen osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.

2.   Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 53/2004 CE” (Tarjous — uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin liittyvä tarjouskilpailu nro 53/2004 EY) ja joka on toisessa, kyseiselle interventioelimelle osoitetussa kirjekuoressa.

3.   Tarjousten on oltava kyseisellä interventioelimellä viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2005 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

4.   Jokaisen tarjouksen mukana on oltava todiste siitä, että kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle on annettu osallistumisvakuus, joka on 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

4 artikla

Tarjousten vähimmäishinta on 8,35 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu leivontahiivan valmistukseen; 26 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitettujen amiinien ja kloraalien kaltaisten kemikaalien valmistukseen; 32 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu vietäväksi tarkoitetun kölninveden valmistukseen, ja 7,50 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka on tarkoitettu muihin teollisiin käyttötarkoituksiin.

5 artikla

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty asetuksen (EY) N:o 1623/2000 98 artiklassa. Näytteiden hinta on 10 euroa litralta.

Interventioelimen on annettava kaikki tarvittavat myytävien alkoholien ominaisuuksia koskevat tiedot.

6 artikla

Suoritusvakuus on 30 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1774/2004 (EUVL L 316, 15.10.2004, s. 61).

(3)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILU NRO 53/2004 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI UUSIIN TEOLLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

Soveltamispaikka

Sammioiden numerot

Määrä hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1493/1999 artiklaan

Alkoholityyppi

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina

RANSKA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

raaka

+ 92

1

22 605

27

raaka

+ 92

7

22 620

27

raaka

+ 92

2

22 640

27

raaka

+ 92

15

710

28

raaka

+ 92

21

8 860

27

raaka

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

raaka

+ 92

27

2 505

27

raaka

+ 92

34

8 710

27

raaka

+ 92

 

Yhteensä

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2120/2004,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2004,

viinialan tarkastusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2729/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 72 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2729/2000 (2) 11 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään kyseisen asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua tutkimustietoja sisältävää tietopankkia varten vuosittain otettavien näytteiden vähimmäismäärästä. Tšekin, Kyproksen, Unkarin, Maltan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta niille olisi vahvistettava näytteiden määrä.

(2)

Asetuksen 12 artiklassa vahvistetaan Yhteisessä tutkimuskeskuksessa (YTK) tehtävien määritysten määrä, mukaan luettuna sellaisten jäsenvaltioiden näytteiden määritys, joilla ei vielä ole laitteita. Olisi säädettävä siirtymäajasta pätevyyskokeessa hyväksyttyjen isotooppilaboratorioiden perustamiseksi ja järjestämiseksi kyseisissä jäsenvaltioissa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2729/2000 liitteissä I, II ja III on yksityiskohtaiset ohjeet näytteiden käsittelystä, määrityksestä ja selostamisesta. Ohjeet olisi päivitettävä kokemuksen ja tekniikan edistymisen huomioon ottamiseksi.

(4)

Asetus (EY) N:o 2729/2000 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2729/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Vuosittain tietopankkia varten otettavien näytteiden määrä on vähintään:

20 näytettä Tšekistä,

200 näytettä Saksasta,

50 näytettä Kreikasta,

200 näytettä Espanjasta,

400 näytettä Ranskasta,

400 näytettä Italiasta,

10 näytettä Kyproksesta,

4 näytettä Luxemburgista,

50 näytettä Unkarista,

4 näytettä Maltasta,

50 näytettä Itävallasta,

50 näytettä Portugalista,

20 näytettä Sloveniasta,

15 näytettä Slovakiasta,

4 näytettä Yhdistyneestä kuningaskunnasta.”

.

2)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Viiniä tuottavien jäsenvaltioiden, joilla ei ole välineitä isotooppisten määritysten tekemiseksi, on lähetettävä viininäytteensä YTK:hon määritettäviksi heinäkuun 31 päivään 2008 saakka, kunnes soveltuvat määritysvälineet otetaan käyttöön.”.

3)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

4)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

5)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 316, 15.12.2000, s. 16.


LIITE I

”LIITE I

Ohjeet 11 artiklassa tarkoitetulle näytteenotolle rypäleistä, käsittelylle ja jalostamiselle viiniksi, jolle tehdään määritys isotooppisella menetelmällä

I   NÄYTTEENOTTO RYPÄLEISTÄ

A.

Kukin näyte käsittää vähintään 10 kilogrammaa kypsiä saman viiniköynnöslajikkeen rypäleitä. Ne kerätään sellaisenaan.

Näytteet otetaan kyseessä olevan palstan viininkorjuuaikana. Kerättyjen rypäleiden on oltava koko palstaa edustavia. Rypälenäytteet tai niistä saatu rypäleen puristemehu voidaan säilyttää jäädytettynä myöhempää käyttöä varten.

Vain siinä tapauksessa, että puristemehun vedestä on tarkoitus tehdä happi-18 -mittaus, puristemehusta on otettava erillinen osanäyte, joka säilytetään koko rypälenäytteen puristamisen jälkeen.

B.

Näytteenoton yhteydessä on laadittava tietokortti. Kortti käsittää rypälenäytteiden ottoa koskevan I osan ja viiniyttämistä koskevan II osan. Se säilytetään yhdessä näytteen kanssa ja seuraa sen mukana kaikkien kuljetusten aikana. Kortti pidetään ajan tasalla merkitsemällä siihen kaikki näytteelle tehdyt käsittelyt.

Näytteenottoa koskeva tietokortti laaditaan liitteessä II olevan kyselylomakkeen I osan mukaisesti.

II   VIINIYTTÄMINEN

A.

Viiniyttämisen suorittaa toimivaltainen viranomainen tai sen tätä varten valtuuttama yksikkö olosuhteissa, jotka ovat mahdollisimman hyvin verrattavissa näytteen edustaman tuotantoalueen tavanomaisiin olosuhteisiin. Viiniyttämisen olisi johdettava sokerin täydelliseen muuttumiseen alkoholiksi, toisin sanoen jäännössokeripitoisuuden olisi oltava alle 2 grammaa litraa kohti. Joissakin tapauksissa voidaan kuitenkin hyväksyä suurempia jäännössokeripitoisuuksia esimerkiksi paremman edustavuuden varmistamiseksi. Heti viinin selkeyttämisen ja SO2:n avulla tapahtuneen stabilisoimisen jälkeen se pullotetaan 75 senttilitran pulloihin ja varustetaan etiketillä.

B.

Viiniyttämistä koskeva tietokortti laaditaan liitteessä II olevan kyselylomakkeen II osan mukaisesti.”


LIITE II

”LIITE II

Kyselylomake, joka koskee näytteenottoa rypäleistä ja viiniyttämistä isotooppista määritysmenetelmää varten

Käytettävät määritysmenetelmät ja tulosten ilmoittamistapa (yksiköt) ovat samat kuin asetuksen (ETY) N:o 2676/90 liitteessä (tai määritykseen osallistuvien laboratorioiden vastaaviksi todistamat).

I osa

1   Yleiset tiedot

1.1

Näytteen numero:

1.2

Näytteen ottaneen tarkastajan tai valtuutetun henkilön nimi ja asema:

1.3

Näytteenotosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite:

1.4

Viiniyttämisestä ja näytteen lähettämisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, jos se ei ole sama kuin 1.3 kohdassa tarkoitettu viranomainen:

2   Näytteen yleiskuvaus

2.1

Alkuperä (maa, alue):

2.2

Satovuosi:

2.3

Viiniköynnöslajike:

2.4

Rypäleiden väri:

3   Viinitarhan kuvaus

3.1

Palstan omistajan nimi ja osoite:

3.2

Palstan sijainti:

kunta:

paikkakunta:

maarekisterinumero:

leveys- ja pituusaste:

3.3

Maaperä (esimerkiksi kalkki, savi, kalkkipitoinen savi, hiekka):

3.4

Sijainti (esimerkiksi rinteessä, tasaisella maalla, aurinkoinen jne.):

3.5

Viiniköynnösten lukumäärä hehtaaria kohti:

3.6

Viinitarhan ikä (alle 10 vuotta, 10–25 vuotta, yli 25 vuotta):

3.7

Korkeus merenpinnasta:

3.8

Kasvatus- ja leikkaamistapa:

3.9

Laatuluokka, jonka mukaiseksi viiniksi rypäleet tavallisesti jalostetaan (pöytäviini, tma-laatuviini, muu) (vrt. asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä 1 olevat määritelmät):

4   Vuosikerran ja rypäleen puristemehun ominaisuudet

4.1

Palstan arvioitu tuotos hehtaaria kohti: (kg/ha)

4.2

Rypäleiden terveydentila (esimerkiksi terveitä, homeisia) sekä maininta siitä, olivatko rypäleet kuivia vai kosteita näytteenottoajankohtana:

4.3

Näytteenoton päivämäärä:

5   Sää sadonkorjuun aikana

5.1

Sateita sadonkorjuuta edeltävien 10 päivän aikana: kyllä/ei. Jos vastaus on kyllä, merkitään tarvittaessa lisätietoja.

6   Kasteltavat viinitarhat

Mikäli viljelmiä kastellaan, viimeisin kastelupäivä:

(Näytteenotosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen leima ja näytteenottajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus)

II osa

1   Suppea viiniyttäminen

1.1

Rypälenäytteen paino kilogrammoina:

1.2

Puristamistapa:

1.3

Saadun rypäleen puristemehun tilavuus:

1.4

Rypäleen puristemehun ominaisuuksia koskevat tiedot:

sokeripitoisuus refraktometrillä mitattuna (g/l):

kokonaishappoisuus (viinihappoa g/l): (vapaaehtoinen)

1.5

Rypäleen puristemehun käsittelytapa (esimerkiksi selkeyttäminen, linkoaminen):

1.6

Hiivan lisääminen (käytetty hiivalajike). Mainittava, onko tapahtunut spontaania käymistä.

1.7

Lämpötila käymisen aikana:

1.8

Käymisen päättymisen määrittämistapa:

1.9

Viinin käsittelytapa (esimerkiksi juoksutus):

1.10

Rikkidioksidin annostus (mg/l):

1.11

Saadun viinin määritys:

todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina:

kuiva-aineen kokonaismäärä:

pelkistävät sokerit inverttisokerista (g/l):

2   Näytteen viiniyttämisen aikataulu

Päivämäärät:

näytteenotto (sama kuin sadonkorjuun päivämäärä, I osan 4.3 kohta):

puristaminen:

käymisen alkaminen:

käymisen päättyminen:

viinin pullotus:

II osan valmistumispäivämäärä:

(Viiniyttämisen suorittaneen toimivaltaisen viranomaisen leima ja vastuuhenkilön allekirjoitus)”


LIITE III

”LIITE III

MÄÄRITYSSELOSTE

Asetuksen (ETY) N:o 2676/90 liitteessä kuvatun isotooppisen menetelmän mukaisesti määritetyt viininäytteet ja viinialan tuotteiden näytteet, jotka on tallennettava YTK:n isotooppitietopankkiin

I   YLEISIÄ TIETOJA (siirretään liitteestä II)

1

Maa:

2

Näytteen numero:

3

Vuosikerta:

4

Viiniköynnöslajike:

5

Viinin luokitus:

6

Alue:

7

Tuloksista vastaavan laboratorion nimi ja osoite:

8

Näyte toista tarkastusmääritystä varten YTK:lle: kyllä/ei

II   MENETELMÄT JA TULOKSET

1   Viini (siirretään liitteestä II)

1.1

:

Alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina

:

til.-%

1.2

:

Kuiva-aineen kokonaispitoisuus

:

g/l

1.3

:

Pelkistävät sokerit

:

g/l

1.4

:

Kokonaishappoisuus viinihappona ilmoitettuna

:

g/l

1.5

:

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus

:

mg/l

2   Viinin tislaus SNIF-NMR:ää varten

2.1

Tislauslaitteiston kuvaus:

2.2

Tislatun viinin määrä / saadun tisleen paino:

3   Tisleen määritys

3.1

Tisleen alkoholipitoisuus % (m/m)

4   NMR:lla mitattujen etanolin deuterium-isotooppisuhteiden tulokset

4.1

=

(D/H)I

=

ppm

4.2

=

(D/H)II

=

ppm

4.3

=

’R’

=

5   NMR-parametrit

Havaittu taajuus:

6   Happi-18- ja happi-16 -isotooppien suhteen tulos viinissä

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7   Happi-18- ja happi-16 -isotooppien suhteen tulos rypäleen puristemehussa (tarvittaessa)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8   Happi-13- ja happi-12 -isotooppien suhteen tulos etanolissa

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB”


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2121/2004,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

metsäpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1727/1999 ja tietyistä yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2278/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2152/2003 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 2152/2003 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, ja se luo perustan niiden toimenpiteiden yhdennetylle jatkamiselle, joita on aiemmin toteutettu yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta 17 päivänä marraskuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 (2) ja metsäpalojen torjunnasta yhteisössä 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 (3) nojalla. Asetuksella (EY) N:o 2152/2003 perustetun toimintasuunnitelman tarkoituksena on myös jatkaa ilman epäpuhtauksiin ja metsäpaloihin liittyvää metsien seurantaa, ja siinä tarkastellaan toimintasuunnitelman tulevaa kehitystä yhteisön kannalta merkityksellisten uusien ympäristökysymysten huomioon ottamiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2152/2003 8 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen 4 ja 5 artiklassa, 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 7 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet toteutetaan kansallisilla ohjelmilla, jotka jäsenvaltiot laativat kahden vuoden jaksoiksi. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan komissio päättää osallistumisestaan tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen sille toimitettujen kansallisten ohjelmien tai näiden ohjelmien hyväksyttyjen mukautusten perusteella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2152/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset elimet hallinnoimaan hyväksyttyihin kansallisiin ohjelmiin sisältyviä toimia. Täytäntöönpanotehtävät siirretään siis asetuksessa nimenomaisesti kansallisille elimille.

(4)

Koska asetuksen (EY) N:o 2152/2003 soveltamissäännöistä ei ole annettu komission asetusta, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä (kartoitukset, koealaverkot, kertomukset) 10 päivänä kesäkuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1696/87 (4), tietyistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä metsäpaloja koskevan tietojärjestelmän osalta 11 päivänä huhtikuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 804/94 (5), yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1091/94 (6) sekä komission asetuksen (EY) N:o 1727/1999 (7) ja komission asetuksen (EY) N:o 2278/1999 (8) säännöksiä on sovellettava edelleen siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 2152/2003 kanssa.

(5)

Tietyt asetusten (EY) N:o 1727/1999 ja (EY) N:o 2278/1999 säännökset olisi kuitenkin saatettava yhdenmukaisiksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (9) ja erityisesti sen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 56 artiklan sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (10) kanssa.

(6)

Etukäteisarviointi on osoittanut, että talousarvion toteuttamiseen liittyvien tehtävien siirtäminen kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai yksityisoikeudellisille yhteisöille asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti täyttää moitteettoman varainhoidon vaatimukset ja varmistaa syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen ja yhteisön toimen näkyvyyden.

(7)

Asetuksiin (EY) N:o 1727/1999 ja (EY) N:o 2278/1999 olisi lisättävä niiden toimivaltaisten elinten valintaperusteet, jotka jäsenvaltiot voivat nimetä asetuksen (EY) N:o 2152/2003 mukaisesti, sekä säännökset, joilla varmistetaan moitteettoman varainhoidon vaatimusten täyttäminen ja syrjimättömyys- ja avoimuusperiaatteiden täydellinen noudattaminen.

(8)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 1727/1999 ja (EY) N:o 2278/1999 olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän metsäkomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 1727/1999 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Toimivaltaisten elinten, jotka jäsenvaltiot nimeävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2152/2003 (11) 14 artiklan mukaisesti hallinnoimaan hyväksyttyihin kansallisiin ohjelmiin sisältyviä toimia, on noudatettava neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (12) ja komission asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (13) vahvistettuja sääntöjä sekä tämän asetuksen säännöksiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten, jäljempänä ’toimivaltaiset elimet’, on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat kansallisia julkisoikeudellisia yhteisöjä tai julkisen palvelun tehtäviä suorittavia yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä;

b)

niiltä saadaan riittävät, mielellään viranomaisen antamat rahoitustakuut erityisesti siitä, että komissio saa perittyä saamisensa kokonaisuudessaan;

c)

ne toimivat moitteettoman varainhoidon vaatimusten mukaisesti;

d)

ne takaavat toteutettavien toimien avoimuuden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 56 artiklan 1 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen yksityisoikeudellisten yhteisöjen on 2 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttämisen lisäksi osoitettava:

a)

tekninen suorituskykynsä ja ammatillinen pätevyytensä toimittamalla asiakirjatodisteet johtohenkilöidensä koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä;

b)

vakavaraisuutensa ja luottokelpoisuutensa toimittamalla pankin lausunto tai todistus ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta tai valtiontakuusta tai toimittamalla yrityksen taseet tai otteet niistä ainakin kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, jos elimen sijoittautumisvaltion yhtiölainsäädännössä edellytetään taseen julkaisemista;

c)

että niillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset valtuudet suorittaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, toimittamalla asiakirjatodisteet kaupparekisteriin tai ammattirekisteriin merkitsemisestä tai sitä koskeva valaehtoinen vakuutus tai todistus, todistus tietyn järjestön jäsenyydestä, nimenomainen lupa tai todiste alv-rekisteriin kuulumisesta;

d)

ettei niitä koske mikään asetuksen (EY) N:o 1605/2002 93 ja 94 artiklassa luetelluista tilanteista.

4.   Komissio tekee sopimukset toimivaltaisten elinten kanssa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 56 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 35 ja 41 artiklan mukaisesti.

5.   Toimivaltaisten elinten on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 2152/2003 nojalla rahoitettavat toimet on toteutettu moitteettomasti. Niiden on toteuttava asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja ryhdyttävä tarvittaessa oikeustoimiin periäkseen takaisin menetetyt, aiheettomasti maksetut tai väärinkäytetyt varat.

6.   Toimivaltaisten elinten on toimitettava komissiolle kaikki sen pyytämät tiedot. Komissio voi tarkastaa asiakirjojen ja tarkastuskäyntien perusteella, että niillä on käytössään moitteettoman varainhoidon sääntöjen mukaiset asianmukaiset ja toimivat menettelyt.

7.   Toimivaltaiset elimet ovat välittäviä elimiä, joille yhteisön rahoitusosuus maksetaan ja jotka pitävät kirjaa kyseisen osuuden vastaanottamisesta ja maksamisesta kansallisen ohjelman tueksi ja säilyttävät siihen liittyvät tositteet, mukaan luettuina kaikki laskut ja todistusarvoltaan vastaavat asiakirjat, joilla voidaan osoittaa ohjelman välittömät ja välilliset kustannukset.”.

2 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 2278/1999 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Toimivaltaisten elinten, jotka jäsenvaltiot nimeävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2152/2003 (14) 14 artiklan mukaisesti hallinnoimaan hyväksyttyihin kansallisiin ohjelmiin sisältyviä toimia, on noudatettava neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (15) ja komission asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (16) vahvistettuja sääntöjä sekä tämän asetuksen säännöksiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten, jäljempänä ’toimivaltaiset elimet’, on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat kansallisia julkisoikeudellisia yhteisöjä tai julkisen palvelun tehtäviä suorittavia yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä;

b)

niiltä saadaan riittävät, mielellään viranomaisen antamat rahoitustakuut erityisesti siitä, että komissio saa perittyä saamisensa kokonaisuudessaan;

c)

ne toimivat moitteettoman varainhoidon vaatimusten mukaisesti;

d)

ne takaavat toteutettavien toimien avoimuuden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 56 artiklan 1 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen yksityisoikeudellisten yhteisöjen on 2 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttämisen lisäksi osoitettava:

a)

tekninen suorituskykynsä ja ammatillinen pätevyytensä toimittamalla asiakirjatodisteet johtohenkilöidensä koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä;

b)

vakavaraisuutensa ja luottokelpoisuutensa toimittamalla pankin lausunto tai todistus ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta tai valtiontakuusta tai toimittamalla yrityksen taseet tai otteet niistä ainakin kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, jos elimen sijoittautumisvaltion yhtiölainsäädännössä edellytetään taseen julkaisemista;

c)

että niillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset valtuudet suorittaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, toimittamalla asiakirjatodisteet kaupparekisteriin tai ammattirekisteriin merkitsemisestä tai sitä koskeva valaehtoinen vakuutus tai todistus, todistus tietyn järjestön jäsenyydestä, nimenomainen lupa tai todiste alv-rekisteriin kuulumisesta;

d)

ettei niitä koske mikään asetuksen (EY) N:o 1605/2002 93 ja 94 artiklassa luetelluista tilanteista.

4.   Komissio tekee sopimukset toimivaltaisten elinten kanssa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 56 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 35 ja 41 artiklan mukaisesti.

5.   Toimivaltaisten elinten on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että asetuksen (EY) N:o 2152/2003 nojalla rahoitettavat toimet on toteutettu moitteettomasti. Niiden on toteuttava asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja ryhdyttävä tarvittaessa oikeustoimiin periäkseen takaisin menetetyt, aiheettomasti maksetut tai väärinkäytetyt varat.

6.   Toimivaltaisten elinten on toimitettava komissiolle kaikki sen pyytämät tiedot. Komissio voi tarkastaa asiakirjojen ja tarkastuskäyntien perusteella, että niillä on käytössään moitteettoman varainhoidon sääntöjen mukaiset asianmukaiset ja toimivat menettelyt.

7.   Toimivaltaiset elimet ovat välittäviä elimiä, joille yhteisön rahoitusosuus maksetaan ja jotka pitävät kirjaa kyseisen osuuden vastaanottamisesta ja maksamisesta kansallisen ohjelman tueksi ja säilyttävät siihen liittyvät tositteet, mukaan luettuina kaikki laskut ja todistusarvoltaan vastaavat asiakirjat, joilla voidaan osoittaa ohjelman välittömät ja välilliset kustannukset.”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

(2)  EYVL L 326, 21.11.1986, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 804/2002 (EYVL L 132, 17.5.2002, s. 1).

(3)  EYVL L 217, 31.7.1992, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 805/2002 (EYVL L 132, 17.5.2002, s. 3).

(4)  EYVL L 161, 22.6.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2278/1999 (EYVL L 279, 29.10.1999, s. 3).

(5)  EYVL L 93, 12.4.1994, s. 11.

(6)  EYVL L 125, 18.5.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2278/1999 (EYVL L 279, 29.10.1999, s. 3).

(7)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 41.

(8)  EYVL L 279, 29.10.1999, s. 3.

(9)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(11)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1.

(12)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(14)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1.

(15)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(16)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2122/2004,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

niiden määrien vahvistamisesta, joita varten voidaan jättää tuontitodistushakemuksia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana asetuksessa (EY) N:o 1279/98 Bulgarialle ja Romanialle säädetyissä naudanlihan tariffikiintiöissä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston päätöksissä 2003/286/EY ja 2003/18/EY Bulgarialle ja Romanialle säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1279/98 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2004 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Bulgarian ja Romanian osalta 23 päivänä heinäkuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1349/2004 (2) vahvistetaan 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksymisedellytykset.

(2)

Bulgariasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden määrät, joita voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana ja joista on säädetty asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa, on käytetty kaikkien käytettävissä olevien määrien osalta.

(3)

Romaniasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden määrät, joita voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana ja joista on säädetty asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa ja joille on haettu tuontitodistuksia, ovat olleet pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Näin ollen kyseiseltä ajanjaksolta jäljellä olevat määrät olisi mainitun artiklan toisen alakohdan mukaisesti lisättävä seuraavalla jaksolla käytettävissä oleviin määriin Romanian tapauksessa.

(4)

Romaniasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden määrät, joita voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana, on määritettävä siten, että otetaan huomioon kuluneelta ajanjaksolta jäljelle jääneet määrät asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklan toisen alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joille voidaan jättää tuontitodistushakemuksia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädetyissä naudanlihan tariffikiintiöissä, luetellaan tämän asetuksen liitteessä alkuperämaan ja kiintiöiden järjestysnumeron mukaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 176, 20.6.1998, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(2)  EUVL L 250, 24.7.2004, s. 7.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklassa tarkoitettuna 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana käytettävissä olevat määrät

Alkuperämaa

Järjestysnumero

CN-koodi

Käytettävissä oleva määrä

(t)

Romania

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgaria

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/23


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/112/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa 6 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY (1) ja erityisesti sen 9 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston direktiivissä 94/55/EY (2) vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt vaarallisten aineiden kuljetuksista yhteisössä.

(2)

Direktiivin 95/50/EY liitteet liittyvät direktiivin 94/55/EY liitteisiin. Direktiivin 94/55/EY liitteiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen voi vaikuttaa direktiivin 95/50/EY liitteisiin.

(3)

Direktiivin 95/50/EY liitteet olisi muutettava vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran 7 päivänä huhtikuuta 2003 annetun komission direktiivin 2003/28/EY huomioon ottamiseksi.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 94/55/EY perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 95/50/EY seuraavasti:

Korvataan liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteillä I, II ja III.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään vuosi tämän direktiivin julkaisemisen jälkeen. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/26/EY (EYVL L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/28/EY (EYVL L 90, 8.4.2003, s. 45).


LIITE I

Image

Image


LIITE II

RIKKOMUKSET

Tämän direktiivin soveltamista varten seuraavassa ei-tyhjentävässä luettelossa annetaan ohjeet siitä, mitä pidetään rikkomuksena. Vaarat on jaoteltu kolmeen luokkaan, joista luokka I sisältää kaikkein vakavimmat vaarat.

Vaaraluokan määrittämisessä on otettava huomioon vallitsevat erityisolosuhteet, ja vaaraluokasta päättää tienvarsitarkastuksia toteuttava viranomainen/viranhaltija harkintansa mukaan.

Laiminlyönnit, joita ei ole mainittu vaaraluokissa, luokitellaan luokkien kuvausten perusteella.

Jos kuljetusyksikköä kohti todetaan useita rikkomuksia, ainoastaan vakavimpaan vaaraluokkaan kuuluva rikkomus (direktiivin liitteessä I oleva 39 kohta) ilmoitetaan (direktiivin liitteessä III esitetyssä) kertomuksessa.

1.   Vaaraluokka I

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa suuren kuolemanvaaran, suuren vakavaa loukkaantumista koskevan vaaran tai suuren merkittävää ympäristövahinkoa koskevan vaaran ja tällainen noudattamatta jättäminen johtaa yleensä välittömien asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen, kuten ajoneuvon asettamiseen ajokieltoon.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Kuljetettavat vaaralliset tavarat ovat kuljetuskiellossa

2)

Vaarallisia aineita vuotaa

3)

Käytetty kuljetustapa on kielletty tai epäasianmukainen

4)

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

5)

Kuljettamiseen käytettävällä ajoneuvolla ei ole asianmukaista hyväksymistodistusta

6)

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen ja aiheuttaa välittömän vaaran (muussa tapauksessa rikkomus kuuluu vaaraluokkaan II)

7)

Käytettävää pakkausta ei ole hyväksytty

8)

Pakkaus ei ole sovellettavan pakkausohjeen mukainen

9)

Yhteenpakkaamista koskevia erityismääräyksiä ei ole noudatettu

10)

Kuorman sitomista ja kuormausta koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

11)

Pakkausten yhteenkuormaamista koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

12)

Säiliöiden tai pakkausten sallittua täyttöastetta koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

13)

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavia määriä koskevia rajoituksia ei ole noudatettu

14)

Vaarallisia aineita kuljetetaan ilman niitä koskevaa mainintaa (esimerkiksi ilman asiakirjoja, kolleihin kiinnitettäviä merkintöjä ja varoituslipukkeita, ajoneuvoihin kiinnitettäviä suurlipukkeita ja merkintöjä)

15)

Kuljetusajoneuvoon ei ole kiinnitetty suurlipukkeita ja merkintöjä

16)

Kuljetettavaa ainetta koskevat tiedot (YK-numero, virallinen nimi, pakkausryhmä jne.), joiden perusteella voidaan todeta, että kysymyksessä on vaaraluokan I rikkomus, puuttuvat

17)

Kuljettajalla ei ole voimassa olevaa todistusta ammatillisesta koulutuksesta

18)

Käytetään tulta tai suojaamatonta lamppua

19)

Tupakointikieltoa ei noudateta.

2.   Vaaraluokka II

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran tai ympäristövahingon vaaran ja tällainen noudattamatta jättäminen johtaa yleensä asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen, kuten asian korjaamiseen tarkastuspaikalla, jos tämä on mahdollista ja asianmukaista, ja joka tapauksessa viimeistään kyseessä olevan kuljetuksen päätyttyä.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Kuljetusyksikössä on enemmän kuin yksi perävaunu/puoliperävaunu

2)

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen, mutta ei aiheuta välitöntä vaaraa

3)

Ajoneuvossa ei ole vaadittuja toimivia sammuttimia; sammutin voidaan katsoa toimivaksi, jos siitä puuttuu ainoastaan vaadittava sinetti ja/tai ilmoitus sen viimeistä käyttöpäivämäärästä; tätä poikkeusta ei sovelleta, jos sammutin on havaittavasti toimintakelvoton, esimerkiksi sen paine on 0

4)

Ajoneuvossa ei ole ADR-määräyksissä tai kirjallisissa ohjeissa vaadittuja varusteita

5)

Pakkausten, IBC-pakkausten tai suurpäällysten testaus- ja tarkastuspäivämääriä ja käyttöaikoja koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

6)

Kuljetetaan vahingoittuneita pakkauksia, IBC-pakkauksia tai suurpäällyksiä taikka vahingoittuneita puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia

7)

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

8)

Säiliöitä/säiliökontteja (myös tyhjiä ja puhdistamattomia) ei ole suljettu asianmukaisesti

9)

Yhdistettyä pakkausta kuljetetaan ulkopakkauksessa, jota ei ole suljettu asianmukaisesti

10)

Varoituslipukkeet, merkinnät tai suurlipukkeet ovat virheellisiä

11)

ADR-määräysten mukaisia kirjallisia ohjeita ei ole tai kirjalliset ohjeet eivät koske kuljetettavia aineita

12)

Ajoneuvoa ei valvota asianmukaisesti tai sitä ei ole pysäköity asianmukaisesti.

3.   Vaaraluokka III

Asiaa koskevien ADR-määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa vähäisen loukkaantumisvaaran tai vähäisen ympäristövahinkoa koskevan vaaran eikä edellytä asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista tienvarrella, vaan asian korjaaminen voidaan hoitaa myöhemmin kuljetusyrityksessä.

Tällaisia rikkomuksia ovat:

1)

Suurlipukkeiden tai varoituslipukkeiden koko taikka suurlipukkeissa tai varoituslipukkeissa olevien kirjainten, numeroiden tai merkkien ja symbolien koko ei ole määräysten mukainen

2)

Rahtikirjoista puuttuu muita kuin vaaraluokan Í kohdassa 16 vaadittuja tietoja

3)

Kuljettajan ajolupa ei ole mukana ajoneuvossa, mutta on todisteet siitä, että kuljettajalla on tällainen lupa.


LIITE III

KOMISSIOLLE LÄHETETTÄVÄN KERTOMUKSEN MALLILOMAKE RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET

Image


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/29


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS PROXIMA/2/2004,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2004,

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation EUPOL Proximan johtajan nimittämisestä

(2004/846/EY)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 25 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) jatkamisesta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 22 päivänä marraskuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2004/789 /YUTP ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2004/789/YUTP 8 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto valtuuttaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti, mihin sisältyvät valtuudet nimittää poliisioperaation johtaja korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin ehdotuksesta.

(2)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri on ehdottanut, että tehtävään nimitetään Jürgen SCHOLZ,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Jürgen SCHOLZ entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation EUPOL Proximan johtajaksi 15 päivästä joulukuuta 2004 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Päätöstä sovelletaan 14 päivään joulukuuta 2005.

Tehty Brysselissä, 30 päivänä marraskuuta 2004.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

A. HAMER


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/30


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2004/847/YUTP,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

integroitua poliisiyksikköä koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta Kinshasassa (Kongon demokraattinen tasavalta) (EUPOL ”Kinshasa”)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 25 artiklan kolmannen alakohdan, 26 artiklan sekä 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2004 yhteisen kannan 2004/85/YUTP konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta Afrikassa (1).

(2)

Euroopan unioni toteutti jo vuonna 2003 konkreettisia toimia turvallisuuden palauttamiseksi Kongon demokraattiseen tasavaltaan toteuttamalla operaatio Artemiksen Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa 5 päivänä kesäkuuta 2003 hyväksytyn yhteisen toiminnan 2003/423/YUTP (2) nojalla.

(3)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä joulukuuta 2000 yhteisen toiminnan 2000/792/YUTP Aldo Ajellon nimittämisestä Euroopan unionin erityisedustajaksi Afrikan Suurten järvien alueelle ja yhteisen kannan 96/250/YUTP kumoamisesta (3) . Erityisedustajan toimeksiantoa jatkettiin viimeksi yhteisellä toiminnalla 2004/530/YUTP (4).

(4)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä syyskuuta 2003 yhteisen kannan 2003/680/YUTP tiettyjen tarvikkeiden toimittamista Kongon demokraattiseen tasavaltaan koskevan yhteisen kannan 2002/829/YUTP muuttamisesta (5).

(5)

Pretoriassa 17 päivänä joulukuuta 2002 allekirjoitettu laaja ja kattava sopimus siirtymäkaudesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä 29 päivänä kesäkuuta 2003 hyväksytty turvallisuutta ja armeijaa koskeva muistio edellyttivät integroidun poliisiyksikön perustamista.

(6)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 28 päivänä heinäkuuta 2003 päätöslauselman 1493 (2003), jossa se ilmaisi tyytyväisyytensä Kongon demokraattisen tasavallan väliaikaisen perustuslain antamiseen 4 päivänä huhtikuuta 2003 sekä 30 päivänä kesäkuuta 2003 ilmoitettuun kansallisen yhtenäisyyden ja siirtymäkauden hallituksen muodostamiseen. Turvallisuusneuvosto myös kannustaa avunantajia tukemaan Kongon integroidun poliisiyksikön perustamista ja hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien Kongon demokraattisessa tasavallassa olevien tarkkailijajoukkojen (MONUC) tarjoaman lisäavun, jota saatetaan tarvita poliisiyksikön kouluttamisessa.

(7)

EU:n ja YK:n yhteistyöstä kriisinhallinnassa 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa yhteisessä julkilausumassa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ilmaisivat olevansa tyytyväisiä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin yhteistyöhön siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan alalla ja tarkastelivat sitä, miten avustaa sellaisen integroidun poliisiyksikön perustamisessa Kinshasaan, joka vastaa siirtymäkauden hallituksen ja instituutioiden turvallisuudesta.

(8)

Kongon demokraattisen tasavallan hallitus esitti 20 päivänä lokakuuta 2003 Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle virallisen pyynnön saada Euroopan unionilta apua integroidun poliisiyksikön perustamiseen, jolla pitäisi edistää valtion laitosten suojelua ja vahvistaa kansallisia turvallisuuselimiä.

(9)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PSC) katsoi 15 päivänä joulukuuta 2003, että Euroopan unionin olisi kannatettava integroidun poliisiyksikön perustamista kolmiosaista lähestymistapaa noudattaen: koulutuskeskuksen peruskorjaus ja kunnostaminen ja perusvälineiden toimittaminen, integroidun poliisiyksikön kouluttaminen sekä integroidun poliisiyksikön toimeksiannon käytännön täytäntöönpanon seuranta, valvonta ja ohjaus ensimmäisen koulutusvaiheen jälkeen.

(10)

Komissio on tehnyt Euroopan kehitysrahaston (EKR) puitteissa rahoituspäätöksen hankkeesta, johon kuuluu teknisen avun antaminen, koulutuskeskuksen peruskorjaus ja tiettyjen välineiden toimittaminen integroitua poliisiyksikköä varten samoin kuin asianmukainen koulutus.

(11)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä toukokuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/494/YUTP (6), jossa Euroopan unioni sitoutuu tukemaan ”Kongon demokraattisen tasavallan sisäisen turvallisuuden lujittamista, joka on maan rauhanprosessiin ja kehitykseen olennaisesti vaikuttava tekijä, avustamalla integroidun poliisiyksikön (IPU) perustamisessa Kinshasaan”. Tätä varten ja Euroopan kehitysrahaston rahoittaman toiminnan lisäksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot antoivat apua rahoituksen ja/tai materiaalitoimitusten muodossa, jotta Kongon demokraattisen tasavallan hallitus saisi integroidun poliisiyksikön perustamiseksi tarpeellisiksi määritetyn lainvalvontavälineistön ja ampumatarvikkeet ja aseet.

(12)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 1 päivänä lokakuuta 2004 päätöslauselman 1565 (2004), jossa se päätti jatkaa MONUCin toimeksiantoa 31 päivään maaliskuuta 2005. YK:n turvallisuusneuvosto päätti lisäksi, että MONUCin toimeksiantoon kuuluu muun muassa kansallisen yhtenäisyyden ja siirtymäkauden hallituksen apuna osallistua järjestelyihin, joita toteutetaan instituutioiden turvallisuuden takaamiseksi ja siirtymäkauden hallituksen virkamiesten suojelemiseksi Kinshasassa, kunnes integroitu poliisiyksikkö kykenee vastaamaan näistä tehtävistä, sekä avustaa Kongon viranomaisia yleisen järjestyksen ylläpidossa muilla strategisilla alueilla.

(13)

Kongon demokraattisen tasavallan nykyinen turvallisuustilanne voi huonontua, mistä saattaa olla vakavia seurauksia demokratian, oikeusvaltion ja kansainvälisen ja alueellisen turvallisuuden lujittamisprosessille. Euroopan unionin jatkuva sitoutuminen poliittisiin ponnisteluihin ja voimavarojen toimittamiseen edesauttaa alueen vakauttamista.

(14)

Yhteisen toiminnan 2004/494/YUTP johdanto-osan 12 kappaleen mukaan neuvosto ”voi päättää, että Euroopan kehitysrahaston hankkeeseen sekä lainvalvontavälineistön aseiden ja ampumatarvikkeiden toimittamiseen integroidulle poliisiyksikölle on liitettävä asianmukaisella tavalla Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP) koskeva osuus valvontaa, ohjausta ja neuvontaa varten”.

(15)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 16 päivänä marraskuuta 2004 pidetyssä kokouksessaan Euroopan kehitysrahaston hanketta seuraavan ETPP:n alan operaation toiminta-ajatuksen.

(16)

Neuvosto toisti 22 päivänä marraskuuta 2004 olevansa sitoutunut työskentelemään tiiviissä yhteistyössä MONUCin kanssa ja tukemaan sitä tehokkaasti sen tehtävän täyttämisessä, johon kuuluu poliisikoulutusta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Tehtävät

1.   Euroopan unioni perustaa tammikuun 2005 alkupuolella Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL ”Kinshasa”), jolla varmistetaan integroidun poliisiyksikön perustamista Kinshasaan (Kongon demokraattinen tasavalta) koskevassa yhteisessä toiminnassa 2004/494/YUTP tarkoitettua Euroopan kehitysrahaston hanketta koskevat seurantatoimet. Tätä ennen poliisioperaation valmistelemiseksi perustetaan viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2004 suunnitteluryhmä, joka toimii operaation käynnistämiseen asti.

2.   EUPOL ”Kinshasa” toimii 3 artiklassa esitetyssä tehtävänmäärittelyssä esitettyjen tavoitteiden ja muiden säännösten mukaisesti.

2 artikla

Suunnitteluvaihe

1.   Suunnitteluvaiheen aikana suunnitteluryhmään kuuluu operaation poliisijohtaja / suunnitteluryhmän johtaja ja tarvittava henkilöstö operaation tarpeista johtuvien toimintojen suorittamiseksi.

2.   Kattava riskinarviointi toteutetaan suunnittelussa ensisijaisena ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa.

3.   Neuvoston pääsihteeristö laatii operaation toiminta-ajatuksen (CONOPS). Suunnitteluryhmä laatii sen jälkeen operaatiosuunnitelman (OPLAN) sekä kehittää kaikki tekniset välineet, jotka ovat tarpeen EUPOL ”Kinshasan” toteuttamiseksi. Kattava riskinarviointi otetaan huomioon CONOPSissa ja OPLANissa. Neuvosto hyväksyy CONOPSin ja OPLANin.

3 artikla

Tehtävänmäärittely

Euroopan unioni toteuttaa poliisioperaation Kinshasassa (Kongon demokraattinen tasavalta) integroidun poliisiyksikön perustamisen ja sen toiminnan alkuvaiheiden valvontaa, ohjausta ja neuvontaa varten, jotta varmistetaan, että poliisiyksikön toiminta on poliisiakatemiassa annetun koulutuksen ja alan parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaista. Näissä toimissa on keskityttävä poliisiyksikön johtamisjärjestelyihin sen hallinnointivalmiuksien parantamiseksi ja operatiivisten yksiköiden valvomiseksi, ohjaamiseksi ja neuvomiseksi sen tehtävien täytäntöönpanossa.

4 artikla

Operaation rakenne

Operaation esikunta sijaitsee integroidun poliisiyksikön tukikohdan yhteydessä. Esikuntaan kuuluu operaation johtajan toimisto, valvonta-, ohjaus- ja neuvontaosasto, hallinnollisen tuen osasto sekä yhteyshenkilöitä, jotka ovat yhteydessä poliisiyksikön kannalta tärkeimpiin toimijoihin.

5 artikla

Operaation johtaja/poliisikomentaja

1.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea nimittää ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ehdotuksesta operaation johtajan / poliisikomentajan. Operaation johtaja / poliisikomentaja vastaa EUPOL ”Kinshasan” operatiivisesta johtosuhteesta ja operaation toimintojen päivittäisestä hallinnosta.

2.   Operaation johtaja / poliisikomentaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

3.   Kaikki poliisimiehet toimivat asianmukaisen kansallisen viranomaisen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen EUPOL ”Kinshasan” johtajalle.

4.   Operaation johtaja / poliisikomentaja vastaa henkilöstön kurinpitovalvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   EUPOL ”Kinshasan” henkilöstön lukumäärä ja toimivaltuudet ovat 3 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 4 artiklassa esitetyn operaation rakenteen mukaiset.

2.   Poliisimiehet ovat jäsenvaltioiden lähettämiä. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämistään poliisimiehistä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja ja asumiskorvauksia, sekä matkakuluista Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja takaisin.

3.   EUPOL ”Kinshasa” ottaa palvelukseen kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Operaatioon osallistuvat valtiot tai yhteisön toimielimet voivat tarvittaessa lähettää myös kansainvälistä siviilihenkilöstöä. Kukin operaatioon osallistuva valtio tai yhteisön toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja ja asumiskorvauksia, sekä matkakuluista Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja takaisin.

7 artikla

Johtamisjärjestely

EUPOL ”Kinshasan” rakenteeseen on sisällyttävä yhtenäinen unionin johtamisjärjestely kriisinhallintaoperaation tapaan:

Euroopan unionin erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vastaa poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta,

operaation johtaja/poliisikomentaja johtaa EUPOL ”Kinshasaa” ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta,

operaation johtaja/poliisikomentaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille Euroopan unionin erityisedustajan välityksellä,

korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle/poliisikomentajalle Euroopan unionin erityisedustajan välityksellä.

8 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii neuvoston alaisuudessa operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta. Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyvät valtuudet muuttaa operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Operaation tavoitteita ja lopettamista koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri.

2.   Euroopan unionin erityisedustaja antaa poliisioperaation johtajalle paikallista politiikkaa koskevaa ohjausta. Hän huolehtii koordinoinnista muiden EU:n toimijoiden kanssa sekä suhteista isäntävaltion viranomaisiin.

3.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antaa neuvostolle säännöllisin väliajoin selvityksen, jossa se ottaa huomioon Euroopan unionin erityisedustajan raportit.

4.   Poliisioperaation johtaja toimittaa säännöllisin väliajoin operaation toteuttamista koskevan tilanneselvityksen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi kutsua poliisioperaation johtajan tarvittaessa kokouksiinsa.

9 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Rajoittamatta EU:n päätöksenteon riippumattomuutta ja unionin yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista liittyviä valtioita pyydetään ja ehdokasvaltioita ja muita kolmansia valtioita voidaan pyytää osallistumaan EUPOL ”Kinshasaan” siltä pohjalta, että ne vastaavat lähettämiensä poliisimiesten ja/tai kansainvälisen siviilihenkilöstön lähettämisestä aiheutuneista kuluista kuten palkoista, kulukorvauksista sekä matkakuluista Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja takaisin ja osallistuvat EUPOL ”Kinshasan” juokseviin kuluihin silloin kun se on asianmukaista.

2.   Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään operaation komentajan ja siviilikriisinhallintakomitean suosituksesta asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä.

3.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPOL ”Kinshasaan”, on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toimeenpanossa.

4.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea toteuttaa aiheelliset toimet osallistumisjärjestelyjen osalta ja, jos niin vaaditaan, esittää ehdotuksen neuvostolle muun muassa kolmansien valtioiden taloudellisesta osallistumisesta yhteisiin kuluihin.

5.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisissa sopimuksissa. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella näistä järjestelyistä puheenjohtajavaltion puolesta. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen kolmannen valtion osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin koskevista puitteista, sopimuksen määräyksiä sovelletaan tähän operaatioon.

10 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Tämän yhteisen toiminnan toteuttamiskustannukset ovat enintään 4 370 000 euroa, ja niillä katetaan suunnitteluvaiheen ja vuoden 2005 kustannukset.

2.   Yhteisön talousarviosta rahoitettaviin menoihin sovelletaan seuraavaa:

a)

Niitä hallinnoidaan yhteisön talousarviota koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

b)

Suunnitteluryhmän johtaja/poliisioperaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa puitteissa toteuttamiensa toimien osalta.

3.   Rahoitusjärjestelyissä noudatetaan EUPOL ”Kinshasan” operatiivisia vaatimuksia, muun muassa laitteiden yhteensopivuuden ja ryhmien yhteistoimintakyvyn osalta.

11 artikla

Yhteisön toiminta ja muut asiaan liittyvät toimet

1.   Neuvosto toteaa komission aikomuksen toimia tämän yhteisen kannan tavoitteiden saavuttamiseksi, tarvittaessa toteuttamalla asiaankuuluvia yhteisön toimenpiteitä.

2.   Neuvosto toteaa myös, että on tarpeen sopia koordinointijärjestelyistä Kinshasassa samoin kuin Brysselissä muun muassa Euroopan kehitysrahaston mahdollisten tulevien hankkeiden osalta nykyiset koordinointimenettelyt ottaen huomioon.

12 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen ilmoittaminen

1.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan CONFIDENTIEL UE asti.

2.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa tehtävän operatiivisten tarpeiden mukaisesti ja neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen Yhdistyneille Kansakunnille operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan RESTREINT UE asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

3.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa, jos siihen on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan RESTREINT UE asti. Kaikissa muissa tapauksissa tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle tämän Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tasoon soveltuvia menettelyjä noudattaen.

4.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvaluokittelemattomia asiakirjoja sellaisten operaatioiden osalta, joita koskee neuvoston työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

13 artikla

EUPOL ”Kinshasan” henkilöstön asema

1.   EUPOL ’Kinshasan’ Kongon demokraattisessa tasavallassa olevan henkilöstön asemasta, myös tarvittaessa EUPOL ”Kinshasan” loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, sovitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella kyseiset sopimukset puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstöön kuuluvan henkilön lähettänyt valtio tai yhteisöjen toimielin vastaa kaikista tämän lähettämiseen liittyvien, asianomaisen henkilöstöön kuuluvan henkilön esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen valtio tai yhteisöjen toimielin huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti ryhdytään asianomaista henkilöä vastaan.

14 artikla

Voimaantulo, kesto ja menot

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2005.

Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan hyväksymisestä lähtien.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. J. BRINKHORST


(1)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUVL L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  EYVL L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  EUVL L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  EUVL L 182, 19.5.2004, s. 41.


14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/35


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2004/848/YUTP,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/661/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 24 päivänä syyskuuta 2004 yhteisen kannan 2004/661/YUTP Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Valko-Venäjällä vieraillut kansainvälinen vaalitarkkailijavaltuuskunta esitti johtopäätöksenään, että Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 järjestetyt parlamenttivaalit ja kansanäänestys eivät selvästikään täyttäneet Valko-Venäjän perustavia Etyj-sitoumuksia. EU katsoo, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat suoraan vastuussa tarkkailijoiden havaitsemista väärinkäytöksistä.

(3)

EU panee myös merkille, että Valko-Venäjän poliisi ja muut turvallisuusjoukot tekivät väkivaltaisia hyökkäyksiä useita oppositiojohtajia ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan Minskissä vaalien ja kansanäänestyksen jälkeen pidetyissä rauhanomaisissa poliittisissa mielenosoituksissa.

(4)

Näin ollen neuvosto päätti 22 päivänä marraskuuta 2004 asettaa maahantuloa koskevia rajoituksia, jotka koskevat vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä suoraan vastuussa olevia virkamiehiä sekä vakavista ihmisoikeusloukkauksista rauhanomaisten mielenosoittajien tukahduttamisen yhteydessä vastuussa olevia henkilöitä.

(5)

Tässä yhteydessä neuvosto kehotti samana päivänä presidentti Lukašenkoa ja hänen hallitustaan muuttamaan nykyistä politiikkaansa ja ryhtymään perusteellisiin demokraattisiin ja talouden uudistuksiin saattaakseen maansa lähemmäksi yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Neuvosto totesi lisäksi, että EU on edelleen valmis kahdenvälisten suhteiden asteittaisesta kehittämisestä Valko-Venäjän kanssa käytävään vuoropuheluun heti, kun Valko-Venäjän viranomaiset osoittavat käytännön toimin olevansa vilpittömästi valmiit aloittamaan sen uudelleen. Tämän lisäksi neuvosto totesi jälleen olevansa valmis syventämään suhteitaan Valko-Venäjään, muun muassa Euroopan naapuruuspolitiikan alalla, kunhan Valko-Venäjän viranomaiset selvästi osoittavat haluavansa kunnioittaa demokratian arvoja ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita.

(6)

Yhteisessä kannassa 2004/661/YUTP säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaa olisi näin ollen laajennettava koskemaan henkilöitä, jotka ovat suoraan vastuussa Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 järjestettyihin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä, sekä henkilöitä, jotka ovat vastuussa Valko-Venäjän vaalien ja kansanäänestyksen jälkeisten rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamiseen liittyvistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

(7)

Rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 pidettyihin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä suoraan vastuussa olevia henkilöitä sekä vaalien ja kansanäänestyksen jälkeisten rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevia henkilöitä, olisi tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon uudistukset, joita vaalilakiin on tehty sen saattamiseksi Etyjin sitoumusten ja muiden demokraattisia vaaleja koskevien kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi Etyjin/ODIHR:n (demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto) suosittelemalla tavalla, ja konkreettiset toimet, joita viranomaiset ovat toteuttaneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi rauhanomaisissa mielenosoituksissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2004/661/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen niiden henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta, jotka ovat vastuussa:

väitettyjä rikoksia koskevien riippumattomien tutkinta- ja syytetoimien aloittamisesta mutta jotka eivät ole aloittaneet niitä ja joiden katsotaan Pourgouridesin raportin mukaan olleen päätoimijoita Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000 tapahtuneiden neljän tunnetun henkilön katoamisissa ja katoamisten peittelyssä myöhemmin sekä asian oikeuskäsittelyn selvässä estämisessä, ja jotka luetellaan liitteessä I;

Valko-Venäjällä 17 päivänä lokakuuta 2004 järjestettyihin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyneestä vilpistä sekä vakavista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjän vaalien ja kansanäänestyksen jälkeisten rauhanomaisten mielenosoittajien tukahduttamisen yhteydessä, ja jotka luetellaan liitteessä II.”.

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Neuvosto hyväksyy muutoksia liitteessä I ja liitteessä II oleviin luetteloihin jäsenvaltion tai komission ehdotuksesta, jos Valko-Venäjän poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.”

3)

Korvataan liite tämän yhteisen kannan liitteessä olevilla liitteillä I ja II.

2 artikla

Tätä yhteistä kantaa noudatetaan päivästä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL L 301, 28.9.2004, s. 67.


LIITE

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1)

SIVAKOV, JURI Leonidovitš, Valko-Venäjän urheilu- ja matkailuministeri, syntynyt 5.8.1946, Sahalin, entinen Venäjän sosialistinen federatiivinen neuvostotasavalta.

2)

SHEIMAN, VIKTOR Vladimirovitš, Valko-Venäjän presidentin kanslian päällikkö, syntynyt 26.5.1958, Grodno.

3)

PAVLITŠENKO, DMITRI Valerjevitš, Valko-Venäjän erityisjoukkojen eversti, syntynyt 1966, Vitebsk.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovitš, sisäasiainministeri, syntynyt 1956.

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1)

Lidia JERMOŠINA, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

2)

Juri PODOBED, Minskin OMON-joukkojen komentaja.